Sunteți pe pagina 1din 12

FIŞA DE (AUTO)EVALUARE

PENTRU ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT


CADRE DIDACTICE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL ŞI SPECIAL INTEGRAT
- sesiunea 2021-

Numele şi prenumele candidatului…….…………………………………………………………………………………………………………………………………..


Unitatea de învăţământ ……………………………………………………………………………….....Funcţia didactică……………………………………...............
Specialitatea ……………………………………………….………….Vechimea în învăţământ ……………………………Gradul didactic ……………………....
Evaluare Evaluare
Evaluare
Autoevaluare Comisia de Comisie
Consiliu
Nr
Criteriile generale/subcriterii
Punctaj Anexa evaluare a contestații
crt maxim pag. Consultativ
dosarelor
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu
Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv - 90
1.
educativă puncte
a) Rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor, materializate
în progresul copiilor pe domenii de dezvoltare, înregistrate în Fişa
de apreciere a progresului elevilor, ca o confirmare a parcurgerii
coerente şi cu consecvenţă a curriculumului pentru educaţie
timpurie în vigoare şi a atingerii obiectivelor/elementelor de
competenţă menţionate în acesta, rezultate deosebite obţinute în
pregătirea elevilor materializate în progresul elevilor la clasă sau în
rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi examene naţionale de 10
sfârşit de ciclu/rezultate obţinute cu clasa şi individual la puncte
disciplinele de specialitate din învăţământul tehnologic şi
vocaţional, pe baza datelor statistice de la nivelul unităţii de
învăţământ, ca o confirmare a atingerii obiectivelor/competenţelor
specifice impuse de curriculumul şcolar în vigoare, respectiv
rezultate deosebite în activități specifice de consiliere
psihopedagogică și de management al vieții personale și al carierei
în scopul îmbunătățirii performanțelor școlare, de reducere a
abandonului școlar și de creștere a frecvenței elevilor la cursuri, în
Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit –cadre didactice învăţământ special şi special integrat 1
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
Evaluare Evaluare
Evaluare
Autoevaluare Comisia de Comisie
Consiliu
Nr
Criteriile generale/subcriterii
Punctaj Anexa evaluare a contestații
crt maxim pag. Consultativ
dosarelor
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu
activități de facilitare a procesului de incluziune școlară și în
remedierea limbajului și comunicării cu impact în integrarea
școlară și socială a copilului
 Rezultate la bacalaureat / evaluare națională pentru clasele a VIII,
respectiv a II-a, a IV-a și a VI-a/ certificarea calificării 2p
profesionale
 Rezultate deosebite obţinute în pregătirea /reabilitarea,
compensarea elevilor cu cerinţe educative speciale din perspectiva
reducerii abandonului școlar, adaptării şi integrării şcolare şi 6p
sociale a acestora, ( 1,5p proiect/parteneriat, 0.5p activitate/premiu
)
 Acţiuni vizând creșterea frecvenței elevilor la cursuri, integrarea
6p
socială/comunitară/profesională a elevilor cu cerinţe educative
speciale (1,5p elev reorientat/integrat, 0,5p acţiune )
b) Rezultate deosebite obținute în pregătirea preșcolarilor/ elevilor
din categorii dezavantajate (preșcolari sau elevi cu cerințe
educaționale speciale din învățământul special, integrați în 12
învățământul de masă, copii din familii monoparentale, copii în puncte
plasament, copii crescuți de rude, copii din comunități sărace/
comunități izolate, părinți plecați în străinătate, copii școlarizați la
domiciliu sau în spital, copii cu HIV, etc.)
 inițiere/participare proiecte educaționale cu copii/elevi din categorii
dezavantajate 12p
(3p proiect/parteneriat, 1p activitate/premiu )
c) Iniţierea şi/sau aplicarea la grupă/clasă a unor metode, procedee
şi tehnici de abordare a predării - învăţării - evaluării inovative,
preluate din cercetarea educaţională de profil, promovate în cadrul
unor proiecte cu finanţare externă (inclusiv schimburi de experienţă
sau mobilităţi), al unor proiecte la nivel judeţean (în parteneriat cu 10
instituţii de învăţământ superior de profil sau organizaţii puncte
neguvernamentale cu experienţă relevantă în domeniu) şi/sau
promovate de Ministerul Educației la nivel naţional, prin scrisorile
metodice respectiv în activitatea de consiliere psihopedagogică/de
intervenție logopedică a unor metode, procedee și tehnici inovative

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit –cadre didactice învăţământ special şi special integrat 2
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
Evaluare Evaluare
Evaluare
Autoevaluare Comisia de Comisie
Consiliu
Nr
Criteriile generale/subcriterii
Punctaj Anexa evaluare a contestații
crt maxim pag. Consultativ
dosarelor
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu
 inițiere/aplicarea unor metode, procedee şi tehnici de predare
inovatoare (se va preciza care sunt metodele, procedeele şi
4p
tehnicile de predare inovatoare utilizate)
2p inițiere /0,5 p aplicare
 utilizarea unor auxiliare curriculare inovatoare, preluate din
cercetarea educaţională de profil (se va preciza denumirea
3p
auxiliarelor de predare inovatoare utilizate)
1,5p /auxiliar
 inițierea/participarea în cadrul unor proiecte cu finanțare externă
(inclusiv schimburi de experienţă sau mobilităţi), al unor proiecte 4p
la nivel județean
2p inițiere /1 p participare
d) Performanţe dovedite în pregătirea preşcolarilor şi elevilor
distinşi la olimpiade şcolare şi/sau concursuri de profil corelat cu
disciplina predată, materializate prin obţinerea premiilor I, II, III,
menţiunilor/premiilor şi menţiunilor speciale la etapa judeţeană şi
7
a municipiului
puncte
Bucureşti/sector/interjudeţeană/naţională/internaţională, incluse în
programul de activităţi şi în calendarul inspectoratului
şcolar/Ministerului Educației şi/sau pregătirea loturilor olimpice de
elevi
 Rezultate obținute la etapa internațională a
Premiu
olimpiadelor/ concursurilor școlare din calendarul
internațio
specific al ministerului la disciplina/disciplinele
nal/ 5p
predate (sau interdisciplinar, incluzând
selecție
disciplina/disciplinele predate) pentru care s-a depus
în lot
dosarul.
Premiul:
 Rezultate obţinute la faza naţională a olimpiadelor şi 4p/3p/2
I/II/III/
concursurilor şcolare (cu finanțare a ministerului) din p/1p
mențiune
calendarul specific al ministerului (Direcția Generală
Premii
Educație și Învățare pe tot Parcursul Vieții) la
speciale/
disciplina/disciplinele predate (sau interdisciplinar,
mențiuni 1p
incluzând disciplina/ disciplinele predate) pentru care
speciale,
s-a depus dosarul
altele
Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit –cadre didactice învăţământ special şi special integrat 3
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
Evaluare Evaluare
Evaluare
Autoevaluare Comisia de Comisie
Consiliu
Nr
Criteriile generale/subcriterii
Punctaj Anexa evaluare a contestații
crt maxim pag. Consultativ
dosarelor
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu
 Rezultate la faza judeţeană a olimpiadei şi/sau la faza Premiul:
2p/1,5p/
judeţeană / interjudeţeană / regională/zonala a I/II/III/
1p/0,5p
concursurilor şcolare (cu finanțare a ministerului) din mențiune
calendarul ministerului (Direcția Generală Educație și
Învățare pe tot Parcursul Vieții) la disciplina
Alte
/disciplinele predate (sau interdisciplinar, incluzând 1p
distincţii
disciplina /disciplinele predate) pentru care s-a depus
dosarul
e) Rezultate deosebite obţinute în centrele de excelenţă, în centrele
de resurse pentru educaţie şi dezvoltare, în centrele
multifuncţionale pentru educaţie timpurie, certificate de
inspectorul de specialitate/organizaţia coordonatoare, şi/sau
rezultate deosebite obţinute cu preşcolarii sau elevii cu cerinţe 10
educaţionale speciale şi/sau tulburări de învăţare, certificate de puncte
directorul unităţii de învăţământ/inspectorul de specialitate sau
directorul centrului judeţean de resurse şi asistenţă
educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi
Asistenţă Educaţională

 Activităţi deosebite cu elevi cu cerinţe educaţionale speciale la 2p/3p/4


nivelul școlii-local/județean/național/internațional p/5p

f) Participarea, în calitate de membru al comisiei de


evaluare/organizare, la olimpiadele şi concursurile de profil, etapele 8
pe sector, judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale incluse puncte
în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratului
şcolar/Ministerului Educației
 membru al comisiei de evaluare/organizare la olimpiadele și
concursurile școlare la disciplina/disciplinele predate: 5p/4p/3
- fazele internaționale/naționale p/
- fazele interjudețene /județene comisie
- fazele locale
 membru al comisiei de evaluare/organizare la concursuri școlare din 5p/4p/3
calendarul activităților educative : p/

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit –cadre didactice învăţământ special şi special integrat 4
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
Evaluare Evaluare
Evaluare
Autoevaluare Comisia de Comisie
Consiliu
Nr
Criteriile generale/subcriterii
Punctaj Anexa evaluare a contestații
crt maxim pag. Consultativ
dosarelor
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu
- fazele internaționale/naționale comisie
- fazele interjudețene /județene
- fazele locale
2p/1p/0,
 elaborare de subiecte pentru olimpiade, concursuri şcolare şi
5p/0,25
extraşcolare fazele internațională/ națională/ județeană/locală
p/
(avizate de ISJ Suceava/minister)
subiect
 coordonator/membru al grupurilor de lucru la nivel județean/național 1p/activ
la disciplina/disciplinele predate (avizate de ISJ Suceava/minister) .
 activități de voluntariat în organizarea olimpiadelor, concursurilor 1p
școlare şi extraşcolare (avizate de ISJ Suceava/minister) /activ.
 activitatea în calitate de profesor asistent/însoţitor în desfășurare 0,5p/
olimpiadelor/ concursurilor județene/interjudețene/naționale act.
g) Implicare în activitatea de tratare diferenţiată a
12
preşcolarilor/elevilor din grupele/clasele cu regim
puncte
simultan/alternative educaţionale şi/sau în implementarea
activităților de învățare remedială
 elaborarea de programe educaţionale individuale (PIP - uri) – 2
12p
p/PIP, 1p membru în echipa de implementare
h) Implementarea unor proiecte educaţionale inovatoare,
recunoscute şi aprobate la nivel
local/judeţean/interjudeţean/naţional/internaţional (în domenii
precum: educaţie parentală, educaţie ecologică, educaţie pentru
10
sănătate, educaţie financiară, educaţie emoţională, educaţie
puncte
incluzivă, educaţie remedială - inclusiv prin elaborarea şi
operaţionalizarea planurilor individualizate de învăţare, educaţie
interculturală, educaţie pentru mişcare etc.) şi/sau implicarea în
implementarea programului "Şcoala după şcoală" ca activitate
neremunerată, respectiv a programului "A doua şansă"
 inițiere/implementare/participare în proiecte educaționale
10p
inovatoare – 3p/2p/1p
i) Participarea, în calitate de autor/coautor, la elaborarea de
11
manuale şcolare aprobate de Ministerul Educației sau la traducerea
puncte
de manuale școlare din limba română într-o limbă a minorității
naționale, care are învățământ cu predare în limba maternă, sau la
Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit –cadre didactice învăţământ special şi special integrat 5
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
Evaluare Evaluare
Evaluare
Autoevaluare Comisia de Comisie
Consiliu
Nr
Criteriile generale/subcriterii
Punctaj Anexa evaluare a contestații
crt maxim pag. Consultativ
dosarelor
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu
conceperea unor resurse educaţionale deschise/auxiliare
curriculare pentru disciplinele de studiu/ mijloace de învățământ,
oferite gratuit pentru a asigura accesul elevilor, profesorilor şi
părinţilor la materiale educaţionale de calitate*
i.1 Autor/coautor, la elaborarea de manuale școlare aprobate
9 puncte
) Ministerul Educației;
i.2
Autor/coautor un proiect de manual școlar OM 5645/2017
) 9 puncte

i.3 Traducerea de manuale școlare din limba română într-o


) limbă a minorității 6 puncte
naționale
i.4
Elaborarea de auxiliare curriculare 8 puncte
)
i.5 Resursă educațională publicată în format electronic pe
) platforme educaționale 4 puncte
destinate elevilor/mijloace de învățământ
Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea
2. 40
didactică/management
puncte
educaţional
a) Contribuție la implementarea reformei curriculare la nivel
național, prin elaborarea/participarea la elaborarea de programe 5
şcolare, regulamente, metodologii, proceduri, studii/cercetări în puncte
domeniu, la nivel naţional
 elaborarea/participarea la elaborarea de programe şcolare,
regulamente, metodologii, îndrumătoare metodice avizate M.E.., cu 5p
ISBN sau ISSN 2,5p/doc
b) Elaborarea/participarea la elaborarea de programe şcolare
2
(inclusiv cele pentru discipline opționale noi), proceduri,
puncte
studii/cercetări în domeniu, la nivel județean și local
 elaborare de regulamente şi proceduri la nivelul instituţiei, avizate de
2p
Consiliul de Administraţie 1p/doc

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit –cadre didactice învăţământ special şi special integrat 6
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
Evaluare Evaluare
Evaluare
Autoevaluare Comisia de Comisie
Consiliu
Nr
Criteriile generale/subcriterii
Punctaj Anexa evaluare a contestații
crt maxim pag. Consultativ
dosarelor
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu
 programe şcolare pentru discipline opţionale noi sau vizând
curriculumul pentru opţional integrat în dezvoltarea locală 2p
1p/programă/an
c) Elaborarea/participarea la elaborarea de îndrumătoare/ghiduri
metodice, suporturi de curs avizate de inspectoratul şcolar sau de 5
Ministerul Educației, articole în reviste/publicaţii de specialitate, puncte
înregistrate cu ISBN/ISSN
 autor/coautor de cărţi publicate în domeniul didacticii, specialităţii
5p
şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN -2,5p/carte
 alte materiale (articole/studii în domeniul didacticii, specialităţii şi
managementului educaţional) cu ISBN sau ISSN publicate în 5p
lucrări (cărți, anuare, reviste, monografii etc.) 1,5p/material
d) Realizarea/participarea la realizarea de softuri educaţionale în
4
specialitate, platforme de e - learning pentru susţinerea progresului
puncte
şcolar, avizate de Ministerul Educației
e) Activitatea de mentorat, de formator în formarea continuă a
personalului din învăţământ, activitatea susţinută în cadrul
5
cercurilor pedagogice în vederea promovării accesului la o educaţie
puncte
de calitate pentru toţi (se punctează programele de formare şi
mentorat care răspund cerinţei)
 mentor 2p
 formator/formator de formatori dovedit prin atestat 1p
 activitate susținută în cadrul cercurilor pedagogice 0,5p/activitate 2p
 activitate desfășurată în calitate de formator în cadrul cursurilor
4p
organizate de CCD/ISJ (cursuri de min. 24 ore); 2p/activ
f) Activitate în cadrul comisiilor de etică, comisii paritare/de dialog
social, comisii de evaluare şi asigurare a calităţii în educaţie, comisii
de sănătate şi securitate în muncă, comisii PSI şi situaţii de urgenţă,
activitate în calitate de membru în comisiile de ocupare a posturilor
4
didactice vacante la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti,
puncte
activitate de coordonator al centrului judeţean de asistenţă
psihopedagogică (CJAP)/ centrul logopedic interşcolar (CLI),
activitate în organismele de conducere ale organizaţiilor sindicale
afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit –cadre didactice învăţământ special şi special integrat 7
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
Evaluare Evaluare
Evaluare
Autoevaluare Comisia de Comisie
Consiliu
Nr
Criteriile generale/subcriterii
Punctaj Anexa evaluare a contestații
crt maxim pag. Consultativ
dosarelor
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu
activitate învăţământ preuniversitar/semnatare ale contractului
colectiv de muncă la nivel de sector de activitate învăţământ
preuniversitar, precum şi în cadrul asociaţiilor profesionale ale
cadrelor didactice la nivel local/judeţean/naţional/internaţional
 membri/ supleanți/activitate în comisii de etică, comisii paritare/de
dialog social/ inspector școlar/director/director adjunct/consilier 4p
școlar/coordonator comisie metodică -1p/an
 membru/activitate in CEAC -1p/0,5p/an 2p
 activitate în domeniul sindical -0,5p/an 2p
 membru/activitate în CSSM - 0,5p/an 2p
g) Activitatea de metodist, membru în consiliul consultativ de
specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar, coordonator de cerc
4 punct
pedagogic, certificată, după caz, de inspectorul de specialitate şi de
inspectorul şcolar general sau de director -1p/an
h) Activitate desfăşurată, la solicitarea Ministerului Educației, în
cadrul Comisiei Naţionale de Specialitate, al unor comisii
tehnice/grupuri de lucru pentru elaborarea unor acte
normative/administrative sau a unor comisii de evaluare constituite
la nivel naţional /al Ministerului Educației, în calitate de
reprezentant desemnat de către comisiile naţionale de organizare şi 10
desfăşurare a examenelor naţionale, activitatea de evaluator de puncte
manuale şcolare/auxiliare didactice/mijloace de învăţământ/resurse
educaţionale deschise/portofolii pentru Corpul Naţional de Experţi
în Management Educaţional, activitate în calitate de membru al
Corpului de Experți al Corpului de Control din Ministerul
Educației - 5p/activitate
i) Participarea cu comunicări la simpozioane, conferinţe zonale,
judeţene, naţionale şi/sau internaţionale, cursuri de perfecţionare în
domeniu sau în management educaţional, dovedite prin documente 1 punct
oficiale ale manifestării şi care demonstrează performanţele
deosebite ale cadrului didactic în inovarea didactică
Criteriul privind activităţile extracurriculare şi implicarea în
3. 15
proiecte (inclusiv proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă:
puncte
Erasmus+, POSDRU, POCU, transfrontaliere, Banca Mondială şi
altele similare)/programe de formare profesională
Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit –cadre didactice învăţământ special şi special integrat 8
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
Evaluare Evaluare
Evaluare
Autoevaluare Comisia de Comisie
Consiliu
Nr
Criteriile generale/subcriterii
Punctaj Anexa evaluare a contestații
crt maxim pag. Consultativ
dosarelor
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu

5
a) Implementare/coordonare/participare la proiecte/programe de
puncte
formare profesională **
Implementare/coordonare proiecte/programe de formare
a.
profesională 5p
1)
2,5 p proiect/program
a. Participare la proiecte/programe de formare profesională
3p
2) 1,5 p proiect/program
b) Implementare/coordonare/participare la proiecte zonale,
judeţene, naţionale sau internaţionale care vizează domeniul
5
activităţilor extraşcolare şi care sunt relevante din perspectiva
puncte
prevenirii şi combaterii abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a
şcolii sau pentru dezvoltarea personală a preşcolarilor/elevilor
profesională ***
b.
Implementare/coordonare proiecte
1) 5p
2,5 p proiect/program
b. Participare la proiecte
2) 3p
1,5 p proiect/program
c) Participarea la activităţi de voluntariat, inclusiv participarea la
activităţile din cadrul Strategiei naţionale de acţiune comunitară,
îndrumarea de formaţiuni/ansambluri de elevi cu activităţi în
3
domeniul artistic/programare/modelare/robotică, performanţe
puncte
dovedite în pregătirea elevilor la concursuri cultural - artistice,
tehnico - ştiinţifice şi sportive etc.
 certificat voluntar- 1p/certificat 3p
 implicarea constantă în acţiuni concrete de voluntariat (0,5p/ activ) 3p
d) Iniţierea/organizarea/participarea la schimburi de experienţă cu
2
alte unităţi de învăţământ, reţele sau proiecte interşcolare
puncte
1p/1p/0,5p activitate

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit –cadre didactice învăţământ special şi special integrat 9
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
Evaluare Evaluare
Evaluare
Autoevaluare Comisia de Comisie
Consiliu
Nr
Criteriile generale/subcriterii
Punctaj Anexa evaluare a contestații
crt maxim pag. Consultativ
dosarelor
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu

4. Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională 5


puncte
a) Atragerea de fonduri europene în cadrul unor proiecte cu
finanţare europeană nerambursabilă (Erasmus+, POSDRU, POCU,
transfrontaliere, Banca Mondială şi altele similare), de alte finanţări
2
extrabugetare pentru unitatea de învăţământ, centre de
puncte
documentare şi informare, laboratoare etc., având ca efect creşterea
calităţii activităţii instituţionale şi a procesului de predare - învăţare
- evaluare, încadrarea în bugetul alocat calculat conform formulei
de finanţare
b) Existenţa unui progres semnificativ în privinţa dotării spaţiilor
unităţii de învăţământ, a mijloacelor de învăţământ şi a altor
2
resurse educaţionale, conform nevoilor comunităţii şcolare
puncte
(beneficiari ai educaţiei, cadre didactice şi personal administrativ)
şi ţintelor de dezvoltare stabilite prin proiectul de dezvoltare
instituţională
c) Participare şi implicare în activitatea comisiilor şi consiliilor la
nivel de unitate/instituţie/local/judeţean/naţional, precum şi/sau în 1 punct
realizarea de parteneriate instituţionale în concordanţă cu nevoile
comunităţii şcolare şi cu ţintele stabilite, cu efecte pozitive în
domeniul incluziunii sociale şi dezvoltării durabile, inclusiv în
calitate de observator
TOTAL 150
puncte
*
La punctul 1.i), în situația în care suma punctajelor acordate la subcriteriile i.1) – i.5) este mai mare de 11 puncte, se acordă punctajul maxim de 11 puncte.
**
La punctul 3.a), în situația în care suma punctajelor acordate la subcriteriile a.1) – a.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte.
***
La punctul 3.b), în situația în care suma punctajelor acordate la subcriteriile b.1) – b.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte
Autoevaluare:
Data .............................. Semnătura candidatului..........................................................
Evaluare IȘJ Suceava:
Data .............................. Inspector școlar/ membru în Consiliul Consultativ/ metodist:
…..…….......................................................................................

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit –cadre didactice învăţământ special şi special integrat 10
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
Președintele comisiei de evaluare,
……….…………………………………………………………
Comisia de contestații:
Data .............................. Președintele comisiei de contestații,
…….…………………………………………………………..

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit –cadre didactice învăţământ special şi special integrat 11
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
Notă:
1. documentele doveditoare sunt valabile pentru perioada 01.09.2015 - 31.08.2020;
2. documentele vor fi ordonate conform grilei, numerotate pe fiecare pagină și consemnate în opisul întocmit în două exemplare;
3. pe fiecare document, candidatul va consemna criteriul și subcriteriul dovedit (ex. 1 a). 1 b), etc. );
4. în coloana ”Anexa pagină” se vor indica pagina/paginile (de la… până la…) corespunzătoare documentelor doveditoare ale îndeplinirii criteriului/ subcriteriului respectiv;
5. dosarul va cuprinde pe suport electronic (CD, DVD, Stick), în format editabil, raportul motivat, întocmit cu respectarea Anexei 3 din Metodologie, conform modelului
atașat fișei de (auto)evaluare specific;
6. modificarea structurii fișei de (auto)evaluare (criterii, subcriterii, punctaje) duce la respingere dosarului.

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit –cadre didactice învăţământ special şi special integrat 12
IȘJ Suceava, sesiunea 2021

S-ar putea să vă placă și