Sunteți pe pagina 1din 664

PORTOFOLIUL

EDUCATOAREI
-GHID METODIC-

Motto: “Copilul trebuie primit cu respect, crescut cu iubire si apoi lăsat în libertate
deplină. “
- Rudolf Steiner-
Fiecare copil este diferit şi nu poate fi comparat decât
cu sine însuşi. În schimb, sunt câteva trăsături esenţiale în
funcţie de care poate fi apreciat nivelul de dezvoltare a
unui copil în plan socio-emoţional, în planul limbajului şi
al cunoaşterii, precum şi în plan fizic.
Cunoaşterea acestor trăsături va sprijini cadrele
didactice care lucrează cu preşcolarii, în procesul de
stabilire a obiectivelor educaţionale şi în alcătuirea
programului de activitate potrivit vârstei şi chiar fiecărui
copil în parte, precum şi în evaluarea rezultatelor obţinute.
În acest sens, lucrarea „Portofoliul educatoarei” se doreşte
a fi un ghid metodic în acord cu noile orientări din
domeniul educaţiei timpurii şi un auxiliar didactic util care
oferă o multitudine de instrumente curriculare, fiind astfel
de un real ajutor în urmărirea performanţelor, a
dificultăţilor, dar şi a găsirii soluţiilor optime pentru
rezolvarea tuturor problemelor inerente procesului
instructiv-educativ.

Autorul
Profesiunea de profesor în învăţământul preşcolar cere celui ce o exercită calităţi
şi capacităţi diverse : dragoste de muncă, credinţă în ceea ce face, entuziasm, dragoste
pentru copii, devotament, indulgenţă împletită cu fermitate, echilibru intelectual,
curiozitate, gustul observaţiei, simţ critic şi luciditate, nevoia de înnoire.
În contextul reformei educaţiei se vorbeşte despre standarde profesionale, despre
criterii de calitate şi cantitate a prestaţiei să devină cât mai eficientă.
« Portofoliul educatoarei» este un instrument de eficientizare a muncii cadrului
didactic pentru că :
- permite păstrarea şi organizarea materialelor astfel încât acestea să fie
operaţionale ;
- obligă la o muncă de calitate, de responsabilitate şi rigoare profesională;
- dă posibilitatea cadrului didactic să-şi manifeste iniţiativa, creativitatea în
completarea, reorganizarea şi actualizarea materialelor din portofoliu ;
- oferă posibilitatea diminuării stresului, a emoţiilor provocate de inspecţiile
inopinate, dacă este ţinută la zi ;
- permite evaluatorului (director, metodist, inspector) o apreciere justă cu
prilejul inspecţiilor, acordării calificativelor, a salariilor de merit etc.

« Portofoliul educatoarei» trebuie să cuprindă următoarele:

A. LEGISLAŢIE
B. DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A EDUCATOAREI
C. DOCUMENTE ŞCOLARE

A. Cunoaşterea şi aplicarea corectă a prevederilor legale în vigoare:

 Legea educaţiei naţionale nr.1/2011;


 Planul de învăţământ şi metodologia de aplicare a
planului pentru învăţământul preşcolar ,
 Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa
de copii;
 Ghidul de aplicare a programei pentru învăţământul
preşcolar;
 Scrisori metodice pentru aplicarea programei
activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii;
 Curriculum-ul naţional pentru învăţământul primar
(cel puţin curriculumul pentru clasa pregătitoare şi
clasele I-II);
 Legea Nr. 272 / 2004 privind protecţia şi drepturile
copiilor;
 Metodologii, regulamente, din setul de legislaţie
secundară promovat de MEN, ale căror prevederi
vizează şi învăţământul preşcolar.
B. Dezvoltarea profesională a educatoarei

 Curriculum Vitae European;


 Portofoliul personal pentru dezvoltare profesională,
completat la zi, semnat şi avizat de director;
 Caietul de formare continuă şi studiu individual cu
dovezi de autoperfecţionare (fişe de lectură, articole,
studii, recenzii, lucrări metodico-ştiinţifice,
adeverinţe / atestate de participare la stagii de
perfectionare şi formare continuă);
 Inventar şi coperte xerocopiate ale mijloacelor de
învăţământ elaborate de cadrul didactic şi avizate de
MEN;
 Inventar şi coperte xerocopiate ale lucrărilor/studiilor
cu ISSN/ISBN elaborate de cadrul didactic;
 Fişa individuală a postului şi fişa de evaluare a
educatoarei.

C. Documentele şcolare şi instrumentele de lucru ale educatoarei:

 Catalogul grupei, cu numele şi prenumele copiilor, data naşterii şi înregistrarea


prezenţei şi a absenţelor;
 Caietul educatoarei, care să conţină cel puţin: planificarea calendaristică a
activităţilor cu copiii (atât pentru perioadele de studiu cât şi pentru cele de
vacanţă), date generale despre grupa de copii, colaborarea cu familia, colaborarea
cu alţi factori educaţionali şi instituţionali, munca metodică;
 Programe pentru activităţile opţionale (indiferent dacă sunt predate de cadrul
didactic de la grupa respectivă sau de un alt cadru didactic);
 Proiecte de activităţi (debutanţi, grad definitiv), schiţe de proiecte didactice
(gradul II şi gradul I ), mape cu proiecte model pentru toate cadrele didactice;
 Mapa didactică a educatoarei: proiecte de activitate (model), proiecte tematice
(model), proiecte tematice pentru activităţi integrate (model), inventar de teme
anuale, fişe de evaluare iniţială, formativă, sumativă;
 Portofoliile copiilor;
 Caiet de observaţii curente asupra copiilor din grupă;
 Caracterizarea psihosocială şi pedagogică a grupei de preşcolari (la sfârşitul
fiecărui semestru şi la sfârşitul unui an de învăţământ );
 Fişa de evaluare a fiecărui copil (iniţială, la sf.sem.I şi la sf.anului şcolar)
 Fişa psihopedagogică a fiecărui copil, la sfârşit de ciclu preşcolar.
 Legea educaţiei naţionale
nr.1/2011;
 Planul de învăţământ şi
metodologia de aplicare a
planului pentru învăţământul
preşcolar ,
 Programa activităţilor instructiv-
educative în grădiniţa de copii;
 Ghidul de aplicare a programei
pentru învăţământul preşcolar;
 Scrisori metodice pentru
aplicarea programei activităţilor
instructiv-educative în grădiniţa
de copii;
 Curriculum-ul naţional pentru
învăţământul primar (cel puţin
curriculumul pentru clasa
pregătitoare şi clasele I-II);
 Legea Nr. 272 / 2004 privind
protecţia şi drepturile copiilor;
 Metodologii, regulamente, din
setul de legislaţie secundară
promovat de MEN, ale căror
prevederi vizează şi
învăţământul preşcolar.
PLAN de ÎNVĂŢĂMÂNT
- nivel preşcolar -

Intervalul de vârstă Categorii de Nr.de Nr.ore/tură, din


activităţi de activităţi/săptămână norma cadrului
învăţare didactic, dedicate
categoriilor de
activităţi din
ON* OP/OS* planul de
învăţământ
37 – 60 luni (3,1 - 5 ani) Activităţi pe domenii 7 +7 2h x 5 zile = 10h
experienţiale
(integrate sau pe
discipline)
Jocuri si activităţi 10 +5 1,5h x 5 zile = 7,5h
didactice alese
Activităţi de 5 + 10 1,5h x 5 zile = 7,5h
dezvoltare personală
TOTAL 22 + 22 25 h
61 – 84 luni (5,1 - 7 ani) Activităţi pe domenii 10 + 10 3h x 5 zile = 15h
experienţiale
(integrate sau pe
discipline)
Jocuri si activităţi 10 +5 1h x 5 zile = 5h
didactice alese
Activităţi de 6 + 11 1h x 5 zile = 5h
dezvoltare personală
TOTAL 26 + 26 25 h

Notă:
* Abrevieri pentru cele trei tipuri de program din grădiniţe: normal (ON), prelungit (OP) şi
săptămânal (OS).
La programul prelungit şi săptămânal numărul de activităţi menţionat reprezintă
activităţile care se adaugă în programul de după-amiază al copiilor (tura a II-a a educatoarei).
METODOLOGIA
de aplicare a planului de învăţământ pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6/7 ani

1. Planul de învăţământ pentru nivelul preşcolar prezintă o abordare sistemică, în vederea


asigurării continuităţii în cadrul celei mai importante perioade de dezvoltare din viaţa
copilului.
2. Intervalele de vârstă (37 – 60 luni şi 61 – 84 luni), care apar în planul de învăţământ,
precum şi categoriile şi numărul de activităţi sunt rezultatul corelării realităţilor din
sistem cu Reperele fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la
naştere la 7 ani şi cu tendinţele la nivel mondial în domeniu.
3. Dezvoltarea copilului este dependentă de ocaziile pe care i le oferă rutina zilnică,
interacţiunile cu ceilalţi, organizarea mediului şi activităţile/situaţiile de învăţare, special
create.
4. Activităţile de învăţare reprezintă un ansamblu de acţiuni cu caracter planificat,
sistematic, metodic, intensiv, organizate şi conduse de cadrul didactic, în scopul atingerii
finalităţilor prevăzute în curriculum. Desfăşurarea acestora necesită coordonarea
eforturilor comune ale celor trei parteneri ai procesului de predare-învăţare-evaluare,
respectiv: cadre didactice, părinţi, copii, dar şi a colaboratorilor şi partenerilor
educaţionali din comunitate a căror implicare este la fel de importantă. În desfăşurarea
acestora accentul va cădea pe încurajarea iniţiativei copilului şi a luării deciziei, pe
învăţarea prin experimente şi exersări individuale. Activităţile de învăţare se desfăşoară fie
cu întreaga grupă de copii, fie pe grupuri mici sau individual. Ele pot lua forma activităţilor
pe discipline sau integrate, a activităţilor liber-alese sau a celor de dezvoltare personală.
Dintre mijloacele de realizare utilizate putem aminti: jocul liber, discuţiile libere, jocul
didactic, povestirea, exerciţiile cu material individual, experimentele, construcţiile, lectura
după imagini, observarea, convorbirea, povestirile create de copii, memorizările, precum şi
alte mijloace, specifice didacticii, în funcţie de nevoile educaţionale ale copiilor.
5. Categoriile de activităţi de învăţare prezente în acest plan de învăţământ sunt: Activităţi pe
domenii de învăţare (care pot fi activităţi integrate sau pe discipline), Jocuri şi activităţi
alese şi Activităţi de dezvoltare personală.
a) Activităţile pe domenii experienţiale sunt activităţile integrate sau pe discipline
desfăşurate cu copiii în cadrul unor proiecte planificate în funcţie de temele mari propuse de
curriculum, precum şi de nivelul de vârstă şi de nevoile şi interesele copiilor din grupă.
Numărul acestora indică îndeosebi numărul maxim de discipline care pot fi parcurse într-o
săptămână (şi ne referim la disciplinele/domeniile de învăţare care pot intra în componenţa
domeniilor experienţiale respective). Astfel, considerăm că se pot desfăşura maximum 5
activităţi integrate pe săptămână, indiferent de nivelul de vârstă al copiilor Aşadar, educatoarea
poate planifica activităţi de sine stătătoare, respectiv pe discipline (activităţi de educarea
limbajului, activităţi matematice, de cunoaşterea mediului, de educaţie pentru societate,
de educaţie fizică, activităţi practice, educaţie muzicală sau activităţi artistico-plastice)
sau activităţi integrate (cunoştinţelele din cadrul mai multor discipline pot fi îmbinate armonios
pe durata unei zile întregi şi, cu acest prilej, în activitatea integrată intră şi jocurile şi activităţile
alese SAU cunoştinţele interdisciplinare sunt focalizate pe anumite domenii experienţiale iar
jocurile şi activităţile alese se desfăşoară în afara acesteia). Este important să reţinem faptul că
ordinea desfăşurării etapelor de activităţi (etapa I, atapa a II-a, etapa a III-a etc.) nu este
întotdeauna obligatorie, cadrul didactic având libertatea de a opta pentru varianta potrivită.
b) Jocurile şi activităţile didactice alese sunt cele pe care copiii şi le aleg şi îi ajută pe
aceştia să socializeze în mod progresiv şi să se iniţieze în cunoaşterea lumii fizice, a mediului
social şi cultural căruia îi aparţin, a matematicii, comunicării, a limbajului citit şi scris. Ele se
desfăşoară pe grupuri mici, în perechi şi chiar individual. Practic, în decursul unei zile regăsim,
în funcţie de tipul de program (normal, prelungit sau săptămânal), două sau trei etape de jocuri
şi activităţi alese (etapa I – dimineaţa, înainte de începerea activităţilor integrate, etapa a III-a –
în intervalul de după activităţile pe domenii de învăţare şi înainte de masa de prânz/plecarea
copiilor acasă şi, după caz, etapa a IV-a – în intervalul cuprins între etapa de relaxare de după
amiază şi plecarea copiilor de la programul prelungit acasă).Totodată, în unele cazuri, ele se pot
pot regăsi ca elemente componente în cadrul activităţii integrate. Reuşita desfăşurării jocurilor
şi a activităţilor didactice alese depinde în mare măsură de modul în care este organizat şi
conceput mediul educaţional. Acesta trebuie să stimuleze copilul, să-l ajute să se orienteze, să-l
invite la acţiune. Astfel, dacă este vorba de activităţi desfăşurate în sala de grupă, educatoarea
va acorda o atenţie deosebită organizării spaţiului în centre ca: Biblioteca, Colţul căsuţei/Joc
de rol, Construcţii, Ştiinţă, Arte, Nisip şi apă şi altele. Organizarea acestor centre se va face
ţinând cont de resursele materiale, de spaţiu şi de nivelul de vârstă al copiilor. In funcţie de
spaţiul disponibil, sectorizarea sălii de grupă poate cuprinde toate centrele sau cel puţin două
dintre ele în care cadrul didactic pregăteşte zilnic „oferta” pentru copii, astfel încât aceştia să
aibă posibilitatea să aleagă locul de învăţare şi joc, în funcţie de disponibilitate şi nevoi.
Materialele care se vor regăsi zilnic în zonele/centrele/colţurile deschise nu trebuie să fie
aleatorii, ci atent alese, în strânsă corelare cu tema săptămânii sau cu tema proiectului aflat în
derulare. Pentru etapa jocurilor şi a activităţilor alese desfăşurate în curte, o atenţie specială va
fi acordată atât organizării şi amenajării curţii de joc, cât şi siguranţei pe care o oferă copiilor
spaţiul respectiv şi dotările existente.
c) Activităţile de dezvoltare personală includ rutinele, tranziţiile şi activităţile din
perioada după-amiezii (pentru grupele de program prelungit sau săptămânal), inclusiv
activităţile opţionale.
 Rutinele sunt activităţile-reper după care se derulează întreaga activitate a zilei. Ele
acoperă nevoile de bază ale copilului şi contribuie la dezvoltarea globală a acestuia.
Rutinele înglobează, de fapt, activităţi de tipul: sosirea copilului, întâlnirea de
dimineaţă, micul dejun, igiena – spălatul şi toaleta, masa de prânz, somnul/perioada
de relaxare de după-amiază, gustările, plecarea şi se disting prin faptul că se repetă
zilnic, la intervale aproximativ stabile, cu aproape aceleaşi conţinuturi. La întâlnirea de
dimineaţă accentul va cădea, printre altele (calendarul naturii, prezenţa etc.), pe:
1. Autocunoaştere (Stimă de sine, imagine de sine – Cine sunt eu/cine eşti tu?,
Sunt creativ!, Fluturasul, Etichete bune, etichete rele; Inimioara de
prescolar/scolar).
2. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare - comunicare asertivă – Învăţ să spun
NU fără să îi deranjez pe cei din jur; comunicare cu colegii/părinţii/educatoarea
– jocuri în diade de tipul: Cum salut?; Cum spun mulţumesc?; Cum cer iertare?;
Cum mă împac cu prietenul meu?; Unele secrete nu trebuie păstrate
niciodată…, în cine pot avea încredere?; Comunic în oglindă; Ce ţie nu-ţi place,
altuia nu face!; Mima ( comunicarea verbală şi non-verbală a propriilor trăiri şi
sentimente) Sunt vesel/trist pentru că…; Azi mi-a plăcut/nu mi-a plăcut la tine…
pentru că…; Tristeţea/veselia în culori şi forme.
3. Managementul învăţării prin joc - Motivarea copilului pentru a deveni şcolar
- Vreau să fiu şcolar; Continuă povestea....; Meseria de elev; Cum aş vrea să fie
învăţătoarea mea; Eu, când voi fi şcolar....
4. Dezvoltarea empatiei - Dacă tu eşti bine şi eu sunt bine!; Cum să îmi fac
prieteni?; Ba al meu, ba al tău; Cinci minute eu, cinci minute tu; Cum îmi aleg
prietenii?; Îmi ajut prietenul?; Suntem toleranţi; Azi mi s-a întâmplat…; Cum
v-aţi simţi dacă cineva v-ar spune…?, Cum să fac surprize celor dragi etc.
5. Luarea deciziilor în funcţie de anumite criterii şi încurajarea alegerilor şi a
găsirii a cât mai multe variante de soluţii la situaţiile apărute - Hei, am şi eu o
opinie!, M-am certat cu prietenul meu – ce pot să fac?, Vreau…, îmi permiţi?,
La răscruce de drumuri...
6. Medierea conflictelor - Învăţ să lucrez în echipă, Singur sau în grup?, Fără
violenţă!, Fotograful.
 Tranziţiile sunt activităţi de scurtă durată, care fac trecerea de la momentele de rutină
la alte tipuri/categorii de activităţi de învăţare, de la o activitate de învăţare la alta, în
diverse momente ale zilei. Mijloacele de realizare ale acestui tip de activitate variază
foarte mult, în funcţie de vârsta copilului, de contextul momentului şi de calităţile
adultului cu rol de cadru didactic. În acest sens, ele pot lua forma unei activităţi
desfăşurate în mers ritmat, a unei activităţi care se desfăşoară pe muzică sau în ritmul
dat de recitarea unei numărători sau a unei frământări de limbă, a unei activităţi în care
se execută concomitent cu momentul de tranziţie respectiv un joc cu text şi cânt cu
anumite mişcări cunoscute deja de copii etc.
 Activităţile opţionale intră tot în categoria activităţilor de învăţare, respectiv a celor de
dezvoltare personală şi se includ în programul zilnic al copilului în grădiniţă. Ele sunt
alese de către părinţi, din oferta prezentată de unitatea de învăţământ la 15 septembrie şi
aprobată de către Consiliul director al unităţii. Opţionalele pot fi desfăşurate de către
educatoarele grupei sau de un profesor specialist, care va lucra în echipă cu acestea.
Programa unei activităţi opţionale poate fi elaborată de educatoarea/profesorul care
urmează să o desfăşoare şi, în acest caz, va fi avizată de inspectorul de specialitate sau
poate fi aleasă de cel care predă opţionalul respectiv din oferta de programe avizate deja
de MECT sau de ISJ. Timpul afectat unei activităţi opţionale este acelaşi cu cel destinat
celorlalte activităţi din programul copiilor. În acest context, se va desfăşura cel mult un
opţional pe săptămână, pentru copiii cu vârste între 37 – 60 luni (3- 5 ani) şi cel mult
două, pentru copiii cu vârste între 61 – 84 luni (5 – 7 ani). Activităţile opţionale se
desfăşoară cu maximum 10-15 copii şi au menirea de a descoperi şi dezvolta înclinaţiile
copiilor şi de a dezvolta abilităţi, ca o premiză pentru performanţele de mai târziu.
Grupele de copii participanţi la un opţional vor cuprinde 10-15 preşcolari. Activităţile
opţionale se desfăşoară în continuare conform Notificării nr.41945/18.10.2000 (vezi
Anexa 4).
 Activităţile desfăşurate în perioada după-amiezii (activităţi recuperatorii pe domenii de
învăţare, recreative, de cultivare şi dezvoltare a înclinaţiilor) sunt tot activităţi de
învăţare. Acestea respectă ritmul propriu de învăţare al copilului şi aptitudinile
individuale ale lui şi sunt corelate cu tema săptămânală/tema proiectului şi cu celelalte
activităţi din programul zilei.
6. Jocul este activitatea fundamentală a copilului pe care se sprijină atât rutinele cât şi
tranziţiile şi, evident, activităţile de învăţare. El influenţează întreaga conduită şi
prefigurează personalitatea în plină formare a acestuia. Aşadar, mijloacele principale de
realizare a procesului instructiv-educativ la nivel antepreşcolar şi preşcolar sunt: jocul, (ca
joc liber, dirijat sau didactic), activităţile didactice de învăţare.
7. Programul anual de studiu se va organiza în jurul a şase mari teme: Cine sunt/ suntem?,
Când, cum şi de ce se întâmplă?, Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?, Cum
planificăm/ organizăm o activitate?, Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? şi Ce şi
cum vreau să fiu? (ordinea prezentării nu are nici o legătură cu momentul din anul şcolar
când pentru o temă sau alta se pot derula cu copiii diferite proiecte).
8. Pornind de la aceste teme, anual, pe grupe de vârstă, se stabilesc proiectele care urmează a
se derula cu copiii*. Intr-un an şcolar, se pot derula maximum 7 proiecte cu o durată de
maximum 5 săptămâni/proiect sau un număr mai mare de proiecte de mai mică amploare,
variind între 1-3 săptămâni, în funcţie de complexitatea temei abordate şi de interesul
copiilor pentru tema respectivă. De asemenea, pot exista şi săptămâni în care copiii nu sunt
implicaţi în nici un proiect, dar în care sunt stabilite teme săptămânale de interes pentru
copii. Totodată, pot exista şi proiecte de o zi şi/sau proiecte transsemestriale.
9. În medie, pentru toate cele patru intervale de vârstă, o activitate cu copiii durează între 15 şi
45 de minute (de regulă, 15 minute la grupa mică, 30-45 minute maximum la grupa
pregătitoare). În funcţie de nivelul grupei, de particularităţile individuale ale copiilor din
grupă, de conţinuturile şi obiectivele propuse la activitate, educatoarea va decide care este
timpul efectiv necesar pentru desfăşurarea fiecărei activităţi.
10. Numărul de activităţi zilnice desfăşurate cu copiii variază în funcţie de tipul de program
ales de părinţi (program normal – 5 ore sau program prelungit – 10 ore), iar numărul de
activităţi dintr-o săptămână variază în funcţie de nivelul de vârstă al copiilor (respectiv: 3-5
ani şi 5-6/7 ani). Totodată, pentru nivelul 3-5 ani, unde sunt numai 7 activităţi integrate sau
pe discipline şi 8 arii curriculare, recomandăm alternarea activităţilor artistico-plastice şi de
educaţie muzicală (aflate în aceeaşi arie curriculară) sau a acestora cu activităţile practice
(din aria curriculară Tehnologii).
11. Pentru grupele de vârstă cuprinse în intervalul 3-5 ani, categoriile de activităţi desfăşurate
cu copiii vor viza îndeosebi socializarea copilului (colaborare, cooperare, negociere, luarea
deciziilor în comun etc.) şi obţinerea treptată a unei autonomii personale, iar pentru
grupele de vârstă cuprinse în intervalul 5-7 ani, accentul se va deplasa spre pregătirea
pentru şcoală şi pentru viaţa socială a acestuia.
12. Educatoarele vor respecta Programul zilnic (cu reperele orare)*** stabilit de Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. În intervalul 1-30 septembrie, după etapa de observare a
copiilor (evaluarea iniţială) şi după întocmirea caracterizării grupei, pe baza evaluării
resurselor umane şi materiale existente şi după consultarea educatoarelor şi a părinţilor, se
va definitiva şi aproba de către Consiliul director al unităţii de învăţământ lista activităţilor
opţionale.
13. În programul zilnic este obligatoriu să existe cel puţin o activitate sau un
moment/secvenţă de mişcare (joc de mişcare cu text şi cânt, activitate de educaţie fizică,
moment de înviorare, întreceri sau trasee sportive, plimbare în aer liber etc.). Totodată,
educatoarea va avea în vedere expunerea copiilor la factorii de mediu, ca şi condiţie pentru
menţinerea stării de sănătate şi de călire a organismului şi va scoate copiii în aer liber, cel
puţin o dată pe zi, indiferent de anotimp.
14. Activitatea didactică a educatoarei se compune din 5 ore pe zi de activitate desfăşurată
cu grupa de minimum 10 şi maximum 20 de copii şi 3 ore de activitate metodică
(proiectarea şi pregătirea activităţilor pentru a doua zi, studiul individual, confecţionarea
materialului didactic, conceperea şi realizarea unor fişe de lucru, participarea la cursuri de
formare, comisii metodice, cercuri pedgogice, întâlniri metodice, schimburi de experienţă
etc.). La nivelul Comisiei metodice, cel puţin o zi pe săptămână va fi dedicată efectuării
celor 3 ore de activitate metodică în unitate. Întreaga activitate a educatoarei va fi
înregistrată în documentul juridic Caietul de evidenţă a activităţii cu copiii şi a prezenţei la
grupă** şi va fi ilustrată în potofoliul profesional, pe care îl întocmeşte în urma
desfăşurării activităţii metodice zilnice şi în portofoliile copiilor, care dau măsura valorii
sale profesionale.
15. Instrumentele recomandate pentru a fi utilizate de educatoare pentru a înregistra diferite
aspecte privind activitatea zilnică cu copiii sunt: Caietul de evidenţă a activităţilor cu copiii
şi a prezenţei la grupă, Calendarul naturii, Catalogul grupei, Jurnalul grupei şi
portofoliile copiilor.
1. ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE
-Sunt un ANSAMBLU de acţiuni cu caracter:
 PLANIFICAT
 SISTEMATIC
 METODIC
 INTENSIV

-Necesită COORDONAREA eforturilor


 CADRELOR DIDACTICE
 PĂRINȚILOR COPIILOR
(PARTENERI ÎN EDUCAŢIE)

-Se încurajează:
1.INIŢIATIVA
2.LUAREA DECIZIILOR
3.ÎNVĂŢAREA PRIN EXPERIMENTE
4.EXERSĂRI INDIVIDUALE

-Se desfăşoară:
 cu întreaga grupă
 pe grupuri mici
 sau individual

FORME DE REALIZARE

1.ACTIVITĂŢI PE DISCIPLINE sau integrate


2.ACTIVITĂŢI LIBER ALESE
3.ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

MIJLOACE DE REALIZARE

 JOCUL LIBER
 DISCUŢII LIBERE
 JOCURI DISTRACTIVE
 CONSTRUCŢII
 POVESTIRI
 LECTURI DUPĂ IMAGINI
 LECTURI LITERARE
 POVESTIRI ALE COPIILOR
 REPOVESTIRI
 EXERCIŢII CU MATERIAL INDIVIDUAL
 EXPERIMENTE
 OBSERVĂRI
 CONVORBIRI
 MEMORIZĂRI, ETC...
2.CATEGORII DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

 ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE


(INTEGRATE sau pe DISCIPLINE)
 JOCURI ŢI ACTIVITĂŢI ALESE
 ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

Activităţile pe DOMENII EXPERIENŢIALE sunt activităţi INTEGRATE


sau pe DISCIPLINE desfăţurate în cadrul unor proiecte planificate în
funcţie de temele mari propuse în curriculum

NUMĂRUL MAXIM de DISCIPLINE parcurse într-o SĂPTĂMÂNĂ,


INDIFERENT de NIVELUL DE VÂRSTĂ al copiilor, este de 5 .

DISCIPLINELE sunt activităţi de sine stătătoare:


- activităţi de educare a limbajului
- activităţi matematice
- cunoaşterea mediului
- educaţie pentru societate
- educaţie fizică
- educaţie muzicală
- activităţi practice (tehnologie)
- activităţi artistico-plastice

sau activităţi integrate - cunoştinţele din cadrul mai multor


discipline pot fi îmbinate armonios pe durata unei zile întregi.
ACTIVITĂţILE INTEGRATE conţin şi:
 JOCURILE
 ACTIVITĂŢILE ALESE
 CUNOŞTINţELE INTERDISCIPLINARE - sunt
focalizate pe anumite domenii experienţiale, iar
JOCURILE ŞI ACTIVITĂŢILE ALESE se desfăşoară în
afara acesteia.

 JOCURILE şi activităţile didactice alese şi le aleg copiii – pe grupuri mici


 în perechi
 individual

 Sunt 2 – 3 etape de jocuri şi activităţi alese pe zi:


 Etapa I - dimineaţa, înainte de începerea activităţilor
integrate
 Etapa a II-a - după activităţile pe domenii de învăţare şi
înainte de masa de prânz
 Etapa a III- a - între etapa de relaxare şi plecarea copiilor

 Activităţile didactice alese se desfăşoară pe centre de interes:
 BIBLIOTECĂ
 COLŢUL CĂSUŢEI
 JOCURI DE ROL
 CONSTRUCŢII
 ARTĂ
 ŞTIINŢĂ
 NISIP ŞI APĂ
 TEHNOLOGIE
 JOCURI DE SOCIETATE
 PERSPICACITATE,etc...
-În clasă pot exista toate centrele sau, cel puţin două din ele , în care
educatoarea pregăteşte zilnic oferta (dă posibilitatea copilului să aleagă)
-Materialele de la centre să fie alese în funcţie de tema proiectului sau a
săptămânii.
-Jocurile desfăşurate în curte presupun amenajarea atentă a curţii cu jocurile
de curte.

2. ACTIVITĂŢILE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:


 RUTINE
- activităţi reper (sosirea copiilor, întâlnirea de dimineaţă, micul
dejun, spălatul, toaleta, masa de prânz, somnul copiilor, gustarea,
plecarea)
- tranziţii
- activităţi din perioada după-amiezii
- activităţi opţionale

 ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ (15 minute)


Calendarul naturii
Prezenţa
Autocunoaştere (stimă de sine, imagine de sine)
 ”Cine sunt eu,cine eşti tu?,
 „Sunt creativ?”
 „Etichete bune, etichete rele”
 „ Inimioara de preşcolar”

Dezvoltă abilităţile de comunicare:

Comunicare asertivă
”Învăţ să spun NU fără să-i deranjez pe alţii”
Comunicare cu părinţii, colegii, educatoarea
Jocuri - Cum salut?
- Cum spun mulţumesc?
- Cum cer iertare?
- Cum mă împac cu prietenul meu?
- Unele secrete nu trebuie păstrate niciodată
- În cine pot avea încredere?
- Comunic în oglindă
- Ce ţie nu-ţi place,altuia nu-i face

Mima
- comunicarea verbală şi non-verbală a propriilor trăiri şi sentimente
 Sunt vesel/trist,pentru că....
 Azi mi-a plăcut/nu mi-a plăcut la tine, pentru că...
 Tristeţea/veselia,în culori şi forme

Managementul învăţării prin joc - motivarea copiilor pentru a deveni şcolari


- Vreau să fiu şcolar!
- Continuă povestea!
- Meseria de elev
- Cum aş vrea să fie educatoarea mea?
- Eu, când voi fi şcolar....
Dezvoltarea empatiei
- Dacă tu eşti bine şi eu sunt bine!
- Cum să îmi fac prieteni?
- Ba al meu, ba al tău!
- Cinci minute eu, cinci minute tu
- Cum îmi aleg prietenii?
- Îmi ajut prietenul?
- Suntem toleranţi
- Azi mi s-a-ntâmplat...
- Cum v-aţi simţi dacă cineva v-ar spune......
- Cum să fac surprize celor dragi?

Luarea deciziilor
- Hei,am şi eu o opinie!
- M-am certat cu prietenul meu...ce pot să fac?
- Vreau.......,îmi permiţi?
- La răscruce de drumuri

Medierea conflictelor
- Învăţ să lucrez în echipă
- Fotograful
- Singur, sau în grup?
- Fără violenţă!

TRANZIŢIILE - activităţi de scurtă durată între tipurile de activităţi

ACTIVITĂŢI OPŢIONALE
- activităţi de învăţare
- activităţi de dezvoltare personală
- alese de către părinţi
- o activitate la 3 – 5 ani
- două activităţi la 5-7 ani
- se desfăşoară cu grupuri de 10-15 copii
(se descoperă înclinaţiile, se dezvoltă abilităţi)

ACTIVIŢI DESFĂŞURATE ÎN PERIOADA DUPĂ-AMIEZII


 Activităţi de învăţare (recuperatorii, pe domenii de învăţare
 Recreative
 Cultivare şi dezvoltare a înclinaţiilor (opţionale)

3.JOCUL - activitatea fundamentală a copilului


Mijloacele de realizare a procesului instructiv-educativ la nivel preşcolar
a) JOCUL -JOC LIBER
- JOC DIRIJAT
-JOC DIDACTIC

b) ACTIVITĂŢI DIDACTICE DE ÎNVĂŢARE

4. PROGRAMUL ANUAL
- 6 TEME MARI:
1.CINE SUNT/SUNTEM?
2.CÂND,CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?
3.CUM ESTE,CUM A FOST ŞI CUM VA FI PE PĂMÂNT?
4.CUM PLANIFICĂM/ORGANIZĂM O ACTIVITATE?
5.CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?
6.CE ŞI CUM VREAU SĂ FIU?

5. maxim 7 PROIECTE mari/an şcolar


-cu durata de maxim 5 săptămâni /proiect
-sau un număr mai mare de proiecte mai mici de 1-3 săptămâni
- pot exista săptămâni fără proiecte (cu activităţi pe teme de interes pentru
copii)
-pot fi PROIECTE de - o zi
- transsemestriale

6. DURATA unei activităţi : 15-45 de minute

7. NUMĂR DE ACTIVITĂţŢI ZILNICE:


3-5 ani = 7 activităţi integrate sau pe discipline
şi 8 arii curriculare
(se vor alterna activităţile artistico-plastice cu cele muzicale aflate în
aceeaşi arie curriculară, sau a acestora cu activităşile practice din aria
curriculară Tehnologii)

8. CATEGORII
la 3-5 ani –se urmăreşte
a) socializarea copiilor prin:
-colaborare
- cooperare
- negociere
- luarea deciziilor în comun
b) obţinerea treptată a unei autonomii personale

la 5,1-7 ani –se urmăreşte


a) pregătirea pentru şcoală
b) pregătirea pentru viaţa socială

9. PROGRAMUL ZILNIC să conţină


1 secvenţă de mişcare
-joc de mişcare cu text şi cânt
-activitate de educaţie fizică
-moment de înviorare
-întreceri-trasee sportive
-plimbare în aer liber
( duc la menţinerea stării de sănătate
şi călire a organismului copiilor.)

ACTIVITATEA DIDACTICĂ A EDUCATOAREI

5 ore/zi - activităţi desfăşurate cu grupa


de minim 10 si maxim 20 de copii

3 ore/zi - activitate metodică


- proiectarea şi pregătirea activităţilor pentru a doua zi
- studiu individual
- confecţionarea de material didactic
- conceperea şi realizarea unor fişe de muncă independentă
- participarea la cursuri de formare
- comisii metodice
- cercuri pedagogice
- întâlniri metodice
- schimburi de experienţă
(1 zi / săptămână, la nivelul comisiei metodice, se vor efectua 3 ore de
activitate metodică în grădiniţă).
ACTIVITATEA educatoarei va fi consemnată în:
 CAIETUL DE EVIDENŢĂ A ACTIVITĂŢILOR CU COPIII ŞI A PREZENŢEI LA
GRUPĂ
 PORTOFOLIUL PROFESIONAL
 PORTOFOLIILE COPIILOR

DOCUMENTE OBLIGATORII LA CLASĂ

1.Caietul de activităţi şi prezenţă la grupă


2.Calendarul naturii
3.Catalogul grupei
4.Jurnalul grupei
5.Portofoliile copiilor
6.Evaluări
CAPITOLUL II

 Curriculum Vitae European;


 Portofoliul personal pentru
dezvoltare profesională (vezi
Anexa), completat la zi, semnat
şi avizat de director;
 Caietul de formare continuă şi
studiu individual cu dovezi de
autoperfecţionare (fişe de
lectură, articole, studii, recenzii,
lucrări metodico-ştiinţifice,
adeverinţe / atestate de
participare la stagii de
perfectionare şi formare
continuă);
 Inventar şi coperte xerocopiate
ale mijloacelor de învăţământ
elaborate de cadrul didactic şi
avizate de MECTS;
 Inventar şi coperte xerocopiate
ale lucrărilor/studiilor cu
ISSN/ISBN elaborate de cadrul
didactic;
 Fişa individuală a postului şi fişa
de evaluare a educatoarei.
CURRICULUM VITAE

Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Telefon(oane) Mobil:

Fax(uri)
E-mail(uri)

Naţionalitate(-tăţi)

Data naşterii

Sex

Locul de muncă vizat /


Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională

Perioada

Funcţia sau postul ocupat


Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa
angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul


de activitate

Educaţie şi formare

Perioada

Calificarea / diploma
obţinută

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului
de formare

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e)

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprima
conversaţie scrisă

Limba
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi
sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Competenţe şi aptitudini
artistice

Alte competenţe şi
aptitudini

Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare

Anexe

PORTOFOLIU PERSONAL
PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

CAPITOLUL I – DATE DE IDENTIFICARE


Numele şi prenumele:
Cod Numeric Personal:
Data şi locul naşterii:
Naţionalitatea:
Domiciliul:

CAPITOLUL II – STUDII (formare iniţială)

Nivelul Actul de studii Seria şi Unitatea de


Perioada
educaţional1) dobândit2) numărul învăţământ emitentă

CAPITOLUL III - COMPETENŢE ŞI CALIFICĂRI OBŢINUTE PRIN DIFERITE


FORME DE PERFECŢIONARE (cursuri de formare, grade didactice, studii
postuniversitare, doctorat etc.)

Competenţe/calificări Perioada Instituţia organizatoare Actul 4)


obţinute 3)

CAPITOLUL IV - ALTE APTITUDINI/COMPETENŢE DOBÂNDITE,


RECUNOSCUTE SAU NU PRINTR-UN ACT DE STUDIU

Enumeraţi Contextul în care Dovezi Persoane care pot furniza


aptitudinile/competenţele au fost dobândite5) referinţe (date de
dobândite identificare)

CAPITOLUL V – ALTE MENŢIUNI6)

___________________________________________________________________________

SEMNĂTURĂ,
AVIZAT.
DIRECTOR,

DOSARUL CADRULUI DIDACTIC

1. copie legalizată după diplomă


2. copie legalizată după foaia matricolă
3. copie după gradele didactice obţinute
4. copie după actele de stare civilă: naştere, B.I./C.I, căsătorie,
hotărâre de divorţ, naştere copii
5. copii după diplome – specializări, certificate de perfecţionare
6. adeverinţă de la medic cu specificarea „apt pentru învăţământ”
7. declaraţie pe propria răspundere că nu prezentaţi niciuna dintre
afecţiunile prezentate în Anexa 1 din Ordinul 4840/2005
8. dosar de plastic cu găuri
9. folii protectoare
10. copie după carnetul de muncă, conform cu originalul
11. declaraţia contribuabilului cu privire la datele pentru copiii aflaţi în
întreţinere
12. decizia de numire şi menţinere a calităţii de cadru didactic angajat

FIŞA PERSONALĂ

Numele, iniţiala tatălui, prenumele.................................................


CNP.....................................................................................................
Data şi locul naşterii..........................................................................
Studii.................................................................................................
Anul absolvirii.............................................................................
Specialitatea principală şi secundară............................................
Grad didactic...........................................................................
Ultimul curs de perfecţionare, anul şi specialitatea...................
Limbi străine cunoscute....................................................
Modul de încadrare (titular, suplinitor, cumul, etc)............................
Vechime în muncă/vechime în învăţământ......................................
Starea civilă/nr. copii/ nr. copii aflaţi în întreţinere pentru care
beneficiaţi de deducere suplimentară...........................................
Domiciliul..................................................................................
Telefon/ E-mail........................................................................
Casa de asigurări de sănătate.................................................

Data, Semnătura,
.............. ....................................
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

FIŞA CADRU A POSTULUI - CADRU DIDACTIC Î ÎNVĂŢĂMÂNTUL


PREUNIVERSITAR
în temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a
salariaţilor cu numărul………., se încheie astăzi,…………, prezenta fişă a postului:
Numele si prenumele.................................................
Specialitatea:............................................................
Denumirea postului:................
Decizia de numire: ...
încadrarea: titular / suplinitor / cadru didactic asociat
Număr de ore sarcini de serviciu:...
Număr ore de predare: ....
Profesor diriginte la clasa:......

Cerinţe:
- studii:
- …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
- studii specifice postului....... ..................... ............................ ...........
- vechime........................................... ...............................................................
- grad didactic....................................................................................................
- Relaţii profesionale:
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct; responsabil comisie
metodica/catedra;
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;
- de reprezentare a unităţii şcolare la activităţi/concursuri/festivaluri etc. la care participa ca
delegat.

L ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI


1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII - ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1.1. Analizarea curriculumului şcolar.
1.2. Fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile anterioare ale elevilor.
1.3. Stabilirea strategiilor didactice optime.
1.4. Elaborarea documentelor de proiectare.
1.5. Proiectarea activităţilor/experienţelor de învăţare care presupun utilizarea
resurselor TIC.
1.6. Actualizarea documentelor de proiectare didactică.
1.7. Proiectarea activităţii extracurriculare.

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE CURRICULARE


2.1. Organizarea şi dirijarea activităţilor de predare-învăţare.
2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate.
2.3. Integrarea şi utilizarea TIC.
2.4. Identificarea şi valorificarea posibilităţilor de învăţare ale elevilor.
2.5. Asigurarea formării competenţelor specifice disciplinei.
2.6. Elaborarea propunerilor şi a conţinuturilor curriculumului la decizia şcolii

3. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE


3.1. Eficientizarea relaţiei profesor familie.
3.2. Organizarea, coordonarea sau/şi implementarea activităţilor extracurriculare.
3.3. Implicarea partenerilor educaţionali-realizarea de parteneriate.

4. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII


4.1. Elaborarea instrumentelor de evaluare.
4.2. Administrarea instrumentelor de evaluare.
4.3. Aprecierea cantitativă şi calitativă â rezultatelor elevilor.
4.4 . Notarea, interpretarea şi comunicarea rezultatelor evaluării.
4.5. Coordonarea şi completarea portofoliilor educaţionale al elevilor.
5. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
5.1. Organizarea, coordonarea şi monitorizarea colectivelor de elevi.
5.2. Elaborarea de norme specifice clasei la care predă sau/şi este diriginte.
5.3. Gestionarea situaţiilor conflictuale în relaţiile profesor-elevi, elevi-elevi, profesor-
familie.
5.4. Tratarea diferenţiată a elevilor, în funcţie de nevoile lor specifice.
5.5. Comunicarea profesor-elevi, utilizarea feedback-ului bidirecţional în comunicare.
6. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
6.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
6.2. Participarea la activităţi metodice, stagii de formare / cursuri de
perfecţionare/grade didactice, manifestări ştiinţifice etc.
6.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite.

7. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA


IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE
7.1. Implicarea în realizarea ofertei educaţionale.
7.2. Promovarea ofertei educaţionale şi a sistemului de valori-al unităţii de
învăţământ la nivelul comunităţii locale.
7.3. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, - însuşire şi respectare a
regulilor sociale
7.4. Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la
elaborarea şi implementarea proiectului instituţional.
7.5. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.
II. ALTE ATRIBUŢII
în funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să
îndeplinească si alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele,
procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Atribuţiile funcţiei de diriginte, ale responsabilului de comisie/catedră şi ale altor


comisii funcţionale din şcoală sunt prevăzute în prezenta fişă (dacă este cazul).

Răspunderea disciplinară:
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător *
atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform
prevederilor legii.
Director,
(nume, semnătură, ştampilă)
Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:
………………………………………………..
Data:………………………
 fişe de lectură

 articole

 studii

 recenzii lucrări metodico-


ştiinţifice

 adeverinţe / atestate de
participare la stagii de
perfecţionare şi formare
continuă
FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI

-EDUCATOARE-

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ________________________________

În temeiul legii şi al contractului de muncă încheiat între


_________________________, înregistrat la _________________ cu nr.____________ la
care subsemnata ader, obligându-mă să respect prevederile art. _______ din contractul
colectiv de muncă, se încheie azi ________ prezenta fişă individuală a postului.

Postul ____________________________________
Poziţia (numele) ____________________________
Compartimentul ____________________________
Cerinţe:
studii superioare ______________________
specifice postului______________________

Relaţii:
a) ierarhice_____________________________
b) funcţionale___________________________
c) de colaborare_________________________

Doamna _______________________________________, posesor al contractului


individual de muncă, înregistrat în registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă la
nr. ______,negociază în condiţiile art. __________ din contractul colectiv de muncă
următoarele atribuţii şi sarcini, structurate pe următoarele capitole:

Capitolul I – Sarcini de serviciu obligatorii, reprezentând_________ norma de bază


corespunzătoare unei părţi de _________ din salariul de bază, stabilite la data de
_________________.

1. COMUNICARE – Competenţe comunicaţionale

1a. Comunicarea educatoare-copil


1b. Comunicarea între cadre didactice
1c. Comunicarea cu părinţii.

1a. Comunicarea educatoare-copil


Detalierea Indicatori de performanţă
competenţei de
comunicare
Selectează Selectarea modalităţilor de comunicare în funcţie de conţinutul informaţiei,
modalităţi de perticularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor, respectarea diversităţii
comunicare culturale a acestora.
adecvate
Transmite Accesibilizarea informaţiilor cu caracter instructiv-educativ, şi respectarea
informaţii cu obiectivelor de referinţă din programa preşcolară.
caracter
instructiv
educativ
Utilizează feed- Selectarea unor situaţii de lucru adecvate în scopul comparării mesajului
back-ul în transmis cu cel receptat de copil.
comunicare
Facilitează Stabilirea unor situaţii de comunicare care să faciliteze schimbul de
comunicarea cu informaţii educatoare-copil, copil-copil, cooperarea şi interacţionarea
copiii eficientă.
1b. Comunicarea între cadrele didactice

Detalierea Indicatori de performanţă


competenţei de
comunicare
Identifică Colaborarea cu celelalte cadre didactice pentru asigurarea continuităţii
domenii de grădiniţă-şcoală
colaborare
Se informează Comunicarea permanentă cu colega de grupă sau cu alte cadre didactice care
despre copii desfăşoară activităţi la aceeaşi grupă (opţionale, extracurriculare) pentru a
obţine informaţii relevante despre evoluţia copiilor, prelucrarea şi corelarea
informaţiilor obţinute pentru a determina o apreciere obiectivă a copiilor.
Abordează Comunicarea permanentă cu celelalte cadre didactice pentru a identifica cele
aspecte mai potrivite metode în vederea eficientizării demersului didactic.
metodice şi
pedagogice ale
activităţii
didactice

1.c. Comunicarea cu părinţii

Detalierea Indicatori de performanţă


competenţei de
comunicare
Informează Informarea periodic, a familiei copilului cu privire la progresul acestuia,
familia comportamentul social etc.
copilului
Solicită Solicitarea unor date suplimentare despre comportamentul copilului în
informaţii familie, atitudinea faţă de învăţare, alte informaţii, pentru o cunoaştere a
copilului din perspective diferite
Consiliază Descoperirea cauzelor unor comportamente şi identificarea modalităţilor de
familia soluţionare a acestora.
copilului Îndrumarea familiei către persoane/instituţii specializate şi autorizate pentru
consiliere şi desfăşurarea unor cursuri cu părinţii (în calitate de instructor
autorizat)

2. PROIECTARE – Competenţe proiective

2a. Planificarea şi proiectarea activităţilor instructiv-educative


2b. Planificare şi proiectarea curriculumului opţional
2c. Planificarea şi proiectarea activităţilor extraşcolare

2a. Planificarea şi proiectarea activităţilor instructiv-educative

Detalierea Indicatori de performanţă


competenţei
Analizează Cunoaşterea , respectarea şi aplicarea personalizată a curiculumului
planul de naţional, corespunzător specificului grupei de copii
învăţământ şi
curriculumul
corespunzător
Alege Selectarea materialelor auxiliare în conformitate cu legislaţia în vigoare şi
materialele utilizarea lor conform capacităţilor de învăţare ale copiilor
auxiliare
Întocmeşte Stabilirea şi ordonarea, coerentă şi corespunzătoare colectivului de copii, a
planificarea activităţilor; estimarea atentă şi revizuirea periodică a bugetului de timp
calendaristică alocat fiecărei teme (proiect tematic) în funcţie de interesul manifestat de
anuală şi copii pentru aceasta şi de capacităţile lor de învăţare
săptămânală
Întocmeşte Elaborarea proiectelor didactice pentru activităţile desfăşurate cu copiii,
proiecte de ţinând cont de următoarele repere: rigoare ştiinţifică, strategii activ-
activitate participative şi obiective operaţionale corect formulate.
didactică/schiţe
de proiect*

2b. Planificarea şi proiectarea curriculumului opţional

Detalierea Indicatori de performanţă


competenţei
Stabileşte oferta Analizează resursele materiale şi umane de care dispune grădiniţa, precum şi
de curriculum a intereselor copiilor în vederea stabilirii ofertei de curriculum opţonal
opţional
Proiectează Corelarea obiectivelor cu conţinuturile, respectând interesel copiilor
curriculum
opţional
Dezvoltă Identificarea resurselor informaţionale adecvate conţinuturilor stabilite
curriculumul Selectarea activităţilor de învăţare cu un caracter formativ
opţional

2c. Planificarea activităţilor extraşcolare

Detalierea Indicatori de performanţă


competenţei
Stabileşte oferta Analizează resursele materiale şi umane de care dispune grădiniţa, precum şi
de activităţi a intereselor copiilor din grupă în vederea stabilirii ofertei de activităţi
extraşcolare extraşcolare
Proiectează Corelarea obiectivelor cu conţinuturile şi respectarea intereselor copiilor
curriculumul
pentru
activităţile
extraşcolare
Dezvoltă Identificarea resurselor umane şi informaţionale adecvate conţinuturilor
curriculumul stabilite
pentru activităţi Selectarea activităţilor de învăţarecu un caracter formativ
extraşcolare

3. MANAGEMENT EDUCAŢIONAL – Competenţe manageriale

3a. Asigurarea mijloacelor de învăţământ, a materialului didactic şi a auxiliarelor


didactice
3b. Organizarea şi amenajarea mediului educaţional
3c. Conducerea procesului didactic

3a. Asigurarea mijloacelor de învăţământ, a materialului didactic şi a auxiliarelor


didactice

Detalierea competenţei Indicatori de performanţă


Identifică necesarul de Identificarea mijloacelor de învăţământ, a materialului didactic şi, eventual, a
material didactic auxiliarelor didactice adecvate particularităţilor de vârstă ale copiilor, nivelului de
dezvoltare intelectuală şi conţinuturilor activităţilor planificate
Elaborează / Elaborarea / confecţionarea / achiziţionarea de material didactic, mijloace de
confecţionează / învăţământ şi auxiliare didactice, având în vedere funcţiile pe care acestea trebuie
achiziţionează material să le îndeplinească
didactic, mijloace de
învăţământ auxiliare
didactice necesare

3b. Organizarea şi amenajarea mediului educaţional

Detalierea competenţei Indicatori de performanţă


Organizează spaţiul Amenajarea mediului educaţional în conformitate cu tipul de activitate desfăşurată
educaţional (activitate în perechi, învăţarea prin cooperare etc.), astfel încât să ofere
posibilităţi multiple de desfăşurare eficientă a activităţilor
Amenajarea ariilor de stimulare/colţuri/zone/cente de interes în sala de grupă, în
vederea unei învăţări stimulative şi eficiente
Încurajează imlicarea Valorizarea eforturilor tuturor copiilor prin expunerea lucrărilor realizate, prin
copiilor în amenajarea amenajarea colţului tematic al grupei atunci când se trece la o nouă temă, prin
mediului educaţional marcarea diferitelor evenimente (trecerea anotimpurilor, evenimente istorice,
religioase etc. de importanţă naţională)
Implică părinţii Implicarea părinţilor în luarea deciziilor privind amenajarea spaţiului educaţional
copiilor în amenajarea în beneficiul copiilor
mediului educaţional
al grupei

3c. Conducerea procesului didactic

Detalierea competenţei Indicatori de performanţă


Desfăşoară metodic Conducerea activităţilor desfăşurate cu copiii în conformitate cu proiectul/schiţa
activităţile cu copiii de proiect stabilit
Găsirea de căi şi mijloace eficiente pentru a transmite cunoştinţe copiilor,
respectând principiile didactice;
Crearea unor situaţii noi în vederea aplicării cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite
de copii
Implică activ copiii în Stimularea copiilor în vederea perticipării acestora la propria lor formare şi
procesul instructiv- dezvoltare
educativ Individualizarea activităţii cu copiii
Asigură securitatea Verificarea permanentă a stării spaţiului grupei (mobilier, echipamente etc.), a
copiilor în timpul materialelor puse la dispoziţia copiilor cu prilejul activităţilor instructiv-educative
desfăşurării planificate, în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente neprevăzute.
activităţilor

4. EVALUAREA – Competenţe evaluative

4a. Elaborarea şi utilizarea instrumentelor de evaluare


4b. Înregistrarea şi valorificarea rezultatelor copiilor

4a. Elaborarea şi utilizarea instrumentelor de evaluare

Detalierea Indicatori de performanţă


competenţei
Elaborează Elaborarea unor instrumente alternative de evaluare, adecvate atât
instrumente de conţinutului, cât şi obiectivelor propuse
evaluare
Aplică Aplicarea unor probe de evaluare, în diferite momente ale procesului
instrumente de didactic, în funcţie de obiectivele evaluării
evaluare

4b. Înregistrarea şi valorificarea rezultatelor copiilor

Detalierea Indicatori de performanţă


competenţei
Completează Înregistrează, periodic, în caietul de observaţii asupra copiilor, a aprecierii
caietul de juste a performanţelor acestora
observaţii
asupra copiilor
Completează Consemnarea în fişa psihopedagogică a copilului, cu responsabilitate, a unor
fişa de evaluare date relevante despre dezvoltarea acestuia la sfârşitul preşcolarităţii, pentru a
a copilului oferi familiei şi învăţătorului informaţiile necesare
Valorifică Revizuirea, periodic, a planificării calendaristice sau săptămânale şi
rezultatele ajustarea lor ţinând cont de rezultatele evaluărilor iniţiale, continue sau
sumative;
Identificarea măsurilor ameliorative pentru copiii cu dificultăţi de învăţare şi
a măsurilor de dezvoltare pentru copiii cu performanţe

5. DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ – Competenţe de dezvoltare

5a. Identificarea nevoilor de formare şi planificarea activităţilor metodice


5b. Participare la propria formare şi valorificarea achiziţiilor

5a. Identificarea nevoilor de formare şi planificarea activităţilor metodice

Detalierea Indicatori de performanţă


competenţei
Identifică Identificarea necesarului propriu de formare în funcţie de dinamica
nevoile proprii informaţiei din domeniu
de formare Manifestarea unei atitudini obiective în autoevaluare
Planifică Planificarea activităţii metodice zilnic, ţinând cont de nevoile proprii
activităţile identificate, de activităţile metodice şi de perfecţionare comunicate la nivel
metodice naţional, la nivel de judeţ/sector sau la nivel de unitate

5b. Participare la propria formare şi valorificarea achiziţiilor

Detalierea Indicatori de performanţă


competenţei
Participarea la Manifestarea unui interes constant pentru activităţi care conduc la propria
propria formare dezvoltare, atât în plan profesional, cât şi în plan personal
şi dezvoltare
personală şi
profesională
Valorifică Aplicarea, în activitatea didactică, a informaţiilor obţinute în cadrul
informaţiile întâlnirilor metodice, a cursurilor de formare sau prin studiu individual
achiziţionate

Capitolul II – Obligaţii/atribuţii profesionale suplimentare, reprezentând


_________norma de bază (ore suplimentare), corespunzătoare unui spor de ________ din
salariul de bază, conform reglementărilor în vigoare, stabilite la început de an şcolar
____________________.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________

Capitolul III – Activităţi suplimentare neprevăzute în încadrarea pe post, efectuate prin


ordin de serviciu etc. şi care se vor plăti prin ore suplimentare, premii lunare, zile libere etc.
(activitatea, data, recompensa):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________

Capitolul IV – Activităţi suplimentare deosebite, efectuate cu înalt profesionalism şi cu


rezultate deosebite, ce constituie argumentele pentru acordarea salariului de merit sau a
premiilor lunare, în conformitate cu HG nr. 281/1993, cu modificările ulterioare (activitatea,
data, recompensa):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Capitolul V – Sancţiuni primite de angajat (motivul, data, sancţiunea):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

DIRECTOR, SALARIAT,

DATA:__________________
 Catalogul grupei, cu numele şi prenumele copiilor, data
naşterii şi înregistrarea prezenţei şi a absenţelor;
 Caietul educatoarei, care să conţină cel puţin: planificarea
calendaristică a activităţilor cu copiii (atât pentru perioadele
de studiu cât şi pentru cele de vacanţă), date generale despre
grupa de copii, colaborarea cu familia, colaborarea cu alţi
factori educaţionali şi instituţionali, munca metodică;
 Programe pentru activităţile opţionale (indiferent dacă sunt
predate de cadrul didactic de la grupa respectivă sau de un
alt cadru didactic);
 Mapa didactică a educatoarei: proiecte de activitate (model),
proiecte tematice (model), proiecte tematice pentru activităţi
integrate (model), inventar de teme anuale, fişe de evaluare
iniţială, formativă, sumativă;
 Portofoliile copiilor;
 Caiet de observaţii curente asupra copiilor din grupă;
 Caracterizarea psihosocială şi pedagogică a grupei de
preşcolari (la sfârşitul fiecărui semestru şi la sfârşitul unui
an de învăţământ );
 Fişa de evaluare a fiecărui copil (inişială, la sf.sem.I şi la
sf.anului şcolar)
 Fişa psihopedagogică a fiecărui copil, la sfârşit de ciclu
preşcolar.
În anul şcolar ………. conduc grupa de copii cu vârste cuprinse între ……. ani ,
respectiv grupa ……., grupă ce cuprinde un efectiv de ……. de copii , din care …. fetiţe şi
……….băieţi, copii care în majoritate au frecventat grupa …………...
În urma evaluării iniţiale desfăşurate pe parcursul a două săptămâni am reuşit să
identific care este situaţia reală în ceea ce priveşte nivelul de cunoştinţe şi deprinderi ale
copiilor din grupă. Drept urmare am desprins următoarele concluzii :
 în general am constatat că preşcolarii au un vocabular activ destul de bogat, denumesc
cu uşurinţă obiecte, însuşiri, acţiuni, relaţii spaţiale, stări afective, trăsături
comportamentale;
 în exprimarea orală folosesc un limbaj adecvat şi de cele mai multe ori corect din punct
de vedere gramatical: sub aspect fonetic, lexical, sintactic. Există totuşi câţiva copii cu
defecte de vorbire majore chiar dacă anul trecut şcolar au fost în atenţia doamnei
profesoare logoped, lucrându-se cu ei săptămânal; urmează ca şi pe parcursul acestui an
şcolar să se lucreze cu ei dacă va fi posibil de două ori pe săptămână pentru ca să poată
fi corectate toate aceste deficienţe;
 majoritatea preşcolarilor au un volum de cunoştinţe corespunzător nivelului de vârstă
 au în dezvoltare capacitatea de cunoaştere a mediului, curiozitatea pentru investigarea
acestuia, utilizând un limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi mediul
înconjurător ;
 în cadrul activităţilor matematice se remarcă folosirea limbajului matematic în
conformitate cu obiectivele programei la nivelul acestei vârste; au capacitatea de a
recunoaşte, de a alcătui şi denumi grupe de obiecte, de a le număra în limitele 1-10; au
reprezentări despre obiecte referitoare la formă, mărime, culoare, grosime, lăţime,
lungime, înălţime;
 în ceea ce priveşte normele de comportate civilizată în general le respectă, au abilităţi
de a relaţiona şi de a comunica între ei, precum şi între ei şi adulţi;
 în anul şcolar …………. obiectivele care vor sta în vizorul meu vor fi acelea de formare
a unui colectiv unit şi disciplinat, care să facă faţă cu succes cerinţelor activităţilor
zilnice din grădiniţă şi, în perspectivă, să facă faţă cu succes la şcoală; de asemenea voi
avea în vedere ca fiecare copil să-şi urmeze drumul său personal de creştere şi
dezvoltare, oferindu-i suportul adecvat pentru îmbogăţirea capacităţii de a interacţiona
cu mediul, de a-l cunoaşte şi stăpâni, prin încercări, explorări, exerciţii, experimente,
valorificând potenţialul fizic şi psihic al fiecăruia şi descoperirea propriei identităţi.
AN ŞCOLAR 2014-2015

BEJAN MARIANA
GRUPA MICA

Profesor, BEJAN MARIANA

PLAN de ÎNVĂŢĂMÂNT
- nivel preşcolar -

Intervalul de vârstă Categorii de Nr.de Nr.ore/tură, din


activităţi de activităţi/săptămână norma cadrului
învăţare didactic, dedicate
categoriilor de
activităţi din
ON* OP/OS* planul de
învăţământ
37 – 60 luni (3,1 - 5 ani) Activităţi pe domenii 7 +7 2h x 5 zile = 10h
experienţiale
(integrate sau pe
discipline)
Jocuri si activităţi 10 +5 1,5h x 5 zile = 7,5h
didactice alese
Activităţi de 5 + 10 1,5h x 5 zile = 7,5h
dezvoltare personală
TOTAL 22 + 22 25 h
61 – 84 luni (5,1 - 7 ani) Activităţi pe domenii 10 + 10 3h x 5 zile = 15h
experienţiale
(integrate sau pe
discipline)
Jocuri si activităţi 10 +5 1h x 5 zile = 5h
didactice alese
Activităţi de 6 + 11 1h x 5 zile = 5h
dezvoltare personală
TOTAL 26 + 26 25 h

Notă:
* Abrevieri pentru cele trei tipuri de program din grădiniţe: normal (ON), prelungit (OP) şi
săptămânal (OS).
La programul prelungit şi săptămânal numărul de activităţi menţionat reprezintă
activităţile care se adaugă în programul de după-amiază al copiilor (tura a II-a a educatoarei).

PROGRAMUL ZILNIC
ORAR NORMAL
Repere Jocuri şi Activităţi pe Activităţi de dezvoltare personală
orare activităţi domenii
didactice alese experienţiale
8,00 – 9,00 Jocuri şi - Rutină: Primirea copiilor (deprinderi specifice)
activităţi alese
9,00 – 11,30 Activitate pe Rutină: Întâlnirea de dimineaţă (15 min.)
domenii Rutină şi tranziţie: Ne pregătim pentru activităţi
experienţiale (deprinderi de igienă individuală şi colectivă,
deprinderi de ordine şi disciplină, deprinderi de
autoservire)
Rutină : Gustarea (deprinderi specifice)
11,30 – Jocuri şi - Activitate opţională (singura de acest tip la nivel I şi
13,00 activităţi ambele – în zile diferite - , la nivel II)
recreative Rutină şi tranziţie: În aer liber ! (deprinderi igienă
individuală şi colectivă, deprinderi de ordine şi
disciplină, deprinderi de autoservire).

13,00 - - Rutină: Plecarea acasă (deprinderi specifice).

ORAR PRELUNGIT
Repere Jocuri şi Activităţi pe Activităţi de dezvoltare personală
orare activităţi domenii
didactice alese experienţiale
8,00 – 8,30 Jocuri şi - Rutină: Primirea copiilor (deprinderi specifice)
activităţi alese
8,30 – 9,00 - - Rutină: Micul dejun (deprinderi specifice)
9,00 – 11,00 Jocuri şi Activitate pe Rutină: Întâlnirea de dimineaţă (15 min.)
activităţi alese domenii de Rutină şi tranziţie: Ne pregătim pentru activităţi!
experienţiale (deprinderi de igienă individuală şi colectivă,
deprinderi de ordine şi disciplină, deprinderi de
autoservire)
11,00 – Jocuri şi Activitate opţională(prima activitate de acest tip la
13,30 activităţi - nivelII)
recreative Rutină şi tranziţie: În aer liber ! (deprinderi igienă
individuală şi colectivă, deprinderi de ordine şi
disciplină, deprinderi de autoservire)
Rutină : Masa de prânz (deprinderi specifice)
13,30 – Activităţi de Rutină şi tranziţie: Ne pregătim să ne relaxăm!
15,30 relaxare, Jocuri - (deprinderi de igienă individuală şi colectivă,
şi activităţi deprinderi de ordine şi disciplină, deprinderi de
alese autoservire)
15,30 – - Rutină: Gustarea (deprinderi specifice)
16,00
16,00 – Jocuri de Activităţi Rutină şi tranziţie: Din nou la joacă! (deprinderi de
17,30 dezvoltare a recuperatorii pe igienă individuală şi colectivă, deprinderi de ordine şi
aptitudinilor domenii de disciplină, deprinderi de autoservire)
individuale experienţiale Activitate opţională (singura activitate de acest tip la
nivel I sau a doua, la nivel II)
17,30 - - Rutină: Plecarea copiilor acasă (deprinderi specifice)
LUNI MARŢI MIERCURI
 D.Ş.  D.L.C.  D.Ş.
Cunoaşterea mediului Educarea limbajului Activitate matematică

 D.E.C  D.E.C.  D.P.M.


Educaţie artistico-plastică Educaţie muzicală Educaţie fizică

JOI VINERI
 D.Ş. D.L.C.
Activitate matematică Educarea limbajului

 D.O.S.
 D.O.S. Activitate practică
Educaţie pentru societate

LEGENDĂ:
D.Ş.-domeniu ştiinţe; D.E.C. – domeniu estetic şi creative; D.L.C. – domeniu limbă şi
comunicare; D.O.S. – domeniu om şi societate; D.P.M. – domeniu psiho-motric

NOTA: ORARUL FIECĂREI ZILE SE COMPLETEAZA CU


ACTIVITATI ALESE I ŞI II

OBIECTIVE CADRU

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE


 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a
semnificaţiilor structurilor verbale orale;
 Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical,
sintactic;
 Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral;
 Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri, semnificaţii
mijlocite de limbajul scris.

DOMENIUL ŞTIINŢELOR
 Dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice;
 Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere, cifre, unităţi de măsură,
întrebuinţând un vocabular adecvat;
 Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere, denumire, construire şi utilizare a formelor
geometrice;
 Dezvoltarea capacităţii de rezolvare de probleme prin achiziţia de strategii adecvate;
 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi
stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia;
 Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi din mediul
înconjurător;
 Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător,
în vederea educării unei atitudini pozitive faţă de acesta.

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE
 Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate; educarea abilităţii
de a intra în relaţie cu ceilalţi;
 Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive
faţă de sine şi faţă de ceilalţi;
 Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul
spiritual al poporului român;
 Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare
motrică;
 Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi despre
tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor produse
simple;
 Formarea deprinderilor practic-gospodăreşti şi utilizarea vocabularului specific.

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV


 Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene,picturi,modelaje;
 Realizarea unor corespondenţe între diferitele elemente de limbaj plastic şi
forme,obiecte din mediul înconjurător (natură, artă şi viaţa socială);
 Stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin desen, pictură,modelaj;
 Formarea capacităţii de receptare a lumii sonore şi a muzicii;
 Formarea capacităţilor de exprimare prin muzică;
 Cunoaşterea marilor valori ale creaţiei muzicale naţionale şi universale.

DOMENIUL PSIHOMOTRIC
 Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative;
 Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective în vederea aplicării
independente a deprinderilor însuşite;
 Cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menţinerea stării de sănătate.

OBIECTIVE DE REFERINTA

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE


O1: Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de
vorbitor, cât şi în calitate de auditor.
O2: Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea.
O3: Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a
înţeles.
O4: Să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect.
O5: Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii
personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din
punct de vedere gramatical.
O6: Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia.
O7: Să fie capabil să creeze el însuşi (cu ajutor) structuri verbale, rime, ghicitori,
povestiri, mici dramatizări, utilizând intuitiv elementele expresive
O8: Să recunoască existenţa scrisului oriunde îl întâlneşte.
O9: Să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are înţeles (semnificaţie).
O10: Să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini.
O11: Să manifeste interes pentru citit.
O12: Să recunoască cuvinte simple şi litere în contexte familiare.
O13: Să recunoască literele alfabetului şi alte convenţii ale limbajului scris
O14: Să utilizeze materiale scrise în vederea executării unei sarcini date.
O15: Să perceapă şi să discrimineze între diferitele forme, mărimi, culori – obiecte,
imagini, forme geometrice, tipuri de contururi etc.
O16: Să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice
elementare necesare folosirii acestora
O17: Să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificaţie
O18: Să descopere că scrierea îndeplineşte anumite scopuri, cerinţe sociale şi să se
folosească de această descoperire.
O19: Să înţeleagă semnificaţia cuvintelor, literelor şi cifrelor, învăţând să le traseze.

DOMENIUL ŞTIINŢELOR
O1: Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice
referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea,
constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare)
luate în considerare separat sau mai multe simultan;
O2: Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii
date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare,
apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă.
O3: Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative, să plaseze obiecte într-un
spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat.
O4: Să recunoască, să denumească, să construiască şi să utilizeze forma geometrică
cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi în jocuri.
O5: Să efectueze operaţii şi deducţii logice, în cadrul jocurilor cu piesele geometrice
O6: Să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele
corespunzătoare.
O7: Să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi, în limitele 1-10.
O8: Să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal.
O9: Să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi.
O10: Să compună şi să rezolve probleme simple, implicând adunarea/ scăderea în
limitele 1-10.
O11: Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul,
apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale
naturii), precum şi interdependenţa dintre ele.
O12: Să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări
din mediul apropiat.
O13: Să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman
ca parte integrantă a mediului.
O14: Să cunoască existenţa corpurilor cereşti, a vehiculelor cosmice.
O15: Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate.
O16: Să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a
mediului, aplicând cunoştinţele dobândite.
O17: Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi
naturii.

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE
O1: Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi
reguli de securitate personală.
O2: Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte
(familie, grădiniţă, grupul de joacă)
O3: Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme
prestabilite şi cunoscute.
O4: Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie,
toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului.
O5: Să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care
locuieşte (elemente de relief, aşezare geografică, obiective socio-culturale, istorice,
religioase, etnice).
O6: Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi
practice.
O7: Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice
O8: Să sesizeze modificările materialelor în urma prelucrării lor
O9: Să identifice, să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea
temei propuse în cadrul activităţilor practice.
O10: Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice
O11: Să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană,
valorificând deprinderile de lucru însuşite.
O12: Să se raporteze la mediul apropiat, contribuind la îmbogăţirea acestuia prin
lucrările personale.
O13: Să dobândească comportamente şi atitudini igienice corecte faţă de propria
persoană şi faţă de alte fiinţe şi obiecte.
O14: Să capete abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur, respectând norme de
comportament corect şi util celorlalţi.
O15: Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.
O16: Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale.

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV


O1: Să redea teme plastice specifice desenului.
O2: Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii.
O3: Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme
plastice.
O4: Să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în
mediul înconjurător.
O5: Să cunoască şi să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru, să cunoască şi să
aplice reguli de utilizare a acestora
O6: Să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice concrete
O7: Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic.
O8: Să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice.
O9: Să privească şi să recunoască creaţii artistice corespunzătoare specificului de vârstă
al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia (portrete de copii, jocuri ale copiilor,
scene de familie, peisaje, activităţi cotidiene ale oamenilor)
O10: Să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului.
O11: Să diferenţieze auditiv timbrul sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor
muzicale.
O12: Să diferenţieze auditiv intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor
muzicale.
O13: Să diferenţieze auditiv durata determinată a sunetelor din mediul apropiat şi a
sunetelor muzicale
O14: Să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale.
O15: Să intoneze cântece pentru copii.
O16: Să cânte acompaniaţi de educatoare
O17: Să acompanieze ritmic cântecele.
O18: Să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare.
O19: Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia
O20: Să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată.
O21: Să exprime într-un joc impresia muzicală.
O22: Să improvizeze spontan, liber scurte motive sincretice: text onomatopeic +
melodie, text onomatopeic + mişcare, text onomatopeic + melodie + mişcare;.
O23: Să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale,
corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia.

DOMENIUL PSHIHOMOTRIC
O1: Să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului.
O2: Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic.
O3: Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în
deplasare).
O4: Să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare).
O5: Să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte.
O6: Să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a exprima sentimente şi/sau
comportamente, pentru a răspunde la diferiţi stimuli (situaţii), la diferite ritmuri.
O7: Să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de
competiţie, fair-play.

TABEL CU SEMNĂTURILE PĂRINŢILOR CARE SUNT DE ACORD CU


ACTIVITATEA OPŢIONALA DESFĂŞURATĂ DE EDUCATOARE LA GRUPĂ

Semnătură părinţi
Nr. crt. Numele copiilor
Opţional 1 Opţional 2

ACTIVITATE OPŢIONALĂ 1
SEMESTRUL I
DATA MIJLOC DE REALIZARE OBIECTIVE
TEMA
ACTIVITATE OPŢIONALĂ 1
SEMESTRUL AL II-LEA
DATA MIJLOC DE REALIZARE OBIECTIVE
TEMA

ACTIVITATE OPŢIONALĂ 2
SEMESTRUL I
DATA MIJLOC DE REALIZARE OBIECTIVE
TEMA
ACTIVITATE OPŢIONALĂ
SEMESTRUL AL II-LEA
DATA MIJLOC DE REALIZARE OBIECTIVE
TEMA
GRUPA MICA

AN ŞCOLAR 2014-2015

Componenţă:

 preşedintele comitetului şi membru în Consiliul Reprezentativ al Părinţilor la nivelul


grădiniţei, membru al Comitetului Educaţional Local
o casier
o membru

ATRIBUŢIILE COMITETULUI DE PĂRINŢI:

a) ajută cadrul didactic în activitatea de cuprindere în învăţământul obligatoriu a tuturor


copiilor de vârstă preşcolară şi de îmbunătăţire a frecvenţei acestora;
b) sprijină unitatea de învăţământ şi dirigintele în activitatea de consiliere şi de orientare
socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;
c) sprijină cadrul didactic în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;
d) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru preşcolarii
grupei;
e) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin
programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală.
f) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi cadrul didactic în întreţinerea, dezvoltarea
şi modernizarea bazei materiale a grupei şi a unităţii de învăţământ.

ATRIBUŢIILE PĂRINŢILOR:

a) Părinţii/tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ, în


vederea realizării obiectivelor educaţionale.
b) Părinţii/tutorii legali au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu cadrul
didactic/diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor.
c) Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal sunt obligaţi, conform legii, să
asigure frecvenţa la grădiniţă a preşcolarului în învăţământul obligatoriu.

Nr. Tematica activităţii Obiective Data


crt.

Semestrul I
1.  Curriculum la decizia şcolii şi -familiarizarea părinţilor cu modul
discipline opţionale de alcătuire a schemei orare şi a
orarului zilnic specifice grupei;
-argumentarea oportunităţii studierii
disciplinei opţionale alese;
-prezentarea specificului fiecărei
discipline care se studiază
-prezentarea normelor de protecţie a
 Regulamentul de ordine muncii şi respectarea regulilor de
interioară (protecţia muncii) ordine interioară
-aplicarea de chestionare de
cunoaştere a părinţilor în scopul
unei mai bune abordări
individualizate a copiilor
-alegerea comitetului de părinţi,
cărora li se aduc la cunoştinţă
 Aplicarea de chestionare obligaţiile şi drepturile
pentru cunoaşterea părinţilor -oportunitatea introducerii
programului prelungit şi eficienţa
acestuia
2.  Colaborarea dintre grădiniţă şi -informarea părinţilor cu privire la
familie – condiţie esenţială a importanţa implicării familiei în
eficienţei actului didactic viaţa grădiniţei;
-eficientizarea colaborării dintre
grădiniţă si familie prin
participarrea la consultaţiile cu
părinţii
-propunerea şi adoptarea unor
planuri de desfăşurare a întâlnirilor
cu părinţii;
-includerea în activităţile educative
a unor modalităţi de participare a
părinţilor la diverse activităţi
tematice, cum ar fi cele dedicate
sărbătorilor de iarnă, organizări de
serbări, programe artistice.
3  Regimul zilnic al activităţilor  stabilirea unui program
preşcolarilor general de muncă şi odihnă,
urmând ca fiecare părinte să –l
particularizeze în funcţie de
preferinţele copilului său.

4  Grădiniţa şi familia  dezbatere în legătură cu


drepturile şi îndatoririle copiilor
acasă şi la grădiniţă;
 calităţi şi defecte ale copilului
-recunoaşterea situaţiilor in care
copilul trebuie recompensat sau
pedepsit;
 aplicare de chestionar;

Semestrul al II-lea
1.  Preşcolarul între cerinţele  informarea părinţilor cu privire
grădiniţei şi cele ale familiei la programul şcolar zilnic al
preşcolarilor;
 prezentarea atribuţiilor pe care
le are copilul în familie;
-eliminarea barierelor care stau în
calea unei comunicări eficiente între
părinţi şi grădiniţă;
 stabilirea unui regim de muncă
şi odihnă corespunzător pentru
fiecare copil;
 organizarea unor discuţii pe baza
rezultatelor obţinute.
2.  Influenţe educative exercitate  -sensibilizarea părinţilor cu
de mass-media privire la respectarea
 Ce rol joacă grupul de prieteni? recomandărilor privind limita de
vârstă pentru vizionarea
anumitor programe TV;
 prezentarea consecinţelor
nerespectării acestora în planul
dezvoltării psihoindividuale a
preşcolarilor, aplicare de
chestinar
-dezbatere în vederea
conştientizării importanţei grupului
de joacă din care face parte copilul
său. ;
 prezentarea rezultatelor şcolare.
3  Succesul şi insuccesul şcolar  aplicarea unui chestionar cu
privire la succesul şi insuccesul
şcolar;
 dezbatere pe tema rolului
părinţilor în obţinerea succesului
şcolar de către copiii lor ;
 succesul şi insuccesul şcolar –
implicaţii,cauze, remedii;
 prezentarea rezultatelor şcolare.

 ,,Copilul dumneavoastră,  dezbatere în legătură cu


4 cetăţeanul de mâine” comportamentul copiilor astfel
încât preşcolarii să adere
benevol la reguli de comportare
civilizată ;
 prezentarea rezultatelor şcolare.

5  prezentarea importanţei
 Finalitaţi- competenţe perioadei de recapitulare la
dobândite- sfârşit de an şcolar;
-modalităţi de evaluare ce se vor
aplica şi indicaţii pentru parcurgerea
temelor recapitulative;
 aprecieri asupra tuturor
activităţilor desfăşurate;
-discutarea pregătirii unui moment
artistic pentru serbarea de sfârşit de
an.

Menţiuni: Se vor organiza întâlniri cu părinţii ori de câte ori va fi necesar pe parcursul anului
şcolar.

Modalităţi de colaborare
*consultaţii zilnice;
*consiliere;
*convorbiri ocazionale ;
*informări reciproce;
*lecţii demonstrative pentru părinţi;
*chestionare;
*seminarii, lectorate pe teme de interes general;
*vizite la domiciliul copiilor pentru culegere de date ;
*antrenarea părinţilor în acţiuni gospodăreşti;
*antrenarea părinţilor în activităţi curriculare şi extracurriculare;
*activităţi aplicative;

Şedinţă cu părinţii – ..........................

TEMA I : Aspecte privind începerea anului şcolar:


 Curriculum la decizia şcolii şi discipline opţionale

TEMA II : Alegerea comitetului de părinţi


Probleme întâmpinate de părinţi.
Chestionar pentru părinţi

Prezenţa la şedinţă:
NR. NUMELE ŞI PRENUMELE NUMELE ŞI SEMNĂTURA
CRT PREŞCOLARILOR PRENUMELE
PĂRINŢILOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

COMITETUL DE PĂRINŢI:

……………………………………….. -preşedinte
………………………….……………. –secretar
………………………………………... –casier

PROCES - VERBAL ,

Încheiat astăzi , ................. , în cadrul şedinţei cu părinţii preşcolarilor grupei …….. .


Ordinea de zi cuprinde :
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
La şedinţă sunt prezenţi ...... părinţi din totalul de …… , un număr de ....... lipsind
motivat , iar restul de ............ nemotivat .
Discuţii :
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................
Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces verbal .
Întocmit ,
Participanţii la şedinţa cu preşcolarii grupei ……… din data de ......................
Nr. Numele şi prenumele părinţilor Semnătura
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Chestionar pentru părinţi


Cât de bine vă cunoaşteţi copilul ?

1. Care este numele complet al copilului dumneavoastră ?


..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2. Care este data lui / ei de naştere ?
..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
3. Care este culoarea lui / ei preferată ?
..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
4. Ce îi place cel mai mult să facă în timpul liber ?
..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
5 Care este jocul lui / ei preferat ?
..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
6 Care este ultima carte / poveste pe care i-aţi citit-o în vacanţă ?
..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
7Ce faceţi când copilul este trist ?
..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
8 Ce faceţi când copilul este vesel / fericit ?
..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

9 Care sunt modalităţile de a-l pedepsi atunci când a greşit ?


..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Numele şi prenumele persoanei care a completat chestionarul


Nr. Telefon
Adresa
Loc munca-mama
- -tata

Şedinţă cu părinţii – ........................

TEMA : Regimul zilnic al activităţilor preşcolarilor:


-Prezentarea progamului unei zile a unui preşcolar
-Rolul familiei în desfăşurarea programului zilnic al copiilor;
-Programul orientativ al zilelor de sâmbătă şi duminică.
PREZENŢA LA ŞEDINŢĂ:

NR. NUMELE ŞI PRENUMELE NUMELE ŞI SEMNĂTURA


CRT PREŞCOLARILOR PRENUMELE
PĂRINŢILOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

REGIMUL ZILNIC AL ACTIVITĂŢILOR PREŞCOLARILOR

Programul săptămânal al copilului trebuie să fie în concordanţă cu cerinţele orarului


şcolar, care, întocmit la rândul lui de cadre didactice cu experienţă şi în baza unor indicaţii
metodologice respectă ceea ce în psihologie se cheamă “curba de efort”.
A organiza o serie de activităţi într-un interval de 8 ore nu pare un lucru foarte
complicat. Trebuie însă, din partea părinţilor, să urmeze nişte reguli şi principii generale, să le
combine în aşa fel încât ele să respecte, pe de o parte nişte cerinţe generale de natură biologică
şi psihologică şi, pe de altă parte, de natură socială. Programul zilei unui preşcolar ar putea să
arate astfel:
-1-2 ore pentru reintrarea în viaţa de familie
-1 oră odihnă
-2-3 ore activităţi recreative.
Odată cu trecerea timpului, rolul familiei în desfăşurarea programului zilnic al copilului
pierde din volum. Are loc o restructurare a rolului familiei în organizarea zilnică a timpului
preşcolarului, în sensul limitării sale ca factor reglator ce intervine când, din diferite motive
obiective sau subiective, planificarea şi realizarea programului zilnic nu urmează cursul
obişnuit. Între imprevizibilul pe care îl implică un astfel de program săptămânal, lăsând în
seama copilului realizarea programului zilnic, părinţii pot urmări şi realizarea la nivelul unei
săptămâni o organizare a timpului acestuia care să permită o îmbinare a obiectivelor zilnice cu
obiective mai largi.
Este în sarcina fiecărui părinte, ca, descoperind dominantele temperamentului copilului,
să respecte ritmul de lucru al fiecăruia. Sunt copii care încă din primii ani se manifestă foarte
activ, părinţilor revenindu-le sarcina de a veni în întâmpinarea acestei erupţii clocotitoare, a
acestui activism deosebit al copilului.
Primele săptămâni şi luni de grădiniţă îşi au importanţa lor, reprezentând perioada
necesară adaptării copilului la cerinţele programului. Aceste prime săptămâni sunt necesare
pentru tatonări, pentru încercarea mai multor variante, până vom ajunge, prin corecturi repetate,
la programul optim. Organizarea timpului preşcolarului este o sarcină de familie.
În stabilirea unui program, de orice natură ar fi el, este necesar să delimităm mai întâi
obiectivele pe care le urmărim, printr-o anumită împărţire şi repartizare a timpului.
Odată stabilit programul cel mai adecvat este foarte important să asigurăm pentru
început două condiţii absolut necesare: stabilitatea şi continuitatea.
Este uşor de observat că încă din primii ani copilul ”învaţă” din ceea ce se discută şi se
învaţă în familie, participând activ la viaţa de familie; primind şi rezolvând sarcini complexe
copilul dobândeşte o serie de cunoştinţe care conduc la formarea unor deprinderi de muncă
independentă. Deci unul din scopurile educaţiei este acela de a-l face apt pe copil de a dobândi
libertatea interioară şi de a se manifesta ca atare în raport cu ceilalţi.

Şedinţă cu părinţii – .......................

TEMA: „Grădiniţa şi familia”- dezbatere pe tema rolului părinţilor în obţinerea


succesului şcolar de către copiii lor
-copilul cu ADHD – prezentarea profilului psihologic şi comportamental;
propuneri de activităţi extraşcolare

Prezenţa:

NR. NUMELE ŞI PRENUMELE NUMELE ŞI SEMNĂTURA


CRT PREŞCOLARILOR PRENUMELE
PĂRINŢILOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

GRĂDINIŢA ŞI FAMILIA

Dezvoltarea umană este o înlănţuire a unor verigi, care devenind în mod necesar una din
cealaltă, au fiecare în parte o serie de elemente de natură morfo-fiziologică, psihologică şi
socială, care le individualizează. Este firesc ca orice încercare a bugetului de timp a copilului să
pună în centrul ei problema rezolvării în condiţii optime a sarcinilor şcolare. După vârsta de 3
ani activitatea principală a copilului este activitatea din grădiniţă. În organizarea timpului liber
trebuie să se aibă în vedere şi satisfacerea necesităţilor de joc ale copiilor. În afara activităţilor
de la grădiniţă şi a jocului elevii trebuie să participe la o serie de alte activităţi menite să
contribuie la dezvoltarea lor generală fizică şi psihică (sportive, turistice, cultural-artistice,
gospodăreşti).
Primele săptămâni şi luni de grădiniţă îşi au importanţa lor, reprezentând perioada
necesară adaptării copilului la cerinţele programului. Aceste prime săptămâni sunt necesare
pentru tatonări, pentru încercarea mai multor variante, până vom ajunge, prin corecturi repetate,
la programul optim. Organizarea timpului elevului este o sarcină de familie.
În stabilirea unui program, de orice natură ar fi el, este necesar să delimităm mai întâi
obiectivele pe care le urmărim, printr-o anumită împărţire şi repartizare a timpului.
Odată stabilit programul cel mai adecvat este foarte important să asigurăm pentru
început două condiţii absolut necesare: stabilitatea şi continuitatea.
Este uşor de observat că încă din primii ani copilul ”învaţă” din ceea ce se discută şi se
învaţă în familie, participând activ la viaţa de familie; primind şi rezolvând sarcini complexe
copilul dobândeşte o serie de cunoştinţe care conduc la formarea unor deprinderi de muncă
independentă. Deci unul din scopurile educaţiei este acela de a-l face apt pe copil de a dobândi
libertatea interioară şi de a se manifesta ca atare în raport cu ceilalţi.
Modul de organizare şi de realizare a programului zilnic poate şi trebuie să fie unul din
mijloacele de realizare a activităţii din grădiniţă. Încă din primii ani de preşcolar trebuie să
acordăm din ce în ce mai multă încredere copilului dând credite capacităţii lui.
Este recomandabil ca pe măsură ce înaintează în vârstă să adoptăm o atitudine mai
elastică manifestând înţelegerea necesară faţă de orice solicitare justificată. Copilul trebuie
supravegheat atunci când execută ceva, în felul acesta îl determinăm să nu ia hotărâri pripite, să
se obişnuiască să gândească.
Prin educaţie noi trebuie să pregătim viitorul, să-l prevedem şi să-l proiectăm.

Şedinţă cu părinţii - .......................


TEMA I: Tendinţe greşite în educarea copiilor de către părinţi: educaţia sanitară–
activitate de consiliere

TEMA II: Îndrumări pentru activitatea preşcolarilor pe timpul vacanţei

Prezenţa:

NR. NUMELE ŞI PRENUMELE NUMELE ŞI SEMNĂTURA


CRT PREŞCOLARILOR PRENUMELE
PĂRINŢILOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

EDUCAŢIA SANITARĂ - SĂNĂTATEA ESTE CEA MAI BUNĂ AVUŢIE

Igiena este o ştiinţă care se ocupă cu studiul păstrării şi îmbunătăţirii necontenite a


sănătăţii individului şi a colectivităţii.
Igiena este o sarcină a grădiniţei, dar mai ales a părinţilor. A-i învăţa pe copii primele
norme de igienă trebuie să fie o mare prioritate. În cadrul acesteia trebuie să ţinem cont de
igiena corporală, a mâinilor, a părului, a ochilor, urechilor, nasului, buco-dentală, a
îmbrăcămintei şi încălţămintei, a rechizitelor şcolare, a locuinţei şi localului grădiniţei şi a
alimentaţiei .
IGIENA INDIVIDUALĂ ( CORPORALĂ) se realizează, în primul rând, prin
menţinerea curăţeniei pielii. Starea de curăţenie a pielii se modifică mereu datorită impurităţilor
din mediu, sărurilor din transpiraţie,sebumului din glande. Microbii existenţi pe pielea omului
favorizează descompunerea acestor substanţe ceea ce explică mirosul neplăcut, caracteristic
celor certaţi cu curăţenia. Curăţenia corpului se menţine cu apă, prosop şi burete. Zilnic se
recomandă un duş cu apă caldă şi săpun.
IGIENA MÂINILOR. Mâinile vor fi spălate totdeauna înainte de a mânca şi după
folosirea closetului. Unghiile trebuie tăiate scurt şi curăţite cu peria. A nu se neglija unghiile de
la picioare.
IGIENA PĂRULUI se va face săptămânal cu apă caldă şi şampon. Spălatul părului se va
face astfel: se săpuneşte părul, se freacă la rădăcină cu vârful degetelor, apoi se limpezeşte cu
apă caldă. Fiecare trebuie să aibă pieptene şi perie de păr proprii.
IGIENA OCHILOR. Copiii se vor feri să-şi frece ochii cu mâinile.
IGIENA URECHILOR. Trebuie evitat curăţatul cu beţe de chibrit, agrafe. Obiceiul de a
purta dopuri de vată este nepotrivit. Urechile trebuie spălate în fiecare zi.
IGIENA NASULUI. Fiecare copil este obligat să aibă zilnic batistă curată care nu se
împrumută.
IGIENA BUCO-DENTALĂ. Dinţii sunt organe vii şi orice îmbolnăvire a lor are răsunet
în tot organismul. Caria dentară este boala cea mai frecventă a dinţilor. Dacă nu se spală gura
resturile alimentare rămân şi fermentează, producând acizi ce atacă smalţul, îl rod şi provoacă o
spărtură fină în dinte, care se adânceşte treptat. Apar dureri la rece şi la cald, se deschide cale
microbilor şi infecţiei. Măsuri preventive: alimentaţie variată, mestecare bună, evitarea
diferenţelor foarte mari de temperatură, evitarea dulciurilor în exces şi, după masa de seară,
periaj corect şi zilnic.
Cum se spală dinţii corect? Periajul trebuie să dureze 3-5 minute, făcând mişcări
verticale dinspre gingie spre marginea dinţilor.
IGIENA ÎMBRĂCĂMINTEI. Îmbrăcămintea trebuie să fie adecvată anotimpului,
adaptată dimensiunilor corpului, să fie tot timpul curată.
IGIENA ÎNCĂLŢĂMINTEI. Nu trebuie să fie nici prea largă, nici prea strâmtă, să fie
adaptată anotimpului, să fie curată, uscată şi întreţinută.
PĂSTRAREA IGIENICĂ A RECHIZITELOR ŞCOLARE. Condiţii: mânuirea lor cu
mâinile curate; nu trebuie împrumutate decât în condiţii deosebite; curăţarea periodică a
învelitorilor de vinilin; alimentele pentru gustare trebuie puse într-o pungă de plastic.
IGIENA LOCUINŢEI ŞI A LOCALULUI ŞCOLII. Condiţii:
- aerul curat nici prea uscat nici prea umed, să aibă o temperatură între 18 şi 22 grade;
- curăţenie zilnică (măturat, şters praful);
- curăţenie generală periodică;
- iluminare naturală suficientă, cu geamuri mari şi curate, cu perdele subţiri;
- iluminare artificială corectă (din partea stângă, de intensitate normală)
IGIENA ALIMENTAŢIEI. Dimineaţa trebuie să mănânce substanţial şi fără grabă, cel
puţin 15 min; să ia gustări între mesele principale la orele 10 şi 16; masa de seară nu trebuie să
fie mai târziu de ora 19; trebuie să bea lichide în timpul zilei.
Raţia zilnică se repartizează pentru o persoană în felul următor:
-20-25% micul dejun şi gustarea de la ora 10;
-40-45% prânzul
-25-30% cina plus gustarea de la ora 17.
Trebuie reţinut că “e mai uşor să previi boala decât s-o vindeci” (din medicina antică).

AN ŞCOLAR 2014-2015

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
CADRUL DIDACTIC:
DIRECTOR:
GRUPUL ŢINTĂ: Părinţii şi copiii din grupa…….

IDENTIFICAREA ŞI DESCRIEREA PROBLEMEI:


Părinţii consideră, în general, educaţia ca dificilă atunci când copilul prezintă un
comportament care pentru ei este inacceptabil sau atunci când copilul nu ascultă de observaţia
pe care părintele o face.
În asemenea situaţii, părinţii se supără, se irită sau se simt neputincioşi.
În unele cazuri, părinţii ajung să nu-l mai suporte pe copil sau chiar să-l urască din cauza
comportamentului său inacceptabil.
Din această perspectivă, educaţia părinţilor în ceea ce priveşte comunicarea cu copilul
este un element esenţial al activităţii de consiliere şi pentru instalarea armoniei in viaţa de
familie.

STABILIREA OBIECTIVELOR :

 PE TERMEN LUNG:
-prevenirea unor probleme in comportamentul copilului şi a spiralei negative pe care o
determină acestea (comportamentul negativ al copilului, reacţia negativă a părintelui,
comportament şi mai negativ)
-realizarea unei bune relaţii între părinţi şi copil, deoarece aceasta este condiţia dezvoltării
sănătoase şi armonioase a copilului;

 PE TERMEN SCURT:

-să înţeleagă care comportamente ale copiilor lor pot fi sau nu ignorate şi ce efect are ignorarea ;
-să-i convingă pe părinţi că laudele ii pot stimula pe copii sa se comporte mai des într-un anume
fel dorit;
-să-i facă pe părinţi să înţeleagă că pot acorda atenţie într-o manieră pozitivă sau negativă;
-părinţii să înţeleagă că în orice situaţie există diverse modalităţi de a stabili limite pentru
comportamentul copilului
-părinţii să înţeleagă în care situaţii trebuie separat copilul;
-părinţii să înţeleagă că dacă ei ,,iau”ceva care copiilor le face plăcere, copiii consideră aceasta
o pedeapsă.

METODE: conversaţia, prelegerea, observaţia, cubul, brainstorming, turul galeriei


DURATA: 1 an
EVALUARE: continuă

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


-disponibilitatea fiecărei părţi: -comunicarea cu copiii este foarte redusă;
educatoare/psihopedagog-părinţi pentru -copiii sunt lăsaţi în majoritatea timpului în
participarea la întâiniri grija bunicilor/bonelor;
-cadre didactice bine pregătite profesional; -părinţii petrec puţin timp cu copiii;
-spaţiu corespunzător pentu întâlnirile cu -copiii petrec foarte mult timp în faţa
părinţii; televizorului sau calculatorului
-materiale didactice disponibile; nesupravegheaţi;
-părinţi tineri realizaţi profesional, dornici să -modalităţile de impunere în faţa copiilor sunt
se implice în educaţia copiilor; neadecvate.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
-acces nelimitat la informaţii prin Internet şi -copii răsfăţaţi care nu respectă nici o regulă;
Mass-media; -posibilitatea ca părinţii să se simtă
-posibilitatea de a obţine rezultate bune cu ,,neputincioşi’’în faţa copiilor
eforturi mici.

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI:

Părinţii care au participat au considerat că au găsit modalităţi concrete, eficiente în


educaţia copiilor.
Participarea câtor mai mulţi părinţi la astfel de cursuri.

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ

Semestrul I

Nr. Perioada Tematica Grup ţintă


crt Consiliere părinţi Consiliere copii
1 „Dificultăţi de adaptare în „Pot să-mi fac prieteni!” Copiii cu dificultăţi
primele zile de grădiniţă” de adaptare
2 „Socializarea copilului în cadrul ”Cum să ne jucăm Copiii cu dificultăţi
grădiniţei” împreună?” de relaţionare
3 ”Magia toamnei” –carnaval – ”Masca preferată” – Toţi copiii
costume şi măşti distribuirea rolurilor
5 ”Magia toamnei” –carnaval – ”Importanţa fructelor şi a Toţi copiii
costume şi măşti legumelor în alimentaţie”

4 “Formarea valorilor morale în ”Ştiu să mă port civilizat!” Toţi copiii


cadrul familiei”

6 ”Cauzele ascunderii adevărului "Eu nu mint niciodată!” Toţi copiii


de către copii în momente de
criză”

7 ”Prevenirea bolilor copilăriei” ”Ştiu ce fac când sunt Toţi copiii


bolnav!”
8 ”Reacţiile părinţiilor la boala „Vrem să fim sănătoşi!” Toţi copiii
copiilor”
9 ”Sănătatea este cea mai de preţ ”Un regim de viaţă Toţi copiii
avuţie” -şedinţa cu părinţii sănătos”
10 ”Deprinderile de igienă” ”Îmi place să fiu curat! Toţi copiii
11 ”Să-i învăţăm pe copii să ”Imi place să fac daruri !” Copiii cu dificultăţi
dăruiască!” de relaţionare
12 ”Obiceiuri şi tradiţii” ”Imi plac sărbătorile Toţi copiii
iernii!”
13 ”Cât de bine îmi cunosc ”Nu vreau să fiu timid” – Copiii timizi
copilul?”
14 ”Petrecerea timpului liber al ”Cât timp stau la Toţi copiii
copilului” televizor/mă joc la
calculator?”
15 ”Rolul familiei în educaţia ”Jocurile copiilor la Toţi copiii
copilului” grădiniţă şi în familie”
16 ”Succesul şi insuccesul şcolar” ”Vreau să fiu cîştigător!” Copiii anxioşi
17 ”Abuzul fizic şi psihic în situaţii ”Nu vreau să fiu pedepsit” Copiii anxioşi
de criză”

Semestrul al II-lea

Nr Perioada Tematica Grup țintă


crt Consiliere părinţi Consiliere copii
1 ”Influenţa comportamentului ”Îmi iubesc părinţii!” Toţi copiii
părinţilor asupra psihicului
copilului”
2 ”Factorii de stres în viaţa ”Nu mi-e frică de nimic!” Toţi copiii
copilului”

3 ”Influenţa mamei asupra ”Fiinţa mea cea mai dragă Toţi copiii
comportamentului copilului în – mama ! »
familie şi la grădiniţă”
4 ”Rolul bunicilor în educaţia ”Îmi iubesc bunicii!” Copiii
copiilor” timizi
5 ”Ce-mi doresc pentru copilul ”Fetiţa care l-a luat pe NU Toţi copiii
meu!” în braţe”
6 ”Comunicarea în familie” ”Părinţii mei -prieteni Copiii
buni” nesiguri
7 ”Antrenarea copiilor în activităţile ”Eu sunt mama/tata, tu Toţi copiii
gospodăreşti” copilul” joc în perechi,
optimizarea rolurilor în
familie
”Cu părinţii împreună”
8 ”Recunoaşterea şi aprecierea ”Am greşit, mai încerc Toţi copiii
comportamentelor dezirabile” odată” pregătirea pentru
succes
9 ”Disciplina pozitivă prin ”Îmi place să fiu lăudat!” Toţi copiii
respectarea personalităţii
copilului”
10 ”Corespondenţa dintre atitudinile ”Bine faci, bine găseşti!” Copiii în
izolate ale copilului şi dezvoltarea relaţii
lui globală” conflictuale
11 ”Încredere şi comunicare” ”Părinţii mei îmi sunt Toţi copiii
aproape!”
12 ”Îmi doresc tot binele pentru ”Ştiu să mă port Toţi copiii
copilul meu!” respectuos!”
13 ”Politeţea în familie ” ”Bagheta fermecată”- Toţi copiii
reguli de politeţe
14 ”Modalităţi de apreciere a ”Nu îmi supăr părinţii!” Toţi copiii
copilului tău”
15 ”Motivarea copiilor la activităţile ”Ştiu să fiu util!” Toţi copiii
familiei”
16 ”Când şi cum refuz un copil”, ”Ştiu să fiu util!” Toţi copiii
comportament asertiv
17 ”Modalităţi de organizare a ”Planuri de vacanţă” Toţi copiii
timpului liber al familiei” Serbare
”Grădiniţă, bun rămas!” recuzita
pentru serbare
„Părinţii buni le dau copiilor rădăcini şi aripi:
rădăcini pentru a nu-şi uita originile
şi aripi pentru a zbura şi a se folosi
de ceea ce i-au învăţat.”

(Jonas Salk )

Pentru sprijinul acordat


pe parcursul anului şcolar......................., vă mulţumesc!
Ed./Prof.. …………………………….

„Părinţii buni le dau copiilor rădăcini şi aripi:


rădăcini pentru a nu-şi uita originile
şi aripi pentru a zbura şi a se folosi
de ceea ce i-au învăţat.”

(Jonas Salk )

Pentru sprijinul acordat


pe parcursul anului şcolar .........................., vă mulţumesc!
Ed./Prof ………………………………
GRADINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 11

AVIZ:
DIRECTOR, ŞCOALA ,, ION NECULCE “
PROF. , IRINA FRUNZĂ

AN ŞCOLAR 2014-2015
GRUPA MICA

Nr.
PERIOADA TEMA DE STUDIU TEMA SUBTEMA
crt.
ANUALĂ PROIECTULUI PROIECTULUI
SEMESTRUL I
1.
EVALUARE EVALUARE INIŢIALĂ  ,, ,Amintiri din vacanţă’’
 Trenuleţul vacanţei”

2.  „Familia mea”
„CINE SUNT / EU ŞI LUMEA MEA  „O zi cu familia mea”
SUNTEM?”

 „La grădiniţă”
3. „CINE SUNT / EU ŞI LUMEA MEA  „Corpul uman”
SUNTEM?”

 „Comunitatea”
4. „CINE SUNT / EU ŞI LUMEA MEA
SUNTEM?”

„CÂND / CUM ŞI  „Magia toamnei”


5. DE CE SE CE MĂ  „Hora vitaminelor”
ÎNTAMPLĂ?” ÎNCONJOARĂ?  „Fenomenele naturii”
 „Universul”
„CINE SUNT / MÂNDRU SUNT DE  „1 Decembrie, zi de
6. SUNTEM?” ŢARA MEA! sărbătoare!”
„CINE SUNT / MÂNDRU SUNT DE  „Bine ai venit, Moş Crăciun!”
7. SUNTEM?” ŢARA MEA!

8. SEMESTRUL II

„CUM A FOST / A FOST ODATĂ…


9. ESTE ŞI VA FI  „ Întâlnire cu Timpul”
AICI PE  „ Darurile bunicii”
 „Strămoşii noştri”
PĂMÂNT?”  „Cum şi cu ce călătorim? – În
maşina timpului”

10.  „Vieţuitoarele pământului –


„CUM A FOST / animale domestice”
ESTE ŞI VA FI AU FOST ŞI SUNT…
AICI PE ÎN JURUL NOSTRU  „Vieţuitoarele pământului –
PĂMÂNT?” animale sălbatice”

 „Vieţuitoarele apelor”

11. „CU CE ŞI CUM  „La mulţi ani, iubită mamă!”


EU SIMT, EU CREEZ,
EXPRIMĂM CEEA  „În lumea artelor”
EU EXPRIM!
CE SIMŢIM?”  „Minunata lume a florilor”
 „Fapte bune, fapte rele”
SĂPTĂMÂNA „SĂ
12. ŞTII MAI MULTE, SĂ
FII MAI BUN!”
„CINE ŞI CUM TEMĂ ÎN AFARA
13. PLANIFICĂ/ PROIECTULUI  „Meserii”
ORGANIZEAZĂ O  „Bogăţiile pământului”
ACTIVITATE?”
 „Obiceiuri de Paște”
„CU CE ŞI CUM
14. EU SIMT, EU CREEZ,  „Să călătorim!”
EXPRIMĂM CEEA
EU EXPRIM!  „Prieteni de pretutindeni”
CE SIMŢIM?”
„CE ŞI CUM VREAU FII MÂNDRU DE  „Ce îmi doresc să fiu!”
15. SĂ FIU?” MINE!  „Cine ajută? – S.O.S.”
 „Prieteni de pretutindeni”
 „La şcoală”

„CE ŞI CUM VREAU  „Grădiniţă, bun rămas!”


EVALUARE FINALĂ
16. SĂ FIU?”
NIVEL II - SĂPTĂMÂNA 1
Perioada:
Tema: Evaluare iniţială
Subtema: “Amintiri din vacanţă”
Data/ziua Activităţi de dezvoltare personală Activităţi liber alese(ALA) Activităţi experienţiale (ADE)
Semnătura (ADP)
Biblioteca : D.Ş.: Cunoaşterea mediului
LUNI Întâlnirea de dimineaţă- „Cum „La bunici” „ Locurile minunate ale vacanţei?”
salutăm atunci când venim la Joc de rol: „ Scene din vacanţă”-joc -convorbire
grădiniţă, când plecăm…”, exerciţiu D.E.C.: Educaţie artistico-plastică
Tranziţii -frământări de limbă- „Amintiri din vacanţă”
Rutină:”Ne pregătim de activităţi ; -desen
Cum e vremea?”
Activitate metodică Pregătire, confecţionare material didactic pentru tematica săptămânii în curs

Construcţii: „Aşa aş vrea să fie D.L.C: Educarea limbajului


MARŢI Întâlnirea de dimineaţă -„Spune grădiniţa mea!” ”Întâmplări din vacanţă”
ce ştii despre colegul tău!”-discuţii Joc de masă: „Scene din poveşti” -povestirea copiilor
libere Puzzle
Tranziţii - Joc de atenţie: „Ghici ce D.E.C: Educaţie muzicală
formă are?” ,„Apă, foc” „Cântece îndrăgite de copii”
Rutină:”Ne pregătim de activităţi ; -repetare cântece-
Cum e vremea?”

Activitate metodică Pregătire, confecţionare material didactic pentru tematica săptămânii în curs
Întâlnirea de dimineaţă -„Spune ce Artă: „Colorează corect animalul
MIERCURI ştii despre colegul tău!”-discuţii din imagine” D.Ş:Activitate matematică
libere „Trenuleţul vacanţei”
Tranziţii - Joc de atenţie: Ştiinţă: „Cine ştie mai multe -joc logico-matematic-
„Telefonul fără fir” informaţii despre acest animal?” – D.P.M: ”Mergi cum spun eu!”
Rutină:”Ne pregătim de activităţi ; temă de conversaţie -variante de mers-
Cum e vremea?”
Activitate metodică Pregătire, confecţionare material didactic pentru tematica săptămânii în curs/ analiza fişelor de evaluare
Întâlnirea de dimineaţă -„Spune ce Joc de atenţie: „Adevărat / fals” D.Ş:Activitate matematică
JOI ştii despre colegul tău!”-discuţii -despre animale- „Robot, roboţel”
libere -figuri geometrice-
Tranziţii - Joc de mişcare
„Fotbaliştii”” Joc de rol: „De-a gradiniţa D.O.S: ”Cum ne comportăm la
Rutină:”Ne pregătim de activităţi ; grădiniţă?”
Cum e vremea?” -convorbire-

Activitate metodică Completarea itemilor de evaluare iniţială a copiilor


Întâlnirea de dimineaţă -„Cum aş Ştiinţă: „În ce zi suntem astăzi?” D.L.C: „ Eu spun una, tu spui mai
VINERI dori să fie prietenul meu?” -zilele săptămânii- multe”
Tranziţii - joc cu text si cânt: „Bate -joc-exerciţiu-
vântul frunzele” Artă: „Decorăm vaza” (evaluare
Rutină:”Ne pregătim de activităţi ; semne grafice) D.O.S: Activitate practică
Cum e vremea?” „Mărgele pentru păpuşi”
Data / ziua Activităţi de dezvoltare personală Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experienţiale
Semnătura ADP ALA ADE
Întâlnirea de dimineaţă: Biblioteca :,, Familia mea’’(citire de Activitate integrată :
Luni ,,Membrii familiei mele’’ imagini) D.Ş. – Cunoaşterea mediului – lectură după
Tranziţii: Ştii cine locuieşte aici? Construcţii : ,,Casa mea” imagini ,,Familia mea’’
Rutine: Singurel mă îngrijesc
Ne pregătim de activităţi, Cum e vremea? D.E.C. – Desen
Jocuri distractive în sala de grupă : ,, Eu şi familia mea”
„Zboara, zboara”
Activitate Studiu individual - ,,Activităţi integrate”
metodică
Întâlnirea de dimineaţă:,,Cum ne Ştiinţă: ,,Norme de comportare şi formule Activitate integrată :
Marţi comportăm la..” de adresare la cumpărături” D.L.C. – Povestea educatoarei
Tranziţii:,,Degeţele” Artă : exerciţii grafice – punctul ,,Iedul cu trei capre”de O.P.Iaşi
Rutine:,, Învăţăm să salutăm”
Ne pregătim de activităţi ; Cum e vremea? D.E.C. – Educaţie muzicală
Joc de mişcare : ,,De-a familiade Cântec - folclorul copiilor -,,Familia mea”
pasarele”

Activitate Pregătirea materialelor pentru activitatea din ziua următoare


metodică
Întâlnirea de dimineaţă:,,Ce vreau eu şi ce Biblioteca : ,,Citim imagini despre familie” Activitate integrată :
Miercuri vor ei? – luarea deciziilor Ştiinţă: ,,Sortează după mărime!” D.Ş. – Activitate matematică
Tranziţii:,,1,2, facem gimnastică!” ,,Construieşte locuinţa folosind figurile
Rutine:,, Învăţăm să salutăm” geometrice după cum îţi spun”
Ne pregătim de activităţi ; Cum e vremea?
Joc de mişcare : „ Castele” D.P.M. - ,,Cu familia în parc’’
- diferite forme de mers –

Activitate Întocmirea hărţii proiectului ,,Eu şi lumea mea”


metodică
Întâlnirea de dimineaţă:,,Cine stă mai mult Biblioteca : ,,Repetăm versuri învăţate”- Activitate integrată :
Joi cu tine?” exerciţiide memorare
Tranziţii:,,Puişori, veniţi la mama!” Joc de rol : ,,De-a gospodinele” D.Ş. – Activitate matematică
Rutine:,, Învăţăm să salutăm” ,,Sortează după cantitate, formă, mărime”
Ne pregătim de activităţi ; Cum e vremea? D.O.S. – Educaţie pentru societate
Activitate gospodărească - ,,Facem ordine ,,Cu familia la cumpărături” – reguli de
în sala de grupă” comportare civilizată

Activitate Pregătirea materialelor pentru activitatea practică


metodică
Întâlnirea de dimineaţă:,,Casa mea” – Bibliotecă: ,,Completează corect” – fişe de Activitate integrată :
Data / ziua Activităţi de dezvoltare personală Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experienţiale
Semnătura ADP ALA ADE
Întâlnirea de dimineaţă: Biblioteca :,, Spune-mi ce vezi in Activitate integrată :
Luni ,,Ce ştiu despre familia mea?’’ imagine!’’(citire de imagini) D.Ş. – Cunoaşterea mediului – lectură după
Tranziţii: Spune unde locuieşti! Ştiinţă: „Cine este şi ce face?”- sortare de imagini ,,O zi cu familia mea’’
Rutine: Vreau să cresc sănătos! imagini cu activităţile membrilor familiei
Ne pregătim de activităţi, Cum e vremea? D.E.C. – Desen
Jocuri distractive în sala de grupă : ,, La masă cu familia mea”
„Telefonul”
Activitate Studiu individual - ,,Activităţi integrate”
metodică
Întâlnirea de dimineaţă:,,Cum ne Ştiinţă: ,,Norme de comportare şi formule Activitate integrată :
Marţi comportăm în ...” de adresare în familie” D.L.C. – Povestea educatoarei
Tranziţii:,,Degeţele” Artă : exerciţii grafice – punctul ,,Fata babei şi fata moşneagului”,
Rutine:,, Învăţăm să salutăm” I.Creangă
Ne pregătim de activităţi ; Cum e vremea? D.E.C. – Educaţie muzicală
Joc cu caracter sportiv: ,,Ştafeta” Cântec - „Mama”

Activitate Pregătirea materialelor pentru activitatea din ziua următoare


metodică
Întâlnirea de dimineaţă:,,Ce vreau eu şi ce Nisip şi apă : ,,Casa mea” Activitate integrată
Miercuri vor ei? – luarea deciziilor Biblioteca : ,,Citim imagini despre familie” D.Ş. – Activitate matematică
Tranziţii:,,1,2, facem gimnastică!” Repetăm cântecul ,,Familia mea’’ ,,Sortează după cantitate, formă, mărime”
Rutine: Vreau să cresc sănătos! D.P.M. - ,,Concursul familiei’’
Ne pregătim de activităţi ; Cum e vremea? Joc dramatizare,,Fata moşului cea cuminte - diferite forme de mers şi alergare -
Activitate Întocmirea hărţii proiectului ,,Eu şi lumea mea”
metodică
Întâlnirea de dimineaţă:,,Cine stă mai Biblioteca : ,,Repetăm versuri învăţate”- Activitate integrată :
Joi mult cu tine?” exerciţii de memorare
Tranziţii:,,1,2, facem gimnastică!” Joc de masă : ,,Puzzle” D.Ş. – Activitate matematică
Rutine:, Vreau să cresc sănătos! ,,Construieşte camera ta folosind figurile
Ne pregătim de activităţi ; Cum e vremea? geometrice după cum îţi spun”
D.O.S. – Educaţie pentru societate
Activitate gospodărească - ,,Facem ordine ,,Cu familia la circ” – reguli de comportare
în sala de grupă” civilizată

Activitate Pregătirea materialelor pentru activitatea practică


metodică
Întâlnirea de dimineaţă:,,Casa mea” – Bibliotecă: ,,Completează corect!” – fişe de Activitate integrată :
Vineri prezentarea locuinţei lucru D.L.C. – Memorizare
Tranziţii:,,1,2, facem gimnastică!” Construcţii : ,,Construieşte locuinţa ta” D.O.S. – Activitate practică
Rutine: Vreau să cresc sănătos! ,,Camera mea” – decupare pe contur, lipire
Data / ziua Activităţi de dezvoltare personală Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experienţiale
Semnătura ADP ALA ADE
Întâlnirea de dimineaţă: Biblioteca : Activitate integrată :
Luni ,,Bine-aţi venit la grădiniţă.’’ ,, Grădiniţa mea’’(citire de imagini) D.Ş. – Cunoaşterea mediului – lectură după
Tranziţii: Construcţii : ,,Rafturi pentru jucării” imagini ,,În lumea basmelor’’
,,La stânga, la dreapta”-orientare D.E.C. – Desen
Rutine: ,, Desenează şi colorează rechizitele
Reguli de comportare în sala de clasă Jocuri distractive : de care ai nevoie la grădiniţă!”
Ne pregătim de activităţi - deprinderi de ,,Ghici ce fac!” – joc de pantomimă
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”

Activ. metodică Întocmirea hărţii subtemei ,,La grădiniţă”


Întâlnirea de dimineaţă: Ştiinţă: ,,Norme de comportare şi formule Activitate integrată :
Marţi ,,Cum ne comportăm la grădiniţă?” de adresare în sala de grupă” D.L.C. – Povestea educatoarei:
Tranziţii:,,Să trăieşti, Măria Ta!” Joc de rol : ,,De-a grădiniţa” ,,Sarea în bucate’’
Rutine: D.E.C. – Educaţie muzicală
Reguli de comportare în sala de clasă Cântec - ,,Bună dimineaţa, grădiniţă!”-
Ne pregătim de activităţi - deprinderi de Jocuri - ,,Jocuri distractive în curtea
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” grădiniţei”

Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
Întâlnirea de dimineaţă: Joc de masă : ,,Puzzle” Activitate integrată :
Miercuri ,,Ce avem voie şi ce nu?” – luarea Biblioteca : Formează cuvinte noi de la D.Ş. – Activitate matematică
deciziilor cuvântul ,,mama”! ,,Sortează după mărime, lungime,
Tranziţii: ,,Are mama o fetiţă” grosime”
Rutine: D.P.M. - ,,Cine merge cel mai bine?’’
Reguli de comportare în sala de clasă - diferite forme de mers -
Ne pregătim de activităţi - deprinderi de Lectura educatoarei - ,,Fetiţa care l-a luat Joc: ,,Cine respectă regulile, câştigă!”
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” pe NU în braţe” de Octav Pancu-Iaşi

Activ. metodică Studiu individual ,,Scrisoarea metodică”


Întâlnirea de dimineaţă:,,Şi eu am un Ştiinţă: ,,Aşază-l la locul potrivit” fişe de Activitate integrată :
Joi loc în această grupă?” lucru D.Ş. – Activitate matematică
Tranziţii: joc de mişcare-”Bucheţelul” Joc de rol : ,,De-a educatoarea” ,,Spune unde sunt aşezate obiectele!”
Rutine: - poziţii spaţiale
Reguli de comportare în sala de clasă
Ne pregătim de activităţi - deprinderi de D.O.S. – Educaţie pentru societate
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” Activitate gospodărească - ,,Facem ordine ,,În vizită la grupele din grădiniţă” – reguli
în sala de grupă” de comportare civilizată

Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea practică


Data / ziua Activităţi de dezvoltare personală Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experienţiale
Semnătura ADP ALA ADE
Întâlnirea de dimineaţă: Biblioteca :,,Corpul uman’’(citire de Activitate integrată :
Luni ,,Eu sunt…tu cine eşti ?’’ imagini) D.Ş. – Cunoaşterea mediului – Observare –
Tranziţii: Construcţii : ,,Rafturi pentru hăinuţe” corpul omenesc ,,Cine sunt eu ?’’
,,La stânga, la dreapta”-orientare D.E.C. – Pictură: ,,Autoportret ”
Rutine:
,,Singurel mă îngrijesc” Jocuri distractive: ,,Batista parfumată”
Ne pregătim de activităţi - deprinderi de
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”

Activ. metodică Întocmirea hărţii subtemei ,,Corpul uman”


Întâlnirea de dimineaţă: Ştiinţă: ,,Studiem corpul uman, Activitate integrată:
Marţi ,,Ce culoare au ochii mei?” caracteristici individuale” D.L.C. – memorizare ,,Corpul meu”
Tranziţii: cântec,,Familia mea” Joc de rol : ,,De-a dispensarul” D.E.C. – Educaţie muzicală
Rutine: ,,Singurel mă îngrijesc” Cântec -,,Chipul meu”
Ne pregătim de activităţi - deprinderi de Ghicitori: ,,Cel mai ghicitor ?”
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea?”
Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
Întâlnirea de dimineaţă:,,De vorbă cu Nisip şi apă : ,,Amprente” – (urrmele Activitate integrată :
Miercuri medicul? – reguli de igienă degetelor) D.Ş. – Activitate matematică ,,Alcătuieşte
Tranziţii:,,Luaţi seama bine” Bibliotecă : ,,Litera şi sunetul A” mulţimi după cerinţe - cantitate, utilitate!”
Rutine: ,,Singurel mă îngrijesc” D.P.M. - ,,Primul şi ultimul’’
Ne pregătim de activităţi - deprinderi de - diferite forme de mers şi alergare
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” Lectura educatoarei - ,,Ionel, un băieţel” – coloana
de Gica Iuteş

Activ. metodică Studiu individual ,,Activităţi integrate”


Întâlnirea de dimineaţă: Biblioteca : ,,Repetăm versuri învăţate”- Activitate integrată :
Joi ,,Portretul mamei, tatălui, fratelui meu, exerciţii de memorare D.Ş. – Activitate matematică
surorii mele” Joc de rol : ,,De-a farmaciştii” ,,Completează ce lipseşte” - părţi ale
Tranziţii:,,Bat din palme” corpului – fişe de lucru
Rutine:
,,Singurel mă îngrijesc” Activitate gospodărească - ,,Facem ordine D.O.S. – Educaţie pentru societate
Ne pregătim de activităţi - deprinderi de în sala de grupă” ,,Reguli de igienă” – respectarea unui
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea?” regim sănătos de viaţă
Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea practică
Întâlnirea de dimineaţă:,,Ştiu cine Artă :–,,Scrie litera A!” , deseneaza ce Activitate integrată :
Vineri sunt” – prezentarea propriului corp doreşti D.L.C. – Joc didactic ,,Eu spun una, tu
Tranziţii:,,1,2, facem gimnastică!” Construcţii : ,,Construieşte ce doreşti!” spui multe”
Rutine: ,,Singurel mă îngrijesc”
Ne pregătim de activităţi - deprinderi de D.O.S. – Activitate practică
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” ,,Fetiţa şi băiatul” – decupare pe contur,
Data / ziua Activităţi de dezvoltare personală Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experienţiale
Semnătura ADP ALA ADE
Întâlnirea de dimineaţă: Biblioteca :,,Localitatea mea’’(citire de Activitate integrată :
Luni ,,Ştiu unde locuiesc ?’’ imagini) D.Ş. – Cunoaşterea mediului – Observare –
Tranziţii:,,1,2, 3 - facem gimnastică!” Construcţii : ,,Oraşul meu” localitatea noastră ,,Unde locuim ?’’
Rutine: ,,Cum mă comport pe stradă?” D.E.C. – Pictură: ,, Oraşul meu”
Ne pregătim de activităţi - deprinderi de
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” Jocuri distractive: Osataşii
Activ. metodică Întocmirea hărţii subtemei ,,Comunitatea”
Întâlnirea de dimineaţă: Ştiinţă: ,,Ferestre şi blocuri”- fişe de lucru Activitate integrată :
Marţi ,,Localitatea mea” Joc de rol : ,,De-a primarul” D.L.C. – lectura educatoarei -
Tranziţii:,,Bucheţelul” Ghicitori şi proverbe: „Legende istorice“ , de D. Almaş
Rutine: ,,Cum mă comport pe stradă?” ,,Cel mai bun ghicitor”; ,,Proverbe” D.E.C. – Educaţie muzicală
Ne pregătim de activităţi - deprinderi de Cântec - ,,Frumoasă-i strada noastră”
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea?”

Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
Întâlnirea de dimineaţă: Nisip şi apă : ,,Cartierul meu”–desen pe Activitate integrată :
Miercuri ,,De vorbă cu primarul” – nisip ud D.Ş. – Activitate matematică: -
responsabilităţile unui bun cetăţean Bibliotecă : ,,Litera şi sunetul M ” „Hai să ne jucăm,
Tranziţii:,,Chipul meu” Repede să aşezăm!”- probleme ilustrate
Rutine: ,,Cum mă comport pe stradă?” D.P.M. - ,,Drumeţie prin oraş’’
Ne pregătim de activităţi - deprinderi de Prezentare Power Point - ,,Imagini din - diferite forme de mers şi alergare
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea?” oraşul şi judeţul nostru” - coloana

Activ. metodică Studiu individual ,,Scrisoarea metodică”

Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă: „Ciuboţelele ogarului“ de C. Activitate integrată :


Joi ,,Harta localităţii mele?” Gruia D.Ş. – Activitate matematică
Tranziţii:,,Numărătoarea cântec” Ştiinţă: „Găseşte-i locul potrivit!”, fişe de ,,Copacii de pe strada mea– probleme
Rutine: ,,Cum mă comport pe stradă?” lucru ilustrate ; fişe de lucru
Ne pregătim de activităţi - deprinderi de Joc distractiv: ,,„Cercetaşii“
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea?” D.O.S. – Educaţie pentru societate
,,Să păstrăm un oraş curat”!- reguli de
comportare civilizată în locurile publice
Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea practică
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă: ,,Identifică şi încercuieşte Activitate integrată :
Vineri ,,Eu sunt ghidul” – prezentarea localităţii litera ,,M” – fişe de lucru D.L.C. – Memorizare - „Pe stradă“, de
Tranziţii:,,Azi în parcul plin de soare” Artă : exerciţii grafice –,,Scrie litera M ”- G. Zamfir
Rutine: ,,Cum mă comport pe stradă?” linii verticale şi linii oblice
Ne pregătim de activităţi - deprinderi de D.O.S. – Activitate practic-gospodărească
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea?” Vizionare D.V.D - ,,Poveşti pentru copii” ,,Îngrijim parcul grădiniţei”
Data / ziua Activităţi de dezvoltare personală Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experienţiale
Semnătura ADP ALA ADE
Întâlnirea de dimineaţă: Biblioteca :,,Toamna în parc’’(citire de Activitate integrată :
Luni ,,De vorbă cu Zâna Toamna’’ imagini) D.Ş. – Cunoaşterea mediului – Joc didactic
Tranziţii:,,Frumoasa-i strada noastră!” Construcţii : ,,Palatul Zânei Toamna” ,,Când se întâmplă ?’’
Rutine: D.E.C. – Pictură
Învăţăm să spunem ,,Te rog!” ,, Amprentele frunzelor”
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” Jocuri distractive: ,,Ce se aude?”

Activ. metodică Întocmirea hărţii proiectului ,,Ce mă înconjoară” şi a subtemei ,,Magia toamnei”
Întâlnirea de dimineaţă: Ştiinţă: ,,Frunza”, de E. Gârleanu – lectura Activitate integrată :
Marţi ,,De vorbă cu copacii” educatoarei D.L.C. – memorizare –
Tranziţii:,,Căluşeii” Artă : exerciţii grafice –„combinaţii de linii ,,Balada unui greier mic”, de George
Rutine: Învăţăm să spunem ,,Te rog!” verticale, orizontale, oblice stânga,dreapta” Topârceanu
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de D.E.C. – Educaţie muzicală
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” Jocuri iniţiate de copii - ,,Jocuri distractive Cântec - ,,Toamna”
în curtea grădiniţei” Cântec joc ,,Bate vântul frunzele”
Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
Întâlnirea de dimineaţă: Joc de masă : ,,Puzzle” Activitate integrată :
Miercuri ,,Culorile toamnei” Nisip şi apă : ,,Frunze pe apă” D.Ş. – Activitate matematică: ,,Fructe de
Tranziţii: cântec,,Fructele” toamnă” – fişe
Rutine: Învăţăm să spunem ,,Te rog!” D.P.M. - ,,Vântul toamnei încearcă să ne
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de împiedice” – parcurs aplicativ cu diferite
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” obstacole
Prezentare PowerPoint – „Toamna”
Activ. metodică Studiu individual ,,Metode interactive”
Întâlnirea de dimineaţă: Biblioteca : ,,Povestea nucii lăudăroase”, Activitate integrată :
Joi ,,Tristeţea şi veselia în culori” de Vladimir Colin – lectura educatoarei D.Ş. – Activitate matematică
Tranziţii:,,Acum e toamna,da” ,,Pune lângă cifră tot atâtea frunze, fructe,
Rutine: Învăţăm să spunem ,,Te rog!” Joc de rol : ,,Fiicele anului” legume de toamnă”
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” D.O.S. – Educaţie pentru societate
Divertisment : Cântece despre anotimpul ,,Cum îngrijim natura ?”- grija omului faţă
toamna de natură în toate anotimpurile

Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea practică

Întâlnirea de dimineaţă: Artă : exerciţii grafice –,,Scrie litera U ”- Activitate integrată :


Vineri ,,Magia toamnei” - caracteristici linii verticale şi linie curbă deschisă D.L.C. – joc didactic - ,,Spune ce ştii
specifice anotimpului Construcţii : ,,Parcul în anotimpul despre..”(propoziţii enunţiative)
Tranziţii:,,Bate vântul frunzele” preferat”
Rutine: Învăţăm să spunem ,,Te rog!” D.O.S. – Activitate practică
Data / ziua Activităţi de dezvoltare personală Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experienţiale
Semnătura ADP ALA ADE
Întâlnirea de dimineaţă: Biblioteca :,,Fructe şi legume’’(citire de Activitate integrată :
Luni ,,Legumele şi sănătatea’’ imagini) D.Ş. – Cunoaşterea mediului – Lectură
Tranziţii:,,Bate vântul frunzele” Construcţii : ,,Depozite de fructe şi după imagini ,,Fructe şi legume’’
Rutine: legume” D.E.C. – Pictură
Învăţăm să mâncăm sănătos” ,, Fructe şi legume personificate”
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” Convorbire : ,,Cum e toamna afară?

Activ. metodică Întocmirea hărţii subtemei ,,Hora vitaminelor”


Întâlnirea de dimineaţă:,,Fructele şi Ştiinţă: ,,Cum se dezvoltă un fruct /o Activitate integrată :
Marţi sănătatea” legumă?” D.L.C. – lectura educatoarei –
Tranziţii:,,Toamna”- cântec Joc de rol : ,,Gospodinele”(pregătim „Prâslea cel voinic şi merele de aur”,
Rutine: „Învăţăm să mâncăm sănătos” conserve) P.Ispirescu
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de Jocuri iniţiate de copii - ,,Jocuri distractive D.E.C. – Educaţie muzicală
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea?” în curtea grădiniţei” Cântec - ,,Fructele”
Cântec joc: ,,Supa de zarzavat”
Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
Întâlnirea de dimineaţă: Joc de masă : ,,Puzzle” Activitate integrată :
Miercuri „Vitamina – izvor de sănătate” Nisip şi apă : ,,Spălăm fructe şi legume” D.Ş. – Activitate matematică: ,,Fructe şi
Tranziţii: „Bate vântul frunzele” legume” – formare de mulţimi, numărare,
Rutine: Învăţăm să mâncăm sănătos” adunări, scăderi – fişe
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de Prezentare PowerPoint- ,,Castelul D.P.M. - ,,În livadă” – parcurs aplicativ
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea?” vitaminelor” cu diferite obstacole combinat cu căţărare

Activ. metodică Studiu individual ,,Metode tradiţionale şi metode interactive”


Întâlnirea de dimineaţă: Biblioteca : ,,Povestea castanelor” , de Activitate integrată :
Joi ,,Întâmplare de la piaţă” Trenca Banciu – lectura educatoarei D.Ş. – Activitate matematică
Tranziţii:,,Fructele”, cântec Joc de rol : ,,Ne pregătim cămara pentru ,,Găseşte-mi jumătatea!” – exerciţii cu
Rutine: Învăţăm să mâncăm sănătos” iarnă” material din natură, fişe de lucru
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
Divertisment :,,Carnaval”- fructe şi legume D.O.S. – Educaţie pentru societate
,,Sănătate de la toate”- igiena alimentaţiei,
conserve, păstrare, consum
Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea practică
Întâlnirea de dimineaţă: Artă: Fructe şi legume Activitate integrată :
Vineri ,,Povestea lor, povestea noastră” Construcţii : ,,Coşuri / cărucioare pentru D.L.C. – memorizare
Tranziţii:,,Supa de legume” piaţă” „Sănătate de la toate”
Rutine: : „Învăţăm să mâncăm D.O.S. – Activitate practică
sănătos”; Ne pregătim de activităţi- ,,Vino şi tu să ne cunoşti!” – colaj – lucrare
deprinderi de ordine şi autoservire; colectivă
Data / ziua Activităţi de dezvoltare personală Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experienţiale
Semnătura ADP ALA ADE
Întâlnirea de dimineaţă: Biblioteca :,,Selectăm şi citim imagini cu Activitate integrată :
Luni ,,De vorbă cu vântul’’ fenomene ale naturii’’ D.Ş. – Lectură după imagini ,,Fenomene
Tranziţii:,,Bate vântul frunzele” Construcţii : ,,Adăposturi pentru vreme ale naturii’’
Rutine: ,,Mă îmbrac corespunzător” rea” D.E.C. – Pictură
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ,, Ploaie şi vânt în anotimpul toamna”
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” Jocuri de mişcare : ,,Plutim ca fulgii”

Activ. metodică Întocmirea hărţii subtemei ,,Fenomenele naturii”


Întâlnirea de dimineaţă: Ştiinţă: ,,De unde vine gheaţa?”; Fişe de Activitate integrată :
Marţi ,,Tot mai vreau să ştiu” lucru – numeraţia în limitele 1-5 D.L.C. – lectura educatoarei –
Tranziţii:,,A venit pe dealuri toamna” Joc de rol : ,,La cumpărături” ,,Soarele si omuleţii de zăpadă’’
Rutine: ,,Mă îmbrac corespunzător” (îmbrăcăminte de sezon) D.E.C. – Educaţie muzicală
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de Cântec - ,,Vine ploaia”
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” Jocuri iniţiate de copii - ,,Jocuri distractive Cântec joc: ,,Dansul fulgilor de nea”
la alegere”
Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
Întâlnirea de dimineaţă: Joc de masă : ,,Puzzle” Activitate integrată :
Miercuri „Ce se poate întâmpla dacă…?” Nisip şi apă : ,,Paşi pe zăpadă” D.Ş. – Activitate matematică ,,Grupează
Tranziţii: ,, Ploaia” după cum îţi spun 1-3” - fişe de lucru
Rutine: ,,Mă îmbrac corespunzător” D.P.M. - ,,Printre stropi de ploaie”
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de alergare printre jaloane
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” Lectura educatoarei - ,,Bob de cristal, râul Jocuri: ,,Motanul prinde şoareci.’’;
şi ploaia”, de Silvia Dima ,,Zboară frunzele’’

Activ. metodică Studiu individual ,,Interculturalitatea”


Întâlnirea de dimineaţă: Biblioteca : ,,Unde a zburat rândunica?”, Activitate integrată :
Joi ,,Ştiaţi că…”(curiozităţi) de Titel Constantinescu – lectura D.Ş. – Activitate matematică
Tranziţii:,,Dansul frunzelor” educatoarei ,,Compunerea şi descompunerea nr. 3”
Rutine: ,,Mă îmbrac corespunzător” Joc de rol : ,,De-a florăresele” -fişe de lucru
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” D.O.S. – Educaţie pentru societate
Divertisment :,,Ghici ghicitoarea mea ! ,,Cum protejăm animalele / vieţuitoarele de
vremea rea ?”- convorbire
Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea practică
Întâlnirea de dimineaţă: Artă : ,, Ccurcubeu, furtună în natură” - Activitate integrată :
Vineri ,,Întâmplări hazlii” pictură D.L.C. – memorizare
Tranziţii:,,Vine ploaia!” Construcţii : ,,Adăposturi pentru vremea ,,Toamnă târzie”,de Viorica Tomescu
Rutine: ,,Mă îmbrac corespunzător” rea”
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de D.O.S. – Activitate practică
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” Vizionare D.V.D - ,,Poveşti pentru copii” ,,Să vezi ce multe am aflat!” – decupare,
lipire – fenomene ale naturii
SĂPTĂMÂNA 2
PERIOADA: TEMA: EVALUARE INIŢIALĂ
SUBTEMA: ,,TRENULEŢUL VACANŢEI”
Data ziua Activităţi de dezvoltare Activităţi liber alese(ALA) Activităţi experienţiale (ADE)
Semnătura personală(ADP)
Întâlnirea de dimineaţă: ,, Cu cine Bibliotecă: „ Ce imagini recunoşti? D.Ş: „ Roata anotimpurilor””
Luni am venit la grădiniţă ?” Descrie-le!”-joc exerciţiu .-joc didactic
Tranziţii: Joc de atenţie „Ce Joc de rol: „De-a doctorul”- corpul uman D.E.C: „Îmi place să modelez un...”
mimăm?” -modelaj-
Rutină:”Ne pregătim de activităţi ;
Cum e vremea?” Jocuri în curtea gradiniţei
Activitate metodică Pregătirea fişelor pentru evaluarea iniţială; Confecţionarea materialului didactic necesar în evaluarea iniţială;
Întâlnirea de dimineaţă: ,, Eu Joc de masă: „Scene din poveşti”- Puzzle D.L.C: ”Trăistuţa cu poveşti”
Marţi sunt…., tu eşti…” -joc didactic-
Tranziţii: Joc distractiv – „Dacă Construcţii: „Palatul prinţesei” -lego-
vesel se trăieşte”
Rutină:”Ne pregătim de activităţi ; D.E.C: „Repetăm jocurile muzicale”
Cum e vremea?” Joc de atenţie ,,Telefonul fară fir ,, -repetare -

Activitate metodică Pregătire, confecţionare material didactic pentru tematica săptămânii în curs
Întâlnirea de dimineaţă: Artă: „Colorează mai multe flori decât îţi D.Ş: „1,2,3,4,5 de acum suntem voinici!”
Miercuri ,, Unde-mi este locul ?” spun eu!” -joc matematic-
Tranziţii: „Baba-Oarba”
Ştiinţă: D.P.M: ”Suntem atleţi!”
Rutină:”Ne pregătim de activităţi ; „Câte mâini avem? Dar ochi? Degete?...” -variante de alergare-
Cum e vremea?” –temă de conversaţie

Audiţie - poveşti

Activitate metodică Pregătire, confecţionare material didactic pentru tematica săptămânii în curs/ analiza fişelor de evaluare
Întâlnirea de dimineaţă: ,, Câţi Ştiinţă: „Adevărat / fals” D.Ş: „Mai multe, mai puţine, tot atâtea”
Joi preşcolari, câţi viitori şcolari” -despre mijloace de transport- -asociere prin corespondenţă-
Tranziţii: ,,Familia mea”- cântec
joc Jocuri de masă: „Completează ce D.O.S: ”Ce fapte bune am mai făcut?...”
Rutină:”Ne pregătim de activităţi ; lipseşte”, „Corectează greşeala!” -convorbire-
Cum e vremea?” Joc de mişcare ,, cine ajunge primul ,,

Activitate metodică Completarea itemilor de evaluare iniţială a copiilor

Vineri Întâlnirea de dimineaţă: Ştiinţă: „Vreau să mă plimb cu... pentru D.C.L: „ Şi eu ştiu o poezie...”
,,Să ne cunoaştem mai bine!” că...” -concurs recitare-
Tranziţii: ,,La plimbare câte doi” -mijloace de transport-
exerciţiu de mişcare Artă: „ Maşinuţe, vapoare, trenuleţe...”- D.O.S.: Activitate practică
Rutină:”Ne pregătim de activităţi ; desen „Farfuriuţa păpuşii ”
Cum e vremea?” Activitate gospodăreasca – în sectoare -şnuruire-
SĂPTĂMÂNA : 3 TEMA DE STUDIU : ,,CINE SUNT / SUNTEM ?”
PROIECTUL : ,,EU ŞI LUMEA MEA” SUBTEMA : ,, FAMILIA MEA”

SĂPTĂMÂNA : 4 TEMA DE STUDIU : ,,CINE SUNT / SUNTEM ?”


PROIECTUL : ,,EU ŞI LUMEA MEA” SUBTEMA : ,, O ZI CU FAMILIA MEA”

SĂPTĂMÂNA : 5 TEMA DE STUDIU : ,,CINE SUNT / SUNTEM ?”


PROIECTUL : ,,EU ŞI LUMEA MEA” SUBTEMA : ,,LA GRĂDINIŢĂ ”

SĂPTĂMÂNA : 6 TEMA DE STUDIU : ,,CINE SUNT / SUNTEM ?”


PROIECTUL : ,,EU ŞI LUMEA MEA’’ SUBTEMA : ,,CORPUL UMAN ”

SĂPTĂMÂNA : 7 TEMA DE STUDIU : ,,CINE SUNT / SUNTEM ?”


PROIECTUL : ,,EU ŞI LUMEA MEA” SUBTEMA : ,,COMUNITATEA ”

SĂPTĂMÂNA : 8 TEMA DE STUDIU : ,,CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”


PROIECTUL : ,,CE MĂ ÎNCONJOARĂ ?” SUBTEMA : ,,MAGIA TOAMNEI ”

SĂPTĂMÂNA : 9 TEMA DE STUDIU : ,,CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”


PROIECTUL : ,,CE MĂ ÎNCONJOARĂ ?” SUBTEMA : ,,HORA VITAMINELOR”

SĂPTĂMÂNA : 10 TEMA DE STUDIU : ,,CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”


PROIECTUL : ,,CE MĂ ÎNCONJOARĂ ?” SUBTEMA : ,,FENOMENELE NATURII”
SĂPTĂMÂNA : 11 TEMA DE STUDIU : ,,CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”
PROIECTUL : ,,CE MĂ ÎNCONJOARĂ ?” SUBTEMA : ,,UNIVERSUL”
Data / ziua Activităţi de dezvoltare personală Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experienţiale
Semnătura ADP ALA ADE
Întâlnirea de Biblioteca :,,Selectăm şi citim imagini Activitate integrată :
Luni dimineaţă:,,Cosmonauţii” despre Sistemul Solar’’ D.Ş. – Cunoaşterea mediului – Lectură
Tranziţii:,,Vine ploaia!”, joc muzical Construcţii : ,,Racheta, rampa de lansare” după imagini ,,Sistemul solar’’
Rutine: ,,Învăţăm să protejăm planeta” D.E.C. – Pictură
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ,, Sistemul Solar”
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” Jocuri de mişcare : ,,Cine ajunge primul ?”

Activ. metodică Întocmirea hărţii subtemei ,,Universul”


Întâlnirea de dimineaţă:. Ştiinţă: ,,De unde vine noaptea?”; Fişe de Activitate integrată :
Marţi ,,Soarele ne povesteşte” lucru – numeraţia în limitele 1- 10 D.L.C. – memorizare –
Tranziţii:,,Hai la joc” - joc cu cântec Joc de rol : ,,De-a astrologii”(despre zodii) ,,În cosmos” , de Mălina Cajal
Rutine: ,,Învăţăm să protejăm planeta” D.E.C. – Educaţie muzicală
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de Divertisment :,,Ghici, ghicitoarea mea!” Cântec - ,,Cântec soarelui” , audiţie
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” ghicitori şi proverbe legate de tema Cântec joc: ,,Culorile”
proiectului
Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
Întâlnirea de dimineaţă: Joc de masă : ,,Reconstituie întregul!” - Activitate integrată :
Miercuri ,,Despre planete în enciclopedia pentru puzzle D.Ş. – Activitate matematică- ,,Grupează
copii” Nisip şi apă : ,,Umbre” după cum îţi spun – numărul şi cifra 4”-
Tranziţii:,Bate vântul frunzele”- joc cu fişe de lucru
cântec D.P.M. ,,Jos de pe rampă- săritura în
Rutine: ,,Învăţăm să protejăm adâncime
planeta” Lectura educatoarei - ,,Soarele şi Luna” Jocuri: ,,Motanul prinde şoareci.’’;
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ,,Zboară frunzele’’
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
Activ. metodică Studiu individual ,,Ghid de bune practici”
Întâlnirea de dimineaţă: Biblioteca : ,,Călătorie în Univers” – Activitate integrată :
Joi ,,Sunt foarte curios” poveşti create de copii D.Ş. – Activitate matematică
Tranziţii:,,Fulgul de nea”- cântec Artă: ,, Planete” - modelaj ,,Compunerea şi descompunerea nr. 4 ” –
Rutine: ,,Învăţăm să protejăm planeta” fişe de lucru
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
Divertisment : ,,Ce mă înconjoară” D.O.S. – Educaţie pentru societate
,,Ce este poluarea? Cum protejăm
planeta?”- convorbire

Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea practică


Întâlnirea de dimineaţă: Biblioteca : ,,Identifică şi încercuieşte litera Activitate integrată :
Vineri ,,Întâmplări hazlii” ,,E” – fişe de lucru; exerciţii grafice –,,Scrie D.L.C. – lectura educatoarei -
Tranziţii:,,Toamna”, cântec litera E” ,,Soarele şi Luna’’
Rutine:,,Învăţăm să protejăm planeta” Ştiinţă : ,,Numărăm planetele şi aştrii” D.O.S. – Activitate practică
SĂPTĂMÂNA : 12 TEMA DE STUDIU : ,,CINE SUNT / SUNTEM ?”
PROIECTUL : ,,MÂNDRU SUNT DE ŢARA MEA! ” SUBTEMA : ,,1 DECEMBRIE, ZI DE SĂRBĂTOARE!”
Data / ziua Activităţi de dezvoltare personală Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experienţiale
Semnătura ADP ALA ADE
Întâlnirea de dimineaţă: Biblioteca :,,Selectăm şi citim imagini Activitate integrată :
Luni ,, Călător pe plaiuri româneşti! ” despre frumuseţile ţării’’ D.Ş. – Cunoaşterea mediului – Lectură
Tranziţii: ,,Valsul fulgilor de nea”- Construcţii : ,,Conturul României”- pioneze după imagini: ,,Frumuseţile şi bogăţiile
cântec ţării mele’’
Rutine:,,Învăţăm să legăm şireturile” D.E.C. – Pictură - ,,Hora”
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” Jocuri de mişcare : ,,Campionii României”

Activ. metodică Întocmirea hărţii proiectului „Mândru sunt de ţara mea!”


Întâlnirea de dimineaţă: Biblioteca :,,Litera şi sunetul R”- găseşte Activitate integrată :
Marţi ,, La mulţi ani, România!” cuvinte cu sunetul R în diferite poziţii D.L.C. –Lectura educatoarei–
Tranziţii: ,,Hai la hora mare!”-cântec Joc de rol : ,,Prin ţară” ,,Visul de altă dată’’, L.Blaga
Rutine: ,,Învăţăm să legăm şireturile” D.E.C. – Educaţie muzicală
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de Cântec - ,,Deşteaptă-te, române!”- audiţie
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” Convorbire : ,,Să cinstim eroii neamului
nostru”
Activ. metodică Studiu individual ,,Interculturalitatea”
Întâlnirea de dimineaţă: Biblioteca :,,Limba românească”, de G. Activitate integrată :
Miercuri ,,Am fost şi eu la Alba Iulia” Sion – lectura educatoarei D.Ş. . – Activitate matematică: ,,Grupează
Tranziţii: ,,Deşteaptă-te, române!”- Artă: ,, Costumul naţional”- exerciţii după cum îţi spun!” – numărul şi cifra 5-
cântec grafice fişe de lucru
Rutine:
,,Învăţăm să facem ordine în clasă” Divertisment : ,,Audiţie cantece cu conţinut D.P.M. - ,,Hai la hora mare!’’- Predarea
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de patriotic,, paşilor simpli de dans înainte şi înapoi cu
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” bătaie
Ex.:- joc:,,Zboară,zboară!’’; „Priveşte
sus!”; „Locomotiva”; „Pisica se întinde”;
„Sari şi joacă!”
Activ. metodică Studiu individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei
Activitate integrată :
Joi Întâlnirea de dimineaţă: Biblioteca: „Ţara mea iubită” – citire de D.Ş. – Activitate matematică
,,Sunt mândru că sunt român!” imagini ,,Compunerea şi descompunerea nr. 5 ” –
Tranziţii:,,Anotimpurile”- cântec Artă: ,, Costumul naţional”- exerciţii fişe de lucru
Rutine:,,Învăţăm să salutăm” grafice D.O.S. – Educaţie pentru societate
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de „Strămoşii noştri”- convorbire
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
Divertisment : Dans popular ”Eu sunt
moldoveanca,,

Activ. metodică Pregătirea fişelor de lucru pentru activitatea matematică


Întâlnirea de dimineaţă: Biblioteca : ,,Identifică şi încercuieşte litera Activitate integrată : .
SĂPTĂMÂNA : 13 TEMA DE STUDIU : ,,CINE SUNT/SUNTEM?”
PROIECTUL : ,,MÂNDRU SUNT DE ŢARA MEA!” SUBTEMA : ,,BINE AI VENIT, MOŞ CRĂCIUN!”
Data / ziua Activităţi de dezvoltare personală Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experienţiale
Semnătura ADP ALA ADE
Întâlnirea de dimineaţă: Biblioteca :,,Citim imagini din cărţi şi Activitate integrată :
Luni ,,Ţara lui Moş Crăciun” reviste cu Moş Crăciun’’ D.Ş. –,,Legenda lui Moş Crăciun’’
Tranziţii: ,,Pluguşorul” Construcţii : ,,Sania lui Moş Crăciun”(cu D.E.C. – Pictură
Rutine: ,,Învăţăm să dăruim” materiale la alegere) ,, Bradul împodobit”
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de Divertisment : ,,Repetiţie pentru serbarea
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” de Moş Crăciun”
Activ. metodică Întocmirea hărţii proiectului „Mândru sunt de ţara mea!

Întâlnirea de dimineaţă: Biblioteca :,,Litera şi sunetul O”- găseşte Activitate integrată :


Marţi ,, Fecioara Maria” cuvinte cu sunetul O D.L.C. –Memorizare –
Tranziţii: ,,Colind” Joc de rol : ,,De-a serbarea”- repetarea ,,În seara de Crăciun” de G. Coşbuc
Rutine: ,,Învăţăm să dăruim” colindelor şi cântecelor pentru serbare D.E.C. – Educaţie muzicală
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de Cântec - ,,De unde vine Moş Crăciun ?”
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” Jocuri de mişcare : ,, Paşi de dans ritmic” Joc cu text şi cânt: “Ninge, viscoleşte”

Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
Întâlnirea de dimineaţă: Joc de masă : ,,Reconstituie întregul” – Activitate integrată :
Miercuri ,,Cine a fost Iisus ?” puzzle cu Moş Crăciun D.Ş. – Activitate matematică ,,Verificarea
Tranziţii: ,, Iarna” Ştiinţă : ,, A câta săniuţă ? – fişe de lucru număratului în limitele 1-5”- fişe de lucru
Rutine: ,,Învăţăm să dăruim” D.P.M. - ,,Drumul lui Moş Crăciun” -
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de Jocuri iniţiate de copii - ,,Ne pregătim traseu aplicativ
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” pentru serbare”
Activ. metodică Studiu individual ,,Ghid de bune practici”
Întâlnirea de dimineaţă: Artă: „Portretul lui Moş Crăciun” -pictură Activitate integrată :
Joi ,,Darurile lui Moş Crăciun” Joc de rol : ,,În noaptea de Crăciun” D.Ş. – Activitate matematică
Tranziţii: ,,Moş Crăciun” ,,Cine ştie, câştigă!” – adunarea şi scăderea
Rutine: ,,Învăţăm să dăruim” în limitele 1-5, compunere, descompunere
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de 1-5, vecini; fişe de lucru
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
Divertisment : ,,Ghicitori şi proverbe legate D.O.S. – Educaţie pentru societate
de tema proiectului” ,,Naşterea Domnului”- convorbire

Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea practică


Întâlnirea de dimineaţă: Biblioteca : ,,Identifică şi încercuieşte litera Activitate integrată :
Vineri ,,În aşteptarea lui Moş Crăciun” ,,O” – fişe de lucru; exerciţii grafice –,,Scrie D.L.C. – lectura educatoarei -
Tranziţii: ,,La Betleem” litera O” ,,Legenda bradului”, H.C. Andersen
Rutine: ,,Învăţăm să dăruim” Construcţii : ,,Bradul” - pioneze D.O.S. – Activitate practică
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de Lectura educatoarei - ,,Secretul Lui Moş ,,Ornamente pentru brad” –
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” Crăciun”
Activ. Metodică Pregatirea activitatilor de consiliere pentru parinţi
SĂPTĂMÂNA : 14 TEMA DE STUDIU : ,,CUM ESTE / A FOST ŞI VA FI PE PĂMÂNT ?”
PROIECTUL : ,,A FOST ODATĂ…..” SUBTEMA : ,,ÎNTÂLNIRE CU TIMPUL’’

Data / ziua Activităţi de dezvoltare personală Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experienţiale
Semnătura ADP ALA ADE

Întâlnirea de dimineaţă: Ştiinţă : ,,Măsurăm timpul”(aparate de Activitate integrată:


Luni ,,De vorbă cu timpul” măsurat timpul: clepsidră, ceas, soare) D.Ş : Convorbire,,Etapele vieţii
Tranziţii: ,,Ceasul” Joc de masă : ,,Sortăm cifrele pentru ceas” omului’’
Rutine: ,,Învăţăm să fim punctuali” D.E.C. – Desen
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de Memorizare : ,,Tic- tac!”, de Jan Lulu ,,Cum trece timpul peste tine” (copil,
ordine şi autoservire;,,Cum e vremea?” Stern adult, bătrân)
Activ. Întocmirea hărţii subtemei ,,Întâlnire cu timpul’’
metodică
Întâlnirea de dimineaţă: Construcţii : ,,Ceasuri vechi – ceasuri Activitate integrată:
Marţi ,,De vorbă cu timpul” noi”(materiale la alegerea copiilor) DLC: ,,Lebedele’’, de H.Ch. Andersen
Tranziţii: ,,Ceasul” Bibliotecă : Fişe de lucru - grafisme” DEC:cântec:,,Ceasul’’
Rutine: ,,Învăţăm să fim punctuali” Joc cu cântec: ,,Ceasul mare’’
,,Învăţăm să legăm şireturile”
Ne pregătim de activităţi-deprinderi de
ordine şi autoservire;,,Cum e vremea?” Jocuri distractive: ,,Deschide urechea
bine!’’
Activ. Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
metodică
Întâlnirea de dimineaţă: Biblioteca: „Ceasul” - puzzle Activitate integrată :
Miercuri ,,De vorbă cu timpul” Nisip şi apă : ,,Măsurăm timpul!” – urme D.Ş. ,,Invăţăm ceasul; verificarea în
Tranziţii:,,Ceasul” ale timpului limitele 1-5” - fişe de lucru
Rutine: ,,Învăţăm să fim punctuali”
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de DPM: Repetarea alergării cu păşire
ordine şi autoservire;,,Cum e vremea?” Joc de mişcare : ,,Sortăm cifrele pentru peste obstacole
ceas”

Activ. Studiu individual: ,,Ghid de bune practici


metodică

Joi Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Litera şi sunetul L”- găseşte Activitate integrată :
,,Timpul – prieten sau duşman ?” cuvinte cu sunetul L la început D.Ş. – Activitate matematică
Tranziţii: „Tic-tac” Joc de rol : ,,De-a ceasornicarii” ,,Ora la care eu mă trezesc, iau micul
Rutine: ,,Învăţăm să fim punctuali” dejun, merg la grădiniţă….” fişe
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de D.O.S. – Ed. pentru societate
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” Jocuri iniţiate de copii : ,, Copil, tânăr, ,,Cum avem grijă de părinţii noştri ?”-
adult, bătrân” convorbire
Activ. Pregătirea materialelor pentru activitatea practică
metodică
Întâlnirea de dimineaţă: Construcţii : ,,Ceasuri vechi – ceasuri noi” Activitate integrată :
Vineri ,,Şi peste tine trec anii” (materiale la alegerea copiilor) D.L.C. - joc didactic: ,,Cu ce sunet
Tranziţii: ,, Ceasul” Bibliotecă : Fişe de lucru – grafisme începe cuvântul’’(literele învăţate)
Rutine:,,Învăţăm să fim punctuali”
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de D.O.S. – Activitate practică
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” Vizionare D.V.D : ,,Lebedele” ,, Ceasul” – decupare, lipire
Activ. Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare
metodică

SĂPTĂMÂNA : 15 TEMA DE STUDIU : ,,CUM ESTE / A FOST ŞI VA FI PE PĂMÂNT ?”


PROIECTUL : ,,A FOST ODATĂ…..” SUBTEMA : ,, DARURILE BUNICII”
Data / ziua Activităţi de dezvoltare personală Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experienţiale
Semnătura ADP ALA ADE
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Citim imagini legate de Activitate integrată :
Luni „Zestrea bunicii” vestimentaţia omului în timp’’ D.Ş. – Cunoaşterea mediului – Lectură
Tranziţii: „Are mama o fetiţă” Construcţii : ,,Lada bunicii”(cu materiale la după imagini ,,Din lada de zestre a bunicii’’
Rutine: ,,Învăţăm să păstrăm” alegere) (vestimentaţia omului de-a lungul timpului
,,Învăţăm să legăm şireturile” D.E.C. – Pictură
Ne pregătim de activităţi - deprinderi de ,, Costumul popular şi salba
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” Jocuri distractive în sala de grupă : bunicii”
,,Găseşte-mi perechea!”
Activ. metodică Întocmirea hărţii subtemei ,,Darurile bunicii”
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Litera şi sunetul L”- găseşte Activitate integrată :
Marţi ,,De vorbă cu muzeograful” cuvinte cu sunetul L la început, în interior şi D.L.C. –Memorizare –
Tranziţii: ,,Drag mi-e jocul românesc!” la sfârşitul cuvântului ,,Un copil cuminte”de Elena Farago
Rutine: ,,Învăţăm să păstrăm” Joc de rol : ,,De-a muzeografii” D.E.C. – Educaţie muzicală
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de Cântec:,,Hora Unirii”
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” Povestea educatoarei : ,,Cuza Vodă şi Moş Cântec joc: ,,Hora Unirii’’
Ioan Roată’’
Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
Întâlnirea de dimineaţă: Joc de rol: ,,De-a bunicii” Activitate integrată :
Miercuri ,,Muzeul satului”- discuţii Ştiinţă : ,,Sortăm imagini cu portul popular D.Ş. – Activitate matematică: ,,Te rog să-
Tranziţii: ,, La oglindă” din ţară”– fişe de lucru – calcule matematice mi dai…!” – numărul şi cifra 6”- fişe de
Rutine: ,,Învăţăm să păstrăm” lucru
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de D.P.M. - ,,Drag mi-e jocul românesc!”
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” Program distractiv - ,,Cântăm, dansăm - paşi de dans popular-
româneşte”
Activ. metodică Studiu individual ,,Ghid de bune practici”
Întâlnirea de dimineaţă: Artă: „Ornăm portul popular” - grafisme Activitate integrată :
Joi ,,Ce iubeşte bunica ?” Bibliotecă : ,,Citim poveşti din cartea D.Ş. – Activitate matematică
Tranziţii: ,,Drag mi-e jocul românesc!” bunicii” (selectăm imagini din poveştile ,,Compunerea şi descompunerea nr. 6;
Rutine: ,,Învăţăm să păstrăm” populare) adunări şi scăderi” –fişe de lucru
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de D.O.S. – Educaţie pentru societate: ,,Cum
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” ne comportăm cu bătrânii’’
Divertisment : ,,Ghicitori şi proverbe legate
de tema proiectului”
Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea practică
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă: ,,Identifică şi încercuieşte Activitate integrată :
Vineri ,,Îmi iubesc şi îmi respect bunicii!” litera ,,L” – fişe de lucru; exerciţii grafice D.L.C. – Lectura educatoarei - ,,Povestea
Tranziţii: ,,Mi-am făcut bundiţă nouă” –,,Scrie litera L” olarului”, de Călin Gruia
Rutine: ,,Învăţăm să păstrăm” Construcţii : ,,Costumul naţional” –
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de pioneze D.O.S. – Activitate practică
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” ,,Hora Unirii” – decupare, asamblare
Vizionare D.V.D : ,,Fata babei şi fata
SĂPTĂMÂNA : 16 TEMA DE STUDIU : ,,CUM ESTE / A FOST ŞI VA FI PE PĂMÂNT ?”
PROIECTUL : ,,A FOST ODATĂ…..” SUBTEMA : ,,STRĂMOŞII NOŞTRI”
Data / ziua Activităţi de dezvoltare personală Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experienţiale
Semnătura ADP ALA ADE
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Citim imagini legate de Activitate integrată :
Luni ,,Musafirul” trecutul istoric al poporului român’’ D.Ş. – Cunoaşterea mediului–Lectură după
Tranziţii: ,,La oglindă” Construcţii : ,,Casa Armatei”(cu materiale imagini ,,Cine au fost strămoşii noştri ?”
Rutine: la alegere) D.E.C. – Pictură
,,Învăţăm să respectăm” ,, Dacii şi romanii”
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de Jocuri distractive în sala de grupă :
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” ,,Scaunul povestitorului”
Activ. metodică Întocmirea hărţii subtemei ,,Strămoşii noştri”
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Litera şi sunetul S”- găseşte Activitate integrată :
Marţi ,,Eroii neamului” cuvinte cu sunetul S la început, în interior şi D.L.C. – Lectura educatoarei - ,,Stejarul
Tranziţii: „Are mama o fetiţă” la sfârşitul cuvântului din Borzeşti” de Eusebiu Camilar
Rutine: Joc de rol : ,,De-a soldaţii” D.E.C. – Educaţie muzicală
,,Învăţăm să respectăm” Cântec - ,,Noi suntem români”
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de Cântec joc- ,,Hai să-ntindem hora mare”
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” Joc distractiv : ,,La ţintă”

Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
Întâlnirea de dimineaţă: Nisip şi apă : ,,Hai să dăm mână cu mână!” Activitate integrată :
Miercuri ,,Ziua Unirii” –urme de mâini D.Ş. – Activitate matematică – „Hora
Tranziţii: ,, Hai să dăm mână cu Ştiinţă : ,,Ce ştii despre”– fişe de lucru – pieselor înfrăţite” - ,,Verificarea
mână!” asocieri număratului în limitele 1 -6” - fişe de lucru
Rutine: D.P.M. ,,Alergare îmbinată cu rostogolirea
,,Învăţăm să respectăm” mingii pe sol’’
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de Jocuri:
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” Program distractiv – Joc concurs ,,Cine „Cursa după mingea rostogolită’’,
ştie mai multe ?” ,,Plimbăm păpuşa’’

Activ. metodică Studiu individual ,,Metode interactive”


Întâlnirea de dimineaţă: Artă: „Ornăm vase de lut” - grafisme Activitate integrată :
Joi ,,Ce simt faţă de..?” Bibliotecă : ,,Identifică şi încercuieşte D.Ş. – Activitate matematică
Tranziţii: ,,Drag mi-e jocul românesc!” litera ,,S” – fişe de lucru; exerciţii grafice ,, Şir crescător, descrescător 1-6;
Rutine:,,Învăţăm să păstrăm” –,,Scrie litera S” compunerea şi descompunerea nr. 6;
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de adunări şi scăderi” – exerciţii cu material
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” individual, fişe de lucru

D.O.S. – Educaţie pentru societate: ,,Să


Divertisment : ,,Lectura educatoarei – cinstim memoria străbunilor noştri”-
poezia ,,Sergentul”, de V. Alecsandri convorbire
Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea practică
Întâlnirea de dimineaţă: Construcţii : ,,Ziduri de apărare” – material Activitate integrată :
Vineri ,,Unde-i unul, nu-i putere!” la alegere D.L.C. – Joc didactic ,,Vreau să aflu!”
SĂPTĂMÂNA : 17 TEMA DE STUDIU : ,,CUM ESTE / A FOST ŞI VA FI PE PĂMÂNT ?”
PROIECTUL : ,,A FOST ODATĂ…..” SUBTEMA : ,,CUM ŞI CU CE CĂLĂTORIM – ÎN MAŞINA TIMPULUI!”
Data / ziua Activităţi de dezvoltare personală Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experienţiale
Semnătura ADP ALA ADE
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Decodificăm mesajul Activitate integrată :
Luni ,,Mesajul din sticlă” naufragiaţilor; ,,S.O.S – răspundem în scris D.Ş. – Cunoaşterea mediului – Lectură
Tranziţii:,,Ninge liniştit” mesajelor’’ după imagini- ,,Mijloace de transport”
Rutine: ,,Ştiu să mă port în….” Construcţii : ,,Mijloace de transport”(cu
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de materiale la alegere) D.E.C. – Pictură
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” ,, Mijlocul de transport preferat”
Lectura educatoarei:
,,Povestea automobilului”
Activ. metodică Întocmirea hărţii subtemei ,,În maşina timpului”
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Litera şi sunetul T”- găseşte Activitate integrată :
Marţi ,,De vorbă cu maşina timpului” cuvinte cu sunetul T la început D.L.C. – Lectura educatoarei -
Tranziţii: „În tren” Joc de rol : ,,La casa de bilete” ,,Acceleratul”, de George Topârceanu
Rutine:,,Ştiu să mă port în….” D.E.C. – Educaţie muzicală
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de Cântec - ,,Trenul”
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” Jocuri distractive în sala de grupă : Cântec joc -,,Semaforul”
,,Naufragiaţii”
Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
Întâlnirea de dimineaţă: Nisip şi apă : ,,Pista de aterizare”– desene Activitate integrată :
Miercuri „Cu avionul” Ştiinţă : ,,Când a apărut trenul ?; Unde se D.Ş. – Activitate matematică- ,,Grupează
Tranziţii: ,, Sunt un copil cuminte”- construiesc trenurile?; Ce pune trenul în după cum îţi spun! – numărul şi cifra 7”-
Rutine:,,Ştiu să mă port în….” mişcare?” exerciţii cu material individual - fişe de
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de lucru
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” D.P.M. - Învăţarea mersului în echilibru pe
plan ridicat cu anumite sarcini
Lectura educatoarei - ,, Viaţa-i atât de Jocuri: ,,Pune mingea în coş!’’,,Mingea în
frumoasă!”, O.P.Iaşi cerc”

Activ. metodică Studiu individual ,,Metode interactive”


Întâlnirea de dimineaţă: Ştiinţă: „Combustibili-utilitate şi efecte” Activitate integrată :
Joi ,,Mărci de autoturisme” Bibliotecă : ,,Identifică şi încercuieşte D.Ş – Activitate matematică
Tranziţii: ,,Trenul” litera ,,t” – fişe de lucru; exerciţii grafice „Aleile parcului” - ,,Compunerea şi
Rutine: ,,Ştiu să mă port în…” –,,Scrie litera t” descompunerea nr. 7; exerciţii cu material
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de individual, fişe de lucru
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” Divertisment : ,,Învăţarea poeziei
,,Semaforul”, de Ştefan Feneşeanu D.O.S. – Educaţie pentru societate- ,,Să
respectăm regulile de circulaţie”-
convorbire

Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea practică


Întâlnirea de dimineaţă: Joc de rol : ,,De-a excursioniştii” Activitate integrată :
Vineri ,,Călătorii de-a lungul vremii” Construcţii : ,,Trenul”- diferite forme de D.L.C. –,,Cu ce călătorim ?”
SĂPTĂMÂNA : 18 TEMA DE STUDIU : ,,CUM ESTE / A FOST ŞI VA FI PE PĂMÂNT ?”
PROIECTUL : ,,AU FOST ŞI SUNT…. ÎN JURUL NOSTRU” SUBTEMA : ,,VIEŢUITOARELE PĂMÂNTULUI – ANIMALE DOMESTICE”
Data / ziua Activităţi de dezvoltare personală Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experenţiale
Semnătura ADP ALA ADE
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Citim imagini din cărţi, Activitate integrată :
Luni ,,A fost odată…”(animale dispărute) reviste, enciclopedii legate de animalele D.Ş. – Cunoaşterea mediului – Lectură
Tranziţii: ,,Trenul” domestice;unim punctele ” – exerciţii grafice după imagini ,,Animale domestice”
Rutine:,,Învăţăm să protejăm!” Construcţii : ,,Adăposturi pentru animale” D.E.C. – Pictură
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de Jocuri de mişcare : ,, Animalul domestic preferat”
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” ,,Scapă cine poate!”
Activ. metodică Întocmirea hărţii subtemei ,,Vieţuitoarele pământului-animale domestice”
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Litera şi sunetul P”- găseşte Activitate integrată :
Marţi ,,La muzeu” cuvinte cu sunetul p la început D.L.C. – Lectura educatoarei - ,,Căţeluşul
Tranziţii: ,,Ursul păcălit de vulpe” Joc de rol : ,,La fermă” şchiop’’, de Elena Farago
Rutine: ,,Învăţăm să protejăm!” D.E.C. – Educaţie muzicală
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de Vizionare PowerPoint : Cântec - ,, Graiul animalelor”- predare
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” ,,Din lumea animalelor domestice” Joc muzical - ,,Mergi cum cânt!”
Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
Întâlnirea de dimineaţă: Nisip şi apă : ,,Urme de paşi ” Activitate integrată :
Miercuri ,,Dinozaurii?” Ştiinţă : ,,Ce ştim despre animalele D.Ş. – Activitate matematică – „Găseşte
Tranziţii: ,, Graiul animalelor” domestice?”; Puzzle cu animale; locul potrivit!” - ,,Verificarea număratului
Rutine:,,Învăţăm să protejăm!” în limitele 1 -7” - fişe de lucru
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de Divertisment : ,,Curiozităţi despre animale” D.P.M. Învăţarea săriturii în lungime de
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” pe loc.
Jocuri: ,,Hop,hop!’’, ,,Apă,foc!”

Activ. metodică Studiu individual ,,Ghid de bune practici”


Întâlnirea de dimineaţă: Ştiinţă: „ Ce foloase avem de la animale?” Activitate integrată :
Joi ,,Cel mai iubit animal” Bibliotecă: ,,Identifică şi încercuieşte D.Ş – Activitate matematică - ,, Şir
Tranziţii: ,,Graiul animalelor” litera ,,P” – fişe de lucru; exerciţii grafice crescător, descrescător 1-7; compunere şi
Rutine: ,,Învăţăm să protejăm!” –,,Scrie litera P” descompunerea nr. 7; adunări şi scăderi”
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de – fişe de lucru
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” D.O.S. – Educaţie pentru societate
Program liber ales: ,, Povestim ce ştim „Să iubim şi să îngrijim animalele!”
despre animale domestice”
Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea practică
Întâlnirea de dimineaţă: Artă : ,, Colorăm animalul preferat!”; Activitate integrată :
Vineri ,,Animalul preferat” Joc de rol : ,,La fermă” D.L.C. – Concurs: ,,Cine ştie mai bine?” -
Tranziţii: ,,Azorel”-cântec propoziţie, cuvânt, silabă, sunet –
Rutine:,,Învăţăm să protejăm!” Vizionare PowerPoint : ,,Poveşti cu
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de animale” D.O.S. – Activitate practică- ,,La fermă” –
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” decupare, lipire-
Activ. Metodică Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare
SĂPTĂMÂNA : 19 TEMA DE STUDIU : ,,CUM ESTE / A FOST ŞI VA FI PE PĂMÂNT ?”
PROIECTUL : ,,AU FOST ŞI SUNT…ÎN JURUL NOSTRU” SUBTEMA : ,,VIEŢUITOARELE PĂMÂNTULUI – ANIMALE SĂLBATICE”
Data / ziua Activităţi de dezvoltare personală Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experienţiale
Semnătura ADP ALA ADE
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Citim imagini din cărţi!”- Activitate integrată :
Luni ,,Animalele pădurii” enciclopedia despre animalele sălbatice care D.Ş. – Cunoaşterea mediului – Lectură
Tranziţii: ,,Iepurasul Ţup” trăiesc la noi în ţară; „Scriem numele după imagini ,,Animalele/păsările
Rutine: ,,Învăţăm să protejăm!” animalelor după model’’ pământului”
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de Construcţii : ,,Adăposturi pentru animalele D.E.C. – Pictură
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” pădurii”(cu materiale la alegere) ,, Animalul preferat”
Jocuri de mişcare : ,, Câte unul pe
cărare”; ,,Când am fost noi la pădure”
Activ. metodică Întocmirea hărţii subtemei ,,Animale sălbatice”
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Litera şi sunetul Ş”- găseşte Activitate integrată :
Marţi „Glasul animalelor” cuvinte cu sunetul ş la început D.L.C. Povestirea copiilor-,,Cei trei
Tranziţii: ,,Vulpe, tu mi-ai furat gâsca!” Joc de rol : ,,De-a medicii veterinari” purceluşi’’, de Serghei Mihailov
Rutine: ,,Învăţăm să protejăm!” Jocuri distractive: ,,Şoarecele şi D.E.C. – Educaţie muzicală
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de pisica”; ,,Raţele şi vânătorii” Cântec - ,,Veveriţa”
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” Cântec joc- ,,Glasul animalelor”

Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare

Miercuri Întâlnirea de dimineaţă: Nisip şi apă : ,,Urme de paşi şi lăbuţe” Activitate integrată :
,,Urme de animale” Joc de masă : ,,Lotto cu animale sălbatice şi D.Ş. – Activitate matematică- ,,Grupează
Tranziţii: ,,Glasul animalelor” domestice” după cum îţi spun – numărul şi cifra 8”-
Rutine: ,,Învăţăm să protejăm” exerciţii cu materiale- individual - fişe de
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de lucru
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” Lectura educatoarei - ,,Cum a căpătat D.P.M. Învăţarea târârii ca şarpele
cămila cocoaşă”, de R. Kipling Joc,,Treci prin scară!” , ,,Al treilea fuge’’

Activ. metodică Întocmirea programului pentru serbarea de 8 Martie


Întâlnirea de dimineaţă: Ştiinţă: „De ce creştem păsări? ” Activitate integrată :
Joi ,,Puii animalelor” Bibliotecă : ,,Identifică şi încercuieşte D.Ş – Activitate matematică
Tranziţii: ,,Veveriţa” litera ,,ş” – fişe de lucru; exerciţii grafice „Te rog să-mi dai…!”- ,,Compunerea şi
Rutine: ,,Învăţăm să protejăm!” –,,Scrie litera ş” descompunerea nr. 8; adunări şi scăderi”
Ne pregătim de activităţi ; - deprinderi – exerciţii, fişe de lucru
de ordine, disciplină şi autos.;Cum e
vremea? D.O.S. –,,Să iubim animalele şi păsările!”-
Vizionare DVD : ,,Poveşti cu animale şi convorbire
păsări îndrăgite de copii”
Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea practică
Întâlnirea de dimineaţă: Joc de rol : ,,De-a medicii veterinari” Activitate integrată :
Vineri ,,Medicii veterinari” Construcţii : „Căsuţa păsărelelor” D.L.C.–Joc didactic-,,Animalele şi puii
Tranziţii: ,,Glasul animalelor” lor”
Rutine:,,Învăţăm să protejăm!”
SĂPTĂMÂNA : 20 TEMA DE STUDIU : ,,CUM ESTE / A FOST ŞI VA FI PE PĂMÂNT ?”
PROIECTUL : ,,AU FOST ŞI SUNT… ÎN JURUL NOSTRU” SUBTEMA : ,,VIEŢUITOARELE APELOR”
Data / ziua Activităţi de dezvoltare personală Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experenţiale
Semnătura ADP ALA ADE
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Citim imagini din cărţi, Activitate integrată :
Luni ,, Zâna Apelor” enciclopedii despre vieţuitoarele apelor’’ D.Ş. – Cunoaşterea mediului – Lectură
Tranziţii: ,,Glasul animalelor” Construcţii : ,,Barca, pluta, vaporul”(cu după imagini ,,Vieţuitoarele apelor”
Rutine:,,Învăţăm să protejăm!” materiale la alegere) D.E.C. – Pictură
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de Jocuri de mişcare : ,,Din piatră-n piatră, ,, Valurile mării”
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” trecem râul” ;
Activ. metodică Întocmirea hărţii subtemei ,,Vieţuitoarele apelor”
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Litera şi sunetul D”- găseşte Activitate integrată :
Marţi ,,Delfinul” cuvinte cu sunetul D la început D.L.C. –,, Mica sirenă”
Tranziţii: ,,În paşi de vals” Joc de rol : ,,De-a scafandrii” D.E.C. – Educaţie muzicală
Rutine: ,,Învăţăm să protejăm!” Audiţie - ,,Valurile Dunării”
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de Joc - ,,În paşi de vals”
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” Jocuri distractive: ,,Înoată, înoată!”
Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
Întâlnirea de dimineaţă: Nisip şi apă : ,,Acvariul meu” Activitate integrată :
Miercuri ,,Peştişorii” Ştiinţă : ,,Selectăm imagini cu peşti şi D.Ş. – Activitate matematică – „Hora
Tranziţii: ,, Dansul peştişorilor” mamifere acvatice; ce sunt icrele; curiozităţi pieselor înfrăţite” - ,,Verificarea
Rutine: ,,Învăţăm să protejăm!” acvatice” număratului în limitele 1 -9” - fişe de lucru
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de D.P.M. - ,,Căţărarea pe plan înclinat’’
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” Lectura educatoarei - ,, Pescarul şi Jocuri: ,,Pisicile se ascund’’; „Jocul
peştişorul” numerelor”

Activ. metodică Studiu individual


Întâlnirea de dimineaţă: Joc de masă: „Lotto cu specii de peşti” Activitate integrată :
Joi ,,Naufragiaţii” Bibliotecă : ,,Identifică şi încercuieşte D.Ş – Activitate matematică - ,, Şir
Tranziţii: ,,Valurile Dunării” litera ,,D” – fişe de lucru; exerciţii grafice crescător, descrescător 1-9; compunerea şi
Rutine: ,,Învăţăm să protejăm!” –,,Scrie litera D” descompunerea nr. 9; adunări şi scăderi”
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de – fişe de lucru
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
D.O.S. – Educaţie pentru societate
Divertisment : ,,Învăţarea unor paşi de ,,Peştişorul cel trist”- poveste creată –
dans” măsuri împotriva poluării apei

Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea practică


Întâlnirea de dimineaţă: Joc de rol : ,,De-a marinarii” Activitate integrată :
Vineri ,,Lumea din adâncuri” Artă : ,,Animale marine” – modelaj; D.L.C. – Memorizare- ,,Racul, broasca şi
Tranziţii: ,,Marinarii” colorăm imagini cu diferite specii de peşti ştiuca”, de A. Donici
Rutine: ,,Învăţăm să protejăm!” –
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de Vizionare DVD : ,,Poveşti îndrăgite de D.O.S. – Activitate practică
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” copii” ,,Acvariu cu peştişori”
Activ. Metodică Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare
SĂPTĂMÂNA : 21 TEMA DE STUDIU : ,,CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM ?”
PROIECTUL : ,,EU SIMT, EU CREEZ, EU EXPRIM” SUBTEMA : ,,LA MULŢI ANI, IUBITĂ MAMĂ!”
Data / ziua Activităţi de dezvoltare personală Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experenţiale
Semnătura ADP ALA ADE
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Citim imagini despre Activitate integrată :
Luni ,,În aşteptarea primăverii” anotimpul iarna şi anotimpul primăvara’’ D.Ş. – Cunoaşterea mediului – Lectură
Tranziţii:,,Zâmbet de primăvară” Construcţii : ,,Palatul Zânei Iarna şi Zânei după imagini ,, Mama, fiinţa cea mai
Rutine: ,,Învăţăm să spunem ,,Poftim!” Primăvara”(cu materiale la alegere) dragă!”
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de D.E.C. – Pictură
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” Vizionare în Power Point : ,, Chipul mamei”
,, Iarnă”; ,, Primăvară”
Activ. metodică Întocmirea hărţii subtemei ,,La mulţi ani, iubită mamă!”
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Litera şi sunetul Ş”- găseşte Activitate integrată :
Marţi ,,Vestitorii primăverii” cuvinte cu sunetul Ş la început D.L.C. – Povestea educatoarei ,, Inimioară
Tranziţii: ,,Mărţişoare” Joc de rol : ,,De-a vânzătorii de mărţişoare” pentru mama”
Rutine:,,Învăţăm să spunem ,,Poftim!” D.E.C. – Educaţie muzicală
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de Cântec - ,,Cu primăvara ne jucăm”
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” Jocuri distractive: ,,Găseşte locul Cântec joc -,,Iarnă, să te duci cu bine!”
potrivit!”
Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
Întâlnirea de dimineaţă: Artă : ,,Inimioare”- desen Activitate integrată :
Miercuri ,,La mulţi ani, iubită mamă!” Ştiinţă : ,,De ce iubim florile ?”; Bucheţele D.Ş. – Activitate matematică -„Vecinii
Tranziţii: ,, Dansul florilor” pentru mama”(numeraţie) numerelor – intervalul 1-9” - fişe de lucru
Rutine:,,Învăţăm să spunem ,,Poftim!” D.P.M. Rostogolirea mingii pe plan
Ne pregătim de activităţi –deprinderi de înclinat;
ordine, disciplină şi autoservire ; Cum e Lectura educatoarei - ,, Ghiocelul”, Jocuri:,,Mingea prin poartă’’,,Al doilea
vremea? adaptare după H.C.Andersen fuge’’

Activ. metodică Studiu individual


Întâlnirea de dimineaţă: Ştiinţă: „Ce ştii despre mama/bunica ?” Activitate integrată :
Joi ,,Bunica mea cea iubitoare” Bibliotecă : ,,Identifică şi încercuieşte D.Ş – Activitate matematică
Tranziţii: ,,Samba florilor”-cântec litera ,,ş” – fişe de lucru; exerciţii grafice ,, Aleile parcului’’ -intervalul 1-9–
Rutine: ,,Învăţăm să spunem ,,Poftim!” –,,Scrie litera ş” exerciţii cu material individual, fişe de
Ne pregătim de activităţi ; - deprinderi lucru
de ordine, disciplină şi autos.;Cum e
vremea? D.O.S. – Educaţie pentru societate ,,Cum îi
arătăm mamei dragostea noastră ?”-
Divertisment : Cântece pentru mama convorbire

Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea practică


Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă: „Daruri pentru mama” –citire de Activitate integrată :
Vineri ,,Daruri pentru mama” imagini D.L.C. – Memorizare
Tranziţii: ,,Mama”-cântec Joc de rol : ,,De-a mama” ,,De ziua mamei” de Elena Dragoş
Rutine: ,,Învăţăm să spunem ,,Poftim!” Construcţii : ,,Daruri pentru mama/bunica” D.O.S. – Activitate practică
SĂPTĂMÂNA : 22 TEMA DE STUDIU : ,,CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM ?”
PROIECTUL : ,,EU SIMT, EU CREEZ, EU EXPRIM” SUBTEMA : ,, ÎN LUMEA ARTELOR”
Data / ziua Activităţi de dezvoltare personală Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experenţiale
Semnătura ADP ALA ADE
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Imagini cu instrumente Activitate integrată :
Luni ,,Vioara” muzicale’’ D.Ş. – Cunoaşterea mediului – Lectură
Tranziţii:,,Muzicanţii” Construcţii : ,,Viori, tobe, castagnete”(cu după imagini ,,În lumea artelor”
Rutine: ,,Învăţăm să spunem materiale la alegere) D.E.C. – Pictură
,,Mulţumesc!” ,, Vioara”- pictură cu tehnici variate
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” Program liber-ales: Repetarea cântecelor
învăţate
Activ. metodică Întocmirea hărţii subtemei ,,În lumea artelor”
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Litera şi sunetul Δ- găseşte Activitate integrată :
Marţi ,, Dirijorul” cuvinte cu sunetul Î la început, în interior şi D.L.C. – Lectura educatoarei ,,Fluierul
Tranziţii: ,,Muzicanţii” la sfârşitul cuvântului fermecat”, de V.Eftimiu
Rutine: Joc de rol : „De-a dirijorul” D.E.C. – Educaţie muzicală
,,Învăţăm să spunem ,,Mulţumesc!” Cântec :” E ziua ta, mămico!”-
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de Cântec joc -,,Noi suntem muzicanţi vestiţi”
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” Divertisment : ,,Deschide urechea bine!’’

Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
Întâlnirea de dimineaţă: Nisip şi apă : ,,Monumente” Activitate integrată :
Miercuri ,,Arhitecţii” Ştiinţă : ,,Cum proiectăm case?” D.Ş. – Activitate matematică – ,,Verificarea
Tranziţii: ,,Concurs de proiecte” număratului în limitele 1 -9” - fişe de lucru
Rutine:,,Învăţăm să spunem D.P.M. - ,,Aruncarea mingii între doi copii,
,,Mulţumesc!” Joc de mişcare- ,,De-a statuile” la distanţă de doi metri”
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de .Joc: ,,Prinde mingea!’’
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”

Activ. metodică Studiu individual -,,,,Metoda interactive” ”


Întâlnirea de dimineaţă: Ştiinţă: ,,Ce ştii despre pictură ?” Activitate integrată :
Joi ,,Pictorii” Bibliotecă : ,,Identifică şi încercuieşte D.Ş – Activitate matematică - ,, Şir
Tranziţii: ,,Culorile”- cântec litera ,,Δ – fişe de lucru; exerciţii grafice crescător, descrescător 1-9;compunere şi
Rutine: –,,Scrie litera Δ descompunere nr. 10; adunări şi scăderi”
,,Învăţăm să spunem ,,Mulţumesc!” – fişe de lucru
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” D.O.S. – Educaţie pentru societate ,,La
Joc cu caracter sportiv: ,,De-a pictorii!” galeria de artă”- reguli de comportare

Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea practică


Întâlnirea de dimineaţă: Joc de rol : „Pe scenă” Activitate integrată :
Vineri ,,Micii actori” Artă : ,,Modele de primăvară” D.L.C. – Memorizare -,,La circ”, de Gellu
Tranziţii: ,,Pe scenă” Naum
Rutine:
SĂPTĂMÂNA : 23 TEMA DE STUDIU : ,,CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM ?”
PROIECTUL : ,,EU SIMT, EU CREEZ, EU EXPRIM!” SUBTEMA : ,,MINUNATA LUME A FLORILOR ”
Data / ziua Activităţi de dezvoltare personală Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experenţiale
Semnătura ADP ALA ADE
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Flori din atlasul botanic’’; Activitate integrată :
Luni ,,Florile vesele” ,,Grădinile lumii” D.Ş. – Cunoaşterea mediului – Lectură
Tranziţii: ,,Florăreasa” Construcţii : ,,Ghivece şi jardiniere”(cu după imagini- ,,Anotimpul florilor”
Rutine: ,,Învăţăm să îngrijim florile!” materiale la alegere)
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de Activitate gospodărească: D.E.C. – Modelaj
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” ,,Florile noastre” ,, Copacul înmugurit”

Activ. metodică Întocmirea hărţii subtemei ,,Minunata lume a florilor”


Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Litera şi sunetul F”- găseşte Activitate integrată :
Marţi ,,Florile triste” cuvinte cu sunetul F în interiorul cuvântului D.L.C. – Memorizare: ,,Gândăcelul”, de
Tranziţii: ,,Coşul cu flori” Joc de rol : ,,De-a florăresele” Elena Farago
Rutine:,,Învăţăm să îngrijim florile!” Program liber-ales: ,,Vizită la florărie” D.E.C. – Educaţie muzicală
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de Cântec - ,,Florile”
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” Cântec joc ,,Câte unul pe cărare”
Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
Întâlnirea de dimineaţă: Artă : ,,Fluturi, gâze şi flori”-desen Activitate integrată :
Miercuri ,,Prietenii florilor” Ştiinţă : ,,Cum îngrijim florile ?”; ,,Studiem D.Ş. – Activitate matematică- „ Şantierul
Tranziţii: ,,Înfloresc grădinile!” cu lupa seminţele” de construcţii”,,Verificarea număratului în
Rutine: ,,Învăţăm să îngrijim florile!” limitele 1-10 , adunări şi scăderi cu o
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de unitate
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” D.P.M. – „Învăţarea săriturii în înălţime cu
elan’’
Activitati la alegerea copiilor Jocuri: ,,Copiii merg în excursie’’;
”Plimbăm păpuşa’’

Activ. metodică Studiu individual: ,,Metode alternative la tradiţional”


Întâlnirea de dimineaţă: Ştiinţă: „Ce ştii despre copaci ?” Activitate integrată :
Joi ,,Culorile pădurii” Bibliotecă : ,,Identifică şi încercuieşte
Tranziţii: ,,Vine,vine primăvara!” litera ,,f” – fişe de lucru; exerciţii grafice D.Ş – Activitate matematică
Rutine: ,,Învăţăm să îngrijim natura!” –,,Scrie litera f” ,,Să adunăm, să scădem!’’-fişe de lucru
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” D.O.S. – Educaţie pentru societate- ,,Cum
Divertisment : ,,Ghici, ghicitoarea mea!” – ajutăm natura să rămână mereu veselă?”-
ghicitori despre flori de primăvară convorbire

Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea practică


Întâlnirea de dimineaţă: Joc de rol : ,,De-a decoratorii” Activitate integrată :
Vineri ,,Culoarea preferată” Construcţii : ,,Ronduri cu flori” – material D.L.C. – Lectura educatoarei
Tranziţii: ,,Culorile” la alegere: cuburi, pioneze etc. ,,Cireşul”, de Călin Gruia
Rutine:,,Învăţăm să îngrijim florile!” D.O.S. – Activitate practică
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ,,Grădina cu flori” – decupare, aplicaţie
SĂPTĂMÂNA : 24 TEMA DE STUDIU : ,,CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM ?”
PROIECTUL : ,,EU SIMT, EU CREEZ, EU EXPRIM” SUBTEMA : ,,FAPTE BUNE, FAPTE RELE”
Data / ziua Activităţi de dezvoltare personală Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experenţiale
Semnătura ADP ALA ADE
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Nu faceţi ca ei!” – fragmente Activitate integrată :
Luni ,,Fapte bune şi fapte rele” din poveşti cu personaje negative D.Ş. – Cunoaşterea mediului – Joc
Tranziţii: ,,1,2, hai la joc!”- cântec Construcţii : ,,Sala de sport” didactic ,,Spune-mi trei fapte bune şi rele
Rutine: ,,Învăţ să fiu ordonat!” Program distractiv: Dramatizări din ……’’
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de poveştile cu mesaj moral -,,Ursul păcălit de D.E.C. – Desen
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” vulpe”; ,,Ionică mincinosul” ,, O faptă bună”
Activ. metodică Întocmirea hărţii subtemei ,,Fapte bune, fapte rele”
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Litera şi sunetul B”- găseşte Activitate integrată :
Marţi ,,Găseşte mincinosul!” cuvinte cu sunetul B D.L.C. – Povestea educatoarei: ,,Fata babei
Tranziţii: ,,1,2, hai la joc!”-cântec Joc de rol : ,,De-a bucătarii” şi fata moşneagului”, de Ion Creangă
Rutine: ,,Învăţ să fiu ordonat!” D.E.C. – Educaţie muzicală
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de Jocuri distractive: ,,Strângere de fonduri” Cântec - ,,O lume minunată”
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” Cântec joc- ,,În pădurea cu alune”
Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
Întâlnirea de dimineaţă: Artă : ,,Mâini harnice”- desen Activitate integrată :
Miercuri ,,Prietenul la nevoie se cunoaşte!” Ştiinţă : ,,Ce este hărnicia?’’ D.Ş. – Activitate matematică – „Trenuleţul
Tranziţii: ,,În pădurea cu alune” vesel” -,,Adunări şi scăderi cu 1-2 unităţi -
Rutine:,,Învăţ să fiu ordonat!” exerciţii cu material individual - fişe de
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de lucru
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” D.P.M. - ,,Alunelul’’
Exerciţiile de la activitatea precedentă
Joc deatenţie: „Prietenii” Joc: ,,Fluturaşii’’

Activ. metodică Studiu individual ,,Metoda proiectelor”


Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Identifică şi încercuieşte Activitate integrată :
Joi ,,După faptă şi răsplată” litera ,,B” – fişe de lucru; exerciţii grafice D.Ş – Activitate matematică
Tranziţii: ,,1,2, hai la joc!”-cântec –,,Scrie litera B” ,,Adunări şi scăderi - recapitulare;
Rutine: ,,Învăţ să fiu ordonat!” Ştiinţă: „Separaţi faptele bune de faptele exerciţii cu material individual, fişe de
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de rele” lucru
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” Divertisment : Proverbe şi ghicitori legate D.O.S. – Educaţie pentru societate: ,,Cum
de tema proiectului în derulare ne comportăm când participăm la o
aniversare?”- convorbire

Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea practică


Întâlnirea de dimineaţă: Construcţii : ,,Temă la alegerea copiilor” Activitate integrată :
Vineri ,,Dăruind vei dobândi” Joc de rol : ,,De-a doctorii” D.L.C. – Memorizare ,,Să-nvăţăm de la
Tranziţii: ,,În pădurea cu alune” furnici”, de Florin Călinescu
Rutine: ,,Învăţ să fiu ordonat!” Vizionare PowerPoint : ,,Să ajutăm
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de persoanele în vârstă sau aflate în nevoie!” D.O.S. – Activitate practică
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” ,,Coşuleţ cu daruri” – decupare, asamblare
Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru săptămâna următoare
SĂPTĂMÂNA 25 – 7-11 APRILIE 2015

TEMA: „ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”

Nr. Denumirea activităţii Obiective urmărite Tipul activităţii Responsabil Participanţi/ Termen Evaluarea
crt. Invitaţi activităţii
1 -dezvoltarea capacităţii de -lucrari de Parinţi Prezentare
Educaţie ecologică explorare şi investigare a ingrijire in curtea Preşcolari Preşcolarii PowerPoint
mediului înconjurător folosind gradinitei Prof. Părinţii Fotografii
“Sa ocrotim natura ” instrumente şi procedee adecvate - Afis- Album foto
-dezvoltarea unor atitudini, ,,Pamantul
comportamente favorabile oplaneta mai
ameliorării relaţiilor dintre om şi curata!,,
mediu
-cultivarea capacităţii de
cooperare în scopul protejării
mediului

2. Educaţie rutiera - sa recunoasca regulile si -activitate de Prof Diplome


semnele de circulatie de baza educaţie pentru Preşcolarii Fotografii
- sa recite si sa citeasca imagini siguranta Părinţii Articole
pe teme rutiere circulaţiei
- sa utilizeze semnele de ’
circulatie si mijloacele de
transport in realizarea unei concurs,,Micii
machete rutieri,,
- sa constientizeze pericolele care
,,Stop accidentelor pot surveni in urma nerespectarii
rutiere – viata are regulilor de circulatie
prioritate”
3 Educatie sanitara Norme ţi reguli de igiena -activitate de
personala educaţie pentru Prof. colaboratori
sănătate

-sa fie apt sa utilizeze Micii sanitari


4 Educatie cultural deprinderile de dans insusite in
artistica ,,Hai sa activitatile anterioare
intindem hora mare,, - sa exprime stari afective sau
comportamentale, folosindu-se de
miscari de dans
-sa participe la activitatile de grup
in calitate de vorbitor si de
auditor

5 ,,Vizionare de Prof Preşcolarii Fotografii


spectacol” - formarea şi cultivarea Părinţii Măşti
interesului pentru poveşti şi Vizionare specta
basme; de teatru
- formarea şi cultivarea
interesului de a reproduce
expresii din texte ;

6 Activitate artistico- -sa cunoasca semnificatiile Semnificatii Educatoare: Preşcolarii


plastica „Sfanta religioase si simbolurile Pastelui, religioase, Părinţii
sarbatoare a pastelui,, Floriilor simboluri de
- sa recite poezii/povesti pe teme Paste si de Florii
pascale Cantece, poezii,
- sa realizeze ,, carticica cu povesti pe teme
bucate de paste,, pascale
- sa manifeste cooperare in Decoratiuni
asezarea mesei festive de Paste, pascale ,
folosind decoratiuni specifice felicitari-
sarbatorii si regulile de aranjare a
tacamurilor
SĂPTĂMÂNA : 26 TEMA DE STUDIU : ,,CINE ŞI CUM PLANIFICĂ/ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE?”
PROIECTUL : ,,ÎNVĂŢ DE PE ACUM!” SUBTEMA : ,,MESERII”
Data / ziua Activităţi de dezvoltare personală Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experenţiale
Semnătura ADP ALA ADE
Activitate integrată :
Luni Întâlnirea de dimineaţă: Nisip şi apă:”Prăjituri de diferite forme”; D.Ş. Cunoaşterea mediului - „Meseria – brăţară de
,,Meserii” Joc de rol:”De-a ospătarii”; aur”- citire de imagini
Tranziţii: ,,Ţăranul e pe câmp” D.E.C. – Desen- ,,Ce-aş vrea să fiu ?”
Rutine: ,,Învăţăm să luăm atitudine!”
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi
autoservire; ,,Cum e vremea ?”
Activitate independentă: „Ghiceşte ce ai gustat!”-
joc senzorial

Activ. metodică Întocmirea hărţii subtemei „Meserii”


Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă: ”La cofetărie” – lectură după imagini; Activitate integrată :
Marţi „Prăjituri”; Ştiinţă:”În laboratorul de cofetărie”; D.L.C. – Povestea educatoarei: ,,Sarea în bucate”;
Tranziţii: ,,Ţăranul e pe câmp” DEC: “Masa bună” - cântec;
Rutine: ,,Învăţăm să luăm atitudine!” “Brutarii” – joc muzical
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi Joc senzorial:”De-a cofetarii”
autoservire; ,,Cum e vremea ?”

Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
Întâlnirea de dimineaţă: Nisip şi apă : ,,Tencuim case”; Activitate integrată :
Miercuri ,,Pe şantier” Joc de rol : ,,De-a constructorii”; D.Ş. – Activitate matematică-
Tranziţii: ,,Tot ce e pe lume” „Calculăm banii din bancă”- adunări, scăderi;
Rutine: ,,Învăţăm să ne purtăm în grup!”
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi D.P.M. – „Învăţarea săriturii în lungime cu elan’’;
autoservire; ,,Cum e vremea ?” Jocuri: ,,Broscuţele”, „Iepuraşii”

Ştafeta: ,,Completează ce-i lipseşte!” ; ,,Vreau să


zidesc!”
Activ. metodică Studiu individual
Întâlnirea de dimineaţă: Artă: exerciţii grafice –,,Scrie litera G”; Activitate integrată :
Joi ,,Tâmplarii” Ştiinţă:„Calculăm banii din bancă”- adunări, scăderi; D.Ş – Activitate matematică
Tranziţii: ,,Vreau să fac!” -„Ştii să numeri înainte şi înapoi?”
Rutine: ,,Învăţăm să ne purtăm în grup!” ( exerciţii de ordonare in şir crescător şi
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi Divertisment : Proverbe şi ghicitori legate de descrescător)
autoservire; ,,Cum e vremea ?” subtema săptămânii D.O.S. – Educaţie pentru societate- ,,Toate
meseriile”, de Emilia Căldăraru - memorizare
Activ. metodică Pregătirea fişelor de lucru pentru activitatea practică
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă: ,,Gala meseriilor” - puzzle.; Activitate integrată :
Vineri ,,Meseria-brăţară de aur” Construcţii : ,,Hambare pentru cereale”;
Tranziţii: ,,Ce miros au meseriile?” D.L.C. – „Povestea cărţii de poveşti”,
Rutine:,,Învăţăm să ne purtăm în grup!” de E..Căldăraru;
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi Vizionare DVD : ,,Poveşti îndrăgite de copii” D.O.S. – Activitate gospodărească
autoservire; ,,Cum e vremea ?” ,,Micii producători”
Activ. metodică Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare
SĂPTĂMÂNA : 27 TEMA DE STUDIU : ,,CINE ŞI CUM PLANIFICĂ/ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE?”
PROIECTUL : ,,ÎNVĂŢ DE PE ACUM” SUBTEMA : ,, BOGĂŢIILE PĂMÂNTULUI”

Data / ziua Activităţi de dezvoltare personală Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experenţiale
Semnătura ADP ALA ADE
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Selectăm şi citim imagini legate de Activitate integrată :
Luni ,,Geologii” pământ şi tainele acestuia”; ,,Cunosc cuvinte D.Ş. – Cunoaşterea mediului – Lectură după imagini
Tranziţii: ,,Ţăranul e pe câmp” pereche”(sinonime) -,,Bogăţiile pământului”
Rutine: ,,Învăţăm să luăm atitudine” Construcţii : ,,Ferma agricolă” (cu materiale la D.E.C. – Pictură - ,,Ogorul”
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi alegere)
autoservire; ,,Cum e vremea ?” Jocuri distractive : ,,Geologii”
Activ. metodică Întocmirea hărţii subtemei ,,Bogăţiile pământului”
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Litera şi sunetul H”- găseşte cuvinte cu Activitate integrată :
Marţi ,,Şoaptele lanului de grâu” sunetul H la început, în interior şi la sfârşitul D.L.C. – Povestea educatoarei- ,,Banul muncit’’, de
Tranziţii: ,,Ţăranul e pe câmp” cuvântului Alexandru Mitru
Rutine: ,,Învăţăm să luăm atitudine” Joc de rol : ,,De-a brutarii” D.E.C. – Educaţie muzicală
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi Cântec - ,,Tot ce e pe lume”
autoservire; ,,Cum e vremea ?” Cântec joc- ,,Brutarii” - fixare
Vizită la brutărie: ,,Cum se face pâinea ?”
Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
Întâlnirea de dimineaţă: Ştiinţă: ,,Cum se lucrează pământul şi când ? ; Activitate integrată :
Miercuri ,,Prietenii naturii” ,,Cântărim seminţele” D.Ş. – Activitate matematică -„A câta floare
Tranziţii: ,,La pădure” Joc de rol : ,,De-a ecologiştii” lipseşte?” ( joc didactic) – familiarizarea cu
Rutine: ,,Învăţăm să luăm atitudine” numeralele ordinale
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi D.P.M. - ,,Măsurăm grădina cu pasul”
autoservire; ,,Cum e vremea ?” Divertisment - ,,O lume mai curată”- imnul - exerciţii de mişcare şi de perspicacitate
ecologiştilor

Activ. metodică Studiu individual


Întâlnirea de dimineaţă: Ştiinţă:„Calculăm banii din bancă”- adunări, scăderi. Activitate integrată :
Joi ,,Meseriaşii” Artă: exerciţii grafice –,,Scrie litera H” D.Ş – Activitate matematică
Tranziţii: ,,Tot ce e pe lume” -„Ce culoare are primul….?”
Rutine: ,,Învăţăm să luăm atitudine” - fişe de lucru
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi Divertisment : Proverbe şi ghicitori legate de D.O.S. – Educaţie pentru societate- ,,Cum ajutăm
autoservire; ,,Cum e vremea ?” subtema săptămânii pământul să rămână roditor ?”

Activ. metodică Pregătirea activitatea pentru activitatea practică


Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă: „citire de imagini Activitate integrată :
Vineri ,,Răsplata muncii” Artă: ,,Diplome şi bani”- confecţionare, desen, D.L.C. – Memorizare –
Tranziţii: ,,Puşculiţa” pictură ,,Într-o fabrică de pâine”, de Emilia Căldăraru
Rutine: ,,Învăţăm să luăm atitudine” D.O.S. - ,,Vizită la brutărie’’
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi Vizionare PowerPoint : ,,Banul muncit”, de
autoservire; ,,Cum e vremea ?” Alexandru Mitru
Activ. metodică Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare

SĂPTĂMÂNA : 28 TEMA DE STUDIU : ,,CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM ?”


PROIECTUL : ,,EU SIMT, EU CREEZ, EU EXPRIM” SUBTEMA : ,,OBICEIURI DE PAŞTE”
Data / ziua Activităţi de dezvoltare personală Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experenţiale
Semnătura ADP ALA ADE
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Selectăm şi citim imagini cu mesaj Activitate integrată :
Luni ,,Obiceiuri de Paşte” religios din cărţi şi calendare” D.Ş. – Cunoaşterea mediului – Lectură după
Tranziţii: ,,Înfloresc grădinile” Construcţii : ,,Lăcaşe de cult”(cu materiale la imagini- ,,Obiceiuri de Paşte”
Rutine: ,,Învăţ să cred în Dumnezeu” alegere) D.E.C. – Modelaj
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi ,, Coşul iepuraşului”
autoservire; ,,Cum e vremea ?”
Joc de mişcare: „Iepuraşul de Paşte”

Activ. metodică Întocmirea hărţii subtemei ,,Obiceiuri de Paşte”


Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Litera şi sunetul săptămânii P”- găseşte Activitate integrată :
Marţi ,,Cu sufletul curat” cuvinte cu sunetul P la început, în interior şi la D.L.C. – Memorizare -,,La Paşti”, de George
Tranziţii: ,,Copăcelul” sfârşitul cuvântului Topârceanu
Rutine:,,Învăţ să cred în Dumnezeu” Joc de rol : ,,De-a pelerinii” D.E.C. – Educaţie muzicală
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi Cântec - ,,Hristos a înviat din morţi!”
autoservire; ,,Cum e vremea ?” Cântec joc- ,,A venit un iepuraş”
Vizită la biserică : ,,Mergem la biserică!”
Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
Întâlnirea de dimineaţă: Nisip şi apă : ,,Crucea lui Iisus”- desen pe nisipul ud Activitate integrată :
Miercuri ,,Postul cel mare” Joc de masă : ,,Crucea lui Iisus”- pioneze D.Ş. – Activitate matematică- -„Poţi să împarţi în
Tranziţii: ,,Iepuraş drăgălaş” mod egal?” – împărţirea unui întreg în două
Rutine: ,,Învăţ să cred în Dumnezeu” jumătăţi
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi Jocuri distractive - ,,Povestea iepuraşului de Paşti” - D.P.M. - ,,Drumul spre Golgota” (transport de
autoservire; ,,Cum e vremea ?” ,,Iepuraşii şi ouăle” greutăţi);
Joc - ,,Ajută-mă la nevoie !”

Activ. metodică Studiu individual ,,Educaţia religioasă”


Întâlnirea de dimineaţă: Ştiinţă:„Ajută-l pe iepuraş!”- adunări, scăderi Activitate integrată :
Joi ,,Ce ne spune iepuraşul ?” Bibliotecă : ,,Identifică şi încercuieşte litera ,,P” – D.Ş – Activitate matematică
Tranziţii: ,,A venit un iepuraş” fişe de lucru; exerciţii grafice –,,Scrie litera P” -„Să refacem obiectul!” -( joc didactic)
Rutine:,,Învăţ să cred în Dumnezeu” Divertisment : Proverbe , ghicitori şi curiozităţi D.O.S. – Educaţie pentru societare - ,,Patimile lui
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi legate de tema proiectului Iisus”- convorbire
autoservire; ,,Cum e vremea ?”

Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea practică


Întâlnirea de dimineaţă: Joc de rol : ,,De-a gospodinele”- facem cozonaci Activitate integrată :
Vineri ,,Dăruind vei dobândi!” Artă: ,,Combinăm vopsele”(pregătim ouăle pentru D.L.C. – Povestea educatoarei-
Tranziţii: ,,În pădurea cu alune” vopsit, pregătim vopseaua) ,,Măcăleandrul”(legendă)
Rutine: ,,Învăţ să cred în Dumnezeu” D.O.S. – Activitate practică
Ne pregătim de activităţi – deprinderi de ordine, ,,Vopsim şi încondeiem ouă”
disciplină şi autoservire; Cum e vremea? Vizionare PowerPoint : ,,Hristos a-nviat !”
Activ. metodică Planificarea activităţilor pentru săptămâna după vacanţă

SĂPTĂMÂNA : 29 TEMA DE STUDIU : ,,CINE ŞI CUM PLANIFICĂ/ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE?”


PROIECTUL : ,,ÎNVĂŢ DE PE ACUM!” SUBTEMA : ,,SĂ CĂLĂTORIM !”
Data / ziua Activităţi de dezvoltare personală Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experenţiale
Semnătura ADP ALA ADE
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă: ,,Selectăm şi citim imagini cu obiective Activitate integrată :
Luni ,,La drum!” turistice” D.Ş. – Cunoaşterea mediului – Lectură după imagini
Tranziţii: ,,Trenul”-cântec Construcţii : ,,Trenul” (cu materiale la alegere) ,,Haideţi în excursie!”
Rutine: ,,Ştiu să mă port în port în….!” D.E.C. – Pictură
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi Joc de mişcare: ”În tren” ,, Curiozităţi din excursie”
autoservire; ,,Cum e vremea ?”
Activ. metodică Întocmirea hărţii subtemei ,,Să călătorim!”
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă: ,,Litera şi sunetul săptămânii J”- găseşte Activitate integrată :
Marţi ,,Pe drumuri de munte” cuvinte cu sunetul J la început, în interior şi la D.L.C. – Povestea educatoarei
Tranziţii: ,,Tot ce e pe lume”-cântec sfârşitul cuvântului “Uimitoarea călătorie a baronului
Rutine: ,,Ştiu să mă port în…!” Artă: exerciţii grafice Munchhausen”, de G.A.Burger
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi D.E.C. – Educaţie muzicală
autoservire; ,,Cum e vremea ?” Cântec joc - ,,Trenul”
Jocsportiv: ,,Alpiniştii”
Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
Întâlnirea de dimineaţă: Nisip şi apă : ,,Plaja”- desen pe nisipul ud Activitate integrată :
Miercuri ,,Pe plajă” Joc de masă : ,,Vaporaşul”- pioneze D.Ş.- Împărţirea unui întreg în patru părţi egale -
Tranziţii: ,,Vine vara!”-cântec „Ştii ce este sfertul?” -
Rutine: ,,Ştiu să mă port în….!” D.P.M. - ,,Drumeţie” (complex de deprinderi
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi Joc de mişcare- ,,Naufragiatul” motrice);
autoservire; ,,Cum e vremea ?” Joc -,,Ajută-mă la nevoie !”

Activ. metodică Studiu individual ,,Educaţia ecologică”


Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă: ,,Identifică şi încercuieşte litera ,,J” – fişe Activitate integrată :
Joi ,,În jurul lumii” de lucru; exerciţii grafice – D.Ş – Activitate matematică
Tranziţii: ,,Trenul”-cântec Ştiinţă:„Curiozităţi ale Planetei” -„Colorează ce ţi se spune!”
Rutine: ,,Ştiu să mă port în…!” ( joc didactic)
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi D.O.S. – Educaţie pentru societate- ,,Să păstrăm
autoservire; ,,Cum e vremea ?” Divertisment : Proverbe , ghicitori şi curiozităţi muntele şi plaja curate”- convorbire
legate de tema proiectului

Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea practică


Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă: „La Polul Nord”- puzzle Activitate integrată :
Vineri ,,La Polul Nord” Artă: ,,Gheţari ”(confecţionare, desen, pictură) D.L.C. – Convorbire - ,,Unde ne-am
Tranziţii: „Animale polare” plimbat ?”
Rutine: ,,Ştiu să mă port în….!”
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi Vizionare DVD : ,,Fram, ursul polar”; D.O.S. – Activitate practică
autoservire; ,,Cum e vremea ?” ,,În excursie” - machetă
Activ. Metodică Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare
SĂPTĂMÂNA : 30 TEMA DE STUDIU : ,,CE ŞI CUM VREAU SĂ FIU!”
PROIECTUL : ,,FII MÂNDRU DE MINE!” SUBTEMA : ,,CE ÎMI DORESC SĂ FIU!”

Data / ziua Activităţi de dezvoltare personală Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experenţiale
Semnătura ADP ALA ADE
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Selectăm şi citim imagini legate de Activitate integrată :
Luni ,,Cine vreau să fiu?” meserii” D.Ş. – Cunoaşterea mediului – Joc didactic ,,Cine
Tranziţii: ,,Tot ce e pe lume” Construcţii : ,,Locul meu de muncă”(cu materiale la face/ cum face ?”- meseriile
Rutine: ,,Învăţăm să fim modele/exemple”; Ne alegere) D.E.C. – Pictură
pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi Lectura educatoarei : ,,Moş arici şi un brotac, stau ,,Cea mai dragă meserie”
autoservire; ,,Cum e vremea ?” de vorbă lângă lac”
Activ. metodică Întocmirea hărţii subtemei ,,Ce îmi doresc să fiu!”
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Litera şi sunetul săptămânii Z”- găseşte Activitate integrată :
Marţi ,,Sfatul medicului” cuvinte cu sunetul Z la început, în interior şi la D.L.C. – Povestea educatoarei: ,,Pinocchio”
Tranziţii: ,,Vine vara! ”-cântec sfârşitul cuvântului D.E.C. – Educaţie muzicală
Rutine: ,,Învăţăm să fim modele / exemple” Ne Artă: exerciţii grafice Cântec - ,,Sunt atâtea meserii!”
pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi
autoservire; ,,Cum e vremea ?” Joc dramatizari : ,,Texte cunoscute de copiii”

Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
Întâlnirea de dimineaţă: Joc de masă : ,,Banca”- pioneze Activitate integrată :
Miercuri ,,Vreau un credit de la Bancă!” Ştiinţă:„Ce ştii despre meseria părinţilor tăi?” D.Ş. – Activitate matematică: Familiarizarea cu
Tranziţii: ,,Sunt atâtea meserii”-cântec monede si bancnote - fişe de lucru
Rutine: ,,Învăţăm să fim modele / exemple” ; Ne D.P.M. – ,,Vrem să fim modele!”
pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi - mersul pe podiumul de prezentarea modei -
autoservire; ,,Cum e vremea ?” Jocuri distractive - ,,Simulăm pericole !”
Activ. metodică Studiu individual
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Identifică şi încercuieşte litera ,,Z” – Activitate integrată :
Joi ,,Meseria de părinte” fişe de lucru; D.Ş – Activitate matematică- Familiarizarea cu
Tranziţii: ,,Cântec de leagăn” Artă: exerciţii grafice –,,Scrie litera Z” monede si bancnote – „La cumpărături”
Rutine: ,,Învăţăm să fim modele / exemple” ; Ne D.O.S. – Educaţie pentru societate- ,,Activităţi într-
pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi Divertisment : Proverbe , ghicitori legate de tema o instituţie
autoservire; ,,Cum e vremea ?” proiectului bancară” - convorbire
Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea practică
Întâlnirea de dimineaţă: Artă: ,,Camera mea” (confecţionare, desen, pictură)
Vineri ,,Tâmplarul” Joc de rol : ,,Alege ce vei fi!” D.L.C. – memorizare
Tranziţii: ,,Sunt atâtea meserii” ,,Părinţii mei” , de Ana Blandiana
Rutine: ,,Învăţăm să fim exemple / modele”;Ne
pregătim de activităţi – deprinderi de ordine, D.O.S. – Activitate practică: „Jucăriile mele din
disciplină şi autoservire; Cum e vremea? Vizionare DVD : ,,Poveşti îndrăgite de copii” ; lemn” – confecţionare de jucării din beţe de
,,Bondocel îşi alege o meserie” chibrituri
Activ. Metodică Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare

SĂPTĂMÂNA : 31 TEMA DE STUDIU : ,,CE ŞI CUM VREAU SĂ FIU?”


PROIECTUL : ,FII MÂNDRU DE MINE!” SUBTEMA : ,,112!”
Data / ziua Activităţi de dezvoltare personală Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experenţiale
Semnătura ADP ALA ADE
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Citim din ziare ştiri / anunţuri / Activitate integrată :
Luni ,,Pompierii, prietenii noştri” reportaje”; „Ştiu cui/ când şi cum să mă adresez” D.Ş. – Cunoaşterea mediului – Lectură după imagini
Tranziţii: ,,Tot ce e pe lume” Joc de rol : ,,De-a pompierii” ,,Apel de urgenţă-112”
Rutine: ,, Învăţăm să fim exemple / modele!”;Ne D.E.C. – Pictură
pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi Vizionare PowerPoint – ,,Nu vă jucaţi cu focul!” ; ,,Focul”
autoservire; ,,Cum e vremea ?”
Activ. metodică Întocmirea hărţii subtemei „112”
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Litera şi sunetul X”- găseşte cuvinte cu Activitate integrată :
Marţi Tranziţii: ,,Sunt atâtea meserii” sunetul X la început, în interior şi la sfârşitul D.L.C. – Povestea educatoarei
Rutine: ,,Învăţăm să fim exemple / modele!”; Ne cuvântului ,,Prietenul meu, poliţistul’’
pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi Artă: exerciţii grafice D.E.C. – Educaţie muzicală
autoservire; ,,Cum e vremea ?” Cântec joc- ,,Semaforul”
Joc de mişcare: ,,De-a poliţiştii”

Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
Întâlnirea de dimineaţă: Nisip şi apă : ,,Construim tranşee” Activitate integrată :
Miercuri ,,Să ne iubim ţara!” Ştiinţă: ,,Cine sunt soldaţii ? Ce rol au ei?” D.Ş. – Activitate matematică: ,,Unităţi de măsură” –
Tranziţii: ,,Soldaţii” ,,De ce avem nevoie de armată?” „Cântărim cumpărăturile!’’
Rutine:,,Învăţăm să fim exemple / modele!”; Ne D.P.M. - ,,Salvamontiştii” – căţărare şi coborâre cu
pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi transport de obiecte în spate
autoservire; ,,Cum e vremea ?” Joc de mişcare: ,,Ţara, ţara vrem ostşi”

Activ. metodică Studiu individual ,,Activităţi integrate”


Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Identifică şi încercuieşte litera ,,X” – Activitate integrată :
Joi ,,De vorbă cu poliţistul” fişe de lucru; exerciţii grafice –,,Scrie litera X” D.Ş – Activitate matematică:
Tranziţii: ,,Semaforul”-poezie Ştiinţă: „Selectăm imagini cu semne de Unităţi de măsură – „La piaţă”
Rutine:,, Învăţăm să fim exemple / modele!”; Ne circulaţie”,,Numărăm minutele la semafor”
pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi D.O.S. –Educaţie pentru societate -,,Spune ce
autoservire; ,,Cum e vremea ?” Divertisment : ,,Învăţarea unor paşi de dans" greşeli au făcut copiii din imagine!’’

Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea practică


Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă: „Valurile mării” – puzzle Activitate integrată :
Vineri ,,Salvamarii” Artă: ,,Colacul de salvare”(modelaj, desen, pictură) D.L.C. – Lectura educatoarei : ,,Poveşti/ lecturi/
Tranziţii: ,,Sănătos vei fi!” Joc distractiv: ,,De-a salvamarii” poezii istorice”
Rutine:,, Învăţăm să fim exemple / modele”; Ne D.O.S. – Activitate practică
pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi ,,Bărcuţa salvamarului ” - aplicaţie
autoservire; ,,Cum e vremea ?”
Activ. metodică Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare

SĂPTĂMÂNA : 32 TEMA DE STUDIU : ,,CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM ?”


PROIECTUL : „TEMĂ ÎN AFARA PROIECTULUI” SUBTEMA : ,,PRIETENI DE PRETUTINDENI!”
Data / ziua Activităţi de dezvoltare personală Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experenţiale
Semnătura ADP ALA ADE
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Selectăm şi citim imagini cu tema Activitate integrată :
Luni ,,Drepturile copilului” ,,Copii din lumea-ntreagă” D.Ş. – Cunoaşterea mediului – Lectură după
Tranziţii: ,,Prietenul meu” Construcţii : ,,Parcul copiilor”(cu materiale la imagini- ,,Copii din lumea-ntreagă”
Rutine:,,Ştiu să respect, să accept…” alegere) D.E.C. – Modelaj
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi Lectura educatoarei : ,, Povestea ursului ,,Baloane, flori, porumbei pentru ziua noastră”
autoservire; ,,Cum e vremea ?” cafeniu”; ,,Cel mai bun prieten”
Activ. metodică Întocmirea hărţii subtemei ,,Prieteni de pretutindeni !”
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Prietenii cuvintelor” - despărţire în Activitate integrată :
Marţi ,,Îmi cunosc drepturile” silabe, reprezentare grafică ,,Casa de copii nu-i acasă” D.L.C. – Lectura educatoarei - fragmente
Tranziţii: ,,Un băiat ca mine” - convorbire ,,Singur pe lume”, de Hector Malot
Rutine:,,Ştiu să respect, să accept…” Joc de rol : ,,Ne pregătim pentru ziua D.E.C. – Educaţie muzicală
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi noastră” Cântec - ,,Copilărie”
autoservire; ,,Cum e vremea ?” Cântec joc -,,7 ani de-acasă”
Jocuri distractive: ,,Mingea în cerc”
Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare

Miercuri Întâlnirea de dimineaţă: Joc de masă : ,,Flori - baloane”- pioneze Activitate integrată :
,,La mulţi ani, pentru toţi copiii!” Ştiinţă: „Copiii planetei”- numeraţie - fişe de lucru D.Ş. – Activitate matematică- ,,Unităţi de măsură-
Tranziţii: ,,Copii din lumea întreagă” măsurăm lichidele - fişe de lucru
Rutine:,,Ştiu să respect, să accept…” Divertisment: - ,,E ziua noastră, ziua celor mici” – D.P.M. - ,,Ansamblu cu baloane – gimnastică
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi acţiuni dedicate zilei de 1 Iunie ritmică” – dans ritmic
autoservire; ,,Cum e vremea ?”
Activ. metodică Studiu individual -,,Educaţia incluzivă”
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Scriem cu litere magnetice jocurile
Joi ,,Prietenul meu cel mai bun” preferate ale copiilor” Activitate integrată :
Tranziţii: ,,Un copil isteţ” Ştiinţă:„Când este născut prietenul meu ? scriem D.Ş – Activitate matematică:
Rutine:,,Ştiu să respect, să accept…” data, vorbim despre lunile anului” „Să umplem recipientele!” – fişe de lucru
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi Joc de comunicare: „Dialog cu prietenul meu” D.O.S. – Educaţie pentru societate- ,,Drepturile
autoservire; ,,Cum e vremea ?” copiilor”- convorbire

Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea practică


Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă: „Hora prieteniei” - puzzle Activitate integrată :
Vineri ,,Un gest frumos” Artă: ,,Colorăm imagini cu copii din diferite ţări de D.L.C. – Povestire creată de copii
Tranziţii: ,,Cei 7 ani de-acasă” pe glob” ,, Scrisoare către prietenul meu”
Rutine:,,Ştiu să respect, să accept…” D.O.S. – Activitate practică- ,,Jucării pentru
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi Vizionare DVD : ,,Poveşti îndrăgite de copii” prietenii dragi” – cu materiale la alegere
autoservire; ,,Cum e vremea ?”
Activ. Metodică Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare

SĂPTĂMÂNA : 33 TEMA DE STUDIU : ,,CE ŞI CUM VREAU SĂ FIU?”


PROIECTUL : ,,FII MÂNDRU DE MINE!” SUBTEMA : ,,LA ŞCOALĂ”
Data / ziua Activităţi de dezvoltare personală Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experenţiale
Semnătura ADP ALA ADE
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Citim imagini cu diferite şcoli”; Activitate integrată :
Luni ,,Învingătorii” Construcţii : ,,Şcoala”(cu materiale la alegere) D.Ş. – Cunoaşterea mediului – ,,Şcoala” - Vizită la
Tranziţii: ,,Concursul” Joc distractiv: „La şcoală” şcoală
Rutine:,,Ştiu să mă descurc” D.E.C. – Modelaj-
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi ,,Viitoarea mea şcoală”
autoservire; ,,Cum e vremea ?”
Activ. metodică Întocmirea hărţii subtemei ,,La şcoală”
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Repetăm literele din alfabet”- Activitate integrată :
Marţi ,,La bibliotecă” vocale; consoane; găsim cuvinte cu un anume sunet D.L.C. – memorizare,,Lumea celor mici’’,
Tranziţii: ,,Cel mai bun povestitor” în poziţie iniţială, mediană sau finală” de Carmen Fian
Rutine:,,Ştiu să mă descurc!” Artă: reprezentare grafică a silabelor şi a cuvintelor D.E.C. – Educaţie muzicală
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi Joc de rol : ,,De-a bibliotecara” Cântec joc- ,,Bine e să fii şcolar!”
autoservire; ,,Cum e vremea ?”

Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă: „Ghiozdanul” – citire de imagini Activitate integrată :
Miercuri ,,Voi fi un bun şcolar?” Ştiinţă: „Ora la şcoală” - măsurarea timpului D.Ş. – Activitate matematică- ,,Şirul numerelor
Tranziţii: ,,Bine e să fii şcolar!” naturale- „Numără şi potriveşte!” ( joc didactic)
Rutine:,,Ştiu să mă descurc!” Joc distractiv - ,,Ghiozdănelul fermecat” D.P.M. - ,,Competiţia” -prinderea – concurs –
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi aruncarea şi prinderea mingii cu ambele mâini
autoservire; ,,Cum e vremea ?”
Activ. metodică Studiu individual ,,Pregătirea copiilor pentru şcoală”
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Scrisoare către doamna învăţătoare”; Activitate integrată :
Joi ,,Clinchet de clopoţel” Ştiinţă: „Ce anunţă clopoţelul?” ,”Cum aş dori să fie
Tranziţii: ,,Bine e să fii şcolar!” învăţătoarea mea” –convorbire liberă D.Ş – Activitate matematică - recapitulare
Rutine:,,Ştiu să mă descurc!” Joc didactic: ,,În curând voi fi şcolar”
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi Divertisment : ,,Repetiţie din programul serbării D.O.S. – Educaţie pentru societate- ,,Şcoala ne
autoservire; ,,Cum e vremea ?” ,,Adio, grădiniţă!” aşteaptă”- convorbire
( îndatoririle şcolarului, regulament
şcolar )
Activ. metodică Pregătirea materialelor pentru activitatea practică
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă: „Şcoala mea” - puzzle Activitate integrată :
Vineri ,,Viitorul şcolar” Artă: ,,Învăţătoarea mea ” (pictură - portret) D.L.C. – Lectură după imagini
Tranziţii: ,,La şcoală” Joc de rol : ,,De-a învăţătoarea” ,,O zi la şcoală”
Rutine:,,Ştiu să mă descurc!” D.O.S. – Activitate practică
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi ,,Semnul de carte” - şnuruire
autoservire; ,,Cum e vremea ?”
Activ. Metodică Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare

SĂPTĂMÂNA : 34 TEMA DE STUDIU : ,,CE ŞI CUM VREAU SĂ FIU?”


PROIECTUL : ,,RECAPITULARE FINALĂ” SUBTEMA : „GRĂDINIŢĂ, BUN RĂMAS !”
Data / ziua Activităţi de dezvoltare personală Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experenţiale
Semnătura ADP ALA ADE
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Selectăm şi citim imagini pentru a Activitate integrată :
Luni ,,Povestea anotimpurilor” realiza cărticica anotimpurilor” D.Ş. – Cunoaşterea mediului -
Tranziţii: ,,Ştiaţi că…” Construcţii : ,,Castele pentru fiicele anului”(cu ,,Ştiaţi că….”
Rutine:,,Am învăţat să fiu ordonat” materiale la alegere) D.E.C. – Pictură – cu tehnici la alegerea copiilor
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi Repetarea cântecelor şi a poeziilor invaţate
autoservire; ,,Cum e vremea ?”
Activ. metodică Întocmirea hărţii subtemei ,,Grădiniţă, bun rămas!”
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Repetăm literele din alfabet”- scriem Activitate integrată :
Marţi ,,Cea mai bună creaţie” numele doamnei educatoare, al colegilor noştri şi al D.L.C. – Evaluare finală
Tranziţii: ,,Un copil isteţ” activităţilor preferate ,,Alfabetul năzdrăvan”
Rutine:,,Am învăţat să fiu ordonat” Artă: „Literele noastre dragi” D.E.C. – Educaţie muzicală
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi Repetarea programului pentru serbare Cântec - ,,Adio, grădiniţă!”
autoservire; ,,Cum e vremea ?”
Activ. metodică Întocmirea fişelor psihopedagogice ale copiilor la încheierea ciclului de grădiniţă
Întâlnirea de dimineaţă: Nisip şi apă :,,Drumul către şcoală”- urme pe nisip Activitate integrată :
Miercuri ,,Amintiri din grădiniţă” Ştiinţă: „Ce sunt culorile? Care sunt culorile D.Ş. – Activitate matematică
Tranziţii: ,,Grădiniţă, bun rămas!” curcubeului” - Recapitulare finală –
Rutine:,,Am învăţat să fiu ordonat” D.P.M. - ,,Parcurs aplicativ” (alergare, mers în
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi Repetarea programului pentru serbare echilibru, săritură în adâncime, târâre, săritură în
autoservire; ,,Cum e vremea ?” înălţime….)
,,Descoperă regula şi continuă!”

Activ. metodică Întocmirea fişelor psihopedagogice ale copiilor la încheierea ciclului de grădiniţă
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,La revedere, grădiniţă!” Activitate integrată :
Joi ,,Pozitiv sau negativ?” Ştiinţă: „Personaje pozitive, personaje negative din D.Ş – Activitate matematică – Recapitulare finală
Tranziţii: ,,La revedere!” poveştile studiate” - ,,Cine ştie mai bine!” - fişe de lucru
Rutine:,,Am învăţat să fiu ordonat” D.O.S. – Educaţie pentru societate - ,,Amintiri din
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi grădiniţă” - convorbire -
autoservire; ,,Cum e vremea ?” Repetarea programului pentru serbare

Activ. metodică Întocmirea fişelor psihopedagogice ale copiilor la încheierea ciclului de grădiniţă
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă: „ Povestea preferată” Activitate integrată :
Vineri ,,Un nou drum” Artă: ,,Teme la alegerea copiilor” (confecţionare, D.L.C. – Joc didactic - Recapitulare finală –
Tranziţii: ,,În vacanţă” desen, pictură) ,,Mozaicul poveştilor”
Rutine:,,Am învăţat să fiu ordonat” D.O.S. – Activitate practică
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi Repetarea programului pentru serbare ,,Ce poţi face din…? (materiale la alegere)
autoservire; ,,Cum e vremea ?”
Activ. metodică Întocmirea fişelor psihopedagogice ale copiilor la încheierea ciclului de grădiniţă
SĂPTĂMÂNA : 35 TEMA DE STUDIU : ,,CE ŞI CUM VREAU SĂ FIU?”
PROIECTUL : ,,EVALUARE FINALĂ” SUBTEMA : „GRĂDINIŢĂ, BUN RĂMAS !”

Data / ziua Activităţi de dezvoltare personală Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experenţiale
Semnătura ADP ALA ADE
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Selectăm şi citim imagini pentru Activitate integrată :
Luni ,,Sunt un viitor şcolar” viitoarea mea şcoală” D.Ş. – Cunoaşterea mediului – evaluare finală
Tranziţii: ,,Ştiaţi că…” Joc de rol: „Sunt şcolar!” D.E.C. – Pictură – cu tehnici la alegerea copiilor
Rutine:,,Am învăţat să fiu ordonat”
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi Repetarea programului pentru serbare
autoservire; ,,Cum e vremea ?”
Activ. metodică Întocmirea hărţii subtemei ,,Grădiniţă, bun rămas!”
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Mozaic” – literele alfabetului -puzzle Activitate integrată : D.L.C. ; D.E.C.
Marţi ,,Cea mai frumoasă zi” Artă: „Literele noastre dragi” D.L.C. – Evaluare finală
Tranziţii: ,,Un copil isteţ” Dans tematic: ,,De-a alfabetul” ,,Alfabetul campion”
Rutine:,,Am învăţat să fiu ordonat” D.E.C. – Educaţie muzicală –evaluare finală
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi Cântec joc- ,,La revedere!”
autoservire; ,,Cum e vremea ?”
Activ. metodică Întocmirea fişelor psihopedagogice ale copiilor la încheierea ciclului de grădiniţă
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă: ,,Literele hazlii!” - puzzle Activitate integrată :
Miercuri ,,Amintiri din grădiniţă” Nisip şi apă :,,Cifrele năzdrăvane”- urme pe nisip D.Ş. – Activitate matematică
Tranziţii: ,,Grădiniţă, bun rămas!” Ştiinţă: „Culori calde, culori reci” - Evaluare finală –
Rutine:,,Am învăţat să fiu ordonat” Program liber ales - ,,Repetiţie din programul D.P.M. – Evaluare finală: ,,Parcurs aplicativ”
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi serbării ,,Adio, grădiniţă!” (alergare, mers în echilibru, săritură în adâncime,
autoservire; ,,Cum e vremea ?” târâre, săritură în înălţime….)
Activ. metodică Întocmirea fişelor psihopedagogice ale copiilor la încheierea ciclului de grădiniţă
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă : ,,Completăm alfabetul!” Activitate integrată :
Joi ,,Fapte bune, fapte rele?” Joc de rol: „Dorinţele unui viitor şcolar” D.Ş – Activitate matematică – Evaluare finală ,,Cel
Tranziţii: ,,La revedere!” mai bun matematician!” - fişe de lucru
Rutine:,,Am învăţat să fiu ordonat” D.O.S. – Educaţie pentru societate - ,,Amintiri din
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi Program liber ales - ,,Repetiţie din programul grădiniţă” - convorbire -
autoservire; ,,Cum e vremea ?” serbării ,,Adio, grădiniţă!”

Activ. metodică Întocmirea fişelor psihopedagogice ale copiilor la încheierea ciclului de grădiniţă
Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă: „În vacanţă” Activitate integrată :
Vineri ,,Ne pregătim de şcoală” Artă: ,,Teme la alegerea copiilor” (confecţionare, D.L.C. - Evaluare finală – ,, De-a personajele din
Tranziţii: ,,În vacanţă” desen, pictură) poveşti”
Rutine:,,Am învăţat să fiu ordonat” Serbare: ,,Bun rămas, iubită D.O.S. – Activitate practică
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi grădiniţă !” ,,Ce poţi face din…? (materiale la alegere)
autoservire; ,,Cum e vremea ?”
Activ. metodică Întocmirea fişelor psihopedagogice ale copiilor la încheierea ciclului de grădiniţă
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
AVIZ,
EDUCATOARE/PROF.:
DIRECTOR:

GRUPA MICA

2014/2015
SĂPTĂMÂNA 1:
LUNI: TEMA: EVALUARE INIŢIALĂ

Nr CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
Întâlnirea de dimineaţă-
Activităţi de dezvoltare

„Cum salutăm atunci când Aprecieri


personală (ADP)

venim la grădiniţă, când -să exerseze deprinderi motrice anterior învăţate;


plecăm…”,
Rutină
Tranziţii -frământări de  Explicaţia
1. Tranziţii
limbă-  Exerciţiul
Joc de mişcare
Rutină:”Ne pregătim de
activităţi ; Cum e
vremea?”
„Jocuri la alegerea copiilor”
Activităţi pe domenii Activităţi liber

a) Bibliotecă -„La bunici” -să „citească” un text pe baza imaginilor succesive  Conversaţia Evaluare verbală
 Explicaţia
alese

2. b) Joc de rol -„ Scene din vacanţă”- joc -să interpreteze creativ rolul ales;  Exerciţiul
 Jocul
(ALA)

exerciţiu

1.Cunoaşterea 1. „ Locurile minunate ale -să povestească cum şi unde şi-au petrecut vacanţa
experienţiale (ADE)

mediului vacanţei?” de vară, exprimându-se în propoziţii corecte d.p.d.v. Emiterea judecăţilor


2.Educaţie -convorbire gramatical  Conversaţia de valoare
artistico- -să transpună prin intermediul desenului amintiri  povestirea Expunerea şi analiza
plastică 2. „Amintiri din vacanţă” legate de vacanţă  Explicaţia lucrărilor
3.
-desen  Exerciţiul

ACTIVITATE  Pregătire, confecţionare material didactic pentru tematica săptămânii în curs


4.
METODICĂ
MARŢI:

Nr CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
Activităţi de dezvoltare

Întâlnirea de dimineaţă -
Aprecieri
personală (ADP)

„Spune ce ştii despre colegul


tău!”-discuţii libere -să exerseze deprinderi motrice anterior învăţate;
Rutină Tranziţii - Joc de atenţie:
 Explicaţia
1. Tranziţii „Ghici ce formă are?” ,
 Exerciţiul
Joc de mişcare „Apă, foc”
Rutină:”Ne pregătim de
activităţi ; Cum e
vremea?”
Activităţi liber

a) Joc de masă - „Scene din poveşti” -să obţină o imagine prin îmbinarea corectă a
Puzzle pieselor de joc Evaluare verbală
-Conversaţia
alese

b) Construcţii -„Aşa aş vrea să fie -să elaboreze o construcţie din lego prin care să
2. -Exerciţiul
grădiniţa mea!” redea imaginea grădiniţei, cum doreşte copilul Analiza produsului
-Jocul de construcţii
(ALA)
Activităţi pe domenii
1.Educarea 1.”Întâmplări din vacanţă” -să redea verbal întâmplări din vacanţă, respectând

experienţiale (ADE)
limbajului -povestirea copiilor ordinea logică a acestora; să se exprime corect în
propoziţii simple sau dezvoltate  Conversaţia Emiterea judecăţilor
2. „Cântece îndrăgite de -să interpreteze vocal cântece îndrăgite de ei,  Explicaţia de valoare
3. 2.Educaţie copii” respectând linia melodică, ritmul  Povestirea Aprecieri
muzicală -repetare cântece-  Exerciţiul

ACTIVITATE  Pregătire, confecţionare material didactic pentru tematica săptămânii în curs


4.
METODICĂ

Nr CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
Activităţi de dezvoltare
Întâlnirea de dimineaţă - Aprecieri

personală (ADP)
„Spune ce ştii despre colegul -să exerseze deprinderi motrice anterior învăţate;
tău!”-discuţii libere -să asculte cu atenţie cuvântul spus la ureche, fiind
Rutină Tranziţii - Joc de atenţie: capabil să îl spună mai departe;
 Explicaţia
1. Tranziţii „Telefonul fără fir”
 Exerciţiul
Joc de mişcare
Rutină:”Ne pregătim de
activităţi ; Cum e
vremea?”
Activităţi liber alese

a) Artă -„Colorează corect -să coloreze folosind culoarea specifică fiecărui


animalul din imagine” animal, fără a depăşi conturul; Analiza lucrărilor
b) Ştiinţă -„Cine ştie mai multe -să facă enunţuri corecte despre animalul din Emiterea judecăţilor
informaţii despre acest imagine; să clasifice corect animalele sălbatice şi -Exerciţiul de valoare
2.
animal?” –temă de cele domestice -Observaţia
conversaţie -Conversaţia
(ALA)

1.Activitate -să recunoască formele geometrice cerc,


Activităţi pe domenii
experienţiale (ADE)

matematică 1.„Trenuleţul vacanţei” pătrat,triunghi; să formeze mulţimi de elemente după


 Conversaţia Aprecieri verbale
-joc logico-matematic- un criteriu dat (mărime, culoare); să formeze un şir
 Observaţia
2.Educaţie respectând o anumită ordine a pieselor geometrice
 Explicaţia
3. Psiho-motorie 2.”Mergi cum spun eu!” -să execute corect exerciţiile pentru încălzirea
 Demonstraţia
-variante de mers- organismului; să execute corect variante de mers
 Exerciţiul

ACTIVITATE  Pregătire, confecţionare material didactic pentru tematica săptămânii în curs/ analiza fişelor de evaluare
4.
METODICĂ
MIERCURI:

JOI:
Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI
OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
Întâlnirea de dimineaţă -
„Spune ce ştii despre -să exerseze deprinderi motrice anterior învăţate; Aprecieri verbale
Activităţi de dezvoltare colegul tău!”-discuţii
personală (ADP) Rutină libere
Tranziţii Tranziţii - Joc de mişcare-  Explicaţia
1.
„Fotbaliştii”  Exerciţiul
Joc de mişcare Rutină:”Ne pregătim de
activităţi ; Cum e
vremea?”
Activităţi liber

a) Joc de „Adevărat / fals” -să precizeze dacă enunţul despre un anumit


atenţie -despre animale- animal este corect sau greşit; să recunoască Evaluare verbală
alese

animalul descris -Conversaţia


2.
-Explicaţia
(ALA)

-Exerciţiul

1.Activitate 1. „Robot, roboţel” -să identifice figurile geometrice (cerc, pătrat,


 Conversaţia
matematică -figuri geometrice-triunghi), să coloreze fiecare figură geometrică cu
experienţiale
Activităţi pe

 Observaţia
domenii

culoarea indicată, să încercuiască robotul format Analiza fişelor


(ADE)

 Explicaţia
3. 2.Educaţie 2.”Cum ne comportăm la din piese mari; individu
 Demonstraţia
pentru grădiniţă?” -să enumere şi să exemplifice reguli de ale de
 Exerciţiul
societate -convorbire- comportare civilizată la grădiniţă evaluare

4. ACTIVITATE METODICĂ Completarea itemilor de evaluare iniţială a copiilor


VINERI:

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
Întâlnirea de dimineaţă
-„Spune ce ştii despre Aprecieri verbale
Activităţi de dezvoltare

colegul tău!”-discuţii -să exerseze deprinderi motrice anterior învăţate;


personală (ADP)

libere
Rutină
Tranziţii - Joc de -să reacţioneze adecvat la comanda conducătorului
Tranziţii  Explicaţia
1. mişcare „ Mal- lac” de joc;
 Exerciţiul
Rutină:”Ne pregătim de
Joc de mişcare
activităţi ; Cum e
vremea?”
Activităţi pe domenii Activităţi liber

a) Ştiinţă -„În ce zi suntem -să enumere zilele săptămânii în succesiunea lor


astăzi?” Emiterea judecăţilor
alese

b) Artă -zilele săptămânii- -să decoreze modelul cu semnele grafice învăţate de valoare
2. -„Decorăm vaza” -Conversaţia Analiza lucrărilor
-Exerciţiul
(ALA)

(evaluare semne grafice)

1.Educarea 1. „ Eu spun una, tu - să formeze corect pluralul unui cuvânt; să formeze


experienţiale (ADE)

limbajului spui mai multe” ăpropoziţii simple sau dezvoltate cu acest cuvânt;
-joc-exerciţiu-  Conversaţia Concurs: Cine
 Observaţia răspunde
3. 2.Activitate 2. „Mărgele pentru -să înşire macaroane de diferite forme pe un şnur,  Explicaţia primul
practică păpuşi” obţinând un şirag de „mărgele”  Exerciţiul corect?
-înşiruire-

4. ACTIVITATE METODICĂ Studiu individual – Evaluarea


SĂPTĂMÂNA 2:
LUNI TEMA: EVALUARE
INIŢIALĂ

Nr CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
Întâlnirea de dimineaţă: ,,
(ALA)liber alese dezvoltare personală

Cu cine am venit la Aprecieri


Activităţi de

Rutină grădiniţă ?” -să exerseze deprinderi motrice anterior învăţate;


Tranziţii Tranziţii: Joc de atenţie  Explicaţia
(ADP)

1.
„Ce mimăm?”  Exerciţiul
Joc de atenţie Rutină:”Ne pregătim de
activităţi ; Cum e
vremea?”

a) Bibliotecă - „Ce imagini recunoşti? -să recunoască diferite imagini şi să le descrie; să se Evaluare verbală
Descrie-le!”-joc exerciţiu exprime corect lexical şi gramatical .  Conversaţia
b) Joc de rol  Explicaţia
2.
-„De-a doctorul”- corpul  Exerciţiul
(ADE) domenii Activităţi

uman -să interpreteze creativ rolul ales; să specifice părţile  Jocul


corpului uman şi funcţiile acestora;
experienţiale

1.Cunoaştere 1. „ Roata anotimpurilor”” -să observe imaginile şi să precizeze cărui anotimp îi


Activităţi pe

a mediului -joc didactic aparţin; să descrie anotimpul preferat;  Conversaţia Emiterea judecăţilo
2.Educaţie  Povestirea de valoare
artistico- 2. „Îmi place să modelez -să redea prin tehnici specifice modelajului diferite  Explicaţia Expunerea şi analiza
3.
plastică un...” elemente din natură, la libera alegere;  Exerciţiul lucrărilor
-modelaj-

4. ACTIVITATE Pregătirea fişelor pentru evaluarea iniţială; Confecţionarea materialului didactic necesar
METODICĂ în evaluarea iniţială;

MARŢI:

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală

Întâlnirea de dimineaţă: ,,
Eu sunt…., tu eşti…” Analiza produsului
Activităţi de

Rutină -să exerseze deprinderi motrice anterior învăţate;


Tranziţii: Joc distractiv –
Tranziţii
„Dacă vesel se trăieşte”  Explicaţia
1.
Rutină:”Ne pregătim de  Exerciţiul
Joc distractiv
activităţi ; Cum e
vremea?”
(ADP)
Activităţi liber

a) Joc de masă - „Scene din poveşti” -să obţină o imagine prin îmbinarea corectă a
Puzzle pieselor de joc Evaluare verbală
 Conversaţia
alese

b) Construcţii - „Palatul prinţesei” -să elaboreze o construcţie din lego prin care să
2.  Exerciţiul
-lego- redea imaginea unui palat, cum doreşte copilul Analiza produsului
 Jocul de
(ALA)

construcţii
Activităţi pe domenii
1.Educarea 1.”Trăistuţa cu poveşti” -să descrie imaginea de pe planşa aleasă din

experienţiale (ADE)
limbajului -joc didactic- trăistuţă; să recunoască dince poveste face parte
imaginea respectivă; să se exprime în propoziţii  Conversaţia Emiterea judecăţilo
2. „Repetăm jocurile corect formulate gramatical;  Explicaţia de valoare
3. 2.Educaţie muzicale” -să interpreteze vocal cântece îndrăgite de ei,  Povestirea Aprecieri
muzicală -repetare - respectând linia melodică, ritmul; să execute corect  Exerciţiul
gesturile sugerate de textul jocului muzical

ACTIVITATE Pregătire, confecţionare material didactic pentru tematica săptămânii în curs


4.
METODICĂ

MIERCURI:

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală
Întâlnirea de dimineaţă: -să exerseze deprinderi motrice anterior învăţate;
Activităţi de
,, Unde-mi este locul ?” -să se deplaseze având ochii acoperiţi; să prindă un
Rutină
Tranziţii: „Baba-Oarba” coleg şi să ghicească numele acestuia
Tranziţii  Explicaţia
1. Rutină:”Ne pregătim de
 Jocul
activităţi ; Cum e
Joc distractiv
vremea?”
(ADP)
Activităţi pe domenii Activităţi liber

a) Artă -„Colorează mai multe -să coloreze mai multe flori decît numărul indicat de
flori decît îţi spun eu!” educatoare, fără a depăşi conturul; Analiza lucrărilo
alese

b) Ştiinţă -„Câte mâini avem? Dar -să precizeze numărul corect al diferitelor părţi ale  Exerciţiul Emiterea
2. ochi? Degete?...” –temă de corpului uman  Observaţia judecăţilor de
(ALA)

conversaţie  Conversaţia valoare

1.Activitate 1.„1,2,3,4,5 de acum -să numere corect crescător şi descrescător în


experienţiale (ADE)

matematică suntem voinici!” limitele 1-5; să recunoască cifrele 1-5; să Aprecieri verbal
-joc matematic- raportezecorect numărul la cantitate şi invers,  Conversaţia
2.Educaţie alegând cardinalul potrivit  Observaţia
Psiho-motorie 2.”Suntem atleţi!” -să execute corect exerciţiile pentru încălzirea  Explicaţia
3.
-variante de alergare- organismului; să execute corect variante de alergare  Demonstraţia
 Exerciţiul

ACTIVITATE Pregătire, confecţionare material didactic pentru tematica săptămânii în curs/ analiza
4.
METODICĂ fişelor de evaluare
JOI:

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
Întâlnirea de dimineaţă: ,,
Activităţi de dezvoltare

Câţi preşcolari, câţi viitori -să exerseze deprinderi motrice anterior învăţate; Aprecieri verbale
personală (ADP)

şcolari”
Rutină
Tranziţii: „Primul în
Tranziţii  Explicaţia
1. parcare”
 Exerciţiul
Rutină:”Ne pregătim de
Joc de mişcare
activităţi ; Cum e
vremea?”

-să precizeze dacă enunţul despre un anumit mijloc


(ALA)liber alese

a) Joc de -„Adevărat / fals” de transport este corect sau greşit; să recunoască Evaluare verbală
atenţie -despre mijloace de mijlocul de transport descris, pe unde circulă..
transport- -să recunoască după zgomot mijlocul de transport -Conversaţia Emiterea judecăţilo
2.
care se apropie -Explicaţia de valoare
Activităţi

b) Jocuri de -„Completează ce -Exerciţiul


masă lipseşte”!
- „Corectează greşeala!”
Activităţi pe domenii
1.Activitate 1. „Mai multe, mai puţine, -să formeze mulţimi de elemente de aceeaşi

experienţiale (ADE)
Matematică tot atâtea” formă,să compare mulţimile prin asociere globală şi Analiza fişelor
-asociere prin prin formarea de perechi (limitele 1-5);  Conversaţia individu
2.Educaţie corespondenţă- -să destăinuie câteva fapte pe care le consideră bune,  Observaţia ale de
Pentru fapte petrecute în timpul vacanţei de vară; să explice  Explicaţia evaluare
3.
societate 2.”Ce fapte bune am mai de ce consideră că sunt „fapte bune”  Demonstraţia
făcut?...”  Exerciţiul Joc de rol
-convorbire-

ACTIVITATE Completarea itemilor de evaluare iniţială a copiilor


4.
METODICĂ

VINERI:

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
Întâlnirea de dimineaţă:
Activităţi de dezvoltare

,,Să ne cunoaştem mai


personală (ADP)

bine!” Aprecieri verbale


Tranziţii: „ Ne balansăm -să exerseze deprinderi motrice anterior învăţate;
 Explicaţia
1. cu barca”- exerciţiu de
Joc de mişcare  Exerciţiul
mişcare
Rutină:”Ne pregătim de -să reacţioneze adecvat la comanda conducătorului
activităţi ; Cum e vremea?” de joc;
Activităţi pe domenii Activităţi liber
a) Ştiinţă -„Vreau să mă plimb cu... -să precizeze mijlocul de transport preferat,
pentru că...” motivând alegerea făcută; să descrie mijlocul de Emiterea judecăţilor

alese
b) Artă -mijloace de transport- transport ales; de valoare
2.  Conversaţia
-„ Maşinuţe, vapoare, -să redea prin intermediul desenului mijloace de Analiza lucrărilor
 exerciţiul
(ALA)
trenuleţe...”-desen transport

1.Educarea 1. „ Şi eu ştiu o poezie...” - să recite expresiv, să respecte intonaţia, pauzele


experienţiale (ADE)

limbajului -concurs recitare- pentru respiraţie,ritmul;


 Conversaţia Concurs
2. „Farfuriuţa păpuşii ” -să şnuruie pe marginea unui contur rotund  Observaţia
3. 2.Activitate -şnuruire-  Explicaţia Analiza produsului
practică  Exerciţiul

ACTIVITATE Completarea portofoliilor de evaluare iniţială. Realizarea planificării săptămânale


4.
METODICĂ
Nr CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI
OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
Întâlnirea de dimineaţă:
dezvoltare personală ,,Membrii familiei mele’’ Aprecieri
Activităţi de
Rutină Tranziţii: „Ştii cine -să exerseze deprinderi motrice anterior învăţate;
Tranziţii locuieşte aici?” -să identifice membrii familiei  Explicaţia
(ADP)
1.
Rutine: „Singurel mă  Exerciţiul
îngrijesc”
Ne pregătim de activităţi,
Cum e vremea?

a) Biblioteca -,, Familia mea’’(citire de -să recunoască diferite imagini şi să le descrie; Evaluare verbală
(ALA)liber alese

imagini) - să se exprime corect lexical şi gramatical


b)Ştiinţă -„Cine este şi ce face?”- -să identifice corect imaginile cu activităţile  Conversaţia
sortare de imagini cu membrilor familiei  Explicaţia
2.
activităţile membrilor  Exerciţiul
Activităţi

familiei  Jocul
c)Construcţii -„Casa mea”- lego -să elaboreze o construcţie din lego prin care să
d) Jocuri Jocuri distractive: redea imaginea unei case
distractive „De-a familia” -să interpreteze creativ rolul ales;
experienţiale

1. D.Ş. – D.Ş – lectură după imagini -să observe imaginile şi să precizeze membrii
Activităţi pe
(ADE) domenii

Cunoaşterea ,,Familia mea’’ familiei  Conversaţia


mediului -să se exprime corect lexical şi gramatical  Povestirea Emiterea judecăţilo
3. 2. D.E.C. – D.E.C. – Desen  Explicaţia de valoare
Educaţie ,, Eu şi familia mea” -să transpună prin intermediul desenului membrii  Exerciţiul Expunerea şi analiza
plastică familiei lucrărilor

ACTIVITATE
4. Studiu individual - ,,Activităţi integrate”
METODICĂ

SĂPTĂMÂNA 3:
TEMA: „EU ŞI LUMEA MEA” SUBTEMA: „FAMILIA MEA”
LUNI:
Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI
OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
Întâlnirea de
Activităţi pe domenii Activităţi liber Activităţi de dezvoltare
dimineaţă:,,Cum ne Analiza produsului
personală (ADP)
Rutină comportăm la..” -să exerseze deprinderi motrice anterior învăţate;
Tranziţii Tranziţii:,,Degeţele” -să exerseze salutul în diferite momente ale zilei
 Explicaţia
1. Rutine:,, Învăţăm să
 Exerciţiul
Joc distractiv salutăm”; Ne pregătim de
activităţi ; Cum e vremea?

a) Ştiinţă - ,,Norme de comportare şi -să identifice normele de comportare şi formulele de


formule de adresare la adresare într-o situaţie de viaţă Evaluare verbală
cumpărături” -să execute exerciţiile grafice, ţinând cont de  Conversaţia
alese

2. b)Artă -exerciţii grafice - punctul cerinţele date  Exerciţiul Analiza produsului


 Jocul de
(ALA)

c)Joc de rol -,,De-a familia” -să interpreteze creativ rolul ales construcţii

1.Educarea D.L.C. – Povestea -să descrie imaginea de pe planşa; să recunoască


experienţiale (ADE)

limbajului educatoarei personajele din poveste; să se exprime în propoziţii


,,Iedul cu trei capre”, corect formulate gramatical; să povestească  Conversaţia
O.P.Iaşi momentele principale ale poveştii  Explicaţia Emiterea judecăţilo
3. 2.Educaţie D.E.C. – Educaţie muzicală -să interpreteze vocal cântecul, respectând linia  Povestirea de valoare
muzicală Cântec - „Familia mea” melodică, ritmul;  Exerciţiul Aprecieri

ACTIVITATE
4. Pregătirea materialelor pentru activitatea din ziua următoare
METODICĂ
MARŢI:
MIERCURI:

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală

Întâlnirea de
dimineaţă:,,Ce vreau eu şi -să exerseze deprinderi motrice anterior învăţate;
Activităţi de

Rutină ce vor ei? – luarea deciziilor -să execute exerciţii de gimnastică


Tranziţii Tranziţii:,,1,2, facem  Explicaţia
1.
gimnastică!”  Jocul
Rutine:,, Învăţăm să
salutăm”Ne pregătim de
activităţi ; Cum e vremea?
(ADP)
Activităţi pe domenii Activităţi liber

a) Biblioteca - ,,Citim imagini despre


familie” -să recunoască diferite imagini şi să le descrie; Analiza lucrărilo
alese

b) Ştiinţă -,,Sortează după mărime!” - să se exprime corect lexical şi gramatical  Exerciţiul Emiterea
2. c) Nisip şi apă -,,Casa mea” -să sorteze corect figurile geometrice judecăţilor de
 Observaţia
(ALA)

-să construiasca casa după cerinţe  Conversaţia valoare

1.Activitate 1,,Construieşte locuinţa -să construiască după cerinţe o locuinţă folosind


experienţiale (ADE)

matematică folosind figurile geometrice figuri geometrice


după cum îţi spun”  Conversaţia Aprecieri verbal
2.Educaţie 2.,,Cu familia în parc’’ -să execute corect exerciţiile pentru încălzirea  Observaţia
Psiho-motorie - diferite forme de organismului; să execute corect variante de mers şi  Explicaţia
3.
mers – alergare  Demonstraţia
 Exerciţiul

ACTIVITATE
4. Întocmirea hărţii proiectului ,,Eu şi lumea mea”
METODICĂ
JOI:

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
Întâlnirea de
Activităţi de dezvoltare

dimineaţă:,,Cine stă mai -să exerseze deprinderi motrice anterior învăţate; Aprecieri verbale
mult cu tine?”
personală (ADP)

Rutină Tranziţii:,,Puişori, veniţi la -să respecte regulile jocului


Tranziţii mama!”  Explicaţia
1.
Rutine:,, Învăţăm să  Exerciţiul
Joc de mişcare salutăm”, Ne pregătim de
activităţi ; Cum e vremea?
(ALA)liber alese

-,,Repetăm versuri -să recite expresiv poeziile învăţate Evaluare verbală


a) Biblioteca învăţate”- exerciţii de
memorare -Conversaţia Emiterea judecăţilo
2.
b)Joc de masă -,,Puzzle” -să realizeze corect jocul de puzzle -Explicaţia de valoare
Activităţi

c) Joc de rol -„De-a gospodinele” -să interpreteze creativ rolul ales; -Exerciţiul
d) Activitate - ,,Facem ordine în sala de Joc de rol
gospodărească grupă” -să exerseze deprinderi de ordine şi curăţenie
Activităţi pe domenii
1.Activitate 1. ,,Sortează după cantitate, -să sorteze după cantitate, formă şi mărime

experienţiale (ADE)
matematică formă, mărime” elementele unei mulţimi,să compare mulţimile prin
asociere globală şi prin formarea de perechi (limitele  Conversaţia
2.Educaţie 2.,,Cu familia la 1-5);  Observaţia
 Explicaţia Aprecieri verbale
3. pentru societate cumpărături” – reguli de -să-şi însuşească şi să exerseze reguli de comportare
comportare civilizată civilizată  Demonstraţia
 Exerciţiul

ACTIVITATE
4. Pregătirea materialelor pentru activitatea practică
METODICĂ

VINERI:

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
Întâlnirea de
Activităţi de dezvoltare

dimineaţă:,,Casa mea” –
Aprecieri verbale
personală (ADP)

prezentarea locuinţei
Rutină -să exerseze deprinderi motrice anterior învăţate;
Tranziţii:,,1,2, facem
Tranziţii -să prezinte din imaginaţie propria locuinţă  Explicaţia
1. gimnastică!”
 Exerciţiul
Rutine:,, Învăţăm să
Joc de mişcare
salutăm”
-să reacţioneze adecvat la comanda conducătorului
Ne pregătim de activităţi ;
de joc;
Cum e vremea?
a) Bibliotecă -,,Completează corect” – -să completeze corect fişele de lucru
fişe de lucru Emiterea judecăţilor

(ALA)liber alese
de valoare
b) Artă - ,,Casa mea”- decupare -să realizeze un colaj cu figuri geometrice decupate Analiza lucrărilor
2. figuri geometrice  Conversaţia
 Exerciţiul
Activităţi

d) Construcţii -,,Construieşte locuinţa -să construiască din piese Lego locuinţa bunicilor
bunicilor”
Activităţi pe domenii

1.Educarea 1. Memorizare - să recite expresiv, să respecte intonaţia, pauzele


experienţiale (ADE)

limbajului pentru respiraţie,ritmul;


2.,,Cartierul de blocuri în  Conversaţia Concurs
care locuiesc” – decupare  Observaţia
3. 2.Activitate pe contur, lipire -să decupeze pe contur şi să lipească piesele pentru  Explicaţia Analiza produsului
practică realizarea lucrării practice  Exerciţiul

ACTIVITATE Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare


4.
METODICĂ

SĂPTĂMÂNA 4:
TEMA: „EU ŞI LUMEA MEA”
LUNI: SUBTEMA: „O ZI CU FAMILIA MEA”
Nr CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI
OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
Întâlnirea de dimineaţă:
Activităţi de dezvoltare ,,Ce ştiu despre familia Aprecieri
personală (ADP) mea?’’ -să exerseze deprinderi motrice anterior învăţate;
Rutină
Tranziţii: Spune unde -să identifice regulile unei vieţi sănătoase
Tranziţii  Explicaţia
1. locuieşti!
 Exerciţiul
Rutine: Vreau să cresc
sănătos!
Ne pregătim de activităţi,
Cum e vremea?

a) Biblioteca Biblioteca :,, Spune-mi ce -să recunoască diferite imagini şi să le descrie; Evaluare verbală
vezi in imagine!’’(citire de - să se exprime corect lexical şi gramatical
(ALA)liber alese

b)Ştiinţă imagini) -să identifice corect imaginile cu activităţile


 Conversaţia
Ştiinţă: „Cine este şi ce membrilor familiei
 Explicaţia
2. c)Construcţii face?”- sortare de imagini
 Exerciţiul
d) Jocuri cu activităţile membrilor
Activităţi

 Jocul
distractive familiei -să elaboreze o construcţie din lego prin care să
Construcţii : ,,Camera redea imaginea unei camere
mea” -să respecte regulile jocului;
Joc distractiv: „Telefonul”
experienţiale

1. D.Ş. – D.Ş. – Cunoaşterea mediului -să observe imaginile şi să precizeze membrii


Activităţi pe
(ADE) domenii

Cunoaşterea – lectură după imagini ,,O zi familiei  Conversaţia Emiterea judecăţilo


mediului cu familia mea’’ -să se exprime corect lexical şi gramatical  Povestirea de valoare
3. 2. D.E.C. – D.E.C. – Desen  Explicaţia Expunerea şi analiza
Educaţie ,, La masă cu familia -să transpună prin intermediul desenului membrii  Exerciţiul lucrărilor
plastică mea” familiei

ACTIVITATE Studiu individual - ,,Activităţi integrate”


4.
METODICĂ

MARŢI:
Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI
OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE

dezvoltare personală
Întâlnirea de
dimineaţă:,,Cum ne Analiza produsului
Activităţi de
Rutină -să exerseze deprinderi motrice anterior învăţate;
comportăm în ...”
Tranziţii -să exerseze salutul în diferite momente ale zilei
Tranziţii:,,Degeţele”  Explicaţia
1.
Rutine:,, Învăţăm să  Exerciţiul
Joc distractiv
salutăm”
Ne pregătim de activităţi ;
Cum e vremea?
(ADP)

a) Ştiinţă Ştiinţă: ,,Norme de -să identifice normele de comportare şi formulele de


Activităţi pe domenii Activităţi liber

comportare şi formule de adresare într-o situaţie de viaţă Evaluare verbală


adresare în familie” -să execute exerciţiile grafice, ţinând cont de  Conversaţia
alese

2. b)Artă Artă : exerciţii grafice - cerinţele date  Exerciţiul Analiza produsului


punctul  Jocul de
(ALA)

c)Joc de rol Joc de rol : ,,De-a mama” -să interpreteze creativ rolul ales construcţii

1.Educarea D.L.C. – Povestea -să descrie imaginea de pe planşa; să recunoască


experienţiale (ADE)

limbajului educatoarei personajele din poveste; să se exprime în propoziţii


,,Fata moşului şi fata corect formulate gramatical; să povestească  Conversaţia Emiterea judecăţilo
babei”, I.Creangă momentele principale ale poveştii  Explicaţia de valoare
3. 2.Educaţie D.E.C. – Educaţie muzicală -să interpreteze vocal cântecul, respectând linia  Povestirea Aprecieri
muzicală Cântec - „Mama” melodică, ritmul;  Exerciţiul

ACTIVITATE Pregătirea materialelor pentru activitatea din ziua următoare


4.
METODICĂ
MIERCURI:

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală

Întâlnirea de
dimineaţă:,,Ce vreau eu şi -să exerseze deprinderi motrice anterior învăţate;
Activităţi de

Rutină ce vor ei? – luarea deciziilor -să execute exerciţii de gimnastică


Tranziţii Tranziţii:,,1,2, facem  Explicaţia
1.
gimnastică!”  Jocul
Rutine:,, Învăţăm să
salutăm”Ne pregătim de
activităţi ; Cum e vremea?
(ADP)

a) Biblioteca Ştiinţă: ,,Sortează după


Activităţi pe domenii Activităţi liber

mărime!” -să recunoască diferite imagini şi să le descrie; Analiza lucrărilo


e) Ştiinţă Nisip şi apă : ,,Casa mea” - să se exprime corect lexical şi gramatical Emiterea
alese

 Exerciţiul
2. f) Nisip şi apă Biblioteca : ,,Citim imagini -să sorteze corect figurile geometrice judecăţilor de
 Observaţia
despre familie” -să construiasca casa după cerinţe valoare
(ALA)

 Conversaţia
Repetăm cântecul ,,Familia
mea’’
1.Activitate D.Ş. – Activitate matematică -să sorteze după cerinţe figurile geometrice
experienţiale (ADE)

matematică ,,Sortează după cantitate, Aprecieri verbal


formă, mărime” -să execute corect exerciţiile pentru încălzirea  Conversaţia
2.Educaţie D.P.M. - ,,Concursul organismului; să execute corect variante de mers şi  Observaţia
Psiho-motorie familiei’’ alergare  Explicaţia
3.
- diferite forme de  Demonstraţia
mers şi alergare  Exerciţiul

ACTIVITATE Întocmirea hărţii proiectului ,,Eu şi lumea mea”


4.
METODICĂ
JOI:

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
Întâlnirea de
Activităţi de dezvoltare

dimineaţă:,,Cine stă mai -să exerseze deprinderi motrice anterior învăţate; Aprecieri verbale
personală (ADP)

mult cu tine?”
Rutină
Tranziţii:,,1,2, facem -să respecte regulile jocului
Tranziţii  Explicaţia
1. gimnastică!” -să execute exerciţii de gimnastică
 Exerciţiul
Rutine:, Vreau să cresc
Joc de mişcare
sănătos!
Ne pregătim de activităţi ;
Cum e vremea?

Biblioteca : ,,Repetăm -să recite expresiv poeziile învăţate Evaluare verbală


(ALA)liber alese

a) Biblioteca versuri învăţate”- exerciţii de


memorare Emiterea judecăţilo
b)Joc de masă Joc de masă : ,,Puzzle” -să realizeze corect jocul de puzzle -Conversaţia de valoare
2.
c) Joc de rol Joc de rol : ,,De-a -să interpreteze creativ rolul ales; -Explicaţia
Activităţi

d) Activitate gospodinele” -Exerciţiul Joc de rol


gospodărească Activitate gospodărească -să exerseze deprinderi de ordine şi curăţenie
- ,,Facem ordine în sala de
grupă”
Activităţi pe domenii
1.Activitate D.Ş. – Activitate matematică -să sorteze după cantitate, formă şi mărime

experienţiale (ADE)
matematică ,,Construieşte camera ta elementele unei mulţimi,să compare mulţimile prin
folosind figurile geometrice asociere globală şi prin formarea de perechi (limitele  Conversaţia Aprecieri verbale
2.Educaţie după cum îţi spun” 1-5);  Observaţia
pentru societate D.O.S. – Educaţie pentru -să-şi însuşească şi să exerseze reguli de comportare  Explicaţia
3.
societate civilizată  Demonstraţia
,,Cu familia la circ” – reguli  Exerciţiul
de comportare civilizată

ACTIVITATE Pregătirea materialelor pentru activitatea practică


4.
METODICĂ
VINERI:

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală

Întâlnirea de dimineaţă:,,Casa
Activităţi de

mea” – prezentarea locuinţei Aprecieri verbale


Rutină
Tranziţii:,,1,2, facem -să exerseze deprinderi motrice anterior învăţate;
Tranziţii  Explicaţia
1. gimnastică!” -să prezinte din imaginaţie propria locuinţă  Exerciţiul
Rutine: Vreau să cresc sănătos!
Joc de mişcare
Ne pregătim de activităţi ; Cum e -să reacţioneze adecvat la comanda
vremea? conducătorului de joc;
(ADP)

a) Bibliotecă Bibliotecă: ,,Completează -să completeze corect fişele de lucru


(ALA)liber alese

corect!” – fişe de lucru Emiterea judecăţilor


Artă : ,,Casa mea”- decupare de valoare
b) Artă figuri geometrice -să realizeze un colaj cu figuri geometrice Analiza lucrărilor
2.  Conversaţia
Construcţii : ,,Construieşte decupate
 Exerciţiul
Activităţi

locuinţa ta”
c)Construcţii Vizionare D.V.D - ,,Fata
moşului şi fata babei” -să construiască din piese Lego locuinţa
Activităţi pe domenii

1.Educarea D.L.C. – Memorizare - să recite expresiv, să respecte intonaţia, pauzele


experienţiale (ADE)

limbajului pentru respiraţie,ritmul;


D.O.S. – Activitate practică  Conversaţia Concurs
,,Camera mea” – decupare pe -să decupeze pe contur şi să lipească piesele  Observaţia
3. 2.Activitate contur, lipire pentru realizarea lucrării practice  Explicaţia Analiza produsului
practică  Exerciţiul

4. Activitate metodică Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare


SĂPTĂMÂNA 5:
TEMA: „EU/NOI ŞI LUMEA ÎNCONJURĂTOARE” SUBTEMA: „LA GRĂDINIŢĂ”

Nr CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
Întâlnirea de dimineaţă:
,,Bine-aţi venit la grădiniţă.’’ Aprecieri
Activităţi de dezvoltare

Tranziţii: -să exerseze deprinderi motrice anterior


personală (ADP)

Rutină ,,La stânga, la dreapta”-orientare învăţate;


Tranziţii Rutine: -să identifice regulile unei vieţi sănătoase  Explicaţia
1.
Reguli de comportare în sala de clasă  Exerciţiul
Ne pregătim de activităţi - deprinderi
de ordine şi autoservire; ,,Cum e
vremea ?”
(ALA)liber alese

a) Biblioteca Biblioteca : -să recunoască diferite imagini şi să le descrie; Evaluare verbală


,, Grădiniţa mea’’(citire de imagini) - să se exprime corect lexical şi gramatical  Conversaţia
b)Ştiinţă Ştiinţă: „Grupează jucăriile după  Explicaţia
2.
cerinţe?” -să elaboreze o construcţie din lego prin care să  Exerciţiul
Activităţi

c)Construcţii Construcţii : ,,Rafturi pentru jucării” redea rafturi pentru jucării  Jocul
d) Jocuri Jocuri distractive : -să respecte regulile jocului;
distractive ,,Ghici ce fac!” – joc de pantomimă
experienţiale
1. D.Ş. – Activitate integrată : D.Ş. ; D.E.C. -să observe imaginile şi să precizeze

Activităţi pe
domenii
Cunoaşterea D.Ş. – Cunoaşterea mediului – lectură personajele  Conversaţia
mediului după imagini ,,În lumea basmelor’’ -să se exprime corect lexical şi gramatical  Povestirea Emiterea judecăţilor
3. 2. D.E.C. – D.E.C. – Desen  Explicaţia de valoare
(ADE) Educaţie plastică ,, Desenează şi colorează -să transpună prin intermediul desenului  Exerciţiul Expunerea şi analiza
rechizitele de care ai nevoie la rechizitele de care au nevoie la grădiniţă lucrărilor
grădiniţă!”
ACTIVITATE METODICĂ
4. Întocmirea hărţii subtemei ,,La grădiniţă”
LUNI:

MARŢI:

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
Întâlnirea de dimineaţă:
,,Cum ne comportăm la grădiniţă?” Analiza produsului
Activităţi de dezvoltare

Tranziţii:,,Să trăieşti, Măria Ta!” -să exerseze deprinderi motrice anterior


personală (ADP)

Rutină Rutine: învăţate;


Tranziţii Reguli de comportare în sala de -să exerseze salutul în diferite momente ale
 Explicaţia
1. clasă zilei
 Exerciţiul
Joc distractiv Ne pregătim de activităţi - deprinderi
de ordine şi autoservire; ,,Cum e
vremea ?”
a) Ştiinţă Ştiinţă: ,,Norme de comportare şi -să identifice normele de comportare şi

(ALA)liber alese
formule de adresare în sala de formulele de adresare într-o situaţie de viaţă Evaluare verbală
grupă” -să execute exerciţiile grafice, ţinând cont
 Conversaţia
b)Artă Artă : exerciţii grafice – linia de cerinţele date Analiza produsului
2.  Exerciţiul
verticală
 Jocul de
Activităţi

c)Joc de rol Joc de rol : ,,De-a grădiniţa” -să interpreteze creativ rolul ales
construcţii
Jocuri - ,,Jocuri distractive în curtea
grădiniţei”
1.Educarea Activitate integrată : D.L.C. ; -să descrie imaginea de pe planşa; să
Activităţi pe domenii
experienţiale (ADE)

limbajului D.E.C. recunoască personajele din poveste; să se


D.L.C. – Povestea educatoarei: exprime în propoziţii corect formulate  Conversaţia
,,Sarea în bucate’’ gramatical;  Explicaţia Emiterea
3. 2.Educaţie D.E.C. – Educaţie muzicală -să povestească momentele principale ale  Povestirea judecăţilo
muzicală Cântec - ,,Bună dimineaţa, poveştii  Exerciţiul r de
grădiniţă!”- -să interpreteze vocal cântecul, respectând valoare
linia melodică, ritmul; Aprecieri

ACTIVITATE
4. Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
METODICĂ

MIERCURI:

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
Întâlnirea de dimineaţă:

Activităţi de dezvoltare
,,Ce avem voie şi ce nu?” – luarea -să exerseze deprinderi motrice anterior

personală (ADP)
deciziilor învăţate;
Rutină
Tranziţii: ,,Are mama o fetiţă” -să execute exerciţii de gimnastică
Tranziţii  Explicaţia
1. Rutine:
 Jocul
Reguli de comportare în sala de clasă
Ne pregătim de activităţi - deprinderi
de ordine şi autoservire; ,,Cum e
vremea ?”
a) Biblioteca Joc de masă : ,,Puzzle” -să îmbine corect piesele de puzzle;
Nisip şi apă : ,,Paşii mei, paşii tăi” – -să construiasca urme după cerinţe Analiza lucrărilor
(ALA)liber alese

g) Ştiinţă (urme) -să recunoască diferite imagini şi să le Emiterea


h) Nisip şi apă Biblioteca : Formează cuvinte noi de descrie; judecăţilor de
la cuvântul ,,mama”! -să formeze corect cuvinte noi după  Exerciţiul valoare
2.
Lectura educatoarei - ,,Fetiţa care l-a cerinţe;  Observaţia
Activităţi

luat pe NU în braţe” de Octav Pancu- - să se exprime corect lexical şi gramatical  Conversaţia


Iaşi -să povestească momentele principale ale
poveştii
Activităţi pe domenii

1.Activitate Activitate integrată : D.Ş. ; D.P.M -să sorteze după cerinţe figurile
experienţiale (ADE)

matematică D.Ş. – Activitate matematică geometrice


,,Sortează după mărime, lungime,  Conversaţia Aprecieri verbale
2.Educaţie grosime” -să execute corect exerciţiile pentru  Observaţia
Psiho-motorie D.P.M. - ,,Cine merge cel mai încălzirea organismului; să execute corect  Explicaţia
3.
bine?’’ variante de mers şi alergare  Demonstraţia
- diferite forme de mers -  Exerciţiul
Joc: ,,Cine respectă regulile, câştigă!”

ACTIVITATE
4. Studiu individual ,,Scrisoarea metodică”
METODICĂ

JOI:
Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI
OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
Întâlnirea de dimineaţă:,,Şi eu am
un loc în această grupă?” -să exerseze deprinderi motrice anterior Aprecieri verbale
Activităţi de dezvoltare
Tranziţii: joc de învăţate;
personală (ADP)
mişcare-”Bucheţelul”
Rutină
Rutine: -să respecte regulile jocului
Tranziţii  Explicaţia
1. Reguli de comportare în sala de -să execute exerciţii de gimnastică
 Exerciţiul
clasă
Ne pregătim de activităţi -
deprinderi de ordine şi
autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ALA)liber alese

Bibliotecă: ,,Repetăm versuri -să recite expresiv poeziile învăţate Evaluare verbală
a) Biblioteca învăţate”- exerciţii de memorare
Ştiinţă: ,,Aşază-l la locul potrivit” -Conversaţia Emiterea judecăţilor
2.
b) Ştiinţă: fişe de lucru -să realizeze corect fişele de lucru -Explicaţia de valoare
Activităţi

c) Joc de rol Joc de rol : ,,De-a educatoarea” -să interpreteze creativ rolul ales; -Exerciţiul
d) Activitate Activitate gospodărească - Joc de rol
gospodărească ,,Facem ordine în sala de grupă” -să exerseze deprinderi de ordine şi curăţenie
Activităţi pe domenii

1.Activitate Activitate integrată : D.Ş. ; D.O.S.


experienţiale (ADE)

matematică D.Ş. – Activitate matematică -să identifice unde sunt aşezate unele obiecte
,,Spune unde sunt aşezate obiectele  Conversaţia
2.Educaţie - poziţii spaţiale  Observaţia
 Explicaţia Aprecieri verbale
3. pentru societate -să-şi însuşească şi să exerseze reguli de
D.O.S. – Educaţie pentru societate comportare civilizată  Demonstraţia
,,În vizită la grupele din grădiniţă”  Exerciţiul
– reguli de comportare civilizată

ACTIVITATE
4. Planificarea activităţilor pentru activitatea practică
METODICĂ

VINERI:
Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI
OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
Întâlnirea de dimineaţă:
,,Clasa mea” – prezentarea sălii de
Activităţi de dezvoltare
grupă colegilor de la celelalte grupe Aprecieri verbale
personală (ADP)
Tranziţii:,,1,2, vino să te joci cu noi” -să exerseze deprinderi motrice anterior
Rutină
Rutine: învăţate;
Tranziţii  Explicaţia
1. Reguli de comportare în sala de -să execute exerciţii de gimnastică
 Exerciţiul
clasă -să reacţioneze adecvat la comanda
Joc de mişcare
Ne pregătim de activităţi - deprinderi conducătorului de joc;
de ordine şi autoservire; ,,Cum e
vremea ?”

a) Bibliotecă Biblioteca : ,,Completează corect!” – -să completeze corect fişele de lucru


fişe de lucru Emiterea judecăţilor
(ALA)liber alese

Artă : de valoare
b) Artă exerciţii grafice –,,Decorează -să realizeze corect exerciţiile grafice Analiza lucrărilor
ceşcuţa!” - linii orizontale şi
2.  Conversaţia
verticale
 Exerciţiul
Activităţi

c)Construcţii Construcţii : -să construiască din piese Lego locuinţa


,,Construieşte locuinţa păpuşilor” păpuşilor
Vizionare D.V.D - ,,Poveşti pentru
copii”
Activităţi pe domenii

1.Educarea Activitate integrată : D.L.C.. ; - să recite expresiv, să respecte intonaţia,


experienţiale (ADE)

limbajului D.O.S. pauzele pentru respiraţie,ritmul;


D.L.C. – Memorizare  Conversaţia
,,Grădiniţa”  Observaţia Concurs
3. 2.Activitate -să decupeze pe contur şi să lipească piesele  Explicaţia
practică D.O.S. – Activitate practică pentru realizarea lucrării practice  Exerciţiul Analiza produsului
,,Tabouri pentru sala de grupă” –
decupare pe contur, lipire, ansamblare

ACTIVITATE
4. Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare
METODICĂ
SĂPTĂMÂNA 6:
PROIECTUL : ,,EU/ NOI ŞI LUMEA ÎNCONJURĂTOARE’’ SUBTEMA : ,,CORPUL UMAN ”

Nr CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
Întâlnirea de dimineaţă:
Activităţi de dezvoltare

,,Eu sunt…tu cine eşti ?’’ Aprecieri


Tranziţii: -să exerseze deprinderi motrice anterior
personală (ADP)

Rutină
,,La stânga, la dreapta”-orientare învăţate;
Tranziţii  Explicaţia
1. Rutine: -să identifice regulile unei vieţi sănătoase
 Exerciţiul
,,Singurel mă îngrijesc”
Ne pregătim de activităţi - deprinderi de
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ALA)liber alese

a) Biblioteca Biblioteca :,,Corpul uman’’(citire de imagini) -să recunoască diferite imagini şi să le Evaluare verbală
Ştiinţă: descrie;  Conversaţia
b)Ştiinţă „Grupează jetoanele după cerinţe?” - să se exprime corect lexical şi gramatical  Explicaţia
2.
Construcţii : ,,Rafturi pentru hăinuţe” -să elaboreze o construcţie din lego prin  Exerciţiul
domenii Activităţi

c)Construcţii Jocuri distractive: ,,Batista parfumată” care să redea rafturi pentru hăinuţe  Jocul
d) Jocuri -să respecte regulile jocului;
distractive
experienţiale

1. D.Ş. – Activitate integrată : D.Ş. ; D.E.C. -să observe imaginile şi să precizeze părţile
Activităţi pe

Cunoaşterea D.Ş. – Cunoaşterea mediului – Observare – corpului omenesc  Conversaţia


mediului corpul omenesc ,,Cine sunt eu ?’’ -să se exprime corect lexical şi gramatical  Povestirea Emiterea judecăţilor
3. 2. D.E.C. – D.E.C. – Pictură: ,,Autoportret ” -să transpună prin intermediul desenului un  Explicaţia de valoare
Educaţie autoportret  Exerciţiul Expunerea şi analiza
(ADE)

plastică lucrărilor
ACTIVITATE METODICĂ
4. Întocmirea hărţii subtemei ,,Corpul uman”
LUNI:

MARŢI:

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală

Întâlnirea de dimineaţă: Analiza produsului


Activităţi de

Rutină ,,Ce culoare au ochii mei?” -să exerseze deprinderi motrice anterior
Tranziţii Tranziţii: cântec,,Familia mea” învăţate;
Rutine: ,,Singurel mă îngrijesc”
 Explicaţia
1. -să identifice regulile unei vieţi sănătoase
Joc distractiv
 Exerciţiul
Ne pregătim de activităţi - deprinderi de
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea?”
(ADP)
Activităţi pe domenii Activităţi liber

a) Ştiinţă Ştiinţă: ,,Studiem corpul uman, caracteristici -să identifice părţile corpului uman şi să
individuale” precizeze caracteristicile individuale Evaluare verbală
 Conversaţia
alese

Artă : exerciţii grafice – linia verticală -să execute exerciţiile grafice, ţinând cont
2. b)Artă Joc de rol : ,,De-a dispensarul” de cerinţele date  Exerciţiul Analiza produsului
 Jocul de
(ALA)

Ghicitori: ,,Cel mai ghicitor ?” -să interpreteze creativ rolul ales


c)Joc de rol construcţii
1.Educarea Activitate integrată: D.L.C. ; D.E.C. -să descrie imaginea de pe planşa; să recite
experienţiale (ADE)

limbajului D.L.C. – memorizare ,,Corpul meu” corect poezia memorată;


D.E.C. – Educaţie muzicală -să se exprime în propoziţii corect  Conversaţia
Cântec -,,Chipul meu” formulate gramatical;  Explicaţia Emiterea judecăţilor
3. 2.Educaţie -să interpreteze vocal cântecul, respectând  Povestirea de valoare
muzicală linia melodică, ritmul;  Exerciţiul Aprecieri

ACTIVITATE
4. METODICĂ Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
MIERCURI:

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală

Întâlnirea de dimineaţă:,,De vorbă cu -să exerseze deprinderi motrice


Activităţi de

Rutină medicul? – reguli de igienă anterior învăţate;


Tranziţii Tranziţii:,,Luaţi seama bine” -să identifice regulile unei vieţi  Explicaţia
1. sănătoase
Rutine: ,,Singurel mă îngrijesc”  Jocul
Ne pregătim de activităţi - deprinderi de
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ADP)
a) Biblioteca Joc de masă : ,,Puzzle” -să îmbine corect piesele de puzzle;
Nisip şi apă : ,,Amprente” – (urrmele -să construiasca urme după cerinţe Analiza lucrărilor
i) Ştiinţă degetelor) -să recunoască diferite imagini şi să le Emiterea
(ALA)liber alese j) Nisip şi apă Bibliotecă : ,,Litera şi sunetul A” descrie; judecăţilor de
Lectura educatoarei - ,,Ionel, un băieţel” -să formeze corect cuvinte noi după valoare
 Exerciţiul
2. de Gica Iuteş cerinţe;
 Observaţia
- să se exprime corect lexical şi
Activităţi

 Conversaţia
gramatical
-să povestească momentele principale
ale poveştii
Activităţi pe domenii

1.Activitate Activitate integrată : D.Ş. ; D.P.M. -să alcătuiască mulţimi după cerinţe
experienţiale (ADE)

matematică D.Ş. – Activitate matematică ,,Alcătuieşte date


mulţimi după cerinţe - cantitate, utilitate!” -să execute corect exerciţiile pentru  Conversaţia Aprecieri verbale
2.Educaţie D.P.M. - ,,Primul şi ultimul’’ încălzirea organismului; să execute  Observaţia
Psiho-motorie - diferite forme de mers şi alergare corect variante de mers şi alergare  Explicaţia
3.
– coloana  Demonstraţia
 Exerciţiul

ACTIVITATE
4. Studiu individual ,,Activităţi integrate”
METODICĂ

JOI:

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală
Întâlnirea de dimineaţă:
,,Portretul mamei, tatălui, fratelui meu, -să exerseze deprinderi motrice Aprecieri verbale
Activităţi de Rutină surorii mele” anterior învăţate;
Tranziţii Tranziţii:,,Bat din palme”  Explicaţia
1. -să respecte regulile jocului
Rutine:  Exerciţiul
,,Singurel mă îngrijesc” -să execute exerciţii de gimnastică
Ne pregătim de activităţi - deprinderi de
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea?”
(ADP)
(ALA)liber alese

Biblioteca : ,,Repetăm versuri învăţate”- -să recite expresiv poeziile învăţate Evaluare verbală
a) Biblioteca exerciţii de memorare
Ştiinţă: ,,Găseşte-i locul potrivit!” - fişe -să realizeze corect fişele de lucru -Conversaţia Emiterea judecăţilor
2.
b) Ştiinţă: de lucru -să interpreteze creativ rolul ales; -Explicaţia de valoare
Activităţi

c) Joc de rol Joc de rol : ,,De-a farmaciştii” -Exerciţiul


d) Activitate Activitate gospodărească - ,,Facem ordine -să exerseze deprinderi de ordine şi Joc de rol
gospodărească în sala de grupă” curăţenie
Activităţi pe domenii

1.Activitate Activitate integrată : D.Ş. ; D.O.S.


experienţiale (ADE)

matematică D.Ş. – Activitate matematică - să completeze corect fişele de lucru;


,,Completează ce lipseşte” - părţi ale  Conversaţia
2.Educaţie corpului – fişe de lucru -să decupeze pe contur şi să lipească  Observaţia
 Explicaţia Aprecieri verbale
3. pentru societate D.O.S. – Activitate practică piesele pentru realizarea lucrării
,,Fetiţa şi băiatul” – decupare pe contur, practice  Demonstraţia
lipire  Exerciţiul

ACTIVITATE
4. Pregătirea materialelor pentru activitatea practică
METODICĂ

VINERI:
Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI
OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE

dezvoltare personală Întâlnirea de dimineaţă:,,Ştiu cine sunt”


Activităţi de
Rutină – prezentarea propriului corp -să exerseze deprinderi motrice anterior Aprecieri verbale
Tranziţii Tranziţii:,,1,2, facem gimnastică!” învăţate;  Explicaţia
1. -să execute exerciţii de gimnastică
Rutine: ,,Singurel mă îngrijesc”  Exerciţiul
Joc de mişcare Ne pregătim de activităţi - deprinderi de -să reacţioneze adecvat la comanda
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” conducătorului de joc;
(ADP)

a) Bibliotecă Biblioteca : ,,Identifică şi încercuieşte -să completeze corect fişele de lucru


(ALA)liber alese

litera ,,A” – fişe de lucru Emiterea judecăţilor


Artă : exerciţii grafice –,,Scrie litera A!” -să realizeze corect exerciţiile grafice de valoare
b) Artă - linii verticale Analiza lucrărilor
2.  Conversaţia
Construcţii : ,,Construieşte ce doreşti!” -să construiască din piese Lego obiecte
 Exerciţiul
Activităţi

Vizionare D.V.D - ,,Poveşti pentru copii” la alegere


c)Construcţii
Activităţi pe domenii

1.Educarea Activitate integrată : D.L.C. ; D.O.S. -să respecte regulile jocului


experienţiale (ADE)

limbajului D.L.C. – Joc didactic ,,Eu spun una, tu


spui multe”  Conversaţia
-să-şi însuşească şi să exerseze reguli  Observaţia Concurs
3. 2.Activitate D.O.S. – Educaţie pentru societate de igienă, să respecte un regim sănătos  Explicaţia
practică ,,Reguli de igienă” – respectarea unui de viaţă  Exerciţiul Analiza produsului
regim sănătos de viaţă

ACTIVITATE
4. Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare
METODICĂ
SĂPTĂMÂNA 7
PROIECTUL : ,,EU ŞI LUMEA MEA’’ SUBTEMA : ,,COMUNITATEA ”
LUNI:

Nr CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA OBIECTIVE METODE ŞI


EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE OPERAŢIONALE PROCEDEE
personală (ADP)

Întâlnirea de dimineaţă:
Activităţi de

-să exerseze deprinderi motrice Aprecieri


dezvoltare

Rutină ,,Ştiu unde locuiesc ?’’ anterior învăţate;


Tranziţii Tranziţii:,,1,2, 3 - facem gimnastică!” -să identifice regulile unui  Explicaţia
1.
Rutine: ,,Cum mă comport pe stradă?” comportament corect pe strada  Exerciţiul
Ne pregătim de activităţi - deprinderi de ordine
şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ALA)liber alese

a) Biblioteca Biblioteca :,,Localitatea mea’’(citire de -să recunoască diferite imagini şi Evaluare verbală
imagini) să le descrie;  Conversaţia
b)Ştiinţă Ştiinţă: „Grupează piesele după cerinţe!” - să se exprime corect lexical şi  Explicaţia
2.
Construcţii : ,,Oraşul meu” gramatical  Exerciţiul
Activităţi

c)Construcţii Joc de rol: „De-a doctorul” -să elaboreze o construcţie din  Jocul
d) Jocuri lego
distractive -să respecte regulile jocului;
experienţiale
1. D.Ş. – Activitate integrată : -să observe imaginile şi să

Activităţi pe
domenii
Cunoaşterea D.Ş. – Cunoaşterea mediului – Observare – precizeze locul de domiciliu  Conversaţia
mediului localitatea noastră ,,Unde locuim ?’’ -să se exprime corect lexical şi  Povestirea Emiterea judecăţilor
3. 2. D.E.C. – D.E.C. – Pictură: ,, Oraşul meu” gramatical  Explicaţia de valoare
Educaţie -să transpună prin intermediul  Exerciţiul Expunerea şi analiza
(ADE)
plastică desenului un oras lucrărilor

ACTIVITATE
4. Întocmirea hărţii subtemei ,,Comunitatea”
METODICĂ

MARŢI:

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală

Întâlnirea de dimineaţă:
,,Localitatea mea” Analiza produsului
Activităţi de

Rutină -să exerseze deprinderi motrice anterior


Tranziţii:,,Bucheţelul”
Tranziţii învăţate;
Rutine: ,,Cum mă comport pe stradă?”  Explicaţia
1. -să identifice regulile unui
Ne pregătim de activităţi - deprinderi de  Exerciţiul
Joc distractiv comportament corect pe strada
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea?”
(ADP)
a) Ştiinţă Ştiinţă: ,,Ferestre şi blocuri”- fişe de -să rezolve corect fişele de lucru

Activităţi pe domenii Activităţi liber


lucru -să execute exerciţiile grafice, ţinând Evaluare verbală
Artă : exerciţii grafice – linia curbă cont de cerinţele date  Conversaţia
alese
2. b)Artă închisă - ,,Ovalul” -să interpreteze creativ rolul ales  Exerciţiul Analiza produsului
Joc de rol : ,,De-a primarul”  Jocul de
(ALA)

c)Joc de rol Ghicitori şi proverbe: construcţii


,,Cel mai bun ghicitor”; ,,Proverbe”
1.Educarea Activitate integrată : -să descrie imaginea de pe planşa;
experienţiale (ADE)

limbajului D.L.C. – lectura educatoarei - -să se exprime în propoziţii corect


„Legende istorice“, de D. Almaş formulate gramatical;  Conversaţia
D.E.C. – Educaţie muzicală -să interpreteze vocal cântecul,  Explicaţia Emiterea judecăţilor
3. 2.Educaţie Cântec - ,,Frumoasă-i strada noastră!” respectând linia melodică, ritmul;  Povestirea de valoare
muzicală  Exerciţiul Aprecieri

ACTIVITATE
4. Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
METODICĂ

MIERCURI:

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală
Întâlnirea de dimineaţă:
,,De vorbă cu primarul” – responsabilităţile -să exerseze deprinderi motrice
Activităţi de Rutină unui bun cetăţean anterior învăţate;
Tranziţii Tranziţii:,,Chipul meu” -să identifice regulile unui  Explicaţia
1. comportament corect pe strada
Rutine: ,,Cum mă comport pe stradă?”  Jocul
Ne pregătim de activităţi - deprinderi de
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea?”
(ALA)liber alese (ADP)

a) Biblioteca Joc de masă : ,,Puzzle” -să îmbine corect piesele de puzzle;


Nisip şi apă : ,,Cartierul meu”–desen pe -să deseneze pe nisip ud după Analiza lucrărilor
b)Nisip şi apă nisip ud cerinţe Emiterea
Bibliotecă : ,,Litera şi sunetul M ” -să recunoască litera M şi să o judecăţilor de
Prezentare Power Point - ,,Imagini din descrie;  Exerciţiul valoare
2.
oraşul şi judeţul nostru” -să formeze corect cuvinte noi după  Observaţia
Activităţi

cerinţe;  Conversaţia
- să se exprime corect lexical şi
gramatical
Activităţi pe domenii

1.Activitate Activitate integrată : -să coloreze tabloul respectând


experienţiale (ADE)

matematică D.Ş. – Activitate matematică: ,, Colorează cerinţele


tabloul respectând culorile figurilor -să execute corect exerciţiile pentru  Conversaţia Aprecieri verbale
2.Educaţie respective” încălzirea organismului; să execute  Observaţia
Psiho-motorie D.P.M. - ,,Drumeţie prin oraş’’ corect variante de mers şi alergare  Explicaţia
3.
- diferite forme de mers şi alergare  Demonstraţia
- coloana  Exerciţiul

ACTIVITATE Studiu individual ,,Scrisoarea metodică”


4. METODICĂ

JOI:
Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI
OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE

dezvoltare personală
Activităţi de Întâlnirea de dimineaţă: -să exerseze deprinderi motrice Aprecieri verbale
,,Harta localităţii mele?” anterior învăţate;
Rutină
Tranziţii:,,Numărătoarea cântec” -să identifice regulile unui
Tranziţii  Explicaţia
1. Rutine: ,,Cum mă comport pe stradă?” comportament corect pe strada  Exerciţiul
Ne pregătim de activităţi - deprinderi de
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea?”
(ALA)liber alese(ADP)

Bibliotecă: „Ciuboţelele ogarului“, de -să recunoască diferite imagini şi să le


C. Gruia descrie; Evaluare verbală
a) Biblioteca Ştiinţă: „Găseşte-i locul potrivit!”, fişe de - să se exprime corect lexical şi
lucru gramatical Emiterea judecăţilor
-Conversaţia
2. b) Ştiinţă: Joc de rol : ,,„Ce ştim de localitatea de valoare
-Explicaţia
c) Joc de rol natală?“ -să realizeze corect fişele de lucru Joc de rol
Activităţi

-Exerciţiul
-să interpreteze creativ rolul ales;
Activităţi pe domenii

1.Activitate Activitate integrată :


experienţiale (ADE)

matematică D.Ş. – Activitate matematică


,,Copacii de pe strada mea– probleme -să realizeze corect fişele de lucru  Conversaţia
2.Educaţie ilustrate ; fişe de lucru  Observaţia
 Explicaţia Aprecieri verbale
3. pentru societate -să identifice şi să respecte regulile de
D.O.S. – Educaţie pentru societate comportare civilizată în locurile  Demonstraţia
,,Să păstrăm un oraş curat”!- reguli de publice  Exerciţiul
comportare civilizată în locurile publice

ACTIVITATE
4. Pregătirea materialelor pentru activitatea practică
METODICĂ
VINERI:

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală

Întâlnirea de dimineaţă: -să exerseze deprinderi motrice anterior


Activităţi de

,,Eu sunt ghidul” – prezentarea localităţii învăţate; Aprecieri verbale


Rutină
Tranziţii:,,Azi în parcul plin de soare” -să identifice regulile unui
Tranziţii  Explicaţia
1. Rutine: ,,Cum mă comport pe stradă?” comportament corect pe strada  Exerciţiul
Ne pregătim de activităţi - deprinderi de
Joc de mişcare
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea?”
(ADP)

a) Bibliotecă Bibliotecă: ,,Identifică şi încercuieşte -să completeze corect fişele de lucru


(ALA)liber alese

litera ,,M” – fişe de lucru Emiterea judecăţilor


Artă : exerciţii grafice –,,Scrie litera M -să realizeze corect exerciţiile grafice de valoare
b) Artă ”- linii verticale şi linii oblice Analiza lucrărilor
2.  Conversaţia
Construcţii : ,,Casele de pe strada mea” -să construiască case din piese Lego
 Exerciţiul
Activităţi

Vizionare D.V.D - ,,Poveşti pentru copii”


c)Construcţii
Activităţi pe domenii

1.Educarea Activitate integrată : -să memoreze şi să recite cu intonaţie


experienţiale (ADE)

limbajului D.L.C. – Memorizare - „Pe stradă“, de poezia


G. Zamfir  Conversaţia
 Observaţia Concurs
3. 2.Activitate D.O.S. – Activitate practic-gospodărească -să-şi însuşească şi să exerseze reguli  Explicaţia
practică ,,Îngrijim parcul grădiniţei” de protejare a naturii, să îngrijească  Exerciţiul Analiza produsului
parcul grădiniţei

ACTIVITATE
4. Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare
METODICĂ
SĂPTĂMÂNA 8:

PROIECTUL : ,,CE MĂ ÎNCONJOARĂ ?” SUBTEMA : ,,MAGIA TOAMNEI ”


LUNI:

Nr CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA OBIECTIVE METODE ŞI


EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE OPERAŢIONALE PROCEDEE
Întâlnirea de dimineaţă:
dezvoltare personală

,,De vorbă cu Zâna Toamna’’ -să exerseze deprinderi motrice Aprecieri


Activităţi de

Rutină Tranziţii:,,Frumoasa-i strada noastră!” anterior învăţate;


Tranziţii Rutine: -să identifice regulile unui  Explicaţia
(ADP)

1.
Învăţăm să spunem ,,Te rog!” comportament civilizat  Exerciţiul
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine
şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ALA)liber alese
a) Biblioteca Biblioteca :,,Toamna în parc’’(citire de -să recunoască diferite imagini şi Evaluare verbală
imagini) să le descrie;  Conversaţia
b)Ştiinţă Ştiinţă: „Când se întâmplă?” - să se exprime corect lexical şi  Explicaţia
2.
Construcţii : ,,Palatul Zânei Toamna” gramatical  Exerciţiul
domenii Activităţi
c)Construcţii Jocuri distractive: ,,Ce se aude?” -să elaboreze o construcţie din  Jocul
d) Jocuri lego
distractive -să respecte regulile jocului;
experienţiale

1. D.Ş. – Activitate integrată : -să observe imaginile şi să


Activităţi pe

Cunoaşterea D.Ş. – Cunoaşterea mediului – Joc didactic precizeze timpul acţiunii  Conversaţia
mediului ,,Când se întâmplă ?’’ -să se exprime corect lexical şi  Povestirea Emiterea judecăţilor
3. 2. D.E.C. – D.E.C. – Pictură gramatical  Explicaţia de valoare
Educaţie ,, Amprentele frunzelor” -să transpună prin intermediul  Exerciţiul Expunerea şi analiza
(ADE)

plastică desenului amprente de frunze lucrărilor

ACTIVITATE
4. Întocmirea hărţii proiectului ,,Ce mă înconjoară” şi a subtemei ,,Magia toamnei”
METODICĂ

MARŢI:

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală
Întâlnirea de dimineaţă:
,,De vorbă cu copacii” Analiza produsului
Activităţi de
Rutină -să exerseze deprinderi motrice anterior
Tranziţii:,,Căluşeii”
Tranziţii învăţate;
Rutine: Învăţăm să spunem ,,Te rog!”  Explicaţia
1. -să identifice şi să exerseze regulile  Exerciţiul
Joc distractiv unui comportament civilizat
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de
ordine şi autoservire; ,,Cum e
vremea ?”
(ADP)

a) Bibliotecă Bibliotecă: ,,Frunza”, de E. Gârleanu – -să recunoască diferite imagini şi să le


(ALA)liber alese

lectura educatoarei descrie; Evaluare verbală


Artă : exerciţii grafice –„combinaţii de - să se exprime corect lexical şi
b)Artă linii verticale, orizontale, oblice gramatical  Conversaţia Analiza produsului
2.
stânga,dreapta” -să execute exerciţiile grafice, ţinând  Exerciţiul
Activităţi

c)Joc de rol Joc de rol : ,,Anotimpurile” cont de cerinţele date


Jocuri iniţiate de copii - ,,Jocuri -să interpreteze creativ rolul ales
distractive în curtea grădiniţei”
Activităţi pe domenii

1.Educarea Activitate integrată : -să descrie imaginea de pe planşa;


experienţiale (ADE)

limbajului D.L.C. – memorizare – -să memorizeze şi să recite cu intonaţie


,,Balada unui greier mic”, de George poezia  Conversaţia
Topârceanu -să se exprime în propoziţii corect  Explicaţia Emiterea judecăţilor
3. 2.Educaţie D.E.C. – Educaţie muzicală formulate gramatical;  Povestirea de valoare
muzicală Cântec - ,,Toamna” -să interpreteze vocal cântecul,  Exerciţiul Aprecieri
Cântec joc ,,Bate vântul frunzele” respectând linia melodică, ritmul;

ACTIVITATE
4. Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
METODICĂ

MIERCURI:
Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI
OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE

dezvoltare personală
Activităţi de Întâlnirea de dimineaţă:
,,Culorile toamnei” -să exerseze deprinderi motrice
Rutină
Tranziţii: cântec,,Fructele” anterior învăţate;
Tranziţii  Explicaţia
1. Rutine: Învăţăm să spunem ,,Te rog!” -să identifice şi să exerseze regulile  Jocul
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de unui comportament civilizat
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ALA)liber alese (ADP)

a) Biblioteca Joc de masă : ,,Puzzle” -să îmbine corect piesele de puzzle;


Nisip şi apă : ,,Frunze pe apă” -să deseneze pe nisip ud după Analiza lucrărilor
b)Nisip şi apă Bibliotecă : ,,Litera şi sunetul U” cerinţe Emiterea
Prezentare PowerPoint – „Toamna” -să recunoască litera U şi să o judecăţilor de
descrie;  Exerciţiul valoare
2.
-să formeze corect cuvinte noi după  Observaţia
Activităţi

cerinţe;  Conversaţia
- să se exprime corect lexical şi
gramatical
Activităţi pe domenii

1.Activitate Activitate integrată : -să completeze corect fişele de


experienţiale (ADE)

matematică D.Ş. – Activitate matematică: ,,Fructe de lucru, respectând cerinţele


toamnă” – fişe -să execute corect exerciţiile pentru  Conversaţia Aprecieri verbale
2.Educaţie D.P.M. - ,,Vântul toamnei încearcă să ne încălzirea organismului; să execute  Observaţia
Psiho-motorie împiedice” – parcurs aplicativ cu diferite corect parcursul aplicativ  Explicaţia
3.
obstacole  Demonstraţia
 Exerciţiul

ACTIVITATE
4. Studiu individual ,,Metode interactive”
METODICĂ
JOI:

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală

Întâlnirea de dimineaţă: Aprecieri verbale


Activităţi de

,,Tristeţea şi veselia în culori” -să exerseze deprinderi motrice


Rutină
Tranziţii:,,Acum e toamna,da” anterior învăţate;
Tranziţii  Explicaţia
1. Rutine: Învăţăm să spunem ,,Te rog!” -să identifice şi să exerseze regulile  Exerciţiul
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de unui comportament civilizat
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ALA)liber alese(ADP)

Biblioteca : ,,Povestea nucii lăudăroase”, -să recunoască diferite imagini şi să le


de Vladimir Colin – lectura educatoarei descrie; Evaluare verbală
a) Biblioteca Artă: Mandale de toamnă - să se exprime corect lexical şi
Joc de rol : ,,Fiicele anului” gramatical Emiterea judecăţilor
-Conversaţia
2. b) Artă: Divertisment : Cântece despre anotimpul de valoare
-Explicaţia
c) Joc de rol toamna -să realizeze corect fişele de lucru Joc de rol
Activităţi

-Exerciţiul
-să interpreteze creativ rolul ales;
Activităţi pe domenii

1.Activitate Activitate integrată :


experienţiale (ADE)

matematică D.Ş. – Activitate matematică


,,Pune lângă cifră tot atâtea frunze, fructe, -să realizeze corect fişele de lucru  Conversaţia
2.Educaţie legume de toamnă”- fişe de lucru  Observaţia
 Explicaţia Aprecieri verbale
3. pentru societate -să identifice şi să respecte regulile de
D.O.S. – Educaţie pentru societate comportare civilizată şi de protejare a  Demonstraţia
,,Cum îngrijim natura ?”- grija omului faţă naturii  Exerciţiul
de natură în toate anotimpurile
ACTIVITATE
4. Pregătirea materialelor pentru activitatea practică
METODICĂ

VINERI:

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală

Întâlnirea de dimineaţă:
,,Magia toamnei” - caracteristici specifice -să exerseze deprinderi motrice anterior
Activităţi de

Rutină anotimpului învăţate; Aprecieri verbale


Tranziţii Tranziţii:,,Bate vântul frunzele” -să identifice şi să exerseze regulile  Explicaţia
1. unui comportament civilizat
Rutine: Învăţăm să spunem ,,Te rog!”  Exerciţiul
Joc de mişcare Ne pregătim de activităţi – deprinderi de
ordine, disciplină şi autoservire; Cum e
vremea?
(ADP)

a) Bibliotecă Biblioteca : ,,Identifică şi încercuieşte -să completeze corect fişele de lucru


(ALA)liber alese

litera ,,U” – fişe de lucru Emiterea judecăţilor


Artă : exerciţii grafice–,,Scrie litera U!”- -să realizeze corect exerciţiile grafice de valoare
b) Artă linii verticale şi linie curbă deschisă Analiza lucrărilor
2.  Conversaţia
Construcţii : ,,Parcul în anotimpul -să construiască un parc din piese Lego
 Exerciţiul
Activităţi

preferat”
c)Construcţii Vizionare D.V.D - ,,Poveşti pentru copii”
Activităţi pe domenii
1.Educarea Activitate integrată :

experienţiale (ADE)
limbajului D.L.C. – joc didactic - ,,Spune ce ştii -să formuleze corect propoziţii
despre..”(propoziţii enunţiative) enunţiative după cerinţele cerute  Conversaţia
 Observaţia Concurs
3. 2.Activitate D.O.S. – Activitate practică -să decupeze pe contur şi să lipească  Explicaţia
practică ,,Tablou de toamnă” – decupare, lipire piesele pentru realizarea lucrării  Exerciţiul Analiza produsului
practice

ACTIVITATE
4. Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare
METODICĂ

SĂPTĂMÂNA 9:
PROIECTUL : ,,CE MĂ ÎNCONJOARĂ ?” SUBTEMA : ,,HORA VITAMINELOR”
LUNI:

Nr CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA OBIECTIVE METODE ŞI


EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE OPERAŢIONALE PROCEDEE
Întâlnirea de dimineaţă:

dezvoltare personală
,,Legumele şi sănătatea’’ -să exerseze deprinderi motrice Aprecieri
Activităţi de Rutină Tranziţii:,,Bate vântul frunzele” anterior învăţate;
Tranziţii Rutine: -să identifice şi să respecte  Explicaţia
(ADP)
1.
Învăţăm să mâncăm sănătos!” regulile unui regim de viaţă  Exerciţiul
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine sănătos
şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”

Biblioteca :,,Fructe şi legume’’(citire de


a) Biblioteca imagini) -să recunoască diferite imagini şi Evaluare verbală
(ALA)liber alese

Ştiinţă: „Loto cu fructe şi legume” să le descrie;


 Conversaţia
b)Ştiinţă Construcţii : ,,Depozite de fructe şi legume” - să se exprime corect lexical şi
 Explicaţia
2. Convorbire : ,,Cum e toamna afară? gramatical
 Exerciţiul
c)Construcţii -să elaboreze o construcţie din
Activităţi

 Jocul
d) Jocuri lego
distractive -să respecte regulile unei
convorbiri;
1. D.Ş. – Activitate integrată : -să observe imaginile şi să
Activităţi pe domenii
experienţiale (ADE)

Cunoaşterea D.Ş. – Cunoaşterea mediului – Lectură după precizeze importanţa legumelor şi


 Conversaţia Emiterea judecăţilor
mediului imagini ,,Fructe şi legume’’ fructelor pentru sănătate
 Povestirea de valoare
2. D.E.C. – D.E.C. – Pictură -să se exprime corect lexical şi
3.  Explicaţia
Educaţie ,, Fructe şi legume personificate” gramatical Expunerea şi analiza
 Exerciţiul
plastică -să transpună prin intermediul lucrărilor
desenului fructe şi legume
personificate
ACTIVITATE
4. Întocmirea hărţii subtemei ,,Hora vitaminelor”
METODICĂ

MARŢI:

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală
Întâlnirea de dimineaţă:,,Fructele şi
sănătatea” Analiza produsului
Activităţi de
Rutină -să exerseze deprinderi motrice anterior
Tranziţii:,,Toamna”- cântec
Tranziţii învăţate;
Rutine: „Învăţăm să mâncăm sănătos”  Explicaţia
1. -să identifice şi să exerseze regulile
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de  Exerciţiul
Joc distractiv unui regim de viaţă sănătos
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea?”
(ADP)

a) Ştiinţă Ştiinţă: ,,Cum se dezvoltă un fruct /o -să recunoască diferite imagini şi să le


(ALA)liber alese

legumă?” descrie; Evaluare verbală


Artă : exerciţii grafice – „linie ondulată, - să se exprime corect lexical şi
b)Artă cârlig” gramatical  Conversaţia Analiza produsului
2.
Joc de rol : ,,Gospodinele”(pregătim -să execute exerciţiile grafice, ţinând  Exerciţiul
Activităţi

c)Joc de rol conserve) cont de cerinţele date


Jocuri iniţiate de copii - ,,Jocuri -să interpreteze creativ rolul ales
distractive în curtea grădiniţei”
Activităţi pe domenii

1.Educarea Activitate integrată : -să descrie imaginea de pe planşa;


experienţiale (ADE)

limbajului D.L.C. – lectura educatoarei – -să recunoască personajele


„Prâslea cel voinic şi merele de aur”, -să se exprime în propoziţii corect  Conversaţia
P.Ispirescu formulate gramatical;  Explicaţia Emiterea judecăţilor
3. 2.Educaţie D.E.C. – Educaţie muzicală -să interpreteze vocal cântecul,  Povestirea de valoare
muzicală Cântec - ,,Fructele” respectând linia melodică, ritmul;  Exerciţiul Aprecieri
Cântec joc: ,,Supa de zarzavat”

ACTIVITATE
4. Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
METODICĂ

MIERCURI:
Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI
OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE

dezvoltare personală
Activităţi de Întâlnirea de dimineaţă:
„Vitamina – izvor de sănătate” -să exerseze deprinderi motrice
Rutină
Tranziţii: „Bate vântul frunzele” anterior învăţate;
Tranziţii  Explicaţia
1. Rutine: Învăţăm să mâncăm sănătos” -să identifice şi să exerseze regulile  Jocul
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de unui regim de viaţă sănătos
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea?”
(ALA)liber alese (ADP)

a) Biblioteca Joc de masă : ,,Puzzle” -să îmbine corect piesele de puzzle;


Nisip şi apă : ,,Spălăm fructe şi legume” -să deseneze pe nisip ud după Analiza lucrărilor
b)Nisip şi apă Biblioteca : ,,Litera şi sunetul E” cerinţe Emiterea
Prezentare PowerPoint- ,,Castelul -să recunoască litera E şi să o judecăţilor de
vitaminelor” descrie;  Exerciţiul valoare
2.
-să formeze corect cuvinte noi după  Observaţia
Activităţi

cerinţe;  Conversaţia
- să se exprime corect lexical şi
gramatical
Activităţi pe domenii

1.Activitate Activitate integrată : -să completeze corect fişele de


experienţiale (ADE)

matematică D.Ş. – Activitate matematică: ,,Fructe şi lucru, respectând cerinţele


legume” – formare de mulţimi, numărare, -să execute corect exerciţiile pentru  Conversaţia Aprecieri verbale
2.Educaţie adunări, scăderi – fişe încălzirea organismului; să execute  Observaţia
Psiho-motorie D.P.M. - ,,În livadă” – parcurs aplicativ cu corect parcursul aplicativ  Explicaţia
3.
diferite obstacole combinat cu căţărare  Demonstraţia
 Exerciţiul

ACTIVITATE
4. Studiu individual ,,Metode tradiţionale şi metode interactive”
METODICĂ
JOI:

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală

Întâlnirea de dimineaţă: Aprecieri verbale


Activităţi de

,,Întâmplare de la piaţă” -să exerseze deprinderi motrice


Rutină
Tranziţii:,,Fructele”, cântec anterior învăţate;
Tranziţii  Explicaţia
1. Rutine: Învăţăm să mâncăm sănătos” -să identifice şi să exerseze regulile  Exerciţiul
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de unui regim de viaţă sănătos
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ALA)liber alese(ADP)

Biblioteca : ,,Povestea castanelor” , de -să recunoască diferite imagini şi să le


Trenca Banciu – lectura educatoarei descrie; Evaluare verbală
a) Biblioteca Artă: ,,Mandale cu fructe şi legume” - să se exprime corect lexical şi
Joc de rol : ,,Ne pregătim cămara pentru gramatical Emiterea judecăţilor
-Conversaţia
2. b) Artă: iarnă” de valoare
-Explicaţia
c) Joc de rol Divertisment :,,Carnaval”- fructe şi -să realizeze corect fişele de lucru Joc de rol
Activităţi

-Exerciţiul
legume -să interpreteze creativ rolul ales;
Activităţi pe domenii

1.Activitate Activitate integrată :


experienţiale (ADE)

matematică D.Ş. – Activitate matematică


,,Găseşte-mi jumătatea!” – exerciţii cu -să realizeze corect fişele de lucru  Conversaţia
2.Educaţie material din natură, fişe de lucru  Observaţia
 Explicaţia Aprecieri verbale
3. pentru societate -să identifice şi să respecte regulile de
igiena alimentaţiei  Demonstraţia
D.O.S. – Educaţie pentru societate  Exerciţiul
,,Sănătate de la toate”- igiena alimentaţiei,
conserve, păstrare, consum
ACTIVITATE
4. Pregătirea materialelor pentru activitatea practică
METODICĂ
VINERI:

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală

Întâlnirea de dimineaţă:
,,Povestea lor, povestea noastră” -să exerseze deprinderi motrice anterior
Activităţi de

Rutină Tranziţii:,,Supa de legume” învăţate; Aprecieri verbale


Tranziţii Rutine: : „Învăţăm să mâncăm -să identifice şi să exerseze regulile  Explicaţia
1. unui comportament civilizat
sănătos”; Ne pregătim de activităţi-  Exerciţiul
Joc de mişcare deprinderi de ordine şi autoservire; ,,Cum
e vremea ?”
(ADP)

a) Bibliotecă Biblioteca : ,,Identifică şi încercuieşte -să completeze corect fişele de lucru


(ALA)liber alese

litera ,,E” – fişe de lucru Emiterea judecăţilor


Artă: exerciţii grafice –,,Scrie litera E!”- -să realizeze corect exerciţiile grafice de valoare
b) Artă linii verticale şi linie oblică la stînga Analiza lucrărilor
2.  Conversaţia
Construcţii : ,,Coşuri / cărucioare pentru -să construiască coşuri/cărucioare
 Exerciţiul
Activităţi

piaţă” pentru piaţă din piese Lego


c)Construcţii Vizionare D.V.D - ,,Poveşti pentru copii”
Activităţi pe domenii
1.Educarea Activitate integrată :

experienţiale (ADE)
limbajului D.L.C. – memorizare -să memoreze şi să recite expresiv
„Sănătate de la toate” poezia învăţată  Conversaţia
D.O.S. – Activitate practică  Observaţia Concurs
3. 2.Activitate ,,Vino şi tu să ne cunoşti!” – colaj – -să decupeze pe contur şi să lipească  Explicaţia
practică lucrare colectivă piesele pentru realizarea lucrării  Exerciţiul Analiza produsului
practice

ACTIVITATE
4. Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare
METODICĂ

SĂPTĂMÂNA 10:
PROIECTUL : ,,CE MĂ ÎNCONJOARĂ ?” SUBTEMA : ,,FENOMENELE NATURII”
LUNI:

Nr CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA OBIECTIVE METODE ŞI


EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE OPERAŢIONALE PROCEDEE
personală (ADP)
Întâlnirea de dimineaţă:

Activităţi de
,,De vorbă cu vântul’’ -să exerseze deprinderi motrice Aprecieri

dezvoltare
Rutină anterior învăţate;
Tranziţii:,,Bate vântul frunzele”
Tranziţii -să identifice şi să respecte  Explicaţia
1. Rutine: ,,Mă îmbrac corespunzător”
regulile unui regim de viaţă  Exerciţiul
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine
şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” sănătos

Biblioteca :,,Selectăm şi citim imagini cu


(ALA)liber alese

a) Biblioteca fenomene ale naturii’’ -să recunoască diferite imagini şi Evaluare verbală
Ştiinţă: „Cum se evaporă apa ?” să le descrie;  Conversaţia
b)Ştiinţă Construcţii : ,,Adăposturi pentru vreme rea” - să se exprime corect lexical şi  Explicaţia
2.
Jocuri de mişcare : ,,Plutim ca fulgii” gramatical  Exerciţiul
domenii Activităţi

c)Construcţii -să elaboreze o construcţie din  Jocul


d) Jocuri lego
distractive -să respecte regulile jocului
experienţiale

1. D.Ş. – Activitate integrată : -să observe imaginile şi să


Activităţi pe

Cunoaşterea D.Ş. – Lectură după imagini ,,Fenomene ale precizeze importanţa  Conversaţia
mediului naturii’’ fenomenelor naturii  Povestirea Emiterea judecăţilor
3. 2. D.E.C. – D.E.C. – Pictură -să se exprime corect lexical şi  Explicaţia de valoare
Educaţie ,, Ploaie şi vânt în anotimpul toamna” gramatical  Exerciţiul Expunerea şi analiza
(ADE)

plastică -să transpună prin intermediul lucrărilor


desenului fenomene ale naturii
ACTIVITATE
4. Întocmirea hărţii subtemei ,,Fenomenele naturii”
METODICĂ

MARŢI:
Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI
OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE

dezvoltare personală
Întâlnirea de dimineaţă:
,,Tot mai vreau să ştiu” Analiza produsului
Activităţi de
Rutină -să exerseze deprinderi motrice anterior
Tranziţii:,,A venit pe dealuri toamna”
Tranziţii învăţate;
Rutine: ,,Mă îmbrac corespunzător”  Explicaţia
1. -să identifice şi să exerseze regulile
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de  Exerciţiul
Joc distractiv unui regim de viaţă sănătos
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ADP)

a) Ştiinţă Ştiinţă: ,,De unde vine gheaţa?”; Fişe de -să recunoască diferite imagini şi să le
(ALA)liber alese

lucru – numeraţia în limitele 1-5 descrie; Evaluare verbală


Artă : exerciţii grafice – linii +,-,/” - să se exprime corect lexical şi
b)Artă Joc de rol : ,,La cumpărături” gramatical  Conversaţia Analiza produsului
2.
(îmbrăcăminte de sezon) -să rezolve corect fişele de lucru  Exerciţiul
Activităţi

c)Joc de rol Jocuri iniţiate de copii - ,,Jocuri -să execute exerciţiile grafice, ţinând
distractive la alegere” cont de cerinţele date
-să interpreteze creativ rolul ales
Activităţi pe domenii

1.Educarea Activitate integrată : -să descrie imaginea de pe planşa;


experienţiale (ADE)

limbajului D.L.C. – lectura educatoarei – -să recunoască personajele


,,Soarele si omuleţii de zăpadă’’ -să se exprime în propoziţii corect  Conversaţia
D.E.C. – Educaţie muzicală formulate gramatical;  Explicaţia Emiterea judecăţilor
3. 2.Educaţie Cântec - ,,Vine ploaia” -să interpreteze vocal cântecul,  Povestirea de valoare
muzicală Cântec joc: ,,Dansul fulgilor de nea” respectând linia melodică, ritmul;  Exerciţiul Aprecieri

ACTIVITATE
4. Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
METODICĂ
MIERCURI:

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală

Întâlnirea de dimineaţă:
Activităţi de

„Ce se poate întâmpla dacă…?” -să exerseze deprinderi motrice


Rutină
Tranziţii: ,, Ploaia” anterior învăţate;
Tranziţii  Explicaţia
1. Rutine: ,,Mă îmbrac corespunzător” -să identifice şi să exerseze regulile  Jocul
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de unui regim de viaţă sănătos
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ALA)liber alese (ADP)

a) Biblioteca Joc de masă : ,,Puzzle” -să îmbine corect piesele de puzzle;


Nisip şi apă : ,,Paşi pe zăpadă” -să deseneze pe nisip ud după Analiza lucrărilor
b)Nisip şi apă Bibliotecă : ,,Litera şi sunetul N” cerinţe Emiterea
Lectura educatoarei - ,,Bob de cristal, râul -să recunoască litera N şi să o judecăţilor de
şi ploaia”, de Silvia Dima descrie;  Exerciţiul valoare
2.
-să formeze corect cuvinte noi după  Observaţia
Activităţi

cerinţe;  Conversaţia
- să se exprime corect lexical şi
gramatical
Activităţi pe domenii

1.Activitate Activitate integrată : -să completeze corect fişele de


experienţiale (ADE)

matematică D.Ş. – Activitate matematică ,,Grupează lucru, respectând cerinţele


după cum îţi spun 1-3” - fişe de lucru -să execute corect exerciţiile pentru  Conversaţia Aprecieri verbale
2.Educaţie D.P.M. - ,,Printre stropi de ploaie” alergare încălzirea organismului; să execute  Observaţia
Psiho-motorie printre jaloane corect alergarea printre jaloane  Explicaţia
3.
Jocuri: ,,Motanul prinde şoareci.’’; ,,Zboară  Demonstraţia
frunzele’’  Exerciţiul

ACTIVITATE
4. Studiu individual ,,Interculturalitatea”
METODICĂ
JOI:

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală

Întâlnirea de dimineaţă: Aprecieri verbale


Activităţi de

,,Ştiaţi că…”(curiozităţi) -să exerseze deprinderi motrice


Rutină
Tranziţii:,,Dansul frunzelor” anterior învăţate;
Tranziţii  Explicaţia
1. Rutine: ,,Mă îmbrac corespunzător” -să identifice şi să exerseze regulile  Exerciţiul
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de unui regim de viaţă sănătos
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ALA)liber alese(ADP)

Biblioteca : ,,Unde a zburat rândunica”, -să recunoască diferite imagini şi să le


de Titel Constantinescu – lectura descrie; Evaluare verbală
a) Biblioteca educatoarei - să se exprime corect lexical şi
Artă: ,,Mandale cu flori de toamnă şi gramatical Emiterea judecăţilor
-Conversaţia
2. b) Artă: fenomene ale naturii” de valoare
-Explicaţia
c) Joc de rol Joc de rol : ,,De-a florăresele” -să realizeze corect fişele de lucru Joc de rol
Activităţi

-Exerciţiul
Divertisment :,,Ghici, ghicitoarea mea ! -să interpreteze creativ rolul ales;
Activităţi pe domenii
1.Activitate Activitate integrată :

experienţiale (ADE)
matematică D.Ş. – Activitate matematică
,,Compunerea şi descompunerea nr. 3” -să realizeze corect fişele de lucru  Conversaţia
2.Educaţie -fişe de lucru  Observaţia
 Explicaţia Aprecieri verbale
3. pentru societate -să identifice şi să respecte regulile de
D.O.S. – Educaţie pentru societate protejare a vieţuitoarelor  Demonstraţia
,,Cum protejăm animalele / vieţuitoarele de  Exerciţiul
vremea rea ?”- convorbire

ACTIVITATE
4. Pregătirea materialelor pentru activitatea practică
METODICĂ

VINERI:

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală

Întâlnirea de dimineaţă: -să exerseze deprinderi motrice anterior


Activităţi de

,,Întâmplări hazlii” învăţate; Aprecieri verbale


Rutină
Tranziţii:,,Vine ploaia” -să identifice şi să exerseze regulile
Tranziţii  Explicaţia
1. Rutine: ,,Mă îmbrac corespunzător” unui regim de viaţă sănătos  Exerciţiul
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de
Joc de mişcare
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ADP)
a) Bibliotecă Bibliotecă: ,,Identifică şi încercuieşte -să completeze corect fişele de lucru

(ALA)liber alese
litera ,,N” – fişe de lucru; exerciţii grafice Emiterea judecăţilor
–,,Scrie litera N” -să realizeze pictura după cerinţele date de valoare
b) Artă Artă : ,,Fulgi de zăpadă, curcubeu, Analiza lucrărilor
2.  Conversaţia
furtună în natură” - pictură -să construiască adăposturi din piese
 Exerciţiul
Activităţi

Construcţii : ,,Adăposturi pentru vremea Lego


c)Construcţii rea”
Vizionare D.V.D - ,,Poveşti pentru copii”
Activităţi pe domenii

1.Educarea Activitate integrată :


experienţiale (ADE)

limbajului D.L.C. – memorizare -să memoreze şi să recite expresiv


,,Toamnă târzie”,de Viorica Tomescu poezia învăţată  Conversaţia
 Observaţia Concurs
3. 2.Activitate D.O.S. – Activitate practică -să decupeze pe contur şi să lipească  Explicaţia
practică ,,Să vezi ce multe am aflat!” – decupare, piesele pentru realizarea lucrării  Exerciţiul Analiza produsului
lipire – fenomene ale naturii practice

ACTIVITATE
4. Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare
METODICĂ

SĂPTĂMÂNA 11:
PROIECTUL : ,,CE MĂ ÎNCONJOARĂ ?” SUBTEMA : ,,UNIVERSUL”
LUNI:
Nr CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA OBIECTIVE METODE ŞI
EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE OPERAŢIONALE PROCEDEE

personală (ADP)
Activităţi de Întâlnirea de dimineaţă:,,Cosmonauţii” -să exerseze deprinderi motrice Aprecieri
dezvoltare Rutină Tranziţii:,,Vine ploaia!”, joc muzical anterior învăţate;
Tranziţii Rutine: ,,Învăţăm să protejăm planeta” -să identifice şi să respecte  Explicaţia
1.
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine regulile de protejare a mediului  Exerciţiul
şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”

Biblioteca :,,Selectăm şi citim imagini despre


(ALA)liber alese

a) Biblioteca Sistemul Solar’’ -să recunoască diferite imagini şi Evaluare verbală


Ştiinţă: „Pe ce planete există viaţă ?” - discuţii să le descrie;  Conversaţia
b)Ştiinţă libere - să se exprime corect lexical şi  Explicaţia
2.
Construcţii : ,,Racheta, rampa de lansare” gramatical  Exerciţiul
domenii Activităţi

c)Construcţii Jocuri de mişcare : ,,Cine ajunge primul ?” -să elaboreze o construcţie din  Jocul
d) Jocuri lego
distractive -să respecte regulile jocului
experienţiale

1. D.Ş. – Activitate integrată : -să observe imaginile şi să


Activităţi pe

Cunoaşterea D.Ş. – Cunoaşterea mediului – Lectură după precizeze importanţa Sistemului  Conversaţia
mediului imagini ,,Sistemul solar’’ Solar pentru planeta Pământ  Povestirea Emiterea judecăţilor
3. 2. D.E.C. – D.E.C. – Pictură -să se exprime corect lexical şi  Explicaţia de valoare
Educaţie ,, Sistemul Solar” gramatical  Exerciţiul Expunerea şi analiza
(ADE)

plastică -să transpună prin intermediul lucrărilor


desenului Sistemul Solar
ACTIVITATE
4. Întocmirea hărţii subtemei ,,Universul”
METODICĂ

MARŢI:
Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI
OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE

dezvoltare personală
Întâlnirea de dimineaţă:.
,,Soarele ne povesteşte” Analiza produsului
Activităţi de
Rutină -să exerseze deprinderi motrice anterior
Tranziţii:,,Hai la joc” - joc cu cântec
Tranziţii învăţate;
Rutine: ,,Învăţăm să protejăm planeta”  Explicaţia
1. -să identifice şi să exerseze regulile de
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de  Exerciţiul
Joc distractiv protejare a mediului
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ALA)liber alese(ADP)

a) Ştiinţă Ştiinţă: ,,De unde vine noaptea?”; Fişe -să recunoască diferite imagini şi să le
de lucru – numeraţia în limitele 1- 10 descrie; Evaluare verbală
Artă : exerciţii grafice - „linii verticale, - să se exprime corect lexical şi
b)Artă orizontale” gramatical Analiza produsului
 Conversaţia
2. Joc de rol : ,,De-a astrologii”(despre -să rezolve corect fişele de lucru
 Exerciţiul
c)Joc de rol zodii) -să execute exerciţiile grafice, ţinând
Activităţi

Divertisment :,,Ghici, ghicitoarea mea!” cont de cerinţele date


ghicitori şi proverbe legate de tema -să interpreteze creativ rolul ales
proiectului
Activităţi pe domenii

1.Educarea Activitate integrată : -să descrie imaginea de pe planşa;


experienţiale (ADE)

limbajului D.L.C. – memorizare – -să memoreze şi să recite expresiv


,,În cosmos” , de Mălina Cajal poezia  Conversaţia
D.E.C. – Educaţie muzicală -să se exprime în propoziţii corect  Explicaţia Emiterea judecăţilor
3. 2.Educaţie Cântec - ,,Cântec soarelui” , audiţie formulate gramatical;  Povestirea de valoare
muzicală Cântec joc: ,,Culorile” -să interpreteze vocal cântecul,  Exerciţiul Aprecieri
respectând linia melodică, ritmul;

ACTIVITATE
4. Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
METODICĂ

MIERCURI:
Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI
OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE

dezvoltare personală
Întâlnirea de dimineaţă:
,,Despre planete în enciclopedia pentru
Activităţi de
Rutină copii” -să exerseze deprinderi motrice
Tranziţii Tranziţii:,Bate vântul frunzele”- joc cu anterior învăţate;  Explicaţia
1. -să identifice şi să exerseze regulile
cântec  Jocul
Rutine: ,,Învăţăm să protejăm planeta” de protejare a mediului
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ALA)liber alese (ADP)

a) Biblioteca Joc de masă : ,,Reconstituie întregul!” - -să îmbine corect piesele de puzzle;
puzzle -să deseneze pe nisip ud după Analiza lucrărilor
b)Nisip şi apă Nisip şi apă : ,,Umbre” cerinţe Emiterea
Bibliotecă : ,,Litera şi sunetul E”- găseşte -să recunoască litera E şi să o judecăţilor de
cuvinte cu sunetul E la început, în interior şi descrie;  Exerciţiul valoare
2.
la sfârşitul cuvântului -să formeze corect cuvinte noi după  Observaţia
Activităţi

Lectura educatoarei - ,,Soarele şi Luna” cerinţe;  Conversaţia


- să se exprime corect lexical şi
gramatical
Activităţi pe domenii

1.Activitate Activitate integrată : -să completeze corect fişele de


experienţiale (ADE)

matematică D.Ş. – Activitate matematică- ,,Grupează lucru, respectând cerinţele


după cum îţi spun – numărul şi cifra 4”- fişe -să execute corect exerciţiile pentru  Conversaţia Aprecieri verbale
2.Educaţie de lucru încălzirea organismului;  Observaţia
Psiho-motorie D.P.M. ,,Jos de pe rampă- săritura în -să execute corect săritura în  Explicaţia
3.
adâncime adâncime  Demonstraţia
Jocuri: ,,Motanul prinde şoareci.’’;  Exerciţiul
,,Zboară frunzele’’

ACTIVITATE
4. Studiu individual ,,Ghid de bune practici”
METODICĂ

JOI:
Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI
OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE

dezvoltare personală
Activităţi de Întâlnirea de dimineaţă: Aprecieri verbale
,,Sunt foarte curios” -să exerseze deprinderi motrice
Rutină
Tranziţii:,,Fulgul de nea”- cântec anterior învăţate;
Tranziţii  Explicaţia
1. Rutine: ,,Învăţăm să protejăm planeta” -să identifice şi să exerseze regulile  Exerciţiul
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de de protejare a mediului
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ALA)liber alese (ADP)

Biblioteca : ,,Călătorie în Univers” – -să recunoască diferite imagini şi să le


poveşti create de copii descrie; Evaluare verbală
a) Biblioteca Artă: ,, Planete” - modelaj - să se exprime corect lexical şi
Joc de rol : ,,Micii ecologişti” gramatical Emiterea judecăţilor
b) Artă: Divertisment : ,,Ce mă înconjoară” -Conversaţia de valoare
2.
c) Joc de rol -să realizeze corect modelajul, după -Explicaţia Joc de rol
Activităţi

cerinţe -Exerciţiul
-să interpreteze creativ rolul ales;

1.Activitate Activitate integrată :


Activităţi pe domenii
experienţiale (ADE)

matematică D.Ş. – Activitate matematică


,,Compunerea şi descompunerea nr. 4 ” – -să realizeze corect fişele de lucru  Conversaţia
2.Educaţie fişe de lucru  Observaţia Aprecieri verbale
pentru societate -să identifice şi să respecte regulile de  Explicaţia
3.
protejare a mediului  Demonstraţia
D.O.S. – Educaţie pentru societate  Exerciţiul
,,Ce este poluarea? Cum protejăm
planeta?”- convorbire

ACTIVITATE
4. Pregătirea materialelor pentru activitatea practică
METODICĂ

VINERI:
Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI
OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE

dezvoltare personală
Activităţi de Întâlnirea de dimineaţă: -să exerseze deprinderi motrice anterior
,,Întâmplări hazlii” învăţate; Aprecieri verbale
Rutină
Tranziţii:,,Toamna”, cântec -să identifice şi să exerseze regulile de
Tranziţii  Explicaţia
1. Rutine:,,Învăţăm să protejăm planeta” protejare a mediului  Exerciţiul
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de
Joc de mişcare
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ADP)

a) Bibliotecă Biblioteca : ,,Identifică şi încercuieşte -să completeze corect fişele de lucru


(ALA)liber alese

litera ,,E” – fişe de lucru; exerciţii grafice Emiterea judecăţilor


–,,Scrie litera E” - să se exprime corect lexical şi de valoare
b) Artă Ştiinţă : ,,Numărăm planetele şi aştrii” gramatical Analiza lucrărilor
2.  Conversaţia
Construcţii : ,,Planeta mea” - pioneze
 Exerciţiul
Activităţi

Vizionare D.V.D - ,,Poveşti pentru copii” -să construiască din pioneze planeta
c)Construcţii Pământ
Activităţi pe domenii

1.Educarea Activitate integrată :


experienţiale (ADE)

limbajului D.L.C. – lectura educatoarei - -să descrie imaginea de pe planşa;


,,Soarele şi Luna’’ -să recunoască elementele astrale;  Conversaţia
D.O.S. – Activitate practică -să se exprime în propoziţii corect  Observaţia Concurs
3. 2.Activitate ,,Planeta noastră şi Universul” – formulate gramatical;  Explicaţia
practică decupare  Exerciţiul Analiza produsului
-să decupeze pe contur şi să lipească
piesele pentru realizarea lucrării
practice
ACTIVITATE
4. Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare
METODICĂ
SĂPTĂMÂNA 12:
PROIECTUL : ,,MÂNDRU SUNT DE ŢARA MEA!” SUBTEMA : ,,1 DECEMBRIE, ZI DE SĂRBĂTOARE!”
LUNI

Nr CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA OBIECTIVE METODE ŞI


EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE OPERAŢIONALE PROCEDEE
personală (ADP)

Întâlnirea de dimineaţă:
Activităţi de

,, Călător pe plaiuri româneşti! ” -să exerseze deprinderi motrice Aprecieri


dezvoltare

Rutină anterior învăţate;


Tranziţii: ,,Valsul fulgilor de nea”- cântec
Tranziţii -să identifice şi să respecte  Explicaţia
1. Rutine:,,Învăţăm să legăm şireturile”
regulile de ordine şi autoservire  Exerciţiul
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine
şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”

Biblioteca :,,Selectăm şi citim imagini despre -să recunoască diferite imagini şi


a) Biblioteca frumuseţile ţării’’ să le descrie; Evaluare verbală
(ALA)liber alese

Ştiinţă: „România” - puzzle - să se exprime corect lexical şi


 Conversaţia
b)Ştiinţă Construcţii : ,,Conturul României”- pioneze gramatical
 Explicaţia
2. Jocuri de mişcare : ,,Campionii României” -să îmbine corect piesele de
 Exerciţiul
c)Construcţii puzzle;
Activităţi

 Jocul
d) Jocuri -să elaboreze o construcţie din
distractive pioneze
-să respecte regulile jocului
experienţiale
1. D.Ş. – Activitate integrată : -să observe imaginile şi să

Activităţi pe
domenii
Cunoaşterea D.Ş. – Cunoaşterea mediului – Lectură după precizeze care sunt frumuseţile şi  Conversaţia
mediului imagini: ,,Frumuseţile şi bogăţiile ţării mele’’ bogăţiile ţării  Povestirea Emiterea judecăţilor
3. 2. D.E.C. – D.E.C. – Pictură - ,,Hora” -să se exprime corect lexical şi  Explicaţia de valoare
Educaţie gramatical  Exerciţiul Expunerea şi analiza
(ADE)
plastică -să transpună prin intermediul lucrărilor
desenului o horă
ACTIVITATE
4. Întocmirea hărţii proiectului “Mândru sunt de ţara mea!”
METODICĂ

MARŢI

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală

Întâlnirea de dimineaţă:
,, La mulţi ani, România!” Analiza produsului
Activităţi de

Rutină -să exerseze deprinderi motrice anterior


Tranziţii: ,,Hai la hora mare!”-cântec
Tranziţii învăţate;
Rutine: ,,Învăţăm să legăm şireturile”  Explicaţia
1. -să identifice şi să respecte regulile de
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de  Exerciţiul
Joc distractiv ordine şi autoservire
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ADP)

a) Ştiinţă Biblioteca :,,Litera şi sunetul R”- găseşte -să recunoască diferite imagini şi să le
(ALA)liber alese

cuvinte cu sunetul R în diferite poziţii- descrie; Evaluare verbală


fişe de lucru - să se exprime corect lexical şi
b)Artă Joc de rol : ,,Prin ţară” gramatical  Conversaţia Analiza produsului
2.
Convorbire : ,,Să cinstim eroii neamului -să rezolve corect fişele de lucru  Exerciţiul
Activităţi

c)Joc de rol nostru” -să execute exerciţiile grafice, ţinând


cont de cerinţele date
-să interpreteze creativ rolul ales
Activităţi pe domenii
1.Educarea Activitate integrată : -să descrie imaginea de pe planşa;

experienţiale (ADE)
limbajului D.L.C. –Lectura educatoarei– -să se exprime în propoziţii corect
,,Visul de altă dată’’, L.Blaga formulate gramatical;  Conversaţia
D.E.C. – Educaţie muzicală -să interpreteze vocal cântecul,  Explicaţia Emiterea judecăţilor
3. 2.Educaţie Cântec - ,,Deşteaptă-te, române!”- audiţie respectând linia melodică, ritmul;  Povestirea de valoare
muzicală  Exerciţiul Aprecieri

ACTIVITATE
4. Studiu individual ,,Interculturalitatea”
METODICĂ

MIERCURI

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală

Întâlnirea de dimineaţă:
,,Am fost şi eu la Alba Iulia” -să exerseze deprinderi motrice
Activităţi de

Rutină Tranziţii: ,,Deşteaptă-te, române!”-cântec anterior învăţate;


Tranziţii Rutine: -să identifice şi să respecte regulile  Explicaţia
1. de ordine şi autoservire
,,Învăţăm să facem ordine în clasă”  Jocul
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ADP)
a) Biblioteca Biblioteca :,,Limba românească”, de G. -să îmbine corect piesele de puzzle;
Sion – lectura educatoarei -să deseneze pe nisip ud după Analiza lucrărilor

(ALA)liber alese
b)Nisip şi apă Artă: ,, Costumul naţional”- exerciţii cerinţe Emiterea
grafice -să recunoască litera E şi să o judecăţilor de
Joc de rol : ,,De-a românaşii” descrie;  Exerciţiul valoare
2.
Divertisment : ,,Repetarea cântecelor pentru -să formeze corect cuvinte noi după  Observaţia
Activităţi

serbarea de Moş Crăciun” cerinţe;  Conversaţia


- să se exprime corect lexical şi
gramatical

1.Activitate Activitate integrată : -să completeze corect fişele de


Activităţi pe domenii
experienţiale (ADE)

matematică D.Ş. . – Activitate matematică: ,,Grupează lucru, respectând cerinţele


după cum îţi spun!” – numărul şi cifra 5- fişe -să execute corect exerciţiile pentru Aprecieri verbale
 Conversaţia
2.Educaţie de lucru încălzirea organismului;
 Observaţia
Psiho-motorie -să execute corect săritura în
 Explicaţia
3. D.P.M. - ,,Hai la hora mare!’’- Predarea adâncime
 Demonstraţia
paşilor simpli de dans înainte şi înapoi cu
 Exerciţiul
bătaie
Ex.:- joc:,,Zboară,zboară!’’; „Priveşte sus!”;
„Locomotiva”; „Pisica se întinde”; „Sari şi
joacă!”
ACTIVITATE
4. Studiu individual - Proiectele şi parteneriatele grădiniţei
METODICĂ

JOI

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală
Întâlnirea de dimineaţă: Aprecieri verbale
Activităţi de Rutină ,,Sunt mândru că sunt român!” -să exerseze deprinderi motrice
Tranziţii Tranziţii:,,Anotimpurile”- cântec anterior învăţate;  Explicaţia
1. -să identifice şi să respecte regulile de
Rutine:,,Învăţăm să salutăm”  Exerciţiul
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi autoservire
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ADP)

-să recunoască diferite imagini şi să le


(ALA)liber alese

Biblioteca: „Ţara mea iubită” – citire de descrie; Evaluare verbală


a) Biblioteca imagini - să se exprime corect lexical şi
Artă: ,, Costumul naţional”- exerciţii gramatical -Conversaţia Emiterea judecăţilor
2.
b) Artă: grafice -să realizeze corect exerciţiile grafice, -Explicaţia de valoare
Activităţi

c) Joc de rol Joc de rol : ,,De-a românaşii” după cerinţe -Exerciţiul Joc de rol
Divertisment : Cântec: „Sunt român” -să interpreteze creativ rolul ales;
Activităţi pe domenii

1.Activitate Activitate integrată :


experienţiale (ADE)

matematică D.Ş. – Activitate matematică


,,Compunerea şi descompunerea nr. 5 ” – -să realizeze corect fişele de lucru  Conversaţia
2.Educaţie fişe de lucru -să recunoască diferite imagini şi să le  Observaţia
 Explicaţia Aprecieri verbale
3. pentru societate D.O.S. – Educaţie pentru societate descrie;
„Strămoşii noştri”- convorbire - să se exprime corect lexical şi  Demonstraţia
gramatical  Exerciţiul

ACTIVITATE
4. Pregătirea materialelor pentru activitatea practică
METODICĂ

VINERI
Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI
OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE

dezvoltare personală
Întâlnirea de dimineaţă:
,,Sunt mândru că sunt român!” -să exerseze deprinderi motrice anterior
Activităţi de
Rutină Tranziţii: ,,Anotimpurile”-cântec învăţate; Aprecieri verbale
Tranziţii Rutine: -să identifice şi să respecte regulile de  Explicaţia
1. ordine şi autoservire
,,Învăţăm să ne încheiem la nasturi”  Exerciţiul
Joc de mişcare ,,Învăţăm să legăm şireturile”
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ADP)

a) Bibliotecă Biblioteca : ,,Identifică şi încercuieşte -să completeze corect fişele de lucru


(ALA)liber alese

litera ,,R” – fişe de lucru; exerciţii grafice -să identifice şi să încercuiască corect Emiterea judecăţilor
–,,Scrie litera R!” litera R de valoare
b) Artă Ştiinţă : ,,Studiem formele de relief” - să se exprime corect lexical şi Analiza lucrărilor
2.  Conversaţia
Construcţii : ,,Ţara mea” - pioneze gramatical
 Exerciţiul
Activităţi

Vizionare D.V.D - ,,Poveşti pentru copii” -să construiască din pioneze conturul
c)Construcţii ţării
Activităţi pe domenii

1.Educarea Activitate integrată : D.Ş. ; D.O.S.


experienţiale (ADE)

limbajului D.L.C. – memorare - Limba -să descrie imaginea de pe planşa;


românească”, de G. Sion -să memoreze şi să recite cu intonaţie  Conversaţia
poezia;  Observaţia Concurs
3. 2.Activitate D.O.S. – Activitate practică -să se exprime în propoziţii corect  Explicaţia
practică ,,Hora frăţiei” – decupare, lipire formulate gramatical;  Exerciţiul Analiza produsului
-să decupeze pe contur şi să lipească
piesele pentru realizarea lucrării
practice
ACTIVITATE
4. Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare
METODICĂ
SĂPTĂMÂNA 13:
PROIECTUL : ,,MÂNDRU SUNT DE ŢARA MEA!” SUBTEMA : ,,BINE AI VENIT, MOŞ CRĂCIUN! ”
LUNI

Nr CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA OBIECTIVE METODE ŞI


EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE OPERAŢIONALE PROCEDEE
personală (ADP)

Întâlnirea de dimineaţă:
Activităţi de

-să exerseze deprinderi motrice Aprecieri


dezvoltare

Rutină ,,Ţara lui Moş Crăciun” anterior învăţate;


Tranziţii Tranziţii: ,,Pluguşorul” -să identifice şi să respecte  Explicaţia
1.
Rutine: ,,Învăţăm să dăruim” obiceiurile şi tradiţiile  Exerciţiul
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine anotimpului iarna
şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
Biblioteca :,,Citim imagini cu Moş Crăciun’’, -să recunoască diferite imagini şi
(ALA)liber alese

a) Biblioteca din cărţi şi reviste să le descrie; Evaluare verbală


Construcţii : ,,Sania lui Moş Crăciun”(cu - să se exprime corect lexical şi  Conversaţia
b)Ştiinţă materiale la alegere) gramatical  Explicaţia
2.
Divertisment : ,,Repetiţie pentru serbarea de -să elaboreze o construcţie din  Exerciţiul
domenii Activităţi

c)Construcţii Moş Crăciun” pioneze  Jocul


d) Jocuri
distractive
experienţiale

1. D.Ş. – Activitate integrată : -să observe imaginile şi să


Activităţi pe

Cunoaşterea D.Ş. –,,Legenda lui Moş Crăciun’’ povestească, pe scurt, legenda  Conversaţia
mediului D.E.C. – Pictură -să se exprime corect lexical şi  Povestirea Emiterea judecăţilor
3. 2. D.E.C. – ,, Bradul împodobit” gramatical  Explicaţia de valoare
Educaţie -să transpună prin intermediul  Exerciţiul Expunerea şi analiza
(ADE)

plastică desenului un brad împodobit lucrărilor

ACTIVITATE
4. Întocmirea hărţii proiectului “Mândru sunt de ţara mea!”
METODICĂ
MARŢI

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală

Întâlnirea de dimineaţă:
,, Fecioara Maria” Analiza produsului
Activităţi de

Rutină -să exerseze deprinderi motrice anterior


Tranziţii: ,,Colind”
Tranziţii învăţate;
Rutine: ,,Învăţăm să dăruim”  Explicaţia
1. -să identifice şi să respecte regulile de
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de  Exerciţiul
Joc distractiv ordine şi autoservire
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ADP)
Activităţi pe domenii Activităţi liber

a) Ştiinţă Biblioteca :,,Litera şi sunetul O”- găseşte -să recunoască diferite imagini şi să le
cuvinte cu sunetul O – fişe de lucru descrie; Evaluare verbală
alese

Joc de rol : ,,De-a serbarea”- repetarea - să se exprime corect lexical şi  Conversaţia


2. b)Artă colindelor şi cântecelor pentru serbare gramatical  Exerciţiul Analiza produsului
(ALA)

Jocuri de mişcare : ,, Paşi de dans -să rezolve corect fişele de lucru


c)Joc de rol ritmic” -să interpreteze creativ rolul ales
1.Educarea Activitate integrată : -să descrie imaginea de pe planşa;
experienţiale (ADE)

limbajului D.L.C. –Memorizare – -să se exprime în propoziţii corect


,,În seara de Crăciun”, de G. Coşbuc formulate gramatical;  Conversaţia
D.E.C. – Educaţie muzicală -să memoreze şi să recite cu intonaţie  Explicaţia Emiterea judecăţilor
3. 2.Educaţie Cântec - ,,De unde vine Moş Crăciun ?” poezia;  Povestirea de valoare
muzicală -să interpreteze vocal cântecul,  Exerciţiul Aprecieri
respectând linia melodică, ritmul;
ACTIVITATE
4. Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
METODICĂ

MIERCURI

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală

Întâlnirea de dimineaţă: -să exerseze deprinderi motrice


Activităţi de

Rutină ,,Cine a fost Iisus ?” anterior învăţate;


Tranziţii Tranziţii: ,, Iarna” -să identifice şi să respecte regulile  Explicaţia
1. de ordine şi autoservire
Rutine: ,,Învăţăm să dăruim”  Jocul
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ADP)
Activităţi liber

a) Biblioteca Joc de masă : ,,Reconstituie întregul” – -să îmbine corect piesele de puzzle;
puzzle cu Moş Crăciun -să completeze corect fişele de Analiza lucrărilor
alese

b)Nisip şi apă Ştiinţă : ,, A câta săniuţă ? – fişe de lucru lucru, după cerinţe;  Exerciţiul Emiterea
2. Jocuri iniţiate de copii - ,,Ne pregătim - să se exprime corect lexical şi  Observaţia judecăţilor de
(ALA)

pentru serbare” gramatical  Conversaţia valoare


Activităţi pe domenii
1.Activitate Activitate integrată : -să completeze corect fişele de

experienţiale (ADE)
matematică D.Ş. – Activitate matematică ,,Verificarea lucru, respectând cerinţele
număratului în limitele 1-5”- fişe de lucru -să execute corect exerciţiile pentru  Conversaţia Aprecieri verbale
2.Educaţie D.P.M. - ,,Drumul lui Moş Crăciun” - traseu încălzirea organismului;  Observaţia
Psiho-motorie aplicativ -să execute corect traseul aplicativ  Explicaţia
3.
 Demonstraţia
 Exerciţiul

ACTIVITATE
4. Studiu individual ,,Ghid de bune practici”
METODICĂ

JOI

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală
Întâlnirea de dimineaţă: Aprecieri verbale
Activităţi de
,,Darurile lui Moş Crăciun” -să exerseze deprinderi motrice
Rutină
Tranziţii: ,,Moş Crăciun” anterior învăţate;
Tranziţii  Explicaţia
1. Rutine: ,,Învăţăm să dăruim” -să identifice şi să respecte regulile de  Exerciţiul
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi autoservire
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ADP)

Biblioteca: ,Citim imagini cu Moş -să recunoască diferite imagini şi să le


Activităţi pe domenii Activităţi liber

Crăciun’’, din cărţi şi reviste descrie; Evaluare verbală


a) Biblioteca Artă: „Portretul lui Moş Crăciun” -pictură - să se exprime corect lexical şi
alese

-Conversaţia
2. Joc de rol : ,,În noaptea de Crăciun” gramatical Emiterea judecăţilor
-Explicaţia
b) Artă: Divertisment : ,,Ghicitori şi proverbe -să interpreteze creativ rolul ales; de valoare
(ALA)

-Exerciţiul
c) Joc de rol legate de tema proiectului” Joc de rol

1.Activitate Activitate integrată :


experienţiale (ADE)

matematică D.Ş. – Activitate matematică


,,Cine ştie, câştigă!” – adunarea şi scăderea -să realizeze corect fişele de lucru  Conversaţia
2.Educaţie în limitele 1-5, compunere, descompunere -să recunoască diferite imagini şi să le  Observaţia
 Explicaţia Aprecieri verbale
3. pentru societate 1-5, vecini; fişe de lucru descrie;
- să se exprime corect lexical şi  Demonstraţia
D.O.S. – Educaţie pentru societate gramatical  Exerciţiul
,,Naşterea Domnului”- convorbire

ACTIVITATE
4. Pregătirea materialelor pentru activitatea practică
METODICĂ

VINERI
Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI
OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE

dezvoltare personală Întâlnirea de dimineaţă: -să exerseze deprinderi motrice anterior


Activităţi de
Rutină ,,În aşteptarea lui Moş Crăciun” învăţate; Aprecieri verbale
Tranziţii Tranziţii: ,,La Betleem” -să identifice şi să respecte regulile de  Explicaţia
1. ordine şi autoservire
Rutine: ,,Învăţăm să dăruim”  Exerciţiul
Joc de mişcare Ne pregătim de activităţi- deprinderi de
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ADP)

a) Bibliotecă Biblioteca : ,,Identifică şi încercuieşte -să completeze corect fişele de lucru


(ALA)liber alese

litera ,,O” – fişe de lucru; exerciţii grafice -să identifice şi să încercuiască corect Emiterea judecăţilor
–,,Scrie litera O” litera O de valoare
b) Artă Construcţii : ,,Bradul” - pioneze - să se exprime corect lexical şi Analiza lucrărilor
2.  Conversaţia
Lectura educatoarei - ,,Secretul Lui Moş gramatical
 Exerciţiul
Activităţi

Crăciun” -să construiască din pioneze un brad


c)Construcţii
Activităţi pe domenii

1.Educarea Activitate integrată :


experienţiale (ADE)

limbajului D.L.C. – lectura educatoarei - -să descrie imaginea de pe planşa;


,,Legenda bradului”, H.C. Andersen -să precizeze personajele lecturii;  Conversaţia
D.O.S. – Activitate practică -să se exprime în propoziţii corect  Observaţia Concurs
3. 2.Activitate ,,Ornamente pentru brad” – formulate gramatical;  Explicaţia
practică -să decupeze pe contur şi să lipească  Exerciţiul Analiza produsului
piesele pentru realizarea lucrării
practice

ACTIVITATE
4. Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare
METODICĂ
SĂPTĂMÂNA 14:
PROIECTUL : ,,A FOST ODATĂ…” SUBTEMA : ,,ÎNTÂLNIRE CU TIMPUL”
LUNI

Nr CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA OBIECTIVE METODE ŞI


EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE OPERAŢIONALE PROCEDEE
personală (ADP)

Întâlnirea de dimineaţă:
Activităţi de

-să exerseze deprinderi motrice Aprecieri


dezvoltare

Rutină ,,De vorbă cu timpul” anterior învăţate;


Tranziţii Tranziţii: ,,Ceasul” -să identifice şi să respecte  Explicaţia
1.
Rutine: ,,Învăţăm să fim punctuali” regulile de ordine şi autoservire  Exerciţiul
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine
şi autoservire;,,Cum e vremea?”
Biblioteca: „Timpul – prietenul nostru” -să recunoască diferite imagini şi
(ALA)liber alese

a) Biblioteca să le descrie; Evaluare verbală


Construcţii: „Ceasul” – din pioneze -să recunoască diferite  Conversaţia
b)Ştiinţă instrumente de măsurat timpul  Explicaţia
2.
Joc de masă : ,,Sortăm cifrele pentru ceas” - să se exprime corect lexical şi  Exerciţiul
Activităţi

c)Construcţii gramatical  Jocul


d) Jocuri -să elaboreze un ceas din pioneze
distractive
experienţiale
1. D.Ş. – Activitate integrată: -să observe imaginile şi să

Activităţi pe
domenii
Cunoaşterea D.Ş : Convorbire ,,Etapele vieţii omului’’ precizeze etapele vieţii omului  Conversaţia
mediului D.E.C. – Desen -să se exprime corect lexical şi  Povestirea Emiterea judecăţilor
3. 2. D.E.C. – ,,Clepsidra” gramatical  Explicaţia de valoare
Educaţie -să transpună prin intermediul  Exerciţiul Expunerea şi analiza
(ADE)
plastică desenului o clepsidră lucrărilor

ACTIVITATE
4. Întocmirea hărţii subtemei ,,Întâlnire cu timpul”
METODICĂ

MARŢI

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
Întâlnirea de dimineaţă:
Activităţi de dezvoltare

,,De vorbă cu timpul” Analiza produsului


personală (ADP)

Rutină Tranziţii: ,,Ceasul” -să exerseze deprinderi motrice anterior


Tranziţii Rutine: ,,Învăţăm să fim punctuali” învăţate;
 Explicaţia
1. ,,Învăţăm să legăm şireturile” -să identifice şi să respecte regulile de
 Exerciţiul
Joc distractiv Ne pregătim de activităţi-deprinderi de ordine şi autoservire
ordine şi autoservire;,,Cum e vremea?”
a) Ştiinţă Ştiinţă : ,,Măsurăm timpul”(instrumente -să recunoască diferite imagini şi să le

Activităţi pe domenii Activităţi liber


de măsurat timpul: clepsidră, ceas, soare) descrie; Evaluare verbală
Construcţii : ,,Ceasuri vechi – ceasuri - să se exprime corect lexical şi
alese
 Conversaţia
2. b)Artă noi”(materiale la alegerea copiilor) gramatical Analiza produsului
 Exerciţiul
Bibliotecă : Fişe de lucru - grafisme” -să rezolve corect fişele de lucru
(ALA)

c)Joc distractiv Jocuri distractive: ,,Deschide urechea


bine!’’
1.Educarea Activitate integrată: -să descrie imaginea de pe planşa;
experienţiale (ADE)

limbajului DLC: ,,Lebedele’’, de H.Ch. Andersen -să se exprime în propoziţii corect


DEC: cântec:,,Ceasul’’ formulate gramatical;  Conversaţia
Joc cu cântec: ,,Ceasul mare’’ -să identifice personajele;  Explicaţia Emiterea judecăţilor
3. 2.Educaţie -să interpreteze vocal cântecul,  Povestirea de valoare
muzicală respectând linia melodică, ritmul;  Exerciţiul Aprecieri

ACTIVITATE
4. Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
METODICĂ

MIERCURI

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală
Întâlnirea de dimineaţă: -să exerseze deprinderi motrice
Activităţi de Rutină ,,De vorbă cu timpul” anterior învăţate;
Tranziţii Tranziţii:,,Ceasul” -să identifice şi să respecte regulile  Explicaţia
1. de ordine şi autoservire
Rutine: ,,Învăţăm să fim punctuali”  Jocul
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de
ordine şi autoservire;,,Cum e vremea?”
(ADP)
Activităţi pe domenii Activităţi liber

a) Biblioteca Biblioteca: „Ceasul” - puzzle -să îmbine corect piesele de puzzle;


Nisip şi apă : ,,Măsurăm timpul!” – urme -să execute urme pe nisip, după Analiza lucrărilor
alese

b)Nisip şi apă ale timpului cerinţe;  Exerciţiul Emiterea


2. Joc de masă : ,,Sortăm cifrele pentru ceas” - să sorteze corect cifrele pentru ceas judecăţilor de
 Observaţia
(ALA)

 Conversaţia valoare

1.Activitate Activitate integrată : -să completeze corect fişele de


experienţiale (ADE)

matematică D.Ş. ,,Invăţăm ceasul; verificarea în limitele lucru, respectând cerinţele


1-5” - fişe de lucru -să execute corect exerciţiile pentru  Conversaţia Aprecieri verbale
2.Educaţie încălzirea organismului;  Observaţia
Psiho-motorie DPM: Repetarea alergării cu păşire peste -să execute corect alergarea cu  Explicaţia
3.
obstacole păşire peste obstacole  Demonstraţia
 Exerciţiul

ACTIVITATE
4. Studiu individual ,,Ghid de bune practici”
METODICĂ
JOI

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală

Întâlnirea de dimineaţă: Aprecieri verbale


Activităţi de

Rutină ,,Timpul – prieten sau duşman ?” -să exerseze deprinderi motrice


Tranziţii Tranziţii: „Tic-tac” anterior învăţate;  Explicaţia
1. -să identifice şi să respecte regulile de
Rutine: ,,Învăţăm să fim punctuali”  Exerciţiul
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi autoservire
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ADP)

Bibliotecă : ,,Litera şi sunetul L”- găseşte -să recunoască diferite imagini şi să le


(ALA)liber alese

cuvinte cu sunetul L la început descrie; Evaluare verbală


a) Biblioteca Joc de rol : ,,De-a ceasornicarii” -să identifice cuvinte cu sunetul L la
Jocuri iniţiate de copii : ,, Copil, tânăr, început -Conversaţia Emiterea judecăţilor
2.
b) Artă: adult, bătrân” - să se exprime corect lexical şi -Explicaţia de valoare
Activităţi

c) Joc de rol gramatical -Exerciţiul Joc de rol


-să interpreteze creativ rolul ales;
Activităţi pe domenii

1.Activitate Activitate integrată :


experienţiale (ADE)

matematică D.Ş. – Activitate matematică


,,Ora la care eu mă trezesc, iau micul -să realizeze corect fişele de lucru  Conversaţia
2.Educaţie dejun, merg la grădiniţă….” fişe de lucru -să recunoască diferite imagini şi să le  Observaţia
 Explicaţia Aprecieri verbale
3. pentru societate D.O.S. – Educaţie pentru societate descrie;
,,Cum avem grijă de părinţii noştri ?”- - să se exprime corect lexical şi  Demonstraţia
convorbire gramatical  Exerciţiul
ACTIVITATE
4. Pregătirea materialelor pentru activitatea practică
METODICĂ

VINERI

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală

Întâlnirea de dimineaţă: -să exerseze deprinderi motrice anterior


Activităţi de

Rutină ,,Şi peste tine trec anii” învăţate; Aprecieri verbale


Tranziţii Tranziţii: ,, Ceasul” -să identifice şi să respecte regulile de  Explicaţia
1. ordine şi autoservire
Rutine:,,Învăţăm să fim punctuali”  Exerciţiul
Joc de mişcare Ne pregătim de activităţi- deprinderi de
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ADP)

a) Bibliotecă Bibliotecă : Fişe de lucru – grafisme -să construiască, cu materiale la


(ALA)liber alese

alegere, diferite tipuri de ceasuri Emiterea judecăţilor


Vizionare D.V.D : ,,Lebedele” - să se exprime corect lexical şi de valoare
b) Artă gramatical Analiza lucrărilor
2.  Conversaţia
Construcţii : ,,Ceasuri vechi – ceasuri -să completeze corect fişele de lucru
 Exerciţiul
Activităţi

noi” (materiale la alegerea copiilor) -să precizeze personajele lecturii;


c)Construcţii
Activităţi pe domenii
1.Educarea Activitate integrată :

experienţiale (ADE)
limbajului D.L.C. -să descrie imaginea de pe planşa;
-joc didactic: ,,Cu ce sunet începe -să identifice sunetul cu care începe un  Conversaţia
cuvântul’’(literele învăţate) cuvânt;  Observaţia Concurs
3. 2.Activitate -să se exprime în propoziţii corect  Explicaţia
practică D.O.S. – Activitate practică formulate gramatical;  Exerciţiul Analiza produsului
,, Ceasul” – decupare, lipire -să decupeze pe contur şi să lipească
piesele pentru realizarea lucrării
practice
ACTIVITATE
4. Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare
METODICĂ

SĂPTĂMÂNA 15:
PROIECTUL : ,,A FOST ODATĂ…” SUBTEMA : ,,DARURILE BUNICII”
LUNI

Nr CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA OBIECTIVE METODE ŞI


EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE OPERAŢIONALE PROCEDEE
Întâlnirea de dimineaţă:

dezvoltare personală
„Zestrea bunicii” -să exerseze deprinderi motrice Aprecieri
Activităţi de Rutină Tranziţii: „Are mama o fetiţă” anterior învăţate;
Tranziţii Rutine: ,,Învăţăm să păstrăm” -să identifice şi să respecte  Explicaţia
(ADP)
1.
,,Învăţăm să legăm şireturile” regulile de ordine şi autoservire  Exerciţiul
Ne pregătim de activităţi - deprinderi de ordine
şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”

Bibliotecă : ,,Citim imagini legate de -să recunoască diferite imagini şi


a) Biblioteca vestimentaţia omului în timp’’ să le descrie; Evaluare verbală
(ALA)liber alese

-să identifice diferite obiecte de


b)Construcţii Construcţii : ,,Lada bunicii”(cu materiale la îmbrăcăminte de-a lungul  Conversaţia
c) Jocuri alegere) timpului  Explicaţia
2.
distractive Jocuri distractive în sala de grupă : - să se exprime corect lexical şi  Exerciţiul
Activităţi

,,Găseşte-mi perechea!” gramatical  Jocul


-să construiască lada bunicii cu
materiale la alegere
experienţiale

1. D.Ş. – Activitate integrată : -să observe imaginile şi să


Activităţi pe
domenii

Cunoaşterea D.Ş. – Cunoaşterea mediului – Lectură după precizeze vestimentaţia omului  Conversaţia
mediului imagini ,,Din lada de zestre a bunicii’’ de-a lungul timpului  Povestirea Emiterea judecăţilor
3. 2. D.E.C. – (vestimentaţia omului de-a lungul timpului -să se exprime corect lexical şi  Explicaţia de valoare
Educaţie D.E.C. – Pictură gramatical  Exerciţiul Expunerea şi analiza
(ADE)

plastică ,, Costumul popular şi salba bunicii” -să transpună prin intermediul lucrărilor
desenului un costum popular
ACTIVITATE
4. Întocmirea hărţii subtemei ,,Darurile bunicii”
METODICĂ

MARŢI

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală
Întâlnirea de dimineaţă:
,,De vorbă cu muzeograful” Analiza produsului
Activităţi de
Rutină -să exerseze deprinderi motrice anterior
Tranziţii: ,,Drag mi-e jocul românesc!”
Tranziţii învăţate;
Rutine: ,,Învăţăm să păstrăm”  Explicaţia
1. -să identifice şi să respecte regulile de
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de  Exerciţiul
Joc distractiv ordine şi autoservire
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ALA)liber alese (ADP)

a)Bibliotecă : Bibliotecă : ,,Litera şi sunetul L”- găseşte -să recunoască diferite imagini şi să le
cuvinte cu sunetul L la început, în interior descrie; Evaluare verbală
b)Artă şi la sfârşitul cuvântului -să identifice litera şi sunetul L, la
Joc de rol : ,,De-a muzeografii” început, in interior şi la sfârşitul Analiza produsului
c)Joc distractiv Povestea educatoarei : ,,Cuza Vodă şi cuvântului  Conversaţia
2.
Moş Ioan Roată’’ -să identifice personajele;  Exerciţiul
Activităţi

- să se exprime corect lexical şi


gramatical;
-să rezolve corect fişele de lucru
Activităţi pe domenii

1.Educarea Activitate integrată : -să descrie imaginea de pe planşa;


experienţiale (ADE)

limbajului D.L.C. –Memorizare – -să se exprime în propoziţii corect


,,Un copil cuminte”, de Elena Farago formulate gramatical;  Conversaţia
D.E.C. – Educaţie muzicală -să memoreze şi să recite expresiv  Explicaţia Emiterea judecăţilor
3. 2.Educaţie Cântec:,,Hora Unirii” poezia;  Povestirea de valoare
muzicală Cântec joc: ,,Hora Unirii’’ -să interpreteze vocal cântecul,  Exerciţiul Aprecieri
respectând linia melodică, ritmul;

ACTIVITATE
4. Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
METODICĂ

MIERCURI
Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI
OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE

dezvoltare personală Întâlnirea de dimineaţă: -să exerseze deprinderi motrice


Activităţi de
Rutină ,,Muzeul satului”- discuţii anterior învăţate;
Tranziţii Tranziţii: ,, La oglindă” -să identifice şi să respecte regulile  Explicaţia
1. de ordine şi autoservire
Rutine: ,,Învăţăm să păstrăm”  Jocul
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ADP)

a) Biblioteca Biblioteca: „Portretul bunicii” - puzzle -să îmbine corect piesele de puzzle;
(ALA)liber alese

b) Ştiinţă Ştiinţă : ,,Sortăm imagini cu portul popular -să sorteze imagini cu portul popular Analiza lucrărilor
din ţară”– fişe de lucru – calcule matematice din ţară; Emiterea
c)Nisip şi apă Nisip şi apă: „Farfuria bunicii” -să completeze corect fişele de lucru  Exerciţiul judecăţilor de
2.
d) Joc de rol: Joc de rol: ,,De-a bunicii” -să execute urme pe nisip, după  Observaţia valoare
Activităţi

Program distractiv - ,,Cântăm, dansăm cerinţe;  Conversaţia


româneşte” -să interpreteze creativ rolul ales;
Activităţi pe domenii

1.Activitate Activitate integrată : -să completeze corect fişele de


experienţiale (ADE)

matematică D.Ş. – Activitate matematică: ,,Grupează lucru, respectând cerinţele


după cum îţi spun – numărul şi cifra 6”- fişe -să execute corect exerciţiile pentru  Conversaţia Aprecieri verbale
2.Educaţie de lucru încălzirea organismului;  Observaţia
Psiho-motorie D.P.M. - ,,Drag mi-e jocul românesc!” -să execute corect paşii de dans  Explicaţia
3.
- paşi de dans popular- popular  Demonstraţia
 Exerciţiul

ACTIVITATE
4. Studiu individual ,,Ghid de bune practici”
METODICĂ
JOI

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală

Întâlnirea de dimineaţă: Aprecieri verbale


Activităţi de

,,Ce iubeşte bunica ?” -să exerseze deprinderi motrice


Rutină
Tranziţii: ,,Drag mi-e jocul românesc!” anterior învăţate;
Tranziţii  Explicaţia
1. Rutine: ,,Învăţăm să păstrăm” -să identifice şi să respecte regulile de  Exerciţiul
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi autoservire
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ADP)

Bibliotecă: ,,Citim poveşti din cartea -să recunoască diferite imagini şi să le


(ALA)liber alese

bunicii” (selectăm imagini din poveştile descrie; Evaluare verbală


a) Biblioteca populare) -să identifice cuvinte cu sunetul L la
b) Artă: Artă: „Ornăm portul popular” - grafisme început -Conversaţia Emiterea judecăţilor
2.
c) Divertisment Divertisment : ,,Ghicitori şi proverbe -să execute creativ grafismele -Explicaţia de valoare
Activităţi

legate de tema proiectului” - să se exprime corect lexical şi -Exerciţiul Joc de rol


gramatical
-să identifice răspunsurile la ghicitori
1.Activitate Activitate integrată :
Activităţi pe domenii
experienţiale (ADE)

matematică D.Ş. – Activitate matematică


,,Compunerea şi descompunerea nr. 6; -să realizeze corect fişele de lucru  Conversaţia
2.Educaţie adunări şi scăderi” –fişe de lucru -să recunoască diferite imagini şi să le  Observaţia Aprecieri verbale
pentru societate D.O.S. – Educaţie pentru societate: ,,Cum descrie;  Explicaţia
3.
ne comportăm cu bătrânii’’ - să se exprime corect lexical şi  Demonstraţia
gramatical  Exerciţiul
-să identifice şi să respecte regulile
unui comportament civilizat

ACTIVITATE
4. Pregătirea materialelor pentru activitatea practică
METODICĂ
VINERI

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală

Întâlnirea de dimineaţă: -să exerseze deprinderi motrice anterior


Activităţi de

Rutină ,,Îmi iubesc şi îmi respect bunicii!” învăţate; Aprecieri verbale


Tranziţii Tranziţii: ,,Mi-am făcut bundiţă nouă” -să identifice şi să respecte regulile de  Explicaţia
1. ordine şi autoservire
Rutine: ,,Învăţăm să păstrăm”  Exerciţiul
Joc de mişcare Ne pregătim de activităţi- deprinderi de
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ALA)liber alese(ADP)

a) Bibliotecă Bibliotecă: ,,Identifică şi încercuieşte -să identifice şi să încercuiască


litera ,,L” – fişe de lucru; litera ,,L” Emiterea judecăţilor
-exerciţii grafice –,,Scrie litera L” -să scrie corect exerciţiile grafice de valoare
b) Artă Construcţii : ,,Costumul naţional” - - să se exprime corect lexical şi Analiza lucrărilor
2. pioneze gramatical  Conversaţia
Vizionare D.V.D : ,,Fata babei şi fata -să realizeze costumul naţional după  Exerciţiul
Activităţi

c)Construcţii moşneagului”, de Ion Creangă cerinţe


-să precizeze personajele lecturii;
Activităţi pe domenii
1.Educarea Activitate integrată :

experienţiale (ADE)
limbajului D.L.C. – Lectura educatoarei - ,,Povestea -să descrie imaginea de pe planşă;
olarului”, de Călin Gruia -să identifice sunetul cu care începe un  Conversaţia
cuvânt;  Observaţia Concurs
3. 2.Activitate D.O.S. – Activitate practică -să se exprime în propoziţii corect  Explicaţia
practică ,,Hora Unirii” – decupare, asamblare formulate gramatical;  Exerciţiul Analiza produsului
-să decupeze pe contur şi să lipească
piesele pentru realizarea lucrării
practice
ACTIVITATE
4. Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare
METODICĂ

SĂPTĂMÂNA 16:
PROIECTUL : ,,A FOST ODATĂ…” SUBTEMA : ,,STRĂMOŞII NOŞTRI”
LUNI

Nr CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA OBIECTIVE METODE ŞI


EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE OPERAŢIONALE PROCEDEE
personală (ADP)
Întâlnirea de dimineaţă:

Activităţi de
,,Musafirul” -să exerseze deprinderi motrice Aprecieri

dezvoltare
Rutină anterior învăţate;
Tranziţii: ,,La oglindă”
Tranziţii -să identifice şi să respecte  Explicaţia
1. Rutine:
regulile unui comportament  Exerciţiul
,,Învăţăm să respectăm!”
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine civilizat şi regulile de ordine şi
şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” autoservire
Bibliotecă : ,,Citim imagini legate de trecutul -să recunoască diferite imagini şi
(ALA)liber alese

a) Biblioteca istoric al poporului român’’ să le descrie; Evaluare verbală


Construcţii : ,,Casa Armatei”(cu materiale la - să se exprime corect lexical şi  Conversaţia
b)Construcţii alegere) gramatical  Explicaţia
2.
c) Jocuri Jocuri distractive în sala de grupă : -să construiască Casa Armetei cu  Exerciţiul
domenii Activităţi

distractive ,,Scaunul povestitorului” materiale la alegere  Jocul


-să interpreteze creativ rolul ales
experienţiale

1. D.Ş. – Activitate integrată : -să observe imaginile şi să


Activităţi pe

Cunoaşterea D.Ş. – Cunoaşterea mediului–Lectură după precizeze cine au fost strămoşii  Conversaţia
mediului imagini ,,Cine au fost strămoşii noştri ?” noştri  Povestirea Emiterea judecăţilor
3. 2. D.E.C. – D.E.C. – Pictură -să se exprime corect lexical şi  Explicaţia de valoare
Educaţie ,, Dacii şi romanii” gramatical  Exerciţiul Expunerea şi analiza
(ADE)

plastică -să transpună prin intermediul lucrărilor


desenului eroi ai neamului nostru
ACTIVITATE
4. Întocmirea hărţii subtemei ,,Strămoşii noştri”
METODICĂ

MARŢI
Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI
OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
Întâlnirea de dimineaţă:
Activităţi de dezvoltare
,,Eroii neamului” Analiza produsului
personală (ADP)
Rutină Tranziţii: „Are mama o fetiţă” -să exerseze deprinderi motrice anterior
Tranziţii Rutine: învăţate;
 Explicaţia
1. ,,Învăţăm să respectăm” -să identifice şi să respecte regulile
 Exerciţiul
Joc distractiv Ne pregătim de activităţi- deprinderi de unui comportament civilizat şi regulile
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” de ordine şi autoservire

a)Bibliotecă : Bibliotecă : ,,Litera şi sunetul S”- găseşte -să recunoască diferite imagini şi să le
cuvinte cu sunetul S la început, în interior descrie; Evaluare verbală
(ALA)liber alese

b)Artă şi la sfârşitul cuvântului -să identifice litera şi sunetul S, la


Joc de rol : ,,De-a soldaţii” început, in interior şi la sfârşitul Analiza produsului
c)Joc distractiv Joc distractiv : ,,La ţintă” cuvântului  Conversaţia
2.
- să se exprime corect lexical şi  Exerciţiul
Activităţi

gramatical;
-să rezolve corect fişele de lucru
-să interpreteze creativ rolul ales
Activităţi pe domenii

1.Educarea Activitate integrată : -să descrie imaginea de pe planşa;


experienţiale (ADE)

limbajului D.L.C. – Lectura educatoarei - ,,Stejarul -să se exprime în propoziţii corect


din Borzeşti” de Eusebiu Camilar formulate gramatical;  Conversaţia
D.E.C. – Educaţie muzicală -să recunoască personajele;  Explicaţia Emiterea judecăţilor
3. 2.Educaţie Cântec - ,,Noi suntem români” -să interpreteze vocal cântecul,  Povestirea de valoare
muzicală Cântec joc- ,,Hai să-ntindem hora mare” respectând linia melodică, ritmul;  Exerciţiul Aprecieri

ACTIVITATE
4. Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
METODICĂ
MIERCURI

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală

-să exerseze deprinderi motrice


Întâlnirea de dimineaţă: anterior învăţate;
Activităţi de

,,Ziua Unirii” -să identifice şi să respecte regulile


Rutină
Tranziţii: ,, Hai să dăm mână cu mână!” unui comportament civilizat şi
Tranziţii  Explicaţia
1. Rutine: regulile de ordine şi autoservire  Jocul
,,Învăţăm să respectăm”
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ADP)

a) Biblioteca Biblioteca: „Hora” - puzzle -să îmbine corect piesele de puzzle;


Activităţi pe domenii Activităţi liber

b) Ştiinţă Nisip şi apă : ,,Hai să dăm mână cu mână!” -să execute urme de mâini pe nisip, Analiza lucrărilor
–urme de mâini după cerinţe Emiterea
alese

 Exerciţiul
2. c)Nisip şi apă Ştiinţă : ,,Ce ştii despre”– fişe de lucru – -să completeze corect fişele de lucru judecăţilor de
 Observaţia
d) Joc de rol: asocieri -să răspundă corect la întrebările din valoare
(ALA)

 Conversaţia
Program distractiv – Joc concurs ,,Cine ştie cadrul concursului;
mai multe ?”
1.Activitate Activitate integrată : -să completeze corect fişele de
experienţiale (ADE)

matematică D.Ş. – Activitate matematică – ,,Verificarea lucru, respectând cerinţele


număratului în limitele 1 -6” - fişe de lucru -să execute corect exerciţiile pentru  Conversaţia Aprecieri verbale
2.Educaţie D.P.M. ,,Alergare îmbinată cu rostogolirea încălzirea organismului;  Observaţia
Psiho-motorie mingii pe sol’’ -să execute corect alergarea  Explicaţia
3.
Jocuri: îmbinată cu rostogolirea mingii pe  Demonstraţia
„Cursa după mingea rostogolită’’, ,,Plimbăm sol  Exerciţiul
păpuşa’’

ACTIVITATE
4. Studiu individual - ,,Metode interactive”
METODICĂ
JOI

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală

Întâlnirea de dimineaţă: -să exerseze deprinderi motrice Aprecieri verbale


Activităţi de

Rutină ,,Ce simt faţă de..?” anterior învăţate;


Tranziţii Tranziţii: ,,Drag mi-e jocul românesc!” -să identifice şi să respecte regulile  Explicaţia
1. unui comportament civilizat şi
Rutine:,,Învăţăm să păstrăm”  Exerciţiul
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de regulile de ordine şi autoservire
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ADP)

Bibliotecă: ,,Identifică şi încercuieşte litera -să recunoască diferite imagini şi să le


Activităţi liber

,,S” – fişe de lucru; descrie; Evaluare verbală


a) Biblioteca -exerciţii grafice –,,Scrie litera S” -să identifice cuvinte cu sunetul S la
alese

-Conversaţia
2. b) Artă: Artă: „Ornăm vase de lut” - grafisme început Emiterea judecăţilor
-Explicaţia
c) Divertisment Divertisment : ,,Lectura educatoarei – -să execute creativ grafismele de valoare
(ALA)

-Exerciţiul
poezia ,,Sergentul”, de V. Alecsandri - să se exprime corect lexical şi Joc de rol
gramatical
1.Activitate Activitate integrată :
matematică D.Ş. – Activitate matematică -să realizeze corect fişele de lucru
Activităţi pe domenii
experienţiale (ADE)
,, Şir crescător, descrescător 1-6; -să recunoască diferite imagini şi să le
2.Educaţie compunerea şi descompunerea nr. 6; descrie;  Conversaţia Aprecieri verbale
pentru societate adunări şi scăderi” – exerciţii cu material -să ordoneze crescător şi descrescător  Observaţia
individual, fişe de lucru şirul nr.  Explicaţia
3.
-să compună şi să descompună nr. 6;  Demonstraţia
D.O.S. – Educaţie pentru societate: ,,Să - să se exprime corect lexical şi  Exerciţiul
cinstim memoria străbunilor noştri”- gramatical
convorbire -să identifice faptele de vitejie ale
străbunilor noştri

ACTIVITATE
4. Pregătirea materialelor pentru activitatea practică
METODICĂ

VINERI

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală

Întâlnirea de dimineaţă: -să exerseze deprinderi motrice anterior


Activităţi de

Rutină ,,Unde-i unul, nu-i putere!” învăţate; Aprecieri verbale


Tranziţii Tranziţii: ,,Noi suntem români” -să identifice şi să respecte regulile  Explicaţia
1. unui comportament civilizat şi regulile
Rutine: ,,Învăţăm să păstrăm”  Exerciţiul
Joc de mişcare Ne pregătim de activităţi- deprinderi de de ordine şi autoservire
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ADP)
a) Bibliotecă Bibliotecă: ,,Identifică şi încercuieşte -să identifice şi să încercuiască
litera ,,S” – fişe de lucru; litera ,,S” Emiterea judecăţilor

(ALA)liber alese
Artă: „Ziduri de apărare” - grafisme -să scrie corect exerciţiile grafice de valoare
b) Artă Construcţii : ,,Ziduri de apărare” – - să se exprime corect lexical şi Analiza lucrărilor
c)Construcţii material la alegere gramatical
2.  Conversaţia
Lectura educatoarei : ,,Mihai Viteazul” -să realizeze ziduri de apărare, cu
 Exerciţiul
Activităţi

– povestire populară materiale la alegere, după cerinţe


Joc de rol : ,,Suntem soldaţi” -să precizeze personajele lecturii;
-să interpreteze creativ rolul ales
Activităţi pe domenii

1.Educarea Activitate integrată :


experienţiale (ADE)

limbajului D.L.C. – Joc didactic ,,Vreau să aflu!” -să descrie imaginea de pe planşă;
-propoziţia interogativă -să identifice sunetul cu care începe un  Conversaţia
cuvânt;  Observaţia Concurs
3. 2.Activitate D.O.S. – Activitate practică -să se exprime în propoziţii corect  Explicaţia
practică ,, Dacii şi romanii” – lucrare colectivă formulate gramatical;  Exerciţiul Analiza produsului
-să decupeze pe contur şi să lipească
piesele pentru realizarea lucrării
practice
ACTIVITATE
4. Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare
METODICĂ

SĂPTĂMÂNA 17:
PROIECTUL : ,,A FOST ODATĂ…” SUBTEMA : ,,CUM ŞI CU CE CĂLĂTORIM – ÎN MAŞINA TIMPULUI!”
LUNI
Nr CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA OBIECTIVE METODE ŞI
EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE OPERAŢIONALE PROCEDEE

personală (ADP)
Activităţi de Întâlnirea de dimineaţă: -să exerseze deprinderi motrice Aprecieri
dezvoltare Rutină ,,Mesajul din sticlă” anterior învăţate;
Tranziţii Tranziţii:,,Ninge liniştit” -să identifice şi să respecte  Explicaţia
1.
Rutine: ,,Ştiu să mă port în….” regulile unui comportament  Exerciţiul
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine civilizat şi regulile de ordine şi
şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” autoservire
Bibliotecă : ,,Decodificăm mesajul -să recunoască diferite imagini şi
a) Biblioteca naufragiaţilor; ,,S.O.S – răspundem în scris să le descrie; Evaluare verbală
(ALA)liber alese

mesajelor’’ - să se exprime corect lexical şi


 Conversaţia
b)Construcţii Construcţii : ,,Mijloace de transport”(cu gramatical
 Explicaţia
2. c) Jocuri materiale la alegere) -să construiască mijloace de
 Exerciţiul
distractive Lectura educatoarei: transport, cu materiale la alegere
Activităţi

 Jocul
,,Povestea automobilului” -să audieze cu atenţie povestea,
să reţină ideile acesteia şi să
demonstreze că a înţeles.
1. D.Ş. – Activitate integrată : -să observe imaginile şi să
Activităţi pe domenii
experienţiale (ADE)

Cunoaşterea D.Ş. – Cunoaşterea mediului – Lectură după precizeze mijloacele de transport


 Conversaţia Emiterea judecăţilor
mediului imagini- ,,Mijloace de transport” cunoscute
 Povestirea de valoare
2. D.E.C. – -să se exprime corect lexical şi
3.  Explicaţia
Educaţie D.E.C. – Pictură gramatical Expunerea şi analiza
 Exerciţiul
plastică ,, Mijlocul de transport preferat” -să transpună prin intermediul lucrărilor
desenului mijlocul de transport
preferat
ACTIVITATE
4. Întocmirea hărţii subtemei ,,În maşina timpului”
METODICĂ

MARŢI

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală
Întâlnirea de dimineaţă:
,,De vorbă cu maşina timpului” Analiza produsului
Activităţi de
Rutină -să exerseze deprinderi motrice anterior
Tranziţii: „În tren”
Tranziţii învăţate;
Rutine:,,Ştiu să mă port în….”  Explicaţia
1. -să identifice şi să respecte regulile
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de  Exerciţiul
Joc distractiv unui comportament civilizat şi regulile
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
de ordine şi autoservire
(ALA)liber alese(ADP)

a)Bibliotecă : Bibliotecă : ,,Litera şi sunetul T”- -să recunoască diferite imagini şi să le


găseşte cuvinte cu sunetul T la început descrie; Evaluare verbală
b)Artă Artă: „Trenuleţul” – exerciţii grafice -să identifice litera şi sunetul T, la
Joc de rol : ,,La casa de bilete” început, in interior şi la sfârşitul Analiza produsului
 Conversaţia
2. c)Joc distractiv cuvântului;
 Exerciţiul
Jocuri distractive în sala de grupă : -să distingă sunetele ce compun
Activităţi

,,Naufragiaţii” cuvintele şi să le pronunţe corect;


- să execute corect grafismele;
-să interpreteze creativ rolul ales
Activităţi pe domenii

1.Educarea Activitate integrată : -să descrie imaginea de pe planşa;


experienţiale (ADE)

limbajului D.L.C. – Lectura educatoarei - -să audieze cu atenţie lectura, să reţină


,,Acceleratul”, de George Topârceanu ideile acesteia şi să demonstreze că a  Conversaţia
D.E.C. – Educaţie muzicală înţeles.  Explicaţia Emiterea judecăţilor
3. 2.Educaţie Cântec - ,,Trenul” -să se exprime în propoziţii corect  Povestirea de valoare
muzicală Cântec joc -,,Semaforul” formulate gramatical;  Exerciţiul Aprecieri
-să interpreteze vocal cântecul,
respectând linia melodică, ritmul;

ACTIVITATE
4. Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
METODICĂ

MIERCURI
Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI
OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE

dezvoltare personală
-să exerseze deprinderi motrice
Întâlnirea de dimineaţă: anterior învăţate;
Activităţi de
Rutină „Cu avionul” -să identifice şi să respecte regulile
Tranziţii Tranziţii: ,, Sunt un copil cuminte”- unui comportament civilizat şi  Explicaţia
1. regulile de ordine şi autoservire
Rutine:,,Ştiu să mă port în….”  Jocul
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ADP)

a) Biblioteca Biblioteca: „Avionul” - puzzle -să îmbine corect piesele de puzzle;


(ALA)liber alese

b) Ştiinţă Nisip şi apă : ,,Pista de aterizare”– desene -să execute o pistă de aterizare pe Analiza lucrărilor
Ştiinţă : ,,Când a apărut trenul ?; Unde se nisip, după cerinţe Emiterea
c)Nisip şi apă construiesc trenurile?; Ce pune trenul în -să comunice impresii, idei pe baza  Exerciţiul judecăţilor de
2.
d) Joc de rol: mişcare?” observărilor efectuate;  Observaţia valoare
Activităţi

Lectura educatoarei - ,, Viaţa-i atât de -să audieze cu atenţie lectura, să  Conversaţia


frumoasă!”, O.P.Iaşi reţină ideile acesteia şi să
demonstreze că a înţeles.
Activităţi pe domenii

1.Activitate Activitate integrată : -să completeze corect fişele de


experienţiale (ADE)

matematică D.Ş. – Activitate matematică- ,,Grupează lucru, respectând cerinţele


după cum îţi spun! – numărul şi cifra 7”- -să identifice poziţia unui obiect  Conversaţia Aprecieri verbale
2.Educaţie exerciţii cu material individual - fişe de într-un şir utilizând numeralul  Observaţia
Psiho-motorie lucru ordinal;  Explicaţia
3.
D.P.M. - Învăţarea mersului în echilibru pe -să execute corect exerciţiile pentru  Demonstraţia
plan ridicat cu anumite sarcini încălzirea organismului;  Exerciţiul
Jocuri: ,,Pune mingea în coş!’’,,Mingea în -să execute corect mersul în
cerc” echilibru pe plan inclinat
ACTIVITATE
4. Studiu individual ,,Metode interactive”
METODICĂ
JOI

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală

Întâlnirea de dimineaţă: -să exerseze deprinderi motrice Aprecieri verbale


Activităţi de

Rutină ,,Mărci de autoturisme” anterior învăţate;


Tranziţii Tranziţii: ,,Trenul” -să identifice şi să respecte regulile  Explicaţia
1. unui comportament civilizat şi
Rutine: ,,Ştiu să mă port în…”  Exerciţiul
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de regulile de ordine şi autoservire
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ADP)

Ştiinţă: „Combustibili-utilitate şi efecte” -să recunoască diferite imagini şi să le


Activităţi liber

Bibliotecă : ,,Identifică şi încercuieşte descrie; Evaluare verbală


a) Biblioteca litera ,,t” – fişe de lucru; -să identifice cuvinte cu sunetul t la
alese

-Conversaţia
2. b) Ştiinţă: -exerciţii grafice –,,Scrie litera t” început Emiterea judecăţilor
-Explicaţia
c) Divertisment Divertisment : ,,Învăţarea poeziei -să execute creativ grafismele de valoare
(ALA)

-Exerciţiul
,,Semaforul”, de Ştefan Feneşeanu -să audieze cu atenţie lectura, să Joc de rol
memoreze şi să recite expresiv poezia
1.Activitate Activitate integrată :
Activităţi pe domenii
experienţiale (ADE)

matematică D.Ş – Activitate matematică -să realizeze corect fişele de lucru


,,Compunerea şi descompunerea nr. 7; -să recunoască diferite imagini şi să le  Conversaţia
2.Educaţie exerciţii cu material individual, fişe de descrie;  Observaţia Aprecieri verbale
pentru societate lucru -să compună şi să descompună nr. 7;  Explicaţia
3.
- să se exprime corect lexical şi  Demonstraţia
D.O.S. – Educaţie pentru societate- ,,Să gramatical  Exerciţiul
respectăm regulile de circulaţie”- -să identifice şi să respecte regulile de
convorbire circulaţie

ACTIVITATE
4. Pregătirea materialelor pentru activitatea practică
METODICĂ
VINERI

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală

Întâlnirea de dimineaţă: -să exerseze deprinderi motrice anterior


Activităţi de

Rutină ,,Călătorii de-a lungul vremii” învăţate; Aprecieri verbale


Tranziţii Tranziţii: ,,Semaforul”-poezie -să identifice şi să respecte regulile  Explicaţia
1. unui comportament civilizat şi regulile
Rutine:,,Ştiu să mă port în…”  Exerciţiul
Joc de mişcare Ne pregătim de activităţi- deprinderi de de ordine şi autoservire
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ADP)

a) Bibliotecă Bibliotecă: „În gară” -să recunoască diferite imagini şi să le


Artă: „Domnul t”- exerciţii grafice descrie; Emiterea judecăţilor
Construcţii : ,,Trenul”- diferite forme de -să identifice cuvinte cu sunetul t la de valoare
b) Artă realizare – material la alegere început Analiza lucrărilor
(ALA)liber alese

c)Construcţii Joc de rol : ,,De-a excursioniştii” -să scrie corect exerciţiile grafice
- să se exprime corect lexical şi
2. Vizionare DVD : ,,Poveşti îndrăgite de gramatical  Conversaţia
copii” -să realizeze un tren, cu materiale la  Exerciţiul
Activităţi

alegere, după cerinţe


-să interpreteze creativ rolul ales
-să vizioneze cu atenţie povestea, să
reţină ideile acesteia şi să demonstreze
că a înţeles.
Activităţi pe domenii
1.Educarea Activitate integrată :

experienţiale (ADE)
limbajului D.L.C. – ,,Cu ce călătorim?” -să descrie imaginea de pe planşă;
-să identifice sunetul cu care începe un  Conversaţia
D.O.S. – Activitate practică cuvânt;  Observaţia Concurs
3. 2.Activitate ,,Mijloace de transport” – îndoituri -să se exprime în propoziţii corect  Explicaţia
practică formulate gramatical;  Exerciţiul Analiza produsului
-să decupeze pe contur şi să lipească
piesele pentru realizarea lucrării
practice
ACTIVITATE
4. Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare
METODICĂ

SĂPTĂMÂNA 18:
PROIECTUL : ,,AU FOST ŞI SUNT…. ÎN JURUL NOSTRU” SUBTEMA : ,,VIEŢUITOARELE PĂMÂNTULUI – ANIMALE DOMESTICE”
LUNI

Nr CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA OBIECTIVE METODE ŞI


EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE OPERAŢIONALE PROCEDEE
personală (ADP)

Întâlnirea de dimineaţă:
Activităţi de

-să exerseze deprinderi motrice Aprecieri


dezvoltare

Rutină ,,A fost odată…”(animale dispărute) anterior învăţate;


Tranziţii Tranziţii: ,,Trenul” -să identifice şi să respecte  Explicaţia
1.
Rutine:,,Învăţăm să protejăm!” regulile unui comportament  Exerciţiul
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine civilizat şi regulile de ordine şi
şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” autoservire
Bibliotecă: ,,Citim imagini din cărţi, reviste, -să recunoască diferite imagini şi
a) Biblioteca enciclopedii legate de animalele domestice; să le descrie; Evaluare verbală

(ALA)liber alese
-unim punctele ” – exerciţii grafice -să execute corect exerciţiile
 Conversaţia
b)Construcţii Construcţii : ,,Adăposturi pentru animale” grafice;
 Explicaţia
2. c) Jocuri Jocuri de mişcare : - să se exprime corect lexical şi
 Exerciţiul
distractive ,,Scapă cine poate!” gramatical
domenii Activităţi

 Jocul
-să construiască adăposturi pentru
animale, cu materiale la alegere;
experienţiale

1. D.Ş. – Activitate integrată : -să observe imaginile şi să


Activităţi pe

Cunoaşterea D.Ş. – Cunoaşterea mediului – Lectură după precizeze animalele domestice;  Conversaţia
mediului imagini ,,Animale domestice” -să se exprime corect lexical şi  Povestirea Emiterea judecăţilor
3. 2. D.E.C. – D.E.C. – Pictură gramatical;  Explicaţia de valoare
Educaţie ,, Animalul domestic preferat” -să transpună prin intermediul  Exerciţiul Expunerea şi analiza
(ADE)

plastică desenului animalul domestic lucrărilor


preferat
ACTIVITATE
4. Întocmirea hărţii subtemei ,, Vieţuitoarele pământului-animale domestice ”
METODICĂ

MARŢI

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală
Întâlnirea de dimineaţă:
,,La muzeu” Analiza produsului
Activităţi de
Rutină -să exerseze deprinderi motrice anterior
Tranziţii: ,,Ursul păcălit de vulpe”
Tranziţii învăţate;
Rutine: ,,Învăţăm să protejăm!”  Explicaţia
1. -să identifice şi să respecte regulile  Exerciţiul
Joc distractiv unui comportament civilizat şi regulile
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea de ordine şi autoservire
?”
(ALA)liber alese(ADP)

a)Bibliotecă : Bibliotecă : ,,Litera şi sunetul P”- -să recunoască diferite imagini şi să le


găseşte cuvinte cu sunetul p la început descrie; Evaluare verbală
b)Artă Artă: „Domnul P” – exerciţii grafice -să identifice litera şi sunetul P, la
Joc de rol : ,,La fermă” început, in interior şi la sfârşitul Analiza produsului
 Conversaţia
2. c)Joc distractiv Vizionare PowerPoint : cuvântului;
 Exerciţiul
,,Din lumea animalelor domestice” -să distingă sunetele ce compun
Activităţi

cuvintele şi să le pronunţe corect;


- să execute corect grafismele;
-să interpreteze creativ rolul ales
Activităţi pe domenii

1.Educarea Activitate integrată : -să descrie imaginea de pe planşa;


experienţiale (ADE)

limbajului D.L.C. – Lectura educatoarei - ,,Căţeluşul -să audieze cu atenţie lectura, să reţină
şchiop’’, de Elena Farago ideile acesteia şi să demonstreze că a  Conversaţia
D.E.C. – Educaţie muzicală înţeles.  Explicaţia Emiterea judecăţilor
3. 2.Educaţie Cântec - ,, Graiul animalelor”- predare -să se exprime în propoziţii corect  Povestirea de valoare
muzicală Joc muzical - ,,Mergi cum cânt!” formulate gramatical;  Exerciţiul Aprecieri
-să interpreteze vocal cântecul,
respectând linia melodică, ritmul;

ACTIVITATE
4. Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
METODICĂ

MIERCURI
Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI
OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE

dezvoltare personală
-să exerseze deprinderi motrice
Activităţi de Întâlnirea de dimineaţă: anterior învăţate;
,,Dinozaurii?” -să identifice şi să respecte regulile
Rutină
Tranziţii: ,, Graiul animalelor” unui comportament civilizat şi
Tranziţii  Explicaţia
1. Rutine:,,Învăţăm să protejăm!” regulile de ordine şi autoservire  Jocul
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ADP)

a) Biblioteca Biblioteca: „Animale” - puzzle -să îmbine corect piesele de puzzle;


(ALA)liber alese

b) Ştiinţă Nisip şi apă : ,,Urme de paşi ” -să execute urme de paşi pe nisip, Analiza lucrărilor
Ştiinţă : ,,Ce ştim despre animalele după cerinţe; Emiterea
c)Nisip şi apă domestice?”; -să comunice impresii, idei pe baza  Exerciţiul judecăţilor de
2.
d) Joc de rol: Divertisment : ,,Curiozităţi despre animale” observărilor efectuate;  Observaţia valoare
Activităţi

-să audieze cu atenţie lectura, să  Conversaţia


reţină ideile acesteia şi să
demonstreze că a înţeles.
Activităţi pe domenii

1.Activitate Activitate integrată : -să completeze corect fişele de


experienţiale (ADE)

matematică D.Ş. – Activitate matematică – ,,Verificarea lucru, respectând cerinţele


număratului în limitele 1 -7” - fişe de lucru -să identifice poziţia unui obiect  Conversaţia Aprecieri verbale
2.Educaţie într-un şir utilizând numeralul  Observaţia
Psiho-motorie D.P.M. Învăţarea săriturii în lungime de pe ordinal;  Explicaţia
3.
loc. -să execute corect exerciţiile pentru  Demonstraţia
Jocuri: ,,Hop, hop!’’, ,,Apă, foc!” încălzirea organismului;  Exerciţiul
-să execute corect săritura în
lungime de pe loc
ACTIVITATE
4. Studiu individual „ Ghid de bune practici”
METODICĂ
JOI

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală

Întâlnirea de dimineaţă: -să exerseze deprinderi motrice anterior Aprecieri verbale


Activităţi de

,,Cel mai iubit animal” învăţate;


Rutină
Tranziţii: ,,Graiul animalelor” -să identifice şi să respecte regulile unui
Tranziţii  Explicaţia
1. Rutine: ,,Învăţăm să protejăm!” comportament civilizat şi regulile de  Exerciţiul
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi autoservire
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ADP)

Bibliotecă: ,,Identifică şi încercuieşte litera -să recunoască diferite imagini şi să le


Activităţi liber

,,P” – fişe de lucru; exerciţii grafice descrie; Evaluare verbală


a) Biblioteca –,,Scrie litera P” -să identifice cuvinte cu sunetul p la
alese

-Conversaţia
2. b) Ştiinţă: Ştiinţă: „ Ce foloase avem de la animale?” început Emiterea
-Explicaţia
c) Divertisment Program liber ales: ,, Povestim ce ştim -să execute corect grafismele judecăţilor de
(ALA)

-Exerciţiul
despre animale domestice” -să comunice impresii, idei pe baza valoare
observărilor efectuate.
1.Activitate Activitate integrată :
matematică D.Ş – Activitate matematică - ,, Şir -să realizeze corect fişele de lucru
Activităţi pe domenii experienţiale

crescător, descrescător 1-7; compunere şi -să recunoască diferite imagini şi să le


2.Educaţie descompunerea nr. 7; adunări şi scăderi” descrie; Aprecieri
 Conversaţia
pentru societate – fişe de lucru -să ordoneze crescător şi descrescător verbal
 Observaţia
D.O.S. – Educaţie pentru societate şirul 1-7; e
 Explicaţia
3. „Să iubim şi să îngrijim animalele!” -să efectueze operaţii de adunare şi
 Demonstraţia
(ADE)

scădere cu 1-2 unităţi, în limitele 1-7.


 Exerciţiul
-să compună şi să descompună nr. 7;
- să manifeste disponibilitate în a
participa la acţiuni de îngrijire şi
protejare a animalelor, aplicând
cunoştinţele dobândite.
ACTIVITATE
4. Pregătirea materialelor pentru activitatea practică
METODICĂ
VINERI

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală

Întâlnirea de dimineaţă: -să exerseze deprinderi motrice anterior


Activităţi de

Rutină ,,Animalul preferat” învăţate; Aprecieri verbale


Tranziţii Tranziţii: ,,Azorel”-cântec -să identifice şi să respecte regulile  Explicaţia
1. unui comportament civilizat şi regulile
Rutine:,,Învăţăm să protejăm!”  Exerciţiul
Joc de mişcare Ne pregătim de activităţi- deprinderi de de ordine şi autoservire
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ADP)

a) Bibliotecă Bibliotecă: „În curtea bunicii” –citire de -să recunoască diferite imagini şi să le
imagini descrie; Emiterea judecăţilor
-să identifice cuvinte cu sunetul p la de valoare
(ALA)liber alese

b) Artă Artă : ,, Colorăm animalul preferat!”; început Analiza lucrărilor


c)Construcţii Construcţii: „Animalul preferat” - să se exprime corect lexical şi
Joc de rol : ,,La fermă” gramatical
2.  Conversaţia
-să realizeze un animal iubit, cu
 Exerciţiul
Activităţi

Vizionare PowerPoint : ,,Poveşti cu materiale la alegere, după cerinţe


animale” -să interpreteze creativ rolul ales
-să vizioneze cu atenţie povestea, să
reţină ideile acesteia şi să demonstreze
că a înţeles.
1.Educarea Activitate integrată :

Activităţi pe domenii
experienţiale (ADE)
limbajului D.L.C. – Concurs: ,,Cine ştie mai bine?” -să descrie imaginea de pe planşă;
- propoziţie, cuvânt, silabă, sunet – -să răspundă corect la întrebări;
 Conversaţia Concurs
-să identifice sunetul cu care începe un
 Observaţia
2.Activitate D.O.S. – Activitate practică- ,,La fermă” cuvânt;
3.  Explicaţia
practică – decupare, lipire- -să se exprime în propoziţii corect Analiza produsului
 Exerciţiul
formulate gramatical;
-să decupeze pe contur şi să lipească
piesele pentru realizarea lucrării
practice
ACTIVITATE
4. Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare
METODICĂ

SĂPTĂMÂNA 19:
PROIECTUL : ,,AU FOST ŞI SUNT…. ÎN JURUL NOSTRU” SUBTEMA : ,,VIEŢUITOARELE PĂMÂNTULUI – ANIMALE SĂLBATICE”
LUNI

Nr CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA OBIECTIVE METODE ŞI


EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE OPERAŢIONALE PROCEDEE
personală (ADP)
Întâlnirea de dimineaţă:

Activităţi de
-să exerseze deprinderi motrice Aprecieri

dezvoltare
Rutină ,,Animalele pădurii” anterior învăţate;
Tranziţii Tranziţii: ,,Iepurasul Ţup” -să identifice şi să respecte  Explicaţia
1.
Rutine: ,,Învăţăm să protejăm!” regulile unui comportament  Exerciţiul
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine civilizat şi regulile de ordine şi
şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” autoservire
Bibliotecă : ,,Citim imagini din cărţi!”- -să recunoască diferite imagini şi
a) Biblioteca enciclopedia despre animalele sălbatice care să le descrie; Evaluare verbală
(ALA)liber alese

trăiesc la noi în ţară; „Scriem numele -să execute corect exerciţiile


 Conversaţia
b)Construcţii animalelor după model’’ grafice;
 Explicaţia
2. c) Jocuri Construcţii : ,,Adăposturi pentru animalele - să se exprime corect lexical şi
 Exerciţiul
distractive pădurii”(cu materiale la alegere) gramatical
Activităţi

 Jocul
Jocuri de mişcare : ,, Câte unul pe cărare”; -să construiască adăposturi pentru
,,Când am fost noi la pădure” animale, cu materiale la alegere;

1. D.Ş. – Activitate integrată : -să observe imaginile şi să


Activităţi pe domenii
experienţiale (ADE)

Cunoaşterea D.Ş. – Cunoaşterea mediului – Lectură după precizeze animalele/păsările


 Conversaţia Emiterea judecăţilor
mediului imagini ,,Animalele/păsările pământului” pământului” ;
 Povestirea de valoare
2. D.E.C. – D.E.C. – Pictură -să se exprime corect lexical şi
3.  Explicaţia
Educaţie ,, Animalul preferat” gramatical; Expunerea şi analiza
 Exerciţiul
plastică -să transpună prin intermediul lucrărilor
desenului animalul sălbatic
preferat
ACTIVITATE
4. Întocmirea hărţii subtemei ,, Vieţuitoarele pământului-animale sălbatice ”
METODICĂ

MARŢI

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală
Întâlnirea de dimineaţă:
„Glasul animalelor” Analiza produsului
Activităţi de
Rutină -să exerseze deprinderi motrice anterior
Tranziţii: ,,Vulpe, tu mi-ai furat gâsca!”
Tranziţii învăţate;
Rutine: ,,Învăţăm să protejăm!”  Explicaţia
1. -să identifice şi să respecte regulile
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de  Exerciţiul
Joc distractiv unui comportament civilizat şi regulile
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
de ordine şi autoservire
(ALA)liber alese(ADP)

a)Bibliotecă : Bibliotecă : ,,Litera şi sunetul Ş”- găseşte -să recunoască diferite imagini şi să le
cuvinte cu sunetul ş la început descrie; Evaluare verbală
b)Artă Joc de rol : ,,De-a medicii veterinari” -să identifice litera şi sunetul Ş, la
Jocuri distractive: ,,Şoarecele şi pisica”; început, in interior şi la sfârşitul Analiza produsului
 Conversaţia
2. c)Joc distractiv ,,Raţele şi vânătorii” cuvântului;
 Exerciţiul
-să distingă sunetele ce compun
Activităţi

cuvintele şi să le pronunţe corect;


- să execute corect grafismele;
-să interpreteze creativ rolul ales
Activităţi pe domenii

1.Educarea Activitate integrată : -să descrie imaginea de pe planşa;


experienţiale (ADE)

limbajului D.L.C. Povestirea copiilor-,,Cei trei -să audieze cu atenţie lectura, să reţină
purceluşi’’, de Serghei Mihailov ideile acesteia şi să demonstreze că a  Conversaţia
D.E.C. – Educaţie muzicală înţeles.  Explicaţia Emiterea judecăţilor
3. 2.Educaţie Cântec - ,,Veveriţa” -să se exprime în propoziţii corect  Povestirea de valoare
muzicală Cântec joc- ,,Glasul animalelor” formulate gramatical;  Exerciţiul Aprecieri
-să interpreteze vocal cântecul,
respectând linia melodică, ritmul;

ACTIVITATE
4. Pregătirea materialelor pentru activitatea matematică din ziua următoare
METODICĂ

MIERCURI
Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI
OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE

dezvoltare personală
-să exerseze deprinderi motrice
Întâlnirea de dimineaţă: anterior învăţate;
Activităţi de
Rutină ,,Urme de animale” -să identifice şi să respecte regulile
Tranziţii Tranziţii: ,,Glasul animalelor” unui comportament civilizat şi  Explicaţia
1. regulile de ordine şi autoservire
Rutine: ,,Învăţăm să protejăm!”  Jocul
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea ?”
(ADP)

a) Biblioteca Biblioteca: „Animale” - puzzle -să îmbine corect piesele de puzzle;


(ALA)liber alese

b) Ştiinţă Ştiinţă : ,,Ce ştim despre animalele -să execute urme de paşi pe nisip, Analiza lucrărilor
sălbatice?”; după cerinţe; Emiterea
c)Nisip şi apă Nisip şi apă : ,,Urme de paşi şi lăbuţe” -să comunice impresii, idei pe baza  Exerciţiul judecăţilor de
2.
d) Joc de rol: Joc de masă : ,,Lotto cu animale sălbatice şi observărilor efectuate;  Observaţia valoare
Activităţi

domestice” -să audieze cu atenţie lectura, să  Conversaţia


Lectura educatoarei - ,,Cum a căpătat reţină ideile acesteia şi să
cămila cocoaşă”, de R. Kipling demonstreze că a înţeles.
Activităţi pe domenii

1.Activitate Activitate integrată : -să completeze corect fişele de


experienţiale (ADE)

matematică D.Ş. – Activitate matematică- ,,Grupează lucru, respectând cerinţele


după cum îţi spun – numărul şi cifra 7”- -să identifice poziţia unui obiect  Conversaţia Aprecieri verbale
2.Educaţie exerciţii cu materiale- individual - fişe de într-un şir utilizând numeralul  Observaţia
Psiho-motorie lucru ordinal şi să grupeze obiectele după  Explicaţia
3.
D.P.M. Învăţarea târârii ca şarpele cerinţe;  Demonstraţia
Joc: ,,Al treilea fuge’’; ,,Treci prin scară!” -să execute corect exerciţiile pentru  Exerciţiul
încălzirea organismului;
-să execute corect târârea ca şarpele
ACTIVITATE
4. Întocmirea programului pentru serbarea de 8 Martie
METODICĂ
JOI

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală

Întâlnirea de dimineaţă: -să exerseze deprinderi motrice anterior Aprecieri verbale


Activităţi de

,,Puii animalelor” învăţate;


Rutină
Tranziţii: ,,Veveriţa” -să identifice şi să respecte regulile unui
Tranziţii  Explicaţia
1. Rutine: ,,Învăţăm să protejăm!” comportament civilizat şi regulile de  Exerciţiul
Ne pregătim de activităţi ; - deprinderi de ordine şi autoservire
ordine, disciplină şi autos.;Cum e vremea?
(ALA)liber alese (ADP)

Ştiinţă: „De ce creştem păsări? ” -să recunoască diferite imagini şi să le


Bibliotecă : ,,Identifică şi încercuieşte descrie; Evaluare verbală
a) Biblioteca litera ,,ş” – fişe de lucru; exerciţii grafice -să identifice cuvinte cu sunetul ş la
b) Ştiinţă: –,,Scrie litera ş” început Emiterea
c) Divertisment Vizionare DVD : ,,Poveşti cu animale şi -să execute corect grafismele -Conversaţia judecăţilor de
2.
păsări îndrăgite de copii” -să comunice impresii, idei pe baza -Explicaţia valoare
Activităţi

observărilor efectuate. -Exerciţiul


-să vizioneze cu atenţie DVD, să reţină
ideile poveştilor şi să demonstreze că a
înţeles.
1.Activitate Activitate integrată :
Activităţi pe domenii
experienţiale (ADE)

matematică D.Ş – Activitate matematică -să realizeze corect fişele de lucru


,,Compunerea şi descompunerea nr. 8; -să recunoască diferite imagini şi să le
 Conversaţia
2.Educaţie adunări şi scăderi” – exerciţii, fişe de lucru descrie; Aprecieri
 Observaţia
pentru societate D.O.S. –,,Să iubim animalele şi păsările!”- -să efectueze operaţii de adunare şi verbal
 Explicaţia
3. convorbire scădere cu 1-2 unităţi, în limitele 1-8. e
 Demonstraţia
-să compună şi să descompună nr. 8;
 Exerciţiul
- să manifeste disponibilitate în a
participa la acţiuni de îngrijire şi
protejare a animalelor, aplicând
cunoştinţele dobândite.
ACTIVITATE
4. Pregătirea materialelor pentru activitatea practică
METODICĂ

VINERI

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt. DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală

Întâlnirea de dimineaţă: -să exerseze deprinderi motrice anterior


Activităţi de

Rutină ,,Medicii veterinari” învăţate; Aprecieri verbale


Tranziţii Tranziţii: ,,Glasul animalelor” -să identifice şi să respecte regulile  Explicaţia
1. unui comportament civilizat şi regulile
Rutine:,,Învăţăm să protejăm!”  Exerciţiul
Joc de mişcare Ne pregătim de activităţi – dep. de ordine, de ordine şi autoservire
disciplină şi autoservire; Cum e vremea?
(ALA)liber alese(ADP)

a) Bibliotecă Bibliotecă: „În pădure” –citire de imagini -să recunoască diferite imagini şi să le
descrie; Emiterea judecăţilor
Joc de rol : ,,De-a medicii veterinari” -să identifice cuvinte cu sunetul ş la de valoare
b) Artă Construcţii : „Căsuţa păsărelelor” început Analiza lucrărilor
2. c)Construcţii Divertisment : ,,Carnavalul animalelor” - să se exprime corect lexical şi  Conversaţia
gramatical  Exerciţiul
Activităţi

-să realizeze căsuţa păsărelelor, cu


materiale la alegere, după cerinţe
1.Educarea Activitate integrată :

Activităţi pe domenii
experienţiale (ADE)
limbajului D.L.C.–Joc didactic-,,Animalele şi puii -să descrie imaginea de pe planşă;
lor” -să răspundă corect la întrebări;
 Conversaţia Concurs
-să identifice sunetul cu care începe un
 Observaţia
2.Activitate D.O.S. – Activitate practică: ,,Măşti de cuvânt;
3.  Explicaţia
practică animale sălbatice şi domestice” -să se exprime în propoziţii corect Analiza produsului
 Exerciţiul
formulate gramatical;
-să decupeze pe contur şi să lipească
piesele pentru realizarea lucrării
practice
ACTIVITATE
4. Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare
METODICĂ

SĂPTĂMÂNA 20:
PROIECTUL : ,,AU FOST ŞI SUNT…. ÎN JURUL NOSTRU” SUBTEMA : ,,VIEŢUITOARELE APELOR”
LUNI

Nr CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA OBIECTIVE METODE ŞI


EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE OPERAŢIONALE PROCEDEE
personală (ADP)
Întâlnirea de dimineaţă:

Activităţi de
-să exerseze deprinderi motrice Aprecieri

dezvoltare
Rutină ,, Zâna Apelor” anterior învăţate;
Tranziţii Tranziţii: ,,Glasul animalelor” -să identifice şi să respecte  Explicaţia
1.
Rutine:,,Învăţăm să protejăm!” regulile unui comportament  Exerciţiul
Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine civilizat şi regulile de ordine şi
şi autoservire; ,,Cum e vremea ?” autoservire
Bibliotecă : ,,Citim imagini din cărţi, -să recunoască diferite imagini şi
(ALA)liber alese

a) Biblioteca enciclopedii despre vieţuitoarele apelor’’ să le descrie; Evaluare verbală


Construcţii : ,,Barca, pluta, vaporul”(cu - să se exprime corect lexical şi  Conversaţia
b)Construcţii materiale la alegere) gramatical  Explicaţia
2.
c) Jocuri Jocuri de mişcare : ,,Din piatră-n piatră, -să construiască o barcă, o plută  Exerciţiul
domenii Activităţi

distractive trecem râul” ; sau un vapor, cu materiale la  Jocul


alegere;
experienţiale

1. D.Ş. – Activitate integrată : -să observe imaginile şi să


Activităţi pe

Cunoaşterea D.Ş. – Cunoaşterea mediului – Lectură după precizeze vieţuitoarele apelor;  Conversaţia
mediului imagini ,,Vieţuitoarele apelor” -să se exprime corect lexical şi  Povestirea Emiterea judecăţilor
3. 2. D.E.C. – D.E.C. – Pictură gramatical;  Explicaţia de valoare
Educaţie ,, Valurile mării” -să transpună prin intermediul  Exerciţiul Expunerea şi analiza
(ADE)

plastică desenului valurile mării lucrărilor

ACTIVITATE
4. Întocmirea hărţii subtemei ,, Vieţuitoarele apelor ”
METODICĂ

MARŢI

Nr. CATEGORIA SUBIECTUL / FORMA METODE ŞI


OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE
crt DE ACTIVITATE DE REALIZARE PROCEDEE
dezvoltare personală
Întâlnirea de dimineaţă: Analiza produsului
Activităţi de
Rutină ,,Delfinul” -să exerseze deprinderi motrice anterior
Tranziţii Tranziţii: ,,În paşi de vals” învăţate;  Explicaţia
1. Rutine: ,,Învăţăm să protejăm!” -să identifice şi să respecte regulile  Exerciţiul
Joc distractiv Ne pregătim de activităţi- deprinderi de unui comportament civilizat şi regulile
ordine şi autoservire; ,,Cum e vremea de ordine şi autoservire
?”
(ADP)