Sunteți pe pagina 1din 4

PRE$EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

Oq 4,ocew(wa 2021 N,. il- oe -5 4

Cdtre
Co ns il i ul S uperior al Proc urori I o r

in temeiul art. 31r alin. (2) din Legea nr. 312016 cu privire
la Procuratura, inaintez sesizarea privind inilierea procedurii de evaluare
a performanlelor Procurorului General (suspendat de drept din funclie),
domnul Alexandr Stoianoglo.

6'.1'%"'.X1

SANDU
H'W"$

Anexd: Sesizareo privind iniSierea procedurii de evaluare a performanlelor


Procurorului General (suspendat de drept dinfunclie),
domnul Alexandr Stoianoglo - 3 Jile.
PRE$EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

SESIZARE
privind inilierea procedurii de evaluare a performan,telor
Procurorului General (suspendat de drept din funcfie),
domnul Alexandr Stoianoglo
(formulati in temeiul art. 31r atin. (2)
din Legea nr.3l20l6 cu privire la Procuraturi)

in conformitate cu prevederile art. 31r alin. (l) qi (2) din Legeaw.3l2016


cu privire la Procuraturi:
" ( I ) in scopul aprecierii activitdlii Si a corespunderii cu func1ia delinutd,
performanyele Procurorului General se evalueazd de cdtre o comisie
de evaluare a performanlelor Procurorului General, constituitd ad-hoc
de Consiliul Superior al Procurorilor.
(2) Evaluarea performanlelor Procurorului General se iniliazd
la sesizarea PreSedintelui Republicii sau a cel pulin l/3 din membrii Consiliului
Superior al Procurorilor. Evaluarea performanlelor Procurorului General
nu poate avea loc mai des decdt o datd pe an. "

Inilierea procedurii de evaluare a perfonnantelor Procurorului General


(suspendat de drept) este determinati, in primul rdnd, de necesitatea consolidirii
increderii societeii in institulia Procuraturii Republicii Moldova. La moment
aceasta pare compromisd, av6nd in vedere lipsa unor rezultate sesizabile
in combaterea criminalitdlii qi, in special, a corupliei, inclusiv lipsa unor
progrese in investigarea furtului bancar, existen{a unor suspiciuni de lipsd
a investiga(iei efective pe marginea unor fapte infraclionale de rezonan{i
intemafionald constatate de CTEDO (de exemplu, privarea ilegali de libertate
qi deportarea ilegald in Republica Turcia a cadrelor didactice de la Liceul
Teoretic ,,Orizont"), existenla unor binuieli obiectiv justificate de utilizare
a func[iei in detrimentul interesului public.
De asemenea, in activitatea Procuraturii se atestd deficienle serioase
de comunicare institulionalE extem6, precum qi o lipsd a transparentei activitdlii,
manifestatd inclusiv in omisiunea asigurdrii accesului public la indicatorii de
performan!6 gi eficien16 institulional6 a Procuraturii. Deficienlele de comunicare
Ei lipsa de transparenli s-au manifestat chiar qi atunci cdnd in spafiul
public au
fost lansate aatzalii care par justificate din perspectiva unui ,,observator
independent" referitoare la exercitarea atribuliilor funcfionale a titularului
2

func[iei de Procuror General cu eludarea unor norrne imperative ale legii,


precum qi de lipsd a integritilii echipei de conducere a Procuraturii.
Este de relinut cd, potrivit prevederilor art. 17 alin. (l) lit. c) din Legea
nr. 312016, unicul criteriu subiectiv de eligibilitate pentru funclia de Procuror
General il reprezintd ,,calit6tile manageriale", astfel inc6t demonstrarea acestora
pe parcursul exercit6rii intregului mandat este responsabilitatea exclusivi
a titularului. De altfel, capacitdlile manageriale ale Procurorului General
influenleazd qi determini eficienta instituliei per ansamblu.
Toate acestea determini iminenla ini{ierii procedurii de evaluare
a performanlelor Procurorului General (suspendat de drept) in calitate de unic
remediu care ar fi in mdsurd sd restabileascd, dup6 caz, increderea societilii
in Procuraturi, dar qi de informare obiectivi a societdlii pe marginea
performan{elor Procurorului General (suspendat de drept) sau a lipsei acestora.
Autoritelile statului au obligalia de a menfineqi a contribui
in
la consolidarea increderii publice eficienla lor institulionalS, inclusiv
prin asigurarea transparentei activitdtii in cadrul unor politici manageriale
de comunicare extemE intemeiate pe corectitudine, exactitate qi plenitudine
informalionali, Ei firE existenfa unoi tertipuri sau manipuleri. in situalia in care
asigurarea transparen{ei activiteii a fost refuzatd sau omis6, fiind admise acte
de fumizare a informafiilor eronate sau manipulatorii, atdt statul cAt gi societatea
dispun de un interes justificat de a se documenta in cadrul unei proceduri
obiective pe marginea activitatii gi eficienfei institulionale, iar Procuratura
nu este o exceptie in acest sens.
De principiu, independenla institufionald a Procuraturii nu poate fi
utilizatd in detrimentul exigentelor de transparenfa a activitElii instituliei
sau in calitate de,,scut" al unor potenfiale activitati obscure ale Procuraturii.
in cazul demnitarului al c6rui evaluare a performantilor se solicitE,
atAt societatea, c6t qi instituliile statului, s-au confruntat cu deficienfe
de informare in subiecte de interes public precum devalizarea sistemului bancar,
operaliunile de sp6lare de bani, investigarea altor infracliuni de mare coruplie.
Pe astfel de subiecte, activitatea netransparent[ a Procuraturii s-a finalizat
cu acuza{ii penale la adresa Procurorului General qi conducerii Procuraturii
privind conexiuni inadmisibile cu subiecli investigafi de Procuratur6 in dosare
de fraudare majorl a bugetului statului, dar qi cu exercitarea defectuoasd
a atributiilor in legiturd cu instrumentarea cauzelor in care s-a cerut mai multe
transparenta. O situalie de acest gen s-a ftcut observata, de exemplu, in cazul
profesorilor deportali ilegal in Republica Turcia, iar informarea falsS a societalii
de citre insuqi Procurorul General (suspendat de drept) trezeqte suspiciuni
in legaturd cu neinvestigarea in totalitate a faptelor infraclionale, precum
gi cu favorizarea evidentd a subiectului investigat de Procuratur5.
Astfel, 1in6nd cont de necesitatea funcfiondrii instituliilor fundamentale
ale statului, av6nd increderea societdlii, dubiile privind ineficienfa activitelii
Procurorului General (suspendat de drept) nu pot rimdne nerezolvate.
Eqecul potenlial a Procurorului General (suspendat de drept) de a asigura
3

aparenlele de conformitate a activitdtii Procuraturii in interesul legii


gi al cetileanului, fErd a suscita dubii obiectiv justificate, urmeazd a fi analizate
in cadrul procedurii legale de evaluare a performantelor Procurorului General.
Statul qi societatea nu trebuie sd aibd dubii in buna func{ionare
a instituliilor statului finanlate din bani publici pentru a servi interesul public,
iar orice posibild disfunc{ionalitate sau sfidare a acestora, chiar gi in aparen{d,
necesitd a fi rezolvate imediat in cadrul unei proceduri susceptibile
de a consolida increderea in autoritei. Or, increderea in autoritdli este
o condilie sine qua non a realizdrii misiunii constitulionale.
De menlionat, la final, ci obligalia constitulionald impusi titularului unui
mandat constitulional de a-Ei men{ine calitdlile de ,,eligibilitate legald" de care
s-a prevalat pentru oblinerea unui mandat constitulional, c6t gi obliga{ia
constitulionalE de a menfine gi consolida increderea societdtii at6t in institulii,
dar Ei in titularul mandatului (figuri publice) (Hotirdrea Cu(ii Constitutionale
nr.l0l20l3, $63-$67), justifici necesitatea evaludrii in calitatea sa de instrument
juridic de securizare a increderii societdtii in persoana titularului funcliei
de Procuror General gi, implicit, in eficienfa instituliei Procuraturii. $i asta
deoarece mandatul de Procuror General, in calitate de mandat constitulional
imperativ de reprezentare a Procuraturii qi organi zare a exercitirii de c6tre
Procuraturi a atribu[iilor statului in domeniul urmdririi penale, nu exonereazd
titularul de rispundere pentru neconformitatea exercitdrii mandatului in cazul
in care disfuncfionalitdtile sunt semnalate. Or, societatea este indreptdliti
de a avea deplin6 incredere in institutii qi figuri publice, astfel inc6t, in cazul
apari[iei unor dubii, acestea necesiti a fi imediat rezolvate in cadrul unei
proceduri capabile de a restabili increderea societSlii.
Solicitarea de evaluare a performan{elor Procurorului General (suspendat
de drept) are drept scop ,,rezolvarea" lipsei sau ,,pierderii" increderii societeli
in eficien{a titularului func}iei de Procuror General, linAnd cont c6 rezultatele
institutiei pe care acesta o conduce nu satisfac agteptdrile societeli sau, dupi
caz, modul de funclionare a Procuraturii ridici intrebdri rezonabil aceasta
E_P u';i
cu adev6rat,,aclioneazd in benefi ciul cet6lenilor". d
E;..;\
./i-;.n"
* 2^o
f ', b.

Maia SANDU