Sunteți pe pagina 1din 94

1.

Bazele azotate majore în componența ADN sunt:


a) 5 – metilcitozina
b) citozina
c) 2 – metiladenina
d) guanina
e) timina

2. Bazele azotate majore în componența ARN sunt:


a) 5 - oximetilcitozina
b) hipoxantina
c) xantina
d)
guanina
e)
adenina

3. Componentele structurale ale ADN–ului sunt:


a) dihidrouracilul
b) dezoxiriboza
c) acidul fosforic
d) timina
e) riboziltimina

4. În acizii nucleici nu există urmгtoarele tipuri de legгtură:


a) peptidică
b) 3',5'-fosfodiestericг
c) N – glucozidică
d)
disulfidică
e)
eterică

5. Numărul leg. de H din ADN dublu catenar cu secvența:


T – C – G – A – G – este:
A – G – C – T – C – a) 10
b) 11
c) 15
d) 13
e) 17

6. Referitor la ADN sunt corecte afirmațiile:


a) dublul helix e o structură cu un grad mare de cooperativitate
b) în soluții acide și bazice la t0C inalte ADN e supus denaturării
c) denaturarea ADN este un proces ireversibil
d) t0C de topire nu depinde de componența nucleotidică
e) denaturarea rupe leg. fosfodiesterice

7. Afirmațiile corecte referitor la nucleozomi sunt:


a) prezintă unitate de structură repetabilă a
cromatinei
b) reprezintă forma de supraorganizare a
ADN
c) ADN este asociat în nucleozom cu proteine bazice –
hemohle
d) legătura ADN – proteine este hidrofobă
e) legătura ADN – proteine este covalentă

8. Referitor la nucleozomi sunt corecte afirmațiile:


a) corul proteic prezintă octamer histonic – set dublu de H4, H3, H2A și H2B
b) octamerul este înfгășurat de ADN dublu inelar cu lungimea de 146 nucleotide
c) histonele H1 sunt atașate de ADN linker
d) reprezintă forma de supraorganizare a ARN
e) sunt molecule de ADN extracromozomial

9. Referitor la histone:
a) sunt foarte conservative după secvența aminoacidică și mărirea sarcinei
electrice
b) conțin mari cantități de Lys și
Arg
c) sunt bogate în asparagină și glutamină
d) histonele fosforilate favorizeazг transcripюia
e) în structura nucleozomului predomină histona H1

10. Referitor la ARN sunt corecte afirmațiile:


a) cantitatea de ARN în celulă este constantг
b) este un ribonucleotid monocatenar
c) nucleozidele constituente – AMP, GMP, TMP, CMP
d) catena de ARN poseda
polaritate
e) nucleotidele sunt legate prin punюi 3' – 5- -
fosfodiesterice

11. Afirmațiile corecte referitor la ARNm sunt:


a) prezintă o moleculă foarte
heterogenă
b) fiecărei gene îi corespunde molecula sa de
ARNm
c) se sintetizează și degradează foarte rapid
d) conține baze minore
e) e asociat permanent cu ribozomii

12. Referitor la ARNm sunt corecte afirmațiile:


a) e temporar asociat cu ribozomii
b) este copia exactă a catenei codificătoare din ADN
c) la cap 5' conюine o secvență poliadenilică
d) conține informația despre sinteza proteinelor
e) raportul U/A = 1

13. Afirmațiile corecte privind ARNt sunt:


a) la cap 5' conține o secvență CCA
b) conține resturi de baze metilate
c) posedă masa moleculară mică
d) sunt constituite din 75 – 90 resturi de nucleotide
e) la cap 3' se află porțiunea anticodon

14. În legгtură cu ARNt sunt corecte afirmațiile:


a) transportă aminoacizi la sediul de sinteză al proteinelor
b) moleculele de ARNt posedă particularități structurale comune
c) sunt molecule monocatenare
d) sunt polinucleozide bicatenare
e) conține numai baze azotate majore

15. Referitor la ARNt sunt corecte afirmațiile:


a) prezintă o conformație în formă de "foaie de
trifoi"
b) aminoacidul activat se leagă de 3' – OH al
adenozinei
c) porțiunea anticodon e compusă din 3 baze
d) porțiunea anticodon e compusă din 7 baze
e) reprezintă 50 – 60% din tot ARN celular

16. Bazele azotate majore în componența ADN sunt:


a) adenina
b) 1-metilguanina
c) dihidrouracilul
d) hipoxantina
e) xantina

17. Selectați bazele azotate majore din componența ARN sunt:


a) 5 - metilcitozina
b) adenina
c) 2 - metiladenina
d)
guanina
e)
uracilul

18. Componentele structurale ale ADN-ului sunt:


a) dihidrouracilul
b) riboza
c) acidul
fosforic
d)
adenina
e) uracilul
19. Componentele structurale ale ARN-ului sunt:
a) timina
b)
citozina
c)
adenina
d)
guanina
e) ribuloza

20. În acizii nucleici nu există următoarele tipuri de legături chimice:


a) peptidică
b) 3',5'-fosfodiesterică
c) N-glicozidică
d) interacțiune hidrofobă
e) de hidrogen

21. Pentru ADN sunt corecte afirmaţiile


a) este un poliribonucleotid
b) conține AMP, CMP, UMP, GMP
c) la capatul 5' se află 3 resturi de
fosfat
d) mononucleotidele sunt legate prin legături 3',5'-
fosfodiesterice
e) monomerii se leagă prin legături N-glшcozidice

22. Adenozina:
a) este o nucleotidă
b) conţine legătura glicozidică N1 - C'1
c) este componentă a ATP-lui
d) conține dezoxiriboză
e) conţine o bază azotată pirimidinică

23. Сitidină:
a) este o dezoxiribonucleotidă
b) conţine legătura glicozidică N9-C'1
c) este o ribonucleozidă
d) conţine acid fosforic
e) conţine o bază azotată purină
24. Timidina:
a) este un dezoxiribonucleozidă
b) este prezentă în ARN
c) este o ribonucleotidă
d) conţine o bază azotată purinică
e) conţine legătura glicozidică N9-C'1

25. Uridina:
a) este o ribonucleotidă
b) se conţine în ADN
c) conţine o bază azotată pirimidinică
d) conţine o legătură 3',5'-fosfodiesterică
e) conţine legătura glicozidică N9-C'1

26. Dezoxicitidina:
a) este o nucleotidă

b) este componentă a ARN


c) conţine acid fosforic
d) conţine o legătură 3',5'-fosfodiesterică
e) conţine legătura glicozidică N1-C'1

27. Acidul adenilic:


a) este constituit din adenină, riboză şi acid
fosforic
b) este o
nucleozidă
c) conţine legătura glicozidică N1-C'1
d) este AMP-ul
e) este AMP-ul ciclic

28. Numărul legăturilor de hidrogen din ADN dublu catenar cu secvenţa

T - C - G - A - G -G

A - G - C - T - C -C este:

a) 10
b) 11
c) 16
d) 13 e) 17

29. Referitor la structura secundară a ADN sunt corecte afirmaţiile:

a) este bicatenară
b) catenele sunt paralele
c) bazele azotate ocupă interiorul dublului helix
d) bazele azotate complementare se leagă între ele prin legături covalente
e)
e) o spiră conţine 3,6 perechi de nucleotide

30. Referitor la structura secundară a ADN sunt corecte afirmaţiile:

a) dublul helix este alcătuit din două catene polipeptidice antiparalele


b) bazele azotate complementare se leagă între ele prin legături de hidrogen
c) catenele antiparalele sunt identice după componenţa nucleotidică
d) catenele antiparalele sunt identice după secvenţa nucleotidică
planurile bazelor azotate sunt orientate perpendicular pe axul helixului
31. Referitor la ADN sunt corecte afirmaţiile:
a) toate tipurile de ADN sunt orientate spre stânga
b) forma clasică B conţine 10 perechi de nucleotide la o spiră
c) forma A conţine 3,6 perechi de nucleotide la o spiră
d) forma Z conţine 12 perechi de nucleotide şi e orientată spre dreapta
e) în toate tipurile de ADN raportul G+C/A+T=1

32. Afirmaţii corecte referitoare la ADN (legile complementarităţii):


a) la aceeaşi specie ADN din diferite ţesuturi are o compoziţie nucleotidică diferită
b) componenţa nucleotidică a ADN la specii distincte este diferită
c) compoziţia nucleotidică a ADN la aceeaşi specie depinde de vârstă, raţia alimentară, condiţiile
mediului ambiant
d) în toate tipurile de ADN, A=G si T=C
e) în toate tipurile de ADN, A=T şi G=C

33. Afirmaţii corecte referitoare la nucleozomi:


a) reprezintă unitatea structurală a
cromatinei
b) reprezintă octamere histonice înfăşurate cu
ADN
c) reprezintă nivelul superior de organizare a materialului cromozomial
d) între ADN şi histone se stabilesc legături covalente
e) conţin histona H1

34. Histonele:
a) sunt proteine bogate în Asp şi Glu
b) formele fosforilate favorizează transcripţia
c) sunt componente structurale ale ribozomului
d) se leagă covalent cu ADN
e) sunt proteine bazice

35. Afirmaţii corecte referitoare la ARN:


a) este preponderent bicatenar
b) compoziţia nucleotidică se supune legităţii complementarităţii
c) cantitatea de ARN în celulă este constantă
d) se conţine doar în nucleu şi mitocondrii
e) conţine uracil, citozină, adenină şi guanină

36. Selectaţi afirmaţiile corecte referitoare la ARNt:


a) transportă aminoacizii la sediul sintezei
e)
proteinelor
b) aminoacidul se leagă la capătul 3'-OH al
ARNt
c) bucla anticodon conţine un triplet de nucleotide identic codonului de pe ARNm
d) aceeaşi moleculă de ARNt poate transporta mai mulţi aminoacizi
e) conţin doar baze azotate majore

37. Afirmaţiile corecte referitoare la ARNr:


a) sunt macromolecule bicatenare
b) servesc matriţă pentru sinteza proteinelor
c) se conţin doar în nucleu
d) sunt componente structurale ale ribozomilor
e) reprezintă o conformaţie în „foaie de trifoi"

38. Structura şi funcţile ribozomilor:


a) ribozomii pot disocia reversibil în subunităţi
b) reprezintă sediul de biosinteză a ARNm
c) subunităţile sunt fixate rigid prin legături covalente
d) constau din ARNr şi proteine histonice
e) conţin ARNm

39. Replicarea ADN:


a) este bazată pe principiul
complementarităţii
b) reprezintă sinteza ADN pe matriţa de
ADN
c) decurge fără desfacerea dublului helix de ADN
d) este un proces conservativ
e) nu necesită energie

40. Biosinteza ADN necesită:


a) participarea nucleozid-monofosfaţilor
b) prezenţa ADN monocatenar
c) participarea complexului de enzime - ADN-replicaza
d) prezenţa ribonucleozid-difosfaţilor
e) prezenţa dezoxibonucleozid-trifosfaţilor

41. Referitor la replicare sunt corecte afirmaţiile:


a) sediul replicării este nucleul

b) sinteza catenelor de ADN are loc în direcţia 3' 5'
c) ambele catene se sintetizează discontinuu
d) forţa motrice a procesului este hidroliza
pirofosfatului
e) angajează simultan întregul
cromozom

42. Selectaţi enzimele complexului ADN-replicaza:


a) ADN-polimerazele I, II,
III
b)
helicaza
c) transaminazele
d) ARN-polimeraza ARN-dependentă
e) dehidrogenazele

43. Selectaţi enzimele complexului ADN-replicaza:


a) ARN-polimerazele I, II, III
b) transpeptidaza
c) topoizomerazele
d) ARN-polimeraza ADN-dependentă
e) ADN-ligaza

44. Fragmentele Okazaki:


a) sunt regiuni de ADN ce nu conţin informaţie genetică

b) se sintetizează în direcţia 3' 5'
c) se formează la sinteza catenei de ADN lider
d) sunt sintetizate de ADN-polimeraza II
e) sunt unite de ADN-ligaze

45. ADN-polimerazele (III):


a) nu necesită matriţă
b) nu necesită primer
c) utilizează ca substraturi nucleozid-difosfaţii

d) posedă activitate 3' 5'-
exonucleazică

e) are activitate 5' 3'-
polimerazică

46. ADN-polimerazele (I):


a) îndepărtează primerii prin activitatea sa 5'→3'-
exonucleazică
b) adaugă dezoxiribonucleotide prin activitatea sa 5'→3'-
polimerazică
c) sintetizează catena lider şi catena întârziată de ADN
d) nu necesită energie
participă la repararea ADN

47. Referitor la transcrierea ADN sunt corecte afirmaţiile:


a) angajează simultan întregul cromozom
b) este un proces asimetric
c) are loc în citoplasmă
d) în calitate de matriţă serveşte catena anticodogenă
e) ARN este sintetizat în direcţia 3'→5

48. Referitor la biosinteza ARN-ului sunt corecte afirmațiile:

e)
a) substraturi pentru sinteza ARN sunt ribonucleozid-difosfaţii
b) are loc sub acţiunea enzimei ARN-polimeraza ARN-
dependentă
c) este un proces
procesiv
d) forţa motrice a transcrierii e hidroliza
pirofosfatului
e) la transcriere participă şi dezoxiribonucleotidele

49. ARN polimerazele:


a) nu necesită matriţă
b) necesită primer
c) utilizează ca substraturi ribonucleozid-monofosfaţii

d) posedă activitate 3' 5'-exonucleazică

e) au activitate 5' 3'-polimerazică

50. Trăsăturile comune ale biosintezei ADN și ARN:


a) ambele procese necesită primer
b) decurg în
nucleu
c) ca substraturi se utilizează nucleozid-
trifosfaţii
d) ambele procese angajează simultan întregul cromozom
e) sinteza catenelor decurge în direcţia 3'→5'

51. Modificările posttranscripţionale ale ARNm (processing-ul ARNm) includ:


a) sudarea fragmentelor Okazaki
b) adăugarea la capătul 5' al ARNm a 7-metil-
guanozinei
c) poliadenilarea capătului 3' al
ARNm
d) excizia intronilor şi legarea capetelor intronilor (splising-
ul)
e) înlăturarea dimerului de timină

52. Modificările posttranscripţionale ale ARNt (processing-ul ARNt) includ:


a) adăugarea la capătul 3' al ARNt a secvenţei nucleotidice CCA
b) ataşarea la capătul 3' al ARNt a 7-metil-guanozinei
c) poliadenilarea capătului 5' al ARNt
d) modificări covalente ale bazelor azotate (formarea bazelor azotate minore)
e) înlăturarea primer-ului

53. ARN-polimeraza ARN-dependentă:a) posedă activitate 3' 5'-polimerazică
b) participă la replicarea ARN
c) este o reverstranscriptază
d) este prezentă doar la ARN-virusuri
e) utilizează ca matriţă ARN a celulei-gazdă
54. ADN-polimeraza-ARN-dependentă:
a) este numită şi reverstranscriptază

b) posedă activitate 3' 5'-polimerazică
c) participă la replicarea ARN
d) se utilizează în ingineria genetică pentru sinteza unor
gene
e) permite includerea informaţiei virale în genomul
uman

55. Repararea ADN necesită următoarele enzime:


a) ADN-polimeraza I
b) ARN polimeraza ADN-dependentă
c) endonucleaze
specifice
d) ADN-
ligaza
e) telomeraza

56. Referitor la codul genetic sunt corecte afirmaţiile:


a) este singlet

b) codonii sunt citiţi în direcţia 3' 5'
c) în ARNm codonii sunt separaţi între ei prin introni
d) codul este degenerat
e) un codon specifică mai mulţi aminoacizi

57. În legatură cu codul genetic sunt corecte afirmațiile:


a) conține 3 codoni de inițiere
b) unii aminoacizi sunt specificați de mai mulți codoni
c) conține un singur codon de terminare
d) codul este colinear
e) codul are semne de punctuație

58. Mutaţiile moleculare pot avea loc prin:


a) modificarea chimică a unor baze azotate din ADN
b) modificarea covalentă a ARN
c) tranziţie şi transversie
d) deleţie de nucleotide
e) inserţie de nucleotide

59. Mutaţiile prin transversie:


a) reprezintă substituirea unei baze purinice cu altă bază purinică
b) pot conduce la modificări ale structiurii şi funcţiei proteinei
codificate
c) pot determina formarea unui codon-
stop

e)
d) conduc la schimbarea naturii tuturor codonilor ce succed mutaţiei
e) pot conduce la formarea codonilor sinonimi

55. Mutaţiile prin deleţie:


a) conduc la schimbarea naturii tuturor codonilor ce succed mutaţia
b) reprezintă substituirea unei baze purinice cu altă bază purinică
c) nu afectează structura şi funcţia proteinei codificate
d) pot conduce la formarea codonilor-
stop
e) pot cauza maladii
ereditare

56. Aminoacil-ARNt-sintetazele:
a) participă la formarea legăturilor peptidice
b) posedă specificitate faţă de ARNt şi
aminoacid
c) are capacitatea de
autocontrol
d) nu necesită ATP
e) catalizează reacţia de activare a aminoacizilor

57. Activarea aminoacizilor:


a) are loc în citoplasmă
b) constă în legarea aminoacidului la ARNm
c) necesită energia a 2 legături macroergice
d) are loc fără participarea enzimelor
necesită GTP

58. Iniţierea sintezei proteinelor necesită:


a) subunitatea mică şi mare a
ribozomului
b)
ARNm
c) peptidiltransferaza
d) factorii Tu, Ts, G
e) ATP

59. Complexul de iniţiere a sintezei proteinelor constă din:


a) ribozomul integral
b) ARNm cu codonul AUG plasat în situsul A
c) ARNm cu codonul AUG plasat în
situsul P
d) N-formilmetionil-tARNfmet în
situsul P
e) factorii de iniţiere: IF-1, IF-2, IF-3

60. Elongarea în biosinteza proteinelor necesită:


a) complexul de initiere
b) aminoacil-ARNt-sintetaza
c) peptidiltransferaza
d) factorii IF-1, IF-2, IF-3
e) ATP

61. Etapa de elongare în biosinteza proteinelor se caracterizează prin:


a) adaptarea aminoacil-ARNt în locusul A
b) legarea fmet-ARNtfmet în locusul P
c) legarea aminoacidului la ARNt
d) formarea legăturii peptidice între
aminoacizi
e) deplasarea cu un codon a ribozomului pe
ARNm

62. În procesul terminării sintezei proteinelor are loc:


a) înlăturarea ARNt din locusul P
b) hidroliza polipeptidei sintetizate de la ARNt
c) disocierea ribozomului în subunităţi
d) transpeptidarea
e) translocarea

63. Modificările posttranslaţionale includ:


a) formarea prolinei din hidroxiprolină
b) excizia intronilor
c) fosforilarea unor proteine
d) metilarea lizinei, argininei
e) formarea punţilor disulfidice

64. Modificările posttranslaţionale includ:


a) poliadenilarea
b) „cap"-area
c) transversia
d) tranziţia
e) carboxilarea glutamatului

65. Inducţia enzimatică (reglarea lac-operonului):


a) necesită prezenţa represorului
b) necesită prezenţa corepresorului
c) e caracteristică pentru căile catabolice
d) în calitate de inductor serveşte produsul final al căii metabolice
e) e caracteristică pentru enzimele constitutive

e)
71. Represia enzimatică:
a) necesită prezenţa represorului
b) necesită prezenţa inductorului
c) e caracteristică pentru căile catabolice
d) în calitate de corepresor serveşte substratul căii metabolice
e) e caracteristică pentru enzimele constitutive

72. La reglarea expresiei genelor la om participă:


a) catecolaminele
b) glucagonul
c) cortizolul
d) calcitriolul
e) retinolul

73. Telomeraza prezintă:


a) o ribonucleotidă
b) o
ribonucleoproteină
c) enzima ce alungeşte capetele
cromozomilor
d) enzimă ce utilizează ca substraturi ribonucleotide
e) o transcriptază ce foloseşte ca matriţă ARN

74. Histonele:
a) sunt proteine conjugate
b) se disting histonele H1, H2a, H2b, H3 si H4
c) sunt proteine acide
d) sunt componente ale ribozomilor
e) intră în componența nucleozomilor

75. Referitor la ARNm sunt corecte afirmațiile:


a) este implicat în activarea aminoacizilor
b) este copia exactă a catenei codificatoare de ADN
c) la capătul 5'conține o secvența poliadenilică
d) servește matriță pentru sinteza proteinelor
e) este parte componentă a ribozomilor

76. Selectați bazele azotate majore din componența ARN sunt:


a) 5 - metilcitozina
b) adenina
c) 2 - metiladenina
d)
guanina
e)
uracilul

77. Componentele structurale ale ADN-ului sunt:


a) Este un poliribonucleotid;
b) Conține AMP, CMP, UMP, GMP ;
c) La capătul 5' se află resturi
fosfat;
d) Monomerii se leagă prin legături 3',5'-
fosfodiesterice;
e) Monomerii se leagă prin legături alfa-glucozidice.

Rezolvate doar:

78. Afirmaţii corecte referitoare la ADN (legile


complementarităţii):
componenţa nucleotidică a ADN la specii distincte este diferită în
toate tipurile de ADN, A=T şi G=C

79. Afirmații corecte referitoare la nucleozomi


reprezintă unitatea structurală a cromatinei
reprezintă octamere histonice înfăşurate cu ADN

80. Bazele azotate majore în componenţa ADN sunt


citozina
guanina timina
Adenina

81. Biosinteza ADN necesită: participarea complexului de


enzime - ADN-replicaza prezenţa dezoxibonucleozid-
trifosfaţilor

82. Componentele structurale ale ADN-ului sunt:


acidul fosforic
adenina citozina
guanina

83. ADN-polimerazele I participă la repararea ADN


îndepărtează primerii prin activitatea sa 5'→3'-
exonucleazică adaugă dezoxiribonucleotide prin
activitatea sa 5'→3'-polimerazică


84. ADN-polimeraza III posedă activitate 3' 5'-

exonucleazică are activitate 5' 3'-polimerazică

85. Fragmentele Okazaki sunt unite de ADN-ligaze

86. În acizii nucleici nu există următoarele tipuri de


legături chimice Peptidică

87. Pentru ADN sunt corecte afirmaţiile la capatul 5' se


află 3 resturi de fosfat
mononucleotidele sunt legate prin legături 3',5'-fosfodiesterice

88. Referitor la ADN sunt corecte afirmaţiile:


forma clasică B conţine 10 perechi de nucleotide la o spiră
89. Referitor la replicare sunt corecte afirmaţiile sediul
replicării este nucleul
forţa motrice a procesului este hidroliza pirofosfatului angajează
simultan întregul cromozom

90. Referitor la structura dublului helix a ADN sunt


corecte afirmaţiile:
este bicatenară
bazele azotate ocupă interiorul dublului helix
bazele azotate complementare se leagă între ele prin legături de hidrogen
planurile bazelor azotate sunt orientate perpendicular pe axul helixului

91. Repararea ADN necesită următoarele enzime ADN-


polimeraza I endonucleaze specifice
ADN-ligaza
92. Replicarea ADN este bazată pe principiul
complementarităţii
reprezintă sinteza ADN pe matriţa de ADN

93. Selectaţi enzimele complexului ADN-replicaza:


ADN-polimerazele I, II, III
helicaza topoizomerazele
ARN-polimeraza ADN-dependentă
ADN-ligaza

94. Telomeraza prezintă:


o ribonucleoproteină
enzima ce alungeşte capetele cromozomilor
o transcriptază ce foloseşte ca matriţă ARN

95. Componentele structurale ale ARN-ului sunt:


citozina adenina
guanina

96. ADN-polimeraza-ARN-dependentă:
este numită şi reverstranscriptază se utilizează în
ingineria genetică pentru sinteza unor gene permite
includerea informaţiei virale în genomul uman

97. Histonele se disting histonele H1, H2a, H2b, H3 şi H4 intră în componenta


nucleozomilor formele fosforilate favorizează transcripţia sunt proteine
bazice

98. Inducţia enzimatică (reglarea lac-operonului): necesită prezenţa


represorului
e caracteristică pentru căile catabolice

99. La reglarea expresiei genelor la om participă:


cortizolul
calcitriolul retinolul
100. Modificările posttranscripţionale ale ARNm (processing-ul
ARNm) includ:
adăugarea la capătul 5' al ARNm a 7-metil-guanozinei poliadenilarea
capătului 3' al ARNm
excizia intronilor şi legarea capetelor intronilor (splising-ul)

101. Modificările posttranscripţionale ale ARNt (processing-ul


ARNt) includ: adăugarea la capătul 3' al ARNt a secvenţei
nucleotidice CCA
modificări covalente ale bazelor azotate (formarea bazelor azotate minore)

102. Mutaţiile moleculare pot avea loc prin: modificarea chimică a


unor baze azotate din ADN
tranziţie şi transversie
deleţie de nucleotide
inserţie de nucleotide

103. Mutaţiile prin deleţie:


conduc la schimbarea naturii tuturor codonilor ce succed mutaţia
pot conduce la formarea codonilor-stop pot cauza maladii
ereditare

104. Mutaţiile prin transversie:


pot conduce la modificări ale structiurii şi funcţiei proteinei codificate
pot determina formarea unui codon-stop
pot conduce la formarea codonilor sinonimi

105. Referitor la biosinteza ARN-ului sunt corecte afirmațiile: are


loc sub acţiunea enzimei ARN-polimeraza ARN-dependentă este
un proces procesiv
forţa motrice a transcrierii e hidroliza pirofosfatului

106. Referitor la ARNm sunt corecte afirmaţiile


serveşte matriţă pentru sinteza proteinelor

107. Referitor la transcrierea ADN sunt corecte afirmaţiile: este un


proces asimetric în calitate de matriţă serveşte catena anticodogenă

108. Represia enzimatică: necesită prezenţa represorului

109. Afirmaţii corecte referitoare la ARN: conţine uracil, citozină,


adenină şi guanină

110. ARN polimerazele:au activitate 5' 3'-polimerazică

111. Afirmaţiile corecte referitoare la ARNr: sunt componente


structurale ale ribozomilor
112. Selectaţi afirmaţiile corecte referitoare la ARNt: transportă
aminoacizii la sediul sintezei proteinelor
aminoacidul se leagă la capătul 3'-OH al ARNt

113. Selectați bazele azotate majore din componența ARN sunt:


adenina guanina
uracilul

114. Trăsăturile comune ale biosintezei ADN și ARN:


decurg în nucleu
ca substraturi se utilizează nucleozid-trifosfaţii

115. Activarea aminoacizilor:


are loc în citoplasmă
necesită energia a 2 legături macroergice

116. Aminoacil-ARNt-sintetazele:
posedă specificitate faţă de ARNt şi aminoacid are
capacitatea de autocontrol
catalizează reacţia de activare a aminoacizilor

117. Complexul de iniţiere a sintezei proteinelor constă din


ribozomul integral
ARNm cu codonul AUG plasat în situsul P
N-formilmetionil-tARNfmet în situsul P

118. Elongarea în biosinteza proteinelor necesită: complexul de


initiere peptidiltransferaza

119. Etapa de elongare în biosinteza proteinelor se caracterizează


prin: adaptarea aminoacil-ARNt în locusul A formarea legăturii
peptidice între aminoacizi deplasarea cu un codon a ribozomului pe
ARNm

120. În legatură cu codul genetic sunt corecte afirmațiile: codul este


degenerat
unii aminoacizi sunt specificați de mai mulți codoni codul
este coliniar

121. În procesul terminării sintezei proteinelor are loc:


înlăturarea ARNt din locusul P hidroliza
polipeptidei sintetizate de la ARNt
disocierea ribozomului în subunităţi

122. Iniţierea sintezei proteinelor necesită: subunitatea mică şi mare a


ribozomului
ARNm
123. Modificările posttranslaţionale includ: fosforilarea unor proteine
metilarea lizinei, argininei formarea punţilor disulfidice
carboxilarea glutamatului

124. Structura şi funcţile ribozomilor: ribozomii pot disocia


reversibil în subunităţi
conţin ARNm

Teste:

125. La catabolismul aminoacizilor participă enzimele: a)


topoizomerazele
b) acil-CoA-sintetaza
c)
transaminazele
d)
glutamatdehidrogenaza
e) acil-CoA-dehidrogenaza

126. La cromoproteine se referă:


a) nucleoproteinele
b) metaloproteinele
e c)
e) flavoproteinele fosfoproteinele
d)
hemoproteinel

127. Selectați compușii chimici care participă la sinteza inozin monofosfatului (sinteza
nucleotidelor purinice):
ribozo-5-
fosfat
glutam
ina
acidul aspartic
glicina
derivaţii tetrahidrofolatului
(THF)
C
O
2

128. Selectați reacțiile ciclului ornitinic:


a) carbamoilfosfat + ornitină + 2ATP→ citrulină + 2ADP + 2H3PO4
b) carbamoilfosfat + ornitină → citrulină + H3PO4
c) carbamoilfosfat + ornitină + ATP→ citrulină + ADP + H3PO4
d) citrulină + Asp + ATP → argininosuccinat + ADP + H 3PO4
e) citrulină + Asp + ATP → argininosuccinat + AMP + H4P2O7

a) argininosuccinat → arginină + fumarat


b) argininosuccinat + H2O → arginină + fumarat
c) argininosuccinat + ATP → arginină + fumarat + AMP + H 4P2O7
d) arginină → H2N-CO-NH2 + ornitină
e) arginină + H2O → H2N-CO-NH2 + ornitină

Întrebare -?
a) pentru sinteza carbamoilfosfatului se utilizează o moleculă de ATP
b) sursă de grupare amino pentru carbamoilfosfat este amoniacul
c) sursă de grupare amino pentru carbamoilfosfat este glutamina
d) pentru sinteza carbamoilfosfatului se utilizează o legătură macroergică
e) carbamoilfosfatul este un compus macroergic

129. Sinteza nucleotidelor pirimidinice (selectați reacțiile):


a) carbamoilfosfat + Asp + ATP → N-carbamoilaspartat + ADP + H 3PO4
b) carbamoilfosfat + Asp → N-carbamoilaspartat + H 3PO4
c) N-carbamoilaspartat + H2O → acid dihidroorotic
d) N-carbamoilaspartat → acid dihidroorotic +
H2O
e) acid dihidroorotic + NAD+ → acid orotic +
NADH+H+
Întrebare -?
a) acid orotic + ribozo-5-fosfat → orotidinmonofosfat (OMP)
b) acid orotic + fosforibozil-pirofosfat (PRPP) → orotidinmonofosfat (OMP) + H 4P2O7
c) OMP + CO2 → UMP
d) OMP → UMP + CO2
e) OMP → CMP + CO2

130. Digestia nucleoproteinelor:


a) componenta proteică se scindează exclusiv în stomac
b) acizii nucleici se scindează în stomac
c) acizii nucleici se scindează în intestinul subţire
d) scindarea acizilor nucleici are loc preponderent hidrolitic sub acţiunea ADN-zelor şi
ARN-zelor pancreatice
e) scindarea acizilor nucleici are loc preponderent fosforilitic

131. Selectaţi compuşii chimici care participă la sinteza nucleotidelor purinice:


a) ribozo-5-
fosfat
b)
glutamina
c) acidul glutamic
d) asparagina
e) acidul aspartic

132. Selectaţi compuşii chimici care participă la sinteza nucleotidelor purinice: a)


glicina
b) alanina
c) derivaţii tetrahidrofolatului
(THF)
d)
CO2
e) serina

133. Sinteza fosforibozil-pirofosfatului (PRPP) - prima reacţie în sinteza nucleotidelor purinice: a)


ribozo-5-fosfat + ATP → PRPP + ADP
b) ribozo-5-fosfat + ATP → PRPP + AMP
c) ribozo-5-fosfat + ATP → PRPP + AMP + H 4 P 2 O 7
d) reacţia este catalizată de enzima PRPP-
sintetaza
e) PRPP-sintetaza este enzimă alosterică şi este inhibată de ATP şi
GTP

134. Sinteza fosforibozilaminei din fosforibozil-pirofosfat (PRPP) - a doua reacţie din sinteza
nucleotidelor purinice:
a) PRPP + Glu → fosforibozilamină + alfa-cetoglutarat + H 4 P 2 O 7
b) PRPP + Gln → fosforibozilamină + Glu + AMP + H 4 P 2 O 7
c) PRPP + Gln → fosforibozilamină + Glu + H 4 P 2 O
7
d) reacţia este catalizată de enzima
amidofosforiboziltransferaza
e) amidofosforiboziltransferaza este enzimă alosterică şi este inhibată de AMP şi
GMP

135. Inozinmonofosfatul (IMP):


a) este intermediar în sinteza nucleotidelor pirimidinice
b) este intermediar în sinteza nucleotidelor
purinice
c) este precursor în sinteza AMP-lui şi GMP-
lui
d) este precursor în sinteza UMP-lui şi CMP-lui
e) este produsul catabolismului AMP-lui şi GMP-lui

136. Sinteza AMP-lui din inozinmonofosfat (IMP): a)


are loc prin două reacţii succesive
b) sursă de grupare amino pentru AMP este glutamina
c) sursă de grupare amino pentru AMP este oxaloacetatul
d) necesită consum de energie sub formă de ATP
e) procesul este activat de GTP

137. Sinteza GMP-lui din inozinmonofosfat (IMP):


a) are loc prin patru reacţii succesive (prin 2 reacții – e corect)
b) sursă de grupare amino pentru GMP este glutamina
c) sursă de grupare amino pentru GMP este acidul aspartic
d) necesită consum de energie sub formă de GTP
e) procesul este activat de ATP

138. Reglarea sintezei nucleotidelor purinice:


a) fosforibozil-pirofosfat-sintetaza (PRPP-sintetaza) este enzimă
alosterică
b) amidofosforiboziltransferaza este enzimă
alosterică
c) AMP şi GMP activează PRPP-sintetaza
d) ATP şi GTP activează amidofosforiboziltransferaza
e) nucleotidele adenilice şi guanilice inhibă enzimele reglatoare

139. Sursele atomilor inelului pirimidinic: a)


glicina
b) acidul aspartic
c) derivaţii tetrahidrofolatului (THF)
d) CO 2
e) asparagina

140. Biosinteza nucleotidelor timidilice:


a) precursorul nucleotidelor timidilice este UMP
b) precursorul nucleotidelor timidilice este dUMP
c) donator de grupare -CH 3 pentru timină este S-adenozilmetionina (SAM)
d) donator de grupare -CH 3 pentru timină este N 5 ,N 10 -CH 2 -THF (tetrahidrofolat)
e) donator de grupare -CH 3 pentru timină este metionina

141. Sinteza AMP-lui din inozinmonofosfat (IMP): a)


are loc prin două reacţii succesive
b) sursă de grupare amino pentru AMP este glutamina
c) sursă de grupare amino pentru AMP este acidul aspartic
d) necesită consum de energie sub formă de ATP
e) procesul este activat de GTP

142. Sinteza GMP-lui din inozinmonofosfat (IMP):


a) are loc prin două reacţii
succesive
b) sursă de grupare amino pentru GMP este
glutamina
c) sursă de grupare amino pentru GMP este acidul aspartic
d) necesită consum de energie sub formă de GTP
e) procesul este activat de ATP

143. Reglarea sintezei nucleotidelor purinice:


a) fosforibozil-pirofosfat-sintetaza (PRPP-sintetaza) este enzimă
alosterică
b) amidofosforiboziltransferaza este enzimă
alosterică
c) AMP şi GMP activează PRPP-sintetaza
d) ATP şi GTP activează amidofosforiboziltransferaza
e) nucleotidele adenilice şi guanilice inhibă enzimele reglatoare

144. Reglarea sintezei nucleotidelor purinice: a)


GMP activează sinteza proprie
b) AMP activează sinteza proprie
c) AMP inhibă sinteza proprie şi sinteza inozinmonofosfatului
(IMP)
d) GMP inhibă sinteza proprie şi sinteza IMP-
lui
e) ATP este utilizat la sinteza GMP-lui, iar GTP este utilizat la sinteza AMP-
lui

145. Reutilizarea bazelor purinice:


a) calea majoră este condensarea bazei purinice cu fosforibozil-pirofosfatul
(PRPP)
b) PRPP + adenină → AMP + H4P2O7, enzima adenin-fosforibozil-transferaza
(APRT)
c) PRPP + guanină → GMP + H 4P2O7, enzima hipoxantin-guanin-fosforibozil-transferaza
(HGPRT)
d) activitatea înaltă a HGPRT poate cauza guta
e) HGPRT posedă specificitate absolută de substrat

146. Sinteza nucleotidelor pirimidinice (formarea carbamoilfosfatului): a)


pentru sinteza carbamoilfosfatului se utilizează o moleculă de ATP
b) sursă de grupare amino pentru carbamoilfosfat este amoniacul
c) sursă de grupare amino pentru carbamoilfosfat este glutamina
d) pentru sinteza carbamoilfosfatului se utilizează o legătură macroergică
e) carbamoilfosfatul este un compus macroergic

147. Sinteza nucleotidelor pirimidinice (formarea carbamoilfosfatului): a)


HCO3- + Gln + 2ATP + H2O → carbamoilfosfat + Glu + 2ADP + H3PO4
b) HCO3- + NH4+ + 2ATP + H2O → carbamoilfosfat + 2ADP + H3PO4
c) HCO3- + NH4+ + ATP + H2O → carbamoilfosfat + ADP + H3PO4
d) enzima este carbamoilfosfatsintetaza II (citoplasmatică)
e) enzima este carbamoilfosfatsintetaza I (mitocondrială)

148. Sinteza nucleotidelor pirimidinice (selectaţi reacţiile):


a) carbamoilfosfat + Asp + ATP → N-carbamoilaspartat + ADP + H 3PO4
b) carbamoilfosfat + Asp → N-carbamoilaspartat + H 3PO4
c) N-carbamoilaspartat + H2O → acid dihidroorotic
d) N-carbamoilaspartat → acid dihidroorotic +
H2O
e) acid dihidroorotic + NAD+ → acid orotic +
NADH+H+

149. Sinteza nucleotidelor pirimidinice (selectaţi reacţiile):


a) acid orotic + ribozo-5-fosfat → orotidinmonofosfat (OMP)
b) acid orotic + fosforibozil-pirofosfat (PRPP) → orotidinmonofosfat (OMP) + H 4P2O7
c) OMP + CO2 → UMP
d) OMP → UMP + CO2
e) OMP → CMP + CO2

150. Biosinteza nucleotidelor citidilice: a)


CTP se sintetizează din UTP
b) CMP se sintetizează din UMP
c) sursă de grupare amino pentru citozină este amoniacul liber
d) sursă de grupare amino pentru citozină este
Gln
e) sinteza este cuplată cu hidroliza ATP-lui până la ADP şi
H3PO4

151. Biosinteza dezoxiribonucleotidelor:


a) dezoxiribonucleotidele se formează prin reducerea ribonucleotidelor
b) iniţial are loc formarea dezoxiribozei din riboză, care ulterior interacţionează cu baza azotată
corespunzătoare
c) reacţia este catalizată de o reductază care conţine
tioredoxină
d) tioredoxina este o proteină ce conţine 2 grupări
-SH
e) la reducerea tioredoxinei participă FADH 2

152. Biosinteza nucleotidelor timidilice:


a) precursorul nucleotidelor timidilice este UMP
b) precursorul nucleotidelor timidilice este dUMP
c) donator de grupare –CH3 pentru timină este S-adenozilmetionina (SAM)
d) donator de grupare –CH3 pentru timină este N5,N10-CH2-THF
(tetrahidrofolat)
e) fluoruracilul inhiba ireversibil
timidilatsintaza

153. Biosinteza nucleozid-difosfaţilor (NDP) şi nucleozid-trifosfaţilor (NTP) din nucleozid-monofosfaţi


(NMP):
a) NMP + ATP → NDP + ADP
b) NMP + ATP → NTP + AMP
c) NDP + ATP → NTP + ADP
d) ADP + H3PO4 → ATP + H2O
e) AMP + H4P2O7 → ATP + H2O

154. Produsul final al catabolismului nucleotidelor purinice: a)


inozina
b) hipoxantina
c) xantina
d) acidul uric
e) ureea

155. Produşii catabolismului uracilului şi al citozinei:


a)
СО2
b)
NH3
c) alfa-alanina
d) acidul beta-aminoizobutiric
e) beta-alanina

156. Produşii catabolismului timinei:


a)
СО2
b)
NH3
c) alfa-alanina
d) acidul beta-aminoizobutiric
e) beta-alanina

157. Catabolismul nucleotidelor purinice (biosinteza acidului uric): a)


hipoxantina se formează din adenină
b) hipoxantina se formează din guanină
c) xantina se oxidează la hipoxantină
d) hipoxantina şi xantina se oxidează la acid uric sub acţiunea
xantinoxidazei
e) acidul uric este un compus greu solubil în
apă

158. Guta:
a) principala modificare biochimică în gută este uremia
b) principala modificare biochimică în gută este hiperuricemia
c) este cauzată de defecte ereditare ale enzimelor implicate în sinteza ureei
d) este cauzată de defecte ereditare ale enzimelor implicate în sinteza nucleotidelor purinice
e) este cauzată de defecte ereditare ale enzimelor implicate în catabolismul nucleotidelor purinice

159. Selectaţi defectele ereditare care cauzează guta:


a) insuficienţa hipoxantin-guanin-fosforiboziltransferazei
(HGPRT)
b) deficienţa glucozo-6-
fosfatazei
c) activitate înaltă a arginazei
d) activitate înaltă a fosforibozilpirofosfat (PRPP)-sintetazei
e) activitate înaltă a xantinoxidazei

160. Manifestările clinice ale gutei: a)


artrită gutoasă
b) xantoame cutanate
c) tofi gutoşi
d) nefrolitiază
e) litiază biliară

161. Alopurinolul:
a) este analog structural al acidului uric
b) este analog structural al
hipoxantinei
c) este inhibitor competitiv al
xantinoxidazei
d) este inhibitor alosteric al xantinoxidazei
e) în tratamentul cu alopurinol xantina şi hipoxantina sunt excretate drept produşi finali ai purinelor

1) Selectați legăturile chimice care participă la stabilizarea dublului helix de AND: De hidrogen
Hidrofobe

2) Ce factori asigură fidelitatea replicării (numărului mic de erori în timpul replicării)? Principiul
complementarității
Activitatea 3’-5’ exonucleazică a AND polimerazei III

3) Deosebirile proceselor de replicare și transcripție


Replicarea ADN-ului: este un proces complet (angajează intregul cromozom)
Transcrierea ADN-ului: este un proces asimetric (antrenează doar o catenă de ADN-catenă anticodogenă)

4) Selectați afirmațiile corecte referitor la ARN:


ARN conține uracil, citozina, adenine și guanine
Cantitatea de ARN în celula variază

5) Fragmentele Okazaki:
Sunt sintetizate de ADN polimeraza AND dependent III
Sunt unite de către ADN ligaza

6) Polimorfismul proteinelor
Este determinat de existența a două sau mai multe gene alele într-o populație

7) Selectați enzimele care participă în procesul de reparație a AND-ului


AND-polimerazele
Endonucleazele
AND-ligazele

8) Referitor la translare sunt corecte afirmațiile: Citirea ARNm are loc in directia 5’-3’
Sinteza lanțului polipeptidic are loc în direcția N-C

9) Ce funcții îndeplinesc enzimele nominalizate în procesul de replicare:


ADN polimeraza ADN dependent I-înlăturarea primerului și înlocuirea cu dezoxiribonucleotide
ARN polimeraza ADN dependent - sinteza primerului
Topoizomerazele - înlăturarea supertorsiunilor ADN

11) Referitor la structura secundară a ADN-ului (dublul helix) sunt corecte afirmațiile:
Dublul helix reprezintă două lanțuri polinucleotidice răsucite în jurul unui ax comun Lanțurile
polinucleotidice sunt complementare

12) ARNr:
Sunt component structural ale ribozomilor

13) Mutații punctiforme:


Pot fi cauzate de substituția unei nucleotide cu altă nucleotidă
Pot fi determinate de deleții și inserții de nucleotide

15) Modificările posttranscripționale ale ARNm (processing-ul ARNm) include:


Poliadenilarea capătului 3’ al ARNm
Adăugarea la capatul 5’ al ARNm a 7-metil-guanozinei

16) Referitor la polimorfismul hemoglobinei sunt corecte afirmațiile:


- Polimorifismul hemoglobinei este determinat de existent în populație a mai multor gene alele ale lanțurilor
alfa și beta
- HbS reprezintă o variantă polimorfă a hemoglobinei determinată de substituția glutamatului din poziția 6 a
lanțului beta cu valina

18) Ce funcții îndeplinesc enzimele nominalizate în procesul de replicare?


ADN polimeraza ADN dependent III-sinteza catenelor lider și întirziată
Helicaza - scindarea legăturilor de hidrogen dintre bazele azotate complementare
ADN ligaza - legarea fragmentelor Okazaki de pe catena întârziată

19) Polimorfismul proteinelor:


Este determinat de existența a 2 sau mai multe gene alele într-o populație

20) ADN polimeraza ADN dependentă III


Posedă activitate 3’-5’exonucleazică Posedă
activitate 5’-3’ polimerazică

21) ARNr
Sunt componente structurale ale ribozomilor

22) Ce tip de activitate catalitică posedă enzimele nominalizate în procesul de replicare?


ADN polimeraza ADN dependenta I-activitate polimerazică în direcția 5’-3’ și exonucleazică în direcția 5’-3’
ADN polimeraza ADN dependenta III-activitate polimerazică în direcția 5’-3’ și exonucleazică în direcția 3’-5;
ARN polimeraza ADN dependentă (primaza) - doar activitate polimerazică în direcția 5’-3’

23) Selectați enzimele care participă în procesul de reparație a ADN-ului


ADN polimerazele
Endonucleazele
ADN ligazele

25) Referitor la replicare sunt corecte afirmațiile::


Este un proces simetric (se supun replicarii ambele catene de ADN) Are
loc in faza S a ciclului celular

26) Referitor la grupele sangvine sunt corecte afirmațiile:


Glicoziltransferaza catalizează sinteza oligozaharidelor A și B de pe suprafața eritocitelor care determină
proprietățile lor
Cele 4 grupe sangvine sunt determinate de existența în populație a 3 gene alele ale glicoziltransferazei

27) Care este constanta de sedimentare a ribozomului integral și a subunităților la procariote


Ribozomul integral-70S
Subunitatea mica-30S
Subunitatea mare-50S

28) Pentru etapa de elongare a biosintezei proteinei sunt necesare:


Complexul de inițiere
Enzima transpeptidaza

29) Modificările posttranslaționale includ:


Formarea hidroxiprolinei din proteina
Fosforilarea unor proteine
Metilarea lizinei

32) Referitor la structura și funcțiile ribozomilor sunt corecte afirmațiile:


Ribozomii constau din ARNr și proteine
Ribozomii pot disocia reversibil în subunități
33) Referitor la transcrierea ADN-ului sunt corecte afirmațiile: Se copiază catena anticodogenă
Este un proces incomplet (se transcrie o porțiune de ADN-transcripținal)

34) Selectați hormonii care direct influențează expresia genelor (prin inducție și represie)
Cortizolul
Tiroxina
Calcitriolul

35) Aminoacil-ARNt-sintetazele
Au capacitatea de autocontrol
Posedă specificitate față de ARNt și aminoacid

36) Trăsăturile comune ale replicării și transcrierii sunt:


Decurg în nucleu
Ca substraturi sunt utilizați nucleozid-trifosfații

37) Inițierea sintezei proteinelor necesită:


GTP
Formil-metionil ARNt

38) Selectați afirmațiile corecte referiotare la nucleozomi:


Reprezintă octamere histonice înfășurate cu dublul helix de ADN
Între histone și ADN se formează legături ionice

39) Referitor la codul genetic sunt corecte afirmațiile:


Unii aminoacizi sunt specificați de mai mulți codoni
Codul genetic este colinear

40) Aminoacil-ARNt-sintetazele
Utilizează ATP pentru legarea aminoacidului la ARNt
Catalizează reacția de activare a aminoacizilor

41) Modificările posttranslaționale includ:


Carboxilarea glutamatului
Glicozilarea proteinelor

42) Referitor la aminoacil-ARNt-sintetaze sunt corecte afirmațiile:


Recunoasc atât aminoacidul cât și ARNt corespunzător

44) Inițierea sintezei proteinelor necesită:


ARNm
GTP

45) Referitor la procesul de translație sunt corecte afirmațiile:


Donor de formil pentru metionina este N10-FH4

46) Elongarea în biosinteza proteinelor necesită:


Peptidiltransferaza
Factorii Tu,Ts,G
47) Etapa de elongare în biosinteza proteinelor se caracterizează prin:
Formarea legăturilor peptidice
Consumul a 2moli GTP
Deplasarea cu un codon a ribozomului pe ARNm

48) Modificările posttraducere includ:


Formarea hidroxiprolinei din prolină
Acetilarea capatului N-terminal
Metilarea lizinei, argininei
Formarea punților disulfidice

49)Alegeți inhibitorii sintezei proteice la nivelul transcripției:


Amanitina
Rifamicina
Rifampicina
Inhibitorii telomerazei
oligonucleotidele modificate
reverstranscriptazelor – azidotimidina, didezoxiguanozina
 La om telomeraza e activă numai în
 celulele embrionale,
 în epiteliul intestinului,
 spermatozoizi şi
celule canceroase
50) Alegeți inhibitorii sintezei proteice la nivelul translației:
Tetracicilina
Puromicina
Streptomicina
Neomicina

51) Care din afirmații referitor la reglarea expresiei genetice sunt corecte?
Lactoza scade afinitatea represorului pentru operator
Metabolizarea lactozei este dublu reglată (CAP-AMPc, represor-inductor)

53) Complexul ADN-replicaza cuprinde


Topoizomerazele ADN-polimeraza
ADN-ligazele

54) Fragmentele Okazaki


Necesită praimer pentru sinteză
Sunt reunite de ADN-ligaze
Reunirea fragmentelor necesită consum de ATP

55) ADN-polimeraza (III)


Sinteza catenei e procesivă
Posedă câteva situsuri - pentru ADN, dRTP și catalitic

56) ADN-polimeraza (I)


Indepartează primerii prin activitatea sa 5’-3’ exonucleazică
Adaugă dezoxiribonucleotide prin activitatea sa polimerazică
57) Transcrierea - afirmațiile corecte:
Vizează numai anumite porțiuni de ADN
Informația se citește de pe o singură catenă
Necesită prezența ARN polimerazei

58) Biosinteza ARN - afirmațiile corecte


Ca substrat servesc ribonucleozidtrifosfați
Este un proces procesiv
Forța motrică - hidroliza pirofosfatului

59) ARN-polimeraza la procariote


Prezintă o holoenzima
Subunitatea sigma recunoaște promotorul

60) Afirmațiile corecte referitoare la ARNp la procariote sunt:


Prezintă un pentamer compus din sigma alfa2beta beta’’
Inițierea sintezei necesită prezența holoenzimei
Posedă centre catalitice(2). de fixare a ADN și a substratelor

61) Selectați afirmațiile corecte referitoare la digestia nucleoproteinelor:


Acizii nucleici se scindează în intestinul subțire
Scindarea acizilor nucleici are loc preponderent hidrolitic sub acțiunea DNA-zelor și RNA-zelor pancreatice

62) Selectați compusii chimici care participă la sinteza nucleotidelor purinice


Ribozo-5-fosfat
Derivații tetrahidrofololatului(THF)
Glicina

63) Inozinmonofosfatul(IMP) reprezintă:


Intermediar în sinteza nucleotidelor purinice
Precursor în sinteza AMP-lui și GMP-lui

64) Referitor la sinteza AMP-lui din inozinmonofosfat(IMP) sunt corecte afirmațiile Procesul este
inhibat de ATP
Procesul este activat de GTP

65) Referitor la sinteza GMP-lui din inozinmonofosfat(IMP) sunt corecte afirmațiile Procesul
necesită NAD+
Sursa de grupare amino pentru GMP este glutamina
Procesul este activat de ATP

66) Referitor la reglarea sintezei nucleotidelor purinice sunt corecte afirmațiile


Fosforibozil-pirofosfat-sintetaza(PRPP-sintetaza) este enzima alosterică
Amidofosforiboziltransferaza este enzima reglatoare
Nucleotidele adenilice și guanilice inhibă enzimele reglatoare

67) Selectați sursele atomilor inelului pirimidinic


Acidul asparagic
CO2
68) Selectați afrimațiile corecte referitoare la sinteza nucleotidelor pirimidinice (formarea
carbomoilfosfatului)
Sursa de grupare amino pentru carbomoilfosfat este glutamina
Carbomoilfosfatul este un compus macroergic

69) Referitor la biosinteza dezoxiribonucleotidelor sunt adevarate afirmatiile


Dezoxiribonucleotidele se formează prin reducerea ribonucleotidelor
Reacția este catalizată de o reductază care conține tioredoxina
Tioredoxina este o proteină ce conține 2 grupări-SH

70) Selectați afirmațiile corecte referitoare la biosinteza nucleotidelor timidilice:


Precursorul nucleotidelor timidilice este dUMP
Donator de grupare –CH3 pentru timină este N5,N10 –CH2-THF(tetrahidrofolat)

71) Referitor la gută sunt corecte afirmațiile


Principala modificare biochimica în gută este hiperuricemia
Este cauzată de defecte ereditare ale enzimelor implicate în sinteza nucleotidelor purinice

72) Selectați manifestarile clinice ale gutei


Artrita gutoasă
Tofi gutoși
Nefrolitiazatoxina

Adăugate

1. Toxina difterică:
a) se leagă de subunitatea 30S și îi modifică structura
b) interacționează cu subunitatea 30S a ribozomului, blocând accesul aminoacil ARNt în situsul A c)
inhibă peptidil transferaza procariotică
d) inactivează factorul de elongare eucariot eEF-2
e) blochează ireversibil subunitatea 50S a ribozomului bacterian și inhibă translocarea f) inhibă
translocarea

2. Referitor la reglarea expresiei genice la procariote sunt corecte afirmațiile:


a) enzimele constitutive se sintetizează în celulă cu o viteză constantă
b) inducția este caracteristică proceselor anabolice
c) represia este caracteristică proceselor catabolice
d) inductorul este substrat al căilor anabolice
e) enzimele represibile sunt acelea a căror concentrație depinde de prezența sau absența în mediu a unui
compus
denumit
corepresor
f) corepresorul este produs al căilor – posibil?
anabolice

3. Activarea aminoacizilor:
a) are loc în nucleu
b) are loc în lizozomi
c) constă în legarea aminoacidului la ARNm
d) constă în legarea aminoacidului la ARNr
e) necesită energia a 2 legături
macroergice
f) are loc cu participarea
enzimelor

4. Activarea aminoacizilor:
a) are loc pe suprafața reticulului endoplasmatic
b) are loc în citoplasmă
c) constă în legarea aminoacidului la ribozomi
d) necesită ATP
e) are loc cu participarea enzimelor mitocondriale
f) are loc în aparatul Golgi

5. Inhibitorii sintezei proteinei sunt:


a) Streptomicina
b) Tetraciclina
c) Alopurinolul
d) Metotrexanul
e) Cloramfenicol

6. Inhibitorii sintezei proteinei sunt:


a) Rifampicina
b) Acidul nalidixic
c)
Eritromicina
d) Toxina
difterică
e) Doxorubicina

Din caiet

7. Selectați afirmațiile corecte referitoare la digestia nucleoproteinelor:


a) acizii nucleici nu se supun digestiei în tractul gastro-intestinal
b) componenta proteică se scindează exlusiv ăn stomac
c) acizii nucleici se scindează în stomac
d) acizii nucleici se scindează în intestinul
subțire
e) scindarea acizilor nucleici are loc preponderent hidrolitic sub acțiunea DNA-zelor și RNA-zelor
pancreatice

8. Selectați compușii chimici care participă la sinteza nucleotidelor purinice:


a) ribozo-5-
fosfat
b) derivații tetrahidrofolatului
(THF)
c) acidul glutamic
d) asparagina
e) glicina

9. Inozinmonofosfatul (IMP) reprezintă:


a) intermediar în sinteza nucleotidelor pirimidinice
b) intermediar în sinteza nucleotidelor
purinice
c) precursor în sinteza AMP-lui și GMP-
lui
d) precursor în sinteza UMP-lui și CMP-lui
e) produsul catabolismului AMP-lui și GMP-lui

10. Referitor la sinteza AMP-lui din inozinmonofosfat (IMP) sunt corecte afirmațiile: a)
procesul este inhibat de ATP
b) sursă de grupare amino pentru AMP este glutamina
c) sursă de grupare amino pentru AMP este oxaloacetatul
d) procesul necesită consum de energie sub formă de ATP
e) procesul este activat de GTP

11. Referitor la sinteza GMP-lui din inozinmonofosfat (IMP) sunt corecte afirmațiile:
a) precesul necesită
NAD+
b) sursă de grupare amino pentru GMP este
glutamina
c) sursă de grupare amino pentru GMP este acidul aspargic
d) procesul necesită consum de energie sub formă de GTP
e) procesul este actviat de ATP

12. Referitor la reglarea sintezei nucleotidelor purinice sunt corecte afirmațiile:


a) fosforibozil-pirofosfat-sintetaza (PRPP-sintetaza) este enzimă
alosterică
b) amidofosforiboziltransferaza este enzimă
reglatoare
c) AMP și GMP activează PRPP-sintetaza
d) ATP și GTP activează amidofosforiboziltransferaza
e) nucleotidele adenilice și guanilice inhibă enzimele reglatoare

13. Selectați sursele atomilor inelului pirimidinic:


a) glicina
b) acidul aspargic
c) derivații tetrahidrofolatului (THF)
d) CO2
e) asparagina

14. Selectați afirmațiile corecte referitoare la sinteza nucleotidelor pirimidinice (formarea


carbamoilfosfatului):
a) sinteza carbamoilfosfatului nu necesită energie
b) sursă de grupare amino pentru carbamoilfosfat este amoniacul
c) sursă de grupare amino pentru carbamoilfosfat este
glutamina
d) pentru sinteza carbamoilfosfatului se utilizează
ATP
e) carbamoilfosfatul este un compus
macroergic

15. Referitor la biosinteza dezoxiribonucleotidelor sunt adevărate afirmațiile:


a) dezoxiribonucleotidele se formează prin reducerea ribonucleotidelor
b) inițial are loc formarea dezoxiribozei din riboză, care ulterior interacționează cu baza azotată corespunzătoare
c) reacția este catalizată de o reductază care conține
tioredoxină
d) tioredoxina este o proteină ce conține 2 grupări
-SH
e) la reducerea tioredoxinei participă FADH 2

16. Selectați afirmațiile corecte referitoare la biosinteza nucleotidelor timidilice:


a) precursorul nucleotidelor timidilice este CMP
b) precursorul nucleotidelor timidilice este dUMP
c) donator de grupare –CH3 pentru timină este S-adenozilmetionina (SAM)
d) donator de grupare –CH3 pentru timină este N5,N10-CH2-THF (tetrahidrofolat)
e) donator de grupare –CH3 pentru timină este metionina

17. Referitor la gută sunt corecte afirmațiile:


a) principala modificare biochimică în gută este uremia
b) principala modificare biochimică în gută este hiperuricemia
c) este cauzată de defecte ereditare ale enzimelor implicate în sinteza ureei
d) este cauzată de defecte ereditare ale enzimelor implicate în sinteza nucleotidelor purinice
e) este cauzată de defecte ereditare ale enzimelor implicate în catabolismul nucleotidelor purinice

18. Selectați manifestările clinice ale gutei:


a) artrită gutoasă
b) xantoame cutanate
c) tofi gutoși
d) nefrolitiază
e) litiază biliară

19. Referitor la replicare sunt corecte afrimațiile:


a) la eucariote sediul este nucleul
b) direcția creșterii catenei este 3’  5’
c) replicarea merge numai într-o singură direcție
d) replicarea decurge în ambele direcții cu aceeași
viteză
e) angajează simultan întregul
cromozom
20. Complexul DNA-replicaza cuprinde:
a) RNA-plimerazele I, II, III
b) decarboxilaza
c) topoizomerazele
d) DNA-polimeraza
e) DNA-ligazele

21. Fragmentele Okazaki:


a) necesită praimer pentru
sinteză
b) sunt reunite de DNA-
ligaze
c) se formează de RNA-polimeraze II
d) iau naștere la acțiunea revers-transcriptazelor
e) reunirea fragmentelor necesită consum de ATP

22. DNA-polimeraza (III):


a) prezintă un complex multienzimatic
b) sinteza catenei e
procesivă
c) posedă câteva situsuri – pentru DNA, dRTP și
catalitic
d) sintetizează catena în direcția 3’  5’
e) polimerizarea e asigurată de hidroliza ATP

23. DNA-polimeraza (I) – ce afirmații o caracterizează?


a) îndepărtează primerii prin activitatea sa 5’  3’
exonucleazică
b) adaugă dezoxiribonucleotide prin activitatea sa
polimerazică
c) posedă acțiune de sudare cu consum de ATP
d) nu posedă fucție de autocontrol
e) catalizează o copie a ADN identică cu cea matriceală

24. Selectați maladiile cauzate de mutații punctiforme:


a) sindromul Down
b) sindromul Klinefelter
c) anemia falciformă
d) talasemia
e) fenilcetonuria

25. Transcrierea – afirmațiile corecte:


a) angajează simultan întregul cromozom
b) vizează numai anumite porțiuni din DNA
c) informația se citește de pe o singură catenă
e)
d) necesită prezența RNA polimerazei
e) informația se citește de pe ambele catene simultan

26. Biosinteza RNA – afirmații corecte:


a) ca substrat servesc ribonucleozidtrifosfați
b) este un proces procesiv
c) forța motrica a transcrierii e hidroliza pirofosfatului
d) mecanismul elongației diferă de cel al replicării
RNA-transcris conține cantități echimoleculare de A și T
27. RNA polimeraza la procariote:
a) prezintă o holoenzimă
b) posedă proprietăți nucleazice
c) pentru sinteză necesită praimer
d) posedă capacitate de autocontrol
e) cu sigma subunitatea recunoaște promotorul

28. Afirmațiile corecte referitoare la RNAp la procariote sunt:


a) prezintă un pentamer compus din (sigma, alfa2, beta, beta”)
b) inițierea sintezei necesită prezența holoenzimei
c) posedă centre catalitice (2), de fixate a DNA și a substraturilor
d) tetramerul (alfa2, beta, beta’) al cor-enzimei determină inițierea procesului
e) coenzima determină elongarea transcrierii

29. RNApolimeraza (RNAp) eucariotelor – afirmații corecte:


a) RNApI sintetizează RNA ribozomal (28S și
18S)
b) RNApII sintetizează
RNAm
c) RNApIII sintetizează RNAt, RNAr 5S și molecule mai
mici
d) copiază catena DNA-antisens în direcția 3’  5’
e) copiază ambele catene de DNA în direcția 3’  5’

30. Activitatea RNApolimerazei – afirmațiile corecte:


a) sigma-subunitatea recunoaște locul de inițiere a transcripției
b) sigma-subunitatea micșorează afinitatea enzimei față de promotor
c) sigma-subunitatea ia parte în desfacerea DNA dublu catenar
d) sigma-subunitatea determină procesul de elongare
e) sigma-subunitatea se fixează rigid de DNA matriță

31. Factorul proteic rho (semnul ro):


a) se fixează rigid în secvența promotor
b) participă la inițierea corectă a transcrierii
e)
c) utilizează pentru exercitarea funcției sale
ATP
d) întrerupe acțiunea enzimei -
RNAp
e) se mișcă în direcția 3’  5’ împreună cu RNAp

32. RNA procesingul (maturarea) constă în:


a) sudarea fragmentelor Okazaki
b) adiționearea la cap5’ al 7 metil -
guanozinei
c) maturarea are loc în nucleul
celulei
d) RNA sintetizat este funcțional activ
e) este un proces enzimatic

33. Maturarea RNAm la eucariote presupune:


a) atașarea fermentativă la capătul 3’ a unei secvențe – poli
A
b) excizia
intronilor
c) excizia intronilor are loc prin intermediul unui RNA nuclear cu masa moleculară
mică d) excizia exonilor atașarea fermentativă la capătul 3’ al 7-metil-guanozinei
34. Biogeneza RNAr include următoarele:
a) sinteza sub formă de RNA preribozomal
b) RNAr sunt sintetizați de RNA-polimeraza II
c) RNAr se formează direct în citozol
d) RNAr cu M mică sunt sintetizați de RNApIII
e) RNA transcriptul părăsește nucleul celular

35. DNA-polimeraza-RNA-dependentă – afirmațiile corecte:


a) este numită și reverstranscriptază
b) necesită o catenă templată de DNA
c) sintetizează DNA pe matriță de RNA
d) se utilizează în ingineria genetică pentru sinteza DNAc
e) permite includerea informației virale în genomul uman

36. Referitor la aminoacil-tRNA-sintetaze sunt corecte afirmațiile:


a) recunosc atât aminoacidul, cât și RNAt
corespunzător
b) posedă capacitate de
autocontrol
c) activează pe suprafața ribozomilor
d) nu necesită ATP
e) leagă aminoacidul de gr. OH din poziția 2 sau 3 al cap CCA din RNAt.

e)
37. În legătură cu activarea aminoacizilor:
a) are loc în citozolul celulei
b) pentru toți AA există un singur tip de RNAt
c) la activarea unui aminoacid se consumă energia a 2 leg. macroergice
d) complexul AA-RNAt se formează la nivelul ribozomilor
e) reprezintă fixarea aminoacidului de porțiunile anticodon

38. Formarea complexului AA-tRNA:


a) legătura AA-RNAt este macroergică
b) acțiunea pirofosfatazei ireversibilitatea reacției
c) AA e unit cu RNAt printr-o legătură amidică
d) activarea tuturor AA e catalizată de o singură AA-RNAt-sintetază
e) aminoacizii sunt fixați pe bucla pseudouridinică

39. Aminoacil-ARNt-sintetază
a) acatalizează translocarea
b) posedă situs de fixare pentru RNAm
c) posedă situs de fixare pentru
RNAt
d) este implicată în activarea
AA
e) necesită ATP

40. Inițierea sintezei proteinelor necesită:


a) subunitatea mică și mare a
ribozomului
b)
RNAm
c) peptidiltransferaza
d) factorii Tu, Ts, G
GTP
41. Referitor la procesul de translație sunt corecte afirmațiile:
a) sinteza lanțului polipeptidic începe cu cap. C-terminal
b) aminoacid inițiator la procariote este metionina
c) donor de formil pentru metionină este N10 formil – FH4
d) formilMet-RNAfmet se plasează în situsul A
e) includerea Met și a fMet necesită o singură RNAt

42. Elongarea în biosinteza proteinelor necesită:


a) cpmplexul de inițiere
b) aminoacil-RNAt-sintetaza
c) peptidiltransferaza
d) factorii Tu, Ts, G

e)
e) Ca2+

43. Etapa de elongare în biosinteza proteinelor se caracterizează prin:


a) formarea legăturilor peptidice
b) legarea fmet-tRNAfmet în locusul P
c) consumul a 2 moli GTP
d) formarea legăturilor peptidice între NH 2 a AA din situsul P și COOH din situsul
A
e) deplasarea cu un codon a ribozomului pe
RNAm

44. Modificările posttraducere includ:


a) formarea hidroxiprolinei din prolină
b) excizia intronilor
c) acetilarea capătului N-
terminal
d) metilarea lizinei,
argininei
e) formarea punților
disulfidice

45. Prelucrările posttranslaționale cuprind:


a) excizia unir scvențe polipeptidice
b) înlăturarea unor componente neproteice (hemul)
c) substituția unor baze purinice cu cele pirimidinice
d) formarea zimogenilor din enzime active
e) carboxilarea glutamatului

46. Alegeți inhibitorii sintezei proteice la nivelul transcripției:


a) Amanitina
b) Rifamicina
c) Eritromicina
d) Rifamicina
e) Tunicamicina

46. Alegeți inhibitorii sintezei proteice la nivelul translației:


a)
Tetraciclina
b)
Puromicina
c)
Streptomicina
d) Cordicepina
Neomicina

e)
47. Care din afirmații în reglarea expresiei genetice sunt corecte?
a) lactoza scade afinitatea represorului pentru operator
b) metabolizarea lactozei este reglată numai de complexul CAP-AMPc
c) metabolizarea lactozei este reglată numai de complexul represor-inductor
d) corepresorul mărește afinitatea represorului față de
operator
e) metabolizarea lactozei este dublu reglată (CAP – AMPc, represor-
inductor).

155. Digestia nucleoproteinelor:

a) [ ] componenta proteică se scindează exclusiv în stomac


b) [ ] acizii nucleici se scindează în stomac
c) [x] acizii nucleici se scindează în intestinul subţire
d) [x] scindarea acizilor nucleici are loc preponderent hidrolitic sub acţiunea DNA-zelor şi
RNAzelor pancreatice
e) [ ] scindarea acizilor nucleici are loc preponderent fosforilitic

156. Selectaţi compuşii chimici care participă la sinteza nucleotidelor purinice:

a) [x] ribozo-5-fosfat
b) [x] glutamina
c) [ ] acidul glutamic
d) [ ] asparagina
e) [x] acidul aspartic

157. Selectaţi compuşii chimici care participă la sinteza nucleotidelor purinice:

a) [x] glicina
b) [ ] alanina
c) [x] derivaţii tetrahidrofolatului (THF)
d) [x] CO2
e) [ ] serina

158. Sinteza fosforibozil-pirofosfatului (PRPP) – prima reacţie în sinteza nucleotidelor purinice:

a) [ ] ribozo-5-fosfat + ATP → PRPP + ADP


b) [x] ribozo-5-fosfat + ATP → PRPP + AMP
c) [ ] ribozo-5-fosfat + ATP → PRPP + AMP + H4P2O7
d) [x] reacţia este catalizată de enzima PRPP-sintetaza
e) [x ] PRPP-sintetaza este enzimă alosterică şi este inhibată de ATP şi GTP

159. Sinteza fosforibozilaminei din fosforibozil-pirofosfat (PRPP) – a doua reacţie din sinteza
nucleotidelor purinice:

a) [ ] PRPP + Glu → fosforibozilamină + alfa-cetoglutarat + H4P2O7


b) [ ] PRPP + Gln → fosforibozilamină + Glu + AMP + H4P2O7
c) [x] PRPP + Gln → fosforibozilamină + Glu + H4P2O7
d) [x] reacţia este catalizată de enzima amidofosforiboziltransferaza
e) [x ]amidofosforiboziltransferaza este enzimă alosterică şi este inhibată de AMP şi GMP

160. Inozinmonofosfatul (IMP):

a) [ ] este intermediar în sinteza nucleotidelor pirimidinice


b) [x] este intermediar în sinteza nucleotidelor purinice
c) [x] este precursor în sinteza AMP-lui şi GMP-lui
d) [ ] este precursor în sinteza UMP-lui şi CMP-lui
e) [ ] este produsul catabolismului AMP-lui şi GMP-lui

161. Sinteza AMP-lui din inozinmonofosfat (IMP):

a) [x] are loc prin două reacţii succesive


b) [ ] sursă de grupare amino pentru AMP este glutamina
c) [x] sursă de grupare amino pentru AMP este acidul aspartic
d) [ ] necesită consum de energie sub formă de ATP
e) [x] procesul este activat de GTP

162. Sinteza GMP-lui din inozinmonofosfat (IMP):

a) [x] are loc prin două reacţii succesive


b) [x] sursă de grupare amino pentru GMP este glutamina
c) [ ] sursă de grupare amino pentru GMP este acidul aspartic
d) [ ] necesită consum de energie sub formă de GTP
e) [x] procesul este activat de ATP

163. Reglarea sintezei nucleotidelor purinice:

a) [x] fosforibozil-pirofosfat-sintetaza (PRPP-sintetaza) este enzimă alosterică


b) [x] amidofosforiboziltransferaza este enzimă alosterică
c) [ ] AMP şi GMP activează PRPP-sintetaza
d) [ ] ATP şi GTP activează amidofosforiboziltransferaza
e) [x] nucleotidele adenilice şi guanilice inhibă enzimele reglatoare

164. Reglarea sintezei nucleotidelor purinice:

a) [ ] GMP activează sinteza proprie


b) [ ] AMP activează sinteza proprie
c) [x] AMP inhibă sinteza proprie şi sinteza inozinmonofosfatului (IMP)
d) [x] GMP inhibă sinteza proprie şi sinteza IMP-lui
e) [x] ATP este utilizat la sinteza GMP-lui, iar GTP este utilizat la sinteza AMP-lui

165. Reutilizarea bazelor purinice:


a) [x] calea majoră este condensarea bazei purinice cu fosforibozil-pirofosfatul (PRPP)
b) [x] PRPP + adenină → AMP + H4P2O7, enzima adenin-fosforibozil-transferaza (APRT)
c) [x] PRPP + guanină → GMP + H4P2O7, enzima hipoxantin-guanin-fosforibozil-transferaza
(HGPRT)
d) [ ] activitatea înaltă a HGPRT poate cauza guta
e) [ ] HGPRT posedă specificitate absolută de substrat

166. Sursele atomilor inelului pirimidinic:

a) [ ] glicina
b) [x] acidul aspartic
c) [ ] derivaţii tetrahidrofolatului (THF)
d) [x] CO2
e) [ ] asparagina

167. Sinteza nucleotidelor pirimidinice (formarea carbamoilfosfatului):

a) [ ] pentru sinteza carbamoilfosfatului se utilizează o moleculă de ATP


b) [ ] sursă de grupare amino pentru carbamoilfosfat este amoniacul
c) [x] sursă de grupare amino pentru carbamoilfosfat este glutamina
d) [ ] pentru sinteza carbamoilfosfatului se utilizează o legătură macroergică
e) [x] carbamoilfosfatul este un compus macroergic

168. Sinteza nucleotidelor pirimidinice (formarea carbamoilfosfatului):

a) [x ] HCO3- + Gln + 2ATP + H2O → carbamoilfosfat + Glu + 2ADP + H3PO4


b) [ ] HCO3- + NH4+ + 2ATP + H2O → carbamoilfosfat + 2ADP + H3PO4
c) [ ] HCO3- + NH4+ + ATP + H2O → carbamoilfosfat + ADP + H3PO4
d) [x] enzima este carbamoilfosfatsintetaza II (citoplasmatică)
e) [ ] enzima este carbamoilfosfatsintetaza I (mitocondrială)

169. Sinteza nucleotidelor pirimidinice (selectaţi reacţiile):

a) [ ] carbamoilfosfat + Asp + ATP → N-carbamoilaspartat + ADP + H3PO4


b) [x] carbamoilfosfat + Asp → N-carbamoilaspartat + H3PO4
c) [ ] N-carbamoilaspartat + H2O → acid dihidroorotic
d) [x] N-carbamoilaspartat → acid dihidroorotic + H2O
e) [x] acid dihidroorotic + NAD+ → acid orotic + NADH+H+

170. Sinteza nucleotidelor pirimidinice (selectaţi reacţiile):

a) [ ] acid orotic + ribozo-5-fosfat → orotidinmonofosfat (OMP)


b) [x] acid orotic + fosforibozil-pirofosfat (PRPP) → orotidinmonofosfat (OMP) + H4P2O7
c) [ ] OMP + CO2 → UMP
d) [x] OMP → UMP + CO2
e) [ ] OMP → CMP + CO2
171. Biosinteza nucleotidelor citidilice:

a) [x] CTP se sintetizează din UTP


b) [ ] CMP se sintetizează din UMP
c) [ ] sursă de grupare amino pentru citozină este amoniacul liber
d) [x] sursă de grupare amino pentru citozină este Gln
e) [x] sinteza este cuplată cu hidroliza ATP-lui până la ADP şi H3PO4

172. Biosinteza dezoxiribonucleotidelor:

a) [x] dezoxiribonucleotidele se formează prin reducerea ribonucleotidelor


b) [ ] iniţial are loc formarea dezoxiribozei din riboză, care ulterior interacţionează cu baza
azotată corespunzătoare
c) [x] reacţia este catalizată de o reductază care conţine tioredoxină
d) [x] tioredoxina este o proteină ce conţine 2 grupări -SH
e) [ ] la reducerea tioredoxinei participă FADH2

173. Biosinteza nucleotidelor timidilice:

a) [ ] precursorul nucleotidelor timidilice este UMP


b) [x] precursorul nucleotidelor timidilice este dUMP
c) [ ] donator de grupare –CH3 pentru timină este S-adenozilmetionina (SAM)
d) [x] donator de grupare –CH3 pentru timină este N5,N10-CH2-THF (tetrahidrofolat)
e) [x] fluoruracilul inhiba ireversibil timidilatsintaza

174. Biosinteza nucleozid-difosfaţilor (NDP) şi nucleozid-trifosfaţilor (NTP) din


nucleozidmonofosfaţi (NMP):

a) [x] NMP + ATP → NDP + ADP


b) [ ] NMP + ATP → NTP + AMP
c) [x] NDP + ATP → NTP + ADP
d) [x] ADP + H3PO4 → ATP + H2O
e) [ ] AMP + H4P2O7 → ATP + H2O

175. Produsul final al catabolismului nucleotidelor purinice:

a) [ ] inozina
b) [ ] hipoxantina
c) [ ] xantina
d) [x] acidul uric
e) [ ] ureea

176. Produşii catabolismului uracilului şi al citozinei:

a) [x] СО2
b) [x] NH3
c) [ ] alfa-alanina
d) [ ] acidul beta-aminoizobutiric
e) [x] beta-alanina

177. Produşii catabolismului timinei:

a) [x] СО2
b) [x] NH3
c) [ ] alfa-alanina
d) [x] acidul beta-aminoizobutiric
e) [ ] beta-alanina

178. Catabolismul nucleotidelor purinice (biosinteza acidului uric):

a) [x] hipoxantina se formează din adenină


b) [ ] hipoxantina se formează din guanină
c) [ ] xantina se oxidează la hipoxantină
d) [x] hipoxantina şi xantina se oxidează la acid uric sub acţiunea xantinoxidazei
e) [x] acidul uric este un compus greu solubil în apă

179. Guta:

a) [ ] principala modificare biochimică în gută este uremia


b) [x] principala modificare biochimică în gută este hiperuricemia
c) [ ] este cauzată de defecte ereditare ale enzimelor implicate în sinteza ureei
d) [x] este cauzată de defecte ereditare ale enzimelor implicate în sinteza nucleotidelor purinice
e) [ ] este cauzată de defecte ereditare ale enzimelor implicate în catabolismul nucleotidelor
purinice

180. Selectaţi defectele ereditare care cauzează guta:

a) [x ] insuficienţa hipoxantin-guanin-fosforiboziltransferazei (HGPRT)


b) [x] deficienţa glucozo-6-fosfatazei
c) [ ] activitate înaltă a arginazei
d) [x] activitate înaltă a fosforibozilpirofosfat (PRPP)-sintetazei
e) [ ] activitate înaltă a xantinoxidazei

181. Manifestările clinice ale gutei:

a) [x ] artrită gutoasă
b) [ ] xantoame cutanate
c) [x] tofi gutoşi
d) [x] nefrolitiază
e) [ ] litiază biliară

182. Alopurinolul:
a) [ ] este analog structural al acidului uric
b) [x] este analog structural al hipoxantinei
c) [x] este inhibitor competitiv al xantinoxidazei
d) [ ] este inhibitor alosteric al xantinoxidazei
e) [x] în tratamentul cu alopurinol xantina şi hipoxantina sunt excretate drept produşi finali ai
purinelor

155. Digestia nucleoproteinelor:

a) [ ] componenta proteică se scindează exclusiv în stomac


b) [ ] acizii nucleici se scindează în stomac
c) [x] acizii nucleici se scindează în intestinul subţire
d) [x] scindarea acizilor nucleici are loc preponderent hidrolitic sub acţiunea DNA-zelor şi
RNAzelor pancreatice
e) [ ] scindarea acizilor nucleici are loc preponderent fosforilitic

156. Selectaţi compuşii chimici care participă la sinteza nucleotidelor purinice:

a) [x] ribozo-5-fosfat
b) [x] glutamina
c) [ ] acidul glutamic
d) [ ] asparagina
e) [x] acidul aspartic

157. Selectaţi compuşii chimici care participă la sinteza nucleotidelor purinice:

a) [x] glicina
b) [ ] alanina
c) [x] derivaţii tetrahidrofolatului (THF)
d) [x] CO2
e) [ ] serina

158. Sinteza fosforibozil-pirofosfatului (PRPP) – prima reacţie în sinteza nucleotidelor purinice:

a) [ ] ribozo-5-fosfat + ATP → PRPP + ADP


b) [x] ribozo-5-fosfat + ATP → PRPP + AMP
c) [ ] ribozo-5-fosfat + ATP → PRPP + AMP + H4P2O7
d) [x] reacţia este catalizată de enzima PRPP-sintetaza
e) [x ] PRPP-sintetaza este enzimă alosterică şi este inhibată de ATP şi GTP

159. Sinteza fosforibozilaminei din fosforibozil-pirofosfat (PRPP) – a doua reacţie din sinteza
nucleotidelor purinice:

a) [ ] PRPP + Glu → fosforibozilamină + alfa-cetoglutarat + H4P2O7


b) [ ] PRPP + Gln → fosforibozilamină + Glu + AMP + H4P2O7
c) [x] PRPP + Gln → fosforibozilamină + Glu + H4P2O7
d) [x] reacţia este catalizată de enzima amidofosforiboziltransferaza
e) [x ]amidofosforiboziltransferaza este enzimă alosterică şi este inhibată de AMP şi GMP

160. Inozinmonofosfatul (IMP):

a) [ ] este intermediar în sinteza nucleotidelor pirimidinice


b) [x] este intermediar în sinteza nucleotidelor purinice
c) [x] este precursor în sinteza AMP-lui şi GMP-lui
d) [ ] este precursor în sinteza UMP-lui şi CMP-lui
e) [ ] este produsul catabolismului AMP-lui şi GMP-lui

161. Sinteza AMP-lui din inozinmonofosfat (IMP):

a) [x] are loc prin două reacţii succesive


b) [ ] sursă de grupare amino pentru AMP este glutamina
c) [x] sursă de grupare amino pentru AMP este acidul aspartic
d) [ ] necesită consum de energie sub formă de ATP
e) [x] procesul este activat de GTP

162. Sinteza GMP-lui din inozinmonofosfat (IMP):

a) [x] are loc prin două reacţii succesive


b) [x] sursă de grupare amino pentru GMP este glutamina
c) [ ] sursă de grupare amino pentru GMP este acidul aspartic
d) [ ] necesită consum de energie sub formă de GTP
e) [x] procesul este activat de ATP

163. Reglarea sintezei nucleotidelor purinice:

a) [x] fosforibozil-pirofosfat-sintetaza (PRPP-sintetaza) este enzimă alosterică


b) [x] amidofosforiboziltransferaza este enzimă alosterică
c) [ ] AMP şi GMP activează PRPP-sintetaza
d) [ ] ATP şi GTP activează amidofosforiboziltransferaza
e) [x] nucleotidele adenilice şi guanilice inhibă enzimele reglatoare

164. Reglarea sintezei nucleotidelor purinice:

a) [ ] GMP activează sinteza proprie


b) [ ] AMP activează sinteza proprie
c) [x] AMP inhibă sinteza proprie şi sinteza inozinmonofosfatului (IMP)
d) [x] GMP inhibă sinteza proprie şi sinteza IMP-lui
e) [x] ATP este utilizat la sinteza GMP-lui, iar GTP este utilizat la sinteza AMP-lui

165. Reutilizarea bazelor purinice:

a) [x] calea majoră este condensarea bazei purinice cu fosforibozil-pirofosfatul (PRPP)


b) [x] PRPP + adenină → AMP + H4P2O7, enzima adenin-fosforibozil-transferaza (APRT)
c) [x] PRPP + guanină → GMP + H4P2O7, enzima hipoxantin-guanin-fosforibozil-transferaza
(HGPRT)
d) [ ] activitatea înaltă a HGPRT poate cauza guta
e) [ ] HGPRT posedă specificitate absolută de substrat

166. Sursele atomilor inelului pirimidinic:

a) [ ] glicina
b) [x] acidul aspartic
c) [ ] derivaţii tetrahidrofolatului (THF)
d) [x] CO2
e) [ ] asparagina

167. Sinteza nucleotidelor pirimidinice (formarea carbamoilfosfatului):

a) [ ] pentru sinteza carbamoilfosfatului se utilizează o moleculă de ATP


b) [ ] sursă de grupare amino pentru carbamoilfosfat este amoniacul
c) [x] sursă de grupare amino pentru carbamoilfosfat este glutamina
d) [ ] pentru sinteza carbamoilfosfatului se utilizează o legătură macroergică
e) [x] carbamoilfosfatul este un compus macroergic

168. Sinteza nucleotidelor pirimidinice (formarea carbamoilfosfatului):

a) [x ] HCO3- + Gln + 2ATP + H2O → carbamoilfosfat + Glu + 2ADP + H3PO4


b) [ ] HCO3- + NH4+ + 2ATP + H2O → carbamoilfosfat + 2ADP + H3PO4
c) [ ] HCO3- + NH4+ + ATP + H2O → carbamoilfosfat + ADP + H3PO4
d) [x] enzima este carbamoilfosfatsintetaza II (citoplasmatică)
e) [ ] enzima este carbamoilfosfatsintetaza I (mitocondrială)

169. Sinteza nucleotidelor pirimidinice (selectaţi reacţiile):

a) [ ] carbamoilfosfat + Asp + ATP → N-carbamoilaspartat + ADP + H3PO4


b) [x] carbamoilfosfat + Asp → N-carbamoilaspartat + H3PO4
c) [ ] N-carbamoilaspartat + H2O → acid dihidroorotic
d) [x] N-carbamoilaspartat → acid dihidroorotic + H2O
e) [x] acid dihidroorotic + NAD+ → acid orotic + NADH+H+

170. Sinteza nucleotidelor pirimidinice (selectaţi reacţiile):

a) [ ] acid orotic + ribozo-5-fosfat → orotidinmonofosfat (OMP)


b) [x] acid orotic + fosforibozil-pirofosfat (PRPP) → orotidinmonofosfat (OMP) + H4P2O7
c) [ ] OMP + CO2 → UMP
d) [x] OMP → UMP + CO2
e) [ ] OMP → CMP + CO2

171. Biosinteza nucleotidelor citidilice:


a) [x] CTP se sintetizează din UTP
b) [ ] CMP se sintetizează din UMP
c) [ ] sursă de grupare amino pentru citozină este amoniacul liber
d) [x] sursă de grupare amino pentru citozină este Gln
e) [x] sinteza este cuplată cu hidroliza ATP-lui până la ADP şi H3PO4

172. Biosinteza dezoxiribonucleotidelor:

a) [x] dezoxiribonucleotidele se formează prin reducerea ribonucleotidelor


b) [ ] iniţial are loc formarea dezoxiribozei din riboză, care ulterior interacţionează cu baza
azotată corespunzătoare
c) [x] reacţia este catalizată de o reductază care conţine tioredoxină
d) [x] tioredoxina este o proteină ce conţine 2 grupări -SH
e) [ ] la reducerea tioredoxinei participă FADH2

173. Biosinteza nucleotidelor timidilice:

a) [ ] precursorul nucleotidelor timidilice este UMP


b) [x] precursorul nucleotidelor timidilice este dUMP
c) [ ] donator de grupare –CH3 pentru timină este S-adenozilmetionina (SAM)
d) [x] donator de grupare –CH3 pentru timină este N5,N10-CH2-THF (tetrahidrofolat)
e) [x] fluoruracilul inhiba ireversibil timidilatsintaza

174. Biosinteza nucleozid-difosfaţilor (NDP) şi nucleozid-trifosfaţilor (NTP) din


nucleozidmonofosfaţi (NMP):

a) [x] NMP + ATP → NDP + ADP


b) [ ] NMP + ATP → NTP + AMP
c) [x] NDP + ATP → NTP + ADP
d) [x] ADP + H3PO4 → ATP + H2O
e) [ ] AMP + H4P2O7 → ATP + H2O

175. Produsul final al catabolismului nucleotidelor purinice:

a) [ ] inozina
b) [ ] hipoxantina
c) [ ] xantina
d) [x] acidul uric
e) [ ] ureea

176. Produşii catabolismului uracilului şi al citozinei:

a) [x] СО2
b) [x] NH3
c) [ ] alfa-alanina
d) [ ] acidul beta-aminoizobutiric
e) [x] beta-alanina
177. Produşii catabolismului timinei:

a) [x] СО2
b) [x] NH3
c) [ ] alfa-alanina
d) [x] acidul beta-aminoizobutiric
e) [ ] beta-alanina

178. Catabolismul nucleotidelor purinice (biosinteza acidului uric):

a) [x] hipoxantina se formează din adenină


b) [ ] hipoxantina se formează din guanină
c) [ ] xantina se oxidează la hipoxantină
d) [x] hipoxantina şi xantina se oxidează la acid uric sub acţiunea xantinoxidazei
e) [x] acidul uric este un compus greu solubil în apă

179. Guta:

a) [ ] principala modificare biochimică în gută este uremia


b) [x] principala modificare biochimică în gută este hiperuricemia
c) [ ] este cauzată de defecte ereditare ale enzimelor implicate în sinteza ureei
d) [x] este cauzată de defecte ereditare ale enzimelor implicate în sinteza nucleotidelor purinice
e) [ ] este cauzată de defecte ereditare ale enzimelor implicate în catabolismul nucleotidelor
purinice

180. Selectaţi defectele ereditare care cauzează guta:

a) [x ] insuficienţa hipoxantin-guanin-fosforiboziltransferazei (HGPRT)


b) [x] deficienţa glucozo-6-fosfatazei
c) [ ] activitate înaltă a arginazei
d) [x] activitate înaltă a fosforibozilpirofosfat (PRPP)-sintetazei
e) [ ] activitate înaltă a xantinoxidazei

181. Manifestările clinice ale gutei:

a) [x ] artrită gutoasă
b) [ ] xantoame cutanate
c) [x] tofi gutoşi
d) [x] nefrolitiază
e) [ ] litiază biliară

182. Alopurinolul:

a) [ ] este analog structural al acidului uric


b) [x] este analog structural al hipoxantinei
c) [x] este inhibitor competitiv al xantinoxidazei
d) [ ] este inhibitor alosteric al xantinoxidazei
e) [x] în tratamentul cu alopurinol xantina şi hipoxantina sunt excretate drept produşi finali ai
purinelor

292. II Acizii nucleici A3 Bazele azotate majore în componenţa DNA sunt:

a) [ ] 5 - metilcitozina
b) [x] citozina
c) [ ] 2 - metiladenina
d) [x] guanina

e) [x] timina
293. II Acizii nucleici A1 Bazele azotate majore în componența DNA sunt:

a) [x] adenina

b) [ ] 1-metilguanina

c) [ ] dihidrouracilul

d) [ ] hipoxantina

e) [ ] xantina
294. II Acizii nucleici A3 Selectați bazele azotate majore din componența ARN sunti:

a) [ ] 5 - metilcitozina

b) [x] adenina

c) [ ] 2 - metiladenina

d) [x] guanina

e) [x] uracilul
295. II Acizii nucleici A3 Componentele structurale ale DNA-ului sunt:

a) [ ] dihidrouracilul
b) [ ] riboza
c) [x] acidul fosforic
d) [x] adenina

e) [ ] uracilul
296. II Acizii nucleici A3 Componentele structurale ale RNA-ului sunt:

a) [ ] timina

b) [x] citozina

c) [x] adenina

d) [x] guanina

e) [ ] ribuloza
297. II Acizii nucleici A1 În acizii nucleici nu există următoarele tipuri de legături chimice:

a) [x] peptidică

b) [ ] 3',5'-fosfodiesterică
c) [ ] N-glicozidică

d) [ ] interacțiune hidrofobă

e) [ ] de hidrogen
298. II Acizii nucleici A3 Pentru DNA sunt corecte afirmaţiile
a) [ ] este un poliribonucleotid

b) [ ] conține AMP, CMP, UMP, GMP


c) [x] la capatul 5' se află 3 resturi de fosfat
d) [x] mononucleotidele sunt legate prin legături 3',5'-fosfodiesterice

e) [ ] monomerii se leagă prin legături N-glшcozidice


299. II Acizii nucleici A1 Adenozina:

a) [ ] este o nucleotidă

b) [ ] conţine legătura glicozidică N1 - C'1


c) [x] este componentă a ATP-lui

d) [ ] conține dezoxiriboză

e) [ ] conţine o bază azotată pirimidinică


300. II Acizii nucleici A1 Сitidină:
a) [ ] este o dezoxiribonucleotidă

b) [ ] conţine legătura glicozidică N9-C'1

c) [x] este o ribonucleozidă

d) [ ] conţine acid fosforic

e) [ ] conţine o bază azotată purină


301. II Acizii nucleici A1 Timidina:

a) [x] este un dezoxiribonucleozidă

b) [ ] este prezentă în RNA

c) [ ] este o ribonucleotidă

d) [ ] conţine o bază azotată purinică

e) [ ] conţine legătura glicozidică N9-C'1


302. II Acizii nucleici A1 Uridina:

a) [ ] este o ribonucleotidă

b) [ ] se conţine în DNA

c) [x] conţine o bază azotată pirimidinică

d) [ ] conţine o legătură 3',5'-fosfodiesterică

e) [ ] conţine legă tura glicozidică N9-C'1


303. II Acizii nucleici A1 Dezoxicitidina:

a) [ ] este o nucleotidă

b) [ ] este componentă a RNA


c) [ ] conţine acid fosforic

d) [ ] conţine o legătură 3',5'-fosfodiesterică

e) [x] conţine legă tura glicozidică N1-C'1


304. II Acizii nucleici A3 Acidul adenilic:

a) [x] este constituit din adenină, riboză şi acid fosforic

b) [x] este o nucleozidă

c) [ ] conţine legătura glicozidică N1-C'1

d) [x] este AMP-ul

e) [ ] este AMP-ul ciclic


305. II Acizii nucleici A1 Numărul legăturilor de hidrogen din DNA dublu catenar cu secvenţa

T - C - G - A - G -G

A - G - C - T - C -C este:

a) [ ] 10

b) [ ] 11

c) [x] 16

d) [ ] 13

e) [ ] 17
306. II Acizii nucleici A3 Referitor la structura secundară a DNA sunt corecte afirmaţiile:

a) [x] este bicatenară

b) [ ] catenele sunt paralele


c) [x] bazele azotate ocupă interiorul dublului helix
d) [ ] bazele azotate complementare se leagă între ele prin legă turi covalente

e) [ ] o spiră conţine 3,6 perechi de nucleotide

307. II Acizii nucleici A3 Referitor la structura secundară a DNA sunt corecte afirmaţiile:

a) [ ] dublul helix este alcă tuit din două catene polipeptidice antiparalele

b) [x] bazele azotate complementare se leagă între ele prin legă turi de hidrogen

c) [ ] catenele antiparalele sunt identice după componenţa nucleotidică

d) [ ] catenele antiparalele sunt identice după secvenţa nucleotidică

e) [x] planurile bazelor azotate sunt orientate perpendicular pe axul helixului


308. II Acizii nucleici A1 Referitor la DNA sunt corecte afirmaţiile:

a) [ ] toate tipurile de DNA sunt orientate spre stânga

b) [x] forma clasică B conţine 10 perechi de nucleotide la o spiră

c) [ ] forma A conţine 3,6 perechi de nucleotide la o spiră

d) [ ] forma Z conţine 12 perechi de nucleotide şi e orientată spre dreapta

e) [ ] în toate tipurile de DNA raportul G+C/A+T=1


309. II Acizii nucleici A3 Afirmaţii corecte referitoare la DNA (legile complementarită ţii):

a) [ ] la aceeaşi specie DNA din diferite ţesuturi are o compoziţie nucleotidică diferită

b) [x] componenţa nucleotidică a DNA la specii distincte este diferită

c) [ ] compoziţia
nucleotidică a DNA la aceeaşi specie depinde de vârstă, raţia alimentară, condiţiile
mediului ambiant

d) [ ] în toate tipurile de ADN, A=G si T=C

e) [x] în toate tipurile de ADN, A=T şi G=C


310. II Acizii nucleici A3 Afirmaţii corecte referitoare la nucleozomi:
a) [x] reprezintă unitatea structurală a cromatinei

b) [x] reprezintă octamere histonice înfă şurate cu DNA

c) [ ] reprezintă nivelul superior de organizare a materialului cromozomial

d) [ ] între DNA şi histone se stabilesc legă turi covalente

e) [ ] conţin histona H1
311. II Acizii nucleici A3 Histonele:

a) [ ] sunt proteine bogate în Asp şi Glu

b) [x] formele fosforilate favorizează transcripţia

c) [ ] sunt componente structurale ale ribozomului

d) [ ] se leagă covalent cu DNA

e) [x] sunt proteine bazice


312. II Acizii nucleici A1 Afirmaţii corecte referitoare la RNA:

a) [ ] este preponderent bicatenar

b) [ ] compoziţia nucleotidică se supune legităţii complementarităţii

c) [ ] cantitatea de RNA în celulă este constantă


d) [ ] se conţine doar în nucleu şi mitocondrii

e) [x] conţine uracil, citozină , adenină şi guanină


313. II Acizii nucleici A1 Referitor la RNAm sunt corecte afirmaţiile:

a) [ ] este implicat în activarea aminoacizilor

b) [ ] este copia exactă a catenei codificatoare de DNA


c) [ ] la capă tul 5'conţine o secvenţă poliadenilică

d) [x] serveşte matriţă pentru sinteza proteinelor

e) [ ] este parte componentă a ribozomilor


314. II Acizii nucleici A3 Selectaţi afirmaţiile corecte referitoare la RNAt:

a) [x] transportă aminoacizii la sediul sintezei proteinelor

b) [x] aminoacidul se leagă la capă tul 3'-OH al RNAt

c) [ ] bucla anticodon conţine un triplet de nucleotide identic codonului de pe RNAm

d) [ ] aceeaşi moleculă de RNAt poate transporta mai mulţi aminoacizi

e) [ ] conţin doar baze azotate majore


315. II Acizii nucleici A1 Afirmaţiile corecte referitoare la RNAr:

a) [ ] sunt macromolecule bicatenare

b) [ ] servesc matriţă pentru sinteza proteinelor

c) [ ] se conţin doar în nucleu

d) [x] sunt componente structurale ale ribozomilor

e) [ ] reprezintă o conformaţie în „foaie de trifoi"


316. II Acizii nucleici A3 Structura şi funcţile ribozomilor:

a) [x] ribozomii pot disocia reversibil în subunităţi

b) [ ] reprezintă sediul de biosinteză a RNAm

c) [ ] subunităţile sunt fixate rigid prin legături covalente

d) [ ] constau din RNAr şi proteine histonice


e) [x] conţin RNAm
317. II Acizii nucleici A3 Replicarea DNA:

a) [x] este bazată pe principiul complementarităţii

b) [x] reprezintă sinteza DNA pe matriţa de DNA

c) [ ] decurge fără desfacerea dublului helix de DNA

d) [ ] este un proces conservativ

e) [ ] nu necesită energie
318. II Acizii nucleici A3 Biosinteza DNA necesită:

a) [ ] participarea nucleozid-monofosfaţilor

b) [ ] prezenţa DNA monocatenar

c) [x] participarea complexului de enzime - DNA-replicaza

d) [ ] prezenţa ribonucleozid-difosfaţilor

e) [x] prezenţa dezoxibonucleozid-trifosfaţilor


319. II Acizii nucleici A3 Referitor la replicare sunt corecte afirmaţiile:

a) [x] sediul replică rii este nucleul

b) [ ] sinteza catenelor de DNA are loc în direcţia 3' → 5'

c) [ ] ambele catene se sintetizează discontinuu


d) [x] forţa motrice a procesului este hidroliza pirofosfatului

e) [x] angajează simultan întregul cromozom


320. II Acizii nucleici A3 Selectaţi enzimele complexului DNA-replicaza:

a) [x] DNA-polimerazele I, II, III

b) [x] helicaza

c) [ ] transaminazele

d) [ ] RNA-polimeraza RNA-dependentă

e) [ ] dehidrogenazele
321. II Acizii nucleici A3 Selectaţi enzimele complexului DNA-replicaza:

a) [ ] RNA-polimerazele I, II, III

b) [ ] transpeptidaza

c) [x] topoizomerazele

d) [x] RNA-polimeraza DNA-dependentă

e) [x] DNA-ligaza
322. II Acizii nucleici A1 Fragmentele Okazaki:

a) [ ] sunt regiuni de DNA ce nu conţin informaţie genetică

b) [ ] se sintetizează în direcţia 3' → 5'

c) [ ] se formează la sinteza catenei de DNA lider

d) [ ] sunt sintetizate de DNA-polimeraza II

e) [x] sunt unite de DNA-ligaze

323. II Acizii nucleici A3 DNA-polimerazele (III):

a) [ ] nu necesită matriţă
b) [ ] nu necesită primer

c) [ ] utilizează ca substraturi nucleozid-difosfaţii

d) [x] posedă activitate 3' → 5'-exonucleazică

e) [x] are activitate 5' → 3'-polimerazică


324. II Acizii nucleici A3 DNA-polimerazele (I):

a) [x] îndepărtează primerii prin activitatea sa 5'→3'-exonucleazică

b) [x] adaugă dezoxiribonucleotide prin activitatea sa 5'→3'-polimerazică

c) [ ] sintetizează catena lider şi catena întâ rziată de DNA

d) [ ] nu necesită energie

e) [x] participă la repararea DNA


325. II Acizii nucleici A3 Referitor la transcrierea DNA sunt corecte afirmaţiile:

a) [ ] angajează simultan întregul cromozom

b) [x] este un proces asimetric

c) [ ] are loc în citoplasmă

d) [x] în calitate de matriţă serveşte catena anticodogenă

e) [ ] RNA este sintetizat în direcţia 3'→5


326. II Acizii nucleici A3 Referitor la biosinteza RNA-ului sunt corecte afirmațiile:

a) [ ] substraturi pentru sinteza RNA sunt ribonucleozid-difosfaţii

b) [x] are loc sub acţiunea enzimei RNA-polimeraza RNA-dependentă

c) [x] este un proces procesiv

d) [x] forţa motrice a transcrierii e hidroliza pirofosfatului


e) [ ] la transcriere participă şi dezoxiribonucleotidele
327. II Acizii nucleici A1 RNA polimerazele:

a) [ ] nu necesită matriţă

b) [ ] necesită primer

c) [ ] utilizează ca substraturi ribonucleozid-monofosfaţii

d) [ ] posedă activitate 3' → 5'-exonucleazică

e) [x] au activitate 5' → 3'-polimerazică


328. II Acizii nucleici A3 Trăsăturile comune ale biosintezei DNA și RNA:

a) [ ] ambele procese necesită primer


b) [x] decurg în nucleu

c) [x] ca substraturi se utilizează nucleozid-trifosfaţii

d) [ ] ambele procese angajează simultan întregul cromozom

e) [ ] sinteza catenelor decurge în direcţia 3'→5'


329. II Acizii nucleici A3 Modificările posttranscripţionale ale RNAm (processing-ul RNAm)
includ:

a) [ ] sudarea fragmentelor Okazaki

b) [x] adă ugarea la capă tul 5' al RNAm a 7-metil-guanozinei

c) [x] poliadenilarea capă tului 3' al RNAm

d) [x] excizia intronilor şi legarea capetelor intronilor (splising-ul)

e) [ ] înlă turarea dimerului de timină


330. II Acizii nucleici A3 Modificările posttranscripţionale ale RNAt (processing-ul RNAt) includ:
a) [x] adă ugarea la capă tul 3' al RNAt a secvenţei nucleotidice CCA

b) [ ] ataşarea la capă tul 3' al RNAt a 7-metil-guanozinei

c) [ ] poliadenilarea capă tului 5' al RNAt

d) [x] modificări covalente ale bazelor azotate (formarea bazelor azotate minore)

e) [ ] înlăturarea primer-ului
331. II Acizii nucleici A3 RNA-polimeraza RNA-dependentă:

a) [ ] posedă activitate 3' → 5'-polimerazică

b) [x] participă la replicarea RNA

c) [ ] este o reverstranscriptază

d) [x] este prezentă doar la RNA-virusuri

e) [ ] utilizează ca matriţă RNA a celulei-gazdă


332. II Acizii nucleici A3 DNA-polimeraza-RNA-dependentă:

a) [x] este numită şi reverstranscriptază

b) [ ] posedă activitate 3' → 5'-polimerazică

c) [ ] participă la replicarea RNA

d) [x] se utilizează în ingineria genetică pentru sinteza unor gene

e) [x] permite includerea informaţiei virale în genomul uman


333. II Acizii nucleici A3 Repararea DNA necesită urmă toarele enzime:

a) [x] DNA-polimeraza I

b) [ ] RNA polimeraza DNA-dependentă

c) [x] endonucleaze specifice

d) [x] DNA-ligaza
e) [ ] telomeraza
334. II Acizii nucleici A1 Referitor la codul genetic sunt corecte afirmaţiile:

a) [ ] este singlet

b) [ ] codonii sunt citiţi în direcţia 3' → 5'

c) [ ] în RNAm codonii sunt separaţi între ei prin introni

d) [x] codul este degenerat

e) [ ] un codon specifică mai mulţi aminoacizi


335. II Acizii nucleici A3 În legatură cu codul genetic sunt corecte afirmațiile:

a) [ ] conține 3 codoni de inițiere

b) [x] unii aminoacizi sunt specificați de mai mulți codoni


c) [ ] conține un singur codon de terminare
d) [x] codul este colinear
e) [ ] codul are semne de punctuație
336. II Acizii nucleici A3 Mutaţiile moleculare pot avea loc prin:

a) [x] modificarea chimică a unor baze azotate din DNA

b) [ ] modificarea covalentă a RNA

c) [x] tranziţie şi transversie

d) [x] deleţie de nucleotide

e) [x] inserţie de nucleotide


337. II Acizii nucleici A3 Mutaţiile prin transversie:

a) [ ] reprezintă substituirea unei baze purinice cu altă bază purinică

b) [x] pot conduce la modificări ale structiurii şi funcţiei proteinei codificate

c) [x] pot determina formarea unui codon-stop


d) [ ] conduc la schimbarea naturii tuturor codonilor ce succed mutaţiei

e) [x] pot conduce la formarea codonilor sinonimi


338. II Acizii nucleici A3 Mutaţiile prin deleţie:

a) [x] conduc la schimbarea naturii tuturor codonilor ce succed mutaţia

b) [ ] reprezintă substituirea unei baze purinice cu altă bază purinică

c) [ ] nu afectează structura şi funcţia proteinei codificate

d) [x] pot conduce la formarea codonilor-stop

e) [x] pot cauza maladii ereditare


339. II Acizii nucleici A3 Aminoacil-RNAt-sintetazele:

a) [ ] participă la formarea legăturilor peptidice

b) [x] posedă specificitate faţă de ARNt şi aminoacid

c) [x] are capacitatea de autocontrol

d) [ ] nu necesită ATP

e) [x] catalizează reacţia de activare a aminoacizilor


340. II Acizii nucleici A3 Activarea aminoacizilor:

a) [x] are loc în citoplasmă

b) [ ] constă în legarea aminoacidului la ARNm

c) [x] necesită energia a 2 legă turi macroergice

d) [ ] are loc fă ră participarea enzimelor

e) [ ] necesită GTP
341. II Acizii nucleici A3 Iniţierea sintezei proteinelor necesită:

a) [x] subunitatea mică şi mare a ribozomului

b) [x] RNAm

c) [ ] peptidiltransferaza

d) [ ] factorii Tu, Ts, G

e) [ ] ATP
342. II Acizii nucleici A3 Complexul de iniţiere a sintezei proteinelor constă din:

a) [x] ribozomul integral

b) [ ] RNAm cu codonul AUG plasat în situsul A

c) [x] RNAm cu codonul AUG plasat în situsul P

d) [x] N-formilmetionil-tRNAfmet în situsul P

e) [ ] factorii de iniţiere: IF-1, IF-2, IF-3


343. II Acizii nucleici A3 Elongarea în biosinteza proteinelor necesită:

a) [x] complexul de initiere

b) [ ] aminoacil-RNAt-sintetaza

c) [x] peptidiltransferaza

d) [ ] factorii IF-1, IF-2, IF-3

e) [ ] ATP
344. II Acizii nucleici A3 Etapa de elongare în biosinteza proteinelor se caracterizează prin:
a) [x] adaptarea aminoacil-ARNt în locusul A

b) [ ] legarea fmet-RNAtfmet în locusul P


c) [ ] legarea aminoacidului la RNAt

d) [x] formarea legă turii peptidice între aminoacizi

e) [x] deplasarea cu un codon a ribozomului pe RNAm


345. II Acizii nucleici A3 În procesul terminării sintezei proteinelor are loc:

a) [x] înlăturarea RNAt din locusul P

b) [x] hidroliza polipeptidei sintetizate de la RNAt

c) [x] disocierea ribozomului în subunităţi

d) [ ] transpeptidarea

e) [ ] translocarea
346. II Acizii nucleici A3 Modificările posttranslaţionale includ:

a) [ ] formarea prolinei din hidroxiprolină

b) [ ] excizia intronilor

c) [x] fosforilarea unor proteine

d) [x] metilarea lizinei, argininei

e) [x] formarea punţilor disulfidice


347. II Acizii nucleici A1 Modifică rile posttranslaţionale includ:

a) [ ] poliadenilarea
b) [ ] „cap"-area

c) [ ] transversia

d) [ ] tranziţia

e) [x] carboxilarea glutamatului


348. II Acizii nucleici A3 Inducţia enzimatică (reglarea lac-operonului):

a) [x] necesită prezenţa represorului

b) [ ] necesită prezenţa corepresorului


c) [x] e caracteristică pentru căile catabolice

d) [ ] în calitate de inductor serveşte produsul final al că ii metabolice

e) [ ] e caracteristică pentru enzimele constitutive


349. II Acizii nucleici A1 Represia enzimatică :

a) [x] necesită prezenţa represorului

b) [ ] necesită prezenţa inductorului

c) [ ] e caracteristică pentru căile catabolice

d) [ ] în calitate de corepresor serveşte substratul că ii metabolice

e) [ ] e caracteristică pentru enzimele constitutive


350. II Acizii nucleici A3 La reglarea expresiei genelor la om participă:

a) [ ] catecolaminele

b) [ ] glucagonul
c) [x] cortizolul

d) [x] calcitriolul

e) [x] retinolul
351. II Acizii nucleici A3 Telomeraza prezintă:

a) [ ] o ribonucleotidă

b) [x] o ribonucleoproteină

c) [x] enzima ce alungeşte capetele cromozomilor

d) [ ] enzimă ce utilizează ca substraturi ribonucleotide

e) [x] o transcriptază ce foloseşte ca matriţă RNA


Totalizarea 2 la biochimie
1. Ca surse de atomi pentru ciclul pirimidinic servesc:
a. acidul glutamic
b. acid aspargic
c. glicina
d. asparagina
e. derivați ai acidului tetrahidrofolic (THF)

2. Referitor la represia enzimatică sunt corecte afirmațiile:


a. necesită prezența inductorului
b. e caracteristică pentru enzimele constitutive
c. în calitate de corepresor servește substratul căii catabolice
d. în calitate de corepresor servește produsul căii anabolice
e. necesită prezența represorului

3. Selectați afirmațiile corecte referitoare la polimorfismul proteinelor:


a. este cauzat doar de factorii externi
b. este determinat de existența a 2 sau mai multe gene alele într-o populație
c. este determinat de existența a 2 sau mai multe gene alele la o persoană
d. conduce obligatoriu la apariția patologiilor ereditare

4. Biosinteza nucleozid difosfaților (NDP):


a. nuleozid + ATP → NDP + AMP
b. nucleozid monofosfat + ATP → NDP + ADP
c. nucleozid + 2ATP → NDP + 2ADP
d. nucleozid monofosfat + ATP → NDP + AMP + Pi
e. nucleozid monofosfat + GTP → NDP + GDP

5. Oligonucleotidele în intestinul subțire sunt hidrolizate de


a. fosfodiesterazele pacreatice, care produc un amestec de 3’- și 5’-mononucleotide
b. nucleotidazele pancreatice și intestinale, care produc mononucleotide
c. nucleotidazele intestinale, care produc mononucleotide
d. fosfodiesterazele pacreatice, care produc un amestec de mononucleotide și nucleozide

nucleotidazele (intestinale) şi fosfotazele scindează nucleotidele până la nucleozide şi Pi

6. Referitor la replicarea ADN sunt corecte afirmațiile:


a. decurge fără de utilizare a energiei
b. este un proces semiconservativ
c. este bazată pe principiul complementarității
d. reprezintă sinteza ARN pe matrița de ADN
e. decurge fără desfacerea dublului helix de ADN

7. Selectați afirmațiile corecte referitoare la ARN polimeraza ADN dependentă (primaza):


a. posedă activitate 5’→3’ polimerazică
b. utilizează ca substraturi dezoxiribonucleozid-trifosfații
c. nu necesită matriță
d. nu necesită primer
e. posedă activitate 3’→5’exonucleazică
• 1etapă: Sinteza IMP
1. Are loc în citozol
2. Succesiune de 10 reacţii (Gli, Asp, Gln, CO2, FH4)
3. Necesită Mg, K, ATP. Se consumă 6 legături ~P (proces exergonic)
4. ireversibil
5. Predomină în ficat

8. Selectați afirmațiile corecte referitoare la aciclovir:


a. aciclovirul este analog structural al dezoxiguanozinei
b. aciclo-GTP este utilizat de ADN-polimeraza virală ca substrat pentru sinteza ADN-ului
c. GTP-ul obținut prin fosforilarea aciclovirului inhibă ADN-polimerazele celulei gazdă
d. aciclovirul este fosforilat sub acțiunea timidin kinazei virale până la aciclo-GMP
e. GTP-ul obținut prin fosforilarea aciclovirului inhibă ADN-polimerazele celulei virale
f. aciclo-GTP este fosforilat sub acțiunea kinazelor celulei-gazdă până la aciclo-GTP
g. aciclovirul este fosforilat sub acțiunea kinazelor virale până la GTP 9. Selectați ce este

necesar pentru inițierea sintezei proteinelor:

a. ATP
b. ARNm
c. subunitățile mica și mare ale ribozomului
d. peptidiltransferaza
e. translocaza
10. In sinteza AMP din inozin monofosfat (IMP):
a. sursă pentru gruparea amino din AMP este numai Glu
b. sursă pentru gruparea amino din AMP este Asp
c. sursă pentru gruparea amino din AMP poate fi atât Asp cât și Glu
d. sursă pentru gruparea amino din AMP este Gln
e. sursă pentru gruparea amino din AMP este Asn
11. Principalul semn biochimic al gutei este:
a. hiperuricemie și hiperuremie
b. hiperuricemie
c. hiperuremie
d. uremie
e. hiperuricemie și uremie

12. Referitor la translare sunt corecte afirmațiile:


a. sinteza lanțului polipeptidic are loc în direcția N→C
b. translarea are loc în nucleu
c. translarea decurge fără utilizare de energie
d. UAG servește ca codon de inițiere
e. citirea ARNm are loc în direcția 5’→3

13. Selectați ce este necesar pentru activarea aminoacizilor:


a. subunitățile mica și mare ale ribozomului
b. ARNm
c. toți ARNt
d. aminoacil-ARNt-sintetazele
e. translocaza

14. Selectați ce este necesar pentru inițierea sintezei proteinelor:


a. aminoacil-ARNt-sintetazele
b. formil-metionil ARNt
c. toate nucleotidele
d. GTP
e. toți aminoacil-ARNt

15. Care este rolul enzimelor nominalizate în procesul de replicare?

1) ARN polimeraza ADN dependentă - sintetizează primerul


2) topoizomerazele - înlătură supertorsiunile ADN
3) ADN polimeraza ADN dependentă I - înlătură primerul și îl înlocuiește cu
dezoxiribonucleotide
4) Tus poate inhiba progresiunea bifurcaţiei de replicare
direct prin legarea de DnaB helicază, inhibînd dezrăsucirea
helixului

 delta δ
– răspunde de sinteza catenei
lider. Ea manifestă acţiune
exonucleazică
 α- implicată în replicarea ADN nuclear- responsabilă
de sinteza catenei întârziate – sinteza primerilor
 δ – răspunde de sinteza catenei lider. Ea manifestă
acţiune exonucleazică
 β – implicată în reparaţia ADN
 γ - implicat în replicarea ADN mitocondrial, acţiune
exonucleazică
 Telomerul – sunt segmente de ADN repetitiv
GGGTTA
 Telomeraza - reprezintă o ribonucleoproteidă: ARN
şi proteină

16. Sinteza nucleotidelor pirimidinice (formarea carbamoil fosfatului):


a. sursă de grupări amino pentru carbamoil fosfat este amoniacul și asparagine
b. sursă de grupări amino pentru carbamoil fosfat este numai asparagine
c. sursă de grupări amino pentru carbamoil fosfat este numai glutamina
d. sursă de grupări amino pentru carbamoil fosfat este amoniacul și glutamine
e. sursă de grupări amino pentru carbamoil fosfat este numai amoniacul 17. Selectați afirmațiile

corecte referitoare la aminoacil-ARNt-sintetaze:

a. posedă specificitate față de ARNt și aminoacid


b. au capacitate de autocontrol
c. nu utilizează energie
d. participă la formarea legăturilor peptidice
e. sunt prezente în nucleu 18. Selectați modificările posttranslaționale ale proteinelor:

a. transversia
b. carboxilarea glutamatului
c. tranziția
d. “cap”-area
e. glicozidarea proteinelor

19. ADN polimeraza ADN dependentă I:


a. nu utilizează energie
b. îndepărtează primerii prin activitatea sa 5’→3’-exonucleazică
c. are capacitatea de autocontrol
d. sintetizează catena lider și catena întârziată de ADN
e. adaugă dezoxiribonucleotide prin activitatea sa 5’→3’-polimerazică

20. Selectați și ordonați procesele ce au loc în etapa de elongare a biosintezei proteinei:

1- adaptarea aminoacil-ARNt în locusul A al ribozomului 2-


transpeptidarea (formarea legăturii peptidice între aminoacizi) 3-
translocarea (deplasarea cu un codon a ribozomului pe ARNm)

21. Produsele catabolismului uracilului și citozinei:


a. CO2 și beta-alanina
b. CO2, 𝑁𝐻3 și alfa-alanina
c. CO2, 𝑁𝐻3 și acid beta-aminoizobutiric
d. CO2 și 𝑁𝐻3
e. CO2, 𝑁𝐻3 și beta-alanina

22. Selectați afirmațiile corecte referitoare la mutațiile punctiforme:


a. mutațiile punctiforme pot fi cauzate de substituția unei nucleotide cu altă nucleotide
b. mutațiile punctiforme pot fi determinate de delții și inserții de nucleotide
c. toate mutațiile punctiforme conduc la apariția anumitor patologii
d. toate mutațiile punctiforme conduc la modificarea structurii proteinelor
e. toate mutațiile punctiforme conduc la sinteza unor lanțuri polipetidice incomplete

23. Selectați afirmațiile corecte referitoare la anemia cu celule falciforme:


a. durata de viață a eritrocitelor falciforme este mai mica decât a eritrocitelor normale
b. este determinată de deleția valinei din poziția 6 a lanțului beta al Hb
c. are loc micșorarea solubilității formei dezoxigenate HbS, care precipită ușor și deformează
eritrocitul
d. are loc creșterea solubilității HbS, cee ace determină liza eritrocitelor
e. la persoanele heterozigote manifestări clinic apar doar la micșorarea presiunii parțiale a
oxigenului
f. persoanele homozigote nu prezintă manifestări clinic
g. este determinată de substituția glutamatului din poziția 6 a lanțului beta al Hb cu valina(HbS)
h. persoanele heterozigote sunt rezistente la malarie 24. Selectați procesele care se referă la

etapa de elongare în biosinteza proteinelor:

a. deplasarea ARNm cu un codon în raport cu ribozomul


b. adaptarea aminoacil-ARNt în locusul A al ribozomului
c. legarea aminoacidului la ARNt
d. legarea subunităților ribozomului la ARNm
e. asocierea ribozomului
f. formarea legăturii peptidice între aminoacizi

25. Selectați afirmațiile corecte referitoare la transcrierea ADN-ului:


a. decurge în direcția 3’→5’
b. reprezintă sinteza ARN-ului pe matrița de ADN
c. este un process complet (se copiază toate moleculele de ADN)
d. are loc fără utilizarea energiei
e. este un process asimetric ( se transcribe doar o catena de ADN)

26. Selectați ce modificări posttranslaționale au loc în următoarele proteine:


în cazeină - are loc fosforilarea unor resturi de Ser în
colagen - are loc hidroxilarea prolinei

27. Biosinteza nucleotidelor citidilice:


a. sursă de grupare amino pentru citozină este Gln
b. sursă de grupare amino pentru citozină este amoniacul liber
c. sinteza este cuplată cu hidroliza GTP la GDP și 𝐻3𝑃𝑂4
d. CTP este sintetizat din UDP și ATP
e. CMP este sintetizat din UMP

28. Selectați care din procesele enumerate se referă la modificările posttranscripționale ale
ARNm ( processing-ul ARNm):
a. înlăturarea primer-ilor
b. sinteza telomerelor
c. carboxilarea unor baze azotate
d. “cap”-area capătului 5’ al ARNm ( adăugarea 7-metil-guanozinei)
e. excizia intronilor și legarea capetelor exonilor (splising-ul)

29. Selectați ce este comun pentru procesele de replicare și transcriere:


a. ambele procese angajează simultan întregul cromozom
b. ambele procese decurg în baza principiului complementarității
c. ambele procese decurg în direcția 3’→5’
d. ca substraturi sunt utilizați nucleozid-trifosfații
e. în ambele procese se copiază doar o singură catena de ADN

30. Selectați reacția de sinteză a fosforibozil-pirofosfatului (PRPP) (sinteza nucleotidelor


purinice )
a. ribozo-5-fosfat + ATP → PRPP + 𝐻3𝑃𝑂4
b. ribozo-5-fosfat + ATP → PRPP + AMP
c. ribozo-5-fosfat + ATP → PRPP + Adenozin + 𝐻4𝑃2𝑂7
d. ribozo-5-fosfat + ATP → PRPP + AMP + 𝐻4𝑃2𝑂7
e. ribozo-5-fosfat + ATP → PRPP + ADP 31. Selectați compușii chimici implicați în sinteza
nucleotidelor purinice: a. alanina, CO2
b. numai CO2
c. serina, glicina, CO2
d. serina, CO2
e. glicina, CO2

32. Biosinteza de nucleotide timidilice:


a. donator de grupă -𝐶𝐻3 pentru timină este S-adenozilmetionina
b. este catalizată de timidilatsintetază
c. este catalizată de timidilatsintază
d. precursorul nucleotidelor timidilice este UMP
e. precursorul nucleotidelor timidilice este UDP

33. Selectați afirmațiile corecte referitoare la activarea aminoacizilor: a.


are loc în citoplasmă
b. nu necesită enzime
c. constă în legarea aminoacidului la ARNm
d. necesită energia a 2 legături macroergice
e. este catalizată de enzima transpeptidaza
34. Sinteza nucleotidelor pirimidinice :
a. OMP + CO2 → UMP
b. OMP → CMP + CO2
c. Acid dihidroorotic + fosforibozil-pirifosfatul (PRPP) → orotidinmonofosfat (OMP) + 𝐻4𝑃2𝑂7
d. OMP → CO2 + UMP
e. Acid orotic + ribozo-5-fosfat → orotidinmonofosfat (OMP)
35. Referitor la codul genetic sunt corecte afirmațiile:
a. codonii de pe ARNm sunt citiți în direcția 3’→5’
b. un codon poate specifica mai mulți aminoacizi
c. codul genetic este triplet
d. în ARNm codonii sunt separate între ei prin introni
e. codul genetic este degenerat 36. Ce tipuri de activitate catalitică posedă enzimele
nominalizate în procesul de replicare? 1) ADN polimeraza ADN dependent I - activitate
polimerazică în direcția 5’→3’și exonucleazică în direcțiile 5’→3’și 3’→5’

2) ARN polimeraza ADN dependent (primaza) - doar activitate polimerazică în direcția 5’→3’

3) ADN polimeraza ADN dependent III - activitate polimerazică în direcția 5’→3’și


exonucleazică în direcția 3’→5’

37. Selectați enzimele care participă în procesul de reparație a ADN-ului: a.


ADN ligazele
b. endonucleazele
c. ADN esterazele
d. ARN polimerazele
e. ADN polimerazele

38. Selectați enzimele care participă în următoarele etape ale reparației ADN:
Inlocuirea fragmentului ce conține leziunea cu un fragment normal – ADN polimeraza

Inlăturarea bazei azotate lezate – ADN Glicozidaza

Formarea legăturii fosfatdiesterice între fragmentul nou sintetizat și catena de ADN – ADN
ligaza

39. Reacția de sinteză a fosforibozil-pirofosfatului ( PRPP) ( sinteza nucleotidelor purinice)


a. este catalizată de enzima PRPP-sintetaza care are nevoie de coenzima NADP
b. este catalizată de enzima PRPP-sintaza care are nevoie de coenzima NADP
c. este catalizată numai de enzima PRPP-sintetaza
d. este catalizată numai de enzima PRPP-sintaza
e. este catalizată de enzima PRPP-sintaza care are nevoie de coenzima NAD 40. Referitor la

reacția chimică sunt corecte afirmațiile:

a.
necesită prezența histonelor
b. are loc în nucelu
c. este catalizată de enzime peptidiltransferaza
d. decurge cu utilizarea energeiei a 2 legături macroergice
e. este reacția de activare a aminoacizilor

41. Care este constanta de sedimentare a ribozomului integral și a subunităților la


eucariote?
Subunitatea mare – 60S
Ribozomul integral – 80S Subunitatea mica – 40S 42. Selectați enzimele care participă
la modificările posttranscripționale ale ARNm: a. prolil hidroxilaza
b. ARN-polimeraza ARN-dependentă
c. poli-A-polimeraza
d. glutamat carboxilaza
e. helicaza
f. guanin-7-metil-transferaza

43. Care este constanta de sedimentare a ribozomului integral și a subunităților la


procariote?
Subunitatea mare – 50S
Ribozomul integral- 70S Subunitatea
mica- 30S
44. Ca surse de atomi pentru ciclul pirimidinic servesc:
a. acidul glutamic
b. acid aspartic
c. glicina
d. asparagine
e. derivați ai acidului tetrahidrofolic (THF)

45. Referitor la represia enzimatică sunt corecte afirmațiile:


a. necesită prezența inductorului
b. e caracteristică pentru enzimele constitutive
c. în calitate de corepresor servește substratul căii catabolice
d. . în calitate de corepresor servește produsul căii anabolice
e. necesită prezența represorului

46. Selectați ce este caracteristic pentru procesele de replicare și transcriere ale ADN-ului:

transcrierea ADN-ului - este un process incomplet (antrenează o porțiune din ADN numită
transcripton)
replicarea ADN-ului - este un process simetric (antrenează ambele catene de ADN)
47. Alopurinolul:
a. în tratamentul cu alopurinol, hipoxantina și acidul uric se elimină sub formă de produs final al
catabolismului purinelor
b. este analogul structural al hipoxantinei
c. este inhibitorul alosteric al xantinoxidazei
d. este analogul structural al acidului uric
e. este inhibitor necompetitiv al xantinoxidazei

48. Selectați afirmațiile corecte referitoare la mecanismul de acțiune al toxinei difterice: a.


posedă activitate catalitică
b. inhibă ARN-polimerazele
c. este analog structural al guanozinei
d. inhibă ADN polimerazele virale
e. prin ADP-ribozilare inhibă factorul Eef2 al eucariotelor
49. Sinteza dezoxiribonucleotidelor :
a. reacția este catalizată de o reductază NAD dependentă
b. inițial apare dezoxiriboza din riboză, care apoi interacționează cu baza azotată corespunzătoare
c. dezoxiribonucleotidele sunt produse prin reducerea ribonucleozidelor
d. deoxiribonucleotidele sunt produse prin reducerea ribonucleotidelor
e. reacția este catalizată de o reductază NADH dependentă 50. Selectați defectele ereditare

care cauzează guta:

a. deficiența fosforibozil-pirofosfat (PRPP) sintazei


b. deficit de glucoză-6-fosfatază
c. activitate ridicată de hipoxantin-guanin-fosforiboziltransferază (HGPRT)
d. activitate ridicată a xantinoxidazei
e. activitaate ridicată a arginazei

51. Selectați afirmațiile corecte referitoare la doxorubicină :


a. este utilizată pentru tratamentul difteriei
b. este utilizată pentru tratamentul tuberculozei
c. inhibă translocarea ribozomului în procesul de translare
d. se intercalează în ADN, blocând acțiunea topoizomerazei II
e. este utilizată în chimioterapia tumorilor
f. inhibă ARN polimerazele virale

52. ADN polimeraza ADN dependentă III:


a. nu necesită primer
b. nu necesită matriță
c. posedă activitate 5’→3’ polimerazică
d. utilizează ca substraturi nucleozid-monofosfații
e. posedă activitate 3’→5’ exonucleazică

53. Selectați reacția corectă a degradării AMP:


a. AMP → IMP → Inozina → Xantina → hipoxantina → Acid Uric + 2𝐻2𝑂2
b. AMP → IMP → Inozina → Xantina → hipoxantina → Acid Uric + 𝐻2𝑂2
c. AMP → IMP → Inozina → Xantina → Acid Uric + 2𝐻2𝑂2
d. AMP → IMP → Inozina → hipoxantina → xantina → Acid Uric + 2 𝐻2
𝑂2
e. AMP → IMP → Inozina → hipoxantina → xantina → Acid Uric + 𝐻2𝑂2

54. Selectați procesele ce au loc în etapa de terminare a biosintezei proteinelor: a.


transpeptidare
b. poliadenilarea
c. translocarea
d. disociera ribozomului în subunități
e. hidroliza polipeptidei sintetizate de la ARNt
f. înlăturarea ARNt din locusul P
55. Biosinteza nucleozid trifosfaților (NTP): CS
a. nucleozid monofosfat + ATP → NTP + AMP
b. nucleozid difosfat + ATP → NTP + 𝐴𝑀𝑃𝑣
c. nucleozid monofosfat + GTP → NTP + GMP
d. nucleozid difosfat + ATP → NTP + ADP
e. nucleozid difosfat + 𝐻3𝑃𝑂4 → NTP + 𝐻2𝑂 , nucleozid difosfat + 𝐻3𝑃𝑂4 → NTP + 𝐻2𝑂

56. Selectați ce este necesar pentru replicarea ADN:


a. ADN bicatenar
b. dezoxiribonucleozid-trifosfații
c. enzima transpeptidaza
d. ribonucleozid-monofosfații
e. dezoxiribonucleozid-monofosfații
57. Reglarea sintezei nucleotide purinice:
a. GMP activează propria sinteză
b. AMP activează propria sinteză
c. AMP inhibă propria sinteză și sinteza inozin monofosfatului
d. AMP inhibă numai sinteza inozin monofosfatului (IMP)
e. GMP inhibă numai sinteza inozin monofosfatului (IMP)
58.Alopurinolul:
a. este inhibitor competitiv a xantinoxidazei
b. este inhibitor alosteric a xantinoxidazei
c. este analogul structural al xantinei
d. în tratamentul cu alopurinol, acidul uric este excretat ca produs final al catabolizmului
purinelor
e. este analogul structural al acidului uric

59. Selectați afirmațiile corecte referitoare la activarea aminoacizilor


a. constă în legarea aminoacidului la ARNm
b. are loc în citoplasmă
c. nu necesită enzime
d. este catalizată de enzima transpeptidaza
e. necesită energia a 2 legături macroergice

60. Selectați afirmația corectă referitor la sinteza GMP din inozin monofosfat (IMP):
a. sursă pentru gruparea amino din GMP este acidul aspartic
b. procesul este activat de ATP
c. procesul este activat de GTP
d. sursă pentru grupa amino din GMP este Glu
e. necesită energia GTP-ului

61. Selectați reacția corectă a degradării AMP:


a. AMP — Rib-5-P + H2O2 +Acid Uric
b. AMP — NH3 + Rib + H2O2 +Acid Uric
c. AMP – NH3 + Rib-5-P + H2O2+ Acid Uric
d. AMP — NH3 + Rib-1-P + H202 +Acid Uric
e. AMP – NH3 + CO2 + H2O + Acid Uric

62. Selectați reacția corectă a degradării GMP


a. GMP → Guanina → hipoxantina → Acid unic+ 2H2O
b. GMP → Guanina → Xantina → Acid uric+ H2O2
c. GMP → Guanina → hipoxantina → Acid uric + H2O2
d. GMP → Guanina → Xantina → Acid uric +2H2O2
e. GMP → Guanina → hipoxantina → Acid uric+ 2H2O2

63. Selectați afirmațiile corecte referitoare la ADN ligază:


a. participă la repararea ADN
b. participă la sinteza catenei lider de ADN
c. adaugă dezoxiribonucleotide prin activitatea sa 5’–3’ polimerazică
d. îndepărtează primerii prin activitatea sa 5’–3’ exonucleazică
e. formează legături fosfodiesterice între fragmentele Okazaki

64. Selectați ce este necesar pentru transcrierea ADN-ului:


a. proteinele SSB
b. ADN ligaza
c. dezoxinucleozid-trifosfați
d. topoizomeraze
e. ribonucleozid-trifosfați

65. Selectați afirmațiile corecte referitoare la ARN polimerazele ADN dependente a.


nu necesita primer
b. nu necesita matriță
c. posedă activitate 5’-3’ polimerazică
d. posedă activitate 3’-5' exonucleazică
e. utilizeaza ca substraturi ribonucleozid-monofosfații
66. Biosinteza nucleotidelor timidilice:
a. precursorul nucleotidelor timidilice este UDP
b. donator de grupă -CH3 pentru timină este N5, N10-CH2-THF(tetrahidrofolat)
c. donator de grupă -CH3 pentru timină este S-adenozilmetionina
d. donator de grupă -CH3 pentru timină este N5-CH3-THF(tetrahidrofolat)
e. precursorul nucleotidelor timidilice este UMP

67. Selectați compuşi chimici implicați in sinteza nucleotidelor purinice: a.


glicina
b. serina și Co2
c. serina
d. glicina și serina
e. alanina

68. Selectați reacția corectă a degradării GMP


a. GMP → NH3 + Rib-5-P + H2O2+Acid Uric
b. GMP → NH3 + CO2 + H2O + Acid Uric
c. GMP → NH3 + Rib + H202 +Acid Uric
d. GMP → NH3 + Rib-1-P + H2O2 + Acid Uric
e. GMP → Rib-5-P + H202+ Acid Uric

69. Principalul semn biochimic al gutei este:


a. hiperuricemie și hiperuremie
b. hiperuricemie
c. hiperuremie
d. hiperuricemie și uremie
e. uremie

70. Selectați ce este necesar pentru etapa de elongare a biosintezei proteinei:


a. N-formilmetionil-ARNt(fmet)
b ribozomul disociat c. GTP
d. ATP
e. aminoacil-ARNt-sintetaza

71. Selectați ce funcțieaza:


a. scindează legăturile de hidrogen dintre bazele azotate complementare
b. înlocuiește primerii cu dezoxiribonucleotide
c. sintetizează o porțiune de ADN neinformațională la capetele cromozomilor
d. recunoaşte şi înlătură leziunile ADN-lui
e. înlătură supertorsiunile dublului helix de ADN 72. Referitor la codul genetic sunt corecte

afirmațiile:

a. codonii de pe ARNm sunt citiți în direcția 3’-5’


b. un codon poate specifica mai mulţi aminoacizi
c. codul genetic este degenerat
d. în ARNm codonii sunt separaţi între ei prin introni
e. codul denetic este triplet

73. Referitor la translare sunt corecte afirmațiile:


a. UAG servește ca codon de inițiere
b. sinteza lanțului polipeptidic are loc în direcția N-C
c. citirea ARNm are loc în direcția 5’—3’
d. translarea are loc în nucleu
e. translarea decurge fără utilizare de energie

74. Referitor la structura şi funcţiile ribozomilor sunt corecte afirmațiile:


a. ribozomii constau din ARNr şi proteine
b. ribozomii pot disocia reversibil în subunități
c. subunitățile ribozomilor sunt fixate rigid prin legături covalente
d. reprezintă sediul de biosinteză a ARNm
e. conțin proteine histonice

75. Referitor la transcrierea ADN-ului sunt corecte afirmațiile:


a. necesită prezenţa dezoxiribonucleotidelor
b. este un proces incomplet (se transcrie o porțiune de ADN-transcriptonul)
c. angajează simultan întregul cromozom
d. se copiază catena anticodogenă
e. este un proces simetric (se transcriu ambele catene de ADN)

76. Referitor la grupele sangvine sunt corecte afirmațiile:


a. glicoziltransferaza catalizează sinteza oligozaharidelor A și B de pe suprafaţa eritrocitelor care
determină proprietățile lor antigenice
b. cele 4 grupe sangvine sunt determinate de existenţala la o persoană a 3 gene alele ale
glicoziltransferazei
c. cele 4 grupe sangvine sunt determinate de existenţa în populație a mai multor gene alele ale
hemoglobinei
d. glicoziltransferaza catalizează sinteza lanțurilor polipeptidice alfa și beta ale hemoglobinei
e. cele 4 grupe sangvine sunt determinate de existenta în populație a 3 gene alele ale
glicoziltransferazei

77. Selectați procesele care se referă la modificante posttranscripționale ale ARNt


(processing-ul ARNt)
a. modificări covalente ale bazelor azotate (formarea bazelor azotate minore)
b. adăugarea la capatul 3 al ARNt a secvenţei nucleotidice CCA
c. poliadentarea capătutul 5' al ARNt
d. ataşarea la capătul 3 al ARNt a 7-metil-guanozinei
e. înlaturarea primer-ului

78. Selectați compușii chimici care sunt implicaţi în sinteza nucleotidelor purinice: a.
acidul glutamic
b. ribulozo-5-fosfatul
c. ribozo-5-fosfatul
d. asparagina
e. acidul aspartic și asparagina

79. Selectați afirmația corectă referitor la reglarea PRPP-sintetazei:


a. este enzimă alosterică şi este activată de AMP și GMP
b. este enzima non-alosterică și este inhibată prin fosforilare
c. este enzimă alosterică și este activată de ATP și GTP
d. este enzimă n-alosterică și este ibată prin fosforilare
e. este enzimă alosterică și este inhibată de ADP și GDP

80. Selectati reacția de sinteză a fosforibozilaminei din fosforibozil-pirofosfat (PRPP) - (a


doua reacție a sintezei de nucleotide purinice)
a. PRPP +Glu → fosforibozilamina+ alta-cetoglutarat +H3PO4
b. PRPP+ Gln → fosforibozilamina+ Glu +H4P207
c. PRPP+ Glu → fosforibozilamina +alfa-cetoglutarat + H4P207
d. PRPP + Gln → fosforibozilamina + Glu +H3PO4
e. PRPP +Gln → fosforibozilamina + Glu+AMP+ H4P207
81. ADN polimeraza ADN dependenta III:
a. nu necesita matita
b. posedă activitate 5’-3’ polimerazică
c. posedă activitate 3’-5’ exonucleazică
d. utilizează ca substraturi nucleozid-monofosfații
e. nu necesita primer

82. Selectati compușii chimici implicaţi în sinteza nucleotidelor purinice:


a. acidul tetrahidrofolic (THF) şi alanina
b. acidul tetrahidrofolic (THF) şi serina
c. derivați ai acidului tetrahidrofolic (THF)
d. derivați ai acidului tetrahidrofolic (THF) și serina
e. acidul tetrahidrofolic (THE) şi metionina 83. Referitor la mutațiile punctiforme sunt corecte

afirmaţiile:

a. în cazul delețiilor de nucleotide are loc înlocuirea unui singur codon cu altul sinonim
b. dacă în rezultatul mutației se obtine un codon sinonim structura și funcția proteinei codificate
nu se modifică
c. dacă în rezultatul mutatiei se obține un codon stop, se sintetizează lanțuri polipeptidice
incomplete
d. în cazul inserțiilor de nucleotide are loc formarea obligatorie a unui codon stop
e. dacă în rezultatul mutației se obține un codon cu alt sens, proteina obligatoriu devine
nefunctională
84. Manifestarile clinice de guta:
a. artrita gutoasă, tofi gutoşi şi nefrolitiaza
b. tofi şi xantoame cutanate
c. artrita gutoasă, litiază renală şi colettaza
d. osaza renala și xantoame cutanate
e. artrita gutoasă, tofi și xantoame cutanate
85. Alopurinolul:
a. este analogul structural al xantinei
b. este inhibitor necompetitiv al xantinoxidazei
c. în tratamentul cu alopurinol, hipoxantina și xantina se excretă sub formă de produs final al
catabolismului purinelor
d. este analogul structural al acidului uric
e. este inhibitorul alosteric al xantinoxidazei
86. Sinteza nucleotidelor pirimidinice (formarea carbamoil fosfatului):
a. sursă de grupări amino pentru carbamoil fosfat este numai asparagina
b. sursă de grupări amino pentru carbamoil fosfat este numai glutamina
c. sursă de grupări amino pentru carbamoil fosfat este numai amoniacul
d. sursă de grupări amino pentru carbamoil fosfat este amoniacul şi asparagina
e. sursă de grupări amino pentru carbamoil fosfat este amoniacul și glutamina

87. Selectați structurile constituente ale complexului de inițiere a translației:


a. ARNm cu codonul AUG plasat în situsul P al ribozomului
b. aminoacil-ARNt-sintetaza
c. factorii de inițiere: IF-1, IF-2, IF-3
d. ribozomul integral
e. N-formilmetionil-tRNA fmet plasat în situsul P al ribozomului
88. Selectați modificările posttranslaționale ale proteinelor:
a. poliadenilarea
b. formarea hidroxiprolinei din prolină
c. metilarea lizinei
d. înlăturarea intronilor
e. fosforilarea unor proteine
89. Sinteza deoxiribonucleotidelor:
a. reacția este catalizată de o reductază tioredoxin dependentă
b. la reducere participă NADH
c. deoxiribonucleotidele sunt produse prin reducerea ribonucleozidelor
d. reacțiea este catalizată de o reductază NAD + dependentă
e. inițial se formează dezoxiriboza din riboză, care apoi interacționează cu baza azotată
corespunzătoare

90. Ce procese inhibă antibioticele nominalizate?

Streptomicina - inhibă inițierea sintezei lanţului polipeptidic Eritromicina


- inhibă translocarea ribozomului

91. Selectați ce este necesar pentru transcrierea ADN-ului


a. translocaza
b. ARN polimeraza ADN dependentă
c. helicaza
d. dezoxinucleozid-trifosfați
e. ADN-polimeraza

92. Selectați afirmațiile corecte referitoare la enzima reverstranscriptaza:


a. utilizeaza ca matriță ARN-ul celulei-gazda
b. poseda activitate 3-5 polimerazică
c. se utilizeaza in ingineria genetică pentru sinteza unor gene
d. este o ADN polimeraza ARN-dependenta
e. permite includerea informației virale în genomul uman

93. Referitor la reacția chimică sunt corecte afirmațiile:

a. necesită prezența ARNm


b. reprezintă reacția de formare a legăturilor peptidice in procesul de translație
c. are loc fără utilizare de energie
d. este catalizată de enzima aminoacil-ARNt-sintetaza
e. are loc in citoplazmă
94. Selectați procesele care se referă la modificările posttranscripționale ale ARNm
(processing-ul ARNm):
a. adăugarea la capătul 5' al ARNm a 7-metil-guanozinei
b. poliadenilarea capătului 3' al ARNm
c. formarea dihidrouridinei
d. adăugarea succesiunii CCA la capătul 3' al ARNm
e. sudarea fragmentelor Okazaki

95. Selectați afirmațiile corecte referitoare la telomerază:


a. este activă în toate celulele
b. are în calitate de matriță o moleculă de ARN
c. utilizează ca matriță o catenă de ADN
d. este o reverstranscriptază
e. nu necesită matriță

96. Sinteza nucleotidelor pirimidinice (selectați reacția corectă):


a. carbamoil fosfat + Asn → N-carbamoilaspartat + H3PO4
b. N-carbamoilaspartat → Acid dihidroorotic + H20
c. N-carbamoilaspartat + H2O → Acid dihidroorotic
d. Acid orotic + NAD + → Acid dihidroorotic + NADH + H+
e. carbamoil fosfat + Asp + ATP → ADP + N-carbamoilaspartat + H3PO4

97. Ribonucleazele și deoxiribonucleazele, secretate de pancreas, hidrolizează ARN-ul și


ADN -ul mai întâi până la: a. oligonucleotide
b. oligonucleotide și 5'-mononucleotide
c. oligonucleotide, 5'-mononucleotide și nucleozide
d. nucleozide
e. 3'- și 5'-mononucleotide

98. Ce procese inhibă antibioticele nominalizate?


Tetraciclina - inhibă legarea aminoacil-ARNt la situsul A al ribozomului
Cloramfenicolul - inhibă transpeptidarea

99. Selectați ce modificări posttranslaționale au loc în următoarele proteine:


în colagen - are loc hidroxilarea lizinei hemoglobină
- are loc fixarea hemului

100. Selectați ce este necesar pentru transcrierea ADN-ului:


a dezoxinucleozid-trifosfați b.
helicaza
c. ARN polimeraza ADN dependentă
d. ADN-polimeraza
e. translocaza

101. Selectați ce este necesar pentru iniţierea sintezei proteinelor:


a. peptidiltransferaza b translocaza c. ATP
d. subunitățile mică şi mare ale ribozomului
e. ARNm

102. Ce factori asigură fidelitatea replicării (numărul mic de erori în timpul replicării)? a.
activitatea 3'-5' exonucleazică a ADN polimerazelor
b. activitatea 5–3' polimerazică a ARN polimerazei
c. principiul complementarității
d. activitatea 5'—3' exonucleazică a ADN polimerazei |
e. activitatea de legare a fragmentelor Okazaki a ADN ligazei
103. Reglarea sintezei nucleotidelor purinice:
a. nucleotidele adenilice și guanilice inhibă enzimele reglatoare
b. ATP și GTP activează fosforibozilpirofosfat amidotransferaza
c. fosforibozil-pirofosfat sintetaza- este reglată prin fosforolare / defosforilare
d. fosforibozil-pirofosfat amido transferaza este o enzimă non-alosterică
e. AMP şi GMP activează PRPP sintetaza

104. Referitor la codul genetic sunt corecte afirmațiile: a.


codul genetic are semne de punctuație
b. conține un singur codon de terminare
c. codul genetic este coliniar
d. unii aminoacizi sunt specificați de mai mulți codoni
e. conține 3 codoni de inițiere 105. Manifestările clinice în gută sunt: a. litiază renală şi
colelitiază
b. litiază renală şi xantoame cutanate
c. tofi și xantoame cutanate
d. artrita gutoasă și nefrolitiaza
e. artrita gutoasă şi xantoame cutanate

105. Produsele finale în catabolismul timinei sunt: a.


CO2 si beta-alanina
b. CO2, NH3 și acidul beta-aminoizobutiric
c. NH3 și acidul beta-aminoizobutiric
d. CO2, NH3 și beta-alanina
e. CO2 și acidul beta-aminoizobutiric
106. Selectați ce proprietăți comune posedă ADN-polimerazele și ARN-polimerazele: a.
ambele enzime posedă activitate polimerazică în direcția 5—3"
b. ADN- și ARN-polimerazele utilizează ca substraturi nucleozid-monofosfații
c. ADN- și ARN-polimerazele utilizează în calitate de matriță ADN
d. atât ADN-polimerazele, cât și ARN-polimerazele au nevoie de primer
e. ambele enzime au capacitatea de a corecta greşelile proprii

107. Selectați afirmaţiile corecte referitoare la fragmentele Okazaki: a.


sunt unite de către ADN ligaza
b. nu conţin informație genetică și sunt înlăturate din componența ADN-ului
c. sunt sintetizate de ADN polimeraza ADN dependentă I
d. sunt sintetizate de ADN polimeraza ADN dependentă III
e. se formează pe catena lider

108. Selectați enzimele care participă la modificările posttranscripționale ale ARNm: a.


glutamat carboxilaza
b. prolil hidroxilaza
c. ARN-polimeraza ARN-dependentă
d. poli-A-polimeraza
e. guanin-7-metil-transferaza
f. helicaza 109. Referitor la polimorfismul hemoglobinei sunt corecte afirmațiile:

a. HbS reprezintă o variantă polimorfă a hemoglobinei determinată de substituția glutamatului din


poziția 6 a lanțului beta cu valina
b. polimorfismul hemoglobinei este determinat de existenţa la o persoană a diferitor lanțuri
polipeptidice (alfa, beta, epsilon etc.)
c. variantele polimorfe de Hb nu diferă între ele prin afinitatea faţă de oxigen
d. polimorfismul hemoglobinei este determinat de existenţa în populaţie a mai multor gene alele
ale lanțurilor alfa şi beta
e. toate variantele polimorfe de Hb au aceeași structură chimică

110. Selectați ce este necesar pentru etapa de elongare a biosintezei proteinei: a.


factorii IF-1, IF-2, IF-3
b. toţi aminoacizii liberi
c. translocaza
d. toţi aminoacil-ARNt
e. toți ARNt liberi
111. In sinteza AMP din inozin monofosfat (IMP): a.
sursă pentru gruparea amino din AMP este Gln
b. sursă pentru gruparea amino din AMP este Asn
c. sursă pentru gruparea amino din AMP este Asp
d. sursă pentru gruparea amino din AMP poate fi atât Asp cât și Glu
e. sursă pentru gruparea amino din AMP este numai Glu
112. Selectați procesele ce au loc în etapa de terminare a biosintezei proteinelor: a.
înlăturarea ARNt din locusul P
b. poliadenilarea
c. hidroliza polipeptidei sintetizate de la ARNt
d. translocarea
e. disocierea ribozomului în subunităţi
f. transpeptidarea

113. Selectați afirmaţiile corecte referitoare la aminoacil-ARNt-sintetaze: a.


nu posedă specificitate față de aminoacid și ARNt
b. catalizează reacția de activare a aminoacizilor
c. utilizează GTP pentru formarea legăturilor peptidice
d. leagă aminoacizii între ei (formează legătirile peptidice)
e. utilizează ATP pentru legarea aminoacidului la ARNt

114. Selectați afirmația corectă referitor la sinteza GMP din inozin monofosfat (IMP): a.
sursă pentru gruparea amino din GMP poate fi atât Asp cât și Glu
b. sursă pentru gruparea amino din GMP este Asp
c. sursă pentru grupa amino din GMP este Gln
d. sursă pentru grupa amino din GMP este Asn
e. sursă pentru gruparea amino din GMP este numai Glu

115. Selectați hormonii care participă la reglarea expresiei genelor: a.


calcitriolul
b. glucagonul
c. cortizolul
d. vasopresina
e. tiroxina
116. Biosinteza nucleotidelor timidilice:
a. precursorul nucleotidelor timidilice este UMP
b. donator de pentru grupa -CH3 pentru timină este N5, N10-CH3-THF (tetrahidrofolat)
c. donator de grupă -CH3 pentru timină este S-adenozilmetionina
d. donator de grupă -CH3 pentru timină este N5-CH3-THF (tetrahidrofolat)
e. precursorul nucleotidelor timidilice este dUMP

117. Referitor la replicarea ADN sunt corecte afirmațiile:


a. în rezultatul replicării se obțin multe copii ale catenei-matriță de ADN
b. este un proces simetric (se supun replicării ambele catene de
ADN)
c. are loc în faza S a ciclului
celular
d. are loc fără participarea enzimelor
e. este un proces incomplet ( se copiază doar o porțiune a ADN)
118. Selectați afirmația corectă referitor la reutilizarea bazelor purinice:
a. adenina + PRPP → AMP + H4P2O7, enzima – adenina fosforiboziltransferaza (APRT)
b. activitate excesivă de HGPRT poate provoca guta
c. adenina + PRPP → ADP + H4P2O7, enzima – adenina fosforiboziltransferaza (APRT)
d. HGPRT are o specificitate absolută de substrat
e. guanină + PRPP → GTP + H4P2O7, enzima – hipoxantin-guaninăfosforiboziltransferază
(HGRPT)

119. Selectați ce este necesar pentru activarea aminoacizilor: a.


toți aminoacizii liberi
b. transpeptidaza
c. ATP
d. factorii de inițiere IF-1, IF-2, IF-3
e. GTP

120. Selectați afirmația corectă referitor la digestia nucleoproteinelor: a.


acizii nucleici sunt degradați în stomac
b. clivajul acizilor nucleici are loc predominant fosforilitic
c. clivajul ADN- și ARN are loc în principal prin acțiunea hidrolitică a nucleotidazelor
pancreatice
d. nucleoproteinele sunt scindate numai în stomac
e. clivajul acizilor nucleici are loc principal prin acțiunea hidrolitică a DNAzei și
RNAzei
pancreat
ice

121. Formarea carbamoil fosfat în sinteza nucleotidelor pirimidinice este catalizată de: a.
carbamoil fosfat sintaza II mitocondrială
b. carbamoil fosfat sintetaza II citozolică
c. carbamoil fosfat sintaza I citozolică
d. carbamoil fosfat sintetaza I mitocondrială
e. carbamoil fosfat sintetaza I mitocondrială

122. Selectați afirmațiile corecte referitor la foscarnet: a.


este toxina difterică
b. inhibă ARN polimeraza virală
c. este un inhibitor al ADN polimerazei
virale
d. este utlizat pentru tratamentul
herpesului
e. este un analog structural al guanozinei
f. inhibă factorul de elongare EF-2 al celulei gazdă
g. se leagă la ADN polimeraza virală în situsul de legare a pirofosfatului

123. Selectați afirmațiile corecte referitoare la ARN polimerazele ADN dependente: a.


au capacitatea de a corecta greșelile proprii
b. sunt alcătuite dintr-o singură subunitate proteică – sigma
c. utilizează ca matriță catena anticodogenă
d. nu necesită energie
e. utilizează ca substraturi ribonucleozid-trifosfații

124. Purinele și pirimidinele din alimentație


a. sunt, în general, transformați în uree de celulele mucoasei intestinale și sunt eliminate b.
sunt excretate nemodificate
c. sunt, în general, transformați în uree în ficat și sunt eliminate
d. sunt folosite în mare măsură pentru sinteza acizilor nucleici tisulari
e. nu sunt promordiale pentru sinteza acizilor nucleici tisulari

125. Gută este cauzată de defectele ereditare ale enzimelor implicate în: a.
catabolsimul nucleotidelor purinice
b. sinteza ureei și a nucleotidelor purinice
c. catabolsimul nucleotidelor purinice și pirimidinice
d. sinteza nucleotidelor purinice
e. sinteza și catabolimsul nucleotidelor pirimidinice

126. Sinteza nucleotidelor pirimidinice (selectați reacția corectă):


a. Acid orotic + fosforibozil-pirofosfatul (PRPP) → orotidinmonofosfat (OMP) + H4P2O7
b. OMP + H2O → UMP
c. OMP → CMP + CO2
d. Acid orotic + ribozo -5-fosfat → orotidinmonofosfat (OMP)
e. OMP + CO2 → UMP
127. Selectați afirmația corectă referitor la digestia nucleoproteinelor:
a. clivajul acizilor nucleici are loc predominantș prin acțiunea hidrolitică a exonucleazelor
pancreatice
b. acizii nucleici sunt degradați în stomac
c. clivajul acizilor nucleici are loc predominant fosforolitic
d. nucleoproteinele sunt scindate numai în stomac
e. acizii nucleici sunt degradați în intestinul subțire

128. Selectați compușii chimic care sunt implicate în sinteza nucleotidelor purinice: a.
glutamina și acidul glutamic
b. acidul glutamic
c. acidul aspartic
d. asparagina
e. ribulozo-5-fosfatul

129. Selectați afirmația corectă referitor la reutilizarea bazelor purinice: a.


activitatea ridicată de HGPRT poate provoca guta
b. calea principală este condensarea bazei purinice cu fosforibozil-pirofosfat (PRPP)
c. HGPRT are o specificitate absolută de substrat
d. guanină + PRPP – GTP + H4P2O7, enzimă – hipoxantin-guanin fosforiboziltransferază
(HGPRT)
e. adenină + PRPP – ATP + H4P2O7, enzimă –adenina fosforiboziltransferaza (APRT)

130. Selectați procesele ce au loc în etapa de inițiere a biosintezei proteinelor:


1 – legarea aminoacil-ARNt in situsul A al ribozomului 2
– legarea aminoacidului la ARNt
3 – legarea subunității mici a ribozomului la ARNm

131. Selectați afirmația corectă referitor la reglarea PRPP-sintetazei: a.


este enzimă alosterică și este inhibată de nucleotidele purinice
b. este enzimă non-alosterică și este inhibată prin defosforilare
c. este enzimă non-alosterică și este inhibată prin fosforilare
d. este enzimă alosterică și este inhibată de nucleotidele pirimidinice
e. este enzimp alosterică și este inhibată de nucleotidele purinice și pirimidinice

132. Selectați reacția corectă de sinteză a carbomoil fosfatului în sinteza nucleotidelor


primidinice:
a. HCO3 + NH4 + + 2ATP + H2O → carbamoil fosfat + 2ADP + H3PO4
b. HCO3 + Gln + ATP + H2O → carbamoil fosfat + Glu + AMP + PPi
c. HCO3 + NH4+ + ATP + H2O → carbamoil fsofat + ADP + H3PO4
d. HCO3 + Asn + ATP + H2O → carbamoil fosfat + Asp + 2ADP + H3PO4
e. HCO3 + Gln + 2ATP + H2O → carbamoil fsofat +Glu + 2ADP + H3PO4

133. Selectați compușii chimici implicați în sinteza nucleotidelor purinice: a.


alanina
b. serina și CO2
c. glicina și serina
d. serina
e. glicina

134. Biosinteza nucleotidelor citidilice:


a. sursă de grupare amino pentru citozină este Glu
b. sursă de grupare amino pentru citozină este amoniacul liber
c. sinteza este cuplată cu hidroliza UTP la UDP și 𝐻3𝑃𝑂4
d. CTP este sintetizat UTP
e. CMP este sintetizat din UMP

135. Selectați afirmațiile corecte referitoare la aciclovir: a.


inhibă ARN polimeraza II a celulei gazdă
b. este utilizat pentru tratamentul
herpesului
c. inhibă ADN-polimerazele
virale
d. inhibă ARN-polimeraza virală
e. este utilizat pentru tratamentul difteriei
f. este utilizat pentru tratamentul tuberculozei
136. Produsul final al ccatabolismului nucleotidelor purinice este: a.
inosina
b. xantina
c. ureea
d. hipoxantina
e. acidul uric

137. Referitor la inducția enzimelor (reglarea lac-operatorului) sunt corecte afirmațiile: a.


în calitate de inductor servește substratul căii catabolice
b. în calitate de inductor servește produsul final al căii anabolice
c. e caracteristică pentru enzimele constitutive
d. necesită prezența corepresorului
e. necesită prezența represorului 138. Referitor la ARNm sunt corecte afirmațiile:

- servește matriță pentru sinteza proteinelor

139. Care este rolul enzimelor nominalizate în procesul de replicare?


ADN polimeraza ADN dependenta III – sintetizează doar catena lider,
Helicaza – scindarea legăturilor de hidrogen dintre bazele azotate complementare,
ADN ligaza – legarea fragmentelor Okazaki de pe catena întârziată (unește fragmentele Okazaki)
140. ARNr:
- sunt componente structurale ale ribozomilor

141. Inducția enzimatică (reglarea lac-operonului):


- necesită prezența represorului
- e caracteristică pentru caile catabolice

142. Referitor la replicare sunt corecte afirmațiile:


- sediul replicării este nucleul
- forța motrice a procesului este hidroliza pirofosfatului
- angajează simultan întregul cromozom

143. ADN polimeraza ARN dependentă:


- este numită și reverstranscriptază
- se utilizează în ingineria genetică pentru sinteza unor gene
- permite includerea informației virale în genomul uman

144. Selectați legăturile chimice care participă la stabilizarea dublului helix de ADN: -
de hidrogen
- hidrofobe

145. Referitor la structura secundară a ADN-ului (dublul helix) sunt corecte afirmațiile:
- dublul helix reprezintă două lanțuri polinucleotidice răsucite în jurul unui ax comun
- lanțurile polinucleotidice sunt complementare

146. Selectați afirmațiile corecte referitoare la nucleozomi:


- reprezintă octamere histonice înfășurate cu dublul helix de ADN
- între histone și ADN se formează legaturi ionice

147. Referitor la ADN sunt corecte afirmațiile:


- forma clasică B conține 10 perechi de nucleotide la o spiră

148. Trăsăturile comune ale replicarii și transcrierii sunt:


- decurg în nucleu
- ca substraturi sunt utilizați nucleozid-trifosfatii

149. Selectați afirmațiile corecte referitoare la ARNt:


- ARNt transportă aminoacizii la ribozomi (sediul sintezei proteinelor)
- ARNt au conformația ”frunză de trifoi”

150. Deosebirile proceselor de replicare și transcriere: replicarea – este un proces


simetric (antreneaza ambele catene de ADN),
transcrierea – este un proces incomplet (antreneaza o porțiune din ADN numita transcripton)

151. Selectați legaturile chimice prezente in lanțul polinucleotidic fosfodiesterice


N-glicozidice

152. ADN polimeraza ADN dependenta I:


- îndepărtează primerii prin activitatea sa 5' → 3'-exonucleazică
- adaugă dezoxiribonucleotide prin activitatea sa 5' → 3'-polimerazică - participă la
repararea ADN

152. Referitor la replicare sunt corecte afirmațiile:


- este un proces simetric (se supun replicarii ambele catene de ADN)
- are loc în faza S a ciclului celular

153. ARN polimerazele ADN dependente


- utilizează ca matriță catena anticodogenă
- utilizează ca substraturi ribonucleozid-trifosfatii

154. Pentru etapa de elongare a biosintezei proteinei sunt necesare:


- complexul de inițiere
- enzima transpeptidaza

155. Referitor la replicarea ADN la eucariote sunt corecte afirmațiile: a.


sinteza catenelor ADN are loc în direcția 3' → 5'
b. începe simultan din mai multe regiuni ori
c. ambele catene se sintetizează de aceeași ADN polimerază
d. sediul replicării este nucleul
e. ambele catene se sintetizează discontinuu
Dezaminarea BA
Mutaţiile genice
reprezintă o modificare moştenită în secvenţa nucleotidică a unei gene

Acyclovir (Zovirax): Acicloquanozina


 Este utilizat de ADN polimeraza virală ca substrat pentru sinteza ADN-ului.
 se incorporeaza în ADN –ul viral, în locul guanidinei, rezultând un ADN nefuncţional.
 Blocheaza ireversibil ADN polimeraza virală

DOXORUBICINA
 Se intercalează în ADN, inhibând acțiunea topoizomerazei
 Administrată în chimioterapia tumorilor:

 ARN U1 se leagă la GU a intronului


 ARN U2 se uneşte la A din interiorul intronului
 ARN U4,U5, U6 se asociază cu U1 şi U2 formînd bucla (5” al intronului cu 2” al A)
 Eliberarea lui U4 din complex – duce la clivarea capătului 3” al intronului. Intronul se înlătură împreună
cu U2,U5, U6
 Formarea legăturilor 3”-5”fosfodiesterice între capetele exonilor

Inhibitorii transcriptiei
 RIFAMPICINA – inhibă inițierea transcripției prin legarea de subunitatea β a ARN polimerazei procariote
și astfel împedică formarea primei legături fosfodiester
 Este utilizată în tratamentul tuberculozei
 ACIDUL NALIDIXIC – inhibă giraza (infecții urinare)
α AMANITINA – o toxină puternică produsă de ciuperca otrrăvitoare Amanita phalloides (”pălăria morții”
–inhibă ARN –polimeraza II – având ca efect inhibarea sintezei ARNm și implicit a proteinei (la pacienți se
dezvoltă o insuficiență hepatică și renală

Proprietăţile codului genetic


Este triplet -64 codoni: 3 nonsens:UAG; UGA; UAA; 61 – codifică AA corespunzători
- este degenerat - unui AA poate să-i corespunda mai mulţi codoni (Ex. Arg, Leu, Ser - codificate de 6
codoni; Met- şi Trp - un codon). Codonii unui aminoacid sint sinonime. Specificitatea codonului e
determinată de primele două litere. Degenerarea se referă la nivelul nucleotidului 3 din codon sau 1 din
anticodon care oscileaza.
- nu este ambiguu- acelaşi triplet nu semnifică 2 AA diferiţi
- Are o structură liniară (colinear) – o concordanţă liniară între genă şi proteina codificătoare
- Nu se suprapune (excepţie- viruşii)
- Este universal – toate veţuitoarele utilizează acelaşi mecanism de traducere (abatere prezintă codul
genetic al mitocondriilor);
- nu are virgule, semne de punctuatie - ce ar indica începutul şi sfîrşitul fiecarui codon.
1. AUG - este codonul de initiere
UAG, UAA,UGA - codoni stop (non sens

Centrele catalitice ale ribosomilor


 Situsul A - aminoacil – responsabil de unirea complexului aminoacil- ARNt
 Situsul P – peptidil – găzduieşte ARNt legat de un lanţ polipeptidic deja sintetizat
 Situsul E – e responsabil de eliminarea ARNt
În starea complet nedisociată ribozomii sunt activi

Translaţia
se realizeaza in 5 etape:
 Activarea AA.
 Iniţierea lanţului polipeptidic.
 Elongarea lanţului polipeptidic.
 Terminarea lanţului polipeptidic si eliberarea acestuia.
Prelucrări post traducere ale proteinei sintetizate
1. E – aminoacil ARNt sintetaza

Formarea complexului de iniţiere


 IF3 se leagă de subunitatea mică (previne reasocierea subunităților ribosomului)
 La subunitate adiţionează ARNm (AUG) (secvența Shine –Dalgarno)
 La complex adiţionează IF1 legat de formil Met-ARNt și IF2 legat de GTP
 Îndată cum are loc fixarea anticodonului fMet-ARNt cu codonul AUG (ARNm), are loc hidroliza GTP,
eliberarea FI şi unirea subunităţilor
Formil Met-ARNt –e fixată în centrul

 Elongarea
 eEF-1α - Asigură unirea aminoacil-ARNt la ribozom; eEF-1βγ - Asigură hidroliza GTP;
 eEF-2 - Asigură translocarea ribozomului; Terminarea
 Factorii de terminare sunt încă puţin studiaţi la eucariote, dar mecanismul general este asemănător
procariotelor
 terminarea
 RF-1 - Recunoaşte codonii STOP UAA şi UAG
 RF-2 - Recunoaşte codonii STOP UGA şi UAA
RF-3 - Asigură specificitatea RF-1 şi RF-2

Guta
• Se caracterizează prin hiperuricemie.
• A. Consecința excreșiei insuficiente a acidului uric
• B. Hiperproducția de a uric
• Deosebim:
• Primară – rezultat al erorilor înăscute a metabolismului
• Secundară – cauzată de alte maladii (cancer, insuficienţă renală cronică, traumatisme, chimioterapii,
infecţii cronice, acidoza metabolică)
• Dureri artritice episodice, cronice – reacţia inflamatorie declanşată de cristalele de urat fagocitate de
leucocite
• Nefrolitiază – favorizată formarea calculilor de urat (în urinele mai acide şi de acid uric)
• Depozite de acid uric în ţesuturi moi (tofi gutoşi) – creşterea c% uratului în sânge, depăşirea pragului
de solubilitate, determină precipitarea uratului monosodic în jurul articulaţiilor de la extremităţi

• Inhibitorul dihidrofolatreductazei – metotrexatul