Sunteți pe pagina 1din 2

MODEL IN CONTESTATIA LA EXECUTARE SILITA

Catre Judecatoria .....(instanta unde aveati domiciliul la data sesizarii executorului)

Doamna/ Domnule Preşedinte,

           Subsemnatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul / reședința în .....,

având codul numeric personal .....,  

Titularul cererii este nu numai debitorul, ci orice persoană interesată/vătămata

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul
unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul
comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar, prin reprezentant
(nume ....., prenume .....), formulăm

Menţiunile se referă la persoana juridică.

conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.

CONTESTAŢIE ÎMPOTRIVA EXECUTĂRII SILITE

ce face obiectul dosarului de executare nr…., înregistrat la Biroul Executorului Judecătoresc….,


efectuate la solicitarea intimatului creditor …., în baza titlului executoriu2349 reprezentat de
…. . Solicităm anularea formelor de executare întocmite în dosarul de executare.
În fapt, arătăm că …. .

Aici trebuie sa expuneti cat mai clar motivele pentru care dvs considerati ca executarea silita
sau / si actele de executare sunt nelegale. (spre exemplu: prescripţia dreptului de a cere
executarea silită, bunurile urmărite sunt exceptate de la executare silită, perimarea executării
silite etc.)

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei :

- cu înscrisuri ( Le veti depune în copii certificate pentru conformitate cu originalul.)

- cu expertiză judiciară în specialitatea ..... (expertiza va fi solicitata exceptional spre exemplu


cand suma este calculate gresit )

            Solicităm judecarea cauzei în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc.
civ. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia contestatorului. Se va indica numai dacă
acesta nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

           În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe intimat la plata
cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

           Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în .....  exemplare. O contestatie la


executare silita va fi depusă în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă
(in cele mai multe cazuri doua exemplare sunt suficiente).

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... Taxa de timbru se
va calcula, în conformitate cu dispoziţiile art. 10 alin. (2) din O.U.G. nr.80/2013. 2363

Semnătura

Doamnei / Domnului Preşedinte al Judecatoriei ….

S-ar putea să vă placă și