Sunteți pe pagina 1din 9

ART.

272 – autorizare căsătorie minor

ROMÂNIA
JUDECĂTORIA A___ I____
Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX
ÎNCHEIEREA NR.164/2013
Ședința publică din 11.01.2013
Instanța constituită din:
PREȘEDINTE - S____ F_____
GREFIER - A______ R_____
Pe rol soluționarea cauzei civile privind pe petenta N_______ A_______ G________,
având ca obiect cerere necontencioasa – încuviințare căsătorie minor.
La apelul nominal făcut în ședința publică a răspuns petenta N_______ A_______
G________, personal și asistată de ocrotitor legal – mama N_______ A____ C_______.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:
Petenta, personal, depune adeverință medicală și declarație dată de N_______ M_____.
Nemaifiind excepții de invocat, cereri de formulat sau probe de administrat, instanța
constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul în dezbateri pe fondul cauzei.
Petenta, personal, solicită admiterea acțiunii, respectiv încuviințarea căsătoriei cu numitul
I____ S________.
În temeiul art.150 C.proc.civ. instanța declară dezbaterile închise și reține cauza în
pronunțare.
INSTANȚA
Deliberând asupra cauzei civile de față constată următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 12.12.2012 sub dosar
nr.XXXXXXXXXXXXX, N_______ A____ C_______, în calitate de ocrotitor legal al petentei
N_______ A_______ G________, a solicitat încuviințarea căsătoriei acesteia.
Cererea nu a fost motivată în drept.
Cererea este scutită de taxă judiciară de timbru și timbru judiciar potrivit art.15 lit.h din
Legea nr.146/1997.
În probațiune, petenta a depus acte medicale, acte de stare civilă (filele 4-8, 11).
Analizând actele și lucrările cauzei instanța a reținut următoarele:
Conform art. 271 din C. civ., căsătoria se încheie între bărbat și femeie, prin
consimțământul personal și liber al acestora.
Una dintre condițiile esențiale pentru încheierea căsătoriei se referă la vârsta viitorilor soți,
care trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani.
Cu toate acestea, art. 272 alin. 2 din C. civ., prevede că, pentru motive temeinice, minorul
care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători, în temeiul unui aviz medical, cu
încuviințarea părinților săi și cu autorizarea instanței de tutelă în a cărei circumscripție
minorul își are domiciliu.
Instanța constată că cererea de autorizare a încheierii căsătoriei a fost formulată de
reprezentanta legală a minorei N_______ A_______ G________ iar la termenul de
judecată din data de 11.01.2013 această cererea a fost însușită și de minoră.
Prin adeverința medicală eliberată de către CMF Dr. B______ R_____ se atestă faptul că
minora N_______ A_______ G________ este însărcinată în luna a IV, în evoluție, minora
este clinic sănătoasă și aptă pentru a se căsători.
Atât minora N_______ A_______ G________ cât și părinții acesteia(f. 12)și au exprimat
consimțământul și au solicitat ca instanța să autorizeze încheierea căsătoriei, având în
vedere afecțiunea reciprocă între minoră și viitorul soț I____ S________ precum și
posibilitățile acestora de a face față cheltuielilor unei căsătorii și conviețuirii soților în bune
condiții.
Constatând că în cauză există un motiv temeinic, în speță sarcina minorei N_______
A_______ G________ și sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 271 alin. 2 Cod civil,
instanța va admite cererea, urmând a autoriza încheierea căsătoriei minorei N_______
A_______ G________, având CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliată în Cugir,
_____________________, jud. A___ cu numitul I____ S________.
PENTRU ACESTE MOTIVE,ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE
Admite cererea formulată de petenta N_______ A_______ G________ asistată de
N_______ A____ C_______ în calitate de reprezentant legal, domiciliată în Cugir,
_____________________, jud. A___ și în consecință:
Autorizează încheierea căsătoriei minorei N_______ A_______ G________, având CNP
xxxxxxxxxxxxx, domiciliată în Cugir, _____________________, jud. A___.
Fără cheltuieli de judecată.
Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la pronunțare pentru cei prezenți și de la
comunicare pentru cei absenți.
Pronunțată în ședința publică din 11.01.2013.
PREȘEDINTE,GREFIER,
S____ F_____ A______ R_____
Red. SF/Tehn. AR/3 ex.
ROMÂNIA
JUDECĂTORIA CHIȘINEU CRIȘ operator 3210/2501
DOSAR NR.XXXXXXXXXXXXX
SENTINȚA CIVILĂ NR. 744
Ședința publică din 02 decembrie 2014
Președinte: F_____ M______ D______
Grefier: G____ F______
S-a luat în examinare cererea formulată de petenta Ș___ L____-A______, asistată de
părinții Ș___ I___ și Ș___ L____, având ca obiect autorizare căsătorie minor.
La apelul nominal se prezintă petenta Ș___ L____-A______, părinții Ș___ I___ și Ș___
L____, asistați de avocat J___ Hermin din Baroul A___.
Procedura de citare este îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei, după care, conform art. 529 și art. 114 Cod procedură civilă
instanța constată propria sa competență generală, materială și teritorială.
Se constată că, prin intermediul serviciului registratură al instanței Primăria orașului
Sântana, prin reprezentant a depus ancheta socială efectuată la domiciliul minorei Ș___
L____-A______ din orașul Sântana, ______________________, județul A___ (f. 29, 30).
Reprezentantul petentei depune la dosar certificat medico-legal și declarație.
Petenta Ș___ L____-A______ arată că dorește să se căsătorească cu numitul D____
E_____ care stă în Belgia, cu care se vede odată pe an în vacanța de vară, el este elev în
Belgia; vorbește însă la telefon în fiecare zi; are 8 clase școlarizare și de 2 ani nu mai
merge la școală; nu a mai vrut să meargă la școală; a fost în Belgia și a făcut logodna cu
E_____ în octombrie 2014, întrucât se iubesc; E_____ a fost în vară la petentă; nu are
prietene și toată ziua stă acasă, sens în care s-a luat acesteia o declarație.
Numiții Ș___ I___ și Ș___ L____, în calitate de părinți ai minorei Ș___ L____-A______
declară (f. 35) că sunt de acord ca fiica lor minoră, în vârstă de 16 ani să se căsătorească
cu numitul D____ E_____ care va face 18 ani în mai 2015. Minora are 8 clase școlarizare.
Nu a mai mers la școală minora pentru că a fost nevoie la creșterea fraților mai mici.
Motivul întemeiat al căsătoriei celor doi minori este că sunt îndrăgostiți unul de celălalt.
Au hotărât să facă pe placul fetei pentru ca va pica la o familie bună ca noră. În total au 4
copii. Cei doi minori sau logodit pe 25 octombrie 2014.
Nemaifiind alte cereri de formulat în probațiune, instanța constată cauza în stare de
judecată și procedează la soluționarea fondului, acordând cuvântul părților.
Av. J___ Hermin,pentru petentă solicită admiterea cererii.
Av. J___ Hermin, pentru reprezentanții legali ai minorei Ș___ L____-A______, respectiv
Ș___ I___ și Ș___ L____, arată că este de acord cu admiterea cererii petentei, conform
concluziilor scrise pe care le depune la dosar.
JUDECĂTORIA
Trecând la judecarea cauzei se reține că, prin cererea înregistrata pe rolul acestei instanțe
la data de 10 noiembrie 2014, sub dosar nr. XXXXXXXX/2013, Ș___ L____-A______,
domiciliată în Sântana, ______________________, județul A___, prin părinții Ș___ I___ și
Ș___ L____, în calitate de reprezentanți ai minorei, ambii cu domiciliul în Sântana,
______________________, județul A___, cu domiciliul procesual ales la sediul Cabinetului
de avocat J___ Hermin din Chișineu Criș, __________________. 9, județul A___ au
solicitat instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să autorizeze ca minora Ș___ L____-
A______ să încheie căsătoria cu numitul D____ E_____, cetățean belgian, născut la data
de 04.05.1997 în Bruxelles, Belgia, după data de 04.05.2015, când acesta va împlini vârsta
de 18 ani.
În fapt, între minora Ș___ L____-A______ și numitul D____ E_____ a fost încheiată
logodna în Belgia, pe data de 25 octombrie 2014. Numitul D____ E_____ este cetățean
belgian și locuiește cu părinții în Belgia. Părinții numitului D____ E_____ au dublă
cetățenie, atât română, cât și belgiană. Majoritatea timpului părinții petentei și petenta Ș___
L____-A______ locuiesc în Belgia. Între petentă și numitul D____ E_____ există o legătură
serioasă și au hotărât să se căsătorească. Atât părinții petentei cât și ai numitului D____
E_____ sunt de acord cu încheierea căsătoriei.
În drept, petenta și-a întemeiat cererea pe prevederile art. 272 NCPCiv., iar în probațiune a
depus următoarele înscrisuri: declarație autentificată (f. 10), raport de psihodiagnostic și
evaluare clinică (f. 11, 12), carte de identitate petentă (f. 13), carte de identitate părinte
Ș___ L____ (f. 14), carte de identitate părinte Ș___ I___ (f. 15), certificat de naștere
minoră (f. 16), carte de identitate D____ E_____ (f. 17), traducere din franceză în română
a unui act în original (f. 18), certificat de naștere Ș___ I___ (f. 19), certificat de căsătorie (f.
20), certificat de naștere S_____ L____ (f. 21), adeverință medicală petentă (f. 22), certificat
medico legal (f. 32) și declarație (f. 33).
Petenta a timbrat cererea cu suma de 20 lei taxă judiciară de timbru (f. 8).
La prezentul termen de judecată petenta Ș___ L____-A______ a declarat că dorește să se
căsătorească cu numitul D____ E_____ care stă în Belgia și cu care se vede odată pe an
în vacanta de vară, el este elev în Belgia. Vorbește cu D____ E_____ la telefon în fiecare
zi. Are 8 clase școlarizare. De 2 ani nu mai merge la școală. Nu a mai vrut să meargă la
școală. A fost în Belgia și a făcut logodna cu E_____ în octombrie 2014. E_____ a fost în
vară la petentă. Nu are prietene. Stă toată ziua acasă. Nu îi pare rău că nu se duce la
școală (f. 34).
Reprezentanții legali ai minorei Ș___ L____-A______, respectiv numiții Ș___ I___ și Ș___
L____, au declarat că sunt părinții minorei Ș___ L____ A______ care are vârsta de 16 ani
împliniți. Sunt de acord ca fiica lor minoră să se căsătorească cu numitul D____ E_____
care va face 18 ani în mai 2015. Minora are 8 clase școlarizare. Nu a mai mers la școală
pentru că a fost nevoie la creșterea fraților mai mici. Motivul întemeiat al căsătoriei celor
doi minori este că sunt îndrăgostiți unul de celălalt. Au hotărât să facă pe placul fetei
pentru ca va pica la o familie bună ca noră. Au în total 4 copii. Cei doi minori sau logodit pe
data de 25 octombrie 2014 (f. 35).
Analizând cererea de față prin prisma motivelor invocate și a probelor administrate,
instanța reține următoarele:
Prin cererea adresată instanței petenta Ș___ L____-A______, născută la data de
30.10.1998 solicită autorizarea instanței de tutela să se căsătorească înainte de a împlini
vârsta de 18 ani, arătând că părinții acesteia sunt de acord.
Conform dispozițiilor art. 272 Cod civil căsătoria se poate încheia dacă viitorii soți au
împlinit vârsta de 18 ani. În mod excepțional la alin. 2 se prevede faptul că pentru motive
temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz
medical, cu încuviințarea părinților sau a tutorelui și cu autorizarea instanței de tutelă de la
domiciliul minorului.
Având în vedere faptul că minora are 16 ani, instanța a analizat cererea în baza
dispozițiilor art. 272 alin. 2 Cod civil.
Doctrina și practica judiciară au definit motivele temeinice stabilite de lege în cazul unor
astfel de cereri ca cea dedusă judecății, ca fiind graviditatea, boala sau alte situații de
același gen.
Rațiunea pentru care legiuitorul a stabilit o vârstă minimă pentru căsătorie a fost atât de
ordin biologic cât și de ordin psihic și moral, soții trebuie să înțeleagă însemnătatea
căsătoriei și să-și asume în mod conștient drepturile și obligațiile pe care aceasta le
implică.
La analizarea cererii instanța va ține cont și de dispozițiile Legii 272/2002 privind protecția
și promovarea drepturilor copilului, respectiv principiul interesului superior al acestuia,
principiu care în mod obligatoriu trebuie să prevaleze în toate deciziile ce privesc copii
inclusiv în soluționarea cauzelor de către instanța de judecată.
Având în vedere faptul că minora are 16 ani, interesul acesteia este să continue cursurile
școlare, să dobândească o pregătire profesională, să acumuleze un bagaj de cunoștințe
necesare luării cu maturitate a deciziei privind căsătoria, având în vedere importanța
socială a instituției căsătoriei. Numai prin finalizarea cursurilor școlare minora va putea
dobândi pregătirea și abilitățile necesare ca pe viitor să desfășoare activități profesionale
aducătoare de venit de o așa manieră încât în viitor minora să nu necesite asistență
socială din partea Statului Român.
Instanța apreciază că nu poate constitui un motiv întemeiat etnia rromă a petentei și nici
tradițiile rrome, pentru a se admite cererea acesteia.
Instanța mai apreciază că o legătură de prietenie care se desfășoară pe perioada vacanței
de vară, iar în restul timpului telefonic nu poate constitui o bază factuală pentru a autoriza
căsătoria minorei. Din interogatoriul minorei rezultă că aceasta este o persoană aparent
izolată social față de afirmația acesteia că nu are prietene și stă toată ziua acasă; iar acest
aspect este imputabil în principal familiei minorei, care are obligația să pună un accent
sporit pe integrarea socială a minorei și nu pe încurajarea acesteia de a se căsători la o
vârstă fragedă.
Mai mult se reține că, pentru a putea autoriza o căsătorie a unui minor cealaltă parte a
actului de căsătorie trebuie să fie major sau la rândul său să aibă autorizația instanței de
tutelă pentru încheierea căsătoriei, în condițiile art. 272 Cod civil; ori în cazul de față cel
cu care a dorit să se căsătorească petenta este la rândul său minor.
Instanța nu poate autoriza căsătoria la un termen ulterior pronunțării hotărârii, în cazul de
față la luni de zile după pronunțare, deoarece până la realizarea termenului viitor minora
poate să își schimbe poziția față de căsătorie. Mai mult se poate ca până la termenul după
care părțile se pot căsători starea de fapt să se modifice și să nu mai fie în interesul
minorei încheierea căsătoriei, ori tocmai de aceea a fost edictat art. 272 Cod civil pentru
a se verifica de către instanța de tutelă interesul minorului și consimțământul acestuia în a
se căsători la data pronunțării hotărârii.
Pentru motivele în fapt și în drept arătate în motivare, instanța va respinge cererea
petentei ca neîntemeiată.
În temeiul art.451 Cod procedură civilă nu acordă cheltuieli de judecată întrucât nu s-au
cerut.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE
Respinge cererea de autorizare a căsătoriei înaintea împlinirii vârstei de 18
ani; formulată de petenta Ș___ L____-A______, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliată în orașul
Sântana, ______________________, județul A___, asistată de părinții: Ș___ I___, CNP
xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în orașul Sântana, ______________________, județul A___ și
Ș___ L____, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliată în orașul Sântana,
______________________, județul A___; toți cu domiciliu procesual ales în Chișineu Criș,
__________________. 9, județul A___, la Cabinet avocat J___ Hermin.
Fără cheltuieli de judecată.
Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare, apel care se va depune la Judecătoria
Chișineu Criș.
Pronunțată în ședința publică din 02.12.2014.
Președinte, Grefier,
F_____ M______ D______ G____ F______
Red. F.M.D./G.F./
18.12.2014
Sursa: ROLII
ROMÂNIA
JUDECATORIA REŞIŢA
JUDEŢUL C____-S______
DOSAR NR. XXXXXXXXXXXXX
cod operator – 2801
SENTINŢĂ CIVILĂ NR. 974
ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 26.03.2012
INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN:
PREŞEDINTE : I_____ B_______ M______
GREFIER : G____ M____
Ministerul Public a fost reprezentat de domnul procuror T____ R_____ din cadrul Parchetului
de pe lângă Judecătoria Reşiţa.
S-a luat în examinare judecarea cauzei civile formulată de către petenţii B_____ L_____
G______ B____ Veronia în calitate de reprezentanţi legali ai minorei B_____ R_____-
L______, având ca obiect căsătorie minor.
La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă părţile personal şi numitul S_________
P_______-C______-N______.
Procedura de citare legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care
Potrivit art. 1591 Cod procedură civilă astfel cum a fost modificat prin Legea 202/2010
privind unele masuri pentru accelerarea soluţionării proceselor instanţa procedează la
verificarea competenţei materiale, teritoriale şi generale şi având în vedere dispoziţiile art. 1
, 5 Cod procedură civilă şi art 272 c.civ. constată că este competentă material, teritorial şi
general pentru soluţionarea cauzei.
La interpelarea instanţei minora B_____ R_____-L______ învederează că are vârsta de 17
ani.
Tot la interpelarea instanţei, minora B_____ R_____-L______ învederează că nu are un
motiv si nici o urgenta pentru promovarea acţiunii, ci doar doreste să fie împreună legal cu
S_________ P_______-C______-N______.
Părţile învederează instanţei că nu mai are alte cereri.
Nemaifiind alte probe de administrat, excepţii de invocat sau alte cereri de formulat, instanţa,
în temeiul art. 150 Cod proc.civ., constată cercetarea judecătorească încheiată şi acordă
cuvântul pe fond.
Având cuvântul, petenţii solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, arătând că sunt
de acord ca minora să se căsătorească cu numitul S_________ P_______-C______-
N______.
Domnul procuror T____ R_____, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa arată
că nu se opune admiterii acţiunii.
INSTANŢA
Deliberând asupra cererii de faţă, instanţa constată că:
Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. XXXXXXXXXXXXX din 14.03.2012,
petenţii B_____ L_____ si G______ B____ Veronia în calitate de reprezentanţi legali ai
minorei B_____ R_____-L______ au solicitat acordul instanţei că fiica lor minoră să se
căsătorească cu numitul S_________ P_______-C______-N______.
În motivarea acţiunii, petenţii au susţinut că, în calitate de părinţi ai minorei B_____ R_____-
L______ sunt de acord ca aceasta să se căsătorească cu numitul S_________ P_______-
C______-N______, cei doi dorind acest lucru.
În drept, petenţii nu şi-a întemeiat cererea.
Acţiunea civilă este scutită de la plata taxei de timbru si a timbrului judiciar.
In cauză au fost administrate probe cu înscrisuri, respectiv: copie acte de stare civilă privind
părţile din proces (filele 4-10), adeverinţă medicală pentru minora B_____ R_____-L______
şi numitul S_________ P_______-C______-N______ (filele 11-12).
Analizând cererea de faţă prin prisma motivelor invocate şi a probelor administrate, instanţa
reţine următoarele:
Prin cererea adresată instanţei reclamantii solicită autorizarea instanţei de tutela ca fiica lor
minoră B_____ R_____-L______, născută la 12.12.1994 să se căsătorească cu numitul
S_________ P_______-C______-N______, arătând că sunt de acord cu această căsătorie.
Conform disp. art. 272 C.civ. căsătoria se poate încheia dacă viitorii soţi au împlinit vârsta
de 18 ani.
În mod excepţional alin.2 al articolului mai sus mentionat prevede faptul că pentru motive
temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz
medical, cu încuvinţarea părinţilor sau a tutorelui şi cu autorizarea instanţei de tutelă de la
domiciliul minorului.
Având în vedere faptul că minora are varsta de 17 ani instanţa va analizat cererea în baza
disp. art. 272 alin.2 C.civ.
Minora şi reprezentantii sai legali au învederat instanţei faptul că motivul temeinic pentru
care se doreste incheierea acestei casatorii ar fi dorinţa minorei de a se căsători cu numitul
S_________ P_______-C______-N______.
Doctrina şi practica judiciară au definit motivele temeinice stabilite de lege în cazul unor
astfel de cereri ca cea dedusă judecăţii, ca fiind graviditatea, boala sau alte situaţii de acelaşi
gen.
Raţiunea pentru care legiuitorul a stabilit o vârstă minimă pentru căsătorie a fost atât de
ordin biologic cât şi de ordin psihic şi moral, avand in vedere ca soţii trebuie să înţeleagă
însemnătatea căsătoriei şi să-şi asume în mod conştient drepturile şi obligaţiile pe care
aceasta le implică.
La analizarea cererii instanţa va ţine cont şi de disp. Legii 272/2002 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, respectiv principiul interesului superior al acestuia, principiu
care în mod obligatoriu trebuie să prevaleze în toate deciziile ce privesc copii inclusiv în
soluţionarea cauzelor de către instanţa de judecată.
F___ de motivele de fapt si de drept mai sus analizate, instanta retine ca in prezenta speta
nu se face dovada unui motiv temeinic in sensul cerut de art. 272 alin. 2 C. civ pentru a
autoriza incheierea casatoriei minorei B_____ R_____-L______ in varsta de 17 ani, motiv
pentru care instanţa va respinge cererea formulata ca neîntemeiată.
Potrivit dispoziţiilor art. 274 Cod Procedură Civilă va lua act că nu se solicită cheltuieli de
judecată.
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE:
Respinge acţiunea civilă formulată de petenţii B_____ L_____ si G______ B____ Veronia
în calitate de reprezentanţi legali ai minorei B_____ R_____-L______, domiciliaţi în B____,
Aleea I______ Periam, __________, ___________, jud. C____-S______.
Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la pronunţare.
F___ cheltuieli de judecata.
Pronunţată în şedinţă publică, azi 26.03.2012.
PREŞEDINTE, GREFIER,
I_____ B_______ M______ G____ M____
Red. IBM/26.04.2012
Tehnored. GM/28.05.2012
Expl-5