Sunteți pe pagina 1din 13

Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA


HOT Ă R Â R E nr. ____
din ______________________2022
Chișinău

Despre aprobarea Programului național de acțiuni consacrate Anului


Recunoștinței față de veteranii de război, participanți la acţiunile de luptă
pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova
-------------------------------------------------------------------------------------

În temeiul art. II al Hotărârii Parlamentului nr.246/2021 „Cu privire la


declararea anului 2022 – Anul Recunoștinței față de veteranii de război participanți la
acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova”
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr.___, art.___),

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Programul național de acțiuni consacrate Anului Recunoștinței


față de veteranii de război, participanți la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii
şi independenţei Republicii Moldova (se anexează).
2. Autorităţile publice centrale vor întreprinde măsurile necesare pentru
executarea integrală şi în termenele stabilite a Programului menționat.
3. Realizarea acţiunilor incluse în Programul menţionat se va efectua din contul
mijloacelor financiare ale autorităţilor/instituţiilor publice implicate, aprobate în
bugetul de stat, din fondul de rezervă a Guvernului precum şi din alte surse legale.
4. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să participe la
implementarea Programului menționat în calitate de parteneri şi să identifice
mijloacele financiare necesare pentru realizarea acţiunilor prevăzute în acesta.
5. Acțiunile incluse în Program să fie desfășurate cu respectarea strictă a
măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, stabilite în hotărârile
Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul apărării Anatolie NOSATÎI

Ministrul afacerilor interne Ana REVENCO


Proiect
Anexa
la Hotărârea Guvernului nr.______
din „____” _________________2022

PROGRAMUL NAȚIONAL
de acțiuni consacrate Anului Recunoștinței față de veteranii de război, participanți
la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova

Nr. Responsabili de realizare/ Termen de Surse Indicatori


Denumirea acțiunii
crt. parteneri realizare de finanțare de progres
1 2 3 4 5 6
1. Revizuirea cadrului normativ referitor la
Biroul pentru relații cu veterani Pe parcursul În limita Numărul actelor
veteranii de război (în vederea îmbunătățirii
Ministerul Justiției anului mijloacelor normative
nivelului protecției sociale și modificării
Ministerul Muncii și Protecției Sociale financiare modificate
termenelor utilizați la definirea
Ministerul Afacerilor Interne prevăzute în buget
evenimentelor din anul 1992). Ministerul Apărării
Serviciul de Informaţii şi Securitate
asociațiile veteranilor
2. Elaborarea şi promovarea actelor Ministerul Apărării; Ministerul Finanțelor; Ianuarie 2022 Nu necesită Numărul actelor
normative referitoare la instituirea Comisia Națională de Heraldică mijloace normative
distincţiei comemorative cu prilejul financiare elaborate
împlinirii a 30 de ani de la acțiunile de
luptă pentru apărarea integrității și
independenței Republicii Moldova
1992-2022
3. Alocarea Ministerul Apărării din fondul Ministerul Finanțelor; Ministerul Apărării; Februarie 2022 9,0 mln. lei Mijloace
de rezervă a Guvernului a mijloacelor financiare
financiare pentru confecţionarea alocate
distincţiei comemorative „30 de ani de Ministerului
Apărării
la acțiunile de luptă pentru apărarea
integrității și independenței Republicii
Moldova 1992-2022”
4. Desfăşurarea procedurii de achiziţie şi Ministerul Apărării Martie 2022 Fondul de rezervă Proceduri de
confecţionarea a distincţiei a Guvernului achiziţie şi
comemorative „30 de ani de la acțiunile confecţionare
de luptă pentru apărarea integrității și propriu-zisă
Nr. Responsabili de realizare/ Termen de Surse Indicatori
Denumirea acțiunii
crt. parteneri realizare de finanțare de progres
independenței Republicii Moldova desfășurate
1992-2022”
5. Decorarea cu distincția comemorativă Ministerul Apărării; Asociațiile veteranilor 1-27 August În limita Numărul de
„30 de ani de la acțiunile de luptă pentru 2022 mijloacelor activităților
apărarea integrității și independenței financiare desfășurate în
Republicii Moldova 1992-2022” prevăzute în buget contextul
decorării cu
distincția
comemorativă
6. Organizarea şi desfăşurarea în localităţile Ministerul Afacerilor Interne Pe parcursul În limita Numărul
țării (platourile de luptă) a unui complex de Ministerul Apărării anului mijloacelor activităților
activităţi dedicate Anului Recunoștinței față Serviciul de Informaţii şi Securitate financiare desfășurate.
de veteranii de război, participanți la autorităţile administraţiei publice locale prevăzute în buget Numărul
acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii delegația Republicii Moldova în Comisia veteranilor
şi independenţei Republicii Moldova Unificată de Control participanți la
Ministerul Educației și Cercetării acțiunile de luptă
Ministerul Culturii
Cancelaria de Stat
Ministerul Economiei şi Infrastructurii
Autorităţile administraţiei publice locale
Mitropolia Chişinăului şi a Întregii
Moldove
Mitropolia Basarabiei
7. Instalarea plăcilor comemorative pe unele Autorităţile administraţiei publice locale Pe parcursul În limita Numărul
edificii din localităţi şi denumirea unor asociațiile veteranilor anului mijloacelor plăcilor instalate
străzi, gimnazii, licee în cinstea băștinașilor Ministerul Educaţiei şi Cercetării financiare
- eroilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru Ministerul Culturii prevăzute în
apărarea integrităţii teritoriale şi bugetul
independenţei Republicii Moldova. autorităților
publice locale
8. Organizarea activităţilor de restaurare şi Ministerul Afacerilor Interne Permanent În limita Numărul
amenajare a monumentelor, plăcilor Ministerul Apărării mijloacelor monumentelor,
comemorative şi mormintelor eroilor căzuţi Autorităţile administraţiei publice locale financiare plăcilor
pentru apărarea integrităţii şi independenţei Asociațiile veteranilor prevăzute în buget comemorative şi
Republicii Moldova, precum şi a celor care mormintelor
au decedat în perioada de pace. restaurate și
Nr. Responsabili de realizare/ Termen de Surse Indicatori
Denumirea acțiunii
crt. parteneri realizare de finanțare de progres
amenajate
9. Acordarea distincţiilor şi altor forme de Președinția Republicii Moldova Pe parcursul În limita Numărul
menţionare a participanţilor la acţiunile de Ministerul Apărării anului mijloacelor de persoane
luptă pentru apărarea integrităţii şi Ministerul Afacerilor Interne financiare decorate
independenţei Republicii Moldova. Serviciul de Informaţii şi Securitate prevăzute în buget
Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat
10. Depunerea de flori în cimitirele, la Ministerul Afacerilor Interne 2 martie 2022 În limita Numărul
mormintele celor căzuţi în acţiunile de luptă Ministerul Apărării mijloacelor veteranilor
pentru apărarea integrităţii şi independenţei Serviciul de Informaţii şi Securitate financiare participanți la
Republicii Moldova. asociațiile veteranilor prevăzute în buget acțiunile
11. - Organizarea în mun. Chișinău a meselor Ministerul Afacerilor Interne 1-4 martie 2022 160,9 mii lei Numărul
de pomenire cu participarea veteranilor veteranilor
participanți la
acțiunile
- Organizarea în localităţile țării (pe Autorităţile administraţiei publice locale 1-4 martie 2022 În limita Numărul
platourile de luptă) a meselor de pomenire Ministerul Afacerilor Interne mijloacelor veteranilor
cu participarea veteranilor. Ministerul Apărării financiare participanți la
Serviciul de Informaţii şi Securitate prevăzute în acțiunile
asociațiile veteranilor bugetul
autorităților locale
12. Schimbarea legitimaţiilor veteranilor de Comisia interdepartamentală pentru Către 31 În limita Numărul de
război de model vechi cu cele de model nou. asigurarea schimbării și eliberării decembrie 2022 mijloacelor legitimații
legitimației de veteran de război și financiare schimbate
comisiile Ministerului Apărării, prevăzute în buget
Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului
de Securitate și Informații pentru
examinarea cererilor solicitanţilor
legitimaţiei de veteran de război
13. Organizarea şi desfăşurarea în instituţiile de Ministerul Educaţiei şi Cercetării 1-10 martie În limita Acțiunea
învățământ secundar ciclul I-gimnaziu și Ministerul Afacerilor Interne 2022 mijloacelor desfășurată.
ciclul II-liceu, precum şi în unităţile militare Ministerul Apărării financiare Numărul
a unei decade educativ-patriotice şi de Serviciul de Informaţii şi Securitate prevăzute în buget persoanelor
comemorare a eroilor căzuţi în acţiunile de asociațiile veteranilor participant
luptă pentru apărarea integrităţii şi Număr
independenţei Republicii Moldova, cu veteranilor
păstrarea unui minut de reculegere. participanți
14. Organizarea întâlnirilor participanților în Ministerul Apărării Pe parcursul Numărul
Nr. Responsabili de realizare/ Termen de Surse Indicatori
Denumirea acțiunii
crt. parteneri realizare de finanțare de progres
acțiunile de luptă pentru apărarea integrităţii Ministerul Afacerilor Interne anului întâlnirilor
şi independenţei Republicii Moldova cu asociațiile veteranilor desfășurate.
elevii și studenții din cadrul instituțiilor de Numărul
învățământ secundar, profesional tehnic și persoanelor și
superior, cu efectivul Armatei Naționale și veteranilor
efectivul instituțiilor subordonate antrenați
Ministerului Afacerilor Interne.
15. Organizarea şi desfăşurarea în instituţiile de Ministerul Apărării Pe parcursul În limita Numărul
învățământ (de indicat în care instituții), Ministerul Afacerilor Interne anului mijloacelor concursurilor
unitățile și instituțiile din cadrul asociațiile veteranilor financiare organizate și
Ministerului apărării și Ministerului prevăzute în buget desfășurate
Afacerilor interne a:
- concursului declamatorilor de poezie cu
genericul ,,Să stați strajă la hotare! Să păziți
acest pământ!”;
- concursului de pictură cu genericul
„Veteranii - mândria țării noastre”;
- concursului de eseuri cu genericul „Eterna
Pace”.
16. Deschiderea oficială a anului școlar și Ministerul Educației și Cercetării 1 septembrie În limita Acțiunea
universitar cu o oră publică consacrată Ministerul Apărării 2022 mijloacelor desfășurată
,,Anului Recunoștinței” dedicat eroilor Ministerul Afacerilor Interne financiare
căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea prevăzute în buget
integrităţii şi independenţei Republicii
Moldova.
17. Amenajarea în instituţiile de învățământ a Ministerul Educaţiei şi Cercetării Februarie- În limita Numărul
standurilor tematice dedicate profesorilor şi asociațiile veteranilor martie 2022 mijloacelor standurilor
absolvenţilor acestor instituţii participanţi la financiare tematice
acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii prevăzute în buget amenajate
şi independenţei Republicii Moldova.
18. Desfăşurarea competiţiilor la diferite genuri Ministerul Educaţiei şi Cercetării Pe parcursul În limita Numărul
de sport în memoria eroilor căzuţi în timpul Ministerul Apărării anului mijloacelor competițiilor
acţiunilor de luptă pentru apărarea Ministerul Afacerilor Interne financiare desfășurate.
integrităţii şi independenţei Republicii asociațiile veteranilor prevăzute în buget Numărul
Moldova. participanților
19. Implicarea tinerilor în acţiunile de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Permanent Nu necesită Numărul
voluntariat pentru salubrizarea Ministerul Apărării mijloace monumentelor şi
Nr. Responsabili de realizare/ Termen de Surse Indicatori
Denumirea acțiunii
crt. parteneri realizare de finanțare de progres
monumentelor şi a cimitirelor militare. Ministerul Afacerilor Interne financiare mormintelor
asociațiile veteranilor salubrizate
20. Organizarea în Muzeul Naţional de Istorie a Ministerul Culturii Martie 2022 În limita Expoziția
Moldovei a expoziţiei de portrete „Galeria Ministerul Afacerilor Interne mijloacelor organizată.
Gloriei Militare” a eroilor căzuți în acțiunile Ministerul Apărării financiare Numărul
de luptă pentru apărarea integrităţii şi Serviciul de Informaţii şi Securitate prevăzute în buget vizitatorilor
independenţei Republicii Moldova. asociațiile veteranilor
21. Organizarea la Agenția pentru Știință și Ministerul Apărării Februarie- În limita Expoziția
Memorie Militară a expoziţiei permanente Ministerul Afacerilor Interne martie 2022 mijloacelor organizată
de documente şi materiale istorice asociațiile veteranilor financiare Numărul
consacrate eroilor căzuţi în acţiunile de prevăzute în buget vizitatorilor
luptă pentru apărarea integrităţii şi
independenţei Republicii Moldova.
22 Publicarea de articole ştiinţifice în revistele Institutele secției Științe sociale, Pe parcursul În limita Numărul
de specialitate şi articole de popularizare în economice, umanistice și arte ale anului mijloacelor articolelor
mass-media (despre acţiunile de luptă Academiei de Ştiinţe a Moldovei financiare publicate
pentru apărarea integrităţii şi independenţei prevăzute în buget
Republicii Moldova).
23. Organizarea concertelor festive consacrate Ministerul Culturii Pe parcursul În limita Numărul
Anului Recunoștinței cu participarea Autorităţile administraţiei publice locale anului mijloacelor concertelor
artiştilor profesionali și amatori. asociațiile veteranilor financiare prezentate
prevăzute în buget
24. Evoluarea orchestrelor militare ale Armatei Ministerul Apărării Pe parcursul În limita Numărul de
Naţionale şi a fanfarelor Ministerului Ministerul Afacerilor Interne anului mijloacelor evoluări
Afacerilor Interne în grădinile publice din financiare prezentate
ţară, cu repertoriul tematic. prevăzute în buget
25. Desfăşurarea acţiunii „Flacăra Memoriei” la Ministerul Afacerilor Interne 21 septembrie În limita Numărul
monumentul „Maica îndurerată” din cadrul Ministerul Apărării 2022 mijloacelor veteranilor
Complexului memorial „Eternitate”. Serviciul de Informaţii şi Securitate financiare participanți la
asociațiile veteranilor prevăzute în buget acțiunile
26. Organizarea şi desfăşurarea Marşului - Anul Ministerul Afacerilor Interne 21 septembrie În limita Numărul
Recunoștinței. Ministerul Apărării 2022 mijloacelor veteranilor
Ministerul Culturii financiare participanți la
autorităţile administraţiei publice locale prevăzute în buget acțiunile
asociațiile veteranilor
27. Difuzarea reportajelor de la manifestările Instituţia publică naţională a Pe parcursul În limita Numărul
dedicate evenimentului la posturile de radio audiovizualului Compania „Teleradio- anului mijloacelor reportajelor
Nr. Responsabili de realizare/ Termen de Surse Indicatori
Denumirea acțiunii
crt. parteneri realizare de finanțare de progres
şi TV republicane şi a materialelor Moldova” financiare difuzate.
consacrate faptelor eroice ale participanţilor Ministerul Apărării prevăzute în buget Numărul
la acţiunile de luptă pentru apărarea Ministerul Afacerilor Interne veteranilor
integrităţii şi independenţei Republicii participanți
Moldova.
28. Organizarea unor dezbateri televizate şi Instituţia publică naţională a Pe parcursul În limita Numărul
radiofonice privind problema consecințelor audiovizualului Compania „Teleradio- anului mijloacelor emisiunilor
conflictului armat din anul 1992 pentru Moldova” financiare difuzate
apărarea integrităţii şi independenţei prevăzute în buget
Republicii Moldova
29. Difuzarea în cadrul emisiunilor radiofonice Instituția publică națională a Pe parcursul În limita Numărul
și televizate, precum și publicarea în audiovizualului Compania „Teleradio- anului mijloacelor emisiunilor
reviste a materialelor consacrate faptelor Moldova” financiare difuzate.
eroice ale participanților la acțiunile de Ministerul Apărării prevăzute în buget Numărul
luptă pentru apărarea integrității teritoriale Ministerul Afacerilor Interne veteranilor
și independenței Republicii Moldova cu asociațiile veteranilor participanți
invitarea veteranilor războiului. Realizarea
reportajelor video „Lecții de viață”.
30. Emiterea unui plic cu marcă poştală fixă la Î.S. ,,Poșta Moldovei” Martie - aprilie În limita Numărul
tema: ,,30 de ani de la începutul acţiunilor mijloacelor plicurilor editate
de luptă pentru apărarea integrităţii şi financiare cu marcă
independenţei Republicii Moldova” prevăzute în buget poştală.
31. Acordarea ajutoarelor materiale anuale Agenția Națională Asistență Socială Până la 2 martie În limita Numărul
persoanelor cu dizabilități de pe urma Casa Națională de Asigurări Sociale 2022 mijloacelor persoanelor
acțiunilor de luptă pentru apărarea structurile teritoriale de asistență socială financiare cărora le-au fost
integrității teritoriale și independenței prevăzute în buget acordate ajutoare
Republicii Moldova și familiilor (soții, iar în materiale
cazul lipsei acestora, unuia dintre părinți)
participanților căzuți la datorie în acțiunile
de luptă pentru apărarea integrității
teritoriale și independenței Republicii
Moldova
32. Organizarea şi acordarea asistenţei medicale Ministerul Sănătăţii Permanent În limita Numărul
şi de recuperare pentru veteranii şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale mijloacelor Beneficiarilor
persoanele cu dizabilități de pe urma Casa Naţională de Asigurări Sociale financiare de asistenţa
acţiunilor de luptă pentru apărarea C.R.E.P.O.R. prevăzute în medicală şi de
integrităţii şi independenţei Republicii buget recuperare
Nr. Responsabili de realizare/ Termen de Surse Indicatori
Denumirea acțiunii
crt. parteneri realizare de finanțare de progres
Moldova, în conformitate cu legislaţia.
33. Examinarea şi soluţionarea, conform Autorităţile administraţiei publice centrale Permanent În limita Numărul
legislației, în limitele competenţei, a şi locale mijloacelor beneficiarilor
problemelor persoanelor cu dizabilităţi de pe asociațiile veteranilor financiare
urma acțiunilor de luptă şi familiilor eroilor prevăzute în
căzuţi pentru apărarea integrităţii şi buget
independenţei Republicii Moldova, celor
decedaţi în timp de pace, veteranilor de
război.
34. Organizarea şi desfăşurarea întâlnirilor Autorităţile administraţiei publice locale Februarie-martie În limita Numărul
reprezentanţilor autorităţilor administraţiei asociațiile veteranilor 2022 mijloacelor întâlnirilor
publice locale cu părinţii şi familiile celor financiare desfășurate
căzuţi în timpul acţiunilor de luptă pentru prevăzute în
apărarea integrităţii şi independenţei buget
Republicii Moldova.
35. Organizarea unor acţiuni de binefacere, în Autorităţile Permanent Din sursele Numărul
comun cu agenţii economici, pentru administraţiei publice locale proprii ale beneficiarilor
acordarea ajutoarelor materiale veteranilor Agenţii economici agenților
participanți la acţiunile de luptă pentru asociațiile veteranilor economici
apărarea integrităţii şi independenţei
Republicii Moldova. (cu titlu de
recomandare)
MINISTERUL APĂRĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
________________________________________________________________________________
șos. Hîncești, 84, MD-2021, mun. Chișinău
Tel.: +373 22 25-20-70; Fax: +373 22 25-22-93
e-mail: cancelariama@army.gov.md; web: www.army.md

Nr. 11/1676 31.12.2021


______ din ____________

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova


CERERE
privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat
a proiectului de act al Guvernului
Nr.
Criterii de înregistrare Nota autorului
crt.
1. Categoria şi denumirea Proiectul de hotărîre de Guvern „Despre aprobarea Programului
proiectului național de acțiuni consacrate Anului Recunoștinței față de
veteranii de război, participanți la acţiunile de luptă pentru
apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova”

2. Autoritatea care a Ministerul Apărării


elaborat proiectul
3. Justificarea depunerii Proiectul de hotărîre este elaborat în temeiul Hotărîrii de
cererii Parlament nr.246/2021 „Cu privire la declararea anului 2022 –
Anul Recunoștinței față de veteranii de război, participanți la
acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței
Republicii Moldova”.
4. Lista autorităţilor şi Ministerul Finanțelor – avizare
instituţiilor a căror Ministerul Justiției – avizare
avizare este necesară Ministerul Afacerilor Interne – avizare
Ministerul Sănătății – avizare
Ministerul Muncii și Protecției Sociale – avizare
Ministerul Educației și Cercetării – avizare
Ministerul Culturii– avizare
Biroul pentru relații cu veteranii
a Cancelariei de Stat – avizare
Casa Naţională de Asigurări Sociale – avizare
Congresul Autorităților Locale din Moldova – avizare
5. Termenul-limită pentru 10 zile lucrătoare
depunerea avizelor/
/expertizelor
6. Persoana responsabilă de Alexandru ROMAN, Direcţia politici de dezvoltare a resurselor
promovarea proiectului umane şi învățământ militar, Ministerul Apărării, telefon: (022)
25-23-22,e-mail: alexandru.roman@army.md
7. Anexe 1. Proiectul de hotărîre – 9 file;
3. Nota-informativă – 3 file.
8. Data depunerii cererii 30 decembrie 2021
9. Semnătura Ministru Anatolie NOSATÎI

Ex.: Al. Roman


tel.: 022 25-23-22
e-mail: alexandru.roman@army.md

S-ar putea să vă placă și