Sunteți pe pagina 1din 23

UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

APROBAT
de Senatul UASM,
proces-verbal nr. 7
din 10 iunie 2016

REGULAMENTUL
privind normarea activităţii ştiinţifico-didactice
a personalului ştiinţifico-didactic, ştiinţific şi didactic

CHIŞINĂU – 2016
CUPRINS

1. DISPOZIŢII GENERALE ................................................................................................... 3


2. NORMAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE AUDITORIALE ȘI NEAUDITORIALE ..... 5
3. NORMAREA ACTIVITĂȚII DE CERCETARE, TRANSFER TEHNOLOGIC ȘI
SPORTIVE ..................................................................................................................................... 7
4. NORMAREA ACTIVITĂȚII METODICE ........................................................................ 8
5. EVIDENŢA, MONITORIZAREA ŞI CONTROLUL ÎNDEPLINIRII NORMEI
ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE ......................................................................................................... 9
6 DISPOZIŢII FINALE ............................................................................................................. 9
Anexa 1 ........................................................................................................................................... 10
Anexa 2 ........................................................................................................................................... 11
Anexa 3 ........................................................................................................................................... 13
Anexa 4 ........................................................................................................................................... 16
Anexa 5 ........................................................................................................................................... 19
Anexa 6 ........................................................................................................................................... 23

2
1. DISPOZIŢII GENERALE
1.1 Prin prezentul regulament:
- se stabileşte mărimea normelor anuale ale activităţii ştiinţifico-didactice pentru categoriile de
personal ştiinţifico-didactic, ştiinţific şi didactic cuantificate în ore convenţionale;
- se prezintă normativele de calculare a volumului activităţilor didactice auditorilale şi
neauditoriale, activităţilor metodice, de cercetare şi transfer tehnologic cuantificate în ore
convenţionale;
- se descriu procedurile de normare a activităţii ştiinţifico-didactice şi modalitatea de aprobare a
normelor;
- se stabileşte metodologia privind modificarea normei didactice auditoriale şi neauditoriale
pe baza activităţii de cercetare, transfer tehnologic, metodice;
- se stabilesc coeficienții multiplicativi pentru orele de curs (prelegeri) realizate cu serii de
studii, cursurile realizate într-o limbă străină de circulaţie internaţională, orele de curs
(prelegeri) realizate la ciclul II şi III, orele de curs (prelegeri) realizate cu utilizarea
metodelor interactive, inovaţionale de predare şi evaluare;
- se precizează metodologia de stabilire a limitei maxime de studenţi /masteranzi la un
conducător al tezelor/proiectelor de licenţă şi master;
- se stipulează metodologia de evidență, monitorizare și control a îndeplinirii normelor
activității științifico-didactice.
1.2 Regulamentul este elaborat în baza următoarelor acte normative:
- Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 (Monitorul Oficial, 24.10.2014,
nr. 319-324, art. nr: 634);
- Codul mu nc ii al Republic ii Mo ldova, adoptat pr in Legea nr. 154-XV din
28.03.2003;
- Hotărârea Guvernului nr. 1231 din 12.12.2018 cu privire la sistemul unitar de salarizare în
sectorul bugetar;
- Hotărârea Guvernului nr. 195 din 13.03.2013 privind condiţiile de salarizare a personalului
din instituţiile de învăţământ superior de stat cu autonomie financiară;
- Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza
Sistemului Naţional de Credite de Studiu, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 1046 din 29.10
2015;
- Regulamentul cu privire la organizarea ciclului II - studii superioare de master, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 464 din 28 iulie 2015;
- Planul-cadru pentru studii superioare (ciclul I - Licență, ciclul II - Master, studii integrate,
ciclul III – Doctorat), aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 1045 din 29.10 2015;
- Regulamentul-cadru cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice în învăţământul
superior, aprobat prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei nr.1-1 din 22.03.2016, Ordinul
Ministerului Educaţiei nr. 304 din 22.04.2016;
- Recomandări-cadru pentru elaborarea Regulamentului instituţional privind organizarea
evaluării activităţii de învăţare a studenţilor, aprobate prin Ordinul Ministrului Educației nr. 881 din
18 decembrie 2009;

3
- Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea organelor de conducere ale
instituţiilor de învăţământ superior din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministrului
Educației nr. 10 din 14 ianuarie 2015.
1.3 Decanii sunt obligaţi să prezinte dispoziţiile de studii catedrelor responsabile de
unităţile de curs din planurile de învăţământ în termen până la 30 mai a fiecărui an de învăţământ
pentru anii 2-6 şi până la 30 august a fiecărui an de învăţământ pentru anul I. Dispoziţiile de studii
pentru anul I se vor elabora în baza planului de înmatriculare. Perfectarea dispoziţiilor de studii
se va face în strictă concordanţă cu planurile de învăţământ, numărul şi contingentul
formaţiunilor de studii, limba de predare. Pentru lucrările de laborator, orele de predare a unei limbi
străine de circulaţie internaţională şi a limbii române în grupele alolingve grupele academice se vor
diviza în două subgrupe a câte 12-15 studenţi.
1.4 Catedrele, în termen până la 15 iunie a fiecărui an de învăţământ, vor repartiza şi
aproba la şedinţele catedrelor normele activităţii ştiinţifico-didactice pentru anii 2-6 în conformitate
cu dispoziţiile de studii, normele timpului de lucru pentru cadrele didactice şi ştiinţifico-didactice
(anexa 1), normativele de calculare a volumului activităţilor didactice auditoriale şi neauditoriale
(anexa 2), normativele de calculare a volumului activităţilor de cercetare, transfer tehnologic şi
sportive (anexa 3), normativele de calculare a volumului activităţilor metodice (anexa 4). Normele
ştiinţifico-didactice pentru anul I vor fi aprobate până la începutul anului de studii, iar precizările se
vor face până la 30 septembrie.
1.5 Normele ştiinţifico-didactice vor consta din următoarele componente: activitatea
didactică auditorială, activitatea didactică neauditorială, activitatea de cercetare, transfer tehnologic,
sportivă, activitatea metodică.
1.6 Suma totală a orelor de muncă dintr-o normă ştiinţifico-didactică, realizată prin
cumularea activităţilor didactice auditoriale şi neauditoriale, de cercetare, transfer tehnologic,
metodice, sportive va constitui 1470 ore astronomice echivalate cu 1960 ore convenţionale.
1.7 Ponderea diferitor categorii de activităţi în norma ştiinţifico-didactică a fiecărui
cadru didactic se va stabili conform anexei 1.
1.8 Normele ştiinţifico-didactice ale cadrelor didactice se discută şi aprobă la şedinţa
catedrei. După aprobare la şedinţa catedrei, normele ştiinţifico-didactice, cu excepţia celor ce se
referă la şefii de catedre, se avizează de şeful catedrei, de decan, se coordonează cu secţia studii şi se
aprobă de prim-prorector. Normele ştiinţifico- didactice ale şefilor de catedre se avizează de decan,
se coordonează cu secţia studii şi se aprobă de prim-prorector.

4
2. NORMAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE AUDITORIALE ȘI
NEAUDITORIALE
2.1 Activitatea didactică auditorială (contact direct cu studenţii) se constituie
- ore de curs;
- seminare, lucrări de laborator, lucrări practice, lucrări de proiectare, stagii
didactice/clinice, practică didactică;
- consultaţii pentru examene.
2.2 Normele didactice auditoriale ale cadrelor didactice se vor stabili după cum urmează:
- profesor universitar (cercetător ştiinţific principal): 200-300 ore convenţionale;
- conferenţiar universitar (cercetător ştiinţific coordonator): 300-400 ore convenţionale;
- lector universitar (cercetător ştiinţific superior): 400-500 ore convenţionale;
- asistent universitar (cercetător ştiinţific): 500-600 ore convenţionale.
2.3 Norma didactică auditorială a profesorului şi conferenţiarului universitar va consta
prioritar din ore de curs. Norma didactică auditorială a lectorului universitar va include diverse tipuri
de activitate didactică. În norma didactică auditorială a asistentului universitar nu pot fi incluse ore de
curs, excepţie făcându-se doar în situaţiile când cadrul didactic vizat deţine titlu ştiinţific.
2.4 Norma didactică auditorială pentru fiecare cadru didactic va fi stabilită diferenţiat
de catedre în funcţie de numărul de norme didactice efective la catedre şi în baza principiului
meritocraţiei, în conformitate cu prevederile regulamentului Universităţii Agrare de Stat din Moldova
privind evaluarea personalului didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific.
2.5 La calcularea normei didactice auditoriale se vor aplica coeficienţi multiplicativi
după cum urmează:
pentru orele de curs (prelegeri) realizate cu serii de studii (torente) la ciclul I – 1,25 pentru unităţile de
curs fundamentale (F), de formare a abilităţilor şi competenţelor generale (G), de orientare socio-
umanistică (U) şi 1,25 pentru unităţile de curs de orientare spre specialitate (S);
a) pentru orele de curs (prelegeri) realizate cu serii de studii (torente) la ciclul I cu utilizarea
metodelor interactive, inovaţionale de predare şi evaluare (E-learning, MOODLE, Open Learning,
Open Classroom, Problem-Based Learning etc.) – 1,25 pentru unităţile de curs fundamentale (F),
de formare a abilităţilor şi competenţelor generale (G), de orientare socio-umanistică (U) şi 1,25
pentru unităţile de curs de orientare spre specialitate (S);
b) pentru orele de curs (prelegeri) la ciclul I realizate cu utilizarea metodelor interactive,
inovaţionale de predare şi evaluare (E- learning, MOODLE, Open Learning, Open Classroom,
Problem-Based Learning etc.) – 1,25 indiferent de categoria unităţii de curs;
c) pentru orele de curs (prelegeri) la ciclul II şi III – 1,25 indiferent de categoria unităţii de
curs;
d) pentru orele de curs (prelegeri) la ciclul II şi III realizate cu utilizarea metodelor interactive,
inovaţionale de predare şi evaluare (E- learning, MOODLE, Open Learning, Open Classroom,
Problem-Based Learning etc.) – 1,25 indiferent de categoria unităţii de curs;
e) pentru cursurile realizate într-o limbă străină de circulaţie internaţională – 2;
f) pentru cursurile realizate într-o limbă străină de circulaţie internaţională cu utilizarea
metodelor interactive, inovaţionale de predare şi evaluare (E-learning, MOODLE, Open Learning,
Open Classroom, Problem-Based Learning etc.) – 2.
5
(În cazul inițierii și organizării unui program de studii, coeficientul multiplicativ va fi stabilit
suplimentar).
2.6 Activitatea didactică neauditorială constă din:
- conducerea stagiilor de practică (de iniţiere, tehnologică, de producţie);
- conducerea tezelor/proiectelor de an, licenţă, master;
- recenzarea tezelor/proiectelor de licenţă;
- recenzarea tezelor de master de specialiști din domeniu (la decizia catedrei);
- monitorizarea activităţii individuale a studenţilor (ghidarea de către profesor a activității
individuale a studenților, verificarea testelor, lucrărilor de control, eseurilor, referatelor,
rapoartelor, portofoliilor, studiilor de caz etc.);
- activităţi de evaluare şi monitorizare a reuşitei academice a studenţilor;
- monitorizarea activităţilor educaţionale extracurriculare ale studenţilor;
- conducerea secțiilor sportive;
- conducerea catedrelor;
- conducerea facultății.

2.7 Norma didactică neauditorială a fiecărui cadru didactic se va stabili după cum urmează:
a) numărul de ore preconizate pentru conducerea stagiilor de practică, conducerea
tezelor/proiectelor de an, licenţă, master, recenzarea tezelor/proiectelor de licenţă şi master,
realizarea activităţilor de evaluare, participarea în comisiile pentru examenul de licență și de susținere
a tezelor de master, conducerea secțiilor sportive, conducerea facultății și catedrei vor fi repartizate
de şeful catedrei, conform dispoziţiilor de studii şi în conformitate cu metodologia catedrei privind
evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor;
b) numărul de ore preconizate pentru ghidarea directă a activităţii individuale a studenţilor
se stabilesc de cadrele didactice în regim obligatoriu, conform prevederilor expuse în anexa 2. Orele
respective se includ într-un orar suplimentar la nivelul facultății și reprezintă parte din volumul de lucru
al studentului pe săptămână;
c) numărul de ore şi conţinutul monitorizării activităţilor educaţionale extracurriculare
preconizate se stabilesc de cadrele didactice conform prevederilor anexei 2, în corespundere cu
obiectivele facultăţii în domeniile respective.
2.8 În calitate de conducători ai tezelor/proiectelor de licenţă şi master pot fi admise doar
cadre didactice cu titluri ştiinţifico-didactice sau specialişti practicieni din domeniile aferente
programelor de studii.
2.9 Stabilirea limitei maxime de studenţi/masteranzi la un conducător se va efectua în
baza următoarei metodologii:
- pentru profesorii universitari limita maximă va constitui 12 studenți;
- pentru conferențiarii universitari limita maximă va constitui 10 studenți;
- pentru lectorii universitari limita maximă va constitui 8 studenți;
- pentru specialiștii practicieni din domeniile aferente programelor de studii limita maximă va
constitui 4 studenți.
2.10 Norma didactică constituită din activităţi auditoriale şi neauditoriale poate fi majorată

6
sau redusă prin realizarea activităţilor de cercetare, transfer tehnologic, metodice. Decizia
privind majorarea sau reducerea normei didactice auditoriale şi neauditoriale pentru anumite
categorii de personal va fi adoptată de Consiliul de administrație.

3. NORMAREA ACTIVITĂȚII DE CERCETARE, TRANSFER


TEHNOLOGIC ȘI SPORTIVE
3.1 Activitatea de cercetare, transfer tehnologic, sportivă constă din:
- efectuarea cercetărilor ştiinţifice;
- elaborarea produselor de program;
- publicarea articolelor și studiilor ştiinţifice;
- redactarea și recenzarea articolelor şi referatelor ştiinţifice;elaborarea și implementarea
tehnologiilor avansate;
- brevetarea rezultatelor cercetării;
- elaborarea şi editarea cărților, monografiilor, tratatelor de specialitate, culegerilor ştiinţifice;
- realizarea tezelor de doctorat/postdoctorat (cu obținerea titlului respectiv);
- participarea la proiecte ştiinţifice şi coordonarea de proiecte ştiinţifice;
- participarea cu comunicări la simpozioane, conferinţe, congrese ştiinţifice naționale /
internaţionale;
- organizarea de conferințe, simpozioane, congrese în domeniul de specialitate sau în domenii
conexe;
- activitatea în colegiile de redacţie ale revistelor ştiinţifice (fără remunerare) și ale culegerilor de
lucrări științifice;
- conducerea cercurilor științifice studențești;
- activitatea în cadrul comisiilor de experţi ale CNAA, consiliilor, comisiilor de experţi și
comitetelor tehnice ale ministerelor, Guvernului, Parlamentului;
- avizarea proiectelor de acte normative, hotărîri de Guvern, ale CSJ, colegiile
ministerelor de resort etc.;
- obţinerea unor produse noi, realizate şi valorificate de agenţii economici;
- înființarea, amenajarea și modernizarea centrelor de excelență (cercetare);
- participări la saloane şi expoziţii atestate în cataloagele evenimentelor;
- activitatea ca conducător al tezelor de doctorat;
- activitatea în cadrul comisiilor de îndrumare a doctoranzilor;
- ghidarea activității științifice a studenților;
- elaborarea și prezentarea la concurs a proiectelor în cadrul apelurilor științifice;
- elaborarea dărilor de seamă pe activitatea științifică anuală;
- activitatea științifică în cadrul mobilității academice;
- activitatea ca membru al Seminarului științific de profil, recenzarea tezelor de doctor/doctor
habilitat în cadrul Seminarului științific de profil;
- extensiunea universitară;
- participarea la competiţii sportive (pregătirea şi desfăşurarea acestora - pentru membrii
catedrei de educaţie fizică).
7
3.2 Numărul de ore şi conţinutul activităţilor de cercetare şi transfer tehnologic se stabilesc
de cadrele didactice conform prevederilor anexei 3, în corespundere cu propriile obiective şi
direcţiile de cercetare ale UASM. Activităţile de cercetare neconforme direcţiilor de cercetare ale
UASM nu se califică.
3.3 Numărul de ore şi conţinutul activităţilor sportive se stabilesc de cadrele didactice
ale catedrei de Educaţie fizică prin coordonare cu şeful catedrei conform prevederilor anexei 3.

4. NORMAREA ACTIVITĂȚII METODICE


4.1 Activitatea metodică constă din:
- pregătirea pentru predarea cursurilor;
- elaborarea și actualizarea cursurilor digitale interactive sau a cursurilor cu utilizarea
unor metode interactive, inovaționale de predare și evaluare;
- proiectarea didactică a activităților, inclusiv a celor individuale;
- elaborarea planurilor de învățământ și curriculei, actualizarea curriculei;
- elaborarea manualelor, compendiilor, ghidurilor, recomandărilor metodice,
culegerilor de probleme și exerciții pentru studenţi;
- elaborarea metodologiilor şi testelor pentru admitere la studii și de evaluare a rezultatelor
academice;
- elaborarea ciclurilor de materiale didactice (placarde, diagrame, diafilme,
fragmente de film, video etc. la decizia catedrei);
- elaborarea şi montarea lucrărilor noi de laborator sau modernizarea lucrărilor în acţiune;
- redactarea și recenzarea manualelor, compendiilor, suporturilor de curs, a
lucrărilor didactico-metodice, inclusiv pentru editare;
- elaborarea probelor pentru examenul de promovare și de licență;
- înființarea, amenajarea și modernizarea cabinetelor, laboratoarelor, muzeelor universitare
etc.;
- organizarea de schimburi academice între diferite universități din țară și străinătate;
- participare în activitatea de ghidare în carieră privind admiterea la studii;
- participarea la şedinţele catedrei, consiliului facultăţii, Senatului;
- activitatea în comisiile metodice, comisiile de experţi, departamentul
managementul calității, comisia de concurs;
- activitatea în comisia de admitere și comisia tehnică;
- conducerea seminarelor metodologice.
4.2 Numărul de ore pentru activităţi metodice şi conţinutul acestora se stabilesc de cadrele
didactice conform prevederilor anexei 4, prin coordonare prealabilă cu şeful catedrei, în vederea
racordării acestora la obiectivele strategice şi sarcinile curente ale catedrei şi contribuirii la sporirea
calităţii derulării programului de studii aferent.

8
5. EVIDENŢA, MONITORIZAREA ŞI CONTROLUL ÎNDEPLINIRII NORMEI
ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE
5.1 Volumul de muncă al fiecărui cadru didactic (inclusiv al celor angajaţi prin cumul) este
înregistrat în planul individual (anexa 5), întocmit pentru fiecare an de studii şi aprobat în modul stabilit
în p.1.8.
5.2 În planul individual pot fi introduse modificări pe parcursul anului, la necesitate
sau la solicitarea cadrului didactic, în baza deciziei catedrei.
5.3 Monitorizarea continuă a realizării normei științifico-didactice de către
cadrele didactice reprezintă atribuția șefului de catedră și se realizează conform următoarei
metodologii:
a) fiecare cadru didactic va prezenta lunar darea de seamă cu privire la realizarea
activităților incluse în planul individual, perfectată conform modelului aprobat de catedră. Dacă
anumite activități preconizate pentru luna respectivă nu au fost realizate, la darea de seamă se va
anexa explicația cadrului didactic cu indicarea obligatorie a termenilor de realizare a sarcinii
restante;
b) în cadrul ședințelor catedrei, cel puțin o dată la trei luni, se va discuta nivelul
îndeplinirii activităților incluse în planul individual de către fiecare cadru didactic;
c) la finele anului de studii fiecare cadru didactic va prezenta raportul anual de
activitate, perfectat conform modelului aprobat de catedră. În baza rapoartelor anuale de activitate a
cadrelor didactice se vor perfecta dările de seamă anuale pe activitatea catedrei, care se vor discuta
și aproba la ședința Consiliului facultății;
d) sarcinile preconizate și nerealizate din planurile individuale se vor introduce
obligatoriu în planurile individuale ale cadrelor didactice respective pentru anul următor de studii,
cu excepția cazurilor când îndeplinirea acestora nu mai este necesară, din diverse motive;
e) în cazul nerealizării normei științifico-didactice anuale din vina cadrului didactic,
șeful de catedră va adresa un demers Consiliului de administrație prin care va solicita reținerea din
salariul angajatului respectiv a retribuției aferente volumului de ore nerealizate (anexa 6).
5.4 Decanul facultății va efectua controale periodice a nivelului îndeplinirii normelor
activității științifico-didactice de către cadrele didactice ale catedrelor din subordine.
5.5 Secția studii va sistematiza și generaliza datele semestriale și anuale referitor la
îndeplinirea normelor activității științifico-didactice și va raporta situația la ședința Consiliului de
administrație.
5.6 Nivelul și calitatea îndeplinirii normelor activității științifico-didactice va fi discutată
anual la ședința Senatului UASM (ca componentă a raportului de activitate anuală a UASM).

6. DISPOZIŢII FINALE
6.1 Prezentul regulament se pune în aplicare începând cu anul universitar 2016-2017.
6.2 Modificări şi completări la prezentul regulament pot fi efectuate doar prin
decizia Senatului UASM.
9
Anexa 1

Normele timpului de lucru pentru cadrele didactice și ştiinţifico-didactice

Activitatea
Funcția Activitatea Activitatea
Nr. Activitatea ştiinţifică,
ştiinţifico- didactică didactică Total
cr. metodică /sportivă/ alte
didactică auditorială neauditorială
activităţi
1. Profesor 200-300 ore 300-400 ore 335-400 ore 960-1025 ore 1960 ore
universitar conv. conv. conv. conv. conv.
(150-225 ore (225-300 ore (250-300 ore (720-770 ore
astronomice) astronomice) astronomice) astronomice) (1470 ore
astro-
600 ore conv. 1360 ore conv. nomice)
(450 ore astronomice) (1020 ore astronomice)
2. Conferenţiar 300-400 ore 280-380 ore 375-440 ore 840-905 1960 ore
universitar conv. conv. conv. ore conv. conv.
(225-300 ore (210-285 ore (280 –330 ore (630-680 ore
astronomice) astronomice) astronomice) astronomice) (1470 ore
680 ore conv. 1280 ore conv. astro-
(510 ore astronomice) (960 ore astronomice) nomice)

3. Lector 400-500 ore 220-320 ore 415 – 480 ore 760-825 ore 1960 ore
universitar conv. conv. conv. conv. conv.

(300-375 ore (165-240 ore (310-360 ore (570-620 ore (1470 ore
astronomice) astronomice) astronomice) astronomice) astro-
nomice)
720 ore conv. 1240 ore conv.
(540 ore astronomice) (930 ore astronomice)
4. Asistent 500-600 ore 150-250 ore 455-520 ore 690 –755 ore 1960 ore
universitar conv. conv. conv. conv. conv.
(375-450 ore (113-188 ore (340-390 ore (517-567 ore
astronomice) astronomice) astronomice) astronomice) (1470 ore
750 ore conv. 1210 ore conv. astro-
(563 ore astronomice) (907 ore astronomice) nomice)

Notă: pentru lectorii superiori universitari cu titlu ştiinţific normele timpului de lucru se vor stabili la
nivelul celor ce corespund conferenţiarilor universitari, iar pentru lectorii superiori universitari fără
titlu ştiinţific normele timpului de lucru se vor stabili la nivelul celor ce corespund lectorilor
universitari

10
Anexa 2
Normativele de calculare a volumului activităţilor didactice auditorilale şi neauditoriale

Nr. Tipul activității didactice Normarea muncii Note


cr.
Orele de curs (prelegeri) predate pentru serii de
Cursuri (prelegeri) studii vor fi normate cu coeficientul
1 suplimentar multiplicativ de 1,25
Seminare, lucrări de laborator,
vor fi normate cu coeficientul 1,00
lucrări practice
Cursuri predate în limbi de cu coeficientul suplimentar multiplicativ - 2
2 circulaţie internaţională
Stagii didactice/clinice, practică 6 ore convenţionale pe zi, conform planului de
3 didactică învățământ și calendarului academic
0 ore convenţionale pentru o grupă academică
Consultaţii pentru:
la disciplina respectivă pentru examenul de
- examen de promovare
promovare
4 -2 ore convenţionale pentru torent la disciplina
- probe de admitere la studii
respectivă pentru proba de admitere la studii
4 ore convenţionale pentru o grupă academică la
examen de licenţă
fiecare probă de examen
Ghidarea de către profesori a 0 ore convenţionale (activitatea individuală a
5 activităţii individuale a studenţilor va fi ghidată de către profesori
studenţilor conform graficului de serviciu de la catedre)
UASM va elabora
metodologia proprie de
remunerare a
- 6 ore convenţionale pe zi pentru practica de coordonatorilor de practică
iniţiere; de la organizațiile – bază,
Coordonarea stagiilor de practică
- 4 ore convenţionale /student, în cazul practicii remunerări stabilite și în
cu verificarea dărilor de seamă şi
6 tehnologice, de producţie; Contractul încheiat cu
cu examinarea cunoştinţelor
- 4 ore convenţionale /student în cazul practicii organizațiile –bază.
acumulate
pedagogice obligatorie pentru studenţii care Coordonarea și evaluarea
realizează modulul psihopedagogic. practicii de licenţă/master
se face de către
conducătorul de proiect din
contul orelor respective
0 ore convenţionale evaluările curente ale
studenţilor vor fi petrecute conform graficului
7 Evaluări curente
de serviciu de la catedre sau în timpul (S, LL,
LP) etc.
0,35 ore convenţionale pentru 1 student la
8 Examene de promovare /colocvii examen; 0,25 ore convenţionale pentru 1 student
la colocviu
Conducerea tezelor/ proiectelor 1,5 ore convenţionale pentru o teză/proiect;
9 de an şi susţinerea acestora pentru toate programele de studii
1,35 ore convenţionale pentru 1 student
preşedintelui şi membrilor CEL
+8 ore convenţionale preşedintelui CEL pentru
Examenul de licenţă - o probă la
perfectarea raportului analitic cu privire la
o disciplină
rezultatele examenului;
1 oră convenţională / student secretarului
10 comisiei
conducătorului: 20 ore convenţionale pentru
fiecare student;
Conducerea, avizarea şi
la susținere: 1,35 ore convenţionale / student
susţinerea tezelor / proiectelor de
preşedintelui şi membrilor comisiei;
licenţă
1 oră convenţională / student secretarului
comisiei
Recenzarea tezelor /proiectelor de 1 oră convenţională pentru o teză/proiect
11
licenţă (se recenzează la decizia
catedrei)
1,35 ore convenţionale pentru 1 student
Examenele de master/studii preşedintelui şi membrilor CEM
superioare integrate (admitere și +8 ore convenţionale preşedintelui CEM pentru
promovare) perfectarea raportului analitic cu privire la
rezultatele examenului
conducătorului: 20 ore convenţionale pentru
fiecare masterand;
11 Conducerea, avizarea şi 1,35 ore convenţionale pentru un masterand
susţinerea tezelor de master preşedintelui şi membrilor comisiei;
1 oră convenţională/ masterand secretarului
comisiei
Recenzarea tezelor de master de
specialiştii din domeniu, inclusiv
1 oră convenţională pentru o teză
practicieni (se recenzează la
decizia catedrei)
Verificarea testelor, lucrărilor de Constituie o componentă a
control, eseurilor, referatelor, ghidării de către profesor a
12 0,2 ore convenţionale pentru o lucrare
rapoartelor, portofoliilor, studiilor activității individuale a
de caz etc. studentului
80 ore convenţionale – în cazul a 20-30 cadre
didactice;
60 ore convenţionale – în cazul a 10-20 cadre
13 Conducerea catedrelor
didactice
50 ore convenţionale – în cazul cînd la catedră
sunt mai puțin de 10 cadre didactice
Conducerea facultăţii
100 ore convenţionale pe an decanului
14 - decanului
80 ore convenţionale pe an prodecanului
- prodecanului
20 ore convenţionale pentru fiecare membru al
secţiei sportive dar nu mai mult de 200 ore
15 Conducerea secţiilor sportive
convenţionale pentru fiecare cadru didactic
anual
Activitatea în calitate de tutore al 30 ore convenţionale numai pentru studenții
16 grupei academice anul I
8-10 ore convenţionale pentru fiecare activitate
17 Activităţi cu caracter educativ
planificată prin coordonare cu decanul facultăţii

12
Anexa3
Normativele de calculare a volumului activităţilor de cercetare,
transfer tehnologic şi sportive
Nr.
Tipul activităţii Normarea muncii
cr.
1 2 3
1. Cărți, monografii, capitole în monografii până la 200 ore convenţionale / coala de autor
comune, tratate de specialitate publicate
la edituri în străinătate (cu ISBN)
Cărți, monografii, capitole în monografii până la 133 ore convenţionale / coala de autor
comune, tratate de specialitate publicate
la edituri naţionale recunoscute (cu
ISBN)
Articole, studii publicate în reviste şi până la 66 ore convenţionale / coala autor
culegeri ştiinţifice naţionale
Articole, studii publicate în reviste şi până la 93 ore convenţionale coala autor;
culegeri ştiinţifice internaţionale până la 160 ore convenţionale /coala autor (cu
impact)
Tehnologie avansată elaborată şi până la 200 ore convenţionale
confirmată documentar (act de
implementare)
2. Redactarea şi recenzarea articolelor până la 53 ore convenţionale pentru o coală de
ştiinţifice şi referatelor autor

Obținerea titlului de doctor / doctor până la 133 și, respectiv, 266 ore convenţionale
habilitat
Brevetarea rezultatelor cercetării până la 160 ore convenţionale /coala autor (cu
impact);
până la 250 ore convenţionale/coala autor (cu
impact) pentru un brevet obţinut în oficiile de
brevetare din SUA, UE sau Japonia
3. Conducerea cercurilor științifice 150 ore convenționale pe an pentru conducerea
studențești cercului științific cu un număr de membri până la 30
persoane;
200 ore convenționale pe an pentru conducerea
cercului științific cu un număr de membri de peste
30 persoane
4. Activitatea în colegiile de redacţie ale până la 45 ore convenţionale pentru activitatea într-
revistelor ştiinţifice (fără remunerare) şi un colegiu de redacţie, dar nu mai mult de 90 ore
ale culegerilor de lucrări ştiinţifice convenţionale pe an
5. Activitatea în cadrul comisiilor de experţi până la 65 ore convenţionale pentru activitatea în
ale ANACEC, consiliilor, comisiilor de cadrul unei comisii/consiliu/comitet, dar nu mai
experţi şi comitetelor tehnice ale mult de
ministerelor, Guvernului, Parlamentului 130 ore convenţionale pe an
6. Avizarea proiectelor de acte normative, până la 40 ore convenţionale pentru avizarea unui
hotărîri de Guvern, ale CSJ, colegiile act, dar nu mai mult de 200 ore convenţionale pe an
ministerelor de resort etc.
7. Obţinerea unor produse noi, realizate şi până la 100 ore convenţionale pentru un produs, dar
valorificate de agenţii economici nu mai mult de 200 ore convenţionale pe an

13
Nr.
Tipul activităţii Normarea muncii
cr.
1 2 3
8. Participarea cu comunicări la 40 ore convenţionale pentru o participare în
simpozioane, conferinţe, congrese localitatea de domiciliu;
ştiinţifice naționale / internaţionale 80 ore convenţionale pentru o participare în altă
localitate;
200 ore convenţionale pentru o participare peste
hotare
9. Organizarea de conferințe, simpozioane, 80 ore convenţionale pentru un eveniment
congrese, organizate în domeniul de
specialitate sau în domenii conexe
10. Înființarea, amenajarea și modernizarea până la 65 ore convenţionale pentru un obiect, dar
centrelor de excelență (cercetare) nu mai mult de 130 ore convenţionale pe an

11. Participare la proiecte de pentru director: 80 ore convenţionale pentru un


cercetare/granturi obţinute prin proiect/grant naţional, 120 ore convenţionale
competiţie în calitate de director pentru un proiect/grant internaţional, dar nu mai
sau membru mult de 200 ore convenţionale pe an;
pentru membru:
60 ore convenţionale pentru un proiect/grant
naţional, 100 ore convenţionale pentru un
proiect/grant internaţional, dar nu mai mult de 160
ore convenţionale pe an.
12. Participări la saloane şi expoziţii atestate 50 ore convenţionale pentru o participare dar nu mai
în cataloagele evenimentelor mult de 150 ore convenţionale pe an
13. Pregătirea şi desfăşurarea competiţiilor până la 45 ore convenţionale pentru o competiţie,
sportive universitare dar nu mai mult de 90 ore convenţionale pe an
14. Efectuarea cercetărilor ştiinţifice până la 250 ore convenţionale pe an
conform
temei (tematicii) ştiinţifice aprobate la
şedinţa catedrei cu prezentarea la
15. catedră a dării
Ghidarea activităţii ştiinţifice a
de seamă
studenţilor:
- pregătirea unui referat la până la 5 ore convenţionale pentru un referat
cercul ştiinţific
- pregătirea unui referat la până la 10 ore convenţionale pentru un referat
conferinţa ştiinţifică
studenţească
- pregătirea unei teze pentru până la 5 ore convenţionale pentru o teză
publicare
16. Elaborarea şi prezentarea la concurs a până la 50 ore convenţionale pentru un proiect
proiectelor în cadrul apelurilor ştiinţifice
17. Elaborarea dărilor de seamă pe până al 30 ore convenţionale
activitatea
18. ştiinţifică anuală
Activitatea ştiinţifică în cadrul până la 150 ore convenţionale pentru o perioadă de
mobilităţii mobilitate de o lună dar nu mai mult de 300 ore
academice cu prezentarea la catedră convenţionale pe an
a dării de seamă

14
Nr.
Tipul activităţii Normarea muncii
cr.
1 2 3
19. Activitatea ca conducător al tezelor de conform prevederilor Ministerului Educaţiei
doctorat
20. Activitatea în cadrul comisiilor de conform prevederilor Ministerului Educaţiei
îndrumare a doctoranzilor
21. Activitatea ca membru al Seminarului până la 20 ore convenţionale
ştiinţific de profil
22. Recenzarea tezelor de doctor/doctor 25 ore convenţionale pentru recenzarea unei teze de
habilitat în cadrul Seminarului doctor; 50 ore convenţionale pentru recenzarea unei
ştiinţific de profil teze de doctor habilitat
23. Extensiunea universitară (participare cu
comunicări):
- seminare pe teren 6 ore convenţionale pentru un seminar
- mese rotunde 6 ore convenţionale pentru o masă rotundă

15
Anexa 4
Normativele de calculare a volumului activităţilor metodice

Nr.
Tipul activităţii Normarea muncii Note
cr.
1 2 3 4
1. Pregătirea către cursuri, lecţii a) pentru persoanele – titulare de
practice, seminare şi lucrări de curs de până la 5 ani:
laborator - prelegeri – 2,65 ore
convenţionale pentru o oră, însă nu
mai mult de 200 ore convenţionale pe
an;
- lecţii practice (seminare),
lucrări de laborator – 1,35 ore
convenţionale pentru o oră;
b) pentru persoanele – titulare de
curs mai mult de 5 ani:
- prelegeri – 2 ore
convenţionale pentru o oră, însă nu
mai mult de 135 ore convenţionale
pe an;
lecţii practice (seminare), lucrări de
laborator – 1,35 ore convenţionale
pentru o oră
2. Actualizarea suporturilor de 2 ore convenționale pentru o oră de
curs plasate pe platforma prelegere
www.moodle.uasm.md
3. Elaborarea manualelor, pentru fiecare coală de autor :
compendiilor, ghidurilor, - până la 80 ore convenţionale
îndrumărilor metodice, pentru manuale, compendii;
culegerilor de probleme și - până la 53 ore convenţionale
exerciții pentru ghiduri, îndrumări metodice,
culegeri de probleme şi exerciţii.
4. Elaborarea unui ciclu de
materiale didactice (placarde, până la 66 ore convenţionale (la
diagrame, diafilme, fragmente decizia catedrei)
de film, video etc.)
5. Elaborarea cursurilor digitale 5 ore convenţionale pentru o oră de
interactive sau a cursurilor cu prelegeri
utilizarea unor metode
interactive, inovaționale de
predare și evaluare (de
exemplu: E- learning/
MOODLE, Open Learning,
Open Classroom, Problem-
Based Learning etc.)
6. Elaborarea: până la 66 ore convenţionale pentru
- planurilor de învăţămînt plan;
- curricula disciplinare
(programei analitice);

16
Nr.
Tipul activităţii Normarea muncii Note
cr.
1 2 3 4
- actualizarea programei până la 66 ore convenţionale pentru 1
analitice curriculum (programă analitică) nou
elaborat;
până la 10 ore convenționale pentru
actualizarea curriculum-ului
(programei analitice)
7. Recenzarea compendiilor, pentru fiecare coală de autor: Coala de autor este
suporturilor de curs, a lucrărilor - 10 ore convenţionale pentru unitatea de măsură
didactico-metodice, inclusiv compendii, suporturi de curs; editorială egală cu
pentru editare - 8 ore convenţionale pentru 40000 de semne
culegeri de probleme şi exerciţii, tipografice, inclusiv
lucrări didactico-metodice spațiile dintre ele,
8. Elaborarea şi montarea unei - 133 ore convenţionale pentru sau cu 3000 cm2 de
lucrări noi de laborator sau o lucrare cu caracter de cercetare; desen.
modernizarea unei lucrări în - 53 ore convenţionale pentru
acţiune o lucrare cu caracter instructiv
9. Elaborarea probelor pentru 8 ore convenţionale pentru o variantă
examenul de promovare la proba scrisă;
până la 26 ore convenţionale pentru
un set la proba orală sau scrisă
10. Elaborarea metodologiilor și 3 ore convenţionale pentru
testelor pentru probele de elaborarea testelor pentru o oră de
admitere la studii, pentru prelegeri;
realizarea evaluărilor curente la 1 oră convenţională pentru
o disciplină şi actualizarea actualizarea testelor pentru o oră de
acestora prelegeri
11. Întocmirea probelor pentru 66 ore convenţionale pentru un set la
examenul de licenţă proba orală;
26 ore convenţionale pentru o
variantă la proba scrisă
12. Redactarea şi recenzarea 40 ore convenţionale pentru o coală
manualelor de autor
13. Înființarea, amenajarea și până la 130 ore convenţionale pe an
Modernizarea cabinetelor,
laboratoarelor, muzeelor
universitare etc.
14. Organizarea de schimburi până la 40 ore convenţionale pentru
Academice între diferite schimbul academic cu o universitate
universități din țară și dar nu mai mult de 80 ore
străinătate convenţionale pe an
15. Participare în activitatea de 5 ore convenţionale pentru vizitarea
ghidare în carieră privind unui liceu/colegiu, dar nu mai mult
admiterea la studii de
65 ore convenţionale pe an
16. Participarea la şedinţele la şedinţele catedrei – 26 ore
catedrei, consiliului facultăţii, convenţionale; ale consiliului
Senatului

17
Nr.
Tipul activităţii Normarea muncii Note
cr.
1 2 3 4
facultăţii – 40 ore convenţionale; ale
Senatului – 53 ore convenţionale.
17. Activitatea în comisiile
până la 30 ore convenţionale pentru
activitatea într-un organ, dar nu mai
metodice, comisiile de experţi,
departamentul managementul mult de
calității, comisia de concurs
90 ore convenţionale pe an
18. Activitatea în componenţa 50 ore convenţionale
comisiei de admitere
19. Activitatea în componenţa 120 ore convenţionale
comisiei tehnice de admitere

18
Anexa 5
Cod: RF-7.5.1-11
Ediţia 2
Revizia 0

UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA


anul universitar 20 20
„Aprob” „Accept”
Prim-prorector Decanul facultăţii
«_____»_______________ 20__ «_____»______________ 20__

PLAN INDIVIDUAL
al profesorului catedrei___________________________________________________________
facultatea _____________________________________________________________________
1. Numele şi prenumele__________________________________________________________
2. Gradul şi titlul ştiinţific________________________________________________________
3. Postul ocupat (titular sau cumulard) ______________________________________________
Activitatea didactică auditorială
Numărul de ore
lecţii practice şi seminare
Forma de studii

lucrări de laborator

practica didactica
Facultatea

Total
Anul

Nr.

consultaţii
prelegeri

Unitatea de curs
d/o

Total pe I semestru

Total pe II semestru
Total pe anul universitar

19
d/o
Nr.

Sem. I

Sem. II
Total pe
Total pe
I semestru

universitar
II semestru
Unitatea de curs

Total pe anul

Total pe anul universitar


Forma de studii

Facultatea

Anul
prelegeri
coordonarea stagiilor de practică

conducerea tezelor/proiectelor de an
lecţii practice
şi seminare conducerea tezelor/proiectelor de licenţă

conducerea tezelor/proiectelor de master


lucrări de
laborator ghidarea directă a activităţii individuale a studenţilor

20
lucrări de evaluări curente
proiectare
colocvii

Stagii de curs

Activitatea didactică
didactice/
clinice/practica de doctorat
didactică
examene
Activitatea didactică neauditorială

consultaţii de licență

Executarea dispoziţiei de studii pe activitatea didactică auditorială


recenzarea tezelor de licenţă/master
Numărul de ore

susţinerea tezelor de licenţă/master

monitorizarea activităţii cu caracter educativ

conducerea activităţilor sportive

tutore

didactică
conducerea catedre/facultăţi

Total activitate
Total
anul
Sem. I
Sem. II
Total pe

universitar
coordonarea stagiilor de practică
iniţiere, tehnologică, producţie
conducerea tezelor/proiectelor de an

conducerea tezelor/proiectelor de licenţă

conducerea tezelor/proiectelor de master


ghidarea directă a activităţii
individuale a studenţilor

Conţinutul muncii planificate


evaluări curente

colocvii

21
de curs

de doctorat
examene

de finalizare a studiilor
Numărul de ore

Nr.
ore
superioare integrate
recenzarea tezelor de licenţă/master
susţinerea tezelor de licenţă/master

Activitatea de cercetare şi transfer tehnologic


extracurriculare
monitorizarea activităţii cu caracter
educativ
conducerea activităţilor sportive

Termenul
Executarea dispoziţiei de studii pe activitatea didactică neauditorială

îndeplinirii
tutore al grupei academice

conducerea catedre/facultăţi

Notă cu Total
privire la
executare
Activitatea metodică
Notă cu
Conţinutul muncii planificate Nr. Termenul privire la
ore îndeplinirii executare

CU PRIVIRE LA ÎNDEPLINIREA PLANULUI INDIVIDUAL


Şedinţa catedrei din «____» ______________________ 20__
Proces-verbal nr. ______

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Şeful de catedră
Decanul facultăţii

R e m a r c ă : Planul individual se întocmeşte pe baza planului de lucru al catedrei în 3 exemplare, unul dintre
care se află la executant, al doilea în dosarele catedrei, şi al treilea la secţia de studii

22
Anexa 6

Consiliului de administrație
al Universității Agrare de Stat din Moldova

Subsemnatul, Petrescu Ion, prof. univ., șef al catedrei Matematică și informatică, prin
prezenta solicit autorizarea reținerii din retribuția anuală a conferențiarului universitar Crețu Elena a
sumei corespunzătoare volumului de 140 ore convenționale în legătura cu nerealizarea de către dna
Crețu Elena a activităților preconizate în norma științifico-didactică anuală după cum urmează:
80 ore - neprezentarea testelor pentru evaluare la unitatea de curs „Matematică” pentru
specialitatea „Evaluarea imobilului”;
60 ore - neprezentarea îndrumărilor metodice pentru lecțiile practice la aceiași unitate de curs.

Data Semnătura

Modificat conform hotărării


ședinței Senatului universitar
din 28/06/19 proces verbal nr.10

23

S-ar putea să vă placă și