Sunteți pe pagina 1din 5

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE MANAGEMENT

FUNDAMENTELE MANAGEMENTULUI ORGANIZAȚIEI

Ghid de elaborare, redactare și susținere a lucrării de seminar:


REFERATUL

1 Ce este un referat?

Referatul reprezintă o formă a muncii independente prin care se realizează sintetizarea sau
dezvoltarea în formă scrisă, a unor idei sau probleme dintr-o lucrare sau, din mai multe
lucrări apropiate tematic.
Acesta testează abilităţile de a concepe şi a realiza o analiză independentă a temei, precum şi
de a o redacta conform regulilor comunităţii ştiinţifice.
Printre condițiile de realizare a unui bun referat pot fi menționate:
 studierea completă, în limita posibilităților, a surselor de bază ce tratează problema
urmărită;
 familiarizarea studentului cu literatura relevantă pentru tema abordată;
 structurarea logică a conținutului materialului studiat;
 identificarea și formularea corespunzătoare a argumentelor necesare convingerii celor
care ascultă sau citesc referatul;
 redactarea coerentă, în stilul limbajului ştiinţific.

2 Teme și date pentru predarea și susținerea referatelor

Temele și termenele pentru predarea și susținerea referatelor vor fi transmise prin


intermediului grupelor de e-mail aferente fiecărei grupe.
Cu acordul cadrului didactic, pot fi propuse și alte teme care se încadrează în tematica
disciplinei "Fundamentele managementului organizației".

3 Documentarea

Pentru a vă documenta cu privire la tema referatului, se recomandă căutare de materiale în


următoarele baze de date:
 Google Scholar - https://scholar.google.com/.
 Bazele de date cu publicații științifice puse la dispoziție de Academia de Studii
Economice din București prin intermediul proiectului ANELIS PLUS (Science Direct,
ProQuest, Emerald, Scopus, Clarivate Analytics, etc). Pentru a avea acces la aceste
baze de date trebuie să vă creați un cont pe platforma www.e-nformation.ro, urmând
următoarele instrucțiuni
https://www.ase.ro/ase_responsive/biblioteca/Cont_acces_mobil.pdf.
 Revistele ASE – lista acestora se regăsește la adresa: https://editura.ase.ro/Reviste/.
 Facilitățile online oferite de Biblioteca ASE (servicii online de bibliotecă, acces prin
autentificare la cărți și materiale didactice, etc.). Pentru mai multe detalii accesați
https://www.ase.ro/ase_responsive/biblioteca/Ghid_autentificare_platforma.pdf.
 Referințe bibliografice online oferite de Biblioteca ASE
(https://www.ase.ro/ase_responsive/biblioteca/Referinte_bibliografice_online.jpg).
 De asemenea, pentru documentare se pot împrumuta și cărți de la Biblioteca ASE,
conform următoarelor instrucțiuni:
https://www.ase.ro/ase_responsive/biblioteca/Imprumut_domiciliu.pdf.

ATENȚIE!!! Nu sunt acceptate pentru documentare surse precum


https://biblioteca.regielive.ro/, http://ro.scribd.com/, http://www.referat.ro/,
https://www.clopotel.ro/, etc.

4 Reguli de tehnoredactare a lucrării

 Formatul lucrării: A4 – portrait.


 Marginile lucrării: stânga - 2,5 cm, dreapta/sus/jos - 2 cm.
 Alinierea în pagină: stânga - dreapta (justified).
 Font: Times New Roman (TNR), corp 12.
 Line spacing: single.
 Titlurile capitolelor și subcapitolelor: Times New Roman (TNR), corp 14 bold.
 Capitolele se numerotează continuu cu cifre arabe, iar subcapitolele în conformitate
cu numărul capitolului (ex: 1.1, 1.2.....).
 Obligatoriu se vor utiliza diacriticele limbii române.
 Numerotarea paginilor se face începând cu Introducerea.
 Dimensiunea recomandată a referatului - min. 2.500 de cuvinte.

5 Stilul şi limbajul de redactare

Referatul trebuie redactat în limba română, într-un limbaj academic impersonal, caracteristic
lucrărilor de cercetare. Referatul trebuie să respecte normele gramaticale și ortografice de
redactare (acord, punctuaţie, lexic, etc.). Ideile prezentate trebuie să decurgă logic şi coerent
din cele anterioare. Relaţia dintre idei trebuie să fie clară. Întregul referat trebuie să fie
coerent.

6 Structura

Referatul trebuie să aibă următoarea structură:


1. Pagina de titlu - se vor trece obligatoriu şi exclusiv următoarele informaţii:
universitatea, facultatea, disciplina, titlul referatului, numele şi prenumele studentului,
anul şi grupa, data predării (zi/lună/an).
2. Introducerea – are ca scop să arate cititorului despre ce este vorba în lucrare. În
introducere se prezintă contextul temei respective în prezent, obiectivele lucrării,
precum și locul, rolul și nivelul atins de cercetările și studiile științifice relevante.
Introducerea nu trebuie să fie mai lungă de o pagină, fiind suficiente 4-5 paragrafe.
3. Conținutul – în această secțiune a lucrării se dezvoltă ideile pe tema abordată și sunt
evidențiate opiniile personale. Această parte a lucrării poate fi structurată în mai multe
subcapitole. Structura subcapitolelor va decurge logic din modul de abordare a
problematicii tratate în referat.
OBS: Conținutul referatului nu reprezintă un capitol al lucrării, ci acesta va include
unul sau mai multe capitole, fiecare având titlu/titluri sugestive fiecărei teme
abordate.
4. Concluziile - care să conțină principalele idei prezentate și implicațiile acestora,
emiterea unor judecăți de valoare, sintetice, asupra contribuțiilor aduse și a direcțiilor
posibile de dezvoltare viitoare.
5. Bibliografie - va fi redactată conform standardelor APA (American Psychological
Association), ca în exemplele oferite la punctul 8, respectând cerinţele descrise la
acelaşi punct.
6. Anexe (dacă este cazul) – Anexele se numerotează și este obligatoriu să fie citate în
textul referatului (să se facă trimitere la Anexe).

7 Tabele și figuri

 Figurile: sub această denumire sunt cuprinse graficele, histogramele, schemele,


desenele și fotografiile. Sub fiecare figură trebuie să existe numerotarea acesteia și să
fie menționat titlul figurii (ex. Figura 1. Organigrama firmei). Figurile se numerotează
consecutive, în ordinea apariției acestora în text.
 Tabelele se numerotează consecutiv, în ordinea apariției acestora în text și deasupra
fiecărui tabel trebuie să fie menționat titlul acestuia împreună cu numărul tabelului.
(ex: Tabelul 1. Evoluția indicatorului cifră de afaceri în timp).
 Pentru fiecare tabel și figură trebuie menționată sursa.

8 Bibliografie

8.1 Citatele
Toate textele citate vor fi clar delimitate cu ghilimele, pentru fiecare dintre acestea fiind
indicată sursa, după specificațiile de mai jos.

8.2 Referințe bibliografice în text


Când publicațiile sunt menționate în text, cu ghilimele (sub formă de citat), includeți
numele autorului, data publicării și pagina astfel:
 Pentru un autor: (Aron, 2002, p. 5) / Aron (2002, p.5);
 Pentru doi autori: (Allain & Kravic, 2005, p. 5) / Allain & Kravic (2005, p. 5)
 Pentru trei sau mai mulți autori: (Liam et al., 1996, p. 55) / Liam et al. (1996, p. 55).

Când publicațiile sunt menționate în text, dar conținutul lor a fost modificat și nu scris
sub formă de citat cu ghilimele (s-a făcut o parafrazare), includeți doar numele autorului și
data publicării (nu se menționează pagina):
 Pentru un autor: (Aron, 2002) / Aron (2002);
 Pentru doi autori: (Allain & Kravic, 2005) / Allain & Kravic (2005);
 Pentru trei sau mai mulți autori: (Liam et al., 1996) / Liam et al. (1996).

8.3 Lista de referințe


 Bibliografia trebuie să includă cel puțin 7-8 lucrări.
 Vor fi incluse în bibliografie doar lucrările care sunt citate în text.
 Trimiterile vor fi listate în ordine alfabetică a numelor autorilor, cu detalii complete,
folosind stilul APA (American Psychology Association).
 Referințele nu se vor numerota.
 Publicațiile de același autor (i) trebuie să fie listate în ordinea anului publicării.
 Lista de referințe poate fi realizată și automat folosind facilitățile oferite de Microsoft
Word în secțiunea Referințe (References). Pentru mai multe detalii accesați
https://support.microsoft.com/ro-ro/office/apa-mla-chicago-formatarea-
automat%C4%83-a-bibliografiilor-405c207c-7070-42fa-91e7-eaf064b14dbb.

EXEMPLE:

Cărți

Cărți cu un singur autor


Nume autor, Inițială(e) prenume autor. (Anul apariției lucrării). Titlu. Numele Editurii.
Ex: Constantin, C. (2010). Sisteme informatice de marketing. Ed. Infomarket.

Cărți cu doi până la douăzeci de autori


Nume autor1, Inițială(e) prenume autor1., Nume autor2, Inițială(e) prenume autor 2.,....&
Nume autor 20, Inițială(e) prenume autor 20. (Anul apariției lucrării). Titlu. Numele Editurii.

Ex: Andrei, T., Matei, A., Stancu, I., & Andrei, C. I. (2009). Socio-performanţa reformei
sistemului public de sănătate. Editura Economică.

Explicații suplimentare:
 Dacă avem până la 20 de autori pentru o lucrare, aceștia ar trebui să fie incluși în lista
de referințe.
 În text, indiferent de mediul surse, toate lucrările cu trei sau mai mulți autori sunt
citate folosind doar numele primului autor, urmat de „et al.”.

Cărți cu mai mult de douăzeci de autori


Nume autor1, Inițială(e) prenume autor1, .. Nume autor19, Inițială(e) prenume autor19 (…)
Numele ultimului autor, Inițială (e) prenume ultimul autor. (Anul apariției lucrării). Titlu.
Numele Editurii.

Explicații suplimentare:
 Pentru sursele cu mai mult de 20 de autori, după cel de-al 19-lea autor citat, numele
autorilor suplimentari sunt înlocuiți cu (…) urmată de numele final al autorului listat.

Articole

Articol - un autor
Nume autor, Inițială(e) prenume. (Anul publicării articolului). Titlu. Numele jurnalului,
Volumul (Numărul volumului), Paginile. Digital Object Identifier (DOI).

Ex: Narang, R. (2011). Determining quality of public health care services in rural India.
Clinical Governance: An International Journal, 16 (1), 35-49.
https://doi.org/10.1108/14777271111104574.
Articol - doi până la douăzeci de autori
Nume autor1, Inițială(e) prenume autor1., Nume autor2, Inițială(e) prenume autor 2.,....&
Nume autor 20, Inițială(e) prenume autor 20. (Anul publicării articolului). Titlu. Numele
jurnalului, Volumul (Numărul volumului), Paginile. Digital Object Identifier (DOI).

Ex: Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in
storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the
United States. Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207–217.
https://doi.org/10.1037/ppm0000185.

Baba, C., Cherecheş, R., Ţiclău, T., & Mora, C. (2009). Organizaţional diagnosis – A
management tool. Case study in Satu Mare County Hospital. Transylvanian Review of
Administrative Sciences (25E), 32-39.

Articol - mai mult de douăzeci de autori


Nume autor1, Inițială(e) prenume autor1, .. Nume autor19, Inițială(e) prenume autor19 (…)
Numele ultimului autor, Inițială (e) prenume ultimul autor. (Anul publicării articolului). Titlu.
Numele jurnalului, Volumul (Numărul volumului), Paginile. Digital Object Identifier (DOI).

Articol în format electronic


Nume autor, Inițială(e) prenume. (Anul publicării articolului). Titlu. Numele jurnalului,
Volumul (Numărul), Paginile. URL (se trece link-ul).

Ex: Cicea, C., Dobrin, C., & Popa, I. (2007). The Economic Efficiency for the Higher
Education System: an econometric model. The International Journal of
Interdisciplinary Social Sciences, 2(4), 67-78.
http://iji.cgpublisher.com/product/pub.88/prod.293.

Pagină Web
Nume autor, Inițială(e) prenume. (Anul, luna, ziua publicării). Titlu. Denumire site. URL (se
trece link-ul).

Ex: Giovanetti, F. (2019, noiembrie 16). Why we are so obsessed with personality types.
Medium. https://medium.com/the-business-of-wellness/why-we-are-so-obsessed-
with-personality-types-577450f9aee9.

9 Prezentarea referatului

 Prezentarea referatului se va face la data programată.


 Pentru prezentarea referatului fiecare student va realiza un Power Point (PPT) care să
conțină aproximativ 10 - 12 slide-uri.
 Fiecare student va avea la dispoziție 10 minute pentru prezentarea referatului și 5
minute pentru întrebări și discuții pe marginea referatului.

S-ar putea să vă placă și