Sunteți pe pagina 1din 17

DARCONS ADRIPET MONTAJ

APROBAT

PLAN PREVENIRE SI PROTECTIE


FIERAR BETONIST

Nivel MĂSURA PROPUSĂ


Nr.
Locul de muncă / Factor de risc de Competenţe
crt. Nominalizarea măsurii Termene
risc /răspunderi
0 1 2 3 4 5
1 F1. Surprinderea de către 3 MO. Operaţiile de încărcare-descărcare trebuie executate numai sub Şef ierarh. sup.
mijloacele auto de transport, supravegherea permanentă a şefului formaţiei de lucru, instruit special în acest Fierar betonist
neasigurate contra deplasărilor sens, care va stabili procedeul de lucru nepericulos.
accidentale (în timpul încărcării, MT. Căile de circulaţie trebuie menţinute în permanenţă libere, curate, Şef ierarh. sup.
descărcării materialelor de asigurate împotriva pericolului de alunecare, derapare. Fierar betonist
construcţii, etc.) sau de alte MO. Autovehiculul va fi adus la încărcat – descărcat numai după ce a primit Şef ierarh. sup.
mijloace auto aflate în circulaţie semnalul de la conducătorul de formaţie. Fierar betonist
(în timpul deplasării lucrătorului MT. Înainte de începerea operaţiilor de încărcare – descărcare a unui mijloc de Cond. auto
în incinta unităţii sau la punctele transport, acesta trebuie asigurat contra deplasărilor necomandate, prin Şef ierarh. sup.
de lucru). cuplarea sistemului de frânare de ajutor pe teren orizontal şi a sistemului de Fierar betonist
frânare de ajutor şi saboţi de oprire pe teren în pantă. Se interzice deplasarea
mijlocului de transport în timpul efectuării operaţiilor de încărcare – Permanent
descărcare.
MO. Distanţa liberă minimă între două mijloace de transport alăturate care se Şef ierarh. sup.
încarcă sau se descarcă va fi de 1 m pentru autocamioane. Fierar betonist
MO. Conducătorii auto sunt obligaţi să cunoască şi să respecte viteza de Cond. auto
circulaţie, indicatoarele de circulaţie şi mijloacele de avertizare din incinta
societăţii.
MO. Lucrătorii vor respecta regulile de circulaţie pe drumurile interioare, se Fierar betonist
vor asigura permanent faţă de mijloacele auto, ferindu-se din raza de acţiune a
utilajelor de descărcat.
MO. Conducătorul autovehiculelor sau utilajelor trebuie să semnalizeze acustic Cond. auto
manevra de mers înapoi.
MO. Când lipsesc trotuarele, lucrătorii vor circula pe partea stângă a căilor de Fierar betonist
circulaţie, în direcţia lor de mers.
MO. Traversarea căilor de circulaţie de către lucrători se va face numai prin Fierar betonist
locurile unde sunt indicatoare sau marcaje. Atunci când acestea lipsesc,
traversarea se va face după ce în prealabil lucrătorii s-au asigurat că nu există
vreun pericol. Permanent
MT. Se vor respecta prevederile convenţiei de protecţia muncii încheiată între Şef ierarh. sup.
beneficiar şi executant privind circulaţia salariaţilor în incinta societăţii. Fierar betonist
2 F2. Proiectare particule de metal, MO. Folosirea obligatorie, pe toată durata îndeplinirii sarcinii de muncă, în Fierar betonist
şpan la folosirea echipamentelor scopul pentru care a fost acordat, a echipamentului individual de protecţie –
de muncă din dotare (polidisc, bocanci cu bombeu metalic, mânuşi de protecţie, cască de protecţie, mască de
ciocan, etc.), bucăţi piatră praf, ochelari de protecţie etanşi.
3
abrazivă la spargerea acesteia, MT. Părţile mobile ale EM trebuie prevăzute cu mijloace de protecţie pentru Şef ierarh. sup. Permanent
etc. prevenirea riscului de proiectare în cazul spargerii acestor părţi. Fierar betonist
MT. Se interzice înlăturarea sau anihilarea protectorilor şi a dispozitivelor de Şef ierarh. sup.
protecţie din dotarea EM. Fierar betonist
3 F5. Căderea liberă de obiecte 3 MO. Pentru executarea lucrărilor la înălţime trebuie să se ţină seama de Director
(scule, materiale de construcţii, organizarea tehnologică prealabilă a lucrărilor la înălţime, de dotarea cu EIP Şef ierarh. sup.
etc.) de la cote tehnologice specific a personalului care lucrează la înălţime şi de instruirea acestuia privind
superioare în timpul lucrului de utilizarea dotărilor colective şi individuale.
pe schele sau scări, în vederea MO. Lucrul la înălţime se va desfăşura numai sub supraveghere, de către o Director
realizării lucrărilor de fixare persoană numită prin decizie de angajator, iar lucrul va fi permis numai dacă Şef ierarh. sup.
armături din fier beton. aceasta a verificat că s-au luat toate măsurile de securitate pentru prevenirea
accidentelor. Permanent
MO. Se interzice executarea concomitentă a lucrărilor la două sau mai multe Şef ierarh. sup.
niveluri diferite, aflate pe aceeaşi verticală, fără dispozitive de protecţie
corespunzătoare.
MO. Este obligatorie împrejmuirea zonei de lucru şi semnalizarea riscurilor de Şef ierarh. sup.
accidentare.
MO. Sculele utilizate în timpul lucrului la înălţime se vor purta în genţi, lădiţe, Fierar betonist
cutii sau truse închise astfel încât să se prevină pericolul de cădere, scăpare.
MO. Se interzice lăsarea pe conducte, schele a materialelor, a confecţiilor Fierar betonist
metalice neprinse sau sculelor la întreruperea lucrului.
MO. Folosirea obligatorie, pe toată durata îndeplinirii sarcinii de muncă, în Fierar betonist
scopul pentru care a fost acordat, a echipamentului individual de protecţie –
bocanci cu bombeu metalic, cască de protecţie.
4 F8. Degerături datorate lucrului MO. Folosirea obligatorie, pe toată durata îndeplinirii sarcinii de muncă, în Fierar betonist
cu obiecte din metal sau de scopul pentru care a fost acordat, a echipamentului individual de protecţie –
În
construcţie cu temperatură mânuşi de protecţie.
3 anotimpul
scăzută în anotimpul rece
rece
(materiale de construcţii, scule,
unelte, etc.)
5 F9. Electrocutare prin atingere 3 MO. Este interzisă efectuarea oricăror improvizaţii la EM electrice sau Şef ierarh. sup. Permanent
directă sau indirectă a acţionate electric sau în dispozitivele de alimentare cu energie electrică, Fierar betonist
echipamentelor de muncă precum şi folosirea acelora care sunt necorespunzătoare.
electrice, tablouri electrice, MO. Exploatarea, întreţinerea, reglarea, depanarea, repararea şi prima punere Director
instalaţii electrice, etc. aflate sub în funcţiune a echipamentelor electrice trebuie făcută numai de personal Şef ierarh. sup.
tensiune. calificat, instruit şi autorizat pentru aceste operaţii la echipamentele respective. Fierar betonist
Se interzice lucrătorilor care deservesc EM să execute reparaţii la maşini sau
instalaţii electrice.
MT. Este interzisa folosirea instalaţiilor sau a echipamentelor electrice Şef ierarh. sup.
improvizate sau necorespunzătoare.. Fierar betonist
MO. Intervenţia în instalaţiile si EM electrice se face numai de către personal Şef ierarh. sup.
calificat, autorizat şi instruit pentru operaţiile respective. Fierar betonist
MT. Punerea sub tensiune a tablourilor electrice de distribuţie va fi efectuată Şef ierarh. sup.
numai de personal autorizat în acest scop, interzicându-se personalului Fierar betonist
neautorizat să intervină la tablouri electrice, prize, ştechere, cordoane de
alimentare sau orice alte instalaţii auxiliare specifice.
MO. Se interzice îndepărtarea dispozitivelor de protecţie a echipamentelor de Şef ierarh. sup.
muncă, precum şi efectuarea oricărei intervenţii în timpul funcţionării acestora. Fierar betonist
MT. Se interzice conectarea echipamentelor de muncă electrice la prize defecte
sau fără legătură la pământ. Şef ierarh. sup.
MT. Înainte de începerea lucrului cu uneltele acţionate electric se va verifica Fierar betonist
starea izolaţiei cablului de alimentare, a ştecherului şi a prizei, precum şi Şef ierarh. sup.
legătura la conductorul de nul de protecţie (prin intermediul contactului priză- Fierar betonist
ştecher).
MT. Se vor respecta prevederile convenţiei de protecţia muncii încheiată între Director
beneficiar şi executant privind furnizarea de energie electrică şi accesul în Şef ierarh. sup.
instalaţiile electrice ale beneficiarului. Fierar betonist
6 F11. Producerea de explozii (în MT. Stabilirea de măsuri de securitatea şi sănătatea muncii şi situaţii de Director
zonele învecinate locului de urgenţă, concrete, pentru realizarea lucrărilor în locurile de muncă cu pericol Şef ierarh. sup.
muncă) datorită specificului deosebit.
instalaţiilor tehnologice existente MO. Se interzice accesul lucrătorilor în zona cu instalaţii tehnice (conducte, Fierar betonist
(vehiculare de substanţe etc.) care conţin transportă substanţe inflamabile sau combustibile, fluide sub
combustibile şi inflamabile sau presiune, fără acordul şefului ierarhic superior.
de fluide sub presiune). MO. În cazul sesizări unor scurgeri sau scăpări de lichide inflamabile sau Fierar betonist
combustibile, fluide sub presiune din conducte, lucrătorul se va îndepărta de
locul respectiv şi va anunţa imediat şeful ierarhic superior pentru luarea
măsurilor care se impun.
MO. Fumatul şi focul deschis sunt permise numai în locuri special amenajate Şef ierarh. sup.
(prevăzute cu scrumiere, vase cu apă, nisip sau pământ, respectiv amenajate cu Fierar betonist
3 mijloace tehnice şi pichete PSI), în locuri îndepărtate de materiale combustibile Permanent
(minim 10 m) sau inflamabile (minim 40 m).
MT. Se vor respecta prevederile convenţiei de protecţia muncii încheiată între Şef ierarh. sup.
beneficiar şi executant privind fumatul şi focul deschis, circulaţia salariaţilor în Fierar betonist
incinta societăţii precum şi executarea lucrărilor în instalaţii cu pericol
deosebit.
MT. Pentru efectuarea lucrărilor în zone cu risc de producere a exploziilor se Şef ierarh. sup.
vor utiliza numai scule şi unelte care nu produc scântei, iar lucrătorii vor purta Fierar betonist
numai îmbrăcăminte şi încălţăminte (de lucru şi personală) care să nu producă
descărcări electrostatice (să fie antistatice).
MO. Accesul persoanelor la locurilor de muncă cu pericol temporar sau Fierar betonist
permanent sau în zone cu risc ridicat şi specific, în afara sarcinilor de muncă,
este interzis.
7 F12. Temperatură ridicată în MO. Se vor aplica măsurile stabilite de reglementările în vigoare: reducerea Director
sezonul canicular – afecţiuni ale timpului de lucru, pauze mai dese, administrare apă minerală, utilizare EIP Şef ierarh. sup.
organismului (insolaţii, 3 corespunzător. Permanent
deshidratare insuficienţă cardio MO. Personalul care lucrează în microclimat cald (peste 30º C) va beneficia de Şef ierarh. sup.
respiratorie). pauze pentru refacerea capacităţii de termoreglare.
8 F13. Viroze, afecţiuni pulmonare 3 MO. Folosirea obligatorie, pe toată durata îndeplinirii sarcinii de muncă, în Fierar betonist Permanent
reumatism datorate temperaturii scopul pentru care a fost acordat, a echipamentului individual de protecţie –
scăzute a aerului în anotimpul bocanci, haină vătuită, căciulă.
rece, condiţiilor meteo MO. Condiţiile de microclimat la locurile de muncă trebuie să asigure Director
defavorabile la lucrul în aer liber menţinerea echilibrului termic al organismului uman, corespunzător activităţii Şef ierarh. sup.
(ploi, ninsori, etc.) sau curenţilor desfăşurate.
de aer în timpul deplasării, MO. Personalul care lucrează în microclimat rece (sub 5º C) va beneficia de Director
lucrului în exterior sau în incinte pauze pentru refacerea capacităţii de termoreglare şi se va asigura ceai Şef ierarh. sup
deschise. fierbinte, 0,5 –1 l / persoană. Permanent
MO. Golurile de ferestre şi uşi unde nu s-a montat tâmplăria vor fi închise Şef ierarh. sup.
provizoriu pentru a feri personalul muncitor de curenţii de aer. Fierar betonist
9 F14. Producerea de calamităţi MO. Angajaţii au obligaţia să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent şi Fierar betonist
naturale (inundaţii, cutremure, să informeze conducătorul locului de muncă care va stabili măsuri concrete de
viscol, etc.). prevenirea accidentelor tehnice şi de muncă în situaţii de urgenţă.
MO. Se interzice circulaţia şi staţionarea în zonele şi pe perioadele în care Fierar betonist
există riscul producerii acestor calamităţi (alunecări de teren, prăbuşiri de
copaci sau teren, viscol, etc.).
3 MO. Instruire personalului cu privire la Planul de intervenţie în situaţii de Şef ierarh. sup. Permanent
urgenţă, întocmit la nivelul unităţii.
MT. Respectarea modului de acţiune, alarmare, intervenţie, salvare şi prim Fierar betonist
ajutor în situaţii de urgenţă.
MO. Se interzice executarea lucrărilor la înălţime în perioadele de timp Şef ierarh. sup.
nefavorabil – vânt puternic peste 11 m/s, ninsori, polei, în locuri cu vizibilitate Fierar betonist
redusă.
10 F15. Dispunerea executării de 3 MO. Deserventul este obligat să refuze întemeiat executarea unei sarcini de Fierar betonist Permanent
operaţii care nu intră în sarcinile serviciu dacă aceasta l-ar pune în pericol de accidentare sau îmbolnăvire
de serviciu: executarea de profesională.
reparaţii, intervenţii, reglaje la MO. Se interzice să se impună salariatului să execute operaţii care nu intră în Şef ierarh. sup.
echipamente de muncă (operaţie sarcinile de serviciu, pentru care nu este calificat, instruit, autorizat sau care
neprevăzută prin sarcina de contravin reglementărilor legale şi instrucţiunilor proprii de securitatea şi
muncă), dispunerea executării sănătatea muncii.
operaţiilor într-o succesiune MO. Deservirea EM este permisă numai lucrătorilor calificaţi şi instruiţi Şef ierarh. sup.
greşită, etc. special pentru acest scop, care cunosc bine metodele de lucru şi instrucţiunile Fierar betonist
proprii de securitate şi sănătate în muncă.
MO. Personalul muncitor va putea fi utilizat numai la lucrările şi în zona de Şef ierarh. sup.
lucru pentru care i s-a făcut instructajul de securitate şi sănătate în muncă Fierar betonist
corespunzător.
11 F16. Nerespectarea tehnologiilor MT. Lucrătorii trebuie să dispună de informaţii adecvate şi instrucţiuni scrise Şef ierarh. sup.
de lucru pentru activităţile referitoare la condiţiile de utilizare ale EM deservite, la tehnologiilor de lucru.
desfăşurate (lucrări de realizare şi MT. Respectarea cu stricteţe a tehnologiilor de lucru, a instrucţiunilor tehnice Fierar betonist
montare armături din fier beton), de lucru pentru sculele, dispozitivele, utilajele utilizate în activitatea
a instrucţiunilor de utilizare a desfăşurată .
sculelor din dotare, la folosirea MT. Sarcina de munca va fi executata conform tehnologiei stabilite, prin Şef ierarh. sup.
materialelor de construcţii, etc. utilizarea obligatorie a mijloacelor de protecţie prevăzute, adecvate specificului Fierar betonist
3 lucrării, atât cele din dotarea EM cât si cele prevăzute ca mijloace individuale Permanent
de protecţie.
MT. Pentru menţinerea nivelului de securitate a EM şi a componentelor Şef ierarh. sup.
acestora trebuie întocmite şi respectate instrucţiuni de exploatare, instrucţiuni Fierar betonist
proprii privind măsurile de securitate şi sănătate în muncă la exploatarea
acestora.
MT. Se interzice folosirea de improvizaţii la utilizarea echipamentelor de Şef ierarh. sup.
muncă. Fierar betonist
12 F17. Solicitarea sistemului MO. O atenţie deosebită trebuie acordata organizării pauzelor pe parcursul zilei Şef ierarh. sup.
muscular şi osos în timpul de lucru.
executării operaţiilor de montare MO. La efectuarea operaţiilor de manipulare şi transport prin purtare a Şef ierarh. sup.
şi fixare armături din fier beton, maselor, se vor repartiza numai salariaţii care corespund din punct de vedere
manipulare materiale de fizic. Se interzice manipularea frecventă şi prelungită a sarcinilor, fără
construcţii, datorită necesităţii efectuarea unor controale medicale periodice.
3 Permanent
deplasării frecvente între etajele, MO. Pentru evitarea riscurilor determinate de efortul fizic, trebuie evitate: Fierar betonist
nivelurile construcţiei pentru poziţiile vicioase, mişcările bruşte si extreme, mişcările repetitive.
asigurarea diverselor mijloace de MT + MO. La manipularea si transportul prin purtare al maselor se va ţine Şef ierarh. sup.
producţie, etc. – (efort dinamic). seama de următoarele elemente de referinţă: caracteristicile maselor, efortul Fierar betonist
fizic necesar, caracteristicile mediului de muncă, cerinţele activităţii şi de
factorii individuali de risc.
13 F18. Afecţiuni musculare şi ale MO. La locurile de muncă unde se lucrează în poziţie ortostatică, munca se va Director
sistemului osos datorită poziţiei organiza astfel încât sa permită aşezarea muncitorului, chiar şi numai pentru Şef ierarh. sup.
ortostatice în timpul lucrului perioade scurte, în care scop se va asigura mijloacele necesare (scaune, bănci,
3 Permanent
(efort static). etc.).
MO. O atenţie deosebită trebuie acordata organizării pauzelor pe parcursul zilei Director
de lucru. Şef ierarh. sup.
14 F20. Ritm de lucru mare, operaţii MO. O atenţie deosebită trebuie acordata organizării pauzelor pe parcursul zilei Director
repetitive de ciclu scurt – 3 de lucru. Şef ierarh. sup. Permanent
solicitare a sistemului nervos.
15 F21. Manevre greşite, executarea 3 MT. EM trebuie utilizat numai pentru operaţiile şi în condiţiile pentru care a Şef ierarh. sup. Permanent
defectuoasă a lucrărilor de fost destinat, precizate în Cartea tehnică/ Manual de utilizare/Instrucţiuni de Fierar betonist
realizare şi montare armături din utilizare.
fier beton, fără respectarea MO. EM vor fi folosite numai de deservenţi calificaţi, instruiţi şi desemnaţi în Şef ierarh. sup.
regimului de lucru stabilit prin acest scop, care cunosc bine metodele de lucru şi instrucţiunile proprii de
tehnologii, a instrucţiunilor securitate şi sănătate în muncă.
proprii şi specifice de securitate MT. Se interzice utilizarea EM fără aplicarea măsurilor de protecţie a muncii, Şef ierarh. sup.
şi sănătatea muncii. stabilite în reglementările legale, instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate Fierar betonist
în muncă, cărţile tehnice ale echipamentelor de muncă, etc.
MT. În timpul funcţionării EM este interzisă orice operaţie de întreţinere. Fierar betonist
MT. Lucrătorii trebuie să dispună de informaţii adecvate şi instrucţiuni scrise Şef ierarh. sup.
referitoare la condiţiile de utilizare ale EM deservite, a activităţilor desfăşurate Fierar betonist
în timpul procesului de producţie, precum şi a instrucţiunile proprii de
securitate şi sănătate în muncă ce trebuie respectate.
MO. Angajaţii au obligaţia să cunoască modul corect de utilizare al EIP din Fierar betonist
dotare şi să-l poarte pe toată durata îndeplinirii sarcinii de muncă.
MT. Se interzice înlăturarea sau anihilarea protectorilor şi a dispozitivelor de Fierar betonist
protecţie din dotarea EM.
MT. Înainte de intrarea in schimb, deserventul va verifica starea tehnică şi buna Fierar betonist
funcţionare a EM din dotarea punctului de lucru, interzicându-se utilizarea
acestora dacă nu sunt în perfectă stare de funcţionare.
MO. Este obligatorie împrejmuirea zonei de lucru, respectiv a lucrărilor ce Şef ierarh. sup.
prezintă pericol. Pasarelele, scările şi platformele de lucru trebuie prevăzute cu Fierar betonist
balustrade şi ţinute în stare de curăţenie.
MT. Schelele vor fi prevăzute cu balustrade şi scândură de bord şi vor fi Director
executate astfel încât să corespundă sarcinilor pe care le vor avea de suportat. Şef ierarh. sup.
Se interzice utilizarea de schele improvizate şi circulaţia personalului muncitor Fierar betonist
sub schele pe care se lucrează.
MO. Toate locurile periculoase, cât şi acolo unde este circulaţia mare se va Şef ierarh. sup.
atrage atenţia asupra pericolului de accidentare, prin indicatoare de avertizare. Fierar betonist
MT. Accesul către locurile de muncă se va asigura fără obstacole sau goluri Şef ierarh. sup.
neacoperite. Accesul la locurile de muncă se face exclusiv pe scări definitive Fierar betonist
sau scări mobile.
16 F22. Deplasări cu pericol de 3 MO. Pentru executarea lucrărilor la înălţime trebuie să se ţină seama de Director
cădere de la înălţime (la lucrul de organizarea tehnologică prealabilă a lucrărilor la înălţime, de dotarea cu EIP Şef ierarh. sup.
pe schele, scări neconforme, etc.) specific a personalului care lucrează la înălţime şi de instruirea acestuia privind
sau mică înălţime (înălţime sub utilizarea dotărilor colective şi individuale.
1,5 m la lucrul pe scări şi podini MO. Locul de muncă la înălţime va fi permis numai dacă a fost amenajat şi Şef ierarh. sup.
în încăperi). dotat din punct de vedere tehnic şi organizatoric astfel încât să prevină căderea
în gol a lucrătorilor.
MT. Toate golurile periculoase vor fi închise sau îngrădite cu parapeţi de Şef ierarh. sup.
protecţie. Fierar betonist
MT. Pasarelele, scările şi platformele de lucru trebuie prevăzute cu balustrade Şef ierarh. sup.
şi ţinute în stare de curăţenie. Fierar betonist
MT. Accesul la locul de muncă la înălţime se face numai pe scări montate Şef ierarh. sup.
definitiv sau pe scări mobile rezemate şi asigurate contra alunecărilor sau Fierar betonist
prăbuşirilor, fiind interzis accesul pe trasee alese arbitrar, necorespunzătoare
sau neamenajate. Permanent,
MO. Este interzisă circulaţia pe ziduri, pentru circulaţie se vor folosi numai Şef ierarh. sup. când se
schele şi eşafodaje. Fierar betonist lucrează la
MT. Golurile de uşi în zidurile exterioare trebuie închise, pentru a opri trecerea Şef ierarh. sup. înălţime
personalului muncitor prin ele.
MT. La executarea lucrărilor la înălţime sau în alte zone periculoase, Şef ierarh. sup.
personalul muncitor va fi dotat cu centuri de siguranţă legate de puncte fixe ale Fierar betonist
construcţiei.
MT. Schelele, podinile şi scările utilizate vor fi standardizate, în stare bună, Director
îngrădite cu parapete de 1 m înălţime asigurate împotriva alunecării sau Şef ierarh. sup.
deplasării şi vor fi construite din materiale rezistente la foc, interzicându-se
improvizaţiile.
MT. Locurile de muncă amplasate la înălţime şi căile de acces la şi de la Şef ierarh. sup.
aceste locuri de muncă trebuie marcate şi semnalizate permanent.
MO. Lucrul la înălţime se va desfăşura numai sub supraveghere, de către o Şef ierarh. sup.
persoană numită prin decizie de angajator, iar lucrul va fi permis numai dacă
aceasta a verificat că s-au luat toate măsurile de securitate pentru prevenirea
accidentelor.
MO. Pentru lucru la înălţime vor fi admişi numai lucrători apţi din punct de Şef ierarh. sup.
vedere medical cu viză corespunzătoare în fişa de securitate şi sănătate în Fierar betonist
muncă.
MO. Folosirea obligatorie, pe toată durata îndeplinirii sarcinii de muncă, în Şef ierarh. sup.
scopul pentru care a fost acordat, a echipamentului individual de protecţie – Fierar betonist
cască de protecţie, încălţăminte cu talpă antiderapantă, centură de siguranţă.
MT. Scările utilizate vor fi standardizate, rezistente şi uşoare, iar în timpul Director
lucrului, scările şi podinile se vor asigura împotriva alunecărilor, prăbuşirilor Şef ierarh. sup.
(cu cârlige la capetele superioare sau cu saboţi de fier sau cauciuc la capetele Fierar betonist
inferioare).
MT. Coborârea şi urcarea pe scări se va face numai cu faţa spre aceasta, Fierar betonist Permanent,
lucrătorul având în permanenţă mâinile în contact cu ramele longitudinale. când se
MO. Se va verifica, periodic, starea tehnică a scărilor şi podinilor, rezultatul Şef ierarh. sup. lucrează la
verificării consemnându-se într-un proces verbal. înălţime
MO. Locul de primire al materialelor din cârligul scripetelui va fi amenajat cu Şef ierarh. sup.
balustrade de protecţie, iar lucrătorul va prinde materialul numai după ce acesta Fierar betonist
a fost ridicat la înălţimea potrivită, interzicându-se aplecarea peste balustradă
pentru a primi materialul.
MT. Se vor respecta prevederile convenţiei de protecţia muncii încheiată între Director
beneficiar şi executant privind circulaţia salariaţilor în incinta societăţii şi Şef ierarh. sup.
accesul în instalaţiile beneficiarului. Fierar betonist
17 F23. Staţionare, deplasare, 3 MO. Se interzice accesul personalului în locurile de muncă (zonele) Fierar betonist
poziţionare în zone periculoase periculoase, fără acordul şefului ierarhic superior.
(căi de acces autovehicule, locuri MO. Respectarea indicatoarelor de semnalizare (avertizare, interzicere, Fierar betonist
de muncă unde se lucrează la obligativitate) a riscurilor la locurile de muncă, precum şi indicatoarele de
cote tehnologice superioare, în circulaţie în incinta societăţii.
zone cu pericol de cădere de la MO. Când lipsesc trotuarele, lucrătorii vor circula pe partea stângă a căilor de Fierar betonist
înălţime, etc.). circulaţie, în direcţia lor de mers.
MO. Traversarea căilor de circulaţie de către lucrători se va face numai prin Fierar betonist
locurile unde sunt indicatoare sau marcaje. Atunci când acestea lipsesc, Permanent
traversarea se va face după ce în prealabil lucrătorii s-au asigurat că nu există
vreun pericol.
MO. Se va respecta distanţa de siguranţă faţă de instalaţiile, utilajele de orice Fierar betonist
tip sau mijloacele de transport existente la locul de muncă.
MT. Dacă locurile de muncă conţin zone periculoase datorate naturii Şef ierarh. sup.
proceselor de muncă, aceste locuri trebuie să fie echipate cu dispozitive care să
împiedice accesul angajaţilor, fără atribuţii de serviciu în zonele periculoase.
Zonele periculoase trebuie să fie clar semnalizate.
MO. Se interzice executarea concomitentă a lucrărilor la două sau mai multe Şef ierarh. sup.
niveluri diferite, aflate pe aceeaşi verticală, fără dispozitive de protecţie Fierar betonist
corespunzătoare.
MT. Se vor respecta prevederile convenţiei de protecţia muncii încheiată între Director
beneficiar şi executant privind circulaţia salariaţilor în incinta societăţii şi Şef ierarh. sup.
accesul în instalaţiile beneficiarului. Fierar betonist
Permanent
MO. Este interzis accesul persoanelor la locurilor de muncă cu pericol Şef ierarh. sup.
temporar sau permanent sau în zone cu risc ridicat şi specific, în afara Fierar betonist
sarcinilor de muncă.
18 F25. Executarea de intervenţii la MO. Se interzice orice intervenţie la EM, în vederea exploatării, reglării, Fierar betonist
echipamente de muncă (operaţie reparării, dacă aceste operaţii nu reprezintă sarcină de serviciu, salariatul
neprevăzută prin sarcina de trebuind să desfăşoare numai activităţi pentru care este calificat, autorizat şi
muncă) în vederea reparării sau instruit.
deservirii acestora sau deplasări MO. Salariaţii nu vor lucra în alte locuri de muncă, decât la acelea la care au Fierar betonist
la alte locuri de muncă, fără fost repartizaţi, respectând instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în
atribuţii de serviciu. muncă.
MO. Accesul persoanelor la locurilor de muncă cu pericol temporar sau Fierar betonist
permanent sau în zone cu risc ridicat şi specific, în afara sarcinilor de muncă,
3 este interzis. Permanent
MO. Salariatul este obligat să refuze întemeiat executarea unei sarcini de Fierar betonist
serviciu dacă aceasta l-ar pune în pericol de accidentare sau îmbolnăvire
profesională.
MO. Se interzice să se impună deserventului să execute operaţii care nu intră în Şef ierarh. sup.
sarcinile de serviciu, sau care contravin instrucţiunilor proprii de securitate şi
sănătate în muncă.
MT. Se vor respecta prevederile convenţiei de protecţia muncii încheiată între Director
beneficiar şi executant privind accesul în instalaţiile şi utilizarea Şef ierarh. sup.
echipamentelor de muncă ale beneficiarului. Fierar betonist
19 F26. Incendii cauzate de 3 MO. Fumatul este permis numai în locuri special amenajate (prevăzute cu Şef ierarh. sup. Permanent
nerespectarea prevederilor legale scrumiere, vase cu apă, nisip sau pământ), în locuri îndepărtate de materiale Fierar betonist
în domeniul PSI (lucrul cu foc combustibile (minim 10 m) sau inflamabile (minim 40 m).
deschis, fumatul, etc.). MO. Este interzis fumatul, focul deschis (lumânări, chibrituri, brichete, torţe, Fierar betonist
etc.) în locurile de depozitare a materialelor. Şef ierarh. sup.
MT. Deşeurile, reziduurile şi ambalajele combustibile sau inflamabile se vor Fierar betonist
depozita la distanţe de siguranţă faţă de clădiri şi alte materiale combustibile.
MO. Este interzisă aprinderea de focuri deschise, fără aprobarea şi controlul Fierar betonist
permanent al conducătorului locului de muncă. Şef ierarh. sup.
MT. Deşeurile, reziduurile (cârpe, bumbac, hârtie îmbibate, etc.) şi ambalajele Fierar betonist
combustibile sau inflamabile, se vor depozita în recipiente speciale, la distanţe
de siguranţă faţă de clădiri şi alte materiale combustibile, în locuri special
destinate acestui scop.
Permanent
MT. Se interzice folosirea EM electrice neomologate sau cu defecţiuni sau Fierar betonist
improvizaţii.
MT. Se interzice lucrul cu hainele îmbibate cu substanţe inflamabile sau Fierar betonist
apropierea de surse de căldură cu foc deschis, în echipament de lucru.
20 F32. Desfăşurarea activităţii într- MO. Se interzice desfăşurarea activităţii de către salariaţi aflaţi într-o stare Şef ierarh. sup.
o stare psiho-fiziologică psiho-fiziologică necorespunzătoare, bolnavi, sub influenţa băuturilor Fierar betonist
necorespunzătoare. alcoolice, a stresului sau a căror stare fizică şi mentală este necorespunzătoare.
MO. Salariaţii sunt obligaţi să nu introducă sau să consume băuturi alcoolice Fierar betonist
3 Permanent
în incinta unităţii.
MO. Salariaţii trebuie să aibă controlul medical care să confirme aptitudinea de Director
a presta meseria pentru care sunt angajaţi, în condiţiile existente la locurile de Şef ierarh. sup.
muncă deservite.
21 F33. Neutilizarea mijloacelor de MO. Folosirea obligatorie, pe toată durata îndeplinirii sarcinii de muncă, în Fierar betonist
protecţie din dotarea proprie sau scopul pentru care a fost acordat, a echipamentului individual de protecţie
a EM deservite (ochelari de (mănuşi şi încălţăminte de protecţie, salopete, basc sau basma, etc.).
protecţie, mânuşi de protecţie, MO. Angajaţii au obligaţia să cunoască modul corect de utilizare al EIP din Fierar betonist
etc.). dotare şi să-l poarte pe toata durata îndeplinirii sarcinii de muncă.
3 MO. Zilnic, înainte de începerea activităţii, lucrătorul trebuie să verifice vizual Şef ierarh. sup. Permanent
starea echipamentului individual de protecţie din dotare şi să solicite altul dacă
acesta nu mai corespunde scopului pentru care a fost acordat.
MT. Se interzice înlăturarea, anihilarea deconectarea, schimbarea sau mutarea Fierar betonist
arbitrară a dispozitivelor de securitate, protectorilor şi a dispozitivelor de
protecţie din dotarea EM.
22 F3. Organe de maşini în mişcare MT. Se interzice înlăturarea, anihilarea deconectarea, schimbarea sau mutarea Şef ierarh. sup.
(piatră polidisc, etc.) – afectare arbitrară a dispozitivelor de securitate, protectorilor şi a dispozitivelor de Fierar betonist
membre superioare sau protecţie din dotarea EM.
inferioare. MT. În timpul funcţionării EM este interzisă orice operaţii de întreţinere sau Fierar betonist
de intervenţie la organele de maşini aflate în mişcare.
Permanent
2 MO. EM vor fi folosite numai de deservenţi calificaţi, instruiţi şi desemnaţi în Şef ierarh. sup.
acest scop, care cunosc bine metodele de lucru şi instrucţiunile proprii de
securitate şi sănătate în muncă.
MT. Se interzice introducerea membrelor superioare sau inferioare în raza de Fierar betonist
acţiune a organelor de maşini în mişcare.
MO. Salopetele trebuie să fie încheiate şi strânse la guler şi mâneci. Fierar betonist
23 F4. Autoblocarea / MT. Efectuarea, de către personal competent, a verificărilor iniţiale (după Director La punerea
autodeclanşarea unei mişcări instalare şi înainte de punerea în funcţiune) şi a întreţinerilor / verificărilor / Şef ierarh. sup. în funcţ. şi
funcţionale a echipamentelor de încercărilor periodice ale EM şi dispozitivelor de protecţie din dotarea acestora. periodic
muncă deservite (polidisc, etc.). MT. Efectuarea, de către personal competent în domeniu, a unor verificări / Director La
încercări speciale de fiecare dată când au apărut evenimente şi/sau circumstanţe Şef ierarh. sup. producerea
excepţionale (modificări ale procesului de muncă, accidente sau evenimente unor
tehnice, fenomene naturale, perioade de inactivitate, etc.) care ar putea să evenimente
diminueze securitatea conferită EM respectiv. periculoase
2
MO. Se va respecta graficul reviziilor si reparaţiilor EM în vederea evitării Director Conf.
avariilor. Şef ierarh. sup. grafic
MT. Utilajele trebuie să fie astfel utilizate încât să-şi poată îndeplini funcţia, să Director Permanent
fie reglate, întreţinute, fără ca personalul muncitor să fie expus vreunui risc Şef ierarh. sup.
când aceste operaţii sunt efectuate în condiţiile prevăzute de fabricant. Fierar betonist
MT. Înainte de intrarea in schimb, deserventul va verifica buna funcţionare a Fierar betonist La
EM din dotarea punctului de lucru, interzicându-se utilizarea acestora dacă nu începutul
sunt în perfectă stare de funcţionare. schimbului
24 F7. Tăierea, înţeparea, vătămarea 2 MO. Uneltele manuale vor fi verificate la începutul fiecărui schimb. Este Fierar betonist Permanent
mâinilor sau picioarelor datorită interzisă utilizarea acelor unelte manuale care nu se prezintă într-o stare tehnică
muchiilor tăietoare, ascuţite ale corespunzătoare.
sculelor şi uneltelor de mână MO. Sculele şi uneltele de mână vor fi păstrate în suporturi speciale şi Fierar betonist
utilizate sau a suprafeţelor orientate cu mânerele spre exterior pentru a exclude contactul cu părţile active
materialelor de construcţie ale acestora.
folosite. MO. Nu este permisă decofrarea cu mâinile, se vor folosi dispozitive şi unelte Fierar betonist
speciale.
MO. Folosirea obligatorie a mânuşilor de protecţie şi a bocancilor cu bombeu Fierar betonist
metalic în timpul lucrului cu scule tăietoare, manipulării materialelor, maselor,
care au margini sau suprafeţe tăietoare sau care datorită naturii lor pot produce
leziuni ale mâinilor sau picioarelor.
25 F24. Nesincronizări de operaţii MO. Când încărcarea, descărcarea sau transportul materialelor se efectuează Fierar betonist
(întârzieri sau devansări) la, de doi sau mai mulţi salariaţi efortul repartizat pe o persoană nu trebuie să şi echipa de
manipularea, în echipă, a depăşească limitele maxime admise. Manipulanţii trebuie să se asigure că pot lucru
materialelor grele, lungi sau să prindă bine cu mâinile materialele respective.
voluminoase, a materialelor de 2 MO. În cazul în care o sarcină este încărcată, descărcată sau transportată, prin Fierar betonist Permanent
construcţii, a armăturilor din fier purtare, concomitent de către mai mulţi muncitori, aceştia vor ridica şi coborî şi echipa de
beton. sarcina numai la comanda conducătorului operaţiei. lucru
MT. Salariaţii trebuie să-şi desfăşoare activitatea fără a pune în pericol pe Fierar betonist
ceilalţi participanţi la procesul de producţie.
26 F27. Prinderea, strivirea 2 MO. La efectuarea operaţiilor de manipulare şi transport prin purtare a Şef ierarh. sup. Permanent
membrelor în timpul realizării maselor, se vor repartiza numai salariaţi care corespund din punct de vedere Fierar betonist
sarcinilor de serviciu – în timpul fizic.
manipulării elementelor de MT. La manipularea şi depozitarea materialelor se vor respecta instrucţiunile Şef ierarh. sup.
armături din fier beton, a altor proprii de securitatea şi sănătatea muncii privind manipularea, transportul şi Fierar betonist
materialelor sau utilizarea depozitarea materialelor, în funcţie de tipul, gabaritul, greutatea, forma, modul
defectuoasă a sculelor şi uneltelor de ambalare, etc. ale acestora.
din dotare (datorită unor acţiuni MO. Se interzice manipularea sau transportul prin purtare în acelaşi timp a Fierar betonist
greşite ale executantului). maselor care sunt instabile între ele.
MO. Se interzice manipularea şi transportul maselor care au margini sau Fierar betonist
suprafeţe tăietoare sau care datorită naturii lor pot produce leziuni ale mâinilor,
picioarelor fără utilizarea mănuşilor de protecţie, bocanci cu bombeu metalic.
MO. În timpul manipulării manuale a maselor salariatul trebuie să aibă Fierar betonist
vizibilitate.
MO. Se interzice transportul prin purtare a produselor care nu au sistemul de Fierar betonist
prindere corespunzător.
MO. Se interzice manipularea manuală a materialelor în locuri în care nu există Fierar betonist
spaţiu pe orizontală sau verticală corespunzător acestei activităţi.
MO. Când încărcarea, descărcarea sau transportul materialelor se efectuează de Fierar betonist
2 sau mai mulţi muncitori (lucru în echipă), lucrătorii se vor asigura, înainte de
începerea operaţiilor, că materialele respective se pot prinde bine cu mâinile.
MO. Uneltele manuale vor fi verificate la începutul fiecărui schimb. Este
interzisă utilizarea acelor unelte manuale care nu se prezintă într-o stare tehnică Fierar betonist
corespunzătoare.
MO. Lucrătorii vor fi instruiţi asupra modului corect de folosire a sculelor şi a Şef ierarh. sup.
riscurilor la care se expun prin folosirea acestora în mod necorespunzător. Fierar betonist
27 F6. Curgeri necontrolate de fluide MO. Se interzice personalului muncitor să stea sau să circule în zona de Fierar betonist
(beton, mortar, etc.) din descărcare a betonului din mijlocul de transport.
mijloacele de transport datorită MT. La descărcarea betonului este interzisă urcarea lucrătorilor pe autovehicul. Fierar betonist
Permanent
defectării sau poziţionării greşite 1 MO. Se interzice accesul muncitorilor în zona de turnare, unde este pericol de Fierar betonist
a sistemului de direcţionare a cădere a betonului.
betonului. MT. Autobetoniera trebuie să fie dotată cu dispozitive de siguranţă care să Şef ierarh. sup.
împiedice descărcarea necomandată a betonului. Cond. auto
28 F10. Iritare epidermă sau MT. Încăperile în care se manipulează ciment, var, etc. vor fi prevăzute cu Şef ierarh. sup.
mucoase, afecţiuni oculare, ventilaţie naturală sau mecanică. Director
afecţiuni căi respiratorii la lucrul MO. Lucrătorii care manipulează materiale pulverulente vor purta obligatoriu Fierar betonist
cu betoane, mortare, ciment, etc. echipamentul individual de protecţie pe toată durata îndeplinirii sarcinii de
muncă, în scopul pentru care a fost acordat echipamentul– mască antipraf,
salopete, încălţăminte, mânuşi de protecţie rezistente la agenţi chimici.
MT. La utilizarea aditivilor pentru prepararea betoanelor, se vor lua măsuri Director
corespunzătoare de securitate şi sănătate în muncă, în funcţie de substanţele din Şef ierarh. sup.
care sunt alcătuiţi aditivi şi de instrucţiunile transmise de producătorul Fierar betonist
1 Permanent
aditivului.
MO. Se interzice utilizarea pigmenţilor vătămători sănătăţii oamenilor – miniu Director
de plumb, galben de crom, oxid sau acetat de cupru, etc. – la prepararea Şef ierarh. sup.
mortarelor colorate. Fierar betonist
MO. La contactul accidental al ochilor cu aditivi, ciment sau beton se va spăla Fierar betonist
din abundanţă cu apă curată, se va şterge cu o cârpă curată şi se va consulta de
urgenţă medicul.
MO. Muncitorii care efectuează lucrări cu substanţe toxice vor fi supuşi Director
periodic controlului medical, conform instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii. Şef ierarh. sup.
29 F19. Poziţii de lucru forţate sau 1 MO. O atenţie deosebită trebuie acordata organizării pauzelor pe parcursul Şef ierarh. sup. Permanent
vicioase la lucrul la înălţime, în zilei de lucru. Director
poziţie aplecată, aplecat pe spate, MO. Pentru evitarea riscurilor determinate de efortul fizic, trebuie evitate: Şef ierarh. sup.
ghemuit etc. producătoare de poziţiile vicioase, mişcările bruşte si extreme, mişcările repetitive. Fierar betonist
afecţiuni ale sistemului osos şi MO. Eliminarea poziţiilor forţate, nenaturale ale corpului muncitorului şi Şef ierarh. sup.
muscular. asigurarea posibilităţilor de modificare a poziţie în timpul lucrului se fac prin Director
folosirea echipamentelor de muncă corespunzătoare, organizarea locului de
muncă, optimizarea locului de muncă şi optimizarea fluxului tehnologic.
MO. Folosirea obligatorie, pe toată durata îndeplinirii sarcinii de muncă, în Fierar betonist Permanent
scopul pentru care a fost acordat, a echipamentului individual de protecţie –
genunchiere, centuri de siguranţă.
30 F28. Depozitarea MT. Scoaterea materialelor din stiva se va face astfel încât să se evite Fierar betonist
necorespunzătoare a materialelor prăbuşirea ei.
de construcţii a armăturilor din MT. Depozitarea materialelor se va face astfel încât să se evite pericolul de Fierar betonist
fier beton sau alte materiale răsturnare, alunecare, prăbuşire a lor, precum şi pericolul de accidentare,
(neasigurarea contra căderii, incendii şi explozii.
alunecării, rostogolirii, răsturnării MO. Folosirea obligatorie, pe toată durata îndeplinirii sarcinii de muncă, în Fierar betonist
1
pe picioare a acestora). scopul pentru care a fost acordat, a echipamentului individual de protecţie – Permanent
bocanci cu bombeu metalic, mânuşi de protecţie, cască de protecţie.
MT. La depozitarea materialelor se vor respecta instrucţiunile proprii de Şef ierarh. sup.
securitatea şi sănătatea muncii privind manipularea, transportul şi depozitarea Fierar betonist
materialelor, în funcţie de tipul, gabaritul, greutatea, forma, modul de
ambalare, etc. ale acestora.
31 F29. Cădere de la acelaşi nivel 1 MO. Căile de circulaţie, de acces, precum şi zonele din jurul EM se vor Şef ierarh. sup.
(prin împiedicare de cabluri, menţine permanent în stare de curăţenie, libere de orice obstacol care ar putea Fierar betonist
materiale, scule şi unelte de împiedica desfăşurarea în condiţii de securitate a activităţilor şi vor fi marcate
mână, alunecare pe pardoseală vizibil.
sau suprafeţe cu polei sau MT. Căile de circulaţie trebuie să aibă lăţimea corespunzătoare felului Şef ierarh. sup.
umede), cădere de la mică circulaţiei, gabaritelor mijloacelor de transport şi dimensiunilor materialelor Fierar betonist
înălţime în timpul efectuării transportate.
operaţiilor de încărcare- MO. Permanent se va păstra lăţimea minimă impusă a căilor de circulaţie Şef ierarh. sup.
descărcare a mijloacelor de pentru asigurarea accesului şi evacuării personalului în condiţii de siguranţă. Fierar betonist Permanent
transport cu materiale necesare MT. Suprafeţele şi căile de circulaţie pentru persoane vor fi nealunecoase,
procesului de producţie – entorse, curate, eliberate de orice obstacol.
fracturi. MO. Pentru circulaţie se vor folosi numai căi de circulaţie amenajate în acest Fierar betonist
scop.
MO. Folosirea obligatorie, pe toată durata îndeplinirii sarcinii de muncă, în Fierar betonist
scopul pentru care a fost acordat, a echipamentului individual de protecţie –
bocanci cu talpă antiderapantă.
MO. Traseul de deplasare, în timpul transportului prin purtare al maselor nu Fierar betonist
trebuie să fie cu obstacole, instabil sau alunecos.
MO. Se interzice lăsarea materialelor, a sculelor în dezordine. Fierar betonist
MO. La locurile de muncă se admite păstrarea numai a unor cantităţi de Şef ierarh. sup.
materiale necesare unui schimb de lucru. Fierar betonist
MT. Coborârea, urcarea şi lucrul pe podinile se va face numai în condiţii de Fierar betonist
siguranţă.
MO. Sculele utilizate în timpul lucrului pe podini se vor purta în genţi, lădiţe, Fierar betonist
cutii sau truse închise astfel încât să se prevină pericolul de împiedicare şi
cădere.
MO. Se interzice lăsarea pe podini a materialelor, a sculelor în dezordine. Fierar betonist
MO. Urcarea şi coborârea pe şi de pe mijloace de transport se va efectua numai Fierar betonist
cu faţa la acestea, utilizând numai scările din construcţia utilajului, iar în lipsa Permanent
acestora se vor folosi scări standardizate, construite în acest scop, de mică
înălţime, care permit executarea unei operaţii sau activităţi de pe ele.
MT. În timpul mersului este interzisă urcarea sau coborârea de pe mijloacele Fierar betonist
auto de transport.
32 F30. Omiterea verificării stării 1 MO. Uneltele manuale vor fi verificate la începutul fiecărui schimb. Este Şef ierarh. sup. Permanent
tehnice, a bunei funcţionări şi a interzisă utilizarea acelor unelte manuale care nu se prezintă într-o stare tehnică Fierar betonist
integrităţii sculelor şi uneltelor corespunzătoare.
din dotare – afectare membre. MT. La începutul fiecărui schimb, înainte de urcarea lucrătorilor pe schelă se Şef ierarh. sup.
va verifica, de către conducătorul şi supraveghetorul locului de muncă
următoarele: poziţionarea corectă a schelei, faţă de zona de lucru; suportul de
aşezare a schelei; orizontalitatea şi verticalitatea schelei;fixarea corectă a
dispozitivelor de siguranţă (de blocare) a platformelor de lucru, a scărilor de
acces, a legăturilor la construcţie; starea tehnică a podinilor de lucru, a
balustrăzilor, a scărilor de acces la platformele de lucru, etc.
MT. Înainte de începerea lucrului, lucrătorul va controla starea tehnică a EM, a Fierar betonist
dispozitivelor de comandă (oprire – pornire, schimbarea sensului de mişcare,
etc.), existenţa şi starea dispozitivelor de protecţie.
MT. Se interzice utilizarea EM care nu sunt într-o stare tehnică Şef ierarh. sup.
corespunzătoare, în conformitate cu instrucţiunile producătorului din cartea Fierar betonist
tehnică a maşinii şi cu instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă.
33 F31. Nerespectarea normelor de MO. Angajatul este obligat să utilizeze EIP din dotare adecvat şi curat, să Fierar betonist
igienă personală şi de igienă în utilizeze materialele igienico-sanitare puse la dispoziţie de angajator, să
muncă – infectare organism. depoziteze hainele proprii şi EIP /EIL separat, în locuri special amenajate şi să
desfăşoare activitatea astfel încât să evite expunerea propriei persoane la
pericole de contaminare cu agenţi biologici.
MO. Asigurarea de spaţii special amenajate pentru servirea mesei şi a apei Director
potabile. Şef ierarh. sup.
1 Permanent
MO. Asigurarea de spaţii dotate cu instalaţii igienico-sanitare adecvate şi Şef ierarh. sup.
substanţe antiseptice pentru ochi şi piele. Resp. SSM
MO. Angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru a asigura Şef ierarh. sup.
supravegherea medicală adecvată a salariaţilor, efectuarea controalelor Resp. SSM
medicale periodice de către aceştia. Medic întrep.
MO. Lucrătorul trebuie să respecte regulile de igienă corporală şi de igienă în Fierar betonist
muncă.

MO. = măsură organizatorică


MT. = măsură tehnică
EM = echipament de muncă

Intocmit
Serviciul Extern

S-ar putea să vă placă și