Sunteți pe pagina 1din 64

Preot A,lexandru Argatu

VA SPATUIE$TE ARHIMANDRITUL ILARION ARGATU

Dsspre vr[ji $i farrnece $i Iupta impotriva lor


Cu binecuvf,ntarea f. P. S.

FIMEN

Arhiepiscop al Sucevei ;i Rf,dfrufilor

2006

Tehnoredactare: Larisa Barbu Redactor: Ovidiu Mo$neagu

-'Fi6i

Motto

mitrostivi c6ci si TatAl Vostru Cel Cerssc milostiv Ests" (Luca, 6, 36)

Itrxcrierea CIP a Bibliotecii Na{ionale a Romffniei ARGATU, ALEXANDRU VI stltuieEte nrhimsndritul llanion Argatu / A lcxandru Argatu* BacAu: Casa Scriitorilor, 2006 lsllN (10) 973-7886*39-9; ISBN (13) 978-973-7886-39-2
2tl I -95

Arptu" l.

q?q Argatu, I"

PrE

nor AInxRNDRU ARc*rtt

rir c rl irca ffiroliffelmr Sffrntului Vasile cfil Mare, cele mai rr I.r I i r'r) rugfficimni ?mp*triva diavclului. ;
,r
r r

lrr lrhiva F6rintelui llarion Argatu am g&sit nenumfir.rrt' sluturi duhovni*egti, prin sare ajuta ps cregtinii cu* tlr nr:;ir dc duhuri necurate, botri, suferinte, necazuri, nep$Inrlr t:lc, sfaturi pe care incerc s6 nu le las ascunse, iar l,t'rrtrrr cei care ar"I auzit de pfrrintele, dar care nu l-au mai ,rll;rt in viaf6, sfi le fiede folos pentru scdpare din nenunn6* r,itt'l(. nccazuri pi cea mai bunfi c[l[uz[ spre mflntuire. A rn gfisit de cuviintfi ca la $apte ani dupd plecarqa $u* tk'tulrri la ceruri, a celui care a fost cel mai mare lupt6tor r n poI ri va diavolului, s[ scnt la luminb sfaturile lui, despre lr rlrlrr impotriva vriljilor pi farmecelor. La sffirgitul acestui v'lulll sunt *ffiumerate urm6toarele cflrfi f;u sfaturile p*r rrrtclui llarion Argatu, ce vor vedea lumina tiparului.
r

Preot Alexandru L Argalu

PnEor Al"tix ANDRU Ancnru

I. Despr# vr&jitori
1.1. Cine sumt

.t) Persoana este cu spatele. ?F faci semnul Sl'intci ('r.lrci. Vei vedea cd tresare ca lovit* cu tnporul. Are un
l1t'st spccial, salt6

din umsri.

H,ste

vrajitoare. Semnul Sfin-

vrf,jitorii

sunt oameni care au c6zut sub influenfa dinvolului" Ei sunt condupi cle diavol. Vrajitsarea poate ri o persoanfi serioasd, cu integritate tttoralfl, neviciatfi, cu via$a de familie corectd, cu copii, cultf,, ctl pozifie sociala inalffi, poate fi o persoan6 care afigeazfi credinfs, bunf,tafe, blAndege. Deci, dr*pd fispectul exterior nu po;i sti.

Vrdiitorii

It'i ('l'uci love$te pe demoni. 1) Dacfi pronunfi numele Msntuitorului lisus Hristos nr tinrpul conversafiei de cf;t*va ori, la numele M$ntuito* r rrlrri vrajitorul se schimb$ la fa{fi fi tre$are. 5 ) Dac6 afumi cu t6mAie, vr*jitarul se schirnbE la fa{[,
:i{'rrclinipte$te. (r) Aghnasrna salt* mfina vrftjitoarei din u,mdr, nu din un'lrcietura de jos * mf;inii. Trei picfrturi de Agheasmfi prrsr: in mfincare fArA s[ ptie $i oferite, apoi priveqti: e) Se schimb6 la faf*: cri pr*e rsgu, ori prea alh, palid. h) Face o criz6 de nervi nernotivatfi, se nelinigtegte. Agheasm& arde pe diavoli, ars Flac*ra Duhului Sf$nt. 1l De cf;te ori vorbepti despre ea ryi ii divulgi faptele, tlt-ci spui atrtuia c5 face vrdji, vrajitoarea vine qi te cautf, ,tr'ilt cle departe ar locui.

r,2" cum afli dacS cineva e vrf,jitor?


Singura metod5 de a afla dac6 o persoanfi face vraji cslc s5 o testezi: ) ii citqti din Biblie un pasaj oarecare. Ilacfl este vrdiik ritre, so vEt $chimha Ia fafd, devine ori prea rogie ori prea lrlh.1' alb-cenu$re, cu aspect mortuar. Biblia este scrisd p*n irtsulJare durnnezeiascfi. ,oCuvfintul lui Dumnezf,u pentru ei ( ltcntru vrfijitori) este nebunie", zice Sf. Ap. Pavel. 2) fi citepti o rug[ciune sau un Psalm. Vr6jitorul se va st'lrirtrha la'faf*. Rug$ciunil* sunt scrise de Sfin{i, care au lilst irrstrllafi de lluhul Sf$ntl Cuvf;ntul rugdciunii ii arde.
I

) Dac[ vorbegti cu atlii despre Dumneueu, vrfii{oaf't.k., clnu";i cele care se afl6 la distan{fl, in altf carnerfi sau nr rltf, parte a cl*dirii, se neliniqtesc, devin gfilagioase ;i vur cu gfllflgie mutrt6 ca se ?ntrerupfr ryi s* $f, opun6 astlcl ( 'uviintului lui Dumnezeu. Se schimba la fafa pi dau rfiultri, gx uncnesc des numele celui rfru, il strigf,. Gestul nu poult'
!i
I

r'('('(' rtcobservat.

9) Vrfljitoarele se opun CuvAntului lui Dumncr,rtl. rlr ;rrr('(:l qri lac mai multe vr6ji in zilele de s6rbf,ttturc, tle ('tfl r'run, dc Anu[ Nou, in ziua de Paryti, de tiobotcitzfl, tlt'hrnl
;,.
.

va "rfiituieste

rhirnnnd,ritul lln rirnr

A t.,t1tr t tr

Fnnor AlnxnNDltu ARcRru

{rtrc, ?n ziua Sfintei Cruci qi de to{i Sfin{ii nrili insemmagi. li;tc vrflji in timpul posturilor, fac vr{lji Virrr:rc1, Dr,lrninica.

l,d. Comrtrportamentut vrfrjitoritor


I

{lle trimit vrdji tn orice zi, dur r+'t itttt,n,ri,f ic:d uctivitg'tt't! irt posturi gi de sdrbdt*ri.
1.3. Aspectul

) Vr[jitorul/vrajitoarea $e poartfi btrfrnd, prietenos,


)
A f i;eazfr

;rlrryr:;rzf, curnsec*denie. Datr ,r{' licr: diavolului vic\enru.


.1

tn suflet poartd ura. Ds aceea i

vrf;jitorilor

Yrfrjitorii sunt oameni care au ciizut sr:h in{'lr-ren{a cliavolului. f;i sunt conduryi de diavol. tn ilmp ce rnen$sc (leagfi vrilji, ganclcsc, cloresc rd6] rrltuia), chipul lor se schirnbd: t) Fafa devine alhfi, f[r[ sflnge, imohilii, privirea intcnsd - rnntal topit" Figura lor se urf,fepte, in accle rnomente devin hidogi,
tl r",hiF cliavglesc. 2) Fas # star* d* nelini$te, elevin foarte gal*gi*ryi, mult rllolnot, v*rbssc mulf, $e aprind la fa{6, poffiens$* d*s s}u* Ittt'lt) cliavalului, privirea devine intens& metal tnpit. Li se rt'lrirnhfr chipul.
il 3 ) Fac anumite gesturi cu ochii, gesturi nsmotivate, sttttl lrgitafi, vcrbesc mult. Clipesc ?ntr*un anumit fsl. Li se rt'lrilnbft chipul. Scrf;rynesc din din$i gi manifestfi urfi, deEi r u rrirnic nu i-ai sup6rat. Urd inexplicabilfi. 'l ) ( land fac vrdji, unii fluierd. Au un fluierat scurt, de rlnu.r ur i l'cpetat, specific lor. 1) Ll ;rl{ii chipul devine imobil, aspect motrtu&r, chip lilrl,;rr. p;rr.t';"r rklarme, dar privirea este intens6. l.t lrt't'itt'e clin ei vei gdsi unul sau altul din senmele ,lrt''*lt'il llihlilr ii nl('n{ioncazd in multe locuri. Sunt desr i l'si irr lt,,;rlrrrii lrri lllrvirl.
()

sfin{enie: pare credincioas6, face f;au de r.rr.(lirr[ii, aprinde candela, poste$te, aprilc: ly*f;nflri. se gi rnrpnrtirpc;te, Nu spune pficatul vrf,jitoriei, iar Preotutr nu
,;ltt' ('(' l'ltcc eUga. l,ryli-r qi cu Agheasm# se strope$te" Diavolul din ei r(.r. Mii arcle Agheasma, dar eu tnt stau aici ca sft fac slrr;h;t stirpfrnului rneu, satan. Ss vait& de necauud, boli, ca ,,fl r.tt-zi cii a venit le Hiseric6 sH se roase la Dumnezfru ca .iii lrt. izbfivit de nebazuri. Chiar firo necazuri din pricina v t fl ; rlnr ici 0u ctltre se ocup*" .t ) Vr[jitoarea cautfr s6 te $upers, tfi ceartft pe nedrept

irr tlrrpul Sfintei Liturghit oa sft te rnfinii fn inima ta gi s# 11 pr:ri po{i asculta slujba. Diavolul ei o pune sE se inde* It.tnrc(:rsc[ cu lucrarea ftcsa$ta tn Biseric#. De ti se intf;m* minte lrlfl ;rctr:rstA, pleac[ de tf,nga ea gi caut6 $A aduci in ,lrrprrl Mantuitorului. Aceasta s[ faci oii de cfite ori ifi co* lrniu;t rrrintea cbtre ea gi la incidentul care a avu* 1?t.Dacfi ,rtilrur irr manie;i in ?ntristare, tnseamnfr c5 ea a biruit, i-:r I r'n',,t1 lrrcl'ttl pentru care std acolo, l)r.sigur, in Bisericfi sunt anurnite yeguli de comll(tl tiylt.nt, (:rrrc se invatfi foarte u$or. Dar sfatul trebtrie tlrtt irr ()lll' 1,;r1rtrr, crr hlindefe $i bunfivoin!6n flU certfindu*l pe Ar.r.st lip dc vrdjitoare nu p0ate fi confundat . liil ltnitlt' ,r\,r.ir ,.lrip rlc sl'in{enie. Chiar o vezi ingrijincl tlt' t';llltlt'lt' t0

Va s.ftit uicste Arhinmrulritu,l Iltr rirtn Ar,qtttu

sau v0nzAnd lumflnf,ri, cu o incetiircilli calculatf, ryi ptinft de ff;fn[ sau fdcf,nd alte servicii in interiorul Bisericii, #e unul ce este de-al casei.

4) Vr6jitoarea i{i dbruie$to lucnn'i. Itct'u2fr, iar dac6 nu pofi refuza, dup6 ce te despar{i cl* ca, rki-i le de pmmanfr gi s[ zici: Doarllne, pentru sufletul ci rii-r t'ic acestea gi a$a s5 aibd dupa curn a menit (gflnclit) cflncl mi [e-a dfin"rit. Nu prirni chiar dacfl lfi daruiepte iicoanc sau carfi rJe rugficiuni ifr, d6ruiepte gaclunl. Mf;ncarea pe c#e ti-o'd[ d[-i-o dc pomanff gi s6 fie de $u* ti-o' fletul ei. 5) Cf,nd m*rgi sfr te imprlrtfucEti ;i cAti lffnga Altar cu lurnfinarea aprinsfi fn m6n[, vine (] lemeie $i-ti dd o lunrfrnars aprinsfi. Ea $i-o oferf, cu rnultfr amahilitate, inso$ita de un zf;mbet, ca qi cutlr $i-ar f-ac:e Llll rnare dar gi CI mare favoare. Ce este aceasta? Ea iti d[ lumfinarea ei, c& s6 porti grilcatele ei, Dacft a fflcut vra_iitorie, blesteffio, ucideri gi trtulte fapte retre, trebuie sii lc gfinclegti dacfr poli purta rtt:cste phcate ale altuia. Trchuic sf, rf,spunzi: Nu pst primi, t'il lllt pot purta pf,catele atrtora. I)acA ifi spune c[ estff pe&' lr tt rnorli lumflnarea, rdspunsul tdu s[ fie acelaqi. Pofi purta Irr piicatele strfimopilor ei? Preo{ii se roagd pentru cei vii ;i pentru cei rnorgi. Fi au I llrul Preofiei dtruit de Durnnezeu la F{irotonire. Cu acflst I l;rr' (putere), ei poartd greutflfile credinciogilor. (r ) Poate iti dA de mflncare ceva preparat cu ap6 de la tttnr I nr r:are a fost schldat mortul,t{i d6 o prajiturf, pe care iltr'('ii () proferi. Apoi ptraci la toat5 lumea atf,t c6t place f f tnt lul l)trpii cc ri mflncat stai gi de nimic nu te ?ngrijegti, r il'jt ut{}rlnl. Nu poli munci, il[ te gf,tegti, Ce nimic nu te
I '.r ,l ' ..'', - - ..'. '::

Pnsor AmxnNDRU Ancnru

lrrrt ru i, rrimic

nu*fi pXace, nimic n,u te intereseazfi, nimic nu ,'l rr r icpte, ca pi morfului" Ir II I I'l'c invit& [a ma$fl, dar ?1i pune in mf,ncare spurcdcinnr Apoi cazi la bcal5 pi tcaffi lumea te ur6qte ca pe ceva ',luut'ltl. N u mitncs, ele pun necurXfenii $i pe csea ce impart fn
II

rsr'r'icii.
l,i

) Poate ?ti oferfl un borcan cu gem de rnure bine leli,rt. in care a pus rrlercur {argint viu) care este otr6vitor. ,'l /,'tr I it', ttu mfrnca! r) Dncf, faci o cur6fenie generalh fn cas6 gi ai trecut ) l,r rrr ;r1rir 1;i detergent $au sod6, s6pun, toate cu dearnflnunIrrl. r'rurd ai terminat treaba ryi aqezi la loc covoarele, vrfljit';ur';r t'sto la uryh. Chiar dac* lccuie$te ?n altfi localitate, ttlt \,u r(. A vcnit in vizitfl, i-a fost dor de tine. li;r vine ca s[ mf,njeasc6 la loc peste tot. Cf,nd ttl ni ctl rir{;rt, (';r ,}i-a primit diavolii ?napoi. Pe curat diavolul tltl slll

il

Pnn(l'r Alnx
l

nN DIIIJ

Ancn'ru

2. Vruji

,rt r. ncr:

,*r,/,.

$i

a$a nriunde rnergi ai tulhwnare ryi strfitntorare

,,,r

pr.r,1z Acasf,, In
V

fel. Ai pieclici la t*t fie vrf,i

s6

faci.

2"1. Se$prffi vn$jfru

felul lor, cum tc npcri de ele

*I

ffia*6 g*seryti ?n cas# tabli{e cl* ln*[al, sfirme rnici ?ndoite in unghi drepf, pietricele $iau vrcun ghemotoc Ce ats sau vreo cf;rpil *tc.: inainte sfi te atingi de elc, tc ungi cu Aghn:asmfi p* l"af[, ca s6 nu sar6 diavolul de pc clc po tine. Apoi le iei pe Hn ffirag ryi l* duci la o rnargine ele gradin& gi le frcgropi frc p&mfrnt, dtti tngropi diuvolul. ?n casfr fuci cmrat, qtergi cu ilp[ pi cletergent $au sfipLrn locul pe sare ni $tat, deci.ln,t:i curd{ire" Apoi stropegti cu Agheasmf, prin cas6, irnbnaci cfisa trr in Duh Sffrnt, deci faci Sfinpire, Apoi faci Der.legare prin: RuS4dciuni -+- Post yregru,, Vincr"eo, pfinfi la ora 24. 2) Dacfi ti-a pf,tat cu o pata galben[ vreun lucru, o faffi tlt'rtras[, o hXur6, ufl cearceaf etc.: Pata galben6 este cu .,llru'cilciuni pe ea iqi trimite s6 stea diavolul. Te ?mbraci ;i r u lrlrrzu aceea ryi mergi la piafd. H linipte pf;nfi la tine. (',tnrl ;rjrrngi tu la r$nd sd #$mperin $* face tulhur&trex se
r3

rrt'iuntc de rmzolvarfr ; rrl i,rccrci sa sco{i pata. Foat* iess Xa fi*rt cu tripoclolrr rirrrpul fimrtutui trmsnesc perm{ii tn jurul tffiu. Dacfl Apmi Tnninte Ce c#lcat stro1r,rt*r:r ic;it, ai f*cut" tllr&$ire. ${ln$m$ti' 1rr,;tr rrtll cu Agheasrnffi, f;ffi sS * q] d**wpen] gi cfirpepti trncul. Por{i lr ) I )uc[ patn nar imsm,,.,rr t.;rlrrl cf,rpit. Ceem #* ni d*cmpmt tngropi in p6rnhnt.
I

'n{t

,it

clbimctul pntat. ?mgrffipi diavmluX. r l I);rcii pm{1, d&-i Ce pnmran* vr&jit*arei lucrul phtat $i 1rt.,i. liir t'ie pmntru nuf-letul celui care a f*cut pata
n r}' t ( }pa

,lt t';tsl;t,

I clai cuiva ffinu{Tlffi. Lasfr-l frumos impachetat lrrr nr l)ar"c, ste{im- fl vffi lN.ea *ine v& voi, Cel catre va lua
N
r

nlrrr'r'lul ntl va pfr{i ntmi*' Alrgi l'1ci clmr,leger* prim Rugffieiuni + Post n*gru, Vif tr'tr',r, lurttii la Ora 2'e" Vr;iirtgrll de cte n*#muunile p* car*-!i le-a menit tie. E ,iuf ritr;rl 1x' tirtc c[ pi-a printit diavmlii tnapoi' r\r't'rst;-r cste o rnanifestarc care le este caracteristic{l. hlirrrrlr.stir iuhire fafa de tine cfit tinnp stai chinuit pi l]tl tt' r lr.r 1r.1,,r. $i tllanif est* ur$ dac* te dezlegi. t I I );rt'lt lt uns cu necur6leni.i: lir- :;1urli r:g apa qi detergent $atl sfipun locrrl l'ctillr't'liv' ,f,'r I lttr't ('tlt'itlire. ('l l str opc,,sti sau ptergi cu Agheasmfi, irttlil=;tt't r\

1r'r

Itrrlr Sl,tttl r':tsll [4, cleci .faci Slinliret4


Mfu,;

vd sfituieste Arhimandritul ilurion Argatu

Pnnor AmxnNDRU Ancnru

nerea, pf,nfi la cr & ?4. 4) Sac# a uns cu pflcurfr:

Ap*i fa*i Fszlegare prin: Rugfrciuni + Post negn3, Vi*

ceart6.

Aratf, pata de pficurfi la 2-3 personne sau rnficar la o persoanfi fi sfl zici: tlite, $*a pfltat cu pacurfr aici, Nu esfe nevoie s6 uici cfi nunt vraji. Are efcct vtzihil, indatfi vrdjitoar*le s* fncaier* fn chip nefiresc, ffrrd motiv serios de

$t*rgi p$cura, deci faci Curflfire. Apoi ptnrgi cs Agheasm$, deci faci Sfinfire. Apoi faci Dezlegare prin Ru* g&ciuni + Post negru, Vinerea, pf,n6 la ora 24.
Dac[ pata nH iese, dn*i de pornanf, vrdjitoarei obiectul sau fl fngropi. Dac& nu observi c6 te*a uns cu p6cur6 pi mergi apa, ai cearta de la toatfl lumea qi nu ;tii de ce. 5) Ilacf, te*a mAngAiat pe pflr, pe haine, ts speli, apoi spcli pi lucrurile' Te speli pentru cf, ea te unge cu necur#* f cnii $i pe acele necurfifenii trimite sfr stea diavolutr. Dup6 c* te speli, te ungi cu Agheasmd ca sd te knbraci in lluh srf;nt. Desi curfifire + sfinfire. Apoi Dezlegarea se face prin: Rugftciuni + post negru, Vinere&, pfin6 la ora 24. fi) Vrajitoarea te s6rut[: sd $tii cd te-a pspat diavolul. ('incl te-a pupat, eA $i-a pus diavotut pe tine. 'l'c speli, te ungi cu Agheasm$ * Rugfrciuni + pcst ns* F.r'rr Vincrea. pf;nf, la sra 24. tre*i tur$tire + Sfintire * I )rrlcgurc.
itlttlrt'l cilttl vl'r:ir sii tc sdrute, oft se curenteazfrtra atiflger*a
l5

s*ftr atinge de curent electric. Va incerca sfl tr siir"ute ;i nu va putea. Aceastfi curfintare diferil de desr.,1rt'lrL:il clectric6 cs poate exista intre ctou6 persoane inr'flt t rrlrr cu electricitate static6 produsfi prin fmbrficEmintea snrlt.li(:i*t. Hlectricitatea staticfi se dessarcfi prin vf;rfuri: v0r* lrrl tlcgctt:lor, vfirful nasului. Vrajitorun ss curenteazil de o rrursit tlc lcmn unsfi cu Agheasmft cu conditia ca el s5 nu gllr r'ii ucolo e Agheasmft. I I l)oate observi c6 dispare din cas5 un cs&rceaf sau alfu r'vir. ca dupfi rnai mutrte s6pt6m8ni, luni, s6 reaparfi. ( 'itrrtl r"(:itpare nu sste nici o pat6 pe el. Vr6jitoarea l-a clfitit r u itl)il dc la nnort tn cftre a fost scsldat mortul gi i-a f6cut qlrr;lrt'k: ci.'fe acoperi cu cearceaful, sirn{i cf, te apasd ceva
CIu(n

rlt' tr lrc ca pi

ltn;t;tlt'lt"

St' spald * Curft$ire. inalnte de c$lcat il stropegti cu Ap,lrt'n.qnrfi * ,Sfin$lne" Apoi faci Senlesare prin: Rugdciuni I I'ust 111:1f ru, Vinerse pf;nfi la ora 24,
) Vnt_iitorul adl:ce ssfiln sau ia semn de la tine, f1i taie n lrrrt';llir,'n din cearceaf sau ia alt lucru, Fe care ifi nneneqte
H

vl fl;r

A llt.

llccazuri
elq;ti

l! l)lt'il

trezit noaptea de duhuri rele care le clntirrfr

lllefi c;ti uns cu Agheasm6 pe fa{6, vei vedea c&

rk' rrrrrrlr irnrrdiat cum ai a{ipit, t trezegte diavoltrl tle c'lilt' nn ;rrhlrnli suu iti pune mf;na pe faffl o perrioan{l nevlleulfl qnu srrrrli lrc l'a{f, respirafia fierbinte a unei per$(}iulc nt'v{l ,.iur l('ll'lrgc <le haine sau alte lucruri rlrlrti sc ?ttlilrrrgrlf,: 'l'r' l6

vd .r"t'{truir';r{ Arltinttuttlr trttl !ltu t(,tt Ar,titrtg

[}R

li0'l- AnnxnNDRU

Ancavu

scoli $i afurni cu tlimiiic, strtlp(.,Tli ('lr Aglrcasffrn flri1,I ca$fr, tc dai cu Agheasmfl pr: faffi, zici nrfiiir:iuni,ifi faci truce, lrpoi te culci' Altfel nu incr-rlc'uz;1 sir tr r.hinuiascfr pfin& la dimlneafa' Ceasul derytcplillor l(. trr.z,r.;lc la mra S, iar la "l-4 scrviciu cazi de $omn fiinde:ii ni rkrrnril nrrruai o orffi" De ftcest nfiCIaz dau cei c'ar'('nu ri ;ru ,slxrvcdit ryi nu s*au intpftrt*$if de mmlfi ami: lJndc nu krt"uir-:.1ir* Duhu] Sf6nf Dumnereiesc vin pi locuiesc rlirrvnlii. Rezolvare: fii post nogru Vnr('r('r" prirli la orffi 24" + R'ugficiuni. Faci Spoveclanic r ilnpflrtfrganie. La fi,r'rrtrr';rl;i Spcv*danie $e spun pficatclc int.r.pirrrl rlt. la 7 ami gi p6na la vfirsta la care epti" Fnra II: Dacfi necazuri lc ;*r inct.lal i'nsefimn& cfi ft{J ai fficut $povedanie corcc.ril "',N' ;ri ,\llus pircafteXe d* ryi aceea diavolul stfr. I{u pleacii. }i;rt.i pnst n siitrltiirnfrna ryi fle*f din nou Spavedanie, la car* snrri url(' r'(. lri uitat s& spui la
'S

eprind g lumfin&ri e$euate Cruce ,r l.rr I rrrlir'rcirrni: R, X$tNnil + Asatistell klsntuitorului. llul',t lr.r';n'r: icos zi*i $i K"dg cetrere: ffinamme, iartf,*m6 de l';ir,rlr' I't' rttittc, robml T#,u {N} ryi all*rug& de la rnine duhu* nl, r,'lt' l'r'pustiu sffi se ducffi, unds offil nffi 1ocuie$te gi la nurrr .,,1 nu s{-} mni Sntoar*#. l'.ur;r r,t';tl-li, cotr?tinui uilnic su acestea. f)ac[ mai vine ,lr'rr r il;l1 u(l;rpl-ca $at"l xiua Ea [ime, zict de 3 ori: in numele I'rlutttltul'rultti Iisus F{risto$, pleac6 de la rnine. Sau zict de 1 rrr I l'rt sttnt al Mtrfintuitmrwtrui Xisws F{rfsts$o pleacft de la nurrr I .r nnrncle Mfrnf,uit*mxlui {isus ${riq{*$, diavulii p}ea* , ,l I.i rr r':;lt' ur! alt nmffi?ffi car* sfr*l atrumgffi ptr $atan. I'Junr;u nrrmele Mfrmfrwi{errului ffiwrxaneffitru ii alungfi pe
lrt',rr -r. I )rlpii or a 22sffi

,ll,l\ rrlt

hlt':,r;r (c't-rr-nic) ffi


r ;lf r ur= ::( ,tlXt tl 1n",.
,
["]

h{&mflWigmr

ffi

mm} #ffitrff

salvean&., cel

po

vedania anterioarf,

I _l "5-7 -9 Masluri.

Apoi faci h{aslu pcttlt'u it'rliut' tlt. piicnte. $*

fac

unr;u Mlirrtuitmrml $]mann#trsm ffi* scapfl din robia dia,,lrrlilt

tkr

tJlciul de Ia un Masltl sc lirklsr',ytt. / 'r,ilt:, timp in care fii ' potit cu post nsgru Luni, Mit:l'rrtrri, Vint.r'i',pfinir la ora 24. Ztlntc cu 2 ore inainh: dc rrursil ru'i in cursul zilei bei trll pahar cu Agheasmd in c'lu'c pui () pit';=rlrrri mici de UIei

lt

Maslu. inainte sf, bei acest pahar laci "l(l rlt. rrriitf,nii. l{ugrlciuni:

sfr te trezeqti gi nu nr,u ,rrlur r r tlcciit pe la 3-4 dirninea{e, este de }a vr6ji. Sau rlr i ',lt' i'{rnlrr toatf, ziua, dar in clipe cend te*ai culcat $ornr rr r l .r r lu,lxu rrl E;i te chinuiegti t*at# r:oaptea vrf,nd s[

'r l);rt';'t clormi o o16 seara c& apci

rroslrrr rrr:incctat

ln linrpul zilei sc spun: Rugfrr:lurri '/I1NIC + Tatfil

ltil!i.lr.iuni

cle

ct-:r.(*f r..

pe la 4 diminea$a, $i diavolii lucreazfl in Ir rr r , L' i t. tlt' scllril, cle noapte, de revfrrsaful zCIrilor. Dia,'lrrl r,u(' l(' :l clrinuit toatfr noaptea fn zori a plecat la ril* 1r'r l l l.r r:rlxn lul lu cf,petenia lor despre ceea ce a lucnrt. I r, * ,'{'.r ,rrl,r rrlr itt 'tnri dupfl ce el pleac6.
'r,l,,r

nu r\rl,u'ttti

t7

t8

l'

fi ,ulitttt it,;tt, A rhi rna.ndritul

llnrion Argatu

PIttio'r' AT.EXANDRtI Ancn"ru

nu s-au Spovedit $i nH s*au impart&ryit ,Ce ttttlltf vrcrne pilfesc aceasta. Hi ffiu au lfingfi ei fngeri care
rifl r irpcrc ?n timpul somnului. I]aci Spovedanie generals I rlf irc * Sfin{ire"

( 't:i care

l)t' itricrlloni po{i zice rugficiuni ari de cf;te ori te treIt':-*lt'.

+ irnparthpanie, deci Cu-

La Spovedania generalfi $fi spun p*c*rtele lnc*p6nd de ll 7 ani pi pf;n# tn prezent. * Faci rug*ciuni + Post negru V pfin& la orft 24. R. de t'('r(-'rc: Alungfi Dcamfls, de la robul tdu (l{} orice duh necttrat, s[ se ducil pfi pustiu, unde om nu ]ccuieryte ryi }a nrine srl nu ss mai intoarcfi. * Diavolul nu vrea sS se duc6 pe pustiu. Hl se intoarce inapoi la cel care l-a trimis asupra [a" Deci cf;nd tu fn*epi rugflciunile gi postul, fiecare prirne$te inapoi ceea ce a trimis gi are necazurile pe care le aveai tu.

r tr lilt

r', t ltcori epti lcvit .fn tatpi. Acflsta ssfe diavotr" fl rrlrrrrpi l,icancl: Hu sunt al M&ntuitmrului lisus Hristos gi r'n'rir nlri.l la t'el, pleacfi de Ia mine" Sau eici de 3 ori: Iluunnc Iisurse Hrist$a$e h{f,ntuitorule, atrungft acest duh
ni'r rrr;rt clc la mine, rohul Tdu (N), pe pustiu sf, se ducd gi

'l ) l)uclr simfi cfl vine asupre, ta, imediat dup6 ce ai etiprt. vnrc ccva de greutatea unei pfrsf,ri pe trunchi, pe Fi-

ln uun(. sf, nu se rnai tnto&rcf," l'il post nssru V pAna la ora 24 + Rugficiurti zilnic, rrrltt';i l)czlcgare. ('u Agheasmf, [e ungi pe faffr, bei, stropegti prin casf,

Mergi la Sf. Liturghie in toafe sarbftorile. in

cas6

nfumi cu Tfimf;ie ryi stroperyti cu Agheasmfl. * Zilnic csnd e$ti curat iei Anafurfr + Agheasrn6 S fnghi{ituri + te ungi pe fafd cu Agheasmfl. in tirnpul zilei: R " ZILNIC + Tatfll nostru spus cf;t mai tlcs ca s6 ai legflturfi cu Dumnezeu prin rugflciuni. 3) Dac[ egti chinuit de insomnie, de cf,te ori te trezeqti r('r llihlia qi citegti din ea ordonat de la inceput. Pui sefirn tttttlt'ili rdmas li continui a$e sear* de searfi. V6r6nd diavnlttl cii dc cf,te ori te treze;te tu ?i faci slujbil lui Dumrle* t('n, nlr lc mai trezepte.
r9

t ;rlunli cu T'drnfiie. ('u sa poti respinge dutrurile rele, faci Spovedanin l,t'rrt.nrlir + inrpartfrryanie- adi*6 faci Cura{ire + Sfin{ire, ( rrrrtl ii alungi, riiav*lii pieae# trumai dacfi e$ti al M&ntmi*
tul lrlur lisus Firi$;fils"

Mcrgi la Sffinta Liturghie,


1

?n tnate s6rbfttorile"

) I)ac[ ador:mi, dar dupa ce ai adcrmit toatfi noaptea Ir.str:ingc un $arpe care st6 fncolf,cit peste trunchi;i peste 'l'c strflnge ritmic. I rr ,r It'. 'l't: st"rirnge qi te las6 c& cum te*ar zgudui un curent ryi t'lrr'lt.iL' pcriodic li neincetat, toatfi noaptea. nimineaffi tc Irrrr';ti nl:.ti ohosit dec0t la culcare. Este diavol, Chintll
20

lt t7,rl itt u r e'.ltt' tl rltimrurclritul Ilnrion Argutu

Pnnor AlnxnNDRU Anc;nru

l't';tt'lli lttxtptc cle noapf*. Dacd te tre;neryfi ryx vrei ('t'lrcc, tltt pofi fiimdc# mil po$i ridtcn mf;mm. Faci lintha fn interionul gurii ryi ai sfi vezi c5 mr#nm $e crucea lmvery{* p* cemmrai. ta sffi scapi, ap}ici
de la puruetul {4}"
tra carfi ntl ai pus ceasul depteptdtor s5 suns. Sunfr exact ca ceasul la ora 24-sau la ora 3 dimineafa, uneori sunfr la o ord dupfl ce te-ai culcat $i apoi nu mai adormi dscf,t po la 4 dimineata. Apoi la cra 5 sun6 pi ceasul t$u dupfl curn l-ai fixat de $eara. Soneria care te*a trezit in tirnputr nopfii este diavol.

6) Poate auzi smnerii la o or*

lr) Dac[ sunfr de doufl ori, este diavol. it alungi cu'l'fl nr,ri(., rugiicluni, semnul Sfintei Cruci" Zici de 3 ori : ilr nurrrclc Mfintuitorului trisus Flristos, pleecfi de la minc $i dc Lr t'rsu nrca" Pe pustiu sfi te duci gi aici sh nu te rnai intorci . t') [)acd sunft de trei nri, *ste un tnger. Fii atent, ca i{i ,rtlilL'(' iln mesaj, ts avert\zea?'fr de cev&. ,rurctele (b) | ryi {c} se refer6 la taptul cd snneria sund ,,ln;,,rrr"li'' nu sun* o p#rsoan6. I-a scurf timp apare, ryi per,,(|iuul., tlil tu gtii ce fel cle ont este dupfi felul tn care a $u* rr;rt s()rtcria mai tnainte,

prin casf,, afumi cu Tflmaie + Rugdciuni. Psalrnii au mare putere de alungarq a duhurilor rele' Citepti Fsalmii 3-30- 142 + incd 3 Psalmt p; zi de la inceput. Continui a$a ordonat zilnic pAna ternnini Fsalnii. Deci 6 Psalmi pe zi. Dacfi citepti rnai mulgi, diavolul iese Ia luptfi gi $*ar put*a s6 nu rii preg*tit prin Sp*vedanie + impdrtfiganie ca s6 pofi duce bine aceftsts luptfl.
Rugficiunea ?i arde pe diavoli, Ie produce suferinga ca o arsur6. De aceea, uneori vei auzi in timpul rugaciunii mieunfind sau mugind sau urlsnd ca un lup etc" sau se nelinigtesc pi fac g6lfrgie, zgomo{" 7) Poate auzi $onsria de la uryfi: il) DacS sunfi o dat6 este un ha!. Hste bine s6 aprinzi Iu rrrilrilc, s5 f aci zgornot ca sft fug5"

- Strope;ti cu Agheasnnfi

) Sunt case ?n care cei din casf, sunt ridica$i de pfir, ,,unt tl'1;i cle haine, obiectele urnbl6 singure prin cas[. De r.\r.rrrplu, o can6 pleacft qi sparge alte obiecte. Sau $e dist-i

Irrrll irr chip nefiresc, epare zgf,rieturf, sau o rnicfl, ciobiturft, 1r spt.cinl pe lucrurile la care tii mai mult, Acestea apar rlt-;r ltrcrurile, respective fiind de pre{ sunt tncuiate ?ntr-o r ,ililr.t'li uncle'nimeni nu poate intra. in aceste case sunt vri;r irrgropate la rf,d&cina casei. Trebuie sfipat pi $coase vr;i1rlr. clc acolo. Apoi trebuie fngrotrrate tn pflmfint departe ,1,. (';1.\t*t. Apoi Se Sfinfe$te casa, cherni preOtutr sfr facd ,,\l,lrt.;rsrnf, cu Moliftele Sfsntului Vasile. Pen{ru aceastn r{r,,lt.s(r to{i ai casei pi poste$te ryi Preotul. Apoi se facc f hl,rslu. l)cntru Maslu postesc tofi din cas6 o sapt[m0n6 qi l,rr, Slxrvcdanie general6. Se spun pEcatele incepfind clc ln zt. ( 'u Agheasmfi stropepti prin casEg sfiptfimfini astl'cl: {) ,,;11rlrilrrilfi L, Me, V, O Sdpt[mAn[ lVlan J, S, D; (] si=rptir
;r rr

;i

pan fr, la

2t

22

l'17 rltttu t(,yt.'

Arhimandritul llarion Argntw

PRE(,.I ALUXNNNNTI ARCATU

rrr;rrr;t 1,, M;r,

Mc, J, V, S, D. R*pe$i aceasta de 3 ori, deci g

'.rlfll;iltfAffi.

sc linc post, cu p*st negru L, h{e, v, 3ffi zi}e, adic6 sfrptilnrfini . Z\lnic s$ ia Anafur6 + H$ pahar cu I r\ytlrt:usm[, in care se pun g picfituri rnici ete Ulei de la

(l

Mrrsltt. inainte sfi hei acest pahar se fsc 4S mnt#nii. DupS 2 ( )r'r: pofi mfrnca.

Sfinfirea locului, rt.,,.ti t'rr t.lelmdnuntul. Dupd ce s-a ficut rrr .rt't't:ir$i zi torni toatf, funda(ia casei' Dacd nu pofi turna rrr ;r..t.t.ir;i zi, locul trebuie pdzit. Sd nu vinf, cineva care te rlrr',,rrr;rrtt:;tc qi ifi ingroapi in p[mant o pisici moart[ gi un apoi dupf, ce construiegtivezi cd nu se poate I ;iln(. lrr0rl.
casf,, ai veqnic neinfelegere' Se triieqte aqa cum tr;r(':;l(: ciiinele cu Pisica. l)lr:il {i se intampll aceasta, nu trebuie se disperi, c[ + I'r' trrtttr' le dezleagd Dumnezeu dacd faci Rugdciuni

$i

l'r ru in

Rugdciuni:

in timpul rilei: R. ZITNIC * Tatfil nostru sprl$ c6t rnai


lt:s
"

Ssara: Aprinzi trum6n&ri pu$e Cruce + Rugficiuni: 6 Psalm-t + Ac" Mf;ntuitorului, faci ?n fiecars zi" Dup[ fiefi&rn R sau iens, zici ryi R. de cfirere: Doamne, iartfr-mn de pacate, dezleagft vr6jile ryi alungd Duhurile necurate, pe pus* tiu sf, se ducfi ryi la nci s* nu se mai intoarcfr. Dacfi $e mipc6 msnerul de la o u$A singur. neatins de nimeni: Sunt vraji fngropate la rflcl6cina casei. Ffirssftfta la care am vfrzut &cf;asta locuia la bloc, la etaj. Ileci, suh $ipcile de jos care trnbracd carnera de jur imprejur trebuie c6tttat" Ca sa gasegti locul unde au fost ingropate, posteryti 40 clc ztle cu post negru V qi la rughciunea zilnicfi rogi pe I )u mnezeu sa-!i arate gi fi le va ar6ta in vis sau tti va da tlrrlr clc desfaci exact locul acela cu vr*jile. ' Cfrnd torni fundalia p*ntru o casd, mai intAi curefi l,t ttl tlc spurc#ciuni. Apoi chemi Freotul sfr facf, Aghea$trr;1 ('u Molifiele Sf" Vasitre cu cars str*peryti bine tot lncul Irr'r';rr("vtt sta ctsa. Pui Agheasrnfr in stropitoare ryi stro23

l',,\l tt('!l'U. (lfintl te mu{i fn casd noad sau apartament nou' mai s6 rrrl;rr rlrrc:i acolo crucea qi lcoanele. Apoi chemi Preotul t,rt ;r Aghcasma cu Moliftele sf. vasile, ca sd fac6 Sfin{irea i ,r,('r. Stropeqti bine cu Agheasml toatl casa' Numai calucrat }a ur{'r ir (lc blie nu o strope$ti. POate oamenii care au , ('rr:;lilrit.ca casei au injurat, au blestemat, de aceea trebuie ,itrrrtir. l)c abia dupa Sfinfire pofi s[-!i aduci lucrurile.

-:-

care se fac pe cauciuc ars, pe fum, pe mirocu: Ru'.ru r ttcpli-tcute sau pe miros de bdutur6, se resping V' pnnl laora24' t,;r( nnri + Tamiie + Post negru 'l'iirrriia o pui intr-o lingurl qi o fii la flacara atagazu())

Vrljile

trrr lxrr|l'r se incinge gi ia foc. stingi flacara qi cu fumul rrrt.rl,,i prin toatf, casa.zici: Doamne Iisuse f{ristoasc. dt:zh'.r;r,;i 11vr1" vrijile pe care le-au legat vrijmaqii r;titrli $i pc l)r.ls rrt.;;trrrli, pc fumul acela. cearti duhurile necurate, tilr :;lt s0 clucl Ei inapoi la rnine si nu Se mai intoarcir. lil'itzlt
24

l'

tI tirr( t.'.lt( A rhiwtandritwl

ltarion Argfitlt

FnEor Alr,xnNDIt t t Ancnru

,L'tlt'/,lt'p1tlt't'sL't'ostcq;t* de 3 frri. Luorezi fn nurnetre $fintei

llt'rtrti.

'

1r,r iry-tu ?i p6i lfrngffi ceilalfi bani ai tfri, ryi ai pagube, qi rrrlr tut timpul sa iryi restul pi termini salariul fn c&teva nile.
Vr;rjrlsrul re lu*reaz# apa ryi la salariul urmftt*r pi tmt a$4.

l{)) Dacti ai ctre primit s sum# de hani de }a vr&jitnr, pn I scparat, nu fi &rffiest**i #ri *eitral{i bani ni fai p$na
t

?i ?i

l .l )

Vine pri*teffino v*cfna sau veripoera

ryi

te

gftseryte

k'zlcgi.

speli cH apfi 6i detergenn, ?i cl&r*ryri cLI ep#, apai fi lrt'L:i prin Agheasrma pe #ars o ai ?ntr*uffi fi&str#ffi. ffiup# f*Iusire, Aghe&srna aceasta o dai Ia plantn ?n grffidiilfr, ftl"i ln t'irnitl. tsanii fi aliniexi frumos ?ntinryi, ca sfr se u$uce. 56 $tii t':i clac* m*rgi }a rcbinct cu mfiinile dcar unnede ds Agheasmtffi, tmatfl apff. efrr* trece peste mfiinile tatre pi fflsrgtr lt canan s# ffi"mnsform& fn Agheasrnh, ryi sste pfrcat de spurci"rrc m il*hului Sff;nt. eci Cur6gire (sp$lare) + $finfire (cu Aghmasrns) + D*xt*Sftrffi (cu Rugf,ciuni + Pmst negru V. plnri na ora ?4)" 1) tlac& ai relagii, de dat, de f;urnpfrraq dm v$ndut, ryi trchuie sffi deti vr&jig*rutrui o smmffi cle bami, mai fnt$i ?i ryt*rgi ru Agheasmfi. Astf*l nu va putea sa lege vrdji pe ei.
X

ii

tricotftnd. ffiupa cfl pleac6, lucrezi, dnr greryeryti qi ,lt.:,1;rr:i Ei iar lucrsxi ryi grmryeryti qi desfaci ry{ tot a$&.4 pus , lr,r r,', rltr I pe lucrul {ffim i 'l'c ungi cu Agheasmffi pe fa{ii r;i pe m&ini gi ungi ryi lrrr rrrl ;i anclrelele. Faci Cs'mce deasupra lucrului, ds 3 nri 6i t r.r r l)gamne, alwngffi acmsfl rfru qi ajutt-rni sffi trucrez' $i ,rlr{}r sii vcri cfr ltt*rmsi hine ryi nu mei ai necazuri .
lrrt uirrd,

rimp ce numeri hanii sim{i cd vrajitorul t,fi nr('nc;tc vraji cu privirea gi cu g6ndul, f6r5 sd se-ating# de lr;urii tii, se dezleaga asfel: Post negru V, pf;nfl la cra 24 + Itrrl',;'tt'ituti + R" de dezlegare: Sezleagfr, I)oatrute, tot cesa ('{. ;l lt.}illt acesta asupfa banilor mei. I Irrcuri ?ti cere pentru o or5 sau penfru cf;teva minute ,r:,rrnr:l rrt'inscmnatii, ca sd-fi lege vr[ji pe bani"Ti-i d[tnaTn 25

l2) Dac*

l.l ) Poate ai $ p*rn# *arffi con{lne un ghemotclc fit] r r;1 ;r, vreun gh*mn*t*c ds ffi{#. Fiecate e{e are alt6 $*rffi3'}ifi, .rlr(.. l)oate g&seryti Cmu& t:e$m de *hibrit pu$o cLl f*sfmn:l r,1 l 11 vfll"f, ca sfr ni csmrtfr, pfie{* gfrseryti stfrruin# jur:n#ri gffismryti # sfbar$ lrrr:,;r prin toatfi f,&$ffi, ca sH ai h*mtrffi, p*ate 11rntlrttf,, c& sa-{i mearg& innodat, ou piedici la tat pasutr, v I (-{ } h:rListfl Cu nodUri, vrf,fr CArpA rnufdarfi. 'l'ot ce gaseryti, ingr*pi tn pfirnf;nt, deci ?ngropi , lr,r vulii. Apol, taci Dezlegare, prin: Rug#ciuni + Post negrtr'

\'

;r;uui la ora 24^


I

I ) Pgltc trimite o pisicfl care intrd ryi ss ;tergc (lt' lnI , ,. ;s 1r ctrsfr. Pisica o stropeEti cu Agheasrn6. Dilci*l l)();ttl;i \ r;ttr, vir tniorlai ca lript[, iar clc Agheasmfi fugc26

Vfi .rl'fitttit,glt Arhinutntlr ttrrl I!,rr tttrt Ar,ryrrtu

Fnnclr AmxnNDR,u Ancltru

Sjtcrgi crr ap;i l;i sdpun suu de carc s-il $tcrs pisica. Darjf, ca ;l trchrric sn ftrci curat. Apni rytt_:l'gi ( luri'rfirc + Sl'infire. Apoi Dezlegare; se lacc pr irr V, p0n6 la ora 24,

tltrlr'l';lr-:nt, toate lucruritre Iusl rrrrs;i cu spurcfrciunl,

cu Alllrt';rsm[. t]eci faci


l{ u1',;it.irlrri

+ Post nsgru

irnpartdgit.

16) Dac6 vr*jitoarea tc-u unri, ;t t r' ('il u n gest fl$&, te rnfrngf;ie apdsat din cap, trccc pr.str. spinin (. ;i ryold, deei te ;terge ap[sat pf,nfr jos. Nu-i zici nimic. Ha te*a unri r.u nr'('ru';ilt.nii. Acasft fe speli, i{i speli hainele, apoi tc unfl,i r.u Al,lrt';rsrnf,. Deci faci Culr#gire + Sfinfire. Dezlegare se face prin I{ u}i;tr iu r r i r ['nsl negru V. pf,n6 la ora 24. Este bine s& ai la tinc {} lxtlist;t nnrt'rit;i cu Agheasmd, cll care sd te gtergi din cirrtl jrr r';urtl Illr{isfn aceasta poatc l'i pusd intr-o pungl'r nrir':i (lt- pl;r..ilrr'. ('ind vrei sd speli aceastfi batist6, mai intai r l]nr l:r u:i(';rl. !)acd o vei sp5la a$a umed6, ss va translorrrr;r nr Al,lrt,lrsln;i toatfi apa cu care o vei sp6la. $i dacil tllt't.ll('l;r L'iuurl, lhci picat de spurcare a Suhului Sf0nt. Pofi pdstra la tinc ptr{ir ni A tllr,';r:; rr r;t 1rr rsii intr-o sticluf6 mic6. * Ca s6 pofi*respingc vnl iilr', tr t'l,r nt' sri I ii lipovedit ryi

17) Dacf, fi s-au ptls .qput"c:11'runr nr nrilncirrc, [i-a p$ngflrit irnpflrt6$ania ryi rlupii ucr:lstr vr;i;rk. ;nr irrtru'c" iti tri,rr.7

nutr. ;rpoi vrftjitoarea niqte a$e mici cle un centimetru cu .,tnrrciciuni pe ele"t{i alunecfr pe gfit ffirfi s& le poti opri.iti Irrrrrrtt: scame, praf, toate cu necur6{enii" I r* in timpul acesta i{i este rf,u, ai boalfi gi neputin{fr, ..,rr r, nlt poti munci, ai piedici tn toate, cf, diavolii trimiqi , l,' t'.r stau a$upra ta qi ss opun la tcate acfiunile tale. [']'.rlrtca nu [e tras6 sft dormi, amzi ?n urechi huietul iadu]ui, rlrrr;i suilete care se repet6 la nesfffr$it, unul pe o notfl nr.rlrri pi altul pe o notft j*as* Huuuu, Huuuu, cars se repetd l;r n*il'firpit. Dou6 sunete pentru c6 toate lucr*riXe diavo* It',;tr sc fac de dou6 ori. [Jneori se fac o singurfl datf,, auzi un singur sunet, aceeagi not6 repetat6 la nesfflr;lt. $i nicic* ,l.rtil de trei ori. Cifra trei este nunn6rul Sfintei Treimi, de .rr r'lril toate lucrfirile l)umnezeieryti se fac de trei ori" De ,rt rr'ii fraza de dezlegare a vr6jilor $s roste;te de trei ori" I rrcrczi ln nunnele Sfintei Trelrn.i. * Ca s6 scapi, iei zilnic Anafurf, +Agheasm6 un pahar. trr r:azuri mai grele se face Maslu,Tii post o s6pt6mf;nfi, l,rr'i Spovedanie genenal* + tmphrt#ryanie, apoi Maslu. Deci l;rci Cura{ire * Sfingirs" Apoi te fere$ti; nu m$nca de la al!n, chiar dac6 vezi cfr persoanft fiartr ?ti oferfl rnf,nfincf, eil rrrsrispi din acer* mfrncare. Cu orice te rnai descurci, dar cu r (' inghi{i. i'n mfincare este mai Sreu. Dezlegarca sc l"ucr 1,r in Rugflqiuni + Post negru V. p&nfr la ora 24, Rugficiuni: in cursul zilei: R" ZILNIC +.Tatf;l n()stru .\llus cit ltuti rlt:s. Seara: Dupfr ora 22 aprinzi I lurnfinari a;icr.:tlc ('l'ttcc ';r citegti Ac. h{f;ntuitorului"
28

*t

l,l

rf, 1{u tt'.7tr'

il rltintctrtdritul

ilarion Argntu

FNEOT A,INXNNDRI I ARGATU

/ilnrc lrcr un pilhilr cu Agheftsm& in cars pui I p**aturi


llllt r tlt. rrk.i dc: Iu Maslu. fnainte sfr hei ace$t pahmr, faci 40 rrrfllfllrir. l,u 2 orc dupfr ce al bf,ut acest pahar p$$i msmca
ntiln('ru'e dc post.

r\lllrr.usrnir, ryi $* astupil cu cimen[ sau ipsns, dupfr cufi]. est* r ;y s l . t)ac[ groapa este in curte, dupft ce $*a golit, se asfupfi t 1 1rf11int, apoi se strcpe$te cu Agtreasm&. Deci Curflfire + Slrp[irc. I)ezl*gare se face prin Rugficiune uilnich + Pos{ 1r,!lr"r"r V. phna Xa ora 24. Seara citeqti Ac. Mfrntuitorului"

Dac;i vezi se{ru}ul ffi sau semnul T* $au L, este un ,\r.nln al celor rfri ryi fnssarTlrlfi sfr i{i rneangs cotit. I)ac[ vezi semruul &, ?nseannrufi sfr iti rneangfl cntit gi unr(xlat. Piedici. ilacfr senrnlul este pe lenjerie qi n$ iese l)r rrr l'icrbere cu hipoclorit, $n decup eaz6, ryi ceea f,e ai der:upal ingropi. Cearceafml f] cfirpe$ti qi fl por{i cf,rpit. ffiffi 1:oli, tl ctai de pommnfro $S fie cle (pentru) sufletr,rl celui #are ;r l';icut semnul. Cetr f} prirneqte cle pornan6, nu pfi{eryt* ninric, i'ns& vrajitnasea vine gi te intreflhfr de acel obiect, Hn tlrr dc necazunile pe care fi Is-a menit {ie. l)ac6 ssrnnul este pe obiecte clure, se rdzuie, $e $terge s('nlnul qi fn lncul trui se face semnul Sfintei Cruci. Ileci rytr'r gi sernnutr satanic ryi se pune in loc sefilnul Dumnezeiesc. l)eci, se face Curf,{ire + Sfinfire. Dezlegiarea se face lrrin Rugficiunea uilnicfi + Post $egru V. pf;nfi la ora 24. Scura citegti Ac. M0ntuitorului,

lli)

Z0) DncS gfrsepti rnort6ciuni aduse sau oase de mort .,,pr alte $pur#fficiuni, le iei ps l'flrary ;i le duci departe ce r :rsir pi le imgropi. Fo{i sff lc ?ngropi la marginea gradinii t ;r lr:. lngt#pi ctiavolii. in nnxarmrffi, locuI pe cffre au stat se spalii cu s6pufl, apoi .iL* gterg* *u Aghmasmh. Deci Curflfirs + Sl'in{irc. ffierlegftrffi se fncm prin Rugficiunea zilnicfl + Post ne* q:ra 24. S*nna aprinui I lumfinfiri aqezate Cruce llr-Lr pfrna la :jr uiteryti Aq:. fu{sntmttmrulaxi. te} s6rac aprinde o lumfrffiars
rillu canctgla.

[e mmgi crl Agheasrnb pe fa{a inainte s& tr: ntingi e*e vnffi.$i ra sfr nu sarh diavmtrii de pe ele pe tine' Aten$iel Pentrw dezleg#rffi vrdjilor se folosegf* Agheasm& frtcwtd cu Moliftede ,ff Xdnsffe, fiindc& are putere rnai mare de alungarft a duhurilor rel*'
Tmtd*aLtrnm, sffi

l9) Gropile rnici pe care {i te fac ?n cas6 ryi pun in ele o l)r(.tricica sau alte mfi"run{i6uri. Fietricica este diavoXul 1or" Goleryti grffinpa, ce g#sery{i tn e& trugrupi la marginea lirir(linii sau departe rJe c&$*" ffieci fngropi diavolul. Dacfi liroul)l cstr: ?n casit' se spa[6 fru detergent, se ryterge cu
?9

Vrdiile pot .fi de dimerusi*tni nxnri sfiu pot fi rnimrn ,uscr,tJe ;( IJn fir cle p6r cu spurcfrciuni pe el, aF de 2
lungilTle, $came clp un anumit aspect, puf de pfisfiri rnoar* tc, fulgi, pfir de mort tfiiat mflrunt, frunze, petale sau flori de la mort stc.
3f)

Vd sfdtuieste Arhinteuulrital

Ilurutn

Ar,gtr[rt
['R

2.2. Dezlegarea

vrijilor

tloI'

Al,H,x ANDRT I

Ancnru

Fentru dezlegarea vrdjitor, trfirlt'ruut(r rrt .fuce lucrare


invt r:;d:

/\'. rngropr.

Ei aduc (pun) vr6ji. Tu le indcltfirtczi din casd pi le

ung cu spurcflciuni. Tu spcli, crrril{cpti. - Ei pflngfiresc. Tu sfinfepti cn Aglrclslnil. Ei menesc (gfindesc, leag{l L:u g,iinelul) vrfiji" Tu te dezlegi prin Rugdciuni + Fost negru. * Ei af,urn6 cu fum. Tu afumi cu tfirnfiie . Hi ?ti doresc r6ul. Tu le elore;ti hinelc qi te rogi la Dumnezeu ca s6*i indrepte ca s6 se lusc' tlc: accst pflcat" Ei ?ti pun spurcf,ciuni in nr{hrcurc cu s5 te pf;ngdreAscfl. Tu te curlfepti cu Agheasrnf, + Ilosl + Spovedanie + lmpflrthganie + Maslu.
H,i

I- {',l IltA'l'[lLE I I M;rr ilrii rc ungi cu Agheasmfl pe ffini gi pe faf[, r rl qf, lllt sitt'il diavolii cle pe ele pe tine. ,tl Aput stt'ope;ti cu Agheasmf, ceea ce ai gdsit' i ) ,St. irr4cpf,rteazfl din cas[, se ingroapfi ?n pdmAnt
r'r

flgilt', rlt'L:i irrgropi diavolii. ,l) lilrt.li cu ap[ gi cletergent sau sfipun locul pe care au
f11t

*rtrll vl

lr. dcci f aci Curdfire.

tt.,\1,'INTIRE r\1xn ptcrgi sau stropegti cu Agheasna[ in casa ta. f lr.r 1rrrlrruci casa ta in Dutr Sffint Durnnezeiesc, adicb faci
'r I I lt It I t'.

2.3. Curn respingi vrf,jile


Ca sd pogi respinge vrdjile: a) t'rebuie s5 fii Spovedit Ei lrrrpf,rtf,ryit
*+

lfii7,,f,,EGARE l,nstrr I negru + Rugdciunile dezleagfi, toate vr5jile' I tr.t r luci l)ost negru V pfind la ora 24 qi zilnic faci Rug[r

lll.

trIilI l() lrrirtute sau o ord.


l{ trg,irciuni:

in cele 4 Fos*
r

turi.
b) Trebuie sE nu lipse;ti de la Sl.. l.iturghic. c) Trebuie s6 ai rugdciune zilnicll l() rninntc sau o ord catre Durnnezeu. d) Trebuie sa fii Post negru V pihrfi ln t t:'tr 24. Cu vrdji\e pe care le gdse;ti p,r(,('c'rlc'trz,ei u,vtfel:

iir timpul zilei ztci: R. ZILNIC + Tat6l nostru spus


itl nllli dcs.
Scara: apri nzi N1;rrrlttitorului.

lumflndri a$ezate Cruce gi cite;ti Ac.

Mdtdnii faci cf,te pofi, bine este s[ faci 40. R. cle cerere, se spune dtlpa fiecare icos.

3l

1't.l

l'( )'l' AI.EXANt)RtJ

ARcnrtl

-1.

fntrehdr{ pr r#sp

lrarus:,*tri

buie sd facefin cfrwd mrg#rn lsPne* { .cn sdi ne t ttr,(t,t('{i MottftelB tl$ Vssi{,s? a ) 'l'rebuie sS tie Spovediti ryi Sntpartmryigi bnlnavul gi , t'i clin familie: p6rin$ii; scgi#sngr"rl,: fra$ii," peratru frfieasta Itt'lrtric s[ fac# a sdptfrrn#in* cle posf dacfr $e gnsesc fn afnra ,.t.lor 4 Posturi din ftffi, Se face Spovednni# Seneralfi, na car* ',(' spun p6catele incepfind de la ? ani pi p$nil la vfirsta la
t

('('

re

rr rl tnr r:cl trolntlv. cei din famitrie qi poste$te ;i Preotn l ,r lt lt'l t lurvolii silr pe e[ cfind citeryte M*]iftele' ,l r I ):rt'lr nu sc vinclect, inseamnfr cft a uitat S[ spun6 ,irnt ,t ilr,full.\ Llll pfrcat g{eu, un p*cat rnfife, pe oare nu l-a r,Irnr t.rlrI 5i tlc aceea diavalul st6. Nu pleaef,. t.) ,\;i l'ac[r din nou tCI{i s $pave*daruie corect6, apoi iertare de pflcate gi vindecftre de bca16" Ss h{;r:,lrr
lrc.Fr

t;ri I r 5-1 -g lVlasiuri. Vede de la al cf;tel*a fipare vindeqa!r,;r l);rgir te-ai vindecat, te opreEti, nu nnili faci ryi celelalte M,r;lrrri. Se merg* epoi la Preot zilnic c& s[ citeascE Mo' I r I rr.k:,S l. Vasile psntru alungarea duhuriloqnecurate" \

lrcntru

('ilro epti

b) in ziua cf,nd se citesc Mnliflete Sf. Vnsile tin p#$'r ilegru cel bolnav pi cei din familie qi; postepte ni Preotul" ( lu c$t postcsc rnai rnultq flsr$qfinn, cF atf;t nai pr.rternic# cste rugficiunea, Diavolii plencfi mr.lrnni la 6rust nngru" Pmntul nsgru este o Crucificare, o jertfire" Frin Cnucificare l-a invins lisus ps satan. $upa citirea Moliftelor Sf" Vasile cqi neputinciogi pot
rnfinca msnc&rs de posf.

t'{, trebwie s*fr .fm**tm cfrnd vriln sd lucem acasd


,"1,r;lr

irr,rmti, ndic6 Sferyfanis pentru

Sfin{irefl casei Ei a celor

( (.

c) Pentru boii rnai grele se citesc Moliftele Sf: Vasile lrr 6 dimineafa, la ora 12, la 1S, tu 24,,1a S dimin*uto" Astli:l respingi diavolii din toate schirnbnrile" $i diavolii lu* cr"oazfl in ture: de zi, de searft, cfe.noapte, de rev6rsatul z,o* t iltrr. Pentru aceasta'trebui* po st negru nefntrEr,upf. Postul
33

locuies* in ea? r\gtieasrn* ost* cuv&nt romfi.nesf," Sf*$tanie este cuv&rrt :,1;rv. Amfindcufr au acetraryi fn{eles. Ag/*r*s ?n limba grsac* s \ l ;utL. Atunci cflnd $e face Agheasmf,, poste$c to{i ai casPi :ir poste$te qi Preotul. * Dupil ce s*a f6cut Agheasma, $8 poate mfrnca. Postul 1r:gru se {ine ca sfr fie mai puternicf, rug5ciunea. Cu cilt pgstesc mai multe persoffne, cu atst mai pnternic6 este S l'infirea, deci va fi o Agheasnnd rnai puternic5. DacE Preotul adaugfl la aceasta Agheasma Ui Moliftcle Sf. Vasile, atunci ea va avsn putere 9i mai mare de
alungare a duhuritror necurate.
34

PR gc)T
1

AlnxRN

DRl"f

Anq;n'r'u

r, lttt tu(,,!t( tlrltinutnrlritul !lsrion Arguttt


t

('rintl l'uci Agheasffin, trebuic sf, fii curat de 3 uile:


litl;1 lrrr{ic, l'iirii l"r:mat, f6r6 retrafii cu so{ia"
I

larcil

e;ti bolnav

Se f-ace o sapt*mf;nfr Post + Spovedanie gfineratr& + lrrrplrtf,panie. Fac spovf;clanie Senerala cnl boln*v, parinlii ,,qi lnnricii, so{ul gi fxafii cetrui bolnav. b) Ztlntc, diminea$a sau cu 2 ore ?nainte de mas6, iei Analurd + Agheasmfr, un p$hf,rel mic sau 3 inghi{ituri. c) Vinerea sf; tine Post negru pfina la ora 24. d) fn fimpul zilei sn splrne: R, ZILNIC + Tatal nostxu ripLrs cfit mai des. Se&ra dup6 ora 22: R. ZITNIC + Ac. M0ntuitorului, 40 rnf,tdnii. La Rugaciune se aprinrJ 9 lumenfrri *gezate ('nrcc. Cel s6rac aprinde o lum$nare silu canclela" ilup$ ficc:.lre icos adaugi R, de cerere: Doamrlo, iartfl-rnfr de parrto pe mine, robul T[u (l{), gi pe cei din lamilia mfift. I )r:zleagd, DoArnn*, toate vrajile ryi hlestemele cu care nr utr legat vrbjmaqii qtiufi qi neqtiu{i, dezleaga-le qi intru rrirnica sd se prefacfi. Alung6, oamne, de la robul Tf,u (N) toate duhurile necurate, pe pustiu sS se ducfl qi la mine sf, nll se mai ?ntoarcfr, iar pe mine vindecfi-m6.

r)

sfr [e \,,rlt.i;tr tlin nou ryi spui gi pficatele pe care ai uitat ,{lrnr Sr l.nc l-3-S-?-9 Masluri. Dacfl te-ai vindecat dupa mai faci $i pe celelalts' lrr rrrrnl Maslu, nu le 7 zile, t ilciul de la un Maslu se lolose$te timp de Irrrr' ilt r:llre $e {ine post, cu post negru L, I\{e, V pfrna tra ir .).1 . Irostul negru trehuie inso{it totdeauna de milnste-

'r

nrr I )li

la 3 sfrraci cf;te tltl ban' ,l,ihrlc 9 ss h*e un patran cu Aghcasmf, ?n care se pun mici de LIl*i rle la Maslu. inainte s5 bei acest pa'rr;rtur-i 4# mfrtnnii. po{i mf,nca la clouf, orf, dupfl ce ai Ir,rr jr(-t';rc s[ luctene' lrrrrrt 1r:c$t pahar. Laqi timp uleiului dc la Maslu
It ugZlciuni:"

ziler se spune: [t . ZIJ.N IC 1-l"atfll ntlstru ,,ll*ri cat mai d*s. $upa fiecane R. zici: Doam'ne, iartf,-rlo'
f

Nwapx,,I

e) Nu lipsi de la Sf. Liturghie {de la 9-12 in intregirne), este cea rnai puternica slujbfi.
Faza

II:

Aft R. NI{ searu dmpa clrn ?2: ? KILI'{IC + Ac. }vlflntuitorurui "tI r lt. cle cerertr. sfirac [_a R" se aprinc g lurnfinfrri puse cruce" cel .rl)r'incle * lumftnare sau candela' Cine nu are Acatistier, ?n locul Acatistului va zice: It ZILNIC + cle g ori Tatnl nostru + R. de cerere' Procerepefi tlt.zi astfel: 3 m[t6ni1 + Tatf,l nostru + R. d* csrere $i ori Tatal nostru' ;rt.L:usra pfinfi irnptrinegti 40 m#thnil qi de I Dup6 vindecfrre, duci la Altar a Liturghie vii, cu .,r1 saLl trei lumflnfiri aprinse + dar de mtlllumir*' Robul lui Durnnezeu (N) mul{unlcsc Liturghie

)'illlllle' vindecfi*nnfr'

vii:

Dact nu te-ai vindecat, faci Mastru pentru iertare de picutc. Pcntru aceasta se tine post o s6ptflmfinfi qi te Spo35

pt:pLru binefacerile

primite de la Dumnsueu"
36

I tr

tlit*tt'.ft( Arlilmandritulilarion Argatu


PRn( )1.

At,rixANl)Rt t An<;ATIJ

tlc lnul;ulnine pe cars tr-ai pus pe rnffi$# ?maintea I )r'r!rirtrltti, ltlrtrrnt din fructe, pfrine, mfinc&rs, pr6jiffiri, se unlr;rrttr lu siraci la sfsrryitul Sfint*i Liturghii. Dusrrnszs1r II r v('.]tl-r cu dragclste Ia cei recunosc*tsr;
l):rr.Erl
"

I)ucd t{i
l,'aza
tr

este

fricd fn casrt, pe strad&,

este de lffi vrfiii.

a) Se face pcst ff s#ptfimfinfr + Spovedanie generalfi + lrrrPtirtfipanie. La Spnvedania generald se spun pfrcatele tn('("lrind de la 7 ani 6i pflnfr la zi" f)) Fost negfi.t V, pfin6 la ora 24. Postul negru trehuie sl lle inso$it de milastenie dai la 3 sdraci cfite un ban sau
r

rr rrilrrica sd se prefacfi. Ceartd duhurile nccurilte ., I]t' l,u.,tnr sii se ducfi ryi la mine s5 nu se rnai intoarcf,, iar l)c n n n('. r-tthul Tdu (N), vindecfr*mE. Slrrr.ict: hoamffi$, arath*nri pts cei carermi fac vr6ji, ca '.,1 lrni poi leri de ei. (line nu ftrs Acatistier va spunf, ?n locul Acatistului ,lt'{} ori 'l'atdl nss,tru + 4fi matfinii + R. de cerere. t.) Nu Iipsi de la Sf. Liturghie (de la 9-12 in ?ntregime)
rrrn
rr

r lt x.rtc sarb6tcrile.

ru.incare.
t:itr

Zilnic iei c buc&{ic[ de Anaf urd + un pdhfirel mic cu Aghcasrnd (3 ?nghi$ituri) + faci 40 mf,tanii, Prin casfr stro* Pt',s{i ctl Agheasrns gi afumi cu tf,mflie. Tfimaia o dai ca sf, slt';r tn altar la o Sf. Liturghie ca sh se Sfinfeascd. Poate cS
rrrr

Faza II: Daca nu te-ai vindecat. a) Chemi Preotul ryi faci Agheasmf, cu Moliftele Sf. V:rsile" Cu aceastE Agheasm* stropegti prin casd astfel: o :;rtl)tamfin5 L, Me" V; o stptamfinfl Ma, J, S, D; o s[pt6-

iltl fost sfinte t*ate mf,inile prin care a trecut pfina sfr
d) Itugflciuni:

:rirrrrgii la tine ce sfr o cumperi.

L, Ma, Me, J, V, S, D. in tirnp ce stropegti cu Agheasmd sau afumi c$ T6rrriie zici: Alunga, Doamile, de la robul T[u (N) gi de la t'as& mep orice duh necurat,lq5 se duc6 pe pustiu, unde om l rr locuie$ts, iar la mine s6 nu se mai intoarc6, iar pe mine
rrrirnf,
v

inclec6-m[. '.

In tirnpul zitrei, zici: R.. Z{LI-{IC + Tat5l nostru cAt rruri des + R. de cerfrrs: Doamne, iart6-md de pdcate,
lkramne vindecfi*rn6. Seara dupX ora A2: R" ZILNIC + Ac" M0ntuitorului t) lttmiinfrd aprin$e. ffiupf, fiecare R. t sau ico* nict gi R. de ('('r("rc: Dezleag6, floarnne, taate vrhjile, toate blestemele ('rr t:;rrtl rn*au legat vrnjnnagii rytiufi;i ne;tiu{i, dezleagd-le qi
37

* Zitnic te ungi cu Agheasmf, ps faf[, iei Anafuril +

hei Agheasma. tn zilele cf;nd nu e;ti curat, nu te atingi de


lrcesiea.

Faza III: Dacd nu te-ai vindecat, inseamnfl cd ai uitat uns un Pdcat sir spui sau ai ascuns Ltn p;" greu { $i de aceea diavtlltrl st[' nu p]eac&, - Faci Mastru. Pentru aceasta fii post o sdptflm0nfi ryi tc spovedegti din $ou, spui Ei pdcatele care nu au ttlst spLrso,
3B

l'rr r ltttttr(,.1't( Ar!rinmnrtrirul {l*rion Alg*rer

Fng*Y

Ail""k

xnN Lll{ tl Anq;nTu

,'1 I rrc i lvl:r.q lu. I );.rc6 te-ai vindecat dupfr" primutr klaslu, te i,l)r t'irti, nrr lc nrai laci $i p* c*lmtrnlte" [Jtreiu] C* lm fu$mslul $s l'loscllc tirtrp tlc I nile, firxrp ffar* tii p*$t cffi po$t negrlt L, N{r', V' pf,nil l;r ora 2&" Zilnlc fn cffirsul zitrei sftr,r tr{.} 2" or* fnaintm els rnffi$fi $fl lrr.;r urt p;rhar" fir."r Agh*asmfr fn #artr pui ryi P pie'frturj mici de I llci cle tra &rlroslm. tnaimte sa h:ei acesf pnhear f mci 4S rnffit&nii" Pentnu c;auuri mai gre le, mcrgi la Fl c*t, cfr sfi-{i ciIt-:nsch M{. Sf. Vasiln. Fer}tru ar:easta, {ine pmst il*gru cel lxrlilrv, cei din fanrilie pi postnry{.e ryi Prcr:tul. Cei T}ep}"}{ixlcioqi p*t ntfinca dupffi citire& Mnlif'telor:. Postul mefiru $* tinc ca sfr fie put*rni*d rugaciuncn. *-ffiu1:fr vindecfrrff. duci ia Altar o [.itLrrgl:rie Vii, cm Car
.

rl

d) "{'ii p*st x}ffgrLa V pfinfi la ora 24, r:) Seara: K" KITNIC + Ac; Mf,ntuitnrulmi + R" d* ce* r'r (.. Dmxleag6, ffioarnffis, tq:ate vlajilc ryi blm*tsrnele cu #ftr* ,,r ;rs l*g;rt Joryu*amii rytimgi pi nerytiu{i., clm;rl*agfi-lc ryi ?ntru slrricll sS $s pr*fm#&, alerng6 duhurilc ilef;ttr&te, pfl pustiu

rk: mutr{wrnire"

min* sffi mr* $tr mai Tntoarcfr '/.i*t: ffi*amn*, arm{fr'-mi pe cei carc-mi fafi vrmji Ca sfi irr.r pnt feri de ei, 1.icl: ffiexlefi.S#, ffioamffi*, clarunilc cle harnicie, pn"ic** ,,.r t- r-ahcter*, im$mlepclmnm, memoria ( [inerea ctre minte), I rrr.rrti;1, fn$m{*g*r*a etf;.n fi&r# rni-au fost legatc, alungh dtllrrrrl: no$ur{}tfi, p# pustiu sffi $$, clucir ryi la nrinc st nu sc '["6u (N), vindcct-ffifi $l ili,ll iptnar#ffi, ims' pffi ffiisle, rotlul.
,.r :;(: clucffi ryi lm

rlttl;t llla"
I

*
i

rt

Ilutd *gti nepntirccio,s, trti po{i mun(i, cutulirele swmt n-tTrnrle, iur rneCiri; nr,t gisesc ce boaLii tti. Este rl* d*r

vrr1ii.

Irarn I: a) Se face o sfrptamfrn# post + $pmvedanic gsnnral# + lrrrpitrt66ani*" La Spovedania g*nnra16 se spurl p[catele fn*
ccpiind de la 7 ani gi pf;na la zi" b) Ilimineaga $au cll 2 $r* ?nainfe de masf, iei zilnic fi lrrrci{icri cle Anafur6 + Agh*asrnfr, 3 ?nghifituri" c ) Tn tirnputr zilei zici R. ZILN{C + "tatfrl nostnu c$t irr;ri tlc:s" t)upa fiecar'f, R. ric;i: il*amrlfr, iarth-md, I)trarutne,
I E.o t A fa k A t A A I . ' t

) t{u tipsi dm ln $f" $"*iresrgh[e, #,sh* csfi tmiti Pmtmrnlcft gi ptlmfr la nfffir* lr r 1lr;!, ujutr:r* gtligg?*t dgcffi stmi ** }m $mceput rt I ;ii lrtcnt la ?ntr#ege slmjh&. l,'itr,in I$l ffiAeffi XlLa [e-a[ vindmf;{{{, fnsmilrnnffi tr* nu $*mu .1ru'; trtate p&catelm. Apmsfr un p6cat per$onal ps care nu ! ., :)llus sau apa*ft un p&cat din nf,arn: huni*ii sau parinfii
. .

rrri ,ru .\pus toate p&cntele' Sr: flace hrlas]u. Psntru ao*&sta, $e SPuvedesc ts$i
ir{

din

iu :,,t .\pun pacatg}g pg f,4rs" &u uitat s6 1* sPunft" Tin rnai rrrt,u toti ptlst c: sflPfhmfin& ryi dup* $p*vsdanie sfi face
'\ !,r',1il.

\' | | rt l('r,'li ttt;i

"

lk:iul clc Ia un Masiu se fnlose$t* 7 rile, tirnp ?n , ut' ,.;("lirtc l)otit cu lttlst ne$fu L, Mn, V pfin[ la ol'lt 24'
t

3t)

40

1'rr \ |tttttr('.1'r(

Arhinwtndritul I{nrion

Pnnor AlnxnN
r{r,qru,flri

DI( t"l ARGA"I'I-I

/ rh rrr= lrt't utl l)llhilr cu Agheasmd in cfrr* s# prlffi P picffifl^nri rrrr('r tlc t Ilci. lnainte s6 bei acest pahar, $n fm* 4S rn$tftruii" I'ulr rttlittcl"t la 2 ore de la e#*st pahar" Astf*tr laryi tirnp
I

llt'irrlui dc la Maslu ca s* ltxcr-*re. Rugaciuni: de zi $i ctre $nnr6, Ia cffirs ada*gi R" eic c**
l't'
:

I ('

Doamflo, dac6 boala aceasfa sste ctr* la p6cafele mele seu de la pf,catele celor ctin fesrlilia n:efr (p6rinfi, hunici, sofie, strfhunici) rnilusriveryt**tfi, iartf,*ne ds pficate $i vindech-m6. Doamilf,, dacd boala aceasta estc cle la hXestemele cu care am fost hlestemat satr dc la Lrlestemele cll care eu singur m-am blcstemat., Doanln*, milcstiveryte*te, iartf, p6catele, dezteagI Lrlestmmetre gi
vindecS*rnfr.

Soamffis, qlacd boa[a aceasta estc cle la vr*jile ffrcute de vrfrjmaryii oarneni $au estc cle la vra.irlla* $ul diavol, Doamiln, neilostiveqte-te, iartii p6cate* le, dezleas6 vr6jile gi blestemele, alung[ duhurile necurate, pe pustiu sh se duc[, uncle om nu locuie$te, gi la mine sh nu se mai intoarcd, iar pe rnine, robutr TEu (I"{), vindecd-md. Se rnerge la Preot ca sd-i citeascf, M. Sf. Vasile. l)t'rrtru aceasta, fine post negru cel holnav, cei din familie
st
I

l.x)stc;te qi Preotul.

l"ilza III: Cfrnd apasd pdcate grele din neorn, c& ucit lt'r i rttLr lte sAu vrzliitorie, cf,nd apas6 pflcate personale
4t

cfiror $-& f6cut vrajittlla ci Ei 'r, ilur"ani in qir nu s*all clezlegat s[ au l6sat sA ste& trescapfl cle:diaval, ,lr.rvulul ani mul1i, acurTr. cfincl vor lrrut. lrost ne?ntrerupt mai rnulli ani la rffnd, cu multe zile ,lt. l)ost ncgru L,, Me, V, til perioade de post nsgru'qetntfe* rlrtlr .l-1-q-T4-21 -30 zile" Dup[ ce ai lucrat cL] *l ,sau clupa t (. I 1i liisat sa stea la tine rnai rnulfi ani fiindpA nu te-ai ,1r.,/lsgilt cfrnd ti tr-a trimis, acum' ciirtd vrei s6:sfapi de el, ,lr;rv6lul nu plelrcs ugor, trehuie un c{'clrt rnai rnftr$.'Acegti : nu clorrn, fts mhnsnc$, ?i ',rrrrcni surlt chinuili dn rSiavoli ,,;rlrrt cliavolutr qi ap*i de #u ei de prirnint, qi de.acefla fac Ir;rr.ruri repe,tats. Mi-a spus CI bolnavit c[ dupa cfl o ridicfr nir ltie nici*det* pe Cs partn va cfrdca. ,,M[ tncon3*Yl i trrrrrirrf, purternic* ryi m* salt$ de pe scaun Ei apoi; cf;nd fmi ,l;r tlruffiul. nLr qtiu pe ce parte vni cftdea" Vine o vficfl c1e t,;rrhnt ryi ?rni Frorunceqte su mb urc ps hloc pi un ry 1runil po;rlS clc acoln: H,u am refurat,4fi1 r,is c[ nu VrSA$" Ifi1i nnrceqt* sft*i X*g vraji vecinei. A sis c[ nu ?nceteazh s6 mfl , lrinuiasca pfin6 nu fac #nea ce ?rni porunl?$tn, Ca s* scap, .s p promis c* mf;ine ?i ieg vrflji vecinei. Dup6 ce arn prorrris., m-a lfisat s[ m6 arJihnflsc. Ttoaptea urmfrtnare rn-a , trinrrir clin nolr fiindc[ nu am uloullrt, m[ cfrinliepte pf,ni1 l;rc ri=rlrl pe care mf, trirnite s['1 fac.D&r rnE trimrt"fl tot tirnnu nti lrrrl sri fac rf,u. AcLrm vreAu s6 scap d* diav*l, ca s{ lriri chingicsc cu qi cei nevinnvali din jurul m$u; hni l)o' r1lcc;;l.e s6..=i fac vrirji l'i ului, f iicei rnele, nepofeltrlui , l)trlrrr (.(.t;irnit diavoh-rl asupra lor", acegtift $e chinuiesc, iitl'L:ll lltl
lr,,p tr. grele sau psrsoaneXe asupril
42

l rr ltrttrtr,gft, trrltintnrtdrifut [{urionArgnrru


r

Pn

rcT At-u,xnN DR LJ ARcnru

rlr;rl slrrll t:lrillllili-t cf,teva zile. Am legat cuffiuniite nepoatfli rrlt'l(';i il Pi*tt'itsit-o logodnicul" A plfins fi&, $i ryi*s*ra rfis& r rl :i;l slr"icat llunta }a ace;ti tincri car* se iuh*au, jar elt Itr rv(:iltn toat6 jalea pfl care atn produs*o. Apci m-a pffis s6-i rrr('llosc vraji sorei metre ca sfr*gi rupfr rnfrna ryi $i-a rLept**" Nrrrrrai nenorociri mfi pune sd fac"" Remediu: Se face post ns?ntrerupt mai rnul{i ani la rf;nd, cu nrulte zile de psst negru.

( ';rrll citeqte k{. Sf. Vasile, Preotul va *d6uga la sff;rgit tr,v.r rlt. protec{ie: $i pazegte Doamne (cle duhuri necurate) ,{. t l; r r rsrr I (cel bnlnav) gi sufletele noastre (protej eazfi pe
I

r;i sufletele celor Cin r.r llr(,r,cpfi [a rugficiune qi pe -sine) i.rrru lr:r r)oastrfr $i pe ale urtrnaryilor noqtri. Frin aeeasta Prefamilia $&, urmaqii sdi 9i ?i apfird qi pe 'rr r I sr' :rptrfl pe sine, r,.r f lrrzcn{l tra rugfr*iune de cliavoli. Diavolii, cflnd ies din ,nnrl lrolnav cau{fl in cine s6 intre. Ei inl"rd in cei nespovertrtr :ir nc?nnp6rtfr$igi. iol cei tmp[rtirEi[i nu pot intra, fiindca 1r (.r 6cuie$te Duhutr S*'fint Durnn ez,crcsc primi.t prin imp,1rt;r;r-rnie" De acesa, cel neimpflrt$it cste ncapdrat 9i cu
u',ur intf, cade

arde.

Masluri ps nh, cnn:r le 40 cle zile unul fnairute clc Maslu faci Spovedanic sincerfi, tra care nu spui cfl te-a pus diavalul sfr faci, spui: Eu arn fdcut. Apoi irnplinepti de l-iecare dat6 canonul dat de preot. * Rugficiuni ne?ncetat, ca s[ ai lcgiiturd cu * Zilnic iei Anafurfi + Agheasmd. Dupd Dumnezeu" ce o iei, simfi cd t* arCc, dacfi te ungi pe frn{a, simfi cfr ici lirc. Ag6easm& arde pe diavoli' P&na il alungi pafe;ti a$a, apoi plr te mai

H. * raci I

in lucrarea diavolului-

vine greaff, transpiri, ai stare de leqin, puterile te pflrdsesc, iti curg bale din guT sau te scutur5 ca atunci cand te atingi dc curent electric. Din inferiorul t6u miaund, behdie, url6 c' lupul, grohaie ca porcul etc. Diavolii fac ata. La Preot mefge ca sd citeascd M. sf. vasile, de 4ori '1'r,3-7'9-14-21 zile la l)o r$nd, timp in care tine post negru rtc?tttrerupt ;i poste$te gi Preotul, altfel diavolii alungafi t tin cel bolnav sar pe preot.
43

Nu lipsi de la Sf. Liturghie, este cea mai puternic6 slujba' in timpul ql Liturghiili m timput rugaciunitor ifi

I)ctcd vezi rd nu te po$i cottcentra;i tnveli grcu carte, r rtr..Tti, dar nu gtii ce-ai Citit, este de la vraji[,'aza I: Se face o saptfirnfinfl Post + Spovedanie + irnpartftpanie" - Zilnic iei dimineafa pe nemf;ncate Anafurh + Agheas*
r

n;r

;i

te ungi cu Agheasrnfi Pe faffr. _- De 3 ori pe zi zici R. ZILI{IC.

Ztlntc laci 19 m6t6nii: 10 mhtfinii pentru Cele 10 t,or-Lrnci Dumnezeieqti ryi I mfitfrnii pentru cele I Fericiri, Lui Dumnezeu trt: ciire fagaduieqti sd le tmplinegti tnaintea
ur via$a pftmf,ntcascfl. -* I'{u tipsi de la St-- Liturghie
'

- Dezlegarea o faci prin Rug6ciuni + Post negru:, i'rc i uni.

Luni: Tine Post nogru l-iul/fiica pfina la ora 24 + Ittr44

Vd sJdtuieste Arhinmndritul

Ilurinn Argutu

Pnpor AunxnNDRu Ancnru

in timpul zilei; R. ZILNIC + T'atdl nostru spus cet mai des + l9 m6t[nii.
liniar $i citegti Ac. Sf. Arhangheli Mihail gi Gavriil. llupd ficcilrc rugflciune gi dupfi fiecare icos zicr: Dezleagil, Doamnc mintea, atenfia $i priceperea care mi-au fost legate, deschidc-mi mintea la carte gi ajut6-m[ s6 invflf cu ugurinlll. Vineri: fine Post negru p&n6 ln ot'a 24 mama copilului gi face 40 mfit[nii + Rugficiuni, tn timputr zilei: R. ZILNIC + "l'atlll nostru spus cfft
aryerate

- Seara: Aprinzt 7 lum0n[ri

cazvrile, de folos este participarea la Sf. Liturghie, deoarece este cea mai puternic6 slujbil. Are cea Inai mare putere de alungare a duhurilor necurate,

in toate

Dacd urdgti so{ia, pdrinfii, este de la vrdii. Ti-a pus singe de la mensffA in mf;ncare. Acas6 cu so{ia nu poli
nimic. Bflrbat egti numai cu vrdjitoarea. Ajungi de ilu, It: lnai poti atinge de sotie. - Te dezlegi: faci o sfiptflmf,nfl post + Spovedanie gerrcralf, + imp6rtfiqanie + Maslu + Rug[ciuni. Dezlegare: Post negru V pfln6 la ora 24 + Rugflciuni.' in timpul zilei: R. ZILNIC + Tatfll nostru spus cit
l'irce nlr.li des.

rnai des. Seara: Aprinde I lum8ndri $$er,$te Cruce + Ac. Mf,ntuitorului. Dupb fiecare icos spune R. dc cerere. Cine nu are Acatistier, tn locul Acntistului va spune de 9 ori Tatdl nostru $i dup6 fiecare zice gi R. cle cerere. in cazuri mai grele, merge In Preert cil s{l-i citeascfi M. Sf" Vasile. Pentru aceasta [ine post ncgru copilul, marna copilului gi poste$te qi Preotul, DacS ai mflncat, rug6ciunea nu este puternicd. * Dupfl vindecare, duci ta Altar o l,iturghic Vii, cu dar de rnullumire.

Dacd Etii carte dar nu poli vorbi, ttt(i lu exumen. Este de la vrdji. * Te dezlegi ca-n exemplul de mui sus + R. de cerere; DezleagL, Doamrs, vorbirea mintea pi scricrea care mi-au fost legate. Deschide-mi mie mintea, cl sll infeleg intreb6rile qi lumineazt-md ca s[ dau r&spurnsuri e larc, corecte.
45

Seara: Aprinzi I lumAndri agezate Cruce + Ac. Mflntuitorului + 40 m6t5nii. T,a Preot mergi ca sa.fi citeasctsM. Sf. Vasile. - l,lu lipsi de la Sf. Liturghie. Cf,nd soful nu se ?ngrije;te s6 $e dezlege pentru cd nu-gi dA seama cf, este legat, sofia $e roagfl psntru el. Fac-e Maslu pentru el pi ?i pune in rnf;ncare Ulei de la Maslu pi ii l)une Agheasmd ffira ca el s[ ;tie. Sofia fine post cu post ncgru L, Me, V pfina la ora 24 pentru dezlegarea sofului. l,a Bisericd dA Acatist pentru dezlegarea sofului. Ztlntc face Rugdciuni: Ac. Mflntuitorului + 9 lum0n[ri t-40 m[tdnii, 6 sflpmmani.
Dacd li-a dat o prdjiturd care ;tie cd-pi place, Idcutd ('u ctpd tn cnre .fost scdldat mortul, atunci vezi c[ nu-[i tre*
46

Fn
V

nrlr

AL,HK"qh{ mrou

Anc**'nu

rt

.r

Idt

tr

*: :; t

.,'1,

r",fr fu

rmr mcl r

itut I ta r i att

A r g n{ u

l1pt. nici sfl merp;r trn ],un,nffiu xai*$ sffi te tmbraci frumos, nici tr r.lrhl nu pofi ffte:*. N'w $)#$g sffi ns*ul$i ffi3tluif,6, IltI pfiti s* te urli la televiz,or! ffiffi pffi$g *tffi ffi #ftbte, nu p'Ofi sS te plimrbi" l)r: rrimic nu tffi hmcmr*. Iqixxffitr ffie$*{i p}af,f,, nirnic nt} te inteI t:sr.)n Zh, nimrie mm"-$i trmhuieryte, A$A culn S$,tfl mtrtUl" Te dmrtesi: Fm*t m sffipfiftmfinh post + Spovedanie generalffi -* fxnpffirt@qanfm + $v.[nslm. Zilnic iei Anafurfr + un pahar cu Aglemasffiffi 3n #fttrffi ai pus I pichturi Ulei de la Maslu. f rrafruflm sh hei acest pntxnr, faci 40 mItilnii. Po$i mfinc a La' 2 or# dupn ## ni bffiu* a*est pahar" ta$1 timq-Uleiului de la Mms$m #e s# tru*ff#z*#. Uleiut de la un Maslu il folosepti tirnp de ? zile, ttrury ?n *are $ii post cu post negru L, Me, V, pfind
lm mrm

34. Rugffisiurti: * im tirnpul xilmi; R . hIT*jNIC + Tatdl nostru spus cf;t rmai d*F. * Searai Aprinui trumflndri + Ac. M.lntuitorului + R. de #*trffirffi: ffisulmmg&, f)oatrnne, toate vrf,j ile pe care le*au tegnt vrnjrnapii rytimti ryi negtiu{i, clezleagfl-le gi intru nimica s* sm prmfa#H* Alungffi etuklurile $lecurate de la robul t5u (N)' pe pustiu s* se due& ryi la rninm sS nu se mai intoarc6.
-*
.".-

I{u mai lipsi de Ia Sf- T,iterrghie.


NLr mai mfrnea de trn mlgii" Fere$te-ts.
#r -s-fldrx

h) Da*# parfi*ipi la o Cmruwntm, $i sm f'mcm rffiu 3n timpul slrr"jlrci Sf" ilununii. Ai stnre de grmn$ffi- ru$nre Sm l*ryin, starc tlt' r'iru" Hsts $*lnffi c& sunt }mgffif,ffi twxruxmx$$m. c) Dncfi vr#jit#&r#ff & nnemit ffi$ffi: ,Sffi ffiffi*i p&wc$, $ffi nu*i Irr:buiasc# r:ri }ui, *ri *i" Ataxs?*i pa*u.mffiffiflffi vede cffi xtt; $* p*ft* It'ciisfrtmri, atrm e$ef, dm fi*#ffifftr dm{ffi. Tnmhmfrm sff s* dmxlcgm" d) Dacm i-a dat apn C* {n mc}rfr ?m nmfrneers ryi i-a s*r*nit iriiu: Aqa curn pla*e mr*rtu$ &n $nxrne, frlqitrl s# plmcffi fmta {hffirrrtul) itcf,asta la cine o va v#dffffi. Apoi veds *& nirxrmni fiILX ffi #fltrffi, r*imrymi s?*# ved*, In rrirncni nu place. Trehuie s# $tr aiezlestr mstfe$: Ft:st # s#pt;irnfina + Spnvedanie Seffi#trm1ffi + frnpffirtffipmnie + fufa$lu, [-& Spovedania S*ffi*rm$ffi $ffi spr]rx pnwntele tnc*pfrnd dm ll 7 ani ryi pf;na Xa si,,cn sffi $wI ffig)*$tr mm pfficat p#rsffma! &$$* l)r'a Cununiei. *- ffiilnis iei ffiffi pehar cm &ghmnsxxrffi fn trfi-rtr $tr pun g picr-rturi de Ul*i d* la MaxEm" frsmlxagm ruffi hmr acsst pahar, faci t0 rnst*nii. Fn{i msmcn }a ? #tr* dwpffi #ffi ni bffiut acest palrar. Laryi timp {"Jleiului de la fuIaslu #& sffi }ucrene. Rugdtiuni pentru dezlegffiy#ffi vr#jifl,*r f#awr,e ffiswpril ( r,t,nunii{ar la cei cars vor sS $# c&s&tmreascffi ryi flu pot grcntru c6 au Cununiile l*gat*: Luni: Tine post neg* flufftiiea pfrna Ia *ra 24. ?n ilrnpul ztl*t" R. XItNXff + Ta{&l mmstru spus crit
rnai des

$cgct Cwnwmiile" a) Cfrnd ai Gffitr#fr-m *lse mffimffitslr*e, te epu*e o stare de neli* ni;te qi de jale fnefif plfingi. Af;ssta esfe ssmn cf, sunt IePersp *we1lle ##r#v'm

gate Cununiile"
4V

Seara dupa ora 22: Aprinde 7 lurnfinfiri *" I'l(r' .l{) rrrdtdnii + Ac. Sf. Arhanghcli Mihail ryi Gavriil. At't';li;r
48

rt

sl'dtlric;fc Arltimundritul

lluriun Argttttr

Fn, nn-r: A{,ffix n

tr'-l

D[t ["] An m'qv[.tr

intreg Parnfrntul qi l-iind clpcrcnii cle ingeri trimit ing*:i1 n* il caut6, pe cel potrivit pentru tine qi {i-l ,,, ^:. Gavriil, ajutaR. de cerere: sf. Arhangheli Mihail ;i potrivit pentru mte pentru casfitorie. Gf,siti- I pe cel f i_rni se $punc clupfi fiecare icos' ,rrin* trimitefi-1, R. de cerere

lril, l;ar pe ce1 viql


I

fl $*.{;ilr,}{# r,intr ctlirntlrlt 'u'im$[i pmmfrnte$ti.

trimit'

)ilcn npramffi pft*mtm gr'roftm r$irn strilffi{rrtl, stlx]t imrtwts prin


3";n

lxrlr?trmir*m

Sf. Ltnmrglu[*'
u

li Vi:linepostnegrumamapfinllaOra24. * l;'-rd;l zilei; R. zrLNlc + 'l'atftl nostru spus cf;t

tlgticiune trehufg n& it ctlt"itrnidn sau placft rrrcl#, fru tily[aT*tffit*, dm &csffifr $# ]ipr:sc [lr. ,lc fnimmgffi. Astf*l nrd pfrnro m* {.cvmniruu ryi s."sting singure.
-*"'g*ql;r* trnnrneffinrtl* trr$l:tr $io rrf)rinr*l [;t

mai des. * $eara dupfl ora zz, mai bine sprc ()ra 24, aprinde I gi cite;te Ac' lumsn*ri aqorate Cruce, face 40 rnlttflnii Mfrntuitorului lisus Hristos roagfi Pentru: v . vr[jilor qi a blcstcrnclor cilre apasa a$u* a) Deztsgarea pra Cununrsl fiutrui/fiicei' . , r*-p*n* fndeparmrea pieclicilor ;i il du;manilor caro ;i
Se

lt" d,-'scitt"ii" corLilisrui dc,ar #L{ ffi caxrdstrffi mprlnsii ln (:i"r1i r"ugm*lffiffii1s p&mfr pui tffiseffirstitrm p{*
,lc V"

('ttlrtinui

tl$t.uin{il rlu ffiau# ?sr *c*1nryi tir"rn'hr f$i" [r'm[rui* siinittntc, atunci tl trlvn{m cart** dfiur de s*:s"viq:r'ffi rud[t mt it]tr-r nltfl ccrcre, *irtc i{i trchu:*t:' r-"*ri [m rug#,clune t*attr r]#rsnffidsu 'mr*n'i tu;r{* la chrnin, *$t*^s{ats$emu ryi: fir#$*rytf i ri t:;(]tt:*,:tivitate,

stau

t$$otriva

Cununiei

c) pentru iertarea plcatelor pf,rinlilor' ;;i -, pncate carc apils{ ilsllpra cununiei' p6cat*ro, stranrrogilor, ictls, R. de csrere se spune clupfi ficcill'c hutticii. se spun Fac spovedanie generuin piirintii ;i '/,i, cil ri.l nu ilpcso vreun F*: pacateln d; t3 ? ani ti parl[ la cat srsu din fa{nilie' ,n Litu'srric \ ,'..,*Sepl6leqtepentruunallt,itur.glricViiEiLitt rrghie

. a ,lrunicilor $i a --.^r ^r,*


,
:

** 'r*i g:rbcmd;x

" \ffio*e Tii

;tstfml:

po$[ negru L-

tear dmq;:ffi mw mi irrd]rrta

.* ffiimim*ngn, ?nnixafle ,: tritituri de Agheasrn&; in timfut zilei: R" KXtF{Xff + Tasfrl rtcstru'spus cflt
lrrai Ces l
'

{ii qi V. a dq* & mnfrst,*ffi iei Anafurfr + 3 fn*


.r

s v-

Sl. I,iturghie, c& Morli intr-o M&nfistire unde sc l'ilct-: rilnic vii q;i rnor[i' sa fie pornenifi zilnic'to{i,clin li*ili*' t:l pomenirea la sf. Inimrghie arc ril*ro putcre. Pe tirlpul ctt clureaza slujmort tl scoate din chinul clin iad in
49

'rl

r.ile. De eryti s6rac, aprimmi mwxrnmi $ lumftmffiffe. ;tie ca epti sf,rac. Dacf, lttr'l Seara citeqti in tainfr A#. fuTfrmfr*itnrutui. ;ri. poti zice de g ori T'atal llostru fn locul Acatistului' ntgf,t:ittttt'': R. de sersre se spurrcr clupii {'i*irri}r'e iccls sau rt)

ryi lurnfin&- Maffifiiile le faci ?n ffiiserie*- wrxdffi ffiprimxi tumnezcu

Vd .r.fdtrtit,gte' A rlti nuuulritul I ltt rirtt A r,qntu

FRear AunxnNsRU ^&ncaru


-",

Luni: Sf. Arhanglrcli Mihai I 6i Gavriil gasili pe csl potrivit rnie pentru cilsiltoric- ryi tri rnitcli- l. Vineri: Doamnc lisusr' llristoasc., clczleagfl vrfijile gi blestennele pi indeplrtcitztl lriedicilc L'rlre stau impotriva Cununiei mele. Doamnc, iltrl{l plk'irlck' rnele gi ale celor din familia mea (p6rinli, hultit'i), prlcutt-r r-'lre apasfr as$pre
Cununiei rnele

Zilnic iei orbucfl{ica Anafurfi + Agheasma 3 inghi-

lituri!

* Se pune cu pipeta in nas Agheasrn* gi $s pun imediat

pi picaturile cu rol deuinfeetant cumpf,rate de la Farmacie. Dupa ce pui picflturite strfingi de aripile nasului pi in ace*

;i

ajutii-m{l sll nrfi r.ilsfilorcsc.

ajutorul Lui Durnnezeu, cstc tnrinit'n.

intrebare: Am huiel frt ut'c't'ltt. Ntt (utt ,r,psondilozdc.sr* vicald, iar urechile sunl :;ttttirl(t(t,\t' !rt ('(ttrlntl O,R.L. gr w{,t
&m hipertensiune.

R6spuns: Pentru huict


tratament.

ilr lltr't lri srurt 2 mctode

d*

a) Tii post o sf,ptflrnflnil + ,\purrr'(l:rrrre gcnoralfi + ?rnpdrtAganie + Maslu. Ltleiul dc llr un Mlslu il lploseryti ry ztle, Zilnic pui pe o vatfl puf in t f h.i ,,si lrlroi o ;rui in ureche 9i o $ii de $eara pfrnfi elinrittcitlit. /lhur' lrci L1l paSan ou Agheasmfi fn care pui I picilluri tl* t ltci. I;aci 40 mfit6nii fnainte s& bei gi pofi mfinca la 2 rlrt: rlt' lir itccst p1har. * in timpul zilei: R .7,ll,NI(.' + 't'llil I n(,sl,nr. Seara: Aprinzi I Iurnf,nf,r'i r .l() rrrirttrrrii +Ac. Mf;ntuitorului. * DacH huietul nu a incetilt, r'r.pt-li M;rsltrl. b) Penfru huiet in urechi faci: * O sdpthmf;nf, post + Spovedllric gL'trr.:rilli*r + impfirtftqanie.

prtrslune ea gl cum ai vre& sS sufli nasul. Acnasts presiun* frnpinge rnedicarnentul $pre urechi gi $flre sinusuritre fr*xe*alffi" Sinusurile comunicfi f;u urechile printr*un canal rnic" Cfrffitinui tratamentul zilnic pf;nfi la vind*c&r* Sacffi ?fi pune *ineva spmrcdciuni in mf;ncffi, faci s star* ge$l*r,416 r#ft, #* il gripa. Nasul i1i curgs, f$i curgs epfi din r?frs ryi ?ra LTffiYlm ac*steia huietul reapare. Trebuie sE iei trat;em*nful C* la inc*px*f, deci atenfie de la cine mflnfrnci. Ut:&neet, rxi*i mu Susra ele la alrul.
;

la;i fimp faci

doar I*& anu,mite ore; Ca*dr # singurrt wrchs. Tensiune normald, $trure urecfNi s&ndt#fc$'# f* c*ntr*l #,R"^L Er tru #rn spondilozd
tpr, rerechi

f;nsffiehnre: Arn hui*t

uneori

t'ervicald. trtf,sp$fisl Acest huiet apere la anumite ore gi este de la vrfijile pe care fi le fac vrfijitorii chiar fn acel moment, * Spurle nlgsciuni + R, de cerere: Dezleagfi, Doamne, vrfljile pe care mi le leag* vrajitorii in acest moment. Post negru V pfina la ora 24 + s6 fii Spovedit gi irrr= pfrrtapit + h{ergi la Sf. Liturghie in toate sf,rbhtorile. ="Zilnic rugf,ciuni: de zi de searfl.
52

5t

Vd sfdtnfmpfe

r&.rdrrerem

pndritrul

llarinn

A rguttt

Fnm*r At"nxnNmRIJ An'caru

frntrebnre; #oprdred w&#p,e ffir# mfrnu .Ii picinr"bilI prxrntiz&te de 2 luni fmcmm##. Rfispun$: Fmc Spmvmdnmln H*ilcralf, tofi din tarvdlie ryi se Spovede$te ;i mml hmlmmv" Apoi sc TntpartfiEcsc toti" Ap*i se face Maslu p#Ktfrs'u imrtare cle pfrcatc, Ciind la uffi cl:pi} apare o infinnifmte* ?nsmarnnfr cfi cinova clin familie fawry p6cate mari ear# mpaasffi ffi$u[.]ra c(]pilului. Dacf, copilul este admlt, pcate e6 a f6em[ el un pf,citl lllilrc. Cmpitul mi# sffi?mapfirtfrrycqlc dr:s, lu 40 rile, spre a fi t'erit prin &##&$ta. ft fnvefi sf, spunft rugiiciuni qi s6 fac6 corect semnmtr $f"" Clruci +- copilul nlcrgc cu pfirin{ii la Sf, Liturghie. * Tratament: Pui fntr-un cil.\lrott Agltctsrnf, + Ulei de la Maslu. Cu acesta ii I'lrr:i nursrti :1t) lttinr,rl"c-1 o16 $l ?n acelaqi timp se $pilll rullf,citnti + I{. tlc t:orere: Doar(tf1s, iartfl-ne de piicate, I)txtlllllt', vitttlct'n- | pc (N). Zilnic sc lirt: rl{} rrrf,l.ltrii, lt' l"rte:c oricinc din familie
pentru cel hrlRtlv. -- Zilnic hca un lurlurr ('u Atrltt'rtstttit ctl q picdturi tJtrei in el. Cel holnilv vil slnurr r-rrglit'iruti Trrtitttc s[ bea acest pahar. La 2 ore poatc rnjill(rlt tlt' ;xrsl. - Post negru L, Mr:, V lrirr:1 l;r (lril 24 [inc ccl bolnav $i cei din farnilie Rughciuni: tn timpul zilml: [4, , 7,ll ,N l( ' "{" "l'utf;l nostru spus cf,t mai des.

#*arnns, dac& b*nla efi*&sta *ste de la pacatele noasrr-c, rni$*stiveryt**t** iartfr-ns ds pfrcatfi $i visrd*csil ps {N). b) ffig}mrmffis, dm*S h*nla acmnsta este de la vr6ji s&tl de lu l"rlest*r::e[m *u *&rs l*au legat vrfrjmaryii mameni- milostive$rffi-r* ryi denlmftSffi vr#iile ryi blestemele, ssart& dutlpfile 1r,)ctlratm ryi alungffi-l*- p* pus{iu sfi ss duc6, }a nci s6 nu $e rnal fmtcpnr*&, ian" pe f{r*l meu (N} vindecf,* [. *) ffieiarnrl#, dmcfr hclala aceasta este de Ia vr&jrnmrym} diavnl p*ntffiI pfr*nt*$* sl*nntrso milostiveryte*te ryi iart&*ne tle p6*a{e, iar pe fiutr ffi}trr} {N} vindec6- I. Alung& dnrhuril* necurate, pe pustiu sfr $* ducfr ryi la noi s6 ntl s# rnni ?n*
m)

[oarcf,.

* Rug&ciunea trsbuie s& dureze o or[' * ffiac6 nu s*a vindef;at, so rspeth Maslu. Se fac 1-3*5* 7 -q Maslgri. Vezi de Xa al cfitnlea a apfirut vinde*ftr*a.
mai continui cu Masluri. [-l]eiu] de la un Mastu pfietf; fi folcsit 7 ni]*, tirnp tn cars se fin* post cu p**f nssru L, hS*, V, pf;nfr la crn 24. * ffinc* csl halnav slll psate face xn*t6nii, nu psntm $ine pgsfi {c*pllul nric}, n$ poat* gin* p*st n*Sru, ils pnate spu* ne russiuiuni, cei din famitis vnr fac* acest*a tn lncul lui.
Dacft $-& vindecet

t*

nprerytio sH

$eara: Aprinzi I lumfindri agczate Cruce Mf;ntuitorului + R. de cerere:


53

+ Ac.

fintrehare : Ce sd frc cn s# scep d* fuwtst? Rsspuns: Faci $pavndanie Senerals + ?rnpfrrtffanie + Maslu. * Ap*i tirnp de I sfiptfrmflni faci post negru |*, Me' V pan* la *ra 24 ryi bei un pahar cu Agheasmfi in care pui I
54

V'

.r.f

tit tr i t:;te. A

rltintgndrital Llarion A rgntr*t

Fnnot AlnxnNDRr l Ancaru

lricill.uri lJlci clc la Maslu. inain{e s6 bei ecsst pahnr s* fac ,l(l mfrtfinii. La 2 otn dupa f;rfiesf pahar pofi mfrnee r$m po$t, -- Vei vedea cB Durnmezeu trucreaz# ?n chip tainic sfr te vindece. Vei fi afurnat cu fum mult fru cris* l** vei xntrrge ;i acea$ta pf,na Ia intoxicare, pfina la fixasperffirtr, frSEr fncfit si ai oroare de fum. Sau focul de la v$rful gigarii ?ti cade pe haine $i-ti arzi hainele de flecare dat6. Vei li uinrit cf;nd vei vedea ce cnntrol exact are l)umnezsu a$rupra fiin{ei
tale.

l:r Sf" Litwnghic ?n toate Duminicile qi sfirhfitcrile. Copilul tr.chuie imp6rt6git c6t rnai des, la 40 zlle, phns la v$rsta de 7 ani Apni ss va ?mp$rtfiqi in cel e 4 Posturi din an ca gi p6-

rintii. Apoi 7 ani copilul intr6 in aceeagi rfinduialh cu adullii: fin* toate Fssturile in ?ntregime qi se Spovedeqte, apoi
se innpartaperyfe.

tntrehare: C*pitu| meu ilre


I

2 uni;i (ste holnut'.

tnftebnre; Am wn singur copil, clnr este nervos #r {t* linisllfn Ss tmh*{,nfrve#rs des, este lipsit de forfd, n/;os'e,gfd/ repede, deEt tI hr&wim bine" Anulizetre sunt norrnnis, wxr:dicii nu g,ffru rc fel de b**ld este ocecustu. Rfrspunsl Ai c6utat s[-{i construiegti fericirs& *u( u* singur copil omor?ndu-i pe ceilalfi cu nvorturitre qi {i*ni fecut planul c6 ai s6 ai un copil de;tept frumos gi desffv&rryir" Acum vin diavolii asupra copilului 6i ?l chinuiesc, cS prin ol' sd ai necazuri, c& sf, se ?rnplineasc6 mfisura necrluurilor pe care le ai fi avut dac6 ai fi crescut to{i copiii pe car* {i i-a hotflrf;t Dumnezeu ca s[-i ai. Acum trebuie Spovedanie gsneralf, + Pocdinte pentt'u icrtarea p6catelor fficute cu uciderea de prunci. Te vei
,

()rice rndnfrrqcd ti apm,re pe piele o iritrt(ie. Mrrlirii spun cd ('.\I e ttl*rgie. Hi ruw cnnosc ciluzil (t(fJI('i lxili. Kf;sp-runs: 56-l ?mpdrtfiqeqti ] Dunrirtici la r"r"ind ;i s5-l inve{i s6 spunf, Tatal nostru Ei s[ facf, scmnul Sl. C]ruci corcct. Trehuie mers la Sf. Liturghie ?n toate strbiitorilc. * La Prent trehuie mers ca sii-i citcascf, M. Sl'. Vasile. [)cntru aceasta trebuie post negru in ziua respectiv[. Trehui* sfi p*steascft cineva pentru copil. Poate posti mama, t;.r[u, h*nica, oricine se oterI s[ facfl post negru, fnrfnehare:
Awt

crffimpe

tn

gnw,bs, popl{Iar

cfrrcei. Ans-

lir,ele sunt ftorrrt&le" Nu frrft cilren{d de culciu suu, rnagneziu, Rfispuns: Faci Spovedanie generalfr + impartflganie.

irnlliirtflgi atunci cf,nd va spune l]reotul c6 te po{i irnp6rt6qi. Cclpilul va lua zilnic o buc6gic6 de Anafur6 + Alllttrasntii, 3 inghilituri. fl fnvefi s5 zic* rugflciuni de 3 *ri llt' t,i ryi sfi l'act corect semnul Sf. Crruci, Trebuie sd rneargfl
55

Nu lipsi cie la Sf" Liturghie, * Pe picioare te ungi cu Agheasmd cf;nd apare cri za. - Se {ine post negru V pfinfi la ora 24 + Rugficiuni

Zilnic iei diminea{a o bucflficd de Anafurd

Agheasmfl 3 inghifituri

tntrehare t fmi cade pdrul. Medicii nu cunosc


56

cultz,(r.

v(t

sfiltwieurrz Arftfrucuru

dritul lturion

Angn$m

FNE T AK.EXANDI{'U ARCNTU

+ imnpffirtfrrynffii*. Rf,spuns: Faci $pov*damie generfrtr[ capul. Farwl Tai din pfrr mfficar un ceffitimetru din tfit underra efarffi' din trffi$s. runs pui tntr*un pnch*t qi tl arzi ce te-ai uscilt, te mr,i diln n#u ct,

il

Ap'i

te speli p* **$. sup& la 3 tunsuri consocmtlve' Agheasmfi. Repeli aceasta de 3 oni * post negru v pf,nfi la ora24 + Rugflcirwri + R. rJe cepe mine, rohul T[u tI.{)' rere: Doarrilre, iartfr*nra de p6cate
dezle agn vrajile ryi alung[ acest vindeca*rn6' Zici de 3 ori '

40 m6t6nii' h{fltnniile Maslw. Inminte dn ace$t pahar, $s fac in locul cetui bolnav'' Cel tre pnmte face cinevm din famitie poate m6nca' h*lnav pCIate spune rugaciuni. Dupd 2 ore Las& timp Uleiului de la MaSlu ca sf, , -.

lucreae'

smana:

Aprinde

g lurnflnari

a$ezate

cruce

+ Ac.

rhu cle la mine qi


de mirosul greu

f;ntr*hare: Ce s& fac cn sd md vincler: aI piciomrelor, de miruswl greu tle lu suhrul'/ + iq'Tfarynie" R*spun$l Faci Spovedanie generalfi Andfpra zilnic iei dimineala pe nemflncate o bucfilicfi posr negru v pf,n[ la c]ra 24 + + Agheasm* 3 ?nght{iruri.
pe picioaro Rugficiuni. Te unsx cu Aghensmii
Qi

Iv{frntuitorului + R. cerere: pf,catele n) D*&mne.' dncffi bnala aceasta este de la meil, Doamile, rnnle $&r1 ele tra p&cafmtre ce]or din farnilia iffifft&*ne Ce p6cate ryi vindeCI#*rn6' hl moa*ur*, dace hmala &c-e*st& estc de la vrf,jmaqii iartf,-ne clc ronmeni sew de Ia vr#jrnaryul cliavol, Doamrs, nccurate, pe pustiu pfficnts, deeleagn vra3ile, ee&rtn duhurile tntoatrcf,, iar pe mirrg, ro* sfr sm duc# gi ta minc s& nw ss rnai
huL

la subrft{'

Doar I -rw deschis fntx-ehare: ,safruf rneu crre ctrncer. Tonte organele inqi l.-au cusut ls ?oc fara sd-I opereze. ttu spus cd rut mai &u terne sunt prinse de cdtncer. Medicii ce sd-i facrt. + ?mpflrtaganie cel Rfispuns! Fac spovedanie generalfl sofia, bunicii' Apoi face bolnav qi cei din familie, pfrrintii, de la un Maslu se M*slu. se fac 1*3*s -7-g Masluri. uleiul post cu post I'l'sc$te timp de 7 rile, timp ?n care se {ine cer bolnav bea zilnic un *cg,ru L, Me, v pfin6 la ara 24. g tJlei de la cu Agheasmf, in cars se pun pic*turi

Thu (N)' vindecfr*nnfr" blesternele * e#sftste sste c) xlnamffiff, dncn br:nlm nrn.nsrn de I a }a blestemele cu-cfffe eu 0Lt c&r# ftffi,fnst blmstemat $ffirl d* pficatele, degteega srngur $Tr*&rrr ,blesternat, soamne, iartfr htestemele qi vindec6-m$' citeasc* h{. Sf' Va11le" Pentru din familie ryi Posaceasta tin post negrtl cel bolnav, cei te;te gi Preotul

Cei cnie $u viciul be{iei


DacE ai b6ut o bfiutura descf;ntatfr: a) Vei bea f*r* s6 te mai oPreryti' tt nu*a bftutura a rost descf,ntatfi pe get de raff,, apoi vorheryti mult ca ra{a*
58

''r*r
57

Fne*r Ar-nxnNDRU Ancnru


Vti sfutuie;te Arhimandritul llarion Argmtw

c) Dac[ bf,utura a fost descf,ntatfr pe gfrt de lup caine, apoi vei deveni rftu ca lupul, ca cf,inele"

s&t] Ce

Tratament: Sofia paste$te pentru sot, mama postc$ttr pemtrur fiu, !irre post nogru V pf,na la ora 24 + 40 mfitfinii. * in situagii mai grele se face Maslu. - ?n situafii grele se fine Post negru L, Me, V pf;nffi ta ora 24 + 100 m6t6nii" Sotia/mama ii pune in mffneffrff Agheasrnfi, Ulei de la Maslu f6rfi ca cel holnav sfl gtim. Se fac 1-3-5-?-9 Masluri. Dac6 vindecarsa apar* dupa primul Maslu, te CIpre$ti, nu le mai faci $i pe celelalte. La Preot merse cel bolnav cfind este treaz gi cu post,
ca

Se afuen& c$ tfimf;ie care a stat in Altar la s Sf. Liturghie ryi ps fi&r* s*a$ fficut pi M. Sf. Vasile. Atunci csnd se fac* Aghsasma, sfr fie pe masfl gi toatf, Tfrm$ia, * Ss fase pnst negru L, Me, V p0n[ la ora ?4" * Se tac 4il mfrtanii zilnic $n tinnpul uilei, R. ZILNIC + Tatal nostru spus cfit rnai Ces*

s[-i citeascf, M. Sf. Vasile.

Pomenirea zilnicfr la Sf. Liturghie este cle ajutor, - Satia/rnam& poate da Acatist la Biseric6, s[ se r0age Preotul pentru el ca sfi se vinclece.

2?, se fac rugflciuni cel pufin c or[: R. fItffiIC + Ac. hfI$rrrtlit*rului. Cine nu are Acatisti*r, ?n lncul Acatistului zice Tat*I nostru de I ori. DupS fiecare zici: Shnl*agfr, iloamne, {aate .vr6jile, toate blesteme}cu alung& duhurile necurate de la robii Tfri (N), pe pustiu sS se duca pi la noi $a nu se mffi intoarcf,. * La'sffirryit, dupfi dezle$ffieo duci la Altar o Liturghie \Iii su dar ds mulluffrire.
Smara, *$up$ nra

Cei cdsdtsriri cilre datorttd vrdiilor nu pot locui tmpreunrt Ei se sperie unul de altul tn casd. F Fac Spovedanie generalfl + impartdganie tofi din
casf,. Pentru aceasta vor posti o s[ptdm0n[. Chearn6 Preotul gi $e face Sfinfirea casei in zr de post L, Me, V. Postesc tofi ai casei gi poste$te gi Preotul

post negru. Se face Agheasm6 cu M. Sf. Vasile. Cu aceastfl Agheasmd se strope$te prin toat6 casao nu tn camera de lxric. Z|lmc se ia o bucf,ficfi de Anafur& + se bea Agheas* Irr;i 3 inghi{ituri. Dup[ 2 ore se poate xn&nc&. Se unge ps l;rli, pc corp cu Agheasmfl, rU pe zonele ruqinoase.
ir: vL

*udr vn#jit*rw{ c* *i pws m*trdturi ;i ai ficut zttcus* cd. {medi#t f{isp{drs cd ts el acss# rutx rfiturile ;i wrc&{#*& #a fdcut fi**r*. fff {fi rnenegte s#/*cd f,l"**r*, ciuperc&, Remediu: Le *fumi cu t*rnfiie f*rfi sfi deschizi borcarrele pi uici: AlunSA, Doamns, orice duh necurat de la acs$tca, pe pustiu sfl se ducfr pi aici sfr nu se mai intoarc6, 7,icr de 3 nri. Vei auzi trosnind sticla horcanelor ca lovite cu cugiful. Auri de doufi *ri $anc, {ffn#. Totdsauna diavolul dn doufr $smn* sau patru. I{u dn ffei $ernne. Nurnflrul trci cst* num&ru} Sf" Treimi" Dac* b*rcnn*le aveau f'loitrr', dup6 f,s ai afumat cu t6m$is foats fl*area cade la luruhrl
Te

borcanului

ryi

rearna devine limpsde.


60

59

&,.

&

Va

sfdtuieste Arhimandritwl llnrion Argntu

Fmrmr ALB,xRNDIIIJ An c A'TU

Dacfl f[r[ sft fi menit cineva vrnji, prffipftraf*t* ffiw fffi*$t l.loare deoarece nu au fo*t bine stmrilizAte, mft"tm:,ffiY#ffi #tl 'l'ihnf;ie nu dfr reaultats.

Cei cdror$ vr&jit*t"ii le-nw trimis nrgintut vdr* f,ntr+rc ur}. Asp*ct: Apare la ochi, la glezne, la rmfiini" ilfirnd tt biruie pe trEXI, &Fffis ps tot corpul. Apare ca btthuti$m mici cflt vf,rful de ae g[ te mftnfinc6. Te scarpini de te faci sfimge. Aceasta este de la argintul viu (mercur) pe care 1-au trimis vrfijltcrii. moala nu cedeazfr ta tratarnentul nnedifrf;'rT]ffimtms
clasicr Tratarnexnt:
Fmun Hl

Seara: Se aprlnetr I lurnf,nari agezate trucs + Ac. h-{f;ntuit*rulmi {- R" de Cflrf,rfl: Dezleitg&, ffit:ams$, foate vrru_|ilm p* #nrn }e-mu tregert vrajrnaEii qltiuti ryi nerytiu{i, d*z* }eagfr-le qpi ?ntru mimica sfr se prefacfl Ei alumg# acest rffiu de Ia min* ryi ?nnpcli sfr nffi se mai intoarcf,, iar p* mine, robul Tnu {hi}, vincl*c#-ffit#. Hrfiv, se putl 3x$ picdturi de { l}*i ?n pmhmrul #ffi Agk**-tsm:#[, se f'ac I 00 mfrtfrmii, fnso{ite d*: ffi*nrnffi#, i*.rtffi*rn$ qJ* pfficate, DonmflCI, vindecs*m$' $i .s* fmile $}r.usf ff#,gr"J.{ racirufrcr.ru,pJf -}""? -{} zilc la rf,nC. ln acgste site y?{J l'mmr:Sn*i aiirnic, imi nilnic 3 httcirfelc Anafnrfr + un pnh*I #I"3 Agh**-rsrn& ?m *ffirtr $f, pr"rne Ulei clc la Mfaslu. Lru $"lrent rTitrrffii sr.t-4i citenscfl Mclliftele Sf. Vasile x{tmi* *$e 4 *ri p* r,i. $}r*ntru r}fieastn va duce postul negru ryi
Fromn XX; Cfimef cstm rmni

:- $e face Spnvedanie generalfi +

?rnpf,rtfrryanim, Cm*i

Cura{ire + Sfintire. Fentru aceasta se posteptC* :lp{ffinmffiR}ffi. * Se face post cu post negru 30 zilc: 1,, Me, V trffi snptflmeni, Se facm Maslu pentru iertare cle pf,catc ryi vindecarffi" - Zitnic cu 2, ore fnainte de masfl bci un pahar cu Agheasmfr in care ss pun 9 pic6turi Ulei cle la maslu. Ss fac 40 m[t&nii ipainte de a bea acest pahar, Po[i mf;nc a La 2 orf, dupfl ce ai hfiut acest pahar. Dac6 tg-ai vindecat de la pnimul Maslu, ts opreryti, nu mai faci Mapluri. Dac[ nu te-ai vindecat, continui pf;n6 la al 9*lea. Zilnig te Ungi pe buhulife
cu Agheasrn& in care ai pus

tr]r"*ctul.

*mde Bn fryq]m&ffi ry,$ trm mec&z cffnd tm fm*[ K'tx* n*cazuri Effi**nxni ry$ $m dmm$eg$. H$ prirne$t* acelea$i boli ;i p* *ar* ti le-n xnmml[ $ae, ffiinvntrii frimlpi de el asupra ta nu ptrmacm pr pustim' m*;q:ficl a:nds fi trimili tu gi Prec{ii pentru c[
VrffijfiSmn"sxfi

I pic[turi Ulei de la Maslu.


cfrt
rffim dm

in rimpul zilei; R. ZILNIC + Tmlul nostru spus


rlccii-rnfl' f)oamne, alungfi a*sst la mine

rrrli dcs + R..: Doam$*, iart**mffi de pfficale, Doamlxsn vin-

ps cin* se chinuiascs. Sfr acf,ea diavalii se titarc totdsauna la cel care i-a trirnis Fe diavoli se scnpf; numni *u njutorul Mfintuittlrului Furmneue$, dach fi c*ri ac*asta prin: a) Pnst cu Post negru + Ruga*iuni" Deulegare dc tlilr vol (alungar*) 'tr b) Sp*vedani* g*nsralfl + fmpfrrtfrqanie + Mlrsltt = (
?n pustiu nu a$
n

rhtire + Sfintire
62

6t

v t7 -rllit

uicste: Arhimsnrtritt4t

flarian

Argmtw

SIru'piinsf.Liturgtrie+CeIe7Sf.Taine.'--T-?

Sfim{ire + llczlcgare. De accea vrajirorul rr#iaryte chinmit de dfav*li ryi t'rirtd ii trimite asupra alt*ra $e chimuiesc u*ul*" mi*uolul t lrinuiepte pe fiuatfi lurnea, dar sc&pf,m de e] nuntai prin lrttlcrca lui Hrislqis Funffiezeu. Nu *xistd alt nume de **sii lugd satan" Diavolii fac ascultare fug numai la pu6i rrrnca lui ffrf..qfms ffiwmruw,ew, dacd tw egti r*b st tui Dt{Fn* ,r::r::,adic6 respecfi poruncile Durynezeie$ri, ai'Cup** gi grinduri e$ti fiu al Bisericii Saie gi e$ri iiu t*nezeie$ti, ;l

vrtiiitorul nu vuie,pte sd rttcrt efartul nces,,& de & s* I rlll;r la Dumnezsu, l?H vrea $fr fac6'Curfr$ire +

Fnffi*-r AmxnNDRU Anc&gu

Dacd tu egti r,sh al satanei gi vd zdnd,cfl epti chinuit de tliavoxi fi alungi ?n ftLllnele fuIhntuirorului lisu$ Hril;;: Itc'e$tia nu pleac6 de la tine riindcd faprete rrl;;;H;rile
tlrie sunt satanice, ftu.sunt

Durnnezeiep*.

-* r'- ':p-.+^a

ca sd te tntnut lo Durnnezeugi din rob al satanei sfr devii rob al lui Dumnezeu, atu;ri nu*trczeu te ajutfi sE parcurgi acesr drum ;;J'"i"irri*;;. l)rrrnnezeu nu forfeazd p* nimenj, noi ingi* ;i;;;;; t'i'e l'oim, Cf,n'c tu faci Post + Rugaciuni ;i te dezlegi, vrajitorul t;ttlc la boala pi la necaz, fiioooa *f piid-;;;;;i ;;r**o ('(: cl a trimis asupra ta. in aceasta simagie, el tir*,$tiu ca t':;li crcdincios +i mergi pe la tsisericfl. Iatd, sunt d"i;; Itrurllir tc pentru mine. Pldtepte un Acatist, pomen*eto*t ..i'-l;r ,\f'. Liltrrghie ca sf, mfr fac s&nfltos. 'l'll lltl ai puterea de a, purta pEcatele acestui orn, Tfe*
htstdr rSren
I

Dacd iei

a) Chsamfr uffi Freqf s# faci o Spervedanie generalfl, la n{rre spui pficatelc ?ncepfind de la 7 ani pfrna la ui" h} ?mplifterpt$ Cananul dat de Premt la Sp*vedanie ;i plrns fnceput hun d* pocftix?f#, adicfl de fmfparcere de la p[cftt. ffiurxan*xeu ne rfindui*ryfe bnli pi nsc&uuri fia s* ne lnfimarcem ]m ml" Togi smntern pfiefrtogi fnaintea l*ui. *) Vind*f;&r#a apare tn funcgie de calitatea intoarcerii de fn p&cfrt p0 care * fucem fiecars. d} Fre*tului ln care [s $povederyti, ruce lwim ti ,ptiltegti tu crr m&wm rre Acatist ryl Sf,. I-iturghii, Maslu, Ei Ie pldteEff din lsrtpsi r$6rrg rqi prin rw;,{vr{{E f&, Nu Ie plfitegti din bani ceru{i de pe la algii. e) Preo{ii por duc* p*vere p&catelor altora prin Harul Preogiei primit la F{irnt*nire. I)fi fficf,ea [rehuie s5 te adresezi direct Freotului. ffiac# unui p&ntnr ?i cmC* o oaie fn prapa$tie, ffu trimite ca s[ o scmatfi ele aeolo pfl fiul sfi$ cftrn ars doar 7 ani. Acesta, fiinC cmpil, ffiffi arfi priceperfi ryi tar in a bra$elcr ca sfl o scoat6" Pierde ryi naia $i copilul,: F{storul nrerge Si $coate el ?nsu$i aaia din pr#pastl* qi ars gqja ca fn tirnp cs o sal-

veazfis6nucad6ryielpisfi'gipiard#'via{as&Pentru iertnreu de pdcate Iw cei


face: Spovedanie generalf, + Focfrintft. Te tntnrci cle la pfr. cat, fmplineqti Canon. Dacd Preotul te-a oprit de Ia irrr;uir tfrryanic pe rnai mulli ani, petreci ft$a:
64 Qu

p&*ute gre,le sc

ru

(.,sir i ril.s[)u nz.i:

63

u s flit u i eg t e A r&srpsmr*rdrdrrcd

tr

itt r io w A rgeifna

i)gE

n*'r

Ag-HXANSRLI AnCgVU

* Nu lipsi de Ia Sf'. K,ifiunrghim tru tmnte s$rbftt*x"i1*. Tii toate posfwrile fn fmtrmgisns ryi te Sp*v*derytt fn
toate posturile. * Preorul tgi d& * lingunfgn dm Agheasxnfr Marm irnpilrt6qanini"
?m trmcqrtr

c*ne* tS",

niri xru t* *fuliga sffi faci pcsf ryi rmgfrciuni,


p1*m*6 enrfel dmcst dac&

d.ar

cJ,ia-

u,q:}ii

Te vei fmpart&ryi mtun*i c#srd vffi mlce Ps"m*tu}" Wrin aeeasta, Preotul te fermryfie dm furlm dimv*l1l*r, cffitre [tr*&r
cfiinui mmlt pen{ru &ceffi fmpnrtftryanie pr[mi{& trun{s}r* dm m fi devenit vrednic de & * prinai. $ff fn*m &&nsl$ pemtru i.ertffi"e rJe pflcate ryi u$ureren Sis] ffiffi#ftffiunrf. fi# fnc S h$ns]wni g:e ffirl (la 40 uile mai faci un &Snslr*)" * Se fac Rugfficix*mi + F*m{ numgp {r t,, trvt*, V PPn& }a #ffi ?4. * In dmpul zilei: R" mXLh{Iil + Ar. si}*i +\"$-mfffi$ st*stru spus c$t rnai des, - Seara: A*. Msmtuiamrutui + 4ffi sffiffi[ffixtii ;li]s]ic La Altar duci de t -4 *xi $-r{aa*"gta?* Vti pmrntN.t.a f *rtnre de: pficate, ps care treei ffiuffirffi&e fi#t,e" ffimi ]m A$tauE: Liturgfuin Vii cs 3[um&n#ri aprirumm + vin + ffii*f + 63trffis#mri {smul *h{l.lc, peine)" Ptreotul fa*:m rugffiuiunc ds iertare de p*cate' Pentnr pdcate rnmri, ff# vrrttitsyie, utideri (avorturi slrltc), diavmlii nu pleacft, de pc#sa {rsbete str*duin{a mai lnu ltfi, trebuie un ef,ont mai ffitare;, Hste necesar post mai rrrrrl[i ani la rfincl ffrr6 fntrerupere + rils mu]te de past net1r'u. Iru'Tn cazuri mai grele s# {lne perindic post t?trSr$ nerrrtrr:r'rrpt. Toate $fi fn* #$ as*a;&{ar* de *uv&n{u} preeltutrui, t.ir sii lri platfl de la Dwnn*r,ffit]: perotru e]e. Ptrmsful ffiu este un lx.(lt.psitrlr, cl c doar cimc{mrul carffi mferfl leacul. Hl mu te
6S

faci ffrnxcificars prln Fos[ ri$ Fr:st ffi*grrl + RuEnci#ni. Fr#otul $?Lt te eeartf,, oricf,t de gr*[m ffir fi pdcmtmtre p* t&ro le upui la Spovedamie, nu te c*art# dme* la ,$povedmnim urrvxstmmre spui aeeleffi.$i pficate pmntrtl cS [*-mi r*petat. Hl d6 iertarea dm p$*ate Tn numele Ivffrntuitq:rmlma Llwmffifinsrl, i&r csl c&rffi prive$te Ia Tntoarce* rffir:r {.- *,s{e ffir.tmn*Keu, La tirye ht-i c*#a cs ?tt apropii: faci fapte smtnnics- fl ai 3a tins ps setan. Fmei fapte bune, iei tot trrnp*9 Cin cele L)*snnnnei.nryti {Anafur&, Agheasmfi, Tfim*!e, trnpfrrtsryanim, hdmstl* trfi#.), mtunei ai pe Durnneueu
ffiE?

Xfrng* f,ine, lm fint lqr*wi*ryte t)urteilf;7.ffiffi.

fffigreh*trs:, Fdrints, {wi vine rfrw de {m stowtsc r-itrnic. Rsspensks: KHul ;ruesta ffiste Cm um artmxnlt tip, epti blncat. Sm fa*:* hdnslu. Pf,ffitru as'*a.$firt" se {ine pcst o s5p[[m$n#, 'faci Sp*v*Canie gefterelffi + ?nnpffirtftganie, apci faci
hdaslu.

Zilnic iei o bu*6fic* de Anafurffi + un pahar

cu

Agtreasrn* ?n care $* prln I pie6fi"rri [JIei de [a Maslu, le iei tnaimte de a mfrnca. Faci 4S m*ffinii inainfe de'a bea acesl pahar. F*{i mfinca la 2 cre dup# ce ai luat acest pahar. Laryi timp Uteiului de la lv{aslu ca s# }ucreze" ?n timputr zitrei: R. ZIIF{IC + TatStr nostru spt}s c0t rnai
des

Seara: Aprinzi
de cererc.

lumf;nnri + Ae . Mfintuitorultri

t I{

&h

tr s rut u i e q t e A r ft srpt#st#rffl+ I

t'drl rlr,rru A p'Erurre

Fmmror Aumxsru mm{J &n"maru

,)

Doamile, cta*& b*mle

ffi#*ffisLe

ff$ts

c9m

la P&#etele

s#rnge. Gdpfpm#

rrrclc sau cle

Xa pftcatmn* c*3$tr dts? flmsmilia

m*&, ffioamffie,

ilrr"tii-ne cle pacnte $i viffitieffffi*Kffiffi' b) Doamffiff, ctacffi h*mtrn m*m*.s{n tr$t* Ce }a bles{srnele *u L:* oars am fost h1*stmpffiffi{ s*g{J d* Xm b}ms{*mm}* ct} c&rffi singur m*ffi{Tx btr*steffitra{, tr}etaNNmem- lr,urtffi pfrcnfi*]m, dmxl*ega
b

scwlard (stt' boli" rtorw&*l&,naeff# cwfmffrru# rd r$$d #frdra#ffi#f# ffiIr:;e "&aestei Rssprhxlsi $mqepffitura o fuse .rssl diavo! dtn categoria oameni cu scmrpit, ffin*qmti Bffi cetrffi &r3 t&hffir&s, *to*ylt Smyt de mulfi pffi*m{m gr:elm **n* nL} $*ffiT} $Ptrvffidlt,,qi fyWs@ryit
mcsedmr gs$s rdrs,rer(J$" ?krusdf;dr&effi

ani, de*i
pa"f;afe
r

o*ni

mffisffi ffirx ffi*&r& treffiS$.i& s#. sm

cur&{&ascfi de

lcsternele 6i vinaiecffi*mefr . c) flmamne, Sncfr hclmlm mcmasf.a mst* de &a vr&jile cu care rn-frLr lega{ vr&jmaryif *nnt*mi s{rha ms{m ris [n vn&jntaryul cliavol, deel*frgfr., ffimarxrtrh** teiett* vnmjtte nlunng& efuhux.ine tn*ecurafe, p* pustiu s& s# e$rx'i;ffi ryi In nrfram sffi nm $*
toarcffi, iar p# rdlinf,, rcbwtr Tnu, vin*$*cfr*fi1'sfrr" \ ffiin ug*iul dm 3a l.affi &Saslm r.q3}*s*rytn ry xil* ln r$ncl, tir'p tn car* $tr fine pmsfi #a"] p#sfi sx#Srffi L* ]ur$e- V pftna ]a

fuu

rlra 24. Dac& nu te-ai vindeffiffito lmnl fm*i # Affi]n*mrustxffi #t] h{. ,\t" Vasile + rlm hsaslvr ryi q;*mfiiuwi fi]"$ft pffim& fmptrin*ryfli 3 Aglcsrne cw M*lifte S.i 3 fu$mslulri. L"]xr sfmt: s}1-I dmrui la Ag1*asmfl, nu dfrrui utr*i d* la fuIaslu. Sm-gi ia fiecarfi de de ltiscr-icf," Vrajit*rii Xucrmanfr vraji pffi ele. Fiind canduryi tllnvsl, ei lu*reau& ?mp*triva oricfrrei lucrfiEi Fumneueie$ti' 'l'rr 1g ii untpti ps vrajitcri", dnar" te fereryti ds ei.

Trmsmrym$;: + ffimmm H; Fmm[ ffipt*vmdmrutffi mffimffirs]'ffi t,{*ny1m*anie p**atutns$m; ilh:*m Frem{w[ T]L] rm fx.mpffir$ffi$sfy,qiry fyolnupentrnt r*Iffir,: mtur.u#i, dmpm spmwmcmm.fre #m$#T*{&.5u*: hdastu fnc t-3*5*7 rsrfmre d* p*x*nim $t viradm*ffin-# dw h*afh,.SY ilacfl N{estq$ri" v*ri cm }n mfl m&$*tea ffi apmrut yin$ntrarffia' }s fafii $t pm *mle* r*-*ui viradecng. *mg:ffi, g:rtnntxl, tm #pre$!3,, xtu timp ?n cnre l;rln*. t1l*tul efe $a mru lvT;:uslffi sm fq.}"msw-$.t$ ? aitrm, sc [tm* pns'r #ffi post ffitrffixr.r x-,, M*u'V _ pica* ffiilni* h*i 1311 pm*"rmr *u AgheT*T# ?m cn pa$rar s* fnc 40 ruri, dm {Jlmi d* $m $- s&*-t frrminrm sffi fumi i:-ir a*mm pahnr' &a bffiut rmgi xryxraqxma }n 3 #?w

Tffi#ffiffi

rnaffisla;,

* filnil
Iiccare ochi.

pui

crN

pip*.ne cfrt* 3 picaturt Ce Aghmasmf,

{.ni#ff"

in

'"**,lt;

vitt* rnai clgs + R., frmaffirfie, iart&-m* de pfrcate, s*amne,

;*pur rilei' lR. xgLN[{- e Tatnt mnstru spus cfit


.

iltrehare:

f$i*s*#&d irur*6'*r

*chii, s*{I

ttrnp.J*# ce& s&ruge

tlccfr*rnd.

r trt n(,(,(r rtt:lriului. Srrusf tee r * rrt trt' "fin tn t,ctse.ls ##rc m{iwsnt*sx# gr v#scI'dlffirizeazit
celffi#ng$fe w&#wr#rzt*

t# md tn{*upd

'rtlttttl'l'tt'tt:ttrllim1tCupffiflru$eptdturd'ochiw{esteplinde
67

(',rilcf, + Ac. N[f;ntr-ritorului + R.. de 0sr#r*: f]parnn*, llll 'l'flu ( N )' I,,stivegfe-te gi tartfi.1ffied cle pflcate ps mine, robul
68

Pft.n*lr Ag-nxahd$Ru An cnru


tr/d
,$*1'#f
ne

u*,:rp'fr C r/rdrruer

wriritw| .ilmrroru rt rgrutnr

nlungn duhmrf[m

s]##ffirm,{#o pffi

pwstiu sffi sm ducn

mt {n ffiisn#

$m

nm $# rx?# fn{mmrmm- iffitr p# nn[m* *rirud,**ffi*me#[.


ffinmm HK: ffim*ffi.
K&Ll

$m*ffii vixedefiffitu fmru*aaxes?ffi

*#:
p$cat

ilrslcificmr* clinvuXul trsbui* sS plece. tel ht:lnmv ffi*rge perir:ctri* la Fre*t ca s$-i citeascil L,t " 5if" Vesil*. Fmmtr$ aceasta line po$[ nssru cel balnav gi
La
&i:ffift$t&
lrt n.;[*$t.* qpi Fr**{*l.
fXracmryr*,

m)

N* *i

spffis {q}m$*

p$*ate}*, ai

a;$[mn mffi spnai &Rsr

lei hd*lslrlstire p*mtru un

rna$^ffi ryi

de &#s#ffi cii.mvqltrml s{fr nr* pl#&#&.

h) fu$ai trehexi*s* fmpf;* bum*, rntfl*st*nie, xxss'f&saii; pmst, pfrst $?#ffiruu ffffiffilicsanr,ei, $qxnr&meri mprim$#, {*a** cffi j*rtfa fmeeim{ea }uni ffimrnffi#Kffix.} pentru i*rtarsa p$cmte}mr pe care tre*mi spnrv#dit. fmnmnmnfr cffi t#{ ## ai f&cmfi fn Fama I m}.r a fq:st sufi*iffin{: (Cm *njmns} cm s* a**p*s"# mu!1iffi}e& p#catffililr.
w Sm $ine iar: pmst m s&ptffintfrxsffi, $ffi ia*m Sp*vednruie Ia *&r* spmi pftcauelm p# *mn* mi unime sff te spui }m Sp*$*danin
arafl*riofffffl.

Apoi s*"fmcm h#msflu, Se continua #ri Pust + Sp*vedanim + Ivflaslu pf;na la


.

liirirEfui*"fu$*rgt- *& s# fis ir rt lt'tl *in fi,*ft,{T3. *- [-.;] Pr**{ Smi &ca{is[ #& sS $s roag* pnntru iertars d* l'; rt-:;r[{: pi l'irude*ilr*. "ffrm&arnmm* xm*d$*&xffiemfos: ilontrol*au& sinuzita" Iffi* l.r"tin ** }a sin**uri ?ntr*gins irita{ia oc}ritrmr, f,i}nic s* pun ui ne$ picaturi c{.} r*tr dexinf*ctnnt p$na ss *bfin* vindnce* r{';r. [,* c*$rr$]eri Etrs la Farma*ie la rsfi*mandarea rnedi#u* lr rr M;ri ?nt$i $* prln e frte 3 picaturi de Agheasmfr fn nas"
frm*retrmre: C*rd ps Jss. Awmlixele ,1 L'r li(;ii wt. {:{.fff#$s #{I$df,# ##gsf*f b*ti. 'trmtmxrc*ur*
dw,{

Liturghie Vii ryi silnic psrnsnigi csl vii ryi coi


&s?

vlndecare

v*lori norrn#l#,

gr*]*, sffi urcid*ri rnultc, persoaueie cfire nu $ au $ipnvedit ryi ?mpmrt#gir de r::ulfi ani
Fama $[ff: Perscrrulcle cu pm*afe

gi au stat cri cliavnlul p{: ni aruf }n r$nc1 fara s& ss i'mgrijeascil sfr*1 alumge, a*!"lrn. *r{nct v{}n" sffi scap* d* diav*li, tre-n-uie sil facfr uffi efsrf nmi ffirare. ffiup# *e m locuit rivnp $ndelungat lu

tine diavol;il M corr.vrr/er'# g*rgdm src Er rudd pfemc*6. * Trebuie pr:st mni multi ani la rfrnd, tru mujte zilo (lt'
posf l"aegru. n*?sttr*rug:t, *fi.nc$ se iau zilnit' doar 3 bucir$e&e Aslmfaer,&"& mn prafuffir cu Agfueasmd. * Trebuim ffficut* 1013 mffitffinii c$t nani de$. - Trebuie S &rfimslmri pe err, unul tra 40 zilc.
Pq)rufi ffitrffirsJ

'frehuie

linrm X Se face p*st fi s$pt6mfinffi + Sp*vmdanie gerxeralfl + n ,lrr-irrfrryanin. F&#r aceasta **X bnlnav, *mi din famili*, so! r,i pirrin{ii ryi helni*ii da** sunt fn via{fi. $* face &t*a$ta ca I n u tlpf,se txn p*frfrt per$onntr $*u un p6cat din neam. -S* fa*e apmi Agheasm& cu h4" Sf. Vasile + Maslu t,,rirru iertare d* p$cate ryi vinde*&rea h*lii. tn ziua aceca r'rt'1rost negru **l h*lnav- c*i din familis ryi poste$tc q;i I 'r ,=or u I . Ilmp* terilftinarefr slujbei- cei neputincioqi pnt
I r r, I I

trti[ de post.

7*
#s

Vd sfatuieyte Arhiwandr*rmJ Llaripn Argafm

Prq,nq)"r

AIExnNDR ti An**.x"u

t"llniul de

tra ffin fuIasnu

s*

froImsm$te

7 xile, tirnp fn

care $e $ine pt:sfi ctl pmst ssffigsrl Lu &$m, V p&mm $m ffirffi f;4. Zilnic hei un pahar #u Agheesxrkfi ts? cftre pa*f -ry picfttnxni Ulei d* la Maslu. fnairat* sS h*f mcest pahar, fn*i 4S xxrffit6* nii Fo$i rnfinca la ? or* dmp# os mi hffiut acest pmhnr* Lngi timp Uleiuh*i de la hr[aslu ca sfr ]ucre ne" ?n timpul eilei: R.. frImiI# + Tntffi} mmsfiru spffi$ c$t mai des* * Searft dupfi ora 22: Aprinni S trumfrnffiri(mrymxnts truce + Ac. Msntuitmrului. ffimpffi fie*mrs [c*m npwi A s*ffi certrrn: a) D*em$e, dnc& hoala ffi##a$te est*: de [m" p&*atsln rnele sau de trn p#*atetre cel*r din f,arnilia rste&u ffi*anmmu iartd-ne de p&cate $i vincfef,ffi*ffiTffi. b) f)oamne, dncfr hq:1ffi14 acmastm ms{e de la h}esnmsneXe ctl care am fost bnesternat'$,frtl c$m Im hlmstexmetrm em #ffia.e ffiil? singur m*aln blestemat, Doarnns, iartffi pfrcatel*, dmzlmffiffiffi hlcstcrnclc gi vindccfi-md. c) I)ottnoc, clncfl hoala aceasl.a este de la vrfrjile cu cilrCI nr-ilu lcgat vrirjrrraryii txlmcrri sau cstc de la vrdjnnnryul diavol, I)oamnc, elczlcugfr vriljilc, alungf, duhurile necu* rate, pe pustiu sfr sc clucir ryi la minc s6 nu $e rnai fntoarcf,, iar pe miro, robul T6u (N), vindecfr-rnit. Unii se vindech dupd primul, alfii ctupfl al treilea, aI{ii dupfr al qaselea sftu dupa al nouf,lea Maslu" * Zitnic merge la Premt cffi s6-i citeascd M. Sf. Vasile. Fentru aof,asta $in# post n*gru *ml bolnav, cei din familie 6i poste$te ryi Preotui.
'

xitruic sffi ftm p#sulenigi $n sf. Lflurghie" s& tra o mfinfts{irs Litunghie Vii ryi X-iturghie xnror$l pen{ru un an'
iertare de p&cmt* ryi vindeeeneFmum tgr F*ntrw cnmwri mtnl grele frehuie str&duin{fi mai rnultfr. S* fnc S fo$mslmri pffi *ffi, mnwl tra 4* de nitrs" Zilnic $o pic6turi UIci bea un pnhar c1l Agherusnnffi tn #&re s# purr sile Tm c&re se dm ln trvlaslu ** $# fau 1$S rmf,tffinii fm cmlm 7 fnlqlserytm LTtr*iu} dm Ia usrE k$mslu. .* Ferutr-u *&Hwri mmni grmle s* gim* pffist rnai xmul1i ani fn mneori fr{l Ce p-o:t $ir fffirffi trutrmr$per#, #ffi multe uilm {f$ru, pffist r?*gru n*?*tn*rupt, 3 *7 *q*tr 4-23 -30 xitre" Fmst nfiSru #$ 3 b'ucfrtelm mm?ntren3p{- aC$*& pffisg t*tat, se $ine dmnr Anaf,urn a wrx pm.trar#$ Agt*emsm$ pe zir * c&sld $it p*ut ffiffigrffi netn*r*ffi}ptu ffi}ffirgi [m Premt ca sft Ia ]a cit*aseffi &,[. $f. vasi]e c{m 4 mrf pffi zi: la s, ]a tr?L8' ,;.q,lm PreoS dinrineftte 6i {mt &$&. La sffirryital} Ivt*triftetor, (de tul va mclfimga frame dm prmf*c{ie: $i pffiumryte, ffimamn* gi & celor ctuhmri u**urate) pe dfrnsul *i sl*flstetre nnastre asf,asta clin familia noastrfr ryi ps ale uffinfrryilor nogtri' Frin prezenti el ptzegtn de duhuri nficurate pe cf,I boln&v, pe cei sa qi pe la rugflciunn, se pfrEeryte pe sin*, pe f,ei din familia or*ugii sai. postutr negru il duce cel holnav, cei din familic prsotul. Ffrrh pcst negru diavotrii care ies din paste$re

ryi

ryi

cel bolnav vin esupra Preotului'

tntrehare :, Ayw vrssf trt s venit gf s-a \uptat cu minc tttt putul nt(u, tlttr owe rurdr gr rrur-ro rwpt brw$*r{. M-am tr*zit tn
72

71

vd ffitwieEte Arfuircnandritw[ llarionA rgnrrx

Pnror ALExnNDRU ANC*TU

meni, H#e ere frcwisrd, iar ew {**stiesc seregran Rispuns: CeI cern $i-a rupf bragul *st* #iavclul. se face $povsdanie gsneralfr + fmp&*spaxli*. Rugfciuni de zi gi de searn+Fmsf ffis#rw V- p#mffi ]m trrffi M"r Se'face h{aslu pentru iertare de 3:#l*N 6i-vind*sare . Ca scapi cle diavoli fi ss nu mai pa****tt ctrsffi ss ni pdfit trebuie s6 ai leg&tur6 cu Dunsnsueu pir:: - Tii in infregime taate postunle cin &ffi, te spov*ef,eryni qi te inpfrrtdge$ti. T fuIergi Ia Sf" Liturghie fn tcate sf,rhsforile, de tra 9- I 2, inintregime . - se ai rugEciune de zi gi de searfl"
'

(It durere 'vio[entd tn hrng gr cve &we &rmgr*f nrxpf. Cfpse wtt-a rupt brafwlT Din p#t n-&ftl cdzwt, tn ccsd n*

& intrmtt uii,

clr&ce$c, este }ucrare diavoleascft, este lucrarea satanei. Satan este forfa rfiutrui, are rol distrug6tor, chinuitor, pfing6ritnr, disfruge pi degradeazs orice valoare fieic6 gi spiritual*. HI se ffpune nefncetat binelui, adicfi se opune lui Dumnezeu. Diavolul aduce fn lume suferinfa sufleteascfr pi lrupea$cfr, nelinirytea, dezechilibruI, nemul{umir&&, sruuimea, r6utats&, nedreptatea, urfltul sub toate forrnele lui. Hl este moarte verynicf,. Sumnezeu aduce s6n6t&tea, echili-

brul, pffcca, fitul{unnirea, bucuria, dreptetea, blflndefea, fnumnsul sub toate farmele lui. Prim Puterea Lui toate se
zidesc pi rodesc, El esfe Viaga, via!fi vegnicf,. +; F6c&nd rfiu $ernenilor sau dorindu-le rfrul, Iucreei irnpotriva lui Dumnezeu, $lujegti satanei. - De diavoli se scapft numai c$ ajutorul Mflntuitorului Dumnsueu dacfr fi ceri ajutorul prin: * Rug6ciuni + Post cu psst negru.
< i { * ve t -I L.' .

ncafa pe nemsncate o bucdfic6 inghigituri.

d* Anafur* + Aghe*srn6

impline$te cu toatd gri:a Can*nul dai de pre*t la sptrvedanie + str6duiegte-te sfi te intorci de Ia pficat " La , accstea adailg6 fapte bune plficute lui Dumnezeu.

Spovedanie + impfrrfflpanie. Unde sunt p5cate grele, se face Maslu pentru iea'fare de pf,cate. "-- Fapte bune, pt5cute lui ta neincemt5 la Dumnezeu: a) Te Spovedepti +i pf,zepti s[ nu mai repefi pacatul. b) Dacd ai repetat pdcatul, trehuie s6 te Spovedegti din

* intoarcerea

Dumnezeu.

preds vrdndsd sscep rlr diavolul cflre md chinuiegte, I -nm trimis {rsripre, altuia, ('(t 'rd mai scap de chirc. D*r se fntsarc la mine cfrnd cel rr,\ttl)f(t cdruia I*&m trimis poste,ste gj se rgag:d. Rrlspuns: De diavol se scap6 cu a;utorut klsntuitoruIttr listrs I{ristos. Nu scapi de ellrimilenou-t **upru oriui*. A lrilttilc ilsupra altuia un rEu care te:chinuiegte
este cev&
73

nou c0t mai repede. Nu lapi s[ locuiascf, mult la tihe. Cu cf;t locuie$te la tine mai rnult, cu atf;t scapi mai greu de diitvol deoarece ajunge de te socoteqte locul sf,u gi gazda sa. Dacd a stat la fine mai mult timp, pentru a-l alunga ncccsitfi timp rnai mutrt de post pi rugfrciune.
74

vn sffituieste Arhimnrut{ritur

! rnrion A r.grtr*,

Fnnor AunxaNnRU Ancnru

ifi place

vra"fitorii fac acea$ts fapt& nm peratru cffi le-mi d*t nn'tirf sfi te ur&sc*" Ei r$i fac aceas{a chiar cJncfi sumfr h*gafi, c* familie, iar tu ery{i s&rac, bolna\/* nefami}ist. ffim*i ?$i {ag aceasta shiar da*s nu-i deparyeryfii otr nls\xlc ryi {}{$ ffirr motiv sd te invidieze. Ei fac aceasta pentru ct ur$sc p# ffiarn:ffi#ffi*$. fl,fu.ffi lrtr este urd de frw{a" Hste descrisfi in Ev. d# {a }man- Cap li/g: "Facfi vfr urspte pe voi lurnea, sfr ryti{i c6 pe hr{inm nnEi ina* inte deest pe voi MI-a urf;t", zice hr{&ntuitor.lNr;; nu-i convings s# se opree$cfi. Fofi s6 le aduci CIricfite ffitrgurflente, sfaturi' Hxplicafiile logice nu fi canviffis, ii nlfind cffva c&rs trece peste crice logicd p6miinteasc#. Fogl s& le faci urice fapta hunfi, ei nu incete anfrss faca ac*msta chiar ?n tirnp ce tu lucrezi pentru ei ca sd-i ajufi" Dfrsi ajut#-i fara s6 agtepfi (speri) cfi se schirnba. oamernri acegtia trebuie cornpfltinnifi, au cflzut sub inlluenta diavolului ro* vnia lui' Pe cei pe carc i-ai descoperit fia vr$jifori 6i nu fi cerfa, evitfi pc cnt posihil sfr ai relafii cm *i, de dat- cfn 1uat, de mf,ncat' Ei vor manifesta prietenie, dar fgi vor trega vrfiji pe tot ce prind de la tinc pi pc tot ce ifi dau. Dac6 ?$Ip*ni pechetul cu rnflncarc la scrviciu, I ung cu necurfifenii, apoi fi* z,acx qi nu $tii de ce Vorbegte-le frumos, dac& ei cad tra necau, ajuta-i. Dar nu te duce la ei, nu ii primi in casa ta ca s6 te ungfi cu spurcaciuni: ,,Cdci ce tovfirf,ryie este ?ntre Dumnezeu ryi Veliar (satan)?" (I Corinteni, Cap ?) * Nu le permite sf, te mf,ngf;ie, $6 te pupe. Spune
l.

iniffila tft innpotniva acestor oamenilr nrr rnten{imnearfr sffi {e srmsers. S&sS m fnc, aceasta este Intr nlr morn*n[ de sc&pare tra ei' lri lmtmngioruemz$ sn-fi dry netncntaf meoeuuri lncflt:

Nu ptnrfa

ur.r* ?n

.r) Sn rujuamgi sffi*l ur&pti pe ffiuffilnsrflu-

h) Sn ajustsi sfr te sinucixi' zici: De t: ) Sfr ajmxegi s&*x* hutre$ti pe ilurnnezeu 6i s5 r r. rrrri rjm ntie ffiurnilffiueal boath qi necaeuri? ,l) Te ung, c& sa fii {}fiupat cu sphtratul gi sf, nu ai tirnp ,rii llci rugaciuni, Aceesta este lucrarea loq:Lucrarrylor r.\rr- npu** lucrarii pe care o fac pr*afif fn Biserioh. Cele

,r;y multe vrftji li ** ru* Preo{ilor. Freolii fiind slujitorii lui I )rrrnnez*u, sffint rnai viza{i de ei. * Vrajir*rii strsiesc diavolului,'sutt robi ai satlnei qi se ,l)sn vs+nic ori*ftrsr slujbe qi lucrfrri Surnnereie.$ti. V*n:itarii vin la Biserich tocmai pen{r$ lucrarea po*
Ir rvnlCA"
v

lorfe stau fatfr fn fatf,. Far ntl te teme. Nfmic reu este mni nruIre c# p$d teren {txi Dwmwef.elA. Asuprffi celnr curagi vnfrjile nm eu puteru. ry nceen cu t ste ntfr* de iruepmrtnxxtfi culr*{lnea prin $povedanie
Ponffi*Kn{fr

* Lu*r&rea aceasfa se,fece de,mii de &ni. Aceste dau6 '.' :


'i

+ fimPfirf&ganf,eAltfel nu &v*ln nici o putsre

?n'f$l 4csstsra'

Deci ati v6zut de ce

ss *pune"di'avolului necurut,

aceasta.
75

cfi nu

,rptt11&t,pentru cfl folosegte necurfifenii *i'$t6 pe tot ce cstr': ?ntinat. $i este viclean pentru cfr afigeazE cumsec[dcttic,
76

Pnn*r AunxnNDRU Ancaru


Vd

sfdt

lt

s$te,4 rh imsnt{* rit wl, XIn r io n A r g nt u

dragoste, blfrndetq, smsrpnie (rnodestie), face c&s *te cf-edinffi, daf e[ egtg, tat# n{ miwuiwniil , - Oamenii acerytia trebuiesc coffitpfltirniti. Stapfrmul lor, cliavolul, fi chinuieEte n*aptea daefl nu au filcut un rfiu ulua (vepi Bibli)l.' Cf,nd nu aE as$prfi cut,trirnine diavclul, ?l pun ps . proprili cspii. #esii f*c rer'eeI a,{gasrs tiet pesfel slf ytti]

'i',

':

mentul maternprpcte:rn, , , i' i1 pun pe'animale, cfiiniu pisicl, pfrs&ri de c$rte, il Fun fii pe pasfirils cerutruii,Dac6 lucreazt undeua cu publiepl, spurcf, alimentele la persoane pe care nu le cunosc gi nu au

,',

'

fefei sunt t.stc fixfr, exprssia fe{el este cte urfr. Trfrs&turile rrrilite de * sxprnsie hid*a$&' Att aspect: tti povesteryte despre simptomele unei r'rli, ap*i vsri *urn i $* scrlimba chipul ryi ?!i tnt $pune'iti nlcnegte fie tnate rsle}e pe f;ftre }e povesteqte' * Alt aspe#t: v*rh*sc despr* pffigube, a*cidente, bataie nngru v psna la t.rc. ryi {i }e meffissf, $i*. s* resping cu Fmst alunga de la *r,* ?4 + Rugaciuni + K. C* cfirflre: ffioamne, Fraza de deElegare rrrillm tqlt ce memeryte vl-rult*nrma f]#ea$tft. Deci min(, r.osfi*ryti rt* 3 mni, lm*rm:ri tn numele sf" Treirni'
Itr;r tm {r*L:mim sfr luc}:ffiue'

avut motivs sa le ura$s$, Duhul lor simte imediat din cQ ' taberefacepartg,fiecarg,: '1 , ; lor este {/ftdY DE D{JI{, Ei fae faptele acestea

despre insecte, malii, gf;ndaci qi rli m*ms$# $im s& ai apnstea. Pentru a respinge, zici: cle la rnine cea cs I )oaxrsme, binevmiegtn gl inctrepfirteazfi

* Alt msp*ct: Von"hesc

pentruQei1urdscpeDurnn0ueu,'''. r
peri pfiine din altd parte.

De exernplur O gestionar6 dn la un cefitru de p&ine .'. punsa e, $&fff $purcatfl pe pfiine" Dac6 simti aceq$tn, sufri;

ea norrRal, La un rnoment dal ai se nzagia cfr nu aude ce-i :r. .tv spui, c6', nu ascultfi., cd:gs1e foarte concentp4tft, la altc.sva. Farcfl dgarme' Ea ifi menegte:
pe

l*ne$te ft*e$t*?" sau Alt aspect: tfrsad vrmi sfr Tntemeiezi o cfrs*tnrie ai piedici, nu rrrcrgi la Lrn ffiKffirn*rl, dncfr nf,tn vrfrjitoarea, trimrte diavCIlil ei ?nainte gi ai tulbu1*rti reu*lva nixxeic. $3a tscerea, ,rr* ryi n$ tr*r*lvl nimi*. ffieci este bine s[ pastrezi $e scupft flecu nu qtii *u cinm vorbegti gi nu c$no$ti zici: scarnne, binevoieryte qi dezleaga

cu

(::rre.

jos, Ru,in pat, De obicei iau foc gi ard.

: * Alr aspecft Ai vggbil' ** per$sanft normal, cordial qi


pleci. Dacfi ts ui{i inapoi o,surprinzil f6-$! ridica rnfiinile qi face un gest de parcfr &r arunia cu cfiva tn tine, privifoa
77

respingi, vl-qiile alung* duhurile necurate $i ajutfl-mh. , a r viu gi trebuie zr*r, Io1i-u-t, dat vrfiji, mi-au dat argintutr :;ir rnerg }a o vrajitoare sa f} scot. A f6cut diavaltrt vr*odatfi cl faptfr hunfr? Nu! Atunci pufin situace mergi la cl? vraji.toarea ?{i u$ur*azt

ca

s6

'cnrru tiacasn-tideaimpresiac6te-aajutat,dart{ileagaal|.ggVlt'
?8

l4i

s/ifrrxre'p're

r&

r&rmrrxngrsrr;i ]d*crioru A r gut w

F?fl-I

Hffi"T-

ANHXAIq NRI..I AMfi ,qTLI

cil sd dai de me*ammnt rffi# r$ffiri" Treburim ryi ricd, sffi te duai pffi $m Msseffis{$ri #ffi

sffi affiffirffif 'ga

ffiisc,-:r.i[ffi

sa-g; rmzm}v* ffi*#ffiKa3rile,

Ctmvmlut de rn&ir*[, fur$ro su cnre te fine slabffi'este pers]#f,$remm*ffi* trmpffrtmt Hm cst dm rm[*ffi ryi

ff&md

t*

gfram

Pnstn"ul rnmgrw sf, ffiuxgffi*$axxn*m dsm&*mgffi *qp*.

srli$s:!ffi #rgff#

dmim$e ;?$ffi$tr#. ffincffi mffi r?tr mfr&c$mimn, sfl6m $ega$iq ffiac# vrei s# vmmi pmri$ia wn*rjitmrilmr fnaintea

T-rehmi* sffi ry$ii m6 vrffijit*ffir*ffi ,$*aag-i[ #u perf,#tr*m diavOlutrui fimtrmsind rs#{:t,}rm$mmii ryi .e?:}mrfr#ciu6i. ffiffitr nianfi* nu e$te maf xmer* cm ffwf,*r*m $.uai ffiurmx}#K*{'t. *- T#&te vrfrji$m mm dmulmffiSffi uux Fslst ramgral + Rrag#ciuni, $* deatrmag& In P*rufrl.#ffi Xaxi Smrmffi*ffie$, ffffi r6spuns la strfi}ali ffiurn-

te $in*. Fffirffm mrytt gimut dm m sffisnffi se fier' parc6 ilfrmr$ ffi?*r&*"cu vrmji{maren p# stradffi, deodat5 din grff$eatf,. p*e*:dm n$irmcglm ryl mm irhery{m ds tinm ffi$n, ca fscut slu ?dirsr*rai sffi ffirr $* xrafrs.?drmmscffi m*.mffirxd; ffim

pffi ffiwsmta, acmsf pffi*st. F-r&tm," da*ffi nrn t -mi fffieu{


tt.r e$r:sffaxg* p#*erte Tn :vim$n tm,
t

ai f6cut

3Y

ryi

nfif,su* vmmi ffishlin;

Vnlmmsm vrffijfrr*rm} a fmst chemafi si[ bleste{n* pop*rml isrnetri{, pspffir alss dm ffimmnul. ffiurn}}#f,*r} i-a poruncit: ,,Sfr-rn[ binecuvfn{*mi a*nst ptrpotr!n' $i Vn}aam fr ffisf,r}}rat gi l-a binecuvfinfrat {F-trurn*rii, **p" z3).

ries*&l$at,
+ Al{ii
cu

Ca nu se vR Issa $umina hiruir# de ?ntuneric. 'frebuie .sfr trfrirn c$t rem* eprsepc d* ffiurnffieuo*" Oumenii stdpffini{i d* riirxvuli, cei fru {&r ls*wis,sc dimvoli sc, nt(tnilestd ustfet: unii rf,cnc$c, fac ca flnirnarere. * unii clau cll cllpul, clau cu c#arneleu lnve$c cLr capu1" AUii lovesc ctl copitit, tn Xovesc fiu picimrul. Lfivesf, cu un singur picior. Ycr.i vrfljitoarea irr timpul Sf. Liturghii cesc#I$arn Ia un singur picior-. []'iciorul care ftr* copita esfie -r- *
eloar lmvem*:

c& x *mi f,#cut tmcmlmi pe acssta pfi *nre tl p-icern *ffi te-n ruwp$rmt cineva ryi i-ai docmffidssnesai m{frflm. Sfi rif rmmar{ma $ffiLr i*mi ef*rit sft $e mcctdwmtmzm $&u i-ai d*rit $ftu nfli cfr sa-i ia fryc cfrsfr. Apr:i mf$i cm mmul $*ffi tnm*idemt&t tw #{r nir6 Xa supfirarfi' $i t-m twmfiifnc f;rmfra Cwpn #r{trx'h mi ris zici: ffiurnn#T.eu [-a c*t mceasfm {:ft p*ceapsfr. Dar nu de diavctlt t[u, ffi*rs*rlef,su i-n" clat" Ac*mst;a fr fr:st fx:tp},init 6 '^ ,-^; .-,A**,-d ?ntfimple pgm*afi nttJrr*i cfrNid tu mi nts #fr s6 i se
&.*mr mr sffi v*mn
e

ffi*ci

pmn{ru cm {m mfrs'}sre$ti?

#ffiff,#

ffi-ii,'ffit
$)mci,

b;e;il A
il;;n*

atfrt de acsa$tfl, Hftcetul aeesta este f6cut de rnul$i oarnsni, pi de:femci. Ivlutgi vnr s& renun{e pi s[ se tntoarc*,, dar nu Ptitl cum X, Lucrqrft &f,*es*n se petrefis ssffe*; h*alii, il se fac vraji. n* de necazu'i, pagube,
'

#* mf mis sfr i se ?ntfrrnple' eft ai filcut imtffi cd mi f &*nnt vrfrji, cmr nu m[ rytiut
a $i lucrnr cft
cffitra

esre urfrt da f*atft,

lurnel

I'frcutfl carlig, te lovesc fiu gheara, alfii se Sipes* de spinarea ta cle paica te-ar asculta '
rmrlma

#u

urechea"

nrr corir vgrbal, viaga offilrlui devine chinutm de nepul"inlil, ar* putgr,e: s&=gi fac6 treburitre, nu poate vorbi, llti lttt;llt' cL'I)lrltrrI $crie, $u psftttr lusra lucru dm m&.ma etc. I)epinde

:*:*

anu&&t.ps.T:ry:Ol:::::.:;rtio

7S

80

vd sfatuie6l,* Arfaiwundrit.ut [{rtrinn A rgntu

Pm gffi'il'

A[-nxnN DR[-t Ancnru

i*au fost legate" Chiar da*& ss

stn#duieryte

sfr lucre?.e,

"

vin cu fntsrziere, crrn durrmri fm cr*rytetnx$ capului,


piedici.
encefaXograffia epars f;& & unffii *rn ff&r# d*arserm #a3 ritmuri alfa turtite" Are e$f;curi 3n fot *e fmtreprinde, fi.re t*t ttrnpul

fric6 pe straCfr, ?n cas$' Cade, reflexele smnt s*ffixutm, r#spunsurilc

transpirE dc cfortul de vainf# p* #ffire ?3 fa*e pentru & exs. cHta *hiar gi cele mai ugoere activiffr{i, fi *ste

n) Duce chintll mc*sta ff,r6 s$-l trimim asupra altuia. Irste f*nrte Sreu aceast&, este irnposibil de suportat, chinuirca este cuniplit6"

h) Thimite diavolut asupra *wiva gi astfel se mai u$ur'*ae& d* chin, dar fncepe s& fie chinuit atrtul. Faptf, rea, lu*
cru dr&ces#-

c) Nu n:al face acest p**at, face fntoarcers& la Dum*


prin: P*st + Spovedanie genf,rn}fi + trnphrtfrqanie + Maslu = Cmr#gire + Sfinfire. * ffi.ugficiuni + Fcst slsgru * Fexlegare de satana. #* diavcli scfrp#r:re ruumai su ajut*rul Mffntuitorului Dumnsafiu. Arn v&zut la p*nctul a) cS numai voinfa noas* tr6 n$ e$te de ajuns f;& s6 scilpffirn ds sub *t6pfinirea lui, deci ca s* sc$p$m de diavoli aplic*rm punctul {c).
nentrL&

npnsffi ryi ?i ban*az6 toate acfiunile. Preotul z,rce: Curi i s-nu legat ceg* 7 #aruri cu c&re I -a ddruit Dumnezeu p$ ffr?l, apci acela trffiepfe a$e de greu fncst ajunge dc fnnebunm$fitr $au $# sin'mcide.

Diavolii trimili asupra omului fI

I[. Trafament

Omutr aceste incepe rugs*ie:nf}*. Sin* pnst, fac* t{povedanie Sensralf, cu Pocffiiffi$e ffi tmrffigirm. F&#e Srmpnrt&ryanie = Sfinfire' Pentru cairyuri mmi grel*, flnc* fufsslns penlrr, iertare de p*cate ri vindecare tr cmrn{ire + ssinfir*" Faile Dezlegare prin: Rug6ciuni + Fos[ n*gru. Diavolii trebuie s# plece, nmul se simte bine, i$i desf&gnar# activitatea ugor. Semenii s*i, cclegii gi rudetre vfid aceast# ?ns6nstogire ca p$ o rene$fsre" A$a 6i este. in rea* Iitate este o ?nviere din mor{i.

Alunga$i de aici, diavolii s* duc ?napoi la cel care i-a trinrris" Acutn vrfrjitorul ssts chinuit. Cf;nd tu ai inceput rugf,ciunile, fie*are vr$jitor prime$tn fnapoi ceea ce a trirnis. fY" VraJitorul ca sfi scapffi de chinul pe care i- 1 dau diavolii are frei variante;
8I

III.

Ce trebaie s# facd vrdji,torul cG sd-gi mfrntuiascd sufletut (sa scaps de diavoli)? * Ds diavoli se scap6 nu trimiffindu-i asulra altuia. Se scapfi cu ajutorul Mf,ntuitorului Dumneueu dac6*i cersm ajutarul prin Post negru + Rug*ciuni. Trebuie s[ aibfi dorinfa gi vcin{a de a nu mai face
acest pdcat.

$* qtii cfl diavolii te vor chinui mult ca sfi te determine s6 renun{i gi sfr faci din nou vrffi. Hi intenstficf, chinuirea ta mai ales din momentul cf;nd ts*ai hot6rf,t *il nu mai f aci. Deci trebuie s[ ai voint6,
&2

1,t*5

$i5rr.r **6

r*,4

r-,fe

erp*r*'sedff rrdd /Js?

rur{..}J

r,,,1 /,{x oiir r ;rr

tr}ffi ur:Lj"r

t "n tq A

|',J n

l{di

I /A r+'i;

&TT

Cmmr $m wfo$ffiffi.tmsm #*E ffiffi flq: u$*t*rsx3itr3tr mn r*g:eg$ pmca{m}, d"ms- T3ffi ffi&3 vmim sffi q,* {i[T]r]ffiff#. ffi**:i * sfmtaxi*,s#* r*misf#"

ffii

i.;;]$?
i'r,r.)r$f

t }/'J4-3{:}-

f,3tt: ffi{::#{3[jh'q'*:5:r*'"

q,]T-i1]1{

t'ul[q]il&ff#*ff*i3- t$;tg" U]tl

ilrr

hig#.

Ti{

p*$*fr. mpmf *rsm$ # Spxmv*d;xc}im ffi#s}*trm$ffi *m ffq:*&{ffi$a'


rxam$

fmp$as?*$fi *S$.

* ffixrffiffi*iasrli mi*i s?*1m*m,$:;"4{ *,*a su,$ rai $*gffiflugr#


p"ffi{J_
;ec_

*mmu$ {,lnraq,prxxp$

e$r.ff.

a$* &'}a"*ffifl.

[]x"**tt* ffir"* xewx"[fiffi lrui$fr {'m$m q"$* '{:}fiaxa}f,m.{i #{e$:# -5$g:clr,'ffieJes': ,ri*lsi{ pffi*;xt ryi ?i spnij*xaffi p# ;n**ryui #r*sxt*ssf #}} x'.txgffi*rmnilq-.
jr
Yt .

*qj ffie}rsffi}e-

$-}m*m *rs r*:g:*f;"n[ m**su g:r"ncru{- ?} ,Sp*nr*xd*ryrf *fixa ffiffiw

cfrt
eJc

Km f;ixx"np:n*fi ;lf

$*i; fr{. H$# ,fl',,ifi{i'_l + '1";*fi;i$$


i} lu$ ;i
-r

r?ffi$flffie "& ffimmsmlne,

rmmf n*p*ecfe" fl{m t;*ryi s,ft }r:ca"ttmr;e:# rmmtfl ]m

[sffi*. T"'# ri*tt*:]

irsrfffi-mffi- fr)mru.r}}nr,
tu i{"mnnrlu

nli4

i + 4{ } rnrat lim i i . ;\
f:}

",}iilfJo-iil:

^&.r.:.

r,i$a*t q- .rhc. fu$ffin*

:;r{,* {}ri ;ai q:ffina"et

"gi s"*frt*.:*,prl

wrutrrll$.

pr*-il u'u:r:i

u;} *,_j+,: *ru


,,,

t;xs-le$ hq:lia{m #sgi-q fr,Iil"rr;r, *n,rn$t L$il} r.l{:*{"*r hq"mt" ffimm* #[T*
filn'$

'Slt f"at:l
ffi$

cli{ gtti,li #r:::"; []{'$iiI x'r{::ti ,""il [


;:il*
"

* \r'

r,"/
-t

qfi

pt;sfi

sT#-

ql'f,* r&fi? $}r'q:*t iJ$*' txffi*r.* drnhq-rvml'{:'.:l.r.r*u:#"


r'rn,pftt:iixsrx ryi

sp*m{S- #t} vi*e{ffi


ffi#trsfr* Si-*tJ

c$e m}

rr mmilnfrmrmpfi 3-?$3*s{u}^

p*s{

#fik

5n

$"r: *t:ru';"$u,tr.:;,ir X:**: t*rq.ssx}ffi}

*ur

mffimq-:ilir{.j d,,l:l f,,ri"rrti r

1tr

;1uru$ $*A

rfrg}{$, p$rum

irrt,mms:*mrsi ryx *:* sffi


wa

t*

sr""ts$xrar* *n,u il^fr..r;ffr'1q:sq.nn:i}mf

m*npi. Amest m'& rymptr:$u:r* (,1r$fq;;) ;*t'latI i-ir-:,-l,s*,Llts"*i {'v*r,3" ffiffu}i*}. ffimc# flm sfs'fficfmi*ryti, '.fra ;e[ ryr*pfir*$mn i:r$] s*mgt]- ;<;f .

$:l.K*mst 6p$nn;

ilfpr$m*

ffi

{-}s s*

j:e*rr-a*ry{:-a E"h:

u:*ir:[t r]#fj:t[*rrft *i

pr,t1m*,$,tffi]ffii v1"ffi,]igq]rimi

f*ru& mmi fslflffii rffiffirffi vrffiifr{mr. A\,,q,:'i} g:x.xfimru* ffi.ffirffi

crwr{ #ftr#

ryi f#c*m 3**-

nli*i

ffiila

*s.*

S$"tr1a. lF*ltq.ir}i3Lxy"}ffi

s; g#isr*ryur:

{"} pr$mtmsnm hix"}"ffiv#*

$-sim"a**Bqx

.ffinwi},

$-,hinr ilh*H3ilsrg*S,xxd

fffieea

c$*mvq:$e"s3ffi* c$aam*., rurif'fir*rrx$

c& rufw"ih;* $},* #ffifl# $.si $s]d, fm ufuxyr v*ryg$c" s*ffi rrl{::
m$ iq-xi
?rx-

Xffisnt Cm v.ffi,$irmr$* ryi


$.JmnxlK}ffi;flffiffi

#iru r.qi$:r
X

rr.3 ,s*nfl*m*$ $*f;H ffe*r;pr

ryf $*ffi sfrs"ffidmifl il$r ffi.x-xgmcfffis?ilm, r&r pmsfimrjXm

Sfine$ii. ffiric;rt dm pmfffiffi{ffifm- dm*ffi ffi# fsxgmmr#*ffi} c$ill fietfr sL]* ffi*{x.s$* ffix.xxxas}#x#ffi s}# ptrirxe*ry$*.
rurymr-r*f, #&x

C*Xffis'?gmflw"" ffiaxrsxxx*ffi#ap &$Kft

-n

*nx* f$i n{c*: i\{'L q"g#rffia[ h$.sr*;-3 il]tfl* tr* sffi f'm*i: *ap"vffie]m .fm grratffii #ilxivt ryn ruffi p-ic$ ffifl*" {} firisirirassi e$*: pixim* .}-]m r:t*i**i ];e r Lrq$'# sr3r3 i;x g'lr"t*tr:mr p${i f m** &##ffiffififrh, p*mta-r,r c# sLsrefi $l* a'r-ld#sxrfimrn. $"]xs,t;::fmm,r]{J#{*ffi- damq/#}wi flriex $* dwce ryi *hinuinrytr: rir:lmp'rfir:;,1 T"?# $]tr$"s{."}fir{"}ffi rtrr;g*ffimfsvffi, imr tE"l
t{m;xrs:

*#cmryi

&Xsf

r,xams

*{q:rrni

ffimg:ffi

## *ati aa$a,xxagcafr #ffi


'$"

,,fugm *rmi frxfltmr*m


v?sam ru*mgaxr- $m

Sg:mvmdmraim, c{fffvsrluj] sf

*s;
s]&.r

K^}ffiv*$[[{-m ffi t*xxffirffi #ffi ffi vim$n firrrmt#- virtu*msffi ,gl #&{"ffi fr} f,ffi#ffit m**mrufrn nmry{iimd #* fncm. Aqi;r

A**as{& {npt;a r;ri-m

3"m

#ffi$ffi

s'xa#fl:&-

d*

axrar$m

rrfirr i*rynf, $]mr

a ?nv*tffi[-* r: cql]trSffi C# s*s viciax.


A&g #xtrKxlpHunr

*as

ru$exm m$rm

rympfl* ei"uahesri m;1i l

rlr

irxflr#nd {fra u:lr:}

rtr;:{j,ffi[ m3 ryi
uerymffi

3Ep#ffiKm$fr#

m*m3* ry$ str $mc c*l* c1r: pffi

;'}3m q:mw$,axi m#*$t*x* mrae rm3,m d**ffit

rmk: diul[.;.ii-' {#jv.

fi*ha#fr

ffirant fm s{n{i* ryi uu *mpi} e$m'-..% mrsi d* }n rnimm din hlor ryi-a v#"rmt ?n sfm{i* *e:lmgii dm rym*:m}ffi" 5-ra sm3t;tnt clc rJcprrrlt'
s4

s3

Pnnor AlBxnNDR

Ancnrt'l

vd sfituieFte Arfrimmndritwl llnrion Argatn

gi se indrepta ef;mhind $pre ffi. Cf,nd rn-a observaf pe rnir, $i-a schimbat dire*$ia, s*a apr#piat de mine gi cu cregtetul capului a dat delicat de cf;teva ori ?n pi*i*raal ffiieu, la ni. velul Ia cers nJunsea el cu cap*I. ffie$tul de ft cla cu co1r. nele.

obi;nuit sfr *red c# cmpiii to{i sunt ?ngeri neviro. vafi. Am f*st foarte $urprins de gest" Hxplicafie: P&rinfii copilului sunf vrfrjirori ;i pun diavolul p* cnpil. Condus de diavol, copitrul a ac{ionat dupil cum a{i vfiEut, fftrfi s6-l inve{e cineva. privit din punctul acesta, pficatul capfitfi alte dimensiuni' Smul, dac6 nu are gru[ ca sf, trdiasc& c$t rnai aproape
H,rarn

de Dumnezeuo devine curf,nd nob al satanei*

In orice boald grffi este ft#cs#r un tratsment s#vr,


timp mai tndelung*t. ileci pent u p6catm grele ss pcfte$te neintrerupt ani fn $ir 2*3*5-6.? ani + perioade de post-negru + rugdciuni nefncetat + fapte bune + te fere;ti sS faci fapte rele sau s6 gfindeqti rSuI sltuia, Te sp$vederyti cfit rnai des. Dacd ai repetat pdcatul, te Spovederyti iar. Deci,te ridici de c6te ori ai cszut gi refncspi urcupul" Iei Canan de la Preat $i- I implinepti cfit mai exact. F'f,ra Cnnon, diavolii te chinuiesc mult. Can*nul s$te o ascultare prin care arafi cf, vrei sa fii rob al lui Dr.rrnnea*m Pofi posti L, Me, v p*s[ negru psnfr la ora zL,pofi {ine post negru neintrerupt 3-?-9 -1,4-21*30 zile, pi in acest timp iei zilnic doar 3 bucflfele Anafur5 + un pahar Agheasm6 pe
)

se strfrduiegte fiecare dupa putere ca s[ scape de dulttttn el. Se fac P Masluri pL' r rlc (rele) neourate cnre locuiesc ;ur, la 4# Eile trffiul' Toate se fnc c$ ?ndrurnar*& preotului, mdic6 cu ascult'rc, #& sfi ai platfr de lru Sumnexsu pefltru ffil*' neinffiach premffitr ?fi rfrnduieryte pos[ sau pusf nngril post negru rr"orupt, recorTrandfr a*nasta pemtru c6 mumai cu Pre;i rug*ciuni cfitr* ilurnnnzsu pot fi alungati dinvctrii" lea* ,tul nu este un p*d*psitsr. Ht este doctorul frarfl oferfi numal cu cul. Mfimtuitorul zice: ,,Assst soi de demoni iese rugftciune ryi cu posttn {Ev. Matei, cap . \"1 lLL}, indruln&refl te ajut6 ca s& fsci ti ndtra lui Burnnsrffu vin de la ?nceput ryi per$svfirenfs" aceqti pa$i grei ai tntoarcerii. sar trebuie Dup[ ce ai scfipat de diavoli, duci viaffr normala din punct de vedere religio$, ca to{i cregtinii: * posteqti ?n trrtregime dnar sele 4 p*sturi din am pi ts
f t"

Spovedegti +i te ?mPflrt&geryti. * Tii pnst L, Me, V. Este bine sa * Rugf,ciuni de zi ryi de sear$.

fii V post nsgru'

Te ingrijeqti cle cei vii qi de cei mor{i din nefrq: ii -qdica tgi cregti copiii tn spiritutr dragostei de Dumnereu, rugftciuni qi sf, {ac& fapte bun*" ryar-tflqeryti des, ii inve{i parasta*fi, Fe*ei mor{i ii pomene;ti la Sf. Liturghie, le faci
porneill; a$a cum
86

* Fapte bune, faPte drepln Peste tCIf" * Te f*reqti s[ faci r6u] sau sft gfinctrcgti r&ul" * Ivtrergi la sf. l,iturghie fn tonte s&rbf,torile"

85

$,1ffi

"$ilr** r e4"re r{ r/r r ff.es}mrdncr*rd

/Jrg

ri$ru

.4

rg

ru / ru

Fmns'r A r,n xnru

LIR'L| & rdfi ATU

&#w$cedm Sm m fumm
K"esffiffi

rrrr"rnftri arye;nmt*

c&aaru*m pme"**cnn&ms.ffi {mwmmffi

&f,stmdm 3.: ffi.mgmcitxrails s* fm* {a mrs}m #*}ff*gffi-Xd. ,i'

imparfi Acatistul in pntru

"+"

aprirezi S Susrurys*rgs mgezate

Cru##"

Lm #rffi S *ir*ryri fr** i**msmu fm*i 3# rmgbf,mmif ryi #*n* }umfrnffiri, La ftrffi l ? ci{mryti frn*ffi &rmg f**xasm, femf l ff mffi&#mii $i se di#nsurne hJ{ etrin }urn&narif X-a #r& $S uiteryti iflcffi rr*l ireiffism* fmcf Iffi rnffiflngei{ ryi $s esffi$Hrffiffi incffi ff4. dfue x$sffiffi.s;&r{. * L*n ffirfr 34 cf tmryti ealtixslmlm fis mi iryepmm*, fne i f S m6t&nii rti #sffi$x"3mi },i'$ c$iru Sl'sna$mffirn, m}{irmm pmrtm #ffir# ffi rgffi}ffis. t.nrutinui rugfficinrmi$* p#[mffi nrd #qxylpfefi }urrx&s?ffirile ry3 s{3 -.sting singure. Cei ca.rtr au snr"viciu rlu p.t'x aptri*m (f*'Emrus} ffi##tr$tffi mee* tq:dfi, eieCIare#fr la acests $rs ei nu sffi qflm &#frs&.. hdefmdn
sqi{$"i glde Cim

s# spunc ;;i untmit*rului Tra ?ratr*gimm" ffirxpffi fTmcrore i**s lmm&nffirilc sc rt. ei* il*rer*. Rtug&*iwnen dmrem:xffi p&nfr nfrnd ce m ?mp]init * p*rimadit t.rlr^Is*nxe# ryi $* sfiimg singus*. F]upffi * ssrle de rlagfrcitk: ,$# uitrm $fr{: s snpmxnfrni- c&t dwrean& #u c} singmrfr trilrnfrilui, $# p#atf, *mnttnL$*r #83 fr rnmcmtrffi $frr} rr;rft nprinsilt la rugfrcimmen de s*mrffi + I mffitffinii" $n tine pr;*tt*, #,$f# hirts scT./hc.:dJ $'s Ar.j- xrfee rdsffsrfrve" *ir*ryti frf;ffi* li*cmr* ri f,u # lmmsffiilrtr aprins*L $ffirl camr$mtm, Stfrmf $* vtr r$ffim tistul Sffrntulul e$in xium r#$p#nflivfr. Aum] p*ra{rur trnplinirm& cnrtnitr*r ffin* ryi *nfttrLr tiie ]a ffirsffir{rcKm} ffifim{it sunf prfmteit[ nrm v*nl ?n ;nlmtq":r. Fft*&md frsffi m[ d* x!, nii t&i #frrtr t* ffijtst*"
kl

trucm, $* t"nc,4ffi rnst&nii gi s* eiteryte Ac'

,x.*afl*

rmg*{m}e

enm

d*mtcmffiff*

n vra3i}mr,

r$mhmril#s- n*fiLar-mtm *tln rlxxr


h,.[Sntffitt#x.Ltla:i
s fttffig}-

6i

dm n}wng&r* fir vlmdm#f{ff*u f,m3*s*sc Ac

"

a**as{a d* & *a** rugfrciuner* pr*at* fi fm}$ruitffi fn timp13} c#rxfi*diu}t:i dm mdihnffi l;frt$ etnc& mun#fi (,sgrviclaxl) gm f*cm acms* la ritrTfl. kfetodm 111 Psmtru snlariffi{i ffm f'ruxpargft rtgg&ciunile
l

fa:gm resarnmi lm p#$-q}$}#ffi Mfrr:tmiterffillu{, c**m,r### Cinv*}anl d* *nrm s& fuga ffiarxmffi*K#ffi. NL} *st* alt nasffil*

tn:

T*atft Aghe&$Ir}.a #Rre so fertms*$t# p*ntrw din sffi 9i vir:devrajil*r gi alungarn& cluhurilmr {recurats f;ftr* Prm#*ul adawg* h4' #ftrff *$t* Agheasmf, r:hiqnuit& la
Sf. Vasil*"

cexleser*a

Rugsciuni de ui: ffi.. ffiXtNtrt -F Tn{ffil n*st$} gpg$ c&* mmi des. Afi#st* rugf,ciuni $s p##t# $p{.rsr# mrnul chiar ryi fn timp #n m*rge p* stradftRugseiuni de s*atx^ffi; $ffi flmt dupffi of& 3,?, rnni hinm $Pr* #r#t ?4, ryi dmrear.# ftpt-ffx*mmtiv # #rffi. $e nprind S I$*
ffi?

Fu$srfite rfrului

Mfrntuitsrul zic* npostolilor \r*affi1 dat vel*fr putenc sir cfilcafi


ss

ucmrsicil*r S*i' ,,$i irtt;r' pesfle ,$#rpt, peste 'f('r tt'lttt'


ryi

vd sffirsoirpfe A rhiowndritwt {t*rianA rgrrrrr

Pnmqlt AmxnNDRU

Ancnru

te tout# puterea vrdimm{wtui nimic nq} vS ryi va vfit6ma,, (Ev. Luca, Cap, tr#lg).
pes

siavotrii sumt de put*ri diferite: I. $*rpii sunt emoni d* puteri mai rnici" $* alungfi f,u: Rugmciuni + Posg negru + nr6tanii + Agh*asmfl fficutfr cu lvf,. $f- vasile" a) Pentru copli pf;nf, Jn 3 ani, sp*ria${, car# fipfi, care am fost dafi de p&ringii: lor la satan&" Ccpilul ars un pl6's ascufit specific, grsu de supurtat, este nelintgtit, n*run*. fuImm# c*pilu[s&i trebuie s6 pins 3 uile post negru L, futre, V psttf la mra 24, Deci poste$fe de J ori in aceearyi sapt#mf;nfi, iar Ma, J, $, lD nefrnfincfr de 3 ori pe zi mf,ncare
.ctre

Pnrin{ii mers cu c*pilu} la Sf. {,iturghie. Hste Cea mai puternicn sh*jba, ffisfs de cel rnai m&re njutor. c) Pentru cspii peste 1{} ar,d gi mai rsrarir tratamEntul
t:.s

[e

mpilwlui gine P*st negru 7*'9*14-?1'"30*4fi rile l;"r rAnd, L, IVtre, V pfrna la ora ?4, iar IVIa, J, $, D mfrn$ncfi tlc 3 mrl pf, zi snsn*ar# de pnst" Deci pen{ru cftguri mai ylr.crle $e pcsteryte rmal ml:lt. Rugaciuni ds ei: R" f,I$-,NIC + Tat&l nrystru sptl$ cf;t
frrlmrwrc

rrrai des

post"

; Rugaciuni de zu R, ZILNIC + Tatfrl nostru $pus c3t mal oes.


+ 4CI rnfitflnii. Copilul trebuie finpdrtagit rJns, Ia 3 saptfim&ni, Zilnic i se clau 3 linguri$e cu Aghessrn#. in cazuri rnai grele, $r ^*p11rT*+re sfiprd^msn aI,7 s6prdm6ni la rfind. h) Pentru *qp:l iltre 3 pi T anf;, speriefi, cars fac frr pat, fip6, sunt nelinigtifi, ffu un plf;ns escufit,: specific. kf arna ropilwlui face Rug6ciuni de v,'i, de sear6 pr:st + negru L, lMe, V pfrnf, la ora 24, de 7 ori la rand + 40 mdtnnii pe zi. I^e Preot ffiergs cu copilul ca sfi-i citeasc6 M, Sf. Vasile, Copilul trebuie fmpnrtdpit Ia 4S zile. lf fnvefi rugficiuni, il invefi sd facil ssrecf semnul Sf. Cruci . Zilmc ii clai Anafur6 + Agheasmf,.
89

* Rugflciuni ele searfr: Ac. Mfrntuitorului

de sear#: Ac" Mf,ntuitonrlui * 4S tnfrt&nii. f-n F:reot {nf,rge cu *r:pilu} sfl-i citsasfifr M" Sf'. Vasile. Itcntru aceasta {ine post nsgru cnpitruX (cet holnav}, InftIrlrl r-opilutui ryi p*steryte pi.Prmotut. CSnd mama fiu pofrte posti,
va f'ace po$t ncgr$ peffitlii cmpil ml{ciueVn diru famitrle. ffiacn cmpitutr nu pomffm sffi tiruS post negflI, vft mtfrnca rnincftre d* pn$t, numai dupfi ce Preoful a f&cpf rugffi#iunea.

* Rugdciuni

Copilul trebuie frnpartfrqit des, la 4S zile. Trebuie sfi-l tnvcfi Rugaciuni ;i s6 facfi corsct semnul Sf' Cruci + ffiftnnii" Zilnic va lua Anafur6 + Agheasm6n
"

II. Scorpii
Sunt demoni de putere nUjlocie, Samerlii pe care iltt tiitrfrlfit scorpii sunt oameni cu p5catm pele pi blestemc. ,\t: rnanifesta astfel: vorbs$s aiurea, fir sunt stfipfini ps vtlrlrt:lc
$fi

v6 ffitwiegte Arhinwnrfritar \larion Argatw

Fnnor AunxnNDRU Ancnru

Inr, n{I $unt st6p$ni pe mipcaile tror (dezordona$i}, cad gi nU gfiu de ei" Cad fn apfi, cad ?n foc, algii iryi puil cepfir zilelor. Tratarnent: Fost nsgru + Rugaciuni acasd + 100 m[. t6nii pe zi + Agheasm& + hdaslu pentru ierrare de pficate $l vindec&rs. Se fac I Masluri pe &ffi, unul la 4S zile. La Pfeot rnerge ca sd-i citeascfi JVl. Sf. Vasile. pentru aceasta, fine post negru cel holnav, cei din familie ryi postegte gi Preoful. a) Se face post negru netntrerupt _$ zite lm r&wC, L, Ma, h{e, gi se iau zilnic doar 3 bucfrgele de Anafur6 + un pahar cu Agheasmf,. Joi mf,nfincfi rnfincare de post, iar V filu pfi$t negru pf,nfi la ora 24. Sf;mbaffi gi Durninic[ mf,nfincil mf,ncare de po$f. seci * srtptrtmfrnd, b) Dacd nu se vindeffA, fnce 3 sdpttdmdni la rdnd L, fu{a, Me post rtgru nefntrer*rpt, Joi rndnfincg de post. V gine po$t negru pftna la ora ?4-. S .*i f) rerdnancfi de pnsf. c) Dncd nri ss vindecd face 7 sdptdrn&ni la r&nd L, fu{u, Me post ilelrw rzefntrerwpt. J-oi rndndncg post, V fine ' post negru pana Ia ora 24, s D mflnfrncd o* post. +i 'se d) DacS nu se vindec6, fac g ,,AptA*inf h rfrnd L, fufs, Me post negru nefn*erupt. Joi *an*ca po;;,' V"'gin. po$t riegnr pend la ora 24. S D mdnf,ncd mf,ncare de post. $i

La pteot mflrge ca s6*i Citeasca M. Sf" vasile. Pcrltrtt ducc ruceasta, {ine post negri cel bolnav, cei din familie ;i
postul pi Preotul. a) Se fac T z,ile p*st rreg,ru netntrerr,tpt. Zilnic se iar-r cloar 3 hucft{ele Anafur6 qi un pahar cu A$heasmfi. netnk)) Dacft nu $e vindsc6, se /ac I zile post negru lrerupt. c) Dac[ nu se vindecfr, se fac 14 zile p*st ngru netn-

Irerupt; se .fmc 2tr z,i\e. d) Dac& nu $e vindecfl, se f*c 30 zile post negrw netntrerupt. e) Dac6 nu se vindec[, se frc 4CI zile pos.' ftgru netnrrerwpt. De ohicei numai cei care au trdit ani in $ir f[r[ s6 aibfl legf,turd cu Durnnezf;u prin trnpfirt6qanie, Liturghie, din Rugaciuni, nurnai aceia ajung s6 fie chinuili de demoni
categoria III. Aten{ie: 1) Agheasrna

folosit[ la dezlegarea vrajilor la alungarea dernonilor este Agheasm[ f#cutfl cu M. Sf' Vasile' Deci toate reletele de tratarnent catre sunt date folosesc
aceasta Agheasma deoarece este mai puternich.

z) Dac[ preorul nu tine post negru ;i citegte M.

s l'.

lII" Toat* puterea vrEjmasului

tfintt pe zt + AgLleasmd + Maslu, Se fac g Masluri pe an.

Aici intrd oamenii chinuifi de cdpetenii de diavoli. .Trafnrentl Post nffgru ; Rug[ciuni acasfl + 100 rn69l

Vasile, diavolii alunga{i din cet b*lnav vin asupra Pt'coltt lui $i- 1 chinuiesc 3) La sff;rgitul Moliftelor Preotul va adflugu lt"rtzrr rlt' rl;ttt protec{ie: $i pflzegte, Doamne, de duhuri necuratt: Fr ( t'lt'r sul (pe cel bolnav) qi paze;fe Ei sufletele noilstl't'lil rr din familia noastrf, $i pe atre urmagilor noEtri .
92

Ircf

ffiruie,Efe Arhir*nndritur [{ctrio, Argnf u


FRHol"

;:Xffifffl.ut

4) ffiac& Freuml *ste buxnmv de ulcer, sa$frififi, $ffi,'I &re alt* boli care il fmpimcticfr sfi p*,steasc#, afr;semfdialret ex nu pronte s& citease6 hd' $r. *asil*. vn siti fufcliflt*}e mai rar adicfi fn finrpuf cel*r 4 Pmsfuri din &ffi, cf;nel m#r:ftn*x m'ntre va ciil rnminte de m:asfr" Dup#
*e r*-a citir

ArnxnNnttl; Anun ru

Apoi gdsinr fn Ev" Matei, cop. r ?14?*48_4s_sil: ,,Iatii, Inama ta pi trnfii tai (venii Domnufui) stau nfar# cfrutn'd sa-fi vorbeascfr' cine este rnarna Mfea gi frafii fuIei? $i fntinzfind rnf;na spre ucenicii sfri, a zis: {at6 rn&ma mea frafii mei' c& oricine vfil 5i face voia Tafalui h{eu celui din ceruri, acela imi est* frate, sorfi rnam&,," sf. Ap' Favel zice: ,,sfr nu ;i vd ameste*afi cu vreu'ut carf, nunrindu*$e frate va fi desfrsnat sau lacam sau incrrin&tor la idoli $aH nc&r6{ar sau h*fiv sau rfrpifor" cu unur din acegfia nici sfl nu gedegi xa *o*ff,, g corinteni, c*p . sl I1). scoatefi afars dintre vni pe cel rfru.

Nnur Testarnent. frdsntuitor*,l zice; ,,Nu sncntifi cfi #m venit sfi aduc pacs& pe pamf;nf' Nu am venif sd acuc p{}f;fl, ci snhie. cfi arn venif sa despart p* fiu elm faet&l sau gi pu fiica dn mrama sa pe nor& dm $of,cr& sfr. ryi $i duprnanii omutrui vor fi casnicii Iui" (Ev. Marei, Cap I fij j4_j5).

cwm sd n8 pr{rtdrn *rejr\rirete' voi rdspundm cu citate din

c{,{ n*errfr s#ryreni c#re

fut:

rn#nfrn*i de la *i ca s& mu-gi $pNrrce rarftm*iar*ffi trri spurciic i uni, ca apeli s6 f;aci" Filr rnai aflam ctin l{*ul Testnrnffiffit ryi mceesta: fuI&ntuitorul zics: -,{ubili pe vrfrjm:mryii vmryfri, hin*cuv&ruta{i pe cei ce vfr hlest*arn&- fa*e{i hinm cslmr rn vffi urffisc, trugafi-va Pentru c*i cfr va vffitfrmm ryi vft prig*trtff$#? fiffi s& fi$i fiii Tatatrr"li vmstru C*lui cfin Cmruri, Ce ffitr fa*ffi $6 rfrsar& soar*le pi p*ntru c*i rffii, ryi pmmtr{"} r:*i busxi Wi rrirriife pl*ni*" ryi ps$te cci c{rep{i., ryi pmste cmi mecfrep$i.ffffi Ce vegi imrfa fifirnnmilor" grn$ffil*ln l*tr, ielta-vit ryi vctu& 'H'mffrI vmstru Csl Ceres* {Hv.
tv{afmi,

tap.

5144-45}.

Ap. Pav*l ui*et ,,I$in*curufrrntft$i pe cmi ce vfr prigurles* ryi nu-i h}*st*ma$i" Nffi rfisplftifi rfiul cu r&u" Nu vd r'fizbunafi singuri, iuhifii*:r, *i trmsagi k:c rnfinini lui ffumne* zctl, c6ci scris esf*: A Tfi*ffi es{e rfinhunar"ffa" Hu vni r6spkiti, r,ice ffimrnmuluo- ffi*ci cJmc** q'nfrjmnryul [6u este fl&mfind, dfr-i tle mfrncffiI-t. tlnc*-i esfie sm[*, dfr-f sS beft, c#ci f#*find ;rceasfm vsi Sx"&mrfrdi cfrrhuni apnimryi ptr frapul lmi. ISu {e l#sa birui{: cle rflu, ci biruie$ttr r'Sul cu hinm}e {Rs}mami, Cap . IZ/
Sf,.
t

4- 1 7- 19-2S -2r).

fred

sfr nLr mergi Ia

frummr'#E'{ tng#drtie sd M f*r"e;ti de

etc,tlgr irt, ildic.il ei fn sass ryi fn ca$uiu s6 nu*i chcrni. sjii nu

Deci, dac6 te cer'fii ou cei care fac vr#ji, dae & ?i insulfi,, dacfr le faci scandal, dacs ii urapti, dac6 fi p&raryti pe la altii, este pficat. Pfrcatul atffista este atAr de $nare, fncf,t Mantuitorul zice: ,oDfr,ca ?{i v*i aduce daru} tfrl* la Altar $i nr:nkr ili vei aduce aminte f;& frntele fi#ffi {sernenul tau) ilt'Lr L'(.v;r irnpotriva ta, las$ darutr tflu acolo gi anearg$ qi irnpucS l('('1 vrirjmagul tau {Hv. fudnflci, Cap . Sf Z3'^Zq].
94

e3

Vd sfffiuiegre Arhimandritwl lisrion Argatu

Msnftritonrl nu sers fmp&cmrea dsar de f*rnrrf, . Cerl $#-/ ierg;i ps vr&intagwl t#u gf sd .ryw-tr rurdrsff pem,tru faptelf rele ps care le-a fficut ;i cu sers ts*& supfrrat* Cu sufletul fncfrrcat ce ur& nu pofi parlicipa la sf, Ll., turghie, nu te pofi apr*pia ds Sf. tmpartaryanie" Darurilg aduse de tine Ia Biseric6 fnaintea Fomnului nu sunt pd. mite daca urilgti pe altul. Deci ia$A*l din tct sufletul, ca sf nu se prefacfl rug6ciunea ta in btestem.
q

4.

Atte tretrehdri g,i r#sPunswri

intrsbare: Am intrat ?n }vl&n6stire, vrf;nd sd rn6 c61uglresc, cu toate ca parinfii rnei nu sunt de acord cu aceasta. R6spuglsl Neascultarea este un p$caf urf;t inaintea Lui Raiul (Fal)uru:"nezeu" Ffintru neascultare Adam a pierdut poruncii a 5-a, cereo Cap . 41 1T). Este pflcat prin tncdlcareft prin c&re Durnnezeu a poruncit s[-i ascutrtfim pe parinfii s[-i cinstirn. incfilcarea Poruncii Dumnezeieqti
cste

'oqtri ryi matre. pdcat

Acum diavolii rab*ra pe chlugflni{ele din jurul tbu 9i le pune sa-{i facft nscazuri. Zilnic e$ti acuzatd pe nedrept, zilnic cineva te ceartil, Eilnic cineva [e nedreptfi{egte- De Pent{u c[ t"iecare datfr alt6 psrsoan&, dar ai necazuri zilnic' ai venit la klf;nastire prin neascultare, satana ?ti dA lupt6, dispsca sS te aduca sft pdrflseryti c6lug6ria s&u s[ ajungi la parare. c[1ugfirifele care te sup6r6, la spovedit ?;i $pun catul, fac pocain{a pentru p6cat ;i primesc iertarea. Ca s6 scapi, trebuie s6 vorbegti cu pErintii, s6 le ceri v[ iertare pentru neascultare. Facefi posl o s5pt[rnhnfl ryi Spovediti la preot" Acolo, la Preot, ceri iertare p6rinlilor pentru neascultare. Ei s6 dea iertarea gi s6 fie de acord cu
c6lug6rirea

ta.
96

vef ffirruceEfe A rlsirp**rudr.erecf f fa ris,r A rgarr*

Pnm,mr

AunxaNnRU Anc*ru

Fre*f*tr va da i*nfmrmm de p&cmt dexleffiffir*n. [n felul ryi &ntr$ta intri fn liniryfm" AItf*t ve* mfii Srmu fn msnffistire, FF Sacfi parinfii fr$ nmurit, I* fmei pfire$tas ryi Xa acesta kectutr adaugfr rurgfrciunea pemfnu imrtarea fro*$tui pfficat gi
mrgfrciunea de deelesare de hl$mt#ffirffi.

il*nd privmgheni mortul p6nfi tra fnmorrnentare, citcqti Fsattirf;a neinc*tat, ea, sfl se alunge duhurile necuratc. Ilsmltirf,n o citesc pe rflnd cei care au venit la priveghere, rucfele, vecinii, Prietenii. * fulnrtul nu ss sftrutfr nici da cf,tre cei apropiafi. Se s6r"ut6 l*q:ana $ail Crucea c&rs se pune pe pieptul mortului. fuflortul nu va fi tnmormflntat cu lcoana sau cu Cruse cefr" Acestea se iau. tn pflmfint intrfi doar trupul, care intcmfcc in {ar$na din care a fost luat.

ffm$rsbnrel A murit rmffi.I'ffifr dm atmn*i &ryl rfrsrlas $i cu c) frics. Nu d*rm hine noaptea, Ih{i*e fricffi fru cfrs&. Kfi$pusls; Pe CIrn fn viafa parnfintemscfr l*cuies* fngeri dacs estm credincios ryi cm fricffi cle ffiumnf,r,eu" f,)&r l*cr*iesc diavoli mai ales. l)acf, omul n trffiir Cepnrfim de ffiurnneasu ryi qi de Hiseric6, diavalii rfrru*ffiru fm casfi Ia rno&rtea *snului gi mpni fi chinuieryfm pe *ei #&tr* I{poui*stu" nur:ml#. a) fi* fif,f;ea dupffi ?mrn*mmfimt;xre faci curmf ?n #ffis#, chsxnt Fresrul ss focffi Sf*ryran{w, adicm Agfu*assffi& cu Sqoi ruf" Sf- Vasilc' Cu rocemstm stnopffipti prxn cffi$#*-prin curte, prin grfidinE, stroge$fi cffit rna$ duu, p*na fm & 4ffi-gx tri- mpni: strpp*$ti nnai rar. 3n eiua cfrnu$ $* flnem Agfuemsrnffi, $im ps$t negru tn$i ctrin casffi ryi pcmte$il# Frm*tml. Ilupa tryrsm.iruffir#n ryi slujbei, $e poafe utfrnfr&T" nfn aleaste Agheasmft beau tcfi :^*r* vY*:c*r* .- idin cas* ryi $e ung pe faga dirninea$a. b) Afumi cL] tarnsie c&n snai des, s& sfi plece duhurile rele din c&sfr. c) Tii post nffSrll V p&Nx# }a ofn Xe + rug6ciuni fn fie* care z1' Fsalmii a$ rnere ptlfere de alurugfi.re a duhuril*r ne* curate. Citmryri c&t* 3*6 Fsmlmi pe f,i. Se ciqesc Fsalmii l"-3 0-142 + tncfr 3 Fsnlmi pe zi, de la inceput. Continui a$a tlr'(lon at, zi c{e zi, pfrnfr terumis?i Fsa}rniie
97

tntrehare: Copilul rneu are 4 ani gi nu vorbe$te, deqi


aude hine, spune a tsnfirfr venit6 de la sighiry*ara, Rfispunst Cfrnd v*a$i casfitorit, cine nu a fost de acord cu cfrsttoria? Dac* s-a f&cut cfrsfitoria f6rfr consimf6rnf,ntul parin{itror, pentru pfrcatul nea$cdtArii prirnul copil apare cu Ceitalli cnpii $e nasfr $ormali. Parinfii au

o infin:ritate.

asu* blestemat c6 nu au fost asculta{i, iar htrestemul apasfi prfr nepotului care s-A n6scut. * Acum trebuie mers la Preot ca sh vE Spovediti. Penqi vfr rru aceasta, finefi post o sf,ptflrnfinfl, apoi v6 Spovedi{i pencere{i iertare reciproc, implinifi canonul dat de Preot tru fiecare in parte ryi copilul va vorbi.

frntrehare: Am o sorfi vr[jitoare care imi aduce anilfurf,, Agheasmf,, ulei $fin{it' Ce fac cu ele? Rfispuns: Agheasrna qi Uleiul le dai la plante, in gril din[. Anafura o ingropi ?n cimitir fi-i spui sd nu-(i nt(tt
aducd.
98

1''

e?

*/isr

wt

6t

*,'t rlr irpx*;i ru s:rrnir;d / / iay,*.ir.r ru,,1,o;r1,r

Fr{Hq:}-}' AL.rixAI\i[]R,t ]
r

AHt

iA"]-t,J

/ r.r

f,-*piltxI
$uegrm&xsar*:

f] Tmrputr"tflq1mpti -! ["]rt*rvaimemi 1n rfincl, ca s;r


#fr

te

ffi$t# t:hi*miml q3# ra *#l*r*


ixn

p# s*gls*glm p*

lrrixxtwam*ffi px;f nn ncm,nsfm pmffmri dqv ]-.n fi"]usmnffiH#il]-

st

l'cs-

cimpuil sg. ilmmres:it1F ffi.ffispBsHk$; ff3m mie"mmsffi ffi 'xlraq'#$mt*q: v.{.tr{} \,rffi.iigq:ftrm si facffi ie##asta cffi" sa-I $egm sc:g rya st*-3 tira;e sr*f: ffi$#mlr-rren ci E:* fmafffi vin$* prim legffi.{L}r#* ffie.:*ffis{fra" fi:etf;qfiffi *} u*;itffi flr *J*rmq:ni-

pmrefmf,

adic# pm picimr

grrngffi Cmhuuritrm nmlm. A$',r*ri


lrfrrtm
9m

lrl

Tnmpnr:t*tpn:ryfi{

d"*s*

Xm

4flJ zik-:,

T rumi. ffinnpfr
m}' iregrffi :lst

cm f'nnpffixn*ry,flm"f amei, eclg:itre*i $nne

postul

nitrmg
.rrlr

#:ffi ryi

pffirirx{ii ryi s*'imrg:-:bnfingmry{m ixt c*}m 4 Frosturi ctin


rfrstdffilmln *m$r:s ffi'tffifri.
];xxgx*r"agm Ag]rmaasrnffi, ?tr

, d*mi

1*r trff.rtr [e

]q-ivmsc c{J cmprtm $frrrr

tr,*;,t}*ffi

{.rLa

*m;:ffrm. tJru *$in-

ff*pi$nrlasi {i dni ;'.iiru[u: 3


*rrl.,f"t #m.sugh*rxmrmn,

stro-

vml de rtcesta puntr f,n pf) nlinq:r, orc{ic*r []ffi si]tu] *i. Acmns{lt r{e dfi;'llrnp;;r ilu Tl{}${ n*gruu *n/ p;tm*i };n #}:r} }4
+-

tI ft*;i ilrn-n*m- 3s? f.i#.#ffitr* genrffi cLfre$ti in ,rlrr{":?5li*rmi}, *mpi}u"}ui ffsnk"s:tt }-3{}-3,4"X + 3 Prumlrmi d* }n Tn,,

Rugiiciuni"

*- Tr*buie sa {'ii lrpr{r,,,0*rilf

iii'rg{:,

ilr*riiiffiuqt

mryffi #$."{'3{}ffi6'i ru*;s.gm q,[# stffit-ffi.*

p&na t*rmirxi Ce

q;r il"r:pffii-,ilfrryifr $m u:m}r:T.6 $}{ps{r:ri

rl[
r,,q.rri{:

}-:'$;nts.'xit,

*,['ffi

#titr*ry"*"g dm#rL *m6:t[a*$. *$*t] qrimd*#ffi{.

ffn s# te

Cin &ffin sn $ii Fmsfmri$s ri]rxCn.ri[* rJ"r: $$', ,ffifru*rir:# ryf sn rT]r ]ips*ryti de la Sf,. Liturghi* #*3. sffi;er 6:a,efl*a"m ru# r'*:sg:iragi vrffi,jig*" Ln eei sp$v#di$i ryi ?r*:pnnmr*ryt$i dx*b'q,#H.ii mm p:*g s# s{*aa*

"i-r*"::r"i

tru Lj{:}r}t;xxul;:rr*
\..'j

rh*ffif.ri

i-rim;,i"

vx"ffiji}* $}* #ffis"ffi $i lm fmce vecin&, $ii ta {}ria Sde +.-4{} rnlrgiffis}ii + Kmgasfuni de

*t*

.'i

fmtrehane: fut scl"lx.f ffirnp dung:ffi ffi*tr:;1il{trff;J **piil;iaai, [r: fiecare noapte copilul p:lfinur: fiLi rrlr pI;frms*t ffi$;#mfif,- itLj miryfr* fipete rJc ncsLlprlrtat. il)'{,/(i){-lr*ii p* {::ii[*(.) {} qr[nru r,r"*qf[i.L]n]-*: fra* zice: Dacfr vrei sil frniasc;l copri [ut, vinc[*-mi-] rni*. C* sfr
f

Eti c:* *fi{;in ilffi . '3.# $5]c:,',,nc}*t: ln il:rm

Ir

j
.

Tn:lg:tn'rtmry*mfri

,;tr-r*p*ryfli
,"';rmc{

ilupl"ri:nsruut grrurt

fru *maft p*stmnilm, mnsffi ry* fl* mngi #ffi AgheagrTla

sixn$i

{-:ft

*s{"* It*v{}i{.t

ac?
ffi^ffispexm$:

Vrmjifi*ar*a trixnitm cfiavm]ri

lului

*i asilpra **pi-

* 'x'tr*L:a;im sfr, $'ii p*s{ ffi#gtrru K,, &,{m, v cul Ar' e{frntui[*lru]r:i. -'i
aluimga
c$m6:r*

ryi

$l ch$nml*ry[*. 6:frna }a $rffi zq, o

L* l,glrlr i *-}* vfiil:nrli,r vx'ri{jitr:nre, mu*i Cnai mici un i[.r{--t:L}* #ffi .qffi rn6t rrii"rii urr"ilrn lnrcru uiq::-;itr {ffirn p* #Rtr* sffi-ti lege vrnji" trSu primri eJ* ln *a ur:rrfluu, \,'H"flmrn fucrffin c& ptxx]#'vrajJ pe *,1" Nm nnsnca rtre ln oii, rricl n;t guryti, #fi fl:)rlrlffi 6{:ur*fficiuni tn

ilm

${m

sapt#mfiru#" Hils;ie fm*i d$ffi xnffi{ffimii "* X{mg;ir:i$ffii" ffiacffi nw rytii Eugfr*inln{, zi*i c{* r* *ri.X-;afr#} s}fisfr{_i,

fn l*_

clin casa'nmt #m $i-e c$mrtlit *& qi s#' i le dai ri* F]ffim{}nh" L--asil^le unmdevm ?mtr*mn pf;ffic, $& X* im cine va vmi ryi ffi& sffi [e aiha de pmffi]m$]ffiu $ffi fi* pffiffi{r$ st}fletu} ei. lrr
rraffimcffire. S*nmtr: eia Ce n*#&zuni

fi**mr* sic*:
ryi

f,]mftffi.]x]s,

duhurile

ll*tr{,}r"nfrs ef* l;a

cr:pinul m*m {N}

aicI s* nu

$)ncm

p*fi, tngn*f;r$?ffi

?xt pffisarfrnt nn m

rylfrrgine de grfrtlirrir

sf, rrliai ?m[*ax"c&" 9q

tffit #* f$i aCucm ryi tffit #ffi gffis*ryti


hffi*

ffiCre$m. H,a

Cfi de llttrirzr n

vd Srrure6re Arfi*rucmst'rirruf lfnrion Argatu

PnEor AunxANDRU Ancnru

mari $i vei vedea f,*

mu

{* xnal luereaflS. Dac[ nu ingropi,

*e continud s&-{i aduc6 vr6ji. \ Nu primi de la ea nici f;*e& ce ?mp*r[e fn ffiiseriufr: coliv6, pomanfi. It{u primi de la sa trc*amfl, }um$nfiri, Tffinrflie, Agheasrnfi, Anafus.ff- c6 g:une vr&ji pe ele, D&s# nu n[ putut refuza, dd-le de pomanfi pi v& ave& cs & nnenit cfind le-a
dat.

**zf,u Har (Futerf,). Lipsit de Puterea Ha"rul Suhului Sl'ilrrt f)umnezsiesc, cnnul devine neputincios, deqi se hrflnc$tc' []nar hnana nu este de ajuns. Duhul Sffinf primit in implrrugaciurf[ryanie, primit fn rimpul Sf. Liturghii qi in timpul pi mig:r W care ls faci are rol t6msduitor, dA putere fizicfl psihicft, lurnineau & mintea Ei te tnva{6 sa-fi cf,rmuieEti (uonduci) bine viata

tn sufletul tdu nu-i purta urfr. Ea fase acestea mf;natf,


de satana. Dacf, ea cacle la necaz , ajut-o. SA ai mi}fi de *a. Tu doar te feregti de ea, dar nu o urfrq;ti.

intrebarel Am o colegd care se ?mbrac6 discordant cu


toate, cf, are multe Sucrmri frumoase cu f,are sf, se ?mbracs. $i tot timpul este cbcsit6. La Biserics nu rnerge fiindcfi nu crede cd c poate ajuta.

fixrtrsbare: Vine sub geamul rn*u un c&ine gi latrh qi tinrp indelungat. Alte*ri urtrfr *a luputr. Sfru vine o pisicfl in miaunh ca qi cum ar chinui-o cinfiv&. Alteori trosnegte casfi fnr& motiv. {-Jneari {evil* de apn fac zgonrol ?n apar[ament.

Rfrspunst C&nd omul trf,iegte departe de Dumnezsu, vin diavolii fi locuissc fn el. Acegtia il apas6 gi omul se simte obosit. Are dureri fn tot coqpul. Zilnic te doare altceva. Suferinfa aceasta eilnica face sf, nu mai fii snarna cum te ?mbraci, Starea de ohmsealfr pe cars o simfi te fase s& nu pofi asculta aparatul de nadio, $A nu cite$ti un ziar, sfi nu fe poti uita la televizsr. Aceasta te tzo\eazl, de lume. Deqi viu, e$ti ca un mort. * Persoana trebuie sfr facfi Spnvedanie generald + impflrtdpanie, SA rneftrgfr la Sf..Liturghie in toate sf,rbfltorile. SA fac6 Rugficiuni de zi ryi de sear6, cr sI aiba prin acestea legfiurd f,u Dumn$ueu ryl sh primcascil cle tra Dum-

Rf,spuns: Cf,nctr auzi acestea trebuie sf, zici: in nurnele Ivlfrntuitorului Iisus Hristos, piei, depflrteaz6-too fugi ' Zjhcr ugoCe 3 ori. Dup6 a treia rostire, lfltratu], mieunatutr $au motul din casf, incete an6. Dac[ este de la satana, la nurnele Ivtrfintuitorului Iisus Hristos diavolii pleacft"

intrepnre: Am primit caclou o bluzfi gi chiar dac6 nu m-am trnbracat cu ea v[d c6 tmi merge foarte r&u. Rf,spuns: o ingrmpi tn p6rnsnt. Apoi zici: Doarnre,

* tot ce a rnenit acela * uici numele cf;nd mi-a dfiruit bluza iar pe pustiu s6 se clucfr gi la mine sfi nu se mai intoarcd, vrajile legate, Doamne, dezleagft-le gi fntru nimica s[ st: l'rtcr prefacf,, Ztct de 3 ori. Tii pcst negru V pf;n6 la ora 24, 40 rn6t6nii + Rugfrciuni o or& (Ac. Mfintuitorului).
102

r0l

v# ffita*regre

Ariu'irlcmrurlNrruf

{t*riort A rgutrn
PR
ffiE>T"

At-gx*N*ffi [i Anronru

Vei v*deffi cffi n*ela #&x"# $i*a d&ruff hlqlxft se mslinirytepte ryi vinm ryi f{i *ertr s*c*tma}ffi pentnu ## ffiL} mi fmhrrt*;tf-6 +i umd* e$ts" ffil face acsssta *{m*artr#e rfimvo}ii $# .i'x*frmr-c Ia cl *i f.$ *hinui*sc. Tmtdtraffisla se ?ntor# la ce$ #aa-* i-*x {p-irnis,
ffxaerehnre: F#rints, mffi spsv*dmsc de pffi*eaffe, dar irr c$tevm xil* dmpa ftceru$ta fmc e$in ffiffiw fmnf* pffi*at*3s pe carc Ie*arn spsvedit cu foate cffi tru dormsm, s#f ffiu Ie mnl fac. irr

A"Ta facm dimvofml,

t*

hnnjo#mr#$tffi ryi

te facs sfr te cerfi clt

r"ci ciin

jurul

t&Ll.

frmtrcbms-et {-mc$-*ffi #}.t f*ub}icuel la serviciu. fferyi rnfl strnduf*sc sffi anul$unrxls$# $:tr fimcmre, *n-smrv c& fx'l lm* $a
1;lccm rmmnfumlf, lrrcm p#

f[e*ar*

$ffi erafiffi

n*Inu1{etmit. Aq$es*ori fmi

feluI acesta nu inaintez detroc pe cnlea nnfintr,sirii sgfietulgi


Illfi n.

Rfrspumsl Ac*asfa $ic fntfinnpla cf,nct persofrr]m il ffrcrrl pficatfl ps cars lm &r;cuncfe, nu Ie spune sau le ,s$)um* incornpler si{H }m spume fr:[r*m forxnffi mai u.poarfr. ffiupffi q3 astfel dr$psvsdanis, c$inv*lii nu pl#&cffi. tri rdpru#pe /r,rr r.#ffi{d ovr repe{i thiur fi p*cm t*fe f} {ftre te-nr rpmvsadsr sirur:Ey.;
r;u,l.r?

ru*dr*p{ ssrus?dnA. Rffisprxxls; f,)mu} #&r# xlLI $*n Spnvedit ryi fxrrp&rt#$ifi de rrrulti arui nu *st# fxrce:njunrut dE fngmni. Fm el njtlms sF trmcur;rsr:ll dinvr:}i[. A*mryfim sffi$ ptr oarnenii e$in jurml ma:stru ryi fi rrr:lirairyfms#. Astfsl *r:1*6iii de senvicim ajurng dm nm fnc $#ffixt*

tl:ll $)# n*drmp{" ffersmar:e}e pentn"l 0ffir{3 }ucrer,i tn cmxmf tn t ;rrt) tw*r*y-i cu pwhlicml, $unt netrlnirytite ryi fac snamCnl p#
rrcclrept" ffii f mc ffi#*estffi.p*xlfrru ca aryi] ?i mf,n6 satelmft.
mj Fm

per$clanffi care certa meult p* alfii: Stai prlll epr#ape ele n:in* $au du-te d* aiei c& **ffirrl l*c ds [ine" Pcntru cd l-ai atins striga: &4-a lt:vi[. L]eci c*rra pn al{ii prcil

$riu $

c*i *tln ja'tru[ tau fi

m&nffi sffi p*cffifluimscffi pentrm cffi

mult pentru prfra pu$in6 vinffi. Acest pffi*af rx$* tr spovedc.ir pnntru *& ruici nl,.t cmnsidera s* & fftcut vr*uffi pilcat. I)ut. diavolii fl bad*c#Ie&u. CSnd s# afla ?n lume, fl izbeau g$ir de tere tncfrt fres6rea gi se ui{a fn jur sffi vadfi cine l-a iz5it.
Dar vedea c6 lun:ea este d*part* de eI ryi sry intreba iritar dc str pf,fegte aceasta ryi cine ti fm*e actrnsta. Cfincl $i-a d:rt s#ff.ffi}a c* *ste Cm $a dinvol, $*& $povedit, apoi s-a lcri[ cg strffigmici* dm & repeta pacatmS, ryi 3n telutr acesta il scii;urt.
r03

ri l';rc s# te atrufltr p* s"If;Cr*pt" h) trar pe tine vrffiir s6 te frnpimgfi sfr fac[ fmp{m re}e sub lrrcsiunea acLluafiilor nedrepte repetate zilnic esupre ta. V rea s* d*vii certfrref, sd serve$ti rflu sau inc*re*t lun***, \/r'ca s& urftryti pe toatf lumea ryi ?n special vrsa sE [e facfl :ri- I urfrqti pe f)urnn&ueu $au sft* 1 consideri nedrept. A jungi sa gfinderyti; Hu i-arn servit bine, cstre*t, nmabil, iar ,'i s0 p#arf$ rfru pe nedr*pt. Dna& sub b*rnia p* sare i*s de safana fn via$a pfim$nIr';rsf,ff orttul se tnrfrie$te ryi ajung* de: m) Llrrfirytm pe t*atffi lmmea
!CI4

vn ffitr*regfe

Arlaarrum nr/;r{twx

f lnrionArg*e/rc

ffnnox' AI*HXRNDR{-} Amq;nvu

b) Fac# r#u la {oaffi lunrls& sftu devine inc*r*#t. c) tJrnryt* pe Sl"xsnmfiu*tl.


{nseannnft c& safiana nffi & lucrat in eadar" Sa{mme a cfiqfigat, omul s*a fndrfrcit, adicffi a ajems m6 fmcffi ryi el fapte drdce$ti.

Scrii: Litnrghie His; Knbml Lmi flwmmer,tru {N} s* r*mgffi f;a ffiurnnezeu sii *Jmsemp*r* W cel f,ftrs i-a fura{ ryi sffi fac# juelecat& dreaptfl. Accnsta $ dai Prsmtulwi. La sfsrgitul Sf. l.itwrghii ceri Prer

* Dacfr onnul indurfi aceasts $:fitai*, f,&: mmdrepfiffgt, pagube, boalfi, diverse ?ncercsri greie, gi rffim&ne hmm, btrsnd, iert&tor pi cu dragoste fa{a de Dumnsueq;, fnsearxrnffi c& satana este cel care a pierdut. Hl s*ffi s[rfiduit, a ]mcrat, dar a pierdut.
/\ tr

ntmlui Pas-tici*n.

Im

jurul nostru vin fngeri care ne ap6n& de }ucrarea

celui r#rl. Cu cfit suntem mai Cuna{ifi ryi $fin{i$i ryi avem legfitur& mai intensfr cu Durnnezeu prin R.ugaciuni, cu atfit rnai linirytita devin* viaga nsnstrfi" * C&nd trfriam departe de Susnnezffir*, xlecaz\uril* vfisl8au pf;$t* noi fffirtr fncmtarffi, firebmrilm $psreffiu, tot [impul alergam ohosili, pagubele nu fncetau. Fentru orice lucru trebuia mfnrf rnane ca sa- n obflnfim tiindcfr satane se opune dorinfmlor noastre. Cei din jur ne nec6jeau ;i cluceam o viaf* chinuit[. A$a este iaclul, chin neincetat, chin vegnic"

A*mst, Vireeri fnci pmst slngru pfrna }a cre 24, faci 40 rmffitffinii- ilp*i iryi $lffirticic-r. R-ugfficitnni fact Ac" Mfintuitonl*lui + Ac" Sf. Ivfiimn s R" de cerffr* fi&r* ai pus-t) p*ntru F nrticic6. * ffincfi vine cel #fire a f'urn{ ryi-ti nduc* fnmpni }mcrul, te mpr*ry{t, ffi{.r rxeai scmgi pffinticicf,. Altf'el, cryntinui tn fiecar* ffiffisxlinicffi g:*na prim*ryti *hiectu I .

tmtrebare: Mi s-a furat csva din casfl gi nu gtiu cine


este hoful.

Kfispuns: Duminic6 duci la Altar un lirru vin (cel sfirac duce mai pu$in) gi o pre$curfl (chifl6, p&ine) cu trei 1umsln&rl epnn$e, gi sf, scoatfi preotul in tinnpul Sf. Liturghii Pdrticicd pentru descoperirea celui care a furat.
,r\w.tt

lumfinar*, farffi sffi ${3 $pmveeleascfr ryi Inlpnrtffiryensc6. Vnff&u sffi aJ'lu unde *stc su:fl*fiuxl ]ui. ffiar;fr nil *$tr fru ffimi, sffi rnfr ?ngrijesc C* e1. K$sprnffi$; tr)al X,lturg]lie trffi Pnrastns pentru un an ?n 3 F'$is*nici cle hr{finasf rr'* uundn se fmcm uitrnf * Sf" Litffirg}aie. Ap*i, dmpfr mn nil, I'aci Post negru V pfinfr ln orn 24., faci 40 rn6t6nii + Ac" Mf,ntuitorurlui + R. de cer*rf,: DnarlTle, des* #oper$-mi uncle se at"la f'rntclc meu cfrrs a murit. Dacfl n$ ?{i dsscs}pertr primil oarfr, continui ct} Vinerea uffinfrtoare qi fnci fr$e pfrne ifi descmperfi. ffincft 3l visrui ?n loc CIu luminfr 6i verdea{n, este fn
$mtre&rmre; Frmfielm nm*u a
f"ffinft

rnurif

Hai"

* ilace tl viseui hnlnav sau in loc su n$r*i sau ape tulburi


sffiu fm lmc pt.nstiu qi

tntunf;cos,
1tr6

estm ?n

iad.

105

M*f sJiSr rci*6te r&r/rrrprmrsrdrrrr*d

f/criopr

Argm{w

Fnmmr AunxnNDRU

Ancnru

* ffiacfr ftr viseui go1, dsxhrs*at,

este fn

iffi{$"

f;mtrebarel Frat-(- Inffi,tl mi-n luat hns:ii erxsm. ryi R$spun$; Ilmci trn Alter ffin litru vim, * pr*$fiurfr + j lumfinfiri aprinse + o hfrrtie W cftrtr s*rii: Litmrghie Vii cg Pfrrticica: Dffalxllte. ffr judecat6 dreapt# ?ru*re xxlim* pi fratel: rneu cflrf; mi*a luat banii ;i casa" tr-a sf Arpitul Sf. Liturghii, ceri ffr**tffiIqri sn-gi dcir F6rticica. * Acas6 f aci post ncgrll V pfina la ora 2,4", f mci dil rniitfrnii + Rugaciuni, Ac. Mfintuitorului + R" de f;erere care ai pus*o pentru Pfrrticica, apoi iei gi Pdrticlca. Faci a#e&sta cle ftei ori" DActr vine la fiine fratele tdu $i-fi ?nap*iaz6 toatc Aupt prirna Fffrticie*, nu le ru*ofi $i pe celelalte. $mtrebarel Fffiriffite, mi-a disparut fratele, s-& scufunCa[ vaporul. unii $*&x,1 salvat. m] ;e disp#raat, nu ptiu de el

or# dup& cs ni Lmat*o. hdai bins rnfrnfinci a doua 7-,i. Se rc* pmtfi pfrnffi se dffi visul de de$copsrirs. *, ffiacffi g1 vis*si tn ?ntuneric mste mstrt. * ffimcffi ?l viseei tn loc su n*roi $&43 murdar $ftu hmalfl
*n;[* ffi#trt ryi msfl* ?n imd" * ffiase f} viseui cffi lucrm wzi.este viu.
Klnm& ?1

viseni diminea{a, cu s$are, estn vim

$&ffi ffi'$tfr

in Ral

tffitrebaret Ffrnintm, arm sadit vi* gi fn al treilea &fi, cfind sfi dea r*d, $*ft us*at. $pecinligtii pe cars i*am adus ca
s* cercetsee
mffi

au de*coperit fr&uu&"

afli Cnspre ml dacfi este mc:nt s&rl viu, du*i ilundmicffi la Alf;lr o prescrurffi + un litm vin -*- 3 lurrnfis&

Kfispunsl Ca

"

ai sffidit via fn zi de s6rhfltoare, c&nd Dumnensu a zis sfi nm lucrflm. Vezi Biblie: ,,Bfrgafi de searna sfr parigi zilele Mele de odihnfi, c*ci ncestea *unt seffin tsrtre Mine qi voi din nsam tn nearffiu s& s6 rytifi c& Hu
R*spn.rnhsl Poate

sunl fficrnnux cilrf,

v[ sfin{epte'- (Ie$ire, Cm"p. 31/ 13}.

nfrri aprins* + o h&rtie pe c&rs scrii: Liturghie Vii cu pfirticicfr: Descoper6-mi, Doaffitne, mie, roabei Tale {N), unde este fratetre meu (N) care a disp&rut. Aratd-rni de este viu
sau mCIrt.
/\ ?

rernat pi ai chemat numele celui rfru, ai blestemat p6mfintutr pi cels fia #resc Pe eI.

In timpul Sf. Liturghii, Preotul scoate Pfirticica, iar la

ple vrei roade, $trop#$te cu Agh*asm6 farina t&, spurlfr rugaciuni tn ttmp #e lucreri, fA semnul Sf" Cruci
peste semin{etre ps caf,e le semeni 6i $pun* Tatfi} nsstru, 6i rtunci vei vedea roade. $i c&nd toa{e ale tatre rodesc, ai
g1-1jfi

sffirpit ceri sS fi-o dea. * Acasa lii V post negru p$nfi la ora 24, faci 40 mat[nii + Rugflciuni, Ac. Mf,ntuitorului + R. cte cerere care ai pus*o pentru Pfirticicfr. Apoi iei Pfirticica. Poti mfinca la z
r07

ti

tmpnrte la cei sdraci pnfin, ca Dumnsue$ se le $f]o-

reasc6.

rs8

vd ffituiegt* Arhimandrituf llsrion Argatw

Pns$r AlrxnNDRU Ancnru

fin*rebare; Pfirinte, am vaci gi v*d cffi la Zff litri lapte abia scot pufind smAntfrnfi. Se f;e e$t# arya de s&rac $aptele? Nu estg bunfi iarba cu care hrfinesc'vitele? Rf,spuns: Cf,nd vitele te sup&r&, tre dmi n&ului le ryi blestemi. De aceea pe ele stft duhul cel rfru smnfl neliniqfi tite gi mana laptelui a fugit. Trebuie s[ spui rugf,ciuni, sfr Ie stropegti cu Agheasmfl 9i sf, stropcqti cu Agheasrnfi nutreful p* care fl mfrnflncfr. Mf,car o datfl pe lunfi s6, faci ffce&sta. Sd faci semnul Sf' Cruci deasupra lor, cai sf, se alunge duhurile cele rele,,9i vei vedea cd se schimba toate tn bime. - Apoi dacd vrei f,a foate ale tale sfi spore&$c&. ,,Cinstepte pe Dcmnul din ff"verea ta ryi din pfirga futarror roadelcr tale. Afunci jitnilele tale se vor umple de gr&u mustul ryi va da afar5 din feascurile f&len' {Sclofi}CInu pi}de, Cap,
3f r0).

ilar

de mutr{urnire penfru vindecarea primitf, $ilu

1-ffff.T-:ffiT,i"T'tr-fiutr{umire din cele dinrni


roade ale pamfrntului. Din prirnele roade totdeanna s& nruflnfrnfif, mai tntsi s&racul gi crfanul. Adu din ele ?nainten D*mnului, apoi rnfrnsnci gi tu pi te bmcnri r3e toat* cfrfm ti-m daruit Domnul"
$setrehmre; pfrrinte, f)fintru ## sunt a$a de tensinnate divor{uri? rclm1,iixe elimrre pflrinti ryi copii ry[ de cn st]nt atfitea []r: #q: iR Cisp#xut iuhirea, pacni] Ei huna tn{elegere care

pect,

;,$fi nu te tnfa$iryezi fnaintea Mea cu msna gc&1fr", zice Dornnul {Iepire, Cap. 53/s)" Darurile aduse sa }ie din cele mai bune pi din cele mai frumoase roade Dac[ v-afi inffifipa lnaintea unui damn pfrrnfintesc cu un dar lipsit de

clm vfr va privi acela? Cu atftt mai mult trebuie

as-

avern grlj6 ca darurile aduse Lui nurnneueu s[ fie plficute. - Darurile puse pe masd tnaintea Dorffrului ss ?mpart la sf,raci dupfi terminarea sf. Liturghii. Darnrile sunt: - Dar de mutfurnire pentru irb6virea (scfiparea) de necaz, boal6, primejdie. r09

sa

*xista tn fiaxnili* in vr*murile de dernult? trfriau ffiffix*pe$ffks; Fe vr*ffi?uri oamenii erau credincioqi, L& cundmcsneSu-ryi via{a c*mpa Poruncile h,li Dumnezeu' ?n farniffi'xmnez*u c*a mai pre{uita este ascultarea, a$a c[ lle f,iii ascultnu Cm parirngi ryi nu trsceau peste cuvfintutr lor' lui' Sm{ia ascuha de $ot, tl rospecta pi fmpliltf,a cuv&ntul '[[nerii ascutrfatx de crei bfitrhni ryi ?i aiutau la nevoie. Soful cfr ilv*& gnija de fnmilia sa cil tearnfi de Durnnezeu, qtiind va da rfrspuns inaintea lui f)umnezeu de sufletele pe care le-a avut in grijfi in viafa pamfinteasch. La mas[, c& un (Tatfll adev6rat $ef cle familie, solul spunea rugficiunea omonostru) gi binecuvfrnta masa" Pe atunci oarnenii nu-qi rau pruncii cu avorturile, a$a c[ in jurul mesei se aflau Masil mutr{i copii, se gfrseau ginerii gi nurorile gi nepo{ii. in spi* nu era pustie" H,l veghee ca tofi Cin casfr s[ trf,iasc6

ritul dragostei de Ftrnrnezeu qi toti din cas[ ii


T

resp(relrttt

l{J

ffitr*acgtrr A r lrrrpsr urdr irtaa! { frt rinrr rt r,qrrfr.r

Prt $].t}r A {*ffiK.qNmft'[] A [qfi A"l"{-l

cuv6nful $i fX fmp]iffims#. Fiindn& r*$p*{rtffi{r #ff}# $}ursen}*zeiepti, ffive&u pe#*ffi $f Cr-'mg*stffiffi r###nlfraffidffiflae Cm il)ffirxxffi#fi#m, cetrf, gti* s* s* sncrifi*m pemtru L:in*i* ffi$lrffirlpr}uni- #ffir# q$riruiepte" Nu drag*stea #*e dim lulmtm, #ffix:ffi {eit $irrapml pr$ tinde, f;ertr ryi cu ttiNtti* ffiffi sffi mnal$naeryf*. $]ffi]:xrimfmm ryi i'r] zilele de sfirbat*ar* Kffiffirg#all& $m ffii*r*ric#- lia Sf" X-itexnghi*,. tnainte dc & pl**n s-$q* ncmsffi, f$i ctrrffiau iertmre tinerii ctn Ia cei bmfff;ni,, sofie dm la snf- epni ?ryl #nr$etr,r i*rtnr* mnii de la allii, poate a:d fn timpruil si$trlfnmilnii s*;]u smpfirat, ier lil Str'. Liturghie nu poti rncrllc dac:6 urflqlfii pe altul. Desigur exis{au ryi atunci f'an;ilii in-l cilre iluvfimfu} lui flumm*f,el,l era fncnlua{, Car aceasta aducee iadut ?n vfafa lor gi aducea nnultffi smferin{*. Acurm, ill zilele n'rr:nstrsn nimeni mu mai vrffi& sS f*cffi iescultare" $i etez*rdinea ftce61sta ei o ffi$ffre$fi effisencipare. fn fmpnrfrgin tc.ruril*r t*nte se sufimn Cre#t*rului, Inli ffirrrurlf;zeu. ffisfi* # mrdine cfes&vfirryith, hazata pe o ftsfiI.;trtane desffiv&rryit&. AtJanr fr pierdut Rarutr p*nfnm neftsf,ultapm. Llicifer a fosf izgoxrit din Cmr pentru Klf;ffisc!.]ltar* ryi trufi*" N{}i, incfllc$nd ponrn*i]e dr*pfe dafe de #umn*ueu, aclucem iadul fn vinfa nmm,sfltr#. ACi#e s*{ia fa*e ce vrea sc, c$piii nu ascultfr de pfrrim$i *i xmr-i rnspec{#, timnrii nm-i venereaz6 p* csi b#tr$ni- nisnmmi nu sylai ms*ultffi dm ffiun"lne* z*u" TE:ate ace*tcm rim fJffi{ mdu-r*m pmr* fntr*r: f;amilie pi 1n sncietate" Sf. Ap Fmv*l sic*: ,"Ffftn*!}*r, $upune$i-vfl harbafilor voryfri pref;usn ,$e c*avin* fn t)*nmul. ffiflrhafi tror, iuhiti pe femeile voantr* 6i nu fifi mspri cu ele. Copiilr)r, asr

r;ml{n{"i 'dm pffirirx$*,i v*ryflx"} fsa*ru fq:m[m* r;ffici t{#*e$[u este bitrc ptrffi*rxf {-}*r6nq}$$-}i, ffffirimgiE*r, ffiffi m{frgngi ln mfrnie ps copiii
vr:g{.x-[*
*.Jil1

sffi rur-t

s*

c;fr*;nmffie*m-$#qsims#ffi"

S?wginmr, ascw]t*ti

fntru

stfip;*s]lt vmrytri *ei {rup*$ti, s?tl $}*3jind numai cfincl mamenilfff,o ci 1;rJffifl cu **hii pffi vmi* *a cmi ## cemtffi sffi plmcft ffi{i fcwe, u1 *uir"itgim lxstrffiif- t*mfrmdm-vffi dm ffimrru*t;[. #rire gi nu c{r pewtrw /ru*rrgfr$ dsru fgn,r,# ipyirns.-o {:ffiper'*,fr$'# #c}rrarurxJ, lq]ftt*
,rJu*
,r

#r*ffT*'y'g.f,.

5&imeryrifirucl cffi eln* ]m f)onnruutr

vm{i prinni rftsplata mssts*

fnce n*drepr6t* 3.6i x,m lua ptetru mectnmp:tlrfifi i'ntrurc&t [a D:ry-"-Y n{l *sfie pmsninirr* {tmtrmseni, ilmp 3). ffieci Fn:nuncile lui ffium?n toats Xux.Iffin*1ft frr*buiesc tmptrimttm fxl [q]ntt': m"r,tlrnmrutmle ryi cwsile vtm$ii n*&$tr#- $n s*rqoicim, pffi $trmCffi,, Tn familie" $unnfite]cpr, stffipflniri *f,ci nu ,* I mr su{3mtml sft $* sr"xp:uxreffi de *sg*: nLmll,frmir* dm*ffir qJ# }.ru X}usrarirymffiffi. .[{sr cele Ce SUnt fl]mrmnf,reu sunt rfi.nenmite. Pmmtnu frcetra, cel *: :u impotrir,*E{* s.np$rairit $* frlrpmtrlva:ryfim s*ffixedu*"m]ii ]ui Surnneze$. lar cei cs se frnpotrivesc lryi vor lua osflndffi- C[ci dregfitorii Voiepti rlI.I sunt fricfi pentru fapta bun6, ci pentrtt #ffin re&' deci sS nu-{i fie fric6 cte sthphnire, fa binete gi vei avea laudh rje Ia ea. caci ee ffi${fi slujit*area lui ffiuntnezeu $pre binetre fiffiu. tr&r dnc& fruci r#u teffie-t&, cfrci nffi ?n ufrdar poarts sahia. Pentru c& ea *st* slLtjitoars a lui Durnnszotl Ei rfrul' ,'orb*,matoar-e a mfiniei H-ui msupra ceXui *e shvfirgepte De acf,f,ff *ste neveiic $* vfl supune$i ffiu numai penfiru nrf,('ii Irie (dn tr[c6], *i ryi p#ntru cnnrytiinfn tdin convingere)psril *frc;i fl"]nmurmlml $$ristms
slujfr{"n" firl'r cm] trffi
rua

III

i1?

d "v' f'iit r t i r'6 [e A

rhu rcz*,rrcnrrre/ diourioyr,,tr;qrr/r.r

Puqr,q

l'r

A mxAFtDR

u AncnTu

ryi Cffiri" il#ci rir*gffifmrii xmnt $tujitr:rii l*i ffiumnezeu, stit"ttind in aceast& sfu.ajis"* nefm**[at. tr]ati cleci tuturor celc Lr{.r stttltctl datmri ; c*iq.ri #ffi dmrmn* d*"tm, cnlmi c:* vama, vanlit' ccltti cu tciuna, f*reiffiflt, cglui #ffi cimstea, cinstfl" (Rotnlltti' ( lap. l3). Pri ul mc*mntr* Sf. Ap. pmv*1 ffi* in'tm clertmnd si-l rt\sl)ccti-tttt lcgilc il*lr# tr#$rn. N*r*spnc[afnlii rca legilot' t;rr-ii sll it'i ot'tliil(:ir", p;ril#n, i'x{"yl-}e}nifie. Cm*g }a dezechilillr"u socilrl ;i r:c( ln{)rrrir". R*sp**:tm-f,ffi X*gii de cffitre foti rlsilitlr";i lirri'1lt:lt cr:l;ilrrrrrrrlui cinsti[ h;rns.li*" ffie i}.'.5*rn*ni

pnffitru &fieea

pliliti

Rsmpmxl$: ffilserica Ortodoxfr rr fost ?ntemeiatfl tk' &{frntuitorml [isus Hristos. Prima scindare apere la 1054
{"J&tc*ricr

Icp,ca ?l 0blitr1il f)r: t:r:l n(:t:ilrsrit

lt

clc vr:ic, trcbuic sli ascullc r-lr: rlfi\,,{rir,:. $pr* mutrti, aclicfr pentnr binclc $o{riututii"

{$i ilblcu[{:nrm. il}fl#fr mra nscm]tfr

scind&rile se fnmul$esc F&r#sirsn Bisericii fnteffieiatm de Vf0ntuitorul Dumncz*rl esfe $ffi p&cat foarte ffia'rs" ffiuffiffitrueu este bun ;i icrt&tmr. ffinmffi ne tntoarcoln de la pficat, el ne iart6. ffei care au fost Satexa{i tn Biserica Ortodoxh, dar ryi*llr; pi*rdut BotezuX ryi *elelalte Sfinte Taine botezf;ndu-sc la strfrran$i vor proceda rxsrfef rfrrcd se refntorc tn Bisericu
"

hinmSm *c}q:r

{}rtsd*xd:. 1) Vor veni la Sf. Liturghie ryi vor putea sfi ia Anafurfl *i Agheasrn& ryi se vmr lVlirui" ?) Vor face o Spnvedanie Sentrralffi la Preot + Maslu rdin care va folosi tirnp de 7 zile, {infrnd post Zilnic bea un pmhar #r-r Agheilsrila in nims $e pun S picf,turi Ulei de la h{aslu. inainte clc a bea acest pahar $ff fac 40 mfit&nii gi se
$pun rwgfrciuni.

fntn"ebare; C* se ?ntfrnlpta ilu cc'i #srtr* Lt1; pffirnsit ffiiserica Ort*dox* 6i s*&LI h*teirm{ tra snil:fimya{i'*u Rf,spwffis; A secta x a ,$*#fi*r:;x ##\r#a etinfr-usr ?nrreg Autorul acestci lucr&ri cle sec$it;ffi*r* *st* diavq}{*}, *#rff $n str^icJtrieqte^ sft rffit#ceascd #fi"$?r*rui c{* fa ffiis*riq:n ilsafe,tr,)#

piirtaganle, pierd ?mpart#ryanin dn Im ffintez ryi toate ?mpnnt6$irniile primit* pfrnfr fm *ce} rnox?r*mt. tr]eci pierd Cintr-r: il:rti 3 )''llnte Taine.
i rr t l'C btt rc
r

ldf;ntuitorul Du{nntr;\effi. Prin }:cteztlf pe care fl primesc la strctangi, F{aina Iltxezului se ?nnegreryte, clsr;i picrd dintr-o dat6 dnufi ,$finfe 'laine: flctezut pi &firungf,$"*e. Sacffi primesc acotro gi ?mmei atri de

in timpul z,rlei: R. ZILNIC + Tatill ncstru


rnai dss.

spus c0t

Seara clupa ora 22 fac Ac . Zi\el Dup[ fiecare rug,ii ciune sau icos i+i va cf,re iertare de la Dumnezeu gi il vl ruga s[ il ierte de p6cate qi sfl- 1 primeascfi inapoi ca pc f ir r I

ir . r ( )r tor lox;i

: ( lc i care dormsc sm $*
("1I n

retntorr rr:ri in

[,:] i

s**

risipitor" Cflnd scrii textul Maslului, spui: Robul Lui f)utllll("r("u (N) se roagfi pentru:
a) Iertarea p$catetror.

l I r"c:l"ru ie s* pl*c*dene?
l13

rt4

l"

: I it

rrtt

{:,il t (,r{ r /* irp*sxvneilrrrsr/ { l* r iu

A rgulfru

Frt*# r Ar-ExgN#Rtl

ARr_lR'ru

) ( 'r I t ;tltt ca ${misxms ffi*texru}ru.6 lrtrl rr,',urtlu nU la sectarati.


lr

p* #ar# ffirre

rffififfgrrt-cl

ine: fufirumg*refr
arei sfinte Tmine.

ryi fmpmntsryamim"

ffieci v#tr primi

r1..ptl;rt,l

ourfr$irea Inap#reffiryara{*i i r r r1 riirt{;indu-m* Ia sccranti.


c

pe c&tr* &s?} pfingarit*o

Deci acmst pffi*ar $# *turffig*ry{* #r} p*sf


Eierlerals + fuIaslm"

3) Ferseinn*I* #ffire etr*pffiryffis# vfrr.sfa de 7 arui nu psl primi Hqlt*xffiI f#r* mS fi fscuc ?ne{n[m ff*sf * sffiptfrxmfrnd +
Sp*veCani* S*rimrm}fr" Llmmn*xfltl $t ui** }a *ali{m{*, nax }m *am*i{&t#. ffi**i Fx^** *fu} rua."[ trchuie sn ficffirr*m c{} l;rymrirngffi ffimt*xm} ryi Sfintels T"rxislm. *, Ft-lfin aI u at cJmsplmryt* [m**[* flrftrm&ntffitnr&" f { il*x"imterai, Cnp. 5/{r lf &'."{nnrflrunfmrutr zit*: ,,Nu da[i c*le Sflinfe cftini]sr, nici mu i]1 tlra*m{i xnffirgffiritmrc,le r,'nas[r* inaintea pclrcik:r, ca x]g.[ #t*$Ilv* s# 3m *ml#m i"xl gtir:icxlt^e l;i ?n{rlr"cfrnciu*se sfr vfr sf,frryie tr-lffi v#i-' {$Jv. }v$;afl*[. L;mg:. ?/ 6).
.

Spmvedanie

3) #acfi igi va dmv*di tmsn*iNric fntq:mrs:*r#a, a{unci Fremful ftr ve putea trnp*rrffiryi. ffiffisylsl#f,*u es{e ce{ #ffir* priv*$te Ia *alitatea gi xa strac*rirmtea fmt*nrc*rii. ffiinefn$*lmsn v#r fi prirni$i nunrai cei cftre fwf dmvmc*$# tmsm*isric fxa[*mrs:*ren. Aces{e sfinte Taine nm tnebuimsc ;*cmcn[e
trffi

ffigil.;;.

fxafrehmre; ilmi #fti-# ffiffi surnfi $rmtm;*m$i ryf *ei #{xrtr ffi{j fost ffiwfexa$i ?n altft r*ligi* ryf v#i- dnru c*xavirss*tr# s# prfmx*mscfr Botexul Bissricii illrt,:d#xffi #Llrxl v{-}x.
pr##*a*n?

Rffisp$sl$;

xItNIC din cnr{ea &c*&s{a + Tat#l


+ Crexarl"

1) Vor fi 'eatchixagi, adt*# vt:ff imvffi$ir d* Im Fx **t kr"ina. religimi cregtin*srt$dmxe, A*ass Tt'ffir zice

ffiiscrica Ortocloxffi e&mt** c*i*' r*ligimms* p# **$r# ffirx*r*fiu$ lm *ffinf6 in ritrn rm6*#srm lrus*fif Ce ghitmr#?
fimgrwffivmrm; rs*$rxlise fru

F*t f i

rug#ciuni:

R..

$Rffispalnls;
ciff"ffi fryi

In

$$rs*ric# ftehuim

mffi

fi*

liniryte, astfuI ca cei

nosfru spu$ c$t mai des

crilre rn&'wtuitrs*re

Lin*rghi* f*rfr s& ia Anafurf,, farn s6 se Miruiascfr" ryi Dacs igi vsr ar6ta dragr:stea fa$fi de ffiiserica ortodnxl intenneiatfr d* tr{risf*s v&r dmvedi ** am fnfs}es trr.iwirn ryi
Agheasrns
xu-

?) Vnr participm

lm Sf"

a cf;ntat din struns ryi din al#ute pi a c1ansat nlffituni dm pop#r ?naintea lui Dumneueu" ffar m**s[* manifrmstffiri dn hu*nrie foarte pler:ute lui ilumnezfiu $*affi d*sf#ryuraf fxr m*turfr. fw rcrnplu totrleuurztt $-# p#sfrut linigteu srdf de m#ts,y*r& cel*r ts $d
roctgd.

* f*pflratul Davicl din Vechiul T*stamenf

ricficn rmiruLfla cfrtre ffinmmfff,trti sffi mu fie clerardfr$i"

s* fase ffi$upra fiitrcr ei, acerytia v*r fi boteza$i de c#tre Frear ryi vor primi ryi cetrelalre s{inte
#tr

Ta-

Deci t$ncsrt*le religisasn sal ritm m*dern ?nsofite clc rllritarfr sunt bins veruife, efnr pst sfr ss d*sfsgoere fntr-cl .sillir

it5

ils

vd ffituieg'.e Arffinrsndritt*l l[arian Argut*

Pnnor AunxnNDRu A'rqcnru

special arnenajat& sau pur sirnprur fn naturd, pe strad6, in ryi sta$iile de nrctrou. toncerteie #rJ rnuuic& *trasi*fr gi sirnfeinicfl se pst desffr$ure fn sfitf de sp*cfac*l special d*tare ryi amenajate.

fn fr*w1err,n*mt*{, cap" 2S, sunt date bunflt*tilc lripi,r duite celor f,e vstr p&xi neg*a ryi relele ce vsr veni asullr-i
celor frar* CI tncalsffipentrel *mt c&rtr nu &u *itit ffiitllia, vCIrn da nici o parlc din ele.
#wvi1rztrai-

Dumwzeu"

1 Asncertul esfe doar # rw*nifestnre exteri*my# {t hucuriei pe cttre $ frdielte *rnwf c&r* .{,-ru

desrcperit p(,

#*rnnwfwi $s trnplineqte chimr dscfr estc


.:

face ,ffi LiturghieEi s ofrrd Sfintele Taiwe, Pentru sceasta trehuie liniEte, pentru fi reolir.a o comu,nicure spirituald cu fruwrftezew, Bisericii Ortodoxe?
Rf,spun$:

* fn Biserird se foc rwgrtciwrni, se

intrebare; Cum se face exptricareft Bihliei fn cadrul

vpr&s de ff{w srngru Y #lgrry, saw de un' potrx}tr' tfru, ,,gn# v*i *rscul{a glnswl Dornnului ffiumnepeu}ui vor veni a$uprft tft tma*e lrinecuvfintiirile a*ms{e$-" fii tn ,,Binecuvfintat sfr fii tn cetate ryi hineffilv#ntat sS phntecetrari &.il? rodutr dotarinfr" Binecuvsntnt s[ f''ic rrxlul bitsacel*r tale" Binecuvintatc sf, fie hamharffilq tale ryi cfl'l'ii la intrars&'tffi fq casft, hinemfrrile [ale" Binecuvffntut, sii
cuv&ntat s[ fii la ic$irca la din casfr.'o ,,S[ bata Domnul inaintca ta p# vr6irnq$ii:{ei cei cnre se vor ridica asupril [n' pc o cale sfr vir*ft anrrpEa ta ryi pe qapte cfii s[ f ugfl clc tirtt:-" ,,SA*{i tri mit a I )ornnu I binecuvfintar# Sq$.te .greu}arele
i

din an se parcurge temeinic fct hloul Testamenf" h) Citirea ryi inferpretarea Vechiului Testament se va face tn zitele stahilite de Pr*ot sau de profesorul de religie, fn locul pi la ora stabilit# de acesta" Hxplicarea ,* uu ou, curge ord*nat, pe lecfii s&pffimr$nale, astf*l f,a ?n decursul unui an s5 fie exptricat infreg Vmchiutr Testarn*nf. ,,Toatfi Scripturfr {Biblia} este insuflat# d* Dumnezeu pi de folos $pr# ?nvffi$frtur&, spre rnustrare, spre indreptare, spre infelepfirea csa ?ntru dreptate" {z Tirnotei, Cap. 3/ 16).

a) Citirea Pi interpretarea Noului Testament ss face treptat in fiecare Duminicfi tn tirnpul sf, Liturghii ryi este explicat in predica de Ia sffrrryit. Astf,el, in cel e Slnuminici

tale gi peste tot luct'trl tttiipilor Lale-n' Cerui, ,,Domnul ?ti va rk:sc:hielc comoarfi $a cpq bqll}fr, *a sfr dea pkraic prirnlintr-rlui tflu la vreffile 9i ca sn hinecrrvanteze toatc lucr"ur"ilc mfiinilor t.mte gi vei da ?mprurnul multor poporrrc' iar [u nu vei lua ?nnpruffitut* vfii domrri pflste multc popoarfi, iar acelma nu vor dcmni peste tinc-" pune CAp, iar lltr , f)ornnul Durnnezcul tfru te va fi clacfl tc vci srr coacl6, ryi vei fi numai sus, ia.r -ins nu vei sllrrrr pune poruncitror Dornnutui ilurnrrezeului tfru care ti lt' eu asthzt s[ le {ii
ryi

sfl le imp}inf;6ti.'o
r

I l'l

r8

v* ffitwiegt* Arhirnnnrfritwr lrcrriset Argum

PnErll

A l-l,:X ANI )l{

[l Anr-;nfU
r
u

$i trrI ast#si, $m vinffi ffisupra tn t*nte hresfemsl* a**sfma ryi s# fre ejannss*u. o'ffitrestenlat s# rii m fn *etatm M!v*l-{q"&L urs-5 i"f A L{ryi hxmsternat se fi{ tu fn ta, r__ rinffiru*

"lu'r c*c& rcw v*i #s#ult# glmsw{ #*mnwfwi ffiramrr?,euIrt i tiw ryi ftil te vei sf 3i sfi fmplin*ryri foate p*rufficife ryi h*tdrarils Lui p* fifrrtr ie poffirs*#f;$#

,,T* vA lovi L)clnrnul cu lcpra figiptului, cu t;rl(', I)ecingine (boli), de care sil nu te pa[i vindecn".
"

"Hlesternate

sffi

fie grfinaretrm tale

,,5& [e bat6 torn"nul cu nebunie, cu orbire ryi cu arTlor !r ree {irnpietrirea) inirniin' ,,Pfi dihuite sfr mengi fn amiara marfl cuxn urxrLrlfr orbul plpaind pe intunnric ryi s* tm s{rfrn:tmreze ryi s* fe nc&rascfr ?n
tc)ntfl

"Slestemaf s& fie tal* 6i rodul oilor tale,,"

r*dul

cdum&ril* tatr*,,. psnfec*leai f,ffiu, rodul


ryi

va*ilor

'oHlesfentat sfi rii m la intrarea ta in casa pi hlmsfmmaf Ia iepirea ta din cllsfr". "ss trimit& Durnrtul asilpra fa blestem, fulbus.trr* ffi** ryi cax ?rl t{}t lmcruj mfiinilnr tatrc pe cartr te v*:i firpuca sffi-l faci, pf;ruffi vei fi $t#{pi{ ryi g:srus vei pieri cursmc$ p*rurru fapte}m faxe rexe ryi penfru c& &{-ai pfrrfrsit,,.

nlm*ni sfr nu te aperff"' o,Cu f*rxr*ie sh t* lmg*depti ryi mlrurl s* se culcn cu *n, cns* sX zidegti ryi sfr nli {raieryti ?n ff&, vim s5 s#dmryti, dar *le nn sfl nu te fnl*se${i" .,ffioul tflu sa flm ?r:jungtriat smh *chii fai ryi sf, nu- 1 m#nfrnci tu, Llsinul {fru s* ti-} ia ryi s# nu ti*t rnai aducfi, q:ile rnle se fie etate vr"Sjrnngilnr tai gi nimerli st rlu te ir"bfrryi

zil*l*

vcftscli".

'osrx s6 mai mimitfi Donrnul asupr#l pfinfr [e va stfupi,'.


'os&

fa ciurmff {br:li}

te hat& I)*mnul cu oftic6, c{r tringcftre, cu friguri, cu aprinderc, c.u seceffro cu v$nt rfiu, cu rugintr t* var ur* ryi rn$ri acesfea pAqE vei pierii.
"Ceruritre tale, cere sunt deasuprfr capului tfiu, sfr $e fac6 Ce arama pi pfun$nful de sub tine fietr,,. I*c de ptnaie Dornnul ss dea psrnfintului "f* t6u praf gi pulbere' #are sfr cada ciin csr esupra ta pfin6 ts va pierde gi vei fi pr6pftdif'-" ,,Donrnur te ya da s# fii h&tut de vr&jmagii tai, pe un tlt-urn sii rnmrEi ft$tlprffi lor pe ryapte elrumuri s6 fugi $i cle
ei,,.

,,Fiii tai gi I'iicclc tal* sfr fic datc la poporlitriiin, ochii fiai sa-i vncll=r , i st se topcinscii in toatc zllclc clc rnila lnr, ctra:s* ru* ai slici tl putct"r: itt rttiillril* talo," .,R.oiletele prirrrinttrltri tiu ryi toatc ttstcnclil* fiale s6 le rit- llf;Ilcfl Lrn popor I)c crrc lrr nu l-li crt!l().qcilt, inr t$ slt fii nllinai strf,nttorltt ;i i:llittrtit ?rr lttltlc: 'r,ilt:lc" ,.Din p,l-ic;irra cclor cc-li \'ol'vr:rlcl oi:hii tai iti vei iCryi din minti". ,.I)omnr:l tc va lovi cu lepra rcil (holl nevindecabile) pnsre genunchi qi p*ste fluiere qi ciin tiilpile picioarelor fale pg1ft in crerytetul caluh-li t[u, de care nll tc vei mai putea
vindecn".

,.,V*i semana multt sfimAnta cule g*",


r20

in farinfr, dar pu{inli

vci

IIq

vd

slilree re'6'trc,4

l*

srrrn rcd r i t w I

f/n r"ic,rr,-{r

r^g*:

fr*

tdslernn nu

rugina".

vei $ngs penfirw c# m#slin*ne ta]* vor cfrdea,'. ,,T*{i pmrmii ffiii *i rmadej* parmfimtului fifru [e va stricrr
{m
&

,,Vii vsi $ffidi, dar n$ le v#i ceii*S#, ruici slrx vtri bea vin,' ,,fufs$Iini vci ffiv*a ?n tnmte finuturils {mle, dar cu u,

Fnnr:r

A r.nxnru IIK

{""f

ArEfi .,qr"u

,,T*atfr b*nln {mat6 p}aEm scrlsffi 6i t*at& csa ncscris;i r n carteru l*gii acmst*im el va ndu#* tr)*rnnu} ft$$pre fn pfina v('r

fi s{Srpitu'.
,,Viaga {m va fi ffi?#rsu fn prim:*jdie fnainf*m *chi}ur tffii; vei tremura aiufr ryi mnaptca ryi xu: v*l fi sigmr d* viafffi t&*n.

gl nf;f,url-tfitt*".

,,Strfrinul cel rlin mijlocul tsu se v& fraffifga p*sge {i'c din ce fn ce rnai $Lts iar [u vei *mbmrf clin *m fru ce $?&i jos,,. ,,Ac*la t$i va da fmpruffilu{. iar tm nu*i vel dn tmi inr prumtuf, acela va fi cfrp, iar tu vei fi ccadfr", ,,Vor vsni ;rsuprfr ta tonte blnstemcle, ace$tca te v()r= urrnfrri pi tc vol qi unge pf;nfr vei fi stfrrpit pentm c6 n-ai il,\ cultnt glasul [Jornnului Drrnrr]czeului thu n-ai pfrrit p(]ryi rustcile l.,ui, nlci hotfirf,rilc Lui pc: care lm-a c{at m1",, fi ,,Fenfru *s n-ai slu.jit l]ornnului Dumnsz*ului tflu c.' veselin ryi cu hucuria iruimii c'f,ncl erai fmhelryugat de to:rtt,, vei sluji vrnjmaq;ului t#u, pe c;rrf, fl va rrimite asupra [;r mq:rrnmutr lhunn*z*ul t;lm cf;nr1 vmt f1 fn fE:nsnete pi ?n set.c:.!r l'n gtllfrt;tt* ryi ?n tt:t fehxl clc Jipsn; aceia va pune pe grunrr zul t6u jug de fi*r ryi rm va istovi"" ,,$* nu te vei sili sfr ?rxplineryti toate cuvintele legir acesteia cfire sunt scrise ?n cartee aceasta ,ri nu te vei [enlr. de acesf nu{ne slavit ryi infricory6ton al f)omnului Dum't.. ;rcuiui tfiu"" ,,Atunci ffiomnul tf, va bate pe fin* qi pe urmagii tai (.u plagi rleffraiauzite, cu pl6gi rnari pi nesffirryite pi cu boli r"clt,

,,S# t,remmnmt inirmri tn}m d* onrs vmi fi cuprins ryi d* c*le cs vmi vndea cil ochii ffii, clirninem{m v*i xic*: #* dm &r v*ni ssftra, iar senril vei zic*: O, cte ar vmni xiualo' Cure Ju,ysttt tl supdrti pe ilrd{w,ffi#r,ww? Iat# ce $pune Dumnez,ou ln Levitic, f;&p. 1$: ,"Sft ruil fura$i, $tr nLr spurnm$i nnisr*fr.xm& ryi sffi mtl ?nry*}m
mismeni pe frpr#;rpele s&tx." ,,$ffi nw jux'a$i sfrr#rmh

ps nurn*le h4eu". ,,$ffi ffiLx n*e$r*ptng*ryti p* fi.profrpele ryi sli nu-l .jcf"uie$ti"" ,,$& rtffi v#x"hmry{i d* rffiu pry $L}rc} ryi fnnintea nrhrului sd mu

,,V& acJuce asupra te {oate plagil* Hgiprului ctc crr-t. ic lri ternut *i sn vor lipi acelea de tine""

t2t

prli p[*e]**#"'u ,,Sm nw facefi nectrrelrta{m In jmd*{.:fit$n'. ,,Sffi nu umbli cu clevefid fm p*pmr-rx} t$u ryt es$prn vie{ii aprnapelui tfru si nu te ridici"" ,,Sfr nu durymtncEti pe I'ratele tflu {aprnapele t#u} tn inirna f.fr." ,,Sh nu te rsehumi cu mfina tfr"" ,,SA nu nnfincagi cu s$nge, $S nu vrejiti, nici sfr ghicili". ,,S# nu necinstsryti p* fiica ta ?ng6duindu-i s* fnc& desfr$nars fifr s* nu $e desfrfineze p*m$nfml gi ca s* nu ss Hm* plc p6mfintl"l1 de strjc*ciunf;'0" ,,Zilele lVfeln d* odihnfi sfr Ic pdz*ryti ;i Lfrcaryul Meu sffi-tr cins{c$ti" Km *umt $ornnu}".
a2x

v& ^ffirwregre Ar/rirruc ndritwt lr&rianArgarru

Prtnor ALaxAN DRU Ancn'l't

Ia cei ce cheams mar{ii, pe la vrdjitori s& nu umhlafi- Cel ce se va culca cu mfrturya $a ori descr= perd gotricitlm#& unchiului sau str-ryi pcarte anesmdoi p6catu I ryi ffira de c*pii sfr moars", {Levitic, cup, z$, 2s} ,,sa nu te culci cu bfrrhat cfi *i c{,} fumei*; acflnsta estc spurcficiune'u. {Levitic, Cap. l g, g} ,,SE nu te aprspii de ferneie fn fimpul regutrii ei, ca sfi:i descoperi golicir.Ine&". {Levitic, cap. I s, l g} ,,Sfl deosehifi animalul curat de cel necurnt ryi pasdrc' curntfr de cea necuratfr. .Sd nu intinafi sufletele voastrc (rnfrncfrncl din) cil animal sau pasf,re, nici cu toate cele crr $s tfirfrsc pe pftmf;nt, pe cars Hu le-am deosebit ca necrrate," {Levitic, tap ,ZA, ZS)
/ A ,\ r r. -----t.-s&'

n,S6 nu alerga$i

,,Blestemat s6 fie eel ct $s va culca cu soAcnl s;r ,,Blestemat sfr fie gel *g se va culca cu sonr lr.:tn('n sale"" ,,Blestemat sfr fie,cetr ce va ucide tn as#uns pe aproapele sftu {fapta vrfrjitoril*r)". ,,Blestemat sf, fle ceX ce v& }u'a enitfl. SA nu dai cu cannflta fratelui ffiu (sernenului tSrI) nici argint, nici p$ine, nici nimic din cfitc so pot cla cu cannfr.t$". ,,Greuta{ile pcntru cumpf,nn ta {cfrntarutr tf,u) s6 fie adevflrate pi dreptc, cii r-rrfrciune este tnaintca Domnului Dumnezeului thtr tot ccl cc facc strfirnbfrtate".

,,P[zi1i toate aqczirrnintclc Mele pi toate hotfirfirile Mele gi le implinifi ;i nu vii vil anrncit dc pc sine parnf;ntul in care ve{i [r6i""(Deuteronorn, L::t[]. 20,22).
La DeuteroFlmt?t, Cap" 30, gdsirrt. ,,Cfind vor veni asupra ta toatc cuvitttclc uccstea, bine* cuvf;ntarea qi blesternul pe f,&ro fi lc-artt spus cu gi le vei primi in inima ta pi te vei ?ntoarfie la Domttul f)umnezsul tdu qi cum {i-am poruncif eu nst#xi vei ascult:r glasul Dcmnului Dumnezeului tfrn tu ryi fiii {Ai, elin toatir inima ta gi din tot su{'letul tflr,r, v& tflia l)ornruutr tmprejur ininra l"a;i inima uffnaqilor t5i, cr s6 iuberyti p# D*mnul Dumnezeul tfiu din toatfl inilna ta rsi clin tot sutr]*tul t*u, cfr s6 trhieryti". ,,Atunci l)ornnul l)urnnezeul t$u v& ?ntcarce toafe blestemetre acestea asupra vrftjmaryi]ar t$i ryi asup]:a celor ce te*au urfit gi te-au prigonit". ,,Iat6" eu ast&zi {i-am pus ?naintc via{a ryi moart*&, t}inele gi r[ul. Alege via{a, ca s6 trdiepti tu ryi urmagii tfii".
\

fffi #*uter{}ft#rynn cilF.

AT,

grisfl*:
v&

,,Blest*mat s& fi* ce} c $au ps rffi.ame $&.n'


,offinmstemat sffi

v*rbi de rfiu pe tatftl sf,u


aproapelui

fie

cm}

c* va rnuta hotarul

s$u." ,,Bles{ernat sfi fie cel c e va abat e pe orb din drum." ,,Sllestemat sS fie cel ce va judeca strf,mb pe strdin, pc crfan $i pe vdduv A," ,,Blestemat s6 fi s cel cn $s va culcb cu femeia tat6lui
s&utt.

,,Blestennat ss fie cel ce $e va culca cu vreun animal.,, ,,Blesternat sf, fie cel ce se va culca cu sora sau fiic' tatiilui sflu sau fiica marnei sale."
123

t24

vd

sf#trafegfe Arhimundritwr

ilsrio, Argrftu

f,f;ci; cinm p*atc rlffiffi& ac*ste p*nunci desftvfirlite.l Toaf& Imrnea fur#, fcafd Imm*a ia rnifs, t*affr trummm frfrie;te im cmrvie, toatfr Iumsa mimfr*" tin* xlLr face {a f#l #fr toatft Iumsa ajunge de Imsffrtr de f*ern* pi nu p*af* ffffii. ffi#spuns: *mule, fncearc# tu ryi r*sp*ct# c*:m[e ]egile c{ate de Dumnezeu vei vedma c& *tlvsntutr Iu$ susnffiezeu ryi esfe adev5"rat' nu minfe, vei avea part# d* hinec*vfr*tfirile ragaduite.
tn Bibrie, fn psarmur r g ar Iui Davicr gfrsim: Legea Domnului este ffufl ctre prihand, ?nfmance $u* flefele; rndrturia Domnutrui cst* crersimcioasfr, fnf*I*pf*6te pruncii"
Judecfrrile ffimmnnllui stxnf dr*p{m, vesele$fi inima; p#runca somnului *sf* s*rfr.lucifq)ftr#, Iumineazffi ochii. * Frica de ff*ruenall este curaffi, rffiffixfrns fn veacul ve&*u* Iui" Judecfrfite scrn*aului sunf adev&rn{*, tmate fndrept6gite. Dorite sunt rnai mult decf;g aurur gi decst piaera cfi& dc rnare pref, ryi nai dulci dec*c m*er*e si decfrt fagurele.

i'r*prsrus

Xm,tf*dffiCf,ffihrrn{f,.rrrrooi*rrrtos*s$i*6rs**-*+{*r*cri**r+4**r.***}nr*t*{trrir$tt*""*t5

** 1. ffig-gptr* Vf ffi$f,Smffi | * ^ * r ' r . . ' . r r s I ,' i r r i * . . r I r ' t ' I * ' * ' t ' t | ' I t I t ' ! ' ' " "'7 sunt Vriljitoriirs..ricEar6rs*,ri.-ri'i*{a'r,.rt.a*rr{'ir*rr""*'"'*? $ -$, ting t .X. t${fg mfli dAC* *ifngVa * Vfffijtt*f? " * {.' r'. i *' i * r' * r *, r *,, }. *' * 7
N

adn

X.

.3. Aspmmgml vr$jitmrilmr . * r' i ;' i * . r r 1 .4" ffmmpmftnmfemtutr Vf$ji*:filgf *


*
tr

r F *. i - r
s

* s. * * * r, |* *e * ; *' *'
n c

..

*'

". ,. i i,l'

$ r.' *', r { r ... - l ff


s

t * **"'

3-

mj

cr cr r . t r n. o. t $I I I

rr

'

I |

'

t i i '

fr

t *t i t **t ;

'

* i I r' * *

d *

*I t t I I t t I ' ' ' ' I t t

i t

'

**I | ' ' 1 3

?. 1. ffieSpfe

te Apefi dg ele.i,e ..*.....- 13 2,2. Dgzlggarga vraj ilor l t. i i r r{ ir '* * *'. r r *- rs is " r ir r. r er*rr "i rr " '.'.3 1 r,.ne*e ri..od*f .r*t-ri'orr,{r{,'*'5r""3 t 2"3. flffinn fCSpinpri Vfdjilg ,

Vff,ji, felUl

lCIf,
c

#$XX?

3. tmtrgbnri pi 4. Altg

rfrspunsuri

""'*'r'a".."r"ri'ir4****'r*rerrctr'33

intrgbiri ti rfispunsuri .-.'*"--..*'4r'*r*r*r*".'r'o"'96

V*r
I

nnai ap$rea:

' cele $apte sfinte Taine pi povestiri duhovnicerpfi; 2, Spovedania; 3. Postul; 4. Rugaciunea; 5" stsnta Lirurghie expxicarb {reorogie); ***"? !" S*spre Maica Domnului; 7 . Despre secte; 8. Medicul vd sffrtuiepte; 9" viafa pf,rintelui llarion Argatu scrisd de mfina lui; I0' o zi , o z!, o zr ctin viafa pauntelui llarion Argatu.

adresa:

o-ii"telui arhimandrit llarion Argatu, sd ns scrie pe


Preot Atrexandru Argatu Connuna Boroaia Jud, $uceay&
Telefsm: {}A3fil54 S0 14 trIobil; S?45/69 S0 ZS

t*{i crestinii care l*art cunostuttt pe F#rtntele pf gtiu pCIvestiri, sfatwri, mina,ot,;;;;;*rtrt, fnt&mplrtri legate de vinya gi *etivitate*

Rwgfrm ps