Sunteți pe pagina 1din 11

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA


Nr........../......................
Inspector şcolar general,
Prof. Ştefănie Maria
.................................................

C.R.E.D. Petroşani
Expert Muntean Lucica Dina

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PETROŞANI BISERICA „SF.NICOLAE”


Nr............./................. Petroşani
Primar, Nr............./.................
Florin Tiberiu Iacob Ridzi Preot Paroh Muntean Mihai
.................................................. ....................................................

GRĂDINIŢA PP NR.3 PETROŞANI


Nr........../................................
Director,
Prof.Muntean Lucica Dina
.................................................

EDITURA „GENESIS” ASOCIAŢIA PROFAMILIA


Nr....../.............................. Nr....../.....................
Director:Muntean Mihai Președinte:
......................................... ............................................................

Avizat,
Inspector şcolar activităţi educative ISJ HUNEDOARA
Prof. Angela Suciu

2
PARTENERI:

 Ministerul Educaţiei Naționale


 ISJ Hunedoara
 Grădiniţa PP.Nr.3 ,Petroşani
 Primăria Municipiului Petroşani
 CRED Petroşani
 Editura „Genesis”
 Muzeul Momârlanului
 Biserica „Sf.Nicolae”, Petroşani
 Asociaţia PROFAMILIA

ECHIPA DE IMPLEMENTARE ŞI COORDONARE:

 Profesor Muntean Lucica Dina-director


 Profesor Berbeceanu Gabriela-inspector în specialitate
 Profesor Durlă Maria-Mirela
 Profesor Tutunaru Laura
 Profesor Epure Mariana
 Profesor Schneider Marioara

ECHIPA DE PROIECT:

 Profesor Călugăru Andreea


 Profesor Varga Otilia
 Profesor Ratzek Adriana
 Profesor Balaur Cristina
 Profesor Răguşitu Cornelia
 Profesor Lukacs Carmen
 Profesor Ciotloş Cristina
 Profesor Oltean Anuţa
 Educatoare Marin-Diu Geanina
 Profesor Tar Ildiko
 Profesor Pană Evelina
 Profesor Ion Crina Liliana
 Profesor Pagani Mariana

3
ARGUMENT

Motto: “Poţi să cutreieri lumea toată şi să te minunezi de rezultatele civilizaţiei, dar


nimic nu-i mai fermecător decât colţul de pământ pe care te-ai născut. “
( Vasile Alecsandri )

Sărbătorile de iarnă reprezintă, probabil, principala perioadă de sărbători a anului,


având semnificaţii diverse în mentalul românesc - de la valenţele religioase la vacanţă. Este
ocazia de a te întoarce la tradiţii şi obiceiuri,la valorile inestimabile ce definesc poporul
român. De aceea, dorim să-i învăţăm pe copii prin diversele activităţi desfăşurate,să
aprecieze frumuseţea portului popular,a dansului şi a cântecului românesc,a meşteşugurilor
tradiţionale atât de mult apreciate în ţară, cât şi în afara ei.
Pentru noi toți,iarna nu este numai anotimpul zăpezii şi al frigului ci şi acela al
bucuriilor prilejuite de atâtea datini şi obiceiuri legate de sărbătorirea Naşterii Domnului.
Obiceiurile legate de sărbători fac parte din cultura tradiţională a neamului nostru.
Ele ţin de conştiinţa poporului român pentru că exprimă înţelepciunea populară a acestui
neam,sunt esenţe ale bogăţiei noastre spirituale.
Educându-i pe copii în spiritul tradiţiilor populare româneşti ,prin diverse activităţi
desfăşurate,ne asigurăm că acestea vor fi continuate de generaţiile următoare. Tuturor
factorilor educaţionali le revine sarcina de a transmite copiilor dorinţa de a cunoaşte
tradiţiile specifice Crăciunului,aceştia având astfel posibilitatea să păstreze nealterate
tradiţiile şi obiceiurile româneşti.
Astfel,considerăm că acest proiect educaţional trebuie să evidenţieze valorile, tradiţiile şi
obiceiurile româneşti.
Acest concurs este o modalitate de transmitere şi păstrare a tezaurului nostru de
datini si obiceiuri în rândul copiilor, în vederea păstrării nealterate a Sărbătorilor de Iarna
la români.

Prof. Durlă Maria-Mirela

ANALIZA DE NEVOI:
Puncte tari:- este o modalitate de transmitere şi păstrare a valorilor cultural-artistice
în rândul copiilor în vederea păstrării nealterate a obiceiurilor şi tradiţiilor specifice
Sărbătorilor de Iarna la români.
Puncte slabe:- distanţa relativ mare între instituţiile de învăţământ implicate
Oportunităţi:- buna colaborare cu instituţiile partenere
Ameninţări:- vremea nefavorabilă pentru participarea directă a cadrelor didactice
implicate în proiect

SCOPUL PROIECTULUI:
- Cunoașterea și valorificarea tradițiilor și obiceiurilor românești prin respectarea,
practicarea și transmiterea lor generației actuale și viitoare.
- Realizarea unui schimb de experienţă eficient

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
- 01-să promoveze prin cântec și dans popular, șezători și obiceiuri locale, frumusețea
artei populare romanești;

4
- 02- să dobândească sentimente de dragoste și respect pentru tradițiile, obiceiurile și
folclorul românesc;
- 03- să consolideze colaborarea dintre grădiniţă, școala, familie și comunitate, în
scopul orientării și aprecierii valorilor tradiționale.

GRUP ŢINTĂ:
Beneficiari direcţi:cadre didactice,preşcolari şi şcolari
Beneficiari indirecţi:părinţi,reprezentanţi ai comunităţii locale

SECŢIUNI:
Pentru cadre didactice:
1. “Tradiții și obiceiuri de iarnă la români ” – comunicări ştiinţifice

Pentru elevi:
1. Creaţie plastică (Subsecţiuni:pictură, desen, colaj);

LOCUL DESFĂŞURĂRII :

Grădiniţa PP Nr.3,Structura PP+PN.1, Petroşani,Hunedoara


Sala de Marmură-Primăria Municipiului Petroşani,Hunedoara

5
Avizat:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara
Inspector şcolar general,
Profesor Ştefănie Maria

REGULAMENT DE PARTICIPARE:

Structura pe secţiuni:

SECŢIUNEA I – SIMPOZION JUDEȚEAN:


REFERATE, PROIECTE DIDACTICE ŞI COMUNICĂRI ALE CADRELOR
DIDACTICE
Tema:” Tradiţii şi obiceiuri de iarnă la români ”

SECŢIUNEA a II-a : - CONCURS ŞI EXPOZIŢIE JUDEȚEANĂ


Tema: „Sărbători de iarnă”

Recomandări privind realizarea lucrărilor pe secţiuni:

SECŢIUNEA I
Înscrierea se va face prin e-mail până la data de 15 decembrie 2014, prin trimiterea
fișelor de înscriere și a materialelor pentru simpozion la următoarele adrese:
mireladurla@yahoo.com , epuremariana61@yahoo.com şi tutunarulaura@yahoo.com.
Materialele vor fi publicate pe CD avizat de Biblioteca Naţională cu ISBN.
Fişa de înscriere, acordul de parteneriat în 2 exemplare completat şi ştampilat,dovada
achitării taxei de participare (sau în plic cu menţiunea pe fişa de înscriere) şi un plic
autoadresat pentru expedierea diplomei şi a CD-ului cu ISBN se vor trimite pe adresa:
Grădiniţa P.P.Nr.3-Structura P.P.+P.N. 1
Str. Constructorul nr. 14, cod. 332045,Petroșani, jud. Hunedoara - cu menţiune pentru
concurs.
Redactarea se va face utilizând diacriticele (obligatoriu) şi respectând următoarele
cerinţe: titlul se va scrie cu Times New Roman, 14B, la două rânduri de titlu se va trece
autorul şi instituţia cu Font Size 12, la două rânduri se va redacta materialul propriu-zis la un
rând,cu margini de pagină normal, care nu va depăşi 2 pagini.
Taxa de participare este de 10 Ron, taxă ce include cheltuieli pentru inscripţionarea CD-
urilor(I.S.B.N.), tipărirea diplomelor, organizarea şi desfăşurarea propriu-zisă a
simpozionului.
Notă: Cadrele didactice care doresc să participe la ambele secţiuni pot trimite conform
cerinţelor toate materialele într-un plic (fişa de înscriere, acordul de parteneriat,
lucrările copiilor, banii pentru cele două secţiuni şi plicul autoadresat).
Diplomele, CD-urile cu ISBN şi acordul de parteneriat (unul pentru fiecare unitate
participantă) vor fi expediate între de 25 ianuarie-10 februarie 2015.

SECŢIUNEA a II-a
Lucrările vor fi executate pe suport de hârtie A4, cuprinzând activităţi plastice sau
practice, realizate de preşcolari şi şcolari, cu încadrarea în tema enunţată. Vor fi descalificate

6
lucrările în care se constată intervenţia adulţilor. Fiecare cadru didactic poate participa la
concurs cu 3 lucrări ale preşcolarilor/şcolarilor pe care îi îndrumă. În colţul din stânga,jos,
spate, se va ataşa etichetă cuprinzând:
-Titlul lucrării
-Numele şi prenumele preşcolarului/şcolarului
-Grupa/Clasa
-Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător
-Instituţia de învăţământ din care face parte
Lucrările se trimit prin poştă până la data de 15 decembrie 2014,data poștei, însoţite de
fişa de înscriere şi un plic A4 autoadresat şi timbrat corespunzător , dovada achitării taxei de
5 lei/ cadru didactic (sau în plic împreună cu lucrările) la adresa: :
Grădiniţa P.P.Nr.3-Structura P.P.+P.N. 1
Str. Constructorul nr. 14, cod. 332045,Petroșani, jud. Hunedoara-cu mențiune pentru
concurs
sau se depun la sediul instituţiei preşcolare amintite. Organizatorii nu sunt răspunzători
pentru timbrarea necorespunzătoare!Se recomandă achiziţionarea de timbre la valoarea unei
scrisori recomandate cu greutatea corespunzătoare!

ECHIPA DE COORDONARE:
 Profesor Muntean Lucica Dina-director
 Profesor Berbeceanu Gabriela-inspector în specialitate
 Profesor Durlă Maria-Mirela
 Profesor Tutunaru Laura
 Profesor Epure Mariana
 Profesor Schneider Marioara

ECHIPA DE JURIZARE:
Evaluarea lucrărilor se va realiza de către o echipă de cadre didactice cu competenţe în
domeniul estetic şi creativ.
Evaluare : - modul atractiv, ingenios de tratare a temei; estetica, inventivitatea şi
originalitatea lucrării; acurateţea executării lucrării;
Se vor acorda premii (I, II, III), menţiuni şi premii speciale pentru fiecare nivel de
grupă/clasă, la fiecare secţiune/subsecţiune.
Evaluarea lucrărilor se va face până la data de 17 decembrie 2014.
Nu se admit contestaţii. Nu se restituie lucrările preşcolarilor/şcolarilor participanţi.

Mediatizarea concursului se va face prin:


-la nivel local: comisii metodice, avizier, cercuri pedagogice, articole în presa locală,
portofoliul expoziţiei;

- la nivel judeţean: pe site-ul ISJ Hunedoara;


- la nivel naţional: site-ul didactic.ro

Resurse:
- umane: cadre didactice şi preşcolari/ şcolari din ţară;
- materiale: calculator, coli pentru desen, acuarele, carioca, creioane colorate,
imprimantă, hârtie, carton, panouri;
- de timp: anul şcolar 2014-2015.

Finalităţi

7
- expoziţia cu lucrările preşcolarilor/ şcolarilor va fi un prilej de a se vedea că scopul
proiectului a fost realizat;
- diplome de participare pentru cadre didactice şi CD cu ISBN
- diplome cu premii pentru preşcolari/şcolari
- schimb de experienţă legată de activitatea cadrelor didactice.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:
Tel: - 0720721662 sau 0769468838- Durlă Mirela
- 0724265855-Tutunaru Laura
- 0729207596-Epure Mariana

8
Anexa 1a
FORMULAR DE ÎNSCRIERE

la concursul județean cultural – artistic


“LADA DE ZESTRE A ROMÂNILOR “-2014
Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice
Simpozion regional: “Tradiții și obiceiuri de iarnă la români”

Numele şi prenumele cadrului didactic:……………………………………………….


Funcţia:………………………………………………………………………………...
Unitatea de învăţământ:……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
Adresa unde vor fi trimise diplomele:…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Telefon:..........................................................................................................................
Adresa e-mail: ..............................................................................................................
Titlul lucrării:.................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Modul de participare :.
o Directă
o Indirectă

Achitată taxa de participare:


o Mandat poștal
o Ordin de plată bancar
o În plic

Semnătura cadrului didactic,

9
Anexa 1 b
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

SECŢIUNEA a II-a:-CONCURS ŞI EXPOZIŢIE JUDEȚEANĂ-


Tema: „Sărbători de iarnă”- decembrie 2014

Unitatea şcolară___________________________________________________________

Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, număr, judeţ, cod poştal)


___________________________________________________________________________
Telefon unitate şcolară________________________Fax_______________________
Nume cadru didactic participant_______________________________________________
Specialitatea______________________________________________________________
Telefon___________________
Adresa e-mail______________________________________________________________
Adresa de domiciliu (localitate, stradă, număr, bloc, scara, apartament, judeţ, cod poştal)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Nr.crt Numele şi prenumele Clasa/Nivelul Titlul lucrării


preșcolarului/ elevului
1.
2.
3.

Semnătura cadrului
didactic,

10
Anexa 2

Grădiniţa cu P.P.Nr.3 Instituţia de învăţământ


Strada Constructorului i,Nr.14, …….…………………………………….………
Loc.Petroşani, Jud.Hunedoara Adresa…………………………………………..
Loc………………….. Jud……………………..
Nr.____din__________________ Nr._____din__________________

ACORD DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

I.Părţile:
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.3, Petroşani,Structura PP+PN.Nr.1 cu sediul în Petroşani,
jud.Hunedoara,în calitate de ORGANIZATOR, reprezentată de doamna prof. Muntean Lucica Dina, director,
prof. Berbeceanu Gabriela, inspector şcolar în învăţământul preşcolar, ISJ Hunedoara şi coordonatorii de
proiect: prof. Durlă Maria-Mirela, prof. Tutunaru Laura, prof. Epure Mariana, , prof .Schneider Marioara
ŞI
Instituţia de învăţământ …………………………………………………………………………………………..
cu sediul în loc ……………………………………… jud.………………………………… în calitate de
PARTENER, reprezentată de director profesor …………………………………………………………… și de
profesor ……………………………………………………….. au convenit să încheie prezentul parteneriat
educaţional.

II.Scopul parteneriatului:
Realizarea obiectivelor Concursului Județean ”Lada de zestre a românilor”, pe secţiuni: secţiunea I Simpozionul
Județean „Tradiții și obiceiuri la români” şi secțiunea a-II-a ”Sărbători de iarna” ,cultivarea şi valorificarea
potenţialului creativ al preşcolarilor şi şcolarilor, atragerea copiilor în desfăşurarea de activităţi extraşcolare.
III.Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre organizator şi partener în vederea
organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia organizatoare.
IV.Obligaţiile părţilor:
1) Organizatorul se obligă:
-să informeze grădiniţele şi şcolile despre organizarea concursului şi expoziţiei
-să organizeze concursul la data anunţată,cu respectarea obligaţiilor precizate în materialul informativ
-să acorde premiile respectând criteriile de jurizare
-să organizeze expoziţia cu lucrările primite
-să distribuie premii şi diplome de participare
-să evite orice situaţie generatoare de risc pentru a nu afecta în mod negativ instituţia prin prisma acţiunilor
întreprinse
2)Partenerul se obligă:
-să mediatizeze acţiunea în instituţia sa de învăţământ
-să redacteze referatele în condiţiile stipulate de materialul informativ
-să selecteze lucrările participante la concurs
-să respecte regulamentul de desfăşurare a acţiunilor
V.Durata acordului
Acordul intră în vigoare la data semnării şi este valabil în perioada noiembrie-noiembrie 2014 - ianuarie 2015
VI.Clauzele finale ale acordului:
Concursului Județean ”Lada de zestre a românilor”, ediţia a-II-a , face parte din categoria activităţilor
extraşcolare şi urmăresc stabilirea de relaţii de colaborare între instituţii şi este aprobat de ISJ Hunedoara .
Prezentul document a fost redactat în 2 exemplare,câte unul pentru fiecare parte.

Grădiniţa cu P.P Nr.3 Instituţia de învăţământ_________________


Petroşani, Hunedoara ___________________________________
Director, Director,
Prof.Muntean Lucica-Dina ---------------------------------------------------------

11

S-ar putea să vă placă și