Sunteți pe pagina 1din 7

Efectuarea probei

a Il-a pe corp este un moment de verificare tehnico-

3stetice. In timpul efectudrii probei a II-a. se poate aprecia produsul la mai mare rilel de finefe. putAnd obsen'a orice aspect care s-ar cere corectat.

Dupi efectuarea probei a II-a pe corp. se rezolvi cu mare precizie even:ualele corecturi. deoarece dupd terminarea produsului asemenea corecturi sunt nai greu de executat. Pentru finalizarea produsului se monteazd def,rnitiv mAnecile qi gulerul. se scade dosul de guler. se corecteazd forma dupa indicatia modelului qi se aplicd
z1a de guler asigurAndu-se conditia de rulare a gulerului. Se finiseazd mAneca gi gulerul. precum qi alte detalii. cum ar fi tivul, bizegul. luzunarele etc. Se calcd produsul la gata cu cea mai mare corectitudine. deoarece dupd ce s-a montat cdptuqeala nu se mai admite ca produsul si fie calcat. O asemenea

regealS duce la degradarea cdptuqelii. Nasturii se cos inainte de montarea


cAptugelii.

3 l.

Cdptuqeaia se monteazl cAnd produsul a fost complet terminat; in timpul :oaserii captugelii. produsul nu trebuie sd se qifbneze. Dupd tenninarea proJusului se verificd in final daci totul este corect rezolvat. In cazul cAnd lesdtura este de o culoare mai leschis6 produsul se invelegte in foita alba pentru a se pdstra strdlucirea gi prospelimea culorii.

8.2.9. Cimaga de zi
Cdrnaga de zi. in forma ei rnodemd. este nelipsitd din lenjeria femeii. Croiala sirnpla. ugor ajustatd pe corp. decolteul mult ad6ncit atdt in fa1a. cdf qi in spate. imprimd o notd de simplitate cerutA de inshqi func(ia camaqii (fig. 8.83). Lungimea camaqii de zi este in functie de moda. fiind rnai scurtd dec6t imbrdcdmintea cu 5 crn.

Materialele din care se . pot confecliona


cdmdgile de zi sunt urmdtoarele: - mAtase naturald sau vegetald: - danteld de bumbac sau fibre sintetice: - [esaturi subliri de bumbac (batist. indian).

'fiparul de bazd al cSmdgii de zi constituie punctul de plecare pentru oblinerea oricdrui


model.
bazd,

Mdsurile pentl'u construirea tiparului de al cimaqii de zi se iau pe corpul imbracat


lC -- 168 cm:
lungimea taliei

in sutien qi chilot: - indl[imea corpului

Lt :

-11

cm:

Fig. 8.83. Cimagi de zi

model.

217

- lungimea produsului - ldlimea spatelui - l6$mea bustului


-

circumferinla bustului CB circumferinla taliei CT circumferinla qoldului CS inbllimea bustului

Lpr: ls : lb

90 cm; 17 cm';
19 cm:

: :
:

92 cm:
70 cm;
100 cm;

lungimea taliei in Lrf 45,5 cm; : 4cm. adaosul de lejeritate ad Adaosul de lejeritate se.aplicd la construcgia tiparului cdmdgii de zi. avand in vedere cd este o imbrdciminte lejerd care nu trebuie sd incomodeze corpul lr migcari. In construcfia tiparului se redd atet sistemul de calcul pentru mdsurile prcrporlionale cdt qi pentru mdsurile luate direct pe corp. tiparul fiind astfel utilizabil atAt pentru produclia de comandd cdt qi pentru produciia de serie. Construcfia tiparului de cimagi. Pentiu constructia tiparului de cdmagd se traseazd, un unghi drept cu vdrful in punctul / (fig. 8.84) dupe care se stabiles; restul punctelor. L Addncimea rdscroielii ntdnecii Ia spate:

faga

Ib

26 cm;

,-t

:(ff+

ro.s) * t = (ffi + ro.s) + I = 20,7

cm.

2. Lungintea taliei la spate:

t-3 = Lt

f^, = #^t
Lt:
19.7 +

4l

cm.

1-4:
,lrs

Ars +

4l :60.7

crn:
!li

=ff
ui
;

+10.5 =

ffi

+ fO,5 = 19.7 cm.

lttl

,iiil
t1'

J. Lungimea produsul

lll

.
paralele.

1-5

: Lpr:

!:l tti

90 cm.

rjtrj

iiii

Din punctele determinate mai sus se traseazd spre sdnga linii orizontale
5. Devierea Iiniei de mijloc a spatelui:

rl
,!

iir

3-6=1-7=2cm.
6. Ldyimea spatelui:

9-lo = ts + 9d = 17 +1 = 18 cm: 44

,r=?+5.5=f;+s.s=
218

17 cm.

nd in

rul la
pro-

ilizaLqi se

rilesc

18

45 t6 L7

Fig. 8.84. Construirea tiparului

cimilii

de zi;

7. Ldgintea rdscroie_lii mdnecii:

lo-l

l: I I-12:.'2 - 1o-+ I = 5,5 cm; -+ 2u=ffNt,s=!o/o1,5


= lo cm.
219

.I

t,

Ad

B. Ldyintea

busttiltti:
I2-13

= Ib+4 = 0+2 = 2l cm: 'z


t9cm.

rlt
il

4$,

n=ePx+=\y,q= 44
9. Po:ilia pensei de bust:

# t*j

I 344:#+ 0.5 =
10. indttimea

ffi

*0,5

= 9,7 cm.

rdscroielii gdniltti la spate:

145=#+Z=&+2=6,6cm.
I

t. indlyimea rascroielii gdtului la spate:


15-16

2 crn.

12. Po:ipia

liniei umdrului la spate

17-lB
13.

1.5 cm.

Lungintea untdrului la spate;

IB-tg:l-1.5cm.
11. Puncte aiutdtoare pentru h'asar"ea liniei rdscroielii rndnecii la spate:

I0-20:

V'

10:

"20-2t:
r2-22
15.

I8 tO:2 = '1. 8 cm: 14 =


r cm:

V.10-20.

indtyimea umdrulti

in faya.

iz-zs: v.to- tB%1.-s: I g.2%L5 = 17.7 cm.


16. Lungimea taliei infuyd.

24-25: Ltf

Lr + 4,5

:41

+ 4.5

:45,5

cm.

17. Lungimea pensei de bust; 25_26

Ib

eP

*t 44 = 1 *3 = 26 cm.
in punctul 12 Eiraza 12-23 pe caff

1B. Se traseazd, un arc de cerc cu centrul se mdsoard deschiderea pensei de bust:

23-27:4
220

'10 l0=f =.1.6 cm.

{t

:"

19. Se traseazi un arc de cerc cu centrul in punctul 26 Si raza 26-25, care este intersectat in punctul 28 de un arc de cerc cu centrul in punctul 27 qi raza

27-28:

27-28=V.16-19o/olcm.
20. Ldyimea rdscroielii gdtului infagd:

29-30
2I.

V.1-15 + 0.5
in

6,6 + 0.5

7,1 cm.

Adancimea rdscroielii gdtului

fapd:
cm.

"

29_31 :

V. j_t5 + l :6,6 + 1 :7.6

22. Lungimea umdrtilui lafayd'

'

2B-32

r.30-25.

23. Egali:area laturilor pensei de bust:

26-33 = 1t.26 -32


21. Cambrarea tn talie se realizeazi in mod aseminitor cu celelalte produse de imbrdcdminte pentru femei. Volumul cambrdrii in talie se determind ftcand

diferenla dintre circumferinla. bustului gi circumferinla taliei, considerdnd cI adaosul de lejeritate previzut pe linia bustului se menline qi pe linia taliei:

g!-g=2-ry=46-35= ll cm. 2222


re:

Cambrarea se repartizeazd astf'el: - la pensa din faga: 34-36

: + -0.5 = 4 44

-0.5 = l7 cm.

Valoarea 35-36 se repartizeaz[ la pensa din fa16 in talie. - la cushtura laterald gi pensa din spate: 36-37

=f

*Z=++2=37

cm.

Valoarea 37-6 se reparlizeazd la pensa din spate gi cusdtura laterald. Pozilia pensei din spate

-.;:Iru
tu,i pte

25. Dimensionarea

tipan

de la linia Eoldului pini la linia tirului,

tinio SloUutui. Pensa din fata se prelungeqte, cu valoarea 40-11 care se scade din

lalimea pe gold a tiparului. Lalimea totald a tiparului pe linia goldului este:

4i-42:f*z=ry+2=52cm.
Valoarea 7-12 se repartize^zA la cusitura laterald pe linia goldului in punc-

tul43.
221

26. Dimensionarea pe

liniq rivului. Se er.azeazd tipar.ul pe linia tivului 16-1.7:15-18:2 cm.

cu:

Se

ridica linia tivului in directia cusaturii laterale cu:

ls- l:g:J7*50:1cm.
pentru femei.

Tiparul obfinut se translormd in vederea obginerii tiparului cdmdqii de z


Pensa de bust iqi modifica pozilia. de pe umdr pe cusdtura laterald:
I

l.
2.

1-52:

5 cm.

Linia umdrului lafaya.

27-53:3 cm: 53-54: 3 cm.


3. Linia decolteului

lafald
se impafte

13*55: 4 cm. Se unesc punctele 54 qi 55 printr-o linie dreaptd ce

egale prin punctul 56. In punctul i6 se duce o perpendiculard pe cal'e se rndsoar, 56- 57 -l cm. Se unesc punctele 55, 57, qi 54 printr-o linie curbd. obtinAndu-se astfel lini. decolteului la fatd. 1. Linia rdscroielii miinecii la fayd se obline prin unirea punctelor 53 qi 1. printr-o linie curba. 5. Linict umdrului la spate:

in doud

pdn_

lB*58:
58-59:
6. Linio decolleului la spate:
"Se unesc

3 cm: 3 cm.

punctele^9 qi 59 printr-o linie dreaptd ce se imparte in doud part egale prin punctul 60. In punctul 60 se duce o perpendicularl pe care se mdsoar, 60-61 3 cm.

Se unesc punctele 59, 61 qi 9 printr-o linie curbd. obqinindu-se astfel

lini.

decolteului la spate. In figura 8.85 se reprezintd tiparul camaqii de zi in aspect final. Din tiparul de bazd construit se pot obline o mare varietate de rnodele conform liniei modei la un moment dat. Tehnologia confecfionirii cimlqii de zi. Operaliile de croit se des{bEoar: in mod asemlndtor cu celelalte produse simple de imbracdminte pentru femei Pentru lenjeria find, semnele nu se fac cu ajutorul ruletei, ci cu semne largi. Pregdtirea pentru prob6 a camagii de zi se realizeazd. prin urmdtoarele etap: de lucru: 'se dau Semne largi pe linia rdscroielii decolteului, pe linia cusdturilc: laterale. pe linia umIrului, precum gi pe linia rdscroielii bralelor gi la pense; - se taie cu foarfecele ata semnelor. oblinAnd imprimarea conturului trasa: cu af6. de-a lungul intregului tipar:
222

'l|[

tit,_

11.

,l

h
I:

le zi

par(i

;oari

linia

li

11

Fig. 8.85. Aspectul final al tiparelor cimigii de zi (fa{I qi spate).

- se insdileazd rirdrunt pensele. cusiturile laterale qi umerii, folosind punctul inaintea acului:
camdgiil

- se descalcd ugor cusdturile qi se efectueazd proba dupd care. dacb este cazul. se corecteazd deficienlele constatate gi se trece la finisarea
parli
;oard

linia

numiti ..cusdturd franfuzeasci": - se finiseazd lirua decolteului prin aplicarea unui paspoal sau prin feston. Paspoalul se execut[ din bentile de material, late de 1,5 cm, tiiate pe diagonald (bie). La dorinla clienlilor. in special la cdmdEile executate din mdtase naturald.
se

se incheie cdmaga pe

cusiturile laterale gi pe linia umirului prin cusetura

vor executa diferite broderii, manual sau mecanic.

conoard

8.2.10. Cdmaga de noapte


Cdmaqa de noapte este un produs specific orelor de somn. Destinalia acestui produs dfuijeazd alegerea materialelor pentru confec$onarea, linia croielii adaosul de lejeritate. Se poate confecflona din materiale diferite, in func1ie de modelul qi de preferinfa clientei ce comandd produsul respectiv. Pentru sezonul rece se vor folosi lesaturi din bumbac mai pline (finet). Pentnr primdvari sau varl se vor folosi'rnateriale mai fine din bumbac (indian sau zefir), mdtase naturald sau vegetald. Nu este recomandat sd se confecfioneze cdmiqi de noapte din lesitwi sintetice care au o higroscopicitate qi permea-

mei.
rtaPe

rilor
:asat

223