Sunteți pe pagina 1din 5

1

vre - mea pu ru rea la - u da Lui n - gu - ra mea.


A li lu i a.
A li lu i a.
A li lu i a.
A li lu i a.

gI. I, III, V rifm irmoIogic'


1.V
2.
i ne cu vn ta - voi pe Dom - nul n toa t
n Dom - - nul se va l u da su - fle tul
meu s a u - d cei blnzi i s se ve se leas - c.
3.'
- m nu me le Lui m pre u - n.
l vii pe Dom - nul cu mi - ne i s - nl
4.
u ta - t-am pe Dom - - nul i m-a a u
zit i din toa - te ne ca - zu ri le me le m-a iz - b vit.
xrhsto k.
2
A li lu i a.
A li lu i a.
A li lu i a.
A li lu i a.

5.1
- pro pi a i v de El - i v - - lu
mi nai i fe - e le voa stre s nu se ru i ne ze.
6.'
ra cul a ces ta a stri gat i - Dom nul l-a
a u zit pe el i din ne ca - zu - ri le lui
l-a - mn tu it.
7.'
tr ju i - va n - ge - rul Dom nu lui
m pre ju rul ce lor ce se tem de El i i va iz b vi.
8.
us tai - i ve dei c bun - es te Dom - nul
Fe ri cit br ba - tul ce n dj du ie - te n El.
9.!
e me i - v de Dom - nul toi - sfin - ii
- Lui c nu es te - lip - s ce lor ce se tem - de El.
xrhsto k.
3
A li lu i a.

10.V
xrhsto k.
o ga ii au s r cit i - au fl mn zi
lip si - de tot bi ne - le A li lu i a.
- it iar cei ce-L ca - u t pe Dom - nul nu se vor

11.!
e nii fi i lor as cul ta i - m
fri ca Dom nu lui v - voi n v a. A li lu i a.
12.
i ne es te o mul ce vo ie te vi a
i iu be te s va d zi le - bu - - ne.
A li lu i a.
13. - pre te-i lim - ba - de la ru i bu ze
le ta le s nu gr ia sc vi cle ug A li lu i a.
14.1 e re te - te - de ru i f - bi - ne -
le ca u - t pa - cea i o ur mea - z pe ea.
4'

15.
A li lu i a.
- chii Dom nu lui spre cei dre epi i u re chi le
Lui spre ru g ciu - ni le lor. A li lu i a.
xrhsto k.
16. ar fa a Dom nu lui spre cei ce fac re - le
ca s piar - d de pe p mnt po me ni - rea - lor.
A li lu i a.
17.' tri ga t-au drep - ii i Dom - nul i-a a u
zit - pe - ei i - din toa te ne ca zu ri le
lo or i-a iz b vit pe ei. A li lu i a.
18.1
- proa pe es te Dom - nul de cei u mi lii
la i ni m i pe cei sme rii cu du hul i va mn
tu i - A li lu i - a.
19.
ul te sunt ne ca zu ri le drep i lor i -
5

'

'

'

'
din toa te i va iz b vi pe ei Dom - nul. A li lu i
- a.
20.!
xrhsto k.
om nul p ze te toa te oa - se le lo - -
or nici u - - nul din e le - nu se va zdro bi.
A li lu i - a.
21.
oar tea p c to i lor e cum pli t i cei
ce u rsc - pe cel dre ept vor gre i. A li lu i - a.
22.
n tu i va Dom - - nul su fle te le dre
ep i lor Si i nu vor gre i - toi cei ce n dj
du iesc - - - in - tru El. A li lu i - a.