Sunteți pe pagina 1din 19

Materie: Economie European

Studen i: Cod u Simona Georgiana Gagea Dumitru Daniel Murzea Mihai Marius Mu iu Ana Andreea

Introducere
Situat aproape de grani a dintre Europa i Asia, Grecia ocup extremitatea sudic a peninsulei Balcanice, n sud-estul Europei. Capitala Greciei este Athena. Teritoriul s u cuprinde peste 2000 de insule n Marea Egee i n Marea Ionic , dar numai 165 dintre acestea sunt locuite. Suprafa a total a Greciei este de 131957 km. Cel mai nalt vrf al rii se afl n Muntele Olimp. Cu o popula ie de 11,2 milioane, Grecia reprezint unul dintre leag nele civiliza iei europene: savan ilor s i din antichitate li se datoreaz multe dintre progresele din filosofie, medicin , matematic i astronomie. Ora ele-stat grece ti au fost pionierii formelor democratice de guvernare, iar patrimoniul istoric i cultural al rii continu s influen eze lumea modern , n special n domeniul literaturii, artei, filosofiei i politicii. Grecia zilelor noastre este o republic consacrat prin constitu ia din 1975. Cei 300 de membri ai parlamentului s u unicameral sunt ale i pentru un mandat de patru ani. Teritoriul rii este mp r it n 13 regiuni administrative. Peste 50% din industria Greciei se concentreaz n jurul Atenei, iar principalele sectoare economice ale rii sunt agricultura, turismul, construc iile i transportul maritim. Grecia a aderat la UE n anul 1981 i a adoptat Euro ca moned na ionala n anul 2001. Dup 15 ani de cre tere economic , Grecia a intrat n recesiune n 2009.

Rata omajului
Rata somajului din Grecia a ajuns la un nou nivel record, de 16,6 la suta, in mai, a anuntat, joi, institutul grec de statistica. Problema somajului s-a accentuat din cauza programelor de austeritate implementate de guvernul elen, care au condus la o scadere a activitatii economice, relateaza Le Figaro. In plus, cresterea numarului de angajati pe termen limitat, specifica sezonului de vara, nu a fost de ajuns pentru a compensa pentru pierderile de locuri de munca din celelalte domenii ale economiei. In luna aprilie, rata somajului era de 15,8 la suta, iar, in mai 2010, de 12 procente.

Ajutorul de omaj este administrat de OAED (Organiza ia Ocup rii For ei de Munc ) i este disponibil numai pentru omerii, care inainte de momentul concedierii de la locul de munc , au pl tit minim 2 ani asigurarea social . Acest ajutor de omaj nu se aplic celor care desf ureaz o activitate independent i nici celor cu alt surs de venit. Ajutorul de omaj este de 55% din 25 de salarii minime, iar n prezent este de 454 pe lun , cu posibilitatea de a cre te cu cte 10% pentru fiecare minor avut n grij .

Industria Greciei
Principalele domenii n care grecii au investit sunt: telecomunica iile, industria alimentar , sectorul bancar, asigur rile i investi iile financiare. Practic, din ntregul capital investit, 58% se reg se te n domeniul telecomunica iilor, 18% n cel al industriei alimentare, 8% n produc ie, 6% n sectorul bancar, 3% n re ele de distribu ie i 1% n construc ii. Industria contribuie cu 14% la formarea PIB. Printre industriile tradi ionale n Grecia se num r construc iile, industria textil , industria alimentar i cea a cimentului. n ultimii ani, s-au dezvoltat n ritm sus inut industria echipamentelor de nalta tehnologie i telecomunica iile. Industria construc iilor Construc iile sunt, n mod tradi ional, una dintre ramurile industriale cele mai importante ale economiei grece ti. ncepnd cu anul 2001, acestea au nregistrat o dezvoltare puternic , datorit cre terii volumului investi iilor private i lucr rilor de construc ii publice. Dou motive principale au stat la baza acestei cre teri : investi iile legate de desf urarea Jocurilor Olimpice 2004 de la Atena i implementarea celuI de al treilea Suport de Asisten Comunitar (CSF III) acordat Greciei de c tre Uniunea Europeana n valoare de 51,3 miliarde euro. Industria alimentar Industria alimentar reprezint un sector foarte dinamic i profitabil n Grecia, constituind una din industriile cheie ale economiei elene, cu aproximativ 20% pondere n industria prelucr toare. Conform statisticilor oficiale, acest sector concentreaza cca. 10.000 unitati de prelucrare a alimentelor i 700 unit i avnd ca obiect de activitate producerea b uturilor, i ocup 17% din for a total de munc angajat n industrie. Acest sector prelucreaz aproximativ 70% din produc ia agricol a Greciei. Cele mai mari concentrari ale unit ilor de acest gen se reg sesc n regiunile Macedonia, Thessalia, Creta i Peloponese. Industria extractiva Minereuri: Industria minier i cea a prelucr rii metalelor au constituit ntotdeauna o parte mic , dar important n economia na ional greceasc i se caracterizeaz prin concentrarea produc iei ntr-un num r restrns de companii (aproximativ 60% din venitul sectorului este realizat de 5 companii miniere). Cele mai importante produse miniere sunt bentonita, magnezitul i perlita, produc ia ultimelor dou fiind cea mai mare la nivelul Uniunii Europene. Petrol: Grecia are rezerve limitate de petrol, evaluate la 10 milioane barili. Produc ia este de 9000 de barili/zi, fiind departe de a acoperi necesarul zilnic pentru consum, de 396.000 barili/zi (estimari 2001). Gaze naturale: Cu resursele de gaze naturale de doar 1 miliard mc., Grecia produce o cantitate nensemnat de gaze naturale. Consumul, de i a sc zut n ultimii ani, se preconizeaz

c va cre te sim itor, de aproape 4 ori, n acest deceniu. Cererea intern de gaze naturale este acoperit n general prin importuri. Carbuni: Lignitul reprezint cea mai importanta surs indigen de energie. Resursele de lignit estimate se ridica la 2874 milioane tone. Principalele z c minte se g sesc n nordul rii. Grecia este o ar maritim , comercial i are una din cele mai mari flote din lume. Economia greceasc este una cu orientare spre pia i interven ie minim din partea statului. ncepnd cu anii `90 scena financiar elen este caracterizat de un nou dinamism. Convergen a nominal a economiei grece ti cu economiile partenerilor s i din UE a fost decisiv i bine pus la punct. ncepnd cu 1994 Grecia a manifestat o accelerare de 3,2 % anual i dep e te rata medie realizat de UE, mbun t indu- i exponen ial de cre tere. n 2005, ritmul de dezvoltare al PIB era de 3,8%. omajul n cel de-al treilea trimestru al anului 2005 era de 9,7 %.
2000 4.617,2 4.097,9 88,8 % 519,3 11,2% 2001 4.581,6 4.103,2 89,6% 478,4 10,4% 2002 4.652,2 4.190,2 89,6% 462,1 9,9% 2003 4.728,4 4.286,6 90,7% 441,8 9,3% 2004 4.823,2 4.330,5 89,8% 492,7 10,2%

For a de munc Angaja i - % din totalul for ei de munc omeri - % din totalul for ei de munc

Grecia era o ar cu o tradi ie exclusiv n agricultur , dar n ultima vreme importan a activit ilor din primul i al doilea sector economic ( agricultura i respectiv industria ) a intrat pe o pant descendent n favoarea ascensiunii din sectorul serviciilor. Cele mai importante ramuri economice sunt: produc ia de manufactur care ocup 12% din PIB i 14,4% din rata total a for elor de munc i construc iile care ocup 7,2% din PIB i 7,3% din rata de angajare. Industria de manufactur nglobeaz un num r mare de ntreprinderi mici i mijlocii , majoritatea companiilor de manufacur fiind mici afaceri de familie n timp ce marile companii se dedic industriei produselor chimice i plastice, petrolului i produselor pe baz de c rbune, produselor din sticl i cimentului , iar noile ntreprinderi care sunt n dezvoltare sunt dedicate tehnologiei i telecomunica iilor . Agricultura reprezint n continuare o surs de venit . Condi iile climatice ale Greciei favorizeaz cultivarea legumelor , fructelor, tutunului, bumbacului, viilor precum i crescutul oilor i caprelor . n momentul de fa , agricultura se concentreaz asupra cre terii competitivit ii prin mecanisme de produc ie ,de procesare i de marketing , dar i asupra moderniz rii infrastructurii i a zonelor rurale , prin protejarea i mbun t irea resurselor naturale i a mediului . Sectorul serviciilor din Grecia este cel m ai bine reprezentat i are cea mai rapid dezvoltare din economie, contribuind cu aprox. 70% la PIB i ocupnd 61% din rata total de angajare. Cele mai importante domenii din sectorul serviciilor sunt: turismul, naviga ia, finan ele i comer ul.

Turismul reprezint cea mai dezvoltat industrie n Grecia , plasndu-se pe locul al 15-lea n ierarhia mondial a destina iilor turistice, primind n jur de 15 milioane turi ti anual.
2000 8.271.258 2.566,1 243.950 459.297 2001 13.567.453 9.221,1 320.159 607.614 2002 2003 2004 14.678.688 14.918.177 14.784.560 9.446,6 319.159 607.614 9.740,7 319.689 606.330 10.057 339.540 644.898

Sosiri turi ti Cecuri de c l torie ( miloane de dolari SUA) Hoteluri: Camere Paturi

Naviga ia este un alt sector dinamic n economia rii i un reprezentant eficient al Greciei n lume. Flota comercial a Greciei se afl pe locul 5 mondial ca putere marin i reprezint 50% din flota Uniunii.

Infla ia
Infla ia este procesul de cre tere semnificativ i persistent a nivelului pre urilor. n perioadele n care se manifest fenomenele infla ioniste, influen a pre urilor care cresc este mai mare dect a celor care scad, astfel nct, pe total, nivelul mediu al pre urilor va cre te. De asemenea, infla ia mai poate fi definit prin sc derea puterii de cump rare a unei unit i monetare (respectiv a cantit ii de bunuri i servicii ce poate fi achizi ionat prin intermediul unei unit i monetare). Infla ia n Grecia a fost de 4,7% n anul 2010, iar n septembrie 2011 a fost de 3,1%.

Schimbarea ratei infla iei

Fenomenul migra iei


Migra ia din punct de vedere interna ional este schimbarea locului de trai a persoanelor ori a grupurilor de persoane aparte, indiferent de motivul i cauza schimb rii locului de trai. Ca cauz a migr rii din ar pot s serveasc diferi i factori: politici, ecologie proast , economie slab dezvoltat , demografie nesatisf c toare sau starea social economic bun a rii primitoare i protejarea politic a popula iei din partea guvernului acesteia. Migra ia interna ional constituie o parte integrant a economiei mondiale contemporane. n secolul 20, milioane de greci au migrat spre Statele Unite, Marea Britanie, Australia, Canada i Germania. Migra ia neta a nceput sa devina pozitiv n 1970. Apoi, n 1986 num rul imigran ilor legali sau ilegali era de aproximativ 90,000. Conform studiului ntreprins de MMO (Mediterranean Migration Observatory) n anul 2001 n Grecia erau aproximativ 760,000 de reyiden i f r cet enie greceasc , fiind un prcent de 7% din totalul popula iei. Tabelul de mai jos reprezint topul rilor cu "Greek diaspora". Aceasta fiind o comunitate alc tuit din persoane de origine greceasc , care locuiesc n afara grani elor rii, cel mai des c utnd refugiu n sud-estul Europei sau Asia.

Datoria public
De altfel, dac ne uit m la evolu ia n timp a finan elor publice elene, o s observ m niveluri foarte ridicate ale deficitelor, nesustenabile. De i climatul macroeconomic a fost favorabil n anii premerg tori crizei, autorit ile nu au profitat pentru a realiza consolidarea bugetar . Economia a crescut la un ritm mediu anual de aproximativ 4% n perioada 20002008. ns autorit ile elene au preferat adoptarea de politici bugetare pro-ciclice, care stau la baza situa iei critice din momentul de fa . Cum se poate observa n graficul al turat, nivelul deficitului structural a crescut n fiecare an dup ob inerea pa aportului pentru Zona Euro (n 2000). n ultimii ani, acesta a nregistrat chiar un nivel record (aproximativ 18% n 2009).

Import export
Sectorul produselor alimentare i al b utueilor este unul dintre cele mai dinamice sectoare ale economiei elene. n 2008 grecii au alocat 15% din cheltuielile casnice totale pentru alimente i b uturi. Spre deosebire de restul sectorului industrial, industria local a produselor alimentare i b uturilor nu a fost serios afectat de criza economic , fiind unul din principalii contribuabili la PIB.

Principalele categorii de produse alimentare importate:

M suri de austeritate
ns protestele nu sunt doar apanajul sectorului public, ci i a celui privat. n martie 2010 taximetri tii greci au intrat n grev i au blocat str zile pentru c guvernul a cerut ca ace tia s elibereze chitan e cu TVA clien ilor. n iulie 2011 au mai blocat timp de dou zile puncte vitale pentru turism porturi, aeroporturi pentru c guvernul a decis s liberalizeze "profesia" de taximetrist, adic s extind num rul de licen e i s le vnd cu 3.000 de euro n loc de 80.000. Taximetri tii spun c asta le pune n pericol investi ia i c sunt oricum prea mul i. "Dac ai luat un mprumut de 200.000 euro pentru a- i cump ra o licen de taxi i o ma in confrom regulilor acestei ri... i subit i se spune c mine nu vei mai avea nimic, spune-mi ce ai face?", se ntreba retoric, citat de The Guardian, eful unei organiza ii profesionale a taximetri tilor din Atena, unde sunt pe str zi 15.000 de taxiuri. Dac taximetri tii nu au ncredere n pia , de cealalt parte, agen iile de turism spun c grevele care paralizeaz transportul le stric afacerea, "unul dintre stlpii de dezvoltare i de speran c ar putea ajuta ara s ias din criz ". n august 2010 a fost rndul camionagiilor s paralizeze ara timp de trei zile. Sta iile de benzin au r mas f r combustibili, multe drumuri au fost blocate. Protestele se ndreptau mportiva deciziei guvernului de a deschide pia a, blocat la nivelul anilor '70. De atunci nu sau mai acrodat licen e noi, a a c nevoia de a transporta marf a f cut ca pre urile cerute de transportatori s creasc la niveluri exorbitante. O licen a ajuns i ea s coste o avere: pn 300.000 euro, asta dac o g seai la vnzare pe pia a neagr , pentru c de obicei se transmiteau din tat n fiu. Acum ar urma s coste 1.500 euro. Acestea sunt doar cteva exemple de abera ii foarte ntlnite n Grecia, rezultatul concesiilor f cute de guverne sindicatelor i a corup iei n rela ia dintre aceste entit i. Apoi statul este incapabil s strng taxele m rite pentru simplul fapt c popula ia nu vrea s le pl teasc . Dup ce guvernul a m rit de la 1 septembrie cu 10 puncte procentuale TVA perceput restaurantelor, de la 13 la 23%, o uniune patronal a 15.000 de astfel de afaceri a anun at c nu va pl ti taxele majorate. Un sondaj arat c 59% din popula ie nu mai vrea alte m suri de austeritate, chiar i la schimb cu un nou bailout i t iarea unei p r i din datorie. Pe de alt parte peste 75% nu ar vrea s p r seasc euro. Practic. ntr-un scenariu creionat de elve ienii de la UBS, devenit deja clasic, Grecia ar trece printr-o convulsie major dac ar ie i din euro. Poate c pe termen lung lucrurile ar merge mai bine pentru ar , ns pentru nceput grecii ar avea de-a face cu colpasul sistemului bancar, defaultul asupra datoriei interne, o nou moned slab , care de i e util pentru o ar care export , n cazul Greciei nu ar avea prea multe efecte pozitive, i taxe vamale, pentru c ar fi nevoit s renun e i la UE. Apoi, ocul ie irii Greciei din uniunea monetar ar pune o presiune imens pe celelalte state PIIGS, care s-ar vedea for ate s o ia pe urmele Eladei. S-ar dezl n ui o catastrof financiar-economic i social . UBS estimeaz c n cazul Germaniei pe ul ar putea ajunge la 6.000-8.000 de euro per capita. Asta nseamn pierderi de 20-25% din PIB n primul an. Apoi, recapitalizarea

sistemului bancar ar mai aduce cheltuieli de 3.500-4.500 de euro n anii urm tori ruperii de Uniune. Pentru o ar slab , precum Grecia, costurile ar ajunge la 9.500-11.500 de euro per capita n primul an, adic pierderi de 40-50% din PIB. n urm torii ani s-ar pierde nc 3.000-4.000 de euro per capita. Ar fi, deci, mult mai r u pn s fie mai bine. Dac accept m c scenariul e prea periculos pentru a fi luat n seam de politicieni, atunci nseamn c se mai pot face multe concesii pentru Grecia, a a cum s-a f cut i pn acum. Nu din spirit de solidaritate, ci din teama pentru consecin e. Manevra lui G-Pap ar putea for a creditorii externi s mai ndulceasc m surile de austeritate, ba chiar ar putea ob ine o reducere a datoriei cu 50 de procente reale, inclusiv a cotei c tre creditorii oficiali. Orict de furio i ar fi Merkozy i ceilal i europeni pe G-Pap, grecul e n fa a uneia dintre celei mai mari lovituri politice de la nfiin area euro. Dac nu-i sunt satisf cute revendic rile, poate oricnd s apese butonul declan ator

Contribu ia la bugetul UE
Bugetul Uniunii Europene este actul care autorizeaz n fiecare an finan area ansamblului activit ilor i interven iilor comunitare. n func ie de acesta pot fi observate n fiecare an priorit ile i orient rile politice comunitare. Evolu ia sa de-a lungul timpului reflect transform rile succesive ale construc iei europene. n 1970, bugetul comunit ii era de 3,6 miliarde ecu( la 1 ian. 1999, 1ecu = 1 euro) i era constituit aproape n totalitate din fonduri pentru cheltuielile legate de politica agricol comun . Ast zi bugetul UE este dotat cu aproximativ 93 miliarde. Se pot reg si aici toate politicile UE: cheltuielile politicii agricole comune, politica de dezvoltare regional , cheltuieli de cercetare, educa ie, formare, ac iuni de cooperare interna ional etc. Perspectivele financiare pentru perioada 2007-2013 se mpart n cinci capitole: 1. Cre tere durabil : aceast rubric include fondurile structurale, cercetarea i educa ia, cu un buget de 382 de miliarde de euro pentru 7 ani 2. Conservarea i gestionarea resurselor naturale: este vorba de finan area politicii agricole comune i a politicilor de mediu, cu un buget de 371 de miliarde de euro 3. Cet enie, libertate, securitate i justi ie: 10,7 de miliarde de euro sunt destinate activit ilor legate de justi ie i afaceri interne. Aceast sum va acoperi i programele care ncurajeaz cet enia european , cum ar fi schimburile ntre tineri, nfr irea ora elor i dimensiunea european a presei i culturii 4. Uniunea European ca actor global: 49,5 de miliarde de euro vor fi alocate ac iunilor n favoarea rilor n curs de dezvoltare, promov rii drepturilor omului, politicii externe i de securitate comune i sprijinului pentru dezvoltarea rilor nvecinate 5. Administra ia (inclusiv serviciile de traducere) va beneficia de 49,8 de miliarde de euro, adic 5,75% din bugetul total Conform tabelului de mai jos: y n func ie de suma contribuit la bugetul Uniunii Europene, Grecia este pe locul 12 cu 15 miliarde y n func ie de suma primit de la Uniunea European , Grecia este pe locul 7, primind 40 miliarde

Open Europe estimates for EU-27 budget for 20072013 in euros () Member state Germany France Italy United Kingdom Spain Netherlands Belgium Poland Sweden Austria Denmark Greece Finland Portugal Republic of Ireland Money to EU (billions) 164 140 116 103 76 37 33 22 20 19 17 15 13 12 11 Money from EU (billions) 78 89 70 46 78 13 39 87 9 10 10 40 9 29 12 31 32 32 14 6 12 10 9 6 1 4 1 Net benefit (billions) 86 51 46 57 +2.2 24 +6.4 +65 11 8.5 7.2 +25 3.7 +17 +0.6 +22 +24 +25 +11 +2.9 +9.7 +7.7 +7.3 +4.6 0.1 +3.2 +0.5 Ratio of money (Out/In) 0.476 0.636 0.603 0.447 1.026 0.351 1.182 3.955 0.450 0.526 0.588 2.667 0.692 2.417 1.091 3.370 3.810 4.444 4.00 1.9354 5.218 4.348 5.294 4.286 0.909 5.0 2.0 Population (2007) 82,314,906 63,392,140 59,131,287 60,816,701 44,474,631 16,357,992 10,584,534 38,125,479 9,113,257 8,298,923 5,444,242 11,171,740 5,276,955 10,599,095 4,312,526 10,287,189 10,066,158 21,565,119 5,393,637 2,010,377 7,679,290 476,187 3,384,879 2,281,305 778,684 1,342,409 407,810 Net benefit per capita 1045 805 778 937 49 1467 605 1705 1207 1024 1322 2238 701 1604 139 2139 2384 1159 2039 1443 1263 16170 2157 2016 128 2384 1226

Czech Republic 9.2 Hungary Romania Slovakia Slovenia Bulgaria Luxembourg Lithuania Latvia Cyprus Estonia Malta 8.4 7.2 3.5 3.1 2.3 2.3 1.7 1.4 1.1 0.8 0.5

Stabilitatea sistemului bancar. Rata dobnzii


Sistemul bancar grecesc sa dovedit a fi foarte bine pus la punct, deoarece nu a fost afectat de criza financiara global , dar a suferit efecte negative odat cu criza fiscal greceasc . n ciuda tutuoro dificult ilor, b ncile grece ti au reu it sa dep easc aceast perioad , datorit faptului c : y B ncile nu erau expuse riscului care a cauzat criza financiar global y Acestea au avut un capital puternic i au m rit treptat provizile y Au fost facilitate de m surile luate de Banca Central European i guvernul Greciei y Stabilitatea a fost asigurat de supravegherea eficient a Bancii Na ionale a Greciei n condi iile actuale, b ncile grece ti se lupt pentru a men ine stabilitatea sistemului bancar. Metodele folosite sunt: y P strarea unei sume adecvate de capital i de lichidit i y Asistarea intreprinderilor, dar i a gospod riilor de a se acomoda cu inconvenien ele cauzate de colapsul economic Graficul de mai jos reprezint rata dob nzii perceput de b ncile grece ti n perioada 2005martie 2010. Creditele sunt reprezentate astfel: y cu galben sunt reprezentate creditele pentru nevoi personale y cu bleu sunt reprezentate creditele imobiliare y cu mov sunt reprezentate creditele c tre intreprinderi y cu albastru sunt reprezentate creditele totale

Deficitul bugetar
Grecia a avut cel mai mare deficit bugetar si cele mai mari datorii dintre statele Uniunii Europene, anul trecut, potrivit revizuirilor facute de autoritatile europene. Deficitul bugetar al Greciei a fost revizuit in crestere, de 13,6 la suta la 15,4 la suta din PIB, pentru anul 2009, depasindu-l pe cel al Irlandei, de 14,4 la suta, relateaza Bloomberg. De asemenea, datoriile Greciei au fost crescute la 126,8 la suta din produsul intern brut, depasindu-le pe cele acumulate de Italia, ce reprezinta 116 la suta din PIB. Din cauza revizuirilor, inseamna ca Grecia nu va reusi sa-si atinga tintele de deficit pe care le-a agreat cand a primit imprumutul in valoare de 110 miliarde de euro din partea FMI si UE. Potrivit intelegerii cu cele doua institutii, deficitul bugetar trebuie scazut la 7 la suta in 2011, de la 7,8 la suta din PIB, in acest an. Astfel, in urma revizurilor, deficitul bugetar din acest an va fi de 9,4 la suta din PIB, iar datoriilor vor atinge nivelul de 144 la suta.

Spa iul Schengen


Acordul Schengen a fost semnat n anul 1985. Spa iul Schengen func ioneaz asemenea unui stat unitar, nsemnnd c circula ia n interiorul acestui spa iu este liber , dar din afara acestuia este condi ionat de legile interna ional valabile. Regulile Spa iului Schengen au fost absorbite n legile Uniunii Europene prin tratatul de la Amsterdam din 1999. Grecia i-a anun at inten ia de a intra n Spa iul Shengen la data de 6 noiembrie 1992 i a fost acceptat abia la data de 26 martie 2000. Astfel a fost a 9-a ar care i+a exprimat inten ia, ns doar a 10-a acceptat . Pe aceast hart sunt reprezentate statele dup cum urmeaz : y cu albastru: statele membre a Spa iului Schengen, care sunt membre UE y cu bleu: statele membre a Spa iului Schengen, care nu sunt membre UE y cu galben: statele care i-au pronun at inten ia de a adera la Spa iul Schengen y cu verde: statele care nu stunt membre a Spa iului Schengen, dar sunt membre UE y cu gri: statele care nu sunt membre a Soa iului Schengen i care nu sunt membre UE