Sunteți pe pagina 1din 11

Laserele

Funcționări și Utilizări
Cuprins
I. Scurt istoric ...........................................................................................
3
II. Prezentare generală/Funcţionare ...................................................... 4-
6
III. Studiul laserului ...................................................................................
7
IV. Utilizări ................................................................................................
8
V. Clasificările laserului ...........................................................................
9
VI. Măsuri de
protecție ..............................................................................10

Apăsați pe colțul din Apăsați pe colțul din


stânga-sus pentru a Cele 2 efecte funcționează pe dreapta-sus pentru a
vă întoarce la slide-ul vă întoarce la primul
anterior
orice slide în orice moment slide
(în afară de primul)
Principiile funcționării laserului au fost În 1953 fizicianul americ
enunțate în 1916 de Albert Einstein, printr-o Nikolai Basov și Aleksa
evaluare a consecințelor legii radiației a lui Uniunea Sovietică au reu
Max Planck și introducerea conceptelor maser (un dispozitiv as
de emisie spontană și emisie stimulată. dar care emite microun
laser), rezultatul pen
Aceste rezultate teoretice au fost uitate fost răsplătiți cu Prem
până după cel de-al doilea Fizică în
război mondial.

Scurt
Istoric
Primul laser românesc:

România
Primul laser funcțional a afost
fost a patra țară din lume în care s-auPrimul
realizatlaser
lasere,
cu gaz a fost
în urma unor cercetări întreprinse de un colectiv condus de
construit de Theodore Maiman construit de fizicianul iranian Ali Ja
Ion I. Agârbiceanu (fiul scriitorului Ion Agârbiceanu),
în 1960 și avea ca rezultatul
mediu activ un
lor a fost raportat în 1961.
în 1960 folosind un amestec de heliu
cristal sintetic de rubin pompat cu care producea un fascicul cu lungimea
pulsuri luminoase generate de o de 1,15 μm (infraroșul apropiat), s
lampă cu descărcare în xenon. deosebire de laserii actuali cu He-
care emit în general în domeniu
vizibil, la 633 nm.
Precizări
O lanteră emite lumină incoerentă, această
lumină constă dintr-un amestec de unde
luminoase de diferite lungimi de undă.
Laserul este un dispozitiv optic care generează un fascicul coerent de
lumină (o grupare continuă de particule luminoase).
Un laser emite lumină coerentă, toate undele au
aceeași lungime și același traseu.

Lumina
Laserul si lanterna au aceeași proventită
funcția, de a de la lanternă
genera formează
de a emite undar
lumină,
fascicul
estecare se împrăștie trepta dar fasciculul
o diferență.
laser rămâne aproape paralel.
Laserul este
Laserul este un un dispozitiv
dispozitiv complex
complex cece
Astfel este
Astfel este posibil
posibil ca
cautilizează
pornind de
pornind de la un
la un singur
un mediu singur foton,
activ foton, generat
generat
laser, ce
ce poate
utilizează un mediu activ laser, poate
prin emisie spontană, să se obţină un
prin emisie spontană,fi solid, lichid sau gazos, fascicul
să se obţină un fascicul şi
fi solid, lichid sau gazos, cu un număr
cuo cavitate
şi un număr
o cavitate
Mediul activ,
activ, cu imens
imens
cu oo compoziţie
compoziţie de fotoni,
de fotoni, toţi
şi parametri
parametri toţi avînd
avînd aceleaşi
aceleaşi caracteristici cu
caracteristici
optică rezonantă. cu fotonul
fotonul
Mediul şi optică rezonantă.
determinaţi, primeşte iniţial.
energieiniţial.
primeşte energie Acest fapt
Acest
din exterior
exterior fapt determină
determină caracteristica
caracteristica de de coerenţă
coerenţă aa
determinaţi, din
prin ceea
ceea ce
ce se
se numeşte pompare.
numeşte pompare. fasciculelor laser.
fasciculelor laser.
prin

Un fascicul
Un fascicul de de lumină
lumină care
care trece
trece prin
prin acest
acest
Pomparea
mediu activat
Pomparea
mediu activat
se poate
se poate realiza
realiza electric
electric sau
sau optic,
optic,
va fifi amplificat
va amplificat prin
prin dezexcitarea
dezexcitarea stimulată
stimulată
folosind
aa atomilor,
folosind atomilor,
oo sursă
sursă de
de lumină
lumină (flash,
(flash, alt
alt laser
laser etc.)
etc.) şi
şi
proces în
proces în care
care un foton care
un foton care interacţionează
interacţionează
duce la
duce la excitarea
excitarea
cu un
cu un atom
atom
atomilor din
atomilor din mediul
mediul activ
activ (aducerea
(aducerea
excitat determină
excitat determină emisia
emisia unui
unui nou
nou foton,
foton,
unora din
unora din
de aceeaşi
de aceeaşi
electronii din atomii mediului pe niveluri
electronii din atomii mediului pe niveluri
direcţie, lungime
direcţie, lungime dede undă,
undă, fază
fază şi
şi stare
stare de
de polarizare.
polarizare.
de energie superioare).
de energie superioare).

Faţă de
Faţă de un
un mediu
mediu aflat
aflat în echilibru
în echilibru termic,
termic, acest
acest
mediu pompat
mediu pompat ajunge
ajunge să
să aibă
aibă mai
mai mulţi
mulţi electroni
electroni pe
pe
stările de
stările de energie
energie superioare,
superioare, fenomen
fenomen numit
numit
inversie de
inversie de populaţie.
populaţie.
Rolul cavității optice rezonante, Trecerea fotonilor prin mediul activ
formată de obicei din două are ca efect dezexcitarea atomilor și
oglinzi concave aflate la capetele micșorarea factorului de
amplificare optică a mediului. Se
mediului activ, este acela de a
ajunge astfel la un echilibru activ, în
selecta fotonii generați pe o
care numărul atomilor excitați prin
anumită direcție (axa optică a pompare este egal cu numărul
cavității) și de a-i recircula numai atomilor dezexcitați prin emisie
pe aceștia de cât mai multe ori stimulată, punct în care laserul
prin mediul activ. ajunge la o intensitate constantă.

Având în vedere că în mediul În funcție de tipul mediului


activ și în cavitatea optică activ și de modul în care se
există pierderi prin absorbție, realizează pomparea acestuia
reflexie parțială, împrăștiere, laserul poate funcționa în undă
difracție, există un nivel minim, continuă sau în impulsuri.
de prag al energiei care trebuie Primul maser și primul laser
furnizată mediului activ pentru funcționau în regim de
a se obține efectul laser. impulsuri.
Unghiul de
divergență Fasciculele laser sunt coerente spaţial şi
temporal, intense, monocromatice şi
ρ ρ direcţionale.
Fasciculul
Laserul 1 2

Aceste proprietăţi pot fi laser măsurate cel mai comod


d

Acest tipalde laser emite în cazul fasciculelor laser date


fasciculului laser seun fascicul
măsoară
de laserul cu mediu-activ format dintr-un amstec
continu,dacă se determină
roşu, cu lungimea raza ρ de
a razei
undă
laser pe un ecran situat la diverse gazos
Două cutransversale
secţiuni heliu şi neon (laserul He-Ne).
λ=0,6328 μm şi
distanţe faţă de capătul laser.
prin fasciculul laser situate
la distanţa d una de alta
cu puterea de 1 - 5 mW.

Dacă laserul are o lungime mai mică de Studiul


20 cm şi fascicului
Unghiul de laser
diametru transversal al tubului mai mic de un divergenţă θ este
milimetru, atunci el emite pe un singur mod a calculat cu relaţia:
cărui distribuţie de intensitate după aria
secţiunii transversale a fasciculului este de tip  
gaussian:   tg θθ=
0 I=I exp()
Valoarea obţinută
este exprimată în
radiani, care apoi o
putem transforma
Unde r este poziţia radială a punctului în care se
în grade.
măsoară intensitatea este raza efectivă a
fasciculului, definită ca poziţia radială faţă de
centrul fasciculului la care intensitatea scade de
e ori, faţă de intensitatea I0 a fasciculului pe axă.
Metrologie: interferomere, laser tracker, Microscopie: Optica de baleiaj.
teodolit electronic (totalstation).
Comerț Comunicații
Aplicații militare: Calcularea vitezei de
Holografie: Creerea hologramelor. Metrologiedeplasare a țintei în mișcare și direcția de
Industrii deplasare.
Holografie
Geologie/Seismologie: Scanarea laser
permite generarea modelului digital al Medicină: Bisturiul cu laser, înlăturarea
Medicină
terenului (DEM). Geologie
tatuajelor, stomatologie, oftalmologie,
acupunctură.
Spectroscopie: Detecția și identificarea
Utilizări
Aplicații
urmelor de explozivi, a unor poluanți Industrie și comerț: Prelucrări de metale
Seismologie
militare
urbani, a urmelor de izotopi radiotoxici. și materiale textile, cititoare de coduri de
bare, imprimare.
Fizica
Microscopie
Fotochimie: Producerea reacțiilor Aplicații industriale:atmosferei
Sudarea, tăierea,
chimice. gravarea, marcare, crestarea, sinterizarea
Fuziune selectivă, sinterizarea prin scânteie.
Fuziune nucleară: Tehnica fuziunii prin Spectroscopie
nucleară
confinare inerțială constă pregătirea unei Fotochimie
pastile D-T, pregătirea acestei pastile sunt Comunicații: Prin fibră optică.
formate cand acestea este comprimată
prin bombardarea cu pulsuri laser Creerea/Redarea
Înregistrarea și redarea CD-urilor și DVD-
puternice și focalizate. urilor.
CD/DVD-urilor
Clasificarea laserelor se poate face după:
Tipul Lungimea de undă Eficența Puterile existente (W)
(mm)Laserul cu rubin (cu impurităţi de Cr),
Laserele cu lichid cei mai
laser cu trei nivele,emite o radiaţie cu
cunoscuţi
Impulsiesunt Continuitate
Lasere cu mediul
CO22 cei cu chelaţi
10.6 lungimea organici
de undă
0.01 - 0.02 şidecei6943A.
cu coloranţi.
> 1013 > 1055
activ
activ gazos:
lichid:
solid: Laserele atomice au ca mediu activ gaze în stare atomică
13

CO Natura mediului activ


5Laserul 0.4 > 10 9
> 1022
provenite cu patru nivele, laserul
din substanţe monoatomice sau cu ioni de 9
poliatomice prin
Ho (solid, lichid,
Mediul
  gazos)
2.06 activ pentru laserii
0.03 cu coloranţi este
> 10 7
format 30
Ho 2.06 neodim introduşi
disociere (laserul ca 0.03impurităţi în cristalul
cu
0.1 heliu-neon, cu > 10
oxigen,
7
cu azot). 30
Aceşti
de o substanţă fluorescentă de . dizolvată într-un
0.1 solvent
I laseri
1.315 emit linii situate
0.003 în infraroşu şi > 10vizibil.
12
-
I (alcool).
1.315 Laserul cu sticlă 0.003
dopată cu neodim,  10 aceste
> 10 12
lasere lucreză -
în
YAG Laserele
1.06 ionice îşi bazează
0.001-0.06
general în impulsuri
funcţionarea
Puterea14
pe tranziţiile
emisă 1 - 10 13
YAG 1.06 >0.1 de ordinul milisecundelor eliberând
0.001-0.06  10 1 - 10
14 13

electronice
energii dintre între
cuprinse nivelele
>0.1
0,1 şiionice ale> 10
100 J. Lasere substanţelor ionizate
6 cu mediu activ solid
Centrul culorii Lărgimea
1 – 4 spectrală a radiaţiei
10 -3
emise este de ordinul 1
Centrul culorii 0.7(laserul
1 – 4 cu argon ionizat,
10 cu hologeni, 106cu azot,
> 10 etc.). Aceşti
1 1- 5
-3 6
Vibronic – pot
0.9 fi folosiţi pentru
> 0.1obţinerea impulsurilor optice ultrascurte,
sutelor de angstromi, putînd fi selectată lungimea
Vibronic
Rubin 0.7laseri
– 0.9 cu
0.6943 emit linii în< 10
intensitate principal
> 0.1
de -3milioane îndevizibil10şi
vaţi 10
pe 6
ultraviolet.
10 durate de ordinul1 1- 5
Domeniul
Rubin de lungimi de undă
de0.6943a radiației emise
He-Ne Laserele moleculare
0.6328 10-4-3aunanosecundelor.
< 10 ca mediu activ 10- 10 un gaz în stare1 -150
 undă dorită, deci laserul este acordabil într-o
He-Ne
Ar moleculară
–Lasere
0.6328
0.45 sau vapori:
0.60 cu semiconductori, 10-4-3 HCl,CO,.
la aplicarea Liniile
unei
10 emise de
- 4 tensiuni aceşti
electrice
1 –- 5020pe
0.4laseri bandă largă. > 0.1
OPO
Ar 0.45 – 9.0
0.60 se găsescp-n,
o joncţiune în 10
majoritate
are
-3
înModul
loc injecţia infraroşu
de purtători
1064 dar însunt
de funcționare
joncţiune,
11––20 5
OPO 0.3371
0.4 recombinarea
cunoscute şi în vizibil.
– 9.0 electronilor
0.001 – 0.05
> 0.1 cu golurile făcândus-e
10510
 - 6106 cu emisie
1 –- de5
Culoare 0.3 – 1.1 10– 0.05
(continuă sau în impulsuri)
0.3371 0.001 fotoni. 10> 10
-3
5
 - 106 140
-
6

Kr 0.23
folosite pentru 0.08 > 106 500
9
Mediile
Culoare active cele mai
0.3 – 1.1 laserii
10-3 cu semiconductori
> 10 sunt: GaAs,
140
0.175 0.02 > 1089 -
GaAlAs , GaP, InSb.Liniile emise de diferiţii laseri cu semiconductori se întind între
Kr 0.23 0.08 > 10 500
0,3-30 micrometri. 0.175 0.02 > 108 -
Măsuri de protecție

Clasa IIIR
Privirea directă în fascicul poate fi periculoasă, dar riscul practic de rănire este relativ
Clasa IM
redus în majoritatea cazurilor de expunere scurtă și accidentală; totuși, poate
Sigură pentru ochi neprotejați în condiții previzibile de operare, dar pot fi periculoase
foarte periculoasă
Pentruîn cazul utilizării
protecția improprii
muncii, defolosesc
către persoane neinstruite. Riscul este
dacă utilizatorul priveste fasciculul lasercei care
 prin dispozitivelasereopticetrebuie
(lupe sausă știe
telescoape).
limitat ca urmare a comportamentului
întotdeauna cu ce tip de laser natural
au dede respingere
a face. în cazul
Din punctul deexpunerii
vedere alla
lumină strălucitoare, în cazul
pericolului radiațiilor
pe care vizibile,
îl reprezintă și prin reflexe naturale
fasciculul laser asupra omuluila încălzirea
(în
Clasa II
corneei, în cazul radiațiilor
principal infraroșii îndepărtate. Laserele din clasa 3R se utilizează fara
Produse laser careretina și pielea),
emit radiații laserele
vizibile sunt
și sunt clasificați
sigure în expuneri
pentru patru clase:
de moment,
protectie numai atunci când privirea directă în fascicul este puțin probabilă.
chiar și atunci când se utilizează instrumente optice, dar pot fi periculoase atunci când se
Clasa IIIB Clasa I Clasa II Clasa II M Clasa Clasapentru
IV
privește direct în fascicul. Produsele laser de clasa  2IIInuR suntClasa III B sigure
automat ochi,
Este periculoasă pentru ochi dacă aceștia sunt expuși la fasciculul direct în interiorul
dar se presupune că se obține o  protecție adecvată prin reacțiile normale de respingere,
distanței nominale de risc pentru ochi (DNRO). Privirea reflexiilor difuze este în general
inclusiv mișcarea capului și reflexul de clipire.
sigură, cu condiția ca ochiul să se afla la o  distanță de cel puțin 13 cm de suprafața de
difuzare, iar durata de expunere să fi mai mică de 10 s. Laserele de clasa 3B care se
Clasa IIM
apropie de limita superioară a clasei pot produce leziuni minore ale pielii sau pot provoca
Produse laser care emit fascicule laser și sunt sigure numai pentru expuneri
aprinderea materialelor inflamabile.
pe termen scurt cu ochiul neprotejat; pot apărea leziuni oculare în cazul expunerilor prin
Clasa IV
lupe sau telescoape. Protejarea ochilor se face prin reacții de respingere, inclusiv reflexul
Produse laser în cazul cărora privirea directă și expunerea pielii este periculoasă
de clipire. 
atunci când are loc în interiorul distanței de risc și în cazul cărora și privirea reflexiilor
difuze poate fi periculoasă. Aceste lasere mai prezintă adesea și pericol de incendiu.
Material educațional realizat de elevul
Stan Andrei Vlăduț

Scoală: Colegiul Economic


“Anghel Rugină”, Vaslui

Cadru didactic: Ursanu Gica