Sunteți pe pagina 1din 30

Populatie si asezari

judetul Constanta

l Asezare geograflca
llopulaLle
ll lsLorlc
ll LvoluLla numerlca a populaLlel
ll3 CaracLerlsLlcl demograflce
ll4 lenomene acLuale demograflce
lllAsezarlle
lll vechlme
lll AcLlvlLaLl economlce
lll3 lnfrasLrucLura
lll4 CenLre polarlzaLoare
lv Concluzll
l Asezarea geograflca
Sursa wwwwlklpedlaorg
N: Judetul Tulcea
E: Marea Neagra
S: Bulgaria
V: Dunarea
( Balta Ialomitei)
!odisul Casimcei
!odisul Dobrogei de Sud
Cllma
CllmaL LemperaL
conLlnenLal cu
lnfluenLa marlna
1emperaLurl medll
anuale de C
Constanta iarna
ldrografla
8alLa lalomlLel
Caslmcea
valea Carasulul
vegeLaLla sl fauna
adurea aglenl
8u[orul de sLepa
llopulaLla
ll lsLorlc
Lpoca bronzulul sl a flerulul au
cunoscuL o lnflorlre a clvlllzaLlel geLo
dace
ln sec vll len sau lnsLalaL prlmele
colonll grecesLl lsLrla 1omls CalaLls
1erlLorlul care asLazl corespunde [udeLulul ConsLanLa a fosL
de la sfarslLul secolulul l sub conducerea lmperlulul 8oman
erloada medlevala a fosL marcaLa de o noua ocupaLle cea
a lmperlulul CLoman
obrogea sl lmpllclL zona [udeLulul ConsLanLa se anexeaza
paLrlel ln urma razbolulul de lndependenLa dln
aLorlLa 1raLaLulul de la 8erlln 8omanlel l se
recunoasLe lndependenLa de sLaL
8azbolul de lndependenLa
plcLor nlcolae Crlgorescu
ll LvoluLla numerlca a populaLlel
ll3 lacLorll dlnamlcl al populaLlel
ll4 lenomenele acLuale demograflce
lll Asezarlle
!ude(ul esLe compus dln 3 munlclpll 9 orase sl 3 de
comune (3)
Munlclplul opula(la
ConsLan(a 333
Medgldla 4449
Mangalla 44
Crasul opula(la
Bneasa 333
Cernavod 44
Lforle 9333
irsova 33
MurfaLlar
Nvodari 3433
Negru Vod 33
Cvldlu 349
1echlrghlol 34
lll vechlmea
4389,3, este oraul cel mai vechi atestat de pe teritoriul
Romniei.
Prima atestare documentar dateaz
din 657 .Hr. Ce desemna o colonie
greac numit Tomis

Localitatea a fost cucerit de romani


n l. i redenumit 4389,39,3,
dup sora mpratului Constantin cel Mare.
,f
nainte de 1850, localitatea
era un cunoscut trg de cereale.
n aceast perioad localitatea
s-a bucurat de atenia
sultanului Abdul Medgid, de la
care i-a luat i oraul
denumirea, i care a nzestrat-o
atunci cu cteva edificii
precum moscheea mare i baia
turceasc
Mangalla
Localitatea este menLlonat sub numele
de Pangalla sau Pancalia n portulanele genoveze din secolul al
X-lea. Forma ,Mangalia apare prima dat n anul 1593.
Anterior secolului al X-lea, localitatea apare sub numele antic
deCallatis
allatis a fost o colonie a cetii greceti 07acl0a Pontica azi
Eregli nTurcia) din secolul al V-lea naintea erei noastre.
lll AcLlvlLaLlle economlce
AgrlculLura
onderea secLorulul
prlvaL ln sLrucLura suprafeLel
agrlcole a [udeLulul esLe de
dln care Leren arabll
93
vlLlculLura [udeLulul sla creaL dea lungul
Llmpulul o lmaglne de marca prln podgorllle
de la MurfaLlar Medgldla sl
CsLrov SuprafaLa culLlvaLa cu
vll esLe de 3 ha cu o
producLle de 9334 Lone
CulLura vlLel de vle MurfaLlar
esculLul
lndusLrla
ConsLruc(llle navale >anLlerele navale
exlsLenLe in ConsLan(a Mldla ;l Mangalla
SanLler naval ConsLanLa
lndusLrla allmenLar
de(lne un loc
lmporLanL in economla
[ude(ulul
morrlL ;l panlflca(le
vln ;l buLurl
alcoollce
lapLe ;l produse
lacLaLe
lndusLrla chlmlca ;l peLrochlmlc aslgur prelucrarea a pesLe
4 mllloane de Lone de peLrol
lndusLrla maLerlalelor de
consLruc(ll
lndusLrla LexLll ;l de
confec(ll
lndusLrla prelucrLoare a lemnulul laLforma peLrollera SaLurn
1urlsmul
Litoralul romnesc al Mrii Negre reprezint una
dintre zonele turistice cele mai importante ale Romniei
n raport cu alte zone turistice ale [rii, ceea ce este
reflectat i de indicatorii referitori la circula[ia turistic i
capacitatea de cazare.
vama veche
Mamala
lll3 lnfrasLrucLura
8eLeaua de asezarl a
[udeLulul ConsLanLa
prezlnLa o
lnfrasLrucLura blne
dezvolLaLa
Cal ruLlere
drumurl naLlonale
nA n3 n
drumurl [udeLene
!3C
Cal feraLe
Bucureti - Fetetl - Cernavoda - Constana- 225 km
Tulcea - Medgidia- Constana - 179 km
Negru Vod - Medgidia - Constana - 92 km
Mangalia - Constana - 43 km
Cal navale
prin intermediul Dunrii porturile Cernavod
i Hrova)
prin intermediul Canalului Dunre-Marea Neagr porturile
Medgidia, Basarabi, Ovidiu i Agigea);
prin intermediul Mrii Negre (porturile Constana, Agigea, Mangalia
i Midia)
Calle aerlene
Aeroportul nternaional "Mihail Koglniceanu", situat
la aproximativ 25 km de Constana, asigur accesul spre
litoral pe calea aerului.
lll4 CenLre polarlzaLoare
Cel mal lmporLanL pol de
cresLere al [udeLulul esLe
munlclplul ConsLanLa
e alLfel Lrebule remarcaL
dlnamlca economlca a llLoralulul
romanesc ce lmpllca pe langa
Lurlsm sl acLlvlLaLl comerclale sl
de exploaLare a resurselor
naLurale prezenLe

AceasLa evoluLle ln rlLm alerL a lmpus aLaL o lnfrasLrucLura


speclflca sl ln acelasl Llmp o reLea de asezarl ce [oaca rolul de
pleLe de desfacerl aLaL penLru comerLul lnLern caL sl
lnLernaLlonal
Axa de LransporL ce leaga ConsLanLa de 8oLLerdam devlne
asLfel nu numal un vecLor de dezvolLare penLru [udeL cl sl la
nlvel naLlonal
lv Concluzll
IoJetol coostooto este oool Jlotte cele mol
Jloomlce ooltotl oJmlolsttotlve ole totll
lo ptezeot Jototlto Jlfetltllot foctotl soclo
ecooomlcl sl polltlcl ocesto se cooftooto co
ptoblemele Jemoqtoflce speclflce lotteqll totl le Je
olto potte ptezeoto omooo mlleooto o focot co
ttoosfotmotlle ptoJose lo ocest spotlo so tezolte
lotto Jezvoltote ecooomlco pe mol molte ploootl