Sunteți pe pagina 1din 76

'l

,l
I
:

cPt @
'r1g, '

CADAsrRu
GENERAL

ffi i"ufu,eef

j
/'

CADASTRU GENERAL

CURSUL I - INTRODUCTIV
*Definitia I - din regularnentul
ONCGC-Cadastrulgeneralestesistemulunitarde
evidentatehnica,economicasijuridica prin carese realizeazaidentificare4inregistrarea,
reprezentarea pe planuricadastrale Je
a tutrror corpurrlor jn$iferentde destinatiesi
' I proprietate
proprietar,de pe intregulteritoriual tarii.
imobil : parcelade terencu saufara constructii.
('OXCCC : Oficiul Nationalde Cadastru.Geodeziesi Carto.qrafie) .. . ,., ,
'?rrlrere.t
ANtCPi =A3e,,.,ria No$io,na-[aAe Cad.str.r,1i Pr]ttici+ate lvvto\ttrano-
Definitia2 - Cadastrulgeneralesteun sistemde:evident4o inventariere sistematica, din
punct de vederecantitativ,calitatjv , juridic abunurilorimobilede pe tot teritoriultarii,
pe folosintesi proprieiari.

*Caractefisticile cadastruluigenerul:
- cTacter obiectiv - exprimarealitateaobiectiva"independentde vointa realizatonrlui,
indeferentde ftinctia socialasi de tehnicafolosita;
- caracterunitar - se executadupainstructiunisi normativeunice,cu un limbajunic pentru
utilizatorsi beneficiar;
- caracteristoric- fiind realizatin perioadeistoricediferite,tfureseamade caracterul
prezentariisiin generalde legitatilesociale;
- caracterdinamic- totul estein miscare(schimbare),.irnpunandu-se intretinerea
permanentaa cadastruluigeneral; :
I Sggg1gigegglAl-- satisfacetoate cerintelede bazapentrutoate persoanelefizice si
juridicecarefolosesccorpuri da proprietate
- pote beneficiade automatizarea evidenteicu ajutorul actualizariidatelorprin folosirea
sistemuluiinformationalcadastral.
+Rohilcadastniluigeneral:
Jep.opriefote
lor in registrelecadastrale;
- stabilireaproprietariiorsi a cctpurtior si iriscrierea
- determinairu intrd.rii, configuiatieisi pozitieicorpu','ilor.
ie ., adestinatieisi a foloslntei
lui; PcoPnefote
- stabilireacategoriilorde terenuridupainsusirilecalitativesi dupaamenajarileexistente;
- inventariereaterenurilormecanizate(lucrari)si mecanizabile,precumsi inventarierba
pantelor;
- bonitareasolurilor dupagradul de fertilitatesi dupa categoriilede folosinteagricole,
dupa caracteristicilelor productive;
- identificareatuturor resurselorfunciaresi intocmirearnaterialuluidocumentarnecesar
scateriide terenuridin circuitulagricol;
- inventarierea terenurilordegradate, carenecesitalucraride imbunatatirifunciare,precLlm
si inventarierea terenuriloramenajate si anreliorate.
*Scopulcadastntlui generul:
Sa punala dispozitiacelorinteresati,in oricemoment,datelerealesi completeasupracorl,tnilct'
d.e propriei3te, in scopulsolutionarii urmatoarelor probleme:
- condu'cere4 organizarea si planificareadiferentiataa productieiagricole,
1

- realizareaunor bazeobiectivepentrustabilireaimpozituluifi.inciar;
- identificareasi stabiiireajuridica a resurselor funciare;
- clrnoastereafonduluiimobiliar- edilitarsistareaacestuia:
- creareauneibazede datellecesare studiilorsi proiectelorde sistematizare
ateritoriuluisi
a localitatilor:
- obtinereade datecorecte in ce privestestareade intretinerea diverselorlucrari
pgblice:strazi,drunuri, cai ferateetc. in vedereaplanificariilucrarilorde intretinere:
- folosirea.anrenajarea si regularizarea cursurilorde apa;
- cunoasterea- amenajarea si exploatarea rationalaa padurilor;
- cunoasterea terenurilorcu subsolurice contindiverseresumemineralesi petroliere,
- protectiarnediuluiinconjurator;
- reglementarea situatieijuridicea corpurilor cteproprio-ta.le;
- realizareade baze de date cadastrale necesare intocmiriisistemelorinformationale
ale
teritoriuluietc.

*Principalele discipline care concura la realizarcacadastrului general:


- geodezia,
- fotogramerria.
- topografia:
- cartografia,
- tehnicacalcrrluluisi programarea,
- organizareateritoriuluiagricol.
- pedologia,
- geomorfologia,
- geobotanica,
- imbunatatirilefunciare,
- dreptulfunciar,
- stiinteleagricole,
- economiaagraraetc.

Cunostinteledin domeniulmasuratorilorterestresunt necesarela realizarealucrarilor


tehniceale cadastruluigeneral- masuratori,prelucrareadatelor,intocmireadocumentatiei
cadastrale(planuri, harti si registrecadastrale).
Cunostinteleagricolesunt necesarepentru a puteaincadracorectterenurilein categorii si
subcategoriide folosinta-
Cunostintelede geomorfoloeie-pedologiesi geobotanicafolosescla fundamentarea
lucrarilor cu caractereconomicsi recunoasterea elementelorcalitativeale terenurilor;ele
furnizeazaspecialistilordin cadastrucunostinteprivind solurilesi fertilitatealor, factori
ecologici si climatici, completeazacunostinteledesprerelief si dinamicaacestui4dand
posibilitatea'dea apreciajust modificarilesi studiilede degradarea terenurilor
neproductivesi a celor carenecesitalucraride amenajare sauameliorarerin vederea
cresteriipotentialuluiproductiv,sauin vedereareintegrariiin circuitulagricol.
Cunostintelede drept funciar sunt necesarepentruidentificare_a si stabilireain mod legal a
posesorilorin bazadrepturilorrealepe careacestiaisi intemeiaza posesia.

2 (o;rs t)
!

G\
i tl
\Y,

Cunostintele-de tehnicade calculsi programarepermitspecialistilor in cadastrusa


realizezeregistrecadastralede v'olummaresi situatiiciesrnteza.cu accesin timp scurt
(real)la date,precumsi sa intocmeasca planuricadastraie

i'a Ve4gLe-(lamrile)caclastnrlui- cunoasterea completasi sistematicaa bunurilorimobile,


cadastni generalrediz.eaza evidentaacestoradupaurmatoareleaspecte:
I - cantitatir';
2 - calitatir':
3 - juridic.
l. Aspectulcantitativse referala determinarea prin masuratoria pozitiei.conliguratieisi
marimiisuprafetelor de terenuripe categoriide folosintasi pe posesitrni:si la detenninarea
constructiilorin functiede marimeasuprafetelor de terenpe careacesteasunt amplasate,
de ttumarulde nivele,precumsi de posesoriilor. Aspectulcantitatival cadasiruiuise
realizeazaprin functia tehnicaa cadastrului.
2. Aspectulcalitatival cadastruluirealizeaza cunoasterea potentialuluiprcductiv al
+ terenurilor,precumsi a caracteristicilor calitativeale constructiilor.
Pentru terenuri aspectulcalitativ se realizeazaprin bonitareacadastralaa terenurilor.
sistemde evaluarein carese arein vedere:fertilitateasolurilor,categoriilede folosintasi
caracteristicilelor productive,stadiilede degradarea terenurilor,amenajarileeistente
(irigatii,indiguiri,lucraride desecare, de combaterea eroziuniisoluluietc.).Pentru
constructii,aspectulcalitatival cadastruluiserealizeazaprin cartareacladirilordupa
materialelede constructie(beton,cararnida, lemnetc.). dctareacu instalatii,graduide
confort,gradulde uzuraal cladirilorsi dotariloretc.
3. Aspectuljuridic al cadastruluise referala regimuljuridic ai teren,.irilorsi constructiilor
cu diferitedestinatiisi folosinte,la dreptulde pioprietatefunciarasi la situatiajuridica a
fondului filnciar.
*
Ttmctiile cadastntlti - se referala modurilede realizarea aspectelor(laturilor)
cadastrului.
1. Functiatehnica;
2. Furctia economica;
3. Funtiajuridica.

- stabilirea,marcareain terenprinbome de tip cadastral,a hotarelorteritoriilor


administrative(comunale,orasenestisi municipale);
- identificareasi marcareaprin bornea perimetrelorconstruibileale localitatilorsi vetrelor
satelor;
- identificareasi marcareape terena perimeterelorterenurilor ce apartin diverselorfume
de asocierein scop productiv - agricole(asociatii,intreprinderide stat, ferme individuale
etc.).
- delimitareatuturor parcelelorde teren din cuprinsulunui teritoriu administrativ,in
ftrnctiede categoriilede folosintasiposesoriiacestora:
- efectuareamasuratorilorpe terensi prelucrareadatelorcadastrale:
- intocmirea(saureambularea) planurilorcadastrale;

3 (cuns{)
ri

/T-\.

- nutnerotareacadastralaa tarlalelor (cvartalelor)si a parcelelorde pe teritoriul


administativ respectiv;
- calcululsuprafetelor pe parcele,
tarlale(cvartale) si pe intregteritoriuladministrativ
cornunal,orasenesc sau nrunicipal;
intocnrirea registrelorcadastralesi a situatiilorde sinteza;
- intretinerea cadastrului.
Docr"rmentele principalealecadastrului sunt:
- dosarullucrarilorde hotamicie(delimitare);
- planurilesihartilecadastrale;
- - registrelesi fiselecadastrale,
situatiilede sinteza.
2 Ftrnc-tracestonxea a cadastruluiconstain realizareaurmatoarelorlucrari:
- incadrareaterenuriloragricolein clasade calitate;
- evidentaterenuriloragricolein functiede stadiuldegradariisi factoriicareau provocat-
o:
- evidentaterenuriloramenajate prin lucraride imbunatatirifrrnciare(irigatii,desecari,
indiguiri,combatereaeroziuniisoluluietc.).
- evidentaterenurilorcarenecesitalucraride imbunatatirifi.urciare si tipul acestora;
- evidentacladirilor dupa materialulde constructie, dotari cu confort,grad de
instalatiii,
uzuri etc.
3.Functiajuridica a cadastruluitrebuiesa asigureidentificareacorectaa posesorilorde
terenurisi constnrctiisi inscriereaacestorain documentele cadastrale, pe bazadreptuluisi
actuluijuridic pe carese intemeiaza proprietatea. Inscriereaposesiunilorsi a drepturilor
realeasupraterenurilor.si sefacein scopulevidenteijuridice,
?:constructiilor adicacui
apartineioupu!d?"'rcP(inSSetine fiecarecetateanpe teritoriultarii, asigurandu-se astfel
p@
Ptftlicitute inobiliara..din tesulantentele ANCP| .: sistemde inscrterein documentele
pttblice d corpurilor de.f'{EilFtrftlf, cu drepturiteimobiliarepe care le att
proprietarii si posesorii asupra lor- se realizeazaprin - carteafunciarc.
Cartefirnciara = inscrisoficial reprezentand unitateade bazain sistemulde publicitate
imobiliara,in cadrulcaruieevidentasetine pe corpuri dqP llfi'tbhea fi.urciara seinscriu
actelesi faptelejuridicereferitoarela bunurileimobiledin cuprinsulfiecaruiteritoriu
^ ^ {- . _-
administrativ

*Cadastrede soecialitateau ca obiect de studiusi evidentaterenurilecareau o destinatie


economicabine definita.
Cadastrelede specialitate, definitieduparegulamentele ANCPI, : sunt subsisteme de
evidentasi inventarieresistematica din punct de vederetehnicsi economica corpurilorde
proprieiate specificeunor domenii de cu
activitate, scopuladministrariilor nationale.
' Se disting urmatoarele:
- cadastrulagricol-=evidentasi inventarierea a terenuriloragricolepe categorii
sistematica
si subcategorii de folosintaspecificand natura solului,panta,pretabilitatea
la anumite
culturi, clasade calitate,venitulnet etc.
- cadastrulforestier= evidentasi inventarierea sistematicaa fonduluiforestiernationalsi a
amenajamentelor silvice,specificandsuprafata" esentalemnoas4varsta"consistenta masei
lemnoaseetc. precurnsi infornratii""tnritolX;ol,relief,clima;

+ (curs,l)
- cadastrulcailor ferate- evidentasi inventarierea terenurilor,constructiilor.instalatiitorsi
stdrii relelei feroviare:
- cadastruldrumurilor- idempentrudrumuri,
- cadastruloorturilor- idemreleleiportuare:
- cadastrulaeroporturilor- idemreteleiaeroportuare;
- cadastrulapelor- evidentasi inventarierea apelor,a terenurilorocupatecu apesi stuf,
precumsi a instalatiilorcarele observa.organizatepe bazinehidrografice-specificand
suprafata,calitatea,folosinta,instalatiilede transportsi exploatare,de prorectiesi
ameliorarea calitatii,precumsi conditiilede reliefsi clima; s.ar.rietotie
- cadastrulfonduluiimobiliar- evidenlasi inventarier€a corpurilorder- .ldinlocalitati,
specificandpentruconstructii:folosinta" materiale de constructie, structura, reeimulde
inallime,funda,tia,suprafatardot6ri,stare;.
- cadastrulreteleloredilitare(apa,canalizare, termoficare,gaz,electrice,
telefionice)- evidentasi inventariereareteleloredilitaresi a instalatiilorcarele deservesc.
specificandamplasamentele, traseele,dimensiunile, materialelede constructie,parametrii
tehnici,starea.

* Cadastrulanalitic- prezintatoatedatelg-gapJitative, calitativesijuridice careconducla


inventariereatuturor iotpurilor aaP"ifEb%?freutul planurilorsi al regiqrtrelorcadastrului
analiticdiferain fi.urctiede felul cadastruluice se executa.de scopsi de ramuraecononrica
pe careo deserveste.
Pentrucadastrufunciargeneralplanulcadastralse executapentrufiacareteritoriu
comtmal,orasenesc si municipaila scaricuprinseintre I :500 si 1:2000pentruintravilansi
i:2000si l:5000 in extravilan.
Pentrucadastrelede specialitate planul cadastral'se executapentruteritoriulpe care
institutia,regiasauproprietarulparticularil are in administrare directasauproprietate.
Din planurilesi registrelecadastrale sepot obtinepentrufiecareparcelade terensau
constructietoate elementele cantitative,calitativesijuridice carele caractenzeaza:firma.
pozitia, suprafat4categoriade folosinta,destinatia,calitate4posesorulsi drepturile
acestuia.

*Cadastrul sintetic - realizareacentralizareasi prezentarea


datelorcadastralede ansamblu
pe unitati teritoriale mari, prin harti cadastralede ansamblusi prin re*qistresausituatii
centralizatoare (de sinteza).
Pentrucadastrulfunciargeneral, cadastrulsinteticla nivelelecomunal,orasenesc si
municipal este alcatuit din harti cadastralede ansamblucarecontin intreg teritoriul
respectiv,la scarivariindintre 1:10000si l:25000,in firnctiede marimeateritoriuluisi a
densitatiidetaliilor din planul cadastraldebaza pentru mmune, orasesi municipii,hartile
cadastralese obtin prin micaorarea la scaraa planurilorcadastrale originale.
Parteascripticaa cadastruluisinteticla nivel de comuna,oras,municipiusi judet se
compunedin registresausituatiicentralizaioare, din carerezultasuprafetele totalepe
categoriide folosintq pe grupede posesori,pe teritoriuetc.
Atat pentru cadastrulgeneral,cat si pentrucelede specialitate, primeledocumentecarese ra\
intocmescsunt celecu caracteranalitic,din carederivacelesintetice. Y

5 frurs ,{)
Curs 2
ffit
FONDUL FT.]NCI.,{R
AI- ROMANIEI - C..\TEGORIILEDE
FOI-OSINTA.A TBREN URILOR

Fond f'unciar: totalitateaterenurilorde oricefel, indiferentde destinatie,de titlurile pe


bazacarorasunt detinutesaude dorneniul!.ublicsauprivatdin carefac parte (definitieclin
Regulamentele ANCPI ).

Fondulfunciaral Rornaniei e de 23.839.07'lha,la careseadauga230.000ha ce reprezinta


suprafataapelorteritorialemaritime(zonade l2 milede la tarm - I mila maritima= 1852
m).
La nivelul anului7ACO,avem:(/,\* A1r,.or.a?l.lrJF'+"-f{shbal Rou,i"j ei - awt-L 2ooo)
A. Categoriide folosintaagricola.14730.7mii hectare.l00oZdin aericol.G't.8yo din totai:
Din care, l.Arabil, 9358,1mii hectare;63,5yodin agricol;39,3olo din totar;
2. Pajistinaturale(pdpuni+ fAnele),4834,8mir hectare;32,goAagricol;Z0 ,Zy'odin total;
3. Plantatiiviticole,28f4miihectare;1r9%o din agricol;I,zyo din total;
4. Plantatiipomt cole,?56,2 mii hectare;1,T oAdin agricol;I .l % din total.
B. cateqorii de folosintaneagricola- mii hectare:37% din total:
hectare,?E,i o/odin total:
l. Padurisi alteterenuricu vegetatieforestiera,6790,6'-nii
2. Ape si stuf 8?9,3mii hectare., oA
S,7 din total;
3. Drumuri si cai feratell
4. Curti - constructii | 1+38,5miifrectare ; 6,0% din*"-bl
5. Neproductiv 3[ef"lssje)
-[(cate3o.ia
In structurafonduluifunciar national,agriculturadetinepondereaabsoluta,urmatade
silvicultura.

*Categoriilede folosintaa terenurilor

DEFINITIE (din RegulamenteleANCPi ) - caracterizarea codificatadin punct de vedere


al destinatieiterenuluiin funtie de scopulpentru careesteutilizat (agricol, silvic,
constructii,cai de comunicatii,erploatareminieraetc.).
DEFIMTIE - o gruparede terenuricu aceeasidestinatieecononica,creatain mod natural
sau artificial.
Categoriilede folosintaagricolasi neagricolaprezentate mai sussunt detaliateprin
subcategorii de fo losinta.
A. Categofii de agficola
-folosinta
l. Categoriilede folosinta Arabil - cuprindeterenurilecarese ard anualsau la mai multi
ani odata(2 - 6 ani),candsu:t cultivatecu planteagricoleanuale,respectivperene.
Subcategoriidp arabil:
l.a) Arabil - in carese incadreaza terenurilecultivatecu cereale,leguminoase pentru
boabe,plantetehnicesi industriale,plantemadicinale si plantefurajere:tot aici se
incadreaza:

1 (crrrs 2)
v-,/

- arabrlin izlaz( izlaz- loc saucanrpnelucrat,pe carecresteialba,folositca pasune)sau


- patuni arate.
- arabilcu pomi razleti.
:-a@
- arabilin r,"iiparaeinite:
l.b) Gradinide legume- seincadreaza terenuriledin interiorulperimetrelorconstruibile
sar.rdin jurul acestora,cultivatecu legume.Terenuriledin campcultivatecu legumese
incadreazain subcategoria arabil.
1.c) Serc - se incadreaza terenuriiedestinatecultivariicu le*qume si suntprotejatecu
constructiipermanente.
1.d) Solarii - se incadreaza terenuriledistinatecultivariicu legumesi suntprotejatapnn
constructiiprovizorii acoperite,de regulacu folii de masaplastica.
l.e) Orezdrii- se incadreaza terenurileamenajate si irigatepentrucultivareaorezului;
1.f) capsund.rii- se incadreaza terenurileciestinate
cultivariicu capsuni.

inierbateetc. din gradini,din terenuriamenajate.


orezariietc.,careau latimi (in proiectie
orizontal)mai mari de 1 nu se incadreazain categoriilede folosintaspecificeacestora.

2. Categoriilede folosintaPd,sun9
Se incadreazaterenurilorinierbatesauintelenite,naturalsauartificialprin reinsamantari la
15 - 20 de ani si caresefolosesteia pasunatulanimalelor.
Subcategorii de pasune:
2.a) Pdtuni curate - terenuriacoperitecu vegetatieierboasa;
2.b) Patuni cu pomi - sunt pastu'ri
pe caresuntplantatipomirari in vedereastoparii
produselorde eroziunea soluluisi de alunecare'a terenlrlui,tot aici se incadreaza
livezile
paraginite,cu un procentridicatde pomi uscati,careinierbatese folosescla paSunatul
animalelor.
2.c) Patuni imnadurite- pasunice continsi vegetatietbrestier4avandun regimjuridic de
izlazurisaude patunicomunale;
2.d) JgSugtlulgfadsLltt - pftuni invadatede vegetatiearbusticadispersatape toata
suprafatasauin pasuniizolate.

Se incadreazaterenurilor inierbatesauintelenite,naturalsauartificial prin insamantarila


15 - 20 de ani, de pe carevegetatiase , pentrufHn.
coreste'
Subcategoriidefaneata:
3.a) FdneaJacurata- seincadreaza terenurileacoperitenumaicu vegetatienumaicu
vegetatieierboasa;
3.b) Fdnearacu pomi - terenuricu livezidegradate(numarmarede pomi uscali),precum si
p5punilecu pomi inchisepdguratuluisi destinateproductieide fdn);
l.c) E&@EpAdgaIA - fAneteacoperitepartial cu vegetatieforestiera;
3.d) Fdnealacu tufbrisuri- frnete invadatede arbustidispersatisauin palcuri.

alateeoriile de folos
Se incadreazaterenurilorcultivatecu vita-de-vie.

: ( curs 2)
rd
\Y/

Subcategorii de vie:
4.a)Vie nobila- seincadreaza terenurilorcultivatecu vi,tealtoite-cu soiuriindigenesau
nealtoite:
4.b) Vie hibrida- terenuricultivatecu vite hibride(producatoare direct,rezulrare dirr
incrucisaride specii);
4.c) Pepiniereviticole- terenuridestinateproduceriimaterialuluisaditorviticol.
4.d) Plantatiide hamei- terenuricultivetecu hamei(pentruprelucrarea berii).olantacu o
agrotehnicaasemanatoare celeipentruvie.

5. Categoriide folosinta- Livada


Se incadreaza terenurilorplantatecu pomi fructiferi.
Subcategoriide livada:
5.a)Livadapura - livadain careterenuldintrepomi se ara anualsi setine subforma de
ogor negrutot timpul anului;
5'b) Livada inierbata- terenuldintrepomo esteinierbetnaturalsauartificial,ori intelenit;
iarbadintrepomi se cosestepentrufan si mai rar pentrupasunar;
5.c) Plantatiicu arbustifructiferi- terenuriplantatecu coacaze,agris,zmeura-trandafir
pentrudulceataetc.
5.d) Pepinierepomicole- terenuridestinateproduceriimaterieluluisaditorpomicol: ,=..
5.e)Plantatiide dud - terenuriplantatecu speciadud, folosit (frunzele)p.,it* cresterea
I
l'iermilor de matase.
^-f__
B. Categofii de folosinta neagricole

l. CategoriaPadurisi alte terenuricu vegetatieforestiera.


Se incadreazaterenurileimpaduritenaturalsauartificial, indiferent de proprietai si varsta
r%
si cu o suprafatamai mare de 0,25 ha.
Subcategoriisilvice
La) Paduregrupari de arbustice depasescin suprafata2500 mp, poienile si arabilul aflat
in administratiesilvicase incadreazala arabil;
1.b)Perdelede protectie- suntbenziordonatede plantatiesil,,'ic4uneorisilvo -
pomicol{, careindeplinesc un rol de protectie(a culturiloragricole,a cailor de
comr.rnicatie,
a asezarilorulnane,a digurilor,pentrucombaterea eroziuniisoluriloretc.).
l.c) Tufarisuri- terenuriacoperitecu vegetatiearbustica(maceg,afin, ienupar,jneapan
etc.).
1.d) Rachitdrii- terenuripe careseplanteazardchitafolositala confectionarea diferitelor
impletituri;
l.e) Pepinieresilvice - terenuri destinateproduceriimaterialuluisdditor de arbori si arbusti
forestieri.

2. CategoriaTerenuricu ape si Ape cu stuf


Cuprindetoate terenurileacoperitepermanentcu ap4 precumsi celeacoperitetemporar,
dar caredupa retragereaapelornu suntincadrabilein altafolosinta.
Subcategorii
2.a) Apa- se incadreazaapeleteritorialealeRomanieidin MareaNeagra;

3 (cwns 2)
t6r
\?

2.b) Apa curgatoare- se incadreaza albiileminoreale fluviului,raurilor,pdrturilor,


gSrlelor,canalelor, izvoareloretc.
2 c) Bdl$ si lacurinaturft - terenuriacoperitecu apestatatoere ( lacuri,balti,ghioluri,
iazuri,elestee,bazinede acumulare etc.),
2.d) Amenajaripiscicole- apestatatoareanrenajate pentrucrestereadirijataa pestelui
(iazuri,elesteeetc.),
2.e)Lacuride acumulare - terenuriacoperitecu lacuriartificiale;
2.f) Canale- terenulocupatcu canaleledin sistemulde irigatii,desecarietc. careau latimi
maimaride I m;
2.g)Apecu stuf - se incadreaza terenurilecu apestatatoare,cu adancimimici. cu vesetatie
specifica(trestie,papura),amenajate saunu.

3. Drumuri si cai ferate


3.a) Drumuri clasate- terenuriocupatede cai de comunicatie terestra,alteledecatcdile
ferate,impreunacu constructiileaferente,trotuarele,locurilede parcaresi stationareetc.
Se disting:drumuricomunale,drumurijudetene,drumurinationale,autostrari.
3.b) Drumuri vicinale(de exploatere)- terenuriocupatede drumuride exploatareagricole,
industriale,turisticeetc.
3.c) Strazisi ulite - drumuridin interiorullocalit6lilor,suntneclasate
si considerate
continue(fara intreruperi);
3.d) Cai ferate- incadreazaterenurileocupatede caileferate,delimitatepe terensi
marcateprin bornetip CFR; se int6lnesccdi feratesimple,duble,inguste,triaje.

4. CategoriaCu4i - construcliisi alteterenuri - cuprindeterenurilecu diverseutilizarisi


destinatii:cladiri,curi, fabrici,uzine,silozuri,gari,hidrocentrale,
cariere,exploatari
minieresi petroliere,cabane,schituri,terenuri de sport, aerodromuri,diguri, talanri
pietruite,terase,debupee, gradinibotanicesi zoologice,parcuri,cimitire,pie1e,rampede
incarcare,fAsiede frontiera,locuri de depozitareetc.

- cuprindeterenuriledegradatesi cu
proceseexcesivede degradare,caresuntlipsitepracticdevegetatie.
Subcategoriide terenurineproductive:
5.a) Nsipuri "zburdtoare"- suntsuprafeteocupatede nisipurimobile,nefixatede
vegetatiesi pe carevantul le poate deplasadintr-un loc in altul;
5.b) Stancarii.bolovanisuri.pietrisuri - terenuriacoperitecu blocuri de stancimasive.
ingramadiride bolovanisi pietrisuricaresuntacoperitecu vegetatie;
5.c) Rdpe.ravene.torenti - alunecariactivede terencaresuntneproductivecandnu sunt
acoperitecu vegetatieforestiera;
5.d) Sdr[turi-cucrustd - terenuriputernicsir"aturate, careformeazala suprafatalor o
crustaalba- galbuiesfaramicioasa;
5.e) Mocirle si smdrcuri- terenuricu alternantefrecventede excesde apasi uscaciune, pe
carenu se instaleazavegetatie.Terenurilecu mlastinisi stufnu se inregistreazala
categoriaterenurilorneproductive,ci la categoriaapecu stuf:
5.f) Gropile de imprumutsi cariere- terenuridweniteneproductiveprin decopertare
(scoatereasolului)si excavarearocilor pentrudiversenevoide constructii:

4 ( ccrr5 2)
/n
5.g) Halde - terenuripe cares-a depozitatmaterialsteril rezultat in urma unor activitati Y
industrialesiexploatariminiere.
_-,^--j-^
,9inbolurile de rcprezentarea categoriilor de.folosinta pe planurile cadost!.ale:
1. Arabil:
Arabil-A,
- Gradinide legume-Ag,
- Orezarii-Ao,
- Capswrarii-Ac,
- Sere-As,
- Solarii-Aso.
2.Ptrluni:
- Pasuni-P,
- Pasunicu pomi-Pl,
Pasuniimpadurite-Pp,
\--,/ - Pasunicu tufarisuri-Pt.
3. Ffrne,te:
- FAnele-F,
F6nelecu pomi-Fl,
- Finele impadurite-Fp,
- FAnetecu tufarisuri-Ft.
4. Vii:
- vii-v,
- Vii nobile-Vn,
- Vii hibride-Vh,
- Pepiniereviticole-Vp,
- Plantapiide hamei-Vha
5. Livezi:
-Lwezi-L.
- Livezi inierbate-Li,
'-
Plantapiicu arbustifructiferi-Lf,
Pepinierepomicole-Lp, .
\-/
- Plantatii de dud-Ld.
6. Pilduri si alte terenuri cu vesetatie forcstiera:
- Plduri-PD,
- Planlatii si perdelede protectie-PDp,
- Rachitirii-PDr,
Pepinieresilvice-PDps
- Tufariguri si m&Eciniguri-PDt.
7. Tercnuri cu ane si ape cu stuf:
- Ape-H,
Ape curgatqare-Hr,
- Canale-Hc,
- Lacuri si bX$i naturale-flb,
- Amenajaripiscicole-Hp,

5 ( cur5 t)
- Stufirit -Hs,
- Lacuri de acumulare*Ia.
8. Drumuri si cai ferate:
- Drtrmuri-D.
- Caiferate-Df,
- Drumuri nationale-Dn.
- Drunturijudetene-Dj,
- Drunturicomunale-Dc-
- Drumuri de exploatare-De,
- Strazisi ulite-Ds.
9. Curti - constructiisi alte terenuri:
- Constructii-C.
- Curti - constructii-Cc,
- Diguri-Cd,
Cariere-Ca.
'\--l
- Parcuri-Cp,
- Cimitire-Ci,
- Terenuride sport-Cs,
- Targuri si piete-Ct,
- Plajesi stranduri-Cpj,
- Talazuripietmite-Ctz,
- Alte terenuri-Cat.
10.Neproductiv;
- Neproductiv-N,
- Nisipuri-Nn,
- Stanc{rii, bolovanipuri,pietrisuri-M,
- Rdpe, ravene,torenti -Nr,
- Sdrlturi cu crusta-Ns,
- Halde-Nh,
- Mocirle si smdrcuri-Nng
- Gropi de imprumut-Ng.

Categoriile de rcrenufi:

Prin categoriede teren se inlelegeo gruperede terenuricu aceleasicaracteristici


tehnice,legatede reliefl,de proceselede degradargde lucrarile de amenajaresi ameliorare,
de pante de gradul de mecanizaresi de rezistentala arta etc.
Se deosebescurmatoarelecategoriide terenuri:
1. Terenuri degradate - sunt terenuri cu folosinlb economic4 dar sunt afectatede diverse
procesede degradare( unul sau mai multe simdltan).
Se disting:
- terenuri cu qxcesde apa;
- terenuri cu soluri acide(soluri podzolite si soluri cu PH<6);
- terenuri sdrrturoase(soluri tip soloneceac,solone!,solodii, alcalineetc.);
- terenuri nisipoasecu folosintdagro-silvica(nisipuri mobile,semimobilesau stabilizate);

6 (curs 2)
@,

- terenuricu eroziunede suprafata(procese lente,dar continue);


- terenuricu eroziunede adancirne (fragrnentede oga;e,ravene,rapesi alteformatiuri
torentiale)- se inventariaza canddistantele dintreformatiilede eroziunesuntde cca.20 -
3 0 m ( m ax.);
- terenuricu alunecari si prabusiri;
- terenuricu stancisi pietre,
- terenuricu degradariartificiuale (gropide imprumut,deponiietc.).
2. Terenuri amenajate prin lucrari de imbunatatiri funciare- cuprindeterenuricare
au fost amenajate pentrua puteatreceIa o folosintasuperioara:
- terenuriirigateprin brazde;
- terenuriirigateprin aspersiune;
- terenuriirigateprin submersie;
- terenuridesecate neindiguite:
- terenuridesecate indiguite;
- terenuriindiguitenedesecate;
- terenuricu benziinierbate,
- terenuricu terase:
- terenuricu lucraride regularizare;
- terenuricu lucrarifitoameliorative.
3. Terenuri in panta - dupamarimeapntei terenurilese inusidieaziin 7 categorii:
- terenuricu pantade panala -sozi, [Po);
- terenuricu pantaintre6 - l0 % (Pl);
- 1r - 15% (P2);
- 16 - 20 % (P3).
- 2 r -? s% Qa).
- 26 - 35 % (P5);
- peste35 % (P6).
4. Terenuri mecanizabilesi nemecanizabile.
Terenurilese incadreazaastfel:
- mecanizabilefara restrictii - panta panala 5%o;
- mecanizabile cu restrictiiminime- panta6 - l0 o/o:
- mecanizabilecu restrictii mari pentru tractoarr pe roti (se executamecanizatdoar aratul
si semanatul- pantalI - 20%);
- mecanizabile cu restrictiifoartemari (sefolosesctractoaresenilate- panta2l - 35 %);
- foartegreu mecanizabile (sefolosesctractoarespeciale)- pantaintre 36 - 45 To;
- nemecanizabile - panta > 45 %o.
5. Terenuri incadrabile dupa rezistentala arat.
Se incadreaza terenurilecu urmatoarelesoluri:
- soluri cu rezistentamica(cu terenurinisipoase);
- soluri cu rezistentamijlocie(texturaluto -nisipoasa);
- soluri cuy rezistentamare(te>rtura luto -argiloasa);
- soluri cu rezistentafoarte mare(texturaargiloasa).

7 (c u rs 2 )
6i.
\:/

CURS3

INTRODUCER.EA
CADAS'TRULUT
GENERAL FUNCI,.\R

btroaucereacaaas eneralpe un teritoriuaciniinistrativ reprezintanrasuratoarea oficalaprin


carese realizeazaoperatiunilede terensi birou careconducla intocmireadocumentelortehniceale
cadastrului general.
o Documenteletehnicerealizatela introducerea cadastrului generalreprezintadocunrentatia oficialape
bazacareiase realizeaza publicitateaimobiliara.
o Panala rntroducerea cad pe un teritoriuadministrative, sauin perioaciele dintre
introduceresi intretinereaacestuia, publicitateaimobiliara(:sistem de inscrierein ciocurneirte publice a
corftirilorce proprietate, impreunacu drepturileimobiliarepe carele au proprietariisi posesoriiasupralor)
- se reahzeaza prin caneafunciara(:inscris oficial reprezentand unitatea,dqbaza in sistemulde
publicitateimobiliara,in cadrulcaruiaevi<lenta se,tinepe cor,euriaa i'ol;+t;e.artea fi-rnciara
se inscriu
actelesi faptele juridice referitoarela corouriieJe .din,cuprinsulfiecaruiteritoriuadministratir').
A) Unitatile administrative- teritoriale lropriei'te '
In tara noastraunitatileadministrativ-teritoriale sunt:comune.oratul saumunicipiulsijudetul.
In cadrulunita,tiloradministrative comunalesi orasenegti (municipale)teritoriilese separain
intravilansi extravilan.
Intravilanul teritoriului administrativreprezintaparteadin teritoriu, legal delimitata,care este
destinataconstruirii si habitatiei;intravilanulcuprindeperimetrulconstruibil,sauvatra de sat si terenurile
cu constructiisi instalatiileaferentezonelorfunctionaleale localitatiisituatein afaraperimetrului
construibilsaual vetreide sat,cum suilt:zonaindustrialasi de depozitare.zona spatiilorr,'erzisi a
aql€4qlarilorsportive. si transporturi.etc.,stabiliteprin schitelede sistematizare a
localitatilor.
Pe planul cadastraldebaza(: plantematicintocmitpentrunevoilecadastnrluigenerai.pe caresunl
redatedetaliatpozitiilesi numerelecadastrale alebunurilorimobilesi parcelelor,categoriilede folosinta
ale terenurilor si constructiilepermanente)se reprezintaatatlimitele intravilanelorcat si iimiteie vetrelor
de sate(in tus negru) sauperimetrulconstruibilal oraselor(cu tus rosu).
Limita intravilanului reprezintadetaliutopografical planului cadastralsi in interioarul ei se face
numerotareacadastralasi calculul ariilor (suprafetelor)unitatilor cadastraledin fiecare localitate.
Extravilanul teritoriului administrativesterestulteritoriului, delimitat de hotarul unitatii
administrativesi limitele intravilanelorlocalitatilor.In generalextravilanulestedestinatexploatarii
agricolesi silvice.
Atat intravilanul cat si extravilanulse divid in unitati teritorialecadastrale:
.Parcela:portiunedeterencomponentaaunuicffiritoriuadministrativ,avatrd
o singuracategoriede folosintasi apartinandunui proprietar.
. Sectorulcadastral: diviziunetehnicacadastrala a teritoriuluiadministrativ,delimitatede detaliiliniare
(cai de comunicatii, ape,diguri, canale,magistrale,ljziere de padure,etc) care nu suferamodificari
curentesi care cuprindemai multecorp,rricleFroPi"rt'fflipite (parcelesauteren cu saufara constructii).
. Corp de proprietate= una saumai multe parcelealipite, apartinandaceluiasiproprietar.
B) Limite si hotare
Limita se definesteca fiind linia caredeterminaconfiguratiasauforma geometricaa urritatilor
teritoriale cadastrale,a detaliilor liniale, a categoriilorde folosinta,a tipurilor de sol si a claselorde
bonitare,a categoriilorde terenuri,etc.
Din punct de vedereal vizibilitir'tiise disting:
. limite distincte- au conturutvizlUitsi se poi stabilicu precizie;pot fi naturale(limita intre terasasi
lunca, limita de la bazaunei pante,etc) sauartificiale(limita dintre arabil si o plantatieviticola sau
pomicola,limita dintreun terenamenajatsi altul neamenajat, etc);
' limite difuze- sunt timiteledintredouacategoriide folosintacarese intrepatrund;pentrustabilirealor
suntnecesaredocumentatiisi martori(ex.:limita dintreo pXgune impaduritasi paduie);
-
' limite discrete nu suntvizibile la suprafata terenului, necesitand lucrari specialepentrustabilirealor,
ca exemplu:limitele unitdtilorde sol, limiteleclaselorde bonitare,limitele categoriilorde tereneuri,etc.

{ ( curs 3)
Limitele pot separasi terenuricareau diferiteregiunijuridice.In cadastru, o deosebita importantao
au limitele care separa intravilanulde extravilan.
Hotarul se definepteca fiind linia despdrtitoare intre douaterenuricarefoi.rneazaunitati
administrativedistincte.intre douaunitatieconomicedistinctesaucareseparadouaproprietb,ti funciare.
Se disting urmatoareletipuri de hotare.
. hol4re nAlAnal_e (frontierede stat)'
" hotareadministrative. judetene,municipale,orasenesti, conrunale,
. hotareale unitatilor(agenti)economice:delimiteazateritoriileunitatilorindustriale, unitatiloragricole
de stat si particulare,unitatileforestiere,etc.
Liniile de hotar pot fi naturale(linii de talvegale cursurilorde apapermanenete sautemporare,linii
de cumpana ale apelor, lizierede padure, etc) si artificiale(santuri,
garduri,
brazde, diguri, canale,
dnrmuri,etc).
In plus acestehotaresuntmaterializate (marcate)in terensi prin diversetipuri de obiecte:tflru,side
lemn, stalpi din lemn, bornedin piatra,bornedin beton,moviie din p6mfnt.
Pe hirti si planuricadastrale hotarelese deseneaza prin semenconventionale liniare,iar marcajele
prin semericonventionalede scara (punctuale).
Hotaresi lirnite- punctede hotar

Nr.Crt. Demrurirehotar/obiect SemnuIconventional


I Frontierade stat

2 Hotar ir-rdetean
Hotar municipal
4 Hotar oraseuesc
5 Hotar comuna!
6 L mita exploatatieasricola
L mite intravilan
I Punct uou de hotar materralizape teren
cu tdrus din lemn O-I 2,'trr
9 Punct trou de hotar materralizatpe teren
cu boma cadastrala din beton tr I 2
'rr'r
t0 Punct vechi cadastralmaterializatpe
teren cu piatra de hotar sauboma din 2 rrrtrr
beton
ll Punct de hotar materializatpe teren cu
stalpdin lemn
T
I rrrrrr lt- f nrtrr

t2 Pnnct de hotarmaterializatpe terenprin


movila'clinpaurant
I 2 t't't

l ll l1'l

Materializareapunctelorde hotar - obiectelecu care se f'acematerializareatrebuiesa t-revizibile si


durabile.Se folosesc.bome tip cadastral(fig.1), stalpidin lemn (fiS.2)sautamsidin lemn lungi de 30-40
cm si cu diametrul de 5-8 cm, care dupafixarea lor in plmtnt se acoperacu pfm6nt (se movilesc),movileLe
avtnd rol de protecjiepi semnalizare(fig.3).

[, lurs3)
cr)lectxrcalrc ilr talu scurgcre
fepel'

li eur
I2 cu r
L

o
n

ai{) clt)

I i e'lu

/ cln

_ ti g l(a)
sxlrne fepefnl

NI
:rt'
r1 --.i -a3;
-1

mxr!'a subtefarnn
t-r cu plurnlr

nnrca srbterana

f ig . 1 (c )
Fig.l - Materializareapunctelorde hotarcu bornecadastrale:
a) borna cadastrala;
b) sectiuneprin punctul cadastralbornat- stratulde semnalizarese.compunedin materialecare se
disting net de pamantulcompact.caramidafaramata,rocd 99.l9.rag;
c) modul de asezarepe aceeasiverticalaa reperelorde pe borna si marca subterana:
l) asezareamarcii subteranepe fundul gropii, in dreptul vArfului "firului cu plumb";
2) centrareareperuluide pe borna in dreptulvtrfului "firului cu plumb" (se scurteazafiruI)

3 ( c-u.rs f)
Obs.:l) marcasubterana folosestela reftcereapunctuluidacabornadispare- sestabilestepozitiape
terenfolosindpunctelevecinesi sesapapanaseintalnestestratulde semnalizare carene avertizeazaca
subel seafla marcasubteranarcarenu trebuie"deranjatd"(deplasata
prin s[pareneglijenta;marcaseveste
la reconstituirea
punctuluirapeztnd
nouaborndca ?n{ig.41c;.
.\

f- -+
ll,rr Qr,;x,*.r"*n
I 00=l 50cnt

7 50crn

7)^

a) b)
Fig.Z - Materializareapunctelorde hotarcu stalpidin lemn:
a) stalpulde marcaj;* .?LQQ!P...."estenecesara pentrua facedificilasmulgerea
din teren;
b) modulde bornare.

urovild de protcdtie, seturalizxre

50 qru

p s-scm
llnrr* d3 lgtur

Fig.3- Materializarea
punctelorde hotarcu t{rupidin lernnmoviliti
@
I
#

q (crrs 3)
1,, I t

CURS 4

DELIMITAREA CADASTRALAA TERITORIILORADMINISTRATTVE


Delimitareateritoriiloradministrative esteo operatiunetehnicasijuridica carese executainaintede
introducereacadastruluigeneralin teritoriileadministrativevizate.
Delimitareacadastrala a teritoriuluiadministrativreprezintaoperatiade bazaprin carese identitlca,
masoaraterenulsi se oficializeazalimiteleteritoriuluiadministrativcontinandpunctelede frangeresi
traseelehotaruluidinspreteritoriileadministrative vecineprecumsi limitele intravilanelordin respectivul
teritoriu.Delimitareahotarelorse consideraincheiatedupaintocmireadocumentatiei legalede delinritare
Stabiiirealiniei de hotar si denumirileadministratir,-teritoriale
se facein conformitatecu Legea
nr.7/1996,pebazaprevederilorLegii nr.2/1968,cu rnodificarileulterioarestabiliteprin cotenormatie
emisede GuvernulRomanieisauprin alte documentelegale.Limitele intravilanelorse stabilescconform
planurilorurbanisticegeneraleintocmitesi aprobateconformLegii nr.5011991, cu modificarileulterioare
In caanlin carenu s-auaprobat planuri urbanisticegenerale,limiteleintravilanelorvor fi celeexistenteia
1 ianuarie1990,potrivit Legii fonduluifunciarnr.18i1991,republicata.
A) Documentatianecesaraefectuariidelimitarii
Pentru corectitudineasi simplificareatotodataa operatiuniide delimitarea hotarelor,delegatulOJCP!
(Oficiul judeteande cadastru,geodeziesi cartografie)procuraurmatorul materialdocumentarcartografic
si juridic:
- planuritopograficela sc. 1:5.000sau i: 10.000;
- harti topograficela sc. I :25.000sau 1: 50.000,
- planurilecadastrale vechila sc. 1:5.000sau1: 10.000:
- planurilecadastrale ale teritoriiloradministrativevecine,in cares-aintroduscadastrul.inclusiv
schitelede hotar;
informatii legatede hotareleteritoriului administrativavut in rredere(comun6,oras sau
municipiu);
- documentele juridice existente.

B) Operatiunilede delimitare

1. Constituireacomisiei de delimitaresi aprobareacomponenteiacesteia,prin ordinul prefectului.


Comisia are urmatoareacomponenta:primarii si secretariiprimariilor teritoriiloradministrativeimplicate
in operatiuneade delimitarecadastrala,delegatulOJCPI pi dupa caz, delegatulDirectiei generalede
urbanismsi amenajareateritoriului; se recomandaca din comisie sa faca parte(fara a fi nominalizatiprin
ordinul de constituireemis de prefect)si localnicii care cunosctraseelehotarelor.Mai pot fi invitati la
stabilireahotarelorsi delegatidesemnatide minisereletitulare ale cadastrelorde specialitate.
2. Parcurgereape teren a traseuluisi stabilireapunctelorhotaruluiadministrativprecumsi stabilirea
punctelorde hotar carevor fi materializate.
3. Materializareapuctelorde hotar cu borne de suprafatasi borne subteranecoform standarduluiSR
3446-1196saucu alte tipuri de borne si marci avizatesauomologatedeANCPI : marcilepentru bornele
de suprafata
-
se inscriptioneazb ca in fig.1.
.
t L- r
pt"-.rrfa
fl t1

tl
<+
-+ $to
J

c.,rpul n";rt i

f-,-".t t'rlqrcd-fo sof


I d' -co^lorm >
\ SI-AS kzsh-13 , -:
Notil xX + FF{sc.uh.+drea crtcalii-
\ ua
d et"l ui *ur,, pii ufo
i"i p
ui,/$*trn.cj
[' "t"t 7t "f,l^
t ig l.
a) - marcala sol conf. STAS 4294-73.
b) - marcala sol uzatain jud. si mun.
4. Executareaoperatiunilorde terensi birou pentrudeterminarea coordonatelorpunctelorde hotar;
5. lntocmireaactelorde cont-rrmare cu acordulmernbrilor comisiei . isr'i{pTiulut<r .t
de delimitarecadastralu
delegatilorteritoriilor adrninistrativevecine(anexal);
6. Intocmireadosarului de delinritarecadastralasi marcareahotareloradministrati,,'e.

o Detaliereaoperatiunilorde delimitare

a h.rcrarilor
a) Operatiunipreliminarede organizare

1) inainteainceperiilucrarilorde delimitare,delegatulOJCPi impreunacu primarul,procedeaza la


cotlvocareacomisiei,caeare obligatiasa studieze (inaintede parcurgerea terenului)intreaga
documentatie existentareferitoarela ultimadelimitarecadastrala;
2) primariacaredorestesa-sidelirnitezeteritoriulva comunicain scris(anexa2) cu aviz de confirmare,
primarieidin teritoriul administrativvecin,cu minimum i 5 zile inainte,data,ora si locul de intalnire
pentrua procedala operatiunea de delimitare.Primariateritoriuluiadministrativvecin esteobligatasa-si
delegemembrii comisieicarevor participala stabilireahotarului;
3) cando partea hotaruluiteritoriuluiadministrativcaese delimiteazase afla la limita de judet, comisia
de delimitareva fi constituitaprin ordin comunal prefectilorjudetelor implicate. Primaria care isi
delimiteazateritoriul si OJCPi, vor informain scris(anexa3) prefectuljudetului vecin,respectiv
OJCGCdin judetul vecin despreoperatiunea dedelimitarecu minimum 75 zile inaintede datastabilita
pentrudelinritare.Acestiasuntobligatisa-sitrimitadelegatimembri ai comisiei,la data,ora si locul
conrmunicate.
4) In cazulin caredelegatiiprimarieide pe teritoriulvecin,judetul vecin sauai OJC?l vecin,dr"rpa caz,
nu se prezintala termenulstabilit,delimitarea hotaruluise va face in lipsa acestora,iar in procesulverbal
si in schitade delimitarese vor facementiuniin legaturacu aceasta

b) Operatiunitehnicegeneralesi variatiide caz'.

1) operatiuneade delimitarepe terena liniei de hotar incepe,de regula,dintr-un punct de trei sau mai
multe hotare.Identificareape teren a liniei de hotar se face cu schitadin dosarulultimei delimitari. In
cazul in care aceastalipsestestabilirealiniei de hotar seface de catre membrii comisiei si se evidentiaza
la fata locului pe.hartilesi planurile topograficeexistente.Reprezentantiiexecutariilucrarilor, convocati
prin grija OJCPi , participa in mod obligatoriula operatiunilede stabilirea punctelorliniilor de hotar si a
punctelor care vor fi materializate;
2) in cazul in care unele segmentesi punctede hotar stabiliteanterior (existentepe schitaveche de
delimitare)au suferit modificari, pe nouaschitavor fi facutementiunilein acestsens.Numerotarea
punctelorde hotar incepecu punctul 101 din punctulde intersectiea trei saumai multe hotaresituat in
parteade nord sau nord-vestsi se continuain sensorar;
3) in cazul existenteiunei delimitari facuteanterior,sevor inlocui numerelevechi ale punctelor de hotar,
cu numerenoi, fara a se dubla numerele.Pe segmentele de hotar comunela doua teritorii administrative
delimitate,numerelevechi ale punctelor de hotardin teritoriulvecin se scriu in paranteze;
4) pentrutoate puncteldlotar materializate(vechi si noi; se intocmescschitede reperajsi descrieri
topografice(anexa4). Se culeg dateasupraterenurilortraversatede tnonaooneleliniilor de hotar (categoriile
de folosinta,destinatiaterenurilorsi proprietarii)si sevor consemnain procesulverbalde delimitare;

. Criteriilede impXrtirea terenurilordupadestina,tii

fizice sijuridice, indiferentde titlurile pe bazacarorasunt


Terenurilede orice fel, careapartinpersoanelor
conformprevederilorlegale.
detinute,se impart pe destinaJii,

.4 t l\
b i l tt.'tS t,')
@
Prin detinatoride terenuri.setntelegetitularii dreptuluide proprietate,persoan e fizicesaujuridice,ai
altor drepturi reale asupraterenurilorsaucei carepotrivit legii civile, arrcalitateade posesoriori
de,tinatori legali.
Domeniulpublic poatefi de interesnational,cazin careproprietatea asuprasain regimde dreptpublic
apartinestatului,saude intereslocal,caz in careproprietatea (de asemeneainregim public)apartine
comunelor,oraselor,municipiilorsaujudetelor.
Tgrenurilese impart dupadestinatie. astfel.
a. terenuricu destinatieagticola(cod TDA) - din aceastacategoriefac parte:terenurilearabile,viile,
livezile,pepiniereleviticole,pomicole,plantatiile,pasunile,fanetele,serele,solariile,rasadnitele,
terenurilecu vegetatieforestieradacanu fac partedin amenajamente silvice,pasunileimpadurite,cele
ocLlpate cu constructiiagrozootehnice si imbunatatirifunciare,amenajarilepiscicole,drumurile
tehnologicesi de depozitarel
b. terenurilecu destinatieforestiera(TDF) - din aceastacategoriefac parte:terenurileinipacluritesi
celecaresevescnevoilede cultura,productieori administratie sivica,terenuriledestinate impaduririlorsi
celeneproductive- stancarii,abrupturi,rape,torenti- dacasuntcuprinsein amenajarile silvicel
c. terenurileaflate permanentsubape (TDH) - din aceastacategoriefac parte:albiile minore ale
cursurilor de apa, cuvetelelacurilor naturalesi artificiale la nivel maxim de saturatie,bratelesi canalele
din Delta Dunarii, fundul apelormaritimeinterioaresi al marii teritorialesi contigue(=carese leaga,se
inrudeste,se unestecu ceva,careare elementeapropiate,comunecu altceva)
d. terenuriledin intravilan (TDD - includetoateterenurileindiferentde categoriade folosinta,
situatein perimetrul localitatilor urbanesi rurale,ca urrnarea stabilirii limitei de hotar a intravilanului.
conformlegislatieiin vigoare;
e. terenurilecu destinatiespeciala(TDS) - din aceastacategoriefac parteterenurilefolosite pentru
transporturilerutiere,feroviare,aerienesi navale,celepe carese afla obiectivesi instalatii6idrotehnice,
termicesi de transportai energieielectricesi gazelornaturale,terenurilecu exploatatie miniera,
petroliera,cele pentru nevoile de aparareatlrir, precun si rezervatiilesi monumentelenaturii.
monumentele.ansamblurilesi siturilearhedlogicesi istoricesi alteleasemeneq

5) daca linjade hotar estesi linia de frontiera at{rii, coordonatelepunctelorde hotar se preiaq,in
mod obligatoriu, de la Institutul de Geodezie,Fotogrametrie,Cartografiesi Cadastru,prin ANCpi . Linia
de frontiera a tarii se avizeazala Comandamentul National al Granicerilor;
6) Cu ocaziaparcurgeriiternului se va face desenarea st5rii marcajeloratAtpentruvechilepunctede hotar
(cele care se mentin) c6t si pentrunoile puncte,caretrebuiematerializatecu borne.
Punctelecare se borneazasunt:
- punctelede intersectiea liniilor de hotar (punctede 3 saumai multe hotare); '
unele puncte de schimbarea aliniamentelorpe traseelehotarului,astfelincat sa permitala rr.g.ygie
reconstituireaexactaa traseuluihotarului;pe . Lrl.r.le.f.u.l...... de hotar,in aliniament,mai
lungi de 3 km, se planteazala distantede aproximativ2 km;
- punctele de intersectieale hotaruluicu apecurgatoare,cai ferate,sosele,se vor bornanumai pe
o parte a acestoradetalii liniare, iar pe cealaltapartese vor marcacu stalpidin lemn cu
diametrul de l0 cm si cu lungimeade 70 cm, protejaticu movile de pamant.
7) In cazurilein care punctelede schimbarea aliniamentelor(de frangere)saude intersectiea hotarelor
caretrebuie bornate,se afla in locuri improprii bornarii (balta,mlastina,prapastie,etc) sevor plantain
apropierela borna martor din care se vor determinacoordonatelepunctelorde hotar (fig.2)
.ll0 c(rru.Rrrcs

tig 2
bornareauuui puuctde
109
hotar aflat in loc
- --tr impropriu(mlastina).
I 0s

,.1
r

'. '.
: ;,:' '. :i ;tl 'i l . ': .:'
::5:yiliryii::::fl'.ll-r:l.l9rzre_stcanrcicR^F,E
0ficiul Judclcrn de Crrhstru. Gcodezic
9i Crrlogrrlic
@t'i
ANFXA L
P r o c c sv c r b e l
dc dclirnitarc
a teritoriului
adrninistrariv al contunci/orn5u!ui...........................
:
Judc1u1........................ . !
inchcirtla rJata................ .'

treccprin punctele...........
ftc conlilatco:tl tlq,d n|/.,tcrttrli:a?aapunculorl,cu nuallftnrlllec6rul ptnct ic hvril tt sc I$c o
liill.t dc hotar) '

.r j :r r ti ;0 t r r r !tz.:
nttttt
lt'trll'l.ioioi,. r'cnriirlnpuncrul horare
uc........... pcscnilir
n,crcur iu ,,r...-..,j.-..:tU;;liii
::r l
In intcr.scclin
hotcrcldrurmdtoirclor ': '':
tcriroriiadministrativd ' '.jr'.ir'..1

faccpartcintcgrantr
schisa'orarului di' documcntall. tl
Prczr:ntul in 3 crcmpllri, dinT::1..:::.il.:::::1ti:::,,fllr1lr,,,t;l
proccsvcrbola fosti-nchciat cati unuia fosr.piiuarpiiiiiaiiii'ii
ilct :- :r:j
:" 'r ' ' .r:r
i I tlij'
primlriei
comunei/oragu1ui.............:....:.........,.rrriu1
comunei/orEu1ui............;...........-.
- ;q Titi
.,r1.',' ?rll- r:i Trriiijl:

Rcprczcntant
OJCPI , a) Mcmbriicomisicidc dclimitare
;i
"i"""""'-""""--";

. -J::
:i ' ri:;
j

@-"E
AttE

CItr c Pr im llr il comunci /oragul ui ....... j utl cl ul .

DomnulcPrimar,

Primar,

@o0
r/ J.l
I:l
l' l
:1,
i AT.IEKA 3
t,
ll
t;
I.r
l::
!i
Crilrc Prr'fr'ctrrrn judt'lulrri....
i
i
i;
Do r n n u lu i Pr cfe ct.............
i,
I

t.,

. V'tr cornrrnicltnr ctr in confonnitatecu prcvederilel-cgii iudastrului gi a ptrblicitnlii


inrobiiiurc..nr.711996, sc vo firce dclinritareu;i nrrrcarct hoturulor ndnrirristralivcllc
dinjudclulnostru.
con::rnci/t'ratului............................,...:.
lntrucAt hotorul dinlre comunclc/ongcie.........................................:...
iirrrr:e.rzl linrittradministrativil dejudcf, i,trrugtrrnsli nunrilidclegnliidurnneuvoastri, rucntbriri
,:on:isici.cunoscltori,aiaccstuihotar,carc inrprcunictr rlclcgatulOticiulrtiJudolcantlc
Crd..srnr5ifub|icitateInobiliardrtin-jtrdc1tll...''......:....,......
rcclr::orgtlrca, s,rbilircl gi n:utcrirtizurur
linici dc hotur.-
Ilcprczcntangii dunrne.rvorstrtr r'or fi irrr'putcrnicili cu dclcgalicscrisl purtirrl sigilitrl
prc!:uturii,pcnlruvnlidnrcllinicitlc holurgi vor fi prcz.cnli h d:rtl dc otit.,....-.....
i rr,.,.,.....,......,.,. .' .......................
Potrilit nonnclor tchniccpcnlru introduccrca crtlastruluigencral,sluborutetlc (tticiul
Naliond dc Cldostnr,Gcodczjc Cortogrnlic. gi in cruulin corcdclcgrlii dunutcnvoaslnl nu vtti fi
prczcntiln ttata:;i loctrl nrcnlionulc, sc vl prttccdrlu dclirrritarc in lipsullccstotit,sitrrllicitt curc
oricccvcnltrulc oiriccliuniuhcrioarcntr vtrrfi ltratcirt cort"-idcrlrc.

Prcttct, DircctorQJCPI

Q*o t)
,
topograficda punctuluigeodezic
rescrierea
V IDR,A.
H oTA e

PJJA B€TON

L-34-25- D--L

5 i r. ? o ri i c l n r- 57 - V i drn

P',,..iwi Jz 1,-|ar o/iz t?-a'1.;["-E.J- ccr-".


Vi.{; l"- ti.*t+* .-r"."J". 1t'*1J- , ie-fa^-aler'ito'
Cpj. l-..pu,.S te- o-iu,t3n ,,.1;utr F. bc?6 d4
d*.'...;,rd ^^ o,'j,
2;,.ffi Ji.el'
Qc v,.$i-i;'.f'
Qceovr..\Iidru-
^e;, g:" llit"
l;4 cc'r't f iriijja i|i,.4n3tB,cou^
(,;ro"/cuip';"*;t;l1rtf
-t
# lidp .Jbs+l.a6it * u-
4o.. ,,$ J[ii; Jt .fz 0qi-*.* ,.,n
19i*o"d..
i-rt'c.,,v+!t t\.r.t sc'.r2J).'-t-nt,ri..t- 6/'l?
|'
- 6* - p\,:Sc j f- 6o- c .r .a{a'Lj -

t
oc..,,frulfu.nu9
'cor,t 5tr1c-
$

6/

^j'
sG; ._ z
i
g6/sz go+1
ot)" +-
"9 {0tr'i

?i-f, .l -
J@j t-
8*l
/i,u c-i c) /

\ a" . \ -t!;r-
&-4f e)an't

l,fir'\
\viue.a.--l--
\/

:r- -'- | - jar..


Tcl'..6t'n po ttl 9
int ocrnr t: i.i,.Jae
b Nr b.",
c ol' g l) le '.o+.
at a" lL' o) it6t i;rii'i,r,'lnq.ior.eicrr
.)
Curs 5
( Detaliereaoper:atiunilorde delimitare: b) operatiunitehnicegeneralesi variatii de caz-
continuarela C4)

8 - Daca hotarul traverseaza, in linie dreapta.o padurecompacta-o patune.o ffneald sau un lac.
bo m e le se ..planteaza,,lalimitaaces t e ic a t e g o riid e f o lo s in t
intersecteaza suprafeteleacestorcategoriide.folosinta(evident,portiuneade hotar caretraverseaza
respectivelesuprafete,este segmentde dreapta imaginara- fig.l); la ,recunoasterea traseului
hotarului care traverseazapiduri si lacuri de acumulare,in comisia de delimitare vor fi invitati,
dtrpacaz,si reprezentantiiDirectiei Silvice Judetenesi ai Regiei Apelor Romane.
9 - Daca linia de hotar caretraverseaza padureaesteo linie frantasausinuoasa.pichetasi determina
coordonatelepunctelorcaredefinescrespectivalinie( punctelede fi'ingeresau.dupacaz.'definitorii
de pe linia curba)- fig.2:
Fig.I - bomareaunui hotarrectiliniucaretraverseaza uu lac ( padurecompacta,
pasrne.faneata)
-\
coMr.rNAMERISoR

LACI.IL
- .- n '
- e "'-
l( ) - '1 " a
'"

tvlORIL()R
'-" ''" t''

COM{.I}trA
MAR(;ARMESTI

Fig.Z - bomareaunui hotarlinie frantain padurecompacta


-\

:e
l-

\-

\,
l-
\:

\:

Ooogoece

1 [cr.'rs l',)
l0 - Dact hotarul esteformat din taivegul(linia careunesteintre ele punctelecele mai adanciale
albiei unei ape curgatoaresau ale unei vai uscate)unei apecurgatoarese bomeazanumai punctelede
intersectieale liniei de hotarcu traseulapeipe parteadinspreteritoriulcarese delimiteaza, indiferent
de lungimeatronsonului.Dacafirul apei are un traseusinuos,la lucrarilede delirnitarese determina
coordonatelepr.rnctelor intermediarecaredefinescacesttraseu;prlncteleintermediarese materiahzeaza
la intervalede 200- 1000m, cu stilpi de lemn ( lungime50 cm, @ 10 cm), protejaticu movile de
pXmint.
In cazul apelor curgatoareinterioare,hotarul se stabilestepe talvegul firului de al apei, iar in cazul
albiilor secate,hotarulse stabilestela juma.tatea
albieiminore( fig.3 ).
Coordonatelepunctelorintermediarevor fi utilizatela calcululsuprafeteiteritoriuluiadministrativ.

C()I\,{.CAZANESJTI
C(]}.{. P()IENI ,. c( )N{. COIv{.
' luflERilit lR IiARU

O
C()Nf.I'RI NDi] C:I)}.,I.PLES.\TJI

rrt Hotlr pe t'irtl rrpei [r) Hotirrdespirrtincl


insule
[ - l'rorna:

#- .tolp c{elenur ctt molilir de pamant.

seb,r'renza
pe.'rbere 1fi".ry[.,ffi::fli:]il;.T,i:,:';i;.t'rui.rin
",11,?,r apr.
rinrr,1e
ciue llu poate ti muterializnt.

1l - Daca teritoriul administrativestemarginit de drumuri. cai ferate.diguri. canale,linia de


hotar se stabilestepe una din laturile acestora,astfel incat acesteasa fie cuprinsein intregime in
suprafataunui teritoriu administrative.
In cazul traseelorfrAnteori sinuoase(fig.4 ) se determinacoordonatela puncteintermediarecare
definesc acestetrasee.Coordonatelepunctelor intermediarevor fi utilizate la calculul suprafetei
teritoriului administrative.
Materializareapunctelor de hotar, in cazul in care hotarul este fixat pe unul din detaliile liniare
enumeratemai sus,se facela limita zonei de protectiea respectivelor(fig. 5 ).
COM.BARAGAM]
8

r -'-'l
!
1 -" '-fl -" '-'- \
;
:_...J
't--.
--l"
\
l0
lt

d 9 I

COM. VALEA I|EACA


F ig .4 Hotrr de tirmrasinuoasit

Z ( c;wrs 5)
12 - Pe raurilede frontieraa tarii sip e fluvial Durrarea,
coordonatele punctelcrdehotarse preiaude
la A.N.C.P.i . prin Institutulde Geodezie,Fotogrametrie, Cartografiesi Cadastru.
Pe fluvial Dunarea-
Dunare4 Depe Dortiunea
portiuneain care ambelemaluri se afla oe pe teritorir-rlRomaniei,punctele
teritorir-llRomaniei.nunctelede
hotarintre douateritoriise stabilesc si sedetermina prin digitizarelajumatatealatimii fluviului.

SiINTESTI

5 Ht.rtarne elementlinirrr t crle t'erota) ctrnstruit

13 - La NIareaNeagrahotarelesestabilesc pe linia careseparauscatulde apa,la datamasuratorilor


14 - CAndlinia de hotarse desfigoara drept,pe mai mulli kilometri (in specialin zonelecieses). se
planteazabome din km in km.
l5 - Mateializarea hotarului administrativse realizeazasi se planteazaprin grija executantului
lucrarilor de delimitare,cu respectareacaracteristicilor mentionateanterior.
16 - Co o r d o natelex,y,zalepunctelor d e h o t a rs e c a lc u le a z a c u s is t e mu ld e p ro ie c t ie s t e r e o g r a f i c
i970 si in plan de referinta Marea Neagra 1975. Precizia de determinarea coordonateloreste
similaracu ceaa punctelordin rejelelegeodezicede sprijin.
Observatii:in cazurilein care existaneintelegeriintre vecini la stabilirealiniei de hotar si membrii
comisieinu pot sa rezolveneintelegerile,litigiul se consemneazain documentele
de delimitareastfel:
a) pe schila generalaa hotarului administrativsi pe schila cu portiurea de hotar in litigiu, se
consernneaza ambelevariante;
b) suprafatain litigiu se calculeazadin coordonatele puctelorde pe contur carese vor stabili in
prezentamembrilorcomisieide delimitare;
c) unele puncte caracteristice de pe conturulsuprafeteiin litigiu se materializeaza cu stilpi de
lemn ( lungime 50 cm, (D10 cm )carevor aveao alta numerotaredecat restulpunctelorde
hotar,
d) pana la rezolvarea litigiului suprafatadisputatava fi inclusa in suprafatacalculate a
teritoriuluinominalizatde O.J.C.P.1 .;
e) in procesulverbalde delimitarese vor menticnaargumentele celor douaparti si se vor anexa
copii dupaacteledetinute,dacaacesteaexista;
0 dupa rezolvarealitigiului se reface documentatiacadastrala se vor materializecu bome
punctelede pe variantaacceptata.
C. Operatiunilede delimitarea intravilanelor
1. Constituirea comisieide delimitare:

3 ( crr'rs 5)
l)?\

2. parcurgerea pe terena limitei intravilanului,conformplanuluiurbanisticgeneralaprobatsi


stabilireapunctelorcarese vor rnaterializa:
J. materiali zareapunctelo r;
A
'1. executarea operatiilorde terensi biroupentrudeterminareacoordonatelor
prutctelor;
intocmirea procesuluiverbal de delimitarea intravilanului,cu acordul si semnaturile
membrilorcomisiei( vezi anexal),
6 . intocmireadosaruluide delimitarecadastrala.

o Comisia de delimitarea limitelor intravilzurului, numita prin ordinul prefectului,este


formata din primarul si secretarulprimariei,delegatulO.J.C.P.!. si delegatulDirectiei
Generalede Cadastrusi Amenajarea Teritoriului.
Convocareamembrilor comisiei se face prin grija secretaruluiprimariei la data si ora
stabilitede primar.
' Limita intravilanuluise materializeaza cu borne standardizate ( SR 3446-l/96 - anexa 5. )
sau cu bome preluatedin standardeleintemationaleavizatesau omologatede ANC Pi .
Marcile pentru bome se inscriptioneazaconform fig.l - curs 4. Densitateapr.urctelor
mateializate trebuie sa fie de minimum 2 puncte&m.
. Punctele materializatepe limita intravilanului, precum si cele reprezentateprin detalii
stabile se numeroteaza incepanddin parteade nord - vest a teritoriului, primul numar este
1001, parcurgandu-se limita in sensorar;
o Pentrutoatepunctelese intocmescschitede reperajsi descrieritopo-qrafice ( r,ezi anexa4 -
cursul4 * anexa6 ) pu'nclete sepreJau(c,,. '1srloal-awwa+); .";,' pis!',a-'g,
FyDce5 Fe(!:,....i Te,nirr-u
" Pentru toatepunctele geodezice utilizaresi pentrupunctele de hotar si lirnita de intravilan,
materializate,se vor intocmi proceseverbalede predareconformmodeluluidh anexa 7.
Limitele dintre intravilansi extravilanse a.legpe detalii vizibile pe teren formate din garduri,
santuri sau limite de categoriide folosinta.Stabilireape teren a limitelor dintre intravilan si
extravilan se face cu bome din beton, sfalpi de lemn sau cu tarusi cu movile, in functie cie
importanta fi ecaruipunct.
Limitele intravilaneloridentificatesi marcatepe teren se reprezintaatat pe schita generalaa
hotarelor, cat si pe planul topografic c€re se reambuleazacu ocazia lucrarilor de cadastru
funciar.
Deosebitde limita intravilarruluise stabilestesi reprezintape planul cadastralsi limitele vetrelor
de sat saua perimetruluiconstruibilal orasului,stabiliteanteriorin comisiilede delimitare-.

lirutl intratil.rnu lni

liruitr tetrei sahrhri

Fig. 6 Schitacrr limitele iutrnvilnnuluisi a r-etreiclesilt


['erinretnrl constnrit'ril
aI orlsnlui satrlimitele vetrelorde srrtsereprezintapc 1:rllntrlile cadastr irle prin
linie plina clectt[r'x.r[e
rosie.

4 ( curs 5)
tar ,I.NEX+5/{
se
-

;F
3,o
<;
of h&
sW =
F =a
Td
,E IT tr,
ul o tE 3'o
a E
uJ
c 'E
a ,H6
G !i. s
j j o. e
o
, |,, .9 'c
5q n E
2=
6P
5 3E
-tfl

5 a .o
t
?
E3
oo c
o
iF

nr gi
t
TJ g'
e
oo -o q
oo
o
0
s9 ul9 f

tr9
<z
@

N
tr,9 a
c
dz 5=
iG
o
@
69 c
EH
zfr
<F
s
E
1U
N

E <F
Fz o
FF o
u [.= .E
uls
oe
1ll J
.9
€ Bt
utJ
n
E
f
5g
2. h
-€ bT o
c

>z o zo
e
t
32 - a

:si o rvi
e
o
o
\v fE Ita J

-C FO
?ur o
a
rb .o
@
* tr,
;b -E
H=
o-
6 at>
!!2
-22
6 :
o
o

ov>
6l I
<

.r i

i
i
I

st
&
Ful
gb I
trl
I F
(,
Eg tl>
2
)
E
t. 6
. o. 2.,> t
E
v>2 =
\/ =,{ -E
:>
) 39 -s
? 6!r -ca
2 -o
o
a 5? a
.o
2
o
uf
0
._€
HE
g'
a

o .J -E
g
o
E E1! e
F
<F
4ra
.E
-o 3E
C 'B
!}
ci
fro -a Zq
g6
=9 o
a
a<
A Eo .E
:t :-o ;t
ts'g1
uf_ !
f xg E
-o6
g H= .g
|rtE -o C
9e L

Frs @ I
C'F
2=
5 H
G ltl
t
q
t
t
agl
d,z a
?E
bJ
z9t
r||F
o
a
B
2<
U,E
B< o
a l'l
uZ
z.
zx c lf
e6
oo .
E=
!l 9
q
4

--/
u
t
5A
Ar-EyA
Ee cl'
o
o
:t
cS
o
?
!t

I
o
o
o
@
t o
o
9
f ,t
2 J
F
o(E o
o
rrl
o o
f
.:
g {
E
3 o
(' E
z !
C
s
E
a
o
a
F
u,
:
o r!
c
u, o
@
()
z (\.
3
G
I
3 .E
G E
zul €
r o
U
E o
9- :=
E
E3
-E=
E
G
I
uJ( q
a
F (,
(Jo o
=J !
Jr
A= -S u
t', TE rO

< -E

2
6ub
gl
:rl F

6
t-
tt
:=r< e
{5' a
E
zt J
a -E
9 e
0 ;;
z
o c
g,
ES o -ac
E5 EI
o
o
5I
<
JF
= g a
2U> -cE
Ct'<
?E
t-
t
(,
.D

(\.
tr5 2
o
H6 c
F
E
ul -E
-S
Fl-
o
2,= g,
a'

3s F
LI
= E
e{ j

ri 3
A
t
a

Fg e E
t

Es
a
a
7
YG
d !
ra
=(,
a
c
r,t rlr3 E
o
ul F
2t J E ('
E- -<
89
of ,
dtc
c|
F
.i
<
A-{JEXA 6

Nr.
Schita punct Unghiul Dir. Forma Dist.
punctgi De s c rie re a int. fomut linic liaici dc dintre
fclul bornat punctului de hturi fa!.i dc hotar purctr
bomi
nord

.L- liih a l Vo d d - .- PuncIuI cstesilut in nord-yestu! 95.3.{lI


L ,- .-
terilaialui admhb trativ al
EST Dresptl 1324 m
B I 9rtwtno
comuaei Crivina- Hotarul merge
I sprc est.

Punctul cste situatin nord-vesril t9?.1462 EST


z 2 r'1ihoi Vo.J6l Drcapti 1726 m
._._.J_;
- Ierilo ri uIui admin'utrativ al
tr L llYloq
comuneiCrivina. Hotanil merye
spre csl.

Pwclti csle sittut in panea de 230.019.1 EST


3 __n
M ih o i Vo d d
vest a DN 36, la inteneclia
Dreapti 478 m
o C r i' in o 3 ]lv acestuia cu houruI dintre com.
ll7 LIilai Vdd g Crbira. Hoaru!
IH merge spre $L

Punctul estc siaal pe tnalu! drept t79.0957


= Mihoi 6 al riului Pralvya,Ia itteneclia
EST Drerptii 122 a
.-d + vbd;
tr ac*tuia cu lwaru! dinre com.
C.i.i^o a Llilui VdA 5i Civind. HoraruI
f merg,cspre est.

f4rhoi ll" LVod;


EI Puncrul estesiuat pe nalu! sfutg
al iului Pmhova, la interseclia
194.9657 EST Drcapti l 35l m

tr -n- -Flr--- acestuia cu houn! dintre com.


\-rtvt^a - Itilwi Vdd Si Crivir,a. Hotart!
fZ f merte spre est.

l' 1 i h o i v od& Ptucnil estesituat in nordul


o t99.0127 Dreapti lOl9 m
tr Cr ivin s Criina. Hotanl mcrge spre esL

Punctul esre siltur in nordul 201.29C5


7 l ' l i h o i Vo d &
.- B- 7 teritorfuLti administrativaI com.
EST Dreapti 804m
C r ivin q Crilina. HoaruI mcrte spre est.

8 Puncn! este siuut in nord-estul rn.5575 ssE


8 Hih o i teritoritlui cdniabtrativ al com.
Dreapti 1097n
-._. E
Vo d 6 Criviu. IIoanI mergespre sM-
U C r ivin a \
sud-6t.
I
\ Miho; Punctul se afld Ia inurseclia 138.4-t60 ssv
9 hnarelor dintrc com, Crivina,
Dreapti 1573m
Crivino fl Jo': Iltilui Vda g Bdintn Hourul
tr Bolintin mcrte spre sud-sud-vest.
,/
Punctul sc aj.d h estuluritoriatui 243.125r ssE
L0 Drcaptii 1152m
Crivino to/ oo,,,.*,^ admhistrativ al ca n, Crilina.
tr Hourul mergc sprestd-sud-est.

l_1 I Punaul se afd h estu,'teitoriului t99.7617 SUD Dreaptii 1225 a


ill adntinistrativ aI comuei
tr Crivino
I Bolinlin Crivina.Holarul mergespre sud.

C!,,{tJ 5
@

!:l
t,l

iil
tl
. tl
Oficir r l Jtr d r :lcln d c ( .!( lr Jtr u .

Arrera?
.l
,t

ji

i ProccsvcrbaI
geodczicc/de
a punctelor
- prinrire
rJeprcdarc hotar

inchciatla data................

:
.l
i{

- Suhscmnaru.................... pancaOJCPI .-,.:,......,......,...'.......


.............din
1
kt c.,mlrlil.a:ant nrmcle1iyrrnnatk ailesopropfi.,un.!ut pe cart* u.lltlpunutl)
hnobllulvl
cti.....................
imprcunil """"""""':"""

gi a publicirllii irnobitiarc,arnproccdatlr prcdarca,


in bazaprcvcdcrilorart.l2.din Lcgeacadastrului
rcspcctivprinrirclurmItosrclorpunctcScodczicc:
' lhr.,tltnnmlniuuh llatc dc rtpcrarc a !"nclilhtt)
pur s t u1. . . , . , . . . . . . s i t u a lt a

x Pro;:rictarulva luamtrsuridc prorcjarc ;i plstrarcin bunccondiliunia punctului.


in clzul cinr! pt'locul dc arnplasarc a punctuluigeodezicsc intcnlioneazf,c.{ccularcitltrror
n
:i accstuia, proprietarul ctr
va:rnunlain scrisOJCFI .........-.....'...
tl lucriricarcporduccli distrugcrca
cc!pulin 30 d: zileinainlcdc incepcrca lucrtrrilor.
' potrivit
I
' Dcgradarca saudistrugerca punctuluigeodczicconslituicinfracliunc9i sc pcdepseqte
art.2 l7 din CodulPcnrl.'
Drevcrjcrilor
Prczcnlul proccivcrbals-s intocmitin 2 c','iemplarc, unul pentruOJCPT""""""""""""" 9i
unutpentrrr primdrir.....,.....................:....

Pr o p r icta r , DclcgatOICPI

lucrarc,
Exccuurnl I
Prirnar, I

Q,rrs5)
@

Curs 6

Intocniireadocumentatieitehnice de delimitare

La terminarealucrarilor de delimitarea teritoriului adrninistrativese intocmestein vederea


receptiei" dosarulde delimitare", caretrebuiesa contin6urmatoarele piese:
a) schitageneralaa hotaruluisi schitelesegmentelor de hotar cuprinseintre douapuncte
de trei sau mai multe hotare cu acordul si semnaturilemembrilor comisiei de
delimitare;
b) schitelede reperajaletuturorpunctelormaterializate ( anexa4.)
c) inventar de coordonate pentru toate punctele de hotar ( materializate si
nematerializate );
d) " schitavizelor " ( schemadirectiilormasurate);
e) inventar de coordonatepentrutoatepunctelematerializate, pe suportmagnetic(fisier
ASCtr - modelanexa8);
0 suprafatateritorialacalculatedm coordonatele tuturorpuncteiorde hota-r:
g) procesul verbal de delimitarecu descriereatrcnsoanelorde hotar corespunzatoare
fiecarui teritoriu administrativ vecin, cu semnaturile membrilor comisiei de
delimitare( anexai - curs4);
h) copii dupa scrisorilede incunostintaretrimise primariilor teritoriilor administrative
vecinesi, dupacazsi OJCP| vecine.
Schitageneralaa hotaruluiadministrativ( fig. I ) insotitade o descrierea traseuluihotaruluise
intrunestepe copii extrasedupahartilecadastralesautopografice,la scarilel: 25000 sau l: 50000,
astfelca, in functie de marimeateritorului,acestasa fie cuprinspe o singuraplansa.Schitagenerala
trebuiesa continaurmatoareledetalii:

- reteauaprincipalade cai de comunicatie;


- releauahidrograficaformatadin apelecurgatoaresi statatoare, canalelesi digurile principale;
- perimetreleintravilanelorsi dimensiunilelor;
- ponsiile si numerotareapunctelorde hotar materializatesi a punctelorde trei sau mai multe
hotare,
- traseulliniei de hotar marcatprin semenconventionale.
- denumirileteritoriilorvecine.

| (w.s 6)
COM. RADNA

---.-------.-
\..
$ vie

f. alj
L--J -/''1 'fuq
/\. A
ASiOc.
,-ll
ASOC.
*MERI"
A
..LIEIERTATEA"
vioeA
':1,frh
E--
t vi oel ) c.
c ..-->
o A
\
M \I T'TRA.IA
'. A
t
D C
R t L)
I 0c. o
r llL ASOC.
A .oGoRIlr lv{.
G AS0C.
U ,:- f't\ tt r ,TOCiORU(/ vrbR.A
enrt_
_:if,:',D
'
A rl, -^l-a

h STRA.IA

S
T
R
ASOC. A
*I,INIREA' .T
inRcl A

:OM, DRAGA}IESTI

Fig. I Schitageneralade hotar a unui teritoriu comunal


Schita generalaa hotarelor teritoriului adrninistrativ comunal Vidra
Scaral:25000

2 (ul66)
e0

(:otv1Y11)PO
.rIII).VALCEA

I
I
I
I
= l, l i
:lr
rl.
I'
t9
2A
.-Eq
_?l
,ol
I
C()M.
R\DNA
C(.)\f.
I)RA.(iANESTI ' l 'li UI J
- l 'l

gr.
.nD.
VALCEA
.Ti.rI).\'ALC:EA I Al
r}{
iK -4lu *l I
6' '\
' /' n lb U [+
/"' T6 LG

.II.D.VALCEA
COM,STRA.TA

Schita segmentuluide hotar intre comuneleVidra si Straja


Scara1:25000
Fig. 2 - Schitaunui segmentde hotar

Schitelesegmentelor de hotar( sauschitelehotarelorpartialecuprindaceleasi


elementeca si
schita generalaa hotarelor,putandfi chiar copii de pe acestea,la aceeasiscara,sau la alte scari,
in ftlnctie de marimeasi formahotarelor.
Descriereapunctelorsi a liniilor de hotar.Pentruacesteoperatiisb folosesccametespeciale
tip ( anexa6) , in carese inregistreaza:
- numarul punctului si felul bom6rii;
- schitacu amplasarea punctuluibomat;
- descrierealocului unde este amplasatpunctual, categoriade folosinta pe care este
amplasatsi posesorulterenului;
descrierealiniei de hotar ( unghiul interior format de liniile de hotar in punctual respectiv,
directia liniei fata de nord, forma liniei de hotar,distantadintrepuncte).

Judetul.... Descriereapunctelor si a liniei de hotardintre teritoriul admitristratival comunei (orasului)...


Comuna.. teritoriuladministrativ
Judeurl.....si al comunei.....(orasului)......Anu1........
Nr. crt. si felul Schita Descrierea Unghiul Directia liniei Forma liniei Distanta intre
bomarii punctului punctului si a interior format fata de nord de hotar puncte
liniei de hotar de lahrri (dreapta,
pana la franta,
punctul sinuoasa)
urlnator
l 2 J 4 ) 6

Anexa.6
-,,cap"tabel
Pentru segmentelecare constituie si hotar de judet se impune acordul scris al
prefecturilor si OJCP| din cele doua judete limitrofe, purtand semnaturilesi parafele
prefectilor,precumsi semnaturilesi parafelepresedintilorConsiliilor judetene,aplicatepe
schitain dreptultronsonuluide hotar;

3 (co+6)
Dosarulde delinritarese iutrunestein trei exemplare,cate unul pentru OJCpi
,
primariesi consiliuljudetean.Petrtruportiunitede hotar cu teritoriileaclministrativevecine
se rntocmesc dosarecu schitatronsonuluide hotar(cu pozitiilesi numerotarea punctelorde
hotar).
La fiecareprimariea teritoriilorvecinese transmiteun dosarp rin g rija O J CP i. ,c u
schita portiunii conlune de hotar si inventarulde coordonateal punctelorde hotar pe
tronsunulresoective.
Pentrufiecareintravilanse intocmeste un dosarde delimitarecaretrebuiesa contina:
l- schitagenerala a limitei intravilanului,la o scaraconvenabila(l: 5000.i: 10000,l:
15000),cu numerotareapunctelor,denumireaintravilanului,reteauageneralade
drumuri-strazi,hidrografia;pentrucazurispecialesereconlanda si detalierea
la scari
mai mari;
2. schitacu segmentelede pe limita intravilanuluila scara1: 2000, cu numerotarea
tuturor puncteior;
3' schitade reperaj( anexa4) si deseneletopograficealepunctelormaterializate;
4- inventarul de coordonate pentru toatb punctele de pe limita intravilanului (
materializatesaunematerializate );
5. inventarde coordonatepentrutoatepunctelematerialtzate, pe suportmagnetic(figier
ASCII, conformanexei I I
6. schemamasuratoriloreffectuate( " schemavizelor ..);
7 copii dr'rpascrisorile de instiintaretrimise Directiei generalede urbanism
si
amenajare a teritoriuluidin cadrulprimariilorsi, dupacaz,a comisiilorjudetenesatr
prefecturilor-
8. suprafata intravilanului calculate din coordonatelepunctelor de pe limita
intravilanului.
Puncfirlnr. 12 de lintitr ilrtr:rr.iliurse rrt'lrrle l30r00ol ril hrlgrl
limitei proprietrtiicu ur. postnll.1tj -ultitua pe parteasrillsrl rl
dnrruului t de DC 76 . ie,sirea crtre courunaStmja.

VIDRA

TiTRAJA

Fig- 3 - Descriereatopograficaalaturide schitade reperaja punctuluil2 de limita intravilan(se


completeaza in fise tip - anexe5 )

Se procedeazaincadrul ( interiorul ) limitelor ( hotarelor) comunalela stabilireahotarelor(


limitelor ) unitatilor agricole de stat, de cooperatiaagricola (asociatii, etc.
), sta.tiuniloi
experimentale,. precum si a terenurilor aflate in administrareacomunelor ( oraselor si a
)
terenurilorfonbului forestier.
Delegatul cadastral(OJCPi ) impreunacu reprezentantiiprimarieisi ai unitatilor de productie
in cauzasi cu posesoriivecini acestei4procedeazala recunoasterea, identificareasi stabilirea
liniilor si punctelor de hotar. Acestehotarese reprezintape planul de ansamblual teritoriului
delimitat. Daca dupastabilireaacestorhotarenu se formuleazaobiectii sin u se deschidlitigii cu
posesoriiterenurilor invecinate,se trece la materializareape teren prin bome tip caclastralsi
brazie.Delirnitarease incheiecu un processverbarde delimitare.

4 (xs 6)
@
w t
-:.
Anern [i.'

-.fiei.crASCII
INVENTARDE COORDONATE

Judclul

.
teritoriului
Denurnirea

CodSIRUTA

Codpunct x Y S1
Cod punct X Y sr
Cod punct X Y sl
Codpunct.... . . .. x Y sl
Codpunct' .X Y S1
Cod punct .X Y .31
Codfunct - x Y :sr

il

Lr a

|1'

:
.:
.i
t:
:i

.l

{
l t:
t.
I'
t'
I
t!

(cun G)
CURS 7

PLANUL CADASTRAL

Planul cadastralse incadreazain grupaplanurilortematice,elementelecontinute


fi ind specifice cadastrului.
Conformnoilor regulamente ale A.N.C.P.i. conceptualdebazala realizarea
planuluicadastralesteformadigitala.
Se realizeazadupavariantealeplanuluicadastralsi anume:
l. Planulcadastral de baza;
2. Planul cadastralde ansamblu.

I ) Planul cadastralde bazacontinedateleobtinuteIa introducerea cadastrului


generalpentruun anumitteritoriu administrativ,precumsi celerezultatein urma
operatiilorde intretinerea cadastmluigeneral- acestplan contineelementecadastrale
(de cadastrugeneral)de detaliu.
. scarile uzualela carese reprezintaplanul cadastralde baza,in forma
analogica,stmt urmatoarele:
- 1 :5000in zonelede;es pentruextravilanI | :2000, 1 :1000saui :500, in fi.rnctie de
densitatea detaliilorpentruintravilan;
- I :2000in zonelede dealpentruextravila-n / 1 :20A0,1:i000 sauI :500in frrnctiede
densitatea detaliilorpentruintraviian:
- 1 :5000si I :10000sau,dupacazla scarimai mariin zonemontane:
- 1 :2000, I :1000, I :500in functiede densitatea detaliilorin zoneledin DeltaDunarii.
. Planurilecadastralede bazaredactatein formaanalogicE la scarile
,
enumerate, se intocmescpe foi de plan cu dimensiunilecadruluiinterior
de 50 cm. x 50 cm. avandin coltul de sud-vestvalori kilometriceinfregi (
fig I ) , reprezentarea analogicasefacein sistemstereosrafic(fig 2 ).
o Continutulplanului cadastralde baza( elemntelede continut
)
- punctelereteleigeodezicede sprijin , de indesire,ridicare;
- limitele si punctelede hotarpentruhotarulteritoriuluiadministrativsi uentru
intravilanelecomponente;
- limitele si numerelecadastraleale corpurilorde proprietate, limitele si numerele
cadastralesi categoriilede folosintaaleparcelelorprecumsi aleconstructilorcu caracter
permanent; dacamai multe parcelealipiteapartinunui singurproprietarsaumai multor
proprietariin coproprietatesauindiviziune, acestea vor fi tratateca un corp
de proprietate ;
- reteauade drumuri :
- caile ferate;
- apelecurgatoarecu sensullor de curgere;
- apele statatoare:
- constructiilehidrotehnice;
- denumirilelocalitatilor,apelor, principalelor formede relief, padurilor, denumirile
strazilo5 " obiectiveindustriale; social- culturale etc. , caresuntprevazutein
nomenclatoarele si atlaseleoficiale in vigoare;
- numerelepostaleale imobilelor din intravilan;

1 ( cuus?f
- codul de identificarepentruintravilansi extravilansi codul SIRSUP ( codul de
identificareal unitatii administrativ- teritoriale: se gasestein < Registrulpermanental
unitatilor administrativ- teritorialepublicatde ComisiaNationalapentm statistica) ;
- scarade reprezentare , sistemulde proiectie, anulde intocmire, schemade dispuneresi
incadrarea foilor componentela nivelul trapezelordin nomenclaturasistemuluide
p roi ectiestereografica D7 A pentrupl enurileanalogice.
NOTA : Semneleconventionale, regulilede scrieresi corpurilede literastabilite
pentru elementelede toponimiecaretrebuiereprezentate pe planurile cadastralede baza
sunt prevazutein < Atlasul de semneconventionale pentruplanuriletopograficela scarile
I :5000,I :2000,1 ;1000si I ;500- editia1978l>, panala elaborarea si avizareasi / sau
aprobareaunuinouatlasde semneconventionale .

2) Planul cadastralde ansambluseintocmestepentruun teritoriu administrativ;


modul de obtinereesteacelade generalizare a planuluicadastralde baza si reprezinta
grafic intreagasuprafataa respectivnluiteritoriu administrativ.
. Scarilede intocmirea planuluicadastralde ansamblu,sub forma analogica
,sunt,
de regulaurmatoaele:
- I :10000pentruteritoriile la careplanulcadastralde bazaa fost intocmit la scara
I :2000:
- 1 :25000dacaplanulcadastral de bazaa fostintocmitIa scaraI :5000saupartialsi la
scara1 :2000, in funstiede marimeateritoriuluiadministrativsi de forma sa, se poate
folosi pentrureprezentarea graficasi scaraI :50000.
" Elementele de conlinutaleplanuluicadastralde ansamblusunt :
- denumirea teritoriului administrativ;
- padurilesi terenurilecu vegetatieforestiera;
- reteauadeposele, drumuri , strdzi, ulile si c[i ferate;
- reteauahidrograficasi consfructiilehidiotehniceimportante( apelecurgatoare,
statatoare. canaledeschise,barajerdiguri );
- punctele care marcheazahotareleadministrative:
- limitelesi denumirileintravilanelor;
- elementede toponimie;
- puncte dih reteauageodezicade sprijin (planimeri si nivelment ) .
Pentrufiecarefoaie a planuluicadastralde ansambluse intocmeste(in extracadru,
in posterstangajos )shemade dispunerea foilor componente.
(NOTA . veziPlanul cadastraldebaza.-rfr^i.r,nr- val,abil pon|,i-r-t-,,L ')
"!z- Io- "Itota'

2 ( c^tvs 7)
3E
5-E ir Et

z Ei :
; i! :F \
5
EA
iI "E J

E, ;3 ; (
l*
J3
ng

'rL
I cf.

5e I=

iiiig
IB ?= -.1
1
E E . --- j
3! o
v r (! o!l
t9
I
l <<< < < < <
-.4.:.::
ri i i i i

dj =: .E
\
\ .Eg I ?i?+ii??
Eg EEgggs
a: s g€
EN
a 'i;
3 3 4 :"-
::::::::
q Fi
.;:

EEiii
b E ?=

-: €3e
tr TT5
I4 -

EEE
'e u 5 if
EgIIii;
E3 B
E E:
\ 'Eg
g
I

E€ ai

iEii;EE )
!

F$5
I65
€ *e
oN

s . i" i --
_ t_ _

"r"lF.-.--r
_ l_

E3IE!g
Ee;' .t!qi-
EaE ''!'.-: \ :
onnt k i :ti
€.* $ I

t\ q lc} \} FI ta lR t\ q !' b \ N 7= s
1E
FE
.E s'3
3S

:nl.:a:qa, 4no,a

::
ia i
J,
o ..
FC: 4
CDO:
b: :

;t lI
_.
( JO:

E Pi
F iE i
I 6:b : : lLl

iiHBli
': l-F,ii-, .,
b :E : Ed
da-'t? i 6=
e8
€€E i
-F- t-+ -r {
I

.a s
t - ll +
E'F. -l-t - ++ + 1-
+
-'€E
etSE
65
-:'5C' 5,I

llE.l i
ilH -.r. f -r
l-++ -LI
lil:r r €o
w
i3 li
lil!
Jl.:n
lllm I
I
T++ -l-I

i ii l f r + + + ] l i f fii
-- .:F
E.
o=
h
I e8
r_--
6D

CURS 8

METODE DE TNTOCMIRE A PLANURILOR CADASTRALE DE


BAZA

Dr.rpacum s-amai prezentat, conceptulde 6azalarealizareaplanului cadastraleste


forrnadigitala. Formaanalogicaa planuluicadastral va trebuisafie realizatape baza
coordonatelor x. y alepunctelorde detaliuale elementelor din terende interescadastral,
coordonate calculatepebazadatelorculesein timpul ridicarilortopografice.
Ridicarile topograficese leagade reteauade sprijin geodezicaale careipuncteau
coordonatecalculatein sistemulde proiectieStereografic1970si in plan de referinta
N{areaNeagra1975.
o Reteauageodezicade sprijin pentruintroducereasauintretinereacadastrului
generalinff-un teritoriuadministrativesteformatade totalitateapunctelorretelei
geodezicede referinta.
o Pentrua se realizadensitateade punctepentruexecutarea lucrarilorde introducere
sauintretinerea cadristruluigeneral,se procedeazala realizareareteleigeodezice
de indesiresi ridicare in configuratiaacesteinoi reteletrebuiesafie inclusecel
putin 4 punctedin reteauageodezicade sprijin .
o Reteauaeeodezica de indesiresi ridicarese executaprin metodecunoscute:
trianeulatie. trilateratie. triangulatie-trilateratie. retelede drumuiri
poligonometrice. intersectii. retrointersectii-sautehnologiigeodezicebazatepe
observatiisatelitare(sistemeglobalede pozitionare- G P S- Global Positioning
System).
r Puncteledin reteauade indesire trebuiesa asigureo densitatede 1 punct I 5 rlnL
.,in extravilan si 1 punct llKnz,in intravilan.
r Densitateareteleide ridicarese stabilestein raportcu scopullucrarilorsi scarade
redactarea planurilorcadastrale.Retelelede ridicareseproiecteazain asafel
incat sa asiguredeterminarwapunctelorcaredelimiteazateritoriul administrativsi
intravilaneleprecumsi a celor caredefinesceocpu'rite4e proprielate.

TRIANGULATIE
I) Rerteade triangulatiestabilitape teren. careconstituiebazaoricareimasuratori
topoglafice. Ansamblude operatiigeodezicecareau cascop stabilireafoarteprecisaa
coordouatelorutruitlulllar de punctede pe teren.prin intemrediulturortriunghiuri ale
carcr varfrrrisunt acestepuncte. (DEX ed. tr 1978) :
2) Metoda de detemrinarea coordonatelorB si L ( pe elipsoidulde referinta) sau/
si a coor donatelorX .Y ( in planul de proiectie) ale unei retelede pturctesiftratepe
suprafataPamantului( Prof. Dr. Ing. Dumitnr Ghitan- < Geodeziesi gravimetrie
geodezica> Ed. Didacticasi Pedagogica . Bucuresti1983 > fig I )
TRILATERATIA
Esteo reteaforntatadin figuri geouretricein cares-aumasuratnumai lanrrile .

1 ( or,rs S)
INTERSECTIA(inainte)
Esteo metodade indesirea retelelorde triangulatiecaracterizaiapnn stationarea a
minimum 3 punctevechi(de coordonatecunoscute)- douapentrurezolvareastict
matematicaa intersectiei,al treileapentruvariantede controla masuratorilorsi
calculelor- masurarea directiilorcatrepunctulnou si calcululanalitical coordonatelor
.(fig.2)
RETROINTERSECTIA ( intersectiainapoi)
Estetot o metodade indesirea retelelorde triangulatie, in carepunctulnou este
stationatmasurandu-se directiilecatreminimum4 punctevechi ( trei pentrurezolvarea
matematicasi al patruleapentruvariantede controla masuratorilorsi calculelor), din
careseobtin elementele( unghiulare) necesarecalcululuianalitical coordonatelor
punctuluinou - (fig 3 ).
TEHNOLOGIA GPS (SistemGlobal de Pozitionare)
Permitedeterminarea pozitiilor tridimensionale( X,Y,Z )aIepunctelorde pe scoarta
terestra( si nu numai) , cu ajutorulmasuratorilorsatelitare, preciziile de determinare
recomandand aceasta tehnologiemodemamasuratorilor terestre, ceamai utilizata
aplicatiefiind realizarearetelelor( geodezice: reteleprimare-mondialesicontinentale,
retelenationale, retelede indesire; topografice: retelede constructie), darcu
aplicabilitatesi in altedomenii,cum ar fi cadastrul( cadastrulagricol,imobiliar-ediiitar,
cdilor de comunicatie-rutiere, feroviare,energetic, etc.).
RETELE POLIGONOMETRICE (fig.a )
Suntalcltuiedin linii poligonalemasurate cu precizieridicat4 desf;isuratepe mar
mrrlti kilometri,careunescintreele punctelede triangulatie; se utilizeazainspecialin
zoneleimpaduritesauconstruite,underealizareaunor.retelede triangulatieestedificila,
impunandu-se constmireaunorsemnaleinalte(.piraniidecu mai multe'poduri,cu inaltimi
ajunganduneorilacatevazeci de metri ) ; acesteinconvenienteale semnalelorinaltesunt
ocoliteprin tehnologiaGPS, carenu necesitaintervizibilitateintre puncte.

9-v',-
-

ar\

5{
/s .
-)q-
,. n,

+g:)ttt. iK
/'d)
\: iV,-zUnN
.-'-
-:)e+ ;'+p"..
\/,-

,' /\
-/ / ,--V.

I ; 7l\
- - =-

)r+
.'/\ -F
-./- -
lri / ',
ii \

fig I Reterurtle tlinnErhtie geotlezicatletrrdinelen IIi r O l- IV ( A ).nr


@r.
crrdnrlreteleitle r'rrclinulI
@

2 (cars8)
@ r(*",v"!
/
POfe=?iYP=?)
-'+
Punct*or,' P
tr
,- oeD. V p4rtd4orr-oAD.9
al
P(xe;f;{e=f )

{(x^iY^)
p oab.E// r OaD.iii
z(xrXJ A+U,jV,*t [43(&,Yr)
Y rJ

fig. 2 Intersestia
inaintetdp- punctnou-l fig.3 Retrointersectia@=punctnou ( P )
oeb.tr.
suntnecesare 2 punctevaitriO,G\ pentnrI - ordirrulV- punct stationabil- se vizeaza
@ calcululanaliticsi @ pentrucontrol. I pturctelevechi si se masoaraunghirile
oRb.=oeoiUutPAucfuuti I orizontale o,0 . y ,6 .
oa).ry _ _ -A o e b . G

r|Q

a
P olic o n rl T
A

?.\.no**[E

OR\.LQ
@--
oeb.Ti
oebv

a Dg;-tv

fig. 4 Reteauade drumuiripoligonometrice- cu patrupoligoane inchise(I, II ,III, tV )


@ - punct rodal poligonometric in care se intalnescmai multe linii poligonale;
6 - punctde drumuirepoligonometric .
RETELE DE RIDICARE
Au rolul de a asiguranumarulde punctenecesare ridicarilortopografice, puncte
aflatein imediataapropierea detaliilorde ridicat; acesteretelesunt formatedin puncte
si drumuiricarese sprijinain determinarea
de intersectii, retrointersectii lor pe puncte
din reteaua geodezicardeterminate anterior.
Densitatea urei retelede ridicarese stabilestein raportcu scopullucrarilorsi scara
de redactarea planurilortopograficesaucadastrale , dupacriteriilestabiliteprin
instructiuniletehnicede lucru.
CURS 9 r--@-a
REGISTRELB CADASTRALE

Dupa introducereacadastruluigeneralintr-un teritoriu administrative, se intocmesc


urmatoareledocumentetehnice:
l. registrulcadastral al parcelelor:
2. i'dexul alphabetic al proprietarilor
si domiciliulacesrora :
3. registrulcadastral al proprietarilior;
4. registrulcorpurilorde proprietate;
5. fisa centralizatoare,partidacadastralS pe proprietari si pe categoriide folosinta;
6. planul cadastral
Fisele corpurilorde proprietatesuntdocumentecarecontin datelede intrare inbaza
de datea cadastruluigeneral. Documenteletehniceale cadastruluigeneralse obtin prin
prelucrareadatelordin bazade date.
Orice informatii graficesaualfanumericereferitoarela un bun imobil sepot obtine
prin interogareabazeide datea cadastruluigeneral.
Documentelecadastrale se intocmesco singuradatape supportde hartie, !a
incheierealucrarilor de cadastrugeneralintr-un teritoriu administrativ.De regula,
registrelecadastralese intocmescin trei exemplare,dintre careunul sedepunela
consiliullocal si douala Oficiul Judetean de Cadastrusi Purohcriatein'tbiiia:i. un
exemplarpentruarhivapropriesi un exemplarpentrubirout de cartefunciara.
Fisa corpurilor de proprietate(anexa9 )
Contine ( exempludin anexa9 ) :
Datelede identificarea bunului imobil : codul SIRUTA( 179169 adresa(str. Silvia
), ,nr.

o d ) DATE REFERITOARE LA TEREN ( tabet


)
- nr. parcela- estepentru4 parceledin cadrulbunului imobil ; dacasuntmai mult de 4
parcelese completeazaofisa suplimentar4sause extindefisa ( se urmarestetabelul
);
- categgriade folosinta( col. 2 )normativulANCPI prevedginregishareaurmatorelor calepi:ii Ae.
{oiosinfa ' cod -_-d--
. T-

arabil A
vii V
livezi L
pasuni P
fanete F
paduri si atteterenuricu vegetatie
forestiera PD
ape curgatoare HR
ape stathtoare TIB
cai de comunicatierutiera DR
cai ferate CF
curti si curti cu constructii CC

I ( <r,rs 3)
constructil c
terenurineprductivesi degradate N

Daca cor?uf,/"t'?FJ*fikulte parcele( parcelq=por-rrunede terencomponenra a unui


,
corydza't"rid,'.1e
situatintr-unteritoriuadministrativ,avando singuracategoriede
folosiritasi apartinandunuiproprietar), in dreptulfiecareiaseiniegistreza
codul
folosintei- in exempluldinanexa I avemCC ) .
- co(Lgzup4-dsuu&e ( col. 3 ) - se au in vedereumratoareledestinatiiale terenurilor:

cod
terenuricu destinatieagricola TDA
terenuricu destinatieforestiera TDF
terenuriaflatepermanentsub ape TDH
terenuriaflatein intravilan TDI
terenuricu destinatiispeciale TDS

In dreprulfiecareiparceledin cadrulbunuluiimobil se inregistrazadestinatia


terenului- in exempluldin anexa9 avemTDI .
- suprafetedin masuratgri( mp.) ( col. 4 )- se inregistreaza,in dreptulfiecareiparceledin
cadruluiimobil ; suprafetelerezultatedin masuratorileeflectuatepe teren( se calcnleaza
din coordonatele X ,Y alepunctelorde delimitarea bunuluiimobil- in exemoiuldin
anexaI avem898,70mp ).
- clasade calitate.(col. 5 ) - se inregisffeza in drptulfiecareiparceledupae{bcruarea
bonitariicadastrale si numaipentruterenurilecu folosintaagricola;
- zona in cadrul lpcalitatii ( col. 6 ) - se inregisJrezazonain carese inregistrezicorpul de
p.op'iaJa+e .uTT de pozilia centralacbtreperiferialocalitritii( suprafeiefeain localita,tise
in
rmpartin astfelde zone) :
- mentitttli- ( col. 7 ) - locul undese pot facemici adnotaripentrucazuripartictrlarecle
situalii.
Tabelul se incheiecu totalul suprafetelor- in anexag -> g9g.70nip.
. B ) DATE REFERITOARE LA CONSTRUCTtr
Se completeazautttnaiturdeeista cladiri / constructiicu caracterpermanent.
- Irltrmarcorp cladire/ constructie( col . I ) : fiecarecorpde cladiresauconstnrctiecu
caracterpermanentsenoteazain ordineaimportantei( de regula cu c1, cz ... ... ( vezi schifa
corP'rluidepropriefate )
) , iar in fipdse inregi#eza in aceeasiordine:
- Denumire (col.2 ) : se exprimein c,rvinterolul ( destinatia)corpuluide cladire/
constructiein cadrulcorpului proprietaie- in anexaI avemjn oidinerATELIER
|e
MECAMC ( Ct- poz. 1), LOCUINTA ( Cz- poz.2),GIIEN'A ( C, - poz.3 .
)
- Sup r a fataconstruitalasol(mp)(c o l. 3 ): s e re f e ra la s u p ra f a ia c d e s e n a t a rip e s o ld e
zidurile / structurilecladirii / constructiei; se calculeazadin coordonatele X ,y ale
punctelorde contur,coordonateobtinutein urmamasuratorilortopografice.Se exprima
in metrj patrati ( mp ) si se inregistrezain dreptulfiecareipozitii dinl*"t- in ex. din
anexa9 averqin ordine312,50mp, T46,20mp, 15,30mp- tabelulseincheiecu totalul
suprafetei construitela sol ( 474,00mp ) ;
- Cod grupadestinatie( col. 4 ) :'fiecaretip de cladiresaucanstructietrebuieincadrata
intr-o grupade destinatiecareestecodificata; se au in vedereurmatoarele destinatii:

2 (c.rrrse)
@

cod

. constructiide locuinte CLbd


constructiiadministrative CADJ\4
'
. constructiifinanciarbancare CFB
. constructiicomerciale CCOM
. conctructiipentrucult CCLT
. constructii pentrucultura CCUL
. constructii pentru invatamant CI}N/
. constructii pentru sanatate CSAN
, constructii si amenajarisportive CSPO
' constructii pentru agrement CAGR
. constructiisociale CSOC
. constructii industriale CIND
. constructii de monumente,ansambluri
istorice CMASI
r constructii turistice CTUR
' constructii metrou CMET
, constuGtii edilitare CEDIL
r constructiianexe cAlqf
In exempluldin anexaI avempentruCr - ATELIER MECAMC , deciconstructie
industrialdCIND :Cz- LOCUINTA+CLOC;C: - GIIENA+CANEX .
-Menfiuni( col.5 ) : seinregisfteaza
situatiiparticulare
etc.

e-lb- = eat^b".fr- i vJ-:cftnr.-b d e"Q.1,:f?1"


Cf-S = "e/rr'\6"F'o-e;,-r&.'{frre- '/ S"t.J-&

@
A

3 Cars s)
C.;,
( Jo/

CURS 10
r-GJ--]
FISA CORPTILUI DE PROPRIETATE
( continuar-e
)
. C ) DATE REFERITOARELA PROPRIETAR . +,+b
- Nr.crt. ( col i ) : sturtrezervatelinii pentru4 proprietariai unui corp Je PtP$fit-ftI5
frecventain cazurilede preluarea uneimopteniri- in ex. din anexag sunt3 coproprietan.
In situatiilemai rarecandsuntmai mult de 4 coproprietarise extindetabelul;
- Nume.Denumireproprietar( col. 2 ) : seinscriunumeleproprietarilor (saual
propritarului, dacaestesingur) pe linia careii esterezervata- estesituatiaproprietarilor
persoanefizice.Dacaproprietarulsaucoproprietarii(mai rar ) suntpersoane juridice se
inscrienumele/ denumireafirmei , societatiisau ce forma iuridica este( ex. Primaria
Mun. Bucuresti) ;
- Domiciliu / Sediuproprietar( col. 3 ) : seinscrieadresacompleta;
- cod numericpersonalI cod SIRIJES( col. 4 ) : codulnumericpersonal( ex.
1440610400372 ) reprezintamodul de identificarea unei persoar€,ffrE putintade
confuzie; la persoana decedatapentrucarenu s-afacutsuccesiunea se inscriJ< decedat>
sila co lo a nacmentiuni>(col. 1l)sei n s c riu d a t e le d e id e n t if ic a re a a c t u lu id e d e c e s : i n
aceeasisiruatiede deces, candexistamostenitoricarenu au obtinutinca certificatulde
mostenirese va inscrienumeledelindtoruluicu vocalieclemogtenitor,. urmatde numeiesi
prenumelepropnielalului decedat(ex. Georgescu N. Alexandru, cu vocaliade
mostenitora lui GeorgescuI. Nicolae) si calitateace-i conferaacestuiavocaiie, pentnr
persoanele juridice se inregistreaza codul SIR{JES, adicacodul subcareesteinregistrata
in registrulpublicatde ComisiaNationalade Statistica:
- Tipul actului de proprietate.nr. si datainregistrarii/ eliberarii( col. 5 ) : se inregistreaza
toateactelecareatestddreptuldeproprietate, cu datelede identificare( numerede
inregistrare/ eliberare-date) : f; vanzare -

- Cod grupaproprietate( col. 6 ) : se inregistrezaindreptulfiecaruiproprietarun cod


literal careindica tipul de propiietate:

, proprietateprivatda persoanelorfizice F
.propnietateprivati a persoanelor juridice J
.domeniul public al statului N
.domeniul publi c al unitdtilor administrative
teritoriale ' L
.domeniulprivat al statului S
.domeniul privat al unitatilor administrative
teritoriale A
- Suprafatadin act ( col. 7 si 8 ) : estevorbade suprafajaterenului.respectivsuprafalS
construcfie( unul saumai multe corpuri) , cladiri caresegasescinregistratein actele
care atestadreptul de proprietate.Exista situatii in carein act se precizeazasuprafata
terenului, se mentioneazaexistentauneiconstructii( saumai multe ) , fara a se precizasi
suprafatada terenocupatade acesteain cadrulcorpului CsPropriffiE"^tu situatie, lipsa
marimii suprafeteiconstruite( in act ) se marchezacu un < X > in coloana8. Suprafe-tele

I ( crrn lo)
rezultatedin masuratori pentruterensi constructie pot fi diferitede celeinregistrate in
actesi se inregistreaza ca atare.
- Ivlodulde dejinereteren/ constructie ( col. 9-10) : poatefi o delinereexclusivasi se
marchezacu <<X > atAtla terencht si la consinrc,tie : poatefi o
detinereexclusivala cottstnrctie. asacunl seintamplacu proprietariide apartamente din
blocuri( fiecaruiproprietarii revineo partedin teren- indiviziune: dreptde proprietate
pe ceredouasaumai multepersoane il au .pecoteparti asupraunorbunuripriviteca o
totalitatenediviZae)-se marcheaza cu (( X > in dreptulconstructiei( apartament ) pe
coloana<<exclusiv> si cu alt < X > in dreptulterenuluipe coloana< indiviziune>
(situatiein carepe actulde proprietate figureazanumaisuprafataapartamentului nu pi a
terenului- partede subconstructie )
- Mentiuni ( col. 10 ) :se inregistrezaunele acteauxiliare(ex. in anexa9 esteinregistrat
actulde decesal lui PopescuDinu ), carelamurescdiversesituatiiparticulare, precumsi
uneleobservatiiin acelasiscoD.

NORI\{ELE TEHNICE PENTRU INTRODUCEREA CADASTRULUI GENERAL,


emisede A.N.C.Piin anul 1999,prevadurmatoarele,privind identificarea
proprietarilorsi a situatieijuridicea imobilelor:
- operatiade identificarea proprietaruluiconstadin inregistrarea persoaneifizice sau
juridice , titular6a unui dreptrealasupraccrp'*liri ria bropnela*e ;
- inaintede inceperea actiuniide identificare i proprietarilcjr, se extraqdin Registrul
permanental populatieilistelecu numelesr prenumele , codulnumericpersonal, si
adresatuturorproprietarilordin teritoriuadministratil., senformevidenteide la politiesi
Consilitrllocal:
- datelereferitoarela proprietarse inscriuin fisacorpului4e Prop',-ieto-to
Datelecu privire la identificarea proprietaruluise preiaudin buletinui/ carteade identitate
a acestui€ . In situatiilein careproprietarulrefuzaprezentareaacestoracte, in fisa se
mentioneazarefuzul si pentrurezolvare se solicit6-.pijinulConsiliului local si al poliliei .
In cazul in carenici cu ajutorulevidenlelorexistentela primarie si politie nu potefi
identificat proprietarul ,in fis[ se facementiurea< Proprietar
neidentificat> .
:-#tt*rpului
cle propnefafe- sa i,,rscn"q arrr.rih'."& Ao-*e-,
a) numele',prenumeleproprietaruluisi cod numericpersonal.Acestedatese
comparacu celedin listeleextrasedin Registrulpermanental populatiei, in cazulcand
acesteaau fost obtinute.Pentrufemeilecasatoritesauvaduve, se va inscrienumelede
familie dobanditdupacasatorieurmatde numelede familie avut inaintede casatorie(ex.
IonescuOrtansanascutaRaducanu) si codul numericpersonal. La inscriereaadreseide
domiciliu sevor preciza datelenecesare expedieriicorespondentei postale, mai ales
pentruproprietariidomiciliati in altelocalitati decAtcelecuprinsein razateritoriului
adminictrativrespectiv;
b) situatiajuridicaa imobilului: denumirea actuluide proprietatecu numarulsi data
eliberarii, cota din proprietate unde este cazul , suprafata inscrisain actepentrufiecare
parcela, corp de proprietatesi constructie,dupacaz.Inscriereadatelorprivitoarela
situatiajuridica a imobilelor aflatein proprietatea persoanelor juridice se faceconform
specificatiilor din actele normative sau a altor acte in temeiul caroraau dobanditdreptul
real supusinscrierii . In cazul in carenu existatitlu de priprietateinscriereaseva facepe
bazaposesieiexercitata subnumede proprietar, la dataidentificariicadstrale precunrsi a
unei declaratiipe proprieraspundere a persoaneidetinatoarea imobilului . In situatiacare
un imobil estein litigiu in cursdejudecat4pe fisadatelorcadastrale se facementiunea
< imobil in litigiu > si se nominalizeazapartile
si obiectulacestuia( liti-eiului).

z fcrws ,to)
Au=Y-+\3
I i.:l I

-c.il
.3
.lII-l '-al
|
'-l tl
.rl
i
I o,
I' I ar'

' l | , .rti
o i |I :+'
I
r.!l I
o l I lr- = lr 't
tnl I ts ol *r
<l li:
'l la a
d-1 ul
vl
,l ii-i- I E
.::
<t
>(
E |-.(
i:
I I F

-) 5--l: tJ
=
l=
f,
-_l I
I i
{
-,( 1
J'
+ e -'J
'- : El
I
ao xi
q
i c
E
cl
E.
.= s:!l- I
c=
z c
tlj
-J
F

g
__L (JE
--i
()
J
d
.) .9
e=

ci
?
II e
tt{f ..
t ti ..
z ; .z ) z .|{ ac I
;* E
t- :al 4
c o
= o- l a a'
Lr) .n (> :
II s'u S- ^
€.! a
l{
I
L.E
c\ \c \
\ {x a-
ae
5 >. q

F- g.- q
fi)
\
I Fr
EL

*'E ; s
ot
c- l-

II
I
ol lr: iipE a
f*Y
i\
Loi t{
!;- o-t
co
<P
co ll II e-

@
l-"
c\ L] o *'i
: -<l I Eg
a\
F{
z i- 9 I
o9

r-\ ,l
-'l
'E.r a 'lI z
I il
:l x q t- ,< .3 'S
E*
N .:

P u
:l r a 3

I
og

6 r ,,
a\ I
; UJ .rr*$-
II
iI
./
rlj
l,)

J
(, i
I
:=l
Fi
O14

.i ;
:-!'
:1
v;"
'- 4

<i
'- |
_l
//l
.l
-5
f t !
(J
d
!J
<I I
I
I -a
\
\: i=

YI
i
:v,
l,O
L
F v4 -
ri4
\ ti
I :- *l
o
I >zJ la

-l P; qJ
,>-a
ol I €
*t)

c, ar
\ \l
*l
}l i
A
o: ? 6 !ol l-e-i
z\ -l ^l i-: c <l ' 3-e
vl U
I ll
L
!i5:
zee
I t- rl r +T EE
L

II Ql q''

U il .::
l\ :93 t
-D
'o
R
a =J

o
.D =L 't) q
rio
.-s
t:
U
co
cl
Ed
g3
L'

+- t\o
<
9J.
o
d Trt
.9
tt

riq)
s.s
,-
o- lc,l
r{ --(
e
o .a
ql fi9t .E
o
z
'tr 2:
UI .t
p)l tn
z J
s
d

rl) 'd
L
4l
I
It
-o L
zo a 7
q
.y
J
-t
I
I
a
\n
(R
.A It
3 (J
A
d o 't
I€ v)
rl.l
g7
t)) o
I I

.a
L
z z
a,
1
a
H
&
o

i o

.F co

c*?Lt,o
AHEYJ {

ll
II
tl
tl t
.t
tl
tl
tl
tl
II
2

tl
tl

JI
tl P . r '; 2
.HE Et
E-<
{l
JI
ql
ql
5 ;
.rE
ql :{
=l J
g€
iL =E
€E
:.e
c\
g3 =7
<E ? .!
=I
=E
L! .l

5:U! :c
EL E 6
€C a
t E
ftj'
Ar c
3z" z z .l.r
EI
i4 ae
L =C
\ t r=-
c !!
Lr
iJ :.3 c
q \ ,
ct
9
F
\ Ql
q

ai s-
I T\
I
l.r q
E:
I q Irl
gi
F]
c: .l 3r
a
r..
tt
q !B
I

te
N
Lt
z It
=
I c
kl I !i
n< I E
3 a
'lt
I

trt
F
n< q
E.;

sE
r-\ {= !e
q k:
q
5:--
A!

s p €.E

s
-Da
.eg
t€

q, 3
I

a< F

o I

U
tg r a

t & zz=
H !*
ta
t!
'i$ El'

=
F.
:(
J'.9Ys
g t$ S
J

.t
T

A
e
a

$= j;j
R
!
I
aa at
.E
o
q .t
F
r{] e
c

a
\ l l r{
N
aal {d '} ,u J
a

>

E
oi
xl
r;
*l
";{ *$ .E
B
e
c
9
d

I
;\i
XI
11t$ 2
B

j.5 e i
L
I
.t
.E e
!
a 3
.!
6
t
a F i. z
a
.I x
c rn g
It
o
€'
o
g?
F I o zJ
r{4}J
F'qq
F )c! ANFKA, 3 A
€g! r-
,5 sq \o
:d r6t 2 --
=)€
F-
a.l
= \o
AE
AE
j
tq)
:=€
Ft ec
F o'S
U
5'E F tro.
.F = y=
be
U = (u
ov
F B -o €q)
€( EpE EO

;) AE c.5 F-+
L
q) 9p
=q)
F C)L. L
(.)
ttr a bE U'
q)
dcg

L: F ^()
{o t
q,
a
q)
V)
tt c)
o9 o q)
\J c( (,
-i
F (,
Fi
J
-qJ
a U
;
r{; 5'; I

r4r
^ )F
4\*
:
= bE t=
or=

I-t
l-

r-
zq) tzr ,-9 q
$i ;
o

F GI
tro
U';r ()l-
6p9
&a * F at
0)x . E.E
<Q
lr-F{ 4
E tsE
d)(gL

&c t ol F v o.
I-li - L €E a (J Eor-g
/ Ci
ll( CO
^.J (, Fc= tr

<A
\d
U) a. =e g)
cn
o)
u= aE
a=:
I
ii< =
>-:f
Z4 VT >

€ iE
iU
.-. F.
EFF
vl - 1.- T
/
l-t O\ 3 \ =q)
't .. F tr sJc t-
{. d !qJ
I r\
r-'r tr * c F* v \{

\
S =-
A
rre
ah '. - A v
F- a.=
1tr \E
z ---!
U
I 0,)
Fi
lr q) i: o\ z q, il o.
do
oo F (u
tr q)
= C.l = c.i
tr
F-
tr
t^' F t^'
F 9X 9X
-C) 0 L tr
Nc iis
L F c)
L - :> c\ U) >> c.l
t
- I i
() C-J q,) C) a.l

(J 6*
U)
(u
L
=:
(,,
=:
: ss c1
ss c.l
QH
F:
: UA

li
*tcE .j 's )
a):
9 !
E tut[f
q) F q)
.-cE|.l L V, Li
(q)l €
cE
&
r-t
2.
d)
lr-
c) z 2l L
dJ C)
6J r \ n
* LV
.' H
()o L ()o
<z zz ZZ
GENERARECPV ].4.T6

indivizl corespunzitoare
La datele referitoare la TEREN se introduce cota procentualtr teren
(seia clinfisa colectivaa blocului):
apafiarncntului
iDatr cadacralc FrtttEnt

Adrerainofti - --

Judcut fonueu*ra J Tirataa feut-evanouu :l


Tcdui.l#rdiv Oen"urieaeroITIF
lTArry,icre I
ldravilan f-l- Eun f- * s"*u l---F-
* patarrnfl 0-
Loc*eica
[rae*;'t" 3 erai f ,
Tip a.rbunlato 11 Numau-hrnlate-
Iui"'o J dninisbativo
adniistrdrvo

ry t* snrufd! dh acle f t51s


Totclruprdatanacutda [TI5- h

Date referitoare la aParlament


lir corpclaAe I DeMriI;

q Totc u+ral*adin actc [---il- m i


Total srprCata natur*a [--T'-

apartament
15.48- repnezintii cota procentual[ teren indivizi corespunzdtoare
Aceastavaloareseobtine astfel:

G."fr'€ mr-ut"ta a cladCi dh cart face pa::l apananr::::u:

6E .100
15.48=
{19

unde: proiectiei la sol a aparlamentului


68 - suprafa!tr teren in indivizn corespunzatoare
blocului din careface parteapartamentul'
439 - Suprafa{tr parcela de teren corespunzdtoare

ZJ
II]M
fehruarie 2006
6e-',

CURS11

REGISTRELECADASTRALE
{-{G}-1
1. REGISTRUL CADASTRAL AL PARCELELOR

Registrul cadastral al parcelelor contine situafiatuturor parcelelorcomponenteale corpurilor


de proprietate din cupriirsulunui teritoriu administrativ9i se intocntesteun raport pentru
intravilan sau extravilan.
Dupb cum se stie, numerotareacadastralase face separatpentru extravilanul,respectiv
intravilanul unui teritoriu administrativ. De aceea,codul de identificare al unui imobil, la
cautareain baza de date a cadastruluigeneralestecompusdin codul SIRUTA codul extravilan
sau intravilan reprezintanumarul cadastralal acestuia.
In aceastaidee, Registrul cadastralal parcelelor este prevazut cu locul de inscriere a
acestordate de identificare.
Astfel, (anexa10)in coltul din stangasusal paginii de registruse intllnegte:
Judetul.......
Teritoriul administrativ BUCTIRESTI
Cod SIRUTA 179169
Cod intravilan/extravilan 2
. Codul SIRUTA se exlrage din "Registrul permanental unitStilor administrativ-
I

teritoriale".
. Codul intravllan:2
. Codul exlravilan:1
Examinand exemplul din anexa{0- numerotdrein intravilan- se constata:
o Coloana"0" - masurareextravilan: numarul(ordinea)de inregistrarea ccrputui Ae
proprietate ., asacum aparla registru. oror"netata
o Coloana"1" - Numarul cadastralal cQrpu{ui-del r: continenumarulcadastralal
fiecarui atpde^*^ _4ifr_,f+travilanul(din exemplu; poate fi extravilan) teritoriului
administratiu i?r-C#Stffintroduce cadastrulgeneiat - in exemplui (anexa4C):
2678,2679.
. Coloana"3" - "Cod grupa proprietate": se indica grupa (tipul) de proprietateprin
inscrierea literei-cod:
Cod
proprietateaprivataa persoanelor fizice...... .. .F
proprietateaprivata a persoanelorjuridice... . . ..J
- domeniulpublical statului. ......N
domeniulpublical unitatiloradministrativ teritoriale.. .L
domeniul privatal statului ........S
domeniulprivatal unitatiloradministrativ teritoriale.. ..A
. Coloana4 - "Cod grupadestinatie":
agricola.
-! terenuricu destinatie .....TDA
- terenuricu destinatieforestiera...... . ......TDF
- terenuriaflatepermament subape. ... ......TDH
- terenuriaflatein intravilane..
. .. .. ...TDI
- terenuricu destinatiespeciala. . ... ...TDS
ln exempluavemTDI fiind'corp Ae praprt-e,tate in Bucuretrtr
lTdt
\gjl

. Date referitoare la teren.


. Coloana5 - "Numerotareaparcela":
Un corp de pga^te.fi alcatuitdintr-o singuraparcelasau mai multe. dacaau folosinte
diferite. ' fr"pwefate
Reamintim ca se consideraca parcela distincta in cadrul unui bun imobil numai
suprafetelede teren care sunt mai mari de 150mp in intravilan sau mai mari de 500mp in
extravilan.Categoriilede folosintacu suprafetele mai mici decatcelede mai sus se includein
parceleleadiacentealeaceluiasproprietar.
Numerotareaparcelelo,in cud*lcorpu{ui .,.P*Gte::, dupa cum s-a mai aratat,cu
cilre arabede la 1 la n, urmate de simbolul categorieide folosinta,incepandcu categoriade
folosinta(curti-constructii).
In exempluldin anexa'10avem:
2678Din imobil: VasilescuGheorghe: 3450mpdin care:
1. Curti/constructii. ....750mp
2. Livada. .. ....240mp
3. V ie. . . 1 3 0 0 mp
4. A rabil. . . . . . . 11 6 0 mp .
2679Din imobil: GrigorescuV.Nicolae: 5400mpdin care:
1. Curti/constructii. ..1400mp
2.Livada. . . . . . 1 5 0 0 mp
3. A rabil. . . . . . . 2 5 0 0 mo
. Coloana6 - "Categoriade folosinta":
Se completeazadatele referitoare la teren cu simbolul categoriilor de folosinta ale
parcelelorbunuluiirnobil.

. Coloana7 -"Suprafata":
Se continua cu datele privind terenul, inscriindu-se suprafetele,in metri p5trafi, ale
parcelelor- inclusiv sumalor (suprafataintreguluibun imobil).
Date referitoare la constructii
Uncorpclep.opnela{e:poate avea,unul sau mai multe corpuri de cladire/constructiecu una sau
mai multe destinatii Se au in vedere numai constructiile cu caracter
permanent,iar fiecarui corp de cladire/constructieI se atribuie un cod alcatuit din litera C
urmatade un indicenumericde la 1 la n (ex.: Cl,C2, C3,....).

. Coloana8 - "Numar corp/constructie": se inregistreazacorpurile.

o Coloana9 - "Suprafataconstructiela sol":


Se inregistreaza in metri patrati suprafata delimitate la sol de conturul (soclul
cladirii/corpului) * determinatede coordonateleX,Y ale colturilor de contur -(pentru fiecare
corp de cladire/constructie).

o Coloana l0 - "Are grupa destinatie"


Se inregistreazasimbolul (format din litere).de incadrare a corpului/constructieiintr-o
grupa de destinatieprevazutade normativulANCPI.
. coloana l l - "Sectiunede plan": pro>richate
Se inregistreazasectiuneade plan (sau sectiunile daca corpul de' sd desfasoarape mai
multe sectiuni de plan) in care se gasette corpul de propriefafe - este
vorba de nomenclaturafilei de plan cadastral,pentruscarala care se lucreaza.
In exemplul din anexa40sunt prevazutefoi de plan cadastralla scra 1/2000;proprietatea
(corpul de pr") de la nurnarulcadastral2679se intindein douafoi de plan.

I {c-rrrrSt{J
. Coloana12* "Numar partidacadastrala":
brornelata
Se inregistreazanumarulpartiedeicadastralqClLcare faceparte corpul det i#Cgistrat,
partidacadastralafiind sumacorpuiilgrdePrcPn$'Fapartinaceluiaspr6prietarin cuprinsui
unuiteritoriuadministrativ(comunal,orasenesc saumunicipal).
o Coloanal3 -"Mentiuni":
Esterezervataunor not5ricu caracterparticularprivind corpurilor dta pr"pri€hfe-

fc.tras {}
k .1:: :..
-, . :

r,l
\ "'{
2, N , "S
d€
Jo ;irT
al
N N :tro
E..E LO : 9:
x JqAr '
z zA CD I oi-
--i s' n
l =l
I
l, r=t b
\) .r t cl
4
lia € dr O
.Jt v
-z\ -A o
a o
s-?

X
O
/
tu c) r rtJ
L=
oa5 o I
o o a
!; J
6C -J
() .,)
U O
F(
A z
v
{
f
9s
tI €st
iEs 5 \s t\ cO L()
,-t q\ cN tJ1 AJ
tl
.q.
.<-
cr) <ri- 6) (t a
3- e <- co
!.1
\J
u

n( c.> i?
<. c\J $J oO
E:E
!4 4 O L) () () L)
{ zzJ=
\.1
x .i^
CI o O O
o
a o kr
o
*t r I.lri
t-r) o
\ ?t ;i
-l
.i -5
.<)
Y c-l ;q
Ljt

F
t\
% ire € \c d <)
\
: -!
€e O J d J --/
-|
UE
\i

$
g

cE
z2 Y)
ry c4 \ r' .()

{
\J
g
!\
Ee
L=
q!:
s'l i
!t
4)
.F
ft)
\i
OO
t- |-

U F$
H srE (.)
lr
I

n( ;g
v a.
LL

' d *co
,ni
9:o, :
:
u {:- :
=|!l
EP
u
*sf - : {, \0 0
rs ltr
t'x
5:so
9:;N:
; -D*
lU.<
r.
.oe
It

L.:
al
!$
,Pn.f
I

6e
ET I

+,2
>.ql 6
9

E:E
.0.9
. '= E

6d
::=:T -? E -
a Ci.' J

:5 i!
.6F.=
'=
:.? xb
ht
Fr Gt
EEEi E-
qg'
c.,l 3
F-
(9
c!
3
F

3Q q. >
er E- -
1 3 L XX
= .c,;1 X
z.d =- o-J
- :5 .vv
€v

CURS12

2.Indexulalfabetical proprietarilor si domiciliul acestora

Scopul principal al indentlui alfabetic al proprietarilor este acela de a permite


identificarea partitlei cadctstrale a fiecani proprietar in regi.stntl cada.stral al proprietarilor.
Acestctestedoamtentul careface legatura inn'e regisnttl cacla.stralal parcelelor si
registrul cadastral al propri etari lor.
Continutul acestuiregistruesteprezentatin anexatl; datelesunt culesedin anexa_L("Fisa
bunului imobil") si din anexat0("Registrul cadastralal parcelelor").
In coloana6 - Pozitia si paginadin "Registrul cadastralal proprietarilor" se inregistreaza
in curent (pozitia) si pagina din Registrul cadastralal parselelorin care se afla inscrisapartida
cadastralaa proprietarului.
3.Registrul cadastralal proprietarilor

Registrul cadastralal proprietarilorcontine partidelecadastraleale fiecarui proprietar,in


care sunt inscrise toate suprafetelede teren ale parcelelorcomponenteale bunurilor imobile
atat in intravilan cat si in extravilan.
Continutul registrului esteprevazutin anexa1?,Datele,care se inregistreazase obtin din
anexa3.10si t1-
4.Registrulcorpurilor de proprietate (bunuri imobile)

Un bun imobil (corpul de proprietate)esteformat din una sau mai multe parcelealipite,
care apartinaceluiasiproprietar.
Registrul se intocmesteconform anexei',l3.
S.Fipa centralizatoare a partidelor cadastrale pe proprietar si pe categorii de
folosinta (anexa 'tk).
Figelecentralizateale partidelorcadastraleconstituedocumentelesursepentru intocmirea
situatiilor statistice de sinteza privind terenurilor , constnrctiilor care pun la dispozitia
autoritatilorpublice.
In figa centralizatase inscrie suprafatatotala general pe fiecare grupa de destinatie a
terenului, detinuta intr-un teritoriu administrativ.
Fipa se intocmestepe tipuri de proprietatesaugrupe de proprietariai bunurilor imobile.
Astfel de fipe se intocmescle nivelul teritoriului administrativ comunal, orasenescsau
municipal si pe total judet.

Nota:
Numerele de ordine date proprietarilor in indexul alfabetic coincide cu numerele
partidelor cadastraleale acestoradin registrul cadastralal proprietarilor.
_ ...:_ . . - ; . i: :.. j, _ij- j . ,
t - - ,..._
f
t'

x
z

al L
E ac
cr'j 'c
€ :!€
gs
.--.1 -
o=L
aLA
eLq

n< N C&C_

"a
o9
*4,

{
\
a(
:\

N*
O!a
TR
qiQ
q\) =- q i +

\t\ - rlEl
\a: { I
I

f r \J-

F! ll"
col1
HH .\L rll
E le
r(E
t\Q
=-j
:e5.i lls
5d F -\.1 !
JO L, C.
d l-9
314J
\\ . gt5
s
X
* 7l

d13
rlfi
s

kI
a

Hi- i
I;FT - -ai- t''

'oE ^-.!!
) ot
E E.:
r= e
a .>
L.€
rL
z6?
.a .HA

: .E:!
: €i!
. €F.-
t? P q
-.Fr( !
;.67-.=
i';=s
€i36

to;;=,*.,.i.*.
.l tlt . ! : -i : . . 1 : -1 : .
' 'I:'

!
l-
runrlur 1,9 !.i
!

ucl drp runrl l 5


I
c.J
r l r.\P l t\:\usl t.\ul l ut I I
I
poJ I l

a
I N :N t
v_ i
!,1
J unl tr .r l D ul
t
ii
t;
I
I
a zi--r i ,i
>-e i.
=i .rrsnrlr3 !- >4yi t

F
Jo <,i
r4i
rrluuttsap
F qcin:ipo3 J {l
o
(.o
c( 1dui 1os
glrnrsuol
c1 l. o \ L-n

o
...l
rleJudns:-

ills nnsuorirltP9ls I
:i
rn

I\r d:oc rg
q I
I -;Q;
ii
I

- runi2t,\lPu I I

*i+
a\ !
ts >3 I
LIl .rrsnrlrS >( * * i I

-l
\ I

€o t-Fo? o
o
i(
A
\
a
z (d ur!
clBJ!jdnS
i$i \9
ln
g
o
o
s2
d i

- t\
q
\
F
gl utsolo.;
ap ut.toi.rie3 Jri' + ll
J
it;i
i!

.-l
J dR u!ts JP
gdnr?po3 5iz i6,A +i!
€to
t-! t- '.ts1 b
Fi r
r*
:ia
;L-
I
I
\ ir ;
91:::cd:1
-
) (Y -t-ot oq
i i*-:-- l iii
-l

ii
\ \.o
ts
ts
l !qogt!
tn lnunqF l snstP l t'Ji \i L \9 IE
u2 F, ff

\
\ r$*
s
\) rnlnrol eaJrunus(y[!olut
_7A
gT -b-.
{
Inl nunqD strpv it 'd
b }€ 3
F fR -
F{
ata
X .$-
\i arunudordgdrut Po3 lJ-
()
trl
g
I

VInUISporlpuosicd 0!YJrrofil I

Jlrrutnu PoJ

relrtrdord
3rrunuJ(ut|tlnN
3) I
I

{ ,P
-o o=-<
' t-t (J\

!l rl sspE , gP l ued
'rN
--c{
.\O
V)
!

ts
:? 'ljl'lN
caf
s-

,4,

F{
F{
l(
t\
lr)
\
F(
a.
o
n(
A.
hl'.
\t
c(s
d=
{^ + :
\:
F<E
Di
a .S
tr(s
o
U
{
5
F
t\
R
.u'
trl
-
n(
:":
.di'
ul:__

,8t;
.- 3:'
;4is,
=(t?
- rlrh '
.J ? .
:.= :
:€f
. €F

l= D
:'.= E
3 ga
€'E o
= .!.?
x
o @

tlj
J
<,s ct
F z'
at a5 _-
<o
r JJ
g
o
<o
()L (l)

c uJ '-6
oo
UJ;
e 5
F(,
0
gut a

<F E
. o-<
<() o
urH o
c,
< lJ> o)
o ,<l'
sa
=F
o

Ju t c
<=
E
f9o-r 9 $o
=O
(Eo
, Llt
,x o. o.=
'=E
E '=oi\

Ex
(!-
.-|E

= '(t

94
'=.E
c t^
- ._o
oc
-/ ot
- _- _o - :- r .- - ---. : ---- -. - --
-o
or o
bc
9€
5o -,'
-oo
p - *E q .....,.- =....
OoP
z.U,.

:
:
'-
|<
JO\
f,
i! t r ut
C) EE

i.
- r !o
l, li
n'A
L. t-
l ty'
; :i
@

CURS13

Numerotareacadastralaa unitatilor teritorialecadastrale

In normativulA.N.C.P.i .ltqqt, ca diviziunitehnicecadastrale aleteritoriului


administrativesunt acceptate:
- sectorulcadastral- diviziunetehnicaa teritoriuluiadministrativ, delimitatede datelii
liniare (cai de comunicatii,1p9,digu.ri),care nu suferamodificaricurentesaucarecuprindemai
n r ulte co r ? o r t de Frofnelate blipite.
- parcela- portiunede terencomponenta a unui bun imobil situatintr-unteritoriu
administrativ,avando singuracategoriede folosintasauapartinandunui singur proprietar.
In teritoriLrl administrativ extravilan s-au folosit pana la aparitia Regulamentului
A.X.C.p. I /1991 amintit,urntatoarele subdiviuniteritoriale:
:
- trupul suprafatade teren formata din una sau mai multe tarlale, care are un singur
posesor;trupul poate aveauna sau mai multe categoriide folosinta.In cazul in careterenul este
impartit in mai multe suprafetedistinctede catreapecurgatoaresaude cai de comunicatiecare
nu pot fi traversatede agregateleagricoledectt prin locuri specialamenajate,fiecare suprafata-
de acestgen constituieun trup separate,
- tarlaua:'este o suprafatade teren marginitade drumuri, ape,paduri, linii de cumpanaa
apelor sau chiar simple aliniamentece constituielimite de exploatare;o tarla poate avea una
saumai rnulteparcelealcatuitedin categoriide folosintadiferitein unul saumai multi posesori.
- dupa cum se constata tarlaua este echivalenta sestorului cadastral ; in
agricultura s-a fixat de multa vreme notiuneade tarla si estegreu de crezut ca se va renuntala
aceastadenutnirein favoareasectoruluicadastral,careva fi adoptatin limbajul specialistilorin
cadastru;
- desi notiuneade trup, nu mai aparein RegulamentulA.N.C.P.i.,totusi apare
ca necesaraaceastasubdiviziune de teritoriu, deoareceo societatecu profil agricol (chiar
asociatiilede proprietari)pot aveasuprafetede teren in locuri diferite pe teritoriul comunal si
acestesuprafeteconstituietrupuri;
- lotul : este o unitate teritorialaformatadin una sau mai multe parcelesi are o folosinta
anumecu caracterspecial:loturi experime.ntale, lofuri semiaciere,loturi zootehnice,etc.
Numerotareacadastralaa unui teritoriu administrativcomunal.orasenescsau municipal.
se face separatpentruextravilansauintravilan.
Unitatea de baza in procesul de numerotarecadastralao reprezintabunul imobil , iar
pentru a usura numerotareacorpul de proprietate,se grupeazape sectoarecadastrale.(in
extravilan cunoscutesub numelede tarlalesi cvartalein intravilan).

CRITERII DE NUMEROTARE CADASTRALA A TERITORTULUI


ADMINISTRATn
!

- corpurile de proprietatese numeroteazacu cifre arabede la I la n incepandde la NV


spreSE teritoriuluiadministrativ;
- in cadrul unui imobil, parcelelecomponente(parcelaare o singura categoriede
folosinta , un singur proprietar) se numeroteazatot cu cifre arabe de la I la n, urmate de
simbolul categorieide folosinta, incepandcu categoriide folosintacurti-constructii(Cc).
- corcuriie d"rTlt;irtf, detalii liniare - ape curgatoare,canale,diguri, cai ferate,
clntnturi dosdte - se numeroteazaseparatin extravilan (ca de altfel si in intravilan); aceste
detalii prinrescun singur numar cadastralpe toatalungimealor (cu exceptiasubtraversarilor),
in fiecareintravilansi unul extravilandacanu existaintretaiericu altedetaliiliniare;
- clnd existd intretlieri de detalii liniare, se formeazatransoanecare primescnumere
cadastraledistincte;in acestsensexistao ierarhizarea detaliilorliniare,dupa"puterea"lor de a
detertnina transoane prin intersectareadetaliilor liniare de triangutaiiel'inferior",astfel:
(eremplein fig' t-)
ferateintretaiatede ape
"uit"
drumurilenationaleintretaiatede apesi cai ferate
drumurilejudeteneintretaiatede ape,cai feratesi drumurinationale
drur-nurilecomunaleintretaiatede ape, cai ferate,drumuri nationalesi de
drumurijudetene
drumuri de exploatareintretaiatede ape ,cai ferate, drumuri nationale,
drumurijudetenesi drumuricomunale(vezi fig.l)
digurile de aparareprimescun singur numar cadstralcu exceptiacazurilor
in care sunt incastratein rambleulunei cai ferate
cand un drum de exploataretraverseaza mai multe proprietatiele va primi
numerecadastraleseparate,in cadrulfiecareiproprietati;
i 5rOl cnel,'etate
al L
rP -urt det I agestea
primi numere in continuareanumerotariiin teritoriu administrativrespectiv:
- in cazul, Droprietatilor
rrr w(|r'(jL, iz
pr\rprrtrr.lrrrur rzula[c care au
sars au fost incluse la cgllmltarga
Iosr lnclusg clelimitarea ln
in supratete
suprafete
intravilanelor,bunurileimobile se numeroteazaincadrulextravilanului:la fel se procedeaza si
in cazul cand nu se poateface drumuirea"clara"intreintravilansi exlravilan,situaliiposibilein
uneiezone de munte cu uneleproprietatirisipitein extgaviian;
- parcelelecomponenteale corpurilo'dePtoPtBiE'Eusuprafete mai mici de 500mpin
extravilan nu se numeroteazasi se iricadreazain suprafetelerespectivcategoriilede foloiinta
ale parceleloralaturate,ce apartinaceluiasibun imobil;
- in cazul in care se modifica configuratiaparcelelorcomponenteale unui bun imobil prin
schimbarea categoriei de folosinta datorita comasdrii. diviz5rii. dezmembrxrii. alioirii sarr
numerelecadastraleale parcelelorse modifica astfel
- comasare/dezmembrare: dispozitia numerelor cadastraleale parcelelor a
c5ror categoriede folosinta a fost incorporata/s-a desprinsde corpu! de p.oprief"te;
d\vizare/alipire: schimbareadestinatiei,aparitid numeielol cadastraleori de
categoriile de folosinta concrete in continuareaultimului numar de'parcblaexistent in cadruI
corpului dg propnet+te propritefe porcrietate
- ln cazul ln care un corpcte' Sauparti ale unui corp de' isi schimbaproprietarul,
fiecare parte va fi numerotatacu un numar 6adastral,in continuare/ altui numar atribuit la
ultima numerotarecadastrala:
- un numarcadastralvechi( carenu mai estealocat)nu seatribuieunui alt corpdeprcRnetate
- t,
va rEmine inregistratin bazade date a cadastrului, deprop,'r"rp3"tir); '
la istoriculcorpului
numerelecadastraledin vechile cfirti funciarese inregistrazain bazade date,'la isioricui
-
corpului cre propriefate g :.;; _

\\

co\.I /<L ?vfrrefa'_.q .

2 (uue t)
CURS1 4

ASFECTEPRIVIND INFOR.N,IT\TIZAREA
CADASTRULUI

- Fiecareutritate administratii,-teritoriala se identificaprin cadrul SIRUTA extras din


..Registrulpermanental unitatilor administratir,-teroriale" publicat de Comisia Nationala
DentruStatistica: . r- L
corpc,la"-F*Ptliil?iuiauutizeaza prin numarul cadastral,care asiguralegaturaintre
planul cadastral.registrelecadastralesi inre-qistrarile din carteafunciara. Numarul cadastralal
bunr-rluiimobil este unul dintre identificarilede legaturalogica este baza de date grafice sau
bazade datealfanumericein sistemulinformatical cadastrului;
- codul de identificarein bazade date'este,,1"pentruextavilansi ,,2" pentruintravilan,in
situatiain care teritoriul cuprindemai multe intravilanuri(ex: o comunacu mai multe sate),
acesteavor primi coduri de identificare,,3" si ,,4";
- codul de identificarea unui corpl.3 rro;.la cautareainbaza de date a cadastruluigeneral
estecorpul din codul SIRUTATcodul de exiravilan/i,ntravilan si numarul cadastralal acestuia;
- numerelecadastralealecorputrilorCe-it"{"drt$fE pu.".lelor componentecare se trec pe
schitelesi planurilecadastrale analogicenu vor continecodul de identificaresi codul SIRUTAT
acesteafiind atribuite la fiecareteritoriu administrativin parte,
- suprafetelede teren ocupatede proiectiilela sol ale constructiilorpermanentedin cadrul
parcelelorcu categoriidefolosinta curti-constructiiapartinatoareunui :crc ie li se. va
atribuilitera,"C"urmatde indicede la I la n (ex:Cl, Ci,C3,....). pr"pn*t*e-
Vezi fig.1 curs 14: ,,Schemade numerotarecadastralaa sectoarelorcadastraleintr-o
comuna"
Se pornestenumerotareadin parteade NV a teritoriuluisi se continua,,serpLlit", pe cat
posibil cautandnumai in ordineacrescatoare,larS'intoarcerinejustificate(sectoarelecadastrale
de la 9-16 sunt numerotate,,prinintoarcere"obli-eatorie configuratii sectoarelor),mergandcatre
E si S s.a.m .d .
Ultimele se numeroteazaintavilaneleincepandcu sediul comunal si ccntinuandcu satele
din ce in ce mai indepartatede sediulcomunal(LJ:l4,nr:45).
F ig. 2 -,,Numerotarea corp uri ion de Prcttn*El?ruf sectoarelorcadastral e"
Numerotarease face in cadrul fiecarui vector cadastral,cu continuitatede la un sectorla
altul, se pornestecu sectorul I cu cocpu,l de nr.l, din NV spre SE si se continua cu sectorul
2, tot din NV spre SE. - -. . r--r- PrDfR$aTe-
In cadrul.o.pul,.,.ide-PmP^%ffiu acesteparcelecu categoriide folosintadiferite, se vor
numerota si acesteacu cifre arabe de la i la n , urmate de simbolul categorieide folosinta,
incepandcu categoriade folosintacurti-constrrrctii(Cc).
Fig. 3 - ,,Numerotareaparcelelorcu folosintediferite in cadrul corpului da proprietadl
Detaliile triaxe (ape, cai ferate, drumuri dosate, drumuri de exploatati!, biguri) se
numeroteazape masura ce se intalnescpe traseul de numerotare,respectandu-secriteriile de
ierarhizarecu efectede transonare(fiecaretransoncapatanumar cadastraldistinct).
In intravilan numerotarease facedistinct fata de extravilan.
F ig. 4 - .,Numerotareaparcelelr.rr intr-un corp deP%rtSiffi intravilanul rural"
:
157 numar'cadastralal corpului cle p.oprielate.
35, 37, 39 : numerepoetale
C|, C2: corpuridistinctede cladire o.opriefate-
l+4= punctede delimitarede corp 4e' (li se determinXcoordonatele).
S CRE MA
N LrruE Q/or*-T|q- s EctDAQ€ Lo
CA}'fiTrLALE
C.oM.V E DE A ,3U\. X
'
&*rt-tr-119:
(\

ehv
+
le

/,t ',
t:
-\# l-
/ !

l-
2a :
L

:io ,l

-h'g. g }-i**r-erot-area, eor.Furi0orrJe-propn!tr]te-


(r
'iu. c-dw.Q- A€€b;re[or Gu6rU
'od.idG-ia.
I nlroducerea cadastrului generol intr-un teri loriu adminislralit,.
t
---I
S CHE MAG E NE RA L ACU NUME RO T A RE A
S E CT O A RE LO R

4{rL ,itr,l
I
i
m',H|llE$-,fl,f
ig,t{JFlLg,rnril I
try+:/1-
I

+l t_l'
Ia]15l'1-;:iu,.,
I
t

I
I /L_lilL_rJ ^,
I
II o,ll i
/_:rEh,/t ?r f'ktlptlfuoll
I
I
I
I /F, E l ,
'Vtrl'/ffi/'lilffii/
I
I
I
I
i
I
I \t?/-r',R.-[-?'1i-tEf-\ i
i
I
I
I
[;V,'\D1Rp-;#tt
l\,- //\fl|NO )\ l!:--.:_.J,
i
i
I
I (\\,,/73ll',r[t,><'so\^l
,67,,i I
II
j
I
{
Y"b-]nd(1 '\Y('N/ i
I
I

I
t_ f'FL)t ''']
Fig.4.a . Numerotarea
cadastrald
a sectoarelor.

164
Parlea I-a Cadaslrul general.

ja it'
NUMEROTAreA
CADASTRALA
A COffiJRLORDE PRCFRII'ATE i
' "'

$ara 1:5OO

A
N
---*--l

r.ul
-->i
=
I
I

I
I
,ul
>i

l
i
I
/

I ara
J' - "

I
463
STR ZA M B I L E L O R
-Ll I

--i
465 1

I (+rr aeaI
It l --l
4I2r-1
L:\

Fig 2 o . Numerotarea
cadastrard
a corpurirorde proprietate.

165
I;
7c /+

ntr-- eb-tr erl-rn-


' '( 3. !f,o*rr"t*olea-
J-t'q. 4=cno*iut"r
t"(r.i*r" i* .*Jln*0 prpo., 6cJ*_propn-eteb.
\

tc,'.r*-lk)'",,_:_
Inlroducerea cadastrului general tntr-un teriloriu administrativ.

I
,
I
! , 4 /': .t
tf )
\,.
''''--'/
l" ^
./

NUMEROTA
REACADASTRALA
A PARCELELO
R
Scara1:500

lc c I

5y 3 396
L
1A

2A
5v6

1 a'a

) 399 lcc

2g 403t, U
q E
z
l
z
<5
o-
z
2A 4o4l
_l E.

z , " li 408
F
0

o
(t
N
Lr [' 22Ds S TR ZA M E ILE LO R
o
N

2A { + rr
4ro 2A

Fig Numerotareacadastralla parcelelor.

168
@)

a)
+/
.gl
zl
ct
-;fl ,,
*."t/o:

t57
dr,,,=
St r . V ti to ru fu r

hf.\ S.*.rtpt"t o r1or.*Bej/, t*f* -u*--


\r,Pry
t aL'ti''ir*vilsP'
f*filbof.

@
I

$,attr)
-
I n troduc er ea cadastru I u i g en eral in! r -un t er i l or i u admi n i slrat i v
-

J{umerotareacadastraldq detaliilor liniare.


Detaliile liniare care reprezinta ape curgdtoare, canale, diguri, cdi ferate,
drumuri clasate etc. se numeroteazdseparat, ca parcele, in cadrul unui
sector
consideratca av6.ndnumirul zero.

SC H E M A GE N E R A LA C U N TJME R OTA R E A E LE ME N TE LOR


LINI ARE

h
Intravi l anul l ocal i tati i MIR A J
S cara l :5000

N
A.lba

I=--i_
l l 4D s

29D F
lf uo' i/rro,

/i="='-|E,:,rl'"/,HU
It;---jF--/
I rJs
l Jr /-b r o
itrr--l:-l ll,"^llI ti
71

qllFr/ tl"'"
-__J
)s
=1
---.----_J
I ==1
.q-L!-L--ff'"fl"Il lt"

/,!,hhF ,olL_ i/4,eD


I )UlJs
\- I /
W --ri-*J] / ,seDs
'\.
t,)o"'/,i62Ds
63Ds//
63os,
l! /foF
F .l ':
/ 54Ds
ll "H']tr$:j l

wffi+,R
/6oDs i
lffii-Fi{ /!---lL// ii ll ll /{ l

ffi,=66
,)k7ll<(v*l-=,'*#t:j\
\Y\u,,'7'
\\\++qs- --u II
/[,,"xff*Kry.KJls
\\
';$J$('\12z\-1,," I
i
\\ );s-=4p{'vz'^\{o>z\, //' I

\i#'//*"'\igSr"' .../
h
n
i,,F=1*lD*:v{'
#il-=!-/ I \.,
"]
Fig. Numerotareacadastralda detaliilor liniare.

166
:1-fi5xA{0

n
o

.'l
Ef,
:tY
.'l

r)

,'l

F
a

U
.t
l--)

F.t

r-l

,,:
ti

i,

c
\ ;,6
/-
-f-
. t,,.r{l l J
-- +
'-'v
| ,J, r_ O
' 5,)r
,'
!r]. o
,. *'-
'ad';-
"a( v p
a J,'= ,-
v gl '<
L--
A\A
v .- v +
5 .ko x
r1l: <) (i
j --" ! 1.t

\
p
t< oa
n n/.

F<F
on
./ *1
AV
.t \
< Fl
,.i;)

I=i \J
\<t
q. <
-

F lCD
;l
p X
r--l

z
I

*
z
6
?,
><

rl
3 o
VI
v. z
F
o
o 3
<) Q
A\.l EX,I. {?,

lundsrn

srldrt ruulrrs

PCJ

.l rurPrrtiul

i- $--- ,
cl rn'F3
gl- .,--"t
rdlri DoJ
! |
a( Sf (d,",t*'
o
\)
I
nt0trlet rl.Jttdrs

I-rtD*-r"rtrrt
uor lll
q I

:lF. l- !l ,".tu',t",
lil ItEl "'"*-
o
l-
"E |
l..l
.r.r.r..t I
q f
|
tl"t,.p1
,t rpoLrrl
tCt"trttt
i-
f
{ I tdrrl teJ
\ pudaN
r+l
\
;Ft
ts Iq.q
rqrr.q ll lr!1rfrt'rll

'u2
\
a
.lF

U- l.lpel ts4!.Do'$.rl
Flrm{ r.,tY
H
F
Fr
e
()
rnrulo,l tdul tel

lrl
r(
,nr!rdeta
r!Pglnllltlro0

Yl0lli ,.ttFriura
Iprn rc)

i:
'. ! r I|ruaata
:- ! rr!!t€oDrril
:rL
::fi
-i.: ..
ta: 9
i5r
tF$rtrt Ittra aN
lD'rl(
I
lI
l+rE/r- t3

'e
2c o
o

a
o
Ce
N
ie;

F :=

o>a
) PS
=x
_=o

==F

!c :

6 .-
Y =!

.fi
c-
L' z-

f*
r-'l
'5

5d',
l

ub 6
:F

ya;: -'-
.l N
v:4

:-r

a) o
-
o
O
't fo
tr)
;) Foo
xoo
(J O.
F
(n
.9 0
(J h 5 tr j
E P)
14 560( <t

!1 :€
3 *3

7
-tlA qr ' - 6
Y

t'/
5" t
7:o

t.Q:
, 4(L
t qa
i an E;
-ra.y
E.',t a
N

'Qo IO

3*gC'?
tnP
z6
*xEr"'l.,(lp

.l

?z
ja

f;lH

SF
/,f

PF
{-
QCN
9-t 4
>x
rii
rl trf

t<A
>7 Y/
a&
r\F(
; r-'l
I
<t
I
vi-
: fv.

o
PI

!^:

'3
tl
i{L
,g )
aa s
,1 .- - . =
h o
q -i
nn
3pj