Sunteți pe pagina 1din 95

CITIRE DE PARTITURI

Prof.univ.dr. PETRU STOIANOV

Obiective Disciplina i propune urm toarele obiective: dezvoltarea la studen i a capacit ii de operare cu tehnici specifice, constnd n transformarea semnelor grafice n dat sonor pe orizontal , n toate cheile, inclusiv n vechile chei corale; dezvoltarea capacit ii de citire ordonat n acela i timp pe orizontal i pe vertical , n sisteme de dou , trei sau patru portative, fiecare cu informa ie diferit , n chei diferite. Competen a astfel ob inut se constituie n baz pentru anul urm tor de studiu, cnd n baza asum rii principiilor citirii n chei pe dou , trei sau patru voci studentul poate realiza transpozi ii pentru toate tipurile de instrumente i pentru toate combina iile posibile ale acestora. Semestrul I 1. Con inutul i obiectivele citirii de partituri
CITIREA DE PARTITURI fiind una dintre cele mai complexe discipline i, totodat , n egal m sur , o disciplin muzical de sintez teoretic i practic 42, este un curs de sintez teoretic , avnd ca obiectiv principal studierea modului de codificare i decodificare a partiturii generale, fie ea coral , cameral , simfonic , vocal-simfonic sau de muzic destinat execu iei scenice: lirico-dramatic , dans (balet). nsu irea teoretic i practic a acestei discipline l formeaz pe muzician, nzestrndu-l cu acele calit i specifice care l fac capabil s deslu easc i s n eleag integral i profund sensul operei muzicale de orice gen: cntec (pe mai multe voci, inclusiv instrumentale), cor (a cappella, cu acompaniament sau cu soli ti), aranjament instrumental sau vocal-instrumental, lucrare cameral sau simfonic , vocal-simfonic Giuleanu, Victor, Prefa la Citire de partituri. Studiul cheilor corale. Texte muzicale din crea ia romneasc i universal , Bucure ti, 1983, p. 1. 166
42

(cantat , oratoriu), oper etc.; ca atare, de aceast disciplin nu se poate lipsi nici un autentic profesionist n formare, indiferent de forma ia sa viitoare. Fiind prin defini ie o disciplin de mare complexitate n care percep ia vizual , audi ia intern i realizarea la pian a reduc iei structurilor sonore ac ioneaz simultan i sincretic, n continu i permanent poten are n scopul restrngerii tuturor (sau ct mai multor) linii melodico-ritmico-armonice, fixate prin semiografie clasic i modern (sau n combinarea acestor dou tipuri fundamentale, cu toate aspectele lor particulare) citirea de partituri contribuie n mod nemijlocit la formarea personalit ii creatoare a muzicianului cu nalt calificare profesional , cu activitate n aria vie ii cultural-muzicale sau a nv mntului formativ. Ca atare, ea face parte din programul de studiu al anilor terminali, mai precis dup primii doi ani de nv mnt muzical superior, dup , sau n paralel cu, perioada n care studen ii au putut face cuno tin cu studiul cheilor corale la disciplina Teoria muzicii solfegiu - dictat, exersnd i con tientiznd, n mod practic, aplicarea cuno tin elor teoretice dobndite. Deoarece disciplina Citire de partituri contribuie n mare m sur la formarea profilului muzicianului complex, fie el profesor, dirijor, compozitor sau muzicolog (fire te, n propor ie diferit , de la caz la caz, dar necesarmente indispensabil fiec rei categorii profesionale din cele mai sus men ionate), ea a devenit obligatorie preg tirii de nivel universitar; doar st pnind-o cu temeinicie i seriozitate se poate favoriza contactul viu cu opera muzical , se poate realiza citirea direct a oric rei partituri, de la cele mai simple la cele mai complexe, descoperind astfel procesul de gndire i crea ie ce a dus la punerea ei n pagin . De asemenea, ntre beneficiile aduse studentului de acest curs nu trebuie neglijat nici acela al dezvolt rii memoriei muzicale, al aprecierii corecte a datelor stilistice sau de interpretare din perspectiv proprie a respectivei partituri, date cernute prin propria personalitate a studentului n lumina unui sumum de cuno tin e dobndite pe parcursul anilor de formare ca muzician la discipline ca Teoria muzicii, Istoria muzicii, Armonie, Contrapunct i fug , dirijat coral etc., date ntregite de cuno tin e i deprinderi tehnice pianistice, care se vor articula armonios celor ce vor veni s mplineasc profilul specializ rii prin studiul altor discipline: Forme i analize muzicale, Stilistic muzical , Estetic , Teoria instrumentelor i orchestra ie etc. Doar astfel, procesul ascult rii inteligente i con tiente a muzicii fie c este vorba despre profesorul de muzic , fie c este vorba despre
167

dirijorul de cor, de orchestr , de creatorul de muzic sau de comentatorul acesteia poate avea, i chiar se cere s aib , ntr-un procent nsemnat, replica recre rii par iale sau integrale a partiturii de c tre cel care o analizeaz sau doar o ascult i care se dovede te a fi un muzician avizat, n postura de cercet tor activ, de descoperitor al celor mai ascunse inten ii ncifrate de compozitor n paginile hrtiei cu portative. Doar astfel, printr-o interpretare direct la pian dup partitura de orchestr , se pot reda ct mai fidel sonorit ile ei reale ntr-un tempo, dinamic i ritm just i, dup posibilit i, ct mai apropiat de timbrurile orchestrale, cu o eventual reprezentare simultan a tot ce nu poate fi cntat la pian, realizat cu ajutorul unui auz interior bine dezvoltat consider Anosov43. Acela i autor, n urma unei practici ndelungate la catedr , adaug : n acest caz, este normal ca factura orchestral existent s fie schimbat , adeseori, cu una mai corespunz toare pentru pian, f r a d una totu i sonorit ii reale a lucr rii, adic , avnd cea mai mare asem nare cu sonoritatea orchestral . Necesitatea practicii instrumentale n cazul disciplinei de partituri este esen ial , deoarece ea vine s confirme juste ea op iunii studentului n cazul realiz rii reduc iilor (transcrip iilor). ntr-o prim faz , ceea ce primeaz sunt cuno tin ele solide i deprinderile de solfegiu, iar aceasta presupune descifrarea i citirea corect , cu relativ mare u urin a oric rui text muzical notat pe cel pu in un portativ n oricare din cheile corale; acestui prim stadiu i se adaug cel al citirii pe dou portative n dou chei diferite, n toate combina iile posibile .a.m.d. Astfel, se va ajunge, treptat, la cap tul a doi ani de studiu (52 s pt mni), la stadiul superior, cel dorit, al realiz rii instantanee a reduc iei ntregului angrenaj orchestral notat de compozitor ntr-o partitur simfonic , vocal-simfonic sau muzic destinat scenei (dans, balet sau crea ii lirico - dramatice) cu sau f r instrumente transpozitorii indiferent de complexitatea ei sau de num rul de voci i la redarea acesteia printr-o obi nuit execu ie pianistic : cea prin care, doar cu ajutorul a dou mini, armonia de baz a texului muzical sintetizeaz i particularizeaz datele ntregului. Con inutul disciplinei se desf oar cronologic prin nsu irea tehnicii diferitelor tipuri de scriitur , de la stilul preclasic (baroc), cu chei
Anosov, N.P., Citirea partiturilor simfonice, Editura Muzical , Bucure ti, 1963, p. 6. 168
43

suprapuse basului cifrat, ajungndu-se n final la scriitura orchestrei simfonice cu complicatele sale etaj ri de instrumente transpozitorii. La acestea, se adaug acolo unde este cazul solfegierea, concomitent cu realizarea pianistic , a unei linii melodice vocale sau instrumentale cu acompaniament, avnd caracter de improviza ie prin solu ionarea basului cifrat, tiin a transform rii facturii orchestrale n factur pianistic adic reducerea sintetic a conglomeratelor grafice ale codific rii partiturii generale la posibilit ile de redare sonor ale unui instrument cu claviatur etc. Pentru ca procesul st pnirii acestei discipline n toate aspectele ei s fie facilitat n mod considerabil, studen ii trebuie deprin i s doreasc s descifreze, s citeasc partituri, la nceput simple, apoi din ce n ce mai complicate, f r a pierde din vedere osatura armonic , punnd totodat n valoare factorii de culoare, acele p r i ce individualizeaz articularea discursului muzical n fiecare segment al acestuia, liantul ce asigur interdependen a vocilor, detaliile semnificative sau pasajele n care demersul componistic se cere subliniat, eviden iat n prim plan totul cu respectarea indica iilor de tempo, de nuan e sau de st ri notate de compozitor. Imperios necesare sunt dup cum consider marii pedagogi dedica i studierii acestei discipline contactul direct, decifrarea i interpretarea nemijlocit a operei de art . 44 Acest contact direct, la rndul lui, trebuie s fie o preocupare sus inut i continu , dublat de mijloacele mecanice sau electronice ce stau la ndemna studen ilor, dar niciodat nlocuit de acestea, pentru c nici un tip de audi ie sau vizionare pe caset video (inclusiv cu partitura n fa ) a unui concert nu poate ine locul descifr rii respectivei partituri la pian. Tuturor acestora li se poate ad uga potrivit nivelului de cuno tin e acumulat de student sau capacit ii sale de sintez teoretic i redare cu mijloace specifice, pianistice, potrivit i sensibilit ii proprii un coeficient variabil de interpretare personal , de tr ire afectiv i recreare a partiturii, de transmitere a mesajului ideilor muzicale cuprinse n aceasta. n plus, recrearea partiturii la pian prin descifrarea ei ofer studentului, viitor muzician, satisfac ia descoperirii unor am nunte semnificative, a frumuse ii derul rii fenomenului muzical, a procedeelor realiz rii muzicale pentru care a optat compozitorul i, mai mult dect
Grefiens, Vinicius, Cuvntul autorului, n Curs practic pentru citire de partituri. Citirea n chei, Editura Muzical , Bucure ti, 1966, p. 7. 169
44

att, a relu rii pe pasaje a unor fragmente, a st ruirii asupra lor, pentru a se putea sonda adncimea gndului creator. n acest fel, citirea de partituri este dublat i de o privire analitic ce poate conduce la tr irea la alte cote a fenomenului descoperirii i redescoperirii continue, inclusiv a unor trasee ce p reau cunoscute i familiare, dar care ofer noi perspective din care pot fi analizate sau din care pot fi f cute leg turi subtile cu alte coordonate, pn atunci neglijate sau l sate pe alt plan. Doar a a se poate face o analiz , ct mai aproape de a fi exhaustiv , a substan ei muzicale, pentru c doar din desele opriri cauzate inclusiv de dificult i de redare tehnic , la pian i din revenirile frecvente pe acelea i trasee se poate ob ine tabloul complexei texturi muzicale, dezv luind, ct mai aproape de adev rul ultim, gndirea compozitorului i maniera sa de instrumenta ie, de tratare motivic , de intersectare de st ri. Chiar dac propria execu ie poate fi imperfect , nimic nu poate fi egalat de momentul n care lucrarea trece la propriu prin propriile tale degete i care, ntr-un fel, nu poate fi egalat nici de cea mai str lucit interpretare audiat la pickup, magnetofon sau radio.45 Pentru ca acest proces, deosebit de complex, s fie n mod considerabil mai u or de st pnit de c tre student, iar deprinderile pe care le presupune preg tirea studen ilor s se formeze n mod logic, legic i ritmic, este necesar ca pa ii s fie foarte judicios gndi i, iar citirea de partituri s urmeze n mod obligatoriu un parcurs de la simplu i atractiv la din ce n ce mai dificil i mai incitant, astfel nct nv area s se poat face exclusiv n mod activ, prin descoperire, oferind studentului satisfac ii majore de ordin estetic, demonstrndu-i c doar o practic i un exerci iu sus inut l pot pune f r mijlocitor n fa a frumuse ilor i bog iei de idei a oric rei partituri. n consecin , materialul muzical aferent parcurgerii etapelor studiului acestei discipline este de a a manier conceput, ordonat, prelucrat i sintetizat, nct s ofere satisfac ia lucrului direct cu partitura prin rezolvarea celor mai variate situa ii ce pot fi ntlnite n studiul individual al studentului. Dar, pentru a se putea fundamenta n mod gradat tot acest e afodaj de cuno tin e i deprinderi, este imperios necesar ca respectivul curs s se bazeze din start pe ct mai multe i mai variate analize de ordin formal, armonic, de morfologie i sintax a textului muzical, de
45

Idem.

170

stilistic muzical aplicat prin recurgerea la un bogat material, cu piese de referin din literatura coral sau instrumental pentru nceput apoi din cea cameral , simfonic i, n cele din urm vocal-simfonic , totul ntr-o ordonare ce vizeaz marile epoci creatoare, curentele, direc iile i orient rile semnificative ale artei sunetelor concretizate n succesiunea: crea ie preclasic , apoi cea clasic , compozitorii romantici, exponen ii colilor na ionale de secol XIX sau XX, reprezentan ii impresionismului, ai expresionismului, ai modernismului, postmodernismului i, nu n cele din urm , creatorii contemporani, cu accentul pus pe crea ia romneasc . n acest fel, orizontul cultural n general i cel muzical n special al studentului se mbog e te substan ial prin parcurgerea pe viu, prin experien personal , a unor partituri despre care a studiat, pe care le-a audiat sau chiar le-a interpretat fie n postura de membru al ansamblului coral, fie din cea practic , dar dintr-o alt perspectiv cea a dirijorului de forma ie coral . Prin con inutul i obiectivele stabilite, aceast disciplin confer viitorului muzician statutul de complexitate necesarmente subn eles, f cndu-l pe acesta s tind n permanen spre definirea ct mai precis a elurilor sale imediate i de perspectiv , stimulndu-i, totodat , spiritul competitiv, creator n domeniul interpret rii muzicale, deschizndu-i noi i noi orizonturi n abordarea complex a fenomenului muzical i l rgindu-i orizontul de cunoa tere i n elegere. Mai mult, citirea de partituri i devine instrument de lucru necesar n cazul n care dincolo de nevoile sale personale de a parcurge, a analiza i a putea asculta prin contact nemijlocit orice partitur integral sau pe fragmentele dorite este nevoie de a exemplifica diferite procedee componistice sau originalitatea op iunii compozitorului n fa a unui auditoriu: comunic ri tiin ifice, conferin e, emisiuni de radio sau de televiziune, activitatea de secretariat muzical, cea de ndrum tor al unor forma ii artistice n nv mntul muzical sau general la toate nivelurile. Pentru o parcurgere judicioas a programului de lucru propus de autor n acest volum este necesar familiarizarea studen ilor cu citirea n absolut toate cheile; este tiut faptul c , de regul , majoritatea celor care se ndreapt spre o carier de muzician cunosc fie din studiul asiduu sau doar cunoa terea unui instrument, fie din practica citirii unei melodii vocale ori corale cu prec dere citirea notelor n cheia Sol, numit i cheia de violin . Citirea n aceast cheie este, de altfel, una din cerin ele nv mntului muzical n nv mntul de cultur general , la obiectul Muzic , iar deprinderile unei citiri corecte se realizeaz n mod continuu pe parcursul colariz rii la nivel primar i
171

gimnazial, fiind continuat n date modificate n func ie de programa analitic n cursul liceal. Din aceast cauz , cea mai mare parte a celor care vin n nv mntul superior muzical fie c au urmat sau nu un liceu de specialitate sau o coal de art sunt familiariza i cu citirea n aceast cheie, desenul ei devenind n timp i un simbol pentru ideea de muzic . n aceea i direc ie, a cunoa terii citirii n chei, se poate afirma i c o parte mai redus , e drept din absolven ii nv mntului preuniversitar cunosc citirea n cheia Fa, numit i cheia de bas; de regul , ace tia sunt i cunosc tori ai pianului, instrument la care nu se poate cnta dect cunoscnd att cheia Sol n care se noteaz partiturile destinate minii drepte (de regul , por iunile de la registrul central al pianului spre cel acut), ct i cheia Fa - n care se noteaz partiturile destinate minii stngi (ndeob te por iunile de la registrul central al instrumentului spre cel grav). Cunoa terea acestor dou chei i citirea cu u urin , concomitent n ambele chei, exprimarea cu agilitate i redarea n elesului muzical al partiturii notate cu ajutorul lor stau la baza form rii unei tehnici de abordare i de citire a partiturilor n nv mntul superior muzical. A adar, o prim etap a cursului de CITIRE DE PARTITURI va fi cea a parcurgerii materialului didactic necesar nsu irii unei corecte citiri n chei, pornind chiar de la combina ia a doar dou chei, respectiv cea mai frecvent combina ie, ntlnit n partiturile pianistice sau n reduc ii pentru pian ale tuturor opusurilor destinate unui num r de dou sau mai multe instrumente, respectiv ntreaga literatur cameral , simfonic , vocal-simfonic sau cea destinat scenei (dans, balet sau crea ii lirico-dramatice). n aceast etap , studentului i se cer descifrarea, parcurgerea i st pnirea unui material didactic format din exerci ii practice de citire simultan n dou chei diferite, n combina ii uzuale sau mai pu in uzuale ale acestora, rezultatul final scontat fiind nsu irea deprinderilor de citire cursiv i exersarea acestora n sensul dobndirii agilit ii necesare red rii la prima vista a oric rei partituri notate n combina iile respective de chei. Preciz m c , de i pentru unii studen i, buni cititori, descifrarea vizual a unei partituri nu pune reale probleme, acela i proces, la care se adaug i etapa secvent contactului vizual, respectiv obligativitatea realiz rii pianistice, poate genera o serie de impedimente, lesne dep ite printr-un studiu sus inut i continuu. Deprinderea de a citi bine orice partitur , indiferent de gradul ei de dificultate, este extrem de important pentru viitorii muzicieni, deoarece doar a a se poate p trunde n esen a lucr rilor, ei realiznd
172

propria lor transcrip ie pentru pian, inclusiv pentru cazurile n care aceste transcrip ii nu exist nc . Dobndirea unei tehnici corecte a cntatului la pian direct dup partitura orchestral poate fi utilizat i ca aranjament oral al oric rui tip de partitur ; c tigarea virtuozit ii n a schimba, practic instantaneu, factura orchestral ntr-una pianistic face ca studentul s poat decanta din mers tot ceea ce este definitoriu pentru respectiva partitur . Nu este avut n vedere doar redarea integral a partiturii, de i acesta este scopul final; n func ie de necesit i, pentru analiza anumitor momente, pentru ilustrarea lor ntr-o sesiune de comunic ri, conferin , la o emisiune de radio sau televiziune, se poate recurge i doar la decuparea unui compartiment orchestral pentru a eviden ia caracteristici de construc ie sau de mpletire a ductului tematic sarcin n mod evident infinit mai u oar . Deoarece cursul de citire de partituri se adreseaz studen ilor care au parcurs i parcurg n continuare, inclusiv cursul de pian, curs la care se practic citirea n combina ia cheilor Sol i Fa, n prezentul curs nu au fost selectate dect pu ine exemple n aceast combina ie; ele, totu i, exist pentru a oferi studen ilor posibilitatea de a cunoa te i un alt repertoriu dect cel uzual instrumental, dar i pentru a le asigura un imbold n studiu. Mai mult chiar, au fost inserate i studii n combina iile cheilor Sol Sol i Fa Fa. Pentru primul an de studiu al disciplinei CITIRE DE PARTITURI, materialul didactic prevede o serie de teme, fiind sec ionat n dou mari capitole; primul trateaz exclusiv dou i trei voci corale, epuiznd toate combina iile posibile de chei ale acestora, iar cel de-al doilea are n vedere patru voci corale n toate combina iile lor posibile. Cursul este conceput pe linia unei progresii, gndite n sensul cre terii dificult ii de citire i redare la pian a temelor propuse, n fapt partituri integrale sau fragmente din cunoscute lucr ri ale literaturii muzicale ilustrnd stiluri, direc ii sau perioade ale istoriei muzicii. Din motive pedagogice au fost utilizate uneori texte muzicale cunoscute, pe care studentul le-a parcurs n anii anteriori la alte discipline, mai ales la solfegiu sau la pian, dar c rora le erau proprii alte chei; de asemenea, uneori, pentru a simplifica citirea, unele m suri compuse au fost desf cute n m surile simple ce le alc tuiesc, iar registrele au fost schimbate. Pentru a da form finit unui fragment de lucrare, s-a recurs uneori i la modificarea ultimului acord, determinndu-se astfel o caden are evident , ceea ce nu modific ns
173

substan a muzical a lucr rilor sau a fragmentelor respective, dar ofer studentului sentimentul de ncheiere a frazei muzicale. S-a respectat traiectul nsu irii treptate a deprinderilor de citire n chei, mergndu-se gradat i continuu de la problematici cunoscute, bine st pnite, spre cele noi, cu necesara lor fundamentare att n plan teoretic, ct i ca realizare practic , de la simplu la complex. Materialul utilizat constituie un ndreptar la care se pot ad uga oricnd alte i alte teme de citire, eventual propuse chiar de studen ii dornici s mbog easc repertoriul disciplinei, eventual prin lucr rile studiate de ei la alte discipline: solfegiu, dirijat, coral ansamblu, coral pian, teme de orchestra ie, fragmente analizate la cursul de forme i analize muzicale, teme de armonie, contrapunct i fug etc. n concluzie, citirea de partituri este o disciplin ce presupune cel pu in trei momente n succesiune: citirea partiturii prin contact exclusiv vizual, f r instrument (ceea ce presupune activarea auzului interior i a capacit ii de reduc ie mental a planurilor orizontale cu sinteza lor pe verticala acordic ); realizarea instrumental , la pian, a citirii partiturii orchestrale (ceea ce confirm n ce m sur reprezentarea partiturii n auzul interior a fost sau nu fidel originalului). Totodat , citirea de partituri implic i perfecta cunoa tere i st pnire a altor discipline, anterior studiate sau care se studiaz concomitent cu aceasta: bazele cntatului la pian; posibilitatea descifr rii cu u urin a partiturilor la prima vedere la acest instrument; cunoa terea teoriei muzicii i a bazelor solfegiului n chei; cunoa terea bazelor armoniei tonale i modale; deprinderea de realizare la pian a succesiunilor armonice; cunoa terea bazelor gndirii contrapunctului vocal i instrumental; deprinderea de realizare la pian a unor planuri polifone; cunoa terea principiilor de instrumenta ie, cu particularit ile tehnice i sonore ale instrumentelor orchestrei simfonice; cunoa terea principalelor tipuri de notare pentru instrumentele transpozitorii sau semitranspozitorii. Tehnica citirii de partituri implic : A) Formarea capacit ii de gndire rapid , analitic ce se manifest concret prin redarea corect a: notelor scrise n diferite chei;
174

i sintetic ,

liniilor melodico-ritmico-armonice dispuse simultan pe mai multe portative n sens omofon sau polifon; con inutului muzical notat pentru diferite instrumente transpozitorii. B) Dezvoltarea unei tehnici manuale specifice utilizndu-se cuno tin ele dobndite prin studiul pianului sau al altui instrument cu claviatur asem n tor pianului, cu posibilit i armonice sau polifonice de redare a textului muzical. C) Dezvoltarea i perfec ionarea nentrerupt a auzului interior pornind de la solfegiu prin armonie, contrapunct (polifonie) i orchestra ie duc treptat la capacitatea imagin rii con inutului real al textului muzical, reprezentat prin semne grafice (semiografie, codificare). Acest auz interior dezv luie cititorului chiar i f r producerea concret a sunetelor con inutul structurii (orict de complex ar fi aceasta), expresivitatea compozi iei citite. 2. nsemn tatea studiului citirii de partituri: A) Deschide calea c tre cunoa terea integral a operei muzicale i nsu irea practic a caracteristicilor stilistice ale crea iei muzicale universale i romne ti, din toate marile epoci ale istoriei culturilor muzicale, reprezentativ pentru principalele curente, direc ii, orient ri stilistice sau estetice. B) Abordnd, practic, un bogat i extrem de variat repertoriu, ceea ce reflect corela ia dialectic ntre crea ia universal i cea na ional , contribuie la instruirea studen ilor, la devenirea lor ca muzicieni profesioni ti cu o nalt calificare profesional , capabili s formeze, la rndul lor, profesioni ti meni i s ndrume formarea tinerilor porni i pe drumul des vr irii lor profesionale ca muzicieni complec i. Semestrele I-II Tematica lucr rilor practice: Introducere i probleme preliminarii Cheile i utilizarea lor; citirea la dou , trei i patru voci Evaluare prin colocviu (semestrul I) i examen (semestrul II)
175

Dezbaterea unor probleme generale de ordin teoretic cu aplicare practic 4 teme de citire (la alegere) din materia studiat 1 tem Citire la prima vedere ndrum ri metodice

n scopul perfectei nsu iri a deprinderilor corecte privind citirea de partituri, studentul trebuie ndrumat i urm rit ndeaproape de cadrul didactic n direc ia unei discipline severe n urm rirea orizontalei, a liniei melodice scrise ntr-o anumit cheie; n cazul n care studiul se face pe dou voci, n func ie de nivelul preg tirii pianistice anterioare a studentului se va trece fie direct la citirea pe cele dou voci, fie la citirea lor separat i apoi la asamblarea lor pe fragmente scurte, pe motive sau fraze muzicale, ajungndu-se treptat la conjugarea orizontalei cu verticala. Se va acorda o aten ie deosebit respect rii indica iilor de n l ime i de durat a sunetelor, totul n datele p str rii riguroase a tempoului enun at la nceputul piesei sau al temei respective. Desigur, indica ia legat de tempo poate fi, pentru nceput, eludat , recurgndu-se la o mi care convenabil celui ce descifreaz respectiva partitur ; insist m ns asupra ideii c un tempo oricare ar fi acesta o dat propus, va fi respectat pe toat durata piesei, iar apoi, prin exerci ii repetate, se va ajunge i la redarea tuturor indica iilor partiturii. Abia atunci cnd nu se mai simte nici o ezitare sau nici o oprire de control, nici una de preg tire a salturilor sau a momentelor mai dificile, se poate spune c citirea respectivei teme sau respectivului fragment a fost o citire perfect i se poate trece la urm toarea pies . Pentru a ob ine o astfel de citire continu , devin obligatorii trecerea, lunecarea privirii spre nota sau notele urm toare nc din clipa n care degetele ating clapa (clapele) pentru sunetul dinaintea acesteia sau a acestora, realizndu-se astfel dezideratul continuit ii. Ac iunii de mai sus trebuie s i se cupleze n timp i aceea de lunecare vizual i pe vertical , de preferin de jos n sus, aceea i cu citirea acordurilor n cazul temelor de armonie. n acest fel, privirea va premerge ntotdeauna percep iei con tiente la nivel mental, care, la rndul ei, premerge realizarea practic , actul citirii prin redarea pianistic . Cu timpul, prin practicarea acestui timp de ac iune disciplinat se va ajunge la dorita uniformitate i continuitate a citirii, prin care dincolo de corecta redare a unui text muzical scris n chei diferite, fie ele i mai pu in uzitate ncep s se creeze reflexe i deprinderi necesare abord rii unor partituri din ce n ce mai complexe.
176

Se recomand , de asemenea, ca studiul citirii de partituri s se fac n mod ritmic, zilnic cel pu in o jum tate de or , pentru a se putea acorda ritmul vizual - con tientizare - motoric; n cadrul intervalului de timp afectat studiului, se recomand reluarea pieselor cunoscute, pentru c doar prin repetare se pot sedimenta informa iile i se pot forma i consolida deprinderile. Semestrul I Citirea la dou i trei voci Semestrul II Citirea la patru voci * * *

n practic , ntlnim un num r de nou chei cu ajutorul c rora se realizeaz notarea sunetelor n partitur . A adar, pe lng cele mai uzitate i cunoscute chei, respectiv cheile Sol i Fa, n cadrul acestui curs studen ii fac cuno tin cu nc apte chei i nva n cazul n care nu tiau deja numele acestora, nume ce fac direct trimitere fie la vocile corale, fie n cazul cheii Sol la registrul instrumental. Cheile Do: cheia de sopran notat pe prima linie a portativului cheia de mezzo sopran notat pe linia a doua a portativului cheia de alto notat pe linia a treia a portativului cheia de tenor notat pe linia a patra a portativului cheia de bariton notat pe linia a cincea a portativului Fiecare din aceste chei indic prin pozi ia lor pe portativ locul notei Do central, iar utilizarea lor este necesar pentru a degreva scrierea muzical de liniu ele suplimentare. Astfel, plasarea cheii de sopran i a celei de mezzo-sopran pe prima i, respectiv, pe a doua linie a portativului indic , n mod indirect, faptul c notarea sub portativ este minim . n schimb, cheile de tenor i bariton, plasate pe liniile a patra i, respectiv, a cincea, induc informa ia potrivit c reia se prefer notarea pe portativ, conform cu registrul vocii respective. Preciz m c n cazul cheii Do pe linia a cincea cheia de bariton , de i utilizat n veacurile trecute, acum se prefer nlocuirea ei cu cheia Fa pe linia a
177

treia a portativului; se poate spune, a adar, c , n ceea ce prive te cheia de bariton, aceasta se prezint sub dou forme: cheia Do pe linia a cincea i cheia Fa pe linia a treia. Cheile Do au fost frecvent ntrebuin ate n trecut exclusiv pentru notarea p r ilor vocale, motiv pentru care se i numesc din perspectiva prezentului vechile chei corale. Toate registrele vocale, ntregul diapazon al vocilor omene ti puteau fi notate n cele cinci chei Do, la care se adaug cunoscuta cheie Fa pe linia a patra: cheia de bas. Trei din cheile Do mai precis cheile de sopran, de mezzosopran i cea de alto erau utilizate pentru scriitura partiturilor feminine i a vocilor de copii. Facem men iunea c doar la dou dintre ele: cheile de sopran i de alto, se recurgea cel mai des, cheia de mezzosopran ap rnd n partituri doar sporadic. Pentru vocile b rb te ti ap reau n prim plan alte trei chei: cheile Do de tenor, de bariton i cheia Fa de bas; deoarece pentru diapazonul vocii de bariton se prefera cheia Do pe linia a cincea, cheia Fa pe linia a treia destinat not rii aceleia i voci avea o mai restrns utilizare. n concluzie, ansamblul obi nuit al celor patru voci omene ti se nota n partiturile corale cu ajutorul a trei chei Do i al unei chei Fa. i partiturile instrumentale beneficiau de notare n cheile Do; avem n vedere cheia de alto n care i ast zi se scrie pentru viol , iar n trecut se ntrebuin a pentru viola da braccio sau pentru viola damore i, uneori, pentru trombon i cheia de tenor, aceasta din urm fiind utilizat pentru trombon, fagot, violoncel i, ocazional, pentru contrabas. Cele dou chei Sol sunt urm toarele: cheia de violin pe linia a doua a portativului; cheia veche francez pe prima linie a portativului. Dac prima cheie este deosebit de cunoscut , dat fiind ntrebuin area ei frecvent , mai ales n partiturile contemporane, n aceast cheie fiind notate pe partitur majoritatea instrumentelor din orchestr de la cele de suflat (cu excep ia fagotului n registrul lui, nu foarte nalt) sau percu ie (cu excep ia timpanelor i a tobei mari) la harp , pian i violin . Doar pentru registrele foarte nalte ale violei, violoncelului i contrabasului se apeleaz la cheia Sol. n ceea ce prive te partiturile corale, din cea de-a doua jum tate a secolului XIX acestea au nceput s fie notate majoritar n cheia Sol vocile de sopran, alto i tenor i Fa- vocea de bas.
178

Men ion m c efectul vocii de tenor este la o octav n grav fa de notarea pe portativ. Cazul vechii chei franceze este special, ea fiind extrem de rar ntlnit ; cel mai celebru caz l constituie utilizarea ei n tima celor dou flaute din Concertul brandenburgic nr. 4, n Sol major de Johann Sebastian Bach. Cele dou chei Fa sunt urm toarele: cheia de bas pe linia a patra a portativului; cheia de bariton pe linia a treia a portativului. Ca i n cazul cheilor Sol, i aici, una din cheile Fa, respectiv cea de bas, este mai cunoscut , n special piani tilor. Aceea i cheie are i rol de cheie suplimentar pentru corn i serve te ca valabil pentru clarinetul bas i trombonul bas. n partiturile vocale, cheia de bas serve te la notarea acestei voci, precum i a celei de bariton. Cheia Fa pe linia a treia se ntlne te extrem de rar, ea fiind prezent exclusiv n vechile partituri corale. Doar cunoscnd i practicnd la nivelul cel mai nalt citirea n toate cheile de mai sus se poate accede la eficien i perfec iune n citirea de partituri. Ca atare, studiul disciplinei va pune accent pe dezvoltarea deprinderilor de citire n una, dou sau trei chei, n diferitele lor combina ii; scopul final este ca citirea n oricare din cheile mai pu in utilizate n practica zilnic s devin la fel de familiar ca i citirea n cheile de violin i bas. Citirea n chei pe dou , trei i patru voci Cursul de citire de partituri se desf oar conform cu planul de nv mnt pe parcursul a doi ani de studiu, respectiv anii III i IV (semestrele 5, 6, 7, 8), anului III revenindu-i primul mare capitol al cursului: Studiul practic pentru citirea n chei, iar anului IV Studiul transpozi iei. n volumul de fa al Sintezelor, sunt oferite 20 de teme de studiu lucr ri originale e alonate gradat: dou voci: cheia Sol cu cheile Do 1, Do 2, Do 3, Do 4 i Fa 3 (nr. 1 6); cheia Fa cu cheile Sol, Do 1, Do 2, Do 3, Do 4 (nr. 7 10). Pentru a facilita accesul studen ilor la citirea n chei pe dou voci, cursul i propune un traseu de la simplu la complex; fa de cele
179

notate n volumul de fa , exemplele ar fi putut continua cu diferitele combina ii de chei: Do 1 Do 2; Do 1 Do 3; Do 1 Do 4 etc.; trei voci n diferite combina ii (nr. 11 17), exemplele putnd aborda i alte combina ii de chei n afara celor propuse; patru voci n vechile chei corale (nr. 18 20), exemplele putnd continua n diferitele combina ii ale acestor vechi chei corale. Exerci ii de citire n chei exemple muzicale din crea ia universal

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

Bibliografie selectiv
1. Grefiens, Vinicius, Curs practic de citire de partituri. Citire n chei, Editura Muzical , Bucure ti, 1968. 2. Grefiens, Vinicius, Od gescu, Irina, Studii practice pentru citire n chei la dou voci, Litografia Conservatorului de Muzic , Ciprian Porumbescu, Bucure ti, 1972. 3. Velehorschi, Alexandru, Studiul transpozi iei, Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 1968.

204

CITIRE DE PARTITURI (II) STUDIUL TRANSPOZI IEI


Prof. univ. dr. PETRU STOIANOV

Obiective Dup parcurgerea tuturor nivelelor citirii n chei prev zute de programa analitic a primului an de studiu (anul III al programului de nv mnt) respectiv, citirea pe dou , trei i patru voci inclusiv citirea n chei corale urmeaz , n mod firesc, studiul transpozi iei. Etapele acestui studiu conduc studentul c tre realizarea celui mai complex pas: citirea partiturii generale i realizarea reduc iei oric rui tip de partitur destinat orchestrei simfonice sau ansamblului vocal-simfonic. Prin aceasta, studen ilor li se deschide calea c tre cunoa terea integral a operei muzicale i c tre nsu irea practic a caracteristicilor stilistice ale crea iei muzicale universale i romne ti din toate epocile. Totodat , abordnd practic un bogat i extrem de vast repertoriu prin care se reflect corela ia dialectic ntre crea ia universal i cea na ional , studiul transpozi iei i tehnica reduc iei contribuie n mod activ i nemijlocit la instruirea i perfec ionarea studen ilor n devenirea lor ca muzicieni profesioni ti cu o nalt calificare profesional , capabili de a forma la rndul lor - profesioni ti meni i s ndrume formarea tinerilor porni i pe drumul des vr irii lor profesionale ca muzicieni. Pentru aceasta, exist c iva pa i absolut necesari, fiecare dintre ace tia fiind dubla i de lucrul la clas sub ndrumarea cadrului didactic i de un studiu individual realizat de student n baza cuno tin elor sale anterioare, studiu ce presupune dep irea urm toarelor niveluri: realizarea transpozi iilor orale la toate intervalele, cu prec dere a celor practicate la instrumentele orchestrei simfonice; studierea instrumentelor transpozitorii grupate pe sfere de transpozi ii; realizarea armoniei practice la pian ca o cerin facultativ pentru cei mai avansa i n studiul transpozi iei, urmat de caden e nemodulante n toate tonalit ile i de realiz ri de bas cifrat.
183

De o mare importan n economia studiului practic al transpozi iei sunt: studierea din partiturile generale a fragmentelor instrumentale la 3-4 voci cu 1-2 instrumente transpozitorii; studierea ansamblului (orchestrei) de camer : a) trio de coarde: b) trio de sufl tori; c) cvartet de coarde fundament al structurii orchestrei de coarde i al orchestrei simfonice clasice; adncirea tehnicii de transpozi ii prin: realizarea de transpozi ii orale la 3 voci (toate intervalele); studierea din partiturile generale a fragmentelor instrumentale la 4 voci cu 2 instrumente transpozitorii. Studiul transpozi iei implic perfecta cunoa tere a tuturor celor nou chei studiate anterior la disciplina Citire de partituri, respectiv Cheile Do (sopran, alto, tenor, mezzosopran, bariton), Cheile Sol (de violin i cheia veche francez ) i Cheile Fa (de bas i de bariton). Dup cum se observ , programul de studiu este complex i presupune un apreciabil volum de munc att la clas , ct i individual, din partea studen ilor, care au nevoie de toate no iunile, informa iile, deprinderile legate de studiul citirii de partituri i de studiul transpozi iei pentru a- i putea desf ura n cele mai bune condi ii activitatea viitoare, cea de profesori care realizeaz educa ia muzical i care sunt chema i s organizeze forma ii instrumentale i s aplice tehnici i procedee de aranjamente instrumentale pentru aceste tipuri de ansambluri colare sau la nivelul comunit ii din care vor face parte sau unde i vor desf ura activitatea. Introducere Deoarece educa ia muzical contemporan este o activitate pedagogic de mare complexitate i diversitate, to i cei care se preg tesc s devin muzicieni dedica i acestei specializ ri voca ionale trebuie s aib n vedere o ac iune sus inut de ntregire a personalit ii viitorilor lor elevi n direc ia l rgirii continue a orizontului lor estetic, n general, i muzical, n special. Rolul muzicii n nv mntul preuniversitar general i n cel de specialitate se realizeaz prin cnt vocal individual sau colectiv, prin predarea unor cuno tin e de ordin teoretico-istoric, ca i prin intermediul muzicii instrumentale, practicat individual sau colectiv. Or,
184

tocmai n acest din urm punct, profesorul de muzic va putea s valorifice cuno tin ele de la disciplina Citire de partituri, cu prec dere cele ce in de tehnici sau procedee de transpozi ie, prin transcrip ii i aranjamente. n toate aceste cazuri, problema-cheie pe care profesorul este chemat s o rezolve este realizarea unor transcrip ii sau a unor aranjamente de a a manier nct s i apropie pe elevi de arta muzicii i, n acela i timp, piesele ce vor alc tui repertoriul forma iei s nu sufere din punctul de vedere al calit ii sonore prin aranjamentul propus de profesor. Este o munc dificil , la care concur multe din cuno tin ele dobndite pe b ncile facult ii; prevaleaz , ns , cuno tin ele i deprinderile formate la cursul de Citire de partituri, n special cel din anul al doilea de studiu al disciplinei, respectiv studiul transpozi iei. Tot profesorului de muzic i revine i sarcina de a-i instrui pe elevii s i n direc ia cntului instrumental; el este cel care le pune un instrument n mn i care le explic posibilit ile tehnico-expresive, ca i maniera de cntare n ansamblu, transformndu- i elevii n membri activi ai viitoarelor forma ii muzicale din care ace tia vor face parte avem n vedere forma iile de amatori, dar i deschiderea unui posibil drum de acces c tre o carier muzical profesionist . Dintre instrumentele care pot fi mnuite cu u urin de elevii de vrst mai mic , din cursul primar sau cel gimnazial, men ion m ca ideale pentru cursul elementar instrumentele-juc rii: trianglul, maracasul, tobele i clopo eii diferi i ca form sau m rime, ciocanele muzicale acordate diferen iat, muzicu a cu acordaj, fluierele populare etc., iar pentru ciclul gimnazial chitara, mandolina, itera, xilofonul, ambalul, acordeonul sau blockflote numit i flautul drept i generalizat n nv mntul muzical european, mai ales gra ie metodei Orff. Toate aceste instrumente la care se pot oricnd ad uga i altele pot fi utilizate n ansambluri instrumentale sau vocal-instrumentale conduse de profesorul de muzic . Dup organizarea forma iilor i alegerea pieselor de repertoriu, sarcina de maxim importan ce st n fa a profesorului de muzic va consta n realizarea unor adapt ri, transcrip ii sau chiar orchestr ri n func ie de instrumentele ce alc tuiesc forma ia sau forma iile colare. mbinnd cuno tin ele de la cursul de Teoria instrumentelor i orchestra ie cu cele de la Citire de partituri mai exact de la studiul transpozi iei orice viitor pedagog va putea gndi, orchestra sau citi partiturile din repertoriul ansamblurilor instrumentale pe care le va utiliza sau cu care se va confrunta n practic , fie n cadrul manifest rilor artistice ocazionale, fie n concursuri.
185

Partitura general Termenul partitur (n limba italian spartito, n limba englez score, n limba francez partition, n limba german partitur) provine din latinescul partire, care nseamn a mp r i, a separa i se refer la reprezentarea grafic prin nota ie muzical a unei lucr ri scrise pentru mai multe voci. Partitura general are rol sintetic, corelnd dimensiunile respectivei compozi ii cu timpul obiectiv de desf urare a ei, prin mbinarea axei succesiunii (orizontala) cu axa simultaneit ii (verticala); rezult segmente, corpuri sau planuri sonore ce impun realitatea multidimensional a spa iului sonor. Chiar dac sistemul de nota ie al partiturilor prin suprapunerea vocilor era cunoscut nc din perioada incipiturilor polifoniei vocale, fiind un veritabil instrument n mna compozitorilor, prea pu ini aveau acces la acesta, taina suprapunerii vocilor fiind considerat unul din secretele m iestriei componistice. Nici m car interpre ii nu aveau acces la acest cod secret, pentru c , ini ial, partiturile chiar dac erau destinate mai multor voci (vocale sau instrumentale) erau notate n time separate, multe repertorii dedicate separat vocii de sopran, alto, tenor sau bas circulnd doar sub aceast form , sub diverse titulaturi: Carte de coruri, Livre de choeur (fr.), Chorbuch (germ), Libro de coro (it.), Choir-book (engl.). Pentru c respectivele time erau notate cu semne grafice de mari dimensiuni, ele puteau fi descifrate cu u urin inclusiv la lumin mai difuz i de la oarecare distan , de c tre to i cori tii, fiec rei partide vocale fiindu-i rezervat un singur pupitru. Din primele partituri care ni s-au transmis n ntregime motete compuse de Verdelot i editate de Lampidius (1537) sau motete de Cipriano da Rore (1577) rezult adoptarea deja a unei scriituri evoluate, cu solu ii grafice de ultim or , respectiv notarea prin superpozi ie a vocilor. O contribu ie hot rtoare n acest demers apar ine lui Nicola Vincentino (1511 1576) care, n lucrarea intitulat Lantica musica ridottaalla moderna prattica (Roma - 1555), explic necesitatea fix rii grafice a m sur rii discursului muzical, propunnd totodat mp r irea compozi iei muzicale n unit i mensurale desp r ite printr-un semn grafic numit bar de m sur . De altfel, m sura delimitat prin bar apare n muzic nc din 1529, n lucrarea lui Marzino Agricola (1486 1556) intitulat Musica instrumentalis deutsch, fiind extrem de necesar att pentru lucr rile instrumentale ct i, mai ales, pentru cele vocale n care contrapunctul vocal era nso it i de un contrapunct al textului, iar necesitatea ca ambele s fie eviden iate se impunea de la sine; ca o
186

perioad tranzitorie spre notarea pe vertical a liniilor melodice proprii diferitelor voci a existat i cea a repartiz rii tuturor semnelor grafice pe un singur sistem de linii, manier ce a fost p r sit rapid pentru c citirea era dificil i greoaie. Un alt pas important n direc ia evolu iei partiturii c tre forma de partitur general pe care o cunoa tem ast zi a fost practica nota iei basso seguente sau basso per organo cum transpare din partiturile lui Lodovico Viadana(1560 1627), treapt c tre Basso continuo meninut mult timp n practica muzical . Deja n crea ia i n scrierile cu caracter teoretic (Tratatul de contrapunct) ale lui Thomas Morley (1557 1602), contrapunctul pe mai multe voci notate separat prin suprapunerea portativelor, practica se ncet enise, mbinarea cntului vocal i a celui instrumental fiind realizat mai cu seam n partiturile de oper ; l avem n vedere pe Claudio Monteverdi (1567 1643), care, utiliznd instrumentele epocii (deci i cele cu coarde ciupite), a aranjat n pagin instrumentele n func ie de familiile din care acestea fac parte. Tehnica de codificare a partiturii generale s-a dezvoltat cu prec dere n secolul XVIII, n baroc (Johann Sebastian Bach, Georg Friederich Haendel) i clasicismul muzical vienez (Josef Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, reprezentan ii colii de la Mannherim) n paralel cu continua simplificare a basului general. Dac la aceast dat compozitorii, avnd grij s grupeze instrumentele pe familii, nu aveau nc o viziune unitar asupra ordinii acestora n ansamblul simfonic, n prima parte a secolului al XIX-lea se impuneau deja notarea i respectarea cu precizie a unei anumite ordini. Cei care au definitivat forma pe care o cunoa tem ast zi a partiturii generale sunt n egal m sur mari creatori, dar i dirijori preocupa i de arta organiz rii ansamblului simfonic: Carl Maria von Weber (1786 1826) i Hector Berlioz (1803 1869). Secolul XX, de i p streaz datele semiografiei tradi ionale, vine cu o serie de noi sugestii, inclusiv cu cea privind desfiin area transpozi iilor (cu p strarea cheilor de violin , bas, alto i tenor) i notarea timelor tuturor instrumentelor - indiferent de acordajul acestora doar n Do (C); un exemplu edificator n acest sens l ofer tima cornului englez notat de Serghei Prokofiev n cheia de alto n partea I a Simfoniei a V-a. n ideea de simplificare a citirii partiturii generale de c tre dirijor, s-a avansat chiar i ideea ca pentru uzul exclusiv al acestuia ntreaga
187

partitur s fie notat n Do (C) i doar timele instrumentale s utilizeze transpozi ia n raport cu acordajul fiec rui instrument n parte. Cu toate acestea, n practic se men ine partitura general n care fiecare instrument este notat n func ie de acordajul s u, deci cunoa terea tipurilor de transpozi ie este indispensabil muzicianului, fie el compozitor, dirijor, aranjor, orchestrator sau cadru didactic. Orchestra simfonic Termenul, desemnnd ansamblul instrumenti tilor care execut mpreun o lucrare, provine din grecescul orchestra. Prin intermediul acestui amplu i diversificat instrument colectiv, n care s-a ajuns la reunirea unui num r de 80-100 instrumenti ti condu i de un dirijor, mesajul dorit de creator cap t mai mult for i culoare. Materia de baz cu care opereaz i pe care o modeleaz orice ansamblu instrumental sau orchestr este sunetul emis de sursa sonor i propagat prin vibra ie n unde sferice, cu straturi comprimate i rarefiate alternativ, sfer care, sub impulsul mereu nnoit al vibra iei, se dep rteaz tot mai mult de surs , ajungnd la receptor. Pe ideea coardelor vibrante, a sunetelor armonice i a tuburilor sonore se ntemeiaz construc ia instrumentelor muzicale ce sunt cuprinse n orchestra simfonic ; n acest fel se concretizeaz i institu ia interpretului, completndu-se triada emi tor - interpret - receptor. nc din Antichitate au existat preocup ri pentru al turarea a doi sau mai mul i instrumenti ti i crearea unor ansambluri instrumentale, multe dintre ele distingndu-se prin capacitatea de a convinge publicul sau juriul deja ncet enitelor concursuri de interpretare; n paralel cu aceast nfloritoare activitate interpretativ au luat na tere i centre recunoscute de formare a interpre ilor sub forma colilor de cntare sau a celor de compozi ie de pe ntreg teritoriul european i n unele centre din Asia sau Africa de nord, fie n ipostaz laic , fie n domeniul muzicii sacre. Performan ele interpretative ale unora dintre aceste ansambluri au confirmat juste ea op iunii pentru un anume tip de mbinare a timbrurilor instrumentale, astfel instituindu-se practica unor ansambluri stabilizate ca structur i recomandate a sus ine manifest rile artistice din locuri publice, din palate sau la cur ile princiare nc din Ars Nova sau din perioada de nflorire a polifoniei instrumentale. Documentele men ioneaz existen a - la Floren a i Mantova a mai multor renumite forma ii, precum cele ale lui Francesco Certeccia (1504-1571) sau Alessandro Striggio (1535-1587).
188

n secolul al XVII-lea, odat cu impunerea monodiei acompaniate i cu na terea unui nou gen cel al operei, ansamblurile instrumentale primesc o nou func ie, devenind parte n spectacol, i se nt resc prin participarea unui num r tot mai sporit de instrumenti ti; se ajunge astfel ca, la premiera operei Orfeu (1607) de Claudio Monteverdi (1567-1643), ansamblul instrumental ce sus inea sau lega numerele i evolu iile vocale s fie de 36 membri. Instrumentele apar ineau celor trei familii statuate deja: instrumente cu coarde ciupite i cu claviatur (2 clavecine, o harp dubl , 2 l ute bas, 3 l ute portabile), instrumente cu coarde i arcu (2 violine franceze adic violine piccolo transpozitorii, 10 viole, 3 viole de gamba bas i 2 viole contrabas) i instrumente de suflat (1 clarino trompet natural acut din lemn, 3 trompete, 2 corne i din lemn, 1 flautino i 4 posaune) (Csire, Iosif, Tratat de citire de partituri, volumul I, p. 10-11, Editura Funda iei Romnia de Mine, Bucure ti, 1996). n paralel cu tendin ele din ce n ce mai prezente de a da configura ie stabil i a consolida noul tip de ansamblu intrumental, n continu l rgire, apar i lucr ri teoretice ce deschid calea primelor tipuri de orchestra ie, cum ar fi tratatul de orchestra ie Del sonare sopra il basso, con tutti gli instrumenti e del loro uso nel concerto (1607) al lui Agostino Agazzari (1578-1640), tratat n care autorul precizeaz rolul instrumentelor pe care el le consider fundamentale (org , cembalo, l uta bas), deoarece ele sus in baza armonic , dar i cel al instrumentelor pe care le nume te ornamentale (viori, l ute, harfe) din cauza disponibilit ii acestora n conturarea unor linii melodice variate i fluente. Fundamentul oric rei orchestre l constituie familia instrumentelor cu coarde i arcu , instrumentele din cadrul ei n special violinele remarcndu-se prin rapida for de penetra ie n con tiin a publicului i n aten ia compozitorilor datorit deosebitelor lor capacit i expresive ca i disponibilit ilor tehnice tot mai crescute gra ie faimoaselor case de lutieri italieni care au perfec ionat continuu aceste instrumente. Li se adaug instrumentele de suflat: la nceput oboiul, trompetele, posaune (trombonii), iar n timp dispar instrumentele armonice, men inndu-se doar clavecinul i orga. n epoca stilului concertant, dialogul dintre masa orchestral tutti i grupul concertino sau ripieni d m sura noului tip de ansamblu la care se adaug un compartiment compact de violoncele i contraba i, din care sunt ndep rtate instrumentele dificil de mnuit,
189

cu o tehnic greoaie i se men in n schimb cele ce c tig n virtuozitate; echilibrul sonor se modific i el. Astfel se va na te noul tip de orchestr simfonic din care lipse te clavecinul (nlocuit prin basul de orchestr , respectiv unirea compartimentelor de coarde joase), orchestr creat i utilizat de Johann Wenzel Stamitz (17171757). Fondator i mentor spiritual al colii de la Mannheim, acesta propune o formul simfonic de concert n care echilibrul partidelor instrumentale conduce c tre realizarea unei sonorit i armonioase, bazat pe raporturi matematice i de func ionalitate tehnic , expresiv , estetic . Excelentele concerte ale acestei orchestre care impunea un nou standard n interpretare au trezit admira ia contemporanilor, fie ei simpli melomani, fie speciali ti, un exemplu edificator n aceast privin fiind coresponden a dintre adolescentul Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) i tat l s u. Ecoul acestei admira ii rezid n p strarea componen ei acestui tip de orchestr n crea ia mozartian i n multe simfonii haydniene, deci n clasicismul muzical vienez; inclusiv Ludwig van Beethoven utilizeaz ansamblul orchestral statuat n baza acelora i legi de echilibru, el definitivndu-i profilul sub forma: 1 flaut piccolo, 2 flaute, 3 oboaie, 2 clarinete, 2 fagoturi, 1 contrafagot, 2 corni, 2 trompete, 2 timpani, 3 tromboni (alto, tenor, bas) la compartimentul de coarde cu violina I i violina II, viole, violoncele i contraba i. Cu mici varia ii, aceea i tipologie este n uz i ast zi desigur, cu amplificarea sau diminuarea unora din compartimente; o amplificare a sufl torilor de lemn i de alam sau a percu iei se nregistreaz la compozitorii romantici, n timp ce crea ia secolului XX s-a axat pe cre terea calit ii instrumentelor, mbun t irea principiilor sau a materialelor de construc ie, simplificarea tehnicii de producere a sunetelor, realizarea unor culori orchestrale inedite prin aliaje timbrale, impunerea n postur cvasisolistic a unor timbruri, f r a opera schimb ri de fond n structura orchestrei clasice. Aceasta este structurat n baza unor constan e, pe formula: I. Grupa instrumentelor de suflat de lemn (lemnele) cuprinznd familii de instrumente: flaut; oboi; clarinet; saxofon; fagot.
190

II. Grupa instrumentelor de suflat de alam (al muri) cuprinznd familii de instrumente: corn; trompet ; trombon; tub . III. Grupa instrumentelor de percu ie (percu ia) cuprinznd familii de instrumente: acordabile; neacordabile; de coarde cu taste ciupite sau lovite; instrumente electrice sau electronice. IV. Grupa vocilor umane cuprinznd ansamblul coral (mixt sau pe voci egale) i soli tii vocali. V. Grupa instrumentelor de coarde (coardele) cuprinznd urm toarele partide: violin (I i II); viol ; violoncel; contrabas. Structur ri diferite de prezentarea schematic de mai sus depind de fantezia compozitorului sau de necesit ile ce in strict de dramaturgia muzical , ele putnd varia i include chiar i instrumente din practica tradi ional a diferitelor continente sau tipuri de culturi. Familiile de instrumente cu instrumente transpozitorii i netranspozitorii Flautul (Flauto, Flute) n practic , este notat n partitur sub form prescurtat Fl. la care se pot ad uga specific ri n func ie de registru: gr. (grav), m. (mediu), ac. (acut) i s.ac. (supra acut). Exist mai multe tipuri de flaut: 1. Flaut n C (Do) cu cele patru registre mai sus notate i care nu este un instrument transpozitoriu, el sunnd pe frecven a notat n partitur . 2. Flaut n Des (Re bemol). 3. Flaut n Es (Mi bemol). 4. Flaut piccolo.
191

5. Flaut piccolo n Des (Re bemol). 6. Flaut piccolo n Es (Mi bemol). 7. Flaut contralto n G (Sol), numit i Flauto damore. 8. Flaut contralto n F (Fa). 9. Flaut bas n C (Do). 10.Flageoletul n G (Sol). Tot din aceea i familie fac parte i alte instrumente, a c ror importan este documentar ; sunt sau au fost utilizate n practic , dar mult prea pu in n orchestra simfonic . Acestea sunt: blockflote dintre care cel mai frecvent se utilizeaz blockflote tenor n C (Do) i cel alto n F (Fa), diverse tipuri de fluiere sau ocarine etc. Oboiul (Oboe, Hautbois) n partituri ntlnim prescurtarea sub forma Ob.; instrumentul se prezint cu mai multe tipuri transpozitorii: 1. Oboi n C (Do), netranspozitoriu, cu trei registre: grav, mediu i acut. 2. Oboi soprano n Es (Mi bemol). 3. Oboe damore n A (La). 4. Cornul englez n F (Fa). 5. Oboi bariton care sun la octava inferioar fa de notarea n partitur . 6. Oboe da caccia n F (Fa) care sun la o duodecim n grav fa de notarea n partitur . Alte tipuri de instrumente din familia oboiului sunt Oboe tenor, Oboe dAbruzzo iar ca o variant romneasc taragotul. Clarinetul (Clarinetto, Clarinette) n partituri ntlnim prescurtarea sub forma Cl. Sau Kl; instrumentul se prezint cu mai multe tipuri transpozitorii: 1. Clarinetul n B (Si bemol), cu trei registre: grav, mediu i acut. 2. Clarinetul n A (La). 3. Clarinetul mic (sopranino) n As (La bemol). 4. Clarinetul mic n F (Fa). 5. Clarinetul mic n Es (Mi bemol). 6. Clarinetul mic n D (Re). 7. Clarinetul mic n C (Do). 8. Clarinetul mic n H (Si). 9. Clarinetul alto n F (Fa).
192

10. Cornul de basset. 11.Clarinetul alto n Es (Mi bemol). 12.Clarinetul bas n C (Do). 13. Clarinetul bas n B (Si bemol). 14. Clarinetul bas n A (La). 15. Clarinetul contrabas n F (Fa). 16. Clarinetul contrabas n Es (Mi bemol). 17. Clarinetul contrabas n B (Si bemol). Tot din familia clarinetului sunt i alte instrumente, din rndul c rora semnal m doar Clarinet damour n As (La bemol) i G (Sol), instrument foarte mult utilizat la finele secolului XVIII i nceputul secolului XIX. Saxofonul n partituri se prescurteaz sub forma Sax. 1. Saxofonul sopranino n F (Fa). 2. Saxofonul sopranino n Es (Mi bemol). 3. Saxofonul soprano n C (Do). 4. Saxofonul n B (Si bemol). 5. Saxofonul alto n F (Fa). 6. Saxofonul alto n Es (Mi bemol). 7. Saxofonul tenor n G (Sol). 8. Saxofonul tenor n B (Si bemol). 9. Saxofonul bariton n F (Fa). 10. Saxofonul bariton n Es (Mi bemol). 11. Saxofonul Bas n C (Do). 12. Saxofonul bas n B (Si bemol. n aceea i categorie ar pute intra i taragotul n B (Si bemol), As (La bemol) i Es (Mi bemol). Fagotul (Fagotto, Basson) n partituri se prescurteaz sub forma Fg. 1. Fagotul cu patru registre: grav, mediu, acut i supraacut, netranspozitoriu. 2. Contrafagotul semitranspozitoriu, la octav perfect descendent . n aceea i sfer se ncadreaz i Sarrusofonul, instrument de alam cu ancie dubl , prezent n fanfare i nu de pu ine ori nlocuit cu contrafagotul; este un instrument semitranspozitoriu, avnd efectul la octav descendent fa de textul muzical notat n partitur .
193

Cornul (Corno, Cor) n partituri se prescurteaz sub forma Hr. Exist o mare varietate de instrumente de acest tip, pe toate transpozi iile: 1. Corn (basso) n B (Si bemol), H (Si), C (Do). 2. Corn n Des (Re bemol), n D (Re), Es (Mi bemol), E (Mi), F (Fa), Ges (Sol bemol), G (Sol), As (La bemol), A (La). 3. Corn (alto) n B (Si bemol), n H (Si), n C (Do). n afara acestor instrument, exist i cornul cromatic clasic (cu ventil). Trompeta (Trompete, trompette) n partituri se prescurteaz sub forma Tr, Tb sau Trb). Ca i cornul, trompeta natural se prezint sub o mare varietate de formule transpozitorii. Prezent m, pentru nceput, instrumentele care transpun la relativ mic distan intervalic fa textul partiturii: trompeta n As (La bemol), n A (La), n B (Si bemol), n H (Si), n C (Do), n Des (Re bemol), n D (Re), n Es (Mi bemol), n E (Mi), n F (Fa), n Ges (Sol bemol), n G /Sol), i variantele sopranino n As (La bemol) i n A (La ). n afara acestor forme considerate clasice, exist i trompeta semnalizatoare (Signalhorn) n B (Si bemol), Postalionul (Posthorn, Cornet de poste) n Es (Mi bemol), n C (Do) i n B (Si bemol), Trompeta teban utilizat n opera Aida de Giuseppe Verdi n As (La bemol), heroldstromette cu culise ce schimb fundamentalele de C (Do) n opera Lohengrin de Richard Wagner n H (Si) n opera Tannhauser de acela i compozitor etc. Trompeta poate fi, ns , i cu clape, cu culise sau cu ventil, aceast din urm form definind trompeta cromatic clasic . Tot ca i cornul, trompeta se noteaz n partitur f r notarea armurii, acciden ii ap rnd strict n fa a notelor. Trombonul Trombonul natural, utilizat cu prec dere la nivelul crea iei secolului XVIII, are ase forme transpozitorii: discant n B (Si bemol), alto n F (Fa), trombon n B (Si bemol), cvart trombon n F (Fa), cvint trombon n Es (Mi bemol) i trombon bas grav (contrabas) n B (Si bemol); dup aceast dat , respectiv de la fruntariile secolelor XVIII-XIX i nceputului secolului XIX intr n uz doar variantele
194

considerate clasice ale acestui instrument, respectiv trombonul alto n Es (Mi bemol), tenor n B (Si bemol), bas n F (Fa) i contrabas n B (Si bemol, aceste ultime patru variante - respectiv alto, tenor, bas i contrabas men inndu-se i n cazul trombonului cu ventil. Tuba i fligornul (saxhorn) Sunt instrumente de mare varietate; cele mai utilizate sunt fligornul supraacut n B (Si bemol) sau n A (La), sopranino n Es (Mi bemol), n F (Fa), n C (Do), n D(Re), soprano n B (Si bemol) instrument ce nlocuie te buccina, A (La), fligornul alto n Es (Mi bemol) i F (Fa), fligornul tenor sau bariton n B (Si bemol) numit i bombardino, fligornul bas n B (Si bemol) numit i euphoniu, fligornul (helicon) i tuba contrabas n C (Do) i B (Si bemol) i n fine tuba dubl contrabas n F i B (Fa i Si bemol). Tuturor acestora li se al tur tubele wagneriene, respectiv tuba tenor n B (Si bemol), n Es (Mi bemol) i tuba bas n F (Fa) i B (Si bemol). Compartimentul percu iei este bogat reprezentat, de mare rafinament i culoare, n continu evolu ie i mbog ire. Deoarece exemplele muzicale ale studiului transpozi iei au n obiectiv citirea partiturilor generale prin prisma cheilor studiate i a practicii citirii directe la pian a Instrumentelor de suflat i pentru c de regul n partituri este notat tipul de transpozi ie al respectivului instrument, nu vom insista aici asupra acestui aspect, cu att mai mult cu ct aceasta se studiaz la disciplina Teoria instrumentelor i orchestra ie. * * Repere teoretice n studiul transpozi iei Avnd o bun preg tire teoretico-practic , preg tire ce const n perfecta st pnire a no iunilor de teoria muzicii, solfegiu i armonie n primul rnd, la care se adaug cele de contrapunct, forme muzicale, instrumenta ie, dar i cunoa terea posibilit ilor claviaturii, dup ce au nv at i exersat citirea n chei corale i alte chei, studen ii pot aborda studiul transpozi iei, apoi al realiz rii basului cifrat i, n final, cel al
195

reducerii la pian a partiturilor simfonice, vocal-simfonice sau a celor destinate scenei. Transpozi ia se define te ca fiind reproducerea exact a uneia sau mai multor voci instrumentale sau vocale, inclusiv a unei ntregi partituri ntr-o alt tonalitate dect cea n care este scris respectiva partitur (sau voce). Ea este deosebit de necesar pentru realizarea adapt rilor unor lucr ri muzicale pentru o alt voce sau alt instrument dect cel pentru care a fost compus ini ial lucrarea, manier de care beneficiaz n primul rnd cnt re ii, dar i instrumenti tii n definirea propriului repertoriu; de exemplu, o partitur compus pentru sopran poate trece cu u urin n repertoriul unui bariton i invers prin simpla cunoa tere i aplicare a legit ilor transpozi iei. Mai mult chiar, se pot schimba tonalit i incomode cu altele mai comode sau se poate modifica coloritul prin simpla modificare a tonalit ii la acela i instrument sau la aceea i voce. Definitorie ns r mne citirea instrumentelor transpozitorii, care, din motive obiective, innd de construc ia lor, emit sunetele la o alt frecven dect cea notat n partitur , fie mai n grav, fie mai n acut. Cel mai simplu caz este cel al instrumentelor a a-numite semitranspozitorii, adic acele instrumente care cnt la octava superioar sau inferioar fa de sunetul notat pe partitur . Exist , ns , marele e alon al instrumentelor transpozitorii, pentru care este necesar studiul transpozi iei; exemple n acest sens sunt multe, cele mai uzuale fiind clarinetul n B (Si bemol) sau cel n A (La) care, atunci cnd intoneaz gama Do major, au ca rezultant sonor Si bemol major i, respectiv, La major. Exist dou modalit i prin care se poate realiza transpozi ia: 1) Scris care necesit schimbarea armurii i transcrierea tuturor semnelor grafice din partitura ce urmeaz a fi transpus n noua tonalitate; pentru aceasta este nevoie de foarte mult aten ie, p strndu-se continuu acela i interval ntre sunetele notate pe portativul martor i pe cel n lucru. 2) Oral care se realizeaz la prima vedere de c tre cel care cite te partitura; n acest caz, cheia (cheile) i armura (armurile) vor fi nlocuite mental, ceea ce va permite citirea simultan a mai multor voci, respectiv linii melodice ncredin ate unor instrumente cu transpozi ii diferite.
196

I. Transpozi ia la ter a inferioar sau sexta superioar Instrumente n La i La bemol (A, As) Instrumentele cele mai uzitate care utilizeaz acest tip de transpozi ie sunt: clarinetul n A (La), Oboiul damore, clarinetul bas n A (La), cornul n A (La), trompeta n A (La) i cornetul cu piston n A (La). Alte instrumente sunt clarinetul mic (sopranino) n As (La bemol), taragotul n As (La bemol), cornul n As (La bemol), trompeta n As (La bemol), trompeta sopranino n A (La) i As (La bemol), trompeta utilizat n opera Aida (Trompette thebaine) n As (La bemol), trompeta supraacut n A (La), cornul cu clape soprano n A (La), fligornul soprano n A (La). Preciz m c exist instrumente transpozitorii n partitura c rora nu se noteaz niciodat armura la cheie, iar altera iile inclusiv cele constitutive sunt notate pe parcurs, n fa a fiec rei note; este vorba despre corn i trompet . 1. Pentru a realiza transpozi ia la ter inferioar , ca prim pas, n locul cheii Sol ne imagin m cheia de sopran i astfel ob inem denumirea notelor la ter inferioar . 2. Pasul urm tor, dup imaginarea noii chei, l constituie imaginarea armurii. Pentru o partitur ( tim ) notat n Do major, aceasta comport un dublu aspect: 3 diezi armur de La major pentru instrumentele cu transpozi ie n A (La) sau 4 bemoli pentru instrumentele cu transpozi ie n As (La bemol). Transpozi ia pentru instrumentele n La (A) Efectul sonor este La major pentru orice partitur notat n Do Major. n acest caz, este avut n vedere o transpozi ie la trei cvinte n sens ascendent, respectiv din Do major n La major; fiecare nou cvint aduce cu sine alterarea suitoare a unui sunet; exist , a adar, trei alter ri ascendente, corespunz toare celor trei cvinte. Instrumentele care transpun n A (La) transpun fie la o ter mic n jos, fie la o decim mic n acela i sens. Exist o singur excep ie: clarinetul mic n A (La), care transpune o sext mare ascendent fa de notarea n partitur . Instrumentele cu transpozi ie n A (La) apar in sufl torilor de lemn i de alam .
197

Concret, la ter mic descendent transpun: Oboiul mezzosopran n A (La), oboe damore; Clarinetul n A (La); Trompeta n A (La); Cornetul n A (La); Cornul n A (La); n timp ce, n sens descendent, la decim mic fa de cheia sol (ter mic fa de cheia Fa) transpun urm toarele instrumente: Clarinetul bas n A (La); Cornul grav (bas) n A (La). Pentru o partitur ( tim ) notat n Do major, avem urm torii pa i: dup imaginarea noii chei, respectiv cheia de sopran Do pe linia 1 a portativului n locul cheii Sol, dup urm torul exemplu:

imagin m i noua armur , respectiv 3 diezi, adic armura noii tonalit i: La major:

n mod impropriu i cu totul conven ional, aceast armur este numit armura instrumentului, chiar dac n mod normal instrumentul nu are nici o armur . Pentru primele exerci ii, se recomand ca pe portativul aferent instrumentului transpozitoriu s fie notate n parantez (n cazul transpozi iei realizate n scris, n vreme ce pentru cea oral doar imaginat ), lng cheia real , noua cheie i noua armur . O problem deosebit o constituie altera iile accidentale care apar pe parcurs n partitura ce urmeaz a fi transpus . Rezolvarea acestei probleme se face astfel: fa diez, do diez i sol diez (respectiv armura instrumentului) devin dublu diezi; restul altera iilor cu diez devin diezi; fa bemol, do bemol i sol bemol devin becari; restul altera iilor cu bemol devin bemoli; dublu bemolii devin bemoli.
198

Modific rile ce apar n cazul altera iilor care constituie armura instrumentului respectiv, altera iile din fa a notelor Fa, Do i Sol n cazul transpozi iei n La, se pot observa n schema urm toare (Velehorschi, Alexandru, Studiul transpozi iei, Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 1968, p. 15):

De aceea, nainte de citirea oric ror exemple practice, se cere formarea unei deprinderi corecte a cititului altera iilor, att a celor ce constituie armura, ct i a celor accidentale. Iat i cteva exemple concludente de realizare a etapelor citirii n cazul unor instrumente transpozitorii n La; cele trei portative ale fiec ruia dintre ele reprezint o etap : portativul de sus tima instrumentului transpozitoriu; cel din mijloc transpozi ie ce trebuie efectuat mental de c tre cel care cite te respectiva tim ; portativul de jos efectul sonor al acestei citiri: Citirea Clarinetului n La (Se noteaz n cheia Sol cu semne de altera ie n armur )

199

Citirea Cornului n La (Se noteaz n cheile Sol i Fa, f r semnele de altera ie n armur )

Citirea Cornetului n La (Se noteaz n cheia Sol cu semnele de altera ie la cheie)

Citirea Trompetei n La (Se noteaz n cheia Sol f r semnele de altera ie la cheie)

200

n cazul aceluia i tip de instrument transpozitoriu, respectiv n La, transpozi ia din alte tonalit i dect din Do major n La major se face pe acelea i principii: de exemplu o partitur scris n Fa major se va citi n Re major n urma urm toarelor opera ii: imagin m la cheie, dup armura constitutiv a lui Fa Major (si bemol), cheia de sopran Do pe linia nti i armura instrumentului, deci cei trei diezi: fa diez, do diez i sol diez.

Se constat c armura constitutiv acel si bemol este plasat pe linia a treia a portativului, adic linia pe care este notat diezul notei sol din armura instrumentului. Consecin a este anularea celor dou altera ii, de a a manier nct sol va deveni becar. Anulnd acest ultim diez din armura instrumentului, rezult c r mn doar doi diezi, adic fa diez i do diez. Cei doi diezi r ma i n urma corobor rii celor dou armuri armura constitutiv i armura instrumentului constituie armura efectului. n acest caz, o partitur ( tim ) notat n Fa major i citit de un instrument ce transpune n La, deci cu o ter mic mai jos, se va citi n Re major:

Citirea partiturilor notate n alte tonalit i se va face respectnd acelea i principii. De exemplu, o partitur sau o tim notat n Si bemol major deci avnd doi bemoli la cheie citit de un instrument transpozitoriu n La, va avea ca efect tonalitatea Sol major. Ra ionamentul este, ca i n cazul de mai sus, cel al conflictului n care intr armura timei respective cu armura instrumentului; rezult armura efectului. Cei doi bemoli ai
201

armurii ini iale sunt anula i de ultimii doi diezi ai armurii instrumentului, iar singurul diez care r mne devine armur a tonalit ii efectului.

Mergnd pe acela i ra ionament, o tonalitate ini ial cu trei bemoli Mi bemol major, citit de un instrument n La, pierde cei trei bemoli care intr n conflict cu armura instrumentului, rezultnd o tonalitate f r armur , respectiv Do major.

Pentru o tonalitate ini ial cu patru bemoli, n urma corobor rii cu armura instrumentului, rezult o tonalitate cu un singur bemol; n acest fel, gama La bemol major n execu ia unui instrument n La sun Fa major.

n cazul tonalit ilor cu diezi din partitura ( tima) unui instrument transpozitoriu n La, altera iile respectiv diezii se adun , rezultnd o tonalitate cu patru diezi, respectiv Mi major.

La fel i n cazul unui Re major care, citit de un instrument n La, devine Si major.

Concluzionnd, regula general este urm toarea: Armura efectului se ob ine din combinarea armurii scrise cu armura instrumentului. Acciden ii de acela i sens se adun , iar cei de sens contrar se scad.
202

Acciden ii rezulta i din aceast opera ie, citi i cu noua cheie, vor constitui armura efectului. (Velehorschi, Alexandru, op. cit., p. 35). n cazul instrumentelor grave spre exemplu, clarinetul bas n A (La), citirea efectului transpozi iei se face la decim mic n grav cnd partitura este notat n cheia Sol, iar n cazul cheii Fa p str m raportul de ter mic n grav.

Pentru a citi un instrument n cheia de bas, vom imagina cheia Sol, armura instrumentului i vom citi la dou octave mai jos:

Excep ie face cornul, care, scris n cheia de bas, sun la o sext mare mai sus, deci se cite te tot n cheia sol cu armura instrumentului, dar la octav inferioar .

Iat cum este scris i cum se cite te (n exemplul urm tor) tima cornului cu transpozi ie n registrul mediu, notat pe rnd n cheia Sol, cheia de bas i, din nou, n cheia Sol:

203

Transpozi ia pentru instrumentele n As (La bemol) n acest tip de transpozi ie, realizabil la ter a mare descendent , sunt utilizate cu prec dere instrumente precum cornul i trompeta, la care se adaug taragotul. Procedura este similar , n sensul c se nlocuie te mental cheia Sol cu cheia Do pe linia nti (cheia de Sopran). Pentru c n partiturile acestor dou instrumente nu se noteaz armur la cheie, vom aplica direct armura instrumentului. n acest fel se realizeaz o transpozi ie la patru cvinte descendente, astfel nct orice altera ie ap rut pe parcurs se va citi dup cum urmeaz : orice accident din fa a notelor si, mi, la, re (care, n mod normal sunt purt toare ale armurii instrumentului), se va citi cu altera ie cobortoare (diezul devine becar, becarul devine bemol, bemolul devine dublu bemol iar dublul diez devine diez), conform urm torului tabel (Velehorschi, Alexandru, op. cit., p. 56):

Iat i un exemplu cu un fragment ( tima cornului n La bemol) din Recviem de Giuseppe Verdi (notarea n partitura original i efectul sonor):

204

TEME pentru aplicarea transpozi iei [Instrumente n La] Choralmelodien* Johan Sebastian Bach (1685-1750)

Din 69 Choralmelodien de Johan Sebastian Bach.

205

206

207

II. Transpozi ia la cvinta inferioar sau cvarta superioar Instrumente n Fa i Fa diez (F, Fis) Instrumentele transpozitorii n F (Fa), au ca efect sonor cvinta perfect inferioar sau cvarta perfect superioar fa de sunetul notat n partitur . Aceste instrumente sunt: Flautul alto n F (Fa); Oboiul alto n F (Fa), numit i Oboe damore sau Cornul englez; Clarineto alto n F (Fa), numit i Corno di bassetto; Cornul n F (Fa); Trompeta n F (Fa); Trompeta alto n F (Fa); Tuba tenor n F (Fa); Tuba bas wagnerian n F (Fa). Dintre instrumentele transpozitorii, numai cornii i trompetele nu se noteaz cu semne de altera ie la cheie (armur ), alter rile ap rnd pe parcurs, n fa a notelor; flautul, oboiul, clarinetul alto i tuba tenor se scriu cu semne de altera ie la cheie(armur ). Dintre instrumentele n Fa scrise n cheia sol, trompeta este singura care transpune la cvart superioar ; celelalte la cvinta inferioar . Procedura de transpozi ie este urm toarea: Cheia Sol o nlocuim mental cu cheia de mezzosopran cheia Do pe linia a doua a portativului:

Toate notele din partitura ( tima) ce urmeaz a fi transpus vor suna cu o cvint mai jos. Pentru a egaliza intervalul de transpozi ie, respectiv pentru ca toate sunetele s fie la cvint perfect descendent , lng cheia de mezzosopran vom imagina i armura instrumentului, adic Si bemol.

Ca atare, pentru toate instrumentele n Fa (notate n cheia sol), orice partitur ( tim ) n Do major va suna n Fa major, cu o cvint perfect mai jos, ca n exemplul urm tor:
208

Un caz aparte l constituie trompeta n Fa, la care cheia Sol va fi nlocuit mental de cheia de mezzo (Do pe linia a doua), dar citirea se va face la octava superioar (Velehorschi, Alexandru, op. cit., p. 84):

Pentru alte tonalit i, efectul sonor este tot la cvint perfect inferioar , astfel c o partitur ( tim ) notat n Sol major va suna n Do major, cea n Re major va suna n Sol major, cea n Si major va suna n Mi major, cea n Si bemol major va suna n Mi bemol major .a.m.d.; pentru a u ura citirea, indic m studentului opera ia de coroborare a armurilor, respectiv cea scris i cea a instrumentului, rezultnd armura efectului, pe tiparul: un diez la cheie ca armur scris i un bemol, armura instrumentului:

Rezult zero ca armur a efectului; altera iile anihilndu-se, sun Do major; doi diezi ca armur scris i un bemol ca armura instrumentului rezult ca armur a efectului un diez, sun Sol major:

patru diezi la armura scris i un bemol armura instrumentului rezult ca armur a efectului trei diezi, sun La major:
209

trei bemoli la armura scris i un bemol armura instrumentului rezult patru bemoli ca armur a efectului, sun La bemol major etc.

Pe cale de consecin , orice altera ie notat n fa a sunetelor din partitura-martor va avea efect n partitura transpus , o aten ie special fiind acordat de cititor notei Si (din cheia de mezzo) pentru care dublul diez va deveni diez, diezul va deveni becar, becarul va deveni bemol iar bemolul va deveni dublu bemol (Idem, p. 59):

n cazul partiturilor notate n cheia Fa cheie ce se utilizeaz (al turi de cheia Sol) pentru cornul n F (Fa) i tuba bas n F (Fa) wagnerian , citirea se face nlocuind cheia Fa cu cheia de sopran, iar citirea propriu-zis n noua cheie se va face la octav inferioar . Efectul sonor va fi la cvart superioar fa de textul scris ini ial:

210

Transpozi ia pentru instrumentele n Fis (Fa diez) Exist i instrumente ce transpun n Fis (Fa diez), respectiv Cornul i Trompeta. Pentru a citi o astfel de partitur , avem urm torii pa i: imagin m cheia de mezzosopran i, totodat , armura instrumentului (deoarece partitura cornilor se scrie totdeauna ca i cum ar fi n Do, adic f r armur la cheie, cu altera iile notate pe parcurs), ca n exemplul urm tor:

Deoarece armura instrumentului este constituit din ase diezi adic armura tonalit ii Fa diez major, vom avea n vedere, lng cheia de mezzosopran, cele ase altera ii cu efectul lor asupra notelor n fa a c rora sunt scrise. Rezult c orice accident notat n partitura ce urmeaz a fi transpus n fa a notelor Fa, Do, Sol, Re, La, Mi se va modifica suitor, diezul devenind dublu-diez, becarul diez, bemolul becar iar dublul bemol bemol. TEME pentru studiul transpozi iei [Instrumente n Fa (F)]

*Din Album pentru Anna Magdalena Bach, Editura Muzical , 1981. 211

212

*Din A. Velehorschi, Studiul transpozi ie, Editura Muzical , Bucure ti, 1968, p. 61-62.

213

III. Transpozi ia la septima inferioar sau secunda superioar Instrumente n Re i Re bemol (D, Des) Aceste instrumente sun la o septim mic inferioar sau la secund mare superioar fa de notarea pe portativ. Cornul n D (Re) i Trompeta bas n D (Re), wagnerian transpun la septim mic inferioar . Trompeta n D (Re) i Clarinetul mic (Piccolo) n D (Re) transpun la secund mare superioar . Deoarece tim c ntotdeauna cornii i trompetele nu au notat armura la cheie, ci acciden ii se noteaz pe parcurs, citirea va fi relativ simpl ; singurul instrument cu armur la cheie este n acest caz clarinetul piccolo n D (Re), instrument relativ rar utilizat. Pentru cornul i trompeta bas n D (Re), la cheia Sol, vom mentaliza cheia de alto Do pe linia a treia,

ob innd astfel transpunerea tuturor sunetelor partiturii ini iale la o septim mic n jos, cu excep ia notelor mi i si care n cheia de alto sun la septim mare descendent , respectiv fa i do, conform cu exemplul:

Deoarece la toate instrumentele acordate n Re notele mi i si sun fa diez i, respectiv, do diez, pe lng cheia de efect vom imagina i armura instrumentului adic cei doi diezi (fa diez i do diez):

n ceea ce prive te trompeta i clarinetul n D (Re), pentru ca efectul s fie cel scontat adic la secund mare superioar citirea cheii de alto se va face la octava superioar :
214

Deoarece transpozi ia natural a instrumentului este n D (Re), n mod firesc, armura instrumentului va fi constituit din doi diezi, respectiv Fa diez i Do diez. n acest fel, orice partitur ( tim ) notat n Do major va fi citit n mod natural n Re major. Rezult c toate altera iile din fa a notelor Fa i Do din partitura ce urmeaz a fi transpus se modific suitor, respectiv dublul bemol devine bemol, bemolul devine becar, becarul diez iar diezul dublu diez (Velehorschi, Alexandru, op. cit., p. 93).

Ca un aspect particular, not m cazul n care partitura cornului apare scris i n cheia de bas. n acest caz, cheia de bas se nlocuie te cu cheia de mezzosopran (Do pe linia a doua), iar citirea se va face la octava inferioar , ca n exemplul:

215

Deoarece clarinetul piccolo este singurul instrument ce utilizeaz armur la cheie, vom da cteva exemple de armura efectului: cnd partitura original are la armur un bemol (armur scris ), corobornd aceast armur cu armura instrumentului respectiv doi diezi, rezult c armura efectului va avea un singur diez, deci partitura astfel transpus va suna n Sol major:

Dac exist cinci diezi la armur , armura instrumentului se adaug i, astfel, vom avea o tonalitate cu apte diezi, respectiv din Si major n Do diez major, iar dac partitura de transpus are trei bemoli, rezult ca efect o tonalitate cu un singur bemol, respectiv Fa major etc. Transpozi ia pentru instrumentele n Des (Re bemol) Cornii i trompetele pot fi instrumente transpozitorii n Des (Re bemol); li se al tur , flautul i flautul piccolo n Des (Re bemol). Pentru a citi partiturile n care este implicat timbrul acestor instrumente, ca i n cazul transpozi iei n D (Re), cheia de sol se nlocuie te cu cheia de alto; deosebirea const n armura instrumentului care de aceast dat are cinci bemoli. O partitur scris ini ial n Do major i interpretat de acest tip de instrumente va suna n Re bemol major:

Este de men ionat faptul c pentru trompetele n Des (Re bemol), citirea se va face n cheia de alto (Do pe linia a treia) la octava superioar . Toate altera iile ap rute pe parcurs se vor modifica n sens descendent: dublul diez devine diez, diezul devine becar, becarul bemol, iar bemolul dublu bemol.

216

TEME pentru studiul tanspozi iei [Instrumente n Re (D)]

217

218

219

IV. Transpozi ia la secunda i nona inferioar sau septima superioar Instrumente n Si bemol i Si (B, H ) Transpozi ia n Si bemol (B) se realizeaz fie la secund mare n sens descendent, fie la septim mic n sens ascendent; orice partitur notat n Do major, n interpretarea acestor instrumente, va suna n Si bemol major. Instrumentele care transpun n Si bemol (B) la secund mare cobortoare sunt: clarinetul n B (Si bemol); saxofonul sopran n B (Si bemol); cornul acut (alto) n B (Si bemol); trompeta n B (Si bemol); cornetul (a piston) n B (Si bemol); trombonul tenor i tuba tenor (wagnerian ) n B (Si bemol).
220

Instrumentele care transpun la non mare cobortoare sunt: clarinetul bas n B (Si bemol); saxofonul tenor n B (Si bemol); saxofonul bas n B (Si bemol); trompeta bas n B (Si bemol); cornul n B (Si bemol); cornul bas n B (Si bemol); trombonul contrabas; tuba bas wagnerian n B (Si bemol). Pentru a realiza acest tip de transpozi ie, se imagineaz cheia de tenor (Do pe linia a patra), realizndu-se astfel o transpozi ie la nona mare inferioar :

Pentru a ob ine transpozi ia la secund mare inferioar , citirea notelor se va face la octava superioar i n acest fel se p streaz registrul. n afar de notele Do i Fa care vor suna Si i, respectiv, Mi (deci la non mic inferioar ), toate celelalte vor suna la non mare inferioar fa de model:

n cazul unui instrument n Si bemol, notele Da i Fa sun Si bemol i, respectiv, Mi bemol. Cei doi bemoli constituie armura instrumentului:

221

Se realizeaz o transpozi ie la dou cvinte descendente, fapt ce implic modificarea tuturor acciden ilor n sens descendent, adic dublul diez devine diez, diezul devine becar, becarul devine bemol iar bemolul dublu bemol (Velehorschi, Alexandru, op. cit., p. 117):

Pentru partiturile n alte tonalit i dect Do major, armura acestora se va corobora cu armura instrumentului, adic Si bemol i Mi bemol, rezultnd armura efectului; n spe , re major va deveni Do major, Mi major va deveni Re major, Si bemol Major va deveni La bemol major etc. Citirea instrumentelor care se scriu i n cheia Fa se face mentaliznd cheia de alto (Do pe linia a treia) i citind totul la octava inferioar :

Transpozi ia pentru instrumentele n H (Si) Cornul i trompeta pot transpune i n H (Si) deci la secund sau la non mic n sens ascendent. n partiturile vechi se pot ntlni i clarinete n H (Si). n acest caz, se procedeaz ca i la instrumentele n B (Si bemol), cu precizarea c armura instrumentului fiind cei cinci diezi ai lui Si major, altera iile de pe parcurs se vor trata n sens ascendent, adic dublul bemol devine bemol, bemolul devine becar, becarul devine diez iar diezul devine dublu diez.
222

TEME pentru studiul transpozi iei [Instrumente n Si bemol (B)]

223

224

225

226

V. Transpozi ia la cvarta inferioar sau cvinta superioar Instrumente n Sol i Sol bemol (G, Ges) Aceste instrumente realizeaz o transpozi ie la cvarta perfect inferioar sau la cvinta perfect superioar fa de partitur . Cu alte cuvinte, o partitur scris n Do major va suna prin citirea ei de c tre un instrument cu acest tip de transpozi ie n Sol major. La cvarta inferioar transpun: Flautul alto n G (Sol); Cornul n G (Sol). La cvinta superioar transpune: Trompeta n G (Sol). Pentru citirea unui instrument acordat n Sol, mentaliz m cheia de bariton (Fa pe linia a treia) i, n acela i timp, citim totul la octava superioar , dup modelul:

n aceast situa ie, toate notele vor suna cu o cvart perfect mai jos, n afar de nota si, care n cheia de efect (cheia de bariton) sun fa, dar la o cavart m rit inferioar :

Pentru ca acest interval s poat fi corectat, trebuie s ne imagin m un diez n dreptul notei fa din cheia de efect, diez ce va constitui armura instrumentului:

Deoarece trompeta n G (Sol) transpune la cvinta superioar , vom aplica acela i procedeu, cu precizarea c citirea se va efectua la dou octave superioare:
227

Deoarece este o transpozi ie la o cvint n sens ascendent, toate altera iile care apar pe parcurs se vor citi n sens ascendent, adic dublul bemol devine bemol, bemolul devine becar, becarul devine diez iar diezul dublu diez:

n cazul cornului n G (Sol), care poate utiliza i cheia de bas, citirea partiturii se face utiliznd cheia de tenor, n registrul natural al acesteia:

Pentru partiturile scrise n alte tonalit i, judec m armura efectului prin coroborarea armurii ini iale i a armurii instrumentului; astfel, o partitur n Sol major se va auzi n Re major, cea n La bemol major va suna n Mi bemol major . a. m. d.
228

Transpozi ia pentru instrumentele n Ges (Sol bemol) Este un tip foarte rar de transpozi ie, fiind utilizat doar de cornii i trompetele n Ges (Sol bemol), care transpun n acest caz la cvarta m rit inferioar sau la cvinta mic orat superioar . Citirea se face tot cu ajutorul cheii de bariton (Fa pe linia a treia) i citirea la octav superioar pentru corn sau la dou octave superioare pentru trompete. Deoarece armura instrumentului este constituit din ase bemoli, o partitur notat n Do major va suna n Sol bemol major, deci la ase cvinte descendente. Pentru a avea ca efect Do major, partitura ar fi trebuit s fie scris n Fa diez major. TEME pentru aplicarea transpozi iei Instrumente n Sol (G)

*Johan Sebastian Bach, 69 Choralmelodien, Edit. Breitkopf. 229

VI. Transpozi ia la sexta inferioar sau ter a superioar Instrumentele n Mi i Mi bemol (E, Es) Instrumentele n E (Mi) sun la sext mic inferioar sau la ter mare superioar fa de notarea n portativ a partiturii. Practic, doar trompeta n E (Mi) transpune la ter a mare superioar , n timp ce cornul n E (Mi) i trompeta alto n E (Mi) transpun la sext mic inferioar . Deoarece niciunul dintre aceste instrumente nu utilizeaz armur la cheie, altera iile fiind notate pe parcurs, pentru citirea lor vom utiliza cheia de bas (Fa pe linia a patra) pe care o vom mentaliza n locul cheii Sol:

n cazul cornului i al trompetei alto n E (Mi), citirea se va face la octava superioar :

Iar n cazul trompetei n E (Mi) la dou octave superioare:

Am ar tat la nceput c instrumentele n E (Mi) transpun la o sext mic inferioar sau la o ter mare superioar , pentru citirea lor folosindu-se cheia de bas (Fa pe linia a patra), ns nu toate notele citite astfel vor suna la sexta mic inferioar sau ter mare superioar :

Pentru a corecta aceast nepotrivire ntre ceea ce este scris i ceea ce sun , ne vom imagina patru diezi n fa a notelor fa do sol i re, semne de altera ie ce se constituie n armura instrumentului:
230

Pentru c transpozi ia n E (Mi) este o transpozi ie la patru cvinte ascendente, toate altera iile de pe parcurs vor fi interpretate n sens ascendent, dublul bemol devenind bemol, bemolul becar, becarul diez i diezul dublu diez:

Atunci cnd partitura este scris n cheia de bas, vom utiliza pentru citire cheia de bariton (Fa pe linia a treia):

n ceea ce prive te armura efectului, aceasta este pentru partiturile notate n Sol major Mi major, pentru Mi bemol major Sol major etc., dup cum rezult din coroborarea armurii ini iale cu cea a armurii instrumentului, adic cei patru diezi ai lui Mi major. Transpozi ia pentru instrumentele n Es (Mi bemol) Instrumentele care transpun n Es (Mi bemol) nu sunt pu ine: Flautul n Es (Mi bemol); Flautul piccolo; Oboiul sopran; Clarinetul mic n Es (Mi bemol);
231

Clarinetul alto n Es (Mi bemol); Clarinetul contrabas n Es (Mi bemol); Saxofonul sopranino; Saxofonul alto; Saxofonul bariton; Taragotul; Cornul n Es (Mi bemol); Trompeta bas wagnerian n Es (Mi bemol); Tuba tenor n Es (Mi bemol); Trombonul. n ceea ce prive te saxofonul bariton, acesta transpune la sext mare descendent peste octav . Pentru a citi aceste instrumente, utiliz m aceea i cheie ca n cazul instrumentelor n E (Mi), dar exist o deosebire n tratarea armurii, pentru c armura instrumentului are deja trei bemoli, deci o partitur n Sol major va suna n Si bemol major, una scris n Si bemol major va suna n La bemol major etc. TEME pentru aplicarea transpozi iei Instrumente n Mi i Mi bemol (E, Es)

232

Concluzii Principiile transpozi iei trebuiesc cunoscute pentru c instrumentele transpun i sun n mod natural ntr-o anumit tonalitate; de aceea, o partitur scris n tonalitatea Do major, spre exemplu, va suna diferit dac este citit a a cum este scris n interpretarea unui Clarinet n B (Si bemol), n execu ia unui Corn n F (Fa) sau a Flautului alto n G (Sol), respectiv, textul muzical respectiv se va auzi n Si bemol major, n Fa major sau n Sol major. Pentru ca instrumentele evocate mai sus s cnte n Do major respectiva partitur , va trebui s utiliz m cuno tin ele dobndite la acest curs i s scriem n mod special tima fiec ruia dintre cele trei instrumente. Pentru clarinet se va scrie n > Re major, pentru corn n Sol major, iar pentru flautul alto n Fa major. n toate cazurile, citirea instrumentelor transpozitorii implic : perfecta cunoa tere a citirii n chei; utilizarea cheilor i a registrelor; cunoa terea armurii instrumentului; calcularea armurii efectului; calcularea altera iilor accidentale n func ie de cele dou armuri: a instrumentului i a efectului. Cornul i trompeta, singurele instrumente care utilizeaz toate transpozi iile, sunt n acela i timp singurele care nu folosesc armura notat la cheie, ci altera iile pe parcurs. Men ion m cu titlu informativ i utilizarea cheii franceze (Sol pe linia nti a portativului) n care sunt notate partiturile pentru flaut, flaut alto n F (Fa) sau oboiul damore n crea ia lui Johann Sebastian Bach; partiturile notate n cheia francez sun cu o ter mai sus fa de notarea obi nuit n cheia Sol. n ceea ce prive te instrumentele de percu ie, sunt utilizate instrumentele semitranspozitorii ca celesta i Glockenspiel, ambele avnd transpozi ie la octava superioar . Tot semitranspozitoriu este n cadrul instrumentelor cu coarde contrabasul, care sun la octav inferioar fa de textul muzical. Toate aceste instrumente studiate mai sus, la care se adaug cele netranspozitorii, sunt studiate i n cadrul disciplinei Teoria instrumentelor, dar numai studiul transpozi iei poate da studentului o viziune asupra ntregului ansamblu simfonic i poate furniza uneltele cu care se va putea lucra n viitor, n scrierea sau citirea partiturilor pentru diverse
233

instrumente, fie n ipostaza lor solistic , fie n diferite ansambluri, de la cele colare la ansamblul simfonic sau vocal-simfonic. n concluzie, n baza celor studiate pn acum, putem grupa instrumentele orchestrei simfonice n trei mari categorii: netranspozitorii; semitranspozitorii; transpozitorii. Deoarece obiectul studiului transpozi iei l constituie n special ultima mare categorie i anume cea a instrumentelor transpozitorii, dar referiri se pot face i la cele semitranspozitorii, s sintetiz m urm toarea posibil grupare a instrumentelor prin raportare la registrul efectului sonor: 1. Instrumente cu transpozi ie nalt ; 2. Instrumente cu transpozi ie medie; 3. Instrumente cu transpozi ie grav . O trecere n revist se impune, a adar, pentru a putea st pni mai u or nu doar transpozi ia n sine prin citirea n chei, ci i plasarea corect din punct de vedere registric. Instrumentele cu transpozi ie nalt * apar in, de regul , partidei de sufl tori de lemn, de alam i instrumentelor cu claviatur . A. Instrumente de suflat de lemn Flautul piccolo (piculina) transpune la octav perfect ascendent ; Flageoletul transpune la cvint peste octav (duodecim );** Clarinetul mic n Es (Mi bemol) transpune la ter mic ascendent ; Clarinetul mic n D (Re) transpune la secund mare ascendent ; Saxofonul sopranino n Es (Mi bemol) transpune la ter mic ascendent . B. Instrumente de suflat de alam Trompeta n F (Fa) transpune la o cvart perfect ascendent ; Trompeta n E (Mi) transpune la o ter mare ascendent ;
Intervalele la care se face transpozi ia sunt notate fa de partituri notate n cheia Sol. ** Foarte rar utilizat vezi operele Pelerinii de la Mecca de Chritoph Wilibald Gluck i R pirea din serai de Wolfgang Amadeus Mozart. 234
*

Trompeta n Es (Mi bemol) transpune la o ter mic ascendent ; Trompeta n D (Re) transpune la o secund mare ascendent . C. Instrumente cu claviatur Celesta transpune la octav perfect ascendent . Instrumentele cu transpozi ie medie* apar in, de regul , doar partidei de sufl tori de lemn i de alam . A. Instrumente de suflat de lemn Flautul alto n G (Sol) transpune la o cvart perfect descendent ; Flautul alto n F (Fa) transpune la o cvint perfect descendent ; Oboiul mezzosopran n A (La), Oboe damore transpune la o ter mic descendent ; Oboiul alto n F (Fa), cornul englez transpune la o cvint perfect descendent ; Clarinetul n H (Si) transpune la o secund mic descendent;** Clarinetul n B (Si bemol) transpune la o secund mare descendent ; Clarinetul n A (La) transpune la o ter mic descendent ; Clarinetul n F (Fa), corno di bassetto transpune la o cvint perfect descendent ; Saxofonul sopran n B (Si bemol) transpune la o secund mare descendent ; Saxofonul alto n Es (Mi bemol) transpune la o sext mare descendent . B. Instrumente de suflat de alam *** Trompeta n B (Si bemol) transpune la o secund mare descendent ; Trompeta n A (La) transpune la o ter mic descendent ; Cornetul n B (Si bemol), cornetto a piston transpune la o secund mare descendent ;
Intervalele la care se efectueaz transpozi ia sunt notate fa de partituri scrise n cheia Sol. ** Utilizat rar, n partiturile vechi. *** n cazul instrumentelor de suflat de alam , unele tipuri de corn sau tub sunt notate i cu transpozi ie fa de cheia de bas (Fa). 235
*

Cornetul n A (La) transpune la o ter mic descendent ; Trompeta alto n F (Fa) transpune la o cvint perfect descendent ; Trompeta alto n E (Mi) transpune la o sext mic descendent ; Trompeta bas n Es (Mi bemol) transpune la o sext mare descendent ; Trompeta bas n D (Re) transpune la o septim mic descendent ; Cornul n B (Si bemol) transpune la o secund mare descendent ; Cornul n A (La) transpune la o ter mic descendent ; Cornul n G (Sol) transpune la o cvart perfect descendent dar i la o cvint perfect ascendent (fa de cheia de bas); Cornul n F (Fa) transpune la o cvint perfect descendent dar i la o cvart perfect ascendent (fa de cheia de bas); Cornul n Fis (Fa diez) transpune la o cvint mic orat descendent dar i la o cvart m rit ascendent (fa de cheia de bas); Cornul n E (E) transpune la o sext mic descendent dar i la o ter mare ascendent (fa de cheia de bas); Cornul n Es (Mi bemol) transpune la o sext mare descendent dar i la o ter mic ascendent (fa de cheia de bas); Cornul n D (Re) transpune la o septim mic descendent dar i la o secund mare ascendent (fa de cheia de bas); Tuba mic tenor n B (Si bemol)* transpune la o secund mare descendent ; Tuba mic tenor n F (Fa) transpune la o cvint perfect descendent dar i la o cvart perfect ascendent (fa de cheia de bas); Tuba mic tenor n Es (Mi bemol)** transpune la o sext mare descendent dar i la o ter mic ascendent (fa de cheia de bas). Instrumentele cu transpozi ie grav *** apar in, de regul , grupei de sufl tori de lemn, de alam , compartimentului de coarde i vocii umane.
Face parte din tubele wagneriene. Idem. *** La toate aceste instrumente, indiferent de cheia n care sunt scrise, transpozi ia se face doar n sens descendent; difer doar intervalul. 236
** *

A. Instrumente de suflat de lemn Clarinetul bas n Si bemol transpune la non mare descendent , dar i la secund mare descendent (fa de cheia de bas); Clarinetul bas n A (La) transpune la decim mare descendent , dar i la ter mic descendent (fa de cheia de bas); Saxofon tenor n B (Si bemol) transpune la non mare descendent ; Saxofon bariton n Es (Mi bemol) transpune la ter iadecim descendent ; Saxofon bas n B (Si bemol) transpune la sextadecim ; Contrafagotul transpune la octav perfect descendent . B. Instrumente de suflat de alam Trompeta bas n Do* transpune la octav perfect descendent ; fa de cheia de bas sun cum este scris; Trompeta bas n B (Si bemol) transpune la non mare descendent , dar i la secund mare descendent (fa de cheia de bas); Cornul n (Do) transpune la octav perfect descendent ; fa de cheia de bas sun cum este scris; Cornul n B (Si bemol) transpune la non mare descendent , dar i la secund mare descendent (fa de cheia de bas); Mica tub bas n B (Si bemol) transpune la non mare descendent , dar i la secund mare descendent (fa de cheia de bas). C. Instrumente de coarde Contrabasul transpune la o octav perfect descendent . D. Vocea uman Tenorul transpune la o octav descendent . Fa de cele mai sus expuse, exist i unele excep ii, care apar foarte rar accidental n func ie mai ales de editor. n toate aceste cazuri, editorul face cuvenitele preciz ri, inclusiv pentru acordaje diferite sau scordaturi, mai cu seam cnd este vorba despre lucr ri definitorii pentru literatura muzical : opera Don Giovanni, Simfonia concertant n mi bemol major pentru violin , viol i orchestr de Wolfgang Amadeus Mozart, Concertele brandenburgice de Johann Sebastian Bach, Simfonia IV de Gustav Mahler etc.
*

Trompet wagnerian . 237

Ajun i n acest punct, trebuie precizat c , ntotdeauna, o partitur general se cite te de jos n sus, adic de la bas i instrumentele grave de coarde; n cazul n care studiem doar o partid de instrumente, vom proceda la fel, citind de jos n sus, adic de la instrumentul cel mai grav la cel mai acut. Bibliografie
1. Csire, Iosif, Tratat de citire de partituri, Editura Funda iei Romnia de Mine, Bucure ti, 1996. 2. Anosov, N.P., Citirea partiturilor simfonice, Editura Muzical , Bucure ti, 1963. 3. Velehorschi, Alexandru, Studiul transpozi iei, Bucure ti, Editura Didactic i Pedagogic , 1968. 4. Casella, A. i Mortari, V., Tehnica orchestrei contemporane, Editura Muzical , Bucure ti, 1965. 5. *** Dic ionar de termeni muzical , Bucure ti, Editura tiin ific i Enciclopedic , 1984.

238

S-ar putea să vă placă și