Sunteți pe pagina 1din 48

ilor lucr`r orii poses i la cheie ntru siv pe ia Afacer Exclu colec] din

Constituirea [i func]ionarea firmei


Care este cea mai avantajoas` form` juridic` pentru dvs. Care sunt actele necesare constituirii La ce tarife de \nfiin]are trebuie s` v` a[tepta]i

R&S

RENTROP & STRATON


Grup de Editur` [i Consultan]` \n Afaceri

Consilier AFACERI LA CHEIE Constituirea [i func]ionarea firmei 2008 RENTROP & STRATON Autor: Av. Florin Turza

Toate drepturile rezervate. Nici o parte din aceast` lucrare nu poate fi reprodus`, arhivat` sau transmis` sub nici o form` [i prin nici un fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, \nregistrare audio sau video, f`r` permisiunea \n scris din partea editorului. Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionat` vreunei persoane fizice sau juridice care ac]ioneaz` sau se ab]ine de la ac]iuni ca urmare a citirii materialelor publicate \n aceast` lucrare.

SUMAR
Considera]iuni preliminare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Persoane fizice care desf`[oar` activit`]i economice \n mod independent . . . . . . . 1 Procedura de autorizare conform Legii nr. 300/2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Asocia]iile familiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Ob]inerea autoriza]iilor de func]ionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 |nregistrarea autoriza]iilor familiale la organul fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Asocierea \n participa]iune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Micro\ntreprinderile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Societatea comercial` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Tipuri de societ`]i comerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Constituirea unei societ`]i comerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Etapele procedurii pentru constituirea societ`]ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Asocia]i drepturi [i obliga]ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Considera]iuni preliminare

CONSIDERA}IUNI PRELIMINARE
|nainte de a lua hot`rrea sub ce form` v` ve]i desf`[ura activitatea, trebuie s` cunoa[te]i c`, \n acord cu legisla]ia comercial`, comercian]ii se \mpart \n dou` mari categorii: comercian]i persoane fizice (comercian]ii individuali); societ`]ile comerciale (comercian]ii colectivi). Au calitatea de comerciant persoanele fizice care s`vr[esc fapte de comer] ca profesiune obi[nuit` [i societ`]ile care au ca obiect activitatea comercial`. Art. 4 din Codul comercial prezum` c`, odat` dobndit` calitatea de comerciant, toate actele [i opera]iunile efectuate dup` acest moment sunt comerciale. De aceea, o etap` preliminar` constituirii firmei se impune [i este necesar`, [i anume o cercetare atent` a urm`toarelor aspecte: natura activit`]ii ce se va organiza; forma sub care dori]i s` desf`[ura]i activitatea; capitalul necesar [i cel de care pute]i dispune; prospectarea segmentului de pia]` vizat [i evaluarea posibilit`]ilor de impunere \n acel domeniu. V` prezent`m \n continuare variantele formelor juridice de organizare a activit`]ii \ntre care pute]i opta persoana fizic` poate desf`[ura activit`]i economice: \n mod independent, s`vr[ind fapte de comer] cu caracter profesional; \n cadrul unei asocia]ii familiale; \n cadrul unei societ`]i \n participa]iune; persoanele juridice se pot constitui sub oricare dintre formele de societate comercial` prev`zute de c`tre Legea nr. 31/1990, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, ct [i sub forma societ`]ilor cooperative, conform Legii nr. 1/2005 [i Ordonan]ei de urgen]` a Guvernului nr. 99/2006.

PERSOANE FIZICE CARE DESF~{OAR~ ACTIVIT~}I ECONOMICE |N MOD INDEPENDENT


Pentru a dobndi calitatea de comerciant, persoana fizic`, trebuie s` \ndeplineasc`, cumulativ, urm`toarele condi]ii: a) actele sau opera]iunile s`vr[ite s` fie fapte de comer] obiective (adic` acele fapte pe care legiuitorul le-a considerat comerciale datorit` naturii lor). Nu este suficient` inten]ia de a deveni comerciant, ci realizarea faptelor de comer] trebuie s` fie efectiv`. Desf`[urarea unor activit`]i ilicite (contrare ordinii publice sau bunelor moravuri) nu poate duce la dobndirea calit`]ii de comerciant; b) s`vr[irea faptelor trebuie s` aib` caracter profesional, adic` nu se realizeaz` accidental, prin acte de comer] izolate; c) desf`[urarea de fapte de comer] trebuie s` se fac` \n nume propriu, adic` \n mod independent [i pe riscul persoanei \n cauz`. Prin aceste reglement`ri se delimiteaz` comerciantul de reprezentan]ii s`i. De asemenea, persoana fizic` trebuie s` aib` capacitatea de a deveni comerciant. Pot fi comercian]i toate persoanele fizice care au capacitatea deplin` de exerci]iu, adic` au \mplinit 18 ani. Nu pot fi comercian]i minorii [i persoanele puse sub interdic]ie judec`toreasc`. Desf`[urarea activit`]ilor comerciale, permise liberei ini]iative, de c`tre persoanele fizice este \ns` condi]ionat` de existen]a unei autoriza]ii administrative. |n prezent, cadrul legal de desf`[urare a unor astfel de activit`]i este reglementat prin Legea nr. 300 din 28 iunie 2004, publicat` \n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Constituirea [i func]ionarea firmei 1

Persoane fizice care desf`[oar` activit`]i economice \n mod independent

Persoanele care exercit` profesii pe baza unor legi speciale nu pot desf`[ura [i activit`]i economice \n mod independent. |n principiu, se pot autoriza activit`]i economice \n toate domeniile, meseriile [i ocupa]iile, cu excep]ia celor stabilite sau interzise prin legi speciale, cum ar fi: fabricarea [i comercializarea de substan]e explozibile, toxice, prelucrarea tutunului, activit`]i din categoria jocurilor de noroc, extrac]ia [i prelucrarea ]i]eiului sau a gazelor naturale [.a. Persoana fizic` autorizat` nu poate angaja persoane cu contract individual de Aten]ie munc` pentru desf`[urarea activit`]ilor autorizate. Dispozi]ia nu se aplic` \n cazul activit`]ilor de formare profesional` prin \ncheierea unui contract de ucenicie la locul de munc`, conform dispozi]iilor Codului muncii. Nu este necesar` \nscrierea acestor activit`]i \n autoriza]ia ob]inut`. Procedura de autorizare conform Legii nr. 300/2004 Pot desf`[ura activit`]i economice \n mod independent persoanele fizice, cet`]eni romni [i cet`]eni ai statelor membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Fran]a, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria) [i ai statelor apar]innd Spa]iului Economic European (Norvegia, Liechtenstein [i Islanda). Ace[tia au calitatea de angaja]i proprii, \n situa]ia \n care desf`[oar` activitatea pentru care au fost autoriza]i, prin for]e proprii, f`r` a se implica \n raporturi de munc` fa]` de un angajator. Calitatea de angajat propriu presupune dreptul la asigurare \n sistemul public de pensii [i asigur`ri sociale, la asigurare social` de s`n`tate [i asigurare pentru [omaj. Legea instituie \ns` \n acela[i timp [i obliga]ia pentru aceste persoane de a se asigura \n sistemul public de pensii [i alte drepturi de asigur`ri sociale. Persoanele care au \mplinit 18 ani trebuie s` depun` la casele teritoriale de pensii [i Declara]ia de asigurare. Pentru a putea beneficia de drepturile provenind din asigur`rile sociale de s`n`tate Aten]ie sau din asigur`rile pentru [omaj, persoanele fizice care desf`[oar` activit`]i economice \n mod independent trebuie s` \ncheie contracte \n acest scop cu institu]iile competente de pe raza teritorial` a domiciliului/re[edin]ei. Pentru desf`[urarea activit`]ilor economice \n mod independent, persoana fizic`-angajat propriu trebuie s` \ndeplineasc` urm`toarele condi]ii: a) s` aib` minimum 18 ani; b) s` dovedeasc`, prin certificat medical, c` starea s`n`t`]ii \i permite desf`[urarea activit`]ii respective; c) s` aib` calificarea/preg`tirea profesional` necesar`; d) s` nu fi fost condamna]i, prin hot`rre judec`toreasc` r`mas` definitiv`, pentru s`vr[irea de fapte sanc]ionate de legile financiare, vamale, de disciplin` financiar-fiscal` de natura celor care se \nscriu \n cazierul fiscal; e) s` \ndeplineasc` condi]iile de func]ionare prev`zute \n actele normative speciale cu privire la autorizarea din punct de vedere sanitar, sanitar-veterinar, al protec]iei muncii, protec]iei mediului, ap`rarea \mpotriva incendiilor [i al cerin]elor specifice legate de protec]ia consumatorului. Scopul autoriza]iei este acela de a asigura verificarea \ndeplinirii condi]iilor legale pentru exercitarea activit`]ilor economice pe baza liberei ini]iative. Nu sunt supuse prevederilor privind desf`[urarea de activit`]i economice \n mod independent acele persoane care exercit` anumite profesii \n baza unor legi speciale, de exemplu: arhitec]ii, asisten]ii medicali, auditorii financiari, consilierii \n proprietate industrial`, exper]ii contabili, consultantul fiscal, farmaci[tii, restauratorii, traduc`torii autoriza]i.
2 Constituirea [i func]ionarea firmei

Persoane fizice care desf`[oar` activit`]i economice \n mod independent

Autoriza]ia pentru desf`[urarea activit`]ii se elibereaz` la cerere de c`tre primarii comunelor, ora[elor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucure[ti, pe a c`ror raz` teritorial` \[i au domiciliul persoanele fizice, respectiv re[edin]a, \n cazul cet`]enilor care nu au domiciliul \n Romnia. Pentru persoanele fizice cet`]eni f`r` domiciliu \n Romnia autoriza]iile se elibereaz` de c`tre primarii unit`]ilor administrativ-teritoriale (comun`, ora[, municipiu, respectiv sector), pe baza vizelor de re[edin]`. Documenta]ia care se depune \n vederea ob]inerii autoriza]iei trebuie s` cuprind`: a) cerere-tip de autorizare; b) rezervarea denumirii la oficiul registrului comer]ului; c) copii de pe actele de identitate; d) certificat medical eliberat de medicul de familie sau de o unitate sanitar`; e) actele din care s` rezulte domiciliul sau re[edin]a, \n cazul desf`[ur`rii activit`]ii \n contextul dreptului de stabilire (persoane fizice cet`]eni str`ini); f) copii de pe documentele care dovedesc preg`tirea sau experien]a profesional` pentru desf`[urarea activit`]ii pentru care se solicit` autorizarea; g) declara]ie-tip pe propria r`spundere pentru \ndeplinirea condi]iilor de func]ionare din punct de vedere sanitar, al protec]iei mediului, protec]iei muncii [i ap`r`rii \mpotriva incendiilor [i al cerin]elor specifice legate de protec]ia consumatorului [i calitatea produselor/serviciilor puse pe pia]`; h) autoriza]ie sanitar-veterinar` \n cazul autoriz`rii comer]ului cu ridicata al animalelor vii, al c`rnii [i produselor din carne, al produselor lactate, ou`lor, uleiurilor [i produselor comestibile;

Autoriza]iile ob]inute \nainte de luna iunie 2006, pentru comer]ul cu ridicata al ani- Aten]ie malelor vii, comer]ul cu ridicata al c`rnii [i produselor din carne, precum [i pentru comer]ul cu ridicata al produselor lactate, ou`lor, uleiurilor [i produselor comestibile, [i-au pierdut valabilitatea dac` nu a fost ob]inut` (O.U.G. nr. 40/2006 prevedea un termen de 30 de zile) aceast` autorizare sanitar-veterinar`. i) certificatul de cazier fiscal al persoanei solicitante, \n original. Cet`]enii str`ini ne\nregistra]i fiscal \n Romnia sunt obliga]i s` prezinte o declara]ie pe propria r`spundere, autentificat`, din care s` rezulte c` nu au datorii fiscale [i nu au s`vr[it fapte de natura celor care se \nscriu \n cazierul fiscal. Dovada de preg`tire/experien]` profesional` pentru autorizarea unei activit`]i este Aten]ie necesar` doar dac` prin acte normative sunt stabilite cerin]e specifice de preg`tire pentru desf`[urarea acelei activit`]i. |n cazul \n care activitatea pentru care se solicit` autorizarea nu necesit` calificare, persoana fizic` nu trebuie s` depun` \n acest sens dovada preg`tirii sau experien]ei profesionale. Au calificarea cerut` de lege persoanele care au preg`tire profesional` de specialitate sau competen]ele necesare desf`[ur`rii activit`]ii. Acestea pot fi dovedite prin prezentarea de: diplom` sau adeverin]` de absolvire a unei institu]ii de \nv`]`mnt profesional, preuniversitar sau universitar, \n specialitatea pentru care se cere autorizarea; certificat de absolvire a unei forme de preg`tire profesional` organizate legal la data eliber`rii certificatului; certificat de competen]` profesional`, eliberat de institu]iile abilitate \n domeniu; cartea de me[te[ugar ob]inut` \n condi]ii legale la data eliber`rii ei; carnetul de munc` din care s` reias` c` solicitantul a fost \ncadrat \n munc`, pe domeniul pentru care se cere autorizarea, pentru o durat` de minimum 2 ani;

Constituirea [i func]ionarea firmei

Persoane fizice care desf`[oar` activit`]i economice \n mod independent

declara]ie de notorietate cu privire la abilitatea de a desf`[ura activitatea pentru care se solicit` autorizarea. Declara]ia se elibereaz` gratuit, de primarul localit`]ii de domiciliu [i se aplic` \n cazul autoriz`rii meseriilor tradi]ionale artizanale; autoriza]ia eliberat` conform Decretului-lege nr. 54/1990 sau Legii nr. 507/2002 privind organizarea [i desf`[urarea unor activit`]i economice de c`tre persoane fizice; alte acte care, potrivit legii, pot atesta preg`tirea profesional` (cum ar fi atest`rile pentru calificare, recalificare sau reconversie profesional` ob]inute de la oficiile teritoriale de munc`). Persoanele care au absolvit forme de preg`tire profesional` \n str`in`tate trebuie s` depun` fie un atestat de recunoa[tere [i echivalare, \n cazul \n care la absolvire i s-a eliberat diplom` sau certificat de absolvire, fie dovada recunoa[terii actelor men]ionate mai sus, eliberate de c`tre autorit`]ile competente din statul \n care au fost emise. Dovada se ob]ine de la institu]iile desemnate din Romnia, prin Ordinul nr. 701/2003, \n func]ie de domeniul activit`]ii. Atestatul de recunoa[tere [i echivalare se elibereaz` de c`tre Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii Centrul Na]ional de Recunoa[tere [i Echivalare a Diplomelor. Dovada de recunoa[tere a celorlalte acte trebuie tradus` [i legalizat` conform legii [i apoi certificat` de c`tre Ministerul Muncii, Familiei [i Egalit`]ii de {anse. Cererea de autorizare se solu]ioneaz` \n termen de 10 zile lucr`toare de la data Aten]ie \nregistr`rii ei la autoritatea administra]iei publice locale. Acela[i termen se aplic` [i \n cazul cererilor de completare a autoriza]iei, deci \n ipoteza \n care persoana fizic` de]ine autoriza]ie, dar solicit` completarea ei cu o nou` activitate pentru care are nevoie de autorizare. Motivul pentru care se impune completarea autoriza]iei este acela c` legea prevede ca o persoan` fizic` s` de]in` o singur` autoriza]ie. Documenta]ia [i procedura pentru completarea autoriza]iei este aceea[i cu cea prezentat` la cererea de autorizare. Dac` persoana fizic` dore[te modificarea formei de organizare (asocia]ie familial`) men]ionate \n autoriza]ie, autoriza]ia ini]ial` se anuleaz` la cerere, urmnd a se elibera o nou` autoriza]ie \n condi]iile legii. Autoriza]ia va cuprinde \n mod obligatoriu cel pu]in urm`toarele elemente urm`toarele elemente: activitatea autorizat`, codificat` prin clas` de 4 caractere, conform C.A.E.N.; datele de identificare ale persoanei autorizate; datele de identificare ale autorit`]ii emitente; locul de desf`[urare a activit`]ii principale [i, dup` caz, a activit`]ilor secundare; durata de valabilitate a autoriza]iei; data eliber`rii autoriza]iei [i num`rul de \nregistrare. Durata de valabilitate a autoriza]iei emise cet`]enilor str`ini nu poate fi mai mare dect durata valabilit`]ii permisului de [edere \n Romnia. Dup` ob]inerea autoriza]iei, persoanele fizice care desf`[oar` activit`]i economice \n mod independent trebuie s` se \nregistreze la Registrul comer]ului [i la organele fiscale teritoriale. Pentru eliberarea certificatului de \nregistrare, prim`riile sunt obligate s` ia m`surile necesare pentru a asigura ob]inerea cazierului fiscal [i dovada rezerv`rii denumirii necesare pentru eliberarea [i depunerea autoriza]iei, \n copie certificat`, la oficiul registrului comer]ului. Depunerea autoriza]iei, ob]inute de la prim`rie, se realizeaz` \n termen de maximum 3 zile de la eliberarea ei. |nregistrarea \n registrul comer]ului se face numai pe baza autoriza]iei. |n termen de 7 zile lucr`toare, oficiul registrului comer]ului este obligat s` emit` [i s` transmit` c`tre prim`rie certificatul de \nregistrare. Tot prim`ria va transmite data comunic`rii certificatului de \nregistrare c`tre organele fiscale pentru \nregistrarea comerciantului \n eviden]ele fiscale.

Constituirea [i func]ionarea firmei

Persoane fizice care desf`[oar` activit`]i economice \n mod independent

Persoanele \n cauz` au dreptul s` desf`[oare numai activit`]ile men]ionate, pentru Aten]ie care au fost autorizate. Pentru desf`[urarea altei activit`]i este nevoie de completarea autoriza]iei. Completarea se face prin \nscrierea, la punctul 10 din formularul de autoriza]ie Men]iuni privind completarea, modificarea, suspendarea sau anularea autoriza]iei, a noii activit`]i autorizate. Autoriza]ia poate fi anulat` \n urma cererii de renun]are f`cute de persoana fizic` sau \n cazul \n care una dintre condi]iile pentru care a fost emis` nu mai este \ndeplinit`. Cererea de renun]are se adreseaz` \n scris autorit`]ii emitente de c`tre persoana fizic` direct interesat` [i se solu]ioneaz` \n 15 zile lucr`toare de la data \nregistr`rii ei. Anularea autoriza]iei poate interveni [i ca urmare a aplic`rii unei sanc]iuni de c`tre organele de control competente. Acestea au obliga]ia de a comunica m`sura dispus`, c`tre prim`ria emitent` a autoriza]iei. Prim`riile pot dispune [i m`sura suspend`rii autoriza]iei pe perioad` determinat`, \n temeiul cererii de \ntrerupere temporar` a activit`]ii, formulate de c`tre persoana \n cauz`. La data r`mnerii definitive a tuturor acestor m`suri de anulare, modificare, suspendare a autoriza]iei, prim`ria va comunica acest lucru Oficiului registrului comer]ului [i organelor fiscale. Anularea autoriza]iei atrage radierea din oficiu din registrul comer]ului a persoanei fizice care desf`[oar` activit`]i independente. Anularea se va \nscrie \n formularul de autorizare la punctul 10. Persoana autorizat` este obligat` s` aduc` la cuno[tin]a emitentului orice modificare intervenit` cu privire la condi]iile legale cerute pentru desf`[urarea activit`]ii. Persoana c`reia i-a fost anulat` autoriza]ia ca urmare a aplic`rii unei sanc]iuni poate solicita o nou` autorizare dup` un an de la comunicarea m`surii de anulare [i dup` 3 ani de la comunicarea noii anul`ri, dac` i s-a anulat pentru a doua oar` autoriza]ia ca urmare a aplic`rii unei sanc]iuni. Pentru alte motive, cererea de autorizare poate fi \naintat` autorit`]ii competente oricnd, f`r` obligativitatea trecerii unei durate de timp. Pentru toate cazurile \n care organul administrativ refuz` nejustificat eliberarea autoriza]iei sau anuleaz` [i retrage f`r` temei autoriza]ia, persoana fizic` se poate adresa instan]ei judec`tore[ti cu o cerere \n baza Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, prin care s` solicite obligarea autorit`]ii la emiterea autoriza]iei sau la revocarea m`surii de anulare a acesteia. Instan]a competent` de a solu]iona litigiul [i la care trebuie depus` cererea este tribunalul jude]ean, respectiv cel al municipiului Bucure[ti, \n func]ie de domiciliul petentului. Sintetiznd, pentru ob]inerea autoriza]iei se vor parcurge urm`toarele etape: a) depunerea documenta]iei necesare; b) efectuarea, de c`tre autoritatea de autorizare (prim`ria), a procedurilor pentru ob]inerea acordurilor [i avizelor necesare desf`[ur`rii activit`]ilor de la institu]iile abilitate (autoriza]ia sanitarveterinar`, autoriza]ia de mediu, autoriza]ia P.S.I. [.a.); c) transmiterea, de c`tre primar, a unei copii certificate de pe autoriza]ie [i a cererii f`cute de solicitant pentru \nregistrare la Biroul unic din cadrul Oficiului registrului comer]ului de pe lng` tribunal, \n vederea atribuirii codului unic de \nregistrare [i a eliber`rii certificatului de \nregistrare.

Autoriza]ia ob]inut` \n baza Legii nr. 507/2002 r`mne valabil`, f`r` a exista Aten]ie obliga]ia, din partea comerciantului, de a solicita preschimbarea ei.

Aceast` form` de organizare a activit`]ii prezint` multiple avantaje, dar nu putem exclude [i o serie de dezavantaje ce ]in \n special de anvergura pe care preconiza]i s` o aib` activitatea dumneavoastr`.

Constituirea [i func]ionarea firmei

Asocia]iile familiale

Ca avantaje putem enumera: modalitatea de autorizare a activit`]ii este mai simpl` [i dureaz` mai pu]in; taxele de autorizare sunt mai mici; modul de organizare a activit`]ii financiar-contabile este mai simplu; taxele [i impozitele datorate pe parcursul desf`[ur`rii activit`]ii sunt mai reduse ca num`r [i au un cuantum mai mic. Dezavantaje: imposibilitatea angaj`rii de personal salarizat; posibilit`]i reduse de dezvoltare a activit`]ii; modul de percepere a impozitului pe venitul ob]inut din aceste activit`]i, \n sensul c` se va datora o sum` ce reprezint` impozit pe venitul din \ntregul an fiscal, deci o sum` mai mare datorat` la un singur moment; posibilit`]i mici de contractare a unui credit sau de finan]are.

ASOCIA}IILE FAMILIALE
Persoana fizic` poate de asemenea s` desf`[oare o activitate economic` \n cadrul unei asocia]ii familiale. Cadrul legal pentru organizarea unor astfel de asocia]ii este tot Legea nr. 300/2004. Este important s` re]ine]i c` aceste asocia]ii nu se confund` cu asocia]iile-persoane juridice f`r` scop lucrativ \ntemeiate \n baza Ordonan]ei Guvernului nr. 26/2000 privind asocia]iile [i funda]iile. Asocia]ia familial` este acea form` de organizare a unei activit`]i economice constituit` de c`tre persoane fizice care sunt membri ai aceleia[i familii [i care locuiesc \n aceea[i localitate. |n consecin]`, \n cadrul unei asocia]ii familiale, asocia]ii sunt reprezenta]i chiar de membrii unei familii (so], so]ie, copii). A[adar, asocia]ia are drept caracteristic` esen]ial` leg`turile strnse de rudenie existente \ntre cei care o compun. Asocia]ia se poate \nfiin]a la ini]iativa unei singure persoane fizice, care va fi [i reprezentantul asocia]iei \n rela]iile cu ter]ii, inclusiv \n fa]a autorit`]ilor de autorizare. Reprezentantul ei \[i poate desemna \ns` [i un \mputernicit care s` angajeze din punct de vedere juridic asocia]ia. Condi]ia necesar` este ca persoanele asociate s` locuiasc` \n aceea[i localitate. Asocia]ia familial` poate fi autorizat` s` desf`[oare o activitate independent`, \n baza Legii nr. 300/2004, de c`tre prim`rie, cu \nregistrare ulterioar` la Registrul Comer]ului. Asocia]ia familial` se poate \nfiin]a la ini]iativa unei persoane fizice [i se constituie din membrii de familie ai acesteia, care locuiesc \n aceea[i localitate. Persoanele fizice care sunt membri ai asocia]iilor familiale au calitatea de angajat propriu. Calitatea de angajat propriu se refer` la dreptul de a fi asigurat \n sistemul public de pensii [i alte drepturi de asigur`ri sociale, al asigur`rilor sociale de s`n`tate [i al asigur`rilor pentru [omaj, \n condi]iile prev`zute de legile care reglementeaz` aceste domenii. Autoriza]ia se acord` pentru activitatea asocia]iei, [i nu pentru activit`]i (diferite) ale membrilor ei. O asocia]ie familial` are dreptul la o singur` autoriza]ie, dar care poate permite desf`[urarea mai multor activit`]i. Documenta]ia pentru ob]inerea autoriza]iei se depune de c`tre reprezentantul asocia]iei familiale, dar cererea-tip trebuie s` fie semnat` de to]i membrii ei. Autoriza]ia se va anula pentru ne\ndeplinirea condi]iilor de c`tre oricare dintre persoanele care compun asocia]ia. Asocia]iile familiale autorizate \n condi]iile legii nu pot angaja persoane cu contract Aten]ie individual de munc` pentru desf`[urarea activit`]ilor autorizate.

Constituirea [i func]ionarea firmei

Asocia]iile familiale

Pentru desf`[urarea activit`]ilor economice \n cadrul asocia]iilor familiale, membrii acestora care au calitatea de angajat propriu trebuie s` \ndeplineasc` urm`toarele condi]ii: s` fi \mplinit vrsta de 16 ani, cu excep]ia reprezentan]ilor asocia]iei familiale, care trebuie s` fi \mplinit vrsta de 18 ani; starea s`n`t`]ii, dovedit` cu certificat medical eliberat \n condi]iile legii, care s` le permit` desf`[urarea activit`]ii pentru care se solicit` autoriza]ia; s` aib` calificarea necesar` desf`[ur`rii activit`]ii economice pentru care se solicit` autoriza]ia; s` nu fi fost condamna]i prin hot`rre judec`toreasc` r`mas` definitiv` pentru s`vr[irea de fapte sanc]ionate de legile financiare, vamale [i cele care privesc disciplina financiar-fiscal` de natura celor care se \nscriu \n cazierul fiscal; s` \ndeplineasc` condi]iile de func]ionare prev`zute \n actele normative speciale cu privire la autorizarea din punct de vedere sanitar, sanitar-veterinar, al protec]iei muncii, protec]iei mediului, ap`rarea \mpotriva incendiilor [i al cerin]elor specifice legate de protec]ia consumatorului.

Ob]inerea autoriza]iei de func]ionare


Fiecare prim`rie are un serviciu special destinat pentru libera practicare a serviciilor de c`tre persoanele fizice, denumit Serviciul Autorizare Liber` Ini]iativ`, unde se depune documenta]ia prev`zut` de lege. Dup` depunerea dosarului, Prim`ria parcurge procedura pentru ob]inerea acordurilor [i avizelor eliberate de institu]iile abilitate necesare desf`[ur`rii activit`]ilor de c`tre asocia]ia familial`. Autoriza]ia se elibereaz` \n termen de 10 zile lucr`toare de la data \nregistr`rii cererii. Aceasta se poate elibera pe baza atest`rii capacit`]ii profesionale de c`tre organele competente \n domeniu, iar \n cazul \n care exist` organiza]ii profesionale specifice activit`]ii pentru care se cere autorizarea, cu acordul acestora. Actele necesare pentru ob]inerea autoriza]iei sunt: 1. cerere-tip de autorizare, semnat` de to]i membrii asocia]iei 2. declara]ie c` nu de]ine alt` autoriza]ie de func]ionare 3. declara]ie privind obligativitatea solicit`rii de \nregistrare \n Registrul Comer]ului 4. declara]ie c` se va \n[tiin]a prim`ria \n cazul modific`rii condi]iilor de exercitare a activit`]ii 5. dovada de disponibilitate nume firm` (original) 6. buletin sau Carte de Identitate (copie certificat`) 7. cazier fiscal (original) 8. certificat medical (original) 9. actul legal al folosirii punctului de lucru dac` acesta exist` (copie [i original) 10. documentele care atest` calificarea profesional` (copie) 11. documenta]ia pentru ob]inerea avizelor de c`tre prim`rie, de la institu]iile abilitate, sau avizele [i/sau autoriza]iile speciale, dac` acestea exist`. Dac` titularul cererii de]ine autoriza]iile speciale (protec]ia muncii, sanitar`, sanitar-veterinar`, P.S.I., protec]ia mediului), acestea vor fi depuse \n copie legalizat`.

|nregistrarea asocia]iei familiale la organul fiscal


1. Actele necesare \nregistr`rii: contractul de asociere (original); autoriza]ia eliberat` de prim`rie \n baza Legii nr. 300/2004 (copie); copii de pe actele de identitate ale membrilor asocia]i; certificatul de \nregistrare la Registrul Comer]ului (copie).
Constituirea [i func]ionarea firmei 7

Asocia]iile familiale

2. Depunerea declara]iilor fiscale: La organul fiscal trebuie depuse urm`toarele declara]ii completate de c`tre asociatul desemnat prin contract s` r`spund` de \ndeplinirea obliga]iilor asocia]iei fa]` de autorit`]ile publice: declara]ia estimativ` privind pl`]ile anticipate care se depune separat pentru fiecare asociat (dac` este cazul), surs` [i categorie de venit \n termen de 15 zile de la data \nceperii activit`]ii; declara]ia estimativ` la nivel de asocia]ie \n termen de 15 zile de la data \nceperii activit`]ii; declara]ie anual` privind veniturile realizate la nivel de asocia]ie. Asocia]ia, prin asociatul desemnat, depune pn` la data de 15 martie a anului Aten]ie urm`tor, la organul fiscal \n a c`rui raz` teritorial` \[i are sediul, o declara]ie anual` care cuprinde venitul net/pierderea realizat/realizat` pe asocia]ie, precum [i distribu]ia venitului net/pierderii pe fiecare asociat. O copie de pe declara]ie se transmite de c`tre asociatul desemnat fiecarui asociat. Pe baza acestei copii, asocia]ii vor cuprinde \n declara]ia de venit global venitul net/pierderea ce le revine din activitatea asocia]iei. Asocia]iile familiale care realizeaz` pierderi sau venituri pe perioade mai mici dect anul fiscal, precum [i cele care, din motive obiective, estimeaz` c` vor realiza venituri care difer` cu cel pu]in 20% fa]` de anul fiscal anterior, depun declara]ia estimativ` odat` cu declara]ia anual` de venit. Declara]iile se completeaz` \nscriindu-se cu majuscule, cite] [i corect, toate datele prev`zute \n formular, \n dou` exemplare, din care: originalul se depune la organul fiscal \n a c`rui raz` teritorial` \[i are sediul asocia]ia familial`; copia se p`streaz` la sediul asocia]iei, \mpreun` cu celelalte documente privind activitatea acesteia. Organul fiscal are obliga]ia s` pun` gratuit la dispozi]ia asociatului formularele de declara]ii, la solicitarea verbal` a acestuia. Declara]ia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul po[tal, prin scrisoare recomandat`. Prin declara]ia estimativ` de venit se stabilesc pl`]ile anticipate cu titlu de impozit pentru anul fiscal \n curs. 3. Impunerea fiscal`: Metoda de impunere de c`tre organul fiscal este \n sistem real [i implic` ]inerea contabilit`]ii asocia]iei \n partid` simpl` (adic` se va impozita strict suma rezultat` din sc`derea cheltuielilor din venituri). Un model de autoriza]ie folosit att de persoane fizice ct [i de asocia]ii familiale g`si]i \n pagina urm`toare. Completarea este cu date fictive.

Constituirea [i func]ionarea firmei

Asocia]iile familiale

AUTORIZA}IE
sectorului 2 PRIM~RIA ........................................................................ PRIMAR ............................................................................. AUTORIZA}IE Nr. 0 0 4 5 0 2 2 1 din 0 1 / 0 4 / ZZ/LL/AN

Eliberat` \n baza Legii nr. 300/2004

X 1. Forma de organizare: Persoan` fizic` Asocia]ie familial` romn` (nu este cazul) 2. Cet`]enia .............................................................., durata permisului de [edere \n Romnia ..................................................................... Ionescu Ion C.I. B.N. 3. Persoan` fizic`/Nume [i prenume .............................................................. identificat cu ........................................... Seria ............... 570 021 Nr. ...................................; C.N.P. 1 7 0 0 4 2 8 3 3 9 4 5 0 1 Plopilor Bucure[ti Domiciliu/re[edin]`: Jude]ul ............................................ Localitatea ............................................... Str. ....................................................... 77 204 101 21 3 13 2 3 Nr. ............... Bl. .........., Sc. .........., Et. .........., Ap. ............, Sector ..........., cod po[tal ..................................... telefon ................................. fax ................................................... nu este cazul 4. Asocia]ie familial`/Denumire ................................................................. Reprezentat` prin ..........................................................; identificat cu ...................................................... Seria ............ Nr. ...............................; C.N.P. cu domiciliu/re[edin]a \n jude]ul ............................................... Localitatea ................................................ Str. .......................................... Nr. ............ Bl. .........., Sc. .........., Et. .........., Ap. ............, Sector ..........., cod po[tal ............................. telefon .......................................... fax ............................................... nu este cazul 5. Numele [i prenumele membrilor asocia]i ...................................................................................................................................................... 1 (se \nscrie denumirea obiectului de activitate) 6. Obiectul activit`]ii .............................................................................................................................................................................................. (se denume[te activitatea autorizat`) 6.1. Activitatea principal`: ............................................................................................................................................................. 6.2. Activit`]i secundare: a) .............................................................................................................................................................................. b) .............................................................................................................................................................................. c) .............................................................................................................................................................................. 7. Locul desf`[ur`rii activit`]ii/lor: la domiciliul consumatorului/clientului .................................................................................................................... Bucure[ti, str. Plopilor nr. 103 Sediu fix2 ............................................................................................................................................................................. 8. Durata valabilit`]ii autoriza]iei: ........................................................................................................................................................................ 9. Alte men]iuni: .......................................................................................................................................................................................................

L E D O M
PRIMAR, SECRETAR, Men]iuni privind completarea, modificarea, suspendarea sau anularea autoriza]iei Motivul de drept [i de fapt Data \nscrierii men]iunii

10. Men]iuni privind completarea, modificarea, suspendarea sau anularea autoriza]iei:

* Orice modific`ri ale datelor prev`zute de autoriza]ie, inclusiv \nfiin]area de puncte de lucru se vor men]iona pe verso. Conform clasific`rii activit`]ilor din economia na]ional` CAEN Rev. I 2) Se va completa \n clar adresa sediului fix [i secundar.
1)

Nr. crt.

Semn`turi autorizate pentru \nscrierea men]iunilor PRIMAR, SECRETAR, PRIMAR, SECRETAR,

Constituirea [i func]ionarea firmei

Asocia]iile familiale

FORMULARUL de adeverin]` emis de institu]iile abilitate pentru persoanele fizice/asocia]ii familiale romne
Institu]ia abilitat` ................................ Data eliber`rii ...................................... ADEVERIN}~ Se confirm` faptul c` certificatul*) de ................................... seria ..................... nr. ....................................., emis pe numele ............................................ de c`tre ................................................, la data de .................................., cu nr. ................................, a fost eliberat \n conformitate cu prevederile**) ............................................................................................................................... Director executiv, .............................................

*) Se va completa tipul certificatului: de calificare, de absolvire, de competen]e. **) Se vor preciza actele normative \n baza c`rora s-au eliberat certificatele.

MINISTERUL JUSTI}IEI

OFICIUL NA}IONAL AL REGISTRULUI COMER}ULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMER}ULUI DE PE LNG~ TRIBUNALUL ....................................................

Acest document constituie cererea de \nregistrare \n REGISTRUL COMER}ULUI [i la organul fiscal competent, cerere de luare \n eviden]` la Direc]ia de Munc` [i Solidaritate Social`, la Casa de Asigur`ri de S`n`tate, la Casa de Pensii [i la Agen]ia pentru Ocuparea For]ei de Munc`, precum [i cerere de autorizare a func]ion`rii comerciantului. Firma .................................., num`r de ordine \n registrul comer]ului ........................., cu sediul \n: localitatea ..............................., str.(1) ..............................................................., nr. ........., bloc .........., scara ........, etaj ........, ap. ......., jude]/sector ..........., cod po[tal ........................., c`su]` po[tal` ..............., telefon(2) .............................., fax(2) ............................, e-mail ................., web site .................. Referitor AUTORIZARE CONSTITUIRE/|NREGISTRARE Domnule Judec`tor Delegat/Director, Subsemnat(ul/a)(3) .........................................., domiciliat \n .............................., str.(1) .............................., nr. ......, bloc ....., scara ......, etaj ....., ap. ....., jude]/sector .........., telefon(2) ......................., act identitate ............, seria ................, nr. .................................. C.N.P. , eliberat de ..........................................., la data ..............................., \n calitate de(4) ........................................., (5) reprezentat de ............................................................, prin(6) ...................................................................., \n conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990, republicat` [i modificat`, [i/sau ale Legii nr. 31/1990, republicat`, v` rog ca prin \ncheierea/rezolu]ia ce o ve]i pronun]a s` dispune]i: autorizarea constituirii [i/sau \nmatricularea \n registrul comer]ului \nregistrarea \n registrul comer]ului a men]iunilor referitoare la: .............................................................. Solicit judecarea cererii [i \n lipsa mea, conform art. 242 din Codul procedur` civil`, iar \n sus]inerea cererii, depun actele doveditoare men]ionate pe verso. Cererea este legal timbrat` cu ............... lei, tax` judiciar` de timbru [i ............... lei, timbru judiciar. Data: ..................................... Semn`tura ........................................
10 Constituirea [i func]ionarea firmei

L E D O M
|ntocmit, .......................................

CERERE

de \nregistrare

de \nregistrare a modific`rii actului constitutiv de autorizare a func]ion`rii

Nr. intrare .......................... Data: ................................

Cod unic de \nregistrare ...................................

Asocia]iile familiale

|n temeiul art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicat` [i modificat`, [i/sau art. 199 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicat`, ...................................................................... judec`tor delegat [i/sau director la Oficiul Registrului Comer]ului de pe lng` Tribunalul ......................................................, examinnd \nscrisurile depuse \n sus]inerea cererii [i constatnd c` sunt/nu sunt \ndeplinite cerin]ele legale, dispune: ..................................................... Judec`tor delegat/Director, Referent grefier(8), Data: ....................

Not`:
*(1) *(2) *(3) *(4) *(5) *(6) *(7) *(8)

Se completeaz`, dup` caz, cu P]a, Bdul, Calea, {os., Intr., Aleea, Prelungirea, Comuna etc. Se completeaz` cu prefix num`r. Se completeaz` cu datele de identificare ale comerciantului/fondatorului/administratorului. Se completeaz` cu calitatea pe care solicitantul o de]ine (comerciant, asociat, fondator, administrator). Se completeaz` cu numele [i prenumele \mputernicitului mandatat de comerciant, asociat, fondator, administrator. Se completeaz` cu denumirea actului (procur`, delega]ie avoca]ial`, delega]ie de serviciu), nr., data, organul emitent. Se consemneaz` rezultatul deliber`rii (minuta). Se completeaz` cu numele, prenumele [i semn`tura.

Constituirea [i func]ionarea firmei

11

Asocia]iile familiale

Drepturi [i obliga]ii ale asocia]ilor


Contractul de asociere Asocia]ii, persoane fizice asociate \ntr-o asocia]ie f`r` personalitate juridic` au obliga]ia s` \ncheie contracte de asociere \n form` scris`, la \nceperea activit`]ii. Contractele de asociere \ncheiate trebuie \nregistrate la organul fiscal. |n cadrul unei asocia]ii familiale, asocia]ii sunt reprezenta]i chiar de membrii unei familii (so], so]ie, copii). Contractul de asociere trebuie s` cuprind` urm`toarele elemente: p`r]ile contractante; obiectul de activitate care trebuie s` corespund` cu activitatea \nscris` pe documentul de autorizare al asocia]iei; sediul principal al asocia]iei; contribu]ia asocia]ilor; cota procentual` de participare a fiec`rui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asocia]iei; desemnarea asociatului care s` r`spund` pentru \ndeplinirea obliga]iilor asocia]iei fa]` de autorit`]ile publice; condi]iile de \ncetare a asocierii. Obliga]iile asociatului desemnat Asociatul desemnat s` r`spund` pentru \ndeplinirea obliga]iilor asocia]iei fa]` de autorit`]ile publice are urm`toarele obliga]ii: s` asigure organizarea [i conducerea eviden]elor contabile; s` determine venitul net sau pierderea ob]inut` \n cadrul asocia]iei; s` distribuie venitul net sau pierderea pe asocia]i conform cotelor din contract; s` depun` declara]iile (estimative sau speciale) la organul fiscal \n raza c`ruia \[i are sediul asocia]ia familial`; s` \nregistreze contractul de asociere; s` reprezinte asocia]ia \n controalele efectuate de organele fiscale; dac` este cazul, s` depun` contesta]iile \mpotriva actelor de control \ncheiate de organele fiscale; s` r`spund` la toate solicit`rile organelor fiscale, att cele privind asocia]ia, ct [i cele privind asocia]ii; s` completeze Registrul pentru eviden]a aportului [i rezultatului distribuit. Distribuirea venitului net \n cadrul asocia]iei familiale Venitul net anual sau pierderea anual` din cadrul asocia]iei se distribuie asocia]ilor direct propor]ional cu cota procentual` de participare a acestora, conform contractului de asociere. |n practic` pot exista dou` situa]ii care afecteaz` modul de distribuire a venitului net: 1. Modificarea cotelor de participare \n cursul anului Pentru distribuirea venitului net anual se procedeaz` astfel: se determin` un venit net intermediar sau o pierdere intermediar` la sfr[itul lunii \n care s-au modificat cotele pe baza venitului brut realizat [i a cheltuielilor efectuate conform \nregistr`rilor din eviden]ele contabile; venitul net intermediar sau pierderea intermediar` se aloc` fiec`rui asociat, \n func]ie de cotele de participare, pn` la data modific`rii acestora; la sfr[itul anului, din venitul net anual sau din pierderea anual` se deduce venitul net intermediar sau pierderea intermediar`, iar diferen]a se aloc` asocia]ilor \n func]ie de cotele de participare ulterioare modific`rii acestora; venitul net anual distribuit sau pierderea anual` distribuit` fiec`rui asociat se determin` prin \nsumarea veniturilor nete intermediare sau a pierderilor intermediare determinate la nivel de asociat.

12

Constituirea [i func]ionarea firmei

Asocierea \n participa]iune

2. |ncetarea definitiv` a activit`]ii asocia]iei Sumele ob]inute din valorificarea bunurilor din patrimoniul afacerii \nscrise \n Registrul inventar sunt incluse \n venitul brut al asocia]iei. |n situa]ia \n care bunurile din patrimoniul asocia]iei respective nu pot fi \nstr`inate se \mpart \ntre asocia]i, devenind bunuri personale. Din punct de vedere fiscal, opera]iunea se consider` ca fiind cesionat` cu plat`, evaluarea urmnd s` se fac` la nivelul pre]ului de pia]`. Dac` asocia]iile \[i \nceteaz` activitatea, iar fo[tii asocia]i continu` s` func]ioneze \n mod individual, bunurile din patrimoniul asocia]iei trec \n patrimoniul noilor afaceri cu obligativitatea \nscrierii acestora \n Registrul inventar. Venitul net se consider` distribuit din punct de vedere fiscal \n situa]ia \n care acesta r`mne la asocia]ie. La sfr[itul anului fiscal, venitul este considerat distribuit [i pus la dispozi]ie asocia]ilor. Cotelep`r]i de venit astfel distribuite trebuie s` se reg`seasc` obligatoriu \n declara]ia de venit global depus` de c`tre fiecare asociat.

ASOCIEREA |N PARTICIPA}IUNE
Asocierea \n participa]iune este o form` improprie de societate, \n care o persoan` particip` la afacerile comerciale ale alteia pentru a le m`ri rentabilitatea [i pentru a \mp`r]i cu ea c[tigurile [i pierderile. Asocierea \n participa]iune poate avea ca obiect o singur` opera]iune comercial`, o serie de opera]iuni sau chiar \ntregul comer]. |n astfel de asocia]iuni sunt dou` feluri de asocia]i: unii ascun[i (asocia]iparticipan]i), iar al]ii f`]i[i (asocia]i-administratori), care trateaz` afacerile comerciale \n numele lor, dar pe seama tuturor membrilor. Potrivit articolului 251 din Codul comercial romn, asocia]iunea \n participa]iune are loc atunci cnd un comerciant sau o societate comercial` acord` uneia sau mai multor persoane ori societ`]i o participa]iune la beneficiile [i pierderile uneia sau mai multor opera]iuni comerciale, sau chiar asupra \ntregului lor comer], iar \n conformitate cu articolul 252 din Codul comercial romn, ea poate avea loc [i pentru opera]iunile comerciale f`cute de c`tre necomercian]i. Asocierea \n participa]iune are un caracter contractual, fiind rezultatul unui acord de voin]` al p`r]ilor contractante, manifestate cu scopul de a produce anumite consecin]e juridice. Acesta este mijlocul juridic cel mai eficient pentru a servi intereselor operative de colaborare \ntre comercian]i (persoane fizice sau juridice), f`r` un formalism excesiv. |n privin]a formei asocia]iei \n participa]iune, Codul comercial romn prevede prin articolul 256 c` aceasta este scutit` de formalit`]ile stabilite de lege pentru societ`]i, cu excep]ia faptului c` trebuie s` fie probate prin act scris. |n consecin]`, nu se impune \ncheierea contractului de asociere \n participa]iune \n form` autentic`, nici publicarea \n Monitorul Oficial [i nici \nscrierea lui la Registrul Comer]ului. Nimic nu se opune \ns`, ca p`r]ile s` convin` asupra acestor formalit`]i. Singura cerin]` este deci aceea a unui \nscris. Contractul de asociere \n participa]iune poate \mbr`ca dou` forme: civil sau comercial. Obiectul asocia]iunii \n participa]iune comercial` \l constituie efectuarea de acte sau fapte de comer] \n scopul ob]inerii unui profit ce urmeaz` s` fie \mp`r]it \ntre participan]i. A[adar, o condi]ie absolut necesar` pentru validitatea asocierii \n participa]iune este ca \n obiectul de activitate autorizat al asociatului-administrator s` se reg`seasc` obiectul contractului de asociere. Asocierea \n participa]iune se deosebe[te de societ`]ile cu personalitate juridic`, societ`]ile comerciale, constituite conform Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unor unit`]i economice de stat [i Legii privind societ`]ile comerciale nr. 31/1990, prin caracterul ei nepublic. Astfel, prin asociere nu ia na[tere o persoan` juridic` distinct` de persoana asocia]ilor (aceasta o spune articolul 253 din Codul comercial romn). Pe cale de consecin]`, nu se impune obliga]ia de a se constitui elemente specifice de diferen]iere (firm`, emblem`, sediu social, patrimoniu care s` formeze gajul creditorilor sociali).
Constituirea [i func]ionarea firmei 13

Asocierea \n participa]iune

De fapt, nu exist` creditori ai asocierii \n participa]iune. Ter]ii nu au drepturi [i nu se oblig` dect fa]` de asociatul administrator, cu care au contractat. Nefiind o persoan` juridic` distinct`, cu personalitate proprie, asocierea \n participa]iune nu are patrimoniu propriu. Aportul asocia]ilor la constituirea societ`]ii poate consta \ntr-o sum` de bani, \n bunuri individual determinate sau presta]ii \n munc`. Asocia]ii au libertatea consacrat` prin articolul 255 din Codul comercial romn s` determine prin contract forma, \ntinderea [i condi]iile asocia]iei \n participa]iune, elemente esen]iale pe care vi le vom enumera \n continuare. I. P`r]ile contractante P`r]ile contractante sunt persoane fizice sau juridice, comercian]i sau necomercian]i, numi]i \n continuare asociat-administrator [i asociat-participant. a) Asociatul-administrator este, de regul`, un comerciant, adic` o persoan` fizic` ce s`vr[e[te fapte de comer], avnd comer]ul ca profesiune obi[nuit`, sau o societate comercial` (articolul 7 Cod comercial romn). Asociat-administrator poate fi \ns` [i un necomerciant, atunci cnd o persoan` fizic` sau juridic` \n chip accidental efectueaz` o opera]iune de comer] supus` legii comerciale. Asocia]iile [i funda]iile constituite potrivit Ordonan]ei Guvernului nr. 26/2000, de[i nu au calitatea de comerciant fiind persoane juridice non-profit pot s`vr[i acte [i fapte de comer] prin intermediul unit`]ilor economice proprii pe care [i le pot \nfiin]a \n vederea realiz`rii obiectivelor pe care [i le-au propus, cu scopul asigur`rii unor resurse \n conformitate cu art. 47 din aceea[i ordonan]`, deci [i ele pot avea calitatea de asociat-administrator. Sub firma asociatului-administrator se vor desf`[ura toate actele [i faptele de comer] cu caracter profitabil \n vederea c`rora s-a constituit asocierea \n participa]iune. De regul`, eviden]a financiar-contabil` a asocierii \n participa]iune va fi ]inut` [i supravegheat` de asociatul-administrator. b) Asociat-participant la o asociere \n participa]iune se poate constitui orice persoan` fizic` sau juridic`, comerciant sau necomerciant, legea neimpunnd nici o restric]ie \n acest sens. II. Obiectul asocierii \n participa]iune Obiectul asocierii \n participa]iune const` \n opera]iuni comerciale sau productive, prest`ri de servicii conform obiectului de activitate autorizat prin lege, al fiec`rei societ`]i, precum [i orice activitate care ar fi rentabil`, deci opera]iuni care au ca scop declarat ob]inerea de beneficii, precum [i \mp`r]irea lor. III. Modalitatea de \mp`r]ire a rezultatelor activit`]ilor economice comune desf`[urate Participarea la beneficii [i la pierderi este de esen]a contractului de asociere \n participa]iune. |n cazul \n care un asociat este exclus de la beneficii sau de la participarea la pierderi, ori este prev`zut` participarea la pierderi \n m`sur` derizorie, contractul este nul. Faptul c` \n contract nu este prev`zut` propor]ia de participare a fiec`rui asociat la beneficii nu atrage nulitatea contractului, ci face s` se presupun` voin]a p`r]ilor de a \mp`r]i egal beneficiile rezultate. Este valabil` clauza potrivit c`reia, unul sau unii dintre asocia]i sunt ap`ra]i de a participa la paguba produs` din culpa dovedit` a unuia dintre asocia]i, care se oblig` s` o suporte \n \ntregime. IV. Contribu]ia fiec`rei p`r]i la realizarea activit`]ilor economice comune convenite Aportul asocia]ilor la constituirea asocia]iei \n participa]iune poate consta \ntr-o sum` de bani, \ntr-un bun individual determinat, o universalitate de bunuri sau \ntr-o presta]ie \n munc` (conform articolului 1492 din Codul civil romn). |n lumina articolului 254 Cod comercial romn, asocia]ii nu au nici un drept asupra bunurilor aduse \n asociere, chiar dac` au fost procurate de ei \n[i[i. Aceste bunuri trec \n proprietatea asociatului-administrator. Acest principiu se bazeaz` pe voin]a prezumat` a asocia]ilor care, crend o asociere \n participa]iune, \n scopul de a realiza c[tig, au \n]eles s` dea asociatului-administrator [i mijloacele cu care s` ajung` la acest rezultat \n primul rnd dreptul de a dispune \n mod liber, ne\ngr`dit, de lucrurile aduse \n asocia]ie.
14 Constituirea [i func]ionarea firmei

Asocierea \n participa]iune

Asocia]ii-participan]i au numai un drept de crean]` \mpotriva asociatului administrator cu privire la bunurile aduse \n natur`, drept de crean]` scadent la data desfiin]`rii contractului. Asocia]ii pot conveni la \ncheierea contractului c` bunurile aduse \n natur`, ca aport constituit \n vederea realiz`rii scopului asocia]iei, s` li se restituie tot \n natur`, avnd dreptul \n cazul \n care restituirea \n natur` nu mai este posibil` la o desp`gubire propor]ional`. |n lipsa unei asemenea clauze, asocia]ii participan]i au doar dreptul de a li se da socoteal` de modul de administrare a bunurilor depuse ca miz` social`, de beneficii [i pierderi. Astfel, ei au dreptul s` cear` asociatului-administrator beneficiile rezultate, dar [i obliga]ia de a suporta pierderile propor]ional. Ei pot cere socoteal` asociatului-administrator cu privire la modul de administrare a bunurilor, att \n cursul derul`rii afacerii, ct [i la terminarea acesteia. V. Durata asocierii \n participa]iune Asocia]ii hot`r`sc termenul derul`rii contractului, putnd dispune oricnd, de comun acord, \ncetarea activit`]ii sau continuarea acesteia [i dup` scurgerea termenului convenit ini]ial. Asocierea \n participa]iune \ncepe s` curg` la data semn`rii contractului, \n afar` de cazul \n care p`r]ile prev`d alt termen. VI. Condi]ii de administrare [i conducere a asocierii \n participa]iune Prin contract se stabile[te care dintre asocia]i are calitatea de asociat-administrator, conducnd \ntreaga afacere bazat` pe asocia]iune, tratnd afacerile comerciale cu ter]ii \n nume propriu, dar pe seama tuturor asocia]ilor. Conducerea asocia]iei, modul de administrare a afacerilor, atribu]iile organelor de conducere, drepturile [i obliga]iile p`r]ilor se vor conveni de comun acord prin contractul de asociere \n participa]iune. VII. Cauze de \ncetare a asocierii [i modalitatea de \mp`r]ire a rezultatelor lichid`rii Asocierea \n participa]iune, fiind o societate (comercial` sau civil`) \n lumina articolului 1491 Cod civil romn, este susceptibil` de dizolvare. Consecin]a unic` a dizolv`rii asocia]iei este \mp`r]irea beneficiilor de c`tre asociatul administrator; de fapt, se realizeaz` o reglare de socoteli, prin care asociatul-administrator este dator s` dea socoteal` de modul de administrare a bunurilor asocia]iei, att \n cursul derul`rii afacerii, ct [i la terminarea acesteia, implicit de beneficiile [i pierderile aferente. Asociatului-participant \i revine dreptul de a verifica registrele asocia]iei \n participa]iune, documentele financiar-contabile. |n situa]ia ne\n]elegerii dintre p`r]i, se poate numi un expert (desemnat fie de asocia]i, fie de c`tre instan]a judec`toreasc`). V` prezent`m \n continuare un model de contract de asociere \n participa]iune, completat cu date fictive.

Constituirea [i func]ionarea firmei

15

Asocierea \n participa]iune

CONTRACT DE ASOCIERE |N PARTICIPA}IUNE nr. 2870 din data de 16.06.200x


I. P`r]ile contractante Societatea comercial` DOMINO S.R.L., avnd sediul social \n str. Avia]iei nr. 24A, sector 1, Bucure[ti, telefon 6152432, fax 3112601, \nregistrat` la Registrul Comer]ului Bucure[ti, sub num`rul J 40/1120/199x, avnd contul curent nr. 40872510631, deschis la Banca Romn` de Dezvoltare S.M.B., [i codul fiscal nr. R 2615320 prin reprezentantul legal Maria Predescu, \n calitate de asociat-administrator [i Societatea comercial` QUETRAZ IMPORT-EXPORT S.R.L., avnd sediul social \n str. Maria Rosetti nr. 68, telefon 6140032, fax 6140035, \nregistrat` la Registrul Comer]ului Bucure[ti, sub num`rul J 40/196/199x, avnd contul curent nr. 1487206315 deschis la ING Bank SMB prin reprezentantul legal Codru] Alexandrescu, \n calitate de asociat-participant, au convenit \ncheierea prezentului contract de asociere \n participa]iune cu respectarea urm`toarelor clauze: II. Dispozi]ii generale Art. 1 Asocia]ia creat` prin prezentul contract are ca temei legal art. 251-256 din Codul Comercial, este o asocia]ie f`r` personalitate juridic`, creat` \n baza Hot`rrii Adun`rii Generale a Asocia]ilor din S.C. DOMINO S.R.L. nr. 168 din 13.06.200x [i Hot`rrea Adun`rii Generale a Asocia]ilor din S.C. Quetraz Import-Export S.R.L. nr. 102 din 15.06.200x. Art. 2 Asocia]ia \[i desf`[oar` activitatea dup` urm`toarele principii: a) asisten]a comercial` financiar`, managerial` [i juridic` a fiec`rui asociat; b) prioritate \n prestare de servicii \n vederea realiz`rii scopului asocia]iei. III. Durata contractului Art. 3 Prezentul contract se \ncheie pe o perioad` de 6 luni, termenul curgnd din data de 16.06.199x pn` la data de 16.12.200x. Art. 4 Durata contractului poate fi prelungit`, cu acordul p`r]ilor, prin act adi]ional. IV. Obiectul asocia]iei Art. 5 P`r]ile asociate convin ca \mpreun` s` desf`[oare activit`]i avnd ca obiect dezvoltarea afacerilor bazate pe produc]ia de ou` [i carne de pas`re. Art. 6 |n vederea realiz`rii scopului prev`zut la art. 5 din prezentul contract, urm`toarele activit`]i se vor realiza \n comun: a) produc]ia de ou` [i carne de pas`re; b) comercializarea cu ridicata, import-exportul p`s`rilor; c) prest`ri de servicii conform obiectului de activitate, autorizat prin lege, al fiec`rei societ`]i, convenit de p`r]i; d) orice alt` activitate care ar fi rentabil` [i care va fi convenit` de p`r]i prin acte adi]ionale. V. Contribu]ia fiec`rei p`r]i la realizarea activit`]ilor economice comune convenite Art. 7 Societatea comercial` DOMINO pentru realizarea activit`]ilor economice comune convenite contribuie cu: aport social care const` din 3.000 lei, \n numerar 1.000 lei, \n natur` - instala]ii cu termostat, \n valoare de 2.000 lei. Acest aport social va fi v`rsat pn` la data de 30.06.200x. Art. 8 Societatea comercial` QUETRAZ IMPORT-EXPORT S.R.L., pentru realizarea activit`]ilor economice comune, convenite, contribuie cu: aport social care const` din 3.000 lei, \n numerar 3.000 lei. Acest aport social va fi v`rsat pn` la data de 30.06.200x. VI. Condi]iile de conducere [i de administrare a asocia]iei Art. 9 Asocia]ia va fi condus` de un consiliu de administra]ie [i conducere format din 4 membri, cte 2 de la fiecare societate comercial` asociat`, care vor fi desemna]i din partea Societ`]ii comerciale DOMINO S.R.L. de c`tre Adunarea General` a Asocia]ilor, iar din partea Societ`]ii comerciale Quetraz Import-Export S.R.L. de c`tre Adunarea General` a Asocia]ilor. |n caz de revocare a unui membru al consiliului de conducere al asocia]iei sau \n cazul \n care unul din ace[ti membri se afl` \n imposibilitate de exercitare a calit`]ii acordate (deces, boal`, demisie etc.) pe o perioad` de cel pu]in 30 de zile, adun`rile generale ale celor dou` societ`]i asociate vor numi un alt membru \n consiliul de administrare [i conducere al asocia]iei. Art. 10 Consiliul de administrare [i conducere al asocia]iei se \ntrune[te \n [edin]e ordinare lunare sau de cte ori este nevoie, \n [edin]e extraordinare, \n urma convoc`rii scrise formulate de una din p`r]ile asociate [i comunicate cu trei zile \nainte de data fix`rii [edin]ei. |n convocarea scris` se va preciza exact data, ora, locul unde se va ]ine [edin]a [i ordinea de zi a [edin]ei. Convocarea scris` va fi comunicat` reprezentantului care face parte din consiliul de administra]ie [i conducere pe baz` de semn`tur` personal` de luare la cuno[tin]`. Pentru validarea deliber`rilor consiliului de administrare [i conducere al asocia]iei, hot`rrile acestuia se iau cu votul afirmativ a cel pu]in 2/3 din membrii prezen]i. Hot`rrile consiliului de administrare [i conducere sunt consemnate \ntr-un registru, numerotat, semnat, datat [i [tampilat de fiecare parte asociat`. Art. 11 Consiliul de administrare [i conducere al asocia]iei are urm`toarele atribu]ii: a) elaboreaz` strategia de activitate a asocia]iei [i programele aferente acesteia; b) aprob` pre]urile [i tarifele pentru produsele [i serviciile prestate [i comercializate \n cadrul asocia]iei conform prevederilor legale [i stabile[te politica pre]urilor pentru produsele depreciate; c) stabile[te necesarul de marf` [i servicii, procedeaz` la identificarea furnizorilor poten]iali interni/externi [i contribuie \n propor]ie egal` la asigurarea fondului de marf`; d) stabile[te [i aprob` necesarul de dot`ri, moderniz`ri [i investi]ii [i le supune aprob`rii Consiliului de Administrare [i Conducere al Asocia]iei; e) stabile[te lunar repartizarea profitului/pierderilor \ntre asocia]i, potrivit cotelor de participare cuvenite; f) realizarea de noi investi]ii, altele dect moderniz`ri, se vor efectua dup` ob]inerea aprob`rilor date de Adun`rile Generale ale Asocia]ilor; g) examineaz` calculele de eficien]` a opera]iunilor efectuate [i stabile[te orice alte cheltuieli necesare func]ion`rii asocia]iei; h) stabile[te num`rul personalului care lucreaz` pentru asocia]ie, atribu]iile [i salariile acestuia;

L E D O M

16

Constituirea [i func]ionarea firmei

Asocierea \n participa]iune
i) prezint` un raport anual Adun`rilor Generale ale celor dou` societ`]i privind activitatea desf`[urat`, pe baz` de bilan] contabil \ncheiat la sfr[itul exerci]iului financiar; j) stabile[te natura [i m`rimea cheltuielilor de asocia]ie; k) hot`r`[te numai \n comun orice alt` problem` \n leg`tur` cu func]ionarea asocia]iei. VII. Modalitatea de \mp`r]ire a rezultatelor activit`]ilor economice comune desf`[urate Art. 12 |mp`r]irea rezultatelor financiare (profit net/pierderi) se va efectua lunar, propor]ional cu cota de participare a fiec`rui asociat, respectiv 50%, pentru societatea comercial` DOMINO EXCEL S.R.L. [i 50% pentru societatea comercial` QUETRAZ IMPORT-EXPORT S.R.L. VIII. R`spunderea contractual` Art. 13 |n rela]iile cu ter]ii, r`spunderea pentru obliga]iile contractuale revine p`r]ii care s-a obligat, societ`]ii DOMINO S.R.L. IX. Cauze de \ncetare a asocierii [i modalitatea de \mp`r]ire a rezultatelor dizolv`rii Art. 14 Urm`toarele cauze duc la \ncetarea asocierii: a) hot`rrea comun` a celor doi asocia]i cu ob]inerea prealabil` a hot`rrii Adun`rilor Generale a celor doi asocia]i; b) expirarea duratei contractului de asociere; c) ne\ndeplinirea sau executarea defectuoas` a vreuneia din clauzele prezentului contract; d) lichidarea uneia dintre societ`]ile comerciale asociate (indiferent de cauze: faliment, divizare, fuziune etc.). Cauza va fi obligatoriu notificat` \n scris celuilalt asociat \n termen de 5 zile de la data apari]iei cauzei; e) dac` asocia]ia creat` nu este rentabil`. Art. 15 Denun]area unilateral` a prezentului contract de asociere este interzis` sub sanc]iunea de daune interese, cu excep]ia cauzelor de \ncetare prev`zute la art. 14 din prezentul contract. Art. 16 |mp`r]irea rezultatelor dizolv`rii se va face cu respectarea regulilor generale prev`zute de lege propor]ional \ns` cu cota de participare a fiec`rui asociat. Adun`rile generale ale celor doi asocia]i vor numi cte 2 lichidatori pentru fiecare parte \n termen de 10 zile de la apari]ia cazului de lichidare, lichidatorii avnd obliga]iile prev`zute de lege. Lichidarea asocia]iei se va face pe baz` de bilan] de lichidare, aprobat de adun`rile generale ale asocia]iilor. La lichidare, p`r]ile asociate \[i recupereaz` fizic mijloacele fixe, obiectele de inventar cu care au contribuit la asocia]ie, cheltuielile f`cute, contravaloarea dot`rilor indexate cu rata medie lunar` a infla]iei. Art. 17 For]a major`, exonereaz` de r`spundere partea care o invoc` \n condi]iile legii, cu cerin]a notific`rii scrise \n termen de 5 zile de la apari]ia cazului de for]` major` [i \n baza certificatului eliberat de Camera de Comer] [i Industrie a Romniei. X. Alte clauze necesare desf`[ur`rii activit`]ii asocia]iei Art. 18 Aderarea unor ter]e persoane fizice sau juridice la prezentul contract de asociere se poate face numai cu acordul ambilor asocia]i prin hot`rrea comun` a adun`rilor generale a asocia]ilor dup` ce ace[tia au efectuat noi calcule de eficien]` [i [i le-au \nsu[it. Art. 19 Toate comunic`rile care urmeaz` a se efectua \ntre p`r]i, ca urmare a desf`[ur`rii opera]iunilor din prezentul contract de asociere, vor fi f`cute \n scris la sediul fiec`rui asociat. Art. 20 Toate lucr`rile de contabilitate, financiare [i casierie general` vor fi efectuate prin grija S.C. DOMINO S.R.L. de c`tre Maria Predescu, \n calitate de administrator [i Iosif Pi[culescu, \n calitate de contabil-[ef. Controlul financiar va fi exercitat de ambele p`r]i asociate. Toate pl`]ile vor fi efectuate prin casieria S.C. DOMINO S.R.L. Eviden]a contabil` a asocierii va fi efectuat` de Iosif Pi[culescu, care va \ntocmi balan]a lunar` a asocia]iei. Art. 21 Personalul care lucreaz` pentru asocia]ie va fi angajat numai la societatea comercial` S.C. DOMINO S.R.L. pe baz` de contract individual de munc`, iar plata acestuia va fi hot`rt` \n Consiliul de Administrare [i Conducere al asocia]iei. Art. 22 Toate litigiile care ar putea ap`rea \ntre p`r]ile prezentului contract vor fi solu]ionate pe cale amiabil`. |n cazul \n care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi deduse spre solu]ionare instan]elor de drept comun competente. Art. 23 Complet`rile [i modific`rile aduse la acest contract nu sunt valabile [i opozabile \ntre p`r]ile contractante dect dac` sunt f`cute prin act adi]ional semnat [i [tampilat de ambele p`r]i contractante. Membrii Consiliului de Administrare [i Conducere sunt \mputernici]i numai cu atribu]iile prev`zute \n prezentul contract. Art. 24 Pentru nerespectarea total` sau par]ial` sau pentru executarea defectuoas` a vreuneia din clauzele contractuale, partea vinovat` se oblig` s` pl`teasc` daune-interese. Art. 25 Prezentul contract de asociere intr` \n vigoare la data de 18.06.200x [i a fost \ncheiat \n baza Hot`rrilor Adun`rilor Generale ale societ`]ilor asociate. Drept pentru care s-a \ncheiat prezentul contract de asociere \ntr-un num`r de dou` exemplare, cte un exemplar pentru fiecare parte contractant`-asociat`.

L E D O M

Asociat, S.C. DOMINO S.R.L. Reprezentat` legal prin Maria Predescu

Asociat, S.C. QUETRAZ IMPORT-EXPORT S.R.L. Reprezentat` legal prin Codru] Alexandrescu

interzis` lege orice de asociere \ntre societ`]ile afecta comer]ul Not`: Esteexploatareaprinmanier`care decizieobiectpozi]iiefect \mpiedicarea,comerciale care ardenaturarea jocu\ntre agen]ii economici [i are ca sau restrngerea sau lui concuren]ei ori de abuziv` a unei dominante de]inute pe pia]`. Nu constituie concuren]` neloial` deciziile de asociere care contribuie la:
\mbun`t`]irea produc]iei [i distribu]iei m`rfurilor; promovarea progresului tehnic; cre[terea gradului de competitivitate a produselor, lucr`rilor [i serviciilor pe pia]a extern`. asocia]ii cu persoane fizice sau juridice, care pot sprijini afacerea cu capital, utilaje, spa]ii, materiale etc.

Constituirea [i func]ionarea firmei

17

Micro\ntreprinderile

MICRO|NTREPRINDERILE
Una dintre variantele pe care le ave]i pentru a v` organiza activitatea este [i micro\ntreprinderea. Trebuie s` [ti]i \ns` c`, spre deosebire de asocia]iile familiale [i asocierile \n participa]iune, micro\ntreprinderile fac parte din categoria societ`]ilor comerciale. Ca atare, regulile generale de constituire, func]ionare, desfiin]are sunt asem`natoare cu cele care guverneaz` regimul societ`]ilor comerciale pe care vi-l prezent`m \ntr-o sec]iune separat`, dedicat` acestora. |n concluzie, micro\ntreprinderea nu este o categorie distinct` de societate comercial`, ci este obligatoriu ca ea s` fac` parte dintr-una din formele de organizare ale unei societ`]i comerciale, limitativ prev`zute \n Legea nr. 31/1990 privind societ`]ile comerciale (societate pe ac]iuni, societate cu r`spundere limitat` [.a.). Avantajul micro\ntreprinderilor const` \n regimul de impunere aplicabil, ele fiind obligate la plata unui impozit mai mic de 16% impozitul pe profit aplicat societ`]ilor comerciale clasice dar cu men]iunea c` acest impozit are \n vedere venitul micro\ntreprinderii. Cota de impunere a veniturilor micro\ntreprinderilor a fost de: 1,5% \n anul 2004, 3% \n anul 2005, 3% \n anul 2006. |ncepnd cu anul 2007, cota de impunere se modific`, conform prevederilor Legii nr. 343/2006 pentru modificarea [i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.Of. nr. 662/1 august 2006), astfel: 2% \n anul 2007, 2,5% \n anul 2008, 3% \n anul 2009. Cadrul legal de constituire, func]ionare [i desfiin]are este reprezentat de urm`toarele acte normative \n vigoare: Nr. crt. 1. 2. 3. Nr. act normativ/data Nr. M.Of./ Data 1.066/17.11.2004 236/27.05.1999 279/21.04.2003

5. 6.

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicat`, privind societ`]ile comerciale, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare Legea nr. 99 din 26 mai 1999 privind unele m`suri pentru accelerarea reformei economice Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele m`suri pentru asigurarea transparen]ei \n exercitarea demnit`]ilor publice, a func]iilor publice [i \n mediul de afaceri, prevenirea [i sanc]ionarea corup]iei Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, TITLUL IV, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare H.G. nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare

927/23.12.2003 112/06.02.2004

A. Criterii de \ncadrare
Micro\ntreprinderile sunt o categorie aparte a societ`]ilor comerciale persoane juridice romne care trebuie s` \ndeplineasc`, cumulativ, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, anumite condi]ii. |n sensul Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
18 Constituirea [i func]ionarea firmei

Micro\ntreprinderile

micro\ntreprinderea este definit` ca fiind persoana juridic` romn` care \ndepline[te cumulativ urm`toarele condi]ii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: a) realizeaz` venituri, altele dect cele din consultan]` [i management, \n propor]ie de peste 50% din veniturile totale. b) are de la 1 pn` la 9 salaria]i inclusiv; c) a realizat venituri care nu au dep`[it echivalentul \n lei a 100.000 euro; d) capitalul social al persoanei juridice este de]inut de persoane, altele dect statul, autorit`]ile locale [i institu]iile publice. Persoana juridic` romn` care se \ncadreaz` \n aceste prevederi poate opta pentru plata unui impozit aplicat asupra tuturor veniturilor, ob]inute din orice surs`, cu excep]iile expres prev`zute de lege. Op]iunea poate fi f`cut` de c`tre persoanele juridice care \ndeplinesc condi]iile prev`zute la art. 103 din lege, dac` nu au mai fost pl`titoare de impozit pe veniturile micro\ntreprinderilor [i \n prezent sunt pl`titoare de impozit pe profit, dar [i de c`tre cele nou \nfiin]ate. Legea nr. 343/2006 pentru modificarea [i completarea Legii nr. 571/2003 privind Aten]ie Codul fiscal aduce o modificare important` referitoare la obiectul de activitate al micro\ntreprinderilor. Art. 103 lit. a) din lege condi]ioneaz`, \ncepnd cu anul 2007, aplicarea cotei de impunere asupra veniturilor, de realizarea acestora din alte activit`]i dect cele din consultan]` [i management. Mai exact, micro\ntreprinderea trebuie s` ob]in` venituri \n propor]ie de peste 50% din veniturile totale din alte activit`]i dect cele expres men]ionate. Prevederea se aplic` att societ`]ilor \nfiin]ate \nainte de anul 2007, ct [i acelora care se vor \nfiin]a \n viitor. Num`rul de salaria]i reprezint` num`rul de persoane angajate cu contract individual de munc` conform Codului muncii, indiferent de durata timpului de munc`, \nscrise lunar \n statele de plat` [i \n registrul general de eviden]` al salaria]ilor. La analiza \ndeplinirii condi]iei privind num`rul de salaria]i nu se iau \n considerare cazurile de \ncetare a raporturilor de munc` ca urmare a pension`rii sau desfacerii contractului individual de munc` \n urma abaterii disciplinare. Pentru firmele care au un singur angajat care \[i suspend` unilateral contractul individual de munc` \n cursul unei luni, condi]ia de la punctul 2 se consider` \ndeplinit` dac` \n cursul lunii urm`toare este angajat un alt salariat. Dovada \ndeplinirii condi]iei privind num`rul de salaria]i se elibereaz` de c`tre direc]iile de munc` [i solidaritate social` jude]ene, respectiv a municipiului Bucure[ti. Veniturile realizate reprezint` rulajele creditoare ale conturilor corespondente din balan]a sintetic` de verificare pentru luna decembrie a anului anterior sau datele financiare din contul de profit [i pierderi pentru micro\ntreprinderi. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului \n euro al veniturilor este cel de la \nchiderea aceluia[i exerci]iu financiar. Firmele \nfiin]ate \n cursul unui an fiscal pot opta pentru \ncadrarea \n regim de micro\ntreprindere pe anul \n curs, dac` la data \nregistr`rii \n registrul comer]ului \ndeplinesc condi]iile men]ionate, cu obliga]ia ca \n termen de 60 de zile de la data eliber`rii certificatului de \nregistrare \n registrul comer]ului s` angajeze un salariat. Firmele care se \nfiin]eaz` \n cursul unui an fiscal trebuie s` \nscrie op]iunea \n cererea de \nregistrare la registrul comer]ului. Referitor la condi]ia privind obiectul de activitate men]ion`m c`, potrivit dispozi]iilor Legii societ`]ilor comerciale nr. 31/1990, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, actul constitutiv al societ`]ilor comerciale trebuie s` cuprind` pe lng` alte elemente de identificare [i obiectul de activitate cu precizarea domeniului [i a activit`]ii principale.
Constituirea [i func]ionarea firmei 19

Micro\ntreprinderile

Indiferent de forma de organizare, societ`]ile comerciale trebuie s`-[i defineasc` obiectul de activitate. |nainte de \nceperea activit`]ii, acestea au obliga]ia s` cear` \nmatricularea \n registrul comer]ului, iar \n cursul exercit`rii [i la \ncetarea activit`]ii respective s` cear` \nscrierea \n acela[i registru a men]iunilor privind actele [i faptele a c`ror \nregistrare este prev`zut` de lege. Potrivit reglement`rilor Legii nr. 26/1990 privind registrul comer]ului, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, prin \nregistrare se \n]elege att \nmatricularea comerciantului [i \nscrierea de men]iuni, precum [i alte opera]iuni care, potrivit legii, se men]ioneaz` \n registrul comer]ului. Cererea de \nmatriculare trebuie s` prevad` obiectul de activitate, conform Codului de clasificare a activit`]ilor din economia na]ional` CAEN [i s` fie \nso]it` de acte doveditoare. Clasificarea activit`]ilor din economia na]ional` este reglementat` de Hot`rrea Guvernului nr. 656/1997 [i a fost publicat` \n Monitorul Oficial al Romniei nr. 301/1997. CAEN se aplic` \n toate domeniile de activitate economic` [i social` [i este obligatorie pentru toate organele administra]iei publice centrale [i locale, unit`]i bugetare, agen]i economici, indiferent de forma de proprietate, organiza]ii patronale, sindicale, profesionale [i politice, funda]ii, asocia]ii [i alte persoane fizice [i juridice, la completarea documentelor oficiale ori de cte ori se cere precizarea activit`]ii. |mp`r]irea societ`]ilor comerciale dup` obiectul de activitate este dificil`, fapt pentru care activit`]ile au fost grupate \n: activitate principal`; activit`]i secundare; activit`]i auxiliare. Cnd o societate dezvolt` mai multe activit`]i (exclusiv cele auxiliare), pentru a stabili ordinea lor se utilizeaz` valoarea ad`ugat` brut` la costul factorilor pe care ele o genereaz`. Se determin`, astfel, activitatea principal` [i activit`]ile secundare. Dac` lipsesc informa]iile pentru valoarea ad`ugat` trebuie s` se utilizeze alte elemente cum sunt: efectivul de salaria]i, cifra de afaceri, fondul de salarii etc. Prin conven]ie, atunci cnd o activitate determin` peste 50% din valoarea ad`ugat` ob]inut` de o societate, aceast` activitate este principal`. |n situa]ia \n care nici una din activit`]i nu \ndepline[te condi]ia men]ionat` anterior, trebuie c`utate alte modalit`]i de a stabili activitatea principal`. Activit`]ilor principale [i secundare le sunt asociate activit`]i auxiliare ca: administra]ia, informatica, supravegherea, cump`rarea, vnzarea [i promovarea vnz`rilor, depozitarea (stocarea), repararea, transportul [i recondi]ion`rile. O activitate poate fi considerat` auxiliar` dac` satisface simultan urm`toarele patru condi]ii: a) servirea numai a unei unit`]i din care face parte, ceea ce \nseamn` c` bunurile sau serviciile produse nu trebuie s` fac` obiectul tranzac]iilor de pia]`; b) exist` [i \n alte unit`]i produc`toare similare; c) conduce la produc]ia de servicii sau \n mod excep]ional de bunuri nedurabile, care intr` \n componen]a produsului final al unit`]ii (de exemplu schelele [i e[afodajele); d) concureaz` la formarea costurilor curente ale unit`]ii, dar \n acela[i timp nu sunt generatoare de capital fix. Regula general` este c` procesele de produc]ie nu sunt, \n general, posibile f`r` a face un num`r de activit`]i auxiliare, acestea neputndu-se izola pentru formarea unei entit`]i distincte chiar dac` aceste activit`]i auxiliare se desf`[oar` \ntr-o entitate juridic` distinct` sau \ntr-un loc distinct [i chiar dac` au o contabilitate separat`. Ca urmare, activit`]ile auxiliare nu trebuie s` fie luate \n considerare pentru determinarea cadrului de activitate. Revenind la prevederile din Legea nr. 571/2003, a[a cum a fost modificat` de Legea nr. 343/2006, pentru men]inerea \n limitele privind activitatea principal`, este foarte important s` verifica]i ponderea veniturilor din activit`]ile de consultan]` [i management \n totalul venituri.
20 Constituirea [i func]ionarea firmei

Societatea comercial`

De exemplu, dac` a]i optat [i a]i declarat drept activitate principal` prest`ri de servicii de s`n`tate [i \n munc`, situa]ii de urgen]` [i la activit`]i secundare alte activit`]i de servicii prestate \n principal \ntreprinderilor, editare publica]ii [i servicii de publicitate trebuie s` ]ine]i o eviden]` pe fiecare tip de activitate. Aceasta deoarece se poate \ntmpla ca pe parcursul unui exerci]iu financiar ponderea veniturilor din alte activit`]i de servicii prestate \n principal \ntreprinderilor s` fie mai mare dect cea din celelalte activit`]i. |n acest caz, veniturile sunt considerate ca fiind ob]inute din consultan]` [i management, de[i activitatea respectiv` nu a fost indicat` la \nregistrare drept activitate principal`.

Exemplu

Prin excep]ie de la prevederile art. 109 alin. (2) [i (3), din prevederile Titlului IV Aten]ie din Codul fiscal dac`, \n cursul unui an fiscal, ponderea veniturilor realizate de o micro\ntreprindere din consultan]` [i management \n veniturile totale este de peste 50%, inclusiv, aceasta va pl`ti impozit pe profit lund \n calcul veniturile [i cheltuielile realizate de la \nceputul anului fiscal, f`r` posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada urm`toare de prevederile Titlului IV. |n acest caz, societatea va \n[tiin]a organul fiscal cu privire la modificarea tipului de impozit datorat prin depunerea \n acest scop a declara]iei de men]iuni, potrivit Ordonan]ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Pentru \ncadrarea \n condi]ia privind ponderea veniturilor realizate din consultan]` [i management \n veniturile totale, se iau \n calcul acelea[i venituri care constituie baza impozabil` prev`zut`. Impozitul datorat de o micro\ntreprindere, \ncepnd cu trimestrul \n care s-a dep`[it limita privind ponderea veniturilor din consultan]` [i management \n veniturile totale reprezint` diferen]a dintre impozitul pe profit calculat de la \nceputul anului fiscal pn` la sfr[itul perioadei de raportare [i impozitul pe veniturile micro\ntreprinderilor datorat \n cursul anului respectiv. Pentru societ`]ile deja \nfiin]ate, nu este necesar s` se modifice obiectul de activitate al societ`]ii, dar trebuie f`cut` dovada c` activitatea efectiv desf`[urat` nu se \ncadreaz` \n domeniul consultan]ei [i/sau managementului. De asemenea, prevederile Titlului IV din Codul fiscal, Micro\ntreprinderi, nu fac Aten]ie trimitere la codul CAEN, ceea ce presupune c` alegerea tipurilor de activit`]i, a obiectelor contractelor \ncheiate cu clien]ii [i ponderarea lor \n volumul total de activitate r`mne la latitudinea managerilor micro\ntreprinderilor.

SOCIETATEA COMERCIAL~
Societatea comercial` este o persoan` juridic` subiect de drept autonom cu scop lucrativ [i format` din cel pu]in dou` persoane care se \nvoiesc s` pun` ceva \n comun pentru a desf`[ura acte [i fapte de comer] [i a \mp`r]i foloasele rezultate. Legea nr. 31/1990, republicat`, astfel cum a fost modificat` [i completat`, instituie o singur` excep]ie a definirii de mai sus, prin care prevede c` manifestarea de voin]` a unei singure persoane, asociatul unic, este suficient` pentru constituirea unei societ`]i comerciale. Astfel, societatea comercial` dobnde[te personalitate juridic` doar dac` a fost legal constituit`, adic` \ndepline[te formalit`]ile impuse de lege. Cadrul legal pentru organizarea activit`]ii comerciale a \ntreprinz`torilor priva]i este, la aceast` dat`, format din:
Constituirea [i func]ionarea firmei 21

Societatea comercial`

Legea nr. 31/1990, republicat`, a societ`]ilor comerciale (reglementeaz` formele legale de \nfiin]are, func]ionare [i dizolvare pentru persoanele juridice care desf`[oar` fapte de comer]); Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comer]ului (reglementeaz` \nmatricularea obligatorie a comercian]ilor, regimul denumirilor, firmelor [i emblemelor, asigur` caracterul public al faptelor de comer]), republicat` \n Monitorul Oficial nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare; Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalit`]ilor la \nregistrarea \n registrul comer]ului a persoanelor fizice, asocia]iilor familiale [i persoanelor juridice, \nregistrarea fiscal` a acestora, precum [i la autorizarea func]ion`rii persoanelor juridice, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare; Hot`rrea Guvernului nr. 1.346/2002 privind serviciile de asisten]` prestate de oficiile registrului comer]ului de pe lng` tribunale pentru \nregistrarea [i autorizarea func]ion`rii comercian]ilor; Hot`rrea Guvernului nr. 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a func]ion`rii comercian]ilor; Ordinul pre[edintelui Institutului Na]ional de Statistic` nr. 601/2002 privind actualizarea Clasific`rii activit`]ilor din economia na]ional` CAEN. Societatea comercial` se manifest` prin afaceri, \n]elese ca activit`]i aduc`toare de profit, prin realizarea de produse [i servicii. |ntr-o afacere pot fi implicate [i persoane fizice: autorizate s` desf`[oare o activitate (Legea nr. 300/2004); asociate \n participa]ie (conform Cod comercial art. 252-255). Desf`[urarea activit`]ii prin societatea comercial` presupune unele avantaje [i dezavantaje: Avantajele afacerilor derulate prin societ`]i comerciale: mai multe resurse financiare pentru investi]ii; r`spunderea limitat` (partenerii sunt responsabili \n limita aporturilor lor la capitalul social); posibilit`]i nelimitate de dezvoltare.

Dezavantajele afacerilor derulate prin societ`]i comerciale: costurile mari de pornire a afacerii; birocra]ia activit`]ilor firmei datorat` registrelor comerciale care trebuie \ntocmite; distribuirea profitului pentru investi]ii [i pentru plata dividendelor; cre[terea \n m`rime a societ`]ii comerciale genereaz` inflexibilitate privind adaptarea la nevoile pie]ei; greut`]i legate de eventuala dizolvare a societ`]ii. Avantajele afacerii cu asociat unic sunt urm`toarele: u[urin]a de a porni [i de a ie[i dintr-o afacere; \ntreprinz`torul este propriul s`u [ef; mndria [i satisfac]ia personal` de a fi administrator unic; nedistribuirea profitului \ntre parteneri.

Dezavantajele afacerii cu asociat unic sunt: riscul afacerii este suportat doar de proprietar; responsabilitatea nelimitat` (garantarea afacerilor cu propriet`]ile personale); munca intens` pe tot parcursul zilei [i \n weekend; profituri personale pu]ine, legate de lipsa vacan]elor, concedii medicale etc.; lipsa consult`rii cu partenerii de afaceri; durata limitat` a afacerii \n timp (dispare odat` cu moartea persoanei).

22 Constituirea [i func]ionarea firmei

Tipuri de societ`]i comerciale

Avantajele parteneriatului \n afaceri: mai multe resurse financiare; u[urarea conducerii afacerii prin \mp`r]irea sarcinilor. Dezavantajele parteneriatului sunt: divizarea profitului \ntre parteneri; ne\n]elegeri \ntre parteneri; dificultatea de a ie[i din afacere. V` prezent`m \n continuare principalele caracteristici ale societ`]ii comerciale cu r`spundere limitat`, \ntruct acest tip de societate reprezint` varianta optim` pentru desf`[urarea activit`]ii dvs. \n acest domeniu. Pentru a studia comparativ S.R.L.-ul cu celelalte tipuri de societ`]i comerciale, v` prezent`m (la pag. 26) [i un tabel ce con]ine caracteristicile esen]iale ale societ`]ilor comerciale [i ale societ`]ii agricole.

Tipuri de societ`]i comerciale


Societatea \n Nume Colectiv (S.N.C.)
Capitalul social: \ntregul patrimoniu al asocia]ilor este folosit ca gaj \n vederea garant`rii obliga]iilor sociale fa]` de ter]i. |n practic` se cere totu[i afectarea unei sume modice de bani \ntr-un cont propriu, precum [i aducerea la capitalul efectiv a unor bunuri mobile sau imobile, prin proces-verbal \ncheiat de c`tre asocia]i sau prin expertiz` ordonat` de instan]a judec`toreasc`. Dezavantajul acestui tip de societate const` \n faptul c`, \n ipoteza existen]ei unor datorii (crean]e) fa]` de partenerii comerciali sau persoane fizice sau juridice, executarea datoriilor se face prioritar pe \ntregul patrimoniu al asocia]ilor. Conducerea societ`]ii [i alegerea administratorilor: asocia]i care reprezint` majoritatea absolut` a capitalului social pot alege unul sau mai mul]i administratori dintre ei, fixndu-le puterile, durata \ns`rcin`rii [i eventuala lor remunera]ie, numai dac` prin contractul de societate nu se dispune altfel.

Societatea cu R`spundere Limitat` (S.R.L.)


Capitalul social: capitalul social minim al unui astfel de tip de societate este de 200 lei, care se divide \n p`r]i sociale egale ce nu pot fi mai mici de 10 lei, [i poate fi reprezentat de bunuri \n natur`, mobile sau imobile, precum [i, obligatoriu, de aport \n numerar. Presta]iile \n munc` nu pot constitui aport la capital. Se poate concepe ca, prin contractul de societate, un asociat s` fie obligat la presta]ii periodice \n natur`, care trebuie s` fie clar determinate, s` se prevad` durata efectu`rii lor, remunera]ia cuvenit` [i sanc]iunile \n cazul nerespect`rii lor. Obliga]iile sociale sunt garantate cu patrimonul social; asocia]ii sunt obliga]i numai la plata p`r]ilor sociale de]inute \n societate. Cesiunea (vnzarea) p`r]ilor sociale: se poate face, conform dreptului civil, \n limita p`r]ilor sociale de]inute. Pentru cesionarea lor se \ntocme[te contractul de cesiune, un \nscris autentic sau certificat de c`tre un avocat, urmnd ca asocia]ii r`ma[i s` efectueze formalit`]ile de publicitate ale actului adi]ional la Monitorul Oficial [i \nregistrarea lui ca men]iune la Oficiul Registrului Comer]ului. De asemenea, de principiu, cesiunea implic` [i plata unui impozit aferent avantajului astfel ob]inut.

Societatea \n Comandit` Simpl` (S.C.S.)


Capitalul social: societatea nu poate fi compus` dect \n numele comandita]ilor. Comandita]ii au drepturi [i obliga]ii \ntocmai ca [i asocia]ii societ`]ilor \n nume colectiv; comanditarii, \ns`, au drepturi
Constituirea [i func]ionarea firmei 23

Tipuri de societ`]i comerciale

foarte limitate. Nu pot fi administratori, pot \ncheia opera]ii \n contul societ`]ii numai \n baza unei procuri speciale, dat` de reprezentan]ii societ`]ii [i \nscris` \n Registrul Comer]ului. |n caz contrar, comanditarul devine r`spunz`tor fa]` de ter]i \n mod nelimitat [i solidar, pentru toate obliga]iile societ`]ii contractate de la data opera]iei \ncheiate de ei (art. 89 al Legii nr. 31/1990, republicat`). Conducerea societ`]ii [i alegerea administratorilor: \n ceea ce prive[te administrarea intern`, comanditarul poate \ndeplini servicii, poate face acte de supraveghere, poate participa la numirea [i revocarea administratorilor, \n limitele contractului de societate. De asemenea, comanditarul are dreptul de a controla contabilitatea societ`]ii prin cererea unei copii de pe bilan], de pe contul de profit [i pierderi [i cercetarea registrelor comerciale. Fundamentul regulii potrivit c`reia comanditarii sunt \ngr`di]i strict \n a face acte de gestiune extern` se afl`, \n primul rnd, \n interesul de a ocroti pe comandita]i, care sunt singurii responsabili de activitatea societ`]ii [i, de asemenea, pentru a-i ocroti pe ter]i, care prin actele pe care le-ar face comanditarii s-ar putea \n[ela asupra r`spunderii comanditarilor. |n ceea ce prive[te alegerea administratorului, la societ`]ile \n comandit` simpl`, acesta nu poate fi dect unul sau mai mul]i asocia]i comandita]i.

Societatea pe Ac]iuni (S.A.)


Capitalul social: nu poate fi mai mic de 90.000 lei. Valoarea minim`, impus` de lege, a capitalului social poate fi modificat` prin hot`rre a Guvernului astfel \nct aceast` valoare s` reprezinte echivalentul \n lei a sumei de 25.000 euro. Din punctul de vedere al capitalului, acesta poate fi v`rsat integral, dar societatea se poate \nfiin]a [i prin v`rsarea a numai 30% din capitalul subscris, cu obliga]ia ulterioar` de a v`rsa diferen]a de capital social \ntr-un termen de 12 luni de la \nmatricularea societ`]ii \n cazul ac]iunilor emise pentru aportul \n numerar, respectiv \n termen de 2 ani de la \nmatricularea societ`]ii \n cazul ac]iunilor emise pentru aportul \n natur`. O societate pe ac]iuni se poate \nfiin]a [i prin subscrip]ie public`, printr-un prospect de emisiune a fondatorilor, semnat [i autentificat. Societatea se poate constitui valabil numai dac` \ntregul capital social a fost subscris [i fiecare acceptant a v`rsat \n numerar minimum 50% din valoarea ac]iunilor subscrise la o banc` sau unitate CEC. Restul din capitalul social subscris va trebui v`rsat \n termen de 12 luni de la data \nmatricul`rii. Cenzorii [i contabilii: societatea pe ac]iuni trebuie s` aib` obligatoriu un num`r de cel pu]in trei cenzori [i trei suplean]i (art. 159 al Legii nr. 31/1990, republicat`). Dac` num`rul cenzorilor este mai mare, ei trebuie obligatoriu s` fie \n num`r impar. Cenzorii se aleg la \nceput de adunarea constitutiv`, mandatul lor este de trei ani [i pot fi reale[i. Cel pu]in unul dintre ei trebuie s` fie contabil autorizat sau expert contabil. Ei au obliga]ia de a supraveghea gestiunea societ`]ii, de a verifica dac` bilan]ul [i contul de profit [i pierderi sunt legal \ntocmite [i dac` registrele au fost ]inute \n mod regulat. Administrarea: este asigurat` de cel pu]in un administrator. Dac` sunt mai mul]i, num`rul lor nu poate fi dect impar [i se constituie \ntr-un consiliu de administra]ie. Societ`]ile pe ac]iuni obligate la auditarea situa]iilor financiare nu pot avea mai pu]in de 3 administratori. Consiliul de administra]ie poate delega conducerea societ`]ii unuia sau mai multor directori numind pe unul din ei director general. Vnzarea ac]iunilor: se face \n func]ie de caracterul nominativ sau la purt`tor al ac]iunilor. |n cazul
24 Constituirea [i func]ionarea firmei

Tipuri de societ`]i comerciale

primelor, ele se transmit numai dup` respectarea unei reguli de publicitate, \n spe]` transcrierea lor \n registrul de ac]iuni al societ`]ii. |n cazul ac]iunilor la purt`tor, transmiterea se face liber, prin tradi]iune, adic` prin vnzarea lor f`r` nici un fel de formalitate prev`zut` de lege.

Societatea \n Comandit` pe Ac]iuni (S.C.A.)


Capitalul social: regulile de capital pentru \nfiin]area unei societ`]i \n comandit` pe ac]iuni sunt identice cu cele de la societatea pe ac]iuni. Administratorii: administrarea societ`]ii este \ncredin]at` unuia sau mai multor asocia]i comandita]i. Comanditarii nu vor putea face acte de administrarea externe, ci numai de administrare intern` a societ`]ii. |n cazul \n care un comanditar este mandatat pentru un anumit act de administrare a societ`]ii, atunci el poate \ncheia valabil contractul, dar respectnd riguros puterile din mandat. Pentru protec]ia ter]ilor, dac` un comanditar \[i dep`[e[te limita mandatului, atunci el va r`spunde precum un comanditat, deci cu tot patrimoniul pe care \l de]ine, pentru toate actele juridice \ncheiate ulterior actului juridic s`vr[it de comanditat cu dep`[irea limitelor mandatului.

Societatea agricol` (S. Ag.)


Societatea agricol` este o societate de tip privat, cu capital variabil [i un num`r nelimitat [i variabil de asocia]i, avnd ca obiect exploatarea agricol` a p`mntului, uneltelor, animalelor [i altor mijloace aduse \n societate, precum [i realizarea de investi]ii de interes agricol.

Acest tip de societate este reglementat prin lege special` Legea nr. 36/1991 pri- Aten]ie vind societ`]ile agricole [i alte forme de asociere \n agricultur` [i nu prin dispozi]iile Legii nr. 31/1990, a societ`]ilor comerciale! Exploatarea agricol` poate consta din: organizarea [i efectuarea de lucr`ri agricole [i \mbun`t`]iri funciare; utilizarea de ma[ini [i instala]ii, aprovizionarea, prelucrarea [i valorificarea produselor agricole [i neagricole [i alte asemenea activit`]i (art. 5). Exist` dou` modalit`]i normative de a \nfiin]a societ`]i agricole: prin asocierea proprietarilor de terenuri agricole care beneficiaz` de prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 \n forme simple, pe baz` de \n]elegere, \ntre dou` sau mai multe familii, \n scopul exploat`rii agricole, asocieri ce se pot constitui prin \n]elegere verbal` sau scris`, f`r` alt` formalitate juridic`, forme de asociere lipsite de personalitate juridic`; societ`]i agricole cu personalitate juridic`, pentru a c`ror constituire [i func]ionare legea reglementeaz` un cadru [i o procedur` bine determinate. Capitalul social: uneltele agricole [i alte utilaje, mijloacele materiale [i b`ne[ti, precum [i animalele pot fi aduse \n proprietatea sau numai \n folosin]a societ`]ii agricole, dup` caz. La intrarea \n societatea agricol`, bunurile mobile [i imobile se vor evalua pentru a se determina p`r]ile sociale subscrise de fiecare asociat. Conducerea societ`]ii: consiliul de administra]ie nume[te administratorii, stabilind competen]a, \ndatoririle [i responsabilit`]ile lor. V` prezent`m \n continuare tabelul ce con]ine caracteristici ale fiec`rui tip de societate descris anterior.
Constituirea [i func]ionarea firmei 25

26

Caracteristicile esen]iale ale societ`]ilor comerciale [i ale societ`]ii agricole


Societatea cu r`spundere limitat` (S.R.L.) minimum unul, maximum 50 minimum 200 lei \mp`r]it \n p`r]i sociale egale de minimum 10 lei limitat` la nivelul aportului la capitalul social comandan]ii r`spund solidar [i nelimitat pentru debitele societ`]ii; comanditarii r`spund limitat \n func]ie de aportul la capitalul social idem S.A. idem S.A. minimum doi (comandita]i) minimum doi idem S.A. minimum 10 Societatea \n comandit` simpl` (S.C.S.) Societatea pe ac]iuni (S.A.) Societatea \n comandit` pe ac]iuni (S.C.A.) Societatea agricol` (S.Ag.)

Nr. crt.

Tipuri de societ`]i

Societatea \n nume colectiv (S.N.C.)

1.

Caracteristici Num`r de asocia]i

Tipuri de societ`]i comerciale

2.

Capitalul social

dou` sau mai multe persoane, fizice sau juridice nu exist` limit` minim` sau maxim` obligatorie minimum 90.000 lei (echivalent \n lei a 25.000 euro) \mp`r]it \n ac]iuni cu valoare minim` de 0,1 lei limitat` la nivelul ac]iunilor de]inute

3.

R`spunderea asocia]ilor

solidar` [i nelimitat`

variabil, \mp`r]it \n p`r]i sociale egale de minimum 1 leu limitat` la nivelul capitalului de]inut

4.

Conducerea societ`]ii [i alegerea administratorilor

asocia]ii ce reprezint` majoritatea absolut` a capitalului social aleg unul sau mai mul]i administratori

majoritatea absolut` a asocia]ilor alege administratorii

nu exist` limit` pentru comandita]i comandita]ii: r`spundere solidar` [i nelimitat` cu patrimoniul lor pentru datoriile lor fa]` de ter]i; comanditarii: r`spundere limitat` la aportul efectiv la capital administrator - poate fi unul sau mai mul]i asocia]i comandita]i;

3-13 membri ai Consiliului de Administra]ie care poate alege [i un comitet de direc]ie idem S.A. idem S.A.

5.

Adoptarea deciziilor

cu majoritate absolut`

6.

Alegerea unui cenzor, contabil balan]e lunare; bilan] anual conform contractului, cu avizul tuturor asocia]ilor numai dac` este permis` prin contractul de societate [i \n condi]iile stipulate \n contract balan]e lunare; bilan] anual

cenzor - nu e necesar contabil - la alegere

conform contractului de societate la alegerea asocia]ilor

administrator intern - poate fi [i un comanditar conform contractului de societate conform contractului

conform contractului de societate 1-3 cenzori titulari 1-3 cenzori suplean]i contabil la alegere idem S.A.

7.

Publicitate contabil` [i financiar`

depunere de balan]e lunare; depunere bilan] anual

prin Adunarea General` a Ac]ionarilor; consiliul de administra]ie directoratul num`r impar de administratori cu majoritate simpl` sau absolut`, conform contractului obligatoriu minimum 3 cenzori statutari [i 3 suplean]i ale[i pe 3 ani; pot fi reale[i; obligatoriu contabil balan]e lunare; bilan] anual diferit, \n func]ie de tipul ac]iunilor nominative: cu respectarea regulilor de publicitate la purt`tor: liber, prin tradi]iune (vnzare)

8.

Cesiunea aportului de capital social

numai dac` este prev`zut \n contractul de societate

idem S.A.

depunere de balan]e lunare; depunere de bilan] anual conform contractului, cu avizul tuturor asocia]ilor

Constituirea [i func]ionarea firmei

Constituirea unei societ`]i

Constituirea unei societ`]i comerciale


Dup` aceast` succint` trecere \n revist` a unor tr`s`turi definitorii ale societ`]ilor, analiznd prevederile Legii societ`]ilor comerciale nr. 31/1990, republicat`, coroborate cu cele din Legea Registrului Comer]ului nr. 26/1990, republicat`, vom sistematiza \n continuare etapele de procedur` care sunt obligatorii pentru constituirea legal` a unei societ`]i comerciale. Pute]i ob]ine asisten]`, la cererea [i pe cheltuiala dumneavoastr`, pentru constituirea dosarului de \nregistrare [i func]ionare a societ`]ii comerciale \n cadrul camerelor de comer] [i industrie teritoriale sau \n cadrul Oficiului Comer]ului de pe lng` tribunal. Activit`]ile de asisten]` vor include, \n mod obligatoriu, urm`toarele servicii: a) ob]inerea rezerv`rii firmei [i, dup` caz, a emblemei; b) redactarea actelor constitutive [i a actelor modificatoare ale acestora, darea de dat` cert` sau, dup` caz, ob]inerea autentific`rii acestora; c) efectuarea v`rs`mintelor reprezentnd aportul \n numerar la capitalul social; d) redactarea declara]iilor pe propria r`spundere a fondatorilor, administratorilor, \mputernici]ilor sucursalelor [i a cenzorilor c` \ndeplinesc condi]iile prev`zute de lege [i darea de dat` cert` pe declara]ie; e) ob]inerea evalu`rii prin expertiz` a bunurilor subscrise ca aport \n natur` la capitalul social [i ob]inerea, dup` caz, pentru bunurile imobile a: dovezii intabul`rii; certificatului constatator al sarcinilor cu care, eventual, este grevat respectivul bun; f) \ndrumare pentru completarea corect` a cererii de \nregistrare [i autorizare a comerciantului; g) \ndrumare pentru \ntocmirea documenta]iilor tehnice \n vederea ob]inerii autoriza]iilor de func]ionare. Dup` constituirea dosarului, acesta va fi depus la Biroul unic din cadrul Oficiului Registrului Comer]ului, birou ce are obliga]ia de a efectua urm`toarele opera]iuni: a) primirea, verificarea, \nregistrarea cererilor [i a actelor doveditoare; b) sus]inerea cererii de \nregistrare \n fa]a judec`torului delegat; c) ob]inerea \nregistr`rii \n registrul comer]ului; d) ob]inerea avizelor, autoriza]iilor [i, dup` caz, a acordurilor de func]ionare prin reprezentan]ii delega]i ai autorit`]ilor publice avizatoare; e) eliberarea certificatului de \nregistrare [i a anexei la acesta [i, dup` caz, a celorlalte documente, potrivit reglement`rilor \n vigoare; f) \ncasarea taxelor [i tarifelor aplicate de institu]iile publice implicate \n procedura de \nregistrare [i autorizare. Actul constitutiv nu este supus obligativit`]ii \ncheierii \n form` autentic`, putnd Aten]ie avea forma unui \nscris sub semn`tur` privat`, cu excep]ia urm`toarelor situa]ii: a) cnd printre bunurile subscrise ca aport \n natur` la capitalul social se afl` un teren; b) cnd forma juridic` a societ`]ii comerciale implic` r`spunderea nelimitat` a asocia]ilor sau a unora dintre ei, pentru obliga]iile sociale.

Constituirea [i func]ionarea firmei

27

Etapele procedurii pentru constituirea societ`]ii

Etapele procedurii pentru constituirea societ`]ii


|n cazul \n care nu dori]i s` beneficia]i de asisten]` specializat` pentru constituirea societ`]ii [i dori]i s` o constitui]i singuri va trebui s` parcurge]i cteva etape pe care le prezent`m mai jos. I. Etapa de op]iuni: 1. Op]iunea pentru una dintre formele de societate prev`zute de lege. 2. Op]iunea pentru domeniul de activitate al viitoarei societ`]i. 3. Alegerea partenerilor (a asocia]ilor). II. Etapa de rezervare a denumirii firmei III. Etapa de elaborare a actului constitutiv: 1. Elaborarea actului constitutiv. 2. Darea de dat` cert` sau, dup` caz, autentificarea actelor constitutive la un notariat public. IV. Etapa de constituire:

1. Acte necesare \n vederea redact`rii documentelor de constituire a societ`]ii a) Pentru asocia]i persoane fizice sunt necesare: dovada verific`rii disponibilit`]ii firmei; copii XEROX ale actelor de identitate, pentru fiecare asociat (dac` identificarea se face cu buletin de identitate; dac` exist`, este necesar` [i copia muta]iei); dovada sediului social al societ`]ii (copie). b) |n cazul existen]ei asocia]ilor persoane juridice, actele men]ionate la pct. 1 vor fi completate cu: certificat de \nmatriculare al persoanei juridice asociat (copie); cod fiscal (copie); dovada pl`titor T.V.A. (copie) dac` persoana juridic` este \nregistrat` ca pl`titor de T.V.A.; hot`rrea adun`rii generale (a organului statutar al societ`]ii) privind participarea la constituirea societ`]ii (original). |n cazul persoanelor juridice cu asociat unic, decizia asociatului unic. Aceasta va cuprinde: acordul asocia]ilor/asociatului unic de participare la noua societate, cota de participare la capitalul social, mandatul pentru persoana abilitat` s` semneze actul constitutiv \n numele [i pe seama societ`]ii. 2. Acte necesare alc`tuirii dosarului pentru autorizarea [i \nmatricularea \n registrul comer]ului a societ`]ii: a) Cerere de \nregistrare [i autorizare a func]ion`rii comercian]ilor (formular-tip). b) Dovada verific`rii disponibilit`]ii firmei [i/sau a emblemei (copie). c) Acordul, dac` este cazul, pentru utilizarea \n denumirea societ`]ii a unor termeni specifici (cuvinte precum na]ional, romn, institut sau derivatele lor ori cuvinte sau sintagme caracteristice autorit`]ilor sau institu]iilor publice centrale pot fi folosite doar cu acordul Secretariatului General al Guvernului, iar cuvintele sau sintagmele caracteristice institu]iilor sau autorit`]ilor publice locale pot fi folosite doar cu acordul prefectului jude]ului sau al municipiului Bucure[ti). d) Actul constitutiv al societ`]ii, certificat de c`tre un avocat sau, dup` caz, \n form` autentificat` (original) actul constitutiv trebuie s` cuprind` urm`toarele clauze: numele [i prenumele, locul [i data na[terii, domiciliul [i cet`]enia asocia]ilor, persoane fizice; denumirea, sediul [i na]ionalitatea asocia]ilor, persoane juridice. La societatea \n comandit` simpl` se vor men]iona asocia]ii comanditari [i asocia]ii comandita]i; forma, denumirea [i sediul social; obiectul de activitate al societ`]ii, cu precizarea domeniului [i a activit`]ii principale. Toate activit`]ile \nscrise trebuie codificate conform Nomenclatorului C.A.E.N. actualizat prin Ordinul nr. 601/2002; capitalul social, cu men]ionarea aportului fiec`rui asociat, \n numerar sau \n natur`, valoarea aportului \n natur` [i modul evalu`rii. La societ`]ile cu r`spundere limitat` se vor preciza num`rul [i valoarea nominal` a p`r]ilor sociale, precum [i num`rul p`r]ilor sociale atribuite fiec`rui asociat pentru aportul s`u;
28 Constituirea [i func]ionarea firmei

Etapele procedurii pentru constituirea societ`]ii

asocia]ii care reprezint` [i administreaz` societatea sau administratorii neasocia]i, persoane fizice ori juridice, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit [i dac` ei urmeaz` s` le exercite \mpreun` sau separat; la societ`]ile cu r`spundere limitat`, dac` au fost desemna]i cenzorii sau auditorul financiar, datele lor de identificare; partea fiec`rui asociat la beneficii [i la pierderi; sediile secundare sucursale, agen]ii, reprezentan]e sau alte asemenea unit`]i f`r` personalitate juridic` , atunci cnd se \nfiin]eaz` odat` cu societatea, sau condi]iile pentru \nfiin]area lor ulterioar`, dac` se are \n vedere o atare \nfiin]are; durata societ`]ii; modul de dizolvare [i de lichidare a societ`]ii. d) Dovada sediului social al societ`]ii aceasta se poate face, dup` caz, cu: contract de vnzare-cump`rare (transcris \n Registrul de transcrip]iuni [i inscrip]iuni sau \nscris \n Cartea funciar`). Dac` \n contractul de vnzare-cump`rare, proprietar sunt dou` sau mai multe persoane, este obligatoriu acordul acestora; contract de schimb; contract de \nchiriere \ncheiat pe numele societ`]ii (copie) dac` se \ncheie \ntre o persoan` fizic` [i societate, este obligatorie \nregistrarea la Administra]ia financiar` din sectorul unde se afl` imobilul. Dac` acest contract este \ncheiat \ntre dou` persoane juridice [i nu se face \nregistrarea la Administra]ia financiar`, este obligatorie semn`tura [i [tampila persoanei juridice-proprietar. Pentru societate persoan` juridic` \n curs de constituire, este necesar` semn`tura unui asociat/reprezentant, desemnat de c`tre ceilal]i membri asocia]i ai societ`]ii, \n vederea semn`rii actelor de constituire; contract de sub\nchiriere (copie) dac` acest contract se \ncheie \ntre o persoan` juridic`, denumit` chiria[, [i societate, [i nu este \nregistrat la Administra]ia financiar`, se anexeaz` la dosar [i contractul de \nchiriere (copie) \n baza c`ruia a fost semnat contractul de sub\nchiriere, inclusiv acordul proprietarului \n form` autentic` (original). Dac` un contract de sub\nchiriere este \nregistrat la Administra]ia financiar`, este necesar` numai copia acestuia; contract de concesiune; contract de asociere \n participa]iune (copie) se va face dovada de]inerii sediului men]ionat \n acest contract (copie); contract de leasing imobiliar; contract de comodat (original) \n form` autentic` sau cu dat` cert`, \nso]it de actul doveditor al proprietarului; contract de dona]ie, \n form` autentic`; contract de uz sau uzufruct; certificat de mo[tenitor (copie) dac` imobilul este de]inut \n coproprietate, acordul coproprietarilor. act notarial de ie[ire din indiviziune sau de delimitare a propriet`]ii; hot`rre judec`toreasc` definitiv` privind proprietatea, folosin]a, uzufructul, ie[irea din indiviziune, altele asemenea; proces-verbal de recep]ie final` a construc]iei; actul de adjudecare pentru imobilele achizi]ionate \n cadrul procedurilor de executare silit`; contractul de asisten]` juridic` privind stabilirea sediului social la sediul profesional al avocatului, conform dispozi]iilor Legii nr. 51/1995, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. La dovada sediului social se anexeaz` [i acordul asocia]iei de locatari sau de proprietari, dac` este cazul. La acela[i sediu vor putea func]iona mai multe societ`]i dac` imobilul, prin struc- Aten]ie tura lui, permite func]ionarea mai multor societ`]i \n \nc`peri diferite [i dac` este \ndeplinit` cel pu]in una dintre urm`toarele condi]ii: cel pu]in o persoan` este, \n condi]iile legii, asociat \n fiecare dintre societ`]i; dac` cel pu]in unul dintre asocia]i este proprietar al imobilului ce urmeaz` a fi sediul societ`]ii.
Constituirea [i func]ionarea firmei 29

Etapele procedurii pentru constituirea societ`]ii

e) Dovezile privind efectuarea v`rs`mintelor aporturilor subscrise de asocia]i la capitalul societ`]ii (copie) se pot face, dup` caz, cu: pentru aporturile \n numerar foaie de v`rs`mnt, ordin de plat` sau chitan]` CEC; pentru aporturile \n natur` subscrise la capitalul social: titlu de proprietate (facturi, titluri de proprietate asupra bunurilor imobile, inclusiv certificatul de sarcini al acestor bunuri), precum [i raportul de evaluare a bunurilor \ntocmit de persoanele autorizate \n condi]iile legii. Raportul de evaluare este obligatoriu \n cazul SRL cu asociat unic. f) Actele privind proprietatea pentru aporturile \n natur` subscrise [i v`rsate la constituire [i certificat constatator pentru imobilul aportat. g) Declara]iile, certificate de c`tre un avocat sau \n form` autentic`, date pe proprie r`spundere de c`tre fondatori/ administratori/cenzori sau reprezentan]i persoane fizice ai societ`]ii de administrare, precum c` \ndeplinesc condi]iile legale pentru a de]ine aceast` calitate \n cadrul unei societ`]i. Pentru societ`]ile cu asociat unic este necesar` [i men]iunea c` membrul fondator nu mai de]ine calitatea de unic asociat \ntr-o alt` societate (original). h) Declara]iile, certificate de c`tre un avocat sau \n form` autentic`, date pe proprie r`spundere de c`tre comandita]i. Pentru societ`]ile cu r`spundere limitat` unde num`rul asocia]ilor este mai mare de 15 sunt necesare [i declara]iile, \n form` autentic`, date pe proprie r`spundere de c`tre cenzori, precum c` \ndeplinesc condi]iile legale pentru a de]ine aceast` calitate (original). i) Specimenele de semn`tur` ale reprezentan]ilor societ`]ii. j) Certificatele de cazier fiscal pentru asocia]ii sau reprezentan]ii legali ai societ`]ii pentru persoanele fizice/juridice romne sau \nregistrate \n Romnia, respectiv declara]ie autentic` pe proprie r`spundere a cet`]eanului str`in, \n nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice str`ine, din care s` rezulte c` nu are datorii fiscale (original/copie tradus` [i legalizat`). k) Dac` este cazul, \mputernicire special` (procur` \n form` autentic` sau certificat` de c`tre un avocat, din partea asocia]ilor persoane fizice, [i \mputernicire din partea asocia]ilor persoane juridice) sau avoca]ial` pentru persoanele desemnate s` \ndeplineasc` formalit`]ile legale (original). l) |n cazul \n care societatea va fi administrat` de o persoan` juridic`, contractul de administrare prin care s-au desemnat reprezentan]ii permanen]i, persoane fizice (copie), precum [i declara]iile pe proprie r`spundere ale persoanelor desemnate (original). m) Actul de \nregistrare al asocia]ilor persoane juridice certificat de \nmatriculare, cod fiscal [i dovada de pl`titor T.V.A. (copie). n) Pentru asocia]ii persoane juridice, hot`rrea adun`rii generale (a organului statutar al societ`]ii), iar \n cazul persoanelor juridice cu asociat unic, decizia acestuia privind participarea la constituirea societ`]ii (original). o) Mandatul pentru persoana abilitat` s` semneze actul constitutiv \n numele [i pe seama asociatului persoan` juridic` (original). p) Pentru asocia]ii persoane fizice se depun copii ale actelor de identitate. q) Declara]ia-tip pe propria r`spundere, semnat` de asocia]i sau administratori din care s` rezulte: fie c` persoana juridic` nu va desf`[ura la sediul social sau la sediile secundare activit`]ile declarate (pentru o perioad` de maximum 3 ani); fie c` persoana \ndepline[te condi]iile de func]ionare prev`zute de legisla]ia specific` \n domeniul prevenirii [i stingerii incendiilor, sanitar, sanitar-veterinar, protec]iei mediului [i protec]iei muncii pentru activit`]ile declarate \n cererea tip. r) Dac` este cazul, avizele prealabile prev`zute \n legi speciale. s) Dovezile privind plata taxelor legale: taxa judiciar` de timbru, timbre judiciare, taxele de registru, tariful de publicare \n Monitorul Oficial. *Not`: |n cazul \n care legisla]ia \n vigoare prevede ca, pentru anumite activit`]i pe care societatea va dori s` le desf`[oare [i sunt men]ionate la obiectul de activitate, s` fie necesar` ob]inerea de autoriza]ii sau avize prealabile, dup` ob]inere, acestea vor fi depuse la dosarul pentru \nmatricularea societ`]ii, \n original sau copie, dup` caz.

30

Constituirea [i func]ionarea firmei

Etapele procedurii pentru constituirea societ`]ii

Conform Hot`rrii Guvernului nr. 1.422/2006 pentru modificarea [i completarea H.G. nr. 913/2004 privind aprobarea taxelor [i tarifelor pentru opera]iunile efectuate de oficiile registrului comer]ului de pe lng` tribunale, noile taxe (pentru opera]iunile mentionate la lit. D nr. 2-4 din tabelul urm`tor, se aplic` taxe suplimentare de 50% pentru solu]ionarea cererii \n termen de maximum 48 de ore) pentru aceste opera]iuni sunt:

Constituirea [i func]ionarea firmei

31

Etapele procedurii pentru constituirea societ`]ii

32

Constituirea [i func]ionarea firmei

Etapele procedurii pentru constituirea societ`]ii

Constituirea [i func]ionarea firmei

33

Etapele procedurii pentru constituirea societ`]ii

34

Constituirea [i func]ionarea firmei

Asocia]i drepturi [i obliga]ii

Asocia]i drepturi [i obliga]ii


Drepturi
1. Dreptul la beneficii Acesta este scopul pentru care a fost creat` societatea, respectiv ob]inerea profitului care d` dreptul la alocarea de dividende asocia]ilor, deosebind esen]ial societatea de persoanele juridice f`r` scop lucrativ (funda]iile). Nici un asociat nu poate fi exclus de la beneficii. P`r]ile, prin contractul de societate, sunt suverane s` prevad` modul de stabilire a particip`rii la beneficii. Lipsa unei clauze exprese privitoare la participarea la beneficii face ca beneficiile s` fie stabilite \n raport cu p`r]ile sociale. 2. Dreptul de control al gestiunii [i al contabilit`]ii societ`]ii Exercitarea acestui drept se face \n condi]iile prev`zute \n actul constitutiv, iar \n lipsa acestor prevederi, printr-o cerere adresat` administratorului societ`]ii. Refuzul de a permite unui asociat controlul gestiunii societ`]ii d` dreptul celui lezat la o ac]iune \n justi]ie. 3. Dreptul la dividende Se na[te din momentul \n care bilan]ul ar fi trebuit s` fie aprobat. Din acest moment curge [i termenul de la care societatea datoreaz` asociatului dobnzi pentru sumele cuvenite cu acest titlu. Din momentul \n care se na[te dreptul la dividende, sumele concrete fac parte din patrimoniul asociatului [i vor putea fi urm`rite [i poprite de creditorii s`i particulari. 4. Dreptul de a participa la adun`rile generale ale societ`]ii [i a-[i exercita dreptul de vot Fiecare asociat, indiferent de p`r]ile sociale sau ac]iunile ce le de]ine, trebuie s` fie convocat la toate adun`rile generale sau extraordinare ale societ`]ii, neanun]area hot`rrii acestuia \i d` dreptul s` ac]ioneze pentru anularea hot`rrii luate f`r` participarea sa. Cu ocazia adun`rilor generale, fiecare asociat \[i va exercita dreptul de vot \n condi]iile stabilite prin contractul de societate [i statut. 5. Dreptul la rambursare a sumelor cheltuite de asociat \n folosul societ`]ii, inclusiv drepturile la dobnzile legale care curg de drept potrivit art. 43 Cod comercial 6. Dreptul de administrare a societ`]ii \n urm`toarele condi]ii: cnd nu exist` un administrator numit; cnd, de[i exist` administrator, opera]iunea a fost \ncuviin]at` de c`tre acesta sau de c`tre adunarea general` a asociatului neadministrator; \n cazul gestiunii de afaceri, cnd prin fapta asociatului a fost \mpiedicat` o pagub` a societ`]ii.

Obliga]ii
1. Aducerea aportului social prev`zut \n contract. 2. Interzicerea de a desf`[ura \n subsidiar activit`]i comerciale prin care s-ar face concuren]` societ`]ii \n care are calitatea de asociat. Astfel de activit`]i nu pot fi desf`[urate \n nume propriu sau prin persoane interpuse. 3. S` nu fie administrator sau asociat \n alte societ`]i care ar avea acela[i obiect de activitate cu societatea din care face parte. O singur` excep]ie: poate fi asociat \n alte societ`]i cu acela[i obiect cnd to]i asocia]ii [i-au dat consim]`mntul. 4. Prin fapta sa s` nu d`uneze \n nici un mod afacerilor societ`]ii, s` nu divulge informa]ii despre secretul opera]iunii comerciale efectuate de c`tre societate.

Constituirea [i func]ionarea firmei

35

Asocia]i drepturi [i obliga]ii

5. S` participe la adun`rile generale atunci cnd legea prevede c` pentru luarea hot`rrii este nevoie de unanimitate de voturi. Sanc]iunea nerespect`rii acestor \ndatoriri const` \n: a) excluderea asociatului \n culp`, iar atunci cnd a s`vr[it fapte penale, sesizarea organelor competente; b) exercitarea unei ac]iuni \n daune \n contra asociatului, paguba putnd fi dovedit` cu toate mijloacele de prob`, \n condi]iile prev`zute de art. 46 Cod comercial.

Obliga]iile administratorilor
1. Administratorii sunt obliga]i s` ia parte la toate adun`rile societ`]ii, la consiliile de administra]ie [i la organele de conducere similare acestora. Administratorii sunt solidar r`spunz`tori fa]` de firm` pentru: realitatea v`rs`mintelor efectuate de asocia]i; existen]a real` a dividendelor pl`tite; existen]a registrelor cerute de lege [i men]inerea lor corect`; exacta \ndeplinire a hot`rrilor adun`rilor generale; stricta \ndeplinire a \ndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun. 2. Administratorul care are \ntr-o anumit` opera]iune, direct sau indirect, interese contrare intereselor firmei, are obliga]ia s` \n[tiin]eze despre aceasta pe ceilal]i administratori [i pe cenzori [i s` nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceast` opera]iune. Aceea[i obliga]ie o are administratorul \n cazul \n care, \ntr-o anumit` opera]iune, [tie c` sunt interesate so]ia, rudele sau afinii s`i pn` la gradul al patrulea inclusiv. Prin lege se interzice creditarea de c`tre firm` a administratorilor sau a directorilor acesteia, prin intermediul unor opera]iuni precum: acordarea de \mprumuturi administratorilor sau directorilor; acordarea de avantaje financiare administratorilor sau directorilor cu ocazia sau ulterior \ncheierii de c`tre societate cu ace[tia de opera]iuni de livrare de bunuri, prest`ri de servicii sau executare de lucr`ri; garantarea, direct` sau indirect`, \n tot sau \n parte, a oric`ror \mprumuturi acordate administratorilor sau directorilor, concomitent` sau ulterioar` acord`rii \mprumutului; garantarea, direct` sau indirect`, \n tot sau \n parte, a execut`rii de c`tre administratori sau directori a oric`ror alte obliga]ii personale ale acestora fa]` de ter]e persoane; dobndirea cu titlu oneros sau plata, \n tot sau \n parte, a unei crean]e ce are drept obiect un \mprumut acordat de o ter]` persoan` administratorilor sau directorilor ori o alt` presta]ie personal` a acestora. Sfatul nostru |n derularea afacerii, nu uita]i faptul c` \n orice factur`, ofert`, comand`, tarif, prospect [i alte documente \ntrebuin]ate \n comer] trebuie s` men]iona]i denumirea, forma juridic`, sediul [i codul unic de \nregistrare al firmei pe care o reprezenta]i. Dac` forma juridic` de organizare este societate cu r`spundere limitat`, va trebui s` men]iona]i [i capitalul social, iar pentru societatea pe ac]iuni [i \n comandit` pe ac]iuni trebuie men]ionat [i capitalul social, din care cel efectiv v`rsat, conform ultimei situa]ii financiare anuale aprobate.

36

Constituirea [i func]ionarea firmei

Model de act constitutiv

ACT CONSTITUTIV AL SOCIET~}II COMERCIALE DOMINO S.R.L. Nr. ...................... din data ..........................
Asocia]ii: 1. Victor Predescu cet`]ean romn, cu domiciliul \n Romnia, Bucure[ti, str. Mntuleasa nr. 32, et. 5, ap. 16, sector 2, identificat cu C.I. serie SV nr. 323323, eliberat de. I.G.P. D.E.P la data de 20.12.1999, sex masculin, n`scut \n Bucure[ti la data de 20.12.1967, c`s`torit, CNP 1671220400041 [i 2. Ovidiu Constantinescu cet`]ean romn, cu domiciliul \n Romnia, Bucure[ti, str. Milcov nr. 3, sector 2, identificat cu C.I. serie OC nr. 566785, eliberat de S.E.P. la data de 08.02.2001, sex masculin, n`scut \n Bucure[ti la data de 05.05.1965, c`s`torit, CNP 1650505400111 au convenit s` \ncheie prezentul Act constitutiv pentru constituirea unei societ`]i cu r`spundere limitat`, \n conformitate cu dispozi]iile Legii nr. 31/1990,republicat`, ale tuturor prevederilor legale \n vigoare aplicabile societ`]ilor comerciale, precum [i ale prevederilor prezentului Act constitutiv. Societatea este persoan` juridic` la data \nmatricul`rii sale \n registrul comer]ului [i se consider` legal constituit` odat` cu \nregistrarea sa la administra]ia financiar`. CAPITOLUL I FORMA, DENUMIREA, SEDIUL, OBIECTUL DE ACTIVITATE, DURATA Art. 1 Forma juridic` a societ`]ii 1. Societatea are personalitate juridic` romn` fiind constituit` ca societate cu r`spundere limitat`. Forma juridic` a societ`]ii se poate schimba \n oricare alta prev`zut` de lege, respectnd procedura de transformare [i specificul formei juridice \n care se transform`. 2. |n cazul \n care adunarea general` a asocia]ilor va hot`r\ transformarea formei juridice a societ`]ii, aceast` transformare va determina obligatoriu [i modificarea pct. 1 de mai sus, precum [i \ndeplinirea formalit`]ilor de autorizare, publicitate, \nmatriculare [i \nregistrare, cerute de lege pentru \nfiin]area societ`]ii. Art. 2 Denumirea societ`]ii 1. Societatea va fi denumit` Domino, conform dovezii de disponibilitate nume firm` nr. ............................. 2. |n toate documentele emise de c`tre aceasta, denumirea societ`]ii va fi urmat` de men]iunea societate cu r`spundere limitat` sau de ini]ialele S.R.L.. Art. 3 Sediul societ`]ii 1. Sediul social al societ`]ii va fi \n Romnia, Bucure[ti, str. Milcov nr. 3, sector 2. 2. |n cazul \n care adunarea general` a asocia]ilor va hot`r\ schimbarea sediului, aceast` modificare va determina obligatoriu [i modificarea pct. 1 de mai sus, precum [i \ndeplinirea formalit`]ilor de autorizare, publicitate, \nmatriculare [i \nregistrare cerute de lege pentru \nregistrarea societ`]ii. 3. Societatea poate avea filiale, sucursale, agen]ii, birouri, puncte de lucru, la alte adrese din Romnia sau din str`in`tate, \n condi]iile legisla]iei romne [i, dup` caz, \n condi]iile legisla]iei statului unde vor fi constituite. 4. Dac` societatea \nfiin]eaz` o sucursal` sau o filial` cu sediul \n alt` localitate dect aceea \n care se afl` sediul social, prin grija administratorilor se va cere \nmatricularea acesteia \n registrul comer]ului din jude]ul \n care va func]iona. 5. De]inerea spa]iilor necesare desf`[ur`rii activit`]ii societ`]ii se va face \n oricare dintre formele \ng`duite de lege: contract de \nchiriere, contract de asociere, act de vnzare-cump`rare, dona]ie [i altele. 6. Societatea, prin grija administra]iei, va p`stra eviden]a contabil` general`, documentele [i \nscrisurile oficiale, precum [i \ntreaga arhiv` la sediul social, iar eviden]ele contabile par]iale rezultate din activitatea birourilor, reprezentan]elor, agen]iilor, sucursalelor, filialelor [i a altor fonduri de comer], la sediul acestora, prin grija administratorilor lor sau a directorilor [i reprezentan]ilor. Art. 4 Obiectul de activitate al societ`]ii Conform Nomenclatorului C.N.S. privind clasificarea activit`]ilor din economia na]ional` (C.A.E.N.), obiectul principal de activitate al societ`]ii [i activitatea principal` o constituie: 012 Cre[terea animalelor 0124 Cre[terea p`s`rilor
Constituirea [i func]ionarea firmei 37

L E D O M

Model de act constitutiv |n subsidiar, societatea va desf`[ura [i urm`toarele activit`]i: 014 Activit`]i de servicii anexe agriculturii, cu excep]ia activit`]ilor veterinare; gr`din`rit peisagistic (arhitectur` peisager`) 0142 Activit`]i de servicii pentru cre[terea animalelor, cu excep]ia activit`]ilor veterinare 511 Activit`]i de intermediere \n comer]ul cu ridicata 5111 Intermedieri \n comer]ul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile [i cu semiproduse 513 Comer] cu ridicata al produselor alimentare, al b`uturilor [i al tutunului 5132 Comer] cu ridicata al c`rnii [i produselor din carne 5133 Comer] cu ridicata al produselor lactate, ou`lor, uleiurilor [i gr`similor comestibile Condi]ii de realizare a obiectului de activitate: a) activit`]ile prev`zute \n obiectul de activitate se vor realiza \mpreun` sau separat, \n oricare dintre domeniile ar`tate, societatea urmnd a desf`[ura toate acele activit`]i conexe, necesare realiz`rii obiectului de activitate propus, \n conformitate cu reglement`rile legale existente; b) obiectul de activitate se va putea desf`[ura dup` ob]inerea avizelor legale de la ministerele [i forurile de resort, ori de cte ori legea romn` prevede necesitatea ob]inerii unor asemenea avize pentru realizarea \n concret a activit`]ilor respective; c) obiectul de activitate al societ`]ii nu este limitativ, el poate fi extins prin hot`rre ordinar` sau extraordinar` a adun`rii generale a asocia]ilor, \n condi]iile legii romne; d) societatea \[i va putea realiza obiectul de activitate stabilit prin prezentul act, att \n Romnia, ct [i \n str`in`tate, prin activit`]i de import-export, precum [i \n zone libere, din ]ar` [i str`in`tate, \n lei [i \n valut`, \n orice condi]ii, cu respectarea dispozi]iilor legisla]iei \n vigoare; e) societatea va putea participa, \n calitate de asociat, la alte societ`]i comerciale din Romnia sau din str`in`tate, \n condi]iile legisla]iei comerciale. Art. 5 Durata societ`]ii Societatea \[i va desf`[ura activitatea pe o perioad` nelimitat`, \ncepnd cu data \nmatricul`rii sale \n Registrul Comer]ului. Durata de func]ionare a societ`]ii poate fi limitat` prin hot`rrea adun`rii generale extraordinare a asocia]ilor, iar \n cazuri extreme, poate fi \ntrerupt` pentru o perioad` de cel mult 3 ani. CAPITOLUL II CAPITALUL SOCIAL

Art. 6 Capitalul subscris [i v`rsat 1. P`r]ile contractante au hot`rt ca societatea s` de]in` un capital social \n valoare total` de 200 lei, care se divide \n 20 de p`r]i sociale egale [i indivizibile, \n valoare nominal` de 10 lei. 2. Aportul fiec`rei p`r]i contractate la formarea capitalului social este urm`torul: 1. Victor Predescu 2. Ovidiu Constantinescu 100 lei, subscri[i [i v`rsa]i \n numerar; 100 lei, subscri[i [i v`rsa]i \n numerar.

3. Bunurile care vor fi eventual constituite ca aport social \n natur` la capitalul social pe parcursul desf`[ur`rii activit`]ii societ`]ii vor deveni proprietatea acesteia [i nu vor putea fi \nstr`inate dect cu acordul, \n unanimitate, al adun`rii generale a asocia]ilor. |n cazul retragerii sau al excluderii unuia dintre asocia]i, acesta din urm` are dreptul la restituirea contravalorii aportului s`u \n natur` la capitalul social, evaluat oficial la data respectiv`, dup` deducerea eventualelor crean]e ale societ`]ii din contravaloarea aportului mai sus men]ionat. Aportul \n natur` la capitalul social nu este purt`tor de dobnzi. Asocia]ii se oblig` s` men]in` o valoare net` minim` a capitalului, \n conformitate cu prevederile legii aplicabile societ`]ilor ce desf`[oar` activit`]i \n domeniul circula]iei bunurilor incluse \n obiectul de activitate. 4. P`r]ile sociale sunt subscrise \n numerar, corespunz`tor particip`rii la formarea capitalului social, fiecare parte contractant` devenind proprietar al unui num`r de p`r]i sociale, dup` cum urmeaz`: 1. Victor Predescu 2. Ovidiu Constantinescu 100 lei, 100 lei, 10 p.s. 10 p.s. 50% 50%

L E D O M

5. P`r]ile sociale nu sunt negociabile [i sunt considerate indivizibile fa]` de societate, care nu recunoa[te dect un proprietar pentru fiecare parte subscris`.

38

Constituirea [i func]ionarea firmei

Model de act constitutiv Art. 7 Majorarea capitalului social 1. Capitalul social poate fi majorat, \n baza hot`rrii adun`rii generale, prin noi aporturi \n numerar sau \n natur`, aduse \n primul rnd de asocia]i, sau de ter]i. Odat` cu decizia de majorare a capitalului social, adunarea general` va stabili data de v`rsare a noilor aporturi [i titlul cu care eventualele bunuri intr` \n societate. 2. Capitalul social poate fi majorat [i prin alte modalit`]i prev`zute de lege. 3. Hot`rrea adun`rii generale cu privire la majorarea capitalului social, precum [i actul adi]ional, inclusiv fila de men]iuni \n acest sens, vor fi \nregistrate la Oficiul Registrului Comer]ului conform procedurilor \n vigoare. Art. 8 Reducerea capitalului social 1. Capitalul social poate fi redus \n baza hot`rrii adun`rii generale. 2. Propunerea de reducere a capitalului social va fi comunicat` de c`tre administrator fiec`rui asociat, cu motiva]ia respectiv`, cu cel pu]in 30 de zile \nainte de data adun`rii generale, care va decide asupra acestei reduceri. 3. Majorarea sau reducerea capitalului social se va face \nainte de orice repartizare a beneficiilor. Art. 9 Cesiunea capitalului social 1. P`r]ile sociale pot fi cedate par]ial sau total \ntre asocia]i. Dac` prin aceast` cesiune toate p`r]ile sociale vor deveni proprietatea unui singur asociat, acesta este obligat ca, odat` cu \nregistrarea acestei men]iuni la Oficiul Registrului Comer]ului, s` modifice forma juridic` a societ`]ii. 2. Cesiunea par]ial` sau total` a p`r]ilor sociale c`tre ter]i se poate face numai cu acordul asocia]ilor reprezentnd cel pu]in trei p`trimi din capitalul social. 3. P`r]ile sociale pot fi dobndite [i prin succesiune legal` sau testamentar`. 4. Cesiunea nu elibereaz` asociatul cedent de ceea ce datora din aportul s`u la capital, urmnd a r`spunde solidar cu cesionarul, pn` la v`rsarea integral` a aportului. 5. Hot`rrea adun`rii generale, actul adi]ional \n acest sens, precum [i contractele de cesiune a p`r]ilor sociale vor fi autentificate, dac` este necesar, [i \nregistrate la Oficiul Registrului Comer]ului.

Art. 10 Drepturile [i obliga]iile decurgnd din p`r]ile sociale 1. Societatea va ]ine eviden]a p`r]ilor sociale \ntr-un registru numerotat, sigilat [i confirmat, ce se p`streaz` la sediul societ`]ii. 2. Administratorii (administratorul) vor (va) elibera la cerere, un certificat constatator al drepturilor asupra p`r]ilor sociale, dar cu men]iunea c` acesta nu poate servi ca titlu pentru transmiterea drepturilor constatate, sub sanc]iunea nulit`]ii transmiterii. 3. Fiecare parte social` subscris` [i v`rsat` confer` posesorului ei un drept propor]ional egal, potrivit cu num`rul p`r]ilor sociale existente, drept de vot \n adunarea general`, participarea la profit sau la activul social, precum [i alte drepturi prev`zute \n prezentul Act constitutiv. Art. 11 Obliga]ia de v`rs`mnt Fiecare asociat este obligat s` verse cota sa de participare la capitalul social la \nfiin]area societ`]ii.

Art. 12 R`spunderea limitat` 1. Asocia]ii r`spund numai \n limitele p`r]ilor sociale, obliga]iile societ`]ii fiind garantate cu patrimoniul ei social. 2. Patrimoniul societ`]ii nu poate fi grevat de datorii, obliga]iile societ`]ii fiind garantate cu capitalul ei social. CAPITOLUL IV CONDUCEREA {I ADMINISTRAREA SOCIET~}II

L E D O M
CAPITOLUL III DREPTURILE {I OBLIGA}IILE ASOCIA}ILOR

Art. 13 Adunarea general` a asocia]ilor 1. Organul suprem de deliberare [i decizie al societ`]ii \l constituie adunarea general` a asocia]ilor. Hot`rrile adun`rii generale dau expresie voin]ei colective a asocia]ilor, devenite astfel voin]` social`. Voin]a social` proprie fiec`rei societ`]i va fi adus` la \ndeplinire de organul executiv al societ`]ii, respectiv de administrator sau director, pre[edinte, manager. 2. Adun`rile generale sunt ordinare [i extraordinare. Adunarea ordinar` se \ntrune[te cel pu]in o dat` pe an, \n cel mult trei luni de la \ncheierea exerci]iului financiar. |n afar` de dezbaterile altor probleme \nscrise la ordinea de zi, adunarea general` este obligat`: s` discute, s` aprobe sau s` modifice bilan]ul dup` ascultarea raportului administratorului (administratorilor) [i s` fixeze valoarea dividendelor; s` aleag` administratorii [i cenzorii; s` fixeze remunera]ia cuvenit`, pentru exerci]iul \n curs, administratorului (administratorilor); s` se pronun]e asupra gestiunii administratorului (administratorilor); s` stabileasc` bugetul de venituri [i cheltuieli [i, dup` caz, programul de activitate, pe exerci]iul urm`tor;

Constituirea [i func]ionarea firmei

39

Model de act constitutiv s` hot`rasc` gajarea, \nchirierea sau desfiin]area unora sau mai multora dintre unit`]ile societ`]ii. 3. Adunarea extraordinar` se \ntrune[te ori de cte ori este nevoie a se lua o hot`rre pentru: delimitarea duratei societ`]ii; m`rirea capitalului; schimbarea obiectului societ`]ii; schimbarea formei societ`]ii; mutarea sediului; fuziunea cu alte societ`]i; reducerea capitalului social sau re\ntregirea sa prin emisiune de noi ac]iuni; dizolvarea anticipat` a societ`]ii; emisiunea de obliga]iuni; oricare alt` modificare a prezentului act constitutiv sau oricare alt` hot`rre pentru care este cerut` aprobarea adun`rii extraordinare. Hot`rrile adun`rii generale se iau prin votul reprezentnd majoritatea absolut` a asocia]ilor [i a p`r]ilor sociale. Dac` adunarea legal constituit` nu poate lua o hot`rre valabil`, din cauza ne\ntrunirii dublei majorit`]i cerute de lege, se va convoca o nou` adunare a asocia]ilor. De ast` dat`, adunarea va decide asupra ordinii de zi oricare ar fi num`rul de asocia]i [i partea din capital reprezentat` de asocia]ii prezen]i (hot`rrile se iau cu votul majorit`]ii asocia]ilor prezen]i \n adunare). Art. 14 Administrarea societ`]ii 1. La constituire, societatea va fi administrat` de doi administratori:

Victor Predescu cet`]ean romn, cu domiciliul \n Romnia, Bucure[ti, str. Mntuleasa nr. 32, et. 5, ap. 16, sector 2, identificat cu C.I. serie SV nr. 323323, eliberat de. I.G.P. D.E.P. la data de 20.12.1999, sex masculin, n`scut \n Bucure[ti la data de 20.12.1967, c`s`torit, CNP 1671220400041 [i Ovidiu Constantinescu cet`]ean romn, cu domiciliul \n Romnia, Bucure[ti, str. Milcov nr. 3, sector 2, identificat cu C.I. serie OC nr. 566785, eliberat de S.E.P. la data de 08.02.2001, sex masculin, n`scut \n Bucure[ti la data de 05.05.1965, c`s`torit, CNP 1650505400111, care sunt \nvesti]i \n func]ia de administrator cu puteri depline de administrare, reprezentare, angajare a societ`]ii [i gestionare a patrimoniului social. 2. Administratorii vor r`spunde personal pentru daunele provocate societ`]ii prin nerespectarea dispozi]iilor legale, pentru prejudicii rezultate din fapte ilicite [i pentru abateri de la clauzele prezentului \nscris, precum [i din gre[ita administrare a societ`]ii. 3. Obliga]iile [i r`spunderile administratorilor [i directorilor se completeaz` cu dispozi]iile referitoare la mandat, a Regulamentului de ordine intern` a societ`]ii, a fi[ei postului, a prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat`. 4. Numirea [i \nlocuirea administratorilor se face exclusiv de c`tre adunarea general`. Administratorii nu vor putea, f`r` aprobarea adun`rii generale, s` \ncheie contracte \n baza c`rora societatea urmeaz` s` dobndeasc` imobile, instala]ii [i \n general bunuri destinate a servi \n mod durabil exploat`rii obiectului societ`]ii, pe un pre] ce dep`[e[te, \n total sau \n parte, nou` zecimi din capitalul social. 5. Dac` unul dintre administratori are \ntr-o anumit` opera]ie, direct sau indirect, interese contrare intereselor societ`]ii, trebuie s` \n[tiin]eze despre aceasta [i s` nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceast` opera]ie. Aceea[i obliga]ie o are administratorul \n cazul \n care, \ntr-o anumit` opera]ie, [tie c` sunt interesate so]ia, rudele sau afinii s`i pn` la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile alin. 1 [i 2 ale punctului 5 va r`spunde de daunele ce au rezultat pentru societate. CAPITOLUL V MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV Art. 15 Condi]ii legale, contractuale, statutare 1. Actul constitutiv poate fi modificat prin hot`rrea adun`rii generale \n condi]iile legii [i potrivit competen]ei stabilite \n cuprinsul prezentului \nscris. 2. Modificarea Actului constitutiv va urma procedura legal` privind autentificarea, publicitatea, \nmatricularea [i \nregistrarea prev`zut` pentru \ncheierea sa [i \nmatricularea societ`]ii. CAPITOLUL VI ACTIVITATEA COMERCIAL~ Art. 16 Desf`[urarea activit`]ii 1. Societatea \[i va desf`[ura activitatea \n nume propriu sau mandatar al altora, persoane fizice sau juridice,

L E D O M

40

Constituirea [i func]ionarea firmei

Model de act constitutiv parteneri sau clien]i; \n acest sens, societatea va putea ac]iona \n numele altora [i pe contul acestora, \n numele altora [i pe cont propriu sau \n nume propriu [i pe contul altora. 2. Societatea va putea contracta [i achizi]iona, \n orice scop, orice fel de bun mobil sau imobil de la persoane fizice sau juridice. 3. Societatea va putea investi \n capitalul social al altor societ`]i comerciale, indiferent de obiectul de activitate sau forma juridic` a acestora. Societatea va putea finan]a activit`]i comerciale sau necomerciale ale altor societ`]i, asocia]ii sau funda]ii, indiferent de forma juridic` [i obiectul de activitate al acestora, participnd astfel la profiturile realizate \n urma activit`]ilor respective. Societatea va putea sponsoriza diferite ac]iuni culturale, de caritate, sociale [i altele de acest gen. Societatea se va putea servi de urm`toarele surse financiare, \n vederea realiz`rii obiectului de activitate: capitalul social al societ`]ii; fondul de rezerv` financiar` [i fondurile speciale; credite ob]inute de la b`nci sau alte institu]ii de profil; credite ob]inute de la persoane fizice sau juridice, sub form` de numerar sau bunuri \n natur`; credite ob]inute prin emiterea de obliga]iuni.

Art. 17 Competen]e de control 1. Oricare dintre asocia]i are dreptul de a verifica situa]ia financiar` a societ`]ii. 2. Bilan]ul contabil, precum [i contul de profit [i pierderi vor fi verificate de organele de drept, conform legii. CAPITOLUL VIII ACTIVITATEA ECONOMIC~ A SOCIET~}II

Art. 18 Exerci]iul economico-financiar 1. Exerci]iul economico-financiar \ncepe la 1 ianuarie [i se \ncheie la data de 31 decembrie a fiec`rui an. Primul exerci]iu economico-financiar \ncepe la data \nmatricul`rii societ`]ii \n Registrul Comer]ului. Art. 19 Conturile societ`]ii 1. Conturile societ`]ii, att \n lei, ct [i cele \n valut`, se vor deschide \n baza hot`rrii adun`rii generale a asocia]ilor. 2. Alimentarea conturilor se face din aportul la capitalul social subscris din \ncas`rile societ`]ii (\n lei sau valut`), din \mprumuturi, credite, finan]`ri din ]ar` [i str`in`tate, precum [i din alte surse, potrivit legii. Art. 20 Eviden]a contabil` 1. Eviden]ele contabile ale societ`]ii, inclusiv bilan]ul contabil [i contul de profituri [i pierderi se vor ]ine \n lei [i \n limba romn`. 2. Valuta convertibil` se va eviden]ia distinct \n contul de ordine [i eviden]`. 3. |nregistrarea [i eviden]a \n lei se vor efectua la cursul de schimb \n vigoare, la data opera]iunii. 4. Orice opera]iune patrimonial` se consemneaz` \n momentul efectu`rii ei, \n \nscrisuri care vor sta la baza \nregistr`rilor \n contabilitate, dobndind astfel calitatea de documente justificative. 5. Eviden]a contabil` se organizeaz` [i se conduce potrivit legii [i normelor metodologice elaborate de Ministerul Finan]elor \n acest sens. Art. 21 Participarea la profit [i pierderi 1. Cota-parte din profit ce se va pl`ti fiec`rui asociat constituie dividend. 2. Dividendele se vor pl`ti asocia]ilor \n propor]ie cu cota de participare la capitalul social ([i cu aportul de activitate efectiv prestat` \n societate), \n func]ie de care se stabile[te [i cota de participare la pierderi, dup` cum urmeaz`: Cota de participare la capitalul social 50% 50% Cota de participare la profit [i pierderi 50% 50%

L E D O M
Num`r p`r]i sociale 10 10

CAPITOLUL VII CONTROLUL GESTIUNII SOCIET~}II

Nr. crt. 1. 2.

Numele [i prenumele asocia]ilor

Victor Predescu Ovidiu Constantinescu

3. |n concret, modalitatea de repartizare a dividendelor se va stabili \n fiecare situa]ie \n parte, de c`tre adunarea general` a asocia]ilor, conform Actului constitutiv.

Constituirea [i func]ionarea firmei

41

Model de act constitutiv Art. 22 Personalul societ`]ii 1. Schema de organizare [i de personal se convine [i se aprob` de adunarea general` a asocia]ilor. 2. Angajarea personalului societ`]ii se face de c`tre administrator pe baz` de contracte individuale de munc`. 3. Plata salariilor personalului societ`]ii inclusiv a indemniza]iei stabilite pentru administrator precum [i a celorlalte drepturi salariale se va face potrivit legii romne. 4. Cuantumul indemniza]iei administratorului se stabile[te de c`tre adunarea general`. CAPITOLUL IX MODIFICAREA FORMEI JURIDICE A SOCIET~}II {I EXCLUDEREA ASOCIA}ILOR Art. 23. Modificarea formei juridice a societ`]ii 1. Adunarea general` a asocia]ilor poate hot`r\ transformarea formei juridice a societ`]ii. 2. Modificarea formei juridice a societ`]ii devine opozabil` ter]ilor numai dup` \ndeplinirea formalit`]ilor de autentificare, autorizare, publicitate, \nmatriculare [i \nregistrare, cerute de lege la \nfiin]are. Art. 24. Excluderea asocia]ilor 1. Poate fi exclus din societate: asociatul care a devenit legalmente incapabil; asociatul care nu-[i \ndepline[te obliga]iile potrivit prezentului Act constitutiv sau \n cazul \n care ac]ioneaz` \mpotriva intereselor societ`]ii; asociatul care nu-[i efectueaz` aportul la care s-a obligat; asociatul administrator care comite fraude \n dauna societ`]ii sau se serve[te de semn`tura asocia]ilor sau de capitalul social \n folosul lui sau al altora. 2. Excluderea se cere instan]ei judec`tore[ti de oricare asociat sau de adunarea general` dup` r`mnerea sa definitiv`, urmnd a fi publicat` \n Monitorul Oficial, \nmatriculat` \n Registrul Comer]ului [i \nregistrat` la Direc]ia General` a Finan]elor Publice. 3. Asociatul exclus, pe de o parte, r`spunde de pierderi, iar pe de alt` parte, are dreptul [i la profit pn` \n ziua excluderii sale, dar nu va fi \ndrituit s` solicite regularizarea lor financiar` pn` ce acestea nu vor fi repartizate conform clauzelor prezentului Act constitutiv.

Art. 25 Competen]a de solu]ionare 1. Toate litigiile intervenite \n leg`tur` cu interpretarea sau executarea prezentului \nscris vor fi solu]ionate de c`tre p`r]i pe cale amiabil`. 2. Litigiile care nu vor putea fi astfel solu]ionate vor fi supuse spre rezolvare instan]elor judec`tore[ti competente, potrivit dreptului material [i procedural romn. CAPITOLUL XI DIZOLVAREA {I LICHIDAREA SOCIET~}II

Art. 26 Cauzele generatoare 1. Au ca efect dizolvarea societ`]ii [i dau dreptul fiec`rui asociat s` cear` lichidarea acesteia \n urm`toarele \mprejur`ri: a) imposibilitatea realiz`rii obiectului de activitate; b) falimentul societ`]ii; c) pierderea unei jum`t`]i din capitalul social, dac` Adunarea general` nu decide asupra reconstituirii capitalului social sau la limitarea lui la suma r`mas`, cu condi]ia ca aceasta s` nu cad` sub limita minim` admis` de lege; d) incapacitatea, excluderea, moartea sau retragerea unor asocia]i, atunci cnd, datorit` acestor cauze, num`rul asocia]ilor s-a redus la unul singur [i nu exist` clauza de continuare cu mo[tenitori sau ace[tia refuz` preluarea p`r]ilor sociale mo[tenite; e) la cererea oric`rui asociat, dac` \mprejur`rile de for]` major` [i consecin]ele lor lucreaz` mai mult de 6 luni, iar Adunarea general` a asocia]ilor constat` c` func]ionarea societ`]ii nu mai este posibil`; f) \n orice alte situa]ii, prin hot`rrea, \n acest sens, a Adun`rii generale a asocia]ilor, luat` \n unanimitate. Art. 27 Procedura lichid`rii 1. Lichidarea societ`]ii se face de c`tre unul sau mai mul]i lichidatori, numi]i de Adunarea general` a Asocia]ilor, dintre ace[tia sau alte persoane. 2. Din momentul intr`rii \n func]iune a lichidatorilor, mandatul administratorilor \nceteaz`, ace[tia nemaiputnd \ntreprinde noi opera]iuni \n numele societ`]ii. 3. Lichidatorii au aceea[i r`spundere ca [i administratorii.

L E D O M
CAPITOLUL X SOLU}IONAREA DIFERENDELOR

42

Constituirea [i func]ionarea firmei

Model de act constitutiv 4. Lichidatorii \[i \ndeplinesc mandatul sub controlul Adun`rii generale. 5. Lichidatorii pot ap`rea \n fa]a instan]elor judec`tore[ti [i pot \ncheia tranzac]ii [i compromisuri cu creditorii societ`]ii. 6. Lichidatorii pot \n[tiin]a pe creditori, printr-un anun] public, despre lichidarea societ`]ii, cerndu-le s`-[i prezinte preten]iile \ntr-o anumit` perioad` fixat`. Creditorilor cunoscu]i societ`]ii li se va trimite un anun] separat, cernduli-se s`-[i prezinte preten]iile. 7. Lichidatorii care efectueaz` noi opera]iuni ce nu sunt necesare scopului lichid`rii sunt r`spunz`tori, personal [i \n solidar, de executarea acestora. 8. Din sumele rezultate din lichidarea societ`]ii vor fi satisf`cu]i mai \nti creditorii privilegia]i (salarii [i alte drepturi de personal, impozite [i taxe, contribu]ii de asigur`ri sociale, rate de credite etc.) [i apoi ceilal]i creditori. 9. Dup` aceasta, lichidatorii vor \ntocmi bilan]ul de lichidare [i vor face propuneri de repartizare \ntre asocia]i a rezultatelor financiare ale lichid`rii, conform calculului [i repartiz`rii beneficiilor [i pierderilor, aprobat de Adunarea general`, ]inndu-se cont [i de cotele de participare a acestora la capitalul social, precum [i de activitatea efectiv` a fiec`ruia la bunul mers al societ`]ii. 10. Bilan]ul de lichidare [i propunerile de distribuire a mijloacelor rezultate din lichidare vor fi supuse spre aprobare Adun`rii generale a Asocia]ilor. Dup` aprobarea acestui bilan], se consider` c` societatea a desc`rcat pe lichidatori de activitatea lor. 11. Pe baza bilan]ului de lichidare, lichidatorii vor \ntocmi \n form` autentic` un \nscris constatator care va fi \nregistrat \n Registrul Comer]ului.

Art. 28 Defini]ie, cazuri de for]` major` 1. Dac` o situa]ie de for]` major` \mpiedic` sau \ntrzie, total sau par]ial, executarea prezentului \nscris de c`tre oricare din p`r]ile contractante, \n situa]ia respectiv` partea contractant` astfel afectat` va fi exonerat` de \ndeplinirea obliga]iilor asumate prin prezentul contract. 2. Prin for]` major` se \n]eleg toate evenimentele [i \mprejur`rile independente de voin]a p`r]ii care o invoc`, imprevizibile [i de ne\nl`turat, care survin dup` \ncheierea contractului [i care \mpiedic` sau \ntrzie, total sau par]ial, \ndeplinirea obliga]iilor izvornd din prezentul \nscris (ca de exemplu: r`zboaie, inunda]ii, cutremure, incendii, catastrofe etc.). Art. 29 Procedura de notificare a for]ei majore 1. Partea care invoc` for]a major` este obligat` s` notifice \n scris celeilalte p`r]i, \n termen de 5 zile, existen]a [i data de \ncepere a evenimentului considerat drept for]` major`, anexnd la notificare un act confirmativ eliberat de Camera de Comer], prin care s` se certifice realitatea [i exactitatea faptelor. 2. Procedura prev`zut` la pct. 1 de mai sus se aplic` [i cu privire la \ncetarea situa]iei de for]` major`. Art. 30 |ntinderea efectelor for]ei majore 1. |n caz de for]` major`, pe perioada sau pe perioadele \n care aceasta ac]ioneaz`, obliga]iile p`r]ii afectate de \mprejurarea respectiv` se prelungesc automat cu durata \mpiedic`rii sau \ntrzierii determinate de for]a major`. 2. Dac` datorit` for]ei majore una dintre p`r]i este \mpiedicat`, total sau par]ial, s`-[i \ndeplineasc` obliga]iile asumate prin prezentul \nscris, o perioad` de peste 3 luni, \n situa]ia respectiv` oricare parte va avea dreptul s` rezilieze actul printr-o notificare scris` adresat` celeilalte p`r]i. 3. |n aceast` situa]ie, p`r]ile vor stabili de comun acord consecin]ele rezilierii. CAPITOLUL XIII CLAUZE FINALE 1. Completarea [i modificarea prezentului Act constitutiv sunt valabile [i opozabile \ntre p`r]ile contractante numai dac` rezult` expres din actele semnate de to]i asocia]ii. 2. Prevederile prezentului act se completeaz` cu cele ale Codului civil [i comercial romn, ale Legii nr. 31/1990 privind societ`]ile comerciale, republicat`, ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comer]ului, republicat`, ale Legii nr. 99/1999 privind accelerarea reformei economice [i ale altor dispozi]ii legale aplicabile societ`]ilor comerciale, anterioare [i ulterioare constituirii legale a societ`]ii. 3. Prezentul Act constitutiv intr` \n vigoare numai dup` \nmatricularea sa \n Registrul Comer]ului. Asocia]i, Victor Predescu __________________________

L E D O M
CAPITOLUL XII FOR}A MAJOR~ Ovidiu Constantinescu __________________________

Constituirea [i func]ionarea firmei

43

Model de act constitutiv Prezentul act a fost redactat [i procesat la Cabinetul individual de avocatur` GHEORGHE ST~NESCU, de c`tre avocat GHEORGHE ST~NESCU, cu dat` cert` azi ............, \n conformitate cu art. 3 lit. c) din Legea nr. 51/1995, republicat`, \n 3 exemplare originale din care s-au eliberat p`r]ilor 2 exemplare originale.

Aten]ie!

Actul constitutiv nu este supus obligativit`]ii \ncheierii \n form` autentic`, putnd avea forma unui \nscris sub semn`tur` privat`, cu excep]ia urm`toarelor situa]ii: a) cnd printre bunurile subscrise ca aport \n natur` la capitalul social se afl` un teren; b) cnd forma juridic` a societ`]ii comerciale implic` r`spunderea nelimitat` a asocia]ilor sau a unora dintre ei, pentru obliga]iile sociale; c) cnd societatea comercial` se constituie prin subscrip]ie public`. |n cazul \n care nu este necesar` autentificarea actului constitutiv, acesta poate fi certificat de c`tre un avocat, atestndu-se astfel identitatea p`r]ilor, con]inutul [i data actelor, formul` mai sus men]ionat`.

L E D O M

44

Constituirea [i func]ionarea firmei

Ferm` pentru cre[terea melcilor


delicatese de zeci de mii de euro
Cre[terea melcilor este o afacere care se poate \ncepe cu 100-150 de melci/mp [i un teren de 400-500 mp. Avantajul imens al afacerii este dat de faptul c` melcii m`nnc` aproape orice (legume, fructe, flori, furaje) [i ajung rapid la maturitate. Amenajarea ]arcurilor nu necesit` inginerii complexe [i se poate face cu materiale ce necesit` costuri reduse. Kilogramul de carne de melc se vinde cu pre]uri \ntre 1 [i 4 euro, iar tendin]ele sunt \n cre[tere. |n plus, nu este nevoie s` fi]i un cunosc`tor des`vr[it al particularit`]ilor melcilor. Informa]iile din aceast` lucrare v` sunt de ajuns pentru a deveni un prosper cresc`tor de melci. Lucrarea con]ine informa]ii valoroase [i detaliate despre: adresele de contact ale firmelor care v` pot prelua produc]ia de melci adrese ale companiilor ce distribuie materie prim` pentru \nceperea afacerii situa]ia actual` [i posibilit`]ile de dezvoltare a afacerii particularit`]ile anatomice [i fiziologice ale melcilor speciile comestibile de melci speciile recomandate cre[terii \n ferme din Romnia reproducerea melcilor tehnologii verificate de cre[tere nutri]ia [i alimenta]ia melcilor igiena [i patologia prelucrarea primar` a c`rnii de melc pentru a ob]ine un pre] superior plan de afaceri cu ajutorul c`ruia pute]i ob]ine un credit legisla]ia specific` afacerii.

Cre[terea viermilor de m`tase


o afacere subven]ionat` de stat
Pentru \nceput este suficient` [i o cl`dire sau o \nc`pere care a avut o alt` destina]ie \n gospod`rie (ad`post pentru animale sau o magazie). Aceasta trebuie s` \ndeplineasc` urm`toarele condi]ii: s` poat` fi aerisit`, s` nu fie umed` [i s` aib` ferestrele orientate \nspre nord-vest. Patul larvelor se poate construi u[or, dar se pot folosi [i paturi sau mese obi[nuite. Viermele are nevoie de 72 de ore pentru urzirea gogo[ii [i de alte 4 zile pentru \nt`rirea gogo[ilor. Firul de m`tase se folose[te ast`zi \n electronic`, \n industria de panifica]ie, \n aeronautic`, \n chirurgie [i se vinde la export cu un pre] de pn` la 40 euro/kg fir. Semin]ele viermilor de m`tase v` sunt oferite GRATUIT de unit`]ile Sericarom. CD-ul care \nso]e[te lucrarea completeaz` cu imagini [i sfaturi practice informa]iile despre afacere. Lucrarea cuprinde: tehnologia de cre[tere a viermilor de m`tase de dud, ricin sau stejar indica]ii tehnologice referitoare la hran`, incuba]ie [i temperatur` bolile [i d`un`torii viermilor de m`tase [i combaterea acestora valorificarea produc]iei secundare sericicole tehnologia de plantare [i \ntre]inere a culturii de dud plan de afaceri actualizat legisla]ia specific` afacerii adrese utile.

Comanda]i aceste lucr`ri: telefonic: (021) 209.45.45 prin fax: (021) 205.57.30 prin po[t`: Ghi[eul extern 3, O.P. 39, sector 3, Bucure[ti prin e-mail: comenzi@rs.ro www.afacerilacheie.ro

LUCR~RI AP~RUTE |N COLEC}IA AFACERI LA CHEIE


Cultivarea ciupercilor CHAMPIGNON

Cultivarea ciupercilor PLEUROTUS

Cultivarea ciupercilor este o afacere b`noas` [i la \ndemna oric`rui \ntreprinz`tor Resursele naturale utilizabile pentru cultivarea ciupercilor, \n special pentru Pleurotus, sunt abundente \n Romnia (paie de gru, cioc`l`i de porumb) Ciupercile sunt foarte c`utate pentru gustul deosebit, con]inutul de proteine apropiat de cel al c`rnii [i calit`]ile terapeutice sau imuno-stimulente Spa]iile de cultivare nu sunt preten]ioase Posibilit`]ile de export sunt multiple
Pornind de la aceste considerente, cele dou` lucr`ri din colec]ia Afaceri la cheie v` prezint` nu numai tehnologia producerii ciupercilor Champignon (Agaricus) [i Pleurotus, ci AFACEREA cultiv`rii ciupercilor \n ansamblul s`u. Practic, \n aceste lucr`ri, cel care este interesat s` demareze o afacere cu ciuperci g`se[te toate r`spunsurile la posibilele \ntreb`ri privind: tehnologia de cultivare; planul afacerii cu ajutorul c`ruia se poate ob]ine un credit; standardizarea produselor; managementul afacerii; managementul financiar; legisla]ia specific`.

Important! Lucr`rile sunt \nso]ite de informa]ii privind adresele furnizorilor de miceliu, brichete [i compost necesare pentru producerea ciupercilor. La toate acestea se adaug` adresele altor produc`tori din ]ar`, adresa institu]iei care v` poate asigura [colarizarea \n acest domeniu [i de unde pute]i ob]ine un atestat de produc`tor. De asemenea, lucr`rile sunt \nso]ite de cte un CD care prezint` procedeul cultiv`rii \ntr-o ciuperc`rie. Pentru demararea afacerii \n condi]ii modeste sunt necesare urm`toarele: un spa]iu adecvat care poate fi: o pivni]`, un grajd dezafectat, un pod, o \nc`pere pe care nu o mai folosi]i sau un spa]iu din subsolul cl`dirii; o surs` de alimentare cu ap`, o surs` de lumin`, un mijloc de \nc`lzire pentru perioada rece, un sistem de ventilare a aerului; cteva dot`ri: un recipient mai mare pentru fiert paiele, termometru, un vermorel pentru realizarea dezinfect`rii chimice a spa]iului, o stropitoare; saci din plastic pentru compost sau l`zi din PVC, rafturi; miceliu [i celelalte materii prime necesare \n func]ie de cultura pentru care a]i optat.

Lucr`rile v` ofer` toate instrumentele demar`rii [i desf`[ur`rii unei afaceri care poate cre[te ca ciupercile dup` ploaie.

Comanda]i aceste lucr`ri: telefonic: (021) 209.45.45 prin fax: (021) 205.57.30 prin po[t`: Ghi[eul extern 3, O.P. 39, sector 3, Bucure[ti prin e-mail: comenzi@rs.ro www.afacerilacheie.ro

CFF302