Monitorizarea calităţii aerului în România

Atmosfera poate fi afectată de o multitudine de substanţe solide, lichide sau gazoase. Dat fiind faptul că atmosfera este cel mai larg şi în acelaşi timp cel mai imprevizibil vector de propagare al poluanţilor, ale căror efecte sunt resimţite în mod direct şi indirect de om şi de către celelalte componente ale mediului, se impune ca prevenirea poluării atmosferei să constitue o problemă de interes public, naţional şi internaţional. Potenţial, poluarea aerului este cea mai gravă problemă, întrucât are efecte pe termen scurt, mediu şi lung. Pe termen scurt şi mediu, poluarea are efecte negative, de natură să pună în pericol sănătatea omului, să dăuneze resurselor biologice şi ecosistemelor, să provoace pagube economice. Pe termen lung poluarea produce modificări asupra mediului prin: efectul de seră, distrugerea stratului de ozon şi ploile acide. Starea atmosferei este evidenţiată prin prezentarea poluării de impact cu diferite noxe, calitatea precipitaţiilor atmosferice, situaţia ozonului atmosferic, dinamica emisiilor de gaze cu efect de seră şi unele manifestări ale schimbărilor climatice. Monitorizarea calităţii aerului implică urmărirea elementelor incluse în cele patru categorii de probleme: ■ sursele şi emisiile de poluanţi atmosferici; ■ transferul poluanţilor în atmosferă; ■ nivelul concentraţiilor de poluanţi în atmosferă şi distribuţia spaţio-temporală a acestora; ■ efectele poluanţilor atmosferici asupra omului şi mediului biotic şi abiotic. Pentru protecţia atmosferei şi îmbunătăţirea calităţii aerului sunt necesare măsuri de control ale emisiilor poluanţilor. Pentru aprecierea gradului de poluare al atmosferei se calculează emisiile de poluanţi şi se determină calitatea aerului înconjurător. Emisiile se măsoară prin metode adecvate de evaluare, specifice fiecărui poluant în parte, bazate pe factori de emisie şi pe indicatori de activitate. Analizele emisiilor la nivel naţional, distribuţia sectorială, ţintele spaţiale şi temporale reprezintă elementele cheie în stabilirea priorităţilor de mediu, în identificarea ţintelor ce trebuie atinse şi politicilor ce trebuie adoptate, atât la nivel local cât şi la nivel naţional. Indicatorii selectaţi trebuie să răspundă criteriilor de identificare şi să fie relevanţi pentru problemele principale privind atmosfera.

în acest fel realizându-se o monitorizare eficientă a calităţii aerului. prin creşterea numărului de staţii de supraveghere şi a numărului de indicatori monitorizaţi la o singură staţie. în peste 1100 puncte de recoltare a probelor. Aerul este factorul de mediu cel mai important pentru transportul poluanţilor. pe mari platforme industriale. de obicei. • 2007–2013 → perioada în care România este deja stat membru al Uniunii Europene. până în anul 2013. căi ferate. . în special de-a lungul marilor artere incluzând şi traficul greu. astfel că supravegherea calităţii atmosferei este pe prim loc în activitatea de monitoring. Indicatorii cu privire la calitatea aerului sunt calculaţi pe baza datelor înregistrate de sistemul de monitorizare a calităţii aerului şi sunt consideraţi ca fiind cei mai importanţi. obţinute din reţeaua de monitorizare. Sursele principale emitente de poluanţi sunt: sursele fixe industriale. în comparaţie cu ţintele de calitate stabilite de reglementări. deoarece constituie suportul pe care are loc transportul cel mai rapid al acestora în mediul înconjurator. şi urmăresc să asigure o viaţă sănătoasă populaţiei. Strategia Naţională pentru Protecţia Atmosferei descrie situaţia actuală în ceea ce priveşte calitatea aerului în România. în scopul evaluării situaţiilor concrete. Această creştere a fost posibilă datorită dotărilor cu echipamente noi şi moderne.Principalele obiective ale politicii de mediu din România sunt create pentru a garanta un mediu curat. Supravegherea calităţii aerului a înregistrat o îmbunătăţire în perioada 1995– 2004. centralele electrotermice. obiective industriale. şantiere de construcţie şi betoniere. precum şi măsurile pe care Guvernul le-a pregătit în vederea îmbunătăţirii protecţiei atmosferei şi a calităţii aerului. surse difuze de combustie. Calitatea aerului se caracterizează prin urmărirea poluării de fond ce se face în 2 staţii amplasate în zone convenţional "curate". circulaţia auto. să ducă la eliminarea sărăciei şi a degradării mediului. concentrate. Strategia este structurată pe două perioade de timp: • 2004–2006 → perioada de pre-aderare a României la Uniunea Europeană. realizate la nivelul unor unităţi industriale. cât şi a poluării de impact. să regenereze economia pe baza principiilor de dezvoltare durabilă şi să armonizeze legislaţia naţională privind protecţia mediului cu cea a Uniunii Europene. situate la altitudini cuprinse între 1000–1500 m şi la distanţe de minimum 20 km de centre populate. dar şi intercalate cu zone de locuit intens populate (dezvoltate preponderent pe verticală). precum şi intensificării activităţii agenţiilor de protecţia mediului (creşterea numărului de inspecţii la agenţii economici a căror activitate produce impact asupra calităţii aerului). rezultă o uşoară îmbunătăţire a calităţii aerului datorată diminuării activităţilor economice şi programelor de retehnologizare şi modernizare. drumuri. Din datele de calitate ale aerului.

dioxidului de azot. pH-ul precipitaţiilor Recoltarea precipitaţiilor s-a făcut zilnic cu un colector deschis. ora 21:00.88 ppmv înregistrată în ziua de 14 iulie 2004. . efectuându-se măsurători continue ale ozonului la sol. ora 15:00. Calibrarea instrumentului se face cu aer zero şi COB2B 355 ppmv. hidrogen sulfurat. mai scăzute decât cele din anul 2003 (media anuală de 4. mediază valorile pe intervale de timp de 30 minute şi stochează mediile pe HDD. care au fost sudate. Valoarea minimă a fost de 334. începând din luna iunie 2000. Poluarea de fond Poluarea de fond reprezintă poluarea existentă în zonele în care nu se manifestă direct influenţa surselor de poluare. faţă de 4.43 ppmv. la staţia Fundata s-au înregistrat 120 de zile cu precipitaţii. valoarea maximă a fost de 370. Probele recoltate au fost ambalate în pungi de polietilenă. Dioxidul de carbon Concentraţia atmosferică a dioxidului de carbon s-a măsurat cu un analizor automat Thermoenvironmental 41H. Probele au fost păstrate în frigider la 4 oC până în momentul analizării (circa 30 zile). Evaluarea comparativă a pH-ului din 2 ani consecutivi (2003 şi 2004) arată că în anul 2004. dioxidului de carbon şi ale pH-ului precipitaţiilor. Poluarea de impact Poluarea de impact este produsă în zonele aflate sub impactul direct al surselor de poluare. valorile pH-ului sunt. Instrumentul execută o măsurătoare la fiecare 12 secunde. în general. înregistrată în ziua de 19 mai 2004.93 în anul 2003) 2. valorile fiind cu mult sub pH-ul apei pure (5. In cursul anului 2004. In reţeaua de supraveghere a poluării de impact au fost efectuate măsurători privind o serie de poluanţi specifici. precum: acid clorhidric.66 în anul 2004.Poluarea de fond şi poluarea de impact 1.92 ppmv. INMH a reluat monitorizarea unor compuşi atmosferici la staţia Fundata. Valoarea medie anuală a fost de 364.65). fenol.

monoxid de carbon. dioxidului de azot şi oxizilor de azot. ■ sulfaţi → s-au înregistrat depăşiri ale CMA pe 24h (0. plumbului.Vâlcea.0189 mg/ m3 valoarea medie anuală fiind de 0. în toate cele 3 staţii de monitorizare. monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător. este marcată îndeplinirea obiectivului pe care autoritatea centrală pentru protecţia mediului şi l-a propus pe linia asigurării transpunerii în plan legislativ şi a implementării în România a Directivelor Uniunii Europene legate de activităţile de evaluare şi gestionare a calităţii aerului ambiant. frecvenţele de depăşire având valori cuprinse între 14. Monitorizarea calităţii aerului în 3 aglomerări urbane este inclusă în Programul PHARE 2002–„Imbunătăţirea reţelei naţionale de monitorizare a calităţii aerului”. cu privire la situaţia existentă la un moment dat într-un segment important al mediului urban. Sistemul de monitorizare a calitatii aerului Prin publicarea în Monitorul Oficial nr.008mg/m3) la staţia Chiciu din judeţul Călăraşi în lunile mai. pulberilor în suspensie (PMB10B şi PMB2. în două puncte de prelevare situate în imediata vecinătate a platformei industriale. Incepând cu 1 martie 2003 ARPM Piteşti monitorizează calitatea aerului în zona Câmpulung cu ajutorul staţiei automate amplasată în zona centrală a oraşului.00001mg/m3) în oraşul Suceava. condiţiilor de emisie. 765 din 21 octombrie 2002 a Normativului privind stabilirea valorilor limită. aldehida formică. cu o frecvenţă de 5. 592 din 25 iunie 2002.94%. înălţimi diferite ale .7%. Sistemul automat de monitorizare a calităţii aerului la nivelul oraşului Bucureşti Poluarea aerului în municipiul Bucureşti are un caracter specific datorită. Frecvenţa anuală a depăşirilor a fost de 0. aprobat prin Ordinul nr. Cele mai mari valori au fost înregistrate la staţia Cuza Vodă. Concentraţia maximă înregistrată a fost de 0. ■ hidrogen sulfurat → s-au înregistrat depăşiri ale CMA pe 24h (0.metilmercaptan. benzenului.5B).1mg/ m3) în municipiul Râmnicu. sulfaţi.0069 mg/ m3. Acţiunea de monitorizare a calităţii aerului este utilă prin faptul că oferă informaţii direct. a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf. august. Valori depăşite ale CMA pe 24 ore s-au înregistrat pentru următorii poluanţi: ■ metilmercaptan → s-au înregistrat depăşiri ale CMA pe 24h (0. septembrie şi noiembrie. respectiv existenţei unor surse multiple.012 mg/ m3) în oraşul Suceava. ■ acid clorhidric → s-au înregistrat depăşiri ale CMA pe 24h (0.84% şi 30.68%.

recunoscând importanţa supravegherii calităţii aerului. prin autoritatea centrală pentru protecţia mediului. In cadrul programului. care funcţionează la parametrii proiectaţi. funcţionarea continuă a sistemului de monitorizare. PMB10B. în oraşul Bucureşti. în timpul a două sezoane. respectând cerinţele Directivelor Uniunii Europene. Rezultatele campaniilor de măsurători au contribuit în mod esenţial la selectarea finală a poziţiilor corecte ale amplasamentelor staţiilor de monitorizare. Datele referitoare la calitatea aerului în Municipiul Bucureşti (poluanţii măsuraţi fiind: SOB2B. dispersate însă pe întreg teritoriul oraşului. iar ca beneficiar direct al proiectului a fost numită Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti. efectuate în Bucureşti. precum şi abordarea integrată a evaluării şi controlului impactului asupra mediului prin cele mai bune tehnici disponibile. Piaţa Drumul Taberei şi Mc Donald’ Obor. cu sprijinul Comunităţii Europene. folosind probe cu prelevare prin difuzie. CO. plumb) sunt furnizate în timp real – inclusiv publicului – şi provin de la cele 8 staţii automate. proiectul a prevăzut amplasarea: trei panouri de afişaj la: Piaţa Universităţii. generată de un model de dispersie avansat (OML-Multi) ca şi rezultatele măsurătorilor obţinute în timpul a două campanii de măsurători. un sistem modern de monitorizare a calităţii aerului. trei display-uri la sediile: Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor. In scopul diseminării în timp real a informaţiilor referitoare la calitatea aerului. în aglomerarea Bucureşti s-a început procesul de stabilire a arealurilor unde valorile concentraţiei . a unor rapoarte de funcţionare în siguranţă a planurilor interne şi externe de urgenţă conform Directivei 96/61 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPC). NOBxB. Reţeaua de monitorizare a fost pusă în funcţiune la sfârşitul lunii decembrie 2003. repartizate astfel: ♦ staţia de fond regională → Baloteşti. s-a realizat proiectul conceptual al reţelei de monitorizare a calităţii aerului ţinându-se cont de cerinţele tuturor directivelor şi ghidurile corespunzătoare ale Uniunii Europene. a fost pusă în funcţiune reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului în capitală. ♦ 2 staţii de trafic → şoseaua Mihai Bravu şi Cercul Militari Naţional. La începutul anului 2004. benzen.5B. PMB2. Proiectul urmăreşte realizarea unor inventare anuale de emisii ale poluanţilor. pentru îndeplinirea cerinţelor de informare şi conştientizare a publicului asupra poblemelor de mediu.surselor de poluare. România. ♦ staţia de fond urbană → Crângaşi (APM Bucureşti). în cadrul unui Program PHARE 2000. OB3B. Primăriei Municipiului Bucureşti şi Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Bucureşti (ARPM Bucureşti). precum şi o repartiţie neuniformă a acestor surse. Folosind structura spaţială a câmpului de concentraţii de poluanţi din Bucureşti. ♦ staţia de fond suburbană → Măgurele. a realizat. Titan şi Berceni. ♦ 3 staţii industriale → Drumul Taberei. fiind şi cea care asigură în prezent.

puncte în care s-au recoltat şi analizat următoarele noxe: • POLICOLOR: pulberi în suspensie.12574/1987 privind calitatea aerului din zonele protejate. arealuri pentru care se vor iniţia planuri şi/sau programe de îmbunătăţire a calităţii aerului. pentru implementarea activităţilor în vederea sprijinirii cooperării transfrontaliere prin programul Phare. Sistemul de monitorizarea a calităţii aerului PHARE CBC RO/BG In decembrie 1998. o pompă nou achiziţionată care funcţionează doar de 6 ori câte 45 minute în 24 ore. NHB3B. pentru a obţine un cadru clar. La Acumulatorul este montată. Toate determinările de noxe făcute de către DSP se fac conform STAS nr. pe cât posibil. Pb. SOB2B.Laboratorul Chimia Mediului Inconjurător din cadrul laboratorului de toxicologie unde prin determinări fizico-chimice s-a măsurat poluarea aerului şi a apelor în municipiul Bucureşti. • ROMAERO: pulberi în suspensie. NOB2B. In afara de datele furnizate de reţeaua proprie de monitorizare.unuia sau mai multor poluanţi depăşesc valorile limită. Comisia Europeană a emis Reglementarea Phare CBC (2760/98). Pe baza Reglementării Phare CBC. NHB3B. Cooperarea transfrontalieră (în special în frontierele externe Uniunii Europene şi între ţările adiacente Europei Centrale şi de Est) este importantă în contribuţia la dezvoltarea economică a zonelor de graniţă ale acestor ţări. Pb. Pb. a ţărilor candidate pentru participarea la Programele Interregionale. • determinări de pulberi sedimentabile. totalizând un volum maxim de 5. • determinări la cererea agenţilor economici pentru obţinerea autorizaţiei de mediu sau ca urmare a unor reclamaţii. au fost de acord. SOB2B. informaţii importante au fost obţinute de la Direcţia de Sănătate Publică . în cadrul Comitetelor Mixte de Cooper- . HCl. Guvernele din Bulgaria şi România împreună cu Comisia Europeană. Poluarea aerului în Municipiul Bucureşti este urmărită prin următoarele tipuri de determinări de noxe: • determinări în puncte fixe de recoltă. SOB2B.4 m3 aer în 24 ore. din anul 2000. In primele 3 puncte fixe funcţionează pompe vechi care recoltează continuu 24 ore/zi totalizând 20-25 m3 aer/24 ore. • ACUMULATORUL: pulberi în suspensie. SOB2B. In anul 2004 au funcţionat 4 puncte fixe de supraveghere a calităţii aerului din Municipiul Bucureşti. Pb. HCl. • SINTOFARM: pulberi în suspensie. In anul 2004 s-au prelevat şi analizat 3170 probe aer în aceste patru puncte fixe de recoltă. NHB3B. NO. HCl. • determinări în intersecţii. în atingerea nivelului de dezvoltare al Uniunii Europene şi pregătirea.

Giurgiu. * Directiva nr. acoperind 4 zone (oraşe perechi). Arad. Zimnicea – Svistov. Dolj. 2760/98. Olt. 99/30/CE privind valoarea limită pentru dioxid de sulf (SOB2B). DOAS (Differential Optical Absorption Spectroscopy) este o metodă optică de analiză. * Directiva nr. în contextul unei dezvoltări durabile în cele două ţări vecine. 2000/69/CE privind valorile limită pentru benzen(CB 6BHB6B) şi oxid de carbon (CO). Călăraşi. Graniţele eligibile sunt graniţele dintre ţările Europei Centrale şi de Est şi cele ale Comunităţii Europene. S-a creat astfel o reţea de monitorizare comună a calităţii aerului.Silistra. Fiecare din cele 4 zone are în componenţă câte un oraş din România – riveran Dunării. care oferă posibilitatea realizării transparente a schimbului de informaţii cu structurile omoloage bulgare şi asigură adoptarea unor responsabilităţi concrete în vederea susţinerii şi atingerii obiectivelor de protecţie a mediului. Cele 4 zone în oglindă sunt: Giurgiu – Ruse. Ca urmare a unei finanţări asigurate de Programul PHARE CBC s-a proiectat şi s-a realizat. Mehedinţi. Beneficiare ale Proiectului Phare CBC RO/BG pentru zona transfrontalieră eligibilă dintre România şi Bulgaria sunt judeţele: Constanţa. * Directiva nr. care se bazează pe absorţia radiaţiei luminoase de către poluanţii din aer. pe graniţa românobulgară” derulat prin proiectul PHARE CBC RO 9911. 2002/3/CE privind poluarea aerului cu ozon (OB3B). amplasat pe celălalt mal al Dunării. Proiectul PHARE – CBC a asigurat dotarea cu 7 sisteme automate de monitorizare a calităţii aerului de tip DOAS (Differential Optical Absorption System). Teleorman. şi corespondent. doar ca ţară parte aplicantă. Incepând cu octombrie 2002. oxizi de azot (NOBxB). amplasate de-a lungul celor două maluri ale Dunării. Bihor şi Satu Mare. iar pentru graniţa eligibilă dintre România şi Ungaria.are. Turnu Măgurele – Nicopole. In . România. dioxid de azot (NOB2B). Călăraşi . conform următoarelor Directive: * Directiva nr. judeţele: Timiş. ca un procent din fondul Programului CBC România-Bulgaria să fie alocat Fondului Comun al Proiectelor Mici (Joint Small Projects Fund – JSPF). pulberi (PMB10B) şi plumb (Pb). a devenit operaţional programul “Sistem comun de monitorizare a calităţii aerului în oraşele riverane bazinului inferior al Dunării. o reţea comună de supraveghere a calităţii aerului în zona Dunării de jos. 96/62/CE privind evaluarea şi managementul calităţii aerului înconjurător. în concordanţă cu legislaţia Comunităţii Europene.02. oraşul din Bulgaria. având graniţă comună cu Uniunea Europeană devine eligibilă pentru programul Phare de Cooperare Transfrontalieră.01. în oglindă. conform Reglementării nr.

apoi sunt prelucrate şi ajung în sistemul EPA – staţia centrală din fiecare oraş geamăn. * stabilirea şi atingerea emisiilor ţintă provenite din instalaţiile mari de ardere incluse în Programul Naţional. Ulterior. stiren. C6H6. care a sat la baza tratatului dintre Statele Membre ale Uniunii Europene şi România. * îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Planul de Implementare al Directivei 2001/80/CE. cu modificările şi completările ulterioare. CS2. NO2. Poluanţii măsuraţi sunt: CO. şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere şi a măsurilor de conformare la valorile limită de emisie. iar A.M Giurgiu este Centrul Regional de Date pentru România. respectiv Directiva 2001/80/CE. oxizi de azot. Sistemul de monitorizare a calităţii aerului la graniţa dintre România şi Bulgaria achiziţionează valorile concentraţiilor de substanţe poluante de la un număr de 14 staţii de măsură amplasate de-a lungul ambelor maluri ale Dunării. C6H5OH. HCl. prin adoptarea de măsuri de conformare la valorile limită de emisie prevăzute în HG 541/2003. toluen şi xilen. Agenţia Executivă de Mediu din Sofia este Centrul Regional de Date pentru Bulgaria. Emisii provenite din instalatii mari de ardere Aderarea României la convenţiile şi protocoalele internaţionale s-a concretizat prin adoptarea Programului Naţional de Reducere a emisiilor de dioxid de sulf. * asigurarea reducerii concentraţiilor şi a nivelurilor critice ale dioxidului de sulf şi ale oxizilor de azot sub concentraţiile şi nivelurile critice de depunere. Obiectivele Programului Naţional sunt: * limitarea emisiilor de poluanţi cu efect de acidifiere.P. toate datele achiziţionate de la staţiile de măsură sunt concentrate şi transmise automat celor două centre regionale de stocare a datelor. Datele din ambele oraşe gemene. O3. sunt verificate automat şi prezentate publicului pe un ecran amplasat în centru fiecărui oraş. In serverul EPA sunt stocate datele meteo şi valorile concentraţiilor poluanţilor. NO. eutrofizare şi de formare a ozonului troposferic. Cl2. Concentraţiile de poluanţi şi datele meteorologice măsurate sunt transmise către serverele locale CBC. NH3. . SO2. Ţintele prioritare sunt: * reducerea sau limitarea emisiilor provenite din instalaţiile mari de ardere. * stabilirea mecanismului de monitorizare a îndeplinirii obiectivelor şi măsurilor propuse în Programul Naţional. H2S. în vederea protejării sănătăţii umane şi a mediului. absorţia acestora are loc la diferite lungimi de undă.funcţie de compoziţia chimică a poluanţilor. PM10. cu privire la aderarea României la Uniunea Europeană. Centrele Regionale de Date transmit regulat datele monitorizate către ministerele mediului din Bulgaria şi România.

a)Protocolul de la Gotheburg din 1 decembrie 1999 al Convenţiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi. pentru a îmbunătăţii calitatea factorilor de mediu şi sănătăţii umane. aceste instalaţii vor trebui să îndeplinească cerinţele Directivei 96/61/CE până la data de 30 octombrie 2007. elaborarea de planuri de gestionare a calităţii aerului în vederea atingerii valorilor limită într-un timp stabilit. Această Directivă are ca scop limitarea emisiilor de poluanţi cu efect de acidifiere. materii în suspensie şi plumb în aerul atmosferic. prevăd obligaţii de: monitorizare şi evaluare a calităţii aerului. angajate de România sunt de 918 kilotone pentru dioxid de sulf (SOB2B) şi 437 kilotone pentru oxizi de azot (NOBxB). referitor la reducerea acidifierii. menţinerea calităţii aerului înconjurător acolo unde este corespunzătoare standardelor sau îmbunătăţirea acesteia în cazuri necorespunzătoare. Conformarea IMA din România la valorile limită de emisie nu este posibilă începând cu data de 1 ianuarie 2008. aşa cum prevede Directiva. astfel până în anul 2010 Statele Membre se angajează să reducă emisiile de dioxid de sulf.08% (114 kilotone) pentru oxizi de azot (NOBxB). Plafoanele de emisii. Directiva impune stabilirea de plafoane naţionale de emisie. considerând ca ani de referinţă 2010 şi 2020. eutrofizare şi de precursori ai ozonului. In contextul în care instalaţiile mari de ardere sunt în totalitate instalaţii IPPC. situaţie în care sau solicitat perioade de tranziţie în vederea conformăriii la valorile limită de emisii. conform prevederilor articolului 5. informarea publicului privind calitatea aerului înconjurător. oxizi de azot. cuprinse între 1 ianuarie 2008 şi 31 decembrie 2013 şi 1 ianuarie 2016 şi 31 decembrie 2017. f) Directiva 99/32/CE privind reducerea conţinutului de sulf din anumiţi carburanţi lichizi prin care se impune un conţinut standard de sulf de până 1% pentru combustibili grei şi 0. România a optat pentru aplicarea primei variante constând în respectarea de către fiecare IMA a valorilor limită de emisie (VLE). prin care se stabileşte o abordare integrată a măsurilor necesare reducerii şi controlului poluării. aferente anului 2010.2% conţinut de sulf pentru combustibili uşori. . privind evaluarea şi managementul calităţii aerului şi Directiva 99/30/CE privind valorile limită pentru dioxid de sulf.Cadrul legislativ european Programul Naţional este elaborat ţinându-se cont de convenţiile şi protocoalele internaţionale la care România este parte şi de aquis-ul comunitar de mediu privind calitatea aerului şi controlul poluării industriale. eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic. d) Directiva IPPC 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării.6% (336 kilotone) pentru dioxid de sulf (SOB2B) şi 26. c) Directiva 2001/81/CE privind plafoanele naţionale de emisii pentru anumiţi poluanţi atmosferici. e) Directiva 96/62/CE este directiva cadru pentru calitatea aerului. oxizi de azot. b) Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanţi în aer proveniţi de la instalaţiile mari de ardere. compuşi organici volatili şi amoniac. din care aportul instalaţiilor mari de ardere (IMA) este prognozat a fi de 36.

c) Ordinul comun 712/2003 al Ministrului Agriculturii. prin care se transpun prevederile Directivei 2001/80/CE. d) OUG 34/2002 privind prevenirea. Pb. b) HG 541/2003. Braila. nr. aprobată şi modificată prin Legea 655/2001.  . Resita. Jiu. CO şi a azotului în aerul înconjurător. Alexandria. prin care se transpun prevederile Directivei 96/62/CE. modificată şi completată de HG 322/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale unor anumiţi poluanţi proveniţi de la instalţiile mari de ardere. unde valorile medii anuale se situeaza in jurul valorii normei sanitare sau sub aceasta valoare zone urbane cu poluare medie cum sunt: Bucuresti. h) HG 142/2003 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibili lichizi prin care se transpun prevederile Directivei 99/32/CE. Turnu Magurele. Tulcea. Buzau. care aprobă „Ghidul privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţiile mari de ardere”. zonele urbane din tara se pot clasifica in:  zone urbane cu poluare redusa cum sunt Slobozia. benzenului. s-a transpus în legislaţia naţională mare parte a acquis-ul comunitar de mediu. Tg. 126/2004 al Ministrului Administraţiei şi Internelor. a pulberilor în suspensie. Clasificarea zonelor urbane in functie de poluarea atmosferica: Din masuratorile efectuate si in baza rezultatelor obtinute si comparate cu actele normative in vigoare.Cadrul legislativ în România In scopul aderării României la Uniunea Europeană. activitatea instalaţiilor mari de ardere este reglementată de următoarele acte normative: a) Legea 271/2003. Timisoara. NOBxB. a valorilor prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a SOB2. unde valoarea concentratiilor medii anuale depasesc limita numai la unii poluanti. Focsani. 199/2003 al Ministrului Economiei şi Comerţului şi nr. Brasov. aprobată şi modificată prin Legea 645/2002 prin care se transpun prevederile Directivei IPPC 96/61/CE. Astfel. f) OUG 243/2002 privind protecţia atmosferei. Pădurilor. BNOB2B. prin care se transpun prevederile Directivei 99/30/CE. conform căreia începând cu 1 ianuarie 2007 conţinutul maxim de sulf trebuie să fie de 1% din greutate. Craiova. e) Ordinul MAPAM 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu. care ratifică Protocolul de la Gothenburg. Galati. g) Ordinul MAPAM 592/2002 pentru aprobarea normativului privind stabilirea valorilor limită. Apelor şi Mediului. reducerea şi controlul integrat al poluării.

Departamentul de Cercetare al Registrului Auto Roman a desfasurat. Ramnicu Valcea. in cadrul unui program cunoscut si acceptat de M. zone urbane puternic poluate cum sunt: Zlatna. Baia Mare. determinarea lui fiind suficienta pentru definirea gradului general de poluare chimica a aerului.A. Copsa Mica.sub 20000 auto/24h – in zonele urbane periferice sau pe arterele de tranzit. dublata de impunerea unei temporizari exagerate in functionarea sistemului de semaforizare. Poluarea aerului in zonele urbane se datoreaza in principal activitatilor industriale. Efectele traficului urban asupra calitatii aerului In perioada martie-octombrie anul 2000.4%) pentru CMA/1/2h – in 15 dintre cazuri (57. prezenta traversarilor pietonale “la nivel” pe unele artere magistrale. cu efecte diferentiate in planul poluarii pe care o genereaza:    trafic REDUS .7%) Cel mai reprezentativ poluant generat de traficul auto este monoxidul de carbon (CO). trafic RIDICAT – peste 40000auto/24h – in zonele urbane centrale. arata: • existenta unei legaturi de conditionare directa in raport cu debitele orare de trafic si cu valorile medii ale emisiei ce caracterizeaza structura parcului auto in circulatie.M. specifice tarii noastre. un numar de 29 etape de masuratori de imisii pentru determinarea nivelurilor de concentrare in aer a poluantilor generati de traficul auto. din totalul celor 26 etape de masuratori desfasurate in mediul urban s-au inregistrat depasiri ale limitelor admise prin reglementari (CMA) dupa cum urmeaza: o o In planul organizarii traficului. Au fost reliefate trei grupe mari de trafic. Hunedoara si Calan unde concentratiile medii anuale depasesc norma sanitara la majoritatea indicatorilor. s-au remarcat urmatoarele deficiente: • • • • pentru CMA/24h – in 17 cazuri (65. ca efect al interventiei unor • . o temporizare neconcordanta cu traficul a sistemului de semaforizare utilizat (atat in capitala cat si in alte orase din tara). in zonele urbane se pot inregistra fluctuatii ale valorilor de imisii pentru CO independent de fluctuatiile debitului total de trafic.P.. trafic MEDIU – 20000–40000 auto/24h – in zonele urbane mijlocii. Masuratorile de monoxid de carbon efectuate de Registrul Auto Roman. dar si traficului urban. prezenta in trafic a autovehiculelor grele sau includerea in trafic a unor mijloace de transport cu tractiune electrica si mobilitate limitata.

initierea executarii in comun a unor masuratori complexe de poluare (pentru toate categoriile de poluanti) in colaborare cu Inspectoratele de Protectie a Mediului (acolo unde exista tehnica corespunzatoare). pentru asigurarea unei protectii corespunzatoare a sanatatii populatiei si pentru o reconsiderare pe baze reale a posibilului impact produs de automobil asupra mediului citadin. multitudinea factorilor implicati. fluenta. Niveluri de emisie anuale totale Prin Programul Naţional se asigură o reducere a emisiilor totale anuale de dioxid de sulf. continuarea monitorizarii imisiilor in proximitatea arterelor de trafic rutier. etc). care conduce la atingerea nivelurilor prevăzute în HG nr. instalaţii care nu sunt incluse în Programul Naţional şi ale căror emisii ţintă au fost stabilite prin Planul de Implementare al Directivei 2001/80/CE. initiate de catre IPM – Bucuresti si continuate in ultimul timp de catre RAR. reprezentind populatia – media cresterii concentratiei masice a poluarii aerului:Valori de referinta (RV) . motiveaza urmatoarele propuneri: 1. sensibilizarea mass-media in legatura cu cerinta informarii periodice a populatiei cu privire la riscurile poluarii urbane cu monoxid de carbon. la o scara extinsa. cât şi contribuţia emisiilor provenite de la instalaţiile mari de ardere care respectă deja valorile limită de emisie (VLE). In vederea atingerii acestor niveluri se ia în considerare atât contribuţia emisiilor provenite de la instalaţiile mari de ardere incluse în Programul Naţional. oxizi de azot şi pulberi. • • necesitatea asigurarii monitorizarii sezoniere sau instalarea “avertizoarelor” pentru semnalarea operativa a depasirii limitelor admise. Utilitatea in plan social a actiunii de monitorizare a calitatii aerului in mediul urban.factori de emisie. atat in capitala cat si in tara. Un alt indicator specific poluantilor atmosferici este : Populatia – expusa la depasirea concentratiei de referinta a poluantilor selectati din aer Indicatorul este alcatuit din sapte sub-indicatori. 3. 2. 51/2003 modificată şi completată prin HG 322/2005. factorii cu atributii executive ale municipalitatilor trebuie sa-si asume responsabilitatea aplicarii in viitor a programelor de masuri pentru limitarea efectelor negative datorate poluarii chimice a aerului in punctele considerate critice. factori micrometeorologici locali.factori “colaterali” (organizare. necesitatea intreprinderii urgente a unor actiuni corective pentru depasirea situatiilor critice in derularea traficului urban. structura de trafic. 4. astfel incat rezultatele sa poata fi cat mai reprezentative din punct de vedere statistic. modificari ale arhitecturii stradale. extinderea sistemului informational existent si perfectionarea acestuia in sensul prelucrarii automate a rezultatelor.

TSP Black smoke. O3) dau o imagine buna a concentratiilor ambientale din orase si este legata de efectele asupra sanatatii. Specificarea datelor necesare : Distributia concentratiei medii pe 24-ore a SO2.NO2 (media anuala): 40 µg. Referitor la Black Smoke acesta este un bun indicator puntru expunerea la trafic pe termen lung. tipul punctului (stradal.TSP.m3 Acest indicator s-a bazat pe ipoteza ca nivelele de poluare a aerului din mediul exterior in zonele urbane reprezinta o sursa importanta de expunere si de risc asupra sanatatii. PM10. monitor continuu) si frecventa masuratorilor. o crestere a concentratiei poluantilor poate sugera o crestere in expunere si a riscurilor asupra sanatatii. Cei patru parametri alesi (NO2. In studiile internationale zonele urbane cu un numar de aproximativ 100. probe pasive. metoda de monitorizare (ex.m3 PM10 (media zilnica): 50 µg. Semnificatia definitiilor este: Concentratia medie anuala: concentratia medie a poluantului respectiv. . Daca acesta nu este disponibil fractia din zona construita supusa depasirii este luata ca o estimare a fractiei populatiei orasului locuind in zona de depasire.m3 TSP (media zilnica): 230 µg. SO2.m3 O3 (media la 8 ore pentru probe mobile): 120 µg. Desi datele de PM10 nu pot fi disponibile pentru majoritatea tarilor. uneori o cresterea a numarului de locuitori de la 20 000 la 100 000 fiind reprezentativa. obtinuta prin medierea tuturor valorilor din anul calendaristic respectiv.m3 SO2 (media zilnica): 125 µg. si maxima zilnica a mediei de 8-ore pentru probele mobile deO3. o scadere in nivelele de poluare implica o descrestere in expunere si o reducere a riscurilor asupra sanatatii. Procentul/Numarul populatiei din oras locuind intr-o anumita zona este necesar pentru a calcula procentul de populatie expusa. Interpretare : Acest indicator poate fi utilizat la interpretarea spatiala simultana a modelelor si a tendintei temporale in expunerea la poluarea aerului. ar fi de preferat sa se dea. Formula fiecarui sub-indicator s-a bazat pe ipoteza ca o crestere a incidentei expunerii asupra efectelor pe sanatate este liniar proportionala la concentratia poluantului situata deasupra RV ales.m3 PM10 (media anuala): 40 µg. Numarul de locuitori din zona urbana pentru care estimarea poluarii aerului este relevanta. In termeni generali. Nu exista un acord international asupra numarului minim necesar de locuitori. zona urbana). Punctul fix. Indicatorul este in legatura cu calendarul anual. Zona urbana: Zona cu locuinte a municipiului. Populatia expusa (stabila): bazata pe masuratorile la nivelul orasului sau alte aprecieri tehnice cum ar fi modelarea cresterii pe suprafete delimitate din oras. acestea sint de cele mai multe ori disponibile dar nu se pot compara intre tari.m3 Black smoke (media zilnica): 150 µg.000 locuitori sint de obicei incluse. Media anuala pentru NO2 si PM10. SO2 poate fi considerat ca provine din poluarea industriala si NO2 – ca un indicator pentru expunerea la trafic. masurate pe toata perioada unui an calendaristic. PM10.

In inche ie r e . . datele sint mult mai relevante atunci cind punctele de monitorizare sint situate in zone rezidentiale cu o densitate mare de poulatie.Cei mai multi factori nu va fi nevoie sa fie luati in interpretare. cu ame lio r are a calităţi i facto r ilo r de me diu în zo ne le ur bane şi r ur ale si pr in imbunătă ţir e a calităţii ae r ului si anume : . re fe r ito r la po litica pr ivind pro te ctia me diului inco njur ato r va fi atins. acuratetea si comparabilitatea metodelor de masura. . Cind s-a folosit ca baza pentru aprecierea expunerii. Legislatia europeana privind calitatea aerului transpusa in legislatia romaneasca . este necesar atunci cind se compara date din diferite retele de monitorizare. De obicei este necesara detectarea limitelor. Ca o masura a expuneriii. sa fie posibila diferentierea probelor sau a tehnicilor de masurare. relatia cu starea de sanatate poate fi de asemeni un factor de confuzie.pune r e a în aplicar e a Str ate gie i şi a Planului de acţiune pe ntr u pr o te cţia atmo sfe re i şi siste me lo r de mo nito r iz are în se ctor ul calităţii ae r ului. . este importanta recunoasterea ca expunerea actuala depinde fundamental de concentratiile din mediul indoor si de activitatea individuala a modelelor.re aliz are a evaluăr ilo r pr e liminar e pr ivind calitate a aer ului la nive l r e gio nal şi pe baz a ace sto r a a pr o gr ame lor /planur ilo r de îmbună tăţir e a calităţi i ae r ului. . .asigur ar e a calităţii cor e spunz ăto ar e a be nz ine i şi mo tor ine i şi o pe r aţio naliz are a siste mului de mo nito r iz are calitativă şi cantitat ivă pe ntr u be nz ină şi mo tor ină. Ca toate masuratorile de expunere. Unul dintre cei mai importanti este asezarea punctelor de monitorizare. care poate fi strict controlat doar prin studii epidemiologice.finaliz ar e a tr anspune r ii le gislative în do me niu instala tiilo r mar i de ar de re şi pro mo var e a le gislaţie i pr ivind stabilir e a plafo ane lo r naţio nale de e misie pe ntr u anumiţi po luanţi. sa sper am ca pr o gr amul de guve r nare .imple me ntar e a măsur ilo r pre văz ute în Pr o gr amul Naţio nal de R e ducer e a Emisiilo r pr o ve nite de la instalaţiile mar i de ar der e . In unele cazuri.dez vo ltar e a Siste mului N aţio nal de Mo nito r iz are a Calităţi i Ae r ului şi a Siste mului N aţio nal de Inve ntar ie r e a Emisiilo r de Po luanţi în Ae r .

496/02.96/62/CE privind evaluarea si managementul calitatii aerului si directivele fiice: • OUG nr.333/08.05.2004 HG nr.12.1999/30/CE privind valorile limita pentru dioxid de sulf.05.745/30.2002 OUG nr.04. 739/09. 773/04.2004 privind aprobarea OUG nr.publicat in Monitorul Oficial nr. • Legea nr.2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 389/03. 73/2000 privind Fondul pentru mediu . dioxidului de azot şi oxizilor de azot.05. 393/04.11. 765/21.publicat in Monitorul Oficial nr. plumbului.738/14.12.07. benzenului.publicat in Monitorul Oficial nr.2004 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia atmosferei . a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf. 694/03.publicat in Monitorul Oficial nr.2003 Legea nr.586/15.2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită.publicat in Monitorul Oficial nr. dioxid de azot si oxizi de azot.publicat in Monitorul Oficial nr.05. monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător .2000 privind protecţia atmosferei . 633/06.11.10.publicat in Monitorul Oficial nr.10. 476/27.2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România .2004 HG nr.06.2004 HG nr.publicat in Monitorul Oficial nr.2004 privind înfiinţarea şi organizarea Sistemului naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aerului .86/25.2001 Directiva 2000/69/CE privind valorile limita pentru benzen si monoxid de carbon in aerul inconjurator • Ordinul MAPM nr.2004 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul protecţiei atmosferei .10.243/28.731/14. 674/27.2004 HG nr.2004 • • • • • • Directiva 94/63/CE privind controlul emisiilor de compusi organici volatili (COV) rezultati din depozitarea benzinei si distributia sa de la terminale la statiile .592/25.86/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr.Directiva nr.2002 Directiva nr.06.2004 privind elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului .05.08.09.2002/3/CE privind poluarea aerului cu ozon • Ordinul MAPM nr.07.04. 243/2000 privind protecţia atmosferei . pulberilor în suspensie (PM 10 şi PM 2.2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. particule in suspensie si plumb in aerul atmosferic.655/20.543/07.2000 Directiva nr.73/2000 privind Fondul pentru mediu publicat in Monitorul Oficial nr.publicat in Monitorul Oficial nr.5 ).

publicat in Monitorul Oficial nr. provenite de la motoarele cu combustie interna instalate pe echipamente nerutiere • HG nr.2004 HG nr.01. 127/09.2004 Ordinul MIR 337/23.2004 Directiva nr. 442/18.publicat in Monitorul Oficial nr. 781 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind măsurarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea şi încărcarea/descărcarea benzinei la terminale . încărcarea.06. 93/12/CEE • • HG 689/05. 112/21.05.2004 privind furnizarea informaţiilor referitoare la consumul de carburant şi emisiile de CO 2 ale autoturismelor noi.98/70/EC privind calitatea benzinei si motorinei • HG nr.publicat in Monitorul Oficial nr.publicat in Monitorul Oficial nr.568/2001 din 14 iunie 2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea.99/32/CE privind reducerea continutului de sulf in combustibilii lichizi • HG nr.98/70/CE privind calitatea benzinei si motorinei.publicat in Monitorul Oficial nr.• • • HG nr.2001 Ordinul MAPM nr.02. 442/18.04.publicat in Monitorul Oficial nr.publicat in Monitorul Oficial nr. echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea.2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei .02. 1243/23.2002 Directiva nr. încărcarea.2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi .05. care amendeaza Directiva nr.01.142/06.99/94/CE privind furnizarea catre cumparatorii de autoturisme noi a informatiilor legate de economia de combustibil si emisiile de CO 2 • HG nr.2004 Directiva nr.2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei . reactualizate pentru perioada 2003-2008 . 293/05.03.97/68/CE privind armonizarea legislatiei Statelor Membre referitoare la masurile luate impotriva emisiilor de gaze si particule poluante.2003/17/CE de modificare a Directivei nr. destinate cumpărătorilor la comercializare .02.2005 privind aprobarea Strategiei de restructurare a industriei siderurgice din România şi a planurilor individuale de viabilitate ale companiilor siderurgice.2005 Directiva nr.07.1209/29.05. 348/29.2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a instalaţiilor. descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină .12. 55/13.689/05.05. descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină .343 /18.publicat in Monitorul Oficial nr.2003 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi . 10/10.2003 Directiva nr.10.

1979 • Legea nr.07. adoptată la Stockholm la 22 mai 2001 .publicat in Monitorul Oficial nr.2001 • Legea nr.09.2004 .06. în scopul protecţiei atmosferei publicat in Monitorul Oficial nr.2003 Convenţia de la Stockholm.2003 pentru ratificarea protocoalelor Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi. încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979.particule poluante provenite de la acestea. 470/01. 638/15. semnată la 22.05.271/23.11.2004 Convenţia de la Geneva. 809/02. adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 şi la Gothenburg la 1 decembrie 1999 .06.publicat in Monitorul Oficial nr.261/16. semnată la 13.07.2004 pentru ratificarea Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful