Unitatea de învăţământ:Colegiul Tehnic Matasari Profilul: Resurse naturale şi protecţia mediului Calificarea profesională: Tehnician ecolog şi protecţia

calităţii mediului Modulul 7: Conservarea biodiversităţii Nr. de ore/an: 66 Nr. ore /săptămână: 2 Clasa: a XI-a Profesor: Pistol Oana - Madalina Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: OM nr. 3423/18.03.2009 Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3172/30.01.2006

Avizat, Director

Avizat, Şef catedră

PLANIFICARE CALENDARISTICA AN ŞCOLAR: 2013-2014
Nr. crt 1 Unitatea de competenţă Monitorizează biodiversitatea locală şi zonală Competenţe Studierea conceptului de biodiversitate Compararea tipurilor de biodiversitate şi a caracteristicilor acestora Aplicarea metodelor de studiu a biodiversităţii Utilizarea determinatoarelor şi truselor de teren Executarea releveelor Prelucrarea datelor obţinute, în laborator Evidenţierea factorilor care produc modificări ale biodiversităţii Compararea influenţei diverşilor factori asupra gradientului de biodiversitate al diverselor zone Analizarea unor rezultate obţinute pe teren Executarea de reprezentări grafice Implementarea legislaţiei în vigoare referitor la conservarea biodiversităţii şi regimului ariilor şi zonelor protejate Studierea zonelor şi ariilor protejate la nivel local şi zonal Conţinuturi Tipuri de biodiversitate: genetică, specifică, a ecosistemelor, a peisajului Metode de studiu: indici de biodiversitate, releveuri, bioforme, geoelemente, indici autoecologici, abundenţă, frecvenţă Prelucrarea datelor: spectre ecologice Factori ce modifică biodiversitatea : factorul istoric, heterogenitatea mediului, competiţia, predatorismul, variabilitatea climatică, productivitatea Zone de studiu: ecosistem de câmpie, pădure, lac, râu Reprezentări grafice: histograme, reprezentări liniare, exponenţiale sau logaritmice Legislaţie: Legea nr. 137/1995, cap. III, secţiunea 4, Legea 106/1996, Legea 26/1996 Zone protejate: UICN, Parcul Naţional Retezat, Parcul Naţional Piatra Craiului, Rezervaţia Biosferei Delta Dunării Nr. ore Săptă mâna Obs.

2

2 Analizează factorii care conduc la modificarea biodiversităţii Protejează biodiversitatea la nivel local, zonal şi naţiona

3

4

Analizează modificarea biodiversităţii în cazul unor accidente ecologice

5

Promovează conceptul de conservare a biodiversităţii în concordanţă cu cel la nivel mondial

Cunoaşterea măsurilor de protecţie a biodiversităţii la nivel naţional Cunoaşterea rezervaţiilor şi ariilor protejate naţionale Evidenţierea cauzelor care au condus la accidentele ecologice Analizarea efectelor accidentelor ecologice asupra biodiversităţii Aplicarea măsurilor concrete necesare în vederea restabilirii biodiversităţii în zonele afectate de accidente ecologice Monitorizarea zonei în care s-a produs un accident ecologic Implementarea legislaţiei în vigoare referitor la conservarea biodiversităţii şi a regimului ariilor şi zonelor protejate Studierea zonelor şi ariilor protejate la nivel mondial Cunoaşterea măsurilor de protecţie a biodiversităţii la nivel mondial

Măsuri de protecţie: Interzicerea păşunării, oprirea defrişărilor, respectarea regimului de rezervaţie ştiinţifică şi arie strict protejată Cauze: alunecări de teren, erupţii vulcanice, taifunuri, cutremure, incendii, deversări de produse petroliere, tăieri neraţionale Efecte : modificarea habitatelor, distrugerea biodiversităţii Măsuri : reîmpăduriri, repopularea ariilor afectate cu speciile dispărute • Legislaţie: Convenţia de la Rio de Janeiro, Convenţia de la Kyoto, Convenţia de la Ramsar • Zone protejate: UICN, rezervaţii floristice, faunistice, peisagistice, geologice, mixte • Măsuri de protecţie: interzicerea păşunării, oprirea defrişărilor, respectarea regimului de rezervaţie ştiinţifică şi arie strict protejată