Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea Politehnica Bucureti Facultatea de Electronica, TC i TI Catedra de Geometrie Descriptiv i Grafic In inereasc !

nul universitar "#$#%"#$$

FI&! DI'CIP(I)EI
$* D!TE DE IDE)TIFIC!+E Titlul disciplinei: Grafic Inginereasc i Desen Tehnic Titular de disciplin: Conf. Dr. Ing. Ermina apu, Catedra Geometrie Descriptiv i Grafic Inginereasc, Facu tatea de Inginerie !erospa"ia Codul disciplinei: #$ F #% ! #&' Numr ore curs: &$ ore Numr ore aplicaii: &$ ore Numrul de puncte de credit / Numar ore studiu individual : %(C ) &h)sapt Semestrul: % Pachetul: aria curricu ar comun Precondiii: parcurgerea urmtoare or discip ine: * Geometrie p an i +n spa"iu . !,i it"i de operare pe ca cu ator "* ,BIECTI-E(E DI'CIP(I)EI - pentru curs: Domeniu +n care se p asea. discip ina este ce a pre ucrrii grafice manua e i computeri.ate, iar prin con"inutu su aceasta +i propune s pun a dispo.i"ia studen"i or o co ec"ie de metode i tehnici de conversie a informa"iei cu a/utoru creia acetia s poat: - s repre.inte diferite o,iecte geometrice0 - s rspund a urmtoare e +ntre,ri: ce informa"ie tre,uie e1tras dintr-o repre.entare grafic0 cum poate fi e1tras aceast informa"ie0 cum se repre.int aceasta0 cum poate fi uti i.at informa"ia pentru atingerea unui o,iectiv specificat. - asigurarea de a,i it"i de de.vo tare soft2are, fo osind diferite im,a/e, standarde i instrumente de proiectare0 - asigurarea ace ui ,aga/ de cunotin"e necesar pentru continuarea studii or prin programe e de masterat i doctorat0 - asigurarea capacit"i or i cunotin"e or necesare pentru activit"i de cercetare tiin"ific0 - pentru aplicaii: 3e.o varea ap ica"ii or simp e pentru +n"e egerea no"iuni or introduse +n curs i pentru crearea a,i it"ii de uti i.are a acestora a re.o varea pro, eme or practice. Cunoaterea i +nsuirea norme or, concepte or i a unor tehnici de repre.entare a desene or pentru domeniu ingineriei e ectronice. De.vo tarea deprinderi or de desenare asistat cu a/utoru tehnici or C!D 45rC!D6 i a programu ui 7!T8!9. .* C,/PETE)0E 'PECIFICE 1CT, CT", CT.2 Discip ina asigur viitoru ui inginer no"iuni e de ,a. a e pre ucrrii grafice a imagini or 4desen tehnic +n proiec"ie ortogona i +n perspectiv, fotografie6, precum i cunoaterea norme or europene I:5 pentru +n"e egerea egturii dintre e emente e matematice i teoria proiec"ii or, necesare formrii unei g;ndiri tehnice performante. Educa"ia +n repre.entarea grafic este mu tidiscip inar +n a,ordarea i con"inutu su i prin urmare, de"ine e emente ce sunt atractive i pentru a te discip ine.

&

3* C,)0I)UTU( TE/!TIC 1'4(!BU'2 a* Curs5 Capitolul


&

% < $ >

'

Con6inutul )r* ore )orme enerale de repre7entare rafic &.&. :isteme de proiec"ie % &.%. Definirea primitive or grafice, precum i a atri,ute or acestora &.<. Du, a i trip a proiec"ie ortogona a punctu ui i a dreptei /etode i principii de repre7entare i cotare 8n desen %.&. =ederi, sec"iuni, rupturi % %.%. Dispunerea proiec"ii or %.<. Cotarea +n desenu tehnic Tehnici C!D 45rC!D6 pentru conectarea componente or e ectronice. % Desenu schematic. (rincipii de ,a. +n rea i.area geometriei de ca, a/ imprimat % +epre7entarea i cotarea asam9lrilor >.&. !sam, ri nedemonta,i e prin ipire i +nc eiere % >.%. !sam, ri demonta,i e prin fi et. >.<. (rincipii e rea i.rii desenu ui de ansam, u Grafic 8n /!T(!B ?.&. Definirea i caracteri.area im,a/u ui 7!T8!9 % ?.%. 8ansarea +n e1ecu"ie. ?.<. Ferestre de ucru: fereastra de comen.i, fereastra de repre.entri grafice. ?.$. (rsirea sesiunii de ucru. Controlul caracteristicilor rafice 8n /!T(!B '.&. :ta,i irea propriet"i or o,iecte or. '.%. !ctua i.area i tergerea o,iecte or. % '.<. Contro u cu ori or. '.$. 7icarea i anima"ia imagini or. '.>. @nregistrarea repre.entri or grafice Total5 $3 ore )r* ore %
% % % % % % % $3 ore

9* Laborator
& % < $ $ > ? '

Con6inutul la9oratorului 3epre.entarea +n epur a punctu ui i a dreptei


Determinarea i repre.entarea corpuri or geometrice definite prin dou proiec"ii ortogona e 3epre.entarea i cotarea unei piese cu un p an de sec"iune 4suport de contactor6 3epre.entarea unei scheme e ectrice +n 5rC!D 3epre.entarea montrii tran.istoru ui de medie sau mare putere pe radiator 3epre.entri grafice e ementare 4histograme, grafice cu ,are, +n coordonate ogaritmice, po are etc.6 !p ica"ii +n teoria cur,e or i suprafe"e or @ncheierea situa"iei Total5

:* E-!(U!+E! %

a) !ctivit"i e eva uate i ponderea fiecreia : &. aprecierea activit"ii a a,orator: ?#A0 %. teme de cas: &#A <. a te verificri +n cursu semestru ui: &#A0 $. verificare fina : %#A b) Cerin"e e minima e pentru promovare: * o,"inerea a >#A din puncta/u activit"i or a& B a% B a<0 * o,"inerea a >#A din puncta/u verificrii fina e c) Ca cu u notei fina e: >#->$ puncte-nota >0 >>-?$- puncte-nota ?0 ?>-'$- puncte-nota '0 '>- C$puncte-nota C0 C>-D$ puncte-nota D0 D>- &##- puncte-nota &# ;* +EPE+E /ET,D,(,GICE (3E8EGE3I: - a ta, 0 - retroproiector0 - ca cu ator.
(8!TF537E DE 8!953!T53

<* BIB(I,G+!FI! &. apu, E., E FGrafic In inereasc !i "esen Tehnic#, Editura Cava ioti, 9ucureti %##D. %. apu, E., E $ %anual de rafic informati&at '( Editura 93EG, 9ucureti %##$. <. apu, E., ) H Tehnici de desenare ) *rC+"I, Editura 93EG, 9ucureti %##>. $. apu, E., - J"esen tehnic) ,ndrumar pentru aplicaii de laborator I, Editura 93EG, 9ucureti %##$. &EF DE C!TED+= Prof* Dr* In * Ionel 'imion TITU(!+ DE DI'CIP(I)= Conf*Dr*In * Ermina 0apu

<