Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA ,,DUNAREA DE JOS GALATI FACULTATEA DE STIINTE SI MEDIU SPECIALIZAREA MONITORIZAREA SI MANAGEMENTUL MEDIULUI

Evaluarea fact r!l r "e r!#c "e $e"!u %!la&ul "e $e"!u

MASTERAND' CARAGAA GEORGE

Cu(r!&#

Introducere Capitolul 1.
Dispoziii generale

Capitolul 2.
Stabilirea domeniului bilanurilor de mediu solicitate n procedura de autorizare

Capitolul 3.
Bilanul de mediu nivel 0 pentru procedura de autorizare

Capitolul .
Bilanul de mediu nivel I

Capitolul !.
Bilanul de mediu nivel II

Capitolul ".
#valuarea riscului

Capitolul $.
Bilanuri de mediu n procesul de privatizare

Capitolul %.
Dispoziii &inale

Bibliogra&ie

I&tr "ucere

ORDIN Nr) *+, "!& -* #e(te$.r!e *//0 (e&tru a(r .area Pr ce"ur!! "e real!1are a .!la&2ur!l r "e $e"!u)

'inistrul apelor( p)durilor *i proteciei mediului( n temeiul art. +( art. 10 alin. ( art. 1 i art. " lit. d, din -egea proteciei mediului nr.13$.1++!( n baza /ot)r0rii 1uvernului nr. !$.1++ 2, privind organizarea *i &uncionarea 'inisterului 3pelor( 4)durilor *i 4roteciei 'ediului( cu modi&ic)rile ulterioare( n baza 5rdinului ministrului apelor( p)durilor *i proteciei mediului nr.12!.1++"( seciunea ! pct. !. . !.! *i !." *i seciunea % pct. %.1. *i %.2.( emite urm)torul ordin6 1. Se aprob) 4rocedura de realizare a bilanurilor de mediu( care &ace parte integrant) din prezentul ordin. 3ne7ele la procedur) &ac parte integrant) din aceasta. 2. Se abrog) ane7a nr. 10 la 5rdinul ministrului apelor( p)durilor *i proteciei mediului nr. 12!.1++" *i oricare alte prevederi contrare din ordinele anterioare ale ministrului apelor( p)durilor *i proteciei mediului. 3. Direcia strategii *i reglement)ri pentru protecia mediului r)spunde de instruirea periodic) *i n mod unitar a personalului din cadrul unit)ilor teritoriale care *i des&)*oar) activitatea n domeniul emiterii actelor de reglementare. . 4rezentul ordin intr) n vigoare la data public)rii lui n 'onitorul 5&icial al8om0niei.

Pr ce"ura "e real!1are a .!la&2ur!l r "e $e"!u


Ca() * D!#( 1!2!! 3e&erale ART) * 4rezenta reglementare detaliaz) procedura de realizare( tipurile( domeniile *i coninutul bilanurilor de mediu cerute n procesul de autorizare( precum *i la sc9imbarea proprietarului( destinaiei sau la ncetarea activit)ilor economice *i sociale cu impact asupra mediului ncon:ur)tor( con&orm prevederilor art. 10 *i 1 din -egea proteciei mediului nr. 13$.1++!( *i ale art. "! din -egea privatiz)rii societ)ilor comerciale nr. !%.1++1( cu modi&ic)rile *i complet)rile ulterioare.

ART) ;n sensul prezentului ordin( termenii *i e7presiile &olosite au urm)torul neles6 < 3mplasament < loc( activitate sau obiectiv supuse prevederilor art. % < 1 din -egea nr. 13$.1++! sau ale celor din cap. I= din -egea nr. !%.1++1( cu modi&ic)rile *i complet)rile ulterioare. < 3utoritatea de mediu competent) < autoritatea central) sau local) de protecie a mediului care &uncioneaz) n concordan) cu legislaia n vigoare ce reglementeaz) protecia mediului. < Bilan de mediu nivel 0 < &i*) de veri&icare conin0nd elemente caracteristice activit)ii *i care permite autorit)ii de mediu competente s) identi&ice *i s) stabileasc) necesitatea e&ectu)rii unui bilan de mediu nivel I sau nivel II sau a unei evalu)ri a riscului( nainte de autorizarea de mediu sau de privatizarea societ)ii comerciale. < Bilan de mediu nivel I < studiu de mediu const0nd din culegere de date *i documentare >&)r) prelevare de probe *i &)r) analize de laborator privind &actorii de mediu,( care include toate elementele analizei te9nice a aspectelor de mediu pentru luarea unei decizii privind dimensionarea impactului de mediu potenial sau e&ectiv de pe un amplasament. < Bilan de mediu nivel II < investigaii asupra unui amplasament( e&ectuate n cadrul unui bilan de mediu( pentru a cuanti&ica dimensiunea polu)rii prin prelev)ri de probe *i analize &izice( c9imice sau biologice ale &actorilor de mediu. #7ecutant de bilan de mediu < unitate specializat)( persoan) &izic) sau :uridic)( atestat) con&orm prevederilor art. 12 din -egea nr. 13$.1++! *i altor prevederi legale( emise n baza acesteia. < #valuare a riscului < analiza probabilit)ii *i gravit)ii principalelor componente ale unui impact de mediu. < Impact de mediu < modi&icarea negativ) considerabil) a caracteristicilor &izice( c9imice sau structurale ale componentelor mediului natural? diminuarea diversit)ii biologice? modi&icarea negativ) considerabil) a productivit)ii ecosistemelor naturale *i antropizate? deteriorarea ec9ilibrului ecologic( reducerea considerabil) a calit)ii vieii sau deteriorarea structurilor antropizate( cauzat) n principal de poluarea apelor( a aerului *i a solului? suprae7ploatarea resurselor naturale( gestionarea( &olosirea sau plani&icarea teritorial) necorespunz)toare a acestora. @n ast&el de impact poate s) apar) n prezent sau s) aib) o probabilitate ridicat) de mani&estare n viitor( inacceptabil) de autorit)ile de mediu competente. < Impact potenial de mediu < impactul generat de un amplasament( dac) e7ist) probabilitatea ca un bilan de mediu nivel I s) arate c) amplasamentul prezint) un impact de mediu. < 5biective de mediu minim acceptate < set de obiective stabilite de autoritatea de mediu competent)( n baza unui bilan de mediu realizat n procesul de privatizare anterior &ormul)rii o&ertei de v0nzare? acestea cuprind obiectivele calitative *i cantitative minime de mediu *i durata ma7im) admisibil) pentru con&ormare cu cerinele de mediu( precum *i cu orice alte cerine ce pot &i identi&icate de autoritatea de mediu competent). < 4oluare < concentraii de poluani n mediu ce dep)*esc valorile naturale. < 4oluare potenial semni&icativ) < concentraii de poluani n mediu ce dep)*esc pragurile de alert) prev)zute n reglement)rile privind evaluarea polu)rii mediului. 3ceste valori de&inesc pragul polu)rii la care autorit)ile competente consider) c) un amplasament poate avea un impact asupra mediului *i stabilesc necesitatea unor studii suplimentare. < 4oluare semni&icativ) < concentraii de poluani n mediu ce dep)*esc pragurile de intervenie prev)zute n reglement)rile privind evaluarea polu)rii mediului. < 4rogram pentru con&ormare < plan de m)suri propus de titularul activit)ii( cuprinz0nd

etape care trebuie parcurse n intervale de timp precizate prin prevederile autorizaiei de mediu de c)tre autoritatea competent)( n scopul respect)rii reglement)rilor privind protecia mediului. < Aip de bilan de mediu < variant) de bilan de mediu( reprezentat) de unul dintre nivelurile 0( I sau II de&inite n prezentul ordin. <Aitular < >al amplasamentului.activit)ii, < persoan) &izic) sau :uridic) care propune( deine *i.sau gospod)re*te o activitate economic) sau social). ART) 4 ;n con&ormitate cu prevederile -egii nr. 13$.1++!6 a, bilanurile de mediu nivel I sau II *i evalu)rile de risc( inclusiv c0nd sunt e7ecutate ca p)ri din evaluarea impactului asupra mediului vor &i e7ecutate doar de unit)i specializate( persoane &izice *i :uridice( atestate con&orm prevederilor art. 12 din -egea nr. 13$.1++! *i altor reglement)ri relevante n acest domeniu? b, analizele de probe prelevate pentru e7ecutarea bilanurilor de mediu vor &i e&ectuate numai de laboratoare specializate( care utilizeaz) aparatur) adecvat) *i metodologii n con&ormitate cu normele *i reglement)rile n vigoare. ART) , 8)spunderea pentru concluziile *i in&ormaiile prezentate ntr<un bilan de mediu sau de evaluare a riscului va &i asumat) dup) cum urmeaz)6 a, r)spunderea pentru acurateea *i corectitudinea unui bilan de mediu >nivel 0( I sau II, sau a unei evalu)ri a riscului revine autorului? b, titularul r)spunde pentru e7actitatea datelor pe care le &urnizeaz) pentru e7ecutarea bilanului de mediu sau a evalu)rii riscului? c, r)spunderea pentru precizia rezultatelor privind concentraiile de poluani n probele de mediu analizate revine p)rii care preleveaz) probele *i laboratorului care e&ectueaz) analizele. ART) 5 5bligaiile legate de e7pedierea *i evidena documentelor privind bilanul de mediu *i evaluarea riscului sunt urm)toarele6 a, documentele emise n temeiul prezentului ordin vor &i e7pediate cu con&irmare de primire prin po*t) sau prin curier( p)str0ndu<se dovada e7pedierii? b, autoritatea de mediu competent) va nregistra primirea tuturor documentelor elaborate n temeiul prezentului ordin ntr<un sistem de eviden) a bilanurilor de mediu. Ca() Sta.!l!rea " $e&!ulu! .!la&2ur!l r "e $e"!u # l!c!tate 6& (r ce"ura "e aut r!1are ART) 7 -a stabilirea domeniului bilanurilor de mediu( ce urmeaz) a &i e&ectuate( se vor avea n vedere urm)toarele6 a, cele trei tipuri de bilanuri de mediu >nivel 0( I *i II, nu se e7clud reciproc *i pot &i e&ectuate consecutiv sau concomitent( con&orm prevederilor prezentului ordin? b, c0nd prevederile -egii nr. 13$.1++! impun solicitarea unui bilan de mediu( iar autoritatea de mediu competent) consider) puin probabil) e7istena unui impact de mediu al amplasamentului( se va solicita e&ectuarea unui bilan de mediu nivel 0? c, dac) un bilan de mediu nivel 0 con&irm) c) nu e7ist) nici un impact de mediu de la

amplasament( nu se va solicita e&ectuarea unui alt nivel >nivel I sau II, de bilan de mediu sau a unei evalu)ri a riscului pe acest amplasament? d, dac) bilanul de mediu nivel 0 relev) e7istena unui impact potenial de mediu pe amplasament( autoritatea de mediu competent) trebuie s) solicite continuarea evalu)rii prin e&ectuarea cel puin a bilanului de mediu nivel I? e, dac) autoritatea de mediu competent) consider) c) un bilan de mediu nivel I prezint) in&ormaii insu&iciente pentru a cuanti&ica impactul de mediu sau dac) la analiza unei solicit)ri de autorizare se consider) c) un amplasament are un impact potenial de mediu( autoritatea de mediu competent) trebuie s) solicite e&ectuarea bilanului de mediu nivel II. ;n situaiile c0nd aceast) decizie a &ost luat) nainte de e7ecutarea nivelului I al bilanului de mediu( trebuie e7ecutate at0t bilanul de mediu nivel I( c0t *i bilanul de mediu nivel II? &, la constatarea polu)rii provenite de la un amplasament *i caracterizat) prin dep)*irea unuia sau mai multor praguri de intervenie prev)zute n reglement)rile privind evaluarea polu)rii mediului( autoritatea de mediu competent) trebuie s) solicite e7ecutarea unei evalu)ri a riscului. #valuarea riscului se bazeaz) pe gradul de poluare m)surat pe amplasament *i va cuanti&ica semni&icaia acestuia relativ) la impactul asupra mediului? g, rezultatele analizelor obinute se vor compara cu prevederile reglement)rilor *i normelor relevante? n lipsa unor ast&el de reglement)ri sau norme( se vor &olosi spre comparare normele sau instruciunile internaionale corespunz)toare( opiunea &olosit) urm0nd a &i :usti&icat) de e7ecutantul bilanului de mediu? 9, o dat) cu cererea de autorizare( titularul unui amplasament poate nainta autorit)ii de mediu competente orice nivel de bilan de mediu( dac) consider) necesar. ;n urma analizei documentelor prezentate( autoritatea de mediu competent) poate stabili necesitatea unui nivel adiional de bilan de mediu( n con&ormitate cu prevederile prezentului ordin. Ca() 4 %!la&2ul "e $e"!u &!vel 8 (e&tru (r ce"ura "e aut r!1are ART) 0 Bilanul de mediu nivel 0 reprezint) cerina minim) pentru situaiile n care prin lege este prev)zut) necesitatea prezent)rii unui bilan de mediu? acesta va &i naintat autorit)ii de mediu competente. ART) + 8ealizarea bilanului de mediu nivel 0 va avea n vedere urm)toarele6 a, un bilan de mediu nivel 0 trebuie s) corespund) ca &orm) *i coninut ane7ei 3.1( iar in&ormaiile prezentate vor &i susinute cu documente? b, autorul bilanului de mediu nivel 0 trebuie s) constate starea amplasamentului *i a mpre:urimilor lui *i s) prezinte( la cererea autorit)ilor de mediu competente( dovezi &otogra&ice privind constat)rile menionate? c, bilanul de mediu nivel 0 trebuie s) analizeze at0t &olosina actual)( c0t *i &olosina trecut) a terenurilor din zona amplasamentului. ART) / 4rocesul de analizare a bilanului de mediu nivel 0 implic) urm)toarele aspecte6 a, autoritatea de mediu competent) va e7ecuta o analiz) preliminar) a bilanului de mediu nivel 0 *i se va asigura c) s<au completat corespunz)tor toate punctele. C0nd nu este satis&)cut) aceast) condiie( bilanul de mediu nivel 0 va &i respins( iar respingerea( nsoit) de motivaia acesteia( va &i comunicat) n scris titularului?

b, dac) un bilan de mediu nivel 0 este acceptat la analiza preliminar)( autoritatea de mediu competent) va analiza dac) materialul &urnizat include su&iciente in&ormaii pentru a con&irma absena impactului de mediu de pe amplasament. Dac) bilanul de mediu nivel 0 este satis&)c)tor *i autoritatea de mediu competent) nu consider) necesar) continuarea evalu)rii impactului cu un bilan de mediu nivel I sau II sau cu o evaluare a riscului( se va considera satis&)cut) cerina pentru un bilan de mediu. C0nd bilanul de mediu nivel 0 a &ost e7ecutat n cadrul procesului de privatizare( vor &i aplicate cerinele speci&icate la cap. BII? c, dac) bilanul de mediu nivel 0 arat) c) un amplasament are un impact potenial de mediu( autoritatea de mediu competent) trebuie s) solicite titularului prezentarea unui bilan de mediu nivel I sau nivel I *i II( n vederea continu)rii evalu)rii. Ca() , %!la&2ul "e $e"!u &!vel I ART) *8 Bilanul de mediu nivel I trebuie solicitat de autoritatea de mediu competent) n condiiile prev)zute la art. 10 alin. sau la art. 1 din -egea nr. 13$.1++!( dac) un amplasament are un impact potenial. Civelul I al bilanului de mediu poate &ace e7cepie de la aceste cerine atunci c0nd este cerut n procesul de privatizare? n aceste situaii se vor aplica prevederile cap. BII din prezentul ordin. ART) ** Bilanul de mediu nivel I trebuie s) includ) o analiz) te9nic) a impactului de mediu( dup) cum se precizeaz) n ane7a 3.2. 8aportul bilanului de mediu nivel I va respecta &ormatul din ane7a 3.2.1 *i va speci&ica toate sursele de in&ormaii &olosite. ART) *4rezentarea *i analizarea bilanurilor de mediu nivel I vor respecta prevederile descrise n continuare6 a, bilanul de mediu nivel I se nainteaz) autorit)ii de mediu competente( de c)tre titular( con&orm procedurii prezentate la art. ! lit. a, din prezentul ordin? b, procesul de analizare a bilanurilor de mediu nivel I se e&ectueaz) de c)tre autoritatea de mediu competent) care va &ace evaluarea te9nic) pentru a se asigura c) toate aspectele au &ost tratate ntr<o manier) satis&)c)toare. C0nd nu se constat) acest lucru( bilanul de mediu nivel I se respinge( iar respingerea( nsoit) de motivaia acesteia( va &i comunicat) n scris titularului? c, c0nd ntr<un bilan de mediu nivel I se prezint) dovada unei polu)ri potenial semni&icative( autoritatea de mediu competent) trebuie s) cear) e7ecutarea unui bilan de mediu nivel II *i.sau a unei evalu)ri a riscului( con&orm cap. B *i( respectiv( BI ? aceast) decizie a autorit)ii de mediu competente va &i comunicat) n scris titularului. 4oate &ace e7cepie de la aceste cerine bilanul de mediu nivel I cerut n procesul de privatizare? n aceste situaii se vor aplica prevederile cap. BII din prezentul ordin? d, dac) bilanul de mediu nivel I este satis&)c)tor *i autoritatea de mediu competent) nu consider) necesar un bilan de mediu nivel II sau o evaluare a riscului( se va considera satis&)cut) cerina pentru un bilan de mediu.

Ca() 5 %!la&2ul "e $e"!u &!vel II ART) *4 3nga:area bilanului de mediu nivel II se &ace n oricare dintre urm)toarele situaii6 a, dac) un bilan de mediu nivel I relev) o poluare potenial semni&icativ) a unui amplasament( autorit)ile de mediu competente trebuie s) solicite e7ecutarea unui bilan de mediu nivel II? &ace e7cepie de la aceste cerine bilanul de mediu nivel II cerut n procesul de privatizare? n aceste situaii se vor aplica prevederile cap. BII din prezentul ordin? b, bilanul de mediu nivel II se poate e7ecuta n acela*i timp cu bilanul de mediu nivel I( dac) autoritatea de mediu competent) stabile*te de la nceput c) un amplasament prezint) o poluare potenial semni&icativ). ART) *, 8ealizarea bilanului de mediu nivel II se &ace prin6 a, prelevarea *i analizarea probelor necesare n bilanurile de mediu nivel II( care trebuie s) respecte prevederile din ane7a 3.3 re&eritoare la procedurile de prelevare de probe pentru di&erii &actori de mediu *i la laboratoarele de specialitate pentru analiza probelor? b, compararea rezultatelor analizelor probelor prelevate n cadrul bilanului de mediu nivel II cu prevederile reglement)rilor privind evaluarea polu)rii mediului *i prezentarea acestor comparaii n raportul bilanului de mediu nivel II? c, &urnizarea recomand)rilor privind oportunitatea unei evalu)ri a riscului( con&orm prevederilor cap. BI( dac) aceast) evaluare nu a &ost de:a solicitat) de autoritatea de mediu competent). ART) *5 4rezentarea *i analizarea bilanurilor de mediu nivel II vor respecta prevederile descrise n continuare6 a, titularul va nainta autorit)ii de mediu competente( con&orm prevederilor art. ! lit. a, din prezenta procedur)( raportul la bilanul de mediu nivel II( care va respecta &ormatul din ane7a 3.3 seciunea *i va speci&ica toate sursele de in&ormaii &olosite? b, procesul de analizare a bilanului de mediu nivel II se realizeaz) de c)tre autoritatea de mediu competent)( care va &ace evaluarea te9nic) pentru a se asigura c) lucrarea e&ectuat) este con&orm) prevederilor din ane7a 3.3 re&eritoare la prelevarea *i analizarea probelor. C0nd nu este satis&)cut) aceast) condiie( bilanul de mediu nivel II va &i respins( iar respingerea( nsoit) de motivaia acesteia( va &i comunicat) n scris titularului? c, dac) bilanul de mediu nivel II relev) o poluare semni&icativ)( autoritatea de mediu competent) trebuie s) solicite e7ecutarea unei evalu)ri a riscului( con&orm prevederilor cap. BI. 3utoritatea de mediu competent) va in&orma n scris titularul atunci c0nd se consider) necesar) e&ectuarea evalu)rii riscului. C0nd bilanul de mediu nivel II a &ost e7ecutat n cadrul procesului de privatizare( vor &i aplicate cerinele speci&icate la cap.BII? d, c0nd un bilan de mediu nivel II este satis&)c)tor *i autoritatea de mediu competent) nu solicit) o evaluare a riscului( se va considera satis&)cut) cerina pentru un bilan de mediu. C0nd bilanul de mediu nivel II a &ost e7ecutat n cadrul procesului de privatizare( vor &i aplicate cerinele speci&icate la cap. BII.

Ca() 7 Evaluarea r!#culu! ART) *7 3nga:area evalu)rii riscului se &ace n urm)toarele condiii6 a, evaluarea riscului va &i solicitat) de c)tre autoritatea de mediu competent) atunci c0nd s<a dovedit c) e7ist) o poluare semni&icativ) pe un amplasament? b, c0nd este necesar) o evaluare a riscului( autoritatea de mediu competent) va in&orma n scris titularul asupra acestei necesit)i *i va stabili domeniul speci&ic *i detaliile evalu)rii riscului. ART) *0 8ealizarea evalu)rii riscului trebuie s) satis&ac) urm)toarele condiii6 a, evaluarea riscului va implica cuanti&icarea riscului de impact de mediu ap)rut ca urmare a polu)rii identi&icate pe un amplasament? instruciunile privind evaluarea riscului sunt prezentate n ane7a 3. ? b, autoritatea de mediu competent) poate solicita prelev)ri de probe *i analize suplimentare ale &actorilor de mediu n timpul unei evalu)ri a riscului? acestea pot s) se re&ere la amplasamentul supus bilanului de mediu( dar se pot e7tinde *i la alte zone( dac) acestea ar putea &i supuse impactului de mediu al acestui amplasament? c, orice prelevare de probe sau analize de laborator e&ectuate n cadrul unei evalu)ri a riscului trebuie s) respecte prevederile din ane7a 3.3. ART) *+ 4rezentarea *i analizarea evalu)rii riscului vor respecta prevederile descrise n continuare6 a, titularul va transmite autorit)ii de mediu competente evaluarea riscului( con&orm art. ! lit. a, din prezentul ordin? b, procesul analiz)rii evalu)rii riscului se realizeaz) de c)tre autoritatea de mediu competent)( care va &ace analiza te9nic) pentru a se asigura c) lucrarea e&ectuat) s<a con&ormat prevederilor re&eritoare la prelev)ri de probe *i analize din ane7a 3.3 *i metodologia general) din ane7a 3. ale acestui ordin ? n caz de necon&ormare( evaluarea riscului va &i respins)( iar respingerea( nsoit) de motivaia acesteia( va &i comunicat) n scris titularului? c, dac) autoritatea de mediu competent) consider) evaluarea riscului ca &iind satis&)c)toare *i identi&ic0nd adecvat riscurile datorate impactului de mediu al amplasamentului( se va considera satis&)cut) cerina pentru bilanul de mediu. C0nd evaluarea riscului a &ost e7ecutat) n cadrul procesului de privatizare( vor &i aplicate cerinele speci&icate n cap. BII. ART) */ C0nd rezultatele evalu)rii riscului arat) c) un amplasament( a c)rui poluare este semni&icativ)( e7ercit) un impact de mediu negativ *i acesta este considerat inacceptabil de c)tre autoritatea de mediu competent)( se va solicita remedierea. 3ceast) remediere trebuie s) &ie n con&ormitate cu instruciunile emise de autoritatea central) de mediu.

Ca() 0 %!la&2ur! "e $e"!u 6& (r ce#ul "e (r!vat!1are ART) -8 B0nzarea activelor( aciunilor *i a p)rilor sociale n cadrul procesului de privatizare poate s) &ie nsoit) de necesitatea unui bilan de mediu. Condiiile de declan*are a bilanului de mediu n procesul de privatizare sunt descrise n Cormele metodologice privind procedurile de privatizare *i condiiile de organizare *i des&)*urare a v0nz)rilor de aciuni( p)ri sociale *i active( emise n aplicarea -egii nr. !%.1++1( cu modi&ic)rile *i complet)rile ulterioare. ART) -* Bilanul de mediu nivel 0 pentru privatizare este prezentat n ane7ele 3.!.1 *i 3.!.2 ale prezentei proceduri. 3ne7a 3.!.1 va &i completat) de c)tre societatea comercial) ale c)rei aciuni.p)ri sociale sau active sunt supuse v0nz)rii *i naintate autorit)ii de mediu competente. 4e baza datelor din ane7a 3.!.1( precum *i a in&ormaiilor proprii( autoritatea de mediu competent) va completa ane7a 3.!.2 *i o va nainta( mpreun) cu ane7a 3.!.1 ( Dondului 4ropriet)ii de Stat( n con&ormitate cu procedura descris) n titlul B al Cormelor metodologice privind procedurile de privatizare *i condiiile de organizare *i des&)*urare a v0nz)rilor de aciuni( p)ri sociale *i active( emise n aplicarea -egii nr. !%.1++1( cu modi&ic)rile *i complet)rile ulterioare. ART) -Ca *i pentru autorizarea activit)ilor( bilanurile de mediu nivel I *i II( realizate n cadrul procesului de privatizare( vor acoperi acele aspecte enunate n ane7ele 3.2 *i 3.3( dup) caz( ale prezentei proceduri. Bilanurile de mediu vor identi&ica r)spunderile legate de impactul asupra mediului *i de procesul de autorizare de mediu( care vor &i menionate separat ca obligaii de mediu de tip 3 *i ca obligaii de mediu de tip B( con&orm de&iniiilor din /ot)r0rea 1uvernului nr. !$.1++$. ART) -4 4entru r)spunderile incluse ca obligaii de mediu tip 3( raportul la bilanul de mediu va propune Eobiective de mediu minim acceptateE. Coninutul Eobiectivelor de mediu minim acceptateE se va con&orma normelor re&eritoare la acestea( emise de c)tre 'inisterul 3pelor( 4)durilor *i 4roteciei 'ediului *i 3genia Caional) pentru 4rivatizare. ART) -, 4entru r)spunderile incluse ca obligaii de mediu tip B( raportul la bilanul de mediu va conine6 a, lista obligaiilor de mediu tip B( n con&ormitate cu ane7a nr. 31 din Cormele metodologice privind procedurile de privatizare *i condiiile de organizare *i des&)*urare a v0nz)rilor de aciuni( p)ri sociale *i active( emise n aplicarea -egii nr. !%.1++1( cu modi&ic)rile *i complet)rile ulterioare? b, c0nd este necesar( propuneri de metode ce pot &i &olosite pentru identi&icarea *i cuanti&icarea r)spunderilor actuale legate de con&ormarea de mediu pentru activul *i.sau activit)ile supuse bilanului de mediu? c, descrierea evenimentelor sau a situaiilor care ar declan*a obligaiile de mediu tip B.

Ca() + D!#( 1!2!! f!&ale ART) -5 Seciunea +.2 a 4rocedurii de reglementare a activit)ilor economice *i sociale cu impact asupra mediului( aprobat) prin 5rdinul ministrului apelor( p)durilor *i proteciei mediului nr. 12!.1++"( se nlocuie*te cu6 E+.2 Studiile de impact( bilanurile de mediu nivel I *i nivel II *i evalu)rile riscului vor &i e7ecutate numai de unit)i specializate( persoane &izice sau :uridice atestate n con&ormitate cu prevederile art. 12 din -egea nr. 13$.1++! *i ale altor reglement)ri emise n acest domeniu n baza legiiE. ART) -7 3utoritatea central) de mediu va emite( n termen de 30 de zile de la intrarea n vigoare a prezentului ordin( reglement)rile privind evaluarea polu)rii mediului.

%!.l! 3raf!e
< 9tt('::;;;)$$e"!u)r :(r tect!a<$e"!ulu!:le3!#lat!e < Agenia Naional pentru Protecia Mediului Mure < http://apmms.anpm.ro/