C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU DISCIPLINA BIOLOGIE BACALAUREAT 2011

Pagina 1 din 8

d) în funcţie de filieră. evidenţiind unitatea şi diversitatea lumii vii. animale şi om.           BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ Ierarhizarea unităţilor sistematice ale lumii vii. evoluţia de la simplu la complex. unitatea organism-mediu. COMPETENŢE DE EVALUAT B1. concepte. Identificarea şi interpretarea variaţiilor cantitative şi calitative ale unor funcţii fundamentale ale organismelor.realizarea.. Descrierea particularităţilor structurale şi funcţionale ale celulelor. aprecierea şi interpretarea unor efecte ale variaţiilor condiţiilor de mediu asupra eredităţii. a unor boli care afectează organe. utilizând termeni specifici. II. procese biologice. unitate-diversitate. utilizând limbajul ştiinţific adecvat. sisteme de organe. . a unor date. funcţii ale organismelor. legi biologice etc. descrierea principalelor caracteristici structurale ale materialului genetic.explicarea consecinţelor propriului comportament asupra sănătăţii organismului. ţesuturilor. dovedirea înţelegerii unor termeni.Anexa nr.. procese. evoluţia lumii vii etc. . a unor fenomene. Reprezentarea schematică a unor structuri. imaginarea unor situaţii . explicarea structurii şi funcţiilor materialului genetic. Explicarea unor adaptări structurale şi funcţionale ale organismelor la variaţiile de mediu. scheme etc.proiectarea etapelor unor activităţi experimentale cu scop de investigare. sisteme de organe etc. . biologia are statutul de disciplină opţională. utilizând terminologia ştiinţifică adecvată. Caracterizarea unor taxoni. Aplicarea cunoştinţelor de biologie în: .. fiind susţinută la proba E. interpretarea unor rezultate. . . organelor.prevenirea efectelor factorilor cu potenţial mutagen asupra organismului uman. . verificare certificare etc. pe baza conceptelor biologice fundamentale. a funcţiilor organismelor. sistemelor de organe la plante. 2 la OMECTS nr. Argumentarea propriilor observaţii. evidenţiind evoluţia de la simplu la complex. 2010 PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA BIOLOGIE I. deosebiri). profil şi specializare. Explicarea unor procese şi fenomene biologice şi a interrelaţiilor dintre ele. a mecanismelor unor procese biologice etc.prevenirea unor boli care afectează organe.rezolvarea unor probleme. 4800/31.problemă şi rezolvarea lor. legi şi principii specifice ştiinţelor biologice. Recunoaşterea. concluzii pe baza conceptelor biologice fundamentale: unitatea structură-funcţie. Pagina 2 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011  . Compararea modurilor de realizare a funcţiilor fundamentale ale organismelor (asemănări. situaţii-problemă date etc.elaborarea unui text coerent după un algoritm dat. afirmaţii.alcătuirea unor probleme şi rezolvarea lor.explicarea efectelor factorilor cu potenţial mutagen asupra organismului uman. ale materialului genetic. structuri. STATUTUL DISCIPLINEI În cadrul examenului de bacalaureat 2011. . definirea. . investigaţii. Proba de examen este scrisă.VIII.

Identificarea principalelor componente structurale ale sistemelor de organe la om. utilizând termeni specifici. BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ . Identificarea şi interpretarea variaţiilor cantitative şi calitative ale unor funcţii fundamentale ale organismului uman. concluzii pe baza conceptelor biologice fundamentale: unitatea structură-funcţie. definirea. ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ. verificare. .VIII. Descrierea particularităţilor funcţionale ale sistemelor de organe la om. procese. utilizând terminologia ştiinţifică adecvată.elaborarea unui text coerent după un algoritm dat. Aplicarea cunoştinţelor de biologie în: . investigaţii. Compararea funcţiilor fundamentale şi evidenţierea interdependenţei lor pentru menţinerea integralităţii organismului uman.. situaţii-problemă date etc. GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ             Recunoaşterea. unitate-diversitate. afirmaţii. CONŢINUTURI Proba scrisă la biologie pentru care elevul poate opta. descrierea principalelor caracteristici structurale ale materialului genetic. prevenirea efectelor factorilor cu potenţial mutagen asupra organismului uman. GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ clasele a XI-a şi a XII-a. B2.recunoaşterea. ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ.  III.rezolvarea unor probleme. . imaginarea unor situaţii . a impactului antropic asupra ecosistemelor naturale. concepte. unitatea organism-mediu. Pagina 3 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 . Explicarea structurii şi funcţiilor materialului genetic.. . Explicarea unor adaptări funcţionale ale organismului uman la variaţiile mediului (stimuli interni. Argumentarea propriilor observaţii. profilul şi specializarea urmate. Identificarea şi interpretarea unor relaţii interspecifice în ecosistemele antropizate.Anexa nr. 2010 B2. 4800/31.explicarea. dacă biologia a fost studiată în clasele de liceu cuprinse în varianta aleasă: B1. în conformitate cu filiera. .clasele a IX-a şi a X-a.explicarea consecinţelor propriului comportament asupra sănătăţii organismului. a unor date. stimuli externi).. se poate susţine în una dintre cele două variante. Descrierea particularităţilor biotopului şi ale biocenozei. Caracterizarea unor fenomene. . dovedirea înţelegerii unor termeni. sisteme de organe etc. interpretarea unor rezultate. . certificare etc. evoluţia de la simplu la complex. prevenirea unor boli care afectează organe. precum şi a funcţiilor acestora. ale materialului genetic. procese biologice. . scheme etc. a unor boli care afectează organe. aprecierea şi interpretarea unor efecte ale variaţiilor condiţiilor de mediu asupra funcţiilor organismului uman. legi şi principii specifice ştiinţelor biologice. a mecanismelor unor procese biologice etc.problemă şi rezolvarea lor. legi biologice etc.alcătuirea unor probleme şi rezolvarea lor. stabilirea corelaţiei structură-funcţie. 2 la OMECTS nr. sisteme de organe. Reprezentarea schematică a unor structuri.proiectarea etapelor unor activităţi experimentale cu scop de investigare.realizarea.

4800/31. clasă. clasificare: . NOŢIUNI INTRODUCTIVE: taxoni (regn. importanţă şi exemple reprezentative.Anexa nr. 2010 B1. exemple la om. vacuole. carioplasmă-cromatină (acizii nucleici . anelide (oligochete. cestode). . procariot. DIVERSITATEA LUMII VII 1. .tipuri şi rol). . importanţă). Moluşte: lamelibranhiate.mitoză (faze. . CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII ÎN ROMÂNIA: specii ocrotite. scifozoare. .structurată . clasificare: adenovirusuri. ordin. rezervaţii naturale. BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ CONŢINUTURI – CLASA A IX-A 1.Angiosperme: dicotiledonate. de reproducere (fără cicluri evolutive). ribozomi. de respiraţie.ciclul celular. de nutriţie. nematelminţi (nematode). .membrană nucleară. aparat Golgi. reptile.procariote: structură.2. . 1. .perete celular. caracterizare generală: la fiecare grup se prezintă caractere de regn. .Ascomicete. Artropode: arahnide. păsări.Protiste: .Vertebrate: peşti osoşi. 2 la OMECTS nr. ULTRASTRUCTURA ŞI ROLUL COMPONENTELOR CELULEI (enunţarea funcţiei fără descrierea mecanismelor): . mamifere placentare. . încrengătură. . familie.Alge unicelulare. Cordate: .Animale: .Celenterate: hidrozoare.Platelminţi (trematode. REGNURI: clasificare.eucariote: . hirudinee). specie) nomenclatură binară. 2.Gimnosperme: conifere. legate de mediul şi modul de viaţă. ribovirusuri. nucleoli.VIII. insecte. clasă. monocotiledonate. lizozomi. .nucleu . VIRUSURI: caractere generale.indirectă (cariochinetică). STRUCTURA. . euglene. urodele). tipul de locomoţie. centrozom. .Bazidiomicete. . eucariot.Alge pluricelulare. CELULA .UNITATEA STRUCTURALĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A VIEŢII 2.cromozomi şi fus de diviziune – alcătuire şi rol.meioză (etape.1. morfologie.Fungi: .2. încrengătură. DIVIZIUNE CELULARĂ: .importanţă.citoplasmă: .fundamentală. cefalopode. .învelişul celulei: .Sporozoare. faze. amfibieni (anure. . crustacei.Briofite: briate. . 2. mitocondrii. gasteropode.1.Plante: .organite celulare: reticul endoplasmatic.Pteridofite: filicate.membrană celulară (model mozaic fluid). . . importanţă). gen.Bacterii: eubacterii. . Pagina 4 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 . parcuri naţionale.Monera: . plastide.

localizare.legea segregării independente a perechilor de caractere. morfologie. după O2 produs). semidure.  RESPIRAŢIA . exemple. . cauze şi prevenire. RECOMBINARE GENETICĂ PRIN SCHIMB RECIPROC DE GENE 3. clasificare. 2010 3. . pancreas exocrin) – localizare. rolul lor în digestia chimică a alimentelor.muscular: striat. .nervos: neuronul. variabilitate.legea purităţii gameţilor. osos spongios). MECANISMELE TRANSMITERII CARACTERELOR EREDITARE . evidenţiere (după CO2 absorbit.nutriţia simbiontă (licheni).respiraţia la plante: evidenţiere (după consumul de substanţă organică. . . intercalare. 3.fotosinteza: ecuaţie chimică. ŢESUTURI ANIMALE . după substanţă organică produsă.heterotrofia la plante: parazită. rolul pigmenţilor asimilatori (clorofila a şi clorofila b).asimilatoare. 2. CONŢINUTURI – CLASA A X-A 1. celula glială. factori mutageni). de depozitare. 2 la OMECTS nr. DETERMINISM CROMOZOMAL AL SEXELOR (fără subtipuri). ulcer gastroduodenal.alcoolică. .2.5. dure (osos compact.clasificare şi exemple.heterotrofia la fungi: saprofită. importanţă.Legile mendeliene ale eredităţii: . 3.VIII. acetică. localizare (fără mecanismul respiraţiei celulare). . ŢESUTURI VEGETALE . 1.4. FUNCŢII DE NUTRIŢIE  NUTRIŢIA AUTOTROFĂ . neted. structură.conjunctive: moi. . STRUCTURA ŞI FUNCŢIILE FUNDAMENTALE ALE ORGANISMELOR VII 2.epidermă.3.epiteliale: de acoperire.definitive: de apărare . . INFLUENŢA MEDIULUI ASUPRA EREDITĂŢII (mutaţii. 4800/31. importanţă).digestia la animale: tipuri de digestie (intracelulară. importanţă. după consumul de O2 şi după CO2 produs). localizare. ŢESUTURI VEGETALE ŞI ANIMALE: clasificare.boli ale sistemului digestiv la om (gastrită. etape (fără mecanismul intim al fotosintezei).respiraţia anaerobă: ecuaţie chimică. EREDITATEA ŞI VARIABILITATEA LUMII VII 3. fermentaţii (exemple de fermentaţie . extracelulară).abateri de la segregarea mendeliană: codominanţa. conducătoare. secretoare .respiraţia aerobă: ecuaţie chimică. 3.apicale.6. 3.  NUTRIŢIA HETEROTROFĂ .1. secretoare. GENETICĂ UMANĂ: boli ereditare . . fără structura peretelui) şi glande anexe (glande salivare.Anexa nr. toxiinfecţii alimentare. fundamentale . rol.1.manifestări. lactică.sistem digestiv la mamifere: tub digestiv (componente . 1.embrionare primare . . . Pagina 5 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 . senzoriale. sângele. ficat.2.tipuri de glande. hepatită virală acută) . CONCEPTE: ereditate.1. . parazită. exemple.

alcătuire. rol). . cauze şi prevenire. urechea. cauze şi prevenire. .absorbţia apei şi a sărurilor minerale: localizare. encefal -localizare. scleroză în plăci) manifestări.VIII.sistem excretor la mamifere: căi urinare şi rinichi (localizare.2.boli ale sistemului circulator la om (varice. structură şi rol . epilepsie. cauze. 2.manifestări. localizare. insuficienţă renală cronică) manifestări. prevenire şi factori de risc (consum de droguri. sămânţă .transpiraţia .boli ale SNC la om (boala Parkinson. strabism. laringită.  EXCREŢIA Excreţia la plante: . astigmatism. Circulaţia la animale: .sistem circulator la mamifere: inimă (localizare. 4800/31. limba. Pagina 6 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 . infarct miocardic. plămâni . paralizie. gonoree.  CIRCULAŢIA Circulaţia la plante: . rol).Anexa nr. cauze şi prevenire. FUNCŢIA DE REPRODUCERE  REPRODUCEREA LA PLANTE Reproducerea asexuată la plante: specializată şi vegetativă. nasul.prezentare generală.manifestări. fruct tipuri reprezentative de fructe.  REPRODUCEREA LA OM Sistemul reproducător femel şi sistemul reproducător mascul (localizare. cauze şi remedii.deficienţe senzoriale la om: (miopie.boli ale sistemului excretor la om (litiază urinară. Reproducerea sexuată la angiosperme: floare . alcool.  LOCOMOŢIA LA ANIMALE Sistem locomotor la mamifere (scheletul şi musculatura membrelor). hipertensiune arterială. .organe de simţ la mamifere (ochiul. structură. vene. FUNCŢII DE RELAŢIE  SENSIBILITATEA Sensibilitatea şi mişcarea la plante Sensibilitatea la animale: .3.structură şi rol.inspiraţie.fără mecanismul formării urinei). 2010 . rol).respiraţia la animale: . pneumonie. fecundaţie. 2 la OMECTS nr. . accident vascular cerebral) . mecanismele absorbţiei. cauze şi prevenire. SIDA) .structură. cafea.SNC (măduva spinării.sistem nervos la mamifere .circulaţia sevelor: forţe care contribuie la circulaţia sevelor. vase de sânge (artere.compoziţie. surditate) manifestări. . rol).mediul intern la mamifere (sângele .TBC ) manifestări. candidoză. tutun). . capilare. pielea) . structura macroscopică. . componente. structură şi rol).localizare.sistem respirator la mamifere: căi respiratorii. hipermetropie. ateroscleroză. expiraţie. Boli cu transmitere sexuală (sifilis. 2. astm bronşic.boli ale sistemului respirator la om (bronşită. mecanismul ventilaţiei pulmonare . . Excreţia la animale: .

cutanat. cataractă.topografia organelor şi a sistemelor de organe . hemoragii interne şi externe. FUNCŢIILE DE NUTRIŢIE  DIGESTIA ŞI ABSORBŢIA . litiază biliară. .fiziologia intestinului gros.VIII.muşchi scheletici: principalele grupe. fracturi.  ANALIZATORII .noţiuni elementare de igienă şi patologie: gripă. .  RESPIRAŢIA .noţiuni elementare de igienă şi patologie: herpes. mixedem. 2 la OMECTS nr.  SISTEMUL OSOS .2.circulaţia mare şi mică.  SISTEMUL MUSCULAR .transformări fizico-chimice ale alimentelor în tubul digestiv. guşă endemică. diabet zaharat). gonade.ventilaţia pulmonară. tipuri de contracţii. GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ CONŢINUTURI – CLASA A XI-A 1. .noţiuni elementare de igienă şi patologie: deformări.absorbţia intestinală. 4800/31. efecte ale stimulării simpaticului şi parasimpaticului. luxaţii.noţiuni elementare de igienă şi de patologie: meningită.topografie. entorse.planuri şi raporturi anatomice. FUNCŢIILE FUNDAMENTALE ALE ORGANISMULUI UMAN 2. 2. FUNCŢIILE DE RELAŢIE  SISTEMUL NERVOS .alcătuire. imunitate. leucemii. . comă. diabet insipid.clasificarea căilor de conducere si rolul acestora.clasificare.actul reflex.sistemul nervos vegetativ . puls arterial.  GLANDELE ENDOCRINE . ciroză hepatică.noţiuni elementare de igienă şi patologie: cardiopatie ischemică.fiziologia analizatorilor: vizual.Anexa nr. . .activitatea cardiacă.1. . nanism tiroidian.scheletul . creşterea în lungime şi în grosime a oaselor. volume şi capacităţi respiratorii. . hormoni – efecte definitorii: hipofiză. glaucom. stomatită. otită. Pagina 7 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 . ALCĂTUIREA CORPULUI UMAN . schimbul de gaze. . conjunctivită. parametri funcţionali . fibroză pulmonară. acromegalie. hemoragii cerebrale.grupe sanguine. tensiune arterială. emfizem. boala BasedowGraves. pancreatită. .noţiuni elementare de igienă şi patologie: carii dentare.frecvenţă cardiacă. rol. funcţia de conducere .sistemul nervos somatic: funcţia reflexă .disfuncţii (nanism hipofizar. 2010 B2. anemii. tiroidă. ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ. transportul gazelor. debit cardiac. pancreas. suprarenale. . . auditiv. . . . 2. gigantism. enterocolite. vestibular.noţiuni elementare de igienă şi de patologie: oboseală musculară. întinderi şi rupturi musculare.clasificarea sistemului nervos din punct de vedere topografic şi funcţional.  CIRCULAŢIA .segmentele unui analizator.

 ORGANIZAREA MATERIALULUI GENETIC: virusuri.  MUTAGENEZA ŞI TERATOGENEZA . . GENETICĂ MOLECULARĂ  ACIZII NUCLEICI . .formarea şi eliminarea urinei. .sistemul reproducător: componente. IMPACTUL ANTROPIC ASUPRA ECOSISTEMELOR NATURALE: degradarea habitatelor. 2010 EXCREŢIA .  CONŢINUTURI CLASA A XII-A 1. deteriorarea mediului prin poluare chimică.3. .anomalii cromozomiale asociate cancerului uman (fenotipul cancerului.terapia genică. Pagina 8 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 .complementul cromozomial. 1. structură şi funcţii. supraexploatarea resurselor biologice (defrişare. sarcina şi naşterea. .compoziţia chimică.structura primară şi secundară a ADN.sănătatea reproducerii: planificare familială. concepţie şi contracepţie.fertilizarea in vitro. NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare. 4800/31. GENETICĂ 1. FUNCŢIA DE REPRODUCERE .tipuri de ARN. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2011 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe şi nu vizează conţinutul unui manual anume. pescuit. fizică.  DOMENII DE APLICABILITATE ŞI CONSIDERAŢII BIOETICE ÎN GENETICA UMANĂ .funcţia autocatalitică şi heterocatalitică. adenom de prostată. .2. 2. .diagnosticul prenatal. fiziologie. .clonarea terapeutică. păşunat. 2 la OMECTS nr. . introducerea de specii noi. nefrită. agenţi carcinogeni). GENETICĂ UMANĂ  GENOMUL UMAN .noţiuni elementare de igienă şi de patologie: cistită. glomerulonefrită. vânătoare). biologică. .Anexa nr. 2. particularităţi ale biotopului şi biocenozei. urbanizare şi industrializare.1.noţiuni elementare de igienă şi de patologie: anexită. relaţii interspecifice în ecosistemele antropizate.VIII. procariote şi eucariote.sfaturile genetice. ECOLOGIE UMANĂ  CARACTERISTICILE ECOSISTEMELOR ANTROPIZATE ŞI MODALITĂŢI DE INVESTIGARE.