C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU DISCIPLINA BIOLOGIE BACALAUREAT 2011

Pagina 1 din 8

funcţii ale organismelor. evoluţia lumii vii etc. Caracterizarea unor taxoni.explicarea efectelor factorilor cu potenţial mutagen asupra organismului uman. Compararea modurilor de realizare a funcţiilor fundamentale ale organismelor (asemănări. deosebiri). animale şi om. COMPETENŢE DE EVALUAT B1. a unor date. Pagina 2 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011  . imaginarea unor situaţii . procese biologice. sisteme de organe etc. scheme etc. 4800/31. structuri.rezolvarea unor probleme. Identificarea şi interpretarea variaţiilor cantitative şi calitative ale unor funcţii fundamentale ale organismelor. a funcţiilor organismelor. . STATUTUL DISCIPLINEI În cadrul examenului de bacalaureat 2011. dovedirea înţelegerii unor termeni.realizarea.prevenirea unor boli care afectează organe. .alcătuirea unor probleme şi rezolvarea lor. afirmaţii.proiectarea etapelor unor activităţi experimentale cu scop de investigare. Argumentarea propriilor observaţii. d) în funcţie de filieră. a unor boli care afectează organe. legi şi principii specifice ştiinţelor biologice.           BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ Ierarhizarea unităţilor sistematice ale lumii vii. Reprezentarea schematică a unor structuri.VIII. utilizând terminologia ştiinţifică adecvată. concluzii pe baza conceptelor biologice fundamentale: unitatea structură-funcţie. utilizând limbajul ştiinţific adecvat. . Explicarea unor adaptări structurale şi funcţionale ale organismelor la variaţiile de mediu. situaţii-problemă date etc. . verificare certificare etc. investigaţii. Proba de examen este scrisă. unitatea organism-mediu. Recunoaşterea. a mecanismelor unor procese biologice etc. legi biologice etc. a unor fenomene. utilizând termeni specifici. fiind susţinută la proba E.elaborarea unui text coerent după un algoritm dat. descrierea principalelor caracteristici structurale ale materialului genetic. explicarea structurii şi funcţiilor materialului genetic. Aplicarea cunoştinţelor de biologie în: . . pe baza conceptelor biologice fundamentale. sisteme de organe.. profil şi specializare. biologia are statutul de disciplină opţională.problemă şi rezolvarea lor. evidenţiind unitatea şi diversitatea lumii vii. ţesuturilor. Descrierea particularităţilor structurale şi funcţionale ale celulelor. procese. ale materialului genetic. interpretarea unor rezultate. evidenţiind evoluţia de la simplu la complex. concepte. aprecierea şi interpretarea unor efecte ale variaţiilor condiţiilor de mediu asupra eredităţii. Explicarea unor procese şi fenomene biologice şi a interrelaţiilor dintre ele. 2010 PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA BIOLOGIE I. sistemelor de organe la plante.Anexa nr.. . .prevenirea efectelor factorilor cu potenţial mutagen asupra organismului uman. unitate-diversitate..explicarea consecinţelor propriului comportament asupra sănătăţii organismului. 2 la OMECTS nr. evoluţia de la simplu la complex. . organelor. definirea. II.

recunoaşterea. Identificarea principalelor componente structurale ale sistemelor de organe la om. . precum şi a funcţiilor acestora. 2010 B2. Aplicarea cunoştinţelor de biologie în: .proiectarea etapelor unor activităţi experimentale cu scop de investigare. utilizând termeni specifici.clasele a IX-a şi a X-a. . a impactului antropic asupra ecosistemelor naturale. interpretarea unor rezultate. 4800/31.Anexa nr. . stabilirea corelaţiei structură-funcţie. procese biologice.explicarea. stimuli externi). descrierea principalelor caracteristici structurale ale materialului genetic. Reprezentarea schematică a unor structuri.realizarea. scheme etc. definirea. Compararea funcţiilor fundamentale şi evidenţierea interdependenţei lor pentru menţinerea integralităţii organismului uman.explicarea consecinţelor propriului comportament asupra sănătăţii organismului. Descrierea particularităţilor biotopului şi ale biocenozei. .elaborarea unui text coerent după un algoritm dat. unitate-diversitate. Identificarea şi interpretarea variaţiilor cantitative şi calitative ale unor funcţii fundamentale ale organismului uman. concepte. prevenirea efectelor factorilor cu potenţial mutagen asupra organismului uman.problemă şi rezolvarea lor. profilul şi specializarea urmate. Pagina 3 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 . aprecierea şi interpretarea unor efecte ale variaţiilor condiţiilor de mediu asupra funcţiilor organismului uman. Caracterizarea unor fenomene.. . BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ . CONŢINUTURI Proba scrisă la biologie pentru care elevul poate opta.rezolvarea unor probleme. utilizând terminologia ştiinţifică adecvată. dacă biologia a fost studiată în clasele de liceu cuprinse în varianta aleasă: B1. ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ. imaginarea unor situaţii . dovedirea înţelegerii unor termeni. afirmaţii. a mecanismelor unor procese biologice etc. . în conformitate cu filiera. B2. Descrierea particularităţilor funcţionale ale sistemelor de organe la om. situaţii-problemă date etc. sisteme de organe etc. concluzii pe baza conceptelor biologice fundamentale: unitatea structură-funcţie.  III. a unor boli care afectează organe. investigaţii. Argumentarea propriilor observaţii. Explicarea unor adaptări funcţionale ale organismului uman la variaţiile mediului (stimuli interni.VIII. Identificarea şi interpretarea unor relaţii interspecifice în ecosistemele antropizate... ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ. .alcătuirea unor probleme şi rezolvarea lor. evoluţia de la simplu la complex. legi biologice etc. sisteme de organe. 2 la OMECTS nr. a unor date. prevenirea unor boli care afectează organe. GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ clasele a XI-a şi a XII-a. ale materialului genetic. legi şi principii specifice ştiinţelor biologice. Explicarea structurii şi funcţiilor materialului genetic. unitatea organism-mediu. verificare. certificare etc. GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ             Recunoaşterea. procese. se poate susţine în una dintre cele două variante.

CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII ÎN ROMÂNIA: specii ocrotite. faze. DIVIZIUNE CELULARĂ: . clasă. Artropode: arahnide. ULTRASTRUCTURA ŞI ROLUL COMPONENTELOR CELULEI (enunţarea funcţiei fără descrierea mecanismelor): .procariote: structură. .Ascomicete. . vacuole. tipul de locomoţie.Plante: . 1. cestode). aparat Golgi. .fundamentală. . cefalopode. . ordin. . Cordate: . importanţă). .cromozomi şi fus de diviziune – alcătuire şi rol. nucleoli. mamifere placentare.citoplasmă: .Bacterii: eubacterii.Celenterate: hidrozoare. 2010 B1.1. .structurată . de nutriţie.nucleu . . parcuri naţionale. nematelminţi (nematode).organite celulare: reticul endoplasmatic. ribovirusuri.învelişul celulei: . eucariot. 2 la OMECTS nr.Animale: . . de respiraţie.Monera: . VIRUSURI: caractere generale. clasificare: . plastide. monocotiledonate.Alge pluricelulare.Gimnosperme: conifere.Bazidiomicete. 4800/31. BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ CONŢINUTURI – CLASA A IX-A 1. carioplasmă-cromatină (acizii nucleici . reptile. anelide (oligochete. REGNURI: clasificare.Angiosperme: dicotiledonate.perete celular.Vertebrate: peşti osoşi. 2. . clasificare: adenovirusuri. STRUCTURA.UNITATEA STRUCTURALĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A VIEŢII 2. CELULA .2.VIII. exemple la om. importanţă).membrană celulară (model mozaic fluid). specie) nomenclatură binară. . încrengătură.1. 2.importanţă. scifozoare. importanţă şi exemple reprezentative. lizozomi.ciclul celular.Sporozoare. . mitocondrii. . caracterizare generală: la fiecare grup se prezintă caractere de regn. procariot. .meioză (etape. gen.Alge unicelulare.Platelminţi (trematode.Protiste: . păsări. . încrengătură.Briofite: briate. centrozom. DIVERSITATEA LUMII VII 1.eucariote: . clasă. . gasteropode.indirectă (cariochinetică). insecte.mitoză (faze. . NOŢIUNI INTRODUCTIVE: taxoni (regn. Pagina 4 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 .membrană nucleară. hirudinee).Fungi: .Pteridofite: filicate.Anexa nr. ribozomi. . urodele). euglene. . amfibieni (anure. Moluşte: lamelibranhiate. de reproducere (fără cicluri evolutive). crustacei. rezervaţii naturale. . legate de mediul şi modul de viaţă. familie.2. morfologie.tipuri şi rol).

nutriţia simbiontă (licheni).manifestări. 4800/31. evidenţiere (după CO2 absorbit. etape (fără mecanismul intim al fotosintezei). 3. Pagina 5 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 .6. după substanţă organică produsă.sistem digestiv la mamifere: tub digestiv (componente .2. RECOMBINARE GENETICĂ PRIN SCHIMB RECIPROC DE GENE 3. . lactică. 3. neted. factori mutageni).alcoolică. conducătoare. STRUCTURA ŞI FUNCŢIILE FUNDAMENTALE ALE ORGANISMELOR VII 2. 3.epidermă. fundamentale .localizare. localizare (fără mecanismul respiraţiei celulare). secretoare.abateri de la segregarea mendeliană: codominanţa.digestia la animale: tipuri de digestie (intracelulară.respiraţia la plante: evidenţiere (după consumul de substanţă organică. . . celula glială.conjunctive: moi.muscular: striat. ulcer gastroduodenal.heterotrofia la fungi: saprofită.legea segregării independente a perechilor de caractere. .asimilatoare. .nervos: neuronul. importanţă. rol. ŢESUTURI ANIMALE . senzoriale.Anexa nr. după consumul de O2 şi după CO2 produs). parazită.1. importanţă).heterotrofia la plante: parazită. extracelulară). exemple. 3. . 2.VIII. fermentaţii (exemple de fermentaţie .respiraţia anaerobă: ecuaţie chimică.boli ale sistemului digestiv la om (gastrită. fără structura peretelui) şi glande anexe (glande salivare. FUNCŢII DE NUTRIŢIE  NUTRIŢIA AUTOTROFĂ . 2010 3. intercalare. ficat. 1. rolul pigmenţilor asimilatori (clorofila a şi clorofila b).clasificare şi exemple. MECANISMELE TRANSMITERII CARACTERELOR EREDITARE .Legile mendeliene ale eredităţii: . . CONŢINUTURI – CLASA A X-A 1. . .5. exemple.legea purităţii gameţilor.embrionare primare .4.respiraţia aerobă: ecuaţie chimică. CONCEPTE: ereditate. secretoare . acetică. . rolul lor în digestia chimică a alimentelor. clasificare. dure (osos compact. INFLUENŢA MEDIULUI ASUPRA EREDITĂŢII (mutaţii.epiteliale: de acoperire.1. structură.2. semidure.  NUTRIŢIA HETEROTROFĂ . morfologie.tipuri de glande. ŢESUTURI VEGETALE ŞI ANIMALE: clasificare. osos spongios). cauze şi prevenire.3. toxiinfecţii alimentare. DETERMINISM CROMOZOMAL AL SEXELOR (fără subtipuri). EREDITATEA ŞI VARIABILITATEA LUMII VII 3.  RESPIRAŢIA .definitive: de apărare . după O2 produs). hepatită virală acută) . GENETICĂ UMANĂ: boli ereditare . . 1. importanţă. variabilitate. . ŢESUTURI VEGETALE .1. . localizare. de depozitare.apicale.fotosinteza: ecuaţie chimică. 2 la OMECTS nr. pancreas exocrin) – localizare. sângele.

laringită. 2. cauze şi prevenire. . insuficienţă renală cronică) manifestări. . infarct miocardic. plămâni . rol). mecanismele absorbţiei. epilepsie. cafea.structură şi rol. cauze. localizare. rol). structura macroscopică. SIDA) . . limba. FUNCŢII DE RELAŢIE  SENSIBILITATEA Sensibilitatea şi mişcarea la plante Sensibilitatea la animale: . Reproducerea sexuată la angiosperme: floare . paralizie. scleroză în plăci) manifestări. capilare. .Anexa nr.boli ale SNC la om (boala Parkinson. surditate) manifestări.respiraţia la animale: .fără mecanismul formării urinei). tutun).TBC ) manifestări. cauze şi prevenire. 2.sistem respirator la mamifere: căi respiratorii.boli ale sistemului circulator la om (varice. Boli cu transmitere sexuală (sifilis.manifestări. pneumonie. candidoză. componente. structură şi rol).sistem nervos la mamifere .  LOCOMOŢIA LA ANIMALE Sistem locomotor la mamifere (scheletul şi musculatura membrelor). expiraţie.3. gonoree. 2010 . strabism. cauze şi prevenire. cauze şi remedii.boli ale sistemului respirator la om (bronşită.VIII.sistem circulator la mamifere: inimă (localizare.prezentare generală. Circulaţia la animale: .structură. astm bronşic.mediul intern la mamifere (sângele . 2 la OMECTS nr. hipertensiune arterială.  EXCREŢIA Excreţia la plante: . cauze şi prevenire.sistem excretor la mamifere: căi urinare şi rinichi (localizare. alcool. mecanismul ventilaţiei pulmonare . astigmatism. vase de sânge (artere. accident vascular cerebral) . ateroscleroză. vene. FUNCŢIA DE REPRODUCERE  REPRODUCEREA LA PLANTE Reproducerea asexuată la plante: specializată şi vegetativă.alcătuire. fecundaţie. Excreţia la animale: . nasul.  CIRCULAŢIA Circulaţia la plante: . .manifestări. .  REPRODUCEREA LA OM Sistemul reproducător femel şi sistemul reproducător mascul (localizare. pielea) .localizare.circulaţia sevelor: forţe care contribuie la circulaţia sevelor. structură. urechea. encefal -localizare. fruct tipuri reprezentative de fructe.boli ale sistemului excretor la om (litiază urinară.organe de simţ la mamifere (ochiul. .inspiraţie. structură şi rol .transpiraţia .2. Pagina 6 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 . 4800/31.compoziţie. .absorbţia apei şi a sărurilor minerale: localizare. rol). hipermetropie. rol). sămânţă . prevenire şi factori de risc (consum de droguri.SNC (măduva spinării.deficienţe senzoriale la om: (miopie.

 RESPIRAŢIA . ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ. .2. cutanat. glaucom. . boala BasedowGraves.alcătuire.noţiuni elementare de igienă şi patologie: herpes.  SISTEMUL MUSCULAR . hemoragii cerebrale.clasificarea căilor de conducere si rolul acestora. otită. 2 la OMECTS nr. Pagina 7 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 .circulaţia mare şi mică. creşterea în lungime şi în grosime a oaselor. ciroză hepatică. guşă endemică.segmentele unui analizator. diabet insipid. puls arterial.ventilaţia pulmonară.planuri şi raporturi anatomice. vestibular.fiziologia analizatorilor: vizual. pancreas. . volume şi capacităţi respiratorii. 2.frecvenţă cardiacă.noţiuni elementare de igienă şi patologie: deformări.absorbţia intestinală. FUNCŢIILE FUNDAMENTALE ALE ORGANISMULUI UMAN 2. conjunctivită. leucemii.1. . întinderi şi rupturi musculare. FUNCŢIILE DE RELAŢIE  SISTEMUL NERVOS . emfizem. suprarenale. nanism tiroidian. tipuri de contracţii. 4800/31. debit cardiac.topografie.clasificarea sistemului nervos din punct de vedere topografic şi funcţional. luxaţii. . hormoni – efecte definitorii: hipofiză. gonade. FUNCŢIILE DE NUTRIŢIE  DIGESTIA ŞI ABSORBŢIA .noţiuni elementare de igienă şi patologie: carii dentare.transformări fizico-chimice ale alimentelor în tubul digestiv. anemii. funcţia de conducere . . cataractă.sistemul nervos vegetativ .clasificare.topografia organelor şi a sistemelor de organe . fibroză pulmonară. diabet zaharat).muşchi scheletici: principalele grupe. entorse. comă. hemoragii interne şi externe. auditiv. efecte ale stimulării simpaticului şi parasimpaticului. . .fiziologia intestinului gros. .  ANALIZATORII . . .sistemul nervos somatic: funcţia reflexă . tiroidă. rol.noţiuni elementare de igienă şi patologie: cardiopatie ischemică. .  SISTEMUL OSOS .Anexa nr. pancreatită. 2.scheletul . GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ CONŢINUTURI – CLASA A XI-A 1. . mixedem.disfuncţii (nanism hipofizar. transportul gazelor.noţiuni elementare de igienă şi patologie: gripă.grupe sanguine. 2010 B2. stomatită. litiază biliară.noţiuni elementare de igienă şi de patologie: oboseală musculară. acromegalie. enterocolite. tensiune arterială. . gigantism.actul reflex. parametri funcţionali . .noţiuni elementare de igienă şi de patologie: meningită.  CIRCULAŢIA . fracturi. schimbul de gaze.VIII. imunitate. ALCĂTUIREA CORPULUI UMAN .activitatea cardiacă.  GLANDELE ENDOCRINE .

Anexa nr.formarea şi eliminarea urinei. biologică. agenţi carcinogeni). 1. păşunat. NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare. GENETICĂ 1. . urbanizare şi industrializare.  CONŢINUTURI CLASA A XII-A 1.  ORGANIZAREA MATERIALULUI GENETIC: virusuri. fiziologie.fertilizarea in vitro.  MUTAGENEZA ŞI TERATOGENEZA .diagnosticul prenatal. . . ECOLOGIE UMANĂ  CARACTERISTICILE ECOSISTEMELOR ANTROPIZATE ŞI MODALITĂŢI DE INVESTIGARE.sistemul reproducător: componente. 2. IMPACTUL ANTROPIC ASUPRA ECOSISTEMELOR NATURALE: degradarea habitatelor. fizică.noţiuni elementare de igienă şi de patologie: cistită. GENETICĂ MOLECULARĂ  ACIZII NUCLEICI .  DOMENII DE APLICABILITATE ŞI CONSIDERAŢII BIOETICE ÎN GENETICA UMANĂ . FUNCŢIA DE REPRODUCERE . procariote şi eucariote. .noţiuni elementare de igienă şi de patologie: anexită. . vânătoare).anomalii cromozomiale asociate cancerului uman (fenotipul cancerului. concepţie şi contracepţie. deteriorarea mediului prin poluare chimică. relaţii interspecifice în ecosistemele antropizate.3. .funcţia autocatalitică şi heterocatalitică. 2.compoziţia chimică. .1.tipuri de ARN. nefrită.structura primară şi secundară a ADN.sănătatea reproducerii: planificare familială. GENETICĂ UMANĂ  GENOMUL UMAN . . supraexploatarea resurselor biologice (defrişare.complementul cromozomial. 2 la OMECTS nr. pescuit. introducerea de specii noi.terapia genică. adenom de prostată. 4800/31. particularităţi ale biotopului şi biocenozei.sfaturile genetice. glomerulonefrită. sarcina şi naşterea.VIII. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2011 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe şi nu vizează conţinutul unui manual anume. 2010 EXCREŢIA . . structură şi funcţii.clonarea terapeutică. Pagina 8 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 .2. .