C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU DISCIPLINA BIOLOGIE BACALAUREAT 2011

Pagina 1 din 8

. utilizând terminologia ştiinţifică adecvată. afirmaţii. a unor date. a unor fenomene. pe baza conceptelor biologice fundamentale.VIII. evidenţiind evoluţia de la simplu la complex.alcătuirea unor probleme şi rezolvarea lor.. . imaginarea unor situaţii . animale şi om. sistemelor de organe la plante.explicarea consecinţelor propriului comportament asupra sănătăţii organismului. COMPETENŢE DE EVALUAT B1. Compararea modurilor de realizare a funcţiilor fundamentale ale organismelor (asemănări. utilizând termeni specifici.. d) în funcţie de filieră. a unor boli care afectează organe. legi şi principii specifice ştiinţelor biologice. organelor. a mecanismelor unor procese biologice etc.explicarea efectelor factorilor cu potenţial mutagen asupra organismului uman. structuri.problemă şi rezolvarea lor. Aplicarea cunoştinţelor de biologie în: . dovedirea înţelegerii unor termeni.prevenirea unor boli care afectează organe. a funcţiilor organismelor. Explicarea unor procese şi fenomene biologice şi a interrelaţiilor dintre ele. Caracterizarea unor taxoni. . investigaţii. unitate-diversitate. . 2 la OMECTS nr. . II. profil şi specializare. utilizând limbajul ştiinţific adecvat. explicarea structurii şi funcţiilor materialului genetic. concluzii pe baza conceptelor biologice fundamentale: unitatea structură-funcţie. procese. evoluţia de la simplu la complex. STATUTUL DISCIPLINEI În cadrul examenului de bacalaureat 2011. evoluţia lumii vii etc. scheme etc. concepte. situaţii-problemă date etc. deosebiri). evidenţiind unitatea şi diversitatea lumii vii. aprecierea şi interpretarea unor efecte ale variaţiilor condiţiilor de mediu asupra eredităţii. interpretarea unor rezultate. 4800/31. .Anexa nr. . Pagina 2 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011  . definirea. procese biologice. Proba de examen este scrisă.. Reprezentarea schematică a unor structuri.rezolvarea unor probleme. 2010 PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA BIOLOGIE I. fiind susţinută la proba E.realizarea. biologia are statutul de disciplină opţională.           BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ Ierarhizarea unităţilor sistematice ale lumii vii. funcţii ale organismelor. ţesuturilor. Descrierea particularităţilor structurale şi funcţionale ale celulelor. unitatea organism-mediu. Explicarea unor adaptări structurale şi funcţionale ale organismelor la variaţiile de mediu.prevenirea efectelor factorilor cu potenţial mutagen asupra organismului uman.proiectarea etapelor unor activităţi experimentale cu scop de investigare. Argumentarea propriilor observaţii. verificare certificare etc. Recunoaşterea. sisteme de organe etc. legi biologice etc. ale materialului genetic. sisteme de organe. Identificarea şi interpretarea variaţiilor cantitative şi calitative ale unor funcţii fundamentale ale organismelor. .elaborarea unui text coerent după un algoritm dat. descrierea principalelor caracteristici structurale ale materialului genetic.

stabilirea corelaţiei structură-funcţie. GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ clasele a XI-a şi a XII-a. B2. 2 la OMECTS nr. situaţii-problemă date etc.. stimuli externi). Identificarea şi interpretarea unor relaţii interspecifice în ecosistemele antropizate.recunoaşterea. . prevenirea efectelor factorilor cu potenţial mutagen asupra organismului uman.realizarea. concepte. evoluţia de la simplu la complex. sisteme de organe etc. utilizând termeni specifici.Anexa nr. aprecierea şi interpretarea unor efecte ale variaţiilor condiţiilor de mediu asupra funcţiilor organismului uman. precum şi a funcţiilor acestora. verificare. Compararea funcţiilor fundamentale şi evidenţierea interdependenţei lor pentru menţinerea integralităţii organismului uman. BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ . profilul şi specializarea urmate. 4800/31.elaborarea unui text coerent după un algoritm dat. Explicarea structurii şi funcţiilor materialului genetic. dovedirea înţelegerii unor termeni. Identificarea şi interpretarea variaţiilor cantitative şi calitative ale unor funcţii fundamentale ale organismului uman.clasele a IX-a şi a X-a.alcătuirea unor probleme şi rezolvarea lor. scheme etc. utilizând terminologia ştiinţifică adecvată. .. definirea. legi şi principii specifice ştiinţelor biologice. sisteme de organe. Descrierea particularităţilor funcţionale ale sistemelor de organe la om. ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ.explicarea. . certificare etc. Argumentarea propriilor observaţii. Caracterizarea unor fenomene. afirmaţii. a mecanismelor unor procese biologice etc. a unor boli care afectează organe.rezolvarea unor probleme. interpretarea unor rezultate.explicarea consecinţelor propriului comportament asupra sănătăţii organismului.problemă şi rezolvarea lor. dacă biologia a fost studiată în clasele de liceu cuprinse în varianta aleasă: B1. . GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ             Recunoaşterea. Explicarea unor adaptări funcţionale ale organismului uman la variaţiile mediului (stimuli interni. . Reprezentarea schematică a unor structuri. 2010 B2. Descrierea particularităţilor biotopului şi ale biocenozei. imaginarea unor situaţii .  III. a impactului antropic asupra ecosistemelor naturale. Identificarea principalelor componente structurale ale sistemelor de organe la om. a unor date.VIII.proiectarea etapelor unor activităţi experimentale cu scop de investigare. procese biologice. prevenirea unor boli care afectează organe. procese. investigaţii. în conformitate cu filiera. Pagina 3 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 . legi biologice etc. se poate susţine în una dintre cele două variante. . descrierea principalelor caracteristici structurale ale materialului genetic. .. CONŢINUTURI Proba scrisă la biologie pentru care elevul poate opta. concluzii pe baza conceptelor biologice fundamentale: unitatea structură-funcţie. ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ. ale materialului genetic. unitatea organism-mediu. Aplicarea cunoştinţelor de biologie în: . unitate-diversitate.

ciclul celular. centrozom. .învelişul celulei: .meioză (etape. 1.Celenterate: hidrozoare.Sporozoare. Pagina 4 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 . Cordate: . Artropode: arahnide. anelide (oligochete. . procariot. .Alge pluricelulare.1. .fundamentală. . importanţă şi exemple reprezentative. insecte.Ascomicete. . importanţă). de nutriţie. urodele). mitocondrii. VIRUSURI: caractere generale.mitoză (faze. caracterizare generală: la fiecare grup se prezintă caractere de regn. . gen.perete celular. ribovirusuri. . .procariote: structură. legate de mediul şi modul de viaţă. mamifere placentare. 2010 B1.Monera: .Bazidiomicete. CELULA . DIVERSITATEA LUMII VII 1.Protiste: . clasificare: adenovirusuri. faze.Briofite: briate. CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII ÎN ROMÂNIA: specii ocrotite. clasificare: . gasteropode. euglene.Vertebrate: peşti osoşi. clasă. . scifozoare. carioplasmă-cromatină (acizii nucleici .Angiosperme: dicotiledonate. . 2 la OMECTS nr.structurată . . 4800/31.Plante: .citoplasmă: . morfologie. . plastide. . încrengătură.VIII. amfibieni (anure. nucleoli.2. .membrană celulară (model mozaic fluid).Gimnosperme: conifere. ordin. de respiraţie. aparat Golgi. DIVIZIUNE CELULARĂ: . păsări. încrengătură. . BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ CONŢINUTURI – CLASA A IX-A 1.organite celulare: reticul endoplasmatic. eucariot.Platelminţi (trematode.importanţă.Alge unicelulare. STRUCTURA. cestode). clasă.cromozomi şi fus de diviziune – alcătuire şi rol. monocotiledonate. .indirectă (cariochinetică).Anexa nr. parcuri naţionale. lizozomi. familie. REGNURI: clasificare. NOŢIUNI INTRODUCTIVE: taxoni (regn. ULTRASTRUCTURA ŞI ROLUL COMPONENTELOR CELULEI (enunţarea funcţiei fără descrierea mecanismelor): .nucleu . tipul de locomoţie. .Fungi: .Bacterii: eubacterii.membrană nucleară.2. . 2. cefalopode.Animale: . nematelminţi (nematode). specie) nomenclatură binară. reptile.UNITATEA STRUCTURALĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A VIEŢII 2. ribozomi. importanţă). exemple la om.1. rezervaţii naturale. de reproducere (fără cicluri evolutive).tipuri şi rol). 2. Moluşte: lamelibranhiate. . hirudinee).eucariote: . crustacei. vacuole.Pteridofite: filicate. .

RECOMBINARE GENETICĂ PRIN SCHIMB RECIPROC DE GENE 3. . de depozitare. intercalare. hepatită virală acută) . exemple. fermentaţii (exemple de fermentaţie . senzoriale. ficat. localizare.1. neted. ŢESUTURI ANIMALE .apicale. structură.localizare.Anexa nr. . morfologie. importanţă.legea segregării independente a perechilor de caractere. .  RESPIRAŢIA .legea purităţii gameţilor. 3.asimilatoare. osos spongios). 2010 3. semidure. clasificare. variabilitate.6.nutriţia simbiontă (licheni).embrionare primare . 3.  NUTRIŢIA HETEROTROFĂ . Pagina 5 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 . sângele.conjunctive: moi. DETERMINISM CROMOZOMAL AL SEXELOR (fără subtipuri). .definitive: de apărare . 2 la OMECTS nr. după consumul de O2 şi după CO2 produs). după O2 produs). STRUCTURA ŞI FUNCŢIILE FUNDAMENTALE ALE ORGANISMELOR VII 2. . 2. . factori mutageni). GENETICĂ UMANĂ: boli ereditare .digestia la animale: tipuri de digestie (intracelulară.3.respiraţia anaerobă: ecuaţie chimică. pancreas exocrin) – localizare. extracelulară).heterotrofia la fungi: saprofită.clasificare şi exemple.Legile mendeliene ale eredităţii: .muscular: striat. . CONCEPTE: ereditate.1.5. acetică. cauze şi prevenire. ŢESUTURI VEGETALE .2. . conducătoare.1. dure (osos compact. ulcer gastroduodenal. INFLUENŢA MEDIULUI ASUPRA EREDITĂŢII (mutaţii. lactică. parazită. FUNCŢII DE NUTRIŢIE  NUTRIŢIA AUTOTROFĂ . 3. etape (fără mecanismul intim al fotosintezei). rolul lor în digestia chimică a alimentelor.tipuri de glande.heterotrofia la plante: parazită. 4800/31. după substanţă organică produsă. celula glială. rol. exemple. 3.alcoolică. . secretoare . 1.boli ale sistemului digestiv la om (gastrită. fără structura peretelui) şi glande anexe (glande salivare.respiraţia la plante: evidenţiere (după consumul de substanţă organică. ŢESUTURI VEGETALE ŞI ANIMALE: clasificare. rolul pigmenţilor asimilatori (clorofila a şi clorofila b). 1.sistem digestiv la mamifere: tub digestiv (componente . toxiinfecţii alimentare.abateri de la segregarea mendeliană: codominanţa. .manifestări. . .fotosinteza: ecuaţie chimică. evidenţiere (după CO2 absorbit. CONŢINUTURI – CLASA A X-A 1.nervos: neuronul.respiraţia aerobă: ecuaţie chimică. EREDITATEA ŞI VARIABILITATEA LUMII VII 3.epidermă. importanţă).2. secretoare. importanţă. MECANISMELE TRANSMITERII CARACTERELOR EREDITARE .VIII.4. localizare (fără mecanismul respiraţiei celulare). fundamentale . .epiteliale: de acoperire.

transpiraţia . capilare.  LOCOMOŢIA LA ANIMALE Sistem locomotor la mamifere (scheletul şi musculatura membrelor).organe de simţ la mamifere (ochiul. FUNCŢII DE RELAŢIE  SENSIBILITATEA Sensibilitatea şi mişcarea la plante Sensibilitatea la animale: . mecanismul ventilaţiei pulmonare . hipertensiune arterială. . Reproducerea sexuată la angiosperme: floare . rol).inspiraţie.deficienţe senzoriale la om: (miopie. astm bronşic. paralizie.boli ale sistemului circulator la om (varice. strabism. rol). limba. urechea.boli ale SNC la om (boala Parkinson. structură. .2.absorbţia apei şi a sărurilor minerale: localizare. accident vascular cerebral) .boli ale sistemului excretor la om (litiază urinară.SNC (măduva spinării. cafea. 2.compoziţie. . cauze. . surditate) manifestări.fără mecanismul formării urinei). laringită.Anexa nr. Circulaţia la animale: . FUNCŢIA DE REPRODUCERE  REPRODUCEREA LA PLANTE Reproducerea asexuată la plante: specializată şi vegetativă. sămânţă . alcool.structură.3. vene. expiraţie.structură şi rol. structura macroscopică. cauze şi prevenire. structură şi rol . astigmatism.sistem circulator la mamifere: inimă (localizare.respiraţia la animale: . SIDA) . pneumonie. cauze şi prevenire. encefal -localizare. structură şi rol). prevenire şi factori de risc (consum de droguri.  REPRODUCEREA LA OM Sistemul reproducător femel şi sistemul reproducător mascul (localizare. hipermetropie.sistem nervos la mamifere . .alcătuire.localizare.sistem excretor la mamifere: căi urinare şi rinichi (localizare. scleroză în plăci) manifestări. componente.sistem respirator la mamifere: căi respiratorii. cauze şi prevenire. localizare. vase de sânge (artere.manifestări. Excreţia la animale: . 2.boli ale sistemului respirator la om (bronşită.TBC ) manifestări.manifestări. gonoree.VIII. ateroscleroză. Boli cu transmitere sexuală (sifilis. . plămâni . pielea) . . tutun). rol). epilepsie. cauze şi prevenire. nasul. insuficienţă renală cronică) manifestări. Pagina 6 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 . rol). 4800/31. fruct tipuri reprezentative de fructe. .prezentare generală. 2010 . 2 la OMECTS nr.  EXCREŢIA Excreţia la plante: .mediul intern la mamifere (sângele .  CIRCULAŢIA Circulaţia la plante: . fecundaţie.circulaţia sevelor: forţe care contribuie la circulaţia sevelor. cauze şi remedii. candidoză. infarct miocardic. mecanismele absorbţiei.

circulaţia mare şi mică. pancreas. . emfizem.noţiuni elementare de igienă şi de patologie: oboseală musculară. cutanat. efecte ale stimulării simpaticului şi parasimpaticului. funcţia de conducere . . hemoragii cerebrale. 2. imunitate. GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ CONŢINUTURI – CLASA A XI-A 1. leucemii. luxaţii. otită. FUNCŢIILE FUNDAMENTALE ALE ORGANISMULUI UMAN 2. auditiv. anemii. tensiune arterială. nanism tiroidian.frecvenţă cardiacă. comă.ventilaţia pulmonară. Pagina 7 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 . . . diabet insipid. boala BasedowGraves.clasificarea sistemului nervos din punct de vedere topografic şi funcţional. pancreatită. gonade. mixedem.  GLANDELE ENDOCRINE .  RESPIRAŢIA . vestibular. tipuri de contracţii. stomatită. ciroză hepatică. 2.planuri şi raporturi anatomice. guşă endemică. FUNCŢIILE DE NUTRIŢIE  DIGESTIA ŞI ABSORBŢIA .transformări fizico-chimice ale alimentelor în tubul digestiv.  SISTEMUL OSOS . volume şi capacităţi respiratorii.2. conjunctivită. . ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ.muşchi scheletici: principalele grupe. FUNCŢIILE DE RELAŢIE  SISTEMUL NERVOS .topografie.alcătuire.noţiuni elementare de igienă şi patologie: cardiopatie ischemică.  CIRCULAŢIA . parametri funcţionali .fiziologia analizatorilor: vizual. .  SISTEMUL MUSCULAR . suprarenale. cataractă. glaucom. diabet zaharat). litiază biliară. rol. acromegalie.grupe sanguine.noţiuni elementare de igienă şi patologie: herpes. întinderi şi rupturi musculare. ALCĂTUIREA CORPULUI UMAN . enterocolite.VIII. .sistemul nervos vegetativ .disfuncţii (nanism hipofizar.fiziologia intestinului gros. 4800/31.  ANALIZATORII . . . gigantism. puls arterial.clasificarea căilor de conducere si rolul acestora. entorse. hemoragii interne şi externe. . hormoni – efecte definitorii: hipofiză.activitatea cardiacă.noţiuni elementare de igienă şi patologie: gripă.scheletul .1. debit cardiac. . . . 2 la OMECTS nr.actul reflex.noţiuni elementare de igienă şi de patologie: meningită. schimbul de gaze. tiroidă.clasificare.absorbţia intestinală. transportul gazelor. .Anexa nr.noţiuni elementare de igienă şi patologie: deformări. .noţiuni elementare de igienă şi patologie: carii dentare.sistemul nervos somatic: funcţia reflexă .segmentele unui analizator. creşterea în lungime şi în grosime a oaselor. 2010 B2. fracturi. fibroză pulmonară.topografia organelor şi a sistemelor de organe .

 ORGANIZAREA MATERIALULUI GENETIC: virusuri.3. . . nefrită.VIII. vânătoare).compoziţia chimică.  DOMENII DE APLICABILITATE ŞI CONSIDERAŢII BIOETICE ÎN GENETICA UMANĂ . . biologică. GENETICĂ UMANĂ  GENOMUL UMAN . concepţie şi contracepţie. sarcina şi naşterea.noţiuni elementare de igienă şi de patologie: cistită.tipuri de ARN.complementul cromozomial.terapia genică.sfaturile genetice.structura primară şi secundară a ADN. agenţi carcinogeni). FUNCŢIA DE REPRODUCERE . .2. introducerea de specii noi. 4800/31. 2.diagnosticul prenatal.  MUTAGENEZA ŞI TERATOGENEZA . 1. . 2 la OMECTS nr.anomalii cromozomiale asociate cancerului uman (fenotipul cancerului. GENETICĂ MOLECULARĂ  ACIZII NUCLEICI . structură şi funcţii. IMPACTUL ANTROPIC ASUPRA ECOSISTEMELOR NATURALE: degradarea habitatelor.formarea şi eliminarea urinei. 2010 EXCREŢIA .noţiuni elementare de igienă şi de patologie: anexită. deteriorarea mediului prin poluare chimică. ECOLOGIE UMANĂ  CARACTERISTICILE ECOSISTEMELOR ANTROPIZATE ŞI MODALITĂŢI DE INVESTIGARE. .sănătatea reproducerii: planificare familială. .1. . supraexploatarea resurselor biologice (defrişare. relaţii interspecifice în ecosistemele antropizate. Pagina 8 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 . 2. particularităţi ale biotopului şi biocenozei. fiziologie. . procariote şi eucariote. pescuit.Anexa nr.sistemul reproducător: componente. fizică.  CONŢINUTURI CLASA A XII-A 1.clonarea terapeutică. . adenom de prostată. urbanizare şi industrializare.fertilizarea in vitro. GENETICĂ 1.funcţia autocatalitică şi heterocatalitică. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2011 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe şi nu vizează conţinutul unui manual anume. glomerulonefrită. NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare. păşunat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful