Sunteți pe pagina 1din 12

No!iuni Fundamentale de Electro-Magnetism : Cmp , Radia!ii "i Unde ElectroMagnetice, Antene .

#
No!iuni Fundamentale de Electro-Magnetism
Cuprins
#. Introducere
2. Conceptele Cmpului "i No!iuni Fundamentale de Electromagnetism
2.1. Cmpuri Electrice (Electro-Statice)
2.2. Poten!ialul Electric
2.3. Conduc!ie "i Curent de deplasare
2.4. Cmpuri magnetice
2.5. Legea Induc!iei Electromagnetice a lui Faraday
3. Ecua!iile lui Maxwell "i Undele Electro-Magnetice
4. Mecanismele de Producere "i Propagare a Radia!iilor
5. Radia!ii produse de Circuite "i Echipamente
6. Recep!ia energiei electromagnetice "i reciprocitate
7. Cuplaje Capacitive "i Inductive
8. Antene utilizate n practic$
8.1. Antena de tip Dipol
8.2. Standarde "i Modele de radia!ii pentru Antene
8.3. Impedan!a de intrare a unei Antene
8.4. C"tigul unei Antene
8.5. Distan!a Rayleigh pentru Antene
8.6 Antene n regim de recep!ie (receptare)
8.7. Apertura (Deschiderea) unei Antene
8.8. Factorul unei Antene
9. Antene de Band$ Larg$
#0. Concluzii
##. Bibliografie

#. Introducere
2. Conceptele Cmpului "i No!iuni Fundamentale de Electromagnetism
2.#. Cmpuri Electrice (Electro-Statice)
Conceptul de cmp electric deriv# din Legea lui Coulomb care descrie for!a vectorial# F observat#
experimental, for!# care apare ntre dou# sarcini punctuale q
1
"i q
2
separate prin distan!a r a"a cum
este ilustrat n Figura care urmeaz# .


Ilustrarea For!elor Electrostatice care apar ntre dou$ sarcini punctuale. Legea lui Coulomb
.
(1) N
4
q . q
=
12
2 1
a
r
F
2
!
!(2) N q = E F
! !

"i astfel
No!iuni Fundamentale de Electro-Magnetism : Cmp , Radia!ii "i Unde ElectroMagnetice, Antene .

2
(3)
a
E
r
!
!

r 4
Q
=
1

2

Newton-i / Coulomb-i
Vectorul unitar a
!
r
este coliniar cu direc!ia radial# care iese din sarcina Q
1
"i pleac# spre sarcina de
testare.

Ilustrarea Cmpului Electrostatic produs de o Sarcin$ punctual$
(4) D = E Coulomb-i/m
2


m
Coulomb
=
2
E D
! !

sau alternativ
(5)
ar
!
!

r 4
Q
= D
1

2

Coulomb/m
2

2.2. Poten!ialul Electric
(6) 1 Joule/Coulomb = 1 Volt
(7) V = q/4r Volt
(8) E = - grad V
(9) 1 Newton/Coulomb = 1 Volt/m
2.3. Conduc!ie "i Curent de deplasare
Un material care posed# sarcini electrice mobile este un material conductor .
(10) J
C
= E Amper / m
2

Derivata n raport cu timpul a densit#!ii de flux
dt
D d
!
dD/dt are de asemenea ca unitate Amper/m
2
;
aceast# derivat# se nume"te densitatea curentului de deplasare J
D
.
(11) J = J
C
+ J
D
= E + (dE/dt)
Pentru o varia!ie sinusoidal# n func!ie de timp "i o frecven!# w rela!ia (11) devine
J = ( + j)E
2.4. Cmpuri magnetice
Un set paralel de argumente poate fi utilizat pentru demonstrarea existen!ei cmpurilor magnetice
asociate cu for!ele observate care apar ntre conductoare parcurse de curen!i electrici. Cmpul
magnetic H are unitatea Amper / m. Cmpul for!ei asociate fenomenelor magnetice se nume"te
densitatea de flux magnetic (induc!ie magnetic#) B:
(12) B = H Tesla
No!iuni Fundamentale de Electro-Magnetism : Cmp , Radia!ii "i Unde ElectroMagnetice, Antene .

3

Ilustrarea for!ei magnetice dintre doi curen!i elementari
Figura de mai sus reprezint# dou# elemente de curent fiecare de lungime dl. For!a F
2
care
ac!ioneaz# asupra conductorului 2 este dat# de produsul vectorial :
(13) 1
2
2
l d
I
= B
F
! !
!

unde densitatea fluxului magnetic B
1
este produs# de curentul care parcurge conductorul 1 "i este
determinat# cu ajutorul rela!iei date de Legea Biot-Savart. Termenul m este permeabilitatea
mediului nconjur#tor, constanta de material este asociat# fenomenului magnetic.
(14)
2
r 4
r
l d
I
=
B
12 1
1

!
!
!

Vectorul l d
I 1
!
reprezint# magnitudinea "i direc!ia elementului infinitezimal de curent, conven!ia
find aceea c# direc!ia vectorului coincide cu direc!ia fluxului de curent. Termenul
r12
!
este
vectorul unitate.
2.5. Legea Induc!iei Electromagnetice a lui Faraday
Dac# o spir# n bucl# de suprafa!# A este parcurs# de o densitate de flux magnetic B, fluxul
magnetic total care str#bate bucla este unde:
(15) i - Weber A | B =| cos
!

este unghiul dintre o linie coliniar# cu direc!ia vectorului densitate de flux magnetic "i axa
normal# pe suprafa!a buclei. Dac# densitatea de flux magnetic se modific# n timp, o diferen!# de
poten!ial este indus# de-a lungul conturului buclei unde
(16) Volt
dt
d
- = V


Legea lui Faraday, care descrie func!ionarea transformatoarelor "i a altor dispozitive, este ilustrat#
n Figura 3.2.4. Legea induc!iei electromagnetice poate fi utilizat# la descrierea cauzelor multor
probleme nedorite datorate cuplajelor electromagnetice din interiorul "i din spa!iul exterior al
circuitelor electrice.

A, Suprafa!a Buclei
Ilustrarea Legii lui Faraday a Induc!iei Electromagnetice
Compatibilitate "i Interferen!$ Electro-Magnetic$ (CIEM) . Definirea Problemei.
No!iuni Fundamentale de Electro-Magnetism : Cmp , Radia!ii "i Unde ElectroMagnetice, Antene .

4
Conceptele descrise anterior ar trebui s# fie familiare inginerilor electricieni "i electroni"ti. Pentru a
realiza scopul propus de acest program de instruire se poate enun!a Problema de CIEM astfel :
Un sistem de sarcini electrice n mi"care creeaz# (sunt sursa) un set de cmpuri electrice "i
magnetice variabile n timp. Aceste cmpuri electromagnetice vor interac!iona cu alte
sarcini mobile aflate la diferite distan!e fa!# de sistemul de sarcini surs# (ini!ial) dnd astfel
na"tere unor curen!i electrici. Dac# interac!iunea este produs# inten!ionat, sistemul este
denumit Sistem Radio; dac# interac!iuea este produs# involuntar (n caz contrar), sistemul
creeaz# Interferen!# Electro-Magnetic# (IEM).
3. Ecua!iile lui Maxwell "i Undele Electro-Magnetice
Conceptele descrise n Capitolul Conceptele Cmpului "i No!iuni Fundamentale de
Electromagnetism sunt explicate n ntregime de ctre ecua!iile lui Maxwell, exprimate sub form
diferen!ial "i vectorial mai jos :
(17)
dt
d
- = rot
B
E
!
!

(18)
dt
d
+ = rot
C
D
J
H
!
!
!

((19)

= E div
!

(20) 0 = H div
!

Explicitarea mrimilor care intervin :
J
C
este densitatea curentului de conduc!ie (Amperi/m
2
) iar
este densitatea de sarcin electric (Coulomb-i/m
3
) .
Forma conven!ional a solu!iei presupune c zona de cmpuri ocup o regiune a spa!iului suficient
de ndeprtat de sursele de cmpuri n care att r ct "i J
C
sunt nule. Solu!ia poate astfel fi
configurat sub forma unor unde sferice propagndu-se de la regiunea surs de dimensiuni
neglijabile, a"a cum este reprezentat n Figura Frontul de Unde Electromagnetice Sferice . n
coordonate sferice, considernd sursa n origine "i o excita!ie sinusoidal, ecua!iile de cmp sunt :
(21) V/m
a
E
!
!

]
r
e
e E
[ =
r -j
t j
0

(22) A/m
a
H
!
!

]
r
e
e H
[ =
r -j
t j
0

este pulsa!ia sau frecven!a unghiular ,
r este distan!a fa! de surs "i
este constanta de faz, definit de rela!ia
(23) = 2/
unde este lungimea de und. Cei doi termeni exponen!iali descriu compiortarea oscilatorie
temporal "i spa!ial, comportare asociat undei sinusoidale. Cmpurile descresc invers
propor!ional cu distan!a fa! de surs. Densitatea fluxului de putere a undei este dat de vectorul
Poynting, P :

No!iuni Fundamentale de Electro-Magnetism : Cmp , Radia!ii "i Unde ElectroMagnetice, Antene .

5
(24)
2 *
W/m E
2
#
P H =
! ! !

unde asteriscul (*) semnific conjugata complex a mrimii .

Frontul de Unde Electromagnetice Sferice
Raportul dintre cmpul electric "i cmpul magnetic este determinat de parametrii electrici ai
mediului n care are loc propagarea undelor. Pentru un mediu dielectric parametrii electrici
caracteristici sunt permitivitatea "i permeabilitatea , rezultnd :
(25) E/H = Z = (/)
1/2
W
Z este impedan!a intrinsec a mediului. Pentru spa!iul liber (vid,
0
,
0
) impedan!a intrinsec este
377 . Impedan!a de und poate fi utilizat pentru a ob!ine alte expresii pentru expresia densit!ii
fluxului de putere :
(26) P = (E
2
/Z).a
r
= (H
2
/Z).a
r
W/m
2

Viteza v a undei este de asemenea determinat de parametrii mediului, "i prin solu!ionarea
ecua!iilor lui Maxwell se ob!ine expresia :
(27) v = 1/(/)
1/2
m/s
Pentru spa!iul liber sau vid , viteza are valoarea 3 x 10
8
m/s. Pentru cele mai multe medii ,
permeabilitatea are valoarea egal cu permeabilitatea mediului liber (vid) "i viteza este diminuat
(redus) de un factor egal cu rdcin ptrat din permitivitatea relativ (constanta dielectric) a
mediului ( =
0

r
) .
Dac undele electromagnetice se propag printr-un mediu conductor, sunt prezen!i att curen!ii de
conduc!ie ct "i curen!ii de deplasare. Comportamentul undei electromagnetice n interiorul
mediului depinde de raportul dintre curentul de conduc!ie "i curentul de deplasare. n mediile care
sunt slabe conductoare, de exemplu dielectricii cei mai utiliza!i n practic, curentul de conduc!ie
este mic (s << we), iar propriet!ileundei sunt ale undei ntr-un dielectric perfect de aceea"i
permitivitate la care se adaug un mic termen de atenuare. Ecua!iile undelor devin astfel :
(28)
m
V
]
r
e
e e E
[ =
r -
r j - t j
0 a
E
!
!


(29) A/m
a
H
!
!

]
r
e
e e H
[ =
r -
r j - t j
0

unde este atenuarea datorat disiprii (pierderilor) de putere, coeficient dat de rela!ia :
(30)

2
=
n cazul unui material bun conductor ca de exemplu un metal ( >> ) , solu!ia ecua!iilor lui
Maxwell este o und puternic atenuat avnd impedan!a de und "i viteza de deplasare substan!ial
reduse. Constanta de faz "i factorul de atenuare sunt numeric egale "i sunt ob!inute din expresia
(rela!ia) :
(31) f = =
No!iuni Fundamentale de Electro-Magnetism : Cmp , Radia!ii "i Unde ElectroMagnetice, Antene .

6
unde f este frecven!a. Situa!ia este ilustrat n Figura 3.2.6. unde se poate observa cum cmpurile de
und sunt atenuate la valori insignifiante n compara!ie cu lungimea de und.

Ptrunderea undei n interiorul unui conductor
(32)

1
=
Ptrunderea undelor electromagnetice ntr-un conductor
adncimea stratului de ptrundere = 66 m
viteza de und = 414 m/s
impedan!a undei = (1 + j) x 2,6 x 10
-4

4. Mecanismele Producerii Radia!iilor ElectroMagnetice
Sec!iunea precedent nu a specificat sursa undelor electromagnetice, artnd numai c este necesar
un set de sarcini variabile n timp. Descrierea undei este fcut pentru o zon deprtat de sursa de
unde. n regiunea apropiat de sursa de unde, propriet!ile undei sunt modificate de apropierea fa!
de surs, "i natura cuplajului dintre circuite este determinat de distan!a dintre circuite. n mod clar,
dac cuplajul este n!eles, trebuie studiat structura cmpurilor apropiate de sursa de radia!ii.
n sec!iunea 2.2., s-a artat c sursele cmpurilor electrice "i magnetice sunt sarcina electric "i
densitatea curentului de conduc!ie J
C
(sarcina n mi"care). Aceste dou surse sunt corelate de rela!ia
(33) div J
C
= - d/dt
Dac divergen!a densit!ii fluxului magnetic este zero, o identitate standard vectorial (adic rela!ia
div(rot A)=0 ) poate fi folosit pentru definirea poten!ialului magnetic vector A astfel nct :
(34) B = rot A
Pentru curen!ii direc!i, poten!ialul magneztic vectorial a unui curent elementar Idl poate fi dedus din
Teorema (Legea) BiotSavartLaPlace :
(35) A = I dl / 4r
unde r este distan!a dintre elementul de curent "i observator .
Pentru cmpuri oscilante aflate la aceea"i distan! fa! de poten!ialele surs dorite trebuie s fie
utilizat pentru caracterizarea intervalului de timp finit de propagare a varia!iilor de cmp; acestea
au expresiile :
(36)
e
r 4
q
= V
r) - t (j


(37)
e
r 4
I
=
r) - t (j

l d
A
!
!


Poten!ialul magnetic vector poate fi substituit n ecua!iile Maxwell pentru rotorul lui E ob!inndu-
se :
(38) rot (E + dA/dt) = 0
Din nou o identitate vectorial standard
No!iuni Fundamentale de Electro-Magnetism : Cmp , Radia!ii "i Unde ElectroMagnetice, Antene .

7
(39) rot (grad V) = 0
poate fi utilizat pentru a seta condi!iile de estimare Lorentz pentru radia!ii electromagnetice :
(40) E + dA/dt = -grad V
Pentru cazul static (atunci cnd
0 =
dt
d
) se ob!ine rela!ia utilizat pentru definirea poten!ialului
electric din Sec!iunea 2.1.
(41)
a
sin
H
!
!

. ]
e
)
r
j
-
r
1
(
4
I.dl
[ =
r j - t j
2

(42)
a
sin
E
!
!

].
e
)
r
_ j
1
-
r
Z
+
r
j
(
4
dl I
[ =
r j - t j
3 2

(43)
a
cos
E
!
!
r
r j - t j
3 2
r
].
e
)
r
j
1
+
r
2Z
(
4
dl I
[ =
Componentele Cmpului creeat de un Dipol Electric
(44)
a
sin
E
!
!

. ]
e
)
r
Z
-
r
Z j
(
4
A I
[ =
r j - t j
2
2

(45)
a
sin
H
!
!

].
e
)
r
1
-
r
j
+
r
(
4
A I
[ =
r j - t j
3 2
2

(46)
a
cos
H
!
!
r
r j - t j
3 2
r
].
e
)
r
j
-
r
j
(
4
A I
[ =
Componentele Cmpului creeat de un Dipol Magnetic
(47) 1/r
2
= /r "i
(48) r = 1 / = l / 2
(49) Z
Te
= 1 / jr
(50) Z
Tm
= j r
(51) Z
Te
= -j (Z / 2) / ( r / )
(52) Z
Tm
= j (2Z). ( r / )
No!iuni Fundamentale de Electro-Magnetism : Cmp , Radia!ii "i Unde ElectroMagnetice, Antene .

8

Graficul Varia!iei Impedan!ei Undei Transversale n func!ie de Lungimea de Und , pentru
Dipolii Electric "i Magnetic
5. Radia!ii produse de Circuite "i Echipamente

Spectrul de puteri pentru un tren de impulsuri


Spectrul Radiat al unui tren de impulsuri numerice


No!iuni Fundamentale de Electro-Magnetism : Cmp , Radia!ii "i Unde ElectroMagnetice, Antene .

9
Curen!i radia!i ntr-un circuit electric
6. Recep!ia energiei electromagnetice "i reciprocitate
7. Cuplaje Capacitive "i Inductive

Ilustrarea schematic a Cuplajelor inductive "i Capacitive dintre Circuite datorit
componentelor care introduc parazi!i
8. Antene utilizate n practica curent$
8.#. Antena de tip Dipol

Antena tip Dipol
I = I
max
sin ( (h-z) ) z > 0
(53) I = I
max
sin ( ( h+z) ) z < 0
(54)
a
.
r
e
h) ( 2
-
R
e
+
R
e
I
j.30. - = E
z
r -j
2
R
-j
1
R
-j
z
2 1

cos
max


(55)
a
].
r
e
Y
h) ( 2z
-
R
e
Y
h + z
+
R
e
Y
h - z
[
I
j.30. = E
y
r -j
2
R
-j
1
R
-j
y
2 1

cos
max


(56)
a
].
e
h) ( 2 -
e
+
e
[
Y
Z
I
j.30.
= H
r j -
R
j -
R
j -
0
2 1

cos
max


unde Z
0
este impedan!a spa!iului liber (vidului) .
(57)
r
I
60
|
2
|=| E |
max
sin
cos
cos


No!iuni Fundamentale de Electro-Magnetism : Cmp , Radia!ii "i Unde ElectroMagnetice, Antene .

#0
(58)

H = |
E
Z
|
0

8.2. Standarde "i Modele de radia!ii pentru Antene

Modele de Radia!ii
Modele de Radia!ii :
a) Modelul tipic de radia!ie direc!ional#
b) Estimarea c"tigului pentru modelul aproximativ


Caracteristicile principale ale formelor de radia!ii pentru o anten$ de nalt$ direc!ionalitate
a) Modelul tipic de radia!ie direc!ional$
b) Estimarea c"tigului pentru modelul aproximativ
8.3. Impedan!a de intrare a unei Antene
(59) P
in
= I
2
R
in
8.4. C"tigul unei Antene
(60) P
d
= P
in
/ 4 R
2

(61) P
d
(, ) = P
in
G(, ) / 4 R
2

(62) P
d
= P
in
G / 4 R
2

(63) Suprafa!a sau Aria = R
2

No!iuni Fundamentale de Electro-Magnetism : Cmp , Radia!ii "i Unde ElectroMagnetice, Antene .

##
unde "i sunt n radiani .
(64) G = 4 R
2
/ R
2
= 4p /
unde "i sunt n radiani .
(65) G=41.10
3
/


8.5. Distan!a Rayleigh pentru Antene

Distan!a Rayleigh pentru Antene
(66) / 16 = R - L
(67) R=[(L
2
+ (D/2)
2
]
1/2

(68) [(L
2
+ (D/2)
2
]
1/2
= L + / 16
(69) L
2
+ (D
2
/4) = L
2
+ /256 + L /8
Dac# se presupune c# L > D > atunci termenul /256 poate fi ignorat "i
(70) L = 2D
2
/
Astfel distan!a minim# la care antena poate fi utilizat# este de 2D
2
/ unde D este dimensiunea
antenei. Regiunile din afara calotei de raz# 2D
2
/ sunt denumite
apropiat# fa!# de cmp sau
Regiune Fresnel
< 2D
2
/ <
ndep#rtat# fa!# de cmp sau
Regiune Fraunhoffer
8.6 Antene n regim de recep!ie (receptare)
8.7. Apertura (Deschiderea) unei Antene
(71) A = P
r
(Watt) / P
d
(Watt/m
2
) unde
(72) P
r
= A P
d

(73) A( , )
al
G(, )
(74) G = 4A /
2

(75)
o
3dB
= 70 / D
8.8. Factorul unei Antene
(76) A F = E / V
(77) P
r
= A P
d
(78) A =
2
G / 4
(79) P
d
= E
2
/ Z
0
(80) P
r
=
2
G E
2
/ 4 Z
0
(81) P
o
= V
2
/ Z
P
o
= P
r
(82) V
2
/ Z =
2
G E
2
/ 4 Z
0
(83) E
2
/ V
2
= 4 Z
0
/Z
2
G
(84) AF = E / V = 2 ( Z
0
/ Z)
1/2
/ [ (G)
1/2
]
(85) AF = 9,73 / [ (G)
1/2
]
(86) AF dB = 20 log (A F)
9. Antene de Band$ Larg$
(87) l
n
/ l
n-1
= d
n
/ d
n-1
=
No!iuni Fundamentale de Electro-Magnetism : Cmp , Radia!ii "i Unde ElectroMagnetice, Antene .

#2

Antene Biconice Independente de Frecven!$


Aranjament Periodic Log


Circuitul Echivalent Aproximativ al Antenei cu Aranjament Logaritmic Periodic
#0. Concluzii
##. Bibliografie
[1] C. Christopoulos "An Introduction to Applied Electromagnetism" Wiley Student
series in Electronic and Electrical Engineering. John Wiley 1990. ISBN 0 471927619.
[2] S.Y. Liao "Microwave Devices and Circuits" Prentice-Hall 1980. ISBN 013 581207
0.