Sunteți pe pagina 1din 24

DOSAII.

TEHNIC

ADAPOSTDT PROTECTIE CTVILA

DA:TE

1. Denumireaobiectivulur:

GE,NTER-A.I-E,

2. Amplasamenflrl:

3. Anut construirii:

4. Proprietarul:

5. Tipul constnrcfiei(nr. nivele).

6. GraduldeprotecFe:

_

7. Structuraderezistenff,

8. Suprafa{aadlposhriui (m.p,):

. desftr$urattr r uhitr

9. Capacitaiede adtrpostire :

I 0. Valoareaobiectivului:

Crnltrbr

(rnc.)

Lmpf

fmhobloc

Crgrlteh

(nc.)

Vmf

andofrr

DeHtr:lru

Clrpetl

reti

cu

Fltru

&

prf

rcfhrtur

F

t

11

?

FI

2

l

Fi

Fj

hl

tt

n

Y

{

z

H

F!

P

!

I|l

t^./

n

ll

!1

z

ti

IF

tJ

r, a

t^.1 H

P

a

t, l

,t!

tt

r

7

n

r',i I

r

l.

r

!

FI

11

t

n

H

\. r

F!

I,

lA

I

fi

FI n

ft

\

P

Fl

FI

l|l

') |J

r

r

-

T

hrcbd

Voositl

l.Isrctritl

Bdon rclivisit

tuett

h{mdo

TOTAL

ED

g

F(

(a

a

E

F'

J

F

-- 3

! D

t{

d.

0

r

FI

Fl

-

o

Fl

P

FI

x

F

?

(l

(' H

g

Fl.

r

tD

9, ,+

tr

Bcioo rnrnl

@

FI

j

FP

I-m

yF

)-H

 

B

E.F

Elx

Fi-

l-

--

.C

u.

I

N4c*rI

F

uei

FI

Oblre

ud

Fsrcmc

AdIpod"hf

Noadrpoditil

I

|t

&

g

-

I

I

I

Ft

F

x

frf

TL

F

F'

f

FT

F

rg

a

Y

tr,

L

5

P

;

(,,, t

Ev

F}

oFi

oti z[l
V)

L1

ttt

A

,1

I

=l)

;i

td

\

/

dz

-1

ll-l

\r

lrl

,i

FI

F.F

3D

qH

FTL

-r t<

l-1

Ll

-c o

fl-,'

:-

'r<

F

4. sb €rd

lFra

2,

lrtt

)-{

v

tr

(t)

tl,z

H

Ag

vF

J:l

HE

F+*

4H

g< )E

(H

il?

r\

H

Ft3

ta

Ftz

tri

(tr

("ts

FU

2F

;i

F

iv [u0

HU

>3

FlF

F

J

F

>J

Fr

\J r-l

X

Fd

.6)
)-

q

RU

S{

xd

Q

Lr

l-{

ca9

'F.-{

o1€

:

=

s.

5.

RR9

,Y \+'t

ID

o

I X

o

o l-{

s t-t

L.

L)

!^.

=

v)

GI

E

o

.J

fr

F

l-{

F{ -t

r€

€R

'u

I

I

'v

f'r

\.I

\.,

i

t\

I

l,-'

t\

'

I

i

I

I

I

I

FISA

addpostuluide protecfiecivila specialconstruitnr.

siruatin strada

Echipadeadapostire:

$ef deechipi:

Membrii:

l.

2.

3.

4.

nr.

1

bl.

sc

Nr. de telefon:

Este(nu este)datin folosinli econonuci------- 1.PARTEA DE CONSTRUCTIE:

- are(nu are)aerisirenaturali, are(nu are)blocati aerisireanafurali;

- are(nu are)iegirede salvare,dacdareeste(nu este)blocatl

- elementelemetalicesunt(nu sunt)curdfate Ei vopsite;

- balamalele,zdvoarelesunt (nu sunt) unse,ugile qi obloanelese inchid (nu se inchid) etanEqi u$or(greoi),sunt( nu sunt)garnituride cauciucla ugi qi obloane--------

2. INSTALATIA DE FILTROVENTILATIE

- prizelede aerau ( nu au) plasede sdrnd la gurile de aspirarea aerului;

- partilemetaliceale instalafieisunt(nu sunt)curifateqivopsite;

- are(nu are)motorul de ventilafie,are (nu are) maniveb manual6;

- carterulreductoruluide la ventilatorare(nu are)uleiul de ungerenecesar;

- motorul ventilatorului are (nn are) sensul de rotalie corect (legdturile intre faze in doza

electromotonrlui);

- vaneleantisuflu Ei supapelede suprapresiunesunt (nu sunt) curifate.

3. INSTALATIE ELECTRICA

- aparatelede comandi (intrempltoare, pnze)sunt (nu sunt) in starede funcfionare;

- tabloulelectricare (nu are)inlocuite siguranfelearse,sunt (nu sunt)becurimontate,instalafia electrici funcfioneazA(nu func lioneazi);

- motorulelectricare(nu are)asiguratilegareala pamdnt;

- conductoriielectricisunt(nu sunt)izolafi;

- transformatorulde curentde 24Y existi (nu exista) Ei estein starede funcfionare).

4. INSTALATIILE SANITARE

- obiectelesanitaresunt(nu sunt)montate;

- cabineleWC sunt(nu sunt)func{ionale;

- instalafiasanitarlfunclioneazA(nu funcfioneazi)cu apa;

- sunt(nu sunt)garniturinecorespunzltoare;

- este(nu

- este(nu este)traversatdeconductea$, canabzare,incdlzire. 5.ALTE PROBLEMECU CARACTER GENERAL:

- adlpostuleste(nu este)igienizat,intre{inut(neintrefinut)corespundtor.

- are(nu are)binci de stat jos, este(nu este)marcatcu semnuldistinctiv.

este)tras[ apapotabiln ;

Numele, prenumelegi semnS.turacelui carea intocmit fiqa

It

hl-

\z

E

hT

:r

A.

IiL

{_r T-

ADAPoSTULUI DE PRoTTCTm CTVT;

'

r.

:.

Nr.

crt-

DM

MATERIALELOR

I

Usi mctslicc UME (lj)

2

Oblo€oom€fraUco!ryIE, Q2)

 
 

t

I

Vemlil^aftrelecdric

 

2

I,rfoffi

3

!4*ni"-14-

 

4

Tubulann[

5

Filtlr

*SrI

6

FihnoFPA-10O

-(-

7

Tub.rl"b

8

Priz{ de aer

.9

unc

10

Vnnt anltsuftu

tl

Lffietru

12

hficrcmanmtm

 
 

Ia

I

Tablcu gffial dc disrrih4ie

2

Tablan disbitnrtie rreatilatcr

3

Tablcnrcomandl wntilatcr

1

Ia lEmna cu frsung

 

5

tntreurupdloare

 

6

Prjze

7

I^Imqyiihminsl de siguradf

 

8

Acamulatmi lampd sigursnld

9

Autmate

de p'rote4ie

 

10

Drcl.reelecrice

 
 

-

 

Ittstalafie

sanitnrd

---- 7l -----1 Chiuwtl

 
 

Wc-rlrl

um*

sl

Wc-uri uscate

6 GAIgF pmtnr 1_) Ehrtoi rezerv{

EI

WC-un

apd

rxcate

Robinctr instalatre sanitsrA

u/m

-

DIN

N

Cmtiatea

E

D

Obs.

Nr.

crt-

DEIYTI\{IIREA ilfi

TERIALELOR

Divqse

Caniltatea

1

i Tnrsn dcblccare-saivare

ii

Bdr:rci Qm"

metai)

5

| Scaunc

Felinar cu Detrol

PabBre (cdni mici

Materisle afrsatetn addpost

Grafic cu principaiele operapr:ni de inSinere

Schema instalatici

electrlce

a instala-

ScbemeinstalBti€i de frltroventila Schemainstatatici ssnitare Tabel ncminal su

Re{uli

do folosre

a

Affiutiunile

Milsr:ri de tehica senlritAfi mlrcii prrvind

beneficiarului de adi

instalaliile

lviAsr:ri do thica electrics Ndfuuri de tehica

secr.rritAflimuncii pnvind instalatjile

secr:ritnfi mr.rnciiprrvind instalatiile

Inventarul

aditcosnrh:r

istrut do ccntrol

I

GI:LA.Il-IC

c:U rRII*CIIALELE, A NSTALAT

OPERATIUI{I DE tXfnnTINERE TTOR DI]\ AOIPOST

OPERATTUNI CB SE E)GCtirA

c)

'tr

d

e

o

tr<

A. Instalafia

de filtrove ntila{ie

Prizelz d-e aar:

curdfarea de nrginA 9i capacului de protec{ie,

gurilor

vopsirea conductelor 9i curAlirea de irnPuritA{i a

ncrificarea

everatualelor

etanqcrtA{l

fisuri

Prin

do

absorbfic,

conductelor

sudurd.

9i

astuParea

Vanelz anisutlu-

vsrificsrea

degrsdate; demontarea, curA{areain interior ds Pt"f

gi rugin[

cwAfarea cu peria de sarmA a suprafeqei exterioare,

grunduireB

iurrilor defectesau imbdtr&nite.

Fibrelc r4inftoare de ors{ tn carc-asd.

spdlarea celulelor apd si sodtr \v/o

etangeiti{ii,

tnlocuirea

garniurrilor

unge'facu vaselinAa b1hrrorelementelor,

gi

vopsirea

acestgi^8;

inloauiles

filEelor

dc praf

intr-o

solu{ie de

sau pelrol

gi r:ngstea lor

cu ulei

-ia*itatoarelz 40O; wrificaree actionatz

eledric

si matuuL

,"

fi.urc(ionare prin. r cur6tarea gi vopsirea carcaselor;

nrntrn

in

pcrmanentA

9i

in

pcrfectA

stare de

o

so

rmgerea lagflrelor cu unsoBre coruistentA pentru a

errita uscarearuImenfrlor,

o da1A la 4 ant

q) ()

L

5

I

L{

D

'x U

z

UfEnAFuvt cE sE EXECUTA

. demultiplicatoarele de turalie aflate in cutia de slrrrninitr pentnr acfionarea manuald hebuie sd stea in ulei f pinioane); inqinte de r:mplerea cu ulei a cBrtelului reductorului vemtilatorului sc s^Daldcu

ptrol curat (fldrI apd Ei &cizi) epoi se umple cu 500 ml ulei din grupa 400; dupd 1.500 de ote de

se

inrefie manivrla ceto 5 minutc pentnr ca piesele sd

fi.rncfionare,uleiul se inlocuie$te; Lafiecare 5 zile

ite cu ulei

si s{ nu rug.i

Debibn*ul

curIlarea in interior de p*f

sta'';eititu

cu dkc (od:

gi de ulei, control^area

doud

flenle

de

garniu.rrilor l^a cele

Suoapele de starqrraiune:

regtarea contragreutdll pontru a se deschide la 5-10 mm-C.A.; ungerea guruburilor de fuxare fArA a se vopxi; ungsrea dispozitirului de bircare cu carne cu

ulei mrneral; controlul

iniocuires

cu ulei mineral.

etqngeit{lai

garnrturrlor;

celor defecte; ungerea gurr.bulur cu miner

M

icr ommw m drul

din stic l"rt:

in

cszul fi:ncfimArii

normale,

tndicd gr&datr8

nOn; se

curdfi

de praf tubul de sticld gi respectiv

ind placa

de praf

gi

Csralzk de ventilse oentru trutsportul

diriisea a.erulai verificarea fimcfionlrii clapetelor de reglare a gurilor de refulare; vopsirea tubulaturii:

si

o

frt

grl d$chis

- ventilatie

normal6;

.

?n krki

deschis - recircularc gi regcncrarc;

 

o

tn

gri

frt.hfu

- evecuarea aorrlui

viciat

inclusiv

t0

dispozitivele

Nu se vo,psesc inscriplionArile de pe utilaje Sensul

de circulatie al acrului se marchesz6 prin s{eefi

VsrificsreB Vcntila.rea adipostului pentru evitarea condensuiui se facc:

de evacuare;

lui

pcntru

o

primAvarB - intre orcle 7 gi I 1 gi

intre 18 li l2:

o

v&ra - intre orcle 0 gi 6;

e

toanrna - intrc oncic 12

Nr.

crt

OPERATTU|{ICE SE EImCUTA

.9

E

cO

ed

e

ts

e

0,)

T-

.i4

.El

cd o"

fJ

(t :

B.

TNSTAIATIA

E,LE,CTRICA

Controtul

trtregii

inrtaletii

penodic

sBu c$nd

urmAtoarele

este defect6, cu inductorul efecb$ndu-se

opera{runi:

o

ideirtificarea

la tsblou a bornelor circuitelor-,

r

deconectarea hrtrnor consumato,rilor de pe circuite;

o

scoaterEacircuitelor de sub tensir:ne,

r rntrqu:ura rezistentei de izolBlie irrtre conductori gi intno co'nducto,ri gi pdm6nt", valoare cartr tnebuie sd fie cuprinsd intre 0,1 I ohrni gi 0,38 ohrni; So v& wmAri c& tuburile, doznle, fitingurile, inlrenfp[toarele gi comutatoarele s{ fie conseruate $i menfinuto in stare bunr. Corpurile de ilt'minqt se cu1[l{ de praf gi murddrie, p6.rfile metalice se vopsesc, se verificl starea legAnrrilor iar fi-letele de ls fasungun se ung cu rm strat fin de vaselinA. Sc curdfd contactclc oxidate ale starterelor qi tuburilor fluoresccnte (unde exisG), cele defecte se inlocuiesc. VerificarsB fi.rncfionArii ldmlilor monobloc pc,ntn: iluminat & siguranfA.

Curltaree

de pref gi murdl.rie:

a

o

a

o

a

Tablourile electrice se verific[ se completeazA cu cele necs&re,se calibreaztr.sigr:ranfele. Irgdturile din spatele tablourilor se curdf^d de praf gi mucegai. Carcasole tablourilor sc vopsesc, iar g&rniturile

de cauciuc se vsrificd gi se inlocuiesc dsc{ este

cazul.

a

o

o

a

a

a

a

a

O

a

a

Motoerelo electrice de vsrfilatoa relo r:

r pdrfile exferioare se cu6fA cu cArpe umede sau aer

ccmprimat;

o se demonteazA elecEomotoml,

se cur6|d qi se greseaz^d cu vaselirr.E rulrnenfii,

inlocuindu-se cei uzafi;

. se vsnficd 9i se stranS guruburilc Ai buriancle dc

fixarc;

. so verilicA stareacontactclor;

o :tL:vcnficd pnndorca frc fxrstrutrcrrt \r dirrtrc,nrtrtorsi turbina.

se curdp

bobura.lul,

c'.c:nbarcs

a

a

t

o

0

q)

1\T

q)

7, w

bp

O

o

a

O

a

A.

q)

.F

t+l

U

q)

a

q)

.11

&

F]

6

E

a

o

a

a

a

O

a

a

a

a

a

a

a

a

t

o

o

'tr

n

a-{

s

.E

z

I

I

I

I

I

I

H

F

E

I

lin

crL

orERATnnicE 5nLtbeuTA

{)

FI

11

6

.f

tt

e

q)

L-

'71

f

:

rr< t,

E

{J

:

C)

.-1

q

a

q)

I\T

u

i

b0

a

()

5

F? t1

tI

3

A.

o

'trI

-e FT

6

I

q)

'trt

f U

'6

z

()

'trI

ta

H

E

${

A

C. TNSTAT-ATIA SANITARA

Controlul p".todic al conductelor qi inldturarea defecfiunilor pr" grunduire, nopsire qi refacerea instalatriilor.

Conservarea

armAturitor

(robinete, valre etc.).

de inchidere

gi reglare

Verificarea fimcfionnrii WC-trrilor, sifoanelor

de

cenalizare.

pardoseald,

chiuvetelor

gi

conductelor

de

Vopsirea

instalaliilor

sanitare :

. h vernil - trascul instalafiilor intcrioare de alimentare cu apd; r in negrr - traseul instaleliei de canalizare.

iar

robinetele

schornei de frrnctronare.

se

S€ indicd p."

qi

*6g"tt traseul de funcfionare,

mrmeroteaz{

vanele

confbrm

a

a

a

o

a

a

a

a

a

a

D. TANTPTANTEME,TALICA

Verificaree etangeitAtii uqilor metalice gi

obloanelor ieqirilor Completarea

schirnharea celor necorespunz.6toare. Completarea mfinerelorr.

de salvare.

gamiturilor

de

etanqaro,

Vopsirea usilor si obloanelor.

a

a

I\/fAS{JFTI

Dtr TEHI\ICA

SECIJRITATTI MTTNCII

PRIWND

INSTAIATIILE

DE VBI\TTLATIE

 

f

entrrr

prevenirea

accidentelor

de

muncl

in

exploatarea

gi

fntrefnenea

instnlaFilor

de ventilaFe din adlposturile

de protecFe civilI

se

i-

purr umltoarele

mtrsuri :

 
 

o acoperiree cu plasl de s$rmI

tau grltare

de protecfie a gurilor

de

aspirafie a aenrlui de cltre ventilstoarel

o prevederea rrnor dispozitive de protecfie (balustrade, plase, bare'

parayaneetc.) ta ptrrfile extrrioarr in migc&rr ale ventilatoarclor;

. demontarea maninelelor de Ia ventilatoare electromanuale pe timpul

acfiontrrii elecfrice a acestora;

o ftrvflrtirea [ntr, t?IrI smucituri, a manivelelor pc timpul acfionlrii

manuale I ventilatoarelor;

o protrjarta

specialeim pof.iva accidentelor;

o intruicerer scoaterii sau punerii pe roti cu mflinile Eeu cu mijloace

improvizate a curelelor de ' tranrmisie in timpul funcfionlrii

ventilatoarelor; punereinsau scoaterea curelelor de fransmisie se va

face numai dupl ce ventilatoarele respective au fost scoatc din

funcfiune ;

. interzicercaorictrror repara{ii, ungeri sau curtrttrri ale transnrisiilor

in timpul func{ionlrii vcntilatoardrlr.

sistemului de cuplare aI ventilatoarelor

cu dispozitive

I\,{

\SfJFtI

DE TETINICA SECTIRITATTTMIJNCTI

PRTYTND

INSTAI-ATILE

EI-ECTRTCB

,[n r exploatarea gi hfrefinerea

instalafiilor

electrice d.in adlposfirrile

de

protecfi,e civiUl se impf,rn urmtrtoarele mtrsuri:

. fntrerupltoarde

cu p$rghii (cu Inme) trebuie protejate cu cspace din

material izolant pentnr a impiedica atingerea de ctrtre personal I plrfilor conductrtoarede curcnt.

e Zsblouril€

de dlqfribufie

se protejeazl

intr-o

ramtr cu geanr

u

itnp.ejmuire lateralA gi prwtrzuttr cu o uEtrde vizitare din fap.

o i"

dreptul

aparatelor

de comandl

electrice frebufu

amenajate

platforme de lemn acoperite cu coyor de cauciuc, pe cane sI se urce

p€rsonslul de intrefinere in timpul manev'rlrii acestor aparate.

. .,llefecde

de funcfionare,

lipsurile sau uzurile piesetor componente.,

aparafurii etc. constatate in agregatul intala$ei vor fi imediat reparate sau inlocuite-

. Pe.rc

metalice ale instatafiei carrc tn mod

norrnal

nu sunt sub

tensiune (carcasele electromotoarrlor, ale genratoarelor electricg

transfomratoarelor etc.) vor fi legate Ia ptrmflnt; legarea elcctricd la

pdmdnt

tensiunea de sert,iciu-

este

ohligatoie

pe.ntru

acerte

instalatii,

oicare

ur

Ji

o In

incaperTlelrnde sunt situatr tablourite generalc ile=nistribu{ie,

fransforrnatoare, acumrtlstoare etc., accesul oricdrei p€nloane.,in

afara pmonalufui de infrefinere. este inleris; la infrlril€ in aceste

inclperi

opritd!

3

i"

vor fi ageratein mod rizibit tlblite

cu inscriptii:

"Intrarea

", " Peri.col de moorte"

inclperile

unde

sunt

.

sifuate

motoare

elecfrice,

gmpuri

e{ecfrogen€,baErii gi acumrrlatoare, tablouri generate de disfribufie gi

in celelalte locuri unde se utilizeazil curentul etecfric s€vor afi$a la loc

vizibil instuctiani privind tehnita securifrd(u nurncii.

Zucrlrile

de htrefinere

la instalafiile etectrice pot fi executate numai

mlsuri

tehnice de pregltire

a locului de

"

dupl

muncl:

ce s-au luat urmltoarcle

a). scoatereaciesub tensiunea instaia{reigi ?mniedicareaptr)eni in

frrncfiurea p5rfrlor drn instala{repru} caie s-ar puteada terrsitulela

locui de munc{

.

b). montareadeingridrn provizonigi asezateade piScl averfizoaic.

c). legareala p5.mdnta instalalei, venficarealipsei tensiuui in partea

instajapeiunde urmeazl sI se executelucrdrile gi a-figareatabeielcr

Se lucreuzd- "

avernzoare " l{u

cupla|i !

Personalul de intretitrere gi de*ervire a instalafiei electrice va fi supus

.

pr''ealabilunui examen mcdical p.ir canesI se constate aptifudinilc

in

fizice specifice felului de lucrr

verifi caneacunogtinfelor acestuiaasupra:

in eiecfrotehnic5. Periodic se va fact

- norrnelor

- norrnelor

cuz de electnx:utore-

de uploatore

a instalatiibr

electrice;

de tehnica

securitdtii

rnNncii.

inclasiv primul

aiutor

in

o Toatr. lucrtrrile de instalafii

electrice sc excuttr numai in l'mpul

locul de munctresteiluminat suficienl

cflt

. Legglreaneceptoarelor mobile (sculg ltrmpi. utitaje etc.) cu punte de

atimentare (tablouri de distribuFe) sevB face prin cablu fiexibil, avind

rn conductor de protecs pentru legareala plment

sau la conductorrrl

de nul de protecfie- Prizele vor fi cu born{ de protec(ie-

o

. .Intrrruptrtoarele

materiale rezistente la foc ai elecfroizolante.

vor

avea cancaseprotectoane confecfionate din

o ALr

s admite

montsnea

intrenrpltoarrelor

pe

conductosre

motlile

(gnunrri, cordoane, etc.)

" L%frfurile

conductelor intre ele cfft qi cu aparatele respective se vor

executaastfel incit

din punctut de vcdert electric, mecanic,cit 9i al izolArii-

str prezin6" ase'eagisiguranp

ca gi conductele, atit

. .Esteinterzis a s€pune in exploatare instdat t improvizate' indiferent

de motivul carrcar determina acestimproviz&t, cart ar putea constitui

un pericol pentnr personal.

o lipsa

tcnsiunii s constatA cu ajutorul

indicatoarelor

de tensiune

(ldmpi cu nson) sau at llmpilor de control Qampfi normslil).

o ,Se interzice categoric verificanea lipsei de tenqiune prin

directl cu mina a plrtilor

conductoarede curenl

atingerea

. Personalul dc intrefinere va fi instmit penfrr a acorda primul ajutor

in caz de elecfrocutsre sau alte accidentegi va n prevfuut cu o tmsl

sanitarl de prim-ajutor.

o Lfuntpilc Ai uncltcle portativc vor li alinlcntatc la ttrrsiuni nt'pcri-

culoastl.

" La locurile cu urniditate mare (de peste 75o/o)pe pardoseali, h

fafa

motoarelor

elecfrice

+.

r

dirpo-itivolor

lor

do

porlniru

platform e tzolante din lmn, apate

pe izolstoare-

i,c

vrrr

Pu-oc

. Penfru

protejanea pnonatutui de intreFnere impofniva elecfrocutl-

rilor,

mijloace de protec$e:

arsurilor

gi clderilor

de la inlffime

se Yor folosi urmtrtoarele

a) plafforrneizolante saugr5tarede lemn;

b) covora$ede cauciuc;

c) galoSigi cizne de cauciucelecfroizolante.

d) mtrnu5ielectroizolantedin catrciuc;

e) rn6nerede cauciucpentru cleqti;

f) centurdde sigrrrant{pentru lucru pe st6lpi-

o Este interris

pnonalului

de infre{inere I

se ocups de ridicarea

deranjamentelor ivite la cablurile de alimentarrccu energie elecfrictr a adlposturilon.

h/IAS,t_rFtI

DE TErriltrcA sEcURrrATTrNfurvcrr

PRIVtrYD

NSTAIATIILE

SAIiITARE

in exploatarea gi infrefinerea instatafiilor snnifsre din adAposturile de

protecfie civitl s€impun urmtrtoarele mtrsuri:

.

iluminanea

Sl ventilanea

locurilor

unde

se executl

lucrlri

de

intretinere (vopsirea h interior

a recipientrtor, rapflrafii

tn c{mine etc.);

o

scoatrrta

de sub bnsiune

a instalsfiilor

electrice din adtrpmturi

h

cazul inundArii acestora (accesul ln intrrior acesbi mfuuri);

s va face numai duptr luarea

o

este interzis a se ridica cu mtna

capacele de fontl

ale clminelor

de

vizitsre

a instalafiei;

penfm

aceasta se vor utiliza

cAr{ige speciale sau rlngi

de fier;

o muncitorii carc executd curtrlarea conductelor trebuie str aibtr mInu4i da cauciuc Ai ochelari de protecft;

r pentru acordares primului ajutor in Lu, de nevoie, in adlposturile de

protecF€ civiUt trebuie sI e.iste o truE{ sanitarl dotatd cu medicrmente, aparaturA qi instnrmentar medicd, conform norme{or de dotare a formafirrnilop de adlpostire.

Dotares adlpostrrilor

de protecFe civiIt cu utilaje gi materiale pentru

pn-I contra incendiilor seface conform normelor in vigoare- itr vederea prevenirii incendiilor in interiorul adlposturilor

perimetrul aferent acestora: s€interzice:

a) folosirea de radiatoare electrice improvizate pentru incllzire;

gi

pe

b) funcfionanea nef,upravegheatl a util"ajelor gi aparatajului electric

(ventilatoare, pomp€, boitere, radiatoarg receptoare radio etc-);

c) supnasolicitarea circuitelor electrice gi folosires instalafiilor sau

aparatelo r electrice defecte ;

d) depozjtarea materialelo r inflamabile;

e) folosirca focurilor deschisepentru iluminat sau pentru altc rrcvoi.

Nn

crt

T

\E3E,T-

CU COMPONEMA

Nurnele Ei prentme{€

htol\,(flNtA.T-,

ECTIIPEI DE ADAPOSTIRE

Functia h

echipl

Adresa de

domicifiu

T&fon

 

f

^

'

.,I

I

)

pef echipl

2

ajutor

3

ajutor

1

ajutor

5

ajutor

A:r

ECIilPEI

Ft

I

EI IJ

T

r

r

r.

DE

A.DS.POSTfFTE

E

o Se

exts0ente.

aeriseasc{adlpostuldup5.fiecarefolosiregi s[ infepnl instalafiile

. Sl

asigureordineagi disciplinapetimpul adlpostirii.

o

Sa

se deplaseze in

grabf, la adf,post pe timput

prealarmei aeriene,

asigur8ndtoate condifiile adlpostirii.

o Sl

prevtrzute.

asigure permanent rezrcn/ade ap[

gi dotarea cu

malerialele

o Sf acordeprimul {utor saruur in cnz de nevoie gi s[ deblocltezedrn interiorpersoanele adlpostite.

o Sf

asigure permanent sannele de recunoagterea adtrposftrnlor gi

indicatoarelor.

. Se

ajute persoanelein varsttrgi copiii pentru a se incadra in ompii

stabiliF.

o

Se

Fn[ leg[fura telefonicd in stare de fi,ncfionare gi s[

comurice

persoaneloradf,postitemesajelecaresetransmitde la egaloanelesupenoare.

.

S[

asigureinzestrareain bmp utl a mijloacelorde protecFeantichimictr,

in

cazdepencol.

.

Sf

evacuezeadlpostulin caz de pencol de blocare,inurdafri, exploini

sauincendii.

Nr'

crt

E,\ZTfDEI\T:FA.

PERSOAI{ELOR

CE

SE ADAFOSTESC

I 1{rrrnelroqi prenumde

i

perroenei

rdfpordte

Actul

de

identiteb

(rerte. uumf,r)

Adresr

de

domiciliu

Obr-

I

I]DE

FtE,G[TI-,

A.f>AposTfFRE

pE'rT:fFt

I

{-r

CE:[AT-E,I{-I

.

Pe

timput adlpostirii

strrespecte ordinea gi strmentinl

curlfenia.

o

Sf

nu

inllamabile.

infroduci

in

adtrpost materiale

explozive,

toxice

sau

. Sl

nu fumeze sau s[ foloseasctrltrmpi, felinare sau lumf,ntrri in

adtrpost

o Sf

nu introductr nnirnglein adlpost

o Sr

aibl

asupra lor

masca contra Br-elor, documentele de iden_

titate, lanterna, trusa sanitartro medicamentg

aptr.

nszer"vede alimente gi

.

Sf

acorde primul

ajutor snnitar victimelor.

.

S

e nu plrlseasctr

adlpostul decfit la incetarea alarmei aeriene-

f]DE,

FLEGfJT-,

CON,GOFI.1TA.FI.E,

,5rIrD)EFLrl

fnr

I

PE

TrI\{P{JI-

a,n>APC)s:r

. Se

echipei de adtrpostire-

o Se

gederii.

o Str

o Se

aveaaprobare.

. Sl

decf,tin caz de neaptrrati nevoie.

o Sl

mirositoarrc-

o Sl

o

echipei de adtrpostilt.

o Sn

o

folosire.

.

o

o

adlpostire, penlonaluladdpostitpilrlseqtein ordine ad{posful.

timpul atacului aerian, adlpostul poate fi ptrrfisit numai in carz,ulcf,nd

. Pe

;c6erea cettrfcnilorcstc pcriclitattr dc inccndii, inundafii s8u cflnd adtrpostula fost lovit.

executl toate dispozifiunils

gefului de adlpost

Ei ale p€monalului

menfine curtrfenia gi ordinea in inctrperile adtrpostului pe tot timput

se respecteordinea interioar{

stabilittr.

nu se fumezc qi s[ nu se aprind[ lum$nId, llrnpi sau felinare fEr[ a

nu se ptrrlseasctrlocul de adtrpostiregi sd nu se circule prin adfipost

nu seintroductr in adlpost materiale u$or infiamabile gi substanfertru

nu seintreh adtrpostcuhbrtrctrminte infectattrsau cu anirnale.

nu s€deschidl ugile sau obloanele adlpostuIui decAt cu avizul gefului

nu septrrtrseasctradtrpostul decAtla ordin.

se ptrstrcze mijloacele

indMduale

de protecfie

pregtrtite penfnr

cazdenevoiesXseacorde ajutor personalului echipei de adlpostire.

seacordeprimul ajutor medical la nevoie.

a semnalul "incetorea alarmci ocricf€", la ordinul

gefului echipei de

Sf

Sl

to

Se

fDE,

GLE-

FOI-C'S'[FtE,

GI.-T

A

-f

I

-4.[';f,POsl:f1TJTT[LC)FT

Personalul

muncitor gi populafia trebuie strcunoascfilocul celor mai

apropiateadtrposturideLalocul de mt'nctr gi respectivfls [osrrinftr.

f ocurile adtrposturilor sunt marcate pentru indrumarta

populaFei

la giin adlpost

f a

darea semnalului de 't alarmd aeriand ", toF cetlfenii 9i Perso-

nalul muncitor (mai puFn cei care au de EupravegheatinstalsF li utilaje)r te

apropiat adtrpost duptr ce au luat

urmtrtoarelemtrsuri:

hdreapttr h

grabtr spre cel mai

r

ridictr mijtoaceleindividualedeprotecfie;

r

Ia plrlsinea [s6rrinteiseinchide apa,lumina elecfrictr,gaznle'se

imbractr corcspunztrtor Eederii in adtrposf se iau obiectelede

valoare,hrantr Ei aptr,mijloaceledeiluminat etc.l

o

seincuie uta losuinfeii

r

Laptrrlsinea locului fls mrrnctrseopre{tr utilajul sau instalafta'

anunftr cotegii cane nu au aflat despre alarmtr din caruza zgomotului, seinchide apa, tumina electricfr, ganil, abunrl, etc-

Dactrface parte din formafiunile de protecfe civiltr, i$i ridictr de

la magazieuneltele $i materialeledin dotare;

. intrarea h

adtrpostse face in lini$te $i in mod oryanizat; in

primul rflnd intrtr femeilg apoi coput"btrtrfinii $i invalizii;

o se ascuttjldispoziFunile gefuluide adlposf caneeste 9i leful

echipci de addpostitt.