Sunteți pe pagina 1din 10

DELIMITARI CONCEPTUALE

CONSILIEREA PSIHOLOGICA
- este o forma de interventie psihologica care se adreseaza persoanelor
aflate intr-o situatie de impas existential; acest impas poate fi de natura
familiala, sociala sau profesionala;
- Consilierul il ajuta pe client sa poata gestiona situatie de criza prin noi
metode si sa isi gaseasca multiple solutii la aceasta. In urma consilierii,
clientul isi va dezvolta capacitatea de a putea sa faca schimbari atat in plan
psihologic, cat si social, isi va imbunatatii si puterea de a lua decizii eficiente
si conforme cu nevoile sale, isi va putea gestiona optim resursele personale.
Consilierea psihologica este o interventie psihologica in scopul optimizarii,
autocunoasterii si dezvoltarii personale sau in scopul preventiei si remiterii
problemelor emotionale, cognitive si de comportament.
Aceasta este indicata persoanelor care se confrunta cu diverse probleme
interpersonale ce pot fi rezolvate prin luarea unor decizii in concordanta cu nevoile
si motivele personale.
Scopul consilierii consta in folosirea mai eficienta a resurselor personale ale celui
care solicita asistenta psihologica si in ameliorarea problemelor psihoemotionale si
de comportament.
In urma procesului de consiliere psihologica, indivizii invata sa-si dezvolte noi
strategii de rezolvare a problemelor cu care se confrunta, prin activarea propriilor
resurse blocate.
Consilierea psihologica necesita o perioada mai scurta de timp decat
psihoterapia, de regula -!" sedinte, si poate avea trei tipuri de beneficiari# indivizi,
cupluri si familii, grupuri.
Spre deosebire de psihoterapie care se focalizeaza pe interventia psihologica in
psihopatologie, consilierea psihologica se focalizeaza pe optimizare si dezvoltare
personala, probleme psihologice sau de patologie somatica in care sunt implicati
factori psihologici.
Ceea ce se urmareste prin cosilierea psihologica este optimizarea si dezvoltarea
personala, autocunoasterea, adaptarea eficienta la societate si la conditiile de viata.
C$%SI&I'('A SC$&A(A
Aspecte metodologice ale consilierii )colare
$biective#
*
cunoa)terea orient+rilor de principiu ale consilierii )colare
*
dob,ndirea abilit+-ilor de proiectare )i implementare a unuiprogram de consiliere
ornind de aceast+ accep- iune generic+ a consi li eri i )col are putem
i dentifica
orient+rile sale de principiu
#

sprij i ni rea copi il or .n procesul de .nv+- are, /.nv+-,ndu-i s+ .nve-e0 ,adi c+


aj ut ,ndu- i s+- )i dezvol t e apt i t udi ni l e cogni t i ve de car e
di spun, i nv+- ,ndu- i s+ r educ+ i mpact ul f act or i l or car e l e per t ur b+
pr ocesul de.nv+-are;

colaborarea cu profesorii .n sensul adapt+rii cerin-elor de .nv+-are )i astilului de


lucru la etapele de dezvoltare )i particularit+-ile individuale aleelevilor;

pr omovar ea )i spr i j i ni r ea el evi l or . n pr ocesel e de


aut ocunoa)t er e, acceptare de sine )i autodep+)ire;

utilizarea metodelor de lucru stimulative bazate pe# .ncredere, stim+ desine,


recunoa)terea eforturilor, validarea ac-iunilor, integrare;
1 n t er meni de
obi ecti ve generale
, consi l ierea )col ar+ va oferi posi bi l itatea ca to-i copiii#

s+ experi menteze tr+i ri pozi ti ve .n rel a-ii le cu profesorii , p+ri n-i i,


al-i adul-i;

s + f i e c a p a b i l i s + - ) i . n - e l e a g + t r + i r i l e , s + - ) i v a l o r i z e z e
p r o p r i a individualitate, s+-)i dezvolte stima de sine;

s+ dob,ndeasc+ abilit+-i de /coping0 2a face fa-+ situa-iei3, astfel .nc,ts+ fie capabili
s+ rezolve problemele fire)ti, specifice v,rstei;

s+ dezvolte o atitudine pozitiv+ fa-+ de via-+;

s + c o n ) t i e n t i z e z e r e s p o n s a b i l i t a t e a p e n t r u f a p t e l e ,
a t i t u d i n i l e , comportamentele lor.4rincipiile )i obiectivele ce orienteaz+
activitatea de consiliere )colar+ constituie )i premiselede l a care se porne)te .n
elaborarea
programel or de consil iere
. 5e aceea .n majori tatea programelor de consiliere vom .nt,lni ac-iuni care
contribuie la#

dezvoltarea stimei de sine,

motivarea pentru schimbare,

formarea abil it+- il or de comuni care, de rezolvare de probl eme sau


destabilire a rela-iilor interpersonale.
4roiectarea
unui program de consiliere poate fi orientat+ de urm+toarele .ntreb+ri#
Cine sunt beneficiarii6

Care dintre componentele programului este prioritar+6

Ce competen-e trebuiesc dezvoltate )i la ce nivel6

Ce competen-e profesionale va utiliza consilierul 2educare, orientare,consulta-+,


oferire de informa-ii36

' x i s t + ) i a l t e p r o g r a m e e d u c a t i v e . n ) c o a l + ) i c u m
p o t f i e l e fructificate .n programul proiectat6
mplementarea
unui program are )anse mai bune de a fi eficace dac+ este prev+zut pentru unan
)colar, )i dac+ se bazeaz+ pe cooperarea personalului didactic.
'valuarea
se r eal i zeaz+ . n t oat e et apel e pr ogr amul ui )i ea t r ebui e s+ se
adr eseze at ,t
contextului )colar
2practici curente, popula- ia benefi ci ar+, resursele, impl icareauman+,
tradi-i il e, etc.3, c,t )i
beneficiarilor direc-i 7 elevii
, folosind observa-iile pr of esor i l or , al e per sonal ul ui admi ni st r at i v, al e
al t or el evi ca )i al e f ami l i ei . 'tapele evalu+rii sunt#

stabilirea .ntreb+rilor de evaluare,

determinarea categoriilor evaluate,

str,ngerea informa-iilor,

aplicarea .ntreb+rilor de evaluare

stabilirea concluziilor,

formularea recomand+rilor )i a propunerilor.


8odalit+-i de abordare a consilierii )colare
& i t e r a t u r a d e s p e c i a l i t a t e r e c o ma n d + p r a c t i c a r e a
c o n s i l i e r i i ) c o l a r e . n urm+toarele modalit+-i#

interven-ie .n criz+,

remediere

preven-ie

dezvoltare personal+
Consi l ierea ca i nterven-ie .n criz+
survine dup+ apari-ia situa-iei

de cr i z+, )i ar e cascop solu-ionarea, pe termen scurt, prin fixarea asupra
problemei )i utilizarea tehnicilor de interven-ie .n criz+.
Consilierea ca remediere
are ca scop corectarea anumitor caren-e comportamentale )ievitarea agrav+rii lor
pri .nv+-area unor abilit+-i sociale, fie inexistente, fie insuficientdezvoltate.
Consi l i er ea ca pr even- i e
pr esupune ant i ci par ea )i pr eveni r ea man i f est +r i i unor probl eme
cunoscute ca av,nd ri sc crescut de apari- ie# fumatul, consumul de alcool
)i alte droguri, grviditate la v,rsta adolescen-ei, etc. Consilierea are .n vedere
informareaelevilor .n leg+tur+ cu riscurile la care se expun dac+ recurg la anumite
practici, precum
)i depr i nder ea unor st r at egi i de evi t ar e. 4ent r u pr even- i e se pot
ut i l i l i za t ehni ci de.nv+-are, con)tientizare )i responsabilizare.
Consi li erea ca dezvol tare personal+
.nseamn+ identi fi carea )i dezvol tarea acelor capaci t+- i )i abil it+- i care
vor contribui la succesul adapt+ri i )colare )i soci al e. Acesteobiective pot
fi reali zate prin exersarea unor tehnici de autocunoa)tere )i
rel a-i onarei nterpersonal + 2.mp+rt+)irea experien-el or )i a cuno)ti n-elor,
j ocuri de rol , di feri temodalit+-i de .nv+-are3
Consilierea )colar+ )i lucrul cu famliile
$biective#
*
.n-elegerea necesit+-ii asocierii interven-iei familialeprocesului de consiliere )colar+
*
cunoa)terea criteriilor de evaluare a situa-iei familiale
Cuvinte cheie#
*
Interven-ie familial+
*
9amilia func-ional+:disfunc-ional+
*
%ivele de cooperare familial+
8otiva-i a pentru impl icarea fami li ei .n procesul consi li eri i )colare este
dat+ dei mpactul pe care .ntregul sistem fami li al .l are asupra el evul ui .
5inamica famil iei ser+sfr,nge direct asupra comportamentului general al
elevului afect,nd .n mod special dimensiunile# emo-ional+, social+ )i )colar+.
Comportamentul unui elev poate fi .n-elesnumai .n contextul mai larg al
interac-iunilor familiale. ;eoria sistemelor ofer+, .n acestsens, un bun reper
teoretic.Asocierea terapi ei fami li ale procesului de consi li ere )col ar+, este
recomandat+ dediferi-i autori, din diverse ra-iuni. Astfel <oldenberg I. )i
<oldenberg =. 2!>??3 sus-inc+ interven-i a famil i al +, .n speci al .n fami li i le
disfunc-i onal e, constitui e cea mai eficient+ metod+ de schimbare a
comportamentului elevului )i de ajutare a acesteia 2afamiliei3 s+ dob,ndeasc+ :
redob,ndeasc+ abilit+-i de coping. Amatea '. )i @roAn @.2!>>B3 au constatat c+, de
obicei, personalul )colar nu valorific+, .n suficient+ m+sur+,r esur sel e f ami l i al e
pent r u a det er mi na schi mb+r i . n compor t ament ul )i at i t udi ni l e

el evi l or . 4e scur t , pr i nci pal el e mot i ve car e . nt emei az+ asoci er ea
t er api ei f ami l i al e procesului de consiliere )colar+ sunt#

s e r e a l i z e a z + o ma i b u n + c o mu n i c a r e ) i c o o r d o n a r e . n t r e
a d u l - i i semnificativi pentru elev;

consil ierul )colar poate deveni avocatul elevului, aj ut,nd p+rin-i i


2)i profesorii3 s+-i .n-eleag+ comportamentul )i motiva-iile;

cre)terea eficacit+-ii consilierii practicate .n )coal+ 2datorat+ )i asocieriicu terapia


familial+3, vizibil+ )i m+surabil+ prin evaluarea schimb+rilor elevului)i a familiei
sale.(+m,ne o problem+ deschis+ modalitatea prin care consilierul )colar recurge
la terapiafamilial+#

se poate reali za, l a recomandarea consi li erului )colar, .n afara )coli i


dec+tre un terapeut care de-ine o cal ificare speci al + .n acest domeniu
2aceast+modalitate ridic+ probleme financiare pentru familii3;

consilierul )colar recomand+ agen-ii 2organiza-ii neguvernamentale3 careau


programe de terapie familial+ oferite gratuit;

consilierul )colar lucreraz+ cu familia beneficiind de supervizarea unuiterapeut;

consilierul )colar abordeaz+ el .nsu)i familia dezvolt,nd un program dei nterven-ie


l imitat l a centrarea pe sarcin+ )i rezol varea de probl eme 2f+r+ aavea
scopuri terapeutice3;

combina-ii ale acestor modalit+-i.;rebui e re-i nut c+ i ndiferent de modal itatea


adoptat+, propunerea unei fami li i pent r u t er api e : consi l i er e est e o
chest i une del i cat +. Chi ar dac+, sub ni ci o f or m+, consilierul )colar nu
aduce acuza-ii familiei, p+rin-ii intuiesc c+ particip,nd la un astfelde proces, se va
afla c+ au o contribu-ie la generarea problemelor copilului, )i nu dorescs+ se
expun+ acestui risc. Consilierii .)i vor folosi, de aceea, cele mai bune abilit+-i
decare dispun pentru a convinge p+rin-ii c+ terapia: consilierea familiei este cea mai
bun+op-iune pentru a-)i ajuta copilul.
4ropunerea unei fami li i pentru i nterven- ie
se r eal i zeaz+ dup+ un anumi t pattern#

str,ngerea informa-iilor despre copil, familie )i situa-ie


evaluarea informa-ii lor )i l uarea deciziei pentru propunerea
terapi ei :consilierii

avansarea propunerii

asistarea pentru .nscrierea .n programul terapeutic : de consiliere

asigurarea suportului continuu pentru familie )i men-inerea leg+turii .ntreterapeut )i


)coal+.1nai nte de a deci de dac+ famil ia are nevoie de ajutor, pri n
i ncluderea .ntr-o rela-i eterapeuti c+ sau de consil i ere, consil ierul )colar
trebui e s+ construiasc+ un sistem der el a- i i cu di f er i - i i membr i ai
f ami l i ei pent r u a put ea cul ege i nf or ma- i i l e neces ar eevalu+rii
situa-iei.
'valuarea situa-iei familiale
se realizeaz+ prin raportarea la anumite criterii )i :sau scale de evaluare care permit
aprecierea caracterului ei func-ional sau disfunc-ional.4ropunem .n continuare
c,teva astfel de repere.
Criteriul comunic+rii#

9amilia func-ional+#
comunicarea este congruent+, membri i famil iei spun ceea ce si mt )i
ceea ce g,ndesc, f +r + t eama de a f i pedepsi - i sau respin)i.

9amilia disfunc-ional+
# comuni carea este i ncongruent+, senti mentel eautentice )i adev+ratele idei
ale membrilor sunt ignorate.
Criteriul regulilor

9amilia func-ional+#
regul i le sunt fl exibi l e, clare, adaptate situa-i ei , membrii familiei .n-eleg,nd
necesitatea )i importan-a lor.

9amilia disfunc-ional+#
regulile sunt inflexibile, netransparente; membriifamil iei nu parti ci p+ l a
stabil irea lor )i ni ci nu )tiu cum s+ l e schimbe atunci c,nd situa-ia o impune
Criteriul rela-iilor

9amilia func-ional+#
r e l a - i i l e s u n t s t r , n s e ) i s a t i s f + c + t o a r e a t , t . n interiorul familiei
c,t )i .n afara ei, membrii familiei demonstreaz+ empatie uniifa-+ de al-ii, au rela-ii
interpersonale pozitive, sunt rezonabili.

9ami li a disfunc- ional +#


r e l a - i i l e i n t r a - ) i i n t e r - f a m i l i a l e s u n t st,njenitoare,
genereaz+ conflicte, nefericire.
Criteriul combinat# reguli, rela-ii, flexibilitate, ).a.

9amilia func-ional+#
.mp+rt+)e)te interese comune, patternu-uri comune)i func-i onal e de
comunicare, se poat e adapta eficient la schimbare, cultiv+respectul
reciproc, se angajeaz+ .n luarea deciziilor )i rezolvarea problemelor,membrii se
bucur+ unii de compania altora, se simt bine .mpreun+.

9amilia disfunc-ional+
manifest+ caracteristicile opuse. 28inuchin S
., cf.
C.C. 8uro, ;. Dottman,!>>B
Curran 5
. 2
cf.
C.C. 8uro, ;. Dottman,!>>B3 a inventariat
!B caracteristici ale familieifunc-ionale
#!. comuni c+ )i ascul t +E.se afi rm+ )i se sus-i n uni i pe al- ii F.mani f est+
respect reci proc )i fa-+ de al -ii G. mani f est + . ncr eder eB. au si m- l udi c
)i al umor ul ui ..)i .mpart responsabi l it+-i leH.se .nva-+ uni i pe al-i i
sensul binel ui )i al r+ul ui ?.au un puterni c senti ment al apartenen-ei
fami li ale, acord,nd i mportan-+tradi-iilor )i ritualurilor >.au si m- ul m+surii .n
i nterac-i unea cu al te persoane! " . . m p + r t + ) e s c a c e e a ) i
c r e d i n - + r e l i g i o a s + s a u c o n v i n g e r i s p i r i t u a l e ! ! .
. ) i r e s p e c t + d r e p t u l l a
i n t i m i t a t e ! E . . ) i f a c s e r v i c i i u n i i
a l t o r a ! F . f o l o s e s c t i m p u l p e t r e c u t
. m p r e u n + l a m a s + s a u a l t e a c t i v i t + - i pentru
conversa-ie! G . . ) i p e t r e c t i m p u l l i b e r
. m p r e u n +

! B . s e s p r i j i n + r e c i p r o c . n s i t u a - i i
d i f i c i l e .
<olden &.
2
cf.
C.C. 8uro, ;. Dottman,!>>B3 a i dentificat
cinci variabile
care permitdiferen-ierea familiilor func-ionale de cele disfunc-ionale#
! . ( e s u r s e l e p a r e n t a l e E . C a d r u l t e m p o r a l F. ;i pul )i
/ cant i t at ea0 comuni c+r i i G . I e r a r h i a a u t o r i t + - i i B.(ela- i il e dintre
adul-i i impl i ca-i .n rel a-ia de aj utor
!.
(esursel e parental e
. 4 e n t r u e v a l u a r e a r e s u r s e l o r p a r e n t a l e v o r f i
a n a l i z a t e # capacitatea p+rin-ilor de a satisface nevoile fundamentale ale
copilului, comportamente) i a t i t u d i n i a l e p + r i n - i l o r f a - + d e c o p i l ) i
p r o b l e me l e s a l e , p r e c u m ) i f a c t o r i c a # stabilitatea financiar+,
tr+inicia rela-iilor maritale, suportul familiei extinse. 1n cazul .ncare resursel e
parentale sunt puterni ce asistentul social va recomanda famil ia
pentruconsiliere, nu pentru terapie.E.
Cadrul temporal
se refer+ l a aspectul duratei de mani festare a dificul t+- il or, l acaracterul
l or cronic sau de scurt+ durat+. Se recomand+ pentru terapi e fami li i l e
cudisfunc-ii cronice.F.
;ipul )i /cantitatea0 comunic+rii
. 'ste important ca pattern-urile de comunicares+ fi e evaluate pentru a )ti care
dintre membrii famil iei comunic+ destul de bine cucopilul astfel .nc,t s+
participe la rezolvarea problemei.G.
Ierarhia autorit+-ii
. 1 n mod nor mal , . n f ami l i i l e f unc- i onal e p+r i n- i i r epr ezi nt + /puterea
executiv+0 )i copiii au libert+-i )i responsabilit+-i adecvate v,rstei.B
. (el a- i i l e di nt r e adul - i i i mpl i ca- i . n r el a- i a de aj ut or
. 1n fami li i l e func-ionale, p+rin- ii dau dovad+ de incredere )i sunt
cooperan-i cu profesioni stul .n procesul deajutorare.5up+ evaluare )i luarea
deciziei de a recomanda familiei un program terapeuticsau de consi li ere,
asi stentul social va dezvolta .n continuare o rel-i e de col aborare cuambi i
p+r i n- i )i cu copi l ul , ascul t ,ndu- l e p+r er i l e . n l eg+t ur + cu
pr obl ema l or , cu procesul la care particip+, cu solu-iile sau strategiile la care se
g,ndesc.
Ihiteside,
!>>F 2
cf.
C.C. 8uro, ;. Dottman, !>>B3 apreciaz+ c+ pot fi identificate
treinivele ale gradului de cooperare .n cadrul interven-iei familiale
.
%ivelul maxim
# membrii famil iei recunosc nevoi a de aj utor )i .l soli ci t+, fii ndcon)t i en- i
c+ dat or i t + exper i en- el or dur er oase pr i n car e au t r ecut nu pot
r ezol va
problema copilului lor. 9a-+ de astfel de familii asistentul social va demonstra
empatie,respect )i sus-inere.
%ivelul intermediar.
Asistentul social )tie c+ familia dore)te s+-)i ajute copilul,dar nu vrea, sau nu poate
accepta ideea c+ sistemul familial este cauza problemei. 9a-+de astfel de p+ri n-i,
asi stentul social trebui e s+ dea dovad+ de mai mult+
subti li tate, suger ,nd c+ t er api a f ami l i al + poat e f i benef i c+ pent r u
t o- i membr i i f ami l i ei , dar . n primul r,nd pentru copil, care poate fi ajutat
astfel s+ ias+ din dificultate.
%ivelul minim.
8embrii fami li ei 2p+ri n-i i3 au o reac-i e negati v+ fa-+ de ori cesugestie
potrivit c+reia ei ar fi o parte din problema copilului. Asistentul social poate fi,.n
astfel de situa-ii, destul de incisiv, pentru a dezarma familia, accentu,nd faptul c+
to-icei implica-i 2p+rin-i, personal )colar3 trebuie s+ doreasc+ ceea ce este mai bine
pentrucopil . Se poate recurge, .n astfel de situa- ii , i nclusi v la autoritatea
directorului )coli i, pent r u a . nt +r i r ecomandar ea de t er api e,
subl i ni i nd c+ numai ast f el put er ea l or de influen-+ asupra copilului va
cre)te
Capitolul IIIInadaptarea )colar+
;ema nr. 5efini-ii, factori, cauze
$biective#
*
1nsu)irea corect+ a conceptelor# adptare:inadaptaresocial+ )i )colar+
*
Cunoa)terea factorilor ce pot influen-a inadaptarea)colar+
Cuvinte cheie#
*
Adaptare : inadaptarer )colar+
*
Intercondi-ionarea factorilor
*
Integrarea copiilor cu nevoi speciale
Cursan-ii vor )ti#
*
S+ utilizeze corect conceptele .nv+-ate
*
S+ abordeze nuan-at problematica inadapt+rii .n vederea particip+rii cu mijloacele
asisten-ei sociale la procesul deintegrare social+ )i )colar+Sfera tulbur+rilor de
adaptare este foarte larg+, incluz,nd#

Copiii indapta-i profund, cu deficite )i tulbur+ri fizice, psihice )i morale;

Copiii bolnavi, cu maladii organice 2epilepsie, encefalite3 sau mentale 2psihoze,


nevroze,etc.3, cu deficite senzoriale grave, cu tulbur+ri emo-ionale
2hiperemotivitate3, caracteriale)i voli-ionale 2impulsivitate, instabilitate )i apatie3, etc.

Cat egor i a cel or car e, di n di f er i t e cauze, nu se adapt eaz+


medi ul ui )col ar sau unor dimenisiuni mai .nguste ale acestora 2metod+,
disciplin+, forme de organizare3; numi-i )iinadapta-i relativi, ce prezint+ variate
dificult+-i .n zona caracterului, comportamentului )irandamentelor.4utem .n- el ege
adaptarea )colar+ )i .n termeni de concordan-+ di ntre natura
capaaci t+- il or individuale )i nivelul cerin-elor formulate.Ini-ial dificult+-ile sunt de
natur+ socio-adaptativ+, atr+g,nd .n timp, odat+ cu nerezolvarea lor,greut+-i de
.nv+-are.
5isti c-ia di ntre reu)ita )col ar+ )i adaparea )colar+# cea di n urm+ are o
sfer+ mai l arg+ decuprindere, presupun,nd implicarea inteligen-ei dar )i a
dimensiunii afective, motiva-ionale )ivol itive, l a care se mai adaug+ )i factori i
de personal itate 2interese, sentimente, atitudini, .nsu)iri temperamentale,
tr+s+turi de caracter, etc.3.4ri n urmare,
adaptarea, respecti v inadaptarea, este o func-i e a .nt regii personal it+-i
aelevului.
Astfel trebuie avut+ .n vedere personalitatea .n ansamblul ei )i nu doar aspectele
ces-au relevat deficitare.Condi-iile adapt+rii )colare pot viza at,t factori interni c,t )i
factori externi. 4rima categorieeste constituit+ din factori de ordin biologic )i din
varietatea factorilor de natur+ psihologic+.&a r,ndul lor factorii de ordin biologic
includ# dezvoltarea fizic+, v,rsta cronologic+, stareageneral + a s+n+t+-ii ,
echil i brul endocri n, rezisten-a l a efortul fizic )i intelectual,
echil i brul sistemului nervos central.
9actorii de natur+ psihologic+ pot fi#

i ntel ectual i# mobil itatea procesel or intelectuale, capaci tatea de


concentrare a aten-iei ,selectivitatea percep-iilor, aptitudinea )colar+, etc.

non-i ntel ectual i # moti va- ie 2trebuin- e, impl usuri, interese, dorin-e,
aspira-i i3, ri tmul deactivi tate, puterea de munc+, tr+s+turi de voin- +
2tenaci tate, perseveren-+, fermi tate, promptitudine3, rezisten-a la efort.Cea
de-a doua categorie de
factori,
cei
de natur+ extern+ .ngl obeaz+ at,t factori denatur+ pedagogic+, c,t )i factori
socio-culturali, familiali.
Ce i d e
natur+ pedagogic+
vi zeaz+# cer i n- el e pr ogr amei )col ar e 2 gr adul de adecvar e
al acesteiala nivelul de dezvoltare al elevilor, caracteristicile mediului )colar, modul
de elaborare)i realizare efectiv+ a obiectivelor, modalit+-ile de evaluare folosite,
orarul zilnic, aptitudinile pedagogi ce, tactul )i competen-el e instrumental e
ale profesori lor, nivel ul de activi zare,motivare )i .nt+rire a .nv+-+rii, etc.
9actori i lega- i de mediul famil ial
i nclud# cl imatul cultural educativ, cli matul emo-i onal , regimul de munc+ )i
odihn+ al copilului, nivelul de aspira-ie al p+rin-ilor, atitudinea p+rin-ilor fa-+ de
rezultatele ob-inute de copii la .nv+-+tur+, etc.
9actori i de natur+ socio-cultural +
se r ef er + l a# r el a- i a pr of esor 7 el ev, st r uct ur a cl asei )colare,
institu-iile de cultur+, influen-a mass-media, etc.5up+ cum s-a putu observa,
conceptul de inadaptare nu are o defini-ie clar+ )i distinct+, acestlucru demonstr,nd
tocmai complexitatea acestui fenomen. Se desprind .ns+ )i puncte comune precum
posibilit+-ile reduse sau chiar incapacitatea individului de a-)i asuma rolul s+u
normal.n via-a social+, de a satisface normele, regulile, etc., toate exigen-ele
mediului s+u ambiant, .ncondi-iile .n care el dispune de o dezvoltare psihofizic+
relativ normal+.1n func-ie de dimensiunile )i situa-iile sociale .n care se manifest+,
inadaptarea va lua formespecifice# social+, familial+, )colar+; inadaptarea )colar+
reprezint+ doar o form+ specific+ ainadapt+rii sociale.4 r o b l e ma t r e b u i e
v + z u t + . n t e r me n i d e
i nt er condi - i onar e di nt r e cer i n- el e )col ar e )i posibilit+-ile elevului.
Se na)te astfel /disputa0 adapt+rii elevului la cerin-ele )colare /versus0adaptarea
)colii la nevoile elevului