Sunteți pe pagina 1din 11

Eşalonarea tabelară a proiectării didactice de lungă durată în baza Sistemului de Credite de Studii

Ore
N/o Unităţi Eşalonare în Evaluarea Note
de competenţă Unităţi de conţinut timp Resurse
(UC) Data, gr. Contact direct
Nr.
de
ore 11 / 12 Prelegeri Practic /
ET seminar

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

1. UC . 1.Atenția 2 2 L.Savca „Psihologie Evaluare


Definirea Conceptul de atenție. generală” orala
conceptului de Formele atenției și
atenție interacțiunea lor. Em. Verza „Psihologie”
Explicarea Funcțiile și însușirile Chestionare
factorilor ce atenției. Cruteţchii A. „Psihologia” orală
influențează atenția.
Distingerea Apreciere
formelor atenției. verbală
Aplicarea tehnicilor
de autoevaluare a
atenției.
Exersarea
dezvoltării atenției
proprii, aplicând
procedee simple.
2. UC . 2.Afectivitatea 2 2 P. Popescu – Neveanu Evaluare
Definirea Caracterizarea proceselor „Psihologie” orala
proceselor afective. afective.
Estimarea valorii Formele proceselor L.Savca „Psihologie
proceselor afective. afective. generală”
Caracterizarea Autoreglarea emoțională. Pixuri
formelor proceselor Em. Verza „Psihologie” în pahar
afective. Utilizarea
testelor de
autocunoaștere a
emotivității.
3. UC 3. Voința 2 1 1 P. Popescu – Neveanu
Definirea Conceptul de voință. „Psihologie” Evaluare
conceptului de Caracteristicile actului orala
voință și utilizarea volitiv. Calitățile voinței. L.Savca „Psihologie
corectă. Autoreglajul voluntar și generală”
Caracterizarea dezvoltarea voinței.
calităților voinței.
Conștientizarea
importanței
autoreglării
volitive.
Elaborarea unui
plan privind
autoreglarea
volitivă.
4 Evaluarea Probă de evaluare. 1 1 Test de
cunoştinţelor evaluare
anterioare.
5. UC . 4. Activitatea umană 3 2 1 L.Savca „Psihologie Evaluare
Definirea esenței Definirea activității umane generală” orală
psihologice a și structura psihologică a
conceptului de ei. Tipurile activității Em. Verza „Psihologie”
activitate. umane. Rolul activității în RAI
Cunoașterea dezvoltarea intelectuală. Cruteţchii A. „Psihologia”
elementelor
componente ale
activității.
Valorificarea
tipurilor de
activitate.
Explicarea
interacțiunii dintre
activitate şi
dezvoltarea
intelectuală.
6. UC . 5. Personalitatea 3 2 1 P. Popescu – Neveanu
Definirea Noțiunile de om, individ, „Psihologie” Evaluare
conceptului de individualitate, orala
prsonalitate. personalitate. Calitățile L.Savca „Psihologie
Distingerea personalității generală”
noțiunilor: om, contemporane. Chestionare
individ, Formarea și dezvoltarea Jelescu P„Psihologie orala
individualitate, personalității. generală”,
personalitate. Stadiile dezvoltării
Descrierea personalității (dezvoltarea
caracteristicilor normală și dezvoltarea
distinctive ale anormală).
personalității.
Cunoașterea
stadiilor de
dezvoltare a
personalității.
Explicarea esenței
dezvoltării și
formării
personalității.
7. Evaluarea Proba de evaluare. 1 1 Test de
cunoştinţelor evaluare
anterioare.

8. UC. Definirea 6. Temperamentul L.Savca „Psihologie


conceptului de Temperamentul – latura generală”
temperament. dinamico-energetică a
Enunțarea însușirii personalității. Jelescu P„Psihologie
fundamentale ale Însușirile fundamentale generală”.
sistemului nervos ale sistemului nervos
central.. central.
Caracterizarea Portrete temperamentale
tipurilor de
temperament.
Aplicarea probelor
de autocunoaștere a
temperamentului.
9. UC . 7. Caracterul 3 2 1 P. Popescu – Neveanu
Definirea Caracterul – latura „Psihologie” Chestionare
conceptului de relațional-valorică a orală
character. personalității. Structura L.Savca „Psihologie
Explicarea esenței caracterului. Formarea generală”
mecanismului caracterului. Apreciere
psihofiziologic de Em. Verza „Psihologie” verbală
formare a
personalității.
Descrierea
structurii
caracterului.
Aplicarea
metodelor şi
tehnicilor de
cunoaștere a
caracterului.
Utilizarea
procedeelor de
autoeducare a
trăsăturilor de
character.
10. UC . 8. Aptitudinile 6 4 2 L.Savca „Psihologie
Definirea Aptidinile – latura generală” Evaluare
conceptului de instrumental-operațională orală
aptitudine. a personalității. Cruteţchii A. „Psihologia”
Cunoașterea Felurile aptitudinilor.
felurilor de Inteligența ca aptitudine Jelescu P„Psihologie Pixuri
aptitude. Estimarea generală. generală”, în pahar
rolului altor însușiri
de personalitate în
formarea
aptitudinilor.
Descrierea esenței
inteligenței în
desăvârșirea
aptitudinilor.
Conștientizarea
necesității exersării
sistematice a
aptitudinilor
11. UC. 9. Motivația 2 1 1 L.Savca „Psihologie
Definirea Motivul și motiația. generală” Apreciere
conceptelor de Felurile de motive. verbală
motiv și motivație. Motivația și Em. Verza „Psihologie”
Estimarea rolului personalitatea.
trebuințelor în Jelescu P„Psihologie
realizarea generală”.
activității.
Aplicarea probelor
pentru evidențiere a
motivelor învățării.
Înțelegerea
influenței motivelor
în formarea
însușirilor de
personalitate.
12. UC. 10. . Creativitatea
Definirea Creativitatea – noțiuni
procesului de generale.
creativitate. Nivelurile creativității.
Caracterizarea Dezvoltarea creativității.
nivelurilor
creativității.
Descrierea rolului
creativității și
factorii ce o
declanșează.
13. UC. 11. Relațiile umane
Definirea noțiunii Noțiune de grup și
de grup. caracterizarea lui.
Explicarea felurilor Relațiile umane în grup.
de relații umane.
14. UC. 12. Conflictele și
Aprecierea felului aplanarea lor.
conflictului și Conflictele și aplanarea
etapele de evoluare lor. Crearea climatului
a lui. Asimilarea favorabil în grup.
relațiilor de
cooperare și
colaborare în grup.

Competenţe profesionale specifice disciplinei

 Cunoaşterea obiectului de studiu al psihologiei şi a ramurilor sale.


 Cunoașterea fenomenelor psihice, a comportamentelor și trăsăturilor specifice personalității umane, în scopul înțelegerii vieții
subiective a omului.
 Înţelegerea și cunoașterea proceselor psihice senzoriale și cognitive.
 Cunoașterea limbajului specific psihologiei și utilizarea adecvată în acțiuni de caracterizare și autocaracterizare.
 Identificarea actualității și importanței dezvoltării epistemologiei și praxiologiei psihologiei generale.
 Formarea competențelor de operare intra și interdisciplinare în analiza și interpretarea unor comportamente reale ale elevilor.
 Stimularea interesului față de psihologie și formarea capacității de a folosi cunoștințele psihologice în reglarea comportamentului
propriu și al copiilor de vârstă preșcolară.
 Formarea și dezvoltarea personalității prin valorificarea disponibilităților sale din punct de vedere psihologic.
 Utilizarea literaturii de specialitate adecvate în scopul acumulării şi însuşirii informaţiei.
 Evaluarea psihologică a diferitor situații în activitatea practică.

Administrarea disciplinei

Modalitatea de evaluare
Numărul de ore

Numărul de credite
Contact direct

Lucrul individual
Codul Denumirea
Semestrul

disciplinei disciplinei Prelegeri Practice/


Total

Seminar

F.00.O.013 Psihologia II 60 20 10 30 Examen 2


generală II

Eşalonarea tabelară a proiectării didactice de lungă durată în baza Sistemului de Credite de Studii studiul individual ghidat de profesor
N/o Materii pentru studiul Produse Modalitati de evaluare Eşalonarea în timp Note
elaborate (data, grupa)
individual Termeni de realizare

11/12 ET
1. 1. Atenția.
Factorii ce favorizează și perturbă
atenția. Realizarea testului 4
de autocunoaştere a Prezentare
atenţiei. orală și scrisă

2. 2. Afectivitatea. Crearea descrierii


Formele vieții afective. unei stări afective Relatarea orală
trăite 2
3. 3. Voința. Redactarea unei
Actul volitiv. lucrări cu privire la Prezentarea informației 4
relevarea în formă scrisă.
acținunilor, faptele
unui personaj dintr-
o operă literară
îndrăgită care
confirmă puterea de
voință a lui.

4. 4. Activitatea umană. Caracterizarea Prezentare scrisă și 4


unuia dintre tipurile orală
activității umane.
5. 5. Personalitatea. Formarea și Eseu: ”Factorii ce Eseu structurat
dezvoltarea personalității. inluențează la
. formarea și 2
dezvoltarea
personalității”

6. 6. Temperamentul. Studierea literaturii


Tipurile de temperament. de specialitate. Eseu Prezentare
structurat: Portretul orală 4
temperamental al
colegului de bancă
7. 7. Caracterul.
Formarea caracterului Enunțarea Prezentare
factorilor ce orala
influențează 4
formarea
caracterului.

8. 8. Aptitudinile Inteligența ca Referat: Teorii ale Prezentarea referatului


aptitudine generală. inteligenței.

9. 9. Motivația. Proiect: Corelația


Motivația și personalitatea. dintre motivație și Argumentarea orală 2
personalitate.

10. 10. Creativitatea Desfășurarea unei Desfășurarea unei


Metode de dezvoltare metode de metode
acreativității. dezvoltare a
4
creativității cu
colegii.

11. 11. Relațiile umane în grup. Elaborarea schemei: Prezentarea schemei


clasificarea
grupurilor umane.

12. 12. .Conflictele și aplanarea lor. Elaborarea unui Prezentarea planului


plan de ameliorare a
climatului
psihologic în cadrul
grupului de colegi

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova


Colegiul “ Vasile Lupu” din Orhei
Catedra “Ştiinţe ale Educaţiei”

Avizat: Aprobat:
Director adjunct pentru Director V.Sandul
instruire şi educaţie V.Burlacu
Proiect de lungă durată
al activităţii didactice la unitatea de curs
F.02.O.013 Psihologie generala II în grupa :11/12 Educaţie timpurie / Educator
pentru anul de studii 2020 – 2021
Profesor : Frunze Iuliana

Proiectarea de lungă durată a fost elaborată în corespundere cu Curriculumul disciplinar F.01.O.012 Psihologie generala,2019
Autor : Celac Virgilia , Colegiul “Mihai Eminescu”, Soroca,
A fost discutat şi aprobat la şedinţa catedrei “Ştiinţe ale Educaţiei”
Proces – verbal nr. ____ din ______ 2020
Şeful catedrei Dobrov Victoria__________