Sunteți pe pagina 1din 42

1982

.' tOO. CORNELJA EFllMESOJ


D'~N, 'r;:.~lrf'fC ~'
~i~ 'ff'f~.~. ~ -r":"" t:j'1.. 3jt,..~. If ;i
"',""~,:,.'J.J.I;"~"'::.; ..i,.~:~': :~,it l.
/
I
CLADIBI, . . 27 SEP.lOD5 //
,
CIVILE.
.tNDRUMAR PENTRU 5TUDENnL ANULU{ ii
, -
~In IJII Illllll H1lltlllllHlfllHlIl II1111IllU11111ll11ll1llHlI II '1111111 l!lIl1l1l!1i lllIlIlllllIllllllllllll II!11111 I! !1I111111~1l1111111!! II!Illl
==~ -==-- --"-==--==- ' \" . ,/ !/I /
-:=..-==--=====, t ' 7(' - "-- --, '+= / --I i, /--
=-====== \. 1- - / I . i . /1/ f./
---'--'--------=--=-- -- \ I Iii,' -,-~r / l i li
~~~ ''1tI. . -~."",:", V'
=~.-==-------- t " ! t' I
-"--- , I. ! ,I.. ,
=--====~-=== 'i'l !~I"'I rFifO' II~i I, )/i
----- }I t ~i ~ ,'!lidJ; UJ 'I~k;; i I//! t
c._____ f' L -' - 11/'. ; j
E-=--:-==. -=-=-=-=- }. . ~ ! f i
--~-~- t I ' r. , t i -- 'y'" I ti
=--::-,=--.:--=-=-- -=-=- -= I _--! i t
---- l' . I, =--+-~=--=--=------ j . I "). i 0+
"=.='=-=-='-=--===-=--::=.~==::-==--=-=- ' . r t ~ 1
f=:'====== t t I I ! '
'='==_'-==-..:::---===~ -.=:=_ -===~ II I\! . 1 i ,
-..-_-=-==_-=-==--0-==- ~- __,.....LL ' 1.1 I ! I--_
,-.=:::::~=_-=~=~=.=== - ... ,---- ~_o__~--i--J,. -~~
_.. _...:.::-_~~~~_-.=_ -=_-=_ , _ . ....- .1
=----=--=--------- -<: - ~:~ L::4=~ I~~ ~;;~ -c=~~~ >-
'-=_-~==_-==_ -= ~~ /:-~---=-=---=::J c= \ 'C:~ ~ ~--
~ .=. ===111'111111'111111111111,111111'11111/111/11111/111111l'l"'PEN r'Ru' "' U'z'(jL""S'T'ij'tj'E 'N'fim R"'I'IIII,IIII'IJI'I'I"l!/'IJlIIIIIIIII . I j II . I ,ft .,UIt tU."UtU ,ttl . H~'cll uil III, iL, JLI J
GRAFICA: IACOBOAIA SANOUC '
~ ,- '---- -_'-.__.__- _..-_";:;;=.-_;:;:-~=---~.~ -.__c;_ .~- ~ '- --cc_~ - - --=" ,C'
r .:rWJ~STITUTUL POLlTEHMCIASI .~ __,_~
~ ~~ ~-..........=- -",:, . . ~ _" +. _.. , I
". -')~CULTATEA qECONSTRU - TII
DE5ENUL DE CCNSTRUcnl eSTE RePREZE!\ITA..''''EA GRAFicA.
CUP';" A"IlJ/"! 11e: RSSUU ST"AIIJDAROIZATE, to. 06lecTELCR '51 COVCEFlllL.O'? FUIVCflO-
lVbLE 51 ,,,,..-NICE A o...Aot~LDR be CAlCe '"EL (CMLE, It-JDU~TR\ALE 5AJJ "GRC-Z<x'~
TEl-IfVICE), UJcAARILCR DE b.RT.e.(POCURl, Tt.l"lELE, En::.), AME\J":'JARl '51cOIJ:":r,,,JC
111 HtDROTEHlVICE Avit-JO i", VEOERE 1.v PRll<"."'''L STAf3IUT TEA '5l REZlSTE!..lTA ::.,-
C~TORA. .
\ \ REPREZENTAREA
,,-. CLADIRILOR DE LOCUIT SI
CLADIRILOR INDUSTRIALE
CLADIRlLE 51I-lT COtJ5TR,X:TU FIXATE IIVTERe>J, RE'AUZATc OI>J Ci-
FERr,E IJ1A~E DE CPt-J~CTlI LEG.<>TE UVTRE. ELE ,CARE TREe{.JIESA ~A-
11'5FACA. LE'GILE STAT1C:1I, PRa:VM ::>1 F"Re.>'EOERILe REZlSTEIJTEl MA.TERIALELOR.
DUPA =TltVAT1A PE CARE 0 AU, CLAOIRILE POARTA DFERITE OE'-1JMIR!'
_ CLADI<O'I DE u:x:urr
_ Cl-AOIRI l".\OU~TRlALE
_ CLADIRI COME1"<OALE
- CLAOR! McPJ\JMBlTALE
_ ClAaRI '5A.IJITARE
_ CLA.DlRI OJI.:rtJfl",LE 51 SPORTIVE
_ GRU~I ;:XX:IALe,E1C.
pEJVTR\.) F?EPREZElVTAREA. UNE.! CDN"5TRUCTi, II\) VEOERe;A. ex.EC:U1A.RI1
8,51"" lVe:cesARE 0 SERlE DE F'LA!'.lURl c:eAN~eLU 51R.AlJJI1:1OE DETALIU.
CUPA COI.lTl'-1J1'I.lLLOR, PO, F1
_ PLAtVU~ DE A12t-1ITeCnJRA
_ FLAI\JlJ~ De REZl"3Te-lTA
_ A.AtVLIRI DE IIJ00ALA"Tll
_ Pl.AIJU~ DE aa;;AIV\ZbREA u..J::.RARlLO~ DE ~xs::une
1. PLANURILE DE ARHITECTUR.A.
Stt0TDE'5EIJELECAteE DEFll.Je= ~I=EMUL <::ON~Tl2UC'nv , F'lAl.JUl-
RJIUCTIOfV<loL,"Ttlb-TE FO~ELE 51 DlM~lVILE ~Te_Cl1lLOR: ar "" F'OZln . LOe
PE T~. DltVACEOiE PI..AI>J..)I<O'I ~le:>A laEZ!JLTE ," '-'tATI;:IaALS-E 01'" CA-
""I;: "E EXECUTA .
Dl~ CATEGOeA Pl..AU.Jl6LOe DE A,eHITl"C1UleA, , HoC.. Fh.eTE
O. PLAIJUR\LE DE SnJAT1E till CAeE ~E Al(EAZA poztnA IIJ PLAlV
A COIV~n::uCTIEI FATA DE TEREtVUl<:lLE ~ CLAD1RlLE IIJVEO"'ATe, FAT;>. OE
CblLEDEA=E~, Teo-ruARE, ETC.
-2-
b. SECTIUNILE ORIZOtJTALE SE EXEo..m" LA i9ECARE !JI'JEL LA
IIJALTlMI COlUVEI-.lAeILALESE CARE SA TREACA~I"-l GOw~LE iJ:5ILO~~I FE-
~TeELOl2 51 F'OARTA DEIVUMIREA 6EN~ De. Pl...A"-lURI IPLAIJUL ""-io:5OW-
WI, PLAl-JUL F'ARTe;F'IUU.Jf, F\..AIVUL. ErA:lULIJI I, Pl.AIJ...JL E'A.:)UWI .n: ,=:TC, F"....o.>.1JL
~!!Ol, PlAWL.~~I:lUUJI)
IIJCAZl.JL ClAOtRl~ LA ~ TCl".TE ETA"Ja.E AU ACeEA.~1 D<=RlOJTlE,
:SE exs::uUo. UtJ 5>JGUR !"LAIV,NUMI, F'LAIJUL. ETh-:JULUI OJREklT.
DllV ~TE T'l..AlJ-JRI REZULlA =~I ~TlA lNCAPERlLOIe. ~f"A.Tl\l... E 0 ~
C1~LATlE, Aa:EOUL 1"-1 CLAOlRE, ClRC1.JLAnAllJ '~ae, E"ll::. I.J ELE TREeUIE
\~\se TOb-TEe a::rrEl..E CARE oeRlJS!lC DMEN~IJILE 110P1..Al0 ALE /lJCAF"ERI-
L.OR O! GACOlMEA ZIO.JRlI..PR.
C. SECTIUNIi....EVERTlCALE POT' FI TR.<W~V~AU::: 'SAU LOIUGI.
nJOlloJALE 51 Ce:F=11UE= TOA.TE DlME~lVILE PI: VER'nCALA (IIVbLTWIeA- I!J-
CAF'eRll..CI"', ~IMEA F'LJ>.N::;>E~, ETC.) .
=T1UlJILE YE~nCALE ~e F;A,C PRl>J ~~ CARACTEeleTTCE AL.E
CO~TaJCTIEl ~TFEL CA ~A o..JP1<:I~A efT MAl MULTE COTE PE. ~RT1CALA.
d. VEDERILE IIJ CAZUL CLADI;<'ILOR ~e Nl)MESC R>.~DE :5\ OEFI ...
IJ= A~PEC1UL L.ae EXTERIOR. FA~A- CAR:E OJF'leI"-lOE I!J~ICEA f"'R:11VO-
F'Al.A ~E "-UMe:;'Te R',lP.OA F'Rll0ClF'ALA , cecA OF'U::>A F,b,"""OA =.JIVDA,ICA
JAR=..ELALTE =.JA, ~F'SVPlCULARe FE f""RTMELE ~E IVJM= =--~e
LATERALE
e. A....AIVURiLE DE OETALIU SE FAC pEl>Jna.J DtFERITI: ELEMEi'J-
TE DE =1oJ"5TRUCTTI,CA.: ~uu De: TlCAveE, U:>',FERE5""'E, PAR:=EU,
PROFILE DE bNCAORAMEI\lTE ,CORtJ~e , e-n::.
Q. PLA.NURILE DE REZI5TENTA
SifJl DE5=1-E. CARE F'R:EC:zeAZA "100uL DEA,LJ::.A;rUIRE A =+-IE-
LETULUI c:r- REZ\~. F'ElU,-;;a) IIsr=MIR'EA L.J::R,SE EX6:I..rr", :
O. SECTIUNI ORIZOl\.lTALE '''EurRU DIf='ERITE ELEME!\JTe RE-
ZULTlIVO Pl.A""-let DE F=V"-lOATlI, PLAUJR\ DE c:x::>FRA:J: PLAUJRI DE ARMARE
F'L.ACA,PLAtVURIOE ~MARe -::!CAR"",ETC.
D. 5ECTlUNI VERnCALE
ARMARE CAORLJ..
RE2.UL:T1t>JO DE EXEMPW F'L.AlJ,.JRI OE
C. VEDER\ I SECTIUNI ORIZONTALE '51 VERTICALE F'E"-lTRU
DE..TZ>.LII DE ARMARE.A OIF'ER1TELOR ELEME!\JTE C'A: "5T1LP1, GRIi>J2J, "-lERvUe.,
BUIAIoJCR'JGI, ce-JTURI, e:=.
3 PLA.NURILE DE INSTALATII
DEl"II\JE'SC MCCUL DE REAW'ZARE A I~ALATTIU::>R A>=eAEt-lTE \JNE\
Cl-,.bOIR'\. DJPA ~L- I~"e. f -Se:! DeO':)eee~.: PlA"""'-!~ oe Ihj~1"2lI..L_A.:T1i ~
ALIMBVTARE OJ AF'A, 1'-.I~TAl..ATlI oE. CANALI2ARE, II..1$TALATTIDE IIJC:AL2IRE, Ifj-
"STA!.ATlI !;LEC::neICE, 1t-,,~1ALATiI DE YElJTI"--"TlI '5l COlUonOI\JARE. A AERUUJI.
4. PLANUR! DE ORGA.NIZARE A LUCRARILOR DE EXECUTlE
CUFRltJo AMP!-A~ME!J1lJL TUTIJRORCO+V5TRUCTII:...DR PRQI/lZC'''<:1I
DE =''''TIER 51AL DEF'OZ!~ 110A,Ee L1BEte FRECUM ~ ="'E.M~
DE EXECUTlE A l.J.)CR.o.,FlILQR, AMF'LA~REA PIFERITElDR MEC>JVr::>Me PE"-J-
TlaJ ~(OICARe 51 OEFtZ1~R'EA MATERIALe.!-OR; Ft'Re:c=uM ~ ORCULA"'nALOR
PlrJA. L-A ;=U~E..A'~ 1l\JOPERA. t .
I
.1
I
--3-
REPREZENTAREA
CONVENTIONALA A USl LOR
51 FERESTRELOR
If\! PLANURlU= Oe: AlV5AMeuJ E.XE:CVTAT'ELA ISCARA 1:100 ~ . I
WlICI,U:5lU==REF'REZJ\.JTA Rei'" LA~ GOLVLU1 .., R..RElE '" eYE\.JTUAL
FG.J~EA LJ:SI0E5O-\1= COlJR::lle1Jl FGUlel\ 1.
_..-.-1=.'20"".:.--+-
1.50

I
_________________ FIG.1
IN DESEIVELE DE ExEcvrlE Il0TOClJ1iTeLA =.ARA 1:= :3l MAl
lA6Rl, Ue;I...E. DJPA TlRJL '-.CR, ~E 'vCR REPREZ-ElVTA =IJVSJTlO>VAL CCI-J~
tlVDCA.""1tLOR 01'" FtG. '2.
Q1MEtJ'5IUIVIL-EMCOl..lLATE ALE GOLI.JUJI C TREElJiE LA'St>.TI'" PEREl1
PE'-.JTRLJ~I, ::5E=RIV PE UiJlE DE COTAA"5TFEL: OEA~P"'::5E TRECE LAil-
MEA GOLUUJI, tAR DEDE:>um IlJALTlMEA LUl.
toJ CERC'UL TRA5AT LA (;l>.PATi.JL A).E1 SE 1l0'5CR1EitJDtCAilVUL usn, Cl>RE
~ErtV=TE LA IIJlQOv'.IRE""- E)<.rRA~UJI OlETlIvtF'..ARIE I'" vECEReA. COMAlJOAlCtl
~1. ItJ PLAlJURtLE DE EXECVltE U51LE SE OE~E:AZA CI:l\lV6JnoWA.L DES--
CHloE,lklDI010CV-5E 5\ se>.=lL DE OE..3C+lIDERE .
ARCVL DE CERe CARE liJOICb.~L OlEOESO-UDERE. ClEUNltTEA"ZA
5\)PRAFATA 0.'" IlVCAPf:RE CA.RE TRE6JIE LA-oA-rA USER"'- 51CARE iVLl PO".-
TE R UllUZAU>.=rr FElJTRU O=VLATlE
ir->. 'L........-::l
150
210
U$ SlMPLE,FARA
PRAG
-;--------~------- ---------------------'1
. !
I ------------~~~------------~ - I
DENUMIRE REPREZ ~TARE CONVENTIONALA I
I
I
i
I
US\ SIMPLE. OJ PRA6
I
U51 DU6LE. CU DESCHIDE-
RE IN AMBELE. SElJ5URI.
OJ PRAG
US DJBLE.OJ 0ES0-I10E-
RE IN "'CELASI SENS, cu
PRA/3
I
USI 6ATANTE
'.
-----------------------_ ......... _-_.---
i
-~-
( CONTINlJARE) ,
\
r
1
I
i
DENUMIRE
R:'::PREZENTARE CONVENTIONALA
~ ,0
USI (6LASVANDURt) OJ
:n 1,"1
PARn LATERJ>.LE I=IXE
pJY\ " i'\.y,
;, ! LJ:::} tJ----J ; LB
I ' I ; --
n (\ US! (GLASVANDURt) IN mil P\f71
: ! . i . l \.
:3514CANATURJ
, ;; \' \ !r:t' v \; '; ,
.p : 11i''O ' , I l[~~
0,
USA. ARMONICA
p/V
'Y
\I\q-
!
I
0,
0
y'
US! GUSANTE
,
~
b
i
~
@-
I
I
i
i
I
1_-
-,
i
~XJ
i
~('~
2'<'0
1
. r--
,I
0
1 \
Ptq
t=]f I t:=:j
us! TURNANTE
' , I -?"
I I \
I '--- I; i
\ i J
i
, --!----\
\<1>1.50
I
1.5:)
!
'2.48
i--
FIG. 2
I
I
~
1
i
-6-
FER~~TREU; ~e REPREZlt..lTA PR11\JLA5AREA GOUJLU' lIJ PERETE,
TRASAl"tEA. vo:::>-<nLl:lRVAZUT"EAL.E PERETEUJI "" TRA.SAREAUNEJ U"'tl 5UeT"IRI(:5ALJ
tnJAll"JT'ER!J1~RE CARE REF'AEZJ"',A FEREA"3TRA. F'RCF'RlU-Zl':5A..(FlG.:3)
P~ LIt..l'A DE =n>o. TF<A.~TA '''' :l<TERIORUL a.AOlRiI :>E1>JSCR1U DlEIJ~UUl-
LEO MODV'LA.~ l>,L.EGOUJUJI CE rReBU1E L.A::lA.TIIJ PE~, A~TFEL: OEA-:lUPleA~
TRECE \....ATlMEt>, GOUJL.U!IA,RDEDEeuerr INbJ...TIMEA. UJI.
I10AL"M!:A PARAPETULUI-CON510ERl>,TA DELA FATAFUJITAA F'tl.FlDO::>EU\-
~e: >-JOTEAZA~PRE a-lTERIORULCl..AD1RII11..1 DREP"T1Jl.GOLUL.UI,P~=DA"".A l:JE
UTERA P (EXEMF'UJ: p=ao)
CERC:UL II\JCARE Se:I'l5CRIE ItJDlCATlVUL FERE5TFlEl ::lE AGUREA2A LA
~iUL AXEl. II\JAFt>RA CLAaRII.
N~ELE. LA~TE 'IU PARAPET PeIVTR'U MOtVTAREA. RbDlA"TOA.Ret..O!'l ~
~ OJ LIIJII Il\.lTRElaJPTE
<SOLlJRlLEF'6.lTRU UOl, FER~TRE ~ F'ElVTRU ~I DIE e.<t>.1..Cl:ltV 0:)1..10\-
IVATEOJ ~TRE. LA Q..AD1RII..EDE L.OOJTT =u ItJOU~TRlALE:5I>JT ~ANCb.IiDI=TE.
INAL"MEA GCiUJRlu:R LA ~\LE DE 6ALCOtV ~ CONSIDER..DE LA FA
Al\lrr ..A PAROOSEUI DIN II\JCAPERE. tAR LA CELE PRevA2IJTC OJ "'RAG, DE LA
FAp., FUJITA. A PR'Aeu..U\.
OBSERVATII
PE OESe-lELE DE AI-l5AMBUJ, Ot>CA ~F'EClF!C1.JLOEeEN'ULJJIWARE
Al..:n:: RE:GU:ME>VTARI CQTELE MAl MARl ~I>IJ EGALE c:u 1,00 m. SE ItJDlCA \>-J
M~I, CU COUA ZEOMl.L.E (CJ.llAR DA.CA ACE;;'coA. ell\JT ZERO), \AR CELE MAl M"'-l DE
1.00 m '5E \/'JD\CA1N~TlMEn<:I.
DACA. TREElUIE IlilDlCATl MIUMErRl:. ->.cEOTlA-e llJ~lU sue FORMA DE
EXA:lNaJ". ( 2,~7", ~PB::nV 37"')
DEUMfTARlLE LIIJ.ILORDe COrA ~E IIJOICAP'RIIJ l"UNcrE, PRIN L1Ulao.'E
s::uRTE LA 450 FAn.. DE U'-llA arrEl,:oAU F'R\>J:sAG~.
I
i
DENUMIRE
FERESTRE SIMPLE.
FARA 51 CU URECH\
REPREZENTARE CONVENTIONALA
o 1.20, I 1.20 ! 1.50 : 150
j 1 )
d:!=b: T
p-80 ~80 i
!
5
I
1.20
!
I
1.20
i"
150
150
!
FEREsTRE DJ6LE,
!
(,
i
!
i
r
FA.RA 51 C'0 URECHI '...,J
!
i
; ~
I
,
I
J
\
+ 'I'
I
.f I
!
t
p 5
-f"
,
p-80
I
D:OO
,
,~ : -
,p,ec '
I
I
I
I
DENUMIRE
\JSI-F':RESTRE ~,
FARA 51OJ URB:HI
FERESi'<!: $USI-FERES-
TRE. CU NISA DE RAOlA-
-mR LA PARAPET"
FERESTRE DtJeLE CV
06LOANE EXTERlc"-"RE
- 7-
(CONTINUARE)
REPREZENTARE / CONVENTlONALA
,80 ,-80 __ j 60 I ao
I '2.10 ! - 1.50 1 '21D ~50
0~! ~
I: l\i 'I i 1 :
~.,,'-~:~
~W1lii
. ! I / ! 0=00' I II ; J,
I j' !L.-/? L/ L..-/
I
!
0
i
r\
I
I
\--.J
I
I
Q+
[.,...
~ '
II, '
~-
I
FERESrRE OJ 06LOI>.NE
R\..Il..6NTE. CU CHINGA IN
STING" ~A_UIN OREAPrA.
+
i
G
I
0
i
I y
+
~::t1 ++
;C I
]:
a:
I
a:
FIG. 3
-6-
NOTAREA
AXELOR DE TRASARE
LA ;=>"'Ol=TAI'\'EA COlV5Tf\'UCTIILDR 05TRI6unA ELEMENTE1.OR =RE-
=TeJ'A. I'" F\..AN -::>EFACE AVl"'O LA eA2A. 0 RETl:A. ce A= R8:TAt..Jeu..ARE.
DlSTAIVT"el.E I1JTRE ~ AltE, AVlfJD 1-.1VEDeRE: TlPlZAREA CXlIJ3TRUCTnLC~~f'R1IJ R)LO-
~REA. e1..EMElVTELOR F"REFA~Rl:::A.TE, ~. IA UtJ MJLilPUJ AL UIJEl UlJITATI DE MA~-
RA De6ALA.,WMIT ~(10cm)
IIV CA.ZUL E)C.~II:!\, A=T~ I>.7.t= 5e.lAATERlALl7.l:AZA. F'E TS'l:ElJ ~:SE lJl.I-
Me= A.XE:DE TRASARe ..
IlJ F"~\, A.XlS-E De ~ ~ ~OTI!A.ZA, ,
CELe TICANO~ OJ aFR:E ~e 'WCEPlIJOOJ 1, '2,
~. Ere, DE LA ~TINeA LA.DlCEAPrA.
oa..e LOVeIT0D1IJA.LE CU L~ MA~ , A, B, C, ETt::,
l>JClS='1IVD DE;Jc:;O l\.J=.
PetJn<!U 0 "'''''LA l"-lOU~~LA "-lOTA~ '5E FlI'.CE "'~A.tJ<>.<O~ ,=~-I
TA. f".. rr~r: 00< ~LPI DE ::<.J5T1IJERE l\.J =>6l~ u:Jl-JeITUOIJA.L IJWltJOJ-:le ~
JAIe \"-l ~ TRbN~vE~, ==-HICCI<:E.
COTAREA GR051MIl PERETILOR IN
DE5ENE
D1MElJ:31UIVI MCOJLA.TE ALE p~En\..OR I>J~T~ tJ!':FltJ\-::>A.TI>.
(t.)!':TE"-lOJlTl :=>1"-lEPI..ACA-n) ex.ECUlA-n OIrJ CAEAM12.1 PLHJE :
- PE.<eEn DE 1/4 CAIC:AM\OA.-7.5cm
- P:RE:n DE 1('2 ~l<:AMlt::lO. .. 1Q,':icm
- "'E~ De ..CA~,DA .. !2.5c.m
- ~~~ DE '\ '/'2 CARAM\ OA .. "':>7,5cm
- PER::ET\ DE '2 ~<2l .. 5OcrY>
~l
-9-
INTOCMIREA 51 COTAREA
PLANURILOR DE ARHITECTURA
PEJVrRU De5ElJEl..C El<EOJTATe.LA ~ 1:~O 5/:>JJ MA.\MICA, 11.1
PLAN ZJD.o..R1ADE ~tvliDA 5E REPREZD-JTA'''-lIJ~RI''lDU-5E ~ e.
IIJ DE~E")ELE EXEOJTATELA ~RA 1:50 ~ MAl MARE,roJF'l-At-3,WMAl
2iOARiA PECA"l'\(7") '5E REF1eE21t-.\TAIlJiJ~IJO.J-=- -::;JPRAFA1A "'I.
PE COt-JT~H~ULCtADtRi\ llJ t=x.Te.RIO": 5E. O,,",U llJ MODO="lUI'\ TR:E:IRi:,J-
CXJRI OE ceTE :
- PORNlfoJD OE LA cavruR :>PRE. EXTERl(R FE: PRIMuL ~iR '5e co-
TEAZA DME:r-J~Ur-JILE =-uRlLDR J>JZlDARiE,DI~TA>:TELE I'-lTREELE :5l='\A.""ELE
F6.T1>, DE MAR.<=.lt-.\ILe. EXTE'E\Jlf: ALE CLAOR:1i
- FE :.lRU... AL..e:x::tLEA. =D!>lJDl~T.o..>J'rEI...E ~= AXELE.De TRNS'.-
R.E 51 =Tl>I-J-rELE AIJA LA MAeGlJ.>ILeEX.~E. AU! ClAo.~\ .
- F'E RIIJDUL AL TReIL.eA ~ ObU COTELE TCTA.L..e(DE ~T')
DE LA CasnJR\JL CLbDllC:.Il AIJA LA PiE:lMUL ~ue DE co= ~e u.,~A L.OC~-
RClE1JT::>A~E FOO.TA...-eA::>'" C~eTEL.E FE UIJlILE DEM ALEGCLUR'tLCR(PEN-
na; FER~Te:";::'(tr.:>I~E.)
IIJ llJTEIZIOICULQ.AD.Rli FE CEL.E=.JA DIRe::t1i PRtr-PA'Le (IlJ LUiJQ.JLClA-
DRli ~ T~~AL) ::>E D6.U :5IRVI<:lOECCTe CARe Fll(CAZA, OiME1J~UlJtLE i!j-
Ct.PEelLOIC: :=;l GRC:>iMiLE FERETlLOR:,L1T ~ FOZlnA '51OIM:=~UlJIU= <2OJ.JetLOR:
DIP-.) PERe\1.
COTELE DE IJIVeL ::ltIJT'QATE FAT DE NIVEWL REP'ER::to.00, IJIVEUJL
PAe=EUI FlIJITE LA. A>.-RrER:, ,1.) OR:EPTUL IIJTR'ARtI R'C1tJCl~ l\J Cl.AORE .
ORD1NEA DESENARII
LlNIILOR PENTRU INTOCMIREA
, PLANURILOR LA SCARA
IOJ F'IaMUL RIIJD 'SE DE'SE:/UEA-ZAA.XELE De: T~5ARe: CARE se
tJCTE:AczA. OJ OFRE (PECRt=/Up...LA) 151~E"FECnv, CU LiTeRE(PE veen<:ALA\,
CA I~ F!G.4.
iIV ET'M'"," A, =.JA. '5E YO"" DESEtJA. OJ LlUIl 'SU6nRl, IIJ CROlr-JEA. lIJDI-
CATA" ZlOURILE PORTAIVTE EXTER,O"'-RE;, ZIDJRlLE FI:lRT"'-'JT'EIP-JTERIOARE: 'l>l
ZIDURILE De5P-AR:TTn:lAP.E IIUTER'IO'-R:E - Re.. 5
ZICUR=ILE eE DE'SE/UEAZA TI".!liJD '5EAMA DEPOzmA LOR. R!>.1ADCA-
XELF.. DC TFCA~RE, FARA. "''''::>E Il\l"1'1i?ERUPA'''' OR:EPTUL6CUJRiLOR:.
IN ETAPA A TRElA ~E AMPLAOEA7A U5ILE, FERESTRELE, o:JSJRlLE,
SE DEeBJEAZA ~R:A. 51 OBIECTELe: sAiVITAleE - Fle.6
IIJ ULTIMA ETAFA. e,E TR . SEAZA O.JU/J1ie~SE COIJTURULZlCUR\LCR.
SECll0t-JATE, se: FO"EA'Z.A(I\Ji'JEG~) ZIOURILE. PE I'I>UCHiE(DEV4CA~\OA),
eE CCMPLETEAZA O.J LlIJI DE =1'A, 5E (/U~U COT'EL-E :st ~E FAC CELELALTE
lJOT"'-"l CARE \AAl~'-.l' tJ=ARE F'ElJTRl.J '" OEmUE {'CRMA ceFl"-lI"''''-'' - FIe.. 7-
IlJ FIGURA.' e :>-AU !eEFREZE"-lTAT CeLiE OOU'" APA."'T1>,~ OJ IlJ-
Oo.reEA \f\OE3ILtERUUJi ~A.."JZATOR.
I
I
ETAPA 10
- 10-
tAt
-,-,
I
T
i
L"i
~!
~I
!
i
Et
i
101
C'l
(Yj
IB~
, , T
I
till
C'll
-tl
I
T
i
_.~._.-
!
i
---+---
!
I
--t---
I
---t--
I
i
I
---+---
I
I
----1---
I
i
I
I
--~+----
I
----t-.-
I
I
!
-+--
i
i
_.-+-._.-
I
I
!
I
--+---
I
i
--+--
i
i
I
---+-
I
I
!
I
!
---t-
I
;
!
I
--+.:-
!
----to-
,
I
+4- 11 I
--r-t-
400
2.25 I
5_50
_____ FIG.4
-11-
ETAPA alia
I
I I
i
!
I
'<5 Ii 4.00
i
t+t
+4
I
-"~
Ii
I
i
I
I
I
I 125
,
i
--il-
II i
i :
j !
I
I
FIG. 5
!
--ilL
~:I
, !
550
,.,
li~.~
'I to
; i - ~
i
i " ~I ,i
I, (0 '. I' . iI - '", !
tt .J" :1
III I Ii
:1; 8 'I
iH. ,I
'Ir~l
I .
I .' !
11 fQ I I
I" <'<! I
I! ~
to
2:2~
_.-+"-.-
I'
d!
Ii
Ii
Iii
~I:I:
Ii
I!
, !
I!
I
1'225
3.75
!
I
is<
if
,
-~-,
III i
; ! 8\'
I ' "
I ..'
375! I
-i-+ ,(.]1
ID r-"I r
I I
I I
igl
! "I
I ;
. I
: I
-+--+ I !
.ler 1. T
I I l
! I
I I
i !
:n! :n I
~i~i
~5t:1
-'-' .
ii'
1 i
\ !
I !
I ~1l
I "'i
! I
I :
..!- -+ I !
I A f-I +
+-+ t;t
C'il
l
[ \
.... (
;:3
I
m
~
~
0
~
o
+ , !.t5)L
@)..
Ul
~I~
8lg
k+--
'l:rJ' t coj-+ cJ +c)1
+,+ . -1T-1Q'25 h+ + 1+
-'~=~~~=-~j~E--~'~~=_~:~t~:;=-.-:=~~-~=~:~~~+=_~~:=:~-~:f~~~::~=~~~~l~?-
I I I f4 l
'=-::.::--.- ... --.- ..---:~_:::::.. TIITITIT +:::--:=-- -~---.--.:=:=:, __
'1---;:;'; t;-- ~- P-~-<Ff- J:r--~.;;---- ! 8----J':~- ..-25 .... r 36(j--~]' 25 ..----------- ..- I
- 0 1" . ~~l[ol, j ==' ~.' lI~-(~
1~' ..t-t ..:::-Jl. 8 ::=-.... 3"25 . 100
'" I r.) 'll. ,,:;- I .. - .. -- -. I > ...' +t ..L 1--- t
'" LA I" -. - :Z... _, (3 tl .
m ~JL_- .-."C)]~ .. .""'- tFr~.... --.. --._- ft-,
-";r' .-==:::B~--?-'--' T llrJ2.'~:I-~+.JJ) ... L --\~.~:.r=::~:: .:' .~
~N :... ,/,.. -_..... N ~"+ - IV "
____ ~~~I~ @ ) H ~ ((y::' I ~5-'-~ '~s:?J tl 8 f- -(0
~~_ILAII~-. ..i-~::::-::'..,--,.] ::':-'j I~l=~::.:-- -:.--.:==If~ ---==--- ....:.::-- 'r-
. (3 . :PJ.' . ~' ..__ ... ~"~!_.' .~.... l.}QO If.... !"E:-..j.r ... tClJ.. ~-fi!QQ. . . .2~C_.... ~.. 1. 3L..
- . 1?'Q5 Q5 25 12' ~
~3 ~ .... . Y-"-.. ."_ . .. __ - ~.. -
.:>:::; Cti).'II-{ I, {I~ '-'} '\ --0 li? " ]- I-r]) 00 ~. --l'-],~'" " ' r-- l {'.- --.?
~(~. ~-1 ... '.. r~.1i~-~~-:::=~I~f)~V~)JUL~~C rj"~;~lt ~I~~Y=~I. \li .r "-.
'.. I ,+.~ fl ...- ' I .- (o~) . i~ 210 'i 1,'21.0 I '0 .. {C1\j - I ~
lll'"'.'~'(!: ..1.. .... .1 !ri2";E(li~d'!\-~0-tl"'I" __ '"'~O~... Jill_ I .'\I' I~j 2j' "J l 2.'" ~7~
----.,~:'=~::=~:+:~:"'~= .. J-~(Hij'-~\~(~:3}~L.:::::-=:::ti::=:-=~=~-41
~ .~;; . ~,) ~~{~; ~------:._- .. ----_-:._~!_ ...__ ._.__.,--+
.. ~_ ..~-
.f> -
._-- '1-- lfjt
'f'+i' I~
+=:~. I I
11
q)
(Jl
-'13-
ETAPA a\Va
t
i
!
;
t15
I
t4
1'25
I
,
Iii;
I
i
~
I
I
!
j
1;
'"
275
12
~
I",
:t:"l
1
r51
1.'20
,177'
I
81
"I
1
!'0
!~

i
!
1.50 IX! I 80 170 I 101j 1.20
'210 t 1LO2101 1.40
22"> 550
1'225 '
~
=='--==,~
,~'f?jl
'I ::
\====--
J
25
1575 1.50
140
400
112' ,
Ii
i i
i ~,50
j
Zo' ,
~
of-
~
o! '"'I
;~
-,-
1f)1
~I
.
I
"\...T
i
l<ll
'E'
81
375
-Si
25
W!!:
A- -
+- ...... -+-
. \.'}, .
~i
_______________ FIG.7
-14-
,
T
!
i
~l
~~j
i
i
1.025'1.-:D 115 I
140 1
I 125
I
m
150
140
400
1.50
M ~i 4m-
i I I
! i !
I ! I
! uj!'" i
j~!~i
!"f!~i
i i j
I I I
1ci=-1 +1~
f4- I I 1
I I !
11010'
~ c,!(T)j
ti (1)1 ')( I
~i 10>1
! I i
1.
B !+1
ill
I ! i
I Ln:
, \Ol l'..j
I ell ~i
'il I
I ' .
i ! j
, 1
wll! ~~
",I
FIG 8
STUDIU DE APARTA-
MENT CU 2 CAMERE
3;;1;70
'65_0~
1I1111111111111111111111111111111/11II1II1I1HIIIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1Il1l11l1l11l1l11l1l11l1l1l1l11ltllllllifili!1I1I1I!1I1I1II
snJD1U [E APAH- ,
TAMENT CU 3 CA-
MERE
I""
i
-r-
II II II I!I II i!1I11111111I 11111IIII/I 1111I11Ii11111i1ll1l1ll1ll1l1l 1I1111ll1ll1il1l1l1i1illllllllllllllllllllllll I!I III/Ill! 1I1111111111111Ilnllllllllllllllllllllllll!!llIlIlIliiHIIIIIIII1II
STUDIU DE APAR-
TAMENT CU 4 C/-\-
MERE
- ~6-
-+
;
!
-;
I
I
I
III!!HHiillnii!HillllI!i1l iii/!! i!!!l:lilHliiilllllll! 1/I!l1!1l1l1l!lIi 111111I11I ill HiilHllIIlI1I! iHilllJ IIlJlII! 1II!11111111!11111!1I11i111i11!! II 11I1!I1111i!1I1II!11ll1ill iH!IIllI!!i1l1
I -
I
I
, ,
6.60 J 3.00 t 6,60
LOCUINTE P+2-3 E
PANOURI MICI DIN GRANULlT
+-_ .3EO
~6'''''' ! f'":.70 : 'I";
....). v ---+-. _", __ ~ 5_.40_._ ,1.80;
--r---r
LOCUINTE P+2E DIN
Z1DAR1E
iH:I! 1!1ii ::m:!:!i :Jim Hi 1IiiI ilinillll! Ii ill 1Hill! II! I illllllllillllll!llillilii 11I!lii! iHillii!llll! !:HIIHIIi!! II iii iHHIIIIIII! !!I II I!1IlllIlIlillillll!llllllll!lll! lllillllll!ll! Ii!! 11111
-17-
+ cso ---4-
t
j
I
01
:--!"I
"'I
I
~"-
STUDII DE APARTAMENTE PENTRU
BLOCURI DE LOCUINTE DiN FANOURI MA.RI
mll!i1HiH!lillilBIlIIIIII;!ll!iI!llI!!ImII/iHl:llli1::~IHIII!I!lHlI!I!!lJiiiil!l!!lJiijlll!ll1ll11!1!1IIIIIIl II 1I111111111i1l1l1l!lliilll!IIII11I1!111111111!1l1ll1! 11111111 111111I IIl11ilUlIIlI 1II1i11ll11ll
BLOCURI DE LOCUINTE REALlZATE
DIN PANOURI MA.RI IN SI5TEM CELULAR
.!
720 I 300 ( 72..0
I !
--+
81
'..01
I
i
-+-
J"
----1-_.
I
~
-18-
iJlIIJllIIIIIIIIII!IIIIIIiIllIIlIiIlIIlIll!IIII1IlIlIllIllIllIllIlIllIIlIlIlIlIlIlIll!l1l1ll111l11ll1l111ll1l1l1l1l1l1II1111111!IIIIIIIIIIIIIilillIIIIIIIIIlJlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIll!IIIiIIlillili
540 i 270 ! 3.60 i 3.60 3&0
360 [270 i 540 --L
., .
I 630
-r---
I '2.70 I 6.30
I 1
LOCUINTE P+4 E DIN
PANOURI MARl
11II111111111!111111111111l1II!IIIIIIIIIIIII111I!1I111111111!1!1!llllIllllllill!!IIII!llllllI!llillllllilllllllllllll!IIIIIIIIl!!11!llIlllli!li!lilllllliillll!II!i!llil!!ii!!I!I!Ji::illli
-~-1
I
, .
J.C!;l I 3CO i 300 I 300 !_ 3tt> i ~CO ! 30:.
BLOC LOCUINTE P+7ETAJE
CU 4 APA.RTAMENTE LA SCARA
!IIlJiIIi !II 1I1i1111111l1l1l1l 1l1l1ll1l111 III II III III II II II II II I! II IIl1iliilllllllllJIIlIlIlIIlIIlIlIIlIIlIIllllllllllIlIlIIlIIlllll 1II111111111111111111111111l1l1l1l1l11ll11ll1l1/l1l1l1ll1l!!III1I1!iHlii
BLOC LOCUINT5 P"4ETA::JE
CU 4 APARTAMENTE LA 5CARA
..,--
I
I
300! e-.60
3.GO I "00 I "CO I ::>.6e
720
Q.Q.10
7.'2C
--20-
BLOC LOCUfNTE Pfo4 ETAJE
DIN ELEMENTE PREFABRICATE
1!lIIll11Uiillllllllllllinlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllm!li!ll11ll1ll1l1l1ll1l1ll1ll1ll1l1I11111111l!lIllIllIllIllIllIllIlIllIliIIlIllIlIl!lllllllllllllillllllllllli!lll!l!llI
1 1 ! i
,.~ / ~.~I 3,'}c. I ~~ j
, , ; ,
, I j I
3~! 530 f ~:~C ! 3.~ I ?I.eo 1 e..3c
BLOC LOCLJINTE Pfo10ETA::JE
CU 6 APARTAMENTE LA 5CJ..>.RA
PLAN ETA:] CURE!'-lT
( LOCUit-JTE \
. ./
-;
- 2!-- I
i
I
"" 1
!Ii1!1II!!!II!11i11lililillll!lIl1i!1H!IIlIilll!lmmlilli!lll!iHIliIlIllHlII!IlIiiIllIl!iiilHl!!l!Iliil!ll!lIi!lII!!I!liI iHillllililHIH!I!iilliilll!iilHiiH!iliHlillilili!iniiiHiiiihli:;';ihHiiiiillilj
I
I
r
1
!
- 22-
I
I i!lliliIlIlWl!lIIi1lllilllilll!llillillilmlllllfil!llll!!!fiullllllllllllll/llI!lllilllllllllllla:i1!11!1I111illlIIlI!JlJI!IImlll!ilillllllllllllllll!il!lllillllllllllllllUm!lllllllllllliilllHllliIIillmlllllllrrlll!l
BlOC LOCUINTE P+10
DIN AN5AMSLuL t MAl BUCU~n
?",.
"
"I
I ! ; j !
12.t.O~w:P!l)! ~'Xl ! 41"'
; ! j I i
:r.:
:o'i,
1I1111ll!1Ii11l1ll1ll1l1iilllllllllilllilnUIIIIIIIIIIIIIII!III!IIllIIlilllllllllillll!n1ll11l1!l1l!111I11!1IIIIIIInJIII!lIIIIIIIIIIIIiIlllilllllllilllllllllllllll!I1!IIlllllllllllllllllllllllllllllllllli!llUllilluili
- '23-
REPREZENTAREA
SI COTAREA SCARlLOR
S~ILE ~,NT E'_EMENTEDE COfo,J'5TRUCTIEc.<>.REA'SIGURA.Le:G6-.-
,U"=A PE VERTICALA. ilVTRE D.FERITE NfVEL..EALe C:...A.DI"=r. '::AU 1t0Tl2ECJ..A-
DIRE 51 ExTER10'CUL E\ .
1!JeA-PEREA l"-l CARE E'STE AMF'LAeA"" :SCA!'?AALCA'tU'E"5TE CA~
SCAlClf. SCARfLE P'R1>JOF'ALE 5e' AMPLASEAZAI~-O IIJCAPERE AVl'-lO~,-
\\.JFeA. OIR:ECl'A OJ IJ.JTR.b..eEA PRl!'JCIPALA_
Ei...EM8JTELE COMt=O~E~rE ALE U"JEl 'SCARI e.iNi :
_ T...~EAFTA 5AU LA1lMEA .l" A TRE'F"TEI - " MASOA,~A I!0TRE
DOUA CO"'TRATREPTE 51ESTE' =ALACU OI"5TA!0TA Or-JTRE
MUC.. "LE A OWA TREPTE =!JSEcunVE
CC,>!TRATREAPTA !JOTA,A" h' , ~E !JUME"5TE OJ~EIJr lr-JAL'T1MEA
TREP1"EI "" = t.AA~A 'IJTf<'E !=ETELE =-.iSEaJnVE A DO\)A.
T-=ePTE
I
2h ..l = (6'2-;-.64)cm. j
PEeTE
~OESTEL..E REF'R:EZ\I-JTA LOClJ-=ILE DE OOH'-lA IIJTRE RA"'I-
PELE "'CAR.I\, ~I PEe-MIT ~f-1IMeAREA ZI1lEI iCAMPEI.
I~"'RE: LAllMEA t S! r,Jb..L TlMEA h A. TReF"TE\ E~::- \:JDlCA.i SA ~E ~'5-
"?ELATlA,
UIIlDE h POATE LUA VA.LOteI ,. TE'E 1'5 ~ 2'2,5=
PE"-ln<::Ll CLAOlelLE DESTI"'ATE COF'IILORMICl , RELATIA Oell'VE
2h ... t = (58-60) eml
.~
/ "'.
FIG. 9/.,
?\
I
+~
I
I
I
I
,
I
1
-1
-24-
OIlV IeAPO~1 O'fJTleE IIJALTIMe:A ~\ L.AnMEA. ,1eE"PTEI REZUl-T>o.
pAJVTA. "" ""PEe "'"JO . ~T~ :
- ~~ CU TeE~ ;jOA~E ( h <.16,5cm)
- 6CAe1 OJ I>eEP,E t..,I:JL.oCJI (16.5= c:.h<.17,5cm)
- SCAl2J C.U Tet=:PTE IlJALT~ (17.5 em <. h "" '2a,5cm)
PElVnaJ A FACE 5CAIeA MAl COMoc>'" LA U>eCARF., ~ .~E PleE-
veo!:! OJ 0 PeOl!::MIIVENTA De (~-;-5)crn. ACE~TPlC019LE~TE T01'OD6.T:>. "" uru
e1.EIAaJ' A~~ .
.. JALT1\1l~A P' A PA.leAPETULUI ~II l:>e U =A~ PE: ~,CALA CA-
lee ~~ "'6'" MAl'eGltJeA ~T"el P1>JALMl""'" o.J~ElJ -c.l ='A I~
O,80m ~ O.90m.
LL.TIMEbo. eAJ.IPEt 5AJJ LUIVG.vleA TR:ePTEI '8E OETERMlfJA. DIIV =De:-
te!3JTe R.l>JCT10kbo.LE, ;::.urvcne DE lJU""AJaJLDe f"'eIe~E CAJa"E TRee;;IE
OA OCUPe lSlMULTAN 0 ~EAPT ~ FU,.;cnc: DE elACUAREA. C<-AOlRll ''''' CAZ.
DE ~COL. ASTPeL., ~CAE'\LE R:>T' A:
- IfJGU~T'l:!
-cu Ur.J A..U)( DE C!RO..JL.A"E
- cu !:leUA R.J.JXUeI oe Cl=.l1.J>J1e::
_ OJ ~el ~ OJ MAl "'-lL-TE FLUxue De CleCUL.ATlE .
'tV RAF'OeT OJ WMAeUL FL..UXU~L.O~,L.UtoJCWl\AeA. ~F"'TEL.OR: ~e ",",:
- (),90m ... 1'?Om LA UrJ~IJGUIe FUJJ<.
_ 1.10m .. 1.'20m LA OOUA FUJXUoeI
_ 1.60m 1..70m LA TP.e:\ FWJXu~
_!2..10m (;!.'30m I A P:o.T'RU FUJl<UIe;I
LA '8CA~ CUL4AI MULT ce TleEI FLul<U~' lA\fJi'.OJRwJT ~ ~e!VSOE $
~~e: VA1V6, LA P~ET'e.
5~1Le:: Moo.JUMc>JTAl..E, etCA<CtLE e:X~RIOAlee:, CELl!: ~ ~E F':'Loe.=
I1'VL.OC1JIelLE OJ ~eeb.T11 ~AIe\ CJE' Oh.ME".lt SE f"OT ex:ecuT7>. '" C\J MAl
IIlUL'" c:e FATeU FLU)(IJel.
"'-!PA MODUL OJ"! '81.. T D16P'<.JSE -necPTEl.E. ~ILE. A:lT FI
- SCARI CU UtVA, cx>uA ~t.U MAl MUL-T'E RAMPe o~ePTe ,CUPODe3-
ore .tV~ ~F'E ,LA CAICE T~EPTELe J,J FOIeMA. oeePilJIJGI4IUL.A~ {FlG.10)
FIS.10
')
'Ir Ii
: !
~ ,j ,
i 'I.' ;
, II' .
,
SCARI OJ RA.I.1PE DREFTE
c;cAF\1 CV RA.MPE. CUROE
51 IN SPlRALA
_______________ FIG.11
r
I
!
,
-- 25-
\ I
,I, I
'/1'1
, ! I
] [
/""", SCARI OJ TRE"TE 6ALAtJ"ATE.
/1 SecnUIJE LA ETA:!, Pf'lIW fXARA
\J ClJ TRCPTE 6ALAiJeoATE
FIG. 12
- SCARI cu RAMPE CUReE :;AU ItV"P1RALA (FIG.11), TREPTE'...E
A.Vl~O FORMA TRAPEZOIDALA i
- SCARI CU TREPTE 6ALAI'JeATE IIJ ZOIJELE DE ""~CERE A
RAMPELDR (FIG. 1'2), U>JDE TREPT"ELE :10 ZOI'JA 6ALA>J"'AT;l>, AU FORMA. TRAF'E-
ZO<DAJ...A, 'AR , CELELALTE PORTlU>J', !=OR""A DREPTUIJ6l-lIUIARA.
\Iv ?LAiJ, (PRO,eCT'E ORIZOIJTALA) TREPTELE SE ''''OICA PRIIJ WiJll CO"'-
ilWE - ;:eEp~ZE:tJnl-JD "MUCH.llLE. LCR ItJ VEOERE:. - \A..R C.CIVTRA.TRePTELE P~lt0 u-
!Va IUTRER'UPTE, RII\JO ~~l.IQ.l1IACCFerclT"'E.. (~\G. 1~)
SE ~T\E CA PLAWL U~EI CL~D!RI, SE 06T1uE FACll-JO 0 SEC.T1UtJE OJ
ut.J PL.bJ.J OFi?'iZ)lVT"A.L CARE TREC::= pe~J GOUJL U~ILOR 51 F="E.~csn<'ELOFZ. ACE'5T
/PLAJv SECllO),JeA'"Z.A,..e>1s.cARA. p=.'0rR\J A. feECLll\JOA-erE CLl V~Ufe1m"A. l~ A...A..tJ ~;::c-
. nur..JEA F"iC'\t0ec:.AJeAI A.C=A~TA SE REPR.eZtU~ COkNE"!-.)TIO~A..L PR1JJT"R-O UlJll= cou-
TltJUA. 5Ut3rl"'?E, I...x:Up.JA~ L...A. 45" FAT7l-.DE u~rA ~EP"iELCe (c.rT'C 0 Lt\.ne. F'SU-
TiC"") FlECAr;;;::e e,AJJ.P~ 1).J\"'"'R=:eJP'T:b.. nJ CA.'Z1JLPLAfVULUI ErA:) -cuee=JJT)
..5E~e.UL D= U_fZCA.E'"EAL -e:.CA~1 SE n..lOlCA.,flU F"t,...OJ0 PE U~IA PA~Wl f
Pl<ltV MA..ca=A.'CEACU UN c:ERt:: MlC '5-bU PUIVCT 1~~eGgrT PE PRI~tb. T"REA.~ A j.J!-
VE1... UWI IC'Ee>PeC'TtV :;)1 CU CJTe 0 5A.6EATP,. aJ VIRAJL pe U"-lIA DE ~e::::T10r.J.A:ee:.
51 F'E neEA~ De :::x::eiRE LA .poDE'611.JL E-T7:.::XJI ..... UI R:.-~PeC'nv
LIWlb,. PASULUI 5E 1.0.. LA r-..tAXIMUM ~Ocm D'5TAtVTA. DE M'NA- CURE~-
T...~~ TR'CP'TELE CAeE-AU F''.I0A.LA.. 1.0om UJJ'\,lGIME51 LA MAXIMUM cc.m Pet.J-
Te.; T~EF""'T"ELE C0 0 LU~GiMe VIAl MAe-E:. PE OEe.cI0E SE VI:>.. ~OTb. OI'STANTA P:l-JA
lA LlkllA. PASJLJJ\ .
I PE.. OE'5E1VcL.E e(EC:jT~...TE L~ 'CC""AeA.. 1: 50 / TRCP""'ELE ~ FOD=-STEL..E
'5CAeILO~ 5E ~ME~A-zA. 1!oJA.P-l":."OAEiee.A L1toJIEI F'Ae-L1l-U\ I FIE ~E?',A..~T PE ~:JE
1~ >J_O_' __'Io.!_'O._'_PElJ_C._'ncJ __ A_= __.:...R'_C:_-_E"TA__ :J_PKl __ r"'_,",,_T_"'_EA_""_"'_ClJ_ J",;U""1A.~L "\ / PE It-.) colJ11I'-JUAR:E r'
_ Pf'.JTRV ''''T!eEAGA. ="-9.A. (F1G.14)
---------------_.
,
I
!
!
,
i
I
I
i
I
FIG. 13
-7-'
7'<1,,,
- 26-
, 136
~I
I
, .
r
.- 27":-
FIG. 14
1
i
I
J
5ECTIUN<:: PRIN SCARA
LA ETA;:}
"
] [
SCt.RA RASUCITA DE OOU\ ORl
INTRE DOU~"!IVELc
FIG~'j5
F'EI..JTRU ~LE CA.RE lr-JrRE DCJJ.A.. ETA.O'E. 5E RA'SUCESC DE [)QUA '5:AU
TREI CA.I, 52 VA OL.'5LA. RESPECT1v' l~iPLA. LtlU'A FA~uLVt CU U~1l I?\JTRER'tJPre
(FIG. 1:
DIMEr-.J~iU!\.HLE TREPT"ELOR ~E lllJ'i5CRIU FE. Wr.JIA. PAeULUlj DeA.SUP~. IN':-
ecR-l(~eu-~E LATj~~~EA. TREPrEi I JAle OEOE'SUer INAl.o.TTMEo... El. LA1'1MEA- TREF'i-EU:I~
5E MA~ PE UJ,.JIA PA'5ULUI ATlT PBJrRU ~ILE cu eAMFE. Ct:"EPTE J SO-'!I.,~PE
C-i~3E ::.A1J I'-J -e:.P1E'A~A..~dT -5t F'8JTR'U 8CA~LE OJ TR'EPTE ~LA.I,JSA.TE,
LATlMEA PO::JeS,ELOR ~E CO're:A-:zA Pi!JALA c:o.JTeA..n:eE;6..pr:~ (;A~~-
r .. OJ UoJIE ''''TIC:ET<:UPrAJ.
HJALTIMEA. PARAPETUW! SCAell SE lJOTEAZA PA./C'ALEL OJ A.Ce3rA
(EXEMF't-U p;'30, FIG.'1::5)
PE P'OOE5TE SE voe 1~5CfC'IE J1JMea OE3UGh.,ToeU COTELE DE l\l!VEl...
ItV _secnu!'-JJL-E: VeeT"ICALE FA..CUTE PR1U O-A.OIRI J ~CA.. E'STE ~S::~
::,A ::>e AGUIC'e:ZE ;:;< ecAICA, ~E VA DECALA Pt.ANUL DE "SECflCNA!<::E. CA SA CO-
jtJOOA OJ Llk,JIA PAeULUI PEIJTRU :::>ecnUNI l.OtVGI1""'\..JOitJAl.-E F'Rf:\J~R:A.-~AUJ
FE<JY'RU ~ECTlU"" "'1"IeAIVOVEICSALE - F'R'lJ -FODE1>T, PERF'El--.lDICULAR F'E.I..JNfA,
PA~LUI.
.-
"-
- 28-
ASCENSGARF:
A::.ce-J~U: ~>JT Ml:lLOACe DE ClRCVl-A"e FE VERT1CAl-A co,-
RE FUlJcnooJEA"ZA OJ = ITtlRVL EIJEIeOOlEl ELe6~ICc. Cb '3\IJA "''SCEIJ<>ORIJ-
WI A:lA~ OFOClJL.AIVTR-uJ GOL II.)C+H'5 c:.c:M'""LET =u PAF'TIAL II\JCHIS.
EXEMPLE ce ~50ARE ':>I>JTOO-TE II\J FlGURILt:: 16 ~ 17.
_DIMEN51UNlJN PLAN (LATlME l(ADINCIME) DATE
IN mm ALE ASCEN SOARELOR _
O. ALE GOLULUI IN Z1DARIE
b. ALE CA9/NE1
1. A5CE1J~RE CU CO>JrRAGREVTATELA ~_TE
2. ASCElJ';oOAR'E CU COlJrRAGIeE',JTATE i..ATERALA:.nlJGA
~ DREAF'"A
OIMEN51UNI
IN~N
CAPAC1TATEA
1'., \'
2 b~.~.
-
0
b
0 I b
,
1400<1650
'1000<1250 '600<14501'000"250
A5CEN50R DE PATRU
--_._-
---_._-- _._-~_._-
PER:SOANE(~20KG)
1650x,400
1250x'OOO 1850 <,200 1250x1000
-.
.. _-
ASCENSOR DE SASE
,5COxl900
1100xl~:J I 17oox'700 1 1100x'500
PCRSOANE (500 KG)
-- .-
1700 ,700
1~ x1~ 1900x1500 1'~ x1300
:~'~~(-~-71
i/".1
~ n......:
~ ~
REPREZENTA.REA ASCENsao.RELOR
FIG. 16 FIG.17
-29-
DESENA-~A SECTIUNILOR
PRIN CLADIR\
PR'11V SECnUNE 'IV Oe5E>JUL TEHtJlC =nJ~E REr=><:EZEIJ,.-~EA.
CCl'JVE>JOIO'-.!ALAA U'-.!UI oeJECT :::AU ELEME.IJT OE ex::t0'STRUCT1E A:A OJ"" ==Th A'"
AR:,A.TA DACA AJe. A R::)5r TA.IAT C.U UtJ F'\.....Orr.~51 'S-AR F1 'ltJOEP'AfO:!:A"T PAlareA GAJe.E ~e
AR.A fIVORE =-lIUL C6<>ERVATO;;:ULUI "" F'l..A>JUL OE T.>JEer:: ..
k:!EPR"EZE'!JrAfCEA. ~ECTlUN{1~E FACE n.J PROte::CTle CRTOOOUA..L.A PE U.,; PLAJJ
Pt::..RALEl. CU F'LAMJI.. OE TAJEfC:~
PLAt.JUL OE eECTIOtJA..~ Se: cetJSlDt:JiaA. I~J MOD OOUGATORIU F'ERPElJO!C\Jl-A.R
PE lNUL OfIV F'LA'JEl..E DE F'ROfECTle" ..
I~TER'5ECTIA Pl.ANULUI ~ "5ECTIOIVA,RE. CU PLA""UL Oe. PROI~CT1= lJORMAL FIe
EL SE tJUMe51"""E' UIoJ1A ~ArrJJ TRA.~EUL De -eECTtO~e: ~r ~e: /l.JOICA F"IeI).J L!\:.le PlJl.JCT.
PeoIECTlfLe" ==IJT"'LE (PLA>JueLr::) '-\J PO"- ACECIZA I\J "00 E"-A...IClr 01-
FERlTELE 1""LllMl ALe c:e'JS11<:UCT1ILORPe:)IECTATe. PEI0TJ';U RE20LVAReA ACE<=>-
TVR PI3J'3LEME ~ R:>LC~E'::'C SEC:TlUt.JlLE VE'RTlCA.LE. WMAR:'UL LCR DEPI~ce.
DE CCMPLE"IOATEA CCNST1CUCTJEI.
DE VULTE 01<:\_,eA5EUL DE SE=>J.o.R:E "'10 F"OATe OE"FA~RA CL'A',O
Ul..JIE Fei .... jTA .. TiCECU"JO Pel..., EL...EMBJrELE CAJC'ACTeJe\'STlCE A.L~ CLAOIRII. (VEZ:
FIG. 1:=.
~EcnUt.JILE OETERMHJA. Dl.1J.E""~IUIoJILE pe Y~Pe11~ AL!!. CLAOll<?l: ~ E-
VIDE"mAZA Pe\'-.lClPALELE El ELEiABJOE 'C"JJ"5WcnVE (ZIOU""f. Ft.A"'~EE_=-e ,
A::JDfE~"-E FUoJDAnl, ACOF'E:'eJS ETC.). OEAeEOMElJEb-, ~CT""lUlVrLE ..zEOAU DE1""A-
LI/LE DE ~'1oJ1SA.O, PA\jTA It.JVELrrOIO::~( ETC.
a.
DETALII DE PARD05ELI
,I
c.
FIG.15
- 30-
__________________ F16.19
I~LltJAT
/
DETALiI DE TERA5E
NF:CIRCU:-.b.BLE
Y--
~: DE ~E ~ HID~ZO~
HIDIC'OI=..AilE
~T 0= EG'>'UZAiCE ""..AEl AiCMAT
CAerDtJ '5if. 'P.....l) A5EZA.T
TE!eN10tz:a..AT1E
E:\l>..'CI=:=" CE VA.="'"
B~DEA>~
PLA"-Jes.; ce efTC10J AJe..'\i\AT MO..n..rr-
DACA=reucnA AteI; oAAl MULTEErA:lE ==VITE 0030 l;~ """"'-
CI~, ::ecnv.,~VBeT1CALA T1<'~0Ui~~ ~ IIJ MOD =-IG>."lO""U ~IJ ="
PeJr!aJ A =.1"E tv EVlOE>.l,.. C""'~=L..e ~ :scA16I. '
LAETIJOA ~Ae' S=nIY.!LOle. Esre IOe>.jnCA OJ Ce'A A F'\.AtJUielLa<':, 111.'>;""-
DlJ-= 5EAMA DE AXa.E A<lk.C<."ALE~ =UlJOA.ee LUA,-re~ F'lA"-I, UeMAelIV-
DlJ-"E Tl<::A."'EUL PAeTlLOle. :5ECl;~TE.
DACA =-"eA LA G'>.leE :se-. '!XECUl. D~="-lUL.. P~~lTI:! I SE F1eJ~ $I
PleO'1LUL DE~TIILoe EXTEe\Ob.: ~,AI0CAOeAMBVrELE A:R:ESTle:Et.qe.,l"~'L.Oe, FeOIJ-
~l..Ole, A ~ll.O, A -socu..'.. n, Ere. DE::iElVlJL POelVE~TEDe LA ="",,o.oo
C"~E e~=IJ'-A "lIVELUL R>.)IT .:.LPAJe=~lI A>Je~UJI.
F16.20
DETALII ATICE
~,
Q.
c. i,TIC: =tJtJDE CU R'.t:'APEr METAUC
O. PAF:'APET ~u A""l"r-A ZJDITA
c PERET::. l:JALTCA~E '5E ~PfC.Lo,.Jt...i,AJ ... :r.:e,
LA UI\;\tTA TE~'SeJ
-31-
DESENAREA FATADELOR
PR:OIEcrlA OerOe::>t.JALA FE. Uo..JP1.A>J A UlJUl O~ECT lJESECTIQ>JAT,
:5E WME5Te: I'J OE'SSJUL TEHI-JIC VEDEI2E.
FATADELE REF'REZI .. rrA. VEOElClLE ClbOFaJ PE U"-J F\.A>J VE~ DE Peo-
IECne. FATAOA. F'l":JI...bFl>.LA ItJOIeA. IIJTEAeEA. Pe,I-lOPALA) FATADA OFU"A CE1...El
PICIv::lPALE =IIJJME5TE ~TA.DA A::l5TEle'=~, IAR CELELALTE OCJA F;,."TAOE
ALE Uo..JE1 CLADRl 5E I..JJMe= ==DE l.A.TEeALE. ELE ::>E EXB:1JTA IIJ'V"C"DE;;:EA
ICEF'lCeZEJJ1ARlI GJQ!\-F"CE A A::>PE<::.n.-'LU1 =Te=fe AL Vl\"TO'-eE!l CC!J~Tl<:UCT1I.
FATADELE REF'REZl>JTA. 'MAGrtJEl>. PlA'5llCA. e< "'EALA A. VOLUME:\.O"" OJ I\.J-
DCAlCeA PeECI=- A. PCZlT"LO~ FE""E:5TIeELOIe , A U5I'-Ce DE Iw~ee (Fe!VCl-
PALE e; :5ECUtJDA~E), A DECOieATJILCie EX:TERlOAEE, A At015A::JELOe CJeHITe:::TU-
eA.LE.
FAThOELE :;e r>,J-r=MESC C\JPA CE :s-AU OESEIJA.T" F'LAI..JJIeILE TVTUlCOfi:'
tJIVELELO~ 51 5ECllU""LE:. CLADetl. F'...AWUe\Le.,5ECllUWILE el Fl',TADl5...E TICE--
aJlE a:;eELATE, DETERM!lJlo..JO IMF'REUr-JA.'lOLUMULCl:)l-.l~~El.
PEiJT"e.; DEeeJA.~ R>,"TAOE'.oe =.!AU DMEI.l51U"'ILE 011-) PcAl\JUe; petJ-
"TiaJ LU>.lG1MI5t>lJ LATlMl, Ib.e F'8.rneU 'I...lA.LTlMI,COTELE ='U lJlVELELE DII..l "<>ECmJ\.\I.
FA"TAOELE :':E DE5ElJEA"ZA coeee:r RlDIOIJDU-::>E 0'" F'.AIV UlJllLE DE C0101U"'-
ALE" CLAOel . CIT '" A e= CAeE DEreeM!>.lA. FOZrT1A GOweLoe. SE ~xBAZA
DlMBJ~\UlJILE SOC1...lJLU\ J F!eoF1LELOe~AilCUL.LH.
'o..J ACE'A5TA pe,,,",A FAZA., TOATE ELEME>JTC1.E CDMA:>t0El0TE: 5E. ncAS='"ZA C\.I
LitVIl "'-'~<::l c:e ceE\C >J
="'CUA.=- E:LEMEl-\T6.De RJ.:c:nO"-lALE 5l PLA~n::E boLE. HO.~LOe 1lJC.F'E.
DE l.A U>JIA. De FAt"">.lT, F'(I..JALA. =AMA. .Al:OPE~WJ,::'A.U U\JlA ~peE:lOA.~ A PA.-
"""-PETUU.IJ T~=. L" R>.T2>OE, CA. ~ LA=nU>JI, ",e DAU oeL.l'Ol>.lOeV COTE.- DE
t.jNE.L.
FIG. 21
"""A..~ TL,'R1STlC
FAT ADA. F'~h.'C.I~L.....A..
L . _
-32-
COLT 90----
390 ", 390 1 ~"" I 3.00 !
1"i.7!5
'500 1
I
I
1
- s!
f{i! 1
",-+ I
"I I
S' I
01;
'01
Jor, ~I~,
n I
1 1
t,
I !
0; 1
"i !
!
PLAN ETA;:)
TRONSON DE COLT 90 P+2 CLADIRI DE LOCUIT
P+2 ETAJE CU STRUC-
TURA DIN PANOURI DE
B.G.A.
1IIII1I11I1I11111II11I1I1I1I11111I1/1111111!11I1I1IilIIIIlIIIIIIIIIIIllIIIllIllllll/llllllllillillllllllllllllllllllllllillillllllll/lIIIllIIlIllI/l111Ilililllll!llill
I
! -33-
i
l il!!I!i!!I!i!illi!!illl!llliil!lIll!iillllllll!!lllilll!!llIlIllllllil1II111Iillllllllilll!lillllllll!!!IilIiIlUlHilllllllllli!!lililllllllillllllllllllllillllrtJlilllilllliliii!1
LOCUINTE UNIFAMILIALE
PENTRU 5TRAZI IN PANTA
FATAoA.
SECTIUNE
rS)
i
4.'20 '
i
5.'\::' I 4."20 j
I ~
PLAN ETA.::J
1I11l1ll111111i!11111111l111111111111111111111l1111111l1Il1illlIIII1l!111IIIIIIIIIIIIlllllllllllllillillllllllillllllllllllllllllllllllillllliliilllllllllillilllllillllli!llillll
I .. I
I",lIIl1l1l1ll1ll11l1l11lli1mm!'lIImlllllllmllllll1l1l1ll11mlmlll~IIII1I11",II1I!iWJ!lilllUllmlllll1l11I!Il11mll11l1"llIIlIIl1l1l11UllIImll1"'lIilllll!!III11:,:~m I
PLAN !PARTER
I
PLAN ETh~!
LOCUINTA Pt::NTRU
ZONA MONTANA
I
i fin! Ii
r; I: I
i! i: 1=
SECTlLJNE A-A
1II11111111111111111111111lll1l1l1l1li1l1l1l1lll!lllllllllllillllllllllllllllllllllillllll1ll1ll1l1l1lllillllllllllli1II1I1I11I1/1/1n!lIIillllll/l1ll11ll1ll1l1l1ll1l1l1ll1l1ll1ll1'11ll1l1ll11ll1llIlllill I
I
- 35-
!lIIl1l1lllilllll1l11l11l1illlllHlllllllil!llllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllll!lllllllllllll!lIl1i!Il1l11l11l11l1UlIIllillll1ll !!I 111111 1I1!1I1l11l 1111I1111 llHIIl
CASA DE
OD1HNA LA OORSEC
I
FATADA
-+-
!
~!!
-ll
I I
! 1
,\Ii I
1'1 I
I 1
I 1
+1
I~I
C!~I
Ct!
.,!('ii
! 1
-+!
i
81
'1"1
i
I
+
i
i
gj
--:i!
I
I
--+-
nl!
lLJJ .
t:t I
ij
2f;C I 1:0 I
'15.00 I .
1-:40 I
I
1111111111111IiIIlI!IIIIII11!!llllllllIIlillIIIlIlIIIII1l!!1I1111lIi!!11I1111!!lllIllIlIIlllllllill!liiillllllllllllllllllllllllll::llllfillllilll1llllllll!iillll!!!Iillill!!l!lI
-36-
I
1II1111II11IUIIIIIIIIIll1ll/lilllllilllllllllllllulllllll!!1I!11I1II1I1Il1II1ll1I1ll!l1ll1ll1l1!1I1i1l1l1ll1l1l1l11l1l1/11I IlIlIIilll IIl1l!lillllil/llililllliUllillllll!llIl11l11illlllllll1l
SAL A 8E 5PORT
FACADA
3.f{'. 3.&~.', - 3.6~ 360 3.60 36(' :>.10
11I!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlilllllllllllllllllllIllIlIilI1l1l1l1l1l1l1l!!I11l1l111l!Ii III 1I1i111i1i II !I II 11I1i 1I111i1ll1llll!llllllllllllllllllllliliilllllllIH1IlllUli !ill
-37-
I
!
I
I
1
!
!
!
I
I
I
!
FEJJTR'U It-JTOCM{f~EA SCi-itTEt F'LANURILOR vJ PR\MUL Rl~D :=.e: vA CER-
CErA CU A.TENTIE CDN'e1TRUCTiA pt="l\J"ncu A ::5E CUt..JOASTE Ot~TR15UrlA. INC-'PERi-
L.OR 1t..JF\....AN~b..FO\ ~EVA E.X.E~ '5CHlrA R~F'ECTlloJO R'AFOfC1""'"u&e\LE C:;I"';T'R"E
D:V1E~'5\UNI SI.5E VOIC T~A'5A L1tJl\LE DE CCTA l\JE:C.E~RE FErvTRU Ft>c.A.,REA
TUTU !COR DIMErJ~IUI\JILOle.
'S-E VA TREce APOI LA MA.::;URAeEA OIMe~~lut-J\LOR F'E.R\~e:TRuW!
EX.TER!OR 51 LA DETE!C:M!!V.A.R:eA UI\..,!'3t-HIUfelu:Jie" DE CDLT A.LE ccrv:sneuCTrEl.
MA'5UR?ARt=A F'ORTil;t.JILOe DE Z!OAR'lE 5\ L:.. G::iLURILCR :se V!\r FAce
OETEIefv1Ii\JltJO CCTELE FA~nALE ~: VERlFi.ClI\JO DACA 'e:{)~'A LOR. COie:::'S-FUt'JGE
CU COTA TOTA!...A MA::;UP-ATA.
5E VA 1t..:TOCMi 5CHliA F)ECA~UI NiVEL 110PARTE.
?EtVTfeU F1E:CA~E ItJC~PE'i"?=' 5E VA ;'v1A~U~ 5\ ~=VA COT.o. P:.
'5CHlTA LtJ~GH\ .. re:~ i=ieCAR";Ji ?EK::ETE; Gl<?OSIMS~ ZlOUJCILOR,_ O!Me:~,J:::-\Ur\.}IL_;;:: El-E-
OJi1E} ~
INTOCMIREA 5CHITEI PENTRU PLANUR!
._--_ .._-------~----.~-----_._---------
P~IN REL:vaL U>JEI CClJ1';TR\)CP SE l!-.JTELEGEItJTQC;.MIREA PU..-
tJUfClLO~ U~l C;O\ECTl\I EXI5T5JT" OnJ CAF2E Sb.. ttJiZULTE RJeJ'A '5( ClME).. J~r..J!>JiLE:::-
l..E).Il5JT~ COMA:l.,;t=l-JTE ::.t A. A.\.J~MOUJu..;11 PR;CJM ~ MA"i""Eiel:Ali:LE CX~ CA~E
== ~Lc..1U\r.
MA~~reEA Ctl\o1eJ-::I!U~IU:~ se. ~ Dt~B::::T PE. C:IV5TRU~A EX.I'S'T'EJ,.j~.
DUPA ::>CDPUL ""ElJTRl.J Cl>JeE e.E "\.I1='VlE5Te, F'I:lATE PI :
RELEVEU COMP'-ET CU TeA.rE OE1AWILE De ~1A ~ E;:XE-
ll\jTOCMlREA RElEVEULUI
1<ELEVEL: :::.lJMAle !IV CA.eE SE I~CCA ~1. "'/1AI A\JUMITE D4.-
TE 5TeCT I\.lECe"'AeE ",=F'UUJI UIC:MAlClT.
!\JECE;:'IiP..TEA nJTo:::.l\o11!<'tl Ut-JUf ~eLeVEU PQA..1'E1~1"CR:..V8.ll ll.,j WfvUL O~
U~MA.TOAREUO co.zu"",
- DiSTRU6EREA 5A.U .DIg='AfelT1A Ft...ANURlLCfe !NlT'A.LE ~
- VERIFICAREA COJc:::YeDA~~E{ llJrFeE PLANURfLe: !NI!lAL...E
51 LUCRAReA REALIZAT"" ;
- CCMF'LEjA;e~ PL.A.NU!eILCR Jt>JITlALEeLf MOo.nC~LE
CA.fCE AU i.t0~et.JlT PE PAR.OJe~L E~ECUTAF.:l1 LUCeA.,seli ;
- If..)VEO'=.eEA DEv.oLARll Cl.-ACmc:r! 5\ A. ~ALUAreIl ~,AATE -
'~!ALEL.Orc. ~ MAl\.NPEREI;
FE:vTtC'U RE6.UZAREA. U~UI ~ELevEU'5ltJi l\JECe5A.~e: \JieVtA.--;(jt..,-
RE'LE. OFER:l>.TlI
- 1l.,.~1 ~eA. $C,.HiT'ElOfe PE.!v'''''''F:;!l,..l ?LA~RI, ~ECnU~!
vE~T\CALE. '$! DErA,LH ;
- TeA5As<::'EA UNI\LO~ OE COTA PI: ~ .. HTE PE"Ul"'"e".J Cl-
1I1!3V5IUf\!ILE CE TR:EelJll:: MA5VR:<>.TE j
_ Y1A.~U~t:e=A OIMel.i~IU!-JIl..C!'eFe. Oe\ECTE ~I UJ:c.eIE-
REA C,t)TELG~ R:E'SP'ecnve Fe. :ec:.HlTE j
- Ex.eCUTAREA D~Et.JeLCle LA ~AFeA DURA '5C+-t\TEj
- jt..Jn::x:..V\\R'eb... Ut-JUI MEMCR:1U I~ CA~~ ::'E TRee ..6.t..'UU\re:
DAlE CA~E l\jU AF'A~ l~ PLA~Ue\.
I
I
I
I
------------_ .~
-37.-
If\JTOCMlREA RELEVEULUI
PF<'IN RELEVEUL VIJEI OA."STRVC!'! S= IWTELEGEi"lT"QC\AIREA PlA-
"'U~\LO~ VWl c;:eI.ECnvE:(15TCkJT" DitV CAe.:: ~A. ~~ZULTE. !"C~ '51 OM'SJ~E ..::tJILE :::-
L.E'M::"0TEt.s::R:. c::.OMf"'t:}..,;oJ"rE, ~ ~ A\J<=lAMewLl.J1 f PRE"CJM ~ MATEiiaAU::'LE D~ CAee:
"'~~ "'LC',11JIT:
MA~RAREA. C\.MeJ~!U~JIL.C'R. '5E ~ D~RE<:T PE CCt-J'5TJeUcnA EX''STaJ1A.
OUPA ':\Q;)PUL R'SJneJ CbJeE 'SE \Nn::c:.\IIE'5~J ~\E A:
R.ELc-Veu COMF"'...ET' CU TOA.TE O~UlLE OE ~A ::.I EX=-
QJT1E', ~
j
i
I
I
I
I
I
1
I
;
I
I
I
I
!
I
____________________ --..-J
SE. '/1::. IwTuCMi '5CHITA Fic'::-A::CUl NiV:::L U0 FARTE .
F"E1JTIC'UF!t:::CAR:'EiNCAPEs<?E ':5EVb. MA~U~ '5\ ~t= VA C.CoTAFE
LUtJGiMe~ ~leCAR"J; ?=-eETe, G~'5IMS~ ZlOURlLOR D:ME.~~\LJl.Jt~ ELE- SCHITA
FE"JTRU lr-JrOCt"'U~EA 'SCi.... HTEt F'LA.>...lVRILOR ItJ PRIVIUL RI~O ::e: vA. CER-
CETA CU AT"'B-JTIE COf\.l~TRUCT"lA pe~ A ~E CUt00A~TE D'~TR!eUriA. 1l'JCA.F'ER!-
LOR 1....,F"\-AN~ b.POI ~EVA E.x..Eo..J'T'A'SCHlrA R~FECTl)JO R"AFOlCT0R:'\LE CilN~
a'v\E:::\l5lUNt Sl 'SE VOR' TeA~ LltJilLE DE COTA" ~EC.E,5.A.R"E F'E.tv~V FlXAREA.
n.J-rviCOR OIfJ1E'l\.I5IVI0'LOR:.
'SE VA TRECE APe1 LA MA~UlCA:cEA OlME~'5IU(\J\L...OR PER\METRULU1
EX.TERtOR $ LA OE"\E.~tl,/t1tJ,.e.R:eA U~':-;lU~LPe DE CO'_T A.LE ceN:SDe'JCTfe.~.
MA'5UR'AREA. FORTiUl.JILOiC:'DE ZIOARlE 5\ A GOLUtc:ILOR. SE v~ FAce
DETEFe'MllVl"'-.lO Cl::lTELE FA!e.nALE ~\ VER.IACl!'JO DACA ~~,~ LOR. c.:>;e~.M.)!'JaE
CU COTA TOTA'-A MA;:;UP-ATA
~LEVe...: ::.LJMAJe (t.) CAIi!E SE nJOCA tVlJ VI A.l A'-JUMlTe 0.:...-
TE STRlCi l'Jece~AfieE ~ecA.JLUI Ut<e:MAR;tT.
~Ec:E~t"'i'P..T'E.b. nJ"'i'"CC.lV1IRII Ul'.JUI te~EU POA.l'e It-JTER.VeJl I\J Ul\.'lJL O~
V~MATOARELE Cb,zue.
- DISTRV""ERE"A SAV DI'2F'AR:IT1A FLANURlLCfe INITIALE :
- VERIFlCAREA COJ~OA~~EI HJT1<eEFLANURTLE: lNI}"lAL
Sl LUCRAREA ~EA.L-IZATA. ;
_ ceJAF'l-=TAe~ PL..A.NUFeILCR 1"-J1TI,Al-E CU MOD!.FlC~L..E:
CARE A.U !lv~etJl"" PE F'AtCCU~5UL E~ECUTAiell LUC~s;el1 ;
_ lr0 vEa~A. O:=:v.e.LARI\CL...6..DIR:ll 51.A. evALUARIl V~ ie -
~IAL.SLQR: ~ MM,):;PE:REI:
PE~TR\J ~EAUZAREA V,,",UI R'ELeVE\j SloJT I0ECe5A.reE U",,"'A.TO.<..-
RELE. OPERA'"
- l~o:::J.IIl ~~ 5C..H1T'ELO'R:: PE!-JT'le'..J :=LAl\l...J~!, "5ECIiU)Ji
vE"~T\CALe: $ OETAW( ;
_ "T"feA.SAeEA Ur-J\lLO CE COTA PE ~\TE PE\Jn:::u 01-
ME'!~IUN\\..E ce TREeu,e MA5UP-ATE)
_ ).1A~U'!eAfC=A Cm,,"H;:U~IUIV1LCR FE OE3iECTE ;:':1 1k):::c..rc.IE.-""
REA C0TE"LCR::' RE"5Pe.....-nveFE ~llE j
- EX.ECUT"A~E"A DE":>E~EL.CR:. I.-A. ~ARA OUPA '5C.+\\rEj
- It.Jn:x:..'-A'x:=e.b.. UIoJUIM.eM()fel,U IJ.J CA~l:' ~ T":::EC AJ....'UM\re
CArE CAeE h,JU.o..PA~ItV P'LA~uel.
l..
-58-
ME~TELOR OE ~~t5TEIVTA co., ~nLi"l, GRIU'ZI, t::n:;,
~=Plel:"ZEtJTA2EA ~ CCTAIeEA F'l...AlVUIe1~ ~E VA F-AO;= COE'CCr" ca.I-
PLET, ~~CTloJO "-JDlCATlILE L..-ITE2IOAeE ,
Gt=051MEA PEeE nLOE' ~1: I.ilA""AI::..>- ItV Oee:F'TVL GOUJe1LOle.
b
a
A-
I
" I
.~
LA ztDURlL~ IIUTEIetOAIeE FMeA GOLURI GeJ~l.AEA FeRETll..OR :=>1:
DETEleMtl\JA MAe-.JR'tUO OI~TAt-,jTA a t>J,Re OOUA. GOLURI ~ UIJ PERETE PER-
~",OtC\.Jl.AR 51 ::cAZlt.JD -DIU ACe"A-::>Tll. DI~TAl,J~ b '" C DE LA "'~lI.JEA
<:lOLURlL.OR L.A PERETe :
g== O-(b+C)
INTOCt-FREA. SCHITEi
PENTRU 5EGTIUN! 51 FA TADE
M ~u~AeeA I\,)A.L"MI~ ~I:! FA -
CE OE Q6lCe:1WIJJO ell.. R:EP"E~ ;:OA-
r . FI'JIT"A A Pt.Je,OO':5eL.11 DE' LA PAt:-
TE.e '
RELEVEELE PO'!' F\ COMF'LeTA-
TE c:u ea-lITE IJJTClCMITE PElJT'aJ
F.. TJ)O~.
i
L
~l
1
!
IU S~TIUt-JlLE Tf?AIJ"VE~AU! ~ VOR ilJ=RIE I>JALTlMILE I"'CAFeRI-
,-OR~'''''ALTlMJLE F"ARAF'ETeLOR FER'E~T~;:)\ D~TAJ.J;ELe. DE LA TAV.,l\~e. LA
PARTILC ~PERIClo>.RE ALE FERE5-
TRE'.oR.
GR05iMIL~ F'l.MJ"'EEt.-OR RE-
ZULTA PRlt.J OFERElVTA D1MEIJ::>IUlVl-
LOR .CARE '::>EPOT MA::>UeA DI"'="
hp =. H- (h ?)
xi
1 r-- i I
~ . .. _._._~. -------...l-
i
r
i
CUPRINS
RE:PREZEl-lTAREA CLADIRILoR DE LP<:.UIT 01
A cu..DllCtLCe IIVOUSTRIALE _. . . . . . . . . . . . . . . ..1
~EPRe;z.ElJ~ COlJvarnQ..lA1..A A.lJ~I\...O'" ~I ~re:e;l.l:>~ _........... ~
!VOTAREA. A)<.~ DE T~1eE _ ...... _ ...................... 8
COTAlCEA ~51"111 PE~n~ <>-J OE::lOJE _ ..................... 8
\\JTI:lCMlee . 51 COTAE:EA P\..A\JJ""'u:>1e DE ARHIT5::TV~ .............. 9
STIJOI! DE APAeTAMe:>JTE OJ -:2,~ "14 CAMER:E ..... _........ 15
"TUDII DE ~I'.rre eu 4 AI"'AeiA'" ~-n:: LA ~=. 19
STVOU DE BLOCU~I DE LOCUI\..lTE 0"; =.cMEIJTE
FeEFA5R1C'o.TE . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .... -20
STUOll DE: eL.OCURt DE LOaJlT OJ 5PATlI COt.lER:C!AU:;
LAPA~ ........ _ ......
~EMPLU BLOCLOCVlIure p+'\OETA-::le... _..................... "2.l
~leEZEt..l"'AE:EA 01 =TAleEOA SCAlC:ll-Ole ............................ Q'
A::>CEt-JOOAee .............. _.... , ................. 28
::>E~l.J.!IJ<="EA -Se::nUOJILOIe." Felt..l CI..AOI~. _.............. 21
................... ~
IIJT=MI<::EA es..EVEIJW\ _ ................................. ~7
I
I
_____________ . .J
INSTITUTUL POLITEHNIC IASI
- Tipar rotaprint -

S-ar putea să vă placă și