Sunteți pe pagina 1din 11

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu / Calificarea

Universitatea BabeBolyai, ClujNapoca


Facultatea de tiine Politice, Administrative i ale Comunicrii
Departamentul de tiine Politice
tiine Politice
Licen
Publicitate

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea
Metode calitative de cercetare n tiinele sociale
disciplinei
2.2 Titularul activitilor de curs
Lector univ.dr. Teampu Petrua
2.3 Titularul activitilor de seminar Lector univ.dr. Teampu Petrua
2.4 Anul de
2 2.5
3 2.6. Tipul de
E 2.7 Regimul disciplinei
studiu
Semestrul
evaluare
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn
6
Din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de
84 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
nvmnt
Distribuia fondului de timp: Studiu fata-in-fata: 6 ore. Studiu individual: 3 ore.
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti: ..................
3.7 Total ore studiu individual
42
3.8 Total ore pe semestru
84
3.9 Numrul de credite
5

DS

4
56
ore
84
21
21
8

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
Absolvirea cursului Introducere in metodologia cercetarii stiintelor sociale
4.2 de competene
Identificarea elementelor metodologiei analizei politice
Precizarea i utilizarea unor teorii i metode n explicarea unor dispute i
conflicte sociale i politice
Utilizarea metodologiei tiinelor politice n analiza unor procese specifice
sistemelor social-politice contemporane
Utilizarea tehnicilor de analiz politic n evaluarea critic a unor situaii
concrete prin care trec sistemele social-politice
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfurare a
cursului

5.2 De desfurare a
seminarului/laboratorului

Notiunea de plagiat se defineste n conformitate cu normele Catedrei de


Stiinte Politice a Universitatii Babes-Bolyai :
(http://fspac.ubbcluj.ro/resurse/formulare-regulamente/reguli-etice-sideontologice/). Plagiatul si tentativa de frauda la examen se sanctioneaza cu
nota 1 la acest curs si expunerea cazului n sedinta Catedrei pentru luarea
masurilor administrative corespunzatoare.
Frauda la examenul final se pedepseste cu eliminarea de la examen.
Prezena la seminarii este obligatorie, conform regulamentelor universitii,
n proporie de 75%.
Dac activitatea prestat de student n cadrul seminariilor nu ndeplinete
criteriile de promovare a disciplinei acesta are obligativitatea repetrii

disciplinei n anul universitar urmtor.


6. Competenele specifice acumulate
Competene profesionale

Analiza unei situaii concrete prin aplicarea unor principii, teorii i metode fundamentale din domeniul
tiinelor politice
-Realizarea, individual sau n echip, a unui proiect privind teoriile sociale i politice
-Utilizarea adecvat a conceptelor de baz din domeniul tiinele politice
-Utilizarea aparatului conceptual al tiinelor politice n evaluarea relevanei i impactului teoriilor socialpolitice
-Utilizarea conceptelor fundamentale din tiinele politice n descrierea i explicarea genezei i derulrii
unor evenimente i procese

Competene
transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate)


7.1 Obiectivul general al
disciplinei

Metodologia este procesul prin care sunt realizate inferente despre lumea
reala. Cursul din acest an isi propune sa continue prezentarea de cunostinte
privind colectarea si analiza datelor, in completarea cursurilor de Metode de
cercetare in stiintele sociale (anul I) si Metode cantitative de cercetare in
stiintele sociale. Accentul acestui curs va cadea asupra tehnicilor si
abordarilor calitative de culegere, analiza si interpretare a datelor sociale.
Cursul si seminarul de Metode calitative de cercetare in stiintele sociale
cursul va fi axat pe realizarea unor cercetari, avand deci un caracter aplicat
pronuntat.
Disciplina i propune s introduca o serie de concepte de baz n cercetarea
din tiinele sociale: metod, calitativ, cantitativ, paradigma, positivism,
post-pozitivism, constructivism, ipotez, concept, operationalizare, interviu,
focus grup, observaie, analiza de document, discurs, analiza de discurs,
codarea datelor, sumarizarea datelor.

7.2 Obiectivele specifice

Studentii trebuie sa realizeze un proiect de cercetare. Proiectul de cercetare


va utiliza una din metodele calitative discutate n cadrul cursului. Lucrarea va
avea maximum 20 de pagini redactate la dou rnduri. Putei alege s folosii
oricare din metodele calitative de culegere a datelor dar pentru fiecare din
acestea trebuie s respectai urmtoarele condiii minime: dac alegei
metoda focus grupului veti realiza cel putin 2 focus grupuri, pentru cazul
interviurilor aprofundate sunt necesare cel puin patru, studiul de caz trebuie
s testeze o ipotez de cercetare astfel c descrierile cazurilor chiar dac sunt
calitative trebuie s ofere date n legtur cu cel puin dou variabile
(independent i dependent), pentru analiza documentelor baza de date
trebuie s cuprind cel puin 60 de uniti de analiz (articole, numere de ziar,
emisiuni, etc.). Structura lucrrii va include componentele principale ale unui
proiect de cercetare: descrierea problemei, cadrul conceptual care
fundamenteaz ipoteza de cercetare n legtur cu problema investigat (cu
trimiterile bibliografice pentru autorii citai; toate studiile citate n lucrare se
vor regsi n lista bibliografic), descrierea metodei calitative utilizate
interpretarea rezultatelor i concluziile, lista bibliografic.

8. Coninuturi
8.1 Curs
Prezentarea structurii cursului. Prezentarea
cerintelor pentru curs.

Metode de predare
Expunerea unui set
de concepte i teorii
cu privire la tema
cursului. Discutarea
interactiv a unor
exemple.
) Introducere in cercetarea calitativa. O trecere in revista a Expunerea unui set
principalelor paradigme din stiintele sociale..
de concepte i teorii
cu privire la tema
cursului. Discutarea
interactiv a unor
exemple.
Designul cercetarii calitative.
Expunerea unui set
de concepte i teorii
cu privire la tema
cursului. Discutarea
interactiv a unor
exemple.
Etnografia si observatia participativa ca metode de Expunerea unui set
de concepte i teorii
cercetare. Munca de teren
cu privire la tema
cursului. Discutarea
interactiv a unor
exemple.
Interviul calitativ ca metoda de cercetare. Focus grupul.
Expunerea unui set
de concepte i teorii
cu privire la tema
cursului. Discutarea
interactiv a unor
exemple.
Studiul de caz
Expunerea unui set
de concepte i teorii
cu privire la tema
cursului. Discutarea
interactiv a unor
exemple.
Metoda comparativa
Expunerea unui set
de concepte i teorii
cu privire la tema
cursului. Discutarea
interactiv a unor
exemple.
Cum culegem si analizam narativele
Expunerea unui set
de concepte i teorii
cu privire la tema
cursului. Discutarea
interactiv a unor
exemple.
Analiza de discurs ca metoda de cercetare calitativa
Expunerea unui set
de concepte i teorii
cu privire la tema

Observaii
Studenii au obligaia de a
citi bibliografia obligatorie
indicat in silabus.

Studenii au obligaia de a
citi bibliografia obligatorie
indicat in silabus.

Studenii au obligaia de a
citi bibliografia obligatorie
indicat in silabus.

Studenii au obligaia de a
citi bibliografia obligatorie
indicat in silabus.

Studenii au obligaia de a
citi bibliografia obligatorie
indicat in silabus.

Studenii au obligaia de a
citi bibliografia obligatorie
indicat in silabus.

Studenii au obligaia de a
citi bibliografia obligatorie
indicat in silabus.

Studenii au obligaia de a
citi bibliografia obligatorie
indicat in silabus.

Studenii au obligaia de a
citi bibliografia obligatorie
indicat in silabus.

cursului. Discutarea
interactiv a unor
exemple.
Cum analizam discursivitatea in cercetarea calitativa
Expunerea unui set
de concepte i teorii
cu privire la tema
cursului. Discutarea
interactiv a unor
exemple.
Codarea si analiza datelor calitative
Expunerea unui set
de concepte i teorii
cu privire la tema
cursului. Discutarea
interactiv a unor
exemple.
Probleme de etica in cercetarea calitativa
Expunerea unui set
de concepte i teorii
cu privire la tema
cursului. Discutarea
interactiv a unor
exemple.
Discutii aplicate: cercetari despre domeniul politic
Expunerea unui set
de concepte i teorii
cu privire la tema
cursului. Discutarea
interactiv a unor
exemple.
Discutie finala, recapitulare si revizuirea proiectelor de Recapitularea
conceptelor si
grup
metodelor invatate.
Discutarea
proiectelor de grup.
Bibliografie

Studenii au obligaia de a
citi bibliografia obligatorie
indicat in silabus.

Studenii au obligaia de a
citi bibliografia obligatorie
indicat in silabus.

Studenii au obligaia de a
citi bibliografia obligatorie
indicat in silabus.

Studenii au obligaia de a
citi bibliografia obligatorie
indicat in silabus.

Studentii isi vor prezenta


progresul facut in
realizarea priectelor de
grup.

Bibliografie obligatorie:
Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (eds.) Collecting and Interpreting Qualitative Materials, London: Sage
Publications
Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (eds.) (1998) The Landscape of Qualitative Research: Theories and Issues,
London: Sage Publications
Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (eds.) Strategies of Qualitative Inquiry, London: Sage Publications
Catherine Dawson (2007) A practical guide to research methods. A user-friendly manual for mastering research
tehniques and projects, Oxford: How To Books

n plus fa de acest text de baz exist o serie de alte texte obligatorii, pentru fiecare curs in parte:
(2) Introducere in cercetarea calitativa. O trecere in revista a principalelor paradigme din stiintele sociale.

Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln (1998) Introduction: Entering the Field of Qualitative
Research, in Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (eds.) Collecting and Interpreting Qualitative
Materials, London: Sage Publications, pp. 1-34.

(3) Designul cercetarii calitative.


Valerie J. Janesick (1998) The Dance of Qualitative Research Design: Metaphor, Methodolatry, and Meaning, in
Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (eds.) Strategies of Qualitative Inquiry, London: Sage Publications, pp. 35-55.
(4) Etnografia si observatia participativa ca metode de cercetare. Munca de teren
Paul Atkinson and Martyn Hammersley (1998) Ethnography and Participant Observation, in Norman K. Denzin,
Yvonna S. Lincoln (eds.) Strategies of Qualitative Inquiry, London: Sage Publications, pp. 110-136.
(5) Interviul calitativ ca metoda de cercetare. Focus grupul.

Andrea Fontana and James H. Frey (1998) Interviewing: The Art of Science, in Norman K. Denzin,
Yvonna S. Lincoln (eds.) Collecting and Interpreting Qualitative Materials, London: Sage Publications, pp.
47-78.
(6) Studiul de caz
Helen Simons (1996) The Paradox of Case Study. Cambridge Journal of Education, vol. 26, Issue 2, pp. 225-240.
(7) Metoda comparativa
Charles Ragin (1987). The Comparative Method. Univ. of California Press. Chapters 3 (pp. 34-52) and 6 (pp. 85-102).
(8) Cum culegem si analizam narativele
Coffey Amanda, Paul Atkinson (1996) Narratives and stories, Making sense of qualitative data. Complementary
research strategies, London: Sage, pp. 54-82.
(9) Analiza de discurs ca metoda de cercetare calitativa
David Howarth, Yanis Stavrakakis (2000) Introducing discourse theory and political analysis in David Howarth,
Aletta J. Norval, Yanis Stavrakakis (eds.) (2000) Discourse theory and political analysis. Identities, hegemonies and
social change, Manchester: Manchester University Press, pp. 1-23.
(10) Cum analizam discursivitatea in cercetarea calitativa
Silverman David (2011) Texts, cap. 8, in Interpreting Qualitative Data. A Guide to the Principles of Qualitative
Research, 4th edition, London: Sage, pp. 229-273.
(11) Codarea si analiza datelor calitative
Amanda Coffey, Paul Atkinson (1996) cap. 2. Concepts and coding, in Making sense of qualitative data, London:
Sage, pp. 26-53.
(12) Probleme de etica in cercetarea calitativa
Maurice Punch (1998) Politics and Ethics in Qualitative Research, in Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, The
Landscape of Qualitative Research. Theories and Issues, London: Sage Publications, pp. 156-184.
(13) Discutii aplicate: cercetari despre domeniul politic
David P. Redlawsk (2006) Feeling Politics: New Research into Emotion and Politics, in David P. Redlawsk (ed.)
(2006) Feeling Politics. Emotion in Political Information Processing, New York: Palgrave MacMillan, pp. 1-10.
Javier Auyero and Lauren Joseph (2007) Introduction: Politics under the Ethnographic Microscope, in Lauren
Joseph, Matthew Mahler, Javier Auyero (eds.) (2007) New Perspectives in Political Ethnography, New York: Springer,

pp. 1-13.
(14) Discutie finala, recapitulare si revizuirea proiectelor de grup

8.2 Seminar / laborator


Prezentarea structurii seminarului. Prezentarea
cerintelor pentru seminar.

Metode de predare
Detalierea si
ilustrarea conceptelor
i teoriilor cu privire
dezbtute la curs.
Discutarea interactiv
a unor exemple.

Introducere in cercetarea calitativa. O trecere in


revista a principalelor paradigme din stiintele
sociale.

Detalierea si
ilustrarea conceptelor
i teoriilor cu privire
dezbtute la curs.
Discutarea interactiv
a unor exemple.

Designul cercetarii calitative.

Detalierea si
ilustrarea conceptelor
i teoriilor cu privire
dezbtute la curs.
Discutarea interactiv
a unor exemple.

Proiectul de grup - stabilirea temei de cercetare pentru


fiecare grupa de studenti.

Etnografia si observatia participativa ca metode de Detalierea si


cercetare. Munca de teren
ilustrarea conceptelor

i teoriilor cu privire
dezbtute la curs.
Discutarea interactiv
a unor exemple.

Interviul calitativ ca metoda de cercetare. Focus grupul.

Detalierea si
ilustrarea conceptelor
i teoriilor cu privire

Observaii
Studenii au obligaia de a
citi bibliografia obligatorie
indicat in silabus.
Studenii mpriti n grupe
i aleg o tem de cercetare
pe care o vor dezvolta ntrun proiect de cercetare
aplicnd cunotinele
acumulate la cursuri si
seminarii la tema
respectiv.
Studenii au obligaia de a
citi bibliografia obligatorie
indicat in silabus.
Studenii mpriti n grupe
i aleg o tem de cercetare
pe care o vor dezvolta ntrun proiect de cercetare
aplicnd cunotinele
acumulate la cursuri si
seminarii la tema
respectiv.
Studenii au obligaia de a
citi bibliografia obligatorie
indicat in silabus.
Studenii mpriti n grupe
i aleg o tem de cercetare
pe care o vor dezvolta ntrun proiect de cercetare
aplicnd cunotinele
acumulate la cursuri si
seminarii la tema
respectiv.
Studenii au obligaia de a
citi bibliografia obligatorie
indicat in silabus.
Studenii mpriti n grupe
i aleg o tem de cercetare
pe care o vor dezvolta ntrun proiect de cercetare
aplicnd cunotinele
acumulate la cursuri si
seminarii la tema
respectiv.
Studenii au obligaia de a
citi bibliografia obligatorie
indicat in silabus.

dezbtute la curs.
Discutarea interactiv
a unor exemple.

Studiul de caz

Detalierea si
ilustrarea conceptelor
i teoriilor cu privire
dezbtute la curs.
Discutarea interactiv
a unor exemple.

Metoda comparativa

Detalierea si
ilustrarea conceptelor
i teoriilor cu privire
dezbtute la curs.
Discutarea interactiv
a unor exemple.

Cum culegem si analizam narativele

Detalierea si
ilustrarea conceptelor
i teoriilor cu privire
dezbtute la curs.
Discutarea interactiv
a unor exemple.

Analiza de discurs ca metoda de cercetare calitativa

Detalierea si
ilustrarea conceptelor
i teoriilor cu privire
dezbtute la curs.
Discutarea interactiv
a unor exemple.

Cum analizam discursivitatea in cercetarea calitativa

Detalierea si
ilustrarea conceptelor
i teoriilor cu privire

Studenii mpriti n grupe


i aleg o tem de cercetare
pe care o vor dezvolta ntrun proiect de cercetare
aplicnd cunotinele
acumulate la cursuri si
seminarii la tema
respectiv.
Studenii au obligaia de a
citi bibliografia obligatorie
indicat in silabus.
Studenii mpriti n grupe
i aleg o tem de cercetare
pe care o vor dezvolta ntrun proiect de cercetare
aplicnd cunotinele
acumulate la cursuri si
seminarii la tema
respectiv.
Studenii au obligaia de a
citi bibliografia obligatorie
indicat in silabus.
Studenii mpriti n grupe
i aleg o tem de cercetare
pe care o vor dezvolta ntrun proiect de cercetare
aplicnd cunotinele
acumulate la cursuri si
seminarii la tema
respectiv.
Studenii au obligaia de a
citi bibliografia obligatorie
indicat in silabus.
Studenii mpriti n grupe
i aleg o tem de cercetare
pe care o vor dezvolta ntrun proiect de cercetare
aplicnd cunotinele
acumulate la cursuri si
seminarii la tema
respectiv.
Studenii au obligaia de a
citi bibliografia obligatorie
indicat in silabus.
Studenii mpriti n grupe
i aleg o tem de cercetare
pe care o vor dezvolta ntrun proiect de cercetare
aplicnd cunotinele
acumulate la cursuri si
seminarii la tema
respectiv.
Studenii au obligaia de a
citi bibliografia obligatorie
indicat in silabus.

dezbtute la curs.
Discutarea interactiv
a unor exemple.

Codarea si analiza datelor calitative

Detalierea si
ilustrarea conceptelor
i teoriilor cu privire
dezbtute la curs.
Discutarea interactiv
a unor exemple.

Probleme de etica in cercetarea calitativa

Detalierea si
ilustrarea conceptelor
i teoriilor cu privire
dezbtute la curs.
Discutarea interactiv
a unor exemple.

Discutii aplicate: cercetari despre domeniul politic

Detalierea si
ilustrarea conceptelor
i teoriilor cu privire
dezbtute la curs.
Discutarea interactiv
a unor exemple.

Discutie finala, recapitulare si revizuirea proiectelor de Detalierea si


ilustrarea conceptelor
grup

i teoriilor cu privire
dezbtute la curs.
Discutarea interactiv
a unor exemple.

Bibliografie
Bibliografie obligatorie:

Studenii mpriti n grupe


i aleg o tem de cercetare
pe care o vor dezvolta ntrun proiect de cercetare
aplicnd cunotinele
acumulate la cursuri si
seminarii la tema
respectiv.
Studenii au obligaia de a
citi bibliografia obligatorie
indicat in silabus.
Studenii mpriti n grupe
i aleg o tem de cercetare
pe care o vor dezvolta ntrun proiect de cercetare
aplicnd cunotinele
acumulate la cursuri si
seminarii la tema
respectiv.
Studenii au obligaia de a
citi bibliografia obligatorie
indicat in silabus.
Studenii mpriti n grupe
i aleg o tem de cercetare
pe care o vor dezvolta ntrun proiect de cercetare
aplicnd cunotinele
acumulate la cursuri si
seminarii la tema
respectiv.
Studenii au obligaia de a
citi bibliografia obligatorie
indicat in silabus.
Studenii mpriti n grupe
i aleg o tem de cercetare
pe care o vor dezvolta ntrun proiect de cercetare
aplicnd cunotinele
acumulate la cursuri si
seminarii la tema
respectiv.
Studenii au obligaia de a
citi bibliografia obligatorie
indicat in silabus.
Studenii mpriti n grupe
i aleg o tem de cercetare
pe care o vor dezvolta ntrun proiect de cercetare
aplicnd cunotinele
acumulate la cursuri si
seminarii la tema
respectiv.

Seminar 2
Silverman David (2011) What is Qualitative Research?, in Interpreting Qualitative Data. A Guide to the Principles of
Qualitative Research, 4th edition, London: Sage, pp. 3-26.
Donatella della Porta and Michael Keating (2008) How many approaches in the social sciences? An epistemological
introduction, in Donatella della Porta and Michael Keating (eds.) Approaches and Methodologies in the Social
Sciences. A Pluralist Perspective, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 19-39.

Seminar 3
Arthur J. Vidich and Stanford M. Lyman (1998) Qualitative Methods: Their History in Sociology and Anthropology,
in Denzin, Norman K.; Lincoln, Yvonna S. (eds.) (1998) The Landscape of Qualitative Research: Theories and Issues,
London: Sage Publications, pp. 41-110.
Silverman David (2011) cap. 13 The relevance of qualitative research, Interpreting Qualitative Data. A Guide to the
Principles of Qualitative Research, 4th edition, London: Sage, pp. 411-440.

Seminar 4
Judith Preissle and Linda Grant (2004) Fieldwork Traditions: Ethnography and Participant Observation, in Kathleen
deMarrais, Stephen D. Lapan (eds.) Foundations for Research. Methods of Inquiry in Education and the Social
Sciences, London: Lawrence Erlbaum Associates, pp. 161-180.
Berg L. Bruce, Howard Lune (2012) Ethnographic Field Strategies, cap. 6, in Qualitative Research Methods for the
Social Siences, eighth ed., New Jersey: Pearson, pp. 196-257.

Seminar 5
Catherine Dawson (2007) How to conduct interviews, in Catherine Dawson (2007) A practical guide to research
methods. A user-friendly manual for mastering research tehniques and projects, Oxford: How To Books, pp. 67-79.
Kathleen deMarrais (2004) Qualitative Interview Studies: Learning Through Experience, in Kathleen deMarrais,
Stephen D. Lapan (eds.) Foundations for Research. Methods of Inquiry in Education and the Social Sciences, London:
Lawrence Erlbaum Associates, pp. 51-68.

Seminar 6
Robert K. Yin (2011) Introduction in Case Study Research, 3rd ed., Sage, pp. 1-18.

Seminar 7
Carsten Q. Scheider and Bernard Grofman (2006). It might look like a regression equation but its not!. Pp. 1-32.

Seminar 8
Jane Elliott (2006) Listening to peoples stories: the use of narrative in qualitative interviews, in Using Narrative in
Social Research Qualitative and Quantitative Approaches, London: Sage Publications, pp. 17-35.
Jane Elliott (2006) Interpreting peoples stories: narrative approaches to the analysis of qualitative data, in Using
Narrative in Social Research Qualitative and Quantitative Approaches, London: Sage Publications, pp. 36-59.

Seminar 9
Berg L. Bruce, Howard Lune (2012) An introduction to content analysis, cap. 11, in Qualitative Research Methods
for the Social Siences, eighth ed., New Jersey: Pearson, pp. 349-385.
Kevin Adamson (2000) The construction of Romanian social democracy (1989-1996) in David Howarth, Aletta J.
Norval, Yanis Stavrakakis (eds.) (2000) Discourse theory and political analysis. Identities, hegemonies and social
change, Manchester: Manchester University Press, pp. 119-133.

Seminar 10

Ruth Wodak, Rudolf de Cillia, Martin Reisigl and Karin Liebhart (2009) The Discursive Construction of National
Identity, in The Discursive Construction of National Identity, Edinburgh: Edinburgh University Press, pp. 7-48.
Klaus Sondermann (1997) Reading politically: national anthems as textual icons, in Terrell Carver and Matti
Hyvrinen (eds.) (1997) Interpreting the political. New methodologies, London and New York: Routledge, pp. 128142.

Seminar 11
Ritchie Jane, Liza Spencer (1995) Qualitative data analysis for applied policy research, in Alan Bryman and Robert
G. Burgess, Analyzing Qualitative Data, London and New York: Routledge, pp. 173-194

Seminar 12
Kit Tisdale (2004) Being Vulnerable and Being Ethical With/in Research, in Kathleen deMarrais, Stephen D. Lapan
(eds.) Foundations for Research. Methods of Inquiry in Education and the Social Sciences, London: Lawrence Erlbaum
Associates, pp. 13-30.
Laura L. Adams (1999) The mascot researcher. Identity, power and knowledge in fieldwork, n Journal of
Contemporary Ethnography, vol. 28: 4.

Seminar 13
Lisa Troyer and Dawn T. Robinson (2006) Contributions of a Sociological Perspective on Affect to the Study of
Political Action, in David P. Redlawsk (ed.) (2006) Feeling Politics. Emotion in Political Information Processing, New
York: Palgrave MacMillan, pp. 47-56.
Linda M. Isbell, Victor C. Ottati, and Kathleen C. Burns (2006) Affect and Politics: Effects on Judgment, Processing,
and Information Seeking, in David P. Redlawsk (ed.) (2006) Feeling Politics. Emotion in Political Information
Processing, New York: Palgrave MacMillan, pp. 57-86.

Seminar 14
Discutarea proiectelor de grup
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,
asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Metodologia este procesul prin care sunt realizate inferente despre lumea reala. Cursul din acest an isi
propune sa prezinte si sa familiarizeze studentii cu o serie de teorii, modele si metode de colectare a datelor
sociale si sa introduca notiuni de baza de analiza si intepretare a datelor.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.3 Pondere din


nota final
60%

Calitatea muncii depuse n Evaluarea proiectelor de


realizarea unei schie de cercetare.
proiect de cercetare, pe o
tem la alegere.
10.5 Seminar/laborator
Prezenta la seminarii
Notarea prezentei
20%
Gradul de participare
Calitatea rspunsurilor la
20%
activ la discutarea
ntrebri legate de temele
temelor pentru seminar
discutate la seminarii.
10.6 Standard minim de performan
Evaluarea studenilor va combin o evaluare a activitii ntregii grupe de studeni (n special la seminar) cu
o evaluare individual. Nota final va fi compus astfel:
60% - elaborarea unei lucrri de cercetare a grupei de studeni (temele se stabilesc la curs si seminar);
20% - activitatea individual la seminar (prezentarea unor texte+participarea la discuii);

20% - prezenta la seminar


Nota de la examenul de restan include i componenta de seminar. Dac activitatea prestat de student n
cadrul seminariilor nu ndeplinete criteriile de promovare a disciplinei acesta are obligativitatea repetrii
disciplinei n anul universitar urmtor.
Prezena la seminarii este obligatorie, conform regulamentelor universitii, n proporie de 75%.
Notiunea de plagiat se defineste n conformitate cu normele Catedrei de Stiinte Politice a Universitatii
Babes-Bolyai: (http://fspac.ubbcluj.ro/resurse/formulare-regulamente/reguli-etice-si-deontologice/). Plagiatul
si tentativa de frauda la examen se sanctioneaza cu nota 1 la acest curs si expunerea cazului n sedinta
Catedrei pentru luarea masurilor administrative corespunzatoare.
Frauda la examenul final se pedepseste cu eliminarea de la examen.
Data completrii
..........................
Data avizrii n departament
...........................................

Semntura titularului de curs


...............................

Semntura titularului de seminar


...................................

Semntura directorului de departament


............................