Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

CLASA : a II-a
?COALA: ?coala Gimnazial? Oniceni
INV???TOR: Florea Elena Loredana
OBIECTUL : Educa?ie pentru s?n?tate (op?ional)
SUBIECTUL : Copil?rie f?r? violen??
TEMA 9: Accidente, violen?? ?i abuz fizic
TIPUL LEC?IEI : formare de priceperi ?i deprinderi
SCOPUL : Formarea ?i dezvoltarea unui comportament nonviolent ;
OBIECTIVE OPERA?IONALE:
O1 s? recunoasc? comportamentele nonviolente ?i comportamente
violente;
O2 s?-?i exprime p?rerea despre cazurile de violen?? prezentate;
O3 s?-?i autoaprecieze comportamentul prin raportare la standard date;
O4 s? n?eleag? semnifica?ia termenilor violen??/ nonviolen??;
O5 s? dea dovad? de un comportment civilizat/ nonviolent n diferite
situa?ii;
O6 s? participle cu interes la lec?ie;
METODE ?I PROCEDEE : explica?ia, conversa?ia, problematizarea,
jocul didactic, exerci?iul, turul galeri
ei;
MIJLOACE DE NV???MNT
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe ;
BIBLIOGRAFIE:
Zoe Partin, Ioana Stama, Educa?ie pentru s?n?tate, Clasele I-II, Editura Corin
t, Bucure?tin 2005
,,Programe ?colare pentru disciplina Educa?ie ?i s?n?tate , clasele I XII (variant
a modular?) , Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii, Consiliul Na?ional pentru Curr
iculum, Bucure?ti 2004;

DESF??URAREA ACTIVIT??II

ETAPELE
LEC?IEI
CON?INUTUL NV???RII
STRATEGII
DIDACTICE

EVALUARE
METODE ?I PROCEDEE
MIJLOACE DE NV??ARE
FORME DE ORGANIZ
ARE
1.Moment
organizatoric Voi asigura condi?iile necesare desf??ur?rii lec?iei : aerisirea
clasei, preg?tirea materialului didactic, asigurarea ?inutei corecte n banc?.

Conversa?ia
Explica?ia
Frontal
2.Captarea aten?iei
Se organizeaz? jocul A?A DA / A?A NU .
Elevii extrag dintr-un bol imagini care prezint? comportamente violente ?i compo
rtamente nonviolente, pe care la vor a?eza n rubrica potrivit?.
Explica?ia
Jocul didactic
Imagini
Individual
Evaluare oral?
3.Anun?area
temei ?i a obiectivelor Ast?zi vom nv??a lec?ia Copil?rie f?r? violen??. n aceast?
lec?ie vom nv??a s? apreciem anumite comportamente din punctul de vedere al viol
en?ei, vom face autoaprecieri ale propriului comportament, vom participa la un j
oc ?i vom lucra n echip? la realizarea unui afi?.
Caiete Frontal
4.Transmiterea ?i asimilarea cuno?tin?elor
Ce fel de fapte sunt pe plan?a A?
A DA ?
Ce fel de fapte sunt pe plan?a A?A NU ?
Ce fel de fapte fac copiii din I coloan??
Ce fel de fapte fac copiii din a doua coloan??
Care dintre ele sunt violente?
Ce este violen?a?
G?si?i cuvinte cu sens asem?n?tor!
Ce este nonviolen?a ?
G?si?i cuvinte cu sens asem?n?tor!
Copacul ideilor
Elevii vor avea de selectat dintr-un co?ulet cuvinte cu sens asem?n?tor pentru v
iolen??/ nonviolen?? pe care le vor lipi n copacul violen?ei respectiv copacul no
nviolen?ei.
Cuvintele din co?ule? sunt: duel, pace, mp?care, bun?tate, ceart?, ajutor, genero
zitate, abuz, r?utate, bruscare, prietenie, cooperare, b?taie, ciond?neal?.
Voi citi o poezie scris? de George Toprceanu n care personajele sunt doi coco?i. V
? rog s? m? urm?ri?i cu aten?ie ?i s?- mi spune?i dac? voi v? reg?si?i n comport
amentul lor.
Se face o paralel? ntre comportamentul celor doi coco?i ?i comportamnetul unor co
pii.
Explica?ia
Conversa?ia

Copacul ideilor

Lectura

Fi?? de lucru cu copacul ideilor

Versurile poeziei

Un duel

de G. Toprceanu

Frontal

n perechi

Frontal
Evaluare oral?

Observarea comportamentului
elevilor
capacitatea de a g?si cuvinte cu sens asem?n?tor
capacitatea de formula r?spunsuri la ntreb?ri

Capacitatea de a n?elege versurile poeziei


5.Ob?inerea performan?ei
Activitate pe grupe
Elevii mp?r?i?i n grupe de cte 4 vor rezolva urm?toarea cerin?? :
Realiza?i un afi? prin care s? ndemna?i copii la un comportament civilizat, nonvi
olent. Pute?i folosi desene, imagini, versuri, proverbe, slogane.
Conversa?ia
Jocul didactic
Coli albe, creioane colorate, imagini primate n plicuri

Activitate pe grupe

Capacitatea de a realize un afi? n care s? pledeze mpotriva volen?ei

6.Evaluarea cuno?tin?elor
Turul galeriei
Afi?ele vor fi expuse n fa?a clas
ei. Fiecare grup? va face un tur al galeriei, va observa toate afi?ele expuse .
Turul galeriei Panou
or
7.ncheierea activit??ii
la lec?ie.
Conversa?ia

Pe grupe

Capacitatea de evaluare a afi?el

Apreciez modul n care elevii au participat ?i au r?spuns


Frontal
Calificative