Sunteți pe pagina 1din 9

1.Izvoarele dreptului mediului:

a)au caracter eterogen, se regăsesc în numeroase reglementări internaționale, comunitare și naționale

b) au în numeroase cazuri caracter tehnic (conțin prescripții de ordin tehnic, precum norme de

calitate, etc), dar aceste prescripții tehnice au și caracter juridic deoarece sunt incorporate în norme juridice

c) au caracter tehnic, nefiind oblgatorii din punct de vedere juridic

2.Potrivit Proiectului de Declarație cu privire la drepturile omului și mediu adoptat la Geneva în 1994, dreptul fundamental la un mediu sănătos presupune:

a)Garantarea dreptului la identitate b)dreptul de a trăi într-un mediu nepoluat, nealterat de activități ce pot afecta mediul, viața, bunăstarea oamenilor și dezvoltarea durabilă

c) dreptul la asistență în caz de catastrofă de mediu, naturală sau produsă de om

3.Autorizația de mediu

a)este necesară pentru desfășurarea activităților existente, precum și începerea activităților noi cu posibil impact asupra mediului

c) este obligatorie în cazul adoptării planurilor și programelor care pot avea efect semnisficativ asupra

mediului

c) funcționarea fără autorizație de mediu este interzisă pentru activitățile care fac obiectul

procedurilor de autorizare din punct de vedere al protecție mediului

4.Revizuirea actelor de reglementar:

a) se dispune în cazul în care titularul activității nu respectă dispozițiile acestora

a)în cazul în care se dispune revizuirea, autoritatea competentă poate solicita refacerea raportului privind impacul asupra mediului sau a bilanțului de mediu, după caz

b) litigiile generate de revizuirea actelor de reglementare se soluționează de instanele de contencios

competente

5.Informația de mediu (care implică inclusiv accesul la analizele cost-beneficiu care stau la baza măsurilor administrative în domeniul protecției mediului) a)Poate fi solicitată de orice persoană fizică sau juridică, fără justificarea scopului în care a fost cerută b)Poate fi solicitată numai de către personale fizice, deoarece numai acestea sunt titulare inclusiv a acestei componente a dreptului fundamental la un mediu sănătos, în cazul în care justifică un interes c)Pote fi refuzată numai în cazurile exrpres și limitativ prevăzute de lege (excepțiile trebuind interpretate în sens limitativ)

6.Răspunderea de mediu instituită de OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului de mediu a)Permite atât luarea unor măsuri preventive, cât și luarea unor măsuri reparatorii privind prejudiciul de mediu b)Permite numai luarea unor măsuri preventive prind prejudiciul de mediu

c) Permite autorităților să dispună asigurarea măsurilor preventive/reparatorii

7.Ca regulã generalã, în conformitate cu principiul "poluatorul plãteºte" costurile operaþiunilor de gestionare a deºeurilor se suportã de cãtre:

a)Cetãțeni b)Producãtorul de deºeuri sau, dupã caz, de deþinãtorul actual ori anterior al deºeurilor c)Autoritãțile publice locale

8.Protecţia apelor se asigură, inclusiv, prin dispoziții cu privire la:

a)regimul de folosire a apelor b)protecția apelor împotriva poluării c)reglementarea regimului lucrărilor care se construiesc pe ape sau au legătură cu apele d)managementul riscului la inundații

9.În raport cu funcþiile pe care le îndeplinesc, pãdurile se încadreazã în urmãtoarele grupe funcþionale:

a) grupa I, care cuprinde pãduri cu funcþii speciale de protecþie a apelor, a solului, a climei ºi a

obiectivelor de interes naþional, pãduri pentru recreere, pãduri de ocrotire a genofondului ºi a

ecofondului, precum ºi pãdurile din ariile naturale protejate de interes naþional;

b) grupa a II-a, care cuprinde pãduri cu funcþii de producþie ºi de protecþie, în care se urmãresc

realizarea masei lemnoase de calitate superioarã ºi a altor produse ale pãdurii, precum ºi, concomitent, protecþia calitãþii factorilor de mediu. b) grupa I, respectiv grupa a II-a, care cuprinde pãduri cu funcþii de producþie în care exploatarea masei lemnoase nu este supusã regimului silvic

10.Exploatarea masei lemnoase trebuie sã se realizeze inclusiv cu respectarea urmãtoarelor obligații:

a)dupã obþinerea autorizaþiei de exploatare ºi predarea parchetului, cu respectarea regulilor silvice ºi în conformitate cu instrucþiunile legale b)Numai de persoane juridice atestate de autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã. Ca excepție, persoanele fizice pot exploata în regie proprie un volum de maximum 20 m 3 /an din pãdurile pe care le au în proprietate. c)Arborii destinaþi tãierii se inventariazã ºi, dupã caz, în funcþie de natura tãierii, se marcheazã cu dispozitive speciale de marcat de cãtre personalul silvic împuternicit, în conformitate cu normele tehnice.

11.Legea nr. 205/2004 privind protecțIa animalelor:

a)Reglementeazã numai obligațiilor proprietarilor de animale, nu și pe cele ale detinãtorilor de animale b)reglementeazã obligațiile deținãtorilor de animale în scopul asigurãrii condițiilor de viațã și bunãstare a animalelor. c)Interzice uciderea unui animal, indiferent în ce condiții

12.Principiul poluatorul plătește c)Presupune prevenirea degradării mediului prin anticiparea consecințelor activităților umane asupra mediului a)Influențează definirea noțiunii de prejudiciu în mod specific în dreptul mediului, astfel încât acoperirea prejudiciului trebuie să presupună: acoperirea prejudiciului suferit, precum și a cheltuielilor legate de limitarea și prevenirea poluării b)În sens restrâns, presupune eliminarea subvențiilor destinate acoperirii costurilor de depoluare, deoarece acestea trebuie suportate de cel care cauzează poluarea și nu de societate

13. Vânătoarea se exercită numai de vânătorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)permis de vânătoare; posedă autorizaţie eliberată de gestionar; posedă permis de armă de tip B; posedă asigurare obligatorie împotriva accidentelor a)permis de vânătoare; posedă autorizaţie eliberată de gestionar; posedă permis de armă de tip B; a)permis de vânătoare; posedă autorizaţie eliberată de gestionar; posedă asigurare obligatorie împotriva accidentelor

anul 1978, sub auspiciile UNESCO, a fost adoptată Declaraţia Universală a Drepturilor Animalelor.

Potrivit acestei declarații, animalele au în principiu și următoarele drepturi (nefiind drepturi subiective în sens juridic):

a))interzicerea relelor tratamente şi a actelor de cruzime b)dreptul la un proces echitabil c)dreptul animalelor sălbatice de a trăi libere în mediul lor natural şi de a se reproduce

14

În

15.Art. 35 din Constituția României a)Garantează dreptul la viață de familie b)Recunoște dreptul oricărei persoane la un mediu sănătos și echilibrat ecologic c)Instituie obligația tuturor persoanelor fuzice și juridice de a proteja si ameliora mediul înconjurător

18.Regimul de folosire a apelor presupune că:

a)Dreptul de folosinţă asupra apelor (ape de suprafaţă sau subterane, inclusiv cele artizanale) se stabileşte prin autorizaţia de gospodărire a apelor şi se exercită potrivit prevederilor legale. Acest drept include şi evacuarea în resursele de apă de ape uzate, ape din desecări sau drenaje, ape meteorice, ape de zăcământ după utilizare. b)l Apele de suprafaţă sau subterane pot fi folosite liber, cu respectarea normelor sanitare şi de protecţie a calităţii apelor, pentru băut, adăpat, udat, spălat, îmbăiat şi alte trebuinţe gospodăreşti, dacă pentru aceasta nu se folosesc instalaţii sau se folosesc instalaţii de capacitate mică de până la 0,2 litri/secundă, destinate exclusiv satisfacerii necesităţilor gospodăriei proprii. c) Dreptul de folosință a apelor este liber, pentru orice persoană fizică sau pentru profesioniștii care pot evacua ape uzate în resursele de apă

19. În ceea ce privește evaluarea impactului asupra mediului:

a) Cheltuielile pentru elaborarea acestuia sunt suportate de titularul proiectului b) Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului programului, c) răspunderea pentru corectitudinea lucrărilor revine autorului acestora.

20.Potrivit art. 1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare:

a)terenurile de orice fel, indiferent de destinaţie, din domeniul public, constituie fondul funciar al României b)terenurile de orice fel, indiferent de destinaţie, de titlul pe baza cărora sunt deţinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al României c)terenurile care asigură cele mai propice condiții pentru desfășurarea agriculturii constituie fondul funciar al României

21.Dreptului fundamental la un mediu sănătos:

a)Implică și obligații pozitive ale statului, repspectiv obligația de a lua măsurile necesare pentru garantarea acestuia b)Implică și garanții procedurale (de exemplu dreptul la informare și consultare – așa cum s-a statuat și în Hotărârea Tătar împotriva României din 2009) c) nu este prevăzut expres de Constituția României

22.Potrivit Codului silvic:

a)prejudiciul adus pãdurii indiferent de natura juridicã a proprietãþii ºi de suprafaþa pãdurii avutã în proprietate, se evalueazã potrivit legii. b)Prejudiciul adus pãdurii se evalueazã pornindu-se de la valoarea de piațã a materialului lemnos c)Valoarea prejudiciilor din pãdurile încadrate prin amenajamentul silvic în grupa I funcþionalã, din perdelele forestiere de protecþie ºi din jnepeniºuri se stabileºte prin multiplicarea de douã ori a valorii obþinute potrivit legii. În situaþiile în care prejudiciul nu a fost recuperat de ocolul silvic care asigurã serviciile silvice sau administrarea pãdurii, acesta se recupereazã de autoritatea publicã centralã pentru finanþe publice, ca reprezentant al statului român.

24.CEDO a precizat că:

a)În toate cazurile trebuie asigurat un just echilibru între intersele concurente ale persoanelor implicateși ale societății în ansamblul său b)Încălcarea regulilor cu privire la protecția mediului poat aduce încălcare dreptului la viață privată și domiciliu, garantate de art. 8 din Convenție, dacă afectează bunăstarea unei persoane și o pot lipsi de folosința domiciliului său, dăunând vieții sale private și de familie, numai dacă viața și sănătatea persoanei sunt puse în pericol c)Încălcarea regulilor cu privire la protecția mediului poate aduce încălcare dreptului la viață privată și domiciliu, garantate de art. 8 din Convenție, dacă afectează bunăstarea unei persoane și o pot lipsi de folosința domiciliului său, dăunând vieții sale private și de familie, chiar dacă viața și sănătatea persoanei nu sunt puse în pericol (de exemplu de exemplu în cazul poluării fonice sau olfactive)

30. Bilanțul de mediu

a)reprezintã din punct de vedere al dreptului administrativ un act administrativ, care poate fi atacat în

contencios

b) reprezintă procesul menit să identifice efectele viitoare directe şi indirecte ale unui proiect asupra

sănătăţii oamenilor şi a mediului c) conţine elementele analizei tehnice prin care se obţin informaţii asupra cauzelor şi consecinţelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente şi anticipate ale activităţii, în vederea cuantificării impactului de mediu efectiv de pe un amplasament

31. Titularii dreptului de proprietate privatã asupra fondului forestier:

a) au obligația sã respecte regimul silvic

b) nu au obligația sã respecte regimul silvic, acesta fiind carcateristic fondului forestier fondului forestier

proprietate publicã a statului

c) nu pot fi sancționați pentru nerespectarea regimului silvic, deoarece sancțiunile instituite de

reglementãrile legale în materie contravin art. 44 alin. (1) din Constituția României

32.Regimul de folosire a apelor presupune că:

a)Dreptul de folosinţă asupra apelor (ape de suprafaţă sau subterane, inclusiv cele artizanale) se stabileşte prin autorizaţia de gospodărire a apelor şi se exercită potrivit prevederilor legale. Acest drept include şi evacuarea în resursele de apă de ape uzate, ape din desecări sau drenaje, ape

meteorice, ape de zăcământ după utilizare. b)l Apele de suprafaţă sau subterane pot fi folosite liber, cu respectarea normelor sanitare şi de

protecţie a calităţii apelor, pentru băut, adăpat, udat, spălat, îmbăiat şi alte trebuinţe gospodăreşti, dacă pentru aceasta nu se folosesc instalaţii sau se folosesc instalaţii de capacitate mică de până la 0,2 litri/secundă, destinate exclusiv satisfacerii necesităţilor gospodăriei proprii.

c) Dreptul de folosință a apelor este liber, pentru orice persoană fizică sau pentru profesioniștii care pot

evacua ape uzate în resursele de apă

33. În ceea ce privește evaluarea impactului asupra mediului:

a) Cheltuielile pentru elaborarea acestuia sunt suportate de titularul proiectului

b) Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului programului,

c) răspunderea pentru corectitudinea lucrărilor revine autorului acestora.

34. Obligația de tratare a deșeurilor presupune cã:

a)Prin tratare se înțeleg operaþiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregãtirea prealabilã valorificãrii sau eliminãrii b)Producãtorul de deºeuri sau, dupã caz, orice deþinãtor de deºeuri are obligaþia de a efectua operaþiunile de tratare în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare sau de a transfera aceste operaþiuni unui operator economic autorizat care desfãºoarã activitãþi de tratare a deºeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deºeurilor. c)Autoritãțile au obligația de tratare a deșeurilor, indiferent dacã producãtorul sau deținãtorul pot sau nu sã fie identificați

Nr. 1

Colocviu - Dreptul mediului (11.01.2012, orele 10-12)

1.Convenția europeană a drepturilor omului:

a)Reprezintă izvor al dreptului mediului b) Consacră expres dreptul fundamanetal la un mediu sănătos c)Nu consacră expres dreptul fundamental la un mediu sănătos, dar necesitatea garantării acestuia a fost dedusă de CEDO din conținutul altor drepturi fundamentale conacrate de convenție, de exemplu de articolul 8 care protejează dreptul la viață privată, de familie și domiciliu

2. Dreptul mediului a)Conține preponderent norme cu caracter dispozitiv

b) Conține preponderent norme cu caracter imperativ

c)Are și caracter orizontal, în sensul că influențează și soluțiile din alte ramuri de drept, protecția mediului nefiind posibilă numai prin adoptarea unor norme speciale în acest domeniu

4.Potrivit Declarației Universale a drepturilor animalelor adoptată în 1978 sub auspiciile UNESCO, animalele au în principiu următoarele drepturi (care nu reprezintă drepturi subiective în sens juridic):

a)dreptul egal la viaţă în cadrul ecosistemelor b)dreptul la viață privată c)dreptul animalelor ţinute de om sub dependenţă la îngrijire şi întreţinere

6.Lucrările care se construiesc pe ape sau au legătură cu apele (prevăzute de art. 48 din Legea 107/1996):

a)pot fi promovate şi executate numai în baza avizului de gospodărire a apelor şi, respectiv, notificării emise de Administraţia Naţională «Apele Române». b)Punerea în funcţiune sau exploatarea acestor lucrări se face numai în baza autorizaţiei de gospodărire a apelor şi, după caz, a notificării emise de Administraţia Naţională «Apele Române».

c) Nu necesită autorizație de mediu

7.Scoaterea definitivă a terenurilor din circuitul agricol se face:

a) cu respectarea unei proceduri administrative specifice imperative

b)

ca regulă generală, în mod gratuit, fără nici o obligație din partea deținătorilor

c)

cu obţinerea aprobărilor şi avizelor prevăzute de lege

8. Potrivit Legii apelor nr. 107/1996 sunt sancționate penal:

a)evacuarea, aruncarea sau injectarea în apele de suprafaţă şi subterane, în apele maritime interioare sau în apele mării teritoriale de ape uzate, deşeuri, reziduuri sau produse de orice fel,

care conţin substanţe, bacterii sau microbi în cantitate sau concentraţie care poate schimba caracteristicile apei, punând în pericol viaţa, sănătatea şi integritatea corporală a persoanelor, viaţa animalelor, mediul înconjurător, producţia agricolă sau industrială ori fondul piscicol

b) spălarea, în cursurile de apă sau în lacuri şi pe malurile acestora, a vehiculelor şi autovehiculelor, a

altor utilaje şi agregate mecanice

c) spălarea, în cursurile de apă sau în lacuri şi pe malurile acestora, a animalelor domestice, dezinfectate

cu substanţe toxice, a obiectelor de uz casnic prin folosirea detergenţilor şi a ambalajelor ce au conţinut

pesticide sau alte substanţe periculoase

#

11.

OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului de

mediu:

a) instituie o răspundere obiectivă în cazul producerii unui prejudiciu asupra speciilor și habitatelor

naturale protejate

b) instituie o răspundere subiectivă în cazul tuturor categoriilor de prejudicii care intră în domeniul său de

aplicare

c) instituie o răspundere obiectivă pentru prejudiciul asupra mediului cauzate mediului prin

anumite activităţi considerate a fi intrinsec periculoase (enumerate în anexa III).

activităţi, care nu sunt periculoase „per se” se instituie o răspundere bazată pe culpă, aplicabilă

numai numai în cazul în producerii unui prejudiciu asupra speciilor și habitatelor naturale protejate

Pentru celelalte

14. Deaorece în anumite cazuri în materia răspunderii civile pentru mediu legătura de cauzalitate dintre

fapta ilicită și prejudiciu este foarte greu de dovedit, se aplică soluții specifice, precum:

a)

canalizarea răspunderii prin dispoziții speciale spre un anumit autor

b)

renunțarea ca regulă generală la proba legăturii de cauzalitate

c)

relaxarea sarcinii probei în cazul prejudiciului provocat de poluare sănătății oamenilor, chiar

dacă există o incertitudine științifică, însoțită, însă, de date științifice/statistice suficiente și convingătoare privind legătura de cauzalitate

16.Convenția de la Aarhus privind din 1998 privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu

a)se aplică în mod direct, cu prioritate, în situația în care regelementările interne conțin dispoziții mai puțin favorabile

c) reprezintă izvor al dreptului mediului (așa cum se subliniază și în Hotărârea Tătar împotriva României

din 2009) a)se aplică în mod direct, cu prioritate, chiar și în situația în care regelementările interne conțin dispoziții mai favorabile

18. Legea nr. 205/2004 privind protecțIa animalelor:

a)Reglementează numai obligațiilor proprietarilor de animale b)reglementează obligațiile deținătorilor de animale în scopul asigurării condițiilor de viață și bunăstare a animalelor. c)Interzice uciderea unui animal, indiferent în ce condiții

Nr.2

Colocviu - Dreptul mediului (11.01.2012, orele 10-12)

1.Potrivit HG 878/2005, informația de mediu b)Poate fi solicitată numai de către persoanele fizice, deoarece numai acestea sunt titulare ale dreptului fundamantal la un mediu sănătos c)Pote fi refuzată numai în cazurile exrpres și limitativ prevăzute de lege (excepțiile trebuind interpretate în sens limitativ) a)Poate fi solicitată de orice persoană fizică sau juridică, fără justificarea scopului în care a fost cerută

3.Lucrările care se construiesc pe ape sau au legătură cu apele (prevăzute de art. 48 din Legea 107/1996:

a)pot fi promovate şi executate numai în baza avizului de gospodărire a apelor şi, respectiv, notificării emise de Administraţia Naţională «Apele Române». b)Punerea în funcţiune sau exploatarea acestor lucrări se face numai în baza autorizaţiei de gospodărire a apelor şi, după caz, a notificării emise de Administraţia Naţională «Apele Române». c)Lucrările executate în zonele inundabile necesită și obținerea avizului de amplasament.

4.Scoaterea definitivă a terenurilor din circuitul agricol se face:

a) cu respectarea unei proceduri administrative specifice imperative b) cu plata taxelor prevăzute de lege

c) ca regulă generală, fără obligația proprietarului de a plăti taxele prevăzute de lege#

5. Potrivit Legii apelor nr. 107/1996, sunt sancționate penal:

a)spălarea, în cursurile de apă sau în lacuri şi pe malurile acestora, a animalelor domestice, dezinfectate cu substanţe toxice, a obiectelor de uz casnic prin folosirea detergenţilor şi a ambalajelor ce au conţinut pesticide sau alte substanţe periculoase; b)#evacuarea, aruncarea sau injectarea în apele de suprafaţă şi subterane, în apele maritime interioare sau în apele mării teritoriale de ape uzate, deşeuri, reziduuri sau produse de orice fel, care conţin substanţe, bacterii sau microbi în cantitate sau concentraţie care poate schimba caracteristicile apei, punând în pericol viaţa, sănătatea şi integritatea corporală a persoanelor, viaţa animalelor, mediul înconjurător, producţia agricolă sau industrială ori fondul piscicol, executarea, modificarea sau extinderea de lucrări, construcţii ori instalaţii pe ape sau care au legătură cu apele, fără avizul legal sau fără notificarea unei astfel de lucrări, precum şi darea în exploatare de unităţi fără punerea concomitentă în funcţiune a reţelelor de canalizare, a staţiilor şi instalaţiilor de

epurare a apei uzate, potrivit autorizaţiei de gospodărire a apelor c)spălarea, în cursurile de apă sau în lacuri şi pe malurile acestora, a animalelor domestice, dezinfectate cu substanţe toxice, a obiectelor de uz casnic prin folosirea detergenţilor şi a ambalajelor ce au conţinut pesticide sau alte substanţe periculoase;

8.Care dintre următoarele răspunsuri este corect și complet:

a)Autoritățile au în toate cazurile obligația de a suporta cheltuielile legate de gestionarea deseurilor b)După identificarea producătorului/deţinătorului de deşeuri, acesta este obligat să suporte cheltuielile efectuate de autoritatea administraţiei publice locale în legătură cu gestionarea deșeurilor c)După identificarea producătorului/deţinătorului de deşeuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuielile efectuate de autoritatea administraţiei publice locale în legătură cu gestionarea deșeurilor, cât şi pe cele legate de acţiunile întreprinse pentru identificare

12.În prezent, rolul răspunderii penale în domeniul protecției mediului a crescut prin:

a) instituirea răspunderii penale a persoanei juridice

b) creșterea numărului infracțiunilor de pericol în materie prevăzute de OUG 195/2005

c) introducerea unor dispoziții procedurale speciale, ca de exemplu, cea prevăzută de Legea nr.

101/2011, potrivit cărora orice persoană care în exercitarea atribuțiilor legale constată săvârșirea unei infracțiuni prevăzute de această lege, are obligația de a seseiza de îndată organele de urmărire penală

13.Dreptului fundamental la un mediu sănătos:

a)Implică și obligații pozitive ale statului, repspectiv obligația de a lua măsurile necesare pentru garantarea acestuia b)Implică și garanții procedurale (de exemplu dreptul la informare și consultare – așa cum s-a statuat și în Hotărârea Tătar împotriva României din 2009) c) nu este prevăzut expres de Constituția României

14. În cauza Tătar împotriva României CEDO a precizat că:

a)Garantarea dreptului la un mediu sănătos implică numai obligația autorităților de a nu aduce atingere acestuia b)Asigurarea dreptului la informare constituie o garanție esențială a dreptului la un mediu sănătos c)Garantarea dreptului la un mediu sănătos instituie și obligații pozitive din partea statului

15.Suspendarea/anularea acordului de mediu şi autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu

a) intervine în cazul în care nu s-au schimbat condițiile avute în vedere la emiterea actului

b)Se aplică de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului care a emis actul de reglementare, pentru nerespectarea prevederilor acestora sau ale programelor pentru conformare/planurilor de acţiuni, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 30 de zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. c)Pe perioada suspendării, desfăşurarea proiectului sau activităţii este interzisă.

16.Exploatarea masei lemnoase trebuie să se realizeze inclusiv cu respectarea următoarelor obligații:

a)după obţinerea autorizaţiei de exploatare şi predarea parchetului, cu respectarea regulilor silvice şi în conformitate cu instrucţiunile legale b)Numai de persoane juridice atestate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. Ca excepție, persoanele fizice pot exploata în regie proprie un volum de maximum 20 m 3 /an din pădurile pe care le au în proprietate.

c) indiferent de regimul silvic în cazul pădurilor proprietate privată

17.OUG 195/2005 a)reprezintă legea cadru în materia protecției mediului b)se completează cu dispozițiile legilor speciale în materia c)reprezintă un adevărat Cod al mediului care reglementează toate aspectele în domeniu

18.Exercitarea unui drept fără respectarea limitelor stabilite de reglementările privind protecția mediului:

a)Reprezintă temei al răspunderii civile pentru mediu b)Reprezintă o cauză exoneratoare de răspundere în materia răspunderii de mediu c)Nu dă dreptul proprietarului să încalce dispozițiile din materia protecției mediului, în conformitate cu dispozițiile art. 44 alin. (7) din Constituție