Sunteți pe pagina 1din 6

1. Considerații generale din pct de vedere legislativ despre infracțiunile cu violență.

Contribuția Criminalisticii în
investigarea acestor infracțiuni.
Conceptul de violență este utilizat în dreptul penal cu multiple sensuri și nu numai în sensul propriu de agresiune fizică.
Violența poate fi privită și ca un termen în care se integrează atât violența fizică, cât și cea psihică (constrângerea fizică sau
psihică, șantajul, violul, tâlhăria) ori numai cea psihică (amenințarea).
Este incriminată și autolezarea, dar numai atunci când este efectuată în scopul sustragerii de la serviciul militar.
În dreptul penal, conceptul de violență poate îndeplini mai multe funcții: circumstanță agravantă legală, circumstanță
agravantă judiciară, element material în cadrul normei de incriminare ori element circumstanțial de agravare.
Așa-zisele infracțiuni cu violență se regăsesc în principal în normele de incriminare prevăzute în Codul penal dar și în
conținutul unor legi speciale.
2. Aspecte criminologice privind infracțiunile săvârșite cu violență
În multe țări s-au întreprins măsuri la nivelul guvernelor, pentru studierea științifică a crimei și criminalului. În acest fel a
apărut o disciplină complexă, criminologia, care studiază criminalitatea și are scopul de a găsi căi și metode de combatere a
acesteia.
Din statisticile Poliției Române rezultă că după 1990 a existat o creștere a infracțiunilor cu violență, precum și fixarea
modurilor de operare a infractorilor.
Creșterea totală a populației a mers în paralel cu creșterea populației urbane. Transformările macrosociale, survenite în
1990, arată în linii mari următoarele două tendințe: schimbarea discretă a raportului urban-rural, în favoarea populației rurale și
scăderea constantă a nr. de locuitori. Starea de sărăcie a populației e o preocupare frecventă între locuitori, crescând nr. șomerilor
și prețurile. Mass media prezintă adesea situații disperate privind căutarea locurilor de muncă în strainătate, mult mai bine
remunerate decât în România. Insatisfacția față de viață și pesimismul se exprimă în nr. sinuciderilor, care crește exponențial
între anii 1991 și 2000.
Una dintre cauzele criminalității este sărăcia și incapacitatea unor indivizi de a face față nevoilor lor de viață. Între
neadaptare și șomaj, o bunăparte a populației recurge la comportamente antisociale și acte de violență.
Numărul infracțiunilor cercetate de poliție este mult mai mare în mediul urban decât în cel rural, crescând constant până în
anul 2000, având valoarea cea mai mare în 1998 când atinge o cifră de 4 ori mai mare decât cea din 1990.
3. Particularități ale investigării criminalistice în cazul infracțiunilor cu violență
Tehnica criminalistică asigură metodele și mijloacele tehnico-științifice necesare descoperirii, fixării, interpretării și
examinării urmelor și mijloacelor materiale de probă, pentru identificarea persoanelor pe care le-au creat. Astfel, se poate stabili
cu ajutorul acesteia raportul de cauzalitate între activitatea ilicită și persoana care a săvârșit-o. Identificarea persoanelor implicate
în activitatea infracțională trebuie să fie fundamentată științific, fără a se folosi metode empirice.
Metodele moderne fizico-chimice de analiză calitativă și cantitativă a urmelor și mirocurmelor au un rol deosebit de
important în investigarea criminalistică, precum și metodele biocriminalistice prin care se stabilește ADN-ul persoanelor.
Mijloacele tehnice își fac simțită prezența și în domeniul ascultării persoanelor, unde poligraful, detectoarele de stress
psihologic în voce și scris sunt folosite tot mai des în anchetarea unor cauze penale deosebite.
Metodologia criminalistică îndreaptă activitatea de cercetare a diferitelor infracțiuni având în vedere natura faptei și
împrejurările în care a fost săvârșită.
Componenta tactică a criminalisticii oferă organelor judiciare un ansamblu de procedee și reguli necesare efectuării unor
acte procedurale ce constituie piese în procesul penal.
4. Constatarea sau expertiza medico-legală în cazul infracțiunilor cu violența
Constatarea sau expertiza medico-legală pe cadavre constă în:
-examinarea externă și autopsia
-examinări la locul unde s-a găsit cadavrul sau în alte locuri, pentru constatarea indiciilor asupra cauzelor morții și a
cicumstanțelor
- examene complementare de laborator (histopatologice, toxicologice, hematologice, serologice etc.)
La infracțiunile de pruncucidere, prin examinarea cadavrului se vor clarifica următoarele:
- starea de nou-născut;
- durata vieții intrauterine, pentru diferențierea pruncuciderii de avortul prematur, imatur;
- existența vieții intrauterine, care exclude diagnosticul de nou-născut uterin;
- durata vieții extrauterine se asociază cu condiția uciderii imediate după naștere;
- felul morții (violentă sau patologică);
- cauza morții, mecanismul de producere, natura instrumentelor folosite pentru suprimarea morții;
În cazul în care mama pruncucigașă e identificată într-un termen scurt, constatarea sau expertiza medico-legală trebuie să
pună în evidență semnele nașterii, confirmate de:
- involuția uterului, prezența colostrului;
- leziuni ale organelor genitale;
- prezența unor resturi placentare;
- laxitatea peretelui abdominal, anemia severă.
Expertiza medico-legală este obligatorie în toate cazurile când se produce o vătămare a integrității corporale sau a sănătății
ca urmare a unei agresiuni. Raportul întocmit de medicul legist trebuie să lămurească următoarele aspecte:
- realitatea traumatismului și mecanismul de producere;
- natura obiectului care a produs leziunile;
- data producerii;
- timpul necesar de îngrijiri medicale în vederea vindecării leziunilor;
- pierderea unui simț sau organ ori afectarea funcției acestora;
- posibilitatea autoagresării etc.
Obiectivele constatării sau expertizei medico-legale în cazul infracțiunii de lovire sau vătămare cauzatoare de moarte sunt:
- existența leziunii traumatice;
- mecanismul, data producerii și rezultatul survenit.
În cazul infracțiunii de omor deosebit de grav dar și în situația în care organul de up sau instanța de judecată are ândoieli cu
privire la starea psihică a învinuitului sau inculpatului, este obligatorie efectuarea expertizei medico-legale psihiatrice.
5. Caracteristicile cfl în cazul infracțiunilor cu violența
CFL constituie o activitate inițială a investigării unei infracțiuni și totodată o activitatea imediată, care trebuie sa se
efectueze într-un termen cât mai apropiat de comiterea infracțiunii. Este obligatorie în cazul infracțiunilor în care au intervenit
moartea victimei, vătămări corporale grave, furturi din locuințe, de și din auto, tâlhării, violuri, incendii, explozii, calamități etc.
În principiu e o activitate irepetabilă, datorită modificărilor la care este supus câmpul infracțional, astfel că de fiecare când
se reia sau se repetă cfl, scena infracțiunii nu mai este aceeași.
Constituie de cele mai multe ori singura modalitate de obținere a probelor.
Este un element probator deosebit de relevant pentrua flarea adevărului.
Contribuie la identificarea făptuitorului, stabilirea datelor necesare privind personalitatea și modul de operare al acestuia
6. Reguli tactice privind pregătirea cfl în cazul infracțiunilor cu violența
Organul de up, la primirea sesizării, trebuie să ia următoarele măsuri:
- Identificarea pers carea făcut plângerea sau denunțul;
- Stabilirea unor date preliminare referitoare la infracțiunea comisă, locul și timpul săvârșirii, nr. victimelor și starea
acestora etc.
- Raportarea telefonică a evenimentului ;
- Dispunerea unor măsuri urgente, constituirea echipei de cfl;
- Pregătirea mijloacelor tehnico-științifice adecvate;
- Deplasarea urgentă la locul faptei
7. Efectuarea propriu-zisă a cfl în cazul infracțiunilor cu violența
Se va desfășura în două faze, statică și dinamică, stabilite convențional cu respectarea următoarelor reguli tactice generale:
- Cfl se realizează de îndată, evitându-se graba și superficialitatea;
- Deplasarea la locul faptei se face în cel mai scurt timp posibil;
- Cfl trebuie sa se facă sistematic;
- Cfl trebuie sa fie obiectivă
- Cfl trebuie să fie completă;
- Echipa de cfl va fi condusă de un șef care va coordona toate activitățile și va direcționa investigarea;
- Respectarea strictă a normelor procedurale;
- Relația cu mass-media trebuie să fie corectă, bazată pe încredere reciprocă
8. Reguli tactice pe timpul cfl în cazul infracțiunilor cu violența
Primul sosit la locul faptei trebuie să ia următoarele măsuri:
- Acordarea primului ajutor și salvarea vieții victimelor;
- Marcarea aspectului inițial al locului faptei și stabilirea modificărilor survenite;
- Înlăturarea pericolelor iminente și îndepărtarea curioșilor;
- Protejarea și conservarea urmelor și consemnarea unor împrejurări care pot să dispară;
- Căutarea și reținerea suspectului la locul faptei sau în împrejurimi
Reguli tactice:
- șeful echipei de cfl va cere fiecărui component al echipei să-și noteze cronologic toate activitățile și constatările;
- șeful echipei de cfl va analiza metoda cea mai bună pentru cfl;
- în locuri închise interesează căile de acces, locurile neglijate, locuri răvășite, funcționarea aparatelor electro-casnice,
mijloace de probă
- se iau măsuri de protejare și de pază a principalelor probe ori a locului faptei în întregul său;
- se respectă regulile de prevenire a contaminării și intercontaminării;
- toți participanții la cfl vor fi instruiți pt a se proteja împotriva riscurilor biologice sau a pericolelor chimice;
- cercetarea trebuie continuată de aceeași echipă
9. CTS și expertizele criminalistice în cazul infracțiunilor cu violența
Urmele, microurmele și celelalte mijloace materiale de probă pot constitui obiectul unor cts sau exp criminalistice. În sfera
infracțiunilor cu violență, cts sau exp vizează următoarele aspecte:
- urmele de natură papilară
- urmele de încălțăminte și ale mijlaocelor de transport;
- urmele produse de armele de foc;
- urmele instrumentelor de spargere, forțare, tăiere sau lovire;
- identificarea persoanei
- urmele de antură biologică
- urmele de dinți, urechi
- microurmele
- urmele de miros uman
10. Clasificarea activității de up în cazul infracțiunilor cu violența
Elaborarea planului de anchetă comportă un proces complex de evaluare a tuturor datelor de investigare și interpretare a
urmelor, precum și a informațiilor ce pot servi la aflarea adevărului.
Versiunea este rezultatul unui proces comlex de analiză, pe baza căruia se emit presupuneri, se dau explicațiim privind natura
faptei, modul de săvârșire și acoperire, participanții etc. Clarificarea acestor aspecte se bazează pe:
- Rezultatele examinării criminalistice a locului faptei, interpretându-se toate urmele descoperite și ridicate;
- Datele ce privesc personalitatea victimei;
- Caracteristicile agentului vulnerant;
- Informațiile rezultate din ascultarea martorilor aflați la locul faptei;
- Determinarea persoanelor interesate de producerea unor fapte antisociale;
- Natura, cantitatea și caracteristicile bunurilor sustrase;
Prin ascultarea martorilor se vor lămuri în principal următoarele:
- Natura activității ilicite;
- Distanța de la care a început activitatea infracțională, timpul, condițiile atmosferice și de vizibilitate;
- Timpul și locul unde s-a comis infracțiunea
- Instrumentele folosite
- Persoanele participante și activitățile desfășurate
- Identitatea victimei și a făptuitorului
- Natura relațiilor ăntre agresor și victimă
- Existența unor stări conflictuale
Din declarațiile părții vătămate trebuie să rezulte:
- Împrejurările în care a ajuns să aibă statutul de victimă;
- Persoanele care au săvârșit-o;
- Mijloacele de transport folosite;
- Persoanele care au acordat ajutor și în ce a constat acesta;
- Caracteristicile bunurilor sustrase
- Natura ripostei victimei și urmele cafre o atestă
11. Infracțiuni săvârșite prin violență, care au ca urmare vătămarea corporală a integrității fizice a persoanei-
infracțiuni simple. Contribuția criminalisticii în investigarea acestor infracțiuni
Lovirea sau alte violențe (art 180 Cp).
Ob. juridic special-rel. sociale care ocrotesc pers. împotriva actelor de violență cauzatoare de suferințe fizice ori vătămări
corporale
Ob material-corpul pers în viață asupra căruia acționează făptuitorul
Sub activ și pasiv este circumstanțiat la alin 11 li 21, având calitatea de membri de familie (soțul sau ruda apropiată ce
locuiește și gospodărește cu făptuitorul).
Latura obiectivă. El material- acțiunea sau inacțiunea de lovire ori de executare a altor acte violente cauzatoare de suferințe
fizice ori vătămări corporale
Latura subiectivă. Forma de vinovăție: intenție directă sau indirectă
Tentativa nu se pedepsește
Consumarea infr are loc în momentul atingerii corpului victimei. Urmarea imediată constă în pricinuirea de suferințe fizice
sau a unei vătămări ce necesită pentru vindecare max 20 zile îngrijiri medicale
Acț penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a pers vătămate. Împăcarea părților înlătură răspunderea penală.
Vătămarea corporală (art 181 Cp)
E similară cu infr de la art 180 alin 2, cu diferența că gravitatea urmării imediate este mai mare-implică îngrijiri medicale
între 21 și 60 de zile. Tentativa nu este incriminată, iar consumarea infracțiunii intervine când durata înrijirilor medicale pt
vindecare a depășit 20 de zile. Acț penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a pers vătămate. Împăcarea părților înlătură
răspunderea penală.
Vătămarea corporală gravă (art 182 Cp)
Ob. juridic special-rel. sociale care ocrotesc pers. împotriva actelor de violență cauzatoare de suferințe fizice ori vătămări
corporale
Ob material-corpul pers în viață asupra căruia acționează făptuitorul
Subiectul activ și pasiv nu e determinat de textul de lege.
Perioada de înrijiri medicale necesare vindecării depășește 60 de zile. Consecințele vătămării corporale enunțate de
legiuitor: pierderea unui simț sau organ, încetarea funcționării acestora, infirmitatea fizică sau psihică, sluțirea, avortul, punerea
în primejdie a vieții persoanei.
Latura obiectivă. El material- acțiunea de executare a actelor violente cauzatoare de vătămari corporale grave
Latura subiectivă. Forma de vinovăție: praeterintenție și intenție directă sau indirectă.
Tentativa se pedepsește numai atunci când făptuitorul a acționat cu intenție directă.
Consumarea infr are loc în momentul apariției urmării imediate.
Acț penală se pune în mișcare din oficiu.
12. Infracțiuni săvârșite prin violență, care au ca urmare vătămarea corporală a integrității fizice a persoanei-
infracțiuni complexe. Contribuția criminalisticii în investigarea acestor infracțiuni
Șantajul (art 194 CP)
Ob juridic special e complex, fiind constituit din relațiile sociale privitoare la libertatea psihică a pers. și din relațiile sociale
referitoare la proprietatea privată
Ob material-corpul pers atunci când șantajul e purtat prin violență
Sub activ și pasiv orice pers fizică și juridică
Latura obiectivă.Elementul material al infr.-acțiunea de constrângere exercitată prin violență sau prin amenințare.
Latura subiectivă.forma de vinovăție intenție directă.
Actele preparatorii și tentativa nu sunt sancționate de text.
Consumarea infr are loc în momentul apariției urmării imediate.
Acț penală se pune în mișcare din oficiu.
Ultrajul
Ob juridic special e constituit din relațiile sociale privitoare la autoritatea de stat a căror existență și normală formare și
desfășurare ar fi periclitate continuu, fără apărarea integrității și prestigiului persoanelor care îndeplinesc o funcție ce implică
exercițiul autorității de stat în exercitarea acelei funcții sau în îndeplinirea actelor legate de aceasta.
Ob material-corpul pers atunci când ultrajul e realizat prin violență
Sub activ orice pers fizică și juridică. Sub pasiv principal-autoritatea publică sau pers juridică de drept public în care își
desfășoară activitatea funcționarul public ultragiat. Sub pasiv adiacent-funcționarul public care îndeplinește o funcție ce implică
exercițiul autorității de stat.
Latura obiectivă.Elementul material al infr.-mai multe acțiuni alternative fiecare dintre ele fiind suficientă pentru realizarea
acestui element. Acestea se găsesc incriminate ca fapte de sine stătătoare în cadrul grupului de infracțiuni contra persoanei.
Latura subiectivă.forma de vinovăție intenție directă sau indirectă.
Actele preparatorii și tentativa nu sunt sancționate de text.
Consumarea infr are loc în momentul producerii urmării imediate.
Acț penală se pune în mișcare din oficiu.
13. Infracțiunea de omor-investigarea criminalistică
Ob juridic special – acele relații sociale referitoare la dreptul fundamental al omului la viață
Ob. material – corpul pers în viață asupra căreia se îndreaptă acțiunea ucigătoare
Sub activ-pers fizică sau juridică. Participația e posibilă în toate formele ei: coautorat, instigare, complicitate
Sub pasiv-pers căreia i s-a suprimat viața
Latura obiectivă. El material- acț de ucidere, efectuată prin acte comisive sau omisive
Latura subiectivă. Forma vinovăției intenție directă și indirectă.
Actele preparatorii nu sunt incriminate, iar tentativa e posibilă și sancționată în toate formele ei. Consumarea infracțiunii
are loc în momentul producerii urmării imediate
Acț penală se pune în mișcare din oficiu.
14. Infracțiunea de omor calificat-investigarea criminalistică
Ob juridic special – acele relații sociale referitoare la dreptul fundamental al omului la viață
Ob. material – corpul pers în viață asupra căreia se îndreaptă acțiunea ucigătoare
Sub activ-pers fizică sau juridică. Participația e posibilă în toate formele ei: coautorat, instigare, complicitate
Sub pasiv-pers căreia i s-a suprimat viața
Latura obiectivă. El material- acț de ucidere, efectuată prin acte comisive sau omisive
Latura subiectivă. Forma vinovăției intenție directă și indirectă.
Actele preparatorii nu sunt incriminate, iar tentativa e posibilă și sancționată în toate formele ei. Consumarea infracțiunii
are loc în momentul producerii urmării imediate
Acț penală se pune în mișcare din oficiu.
Circumstanțele agravante:
- premeditarea: adoptarea hotărârii de a ucide, exteriorizarea și manifestarea rezoluției delictuoase, timpul scurs între
hotărârea de a ucide și punerea acesteia în executare;
- interesul material:preocuparea de a dobândi în urma omorului un folos de ordin patrimonial
- asupra soțului sau a unei rude apropiate
- profitarea de starea de neputință a victimei de a se apăra
- săvârșirea prin mijloace ce pun în pericol viața mai multor persoane
- în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale victimei
-pentru a înlesni sau ascunde săvârșirea altei infracțiuni
- în public
15. Infracțiunea de omor deosebit de grav-investigarea criminalistică
Ob juridic special – acele relații sociale referitoare la dreptul fundamental al omului la viață
Ob. material – corpul pers în viață asupra căreia se îndreaptă acțiunea ucigătoare
Sub activ-pers fizică sau juridică. Participația e posibilă în toate formele ei: coautorat, instigare, complicitate
Sub pasiv-pers căreia i s-a suprimat viața
Latura obiectivă. El material- acț de ucidere, efectuată prin acte comisive sau omisive
Latura subiectivă. Forma vinovăției intenție directă și indirectă.
Actele preparatorii nu sunt incriminate, iar tentativa e posibilă și sancționată în toate formele ei. Consumarea infracțiunii are
loc în momentul producerii urmării imediate
Acț penală se pune în mișcare din oficiu.
Împrejurările care conferă omorului caracterul deosebit de grav sunt:
- prin cruzimi
- asupra a 2 sau mai multor persoane
- de către o persoană care a mai săvârșit un omor
- pentru a săvârși sau a ascunde existența unei tâlhării sau piraterii
- asupra unei femei gravide
- asupra unui magistrat, polițistș jandarm ori militar, în timpul sau în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu
- de către un judecător sau procuror, polițist, jandarm sau militar, în timpul sau în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de
serviciu

16. Infracțiunea de pruncucidere-investigarea criminalistică


Ob juridic special – acele relații sociale referitoare la dreptul fundamental al omului la viață
Ob. material – corpul copilului nou-născut, asupra căreia se îndreaptă acțiunea/inacțiunea ucigătoare
Sub activ-mama copilului nou-născut
Sub pasiv-copilul nou-născut căreia i s-a suprimat viața
Latura obiectivă. El material- acț/inacțiunea aptă de a suprima viața, efectuată prin acte comisive sau omisive
Latura subiectivă. Forma vinovăției intenție directă și indirectă.
Tentativa nu este incriminată. Consumarea infracțiunii are loc în momentul producerii urmării imediate
Acț penală se pune în mișcare din oficiu.
17. Infracțiunea de lovire sau vătămare cauzatoare de moarte-investigarea criminalistică
Ob juridic special – acele relații sociale a căror formare și dezvoltare nu ar fi posibile fără ocrotirea dreptului la viață
împotriva faptelor de loviri sau vătămări ce ar avea ca rezultat moartea victimei.
Ob. material – corpul pers asupra căreia acționează făptuitorul
Sub activ-autorul infr.
Sub pasiv-pers fizică
Latura obiectivă. El material- acțiunea de lovire ori de executare a altor acte violente care au ca rezultat moartea subiectului
pasiv
Latura subiectivă. Forma vinovăției este praeterintenția.
Tentativa nu este posibilă. Consumarea infracțiunii are loc în momentul producerii urmării imediate (decesul victimei)
Acț penală se pune în mișcare din oficiu.
18. Infracțiunea de viol-investigarea criminalistică
Ob juridic special – relațiile sociale referitoare la libertatea și inviolabilitatea sexuală a persoanei.
Ob. material – corpul pers asupra căreia acționează făptuitorul
Sub activ-autorul infr.
Sub pasiv-pers fizică de orice sex
Latura obiectivă. El material- acțiune realizată în 2 timpi: 1.înfrângerea rezistenței victimei prin constrângere sau profitarea
de incapacitatea victimei de a opune rezistență; 2. Comiterea actului sexual
Latura subiectivă. Forma vinovăției este intenția directă și calificată.
Tentativa este posibilă și incriminată. Consumarea infracțiunii are loc în momentul începerii actului sexual
Acț penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a pers vătămate, iar lipsa/retragerea plângerii înlătură rasp penala.
Dacă victima violului e o pers lipsită de capacitate de exercițiu/cu capacitate de exercițiu restrânsă, punerea în mișcare a acțiunii
penale se face din oficiu.
19. Infracțiunea de tâlhărie-investigarea criminalistică
Ob juridic special – este complex, fiind constituit din relațiile sociale cu caracter patrimonial referitoare la posesia și
detenția bunurilor mobile, iar pe de altă parte din relațiile sociale referitoare la viața, integritatea corporală, sănătatea, libertatea
individului
Ob material – bunul la care tentează autorul și corpul pers asupra căreia se îndreaptă acț violentă
Sub activ-autorul infr. pers fizică sau juridică
Sub pasiv-toate pers prejudiciate fizic, psihic sau material
Latura obiectivă. El material are caracter complex, fiind exprimat prin acțiuni, conjugate, de deposedare a victimei de bun,
cât și de violentare a pers.
Latura subiectivă. Forma vinovăției este intenția directă și calificată.
Tentativa este posibilă și incriminată. Consumarea infracțiunii are loc în momentul împosedării autorului cu bunul sustras,
acțiune asociată la acțiunea violentă. Se disting 3 modalități normative: furt prin amenințare, furt prin violențe și furt prin
punerea victimei în stare de inconștiență sau în neputința de a se apăra.
Acț penală se pune în mișcare din oficiu.
20. Asocierea pentru săvârșirea de infracțiuni. Contribuția criminalisticii în probarea vinovăției persoanelor ce se
asociază cu alte persoane
Este fapta pers care se asociază cu alte pers sau care inițiază constituirea unei asocieri, în scopul săvârșirii uneia sau mai
multor infracțiuni, altele decât infracțiunile contra siguranței statului din art 167 C pen., ori care aderă sau sprijină sub orice
formă o astfel de asociere. Asocierea presupune o oarecare structură organică, o repartizare a atribuțiilor între membrii grupării,
un program de activitate în care trebuie să intre săvârșirea uneia sau mai multor infracțiuni.
Ob juridic special-rel privind conviețuirea socială, a căror normală formare, desfășurare și dezvoltare este condiționată de
apărarea liniștii publice și a ordinii de drept împotriva pericolului pe care îl prezintă pt aceste valori, asocierea mai multor
persoane, în vederea săvârșirii infracțiunii.
Ob material lipsește
Sub activ poate fi orice pers fizică
Sub pasiv-statul, ca reprezentant al societății și ca apărător al ordinii de drept
Latura obiectivă. El material-acț de asociere sau inițierea a constituirii unei aocieri pt săv de infracțiuni, fie acț. de aderare
sau sprijinire sub orice formă a unei astfel de asociații
Urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol pentru relațiile de conviețuire socială, liniștea publică și ordinea de
drept
Latura subiectivă. Forma de vinovăție este intenția directă sau indirectă
Consumarea infracțiunii are loc în momentul săvârșirii vreuneia din acțiunile care pot constitui elementul material al
acesteia, moment în care apare starea de pericol ce constituie urmarea imediată.
Cauza de nepedepsire: denunțul asocierii mai înainte ca aceasta să fi fost descoperită și mai înainte să se fi început săv
vreuneia din infracțiunile ce intră în scopul asocierii.
Acț pen se pune în mișcare din oficiu.
21. Cooperarea internațională în combaterea actelor de violență
ONU este forul internațional, în cadrul căruia au fost negociate și adoptate cele mai importante instrumente internaționale
utilizate în lupta împotriva criminalității.
Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate a fost ratificată și de România prin Legea nr.
565/2002. În aplicarea acestei convenții a fost adoptată Legea nr. 39/2003 privind combaterea crimei organizate.
Acțiunile convenției sunt îndreptate în combaterea și prevenirea traficului de ființe umane, spălarea banilor, traficul de
droguri etc.
UNODC este liderul global în lupta criminalității internaționale, a fost înființat în 1997, are sediul în Viena, are aprox 500
funcționari în toată lumea și 21 de birouri, precum și oficii de legătură la New York.
Consiliul Europei e o organizație interguvernamentală pan-europeană cu un rol deosebit de important în negocierea și
încheierea unei convenții, care reglementează domenii importante ale cooperării internaționale, la nivel european, și nu numai, în
domeniul prevenirii și combaterii criminalității internaționale.
Organizația Internațională de Poliție Criminală (Interpol) cu sediul la Lyon, Franța, este cea mai mare organizație
polițienească din lume. Oferă 3 servicii importante: un sistem global unic de comunicații polițienești, o întreagă gamă de baze de
date criminale și servicii de analiză, un suport proactiv pentru operațiunile polițienești desfășurate în toată lumea
Europol-Oficiul European de Poliție are ca obiectiv ameliorarea eficacității serviciilor naționale competente în
prevenirea și combaterea unor forme grave ale criminalității internaționale.
EUROJUST are ca obiectiv ameliorarea cooperării judiciare la nivel continental, competența organizației acoperind toate
tipurile de criminalitate și infracțiuni.