Sunteți pe pagina 1din 2

SPITALUL CLINIC JUDEEAN

DE URGEN Sf. SPIRIDON


IAI

APROBAT MANAGER
Dr. Ec. IOAN BARLIBA

SERVICIUL DE EVALUARE SI STATIST.MED.


FISA POSTULUI
NUME ANGAJAT
DENUMIREA POSTULUI
CERINTELE POSTULUI
Studii
Experienta
Alte cerinte

Registrator Medical / Statistician Medical

RELATII IERARHICE
- de subordonare: Sef statistica, Sef sectie clinica, Asistent sef;
- de colaborare: secretariatele celorlalte sectii clinice, serviciul de internari,
serviciul de statistica, secretariat conducere spital, toate compartimentele si
serviciile spitalului.
Atributii si responsabilitati:
- inregistreaza bolnavii internati in clinica atat in baza de date electronica, cat
si in registrul de evidenta clinica;
- inregistreaza F.O. si verifica corectitudinea datelor de identificare operate,
face completari si corecturi daca este cazul;
- verifica daca pacientul are dovada de asigurat si impreuna cu asistentul
medical comunica pacientului necesitatea acesteia sau modul de rezolvare ;
- raspunde de corectitudinea datelor introduse in format electronic si registrele
de evidenta;
- colaboreaza cu clinicile spitalului pentru transferuri sau alte date necesare
privind pacientii;
- verifica la externare ca F.O. sa fie completate cu toate datele( codificare dig.
proceduri, epicrize) si alte date necesare;
- inregistreaza in format electronic date din F.O. diagnostice (coduri),
proceduri, epicriza, certificate medicale si alte date necesare pentru
intocmirea rapoartelor statistice;

- intocmeste decontul in 3 exemplare, ce vor fi iscalite si din care un exemplar


se va da pacientului la externare, altul se va preda la financier, iar ultimul
exemplar va ramine in foaia de observatie;
- colaboreaza cu Serviciul de statistica pentru a transmite la termenele stabilite
raportarile statistice;
- elibereaza biletele de externare pacientilor si alte documente cu semnatura
sefului de sectie;
- semnaleaza sefului de sectie si medicului curant nereguli
constatate(codificare diagnostic, proceduri, etc.);
- pune la dispozitia persoanelor in drept F.O.pentru consultarea lor respectand
legislatia in vigoare si numai cu aprobarea sefului de sectie;
- preda sefului de sectie corespondenta clinicii( adrese, solicitari,etc);
- clasifica si arhiveaza F.O si alte documente specifice;
- raspunde de pastrarea corecta, trierea si predarea materialului arhivistic cu
termen de pastrare depasit;
- respecta confidentialitatea datelor de identificare ale pacientului, starii de
sanatate, a diagnosticului, investigatiilor , tratamentului si a altor date de
natura medicala ( si dupa decesul pacientului);
- are o atitudine corecta, demna, respectoasa si principiala fata de pacienti si
personalul medical;
- efectueaza tehnoredactarea adreselor si alte documente legatea de activitatea
din sectie date de catre seful de sectie;
- respecta programul de lucru;
- pastreaza curatenia si ordinea la locul de munca;
- respecta ierarhiile profesionale;
- are in pastrare echipamentul electronic;
- respecta Legea 319 /2006 privind securitatea si sanatatea in munca cu
modificarile si completarile ulterioare;

ef Secie Clinic ,

ef Serv. Evaluare i Statist Med.,

Asistent ef ,

Salariat,
Am luat la cunotin