Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE INCHIRIERE

DIN DATA DE _______________


I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. Dl/Dna __________________________________ , domiciliat (a) in _____________________, cu
C.I./BI seria _____ nr. _______________, eliberat de _________________________, la data de
_______________, in calitate de LOCATOR (PROPRIETAR) al apartamentului situat in
CONSTANTA , str. Cismelei, nr.2, Bl.LA, sc.D, et.3, ap.76.
Si
1.2. Dl/Dna ___________________________________, domiciliat (a) in ____________________, cu
C.I./BI seria _____ nr. _______________, eliberat de _________________________, la data de
_______________, in calitate de LOCATAR (CHIRIAS) al apartamentului situat in CONSTANTA ,
str. Cismelei, nr.2, Bl.LA, sc.D, et.3, ap.76.
1.3. Dl/Dna ___________________________________, domiciliat (a) in ____________________, cu
C.I./BI seria _____ nr. _______________, eliberat de _________________________, la data de
_______________, in calitate de LOCATAR (CHIRIAS) al apartamentului situat in CONSTANTA ,
str. Cismelei, nr.2, Bl.LA, sc.D, et.3, ap.76.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. Locatorul (proprietarul) asigura locatarului (chiriasului) dreptul de folosinta asupra spatiului cu
destinatia de locuinta, situat la adresa din Constanta, str. Cismelei, nr.2, Bl.LA, sc.D, et.3, ap.76.
Obiectul inchirierii este format din apartament compus din 2 camere, 1 baie, 1 balcon si o bucatarie.
Art. 2. Bunul inchiriat nu este grevat de privilegii, servituti sau sarcini de natura a limita in orice mod
linistita si utila folosinta. Bunul inchiriat nu face obiectul niciunui litigiu cu privire la dreptul de
proprietate sau folosinta, nu este suspus exproprierii si nu face obiectul niciunei executari silite.
Art. 3. Locatorul preda locatarului bunul inchiriat mobilat si utilat complet, la data de _____________
Art. 4. Bunul inchiriat este dat in folosinta locatarului pentru a servi drept LOCUINTA de familie.
III. CONDITII DE PLATA SI TERMENE
Art. 5. Pretul inchirierii, respectiv chiria este 200 lei/luna, plata se va face in fiecare zi de
____________ ale lunii.

Locatarul va plati contravaloarea utilitatilor (intretinere, energie electrica, televiziune, internet, etc) pe
baza facturilor comunicate de furnizori/proprietar, conform datei scadentei mentionate in facturi.
Art. 6. Prezentul contract de inchiriere se incheie pe o perioada de ____________, cu incepere de la
data de ________________, pana la data de ________________, cu dreptul prelungire.
Art. 7. La inmanarea cheilor,locatarul va plati contravaloarea a 2 chirii 800 lei chiria in avans pentru
prima luna si 800 lei garantie ce va fi folosita in cazul producerii de stricaciuni sau pentru plata
facturilor aferente dupa ce locatarii au eliberat imobilul.
Art.8. Locatorul poate solicita rezilierea contractului, fara obligatia de a justifica decizia, cu un preaviz
de 30 de zile trimis Locatarului.
Art. 9. Prezentul contract de inchiriere va putea fi prelungit prin acordul scris al ambelor parti.
IV. OBLIGATIILE LOCATORULUI/PROPRIETARULUI
Art.10. Locatorul declara pe propria raspundere ca apartamentul este in proprietatea sa si ca are dreptul
absolut de inchiriere.
Art.11. Locatorul va preda locatarului bunul inchiriat incepand cu data de ________________.
Art. 12. Locatorul este obligat sa respecte pe deplin intimitatea si drepturile locatarului si sa nu intre in
casa fara sa anunte in prealabil locatarul.
Art.13. Locatorul, pe durata prezentului contract, nu va executa modificari ale bunului inchiriat, de
natura sa tulbure folosinta acestuia de catre locatar sau care ar determina o schimbare a destinatiei
bunului inchiriat.
V. OBLIGATIILE LOCATARULUI
Art. 14. Sa preia casa/apartamentul pe baza ineventarului complet din lista anexata.
Art. 15. Locatarul se obliga, pe toata perioada inchirierii, sa pastreze in bune conditii bunul inchiriat,
precum si accesoriile acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze.
Art. 16. Locatarul va folosi bunul inchiriat numai potrivit destinatiei prevazute in contract (locuinta) si
va permite locatorului, la cererea acestuia, sa verifice bunul la intervale de timp rezonabile.
Art. 17. Locatarul se obliga sa plateasca locatorului chiria la termenul scadent convenit in contract.
Art. 18. Pe toata durata inchirierii, locatarul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilitatile
consumate pentru folosinta bunului inchiriat, respectiv intretinere, curent, internet, televiziune, etc., si
are obligativitatea de a plati la timp.
Art. 19. Locatarul va efectua pe cheltuiala sa lucrarile de reparatii ale bunului inchiriat (reparatii
curente, locative) si are obligatia de a il informa pe locator.