Sunteți pe pagina 1din 26

Ministerul Justiiei - MJ

Legea nr. 394/1864 pentru comunele urbane i rurale.


n vigoare de la 31.03.1864 pn la 13.06.1925
cu mila lui Dumnedeu i voina naional
Domnu Principatelor-Unite-Romne.
La toti de fa i viitoriu sntate.
Lundu n consideraie raportulu cu No. 8,433, alu Domnului Ministru Secretaru de Statu
la Departamentulu de Interne, pe lng care Mi s'a presentatu spre nterire Proiectulu de
lege, Comunal votatu i adoptatu de Adunarea legislativ
Amu nteritu i nterimu, promulgatu i promulgmu ce urmedi:
CAPITOLU I
FORMAREA COMUNEI
Art. 1.
Tote satele, oraiele i orielele (tergurile) Romniei, voru forma pe viitoriu comune
indipendinte, supuse legei de fatie.
Comunele se npartu n comune rurale, compusse din unul sau mai multe sate ctune etc.
i n comune urbane, adic oraie i oriele.
Art. 2.
Comuna ngrijesce singur interessele sale i se administr de sine n marginea legiloru.
Ea formedi o person juridic.
Art. 3.
Totu locuitorulu face parte dintr'o comun i contribue la sarcinile comunale. Acei carii
locuescu afar de unu centru de populaiune, sunt ndatoriti se se nscrie i se fac parte
din comuna cea mai apropiat de locuintia loru.
Art. 4.
Nici o comun nu va pute numera mai puinu de una sut familii seu cinci sute locuitori.
Satele care nu voru ajunge la acestu numeru, precum i ctunele i locuintiele isolate, se
voru uni cu comuna cea mai apropiat.
Satele carii, avendu mai puinu de una sut familii, aru declara c potu se susine singure
sarciniele comunale, se voru pute recunosce ca comune.
Art. 5.

Neputendu o comun purta singur tote sarcinele ce 'i sunt inpuse, va ave dreptulu se se
ntrunesc cu una, seu mai multe comune vecine, spre a forma numai o singur comun
n privintia acelor sarcini.
Asemene i cndu administraiunea unei comune aru ntempina dificulti din causa prea
marei ntinderi seu prea marelui numeru de familii domiciliate n ntrulu ei, comuna se va
pute subdespri n mai multe seciuni, dar care totui, n interessele cele mari i n
raporturile sale esteriore, va nfisia una i singur comun, i va ave o unitate de
administraiune.
Nici o ntrunire seu deslipire a unei comune nu se va pute face de ctu din trei n trei ani,
socotindu-se de la nteia classificare.
Art. 6.
Tote ntrunirile i deslipirile despre care se vorbesce n articolulu de mai susu, nu se voru
pute efectua de ctu dup urmtorele moduri:
Consiliulu comunalu, despre care se va vorbi mai la vale, alu comunei care aru dori
ntrunirea sea cu o alt comun, seu deslipirea uneia din prile sale, va fi datoru a
esamina prealabilu chuestiunea, consultendu i pe cei mai inpui dintr contribuabilii
comunei. Asemene consultare se va face i de ctr Consiliele celor-l-alte comune
interessate n chuestiune.
La casu de nvoirea tutuloru priloru interessate, Consiliele comunale respective vor
constata decisiunea luat prin unu procesu verbalu, care se va aduce la cunoscintia
Prefectului; Prefectulu, n urma chibsuirei fcut cu Comitetulu permanentu, va raporta
Ministeriului de Interne, spre a se nteri lucrarea prin ordonantie Domnesc, iar la casu de
contestaiune din partea unia din prile interessate, chuestiunea se va supune aprobrei
Comitetului permanentu de districtu, remindu decisiunea definitiv la acestu din urm.
Comitetulu permanentu aflendu nedomirire n hotrrea chuestiunei, va pute numi o
Comisiune consultativ compuss dintr membrii cei mai luminati ai comuneloru
interessate; acea Comissiune ntrunindu-se cu Consiliele comunale respective sub
preedintia Sub-prefectului arondisimentului n care se afl comuna care cere ntrunirea
seu deslipirea, va espune resultatulu deliberaiunei printr'unu prescriptu-verbalu, care se
va comunica Comitetului permanentu.
Art. 7.
Ori ce ntrunire seu deslipire de comun ar modifica circonscripiunea unui districtu, nu
se va pute pronuncia de ctu prin o lege.
Art. 8.
Averea proprie a comunei ntregi, seu a unei prti din comun care se ntrunesce cu o alt
comun vecin, remne a sa proprie.
Art. 9.

Classificarea comuneloru n rurale i urbane, dup cuprinderea Art. 1. se va face de ctr


Guvernu i se va supune Camerei n cea nteiu sessiune dup promulgarea acestei legi.
Nici o schimbare n classificarea acesta nu se va pute apoi face de ctu, n intervalulu de
cinci n cinci ani, totu prin lege.
CAPITOLU II
DATORIILE COMUNELORU
Art. 10.
Fi-care comun este datore a ave o cas a comunei numit Primrie.
Art. 11.
Fi-care comun este datore a ngriji de cultulu, de biserica seu de bisericele religiunei la
care aparine. Ea este datore a plti pe preoii i servitorii bisericiloru sale. Nimeni nse
nu este ndatoratu se contribue pentru serviciulu unui cultu care nu este alu seu.
Art. 12.
Contribuiunea pentru serviciulu cultului va fi deosebit de cele-l-alte dri.
Art. 13.
Fi-care comun este datore a ngriji de neputincioii sei i de copii gesiti.
Art. 14.
Fi-care comun va fi datore a ave una seu mai multe scole de bei i de fete, conformu
disposiiiloru legei de instruciune public.
Art. 15.
Fi-care comun urban va ave un corpu de pompieri bine disciplinati, instruiti la
metesiugulu loru i narmati.
Art. 16.
Fi-care comun urban de la 6,000 locuitori n susu va ngriji a ave unu spitalu pentru
bolnavi seu scpetati, n marginile trebuintieloru i mijlocelor sale, dac nu esist spitalu
centralu, i fr a se prejudeca subsidiile ce asemene spitalu comunalu aru primi din casa
judetiului seu a Statului.
Art. 17.
Fi-care comun rural de la 500 locuitori n susu, va fi datore a ave tauri, armssari i
berbeci de soiu, pentru nbunteirea viteloru.
Asemene fi-care comun rural este datore a ave o grdin de plantaiune pentru
respendirea dudiloru (agudiloru.)

CAPITOLU III
COMPUNEREA AUTORITATEI COMUNALE
Art. 18.
Fi-care comun este represintat prin unu Consiliu comunalu, a cruia compunere,
alegere i atribuiuni se determine mai josu.
Administraiunea trebiloru fi-cria comune este ncredintiat unei persone care port
numele de "Primarulu comunei".
Atribuiunile acestui magistratu se voru determina mai josu.
Art. 19.
Consiliulu comunalu se compune de cinci Membrii seu consiliari n comunele pn la
1,500 locuitori.
De 7 Membrii
seu Consiliari n acele de la 1,500 pn la 3,000 locuitori.
De 9 Membrii
de la 3,000 pn la 5,000.
De 11 Membrii
- 5,000 pn 15,000.
De 13 Membrii
- 15,000 pn 30,000.
De 15 Membrii
- 30,000 pn 50,000.
De 17 Membrii
- 50,000 pn n susu.
Art. 20.Nu potu fi Consiliari n comunele urbane cei ce nu sciu scrie i ceti.
CAPITOLU IV
DESPRE ALEGTORII COMUNALI
Art. 21.
Membrii consiliiloru Comunale se alegu directu de ctr adunarea alegetoriloru comunei.
Art. 22.
Sunt alegetori n comun:
a) Romnii ce se afl n condiiunile stipulate prin legea de fati.
b) Strinii carii voru fi dobnditu npmentenirea mic.
c) Toti acestia voru trebui se aib vrsta legiuit, se fi domiciliai n comun cu ese luni
nainte i se pltesc ctr Statu contribuiunea direct n urmtorea proporiune:
n comunele rurale o dare ctr Statu de .........................
lei
48.
n comunele urbane, de la 3,000 la 15,000 locuitori, .............
''
80.
n acele de la 15,000 n susu, ................................... ''
110.
Aceste inposite n comunele urbane se compunu de 48 lei contribuiunea personal i de
ossele, iar restulu de inpositu fonciaru.
d) Sunt asemene alegetori, patentarii pn la a cincea class inclusivu, carii se voru
bucura de calitile nsemnate la litera a, i b, i carii voru ave vrsta i timpulu
domiciliului prescrise la litera c).

Art. 23.
Contribuiunile pltite de ctr femeie se potu inea n sama brbatului asemene i
contribuiunile pltite de ctr minorii tatlui loru.
Vduva va pute, de va voi, socoti fiului seu celui mai mare, seu ginerului seu,
contribuiunile ce pltesce spre a'i procura dreptulu de alegetoru.
Art. 24.
Dreptulu de alegetoru se constat dup ctimea contribuiuniloru pltite n cursulu anului
espirat naintea alegerei.
Art. 25.
Sunt alegtori fr nici unu censu (contribuiune), toti preoii, professorii i institutorii de
ori ce gradu, doctorii i liceniaii, advocaii, medicii, inginerii, arhitecii, toti acetia
avendu diplome liberate, seu recunoscute de Guvernu, precum i funcionarii civili seu
militari retrai din serviciu, carii voru justifica s primescu o pensiune anual de 2,000 lei
celu puinu.
Art. 26.Israeliii pmenteni, pn ce voru areta c au simimentile i moravurile
romnesci i pn la o modificare a legei de fatie, nu voru pute esercita drepturile
comunale de ctu n condiiunile urmtore:
a) Dac servindu n armata Ramn au dobnditu rangulu de sub-oficeru.
b) Dac a severitu cursulu de colegiu seu de facultate n Romnia.
c) Dac dup studii regulate a dobnditu de la o facultate strin diploma de doctoru seu
de liceniatu n ori ce specialitate, trebuindu nse ca acest diplom s fi recunoscut de
Guvernulu erei.
d) Dac a ntemeiatu n Romnia o fabric seu o manufactur folositore erei i care
ocup celu puinu 50 meseriai.
Art. 27.
Nu potu fi alegetori comunali, ori care aru fi contribuiunea ce pltescu ctr Statu:
1) Servitorii carii primescu simbrie.
2) Interdicii.
3) Faliii nereabilitati.
4) Cei osnditi judectoresce la o pedeps criminal seu la o pedeps coreciunal, pentru
urmtorele delicte:

a) Furtiagu.
b) Abusu de ncredere.
c) Insielciune.
d) Spargere de pecei i sustragere de acte depuse n locuri publice.
5) Acei ce n publicu sunt conoscuti c enu case de prostituiune seu de jocu de crti.
Art. 28.
Listele alegetoriloru se pregtescu pe fi-care anu de ctr Primarii comuneloru pe basa
ultimeloru roluri de contribuiuni.
Aceste liste provisorii se afisiedie n cea d'nteiu Duminec a lunei lui Ianuarie, n fi
care comun.
Art. 29.Reclamaiunele se voru adressa Prefecturei n cele d'nteiu trei septmni de la
data afisierei, iar la comunele rurale la Sub prefect, care le indreptedi Prefectului. Dup
ce Prefectulu, cu asistentia ConsiliuluI permanentu, va fi hotrtu asupra tutuloru
reclamaiuneloru ivite, elu nchei listele definitive i le public negreitu pn la cea
d'nteiu Duminec a lunei lui Fevruarie.
Art. 30.
n cele trei septmni ce urmedi, nemultiumiii voru pute apela n contra hotrriloru
Prefectului la Tribunalulu districtului, iaru contra hotrriloru Tribunalului la Curtea de
cassaiune pn n 30 dile dup primirea hotrrei Tribunalului.
Tribunalulu i Curtea de cassaiune statuedi de urgentie.
Ori-ce person admise n listele electorale pote reclama nscrierea seu tergerea ori crui
individu omisu seu nedreptu nscrisu n lista alegetoriloru comunei din care elu nsui
face parte.
Art. 31.
Listele odat redigiate dup ndeplinirea formalitiloru de mai susu devinu definitive de
la 1 Martie i pentru totu cursulu anului, pn la urmtorulu 1 Martie.
CAPITOLU V
DESPRE ADUNAREA ALEGATORILORU COMUNALI
Art. 32.
Adunarea alegtoriloru n comunele urbane are locu din patru n patru ani spre alegerea
Membriloru Consiliului Comunalu, renoindu-se acetia pe jumtate prin tragerea la sorti
din duoi n duoi ani.

La comunele rurale alegerea se face din duoi n duoi ani, reinoindu-se numai o a treia
parte din membrii la unu anu.
Acest adunare se face la cea nteiu Duminic a lunei lui Noemvrie. Ea nu se convoc
estraordinarmente, de ctu la casu de vacanti celu puinu de o a treia parte a numerului
ntregu alu Consilieriloru.
Art. 33.
Primarele comunei convoc pe alegetori celu puinu cu 15 dile naintea dilei ficsate
pentru alegere. Convocare se face prin publicarea i afisiarea dilei ficsate la Primrie i n
totu cuprinsulu comunei.
Art. 34.
Alegetorii se ntrunescu ntr'o singur adunare, dac numerulu loru nu trece peste 300.
Cndu numerulu va fi mai mare, colegiulu se nparte n mai multe seciuni analoge cu
seciunile n care este desprit comuna. n afiurile seu publicaiunile de convocare, se
arat anume n ce seciune fi care alegetoru are se votedie.
Art. 35.
Adunarea alegetoriloru nu se pote ocupa de ctu numai de alegerile pentru care ea este
convocat.
Art. 36.
Primarele comunei ori n lipsei celu mai n vrst din membrii consiliului, presid
Adunarea; Secretarii sunt cei duoi mai tineri din alegetori.
Art. 37.
Fiindu mai multe seciuni, fi-care are de Preedinte pe unu membru alu consiliului, i
Secretaru precum mai sus.
Art. 38.
Lipsindu membrii Consiliului, biuroulu se formedi de ctr, persoanele din senulu
corpului alegetoriloru, alei de ctr nsui alegetori.
Art. 39.
Preedintele are singuru poliia seunrei; nici o putere armat i nici unu agentu alu
poliiei nu va putea sta n sala seu mprejurulu slei Adunrei, afar de casulu cndu
acesta se va cere de ctr Preedintele.
Art. 40.
Preedintele face cunoscutu Adunrei numerulu personeloru de alesu.
Art. 41.
Fi-care alegtoru chiematu la rendulu seu, depune biletulu seu scrisu pe hrtie alb i
nchisu ntr'o cuti cu dou ncuetori, ale crora chei se pstredi una de ctr Preedinte
i alta de ctr celu mai btrnu dintr Secretari.

Celu ce nu scie s scrie chiam pe unulu dintr alegetori n care are ncredere i 'i scrie
biletulu.
Art. 42.
Dup ce au fostu chiemati toti alegetorii succesivu dup ordinulu alfabetului, se mai face
o ultim chiemare aceloru carii pote au lipsitu din sal, iar scrutinulu remne deschisu
pn la 4 ore sera. Pentru assigurarea lui se voru pune peceile mai multora dintr
alegetori i voru pute chiaru remnea n sal pentru pada lui.
Art. 43.
La deschiderea urnei, fi-care biletu se desface naintea publicului, numele eitu se scrie
de ctr fi-care Secretaru pe o list, i resultatulu generalu se proclam de ctr
Preedinte.
Art. 44.
Biletele care cuprindu nume nentielese, seu semne de ori ce natur, care aru presupune o
prealabil ntielegere, sunt nul.
Art. 45.
Alegerea se face prin majoritate relativ, iar n casu cndu nu se va pute ntruni o treime
de voturi, se va procede la o nou alegere n termenu de 15 dile.
Art. 46.Processele verbale ale alegetoriloru, constattore tutuloru operaiuneloru
sevrite, se trmitu de ndat Consiliului permanentu; iar n orasiele Bucuresci, Iai,
Craiova, Galati, Brila, Ismailu i Ploesci, Ministeriului de Interne. Unu alu doilea
esemplaru alu acestoru processe verbale se conserv n cancelaria comunal.
Art. 47.
Ori-ce contestaiune asupra alegeriloru se face la Consiliile permanente n termenu de 10
dile; iar n orasiele Bucuresci, Iai, Craiova, Galati, Brila, Ismailu i Ploesci, se
adressedi Ministeriului de Interne, care consultendu consiliulu de Statu, va putea casa
alegerile dac se constat iregularitti grave, n acestu casu se procede la alegeri nuoi n
termenu de 30 dile.
Cassarea seu maninerea alegeriloru nu pote prejudeca ntru nimicu aciunea public, care
se pote intenta n contra acelora ce aru fi comisu n cursulu operaiuniloru electorale, ori
ce feliu de delictu, prevediutu i pedepsitu de lege.
CAPITOLU VI
DESPRE ELIGIBILI
Art. 48. Pentru a fi alesu Membru unui Consiliu comunalu se ceru acelei condiii ca ei
pentru a fi alegetoru.

Art. 49. Funciunile de membrii ai Consiliului comunalu, sunt necompatibile cu ori ce


funciune salariat a Statului.
Art. 50. MembriI unuia i aceluiai Consiliu nu potu fi unii ntr dnii prin legturi de
nrudire, seu aliantie de familie, pn la alu treilea gradu nclusivu.
Art. 51. Membrii consiliului, la ntrarea n funcie, pronuntie urmtorulu jurmentu n
fatia unui delegatu alu Guvernului, iar acei ai orasiului Bucuresci n fatia Ministeriului de
Interne, "juru credinti Domnitorului, supunere legiloru erei i sprijinu interesseloru
comunei. Aa s 'mi ajute Dumnedieu".
Art. 52. Membrii consiliului Comunale rurale i dau demisiunea loru ctr Sub-prefectu,
iar acei ai Consiliiloru urbane ctr Prefeci, Membrii consiliului comunale din cele epte
orae menionate n Art. 47, i dau demisiunea d'a dreptulu ctr Ministeriulu de Interne.
CAPITOLU VII
DESPRE NTRUNIREA I DELIBERRILE CONSILIILORU COMUNALE
Art. 53. Consiliulu se adun de cte ori lu ceru trebile speciale ale comunei, regulatu nse
elu se convoc celu puinu odat pe lun, afar de acesta se adun n edintie
estraordinare, ori de cte ori interesulu comunei aru cere.
Convocarea se face prin Primarele comunei, seu dup cererea unei treimi a membriloru
Consiliului comunalu.
Convocarea se face celu puinu cu o di nainte prin circular, n care fi-care consiliaru
subscrie c a vediuti chiemarea.
Art. 54. Consiliulu nu pote delibera de ctu fiindu fati majoritate absolut a Membriloru
sei. Dac nse s'a fcutu de dou ori convocare regulat fr nici unu resultatu, atunci la a
treia convocare consiliulu lucredi cu membrii presenti.
Art. 55. Primarele comunei, seu n lipsei nteiulu seu agiutoru ori n lips i a acestuia
celu mai n vrst dintr Membrii, deschide, presid i nchide edintia. Hotrrile se dau
cu majoritate absolut de voturi, la casu de paritate, propunerea asupra cria se desbate,
cade.
Art. 56. Toti membrii 'i dau votulu pe fati, afar numai de casurile unde sunt persone n
jocu, precumu numiri n funciuni, revocri i suspendri de funciuni etc. n asemenea
casuri votulu este secretu.
Primarulu votedi celu dup urm.
Art. 57. Ori-ce membru alu comunei este opritu:

1) De a sta fati la deliberarea chuestiuniloru n care are unu interessu personalu, adic
cndu hotrrea ce se va lua va putea aduce lui seu rudeloru i aliailoru lui vre unu
avantagiu seu pagub.
2) De a lua parte la vre unu serviciu, la vre o strngere de dri, la vre o dare n antrepris,
seu a figura ca garantu n vre o antrepris a comunei.
3) De a interveni ca advocati seu plenipotenti n processele pornite n contra comunei,
precumu nici a apra cu plat vre unu processu alu comunei.
Art. 58. Tote hotrrile Consiliului se nscriu ntr'o condic enut de secretiri; ele se subsemnedi de membrii, i sunt pururea la disposiiunea ori-crui cetenu din comun, seu
a ori-cria autoritti, care ar voi se le cunosc.
Cu tote acestea, consiliulu pote decide pentru unu tempu mrginitu secretulu
decisiuniloru luate cu uile nchise. Acestu secretu este nse numai n privintia
particulariloru, iar nu i a autoritei.
Art. 59. n totu anulu Consiliulu comunalu, nainte de a se ocupa de budgetu, face unu
raportu detailatu asupra administraiunei i asupra trebiloru comunei, care se va i
publica.
Art. 60. edintiele consiliului sunt totu d'auna publice, cndu va fi de tratatu o chuestiune
de budgetu, de dri nuoi, de nstrinare de vre n avere comunal, de contractare, de
nprumuturi, de nfiineri de stabilimente de utilitate public, i ntr'unu cuventu de ori-ce
chuestiune care atinge directu interessele comunale, fr a pune n jocu nici o person.
Art. 61.Primarulu are poliia adunriloru; elu are facultate de a pune se arestese i a
trmite naintea Tribunalului poliienescu pe ori ce individu care aru veni se turbure
liniscea i buna ordin a Adunrei, prin o purtare necuviincios.
Art. 62. Consiliulu comunalu face nsui regulamentulu seu de ordine i de serviciu
interioru.
Art. 63. n acestu regulamentu, Consiliulu va hotr amende, pentru acei din Membrii,
crii aru lipsi la siedintie fr vre unu motivu primitu de majoritate. Productulu acestoru
amende va ntra n cassa comunal.
Art. 64. Consiliulu comunalu nu pote delibera asupra obiecteloru strine atribuiiloru sale.
Cndu Consiliulu aru fi luatu o resoluie, abtut de atribuiile sale, seu care vatem
interessulu generalu, capulu comunei este datoru a nchide siedintia i a nsciintia pe Subprefectu, care va raporta ne'ntrdiatu casulu Prefectului; pentru orasiele mencionate la
Art. 47, nsciintiarea se face ctr Ministeriulu de Interne.

La assemene ntemplare autoritatea pote suspenda punere n lucrare a unei resoluii a


Consiliului i chiaru adunrile acestuia.
Comitetulu permanentu decide dac suspendarea pote fi meninut.
Attu Prefectulu ctu i Consiliulu comunalu potu apela la Ministeriulu de Interne, de
resoluia comitetului permanentu, i Ministeriulu hotrasce luendu avisulu Consiliului de
Statu.
Motivele suspendrei se comunic nemijlocitu Consiliului comunalu.
Dac anularea resoluiei Consiliului comunalu nu intervine pn n 60 dile de la
comunicarea motiveloru, suspendarea este redicat.
Art. 65. Domnulu pote, printr'o ordonanie motivat, s anulese actele autoritiloru
comunale care aru fi abtute de atribuiile loru contrarie legiloru, seu aru vetema
interessulu generalu.
Cu tote acestea, actele aprobate de Comitetulu permanentu voru trebui a fi anulate n
termenu de 60 dile de la data aprobrei.
Dup trecerea acestoru 60 dile, actele Consiliiloru comunale nu potu fi anulate de ctu
prin puterea legislativ
Art. 66.Dac Consiliulu comunalu aru urma a se deprta de atribuiile sale, seu dac
actele sale aru fi de natur a turbura ordinea public, Domnulu pote pronuntia disolvarea
Consiliului i anularea deliberaiuniloru sale; doue luni celu multu dup disolvare se facu
nuoi alegeri, n acestu intervalu afacerile comumei se administr de o comissiune numit
de Guvernu i compuss de personele ce au ntrunitu mai multe voturi la cea din urm
alegere.
CAPITOLU VIII
ATRIBUIILE CONSILIULUI COMUNALU
Art. 67. Deliberaiunile consiliului Comunalu cuprindu n de obsce priveghierea i
aperarea tutuloru interesseloru speciale ale comunei, precumu i obiectele ce'i sunt supuse
spre deliberare de autoritile administrative superiore.
Consiliulu controles, detept i ajut pe Capulu comunei i pe agiutorii sei, n
administraia trebiloru locale ale comunei. Deliberaiile consiliului sunt precedate de o
cercetare prealabil cndu Guvernulu o judec de trebuinti seu cndu ea se prescrie de
regulamentele administrative.
Art. 68. Deliberaiile Consiliului privescu:

a) Obiectele pe care le reguledie d'a dreptulu prin chibsuirile sale. Aceste chibsuiri devinu
lucrtore, dac n termenu de 30 dile nu s'au anulatu de Comitetulu permanentu, seu de
Ministeriulu de Interne.
b) Obiectele asupra crora deliberrile Consiliului comunalu, pentru a se pute pune n
lucrare, au trebuinti de aprobarea Comitetului permanentu seu a Ministeriului de Interne,
de o ordonantie Domnesc seu de o lege.
c) Obiectele asupra crora Consiliulu este chiematu a 'i da numai socotinia.
d) Obiectele lsate regulerei Consiliului.
e) Obiectele asupra crora Consiliulu pote a'i esprima dorintiele sale.
Art. 69. Consiliulu reguledie prin deliberarea sa:
1) Pstrare, nbunetire i chipulu administraiei averei comunale, pentru ca se nu se
risipesc, se aduc pururea celu mai mare folosu putinciosu, i locuitorii comunei se se
bucure de o potriv de rodurile ei.
2) Condiiile arenduiriloru (mposesieriloru) i a nchirieriloru proprietiloru,
producteloru i a venituriloru comunei, cndu termenulu loru nu trece peste trei ani,
precumu i condiiile adjudecaiiloru.
3) Chipulu ntrebuintierei i nprirea punei i a roduriloru comunale, i condiiile la
care au a se supune fetiele npritore, afar dac aru urma reclamaiune n contra
regulerei consiliului comunalu, cndu atunci lucrarea este supus aprobaiei Comitetului
permanentu seu Ministeriului de Interne pentru cele epte orasie menionate la articolulu
47.
4) De aru ave comuna pdure proprie, chipulu nprirei acetia ntr locuitori,
conformndu-se legiloru forestiere.
Art. 70. Ori-ce regulare a Consiliului comunalu asupra obiecteloru artate n articolulu
precedentu, se comunic nemijlocitu Sub-Prefectului de ctr Capulu comunei, sub luare
de adeverintie de primire spre a se transmite Comitetului permanentu. Dac acesta nu
anules, pn n 30 dile de la data adeverinei, regularea Consiliului comunalu ca abtut
de legile i regulamentele administrative, seu dup reclamaia vre unei fetie interessante,
ea se pote pune n lucrare. Reclamantului 'i remne recursulu deschisu i peste acestu
termenu.
Prefectulu statuendu n Comitetulu permanentu pote nse amna punere n lucrare a
regulerei Consiliului comunalu nc alte 30 dile, fcndu'i cunoscutu naintea espirrei
termenului nteiu.

Art. 71. Obiectele pentru care chibsuirea Consiliului comunalu este supus aprobaiei
formale a Comitetului permanentu, i n unele casuri chiaru dobndirea unei ordonantie
Domnesci seu unei legi sunt urmetorele:
1) Budgetulu chieltueliloru comunale i mijlocele pentru a le acoperi.
2) Summele anuale ale venituriloru i ale chieltuieliloru comunale.
3) Cumperrile, nstreinrile, schimbrile de averi nemictore seu de drepturi ale
comunei, constituirea de ipotece (amanetrile), delimitaia i mprirea de nemictore n
de a vlmgie, afar dac acest nprire s'aru ordona de ctr autoritatea judiiar.
Dac valorea celoru de mai susu, ntrece trei mii lei, seu doue-decimi din venitulu
obicinuitu alu comunei, se cere ncuviintiarea Domnesc.
4) Darea cu dobnd i ntrebuintiarea baniloru comunei.
5) Condiiile nposessierei seu ncherierei de nemictore ale comunei ctr alte fetie,
precumu i de acele pe care comuna nsi aru doi ale lua n posessie seu n chirie, dac
termenulu aru ntrece unu anu.
6) Asiediare, schimbare seu oborre de contribuii comunale, i de regulamente atingetore
de ele.
7) Proiectele de cldiri, de reparaii nsemnate, seu de dermri ce aru voi se ntreprindi
comuna.
8) Deschiderea i nchiderea de ulitie i pietie publice, precumu i proiectele de aliniare.
9) Direcia i deschiderea drumuriloru vecinale i laterale, potrivitu legiloru i
regulamenteloru, i fr jicnirea legiloru privitore la espropriaiunea pentru folosintia
public.
10) Brudinile (taxe de poduri) i alte dri de asemene natur ce s'aru proiecta a se
statornici pe teritoriulu comunei.
11) Regulamentele seu tarifele atingetore de strngerea venitului, de nchirierea locuriloru
de blciuri (iarmaroce), trguri, pietie i zalhanale, de dejugetore pe drumurile publice,
precum i taxa cntarului, a mesuriloru i a cotitului.
12) Primirea daruriloru i a legturiloru fcute comunei, seu asiediminteloru comunale,
cndu valorea loru nu ntrece dece mii lei.
De au urmatu reclamaii n contra darului seu legatului, aprobarea Comitetului
permanentu se notific totu odat prei reclamante pe calea administrativ.

Ori-ce reclamaie n contra aprobaiei Comitetului permanentu, trebe a se face celu multu
n 34 dile dup notificare.
Cndu valorea darului seu a legatului trece peste dece mii lei, primirea ei este supus
ncuviintierei Domnului.
13) Ficsarea numerului i nprirea parohieloru comunei, cercetarea i aprobarea
budgeteloru parohieloru prelucrate de respectivele epitropi ale parohieloru.
La acest lucrare voru fi ascultati preoii parohiei precumu i protoiereulu de care
parohiele atrn.
14) Processele i nvoielile comunei, precumu i tote obiectele, n privirea crora legile i
regulamentele supunu deliberaiunile Consiliului comunalu aprobaiei Comitetului
permanentu, a Ministeriului de Interne seu ncuviintierei Domnului, ori dobndirei unei
legi.
Art. 72. Deliberrile Consiliiloru comunale rurale, asupra obiecteloru aretate n articolulu
precedentu, se adressedi de asemene Sub-prefectului, iar ale Consiliiloru urbane, la
Prefectu; Prefectulu este datoru a le transmite nemijlocitu Comitetului permanentu spre
aprobare. Se face escepiune pentru acele epte orasie ale crora Consiliuri comunale se
adressedi la Ministeriulu de Interne.
Comitetulu permanentu seu Ministeriulu refusendu aprobarea, Consiliulu comunalu pote
apela la Consiliulu de Statu.
Art. 73. Obiectele asupra crora Consiliulu comunalu este chiematu a'i da numai
socotintia, sunt urmtorele.
1) Proiectele de aliniare ale drumuriloru mari n ntrulu orasieloru, trguriloru i sateloru.
2) Primirea daruriloru i legturiloru fcute asiedieminteloru de bine-facere, atrnate de
comun.
3) Autorisarea ce aru cere aceste asiedieminte de a se mprumuta, de a cumpera, de a
schimba, de a nstrina, de a porni processe, de a se nvoi.
4) ntrunirea de sate, ctune, slobodii, ntr'o singur comun, deslipirea unei secii de
satu, pentru a forma o singur comun seu pentru a se lipi la o alt comun.
5) Cererile de npmentenire ale striniloru domiciliati n comun.
Nici o npmentenire nu va pute fi cerut dac nu va fi nsoit de certificatu liberatu de
Consiliulu comunalu unde postulantulu va fi petrecetoru.

6) n fine, tote obiectele asupra crora consiliile comunale sunt chiemate a'i da
socotintia, prin legile seu regulamentele administrative, seu asupra crora s'aru consulta
de ctr administratia superior.
Art. 74. Consiliile comunale potu a'i esprima dorintiele asupra tutuloru, obiecteloru de
interessu localu.
Consiliile comunale nu potu a se pune n comuicaiune cu alte consilii comunale, de ctu
n chuestii de interesse locale reciproce; le este opritu a face seu a publica vre-o
protestaiune, proclamaiune seu adresse.
Art. 75. Consiliile comunale deliber asupra summeloru presentate n fi-care anu de
ctr primarii seu Capulu comunei.
Ele cercetedi i ficsedi socotelile celoru alti funcionari ai comunei fr prejudiiulu
aciunei Comitetului permanentu, a Ministerului de Interne i a Curei compturiloru.
Art. 76.n siedintiele unde se cercetedi summele Capului comunei, consiliulu
nsemnedi prin votu secretu pe acelu din membrii sei, carii are se nlocuiasc pe Capulu
comunei n presidentia Consiliului.
Capulu comunei pote asista la deliberaiuni pentru a da lmuririle trebuitore, elu se
retrage nse la votu.
Locu-iitorulu seu n presiedintie trmite d'a dreptulu deliberaiunea sub-prefectului seu
Ministrului de Interne pentru acele septe orasie artate la Art. 47.
Art. 77. Consiliulu face regulamentele pentru administraia interior a comunei i
ordonantiele de poliie comunal.
Aceste regulamente i ordonantie nu potu fi contrarie legiloru i regulamenteloru de
administraie general seu districtual.
Copie dup aceste se trmitu pn n 48 ore la comunele rurale Sub-prefectului, la
comunele urbane Prefectului, pentru a o transmite comitetului permanentu, i pentru cele
septe orasie Ministerului de Interne.
Consiliile comunale potu fixa pedepse pentru clctorii regulamenteloru i ordonantieloru
loru interiore, dac asemene pedepse n'aru fi hotrte nc de legi, ele ns nu voru pute
ntrece pedepsele de simple poliie.
Art. 78. Consiliulu numesce:
1) Pe funcionarii de ori-ce gradu n comun.
2) Arhitecii i npiegaii nsercinati cu cldiri seu conservarea edificiiloru comunali.

3) Directorii i conservatorii de asiedieminte de folosintie public, seu de petrecere,


atrnate de comun, precum i membrii tutuloru consiliiloru ce s'aru rndui n privirea
administraiei comunei.
4) Doctorii, chirurgii i veterinarii ce se ntreinu cu chieltuiala comunei se numescu de
Consiliulu comunalu, dintr cei recunoscuti de Consiliulu medicalu superioru, cu
dreptulu de a esercita professiunea loru.
5) Professorii i institutorii scoleloru ntreinute de comun, se numescu de Consiliulu
comunalu, dintr cei recunoscuti de Consiliulu superioru alu Instruciunei publice.
Art. 79. Consiliulu revoc seu suspend inpiegaii pltiti de comun i a crora numire 'i
este atribuit. Acestia ns potu apela la comitetulu permanentu.
Art. 80. Consiliile comunale ale orasieloru Bucuresci, Iasi, Craiova, Galati, Brila,
Ploiesci i Ismailu, n tote casurile prevediute prin articolulu de mai susu i n cele
urmtore unde consiliile sunt datore a se adressa spre notificare seu aprobare ctr
Comitetulu permanentu, se voru adressa la Ministerulu de Interne.
Stricndu Ministerulu hotrrea acestoru consiliuri seu refusndule aprobarea sa, ele potu
a se adressa Consiliului de Statu i n de pe urm apela la Consiliulu Ministriloru.
Art. 81. Comunele 'i voru pstra vechile loru numiri. Preschimbrile nu se potu face de
ctu dup cererea comunei, ncuviintiat de Comitetulu permanentu, i aprobat prin
decretu Domnescu.
CAPITOLU IX
DESPRE PRIMARELE I ATRIBUIUNELE SALE
Art. 82. Fi-care comun urban seu rural, are n capulu iei unu magistratu numitu
Primarulu comunei.
Art. 83. Primarulu comunei n comunele rurale se alege de alegetorii comunei de odat cu
membrii consiliului i se aprob de Prefectu; n comunele urbane se numescu de Domnu
dintr acei trei Consilieri care voru fi ntrunitu voturi mai multe la alegeri.
Art. 84. Puterea esecutiv alege i ntereste dintru consilieri ese agiutore pentru orasiele
ce trecu peste 40,000 locuitori, patru pentru orasiele pn la 15,000, trei pentru orasiele
de la 15,000 pn la 6,000, duoi pentru comunele de la 6,000 pn la 3,000 suflete, i
unulu pentru comunele mai mici.
Art. 85. Primarii comuneloru i agiutorele loru se re'noescu de odat cu membrii ce esu
jumetate plusu unu, din duoi n duoi ani n comunele urbane, i la unu anu la comunele
rurale, conformu Art. 32. n comunele urbane Primarulu se numesce dintr cei nuoi alei
conformu Art. 83, iar agiutorele dintr toti consilierii.

Art. 86. Tragere la sorti a membrilor ce esu, se va face n siedinti public. Acest
siedinti se va anuntia celu puinu cu septe dile naintea tragerei la sorti a membriloru ce
esu.
Alegetorii nu se voru pute convoca pentru alegeri de ctu peste 15 dile dup ce se va
publica numele membriloru eiti. Membrii ce esu voru funciona pn ce se va face nuoi
alegeri.
Art. 87. Primarulu este singuru nsercinatu cu administrarea comunei, elu pote nse
delega parte din cderile sale unuia seu mai multi din agiutorii sei, ori n lipsa acestora la
nsusi unii din membrii comunei cu dritu de alegetoru.
Art. 88. Primarulu fiindu totu odat i unu delegatu alu administraiei centrale, se afl sub
autoritatea Guvernului. Elu este unu magistratu nsercinatu cu privigherea poliiei,
maninerea ordinei publice, cu luarea tutuloru mesuriloru privitore la buna stare i linistea
locuitoriloru comunei, i n sfritu cu ori-ce alte ndatoriri ce i s'aru pune de lege.
Art. 89. Primarulu este nsercinatu cu sub-autoritatea administraiunei superiore cu
urmtorele ndatoriri.
a) Cu publicarea i esecutarea legiloru i regulamenteloru generale.
b) Cu esecutarea messuriloru de assigurare public.
c) Cu poliia comunal a pieieloru publice, a stradeloru etc.
d) Cu conservarea i administrarea proprietiloru comunei i a drepturiloru iei.
e) Cu articolile de ndestulare public.
f) Cu cutarea venituriloru, privegherea stabilimenteloru comunale, i cu comptabilitatea
comunal.
g) Cu redaciunea budgetului i darea socoteliloru de chieltueli.
h) Cu propunerea ctr Consiliu a crerei de nuoi venituri comunali.
i) Cu nvoirea trguriloru, facerea contracteloru i adjudecarea lucrriloru comunale,
conformu ncheeriloru Consiliului comunalu, n marginea legiloru i a regulamenteloru n
fiinti.
k) Cu infisiarea drepturiloru comunale naintea justiiei, ca reclamantu seu ca apertoru,
seu cu delegarea acestui dreptu ctr omeni de specialitate.
j) Cu dressarea listeloru electorale.

Art. 90. Messurile luate de Primaru n cerculu atribuiuniloru sale, se dau sub form de
disposiiuni.
Art. 91. n orasiele care trecu peste o populaiune de 3,000 locuitori, Domnulu are
dreptulu de a ncredintia privegherea i meninerea ordinei publice unui anume
functionaru de Poliie, care n Bucureti port titlulu de Prefectu de poliie, iar n cele-lalte orasie de Capu, ori de Comissaru de poliie.
Art. 92. Primarulu este nsercinatu cu actele civile i le pote delega la unulu din agiutorii
sei, seu la unulu din consilieri.
Art. 93. Primarulu este nsercinatu cu judecti de contraveniuni de simpl poliie,
conformu legei de instruciune penale.
Art. 94. Nu potu fi Primaru nici agiutoru, funcionarii Statului sub ori-ce denumire, seu
ntreprindtorii de venituri i lucrri publice ale comunei.
Art. 95. Primarii i agiutorii loru, potu fi suspendati de ctr Prefecti n comunele mai
josu de 3,000 locuitori; iar la cele de o mai mare populaiune numai de ctr Ministerulu
de Interne.
Revocarea loru la comunele de mai puinu 3,000 locuitori, se face numai de ctr
Ministerulu de Interne, iar la comunele ce trecu peste 3,000 locuitori, numai de ctr
Domnu.
Art. 96. Primarele are supra-vegherea ospiciiloru, biurouriloru de bine facere, sculeloru,
casseloru de nchisore ale comunei, bisericiloru, ntru ctu se atinge de conservarea i
ntreinerea loru.
n privintia acesta, elu visitedi disele stabilimente de cte ori socoteste de cuviinti i
arat Consiliului abusurile ce a descoperitu i nbunetirile ce sunt trebuitore.
Art. 97. n casu de rescol, atrupamente ostile, de loviri grave fcute pcei publice, seu de
alte evineminte neprvediute, cndu cea mai mic ntrdiere aru putea causa pericole seu
pagube pentru locuitori, primarulu pote face regulamente i ordonantie poliienesti (afar
de orasiele unde sunt Prefecti, Capi i Comissari de poliie) cu condiiune de a le
comunica de ndat Consiliului comunalu, i de a trmite de ndat copie ctre Prefecti,
aleturndu'i i motivele pentru care elu a credutu a se dispensa de a recurge la Consiliu.
Esecuiunea va putea fi suspendat de ctr Prefectu seu Sub-prefectu. Aceste
regulamente i ordonantie voru conteni de ndat de a ave efectu, dac nu voru fi nterite
de Consiliulu comunalu n cea nteiu a sa siedinti.
Art. 98. Primarulu este nsercinatu cu ngrijirea de a feri i a opri ntemplrile ce aru
putea fi ocasionate de furioii i nebunii lsati n libertate.

Dac va fi necessitate, Primarulu pote ordona depunerea furiosului seu a nebunului cu a


cruia padi i ngrijire nu s'aru nsercina familia, ntr'o cas de sntate seu ospiciu, cu
acesta nse de a nstiintia n termenu de trei dile pe Procurorulu de lnge Tribunalulu
judetiului.
Art. 99. Primarele are datorie de a priveghea personele i locuintiele dedate prostituiunei.
Elu ia tote messurile cuvenite pentru a assigura sntatea, moralitatea i linistea public:
Consiliulu face n privintia acesta regulamentele ce le socoteste trebuitore i folositore.
Art. 100. Poliia spectacoleloru aparine Primarului; elu pote opri n nprejurri grave orice representaiune pentru a assigura padia linistei i a moralitei publice.
Primarele esecut regulamentulu fcutu de Consiliulu comunalu n privintia
spectacoliloru.
Consiliulu priveghedi de a nu se da nici o representaiune contrarie ordinului publicu.
Art. 101. Primarulu, seu n lipse'i agiutorulu delegatu de elu, verific celu puinu odat pe
lun starea casei comunale.
Elu redigie unu procesu verbalu de verificri care i 'lu supune Consiliului comunalu.
Art. 102. Primarele pote suspenda pentru unu termenu ce nu va trece nse peste sese
septmni, pe inpiegaii comunei, afar nse de Secretaru (scriitoru) i perceptoru
(strngtoru de dri).
La casu de necesitate de a se suspenda unulu din acesti funcionari, Primarele propune
acest messur Consiliului.
Art. 103. Primarele priveghedi la pstrarea archivelor, titluriloru, documenteloru
comunei i registreloru strei civile i priveghedi ca aceste acte se nu se perdi, seu se se
nstrinedie din depositu. Unu ndoitu inventariu se face despre tote aceste acte.
Art. 104. Regulamentele, ordonantiele, corespondentiele, fie ale Consiliului, fie ale
Primarului, se subscriu de ctr primariu seu agiutorulu ce'lu inlocuesce, i se
contrasemnedi de Secretaru.
Dac casulu s'a hotrtu n Consiliu acesta se menionedi n publicaiune i n cele-l-alte
acte.
Art. 105. Regulamenetele i ordonantiele Consiliului seu ale Primarului se public prin
ngrijirea Primarului prin proclamaiuni i afisie.

n sate publicaiunea se face prin citirea n publicu la esirea din biseric i la casa
comunal. Aceste regulamente devinu indatoritore a cincea di dup publicaiunea loru,
afar de casurile cndu termenulu va fi determinatu prin insusi regulamentulu seu
ordonantia dat.
Aceste regulamente i ordonantie se dau n forma urmtore:
Primarulu (seu Primarul i Consiliulu comunalu din comuna ................... judeiulu .......
plassa ..... hotrasce seu ordon ...........................
Art. 106. Primarii sunt pltiti din cutia comunal. Lefile loru se hotrscu de ctr
Consiliulu comunalu, Comitetulu permanentu inse are dreptul de a modifica ctimea loru
n proporiune cu greutatea functiunei i cu midlocele comunei. Agiutorii sei voru avea
numai o diurn pentru dilele n care voru fi lucratu.
Art. 107. Semnulu distinctivu al Primariloru comunali va fi "o esiarp cu culorile
naionale" purtat la cingetore.
Art. 108. n casu de rescol, de atrupamente ostile, seu de loviri grele, fcute pcei
publice, Primarulu seu acela ce'lu inlocuesce, va pute cere d'a dreptulu interveniunea
puterei armate comunale seu a autoritei militare carii voru fi datore a se conforma
acestei cereri.
Cerirea va trebui a fi pururea fcut nscrisu.
CAPITOLU X
DESPRE SECRETARULU (SCRIITORULU) CONSILIULUI COMUNALU
Art. 109. n fi-care comun urban este un Secretaru, n fi-car comun rural este unu
Scriitoru. Acestu funcionaru este numitu, suspendatu i revocatu de ctr Consiliulu
comunalu.
Numirile suspendrile i revocrile, trebe a fi ncuviintiate de Comitetulu permanentu.
Suspensiunea pote nse fi aplicat provisoriu de ctr Consiliulu comunalu.
Art. 110. Afar de casurile de bol seu de serviciu publicu nesalariatu, cndu absentia
Secretarului seu a scriitorului va dura mai multu de o lun, acela care l va fi nlocuitu se
va bucura de salariulu seu.
Art. 111. Consiliulu comunalu, cu apreciaiunea Comitetului permanentu, hotrasce
salariulu secretariloru i alu scriitoriloru.
Art. 112. Secretarulu i scriitorulu este n specialu insercinatu cu redaciunea processeloru
verbale, i cu transcripiunea tutulor deliberaiuniloru. Elu pentru acesta ene unu registru
sub-scrisu i parafatu de Primarulu comunei.

Processele verbale transcrise sunt adeverite de Primaru i de secretaru seu scriitoru.


Art. 113. Secretarulu (scriitorulu), este datoru a se conforma cu instruciunile ce'i sunt
date, fie de Consiliu, fie de Primaru, seu de agiutorulu ce'lu nlocuesce.
CAPITOLU XI
DESPRE PERCEPTORULU SAU STRNGTORULU DRILORU COMUNEI
Art. 114. Consiliulu comunalu numesce, suspend seu rovoc pe perceptoru, nse cu
apreciatiunea Comitetului permanentu.
Art. 115. Consiliulu comunalu hotrasce onorariulu seu alte trebuintie ale perceptorului.
Totu Consiliulu comunalu hotrasce garania ce este a se cere de la dnsulu.
Art. 116. Primaru priveghedi ca acest garanie, o dat hotrt, se fi, depus i re'noit
la casu de trebuinti.
Art. 117. Perceptorulu este nsercinatu singuru i pe respunderea sa, a efectua recetele
comunale i a achita dup mandate regulate, chieltuielile ordonantiate pn la summele
speciale ale fi-cruia articolu alu budgetului seu alu creditului specialu.
CAPITOLU XII
DESPRE CHIELTUELILE COMUNALE
Art. 118.
Cheltuelile comuneloru se npartu n obligatorii i facultative.
Art. 119. Consiliulu comunalu este enutu de a cuprinde anualu n budgetu tote acele
chieltueli, cte sunt rostite de legi ca obligetore.
Cele mai de cpitenie sunt urmtorele:
a) ntreinerea localului Primriei i chieltuiala cancelariei comunei.
b) Chieltuelile de tiparu n trebuintia comunei.
c) Abonamentulu la gazeta oficial.
d) Chieltuelile pentru recensiunea populaiunei.
e) Chieltuelile pentru registrele Statului civilu, i partea tabeleloru statistice privitore la
comun.
f) Plata Primarului, a perceptorului comunalu, i a nsercinailoru cu strngerea
acsidieloru.

g) Plata guardistiloru, a sergeniloru, a pompieriloru, a vteiloru i a celoru-l-ali


funcionari de comune urbane, seu rurale.
h) Plata i chieltuelile oficiului, comissariloru i inpiegailoru poliiei, precumu sunt
determinate de legi.
i) Pensiunile funcionariloru municipali i comunali.
k) Chieltuelile de chirii i reparaiile localului judectoriloru de pli (ocole), precumu i
cumperarea i ntreinerea mobilierului.
l) Chieltuelile instruciunei publice, conformu legiloru.
m) Lefa preoiloru i a altoru servitori ai bisericiloru, acolo unde bisericile nu au venituri
proprii ndestuletore.
n) Chieltuiala i ntreinerea ospiciiloru, a sraciloru neputincioi, a copiiloru gesiti, a
caseloru de poprel.
o) Reparaiunile cele mari i mici ale edificiiloru comunali, afar de cldirile militari i
edificiile consacrate cultului, ale crora construciuni se cuvine a forma obiectulu de
contribuiuni estraordinarie.
p) ngredirea cimitireloru, ntreinerea i mutarea loru n casurile hotrte de legi i de
regulamentele de administraiune public.
q) Chieltuielile pentru iluminarea i pavarea stradeloru, pentru ape, grdini i plantaiuni
publice i alte asemene.
r) Cheltuelile pentru planuri i alinieri.
s) Cheltuelile consiliului de espert n comunele unde se voru institui prin legi.
t) Contribuiunile i plile stabilite de legi, asupra averiloru i venituriloru comunale.
u) Plata datoriiloru a croru se pote cere plat; i n generalu tote cele-l-alte chieltuieli
puse prin disposiiuni de lege n sarcina comuneloru.
Art. 120. Cndu una din chieltuelile obligetore interessedi mai multe comune, ele
contribuescu la densele n proporiune cu interessulu ce'lu au n ele, n casu de refusu seu
de nenelegere asupra proporiunei acestui interesu, i asupra sarciniloru ce sunt de
purtatu, Comitetulu permanentu intervine i hotrasce, lsendu nse priloru interessante
recursu ctr Ministeriulu de Interne. Dac nse obiectulu se atinge de comune din judee
deosebite, chuestiunea se hotrasce de Domnu dup raportulu Ministeriului de Interne.

Art. 121. n tote comunele, cndu Consiliile comunale aru cuta a se feri de plata
datoriiloru obligetore ce legea pune n sarcina loru, refusendu alocaiunea loru n totulu
seu n parte Comitetulu permanentu, dup ce va fi ascultatu pe Consiliulu comunalu, va
nscrie ex-oficio chieltuela la budgetu, n proporiune cu trebuintia.
Consiliulu comunalu va putea apela la Ministeriulu de Interne.
Art. 122. n orasiele Bucuresci, Iasi, Craiova, Galati, Brila, Ploesci i Ismailu, nscrierea
acestoru chieltueli se va face ex-oficio de ctr Ministeriulu de Interne. Consiliulu
comunalu va putea apela la Consiliulu Ministriloru, care va hotr dup ce va avea
avisulu Consiliului de Statu.
CAPITOLU XIII
DESPRE VENITURILE COMUNALE
Art. 123. Consiliulu comunalu este datoru a nscrie anualu n budgetu i specificendu-se
tote veniturile comunei, precumu i acelea care legea 'i atribue, acelea ce ea 'i creas din
nou, i escedintele aniloru trecuti.
Art. 124. Fi-care comun are dreptulu a se inpune estraordinaru; acesta se hotrasce de
ctr Consiliulu comunalu, prin majoritatea absolut a tutuloru membriloru.
Noua contribuiune, nainte de a se pune n lucrare, se afisies n cursu de 15 dile la usia
casei comunale, spre a se pute cunosce de contribuabilii ce s'aru socoti lovii, seu prin
noua dare seu prin cotisaiune, voru putea reclama la Consiliulu comunalu.
Ori-care se fie hotrrea Consiliului asupra acestoru reclamaiuni, Consiliulu odat cu
processulu verbalu ce va trebui s'i nchee despre noua dare, va fi datoru a trmite
Comitetului permanentu i tote cererile i reclamaiunile ce va fi primitu n contra
noueloru dri.
Art. 125. Nouele contribuiuni nu se voru pute strnge de ctu dup ce cu avisulu
Comitetului permanentu se va fi ncuviintiatu strngerea loru prin Ministerulu de Interne,
la comunele rurale i ordonanti Domnesc, la comunele urbane.
CAPITOLU XIV
DESPRE COMPTABILITATEA COMUNAL
Art. 126. Consiliulu comunalu alu fi-cria comuna urbane seu rurale se adun n fi-care
anu la 2 Maiu, spre a proceda la regularea provisorie a socoteliloru anului trecutu.
Elu se adun la 1 Septemvrie, spre a delibera asupra budgetului chieltueliloru i alu
venituriloru comunei pe anulu viitoru.
Art. 127. Budgetele i socotelile comuneloru se depunu la casa comunal, unde fi-care
contribuabilu pote lua comunicaie de ele.

Aceste budgete i socoteli se voru i publica i anume prin afie tiprite, de cte ori disele
budgete voru fi de o sum, ce va trece peste 50,000 lei, iar neajungendu acest cifr,
publicarea se face numai prin afisie scrise i lipite la usia casei comunale.
Art. 128. Budgetele i socotelile se supune de ctr Primaru aprobaiunei comitetului
permanentu, iar pentru cele epte orasie Ministerului de Interne, carele ncuviintiadi cu
reserve nse a cercetrei definitive a socoteliloru de ctr Curtea de compturi.
Ori ce alocaiune pentru o chieltuial facultativ, care va fi fostu redus de ctr
Comitetulu permanentu, nu va pute fi chieltuit de ctr Primaru, fr o nou
deliberaiune a Consiliului comunalu.
Consiliile comunale sunt datore, cndu supunu budgetulu i socotelile loru la
aprobaiunea Comitetului permanentu, c ele au fostu publicate i afisiate.
Art. 129. Socotelile trebe a fi trmise n fi-care anu Comitetului permanentu, nainte de
1 Iulie. Budgetele trebe a fi trmise nainte de 15 Octomvrie.
Comitetulu permanentu va trmite comissari pe compta personal a autoritiloru
comunale care aru fi ntrdiatu cu trmiterea socoteliloru i a budgeteloru.
Art. 130. Cndu prin nprejurru neprevediute, o administraiune comunal va fi
recunoscutu necesitatea de a face o chieltuial care nu era alocat n budgetu, acesta va
face obiectulu unei cereri speciale ctr Comitetulu permanentu.
Art. 131. Nici o plat din cassa comunal nu se va putea face, de ctu n puterea unei
alocaiuni cuprins n budgetu, ncuviintiat de Comitetulu permanentu, seu a unui
creditu specialu ncuviintiatu de acesta i Comitetu permanentu.
Nici unu articolu din chieltuelile budgetului, nu pote fi covritu i nici unu virementu nu
se pote face fr nvoirea Comitetului permanentu.
Art. 132. Cu tote acestea, Consiliile urbane seu rurale potu face chieltueli reclamate de
nprejurri neaprate i neprevediute, luendu ntr'acesta o resoluiune motivat, care
trebue a fi de ndat adressat Comitetului permanentu seu Ministerului de Interne pentru
cele septe orasie mai mari.
n casulu cndu cea mai mic ntrdiere aru ocasiona o pagub vederat, Primarulu pote,
sub respunderea sa, face trebuitorele chieltueli, cu ndatorire nse, ca de ndat se
ncunosciintiedie consiliulu comunalu care deliber dac primesce seu respinge
chieltuiala, i Comitetulu permanentu pentru a aproba. Mandatele asupra casei comunale,
ordonantiate de Primari trebe se fie subscrise de elu, seu de nlocuitorulu seu i
contrasemnate de Secretarulu seu scriitorulu comunalu.

DISPOSIIUNI TRANSITORII
Tote consiliile Urbane i Rurale dup noua legiuire se voru re'noi n totimea loru n
cursulu anului alu punerei n lucrare a legei de fatie.
Guvernulu va determina epocile n care trebe a se efectua operaiunile electorale relative
la confecionarea listeloru, la nteia convocare a adunriloru alegetoriloru comunali,
precumu i epoca alegeriloru, observendu termenile prescrise de art. 28, 29, 30, 31
inclusivu, pentru formarea listeloru i de art. 32, 33, pentru convocarea alegetoriloru.
La nteiele alegeri, n orasiele de reedintie, Biuroulu principalu se va presida de ctr
presiedintele Tribunalului de nteia instanti. Dac voru fi mai multe seciuni, fi-care va
fi presidat de ctr unu judectoru din Tribunalulu de nteia instanti.
n comunele unde nu sunt Tribunaluri de nteia instanti, Biuroulu se va presida de ctr
celu mai n vrst i de ctr preoti.

Pentru cele-l-alte disposiiuni se voru observa formele prescrise prin aceste legi.
Presiedinii i membrii consiliului Municipalu i Comunalu aste-di esistente, voru urma a
'i ndeplini funciunile n cuprinderea legiloru anteriore pn cndu ei voru fi nlocuiti
conformu cu legea actual.
Acest lege s'a votatu de Adunarea general a Romniei, n edina de la 9 Martie anulu
1864, i s'a adoptatu cu majoritate de patru-deci i trei voturi, contra de patru.
L. S. (semnatu) Vice-presiedinte L. Catargiu
Secretaru A. I. Arionu.
Facemu cunoscutu i ordonmu ca cele de fati nvestite cu sigilulu Statului i trecute n
Buletinul legiloru (n Monitorulu Oficialul), se fie adressate Curiloru, Tribunaleloru i
Autoritiloru administrative, ca se le nscrie n registrele loru, se le observe i se face a
se observa, i Ministrulu Nostru Secretaru de Statu la Departamentulu Justiiei este
nsercinatu a priveghia publicarea loru.
Datu n Bucuresci, la 31 Martie, 1864.
ALECSANDRU ION
S. D.
Ministru Secretaru de Stat
Ministru Secretaru de Statu la Departamentulu Justiiei
la Departamentulu de Interne,
(ad-interim).

M. Coglnicenu.
No. 394.

P. Orbescu.