Sunteți pe pagina 1din 1

Cerinle gi sugestii

de rezolvare produselor civili-


[Citegte textulcu voce reticenli in ceea ce priveqte preluarea
tareJ
zatieidin Occident.
_ 1. Ge poft dedu r rexru . Textulcitat este de tip argumentativ'
o": ru i
x,: :'iliiiffJ:n f,iiSllr"to i
ru e . naporturite cu Occide ntul lncurcd qi dezorienteazd
este autorut textutui?
:,1"se
.: uut inteligen[a rom6neascd'
adreseazd? . iexemul orientareaimplicd in confinutulsdu cuvdn-
tio de rext este acesra? impresia de coche-
l9:
. uare este
opfiunea autorului?
tuf Oileni tobservafia lui Crainic lasd
'- . cu etimologia PoPulard)'
tare
. N. Crainic
^incurura;;;il;,:lfl::::lni,&:dirionarismurui
este contott ofinieiluiN' Ciainic, 'tdranulcdnd seinchi'
icoanele
nd pe cdmp se intoarce spre Oientaltarele 9i
. perspectiva se agazd sPre Orient.
.
nicd. _,.e personald, diacronicd
esl
. be poate recunoagte cu ugurintd structura textului
gi sincro-
|3,'TliJx'ff:?:Ig'F (formularea ipotezei' demonstralia 9i
i: sip6nd ra contemporanii "rgut-;t"tiv
concluzia).
-- .-e"utit"ra[ia
"di, 9i prezenla conectorilor
(cum cauzal;
:,,tlr:i:;:;;,;ili:i:;;z#l:,::::;::::;i::*:i: aaica-eipiicativ), articularea nehotdr6td a substantivelor
cean u'
' De remarcat aspectur pr"pti ii,i" ru, coiae Bdlcesctt,'r n Mihai! Kog dlni
_
rudic ar argumentdrii: "uii1.p.'i"gdeu, un M. Eminescu, un George co'sbuc'
g:I,ff;;ffi ;r" ;;;i",r, su sf ine N iiiitn" Pilrvan) arescopul de a atrage antroponimele
3:.""*,i proprii de persoand) in clasa substantivelor
[rtt"f"
,;";h:f f*il"H,[T:,"{:q'i,'::,Yfr'ff "fu comune, Pentru o generalizdre
ii #
"i "o^ ";.;
o.too"iil oiJ;ru;f}Lfl;ff:f'.' u r,
2. Careeste opinia ta despre punctele cardinale
evide ntd int"nf
t"rtuliit" ,:"- pJouasivd a
mesajut ui "'";Xlllu r*ormutim cu discern6mant -si din
tuncfiile comunicsrii
,rrSJil,Tl este acruatizari culturaoccidentuluiqidinaceeaaorientuluigiapois6
tuncfia p6nd la asimilare
acomoOam propriei noastre fiinle
numai oeea @ ne este ne@sar'
HifirTxg[Til,ii;rfrit1h#l{friii . Multe dintre argumentele aduse de N' Crainic tn
specula[ii'
sprilinul iraOilionalismului sunt pur 9i simplu
72 .1, fi identificarea ortodoxiei cu tradi[ionalismul.
", 73