Sunteți pe pagina 1din 1

2.

Gare este ooinia


ta desprd valabilitatea tume' Pycuyt nagterea'
gIH:T1111, rereiitl#'t,lnool bate frazele frumoase din mai legate
s usf ine, .u rgrr"nli';;ffi
"hrraEie iubirea gi moaftea uiat'i"""enigmele-cqle muft ei pe
" #,#j,|l""JJ 'Jl"iii'i^uni""a,-iit piyyymai
't" wa\a'
tui Lovinescu conform
tiriito*t care incearcd sd creeze
-^,-:{rTrf!b cdreia s
ji;ffi Litentun,"rrn"li ii n asemenea nreocuoey y 11,
l??'ii.T,i:.L.:-"nr.,
ent prin exprimarea
nciiea ,
ji-iir;;iH""UffH ffi
y"oa
,;i;;,'Gii,-nicipisuperesrefiioPsavu'reazdnumar
sentimentab' nici
Jiii'"g"'1"t"
'i!,i'':r::::z':,:yu::ivi;;;;#,Jlt",inooin
mea, pertinentii gi valabite esr. raft ndiitesfilrsfr'ce
"ii g'itit" de.salon' Nici n-are
in'-v"eoe, oe amatorii ae poniiti'i
'r"";;;:';;;it ii tai"srt;i'in 7de'cantitatea
oi ngytru ea
rnsdei'
,""; ;::?:lo co_nsrituie ins69i op"r tirici a
ranrutuisimbotismutri*i;;;',"'.7i"dl?J"rB?i de viald
Durabititatea ei atailii'it'imai
i,1:1i.0::.y1! rorgsei
sugestia pentru a exprima;t"r*"'
;;,"'
;;ildicate veritabitd ce o cupinde' (Liviu Rebreanu; Gred)
unui eu tiric coplegit'oe o""ri'!i
ee,rsr'
singureLyev
Gerinfe 9i sugestii de rezolvare
Varianta 12 voce tarel
M-am sfrittotdeauna tCiteste textulcu
sd scriu pentru tiparla textului 9i
intdi. [...] 1. Ge pofl deduce despre -autorul
Da4 fiindcd sunt intre.bat, o"spre de comunicare?
scnsu/ nu mi ,"
indrdznesc a spune
cd "iiu"ii"
este?
o"n,::!!"
j;;;;;"";"abitd nici
ei
'Cine
. Cui se adreseazl?
creafie?
. Care este opin'ra sa fa[6 de procesulde
ii;:tr:^Ti!;#"4;x:Ei1:;:!zT;t:i#::
inseamnd creatii at--'- "'v'vu
numil E litercture
i e vi atd'
- ' C" face autorulin textul citat?
e"i" li,tl,7li";7?? ?:'i s d "n"fogie
'Autorul textului citat
este scriitorul 1td:t-"?ll]:y
maiminuial;';;;;,3:i;ii:1ffi?f,[,Jr;:f;ffi n"Or""nu' emilAtor al mesajuluiin
situafia de comunt-
cu tume Froprie. ,?:,:r:;,
eternitdlii. Nu frumlsut, y-;;;;;; de misterut #: care datd.
cei cergt? lise adreseaz6
o r Receptorii mesaiului' sau
,rt in aftd, ci Wtsatia .nas{oiire- ,omereascd, sunt cei interesafi de.modul
ln care roman'
::"?r?
vans at reusit sd in.chiziln
vietii.-..-
ti: atetierulsdu de crea[ie'
cuvinte cilteva clipe de
"titato*i,
cierulgi-a
viald adevd ratd, a i in textul citat mai
reatizaii' ipZa',riJtfrSi
o", a d ec6t ' Liviu "on""put'op"^
n"u'""iu-i"tonstreaza'
sus, atitudin"" uiuiii"otot de orientare realistd'
81