Sunteți pe pagina 1din 1

ceruE de mutli cdrturai ,siinleleasd

a procesului de modemizare.

ln

ca o neesard parte

oice caz, in 1833,

reclama ,,Magazinului

Bogosz nu mai

de noutdli gi mode" al fralilor

avea aproape deloc iz oriental: el

desfdcea iegenitor biiuterii, afticole pentru rochii, stofe,

porletanuri, mobile, tapilerii, arme de foc, trdsuri,

ciocolatd, vinui ,,strdine", partumuri, apd de colonie 9i

ligarete

de Havana. tarin 1818, Vodd Cangea i1i uimea

capitata asisf6nd /a ascensiunea, ln marginea

B u cu re gtiuI ui, a u n ui b al o n, n u mit in d ocu me ntele vre m ii,

,,bdgicd".

(Vlad Georgescu, lsforia rom1nilor. lntre Orient 9i Occident)

Cerinfe gisugestii de rezolvare

[Citegte textul cu voce tare]

1. Ge poli deduce despre autorul textului 9i

despre situafia de comunicare?

a) Cui se adreseaz5 textul?

. Textul se adreseazd unui lector specializat,

respectiv unui istoric, dar 9i oricdrui receptor interesat de aspectele prezentate.

. Acest luiru se remarci din absenfa mdrcilor

subiective care sugereazd o neimplicare a autoruluiin transmiterea informaliilor.

b) Ce tip de text este acesta? . Textul aparfine stilului gtiinfific gi este obiectiv prin

folosirea persoanei a treia, cu o singurd excepfie (Apa 'cum am ardtat), care ilustreazd paternitatea lucrdrii.

102

. De asemenea, datele politice 9i istorice (timpul

de la 1787-1792 ) prezintd un

ocupalieiruso-ausfn'ece

argument al

incadrdrii textului Tn categoria celor

gtiinlifice.

.

Funcfia esenfiald a nfesajului este informativd 9i

explicativS, pentru ci toate informaliile graviteazdin jurul

contextului fanariot. c) De ce debuteazd textulcu o serie de interogalii?

. lnteroga[iile i poteze, intruc6t

din primul alineat au valoarea unei

anticipeazd problemele abordate'

. Astfel, se configureazd structura argumentativd a

textului,

pentru cd datele ulterioare rdspund acestor

intrebdri. in plus, sunt 9i o modalitate persuasivd, prin

care se cdgtigd

d) Care

aten[ia lectorului'

'este opinia autorului fafd de impactul,

fanariotismului?

. in viziunea luiVlad Georgescu fanariotismul a deter-

minat, politic 9i cultural, o modalitate de orientalizare a

vieliiromAnegti.Areprezentat,practic,momentulizoldrii

de lumea occidentalS . Schimbarea a survenit in timpul rdzboiului ruso-

austriaco-turc, cdnd s-a produs, treptat, revenirea la stilul de viald euroPean.

2. Careeste opinia ta despre semnificalia modei in diferite perioade istorice? Susfine cu argumente

opinia Prezentati

. in opinia

mea, vestimentralia a devenit un reper de

adaptare a

fiedrei

omului la schimbdrile istorice gi cultulale ale

epoci, ca o fonnd de uniformizare a stilurilor de via$'

r0t