Sunteți pe pagina 1din 1

c) De ce se folosesc multe paranteze?

. Parantezele sunt mdrci ale indica{iilorscenice sau. abstracte. De aceea, probarea cuvdntului faciliteazi
reg izorale (d idascal ii) cir rolul de a realiza legdtu ra di ntre decodarea mesajului.
. in concluzie, o comunicare de tip discursiv exclude
I iteratu rd gi s pectacol, d i ntre reg izor / lec{or gi dramatu rg.
. Existi atdt didascaliidescriptive cu rol portretistic receptorul gi ajunge sd fie monolog, daci nu se fac
(cu o privire de platind), dar gi narativd, punctAnd referiri la situaliide viaf6, nu se cautd dovezide cdgtigare
reacliile personajului (smucindu-i bralele ca s'o facd' a atenliei gi a credibilitdfii.
sd-l asculte, fdrd sd respire).
. Amploarea didascaliilor nuanfeazd caracterul' Yarianta22
modern alfragmentului, pentru cd este subliniatd starea Era hotdrdt sd nu se ducd la expozilie giin niciun
de confuzie, de conflictualitate interioari gi relafionald. caz la inaugurare. Un moment se gdndise chiar sd plece
2.Careeste opinia ta despre importanfa dovezilor la Bucuregti, dar se rdzgAndi: nu voia s51gi dea lui insugi
in comunicare? Susline cu argumente opinia pre- impresia cd fuge.
zentati.
'
in dimineala vernisaiului rdmdsese in casd sd
studieze un dosar, pe care intr-adinsil luase cu elde la
. in opinia mea, dovezile sunt o sursd de credibilitate
birou. Era o zi de noiembrie, umedd, plumburie, care
in orice tip de c_omunicare, pentru cd valoarea lor trdgea la lene. Minutele treceau incet. Deschise
persuasivd este foarte putemicS. fereastra gi /asd sd intre in odaie aerul acelei reci
. in primul rdnd, cele mbi puternice argumente sunt
dimineli, ploaia, mirosulde frunze cdzute...
cele motivate. De aceea, a aduce doveziinseamnd a Telefonul sund gi Paul illdsd sd sune cdtdva vreme.
demonstra faptic valoarea cuvdntului. iiera lene sd rdspundd: nu agtepta pe nimeni. Ndicd
.Apoi, probele sunt imparfiale gi obiedive, astfelin€t
tdrzii recepiorut gi rdmase lnmdrmurit: era vocea lui
nu potfi contestate, maiales dacd suntfizice (apostolul Ann.
Toma - se incredinleazd de lnviere in mod tactil). in
- Nu vii? Nu vrei sd vii? Te rog, vino. Nu pot pleca
comunicare" exemplificarea este cea mai bund formd de aici, e atdta lume, dar te agtept, Paul, infelegi? Tu
de argumentare. imiaduci noroc dacd vii...
. in plus, dovezile creeazd senzalia de sigurantd, (Mihail Sebastian, Accidentut)
de lncredere gi schimbd raportul dintre emifdtor gi
receptor. Nevoia de concretizare a individuluieste foarte..
puternicd gi determind o respingere a elementelor

110