Sunteți pe pagina 1din 78

CAIETUL

DIRIGINTELULUI

Profesor CORNELIA CUCU


LICEUL CU PROGRAM SPORTIV
BACĂU
“ Omul îşi poate lua cunoştinţele numai de la un om. Aşa, bazinul se
umple cu apă, focul se aprinde cu foc, iar sufletul se modelează datorită
sufletului altui om”

R. Tagore

POSTULATE ALE ACTIVITĂŢII DIRIGINTELUI

1. Respectaţi şi încurajaţi demnitatea umană


2. Luaţi în serios copiii, fiţi afectivi, fiţi morali!
3. Fiţi atenţi cu aspectul dumneavoastră estetic
4. Aveţi răbdare cu elevii
5. Bazaţi-vă pe disciplină, dar stimulaţi imaginaţia şi entuziasmul
6. Admonestaţi când este cazul, dar şi încurajaţi
7. Respectaţi cuvântul dat
8. Disociaţi corectarea de pedeapsă
9. Accentuaţi comportamentul pozitiv
10. Încurajaţi realizările oricât de mici ar fi
11. Asiguraţi şanse egale de succes
12. Fiţi dispuşi să vă distraţi
13. Evitaţi ca tonul vocii, expresia feţei, gestica să aibă caracter punitiv
14. Comportaţi-vă aşa încât să fiţi un model respectabil pe scara socială
15. Nu uitaţi: tinereţea sufletului nu este atenuată de vârstă

Urmăreşte permanent idealul educaţional al şcolii româneşti:


“Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii umane,
formarea personalităţii autonome şi creative”
DOCUMENTELE DIRIGINTELUI

1. CAIETUL DIRIGINTELUI- trebuie să cuprindă următoarele:


- Structura anului şcolar;
- Regulamentul de ordine interioară;
- Regulamentul de funcţionare a internatului;
- Sarcinile dirigintelui;
- Sarcinile elevului de serviciu pe şcoală;
- Sarcinile elevului de serviciu pe clasă;
- Atribuţiile Consiliului clasei;
- Atribuţiile şefului clasei;
- Comisia diriginţilor;
- Colectivul clasei;
- Colectivul didactic al clasei;
- Responsabilităţi în cadrul colectivului;
- Orarul clasei;
- Tematica orelor de dirigenţie;
- Planificarea activităţilor extracurriculare;
- Evidenţa activităţilor derulate în cadrul unor proiecte educative
- Fişa de caracterizare a clasei;
- Situaţia la învăţătură şi a absenţelor;
- Situaţia elevilor cu rezultate deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară;
- Situaţia elevilor problemă;
- Situaţia sancţiunilor aplicate elevilor;
- Graficul de desfăşurare a tezelor
- Situaţia opţiunilor şcolare;
- Situaţia manualelor primite/predate;
- Componenţa Consilului clasei;
- Activităţi de colaborare cu profesorii clasei;
- Colaborarea cu profesorul psihopedagog al şcolii;
- Colaborarea cu conducerea şcolii;
- Organizarea colectivului de părinţi;
- Planificarea şedintelor cu părinţii;
- Procesele-verbale de la şedinţele cu părinţii;
- Observaţii asupra clasei;
- Fişele individuale ale elevilor;
- Fişa de asistenţă pentru ora de consiliere şi orientare
- Materiale-suport pentru orele de dirigenţie.
- Bibliografie
STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR
2009-2010

ANUL ŞCOLAR 2009-2010 - 35 de săptămâni

SEMESTRUL I - 18 săptămâni
SEMESTRUL II - 17 săptămâni

SEMESTRUL I

CURSURI : Luni 14. 09. 2009 – vineri 18. 12. 2009


VACANŢĂ : 02. 11. 2009 – 08. 11. 2009 (învăţământ primar)
19. 12. 2009 – 03. 01. 2010
CURSURI: Luni 04. 01. 2010 – vineri 29. 01. 2010

VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ : 30. 01. 2010 – 07. 02. 2010

SEMESTRUL II

CURSURI : Luni 08. 02. 2010 – 02. 04. 2010


VACANŢĂ : 03. 04. 2010 – 11. 04. 2010
CURSURI : Luni 12. 04. 2010 – vineri 11.06. 2010

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ


ANUL ŞCOLAR 2009-2010
1. Programul zilnic se desfăşoară între orele 7,30- 13,30 pentru schimbul I si 13,30-
19,30 pentru schimbul II;
2. Elevii au obligaţia să se prezinte la şcoală , pentru orele de curs, cu cel mult un sfert
de oră înaintea începerii cursurilor; este interzisă intrarea elevilor în clasă după
începerea orei de curs;
3. Intrarea elevilor în şcoala este permisă pe uşa laterală dinspre curte;
4. Ţinuta vestimentară a elevilor va fi decentă, evitându-se extravaganţa sau ţinuta
sumară în timpul sezonului cald;
5. Elevilor le este interzisă aducerea la şcoală a oricăror tipuri de arme, materiale
inflamabile, spray paralizant sau alte obiecte care pot provoca incendii sau vătămări
corporale;
6. Este interzisă utilizarea în timpul orelor de curs a telefoanelor mobile, pagerelor sau
calculatorelor personale care pot perturba procesul de învăţământ;
7. Elevilor le este interzis(amendă 50 RON):
- Să distrugă sau să falsifice documente şcolare;
- Să difuzeze în unitatea de învăţământ materiale care prin conţinutul lor atentează la
independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, cultivă violenţa şi
intoleranţa;
- Să manifeste agresivitate în limbaj şi comportament faţă de colegi şi personalul
şcolii;
8. Sunt interzise fumatul , consumul de alcool sau droguri, jocuri de noroc în incinta
şcolii şi în împrejurimi (amendă 50 RON);
9. Este interzisă difuzarea materialelor cu caracter obscen şi pornografic;
10. Elevii sunt obligaţi să frecventeze cu regularitate cursurile. În cazul absenţelor
nemotivate , media semestrială la purtare se diminuează începând cu un număr de 10
absenţe nemotivate;
11. Elevii trebuie să poarte zilnic ecusonul cu sigla liceului în incinta acestuia;
12. Elevii trebuie să cunoască şi să respecte legile statului, regulamentul şcolar şi cel de
ordine interioară, regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii, normele
de protecţie civilă şi a mediului;
13. Elevii au obligaţia să prezinte profesorilor carnetul de elev pentru consemnarea
notelor sau anumitor observaţii;
14. Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor şcolii vor plăti toate lucrările necesare
reparaţiilor. În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte răspunderea devine colectivă;
15. Elevii au dreptul să utilizeze gratuit , sub îndrumarea profesorilor, întreaga bază
materială şi didactică a şcolii şi să participe la activităţile extracurriculare organizate
de unitatea şcolară;
16. Elevii care obţin rezultate remarcabile la învăţătură şi se disting prin comportare
exemplară pot primi recompense: evidenţiere în faţa colegilor, a Consiliului
profesoral, comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, premii şi diplome;
17. Elevii care săvârşesc fapte care contravin prezentului regulament de ordine interioară
vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea faptelor: observaţie individuală şi mustrare în
faţa clasei, mustrare scrisă, mutare disciplinară, temporară sau definitivă, la o clasă
paralelă, eliminare sau exmatriculare.
REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE A INTERNATULUI

Dispoziţii generale

Internatul este parte constitutivă a Liceului cu Program Sportiv Bacău, prin


intermediul căruia se asigură cazarea elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal.
În limita posibilităţilor, pot fi cazaţi şi elevi de la alte instituţii şcolare din municipiu.
Pentru a întregi bugetul de venituri al instituţiei, în limita locurilor disponibile , pot fi
cazaţi temporar elevi, studenţi şi alte persoane, contra cost, în limita sumelor stabilite de
normele legale în vigoare.

Drepturile elevilor

Elevii interni au dreptul să folosească baza materială a internatului , astfel încât să


dispună de condiţii de muncă şi de viaţă necesare pregătirii lor.
Ei au dreptul la cazarmament (pături, cearşafuri, perne) în limita posibilităţilor , la
feţe de masă, perdele, covoare, etc.
Elevii pot folosi spălătoria pentru spălarea şi întreţinerea lenjeriei de corp şi dormit,
cu următorul program: o dată pe săptămână lenjeria de corp şi de pat, iar în cazuri
excepţionale de câte ori este nevoie.Fiecare elev va preda personal bunurile respective la
spălătorie.
Elevilor li se asigură, contra cost, hrană prin intermediul cantinei.
În activitatea lor zilnică, elevii sunt ajutaţi de personalul încadrat în internat şi
cantină.
Elevii interni pot petrece timpul liber în biblioteca şcolii sau sala de sport.
Elevii pot pleca la sfârşitul săptămânii , la cererea părinţilor/ tutorilor legali;
plecarea se face cu bilet de voie semnat de pedagog, diriginte şi cu avizul conducerii
şcolii.

Obligaţiile elevilor

1. Elevii sunt obligaţi să respecte întocmai programul internatului;


2. Fiecare elev este obligat să folosească şi să predea în stare bună materialele
încredinţate spre folosinţă;
3. Deterioarea bunurilor atrage după sine sancţionarea materială a elevilor sub forma
recuperării bunului pe cheltuială proprie;
4. Este interzisă aducerea persoanelor străine în cămin, fără avizul conducerii
instituţiei;
5. Este interzisă părăsirea căminului fără bilet de voie semnat de pedagog, diriginte şi
conducerea şcolii;
6. Părăsirea căminului fără bilet de voie este o abatere gravă de la disciplina internă a
căminului şi elevul va fi sancţionat ca atare;
7. Repartiţia în camere a elevilor este obligatorie. Este interzisă mutarea dintr-o
cameră în alta fără avizul pedagogului, dirigintelui şi directorului de serviciu;
8. Elevii sunt obligaţi să respecte modul de aranjare a paturilor şi a altor piese de
mobilier în camere;
9. Elevii sunt obligaţi să se supună controlului medical şi să respecte întocmai
prescripţiile medicale;
10. Elevii sunt obligaţi să se respecte unii pe alţii. Este interzis accesul în dormitoare
străine sau la alte nivele decât cel repartizat;
11. Este interzis accesul în cămin în timpul programului şcolar. Fiecare elev intern
este obligat să respecte programul şcolar;
12. Elevii sunt obligaţi să respecte şi să execute sarcinile stabilite, conform cerinţelor
didactice şi a programului internatului, de către pedagogi, medicul şcolar, asistenta
medicală, personalul de îngrijire şi supraveghere;
13. Pentru orice nemulţumire cauzată de desfăşurarea activităţii din internat, elevii
vor înştiinţa pe diriginte şi conducerea şcolii;
14. Elevii sunt obligaţi să respecte normele igienico-sanitare specifice internatului şi
cantinei;
15. Fiecare elev este obligat să păstreze curăţenia şi să participe la realizarea
curăţeniei atât în interiorul internatului cât şi în exterior conform programului căminului;
16. Elevii interni sunt obligaţi să respecte statutul personalului angajat în instituţie;
17. Elevii interni sunt obligaţi să respecte programul de meditaţii şi să participe la
acţiunile social-culturale şi sportive stabilite în programul internatului;
18. Sunt interzise jocurile de noroc (pe bani) în cămin;
19. Este interzis accesul elevilor în cămin cu cuţite, unelte de tâmplărie şi alte
mijloace care pun în pericol viaţa şi facilitează furtul;
20. Este interzis cu desăvârşire fumatul şi consumul de alcool;
21. Este interzis încuiatul camerelor/ căminului fără avizul personalului din internat.
Fiecare camera cu sistem de închidere pentru protejare va depune o cheie la pedagog.

Sancţiuni

Pentru abateri de la programul internatului elevii vor suporta următoarele sancţiuni:


- mustrare în faţa clasei şi a colectivului din cămin;
- interzicerea părăsirii internatului- consemnare temporară;
- informare scrisă a părinţilor/tutorilor legali;
- chemarea părinţilor/ tutorilor legali la şcoală;
- scăderea notei la purtare;
- sancţionarea materială prin recuperarea bunurilor distruse;
Elevii interni vor suporta , în funcţie de abateri, şi sancţiunile prevăzute de
Regulamentul şcolar.

SARCINILE DIRIGINTELUI
Stabilite pe baza Ordinului MECI nr.5132 din 10.09.2009:

1.Desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională


pentru elevii clasei pe care o conduce.
2. Activităţile cuprind teme stabilite de către diriginte pe baza programelor şcolare
pentru aria curriculară “Consiliere şi orientare” în vigoare şi în concordanţă cu specificul
vârstei şi cu interesele/solicitările elevilor. Totodată, activităţile cuprind şi teme privind
educaţia rutieră, educaţia şi pregătirea antiinfracţională a elevilor, protecţia civilă,
educaţia antiseismică,antidrog, educaţia împotriva traficului de persoane etc., în
conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale, precum şi în
baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării în colaborare
cu alte ministere, instituţii şi organizaţii.
3. Dirigintele desfăşoară şi activităţi extraşcolare, activităţi pe care le stabileşte după
consultarea elevilor şi în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoile identificate pentru
colectivul respectiv de elevi.
4.Pentru a asigura o comunicare constantă, promptă şi eficientă cu părinţii,
dirigintele realizează activităţi de suport educaţional şi consilere pentru părinţi.
5.Dirigintele organizează şi coordonează:
- activitatea colectivului de elevi;
- activitatea consilului clasei;
- şedintele cu părinţii, semestrial şi ori de câte ori este cazul;
- acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei;
- activităţi educative şi de consiliere; activităţi extracurriculare în şcoală şi în afara
acesteia.
6.Dirigintele monitorizează :
- situaţia la învăţătură a elevilor; frecvenţa elevilor; participarea şi rezultatele elevilor la
concursurile şcolare şi competiţiile sportive;
- comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare şi extraşcolare;
- participarea elevilor la programe şi proiecte , precum şi implicarea acestora în
activităţile de voluntariat;
- nivelul de satisfacţie a elevilor şi a părinţilor acestora în legatură cu calitatea actului
instructiv-educativ.
7. Dirigintele colaborează:
- cu profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte educative şcolare şi extraşcolare,
pentru informare privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice
activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ,
care-i implică pe elevi;
- cu consilierul şcolar, în activităţi de consilere şi orientare a elevilor clasei;
- cu conducerea şcolii, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru
iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme
administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul
păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme/situaţii deosebite, apărute în
legatură cu colectivul de elevi;
- cu părinţii şi comitetul de părinţi al clasei pentru toate aspectele care vizează activitatea
elevilor şi evenimentele importante în care aceştia sunt implicaţi şi cu alţi parteneri
implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;
- cu departamentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de
studii ale elevilor clasei;
- cu persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ pentru gestionarea bazei de
date, în vederea completării şi actualizării datelor referitoare la elevii clasei.
8. Dirigintele informează:
-elevii şi părinţii acestora despre prevederile Regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale regulamentului intern al şcolii
-elevii şi părintii acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări
naţionale şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea elevilor pe
parcursul anului şcolar ;
-părinţii despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre frecvenţa
acestora la ore.Informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, în ora destinată
acestui scop, la sfârşitul fiecărui semestru şi an şcolar, precum şi ori de câte ori este
nevoie;
- familiile elevilor, în scris, în legătură cu situaţiile de corigentă, sancţiunile disciplinare,
neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;
9. Responsabilităţile dirigintelului:
- răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinţi
şi consiliul clasei;
- completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;
- motivează absenţele elevilor, în confomitate cu procedurile stabilite de Regulamentul de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
- stabileşte, împreună cu consiliul clasei şi consiliul profesoral, după caz, nota la purtare
a fiecărui elev, în conformitate cu reglementările Regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
- aplică, dacă este cazul, sancţiuni elevilor în conformitate cu Regulamentul de organizare
şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi regulamentul intern al şcolii;
- încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o
consemnează în catalog şi în carnetele de elev;
- realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor obţinute de
către aceştia la învăţătură şi purtare;
- propune Consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse pentru elevi, în
conformitate cu prevederile legale;
- întocmeşte , semestrial şi anual, şi prezintă consilului profesoral, spre validare, un raport
scris asupra situaţiei şcolare şi comportamentale a elevilor;
- completează toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează;
- elaborează portofoliul dirigintelui.
SARCINILE ELEVULUI DE SERVICIU PE ŞCOALĂ

Serviciul pe şcoală se efectuează între orele 7,15-13,30 , 13,15-19,30 de câte 2 elevi (1 la


cancelarie şi 1 la intrarea principală), în două schimburi.

Atribuţiile elevului de serviciu:


1. Respectă indicaţiile profesorului de serviciu;
2.Salută politicos persoanele care intră în şcoală , legitimându-le şi îndrumându-le la
cancelarie sau secretariat(într-un registru special se va trece numele şi prenumele
persoanelor ,seria şi numârul BI/CI, intervalul staţionârii în şcoală , locul unde
intenţionează să meargă);
3. Îi observă , pe timpul pauzelor , pe cei care produc incidente sau distrug bunuri
materiale, înştiinţându-l imediat pe profesorul de serviciu;
4. Nu permite elevilor să rămână pe holuri, în grupuri sanitare după ce sună de intrare,
deranjând astfel procesul de învăţământ;
5. Elevul de serviciu aflat la intrarea principală nu va permite accesul elevilor la intrarea
profesorilor ; el are deasemenea obligaţia de a suna conform programului zilnic stabilit;
6. Elevii de serviciu vor avea ţinută decentă şi ecusoane speciale pentru a fi recunoscuţi;
7. Elevii vor îndeplini funcţia de elev de serviciu în ordine strict alfabetică (eventualele
schimbări motivate se fac numai cu acceptul dirigintelului clasei şi a profesorului de
serviciu);
8. Au obligaţia de a aduce la cunoştinţa directorului sau profesorului de serviciu orice
incident apărut în desfăşurarea programului;
9. La acţiuni metodice, culturale conduc invitaţii şi participanţii spre sălile/ locurile de
desfăşurare ;
10. Nu părăsesc sectorul în care au fost repartizaţi decât cu acordul profesorului de
serviciu;

Absentarea nemotivată de la serviciul pe şcoală, părăsirea postului înainte de terminarea


programului, nesemnalarea problemelor care apar, profesorului de serviciu, se
sancţionează cu scăderea notei la purtare.
SARCINILE ELEVULUI DE SERVICIU PE CLASĂ

1. Să se prezinte cu un sfert de oră inainte de începerea cursurilor şi părăseşte ultimul


clasa, asigurând lăsarea acesteia în condiţii de ordine şi disciplină;
2. Supraveghează clasa pe timpul pauzei;
3. Se îngrijeşte de accesoriile necesare activităţii şcolare (cretă, burete etc.);
4. Răspunde de utilizarea raţională a energiei electrice în clasă;
5. Aduce la cunoştinţa colectivului de elevi dispoziţiile conducerii şcolii, ale dirigintelui
privind desfăşurarea programului ;
6. Monitorizează păstrarea bunurilor /dotărilor clasei în perioada serviciului şi comunică
profesorului de serviciu/ dirigintelui/ conducerii şcolii eventualele distrugeri;
7. La cerere, ajută profesorii clasei să aducă la ore materialul didactic necesar;
8. Anunţă absenţii la fiecare oră, precizând care sunt elevii care au părăsit şcoala după
începerea cursurilor;
9. Păstrează caietul de observaţii al clasei şi urmăreşte completarea lui după fiecare oră
(în caietul de observaţii vor fi trecuţi şi absenţii la fiecare oră);
10. Răspunde , în numele clasei, la solicitarea fiecărui profesor;
11. Informează dirigintele cu orice problemă deosebită apărută în clasă:
- absenţe nemotivate;
- fuga de la ore;
- observaţii deosebite ale profesorilor;
- alte abateri de la disciplina şcolară.
12 .La sfârşitul programului, controlează curaţenia clasei, în prezenţa profesorului de la
ultima oră, predând clasa elevului de serviciu de după-amiază.
13. Graficul serviciului pe clasă se va afişa la avizierul clasei(elevii vor fi trecuţi în
ordine strict alfabetică -eventualele schimbări motivate se fac numai cu acceptul
dirigintelului clasei);

ATRIBUŢIILE ŞEFULUI CLASEI

Pentru asigurarea unui climat de ordine şi disciplină la nivelul clasei, pentru păstrarea
bunurilor din dotare şi realizarea legăturii dintre colectivul de elevi şi diriginte, profesor
sau conducerea liceului, se instituie funcţia de şef al clasei;
Şeful de clasă se numeşte conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar. În caz de absenţă a şefului clasei, dirigintele
numeşte operativ un înlocuitor al acestuia;
Atribuţiile şefului de clasă sunt:
1. Veghează asupra păstrării ordinii în clasă pe durata pauzei sau în lipsa profesorului.
Este sprijinit de elevul de serviciu pe clasă;
2. Atrage atenţia asupra comportamentului necuviincios faţă de colegi, deteriorarea
bunurilor din clasa şi îl informează pe diriginte de eventualele abateri din colectiv;
3. Informează profesorii clasei, dirigintele, conducerea liceului despre doleanţele,
propunerile , iniţiativele sau nemulţumirile colectivului de elevi;
4. Coordonează activitatea elevilor de serviciu pe clasă;
5. Este membru în Consiliul clasei.
ATRIBUŢIILE CONSILIULUI CLASEI

Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare şi


instruire practică încadrat la clasa respectivă, reprezentantul părinţilor şi al elevilor.
Preşedintele consilului clasei este învăţătorul sau dirigintele .
Consilul clasei are următoarele atribuţii:
1. Analizează, semestrial, progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;
2. Analizează volumul temelor pentru acasă şi ia măsuri de corelare a acestora între
diferitele discipline;
3. Stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu probleme de învăţare
sau de comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;
4. Propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportarea
acestora în unitatea de învăţământ şi în afara acesteia, şi propune Consiliului profesoral
validarea mediilor mai mici de 7.00;
5. Propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
6. Participă la întâlniri cu părinţii şi elevii, cel puţin o dată pe semestru şi ori de câte ori
este nevoie, la solicitarea dirigintelui sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei;
7. Propune dirigintelui, directorului sau consiliului profesoral, după caz, sancţiunile
disciplinare prevăzute pentru elevi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar
8. Elaborează semestrial, aprecieri sintetice despre progresul şcolar şi comportamentul
fiecărui elev şi informează, în scris, părintele.
PROCES-VERBAL,
încheiat astăzi………………………..
Subsemnatul………………… ..….., în calitate de profesor diriginte al
clasei………am procedat la prelucrarea regulamentelor şcolare în vigoare pentru
acest an şcolar şi a normelor de securitate în şcoală. Instruirea elevilor a cuprins
următoarele aspecte:
1. Cunoaşterea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar;
2. Cunoaşterea Regulamentului de ordine interioară a unităţii de învăţământ;
3. Cunoaşterea Regulamentului de funcţionare a internatului;
4. Cunoaşterea sarcinilor elevului de serviciu.
Am luat la cunoştinţă:
Nr. Numele şi prenumele elevului Semnătura
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Prof .diriginte………………………
COMISIA DIRIGINŢILOR
ANUL ŞCOLAR 2009-2010

NR. NUMELE ŞI PRENUMELE DIRIGINTELUI CLASA


CRT.
1. V
2. VI
3. VII A
4. VII B
5. VII C
6. VIII A
7. VIII B
8. IX A
9. IX B
10. IX C
11. XA
12. XB
13. XC
14. XI A
15. XI B
16. XI C
17. XI D
18. XII A
19. XII B
20. XII C
21. XII D
TABEL NOMINAL CU ELEVII CLASEI …………

Nr. Numele şi Nr. Data şi locul Numele şi profesia/ Adresa/ CNP/serie


crt. prenumele matri- naşterii locul de muncă al nr.telefon/ nr. BI/CI
elevului col părinţilor e-mail
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
TABEL NOMINAL CU ELEVII CLASEI …………
CARE PROVIN DIN MEDIUL URBAN (ALTE ORAŞE )

Nr. Numele şi Data şi locul Locuieşte la gazdă/ Adresa/ Adresa/


crt prenumele naşterii internat/ face naveta nr.telefon/ nr.telefon/
elevului e-mail părinţi e-mail
gazdă/interna
t
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TABEL NOMINAL CU ELEVII CLASEI …………


CARE PROVIN DIN MEDIUL RURAL

Nr. Numele şi Data şi locul Locuieşte la gazdă/ Adresa/ Adresa/


crt prenumele naşterii internat/ face naveta nr.telefon/ nr.telefon/
elevului e-mail părinţi e-mail
gazdă/interna
t
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
TABEL NOMINAL CU PROFESORII CLASEI A
……..

Nr Numele şi Specialit Studii Gradul Vechi Observ


. prenumele atea didacti me aţii
cr c
t.
1 Lb.
. română
2 Lb.
. engleză
3 Lb.
. franceză
4 Matematic
. ă
5 Biologie
.
6 Istorie
.
7 Geografie
.
8 Filosofie
.
9 Chimie
.
1 Fizică
0.
1 Informatic
1. ă
1 Muzică
2.
1 Desen
3.
1 Pregătire
4. teoretică
sportivă
1 Pregatire
5. fizică
generală
1
6.
1
7.
1
8.
1
9.
2
0.

RESPONSABILITĂŢILE ELEVILOR DIN CLASA ………….

Nr. Numele şi prenumele elevului Responsabilitatea


crt.
1.
2.
3.
4.
5.

ORARUL CLASEI …………..

Ora Luni Marţi Miercuri Joi Vineri


1.
2.
3.
4.
5.
6.

PLANIFICAREA ANUALĂ A LECŢIILOR EDUCATIVE


LA CLASA …………

Nr. Module tematice Număr de ore pe Număr de ore Total


crt. semestrul I pe semestrul II ore/module
1. Autocunoaştere şi 3 5 8
dezvoltare personală
2. Comunicare şi abilităţi 4 - 4
sociale
3. Managementul 5 2 7
informaţiilor şi al învăţării
4. Planificarea carierei 3 5 8
5. Calitatea stilului de viaţă 3 5 8
Total ore/semestru /an 18 17 35
şcolar

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


LA CONSILIERE ŞI ORIENTARE
ANUL ŞCOLAR 2009-2010

Modulul Competen-ţe Conţinuturi Săpt Tema Metode Mijloace Modalit-


specifice . ţi de
evaluare/
feed-back
Autocunoaş- 1.1.Elaborarea -tehnici de S 1 “Regulamentul – Aplicarea Fişe de Realiza-
tere şi unui program management ghidul nostru de unor instru- lucru rea
dezvoltare personalizat al resurselor comportament” mente de Fişe de portretu-
personală de reuşită personale; evaluare a autoevalu- lui
personală şi -asumarea S 6 “Autocunoaştere şi abilităţilor are
profesională responsabili- intercunoaştere” şi interese- Teste de Răspun-
tăţilor şi a lor perso- autocu- suri la
consecinţelor; S “Talentele, nale. noaştere chestio-
-strategii de 16 calităţile şi Corelarea Chestiona- nare
responsabili- defectele mele” rezultatelor re
zare şi de şi stabilirea Autopor- Argu-
pregătire S 23 “Ce-mi doresc în profilului tret mentarea
pentru viaţa viaţă?” individual; Jocuri de propriului
de adult -Exerciţii autocu- sistem
S 26 “Promovarea (în echipa noaştere şi axiologic
imaginii de şi individu- intercu-
sine.Faţete ale al) de pla- noaştere Fişe de
personalităţii nificare a Lectura autoeva-
umane” succesului unor luare
în plan texte-
S 27 Plan particularizat personal şi premisă
de dezvoltare profesional; Activitate Fişe de
personală:Evoluez? Completa- pe grupe evaluare
Stagnez?Regresez? rea unor Statistici
fişe de imagini,
S 31 “Sunt ceea ce lucru, joc Casete
fac.Viitorul meu de rol pe video
preferat,viitorul tema Modele de
meu posibil” manage- documen-
mentului te perso-
S 33 “Personalităţi resurselor nale
marcante ale personale. Prezentare
oraşului nostru” de caz
Prezenta-
rea perso-
nală într-
un pliant-
reclamă,
linia vieţii,
capitolele
importante
din viaţă
Comunicare 2.1. Analiza -comporta- S2 “Toleranţa-între Simulări de Autoeva- Răspun-
şi abilităţi beneficiilor mente de virtute şi realitate” situaţii care luare suri la
sociale comportamen- cooperare în evidenţiază chestio-
tului de grupurile de avatajele Chestio- nare
cooperare apartenenţă; comporta- narul de Argu-
2.2.Analiza -modalităţi de S 5 “Cum comunicăm mentului de interese mentarea
factorilor care adaptare la în situaţii cooperare propriului
contribuie la schimbările conflictuale?” Dezbateri, Portofoliul sistem
dezvoltarea din cadrul jocul de rol axiologic
abilităţilor de grupului de pentru Grila de Fişe de
lider apartenenţă; evidenţie- observaţie autoeva-
-calităţile S9 “Buna cuviinţă sau rea şi luare
liderilor; arta convieţuirii” dezvoltarea Testele de Fişe de
dezvoltarea calităţilor aptitudini evaluare
calităţilor de S 12 “Prevenirea de lider şi perfor- Programe
lider; abuzului şi violenţei manţă de
în familie” dezvolta-
Simularea re
personală
Managemen- 3.1.Exersarea Managemen- S7 “Bacalaureatul- Dezbateri Chestiona- Fişe de
tul abilităţilor de tul examenul pe tema re cu autoeva-
informaţiilor utilizare informaţiilor: maturităţii?- utilităţii privire la luare
şi învăţării eficientă a -resurse prelucrarea diferitelor relaţia
diferitelor relevante cu metodologiei de resurse dintre Programe
surse, pentru a privire la Bacalaureat” privind performan de
localiza, învăţare, învăţarea , ţele dezvolta-
selecta şi muncă , S 13 “Internetul-izvor de munca şi şcolare şi re
evalua carieră; informaţii sau de cariera succes personală
informaţii Managemen- stres?” Aplicarea
despre tul învăţării: unor tehnici Teste de Grila de
învăţare, -gândirea S 18 “Tehnici şi stiluri de gândire autocu- observa-
muncă, critică şi noi de învăţare” critică noaştere ţie
cariera; autocontrolul Dezbateri
3.2. Exersarea asupra S 17 “Ştiu să caut cu tema: Internet
abilităţilor de propriei informaţii?”- ”Învăţarea
învăţare învăţări; aplicare practică pe permanentă Chat
critică, -învăţarea un subiect la - o necesi-
creativă şi permanentă alegere. tate” Activităţi
eficientă, în ( caracteris- interactive
vederea tici,reglemen- S 11 “Cum să învăţăm
reuşitei tări naţionale eficient?” Conversa-
personale şi şi europene) ţia
profesionale; S 21 “Consecinţe ale
3.3.Explicarea absenteismului în Aprobarea
necesităţii şi procesul de
avatajelor învăţare” Exerciţiul
învăţării stimulativ
permanente S 28 “Cartea-prietenul
cel mai bun”
Planificarea 4.1.Evaluarea Alternative S4 “Cartea mea de Exerciţii de Utilizarea CV-uri
carierei pregătirii educaţionale: vizită.Rolul unui elaborare a dicţionare- personale
personale -învăţământ curriculum-vitae” documen- lor,
pentru postobligato- telor de biblioteca Cărţi de
continuarea riu: şcoli S8 “Portofoliul marketing vizită
studiilor/ postliceale, personal” personal Conversa-
pentru inserţie învăţământ (CV, ţia Comenta-
profesională universitar de S “Am un model de scrisoare de rii
4.2.Exersarea scurtă/lungă 14 urmat?” intenţie), Teste de
abilităţilor de durata, educa- simularea autocu- Analize
utilizare a ţia adulţilor; “Sunt capabil să participării noaştere
documentelor specificul S iau o decizie?Stiluri la un Expoze-
de marketing educaţiei, 19 decizionale” interviu în Chestiona- uri
personal şi condiţii de vederea re
EUROPASS, acces, finali- “Mituri referitoare angajării; Fişe de
în vederea zare, echivala- la carieră” -Simulare- Aprobarea autoeva-
continuării rea diplome- S 22 utilizarea luare
studiilor sau a lor la nivel “E nevoie şi de documente- Exerciţiul
inserţiei pe european. mine în societate?- lorEURO- stimulativ
piaţa muncii Elemente de S 24 citirea anunţurilor PASS în
marketing de angajare” condiţiile Afişe
personal: aplicării
-portofoliul “Tradiţii pentru o Reviste
personal şi profesionale din bursă sau
planul pentru S oraşul meu, opţiuni ocuparea Internet
carieră după 29 profesionale” unui loc de www.go.is
finalizarea muncă în e.ro
ciclului “Un pas înapoi azi ţară sau
superior al poate deveni un pas străinătate; Profiluri
liceului; înainte mâine!- -Vizite la ocupaţio-
integrarea şi S interviul de cabinetul nale
armonizarea 34 angajare” de
priorităţilor şi consiliere Conversa-
a obiectivelor pentru ţia
(educaţionale, familiariza-
profesionale, rea cu Chestiona-
familiale,în documen- re
vederea tele EURO-
obţinerii PASS şi
succesului cerinţele de
personal şi studiu sau
profesional; ocupare a
-CV, scrisoare unui loc de
de intenţie, muncă în
interviu de Europa.
angajare-
cerinţe forma-
le, standarde
europene;
-documente
Europass:CV-
ul european,
paşaportul
lingvistic,
suplimentul la
diplomă,
cerificatul de
calificare.
Calitatea 5.1. Analiza Calitatea S 3 “Să ne ferim de Aplicarea Materiale Programe
stilului de conceptului vieţii accidente” de informat- de
viaţă de calitate a personale: chestionare, ve dezvolta-
vieţii în -impactul S “HIV-SIDA, teste şi Colabora- re
contextul carierei şi a 10 pericol social?” instrumente rea cu personală
dezvoltării profesiei folosite centre de
carierei; asupra “Agresivitatea şi pentru sănătate, Fişe de
5.2.Exersarea calităţii vieţii; S 15 formele ei de orientarea nutriţie autoeva-
abilităţilor de -calitatea manifestare” în carieră: Teste de luare
management vieţii în Interoption; autoc-
al stresului în situaţii de BTPAC; noaştere
pregătirea criză:cum “Fumatul,alcoolul, chestionare Chestiona-
pentru influenţează o S 20 drogurile şi on re
examene situaţie de calitatea vieţii” line:www. Completa-
5.3.Analizarea criză calitatea go.ise.ro; rea unui
conceptelor vieţii unei Proiect de grup cu www. chestionar
de egalitate de persoane; S tema : ”Beneficiile cognitrom. de
şanse şi modalităţi de 25 implicării ro identifica-
egalitate de intervenţie în comunitare”. -Proiect de re a
gen , din situaţie de grup;influ- stilului de
perspectiva criză; Reguli de igienă a enţa unei viaţă
planificării Calitatea muncii intelectuale situaţii de preferat şi
carierei relaţiilor S 30 în condiţii de criză asupra profesiile
sociale şi a examen calităţii asociate
mediului de vieţii unei acestuia.
muncă: Joc de rol:primul persoane; Discuţii
-pregătirea ajutor în cazul unor -Proiecte de grup pe
pentru S 32 situaţii de criză a individuale tema
examene şi societăţii în care şi de grup implicării
managemen- trăim. cu în acţiuni
tul stresului; tema:”Pre- comunita-
Egalitatea de “Optez pentru o gătirea re şi în
şanse în carieră potrivită pentru acţiuni de
dezvoltarea S 35 sexului meu?” examene şi voluntariat
carierei: manage- Reactiva-
-dimensiunea mentul rea grupu-
de gen în stresului”; lui de
dezvoltarea şi -Discuţii de voluntari
planificarea grup de al clasei
carierei;stere- identifica- noastre
otipurile de re a moda- Joc de rol
gen ca barieră lităţilor de Proiecte
în opţiunile de asigurare a individua-
carieră. egalităţii de le şi de
şanse în grup
dezvoltarea Discuţii
unei cariere de grup pe
-Discuţii de tema
grup pe influenţei
tema influ- stereotipi-
enţei ilor de gen
stereotipuri în planif-
lor de gen carea şi
în planifi- dezvolta-
carea şi rea cari-
dezvoltarea erei unei
carierei. fete/femei
şi a unui
băiat/
bărbat

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE


ANUL ŞCOLAR 2009-2010

Nr Activitatea Obiectivul/activităţi Data Colaborator Locul de


. i desfăşurare
crt
.
1. Plurilingvism şi Importanţa şi efectul 26 sept. Profesorii de În şcoală
multiculturalitate” – cunoaşterii mai multor 2009 limba
Ziua europeană a limbi străine. româna şi
limbilor Realizarea unui mini limbi străine
dicţionar multilingvist,
a unui dosar tematic
2. “170 de ani de Marcarea principalelor 5 oct. Şcolile Biblioteca
învăţământ băcăuan”- momente în evoluţia 2009 “C.Platon”,” Judeţeană
Ziua Mondială a învăţământului AL.I.Cuza”, “C.Sturdza”
Educaţiei băcăuan “Al.cel Bacău
-simpozion Bun”,
Colegiul
Tehnic
“A.Saligny”
3. “Holocaustul- o Cunoaşterea efectelor 9oct. Comunitatea Muzeul
tragedie ce nu trebuie să antisemitismului, 2009 Evreilor din Comunităţii
se mai repete”- discriminării, Bacău Evreilor din
comemorarea rasismului, xenofobiei. Bacău
Holocaustului în Vizită la muzeul
România comunităţii evreieşti
4. “ 25 Octombrie- ziua Importanţa istorică a 25 oct. Asociaţia Muzeul
forţelor armate” zilei de 25 octombrie 2009 Naţională a Militar
Întâlnire cu un veteran Veteranilor Naţional
de război de Război, “Regele
filiala Bacău Ferdinand I”,
filiala Bacău
5. “Ziua Naţională fără Cunoaşterea efectelor 15 nov. Medicul În şcoală
Tutun” tutunului 2009 şcolii
Prezentare Power Point
6. “1 Decembrie- Ziua Cunoaşterea 27 nov. Complexul Complexul
Naţională a României” importanţei făuririi 2009 Muzeal Muzeal
statului naţional unitar “Iulian “Iulian
român Antonescu” Antonescu”
Participare la Bacău Bacău
simpozionul organizat
de Muzeul de Istorie
7. Iată, vin colindători! – Cunoaşterea 19 dec. Prof.de În şcoală
serbarea pomului de semnificaţiei 2009 religie şi de
iarnă Crăciunului şi a muzică
obiceiurilor de iarnă
8. “Eminescu- Luceafărul Cunoaşterea vieţii şi 15 ian. Bibliotecara Biblioteca
poeziei româneşti” operei lui Mihai 2010 şcolii şcolii
Eminescu
Concurs de creaţie
literară
9. “Hai să dăm mână cu Cunoaşterea 24 ian. Complexul Complexul
mână”- activitate semnificaţiei actului 2010 Muzeal Muzeal
dedicată Unirii istoric de la 24 ianuarie “Iulian “Iulian
Principatelor Române 1859 Antonescu” Antonescu”
Participare la Bacău Bacău
simpozionul organizat
de Muzeul de Istorie
10. “Valentine’s Day” Activitate distractivă 14 feb. Colegiul În şcoală
2010 “Anghel
Saligny”
11. “8 Martie- Ziua Dezvoltarea dragostei 8 martie Prof. de În şcoală
femeii”-moment artistic faţă de fiinţa iubită, 2010 limba
dedicat mamei mama româna şi de
muzică
12. “Un mediu curat, o Educarea elevilor 22 martie Direcţia În şcoală
viaţă mai bună” – pentru protejare 2010 Judeţeană a
activitate prilejuită de mediului Apelor
“Ziua Apei” Realizarea unor afişe, Bacău
mape tematice
13. Sărbătoarea Sfintelor Cunoaşterea Aprilie Prof. de În şcoală
Paşte semnificaţiilor şi a 2010 religie
obiceiurilor
Prezentare Power Point
14. “9 Mai în istoria Cunoaşterea 9 mai Complexul Complexul
României şi a Europei” semnificaţiei zilei de 9 2010 Muzeal Muzeal
mai pentru România şi “Iulian “Iulian
pentru Europa Antonescu” Antonescu”
Participare la Bacău Bacău
simpozionul organizat
de Muzeul de Istorie
15. “Viitorul meu preferat, Cunoaşterea condiţiilor 20 mai Universitatea Universitatea
viitorul meu posibil” de admitere în 2010 “Vasile “Vasile
învăţământul superior Alecsandri” Alecsandri”
Vizită la Universitatea din Bacău din Bacău
“Vasile Alecsandri”
din Bacău
16. “Gaudeamus igitur” Educarea elevilor în 10 iunie Consiliul În şcoală
Curs festiv la sfârşitul spiritul respectului 2010 profesoral al
clasei a XII-a pentru valori clasei

EVIDENŢA ACTIVITĂŢILOR DERULATE


ÎN CADRUL UNOR PROIECTE EDUCATIVE

Nr. Data şi locul Denumirea activităţii Responsabili şi Număr de


crt. desfăşurării parteneri participanţi
activităţii (elevi şi
profesori)
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

FIŞA DE CARACTERIZARE A CLASEI A…………….


(se completează la sfârşitul anului şcolar)

A. INFORMAŢII GENERALE

-nr. de elevi…………. nr. de băieţi……………. nr. de fete………..


-media generală………………
-media generală la disciplina:

lb. româna……………… lb. modernă I………………….lb. modernă II………………


matematică………………fizică……………………… ….chimie………………………
biologie………………….istorie………………………….geografie……………………
socio-umane……………..informatică…………………….teorie sportivă………………
muzică/desen…………… educaţie fizică…………………

- starea generală de disciplină a colectivului…………………………………………


……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
- perspectiva colectivului………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……

B. DINAMICA GRUPULUI

- gradul de coeziune a colectivului:…………………………………………………….


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
- colectiv în formare:……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……....
- colectiv format:………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
- scopul imediat şi de perspectivă al colectivului propus de diriginte:………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

C. SPECIFICUL CLASEI:

- ce microgrupuri sunt formate, rolul lor în raportul lideri formali-informali ( de


coincidenţă, de colaborare, de opoziţie)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………

D. OPINIILE CADRELOR DIDACTICE FAŢĂ DE COLECTIVUL CLASEI


……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………

E.CONCLUZII
Situaţia educaţională a colectivului (exprimată printr-un calificativ şi o scurtă
caracterizare)
Criterii:
- nivelul la învăţătură apreciat în raport cu posibilităţile maxime-minime:………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
-disciplina colectivului:………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
-profilul socio-uman al colectivului:…………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………

SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ A ELEVILOR CLASEI………….

Nr. Numele şi prenumele Media Media Total Absenţ Situaţia Clasifica


crt. elevului generală la absenţ e şcolară t în
purtare e nemoti- ordinea
vate mediilor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

NIVELUL DE PREGĂTIRE ŞCOLARĂ AL CLASEI…………

An Media Media Media Nr.elev Nr.elev Nr.elev Cori- Cori Cori- Situ-
şcolar general maxim minim i între i i între genţi - genţi aţie
ăa ă ă 5-6,99 între 9-10 la o genţi la neîn-
clasei 7-8,99 disci- la mai cheia-
plină două multe tă
disci disci-
- pline
pline
Semes-
trul I
Semes-
trul II
ELEVI CU REZULTATE DEOSEBITE LA ÎNVĂŢĂTURĂ/
DISCIPLINĂ/OLIMPIADE ŞCOLARE ŞI CONCURSURI/
ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ
Nr. Numele şi prenumele Activitatea la Performanţa An şcolar
crt. elevului care s-au Premii/menţiun
obţinut i
rezultatele
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ELEVI CARE RIDICĂ PROBLEME


DEOSEBITE
(la învăţătură, disciplină, frecvenţă,
integrare în familie)

N Numele şi Data Problema Măsuri şi


r. prenumele educaţională rezultate
cr elevului
t.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
1
0.
1
1.
1
2.
1
3.
1
4.
1
5.
1
6.
1
7.
1
8.
1
9.

SANCŢIUNI APLICATE ELEVILOR CLASEI……….

Nr. Numele şi Felul Motivul pentru care Numărul Data


crt. prenumele elevului sancţiunii s-a acordat sancţiunea documentulu
i
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

GRAFICUL LUCRĂRILOR SCRISE (TEZE)

An şcolar Clasa Semestrul I Semestrul II Disciplina la care se Data


susţine teză

DATE REFERITOARE LA ACTIVITATEA DE ORIENTARE


ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ

Nr. Numele şi Aspiraţia Dorinţele Aprecierea Acţiuni


crt. prenumele elevului elevului familiei profesorului formative
diriginte/
psiholog
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

SITUAŢIA OPŢIUNILOR ŞCOLARE ŞI PROFESIONALE


ALE CLASEI…….
Nr. Numele şi prenumele elevului Opţiunea şcolară Opţiunea profesională
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

SITUAŢIA MANUALELOR ŞCOLARE


LA CLASA A…….

N Numele şi Ob
r. prenumele s.
cr elevului
t.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
1
0.
1
1.
1
2.
1
3.
1
4.
1
5.
1
6.
1
7.
1
8.
1
9.
2
0.
2
1.
2
2.
2
3.
2
4.
2
5.
2
6.
2
7.
2
8.
2
9.
3
0.
3
1.
3
2.

COMPONENŢA CONSILIULUI CLASEI……....

An Responsabilitatea Numele şi prenumele Observaţii


şcolar
Preşedinte
Profesorii clasei
Reprezentantul părinţilor în Comitetul
de Părinti al şcolii
Liderul elevilor

ACTIVITĂŢI DE COLABORARE CU PROFESORII CLASEI…..

Nr Forma de organizare a activităţii Data Observaţii şi concluzii


.
crt
.
1. Sedinţe în cadrul consiliului clasei/
comisia diriginţilor

2. Informare individuală(discuţii
diriginte-profesor)
3. Asistenţe la clasă

4. Pregătirea în colaborare a unor


activităţi ştiinţifice/cultural-artistice/
sportive

5. Vizite/excursii

6. Alte activităţi

COLABORAREA CU PROFESORUL PSIHOPEDAGOG


AL ŞCOLII
CLASA……………
Data Situaţia/ problema discutată Contextul Observaţii şi concluzii
colaborării
* informare
* participare la lecţie educativă
* participare la şedinţe/lectorate cu părinţii

ORARUL PROFESORULUI PSIHOPEDAGOG

Luni Marţi Miercuri Joi Vineri

Cabinetul de consilere şi asistenţă psihopedagogică este locul


de care ai nevoie pentru că:
- eşti o persoană în plină dezvoltare;
- cauţi modele şi scopuri în viaţă;
- îţi clădeşti propriile valori şi principii de viaţă;
- îţi descoperi propria identitate şi personalitate;
- ai nevoie de sprijin, încurajare, ajutor şi comunicare pentru a putea
face faţă cu succes noilor provocări ale vieţii.

Psihologul nu este psihiatru!

Psihiatrul se ocupă de bolnavii psihici, de problemele mentale,


prescrie medicamente.
Psihologul consiliază persoanele normale, care se află într-o
perioadă dificilă a vieţii şi care caută soluţii la probleme, care
doreşte reechilibrarea sufletească.

Când este bine să consulţi un psiholog?


- când te simţi trist, neînţeles, slăbit de energie, decepţionat;
- ai probleme de comunicare cu familia, profesorii;
- doreşti să te cunoşti mai bine;
- şi când există alte cauze decât cele menţionate mai sus.

Ce şanse îţi oferă cabinetul de consiliere?


- de a te cunoaşte şi de a te înţelege mai bine pe tine însuţi;
- de a te accepta şi ai accepta pe ceilalţi aşa cum sunt;
- de a fi creativ, spontan, autentic în relaţiile cu ceilalţi;
- de a-ţi schimba atitudinile şi comportamentul care au efecte negative
asupra propriei persoane şi asupra celorlaţi;
- de a avea mai multă încredere în forţe proprii;
- de a identifica strategii de învăţare eficientă;
- de a controla stresul, depăşind situaţiile frustrante;
- de a te orienta profesional.

COLABORARE CU CONDUCEREA ŞCOLII

Nr. Data Problema Observaţii


crt.
COMITETUL DE PĂRINŢI AL CLASEI ……….

An şcolar Clasa Numele şi prenumele Responsabilitatea Observaţii


părinţilor
ACTIVITĂŢI DE COLABORARE CU PĂRINŢII CLASEI………

Nr. Forma de organizare a activităţii Data Observaţii şi concluzii


crt.
1. Sedinţe în cadrul comitetului de
părinţi al clasei/consiliului
reprezentativ al părinţilor din
şcoală/asociaţiei de părinţi

2. Lectorate cu părinţii

3. Activităţi de consiliere

4. Participarea părinţilor la activităţi


cultural-artistice , sportive,serbări
şcolare, evenimente din viaţa clasei

5. Vizite la domiciliul elevilor

6. Sponsorizări

7. Corespondenţă cu părinţii

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR DE CONSILIERE


ŞI SUPORT EDUCAŢIONAL OFERITE PĂRINŢILOR
ÎN ANUL ŞCOLAR 2009-2010
Nr. Data şi ora Tema activităţii
crt.
1. 17.09.2009,ora 17,30 Analiza situaţiei la învăţătură şi disciplină din anul şcolar trecut.
Probleme organizatorice;alegerea comitetului de părinţi al clasei.
2. 24.09.2009,ora 17,30 Prezentarea Regulametul de ordine interioară;
Regimul zilnic al elevului
3. 01.10.2009,ora 17,30 Surse de informare privind educaţia părinţilor
4. 08.10.2009,ora 17,30 Care este specificul adolescenţei
5. 15.10.2009,ora 17,30 Prevenirea şi combaterea bolilor de sezon şi a gripei porcine
6. 22.10.2009,ora 17,30 Codul bunelor maniere pentru copiii
7. 29.10.2009,ora 17,30 Bacalaureatul-examenul maturităţii. Prelucrarea metodologiei de
Bacalaureat
8 05.11.2009,ora 17,30 Cum îi putem ajuta pe copiii noştrii să obţină rezultate bune la
învăţătură?
9. 12.11.2009,ora 17,30 Ţinuta decentă a elevului în incinta şcolii. Implicarea părintelui în
gustul vestimentar al copilului
10. 19.11.2009,ora 17,30 Străinătatea şi singurătatea copiilor
11. 26.11.2009,ora 17,30 Prevenirea bolilor cu transmitere sexuală
12. 03.12.2009,ora 17,30 Părinţii- model pentru viitorul adult
13. 10.12.2009,ora 17,30 Cum îmi ajut copilul să depăşească anumite emoţii negative
14. 17.12.2009,ora 17,30 Cum să ne alimentăm sănătos?
15. 08.01.2010,ora 17,30 Climatul afectiv al familiei şi personalitatea adolescentului
16. 15.01.2010,ora 17,30 Ce stiţi despre prietenii copiilor dumneavoastră?
17. 22.01.2010,ora 17,30 Prevenirea abuzului şi violenţei în familie şi în societate
18. 29.01.2010,ora 17,30 Analiza situaţiei la învăţătură şi disciplină pe semestrul I
19. 11.02.2010,ora 17,30 Consecinţele absenteismului în procesul de învăţare
20. 18.02.2010,ora 17,30 Ce este traficul de fiinţe umane?
21. 25.02.2010,ora 17,30 Combaterea şi eliminarea discriminării din şcoală şi societate
22. 04.03.2010,ora 17,30 Efectele mass-media asupra educaţiei copiilor
23. 11.03.2010,ora 17,30 Cum influenţează climatul din familie rezultatele la învăţătură ale
elevului.
24. 18.03.2010,ora 17,30 Drogurile şi efectele lor.Implicarea familiei în protejarea copilului
de acest pericol real
25. 25.03.2010,ora 17,30 Consecinţele divorţului asupra copiilor
26. 01.04.2010,ora 17,30 Modalităţi de accentuare a rolului educativ al timpului liber
27. 15.04.2010,ora 17,30 Mijloace de stimulare a intereselor, de cultivare a înclinaţiilor şi de
dezvoltare a aptitudinilor .
28. 22.04.2010,ora 17,30 Cum sprijină familia elevul în pregătirea examenului de
Bacalaureat
29. 29.04.2010,ora 17,30 Rolul familiei în orientarea viitorului absolvent de liceu
30. 06.05.2010,ora 17,30 Rolul familiei în formarea la adolescenţi a unui ideal de viaţă , la
nivelul exigenţelor actuale
31 13.05.2010,ora 17,30 Dinamica pieţei muncii-cerere şi ofertă la nivel local şi naţional
32. 20.05.2010,ora 17,30 Cerinţe actuale în exercitarea unei profesii
33. 27.05.2010,ora 17,30 Cum să scapi de stresul şi emoţiile examenelor
34. 03.06.2010,ora 17,30 Ce înseamnă să investesc în copilul meu?
35. 10.06.2010,ora 17,30 “Gaudeamus igitur” –curs festiv comun elevi-părinti.

ÎNŞTIINŢARE

Astăzi…………………. ……………………,diriginte la clasa a …………..aduce la


cunoştinţa colectivului de elevi că în data de ………………….la ora………are loc
şedinţa cu părinţii la sediul Liceului cu Program Sportiv Bacău.
Nr. Numele şi prenumele elevului Semnătura
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

PROCES- VERBAL,

Încheiat astăzi………………..,în cadrul şedinţei cu părinţii elevilor clasei a ……….


Ordinea de zi cuprinde:
-
-
-
-
-

La şedintă sunt prezenţi………părinţi din totalul de ……, un număr


de…….lipsind motivat, iar restul de ……nemotivat.
DISCUŢII:

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal.


Întocmit,

PARTICIPANŢI LA ŞEDINŢA CU PĂRINŢII CLASEI………


DIN DATA DE…………………

Nr. Numele şi prenumele părintelui Semnătura


crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
14.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

CARACTERIZAREA PSIHOSOCIALĂ A COLECTIVULUI


DE ELEVI AL CLASEI…………….
1.Indicatori: număr, vârstă, sex
An Elevi Elevi Elevi Elevi Vârsta Vârsta Vârsta Băieţi Fete
şcolar înscrişi veniţi plecaţi existenţi minimă maximă medie
la în în la
început timpul timpul sfârşitul
de an anului anului anului
şcolar şcolar şcolar şcolar
2.Indicator :mediul de provenienţă
An Numărul Numărul Numărul Număru Număru Număru Număru Alte
şcola elevilor elevilor elevilor l elevilor l elevilor l elevilor l elevilor situaţi
r cu din alte din alte care care care care fac i
domiciliu localităţi localităţi locuiesc locuiesc locuiesc naveta
l în - - cu în gazdă la
aceeaşi urbane rurale familia internat
localitate
cu şcoala

3.Tabel nominal cu elevii care primesc burse/ajutoare sociale


Nr. Numele şi Felul Condiţii de îndeplinit Monitorizar An
crt. prenumele elevului bursei/ e şcolar
ajutorului
primit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
FIŞA ANALITICĂ DE OBSERVARE PSIHOSOCIALĂ A
COLECTIVULUI DE ELEVI
Data Manifestări ale sintalităţii (manifestări şi reacţii ale
observaţie colectivului ce rezultă din interacţiunea membrilor săi:
i opinia colectivului în diverse situaţii concrete; conduita Interpretări şi presupuneri
colectivului şi a diverselor subgrupuri în anumite ipotetice
împrejurări; cum răspunde colectivul unor iniţiative ale
dirigintelui; modul cum se iau deciziile; coeziunea
colectivului etc.)
SITUAŢIA PARTICIPĂRII ELEVILOR LA VIAŢA
COLECTIVULUI CLASEI A ……

Nr Numele şi prenumele Retras, izolat, Lucrează Face Integrat în Are


. elevului dezinteresat numai din strictul colectiv, autoritate,
crt de viaţa obligaţie necesar, bun bun
. colectivului dar fără să executant, organizator
aibă dar fără şi animator
iniţiativă opinie al
proprie colectivului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

FIŞA DE OBSERVAŢIE ASUPRA ELEVULUI…………..……

Data Forma de activitate


(observaţia, convorbirea
individuală, vizita la
domiciliu, chestionarul, Materialul faptic desprins Interpretare (măsuri)
asistenţa la oră, informaţia
primită de la colectivul
didactic al clasei etc.)
FIŞA PSIHO-PEDAGOGICĂ A ELEVULUI……………….

1. Numele şi prenumele elevului……………………………………………


2. Date privind familia:
-număr de membri………………………………………………………….
-condiţii de viaţă……………………………………………………………
-condiţii pentru învăţătură…………………………………………………
3. Date medicale:
-starea de sănătate………………………………………………………….
-boli suferite………………………………………………………………...
-boli în prezent……………………………………………………………...
4.Rezultate în activitatea şcolară a elevului:
-materii preferate…………………………………………………………
-materii nepreferate………………………………………………………
-materii cu rezultate bune………………………………………………….
-participă la concursuri……………………………………………………
5. Aspecte de orientare şcolară şi profesională: -ce doreşte să urmeze după terminarea
şcolii: a) aspiraţiile părinţilor b) aspiraţiile elevului
………………………………….. …………………………………………
6. Inteligenţa elevului (după testul aplicat de psihologul şcolii):………………………..
……………………………………………………………………………………………

7. Stilul de muncă al elevului:
a) Cum lucrează:
Sistematic, Organizat, ritmic(în Inegal,cu Neglijent,copiază În salturi pentru a
temeinic limitele programei) fluctuaţii(când tema,speculează obţine nota de
(depăşeşte conştiincios, nota trecere
programa) când delăsător)

b) Independenţă, creativitate:
Inventiv,creativ Ocazional creativ Lucrează după şabloane Nu manifestă iniţiativă

8. Conduita la lecţii şi în colectivul şcolar (discuţii cu profesorii clasei):


a) Cum participă la lecţii:
Participă activ Manifestă interes inegal Numai dacă este solicitat Inactiv,parcă absent

b) Starea disciplinară la lecţii:


Disciplinat,receptiv Disciplinat numai Nedisciplinat,turbulent Fuge de la ore,absent
supravegheat frecvent

c) Cum participă la viaţa colectivului:


Retras, izolat Lucrează din Strictul necesar, Bun executant, fără Autoritar, bun
obligaţie fără iniţiativă opinie proprie organizator

d) Cum este apreciat de colegi:


Bun coleg,sensibil Individualist,egoist Preţuit pentru Apreciat pentru Preţuit pentru
la probleme rezultatele la poziţia în colectiv activitatea
învăţătură extraşcolară

9. Trăsături de personalitate-firea şi temperamentul elevului


a) Introvertit /extravertit
Deschis, comunicativ, sociabil Închis,rezervat, puţin sociabil
b) Temperament:
Impulsiv,nestăpânit, Energic,vioi, uşor Liniştit, domol,reţinut Rezistenţă redusă la
brutal adaptabil efort, sensibil

c) Dispoziţie afectivă generală:


Visător cu tendinţe Realist cu înclinaţii Vesel,optimist Înclinat spre Trist,deprimat,
romantice practice meditaţie,singuratate melancolic

d) Echilibru emotiv:
Hiperemotiv,excesiv
de timid

Trasături dominante de caracter:


a) pozitive……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....
b)negative……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
10. Măsuri , acţiuni pentru îmbunătăţirea situaţiei:
Cu părinţii:……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
Cu profesorii:…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
Cu elevul:………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
11. Concluzii:

FIŞĂ DE ASISTENŢĂ
PENTRU ORA DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE
(model propus)

I. Date generale:
- Numele şi prenumele cadrului didactic………………………………………………..
- Specialitatea………………vechimea în învăţământ…………………………….…….
- Clasa la care este diriginte……….nr. elevi………absenţi………………………..……
- Data susţinerii orei de consiliere şi orientare………………………………………...…
- Tema(subiectul) orei de consiliere şi orientare…………………………........................
II. Parametrii de analiză şi apreciere a activităţii educative
1. Modalitatea de informare a dirigintelui cu problemele curente ale clasei(modul de
raportare- dacă sunt responsabili pe domenii de activitate):
a) Frecvenţa elevilor…………………………………………………………………..
b) Situaţia la învăţătură şi evoluţia raporturilor profesor-elev………………………..
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
c) Starea disciplinară (tinuţa, aspectul clasei, fapte deosebite)……………………….
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
d) Evenimente deosebite (şcoală, localitate, ţară)…………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
2. Proiectarea şi desfăşurarea orei de dirigenţie:
a) Modalitatea de introducere în temă
a1) Oportunitatea alegerii temei (motivaţia)………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
a2) Capacitatea de formulare a obiectivelor educaţionale…………………………….
……………………………………………………………………………………………
a3) Stabilirea planului de desfăşurare a dezbaterii……………………………………
……………………………………………………………………………………………
b) Pregătirea profesorului pentru oră
b1) Documentarea (surse, modalităţi)………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
b2) Prelucrarea datelor (ordine logică, conectată la datele ştiinţei şi culturii, judecarea
critică, personală a lor, evitarea caracterului didacticist, moralizator)…………………….
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
b3) Material didactic folosit…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
c) Logica desfăşurării activităţii şi strategiile utilizate.
c1) Oportunitatea manierei de desfăşurare în raport cu tema şi vârsta (introducerea
unor elemente de noutate în desfăşurarea activităţii educative)……………………………
………………………………………………………………………………………………
c2) Mediul educaţional…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
c3) Derularea conţinutului de idei al temei (exprimare profesor, exprimare elevi,
elasticitate, naturaleţe, spontaneitate………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
c4) Integrarea mijloacelor şi materialelor didactice propuse (concordanţa cu tema)…..
………………………………………………………………………………………………
c5) Observaţii privind comportamentul elevilor, privind formarea sentimentelor
morale, civice, patriotice, etc………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
d) Metode folosite (dialogul, expunerea, exerciţiul, povestirea, lectura, exemplul,
demonstraţia, analiza psihologică, ancheta – chestionare, analiză, studiul de caz, testul,
consultaţia, caracterizarea şi autocaracterizarea)…………………………………………...
……………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………

e) Pregătirea elevilor pentru oră şi participarea la dezbateri.
e1) Daca tema este cunoscută din timp de elevi…………………………………………
………………………………………………………………………………………………
e2) Dacă s-au anunţat planul, bibliografia, recomandări pentru strângerea datelor. Dacă
s-au pregătit elevii pe baza acestor date…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
e3) Gradul de implicare al elevilor şi calitatea dezbaterilor desfăşurate (climatul
deschis, diversitate şi atractivitate, apel la experienţă proprie a elevilor, prezentarea unor
valori intelectuale, moral-civice, estetice, etc.)……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……
f) Relaţii diriginte-elev
f1) Activitatea de cunoaştere a elevilor ( mijloace folosite – rezultate)
f2) Modul de a reacţiona al elevilor:
- cu atenţie……………………………………………………………………………
- cu încredere…………………………………………………………………………
- cu afectivitate………………………………………………………………………..
3. Alte date privind desfăşurarea orei şi activitatea dirigintelui
a) Probleme deosebite rezolvate la nivelul clasei (elevi problemă, situaţii conflictuale,
raport familie-şcoală ,etc.)………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……
b) Aprecieri asupra eficienţei prin evaluarea pregătirii elevilor şi a participării acestora
la susţinerea activităţii ( aprecieri verbale, evidenţieri de comportamente pozitive şi
atitudini relevante din punct de vedere educativ-conturarea unor modele, conduita de
sensibilitate şi motivare a elevilor)…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……
c)dacă se cunoaşte şi se aplică Programa de consiliere şi orientare,elaborată de MECI
………………………………………………………………………………………………
III. Date privind Caietul dirigintelui………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……
IV. Activităţi educative extracurriculare……………………………………………
……………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

V. Autoanaliza şi autoevaluarea activităţii ( autoanaliza calităţii, autoanaliza
eficienţei; raportul dintre efort intelectual, investiţie afectivă şi efecte educaţionale
produse în timp; obiective realizate sau parţial realizate şi conturarea unor
alternative; receptivitatea la sugestiile evaluatorului)……………………………………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……
……………………………………………………………………………………………...
VI. Aprecierea orei de dirigenţie:
Puncte forte………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…...
Puncte slabe………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……
Recomandări……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………
Calificativ…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………

Semnătura
CHESTIONAR PENTRU STILURILE DE ÎNVĂŢARE

Acest chestionar a fost conceput pentru a te ajuta să îţi determini preferinţele de


învăţare care ţi se potrivesc cel mai bine. Precizia rezultatelor depinde de cât de cinstit
poţi fi. Alege răspunsurile care ţi se par cele mai fireşti şi mai confortabile.
Ce se întamplă dacă simţi realmente că poţi alege mai multe răspunsuri? Mai întâi ,
caută să te stabileşti asupra unei opţiuni care ţi se potriveşte cel mai bine, iar dacă eşti
convins că există mai multe răspunsuri ce îţi descriu stilul de învăţare în mod aproape
egal cu prima aleasă, bifeaza-le şi pe celelalte.

1. Când întâlneşti o persoană necunoscută, ce te frapează prima oară la ea?


a. Înfăţişarea sau modul cum se îmbracă
b. Felul cum vorbeşte, ceea ce spune, cuvintele sale
c. Ceea ce simţi despre ea
d. Modul cum se comportă persoana, sau acţiunile ei
2. La câteva zile după ce ai cunoscut o persoană, ce anume îţi aminteşti cel mai
bine despre ea?
a. Chipul
b. Numele
c. Cum te-ai simţit alături de ea, chiar dacă i-ai uitat numele sau chipul
d. Ceea ce ai făcut împreună cu ea, chiar dacă i-ai uitat numele sau chipul
3. Când intri într-o cameră în care n-ai mai fost niciodată, ce îţi atrage cel mai
mult atenţia?
a. Felul cum arată interiorul
b. Sunetele şi discuţiile dinăuntru
c. Cât de confortabil va simţiţi, emoţional sau fizic în cameră
d. Ce activităţi au loc înăuntru şi ce anume poţi face acolo
4. Când înveţi ceva nou, cum ar trebui să procedeze profesorul?
a. Profesorul să vă dea să citiţi ceva scris pe hârtie sau pe tablă, să vă arate cărţi,
imagini, grafice, desene sau obiecte, dar fără discuţii şi fără să se scrie nimic
b. Profesorul să vă explice totul verbal şi să vă permită să discutaţi subiectul, să
puneţi întrebări, dar să nu vă ofere nimic de privit, de citi, de scris sau de făcut
c. Profesorul să vă permită să scrieţi, să desenaţi informaţiile, să atingeţi în mod
direct materialele, să faceţi ceva cu mâinile
d. Profesorul să vă permită să vă sculaţi din bancă pentru a executa proiecte,
simulări, experienţe, jocuri, să interpretaţi personaje şi situaţii din viaţa reală, să
exploraţi, să faceţi descoperiri ori activităţi care să vă îngăduie să vă deplasaţi, în scopul
învăţării
5. Când îi înveţi pe alţii, cum procedezi?
a. Le oferi ceva care să privească – un obiect, o imagine sau un grafic – fără prea
multe explicaţii verbale ori discuţii
b. Le explici verbal, fără a le mai oferi materiale vizuale
c. Desenezi, scrii sau te foloseşti de mâini pentru a le explica
d. Le demonstrezi o acţiune în mod practic şi le ceri s-o facă împreună cu tine
6. Ce tip de cărţi preferi să citeşti?
a. Cărţi ce conţin descrieri menite să te ajute să vizualizezi cele ce se întâmplă
b. Cărţi conţinând informaţii exacte, istorie, sau cu multe dialoguri
c. Cărţi despre sentimentele şi emoţiile personajelor, despre relaţii, sau despre
perfecţionarea minţii sau a corpului
d. Cărţi scurte cu multă acţiune, sau cărţi ce te ajută să te perfecţionezi într-un sport,
hobby sau să îţi dezvolţi un anumit talent
7. Ce preferi să faci în timpul liber?
a. Să citeşti o carte sau să răsfoieşti o revistă
b. Să asculţi un talk-show radiofonic, să asculţi sau să interpretezi muzică
c. Să scrii, să desenezi, să dactilografiezi, ori să faci ceva cu mâinile
d. Să faci sport, să construieşti ceva, sau să joci un joc folosindu-te de întregul corp
8. Care dintre următoarele variante descrie modul în care poţi citi sau studia cel
mai bine?
a. Poţi studia în prezenţa muzicii, a zgomotelor sau a unor conversaţii, deoarece le
elimini mental
b. Nu poţi studia în prezenţa muzicii, a zgomotelor sau a unor conversaţii, deoarece
nu le poţi elimina mental
c. Trebuie să te simţi confortabil, relaxat şi poţi lucra cu sau fără muzică, dar te
distrag sentimentele negative ale altora
d. Trebuie să te simţi confortabil, relaxat şi poţi lucra cu sau fără muzică, dar te
distrag activităţile sau mişcările din odaie
9. Când vorbeşti cu cineva, în ce direcţie ţi se deplasează ochii?(Poţi ruga pe cineva
să te observe, pentru a te ajuta să răspunzi la întrebare)
a. Priveşti direct chipul interlocutorului şi doreşti ca el să te privească
b. Priveşti interlocutorul doar pentru scurt timp, apoi ochii ţi se deplasează dintr-o
parte în cealaltă, la stânga şi la dreapta
c. Priveşti interlocutorul scurt timp, pentru a-i vedea expresia, apoi îţi fereşti ochii
d. Priveşti rar interlocutorul; de obicei te uiţi în jos, sau lateral, dar dacă există
activităţi sau mişcări , priveşti în acea direcţie
10. Care dintre următoarele atitudini te descrie cel mai bine?
a. Oriunde te-ai afla, remarci culorile, formele şi desenele, şi te pricepi la culori şi
modele
b. Nu poţi suporta liniştea şi, atunci când ţi se pare că un loc e prea tăcut, fredonezi,
cânţi, vorbeşti tare, sau deschizi radioul, televizorul, casetofonul etc., pentru a menţine un
stimul auditiv în ambient
c. Eşti sensibil faţă de sentimentele oamenilor, propriile tale sentimente sunt rănite cu
uşurinţă, nu te poţi concentra când alţii nu te plac, şi- pentru a lucra- ai nevoie să te simţi
iubit şi acceptat
d. Îţi vine greu să stai nemişcat la locul tău, trebuie să te mişti mult; dacă nu îţi poţi
părăsi scaunul, te foieşti, îţi mişti mult picioarele, sau baţi un ritm cu vârfurile pantofilor
în podea
11. Care dintre următoarele atitudini te descrie cel mai bine?
a. Remarci dacă îmbrăcămintea oamenilor nu este asortată, sau dacă părul le este
răvăşit şi adesea doreşti să rectifici această situaţie
b. Te deranjează când cineva nu vorbeşte şi eşti sensibil faţă de anumite sunete,
precum picuratul robinetelor sau zgomotul aparatelor casnice
c. Lăcrimezi la episoadele triste din filme sau cărţi
d. Te foieşti şi nu îţi găseşti locul când eşti silit să stai nemişcat şi nu poţi sta prea
mult timp în acelaşi loc
12. Ce anume te deranjează cel mai mult?
a. Un loc dezordonat
b. Un loc prea tăcut
c. Un loc inconfortabil din punct de vedere fizic sau emoţional
d. Un loc în care nu se permit activităţi, sau care nu oferă suficient spaţiu de mişcare
13. Ce te deranjează cel mai mult atunci când cineva îţi predă un subiect?
a. Să asculţi o expunere neînsoţită de materiale vizuale
b. Să fii nevoit să citeşti în tăcere, fără explicaţii verbale sau discuţii
c. Să nu ţi se permită să desenezi, mâzgăleşti, sau să faci însemnări, chiar dacă nu le
vei reciti niciodată
d. Să fii nevoit să priveşti şi să asculţi, fără a te putea clinti
14. Rememorează o amintire fericită din viaţă. Petrece câteva secunde căutând sâ îţi
aminteşti cât mai multe detalii. După ce ai retrăit episodul, ce amintiri ies în
evidenţă?
a. Cele văzute – descrieri vizuale ale oamenilor, locurilor şi obiectelor
b. Cele auzite – dialoguri şi conversaţii, replicile tale şi sunetele din jur
c. Senzaţiile de pe piele şi corp, precum şi felul cum v-aţi simţit, fizic şi emoţional
d. Acţiunile şi activităţile întreprinse de tine şi mişcările corpului
15. Rememorează o vacanţă sau o călătorie. Petrece câteva secunde căutând să îţi
aminteşti cât mai multe detalii. După ce ai retrăit episodul, ce amintiri ies în
evidenţă?
a. Cele văzute – descrieri vizuale ale oamenilor, locurilor şi obiectelor
b. Cele auzite – dialoguri şi conversaţii, replicile tale şi sunetele din jur
c. Senzaţiile de pe piele şi corp, precum şi felul cum v-aţi simtit, fizic şi emoţional
d. Acţiunile şi activităţile întreprinse de tine şi mişcările corpului
16. Imaginează-ţi că ai fi nevoit să îţi petreci tot timpul în unul din următoarele
locuri, în care se desfăşoara activităţi diferite. Unde te-ai simţi cel mai confortabil?
a. Un loc în care poţi să citeşti; să priveşti tablouri, opere de artă, grafice şi fotografii;
să rezolvi puzzle-uri vizuale, de felul labirinturilor sau descoperirii fragmentului lipsă
dintr-un tablou; să joci jocuri cu litere, de tip scrabble; să efectuezi decoraţiuni interioare
b. Un loc în care poţi asculta muzică, talk-show-uri radiofonice sau TV ori ştiri; să
cânţi, vocal sau la un instrument; să joci jocuri verbale, să participi la dezbateri; să citeşti
cu voce tare, să reciţi fragmente din piese sau filme etc.
c. Un loc în care poţi desena, picta, sculpta sau crea obiecte artizanale; să scrii sau să
dactilografiezi, să efectuezi activităţi ce implică mâinile, aşa cum sunt cântatul la un
instrument, jucatul de şah, dame etc.; să construieşti machete
d. Un loc în care poţi să faci sport, să joci jocuri cu mingea, ori jocuri de acţiune,
care implică mişcarea trupului , sau să joci în piese ori spectacole; să efectuezi proiecte în
care să te deplasezi constant; să efectuezi experimente, sau să explorezi şi să descoperi
lucruri noi; să construieşti sau să repari diverse obiecte; să participi în activităţi de echipă
cu caracter competitiv
17. Dacă ar fi necesar să îţi reaminteşti un cuvânt nou, ţi l-ai aminti cel mai bine:
a. Cele văzute – descrieri vizuale ale oamenilor, locurilor şi obiectelor
b. Cele auzite – dialoguri şi conversaţii, replicile tale şi sunetele din jur
c. Senzaţiile de pe piele şi corp, precum şi felul cum v-aţi simţit, fizic şi emoţional
d. Acţiunile şi activităţile întreprinse de tine şi mişcările corpului

Interpretarea rezultatelor:
- daca in raspunsuri predomina litera “a” : stil vizual
- daca in raspunsuri predomina litera “b” : stil auditiv
- daca in raspunsuri predomina litera “c”: stil tactil
- daca in raspunsuri predomina litera “d”: stil kinestezic

CHESTIONAR
privind atitudinea faţă de fumat

Dacă v-aţi gândit vreodată să fumaţi sau sunteţi deja fumător, acest chestionar vă
ajută să vă precizaţi atitudinea faţă de fumat.
Acordaţi fiecărui enunţ următorul punctaj:
1= dezacord puternic
2= dezacord
3= acord
4= acord puternic

A. Fumatul poate produce boli grave 1 2 3 4


B. Fumatul determină greutăţi în respiraţie 1 2 3 4
C. Fumatul este posibil să aibă efecte dăunătoare asupra 1 2 3 4
sănătăţii
D. Fumatul reprezintă un exemplu rău pentru alţii 1 2 3 4
E. Dacă cineva se lasă de fumat, acest fapt îi poate 1 2 3 4
determina şi pe alţii să renunţe la fumat
F. Cel care fumează influenţează şi pe alţii să se apuce de 1 2 3 4
fumat sau să continue să fumeze
G. Consider fumatul un obicei dăunător 1 2 3 4
H. Ţigările produc stricăciuni îmbrăcămintei şi altor 1 2 3 4
bunuri personale
I. Nefumătorii au un miros mai plăcut decât fumătorii 1 2 3 4
J. Interdicţiile în ceea ce priveşte fumatul reprezintă o 1 2 3 4
persecuţie
K. Abandonarea fumatului este un semn de voinţă 1 2 3 4
L. Nu-mi place să fiu dependent de fumat 1 2 3 4

Punctaje între 9-12 semnifică:


- la enunţurile A, B, C= consideraţi fumatul ca un atentat la sănătate
- la enunturile D, E, F= consideraţi că fumatul necesită o atenţie, responsabilitate
deosebită
- la enunţurile G, H, I = recunoşteţi problemele pe care le generează fumatul
- la enunţurile J, K, L = apreciaţi că a fi sau nu fumător este o problemă de autocontrol

CHESTIONAR- “SUNTEM TOLERANŢI ?”


1. Din ce surse ai aflat şi înţeles sensul cuvântului tolerant (concesiv,răbdător,
îngăduitor,blând)?
a) părinţi b) profesori c) mass-media
2. Eşti tolerant (răbdător, îngăduitor,blând) în familie ?
a) uneori b) tot timpul c) niciodată
3. Sunt părinţii toleranţi (răbdători,îngăduitori,blânzi) în relaţia cu tine ?
a) DA b) NU c) uneori
4. Sunt profesorii toleranţi (răbdători, îngăduitori, blânzi) în relaţia cu tine?
a) DA b) NU c) uneori
5. Consideraţi că profesorii sunt mai toleranţi cu:
a) fetele b) băieţii c) elevii buni la învăţătură d) elevii slabi la învăţătură
6. Stabileşti relaţii cu persoane din alte grupuri etnice?
a) DA b) NU
7. Ai un comportament agresiv faţă de aceştia?
a) întotdeauna b) rareori c) niciodată
8. Vă simtiţi discriminaţi la şcoală? În raport de:
* Sex DA / NU
* Situaţie materială uneori / niciodată
* Vestimentaţie uneori / niciodată
9. Ai prieteni de altă religie?
a) DA b) NU
10. Dintre formele de agresivitate (lovirea unui coleg, lovirea unui obiect, intimidarea,
cuvinte obscene, injurii, jigniri, ameninţarea, gălăgia, indisciplina), alegeţi trei care
consideraţi că sunt cele mai des întalnite la voi în şcoală:
……………………………………………………………………………………….
11. Credeţi că vizionarea frecventă de filme şi programe TV saturate de agresivitate
influenţează conduita persoanelor care se comportă agresiv?
a) DA b) NU
12. Aţi fost vreodată victima unui comportament agresiv?
a) DA b) NU
13. Aţi primit vreodată observaţii din partea colegilor din cauza comportamentului
neadecvat pe care l-aţi avut?
a) DA b) NU
14. Expunerea frecventă la violenţă poate induce la oameni o insensibilitate la violenţă?
a) DA b) NU
15. Să presupunem că nu ar exista decât filme cu personaje pozitive şi cu acţiuni bune.
Credeţi că ar mai exista violenţă în lumea contemporană?
a) DA b) NU

16. Din următoarea listă ( pacea, toleranţa, respectul pentru alte culturi, egalitatea de
şanse, solidaritatea, împlinirea personală, libertatea individuală,drepturile omului,
democraţia) care sunt pentru tine cele mai importante trei valori ?
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
17. Care este criteriul după care clasificaţi grupurile etnice care locuiesc în localitatea
voastră ca fiind minoritare? (răspuns multiplu)
a) Limba b) Cultura c) Religia d) Obiceiuri şi tradiţii e) Numărul
18. Consideraţi că drepturile minorităţilor sunt respectate în localitatea voastră?
a) Sunt pe deplin respectate b) Sunt parţial respectate
c) Variază în funcţie de comunitatea etnică d) Nu sunt deloc respectate
e) Nu ştiu
19. Ce aţi face voi în primul rând dacă aţi avea informaţii cum că drepturile unei
persoane aparţinând unei minorităţi sunt violate?
a) Aş alerta poliţia b) Aş anunţa o organizaţie internaţională
c) Aş alerta organele administraţiei publice din localitate d) Nu aş face nimic
e) Nu ştiu
20. Voi pe cine aţi contacta în primul rând dacă drepturile voastre ar fi violate?
a) Poliţia b) O organizaţie internaţională c) Autorităţile locale
d) Liderii informali ai comunităţii mele e) Nu ştiu

UN TEST PENTRU DOUĂ GENERAŢII:


PĂRINŢI ŞI COPII
Întrebări comune (părinţi, copii)
1. Vă place muzica rock?
2. Vă place muzica clasică?
3. Vă place muzica folk?
4. Vă plac mai mult filmele cu probleme sociale decât cele comice?
5. Vă plac mai mult filmele de aventuri decât toate celelalte?
6. Vă place să ieşiţi seara (în vizită, la plimbare etc.)?
7. Vă plac vacanţele la mare într-un loc liniştit?
8. Vă place să mergeţi cu cortul la munte?
9. Credeţi că există situaţii în care un cuvânt , o expresie în jargon este mai adecvat(ă)?
10. Vă place să ascultaţi radioul, casetofonul etc. cu volumul dat la maximum?
11. Aveţi prieteni cu care vă întâlniţi frecvent?
12. Preferaţi, din când în când, o masă frugală?
13. Urmăriţi frecvent transmisiile sportive la TV?
14. Stiţi ce este o video discotecă?
15. Vă place să glumiţi în familie?
16. Vă plac minifustele?
17. Vă plac hainele cu croială clasică?
18. V-ar plăcea să ţineţi un animal – o pisică, un câine- în casă?
19. Vă place cum este aranjată casa dumneavoastră?
20. Citiţi romane poliţiste?

Întrebări pentru părinţi


21. Reuşiţi adesea să înţelegeţi stările copilului dumneavoastră(fiului, fiicei) fără ca el să
vă spună ceva?
22. Vă face placere ca la aniversarea sa să-şi invite prietenii?
23. Dacă aveţi ceva de făcut împreună, îi permiteţi şi copilului dumneavoastră să decidă?
24. Râdeţi la glumele fiului(fiicei) dumneavoastră?
25. Consideraţi câ umorul său este bizar şi de neînţeles?
26. Dumneavoastră, când eraţi tânăr, aţi fost mai bun ca tinerii de astăzi?
27. Aveţi încredere în opţiunile copilului dumneavoastră , chiar dacă ele sunt diferite de
ale dumneavoastră?
28. Îi permiteţi să iasă seara, dacă ştiţi unde şi cu cine se duce?
29. Vă este absolut indiferent cine sunt prietenii fiului , fiicei dumneavoastră?
30. Consideraţi just ca de la o anumită vârstă să plece în vacanţe doar cu prietenii?
31. Consideraţi că e bine să se dea copiilor lunar o sumă de bani pe care să o cheltuiască
aşa cum doresc?
32. Vă nelinişteşte foarte mult ideea că într-o zi fiul(fiica) dumneavoastră va fi absolut
independent(ă)?
33. Tineţi(aţi ţinut) seama şi de părerea sa in opţiunea pentru o şcoală, facultate sau
profesie (după caz)?
34. Aţi dorit dintotdeauna ca fiul sau fiica dumneavoastră să aibă o anumită profesie?
35. Îi împrumutaţi câteodată fiului (fiicei) dumneavoastră unele obiecte de îmbrăcăminte?
36. În general, sunteţi mulţumit de relaţia cu fiul(fiica) dumneavoastră?

Întrebări pentru fiu(fiică)


21. Înţelegi întotdeauna ceea ce doresc părinţii tăi să-ţi spună?
22. Îţi face plăcere să-ţi inviţi acasa prietenii cu ocazia unor sărbători, aniversări?
23. Îţi face placere să mergi împreună cu părinţii la cinema?
24. Crezi că numai prietenii de vârsta ta sunt demni de încredere şi adulţii nu?
25. Crezi că părinţii tăi sunt prea posesivi?
26. Ţi se pare că eşti controlat(ă), supravegheat(ă) mai mult decât alţi băieţi(fete)?
27. Ai încredere în sfaturile părinţilor tăi?
28. Dacă ai necazuri, apelezi la ajutorul lor?
29. Crezi că eşti în stare să hotărăşti singur (a) în problemele care te privesc?
30. Îţi ajuţi părinţii în gospodărie?
31. Găseşti că părinţii tăi sunt simpatici?
32. Ţi-e teamă de discuţiile cu ei?
33. Ţi-ai prezentat prietenii părinţilor?
34. Prietenii părinţilor tăi sunt simpatici?
35. Apreciezi că părinţii tăi îţi acordă destulă libertate?
36. Te simţi în largul tău acasă?
Cotarea:
Pentru întrebările comune: Confruntaţi răspunsurile la întrebările 1-20 şi acordaţi câte un
punct pentru fiecare răspuns identic, indiferent dacă acesta este DA sau NU.
Pentru întrebările separate:Acordaţi câte un punct pentru fiecare răspuns identic cu cel
prezentat în grila de mai jos. Faceţi suma punctelor obţinute la toate cele 36 de întrebări.

Întrebare Părinţi Copii Întrebare Părinţi Copii


21 DA DA 29 NU DA
22 DA DA 30 DA DA
23 DA DA 31 DA DA
24 DA NU 32 NU NU
25 NU NU 33 DA DA
26 NU NU 34 NU DA
27 DA DA 35 DA DA
28 DA DA 36 DA DA

Interpretarea rezultatelor:
A) Părinţi şi copii. Cu cât este mai mare numărul de răspunsuri identice la primele 20 de
întrebări , cu atât este mai mare asemănarea de gusturi, opinii şi mentalităţi în familia
dumneavoastră.
Vă lăsăm să apreciaţi singuri coeziunea nucleului familial şi, deasemenea, să
identificaţi acele aspecte în care mai puternice sunt deosebirile.
B) Părinţi.
* Între 0 şi 14 puncte. Între părinţi şi copii există relaţii destul de tensionate. Vă
asigurăm însă că această situaţie nu se datorează doar uneia dintre părţi. Cu mai multă
disponibilitate şi încredere din partea dumneavoastră , relaţiile de familie se vor
îmbunătăţi şi nu vor mai semăna cu un “război rece”. Citiţi cu atenţie răspunsurile fiului
(fiicei) la test; acestea vă pot oferi destule sugestii şi motive de reflecţie.
* Între 15 şi 27 de puncte. În familia dumneavoastră se manifestă raporturi variabile şi
destul de dinamice. Există unele neînţelegeri- datorate diferenţelor de vârstă şi
mentalităţi-, ca şi o anumită tendinţă de protecţie , uneori excesivă, pentru fiul(fiica)
dumneavoastră.Tineţi seama de faptul că nu mai este copil, acceptaţi şi punctul său de
vedere. Există toate premisele ca aceste relaţii- şi aşa bune- să devină optime.
* Între 28 şi 36 de puncte. Incredibil, dar adevărat- în familia dumneavoastră există
armonie, încredere, identitate de opinii şi respect reciproc faţă de exigenţele şi
personalitatea celuilalt.
C) Fiul(fiica).
* Între 0 şi 14 puncte. Această strânsoare de fier pe care o acuzi ţi se datorează în
principal ţie. O dată ce ai constatat diferenţele de vederi şi intenţii dintre tine şi părinţi, de
ce nu cauţi acele elemente de comunicare/înţelegere care obligatoriu există? Ai putea
obţine mai multă consideraţie şi independenţă.
*Între 15 şi 27 de puncte. Raporturile tale cu familia sunt destul de bune; desigur , nu
întotdeauna gândiţi la fel şi ai destule confruntări cu părinţii. Dar prin atitudinea ta leală
şi matură –chiar dacă puţin ostentativă- ai câştigat încrederea lor. Un sfat totuşi: încearcă
să înţelegi mereu punctul de vedere al părinţilor tăi.
*Între 28 şi 36 de puncte. Mulţi dintre prietenii tăi te invidiază. Eşti aproape întotdeauna
de acord cu părinţii, îi apreciezi şi ăi stimezi, nu te simţi sufocat în familie. Şi pentru
această situaţie meritul nu este exclusiv al părinţilor tăi.
CHESTIONAR
Pentru stabilirea temperamentului elevilor, având în vedere
clasificarea temperamentelor după Hippocrat
( Cu aproximaţie , elevul are temperamentul indicat de grupa unde predomină
răspunsurile afirmative)
Temperamentul coleric
1. Eşti neliniştit, impetuos, uneori impulsiv?
2. Îţi ieşi repede din fire, fiind înclinat spre explozii afective?
3. Ai sentimente puternice şi durabile, dar eşti inegal în manifestări?
4. Îţi risipeşti neeconomicos energia?
5. Periodic, eşti cuprins de stări de oboseală şi indispoziţie?
6. Îţi revii repede, trecâd la supraexcitare?
7. Eşti pasionat, încăpăţânat?
8. Îţi place să înfrunţi greutăţi, să opui rezistenţă?
9. Ai tendinţa să înfrunţi greutăţi, să opui rezistenţă?
Temperamentul sangvinic
1. Eşti vioi, mobil?
2. Ai o mare capacitate de adaptare la orice împrejurare?
3. Buna dispoziţie te însoţeşte mereu?
4. Stabileşti cu uşurinţă contacte cu alte persoane?
5. Ai remarcat că nu eşti înclinat spre sentimente puternice şi stabile?
6. Eşti exuberant, activ, vesel?
7. Eşti vorbăreţ, guraliv?
8. Te angajezi uşor într-o activitate anumită?
9. Dovedeşti lipsă de concentrare şi de aprofundare?
Temperamentul flegmatic
1. Ai un calm aproape imperturbabil?
2. Eşti răbdător şi perseverent?
3. Te concentrezi puternic în activitatea ta?
4. Eşti înclinat spre sentimente şi obişnuinţe foarte stabile?
5. Reacţiile emoţionale vii şi rapide au fost înlocuite cu indiferenţa?
6. Poţi fi un prieten de încredere?
7. Ai înclinaţia de a fi calculat, uneori, peste măsură?
8. Eşti comod?
9. Ai tendinţa de a fi mereu mulţumit?
Temperamentul melancolic
1. Te caracterizezi printr-un tonus slab al conduitei?
2. Eşti capabil de acţiuni analitice de mare fineţe?
3. Îţi manifeşti intens reacţiile afective?
4. Eşti, în general, nesociabil, înclinat spre interiorizare?
5.Sârguinţa şi conştiinciozitatea te caracterizează?
6. Poţi opune rezistenţă stărilor de încordare şi suprasolicitare?
7. Eşti neîncrezător în propria persoana şi în alţii, pesimist?
8. Ai simţul datoriei şi al responsabilităţii?
9. Eşti capabil de sentimente durabile şi profunde?

CHESTIONAR PENTRU EMOTIVITATE


1. Eşti uneori vesel şi alteori trist, fără un motiv special?
2. Schimbi destul de des prietenii?
3. Crezi că eşti nedreptăţit , persecutat sau mai puţin dorit în familie, şcoală?
4. Când ai necazuri sau neplăceri te înfurii pe cei care crezi că ţi le-au cauzat?
5. Te superi uşor pentru lucruri mărunte?
6. Când te superi, spui sau faci lucruri pe care apor le regreţi?
7. Dacă cineva ţipă la tine, îi răspunzi cu aceeaşi măsură?
8. Când eşti trist, simţi nevoia să spui cât mai multora necazul tău?
9. Te laşi condus de inspiraţia de moment?
10. Încredinţarea unei sarcini noi sau o schimbare în viaţa ta te nelinişteşte?
11. Când ai de scris o scrisoare delicată, eziţi sau o amâni pentru mai târziu?
12. Te supără aprecierea că ai fi timid sau emotiv?
13. Ţi se întâmplă să te simţi obosit, fără un motiv special?
14. Ai tendinţa să plângi uşor când urmăreşti un spectacol emoţionant (film etc.)?
15. Când cineva te urmăreşte cum lucrezi, te simţi stânjenit sau tulburat?
16. Poţi să păstrezi un secret?
17. Lucrurile care te-au impresionat în mod deosebit, persista mult timp în minte?
18. Eşti invidios sau gelos pe alţii când au succes?
19. Dai vina pe colegi pentru greşelile tale?
20. Ţi-e frică de unele locuri ( tuneluri, peşteri, poduri, apă) sau animale mici (şoareci,
insecte etc.?
Cotarea:
Răspunsuri afirmative: 18-20 foarte emotiv
15-17 emotiv
12-14 destul de emotiv
9-11 aşa şi aşa
6-8 puţin emotiv
1-5 foarte puţin emotiv

CHESTIONAR DE ATITUDINI MORALE


Numele şi prenumele________________________ Data______________________
I. Faci tot ce ţi se cere în clasă pentru că:
Adevărat Parţial Nu este
pentru mine adevărat sau adevărat
uneori
1. Ţi-e teamă să nu fii pedepsit de părinţi sau profesori
2. Te intereseaza să fii apreciat de colegi ca un elev bun
3.Te interesează să fii apreciat de profesori ca un elev bun
4. Ţii la unii profesori şi nu vrei să-i superi
5. N-ai ce face, aşa se cere la şcoală
6. Dacă eşti disciplinat, înveţi mai multe lucruri
7. Nu te interesează să fii disciplinat pentru că ăţi cer alţii.
Trebuie să fii lăsat să faci ce vrei şi când vrei
8. Faci ce ţi se cere că să nu deranjezi pe ceilalţi şi clasa
voastra să fie apreciată
II. Ce ai simţi sau ce ai face când nu ai reuţi la o teză, examen, concurs etc.?
Adevărat Parţial Nu este
pentru mine adevărat sau adevărat
uneori
1. Ţi-ar fi teamă că vei fi pedepsit de părinţi
2. Ţi-ai face reproşuri că nu ai acţionat potrivit
3. Ai pierde încrederea în tine
4. Ţi-ar fi ruşine de ceilalţi
5. Te-ai îndârji pentru data viitoare
6. Nu ţi-ar păsa deloc

III. Dacă prietenii te cheamă să mergi la un film, meci etc.,în cazul când mai ai mult
de învăţat pentru a doua zi , ce faci?
Adevărat Parţial Nu este
pentru mine adevărat sau adevărat
uneori
1. Continui să-ţi faci lecţiile
2. Te duci cu prietenii fiindcă ai voinţa slabă
3. Te duci spunând că le faci pe urmă
4. Râmâi deşi te tentează mult să pleci
5. Îţi faci lecţiile ca să nu-i superi pe părinţi

IV. Consideri că la vârsta ta cei mari ar trebui să-ţi acorde libertate în a lua singur
decizii privind programul sau problemele tale?
Adevărat Parţial Nu este
pentru mine adevărat sau adevărat
uneori
1. Petrecerea timpului liber
2. Activităţile tale preferate
3. Cărţile pe care le citeşti
4. Ce priteni(e) să-ţi alegi
5. Ora la care să pleci sau să vii acasă
6. Cum şi cu ce să te îmbraci
7. Să înveţi numai la obiectele care-ţi plac
8. Cei mari trebuie să-ţi acorde libertate pentru că eşti mare
şi ai destulă experienţă de viaţă ca să te conduci singur
TEST SOCIOMETRIC
( referitor la procesul de interacţiune ce se manifestă în colectiv)

Numele şi prenumele____________________________
Data____________

Instrucţiuni: Citeşte cu atenţie întrebările şi apoi indică unul, două sau trei nume de
colegi de clasă, care corespund cel mai bine dorinţelor legate de întrebarea respectivă.
Dacă nu ai nici un coleg care să corespundă cerinţelor întrebării, nu completa nimic.

1. Gândeşte-te la faptul că în clasă eşti pus în situaţia de a munci cu alţi colegi la un


subiect dat. Cu cine ţi-ar plăcea să lucrezi?
a________________________ b______________________c___________________

2. Cu cine din clasă nu ai vrea să lucrezi la subiectul dat?


a _______________________ b _____________________ c ___________________

3. Gândeşte-te la activităţile tale preferate din timpul liber şi apoi indică pe colegii de
clasă cu care ţi-ar plăcea cel mai mult să participi la asemenea activităţi?
a _______________________ b ______________________c ___________________

4. Cu cine din clasă nu ţi-ar plăcea să participi la asemenea activităţi?


a _______________________b _______________________c___________________

5. Indică pe acei colegi din clasă după care ai regreta dacă, în cazul plecării familiei lor
din localitate, ar trebui să te desparţi de ei?
a _______________________b _______________________c ___________________

6. Indică pe acei colegi după care n-ai regreta dacă ar pleca din clasa ta?
a _______________________b _______________________c ____________________

7. Plecaţi în excursie cu trenul. Cu cine din clasă ai vrea să călătoreşti în acelaşi


compartiment?
a _______________________b _______________________c _____________________

8. Indică pe cei cu care nu ai dori să călătoreşti împreună?


a _______________________b _______________________c _____________________

9. Care sunt cei mai buni prieteni ai tăi din clasă?


a _______________________b ______________________c ______________________

10. Care sunt colegii cu care nu doreşti să fii prieten?


a _______________________b _______________________c______________________

TEST
100 de întrebări pentru părinîi

Nr. Intrebarea Da Uneor Nu


crt. i
1. Vă iritaţi uşor şi din motive puţin importante?
2. Treceţi cu uşurinţă de la starea de veselie la mânie şi invers?
3. Părăsiţi rapid o activitate începută pentru o alta?
4. Vă supăraţi când cineva nu este de acord cu dumneavoastră?
5. Preferaţi să lucraţi în salturi, ca apoi să fiţi liber?
6. Puteţi să vă stăpâniţi uşor mimica?
7. Plângeţi cu uşurinţă?
8. Vă schimbaţi des prietenii?
9. Când vă necăjeşte cineva- ceva ,(chiar dacă şi copilul
dumneavoastră) simţiţi nevoia să loviţi?
10. Aveţi mulţi prieteni?
11. Vă emoţionaţi uşor?
12. În timpul discuţiilor în contradictoriu simţiţi că vă bate inima
mai repede?
13. Aveţi uneori în timpul unor discuţii senzaţia de rău general?
14. La primirea unei veşti neplăcute vă pierdeţi cumpătul?
15. Aţi schimbat până în prezent mai mult de 3 locuri de muncă?
16. Suportaţi uşor observaţiile superiorilor dumneavoastră?
17. Vă place să vorbiţi mult şi cu voce tare?
18. Vă treziţi uneori râzând, chiar fără un motiv?
19. Aveţi impresia că cei mai mulţi oameni vă vorbesc de rău?
20. Aţi lovit vreodată cu palma sau cu un obiect pe cei din jur?
21. Vă trece repede supărarea?
22. Vă plac distracţiile cât mai variate?
23. Dacă vă place ceva vă străduiţi din toate puterile să obţineţi
ceea ce vă doriţi?
24. Vă schimbaţi uşor gusturile pentru vestimentaţie,obiecte,
etc.?
25. Vă place să aveţi succese rapide şi spectaculoase?
26. Împărţiţi succesul cu prietenii dumneavoastră?
27. Vă simţiţi obosit, extenuat?
28. Sunteţi mulţumit de persoana dumneavoastră?
29. Credeţi că sunteţi un om cinstit?
30. Aveţi o părere bună despre comportamentul dumneavoastră?
31. Sunteţi uneori în situaţia de a nu spune adevărul?
32. Vă repugnă(displace) minciuna?
33. Vă place să vorbiţi cu oameni necunoscuţi despre orice
subiect?
34. Vă place să vorbiţi despre dumneavoastră?
35. În general sunteţi obiectiv?
36. Aveţi deseori îndoieli în timp ce v-aţi apucat să faceţi ceva?
37. Vă petreceţi cea mai mare parte a timpului la serviciu sau cu
probleme de serviciu?
38. Vă place să lucraţi sub îndrumarea cuiva?
39. Dacă puteţi amâna un lucru, o faceţi cu plăcere?
40. Un insucces, o neplăcere vă descurajează uşor?
41. Vă place să faceţi planuri de viitor?
42. Renunţaţi uşor la planurile dumneavoastră?
43. Vă lăsaţi uşor convins în cadrul unei discuţii?
44. Sunteţi perseverent?
45. Vă enervaţi când trebuie să staţi la rând la cumpărături?
46. Vă enervează mulţimea?
47. Când sunteţi bolnav vă place să staţi în pat?
48. Vă sperie apariţia unor persoane sau evenimente
necunoscute?
49. Dormiţi bine?
50. Aveţi coşmaruri?
51. Vă sculaţi dimineaţa obosit?
52. Credeţi că sunteţi mai capabil decât cei din jur?
53. Vă place să fiţi laudat în public?
54. Vă place să glumiţi şi apoi să râdeţi de propriile
dumeavoastră glume?
55. Vă place să înfloriţi propriile dumneavoastră glume?
56. Sunteţi curtenitor, politicos?
57. Când vă emoţionaţi vă tremură vocea?
58. Vă supără zgomotele străzii?
59. Dacă vă treziţi noaptea, mai puteţi adormi uşor?
60. Adormiţi seara uşor?
61. Vă enervează strigătele, plânsetele copiilor?
62. Sunteţi adeseori bolnav?
63. Aţi suferit sau suferiţi de o afecţiune nervoasă?
64. Credeţi că faceţi greşeli în relaţiile cu cei din jurul
dumneavoastră?
65. Sunteţi calm?
66. Vă gândiţi întotdeauna înainte de a lua o decizie?
67. Sunteţi perseverent în obţinerea drepturilor dumneavoastră?
68. Ameţiţi când trebuie să staţi mai mult timp în aceeaţi poziţie?
69. Vă vine rău când vi se ia sânge?
70. Dacă cineva v-o ia înainte într-un magazin sau la urcarea
într-un autobuz vă enervaţi?
71. V-ar plăcea să fiţi şef?
72. Vă place să staţi multă vreme într-un loc?
73. Vă enervaţi dacă cineva vă urmăreşte în timp ce lucraţi ceva?
74. Aveţi un ritm de lucru mai rapid?
75. Aveţi uneori mişcări bruşte ale capului sau ale membrelor?
76. Atunci când sunteţi emoţionat vi se blochează vorbirea?
77. Vă gândiţi înainte de a acţiona, vă planificaţi?
78. Vă puteţi stăpâni dispoziţia sufletească?
79. Vi se spune des să nu vă grăbiţi?
80. Vi se întâmplă să nu dormiţi noaptea din cauza unor griji sau
necazuri?
81. Cei din jurul dumneavoastră se simt bine în prezenţa dvs.?
82. Sunteţi combativ, bătăios?
83. Vă plictisiţi uşor?
84. Vă este frică de întuneric?
85. Obişnuiţi să vă controlaţi uşa înainte de culcare?
86. În timpul liber, vă place să aveţi un program?
87. Vă place să fiţi ordonat?
88. Vă descărcaţi supărarea pe alţii?
89. Aveţi în jur persoane care va irită în permanenţă?
90. Vă enervează faptul că cineva vă spune ce aveţi de făcut?
91. Când copilul întârzie de la şcoală sau de la joacă, intraţi în
panică?
92. Vă urmăreşte ideea că s-ar putea îmbolnăvi copilul dvs.?
93. Când aveţi copilul bolnav sunteţi agitat, nervos?
94. Vă înţelegeţi cu soţul (soţia) în privinţa pedepselor pe care
urmează să le aplicaţi?
95. Discutaţi în contradictoriu cu soţul (soţia) în faţa copilului?
96. Vă certaţi cu vecinii pentru copilul dumneavoastră?
97. Vă obsedează ideea că sunteţi singur şi neînţeles?
98. Aveţi momente când aţi lăsa totul baltă şi aţi pleca?
99. Faceţi des observaţii copilului dumneavoastră?
100. Faceţi des observaţii soţului (soţiei) dumneavoastră?

Totalizaţi punctele de la rubrica “Da” şi “Nu” şi evaluaţi:


- 117 puncte = posibilitatea unei nevroze; consultaţi medicul (sau mai mult).
- până la 80 de puncte = labilitate emoţională accentuată; încercaţi să vă autocontrolaţi
mai mult.
Totalizaţi punctele de la rubrica “Uneori” şi evaluaţi:
- 95 de puncte= o stare de nervozitate cu tendinţe spre nevroze
- până la 80 de puncte= labilitate accentuată
Punctaje între 80-50 la rubricile “Da” şi “Nu” însumate şi la rubrica “Uneori”
semnifică o stare de uşoară iritare şi implică o revizuire a comportamentului
dumneavoastră de părinte.
Punctaje sub 50 la rubricile “Da” şi “Nu” însumate şi la rubrica “Uneori” semnifică un
echilibru stabil al comportamentului dumnevoastră de părinte.
ATENŢIE!
Scorul la rubrica “Uneori” reprezintă cheia de verificare a sincerităţii răspunsurilor
dumneavoastră.

TEST DE COMPORTAMENT CIVILIZAT

Eşti deseori invitat de prieteni sau eşti unul dintre acei oaspeţi care nu sunt bineveniţi
decât o singură dată?

1. Dacă eşti invitat la o anumită oră, cât de des ajungi la timp?


a – totdeauna
b – de obicei
c – numai în ocazii oficiale
2. Eşti aşteptat la o petrecere dar nu te simţi bine
a – telefonezi şi îţi ceri scuze
b – nu te ridici din pat, poţi telefona şi mâine
c - uiţi de invitaţie
3. Eşti invitat la o petrecere unde toată lumea vine într-o ţinută originală
a – îţi place ideea
b – îi faci gazdei pe plac
c – refuzi să te îmbraci astfel
4. În aceeaşi seara mai eşti invitat undeva la o prieteană/prieten
a – telefonezi şi întrebi dacă poţi veni cu o persoană cu care urmează să te întâlneşti
b – vii cu persoana aceea fără să anunţi gazda
c – stabileşti care e mai importantă: prima sau a doua invitaţie
5. La masă se serveşte un sortiment de mâncare care ţie nu îţi place
a – refuzi să şi se pună în farfurie
b – îi anunţi pe toţi că nu-ţi place şi faci caz de asta
c – îţi pui în farfurie o porţie mică şi o laşi acolo după ce ai gustat puţin
6. Gazda îţi oferă desert dar ţii cură de slăbire
a – optezi pentru ceva care îngraşă mai puţin şi nu faci comentarii
b – refuzi categoric
c – foloseşti ca pretext o alergie şi ceri un fruct
7. Cât de des telefonezi gazdei pentru a-i mulţumi pentru petrecere
a – numai dacă a fost o ocazie specială sau dacă gazda a avut multă bătaie de cap
b – niciodată
c – când îţi aduci aminte
8. Eşti la masă la prieteni şi îţi aduci aminte de o emisiune TV pe care vrei să o vezi
a – întrebi dacă poţi urmări emisiunea
b – renunţi
c – îţi ceri scuze şi pleci mai devreme
9. Gazda te-a aşezat lângă o persoană plicticoasă: cum procedezi?
a – o faci să înţeleagă că nu te interesează
b – încerci să o atragi în conversaţie
c – ceri să ţi se schimbe locul
10. Stai în casa părinţilor prietenei/prietenului tău pentru prima oară
a – te porţi ca la tine acasă
b – întrebi prietenul/ prietena dacă sunt lucruri pe care n-ar trebui să le faci
c – încerci să te porţi cât mai bine şi te simţi tot timpul în tensiune
11. Cum răspunzi la ospitalitatea gazdei?
a – adresându-i la rândul tău o invitaţie
b – sugerându-i că ar trebui să te invite şi altă dată
c – mulţumind
12. E petrecerea de rămas bun a unui prieten
a – te duci cu un cadou şi cu un discurs de despărţire dinainte pregătit
b – te comporţi ca la o petrecere obişnuită
c – te aşezi într-un colţ şi suferi în tăcere
13. Eşti prost dispus la venire
a – îţi iei un aer zâmbitor şi faci tot ce poţi ca să te distrezi
b – pufneşti şi faci observaţii sarcastice
c – explici că nu prea eşti în apele tale
14. Gazda întârzie să pună masa
a – ciuguleşti discret din aperitive
b – întrebi când pune masa
c – înfuleci aperitivele
15. Ai terminat ce aveai în farfurie
a – îţi pui încă o porţie
b – aştepţi ca gazda să-ţi mai ofere
c – ceri încă o porţie

GRILA DE APRECIERE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
a 10 10 10 10 0 10 10 0 0 0 10 10 10 10 0
b 0 0 5 0 0 0 0 10 10 10 5 0 0 0 10
c 5 0 0 5 10 5 5 5 0 5 0 5 5 0 5
cel mai bun punctaj - eşti musafirul perfect
cel mai mic punctaj - eşti un coşmar pentru gazde
punctaj intermediar - trebuie să-ţi cizelezi comportarea ca să fii invitat şi altă dată

CHESTIONAR
pentru cunoaşterea raportului între atitudinea elevilor faţă de profesori
şi cea faţă de obiectul de învăţământ predat de profesorul respectiv

1. a) Îmi place să fiu elev pentru că …………………………………………………….....


b) Nu-mi place să fiu elev pentru că……………………………………………………..
2. a) La ce ore de curs te simţi relaxat?……………………………………………………..
De ce?.............................................................................................................................
b) La ce ore de curs te simţi încordat?...............................................................................
De ce?.............................................................................................................................
3. Ce obiecte îţi plac mai mult?.............................................................................................
De ce?.................................................................................................................................
4. La ce obiecte întâmpini dificultăţi?....................................................................................
Ce fel de dificultăţi?...........................................................................................................
De ce?.................................................................................................................................
5. a) La ce obiecte depui mai mult efort pentru a învăţa?....................................................
De ce?.................................................................................................................................
b) La ce obiecte înveţi cu uşurinţă?...................................................................................
De ce?.................................................................................................................................
6. Înţelegi din clasă lecţiile predate de profesori?
a) Da. La ce obiecte?..........................................................................................................
De ce?.............................................................................................................................
b) Nu. La ce obiecte……………………………………………………………………...
De ce?.............................................................................................................................
7. Ţi se întâmplă să soliciţi explicaţii suplimentare atunci când nu ai înţeles ceva?
a) Da. La ce obiecte?.........................................................................................................
b) Nu.De ce?.....................................................................................................................
8. Îţi place să-ţi exprimi la lecţii opiniile personale în legătură cu un anumit subiect?
a) Da. La ce obiecte?..........................................................................................................
b) Nu.De ce?......................................................................................................................
9. Profesorii îţi apreciază corect activitatea?
a) Da. La ce obiecte?..........................................................................................................
b) Nu. De ce?.....................................................................................................................
10. Este important pentru tine ca atunci când răspunzi la lecţie profesorul să te aprobe, să
te încurajeze?
a) Da. De ce?.....................................................................................................................
b) Nu neapărat? De ce?.....................................................................................................
11. Care sunt profesorii pe care tu îi admiri?.........................................................................
De ce?...............................................................................................................................
12. Care sunt obiectele la care profesorii vă fac tot timpul observaţii, îi simţiţi mereu
nemulţumiţi?....................................................................................................................
În ce mod îşi exprimă nemulţumirea?............................................................................
13. a) Unii profesori sunt aşa cum mă aşteptam pentru că…………………………………
Dă exemple……………………………………………………………………………..
b) Alţi profesori nu sunt aşa cum mă aşteptam pentru că………………………………
Dă exemple…………………………………………………………………………….
14. Cum apreciezi relaţia clasei tale cu profesorii?
a) Foarte bună
b) Bună
c) Satisfăcătoare
d) Nesatisfăcătoare
15. Ce credeţi că aţi putea face şi voi, elevii, pentru a îmbunătăţi această relaţie?...............
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……
CHESTIONAR
privind relaţia profesor - elev la nivelul şcolii

1. Faptul că eşti elev al acestei şcoli: - te face să ai un sentiment de mândrie;


- nu te face neapărat mândru, dar îţi place;
- îţi este indiferent;
- îţi displace.
2. Care dintre următoarele situaţii şi-au creat un sentiment de mândrie faţă de climatul şi
activitatea şcolii: - participarea la compeţii şi concursuri şcolare;
- implicarea în deciziile şcolii;
- alte situaţii:
3. Cum consideri comunicarea între elevi la nivelul clasei tale: - foarte bună;
- bună;
- satisfăcătoare;
- inexistentă.
4. Ce părere ai despre comunicarea profesor-elev în cadrul şcolii tale:
- toţi profesorii comunică bine cu elevii;
- majoritatea nu comunică cu elevii;
- niciun profesor nu comunică cu elevii.
5. După părerea ta, un profesor trebuie să aibă următoarele calităţi:
- bună pregătire de specialitate;
- capacitate de a explica pe înţelesul tuturor elevilor din clasă;
- o fire echilibrată
- severitate;
- autoritate;
- spirit organizatoric;
- umor;
- indulgenţă;
- punctualitate;
- ţinută îngrijită;
- dragoste şi înţelegere faţă de copil;
- altele:

7. După părerea ta există profesori-model la nivelul şcolii?

8. Ce discipline predau aceşti profesori?

9. Ce vă nemulţumeşte cel mai mult la nivelul colectivului de profesori ai clasei:


- faptul că vă tratează cu superioritate;
- faptul că fac discriminări între elevi;
- faptul că nu vă oferă ocazia să vă exprimaţi liber;
- faptul că vorbesc urât cu elevii;
- faptul că întârzie la ore;
- faptul că nu se impun la ore;
- faptul că e mereu nervos/încruntat.

10. Consideraţi că evaluarea se realizează corect la ore?

11. Aţi fost solicitaţi să vă autoevaluaţi la orele de curs, la diferite teste? Dacă da,
precizaţi disciplinele la care s-a realizat acest proces.

12. Ce propuneri aveţi pentru a îmbunătăţi relaţia profesor-elev la nivelul şcolii?

BIBLIOGRAFIE

1. Băban, A. ,Consiliere educaţională- ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi


consiliere, Editura Psinet, Cluj-Napoca, 2001
2. Băban, A.,Petrovai, D., Lemeni, G., Consiliere şi orientare. Ghidul profesorului,
Humanitas Educaţional, Bucureşti,2002
3. Bâclea , D., Consiliere şcolară, Editura Logos, Cluj, 2001
4. Chelcea, S., Chelcea, A., Din universul autocunoaşterii, Editura Militară,
Bucureşti, 1990
5. Crăciunescu, R., Introversiune-Extraversiune, Editura Ştiinţifică, Cluj, 1991
6. Dobrescu, E., Teste pentru autocunoaştere şi amuzament, Editura Ceres, Craiova,
1992
7. Drăgan, I., Psihologia pentru toţi, Editura Ştiinţifică, Sibiu, 1991
8. Drăgan, I., Petroman, P., Mărgineanu, D., Educaţia noastră cea de toate zilele,
Editura Eurobit, Timişoara, 1992
9. Ilie, V., Educaţia moral-civică, C.C.D.Constanţa, 1991
10. Jigău,M., Consilierea carierei,Editura Sigma, Bucureşti, 2001
11. Lemeni, G., Miclea, M., (coord), Consiliere şi orientare- ghid de educaţie pentru
carieră, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2004
12. Năstăsescu , S., Toma, S., Pedagogie-Ora de dirigenţie, Editura Proarcadia,
Bucureşti, 1993
13. Robea, M. , Ora de dirigenţie, Editura Coresi, Bucureşti, 1993
14. Stuparu , A., Mărgineanu, D., În ajutorul învăţătorilor şi diriginţilor, Editura
Eurobit, Timişoara, 1992
15. Tomşa, Gh., Consiliere şi orientare în şcoală, Editura Viaţa Românească, Bucureşti,
1999
16. Vernon, A., Dezvoltarea inteligenţei emoţionale, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2006