Sunteți pe pagina 1din 3

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIREȘU

FIŞA DE ANALIZĂ A TESTULUI DE EVALUARE


CLASA a V a

Administrarea instrumentului de evaluare a avut drept scop principal evaluarea


cunoştinţelor dobândite în clasa a IV a.
Pentru standardele curriculare corespunzătoare au fost redactate obiective de evaluare cu o
acoperire cât mai cuprinzătoare.
În consecinţă, analiza vizează nivelul de performare pe ansamblul disciplinei.
Subiectele au fost formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programa şcolară
(competenţele specifice, activităţile de învăţare şi conţinuturile programei). Astfel subiectele
evaluării au avut un nivel mediu de dificultate, vizând evaluarea unor abilităţi, deprinderi şi
competenţe cu privire la receptarea mesajului scris (înţelegerea unui text literar dat) şi la
exprimarea scrisă (scrierea funcţională, scrierea reflexivă, scrierea imaginativă, scrierea
despre textul literar).
Evaluarea s-a realizat pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordându-se 90 de puncte
pentru răspunsurile corecte şi 10 puncte din oficiu.
Testul proiectat a fost administrat pe un eşantion de 22 elevi.
Competenţele de evaluare sunt:
C1-scrierea unui text după dictare;
C2- precizarea variantei corecte;
C3- menţionarea unor cuvinte cu acelaşi sens şi sens opus;
C4-identificarea numărului de silabe ale cuvintelor date;
C5- precizarea părţi de vorbire;
C6- specificarea genului şi a numărului substantivelor;
C7- redactarea unei compuneri în care să relateze o întâmplare la care să participe unul
dintre personajele din textul dat.

RAPORT DE ANALIZA:
CLASA A V-A ; TOTAL ELEVI 24
Rezultatele testului la finalul corectării sunt prezentate in tabelul următor, prin rotunjire:
Nr. elevi Nr. elevi Note < 5 Între 9-10
inscrisi prezenti Între 5-6,99 Între 7-
8, 99

24 23 5 1+ 1 7+3 6
Note Sub 4 4 5 6 7 8 9 10
Nr. 4 1 1 1 7 3 3 3
elevi
Media clasei este 6,32 , iar procentul de promovabilitate 78,26%.

CONCLUZII:
La nivelul clasei testul a fost receptat ca unul de nivel mediu, nu toţi elevii cunosc
noţiunile elementare de înţelegere a textului literar. Dificultatea răspunsurilor se datorează
lipsei efective a exerciţiului şi a faptului că elevii din ziua de astăzi citesc din ce în ce mai
puţin şi au vocabularul mai sărac, astfel neputând să pună în practică noţiunile de teorie
literară învăţată, enunţurile prezentând lacune.
La o analiză detaliată a răspunsurilor primite de la elevi putem realiza o analiză SWOT a
acestuia. Astfel am identificat:
PUNCTE TARI:
-selectarea corectă a cuvintelor cu acelaşi sens şi sens opus;
- precizarea variantei corecte;
- identificarea numărului de silabe ale cuvintelor date;
- specificarea genului şi a numărului substantivelorţ
PUNCTE SLABE:
- precizarea corectă a valorii morfologice și a funcției sintactice;
-probleme de ortografie şi punctuaţie;
-probleme de comentare /interpretare sumară a unor secvenţe textuale.

OPORTUNITĂŢI:
- promovarea cu succes a evaluărilor interne şi externe de pe parcursul actualului an
şcolar;
-finalizarea cu succes a anului şcolar şi a ciclului gimnazial;
-posibilitatea integrării active, responsabile şi competente în societate şi pe piaţa muncii,
şi chiar realizarea unei cariere de succes.

AMENINȚĂRI:
-corigenţa şi / sau repetenţia;
-dezinteresul şi / sau abandonul şcolar;
-reducerea şi / sau absenţa perspectivelor educaţionale ulterioare şi abandonul şcolar;
-imposibilitatea de a urma un liceu după finalizarea ciclului gimnazial;

MĂSURI DE REMEDIERE :
În urma evaluării susţinute de către elevii clasei a V-a la disciplina limba şi literatura
română, deşi procentul de promovabilitate este bun, rezultatele obţinute sunt totuşi slabe şi
medii. La o privire sumară se poate remarca cu uşurinţă că nu există performanţe deosebite.
Se impune, prin urmare, o serie de măsuri pentru a se ajunge la un grad de
promovabilitate mai mare şi a se atinge standardele de performanta vizate:

-realizare unor exerciţii cu un grad de dificultate diferit ce să vizeze vocabularul, morfologia


şi sintaxa;
-comentarea unor secvenţe din textele studiate;
- implicarea familiilor elevilor în pregătirea acestora în scopul obţinerii unor rezultate mai
bune.

Prof. ȘERBU SIMONA