Sunteți pe pagina 1din 3

MEMORIU TEHNIC

1.1.DATE GENERALE
Denumire solicitant: P.F.A TOBĂ DANIELA
Adresa/Sediul central: Sat Scărlătești, Comuna Cireșu, str. Învățătorilor, nr.
9, judetul BRĂILA, Cod poștal 817038 , Telefon/Mobil : 0786445131
Înregistrat la Direcția de Sănătate Publică Brăila cu nr. 400/25.10.2016
Denumire proiect: DEZVOLTAREA EXPLOATĂRII MIXTE DIN SAT
SCĂRLĂTEȘTI, COMUNA CIREȘU, JUDEȚUL BRĂILA
Cod CAEN: 0149 – Creşterea albinelor, creșterea altor animale si activități
auxiliare pentru cresterea animalelor
Cod CAEN 0111- Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
Cod CAEN 0119 – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;
Numărul și data evaluării proiectului: 400/23.11.2016
Numele specialistului care a evaluat proiectul: Dr. Lupu Mihaela prin
referatul nr. 536/23.11.2016

1.2 ASPECTE LEGISLATIVE


Proiectul propus spre finanțare prin Programul PNDR este în concordanță cu
legislația națională privind condițiile generale și speciale de igienă și sănătate
publică pentru măsurile finanțate prin PNDR 2014-2020.
Legislația care a stat la baza întocmirii acestui proiect a fost:
* Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății;
* Ord. M.S.nr. 1030/2009 modificat și completat prin Ord. M.S. nr. 251/2012 și
Ord. M. S. nr. 1185/2012 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară
pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea
obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației;
*Ord. M.S. 1078/2010 privind regulamentul de organizare și funcționare a D.S.P –
urilor
* protocolul încheiat între Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Ministerul
Sănătății Publice, înregistrat sub numerele P.102 din 20.04.2015, respectiv M.B.
3823/14.04.2015 și în urma evaluării documentației propuse pentru finanțare prin
Programul PNDR 2014-2020, în cadrul submăsurii -6.3. – Sprijin pentru
dezvoltarea fermelor mici
1.3. CONDIȚIILE RESPECTATE:
Au fost respectate următoarele condiții obligatorii:
- Prevederile incidente activității acestui tip de obiectiv în conformitate cu
reglementarile Ord. M.S. nr. 119/2014 – amplasarea obiectivului s-a făcut cu
respectarea prevederilor art. 5, alin. 1, respectiv la o distanță de minimum 15
m de ferestrele celor mai apropiate locuințe
- Legislația privind ambalarea și etichetarea produselor alimentare;
- Asigurarea de apă potabilă, în cantitate suficientă pentru igiena lucrătorilor
și spălarea echipamentelor apicole;
- Asigurarea echipamentului de protecție conform prevederilor Legii nr.
319/2006- legea securității și sănătății în muncă, pentru apicultori precum și
echipament de protecție sanitară a alimentelor. Au fost efectuate examenele
medicale în conformitate cu H.G. nr. 355/2007 și cursurile de însușire a
noțiunilor fundamentale de igienă conform prevederilor Ord. M.S. nr.
1225/2003;
- Asigurarea spațiilor conforme privind depozitarea utilajelor/echipamentelor
folosite în activitatea desfășurată cât și pentru extragerea și depozitarea
produselor apicole.
- Activitățile desfășurate nu au generat zgomot, care să depășească valorile
prevăzute de Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea
Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației
în cadrul ART. 16

1.4. AMPLASAMENT
Amplasarea stupinei este în jud. Brăila, comuna Cireșu, sat Scărlătești, str.
Învățătorilor, nr.9.
Zona în care este amplasată stupina este o zonă cu posibilităţi de dezvoltare a
agriculturii care va contribui la ridicarea standardului de viaţă.
Clima: conditiile climatice sunt specifice zonei de câmpie, cu ierni în general reci,
veri călduroase cu temperaturi maxime de peste +35,00˚C.
Stupina contine un număr de 106 stupi verticali, cu orientarea zborului spre
sud. Dezvoltarea cuibului familiei de albine la acest stup se face pe orizontala față
de sol. Stupina este dotata cu camera de depozitare și camera de extractie a mierii.
Pentru executarea diferitelor lucrari în stupina se folosește o gama variată de
unelte din inox: furculița din inox, cuțitul de descăpăcit din inox, sita din inox,
centrifuga din inox , role sarma din inox pentru rame, tava si masa de descăpăcit
din inox, afumătorul apicol și bidoane pentru depozitarea mierii din plastic.
Flora melifera a zonei este bogata, cuprinzând, în primul rând, specii cu o
mare valoare apicolă, ca salcâmul alb, fâneața, amorpha, floarea-soarelui .
În urma exploatarii celor 106 de familii de albine se obțin ca produse
principale mire, propolis si ceară.
Produsele finale obținute în urma exploatării familiilor de albine (miere,
propolis, ceară) vor fi vândute către S.C. APICOLA Costache Ialomița, S.C.
APISROM Vaslui.

Întocmit de,
TOBĂ Daniela