Sunteți pe pagina 1din 3

R O M ÂN I A

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI


DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
ŞI PROTECŢIA COPILULUI
Serviciul Personal şi Formare Profesională
NR.______ ______DIN ___/____/2010

ANUNŢ
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi organizează în data de
21.10.2010, orele 10.00, la sediul din str. Vasile Lupu nr. 57A, concurs – probă scrisă şi interviu -
pentru ocuparea posturilor vacante de la Centrul social educativ pentru persoane cu dizabilităţi
Galata, după cum urmează:

- 1 post de şef centru de zi – studii superioare socio-umane, juridice, medicale, administrative


sau economice, cu o vechime în domeniu de cel puţin 3 ani
- 1 post coordonator centru de formare – studii superioare socio-umane, juridice, medicale,
administrative sau economice, cu o vechime în domeniu de cel puţin 3 ani
- 1 post medic - studii superioare de specialitate, specializare medicină generală
- 1 post de contabil – studii superioare economice, specializarea contabilitate şi informatică
de gestiune
- 1 post coordonator programe - studii superioare de psihologie, vechime 1 an în specialitate
- 1 post coordonator programe - studii superioare de asistenţă socială, vechime 1 an în
specialitate
- 1 post coordonator programe - studii superioare de sociologie, vechime 1 an în specialitate
- 1 post de psiholog – studii superioare de psihologie
- 1 post de asistent social – studii superioare de asistenţă socială
- 1 post de instructor programe de pregătire profesională - studii superioare de psihologie
- 1 post de instructor programe de pregătire profesională - studii superioare de asistenţă
socială
- 1 post de instructor programe de pregătire profesională - studii superioare de sociologie
- 1 post de psihopedagog - studii superioare de psihologie – specializare psihopedagogie
specială
- 6 posturi de instructor educaţie – studii medii, absolvent liceu pedagogic
- 1 post de asistent medical – studii de specialitate, minim un an vechime în funcţie
- 1 post de infirmier – studii generale
- 1 post de muncitor întreţinere – certificat calificare instalator sanitar
- 2 posturi de şofer – permis categoria B
- 1 post de şofer – permis categoriile BE, DE

Bibliografia pentru concurs este afişată la sediul DGASPC Iaşi şi pe site-ul instituţiei, la adresa
www.dasiasi.ro, secţiunea concursuri.

Cererile de înscriere, însoţite de CV, copie buletin, copie după capitolul din carnetul de muncă
ce reflectă activitatea desfăşurată, adeverinţă de la medicul de familie, copii după actele de studii şi
calificare şi cazier sau declaraţie pe proprie răspundere privind antecedentele penale se depun la sediul
DGASPC Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 57A, la Serviciul Personal, până pe 19.10.2010, orele 13.00.

Relaţii suplimentare la numărul de telefon 0332/407790.

DIRECTOR GENERAL,
ION FLORIN
GG/IF 3 exemplare

Directia Generală de Asistenta Sociala şi Protecţia Copilului Iasi


Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654
C.P./G.G./2 exemplare
BIBLIOGRAFIE
CONCURS CENTRUL SOCIAL EDUCATIV PENTRU PERSOANE
CU DIZABILITĂŢI GALATA

 Sef centru:
- H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul –cadru de organizare şi funcţionare ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
- Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- Ordinul nr.559/2008 privind aprobarea standardelor specifice de calitate pentru centrele
rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoanele adulte cu handicap

 Coordonator centru de formare, coordonator programe, instructor programe de


pregătire profesională: :
- H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul –cadru de organizare şi funcţionare ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- Ordinul nr. 559/2008 privind aprobarea standardelor specifice de calitate pentru centrele
rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoanele adulte cu handicap
- Ordonanţa nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

 Asistent social, psihopedagog, instructor educaţie:


- Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-Ordinul nr.559/2008 privind aprobarea standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale,
centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoanele adulte cu handicap

 Psiholog:
- Ordinul nr. 559/2008 privind aprobarea standardelor specifice de calitate pentru centrele
rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoanele adulte cu handicap
- Păunescu, C. – “Deficienţa mintală şi organizarea personalităţii”, Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti , 1977

 Medic:

- Medicina Interna pentru Rezidentiat – Buligescu Lucian , Editura Teodora 2003


- Manual de Medicina Editia a15 a. – Nicolas I Tallei, Simon Editura Lider 2008
- Ghid clinic – Medicina Interna, - Jorg Braun, Arno Dorman Editura Medicala
- Medicina Interna Vol. 1,2 – Braun, Bormann, Jorg, Arno Dorman. Editura Medicala

 Contabil:

- Legea nr. 82/1991 –legea contabilităţii


- Ordinul M.F.P.nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea
angajamentelor bugetare şi legale
- O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv
- Legea nr. 273/2006 – legea finanţelor publice
- Ordinul M.F.P. nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv
- Anexa la Ordinul M.F.P. nr. 1917/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea
şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. Planul de conturi pentru instituţiile publice şi
instrucţiunile de aplicare a acestuia
- Clasificarea indicatorilor privind finanţelor publice
- Ordinul M.P.S.nr. 2861/2009 privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

 Asistent medical:

Tematică :
1. Perioadele de evoluţie a bolii 21. Sincopa şi leşinul
2. Diagnosticul şi tratamentul unei 22. Esofagita
febre 23. Gastrita
3. Inflamaţia 24. Ulcerul gastro-duodenal
4. Alimentaţia – noţiuni generale 25. Duodenita
5. Rinite 26. Enterocolita acută
6. Laringita acută şi cronică 27. Colita
7. Bronşită acută şi cronică 28. Hepatita virală acută
8. Bronşectazia 29. Hepatita cronică
9. Astmul bronşic 30. Litiaza biliară
10. Pneumonia pneumococică 31. Dischinezii biliare
11. Abcesul pulmonar 32. Pancreatita acută
12. Tuberculoza pulmonară 33. Peritonitele acute
13. Pelureziile 34. Pielonefrita acută
14. Insuficienţa respiratori acută 35. Litiaza renală
15. Stenoza mitrală 36. Anemia hemolitică
16. Stenoza aortică 37. Anemia carenţială
17. Pericardita acută 38. RAA (reumatismul articular acut)
18. Angina pectorală 39. Diabetul zaharat – simptomalogie
19. Infarctul miocardic 40. Epilepsia – generalizată, localizată
20. HTA

Bibliografie:
1. „Manual de medicină internă pentru cadre medii” – Corneliu Borundel

Pentru posturile de muncitor întreţinere , infirmier şi şofer tematica pentru concurs (proba
scrisă) o reprezintă fişa postului respectiv care se găseşte la Serviciul Personal şi Formare
Profesională.