Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECTULUL EDUCAŢIONAL

,,ŞI TE POARTĂ CUM ŢI-I PORTUL ŞI VORBEŞTE CUM ŢI-I VORBA''

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 2 ANI

COORDONATOR:
institutor CROITORU CAMELIA
responsabil COMISIA METODICA A EDUCATOARELOR – TISMANA
educatoare – GRĂDINIŢA TISMANA

PARTICIPANŢI:

MOTEA MARIOARA - educatoare ,Grădiniţa TISMANA;


CHIRICESCU SILVIA - educatoare, Grădiniţa TOPEŞTI;
CIOCHINA MARIA - educatoare, Grădiniţa TOPEŞTI;
TIVIG GABRIELA - educatoare , Grădiniţa POCRUIA;
ZLATE VALENTINA - educatoare, Grădiniţa VÂNATA;
NISTOR DANIELA - educatoare, Grădiniţa SOHODOL;
SARAMAT MARIA - educatoare, Grădiniţa IZVARNA

Îşi mai dă concursul şi


CERCUL METODIC AL ÎNVĂŢĂTORILOR DIN TISMANA ŞI TOPEŞTI
PARTENERI IMPLICAŢI:

CONSILIUL LOCAL TISMANA


FUNDAŢIA TISMANA
DIRECŢIA JUDEŢEANA PENTRU CULTURĂ, CULTE ŞI
PATRIMONIU CULTURAL NAŢIONAL GORJ
ŞCOALA POPULARĂ DE ARTĂ TÂRGU-JIU
PĂRINŢI
AGENŢI ECONOMICI DE PE RAZA LOCALITĂŢII
FIII SATELOR TISMANEI

ARGUMENTELE ŞI SCOPURILE PROIECTULUI


ARGUMENTE

Cea mai mare bogăţie a omenirii sunt copiii. Ar fi nedrept să ne gândim la


valorificarea tradiţiilor populare şi a folclorului romanesc în rândul copiilor mici,
imaginându-ni-i într-o horă a prieteniei, fericiţi să-şi facă cunoscut unii altora
istoria şi geografia locurilor natale, cântecele, dansurile şi obiceiurile străbunilor
noştri.
Intr-o atmosfera ambientală specifică zonei, educatoarele noastre s-au
reîntors o clipă în lumea copilăriei lor, rememorând colindele, urările pe care le
rosteau pe uliţele satului, furcăria satului sau obiceiurile şi horele satului de
sărbătoarea Paştelui, Rusalilor sau a Craciunului.
Proiectul de cooperare între grădiniţele de pe raza oraşului a început de la
nevoia echipelor de a-şi îmbunătăţi practicile educative prin introducerea şi
încurajarea unor inovaţii în ceea ce priveşte metodele pedagogice şi strategiile de
observaţie şi practică, elaborarea de materiale didactice, schimbul de bune practici
în materie de educaţie, promovând respectul şi interesul fată de tradiţiile culturale
în rândul preşcolarilor, urmărind cunoaşterea zonei geografice şi a tradiţiilor
culturale specifice zonei noastre.
Ţinând seama de realizările obţinute pană acum, proiectarea pe viitor
cuprinde acţiuni care se vor desfăşura nu numai în oraşul nostru ci şi în judeţ în
zonele cu bogate tradiţii populare.

SCOPUL PROIECTULUI

- Formarea unei atitudini adecvate faţă de obiceiurile şi tradiţiile locale


- Dezvoltarea capacităţii de investigare a zonei etnografice locale în vederea
valorificării şi dezvoltării capacităţii de transfer a experienţei acumulate în ceea ce
priveşte folclorul local;
- Trezirea curiozităţii şi a interesului fiecărei educatoare faţă de ceea ce
înseamnă tradiţie locală şi păstrarea obiceiurilor şi portului popular specific zonei;
- Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni
purtători şi păstrători ai portului şi cântecului oltenesc.

OBIECTIVE CADRU
1. Valorificarea elementelor folclorice specifice zonei etnografice olteneşti;
2. Transmiterea obiceiurilor şi tradiţiilor locale în forme accesibile
preşcolarilor;
3. Transmiterea îndeletnicirilor specifice localităţii (cusut, ţesut, sculptură);
4. Însuşirea unor tehnici de decorare a obiectelor de artizanat;
5. Să facă cunoştinţa cu istoria şi geografia, cu bogăţia culturală a regiunii
noastre prin activităţi extracurriculare;
6. Comunicarea între educatoare şi schimbul de impresii în ceea ce priveşte
metodele educative;
7. Implicarea părinţilor în păstrarea şi transmiterea unor obiceiuri şi tradiţii
specifice zonei prin participarea directa la acţiune;
8. Apropierea comunităţii locale de grădiniţa pe parcursul derulării
proiectului şi păstrarea unei strânse colaborări.

OBIECTIVE DE REFERINTA

-Să se găsească şi să se utilizeze cele mai adecvate modalităţi de implicare a


preşcolarilor şi a comunităţii în aflarea, păstrarea şi transmiterea zestrei folclorice
locale;
-Să-şi însuşească cunoştinţe despre portul popular românesc şi să-l identifice
pe cel specific zonei noastre;
-Să iubească, să înveţe să conserve şi să respecte portul popular ;
-Să-şi dezvolte simţul estetic şi gustul pentru frumos;
-Să iubească şi să păstreze obiceiurile şi tradiţiile locale;
-Să perceapă şi să-şi cultive dragostea faţă de graiul românesc, faţă de
armonia limbii române folosind folclor popular pentru copii;
-Să-şi formeze unele trăsături morale pozitive folosind în joc proverbe,
zicători, strigături;
-Să execute paşi de dans popular, păstrând ritmul în concordanţă cu melodia;
-Să-şi însuşească unele abilităţi specifice zonei (ţesut, cusut, sculptură);
-Să înveţe să primească şi să transmită frumuseţea artei populare din
generaţie în generaţie;
Realizarea obiectivelor acestui proiect este posibilă datorită grupului de
educatoare din oraşul nostru care au considerat că a păstra şi a transmite zestrea
folclorică devine o îndatorire de seamă faţă de fiii satului şi faţă de păstrarea
renumelui localităţii noastre prin existenţa Complexului Meşteşugăresc ,,Arta
Casnica Tismana''.

TEMATICA PROIECTULUI

1. Contribuţia portului şi obiceiului popular în cultivarea dragostei pentru


tradiţia românească la copiii de vârstă preşcolară
Institutor, Croitoru Camelia, educ.Motea Marioara
Gradinita Tismana, Gorj

2. Un obicei tradiţional al satului Topeşti.


Slobozirea păresimilor - a treia zi de Paşti - hora satului "Căţeaua"

Autoare referat: Silvia Chiricescu, Mariana Ciochină

3. Rolul şi importanţa şezătorilor în viaţa copiilor


Educatoare: Şărămăt Maria - Grădiniţa Izvarna

4. Folclorul copiilor. Sursa de formare şi de informare a preşcolarului


Educatoare: Zlate Valentina - Grădiniţa Vânăta

5. Valorificarea folclorului la activităţile de educaţie muzicala la preşcolari


Întocmit de educatoare Nistor Mărioara –Dana - Grădiniţa Sohodol I - Tismana

6. Grupul vocal-folcloric - mijloc de promovare a valorilor româneşti -


Educatoare - Tivig Gabriela Natalia - Grădiniţa – Pocruia

MONITORIZAREA SI EVALUAREA
-Realizarea unui portofoliu
-Mape tematice
-Amenajarea unui colţ tematic
-Realizarea unei pagini pe Internet
-Realizarea unui CD
-Participarea la Proiectul Educaţional Judeţean ,,Păstrarea şi cinstirea portului
popular gorjenesc''
-Realizarea unei ştafete ,,Costumul popular gorjenesc de la Gilort la
Tismana''

S-ar putea să vă placă și