P. 1
ghidul VEGETAL

ghidul VEGETAL

|Views: 1,361|Likes:
Published by HoratiuVrapcea

More info:

Published by: HoratiuVrapcea on Jan 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

PAG - 1

-

Publicaţia „Ghidul practic tehnico-economic şi de management -

Producţie vegetală”, destinat creşterii competitivităţii exploataţiilor agricole vegetale şi a
adaptării sistemelor manageriale la cerinţele unei societăţi îndreptate spre cunoaştere şi acces la informaţii, lansată în cadrul programului Cercetarea de Excelenţă (CEEX), finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEdN), este realizată de către Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală (I.C.E.A.D.R.), în colaborarea cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice (A.S.A.S) - Bucureşti şi cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (U.S.A.M.V.) - Bucureşti. Publicaţia îşi propune promovarea informaţiilor de strictă utilitate, necesare iniţierii şi dezvoltării exploataţiei agricole şi se adresează fermierilor care gestionează exploataţii individuale sau asociaţii familiale precum şi celor care practică o agricultură comercială şi doresc amplificarea şi eficientizarea activităţii lor. Materialele sunt elaborate de cercetători ştiinţifici specializaţi în economie agrară şi dezvoltare rurală precum şi de profesori universitari din domeniul agronomie. Publicaţia „Ghidul practic tehnico-economic şi de management -

Producţie vegetală” reprezintă o formă de implicare a cercetării ştiinţifice în vederea
sprijinirii producătorilor agricoli pentru dezvoltarea unei producţii agricole durabile şi a unei agriculturi competitive.

Director proiect, Dr. ing. Ana URSU

PAG - 2 -

PROIECT CEEX nr. 732 AUTORI Ana URSU, Director proiect, Dr. ing., CS II, ICEADR BUCUREŞTI Mihai NICOLESCU, Responsabil proiect, Dr. ing. A.S.A.S BUCUREŞTI Adrian Dinu TOMA, Responsabil proiect, Conf. Univ. Dr. , U.S.A.M.V. BUCUREŞTI ECHIPA DE CERCETARE SECŢIUNE TEHNICO-ECONOMICĂ: I.C.E.A.D.R. –BUCUREŞTI Prof. univ. dr. ing. (CP I) Manea Drăghici Cercetător ştiinţific (CP III) Ec. Catană Dan Horia Cercetător ştiinţific (CP III) Ing. Iurchevici Lidia Cercetător ştiinţific (CP II) Dr. ec. Toma Elena Cercetător ştiinţific (C.S.) Ing. Lepadatu Claudia Cercetător ştiinţific (CP III) Drd.ec. Andrei Mihaela Cristina Cercetător ştiinţific (C.S.) Drd. ing. Gergely Silvia Cercetător ştiinţific (CP III) Dr. ing. Veverca Dan Cercetător ştiinţific (CS) Ing. Olteanu Victor Cercetător ştiinţific (CP III) Dr. ing. Badulescu Adina Cercetător ştiinţific (CP III) Drd. Izbasescu Teodor Consultant ştiinţific Dr. ing. Negrea Isidor Consultant tehnic Ing. Moldovan Elena SECŢIUNE SISTEME DE MECANIZARE (ECHIPAMENTE ŞI MAŞINI AGRICOLE): A.S.A.S - BUCUREŞTI Dr. ing. Sin Gheorghe Dr. ing. Bude Alexandru Dr. ing. Simionescu Dumitru Dr. ing. Zeneci Nicolae SECŢIUNE MANAGEMENT: U.S.A.M.V. BUCURESTI Prof. univ. Dr. ing. Popescu Aghata Conf. univ. Dr. ing. Tindeche Cristiana Conf. univ. Dr. ing. Stoian Elena Sef. lucrări Dr. ing. Beciu Silviu Sef. lucrări Dr ing. Tudor Valentina Sef. lucrări Drd. Panait Răzvan Redactare: Dr. ing. Ana URSU Tehnoredactare şi copertă: Ing. Olteanu Victor

PAG - 3 -

INTRODUCERE ………………………………………………………....4 CAPITOL 1 COMPETENŢE MANAGERIALE PENTRU ACTIVITATILE DIN PRODUCŢIA VEGETALĂ.................................7 CAPITOL 2 ELEMENTE METODOLOGICE TEHNICOECONOMICE DE REALIZARE A GHIDURILOR.............................14 CAPITOL 3 GHID ETALON TEHNICO-ECONOMIC PENTRU “CEREALE ŞI PLANTE TEHNICE” …..............................................27 CAPITOL 4 GHID ETALON TEHNICO-ECONOMIC PENTRU “LEGUME”...........................................................................................107 CAPITOL 5 GHID ETALON TEHNICO-ECONOMIC PENTRU “POMI”..................................................................................................135 CAPITOL 6 GHID ETALON TEHNICO-ECONOMIC PENTRU “VIE”......................................................................................................186 CAPITOL 7 GHID ORIENTATIV PENTRU UTILIZAREA TRACTOARELOR ŞI MAŞINILOR AGRICOLE, Al ESTIMĂRII COSTURILOR PE LUCRARI AGRICOLE /PE AGREGAT ŞI CATALOG CU PRINCIPALII PRODUCĂTORI DE UTILAJE AGRICOLE DIN ROMÂNIA, AL FIRMELOR IMPORTATOARE ŞI ALŢI DISTRIBUITORI .......................................................................216 UNELE CONCLUZII...........................................................................349 BIBLIOGRAFIE....................................................................................351

PAG - 4 -

INTRODUCERE
Pentru a putea produce eficient şi competitiv, exploataţiile agricole indiferent de tipul lor, trebuie să se înscrie în tendiţele care se manifestă în prezent la nivelul agriculturii mondiale, spre promovarea factorilor calitativi din rândul cărora fac parte dezvoltarea cunoaşterii, pregătirea managerială, înnoirea tehnică, aplicarea tehnologiilor moderne, informatizarea, etc. Orientarea spre această promovare constituie o condiţie obligatorie pentru progresul agriculturii ţării noastre şi a integrării în Uniunea Europeană. Rezultatele „Recensământului General Agricol” 2002 dat publicităţii în anul 2004 scot în evidenţă un grad accentuat de fărâmiţare a terenului agricol, un număr exagerat de mare de exploataţii de dimensiuni foarte reduse şi neeficiente economic şi confirmă de asemenea, necesitatea restructurării agriculturii româneşti, pe baza organizării unor exploataţii de tip comercial, cu structuri de producţie şi sisteme tehnologice performante, viabile din punct de vedere economic. Tehnologiile proiectate evidenţiază condiţiile optime de vegetaţie, întregul complex de măsuri fitotehnice, în vederea punerii în valoare a potenţialului genetic al soiurilor şi hibrizilor aflaţi în cultură. S-a acordat o importanţă însemnată măsurilor tehnologice moderne, de înaltă productivitate, eficiente economic şi nepoluante, precum şi soluţiilor privind reducerea consumului de energie. Măsurile tehnologice preconizate au ca obiectiv sporirea randamentului fotosintetic de producere a biomasei utile, captarea cât mai eficientă a energiei radiante şi termice a soarelui şi a precipitaţiilor, consumuri raţionale de energie convenţională, de îngrăşăminte chimice şi pesticide, în vederea prevenirii deteriorării mediului şi menţinerii resurselor fundamentale ale agriculturii. Practica performantă a unor exploataţii agricole din ţara noastră, demonstrează că în contextul economiei concurenţiale de piaţă, obţinerea unor randamente înalte la hectar, creşterea productivităţii muncii, ridicarea pe o treaptă superioară a eficienţei economice a cheltuielilor de producţie şi, în final, realizarea unor rentabilităţi competitive şi durabile – mai ales în societăţile comerciale agricole de mari dimensiuni – depind într-o măsură hotărâtoare de înseşi dimensiunile, structura, calitatea şi gospodărirea cu maximum de eficienţă a resurselor (bazei) tehnico-materiale. Transformarea exploataţiilor noastre agricole în agenţi economici capabili să contribuie la creşterea competitivităţii pe piaţă a produselor agricole autohtone şi a integrării în Uniunea Europeană presupun realizarea unui nivel superior de pregătire culturală şi profesională a populaţiei ocupate în agricultură. Deşi obiectivul principal al activităţii manageriale îl constituie producţia şi prin aceasta obţinerea de rezultate maxim posibile, măsurabile prin profit sau venit net, deciziile

PAG - 5 -

care privesc structura şi nivelurile acesteia trebuie să ţină seama atât de resursele existente şi posibil de angajat, cât şi de cerinţele pieţei. Creşterea capacităţii concurenţiale pe piaţă rezidă din condiţiile de favorabilitate ale zonelor de cultură, înzestrarea mai bună cu anumiţi factori de producţie, poziţia faţă de pieţele agricole; orientarea spre producerea de produse „curate” care vor fi din ce în ce mai căutate atât pe piaţa internă, cât şi pe cea externă; atitudinea „prietenoasă” faţă de mediu. În aceste condiţii, informaţia are o importanţă tot atât de mare ca şi resursele naturale. Pentru stadiul în care se află agricultura noastră în prezent, elaborarea unui ghid informaţional cu problemele de ansamblu ale managementului producţiei vegetale, care să fie difuzat celor interesaţi, este binevenit.

Cui se adresează ghidul?
Grupul ţintă al acestui ghid de resurse în vederea dobândirii de informaţii şi cunoştinţe tehnico-economice şi de management pentru diferite tipuri de exploataţii vegetale îl reprezintă fermierii, specialiştii în consultanţă agricolă, instituţiile financiare, agenţiile guvernamentale şi alţi consilieri care iau decizii în sectorul agroalimentar.

Scopul ghidului
Componentele tehnico-economice din ghid definesc tehnologiile şi bugetele fermei în care sunt proiectate costurile şi veniturile pentru activităţile vegetale, în decurs de un an de zile. Fermierii pot folosi bugetul fermei la compararea a două sisteme de producţie, la estimarea cantitativă a rentei care poate fi plătită pentru maşini sau pământul închiriat, a producţiei necesare pentru acoperirea cheltuielilor sau a fondurilor potenţiale pentru investiţii.

Obiectivele specifice ghidului:
să ofere informaţii despre principalele concepte (fişa tehnologică, buget, costuri variabile, costuri fixe, venituri, marja brută, etc.)/procese economice relevante pentru fermele vegetale de diferite dimensiuni; să facă legătura dintre informaţii şi activitatea desfăşurată.

-

Mod de utilizare
Chiar dacă acest ghid oferă o trecere în revistă a diverselor concepte tehnicoeconomice identificate drept cele mai relevante pentru fermieri, el nu trebuie considerat un test de competenţe ci de recunoaştere a propriilor cunoştinţe. Fermieri

PAG - 6 -

care prin implicarea lor zilnică în procesele economice de genul muncii plătite sau neplătite, la procurarea de bunuri şi servicii pentru activitatea de producţie, participă la viaţa economică, acumulează cunoştinţe vaste în domeniu având şansa participării directe la decizia economică.

Structura ghidului:
Ghidul cuprinde: tehnologiile de cultivare a plantelor, fişele tehnologice, bugetele culturiilor pe hectar, bugetul total pentru întreaga suprafaţă a fermei, fişa sintetică a principalilor indicatori de sinteză pe module de exploataţie, fişe cu dotarea minimă necesară la nivelul modulelor de exploataţie proiectate, etc. În ghid sunt prezentate modele de evidenţă care surprind algoritmul de completare a documentelor (fişa tehnologică, bugetul total al exploataţiei, etc.) precum şi modul de calcul al unor indicatori importanţi şi interpretarea acestora. În final s-au obţinut informaţii cu privire la mărimea profitului obţinut, pe ansamblul exploataţiei, informaţii cu privire la rentabilitate în funcţie de capitalul folosit, precum şi clasificarea exploataţiei agricole vegetale în funcţie de MBS (fişa sintetică a principalilor indicatori de eficienţă, etc.). Exploataţiile agricole luate ca exemplu sunt ipotetice, tipice zonei de câmpie, activităţile desfăşurate în cadrul acestora sunt specifice sectoarelor de producţie vegetală. Modelele de evidenţă (bugetul exploataţiei) au ca efect o bază de date coerente despre activitatea exploatţiei şi implicit posibilitatea stabilirii corecte a veniturilor şi cheltuielilor precum şi a altor indicatori utili în aprecierea eficienţei economice.

PAG - 7 -

CAPITOL 1 COMPETENŢE MANAGERIALE PENTRU ACTIVITĂŢILE DIN PRODUCŢIA VEGETALĂ

1 Cine trebuie sa fie producătorul agricol? 2. Analiza de conţinut a funcţiilor ştiu, pot, am dovezi (rezultate)
2.1 Ce trebuie să ştiu? 2.2 Ce activităţi pot realiza? 2.3 Cu ce rezultate s-a finalizat munca pe care am depus-o ?"

În cazul în care fermierul se află în faza de întemeiere a unei ferme vegetale el trebuie să ia în considerare elemente legate de: pregătirea şi experienţa proprie. evaluarea posibilităţilor de valorificare optimă a producţiei. un mai bun specialist în protecţia mediului.8 - 1. un mai bun analist financiar.Ce pregătire şi ce experienţa am în producţia vegetală şi cum pot miza pe acestea în activitatea mea în fermă? . necesitatea alegerii unei structuri optime de culturi. identificarea potenţialilor clienţi pentru produsele realizate în fermă. de constrângerile mediului economic în continuă schimbare şi să găsească soluţii de adaptare. În aceste condiţii de risc şi incertitudine. care trebuie să fie şi va fi un bun agronom. organizare. Cine trebuie sa fie producătorul agricol? Agricultura viitorului are nevoie de un tip de producător agricol. un mai bun informatician şi un mai bun specialist în marketing. progresul exploataţiilor agricole şi al agriculturii în ansamblu depinde în cel mai înalt grad de calitatea activităţii manageriale.PAG . de competenţa şi priceperea de care trebuie să dea dovadă managerii în procesul realizării funcţiilor conducerii – de prevedere. Conducătorii exploataţiei agricole trebuie să ţină seama de cerinţele şi mecanismele de funcţionare ale pieţei. determinarea principalilor concurenţi.Cine sunt concurenţii mei şi ce fel îmi pot afecta activitatea? .Ce culturi se adaptează cel mai bine la condiţiile de producţie din fermă? .Cine ar putea fi clienţii şi cum le pot furniza produsele mele? După ce îşi face o imagine generală asupra posibilităţilor de producţie şi de valorificare ale produselor fermierul trebuie să stabilească următoarele elemente concrete de care depinde viitorul activităţii sale: . controlul şi reglarea activităţii. declanşarea acţiunilor.Care trebuie să fie dimensiunea sau scara producţiei optimă pentru ferma mea? . Pornind de la aceste realităţi el trebuie să găsească soluţii la următoarele probleme: .Ce oportunităţi de piaţă am că să îmi valorific producţia în condiţii care să îmi permită obţinerea de profit? .

în mod indirect.PAG . De ce suprafaţă voi avea nevoie pentru a îmi realiza obiectivele? . Fermierul în procesul de organizare a exploataţiei trebuie să găsească răspunsurile la următoarele întrebări referitore la factorii de producţie: . de aptitudinile sale manageriale depinzând în mod direct rezultatele obţinute.Deţin o suprafaţă de teren. materiale.Care sunt factorii de producţie care îi folosesc în vederea obţinerii de produse agricole vegetale? Referitor la factorii naturali: în ce clasă de fertilitate se încadrează solurile de pe terenurile pe care le folosesc în procesul de producţie? b. sau în cazul întreprinderilor agricole structurate la nivel de compartimente şi în ansamblul lor.Cine şi cum contribuie la realizarea obiectivelor în cadrul fermei? În cazul în care toate activităţile în exploataţie cad în sarcina fermierului acesta trebuie să se organizeze singur.9 - Dimensiunea sau scara producţiei este dată de suprafaţa de teren. În situaţia în care fermierul este ajutat de membrii familiei sau foloseşte forţă de muncă angajată organizarea presupune combinarea nemijlocită a resurselor umane şi. la nivelul fermei. Prin urmare fermierul trebuie să găsească răspunsuri şi în raport cu aceste elemente: . Fermierul care îşi desfăşoară activitatea într-o fermă vegetală trebuie să aibă în vedere că proporţiile producţiei influenţează eficienţa utilizării bazei tehnico-materiale a exploataţiei agricole. de baza tehnică existentă.De ce bază tehnică dispun şi de ce aş avea nevoie pentru derularea activităţilor de producţie? Dimensiunea exploataţiei poate fi determinată în funcţie de o serie de criterii tehnice. economice. care este regimul de precipitaţii din regiunea în care mă situez şi în ce fel pot interveni în vederea în cazul în care acesta este deficitar? a. Managementul în fermele vegetale trebuie să aibă în vedere identificarea şi stabilirea factorilor de producţie. la un anumit nivel de dezvoltare a factorilor de producţie. . informaţionale şi financiare. .

Referitor la factorii economici: a. ce necesar de personal permanent am nevoie? b. Cunoaşterea factorilor naturali. de ce cantităţi am nevoie ? (în funcţie de modulul de exploataţie 3/5. insecticide. ce necesar de forţă de muncă sezonieră trebuie să am în vedere.10 - care sunt temperaturile medii anuale şi ce plante/soiuri/hibrizi sunt favorabili acestui regim termic? d. Ei au un caracter dinamic care se manifestă prin transformările pe care le suferă. îngrăşăminte etc. din zonă? c. pentru ce activităţi am nevoie de angajaţi şi ce specializare trebuie să aibă aceştia? c.n ha ) d. erbicide. care sunt principalii furnizori de seminţe. ce cantitate de apă îmi este necesară pentru irigat? Factorii economici sunt purtători de costuri care se transmit asupra producţiei obţinute. Referitor la factorii umani: a. în ce perioade de timp şi în ce activităţi îmi este necesară? Factorul uman reprezintă factorul conştient al întregii activităţi din cadrul fermei vegetale..PAG . de ce materiale am nevoie pentru a produce? b. parţial sau integral în procesele de producţie. a probabilităţii de apariţie a lor precum şi a modului lor de manifestare permite valorificarea mai bună a factorilor economici. Factorul uman creează valori mai mari decât propriul său cost. . elementul prin care sunt puse în acţiune mijloacele de producţie şi aplicate tehnologiile de producţie. fungicide.. Prin acţiunea lor ei pot favoriza sau defavoriza desfăşurarea proceselor de producţie şi eficienţa utilizării factorilor economici. Care sunt vânturile predominante şi cum mă afectează? Factorii naturali nu sunt factori purtători de costuri care să se transmită asupra produselor obţinute. c.

uneltele cu care se execută arătura. factorii care determină mărimea şi dimensiunea unei exploataţii agricole. a inflaţiei şi a dobânzilor la credite. comercializarea etc. organizarea şi tehnologia normelor de servire. tipuri de erbicide şi caracteristicile lor (remanenţa pentru culturile din rotaţie). evoluţia preţurilor produselor necesare a fi cumpărate. metode de tăiere (pomi. preferinţele consumatorilor. caracteristicile fizico-chimice ale materiilor prime şi materialelor aprovizionate. materiale. ANALIZA DE CONŢINUT A POT. de epocă şi de modul de executare a arăturii. structura de producţie a unei exploataţii agricole. pise de schimb şi produse utilizate în cultura palntelor de câmp. cataloage de produse şi firme producătoare. noutăţile în tehnologii) şi mediul intern (finanţele. elemente de corelare a lucrărilor solului cu plantele premergătoare. adâncimea de semănat şi plantat şi distanţa dintre rânduri.). cu umiditatea solului. elemente de corelare între caracteristicile zonale şi soiuri.vie). cerinţe etc. . cu epoca de semănat şi plantat cu calitatea pregătirii patului germinativ. facilităţi. clasificarea exploataţiilor agricole după indicatorul „marjă brută” elemente de corelare dintre tipul de asolament. factorii care influenţează structura culturilor. concurenţii actuali şi cei potenţiali care apar pe piaţă. tipuri de ingrăşăminte chimice. prăşitoare. managementul. AM DOVEZI (REZULTATE) FUNCŢIILOR STIU. Şi a legislaţiei.PAG . producţia. momentul când se aplică îngrăşămintele chimice. leguminoase. de adâncimea arăturii. tipul de culturi premergătoare: păioase. evoluţia comerţului exterior preţuri. elemente de corelare a densităţii plantelor cu capacitatea de înfrăţire a soiurilor (cereale). momentul când se execută lucrările fitotehnice. produse de combatere a bolilor şi dăunătorilor. profilul explotaţiei şi culturi. procedee de irigare şi norme de udare.11 - 2. tipuri de materii prime. utilaje care se folosesc la lucrările de combatere a bolilor şi dăunătorilor. „Care sunt cunoştinţele şi deprinderile practice necesare pentru a realiza activităţile din producţia vegetală? ” CE TREBUIE SĂ ŞTIU? - - - - elemente de corelare a sitemelor de producţie cu mediul extern (evoluţia cererii pentru produsele unităţii. identificarea potenţialilor investitori în dezvoltarea şi diversificarea producţiei.

. indicatorii sintetici de analiză a eficienţei economice a modulelor de exploataţie etc. să pregătesc utilajele de semănat şi sa efectuez probele de lucru. să execut lucrările de fertilizare. bugetul exploataţiei. indicatorii de producţie (producţia medie kg/ha. normative privind durata de fucnţionare a utilajelor pe tipuri. cheltuieli fixe.vie). tipul determinărilor de evaluare a producţiei pentru efectuarea lucrării de recoltat. producţia totală (to).tehnici de tăiere(pomi. să pregătesc patul germinativ să execut lucrările de semănat pe tipuri de culturi. cheltuieli totale. CE ACTIVITĂŢI POT REALIZA? - să execut lucrările de bază ale solului în funcţie de planta premergătoare şi de cultura nou înfiinţată. elemente de corelare a activităţilor din producţia vegetală cu lucrările mecanice. indicatorii economici: cheltuieli variabile. valoarea producţiei totale – venitul brut (lei/to)). obiectivele tipurilor de tăiere (pomi.vie). lucrările manuale şi materialele specifice tipurilor de culturi (întocmirea fişei tehnologice). metode şi forme de conducere (pomi.vie). tipuri de utilaje agricole. metode de recoltare. tehnici de evaluare a însuşirilor calitative. costul de producţie. valoarea producţiei medii lei/ha. . dotarea minimă necesară. să execut irigarea. calendarul lucrărilor agricole. cerinţele climatice de recoltare.12 - - - - . tipuri de lucrări de întreţinere.PAG . tipuri de lucrări agricole specifice. să execut lucrările de combatere a bolilor şi dăunătorilor. bugetul culturii/ha. marja brută standard (MBS). rata profitului.tipuri de tăiere (pomi. să execut lucrările fitotehnice. pragul de rentabilitate.vie). parametrii optimi de funcţionare ai utilajelor agricole. parametrii standard la recoltare. elemente de corelare între caracteristicile zonale şi sistemele de tăiere (pomi.vie). reparaţii şi revizii tehnice pentru diferite utilaje agricole. condiţii de depozitare. profit.

climatice.să execut combaterea buruienilor. tipului de lucrări ce se vor executa. -efectuarea corecturilor care se impun.PAG . să execut recoltarea. evidenţiind abaterile produse. inclusiv acţionarea. -compararea realizărilor cu obiectivele şi standardele stabilite iniţial.să pregătesc utilajele corespunzătoare. bugetul culturii/ha şi bugetul fermei. pe măsura posibilităţilor. să întocmesc fişe tehnologice. să execut tăieri. -determinarea cauzelor care au generat abaterile constatate (tehnologice. Producţia medie. etc. . CU CE REZULTATE S-A FINALIZAT MUNCA PE CARE AM DEPUSO?" Rezultatele finale se pot aprecia prin: -măsurarea realizărilor (ex. să pregătesc recoltarea . Venituri pe cultură. să execut lucrări de întreţinere antierozionale şi hidroameliorative.13 - - . Venituri totale). producţia totală. să cuantific indicatorii de producţie şi indicatorii economici. . asupra cauzelor ce au generat abaterile negative. umane etc).

2 Aplicarea de îngrăşăminte şi amendamente 2.6 Recoltarea şi valorificarea producţiei vegetale 2.1.14 - CAPITOL 2 ELEMENTE METODOLOGICE TEHNICOECONOMICE DE REALIZARE A GHIDURILOR 2.4.4.1 Tehnologia cadru 2.1.1.4.4 Caracteristici de management în cultura vegetală 2.1.PAG .5 Întreţinerea culturilor 2.4.4.2 Fişa tehnologică a culturilor 2.3 Lucrările solului 2.4.4.1. Consideraţii teoretico-metodologice 2.3 Bugetul de venituri şi cheltuieli pe ha .4.4.1 Amplasarea culturilor 2.4 Combaterea buruienilor 2.1 Sistemul de producţie 2.2 Tehnologii de producţie în sectorul vegetal 2.3 Mărimea şi dimensiunea economică a exploataţiilor agricole 2.1.

Structura de producţie extensivă se caracterizează prin predominarea culturilor cerealiere în suprafaţa cultivată şi în producţia marfă şi a altor culturi care valorifică slab pământul. piaţa internă şi externă. Prin creşterea alocărilor de factori. producţii şi modalităţi de cultivare a plantelor care funcţionează sub influenţa mediului extern. etc.).15 - 2. Structura de producţie intensivă se caracterizează prin ponderea ridicată a unei activităţi în producţia totală.PAG . Pe lângă restricţiile sau facilităţile legate de factorii de producţie interni sau externi. disponibilul de materiale. tehnologii de producţie în sectorul vegetal. alegerea sistemelor de producţie trebuie să aibă la bază şi o fundamentare economică . direct sau indirect prin intermediari) facilităţile financiare.3 Sistemul de producţie Acesta reprezintă un ansamblu integrat de factori de producţie. structura de producţie tinde să devină intensivă chiar dacă se cultivă plante care prin caracteristicile lor dau . social şi economic. modul de parcelare sau de comasare. culturilor care vor permite obţinerea unui anumit gen de produs) şi a sistemelor de obţinere a acestora în raport de factorii interni şi externi. În esenţă. Facilităţile şi/sau restricţiile interne sunt legate de: particularităţile terenului. 2. politica agricolă. mediul tehnic. cum ar fi în cadrul producţiei vegetale prin ponderea ridicată a culturilor intensive (plante tehnice. mărimea şi dimensiunea economică a exploataţiilor agricole. situaţia financiară. piaţa funciară. posibilităţile de valorificare (individual sau prin cooperare. Consideraţii teoretico-metodologice Elementele de principiu care stau la baza proiectării ghidurilor tehnico-economice pentru producţia vegetală sunt: • • • • sisteme şi structuri de producţie în sistemul vegetal. legumicultură. Mediul extern poate interveni favorabil sau restrictiv în alegerea unui sistem de producţie prin: condiţiile pedoclimatice. în special de factori variabili la hectar. identificarea punctelor sensibile de intervenţie în managementul fermei vegetale. activităţile anterioare exercitate. Aceste exploataţii au tendinţă de-a îşi spori suprafeţele pentru a realiza venituri mari. restricţiile privind poluarea solului şi aerului. disponibilul de forţă de muncă. Structura de producţie a unei exploataţii agricole poate fi: extensivă sau intensivă. stabilirea unui sistem de producţie presupune alegerea naturii şi volumului producţiilor (în sens mai larg al activităţilor.

recomandată de cercetarea ştiinţifică: % Cultura Irigat Porumb Plante furajere Grâu Soia Orz+orzoaică Floarea soarelui Sfeclă de zahăr orientativă. cartofii. porumb.PAG . floarea soarelui) care nu asigură o valorificare eficientă a resurselor locale constrânse şi de imposibilitatea asigurării mijloacelor tehnice la nivel optim. din cauza lipsei forţei de muncă. întâlnim structuri de producţie reduse. În definirea componente: unui sistem de producţie vegetală vor avea în vedere următoarele structura culturilor (sau a produselor acestora). tehnologiile de cultivare. este influenţată de 33-35 14-15 10-12 8-9 6-8 5-6 4-5 În exploataţiile agricole mici. culturile furajere. În perimetrele irigate predomină culturile care dau cele mai bune rezultate economice în condiţii de irigare (sfeclă de zahăr.componentă a sistemului de producţie. culturile care au un grad ridicat de mecanizare. În societăţile agricole mari predomină. în general. etc. În tabelul următor se prezintă o structură a culturilor câmpie. sistem de cultură şi chiar tip de exploataţie. etc. următorii factori: pământul. familiale. Astfel. legume. legume.16 - producţii de valoare scăzută. pentru agrozona de Neirigat 25-27 15-18 12-16 5-7 11-14 8-10 3-4 Structura culturilor . în general din 2-3 culturi (grâu. porumb. randamentele medii la hectar sunt ridicate şi permit obţinerea unor venituri mari. culturi furajere. grâul. opţiunile fermierilor. condiţiile economice şi organizatorice. încadrate în asolamente şi rotaţii specifice fiecărei zone de producţie agricolă. culturi furajere.). În zonele mai înalte predomină sfecla de zahăr. În acest caz. Diversitatea condiţiilor economice şi sociale din ţara noastră determină existenţa unor tipuri variate de structuri ale culturilor. Toate aceste aspecte conduc în timp la reducerea randamentului culturilor agricole. condiţiile climatice. . tipul de asolament. urmate de plante tehnice. în zonele de şes structura culturilor se caracterizează prin ponderea ridicată a cerealelor (în special porumb şi grâu).

pe zile-om. combustibili. economic. iar direcţiile principale sunt considerate următoarele: .4 Tehnologii de producţie în sectorul vegetal Tehnologia de cultivare reprezintă un ansamblu de metode.determinarea cantităţilor optime de îngrăşăminte şi a normelor de irigare.) la ha şi pe kg produs. cantitatea totală de îngrăşăminte (în s.creşterea gradului de mecanizare a lucrărilor de întreţinere a culturilor în vederea sporirii producţivităţii muncii. . funcţie de structura culturilor stabilită în cadrul modulelor de exploataţie.dezvoltarea sistemelor de combatere biologică a dăunătorilor. pe kg de produs. hibrid.exploatarea raţională a sistemelor de maşini. Principalii indicatori utilizaţi în evaluarea şi alegerea tehnologiilor sunt: producţia medie la hectar. costul unui kwh. procedee şi activităţi desfăşurate într-o anumită succesiune. . . în raport de zonă şi destinaţie. un rol crescând revine tehnologiilor avansate. pe grupe de cheltuieli şi pe verigi tehnologice. În realizarea unei agriculturi performante şi competitive.a. . în vederea obţinerii diferitelor produse de natură vegetală. Criteriile avute în vedere în optimizarea tehnologiilor sunt: tehnic.alegerea pentru fiecare cultură a densităţilor la ha. . utilizarea în proporţie mai mare a îngrăşămintelor naturale.alegerea perioadei optime de efectuare a lucrărilor. în funcţie de soi. energie. cheltuielile totale la hectar. Se reduc astfel consumul de carburanţi şi unele cheltuieli.17 - 2.PAG . Tehnologiile înscrise în obiectivul de realizare a ghidurilor au fost elaborate în sistem irigat şi neirigat pentru diferite nivele de producţie.alegerea soiurilor şi hibrizilor celor mai productivi. . . energetic şi ecologic.efectuarea unui minim de lucrări pentru a evita tasarea solului. consumul de energie la ha şi pe kg produs. zonă. costul unitar – lei/kg produs. marja brută la hectar. reducerea consumului specific de materiale. Estimările efectuate se bazează pe norme şi tehnici de producţie care trebuie respectate în realizare unei tehnologii performante. . bilanţul energetic. Există un mare decalaj între tehnologiile care pot fi folosite şi folosirea lor efectivă iar tendinţa care se manifestă a fost şi este de substituire a unor tehnologii relativ performante cu altele tradiţionale.

de muncă pe unitatea de efect (din punct de vedere al factorilor de producţie). care trebuie să fie cât mai mic pe tona de produs obţinut.obţinerea unor produse cu parametri tehnico-funcţionali superiori. . controlul calităţii. costurile şi eficienţa producţiei.reducerea consumului de energie. precum şi înregistrarea soirilor de plante agricole (Legea nr. la obţinerea de produse „curate”( din punct de vedere ecologic). Aplicarea de tehnologii moderne presupune concentrarea producţiei agricole. se impune utilizarea pe scară mai largă a erbicidelor. ca şi insuficienţa acestora influenţează negativ producţia. Concentrarea producţiei agricole se manifestă în primul rând prin reducerea numărului de exploataţii agricole şi creşterea suprafeţei medii a acestora. Folosirea în exces a îngrăşămintelor. fosfor şi potasiu) şi cantitatea totală de îngrăşăminte care părăseşte solul în fiecare an.favorizarea dezvoltării resurselor regenerabile.PAG . comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor. 75/1995).utilizarea îngrăşămintelor se înscrie între cerinţele esenţiale ale asigurării unei agriculturi moderne şi competitive. Deşi există reglementări privind producerea. Realizarea unei agriculturi moderne şi competitive este condiţionată şi de calitatea materialului biologic. cu scopul de a menţine suficienţi nutrienţi pentru obţinerea produselor vegetale în cantitatea şi de calitatea dezirabilă. de materii prime şi materiale.18 - Astfel: . insecticidelor şi fungicidelor. O utilizare raţională a îngrăşămintelor presupune asigurarea echilibrului dintre cantitatea totală de îngrăşăminte intrată în sol (în principal azot. cât şi pe cea externă (din punct de vedere al eficienţei economice).favorizarea unui grad ridicat de rentabilitate şi competitivitate pe piaţa internă. . la conservarea mediului înconjurător. Criteriul de bază în agricultură în aprecierea nivelului unei tehnologii îl constituie consumul energetic. concomitent cu adoptarea unor tehnologii şi practici menite să reducă riscul pentru sănătatea umană şi calitatea mediului. . . Tehnologiile estimate urmăresc: . cu valori de întrebuinţare la nivelul celor mai înalte exigenţe (din punct de vedere al produsului). în practică se mai folosesc seminţe necertificate din categorii biologice inferioare. Ca şi în cazul îngrăşămintelor.

alocate..exploataţii agricole foarte mari………... precum a şi resursele şi a principalele mijloace necesare realizării lor.. combinate şi utilizate în cadrul proceselor de producţie şi care este reflectat de rezultatele obţinute.. ....exploataţii agricole mari………………. administrarea. > 40 UME 2.19 - 2. 16-40 UME . Managerul unei ferme vegetale trebuie să intervină permanent pe întreaga desfăşurarea a procesului de producţie şi să aleagă cele mai bune soluţii privind aprovizionarea cu mijloace tehnico-materiale. La nivelul unei ferme vegetale managementul trebuie să aibă în vedere în primul rând determinarea principalelor obiective la nivel de fermă şi a componentelor sale. promovarea şi desfacerea acestora pe piaţă. Mărimea unei exploataţii evidenţiază modul în care în ansamblul resurselor sale au fost atrase. calculat ca difernţă între produsul brut al unităţilor agricole şi cheltuielile variabile aferente (costuri operaţionale). completat de volumul celorlalte resurse şi condiţii de desfăşurare a proceselor de producţie.. În clasificarea exploataţiilor după mărime se utilizează indicatorul „marja brută”. 4-8 UME .4 Caracteristici de management în cultura vegetală Managementul practicat în fermele agricole vegetale trebuie să acopere toate activităţile de natură tehnico – economică care se succed la nivelul acestor ferme şi să aibă în vedere aspectele care determină gradul de eficienţă economică şi asigură prosperitatea fermierului şi a familiei sale.exploataţii agricole mici………………. derularea activităţilor de producţie conform obiectivelor stabilite.. gestionarea şi coordonarea personalul angajat în fermă.. În funcţie de acest indicator de mărime se realizează clasificarea exploataţiilor agricole astfel: . valorificarea produselor obţinute.3 Mărimea şi dimensiunea economică a exploataţiilor agricole Dimensiunea unei exploataţii este dată în primul rând de volumul principalului mijloc de producţie (pământul).. activităţile financiare din cadrul fermei. asigurarea calităţii proceselor de producţie şi a produselor obţinute...exploataţii agricole mijlocii…………… 8-16 UME .exploataţii agricole foarte mici.PAG .. < 4 UME . Marja brută se exprimă în Unităţi de Măsură Europeană (UME) având echivalentul a 1200 euro.

Intervenţia managerului din punct de vedere economico . operaţiuni specifice lucrării de semănat. Structura culturilor agricole este la rândul ei dependentă de mijloacele tehnice existente în cadrul exploataţiilor.financiar se face prin realizarea de bugete pe culturi.1. efectuarea de lucrări ale solului.PAG . care permite o exploatare uniformă a mijloacelor tehnice în anul de producţie şi o eşalonare corespunzătoare a veniturilor. evaluarea producţiei şi în final recoltarea producţiei obţinute. activităţile de întreţinere a culturilor prin aplicarea diferitelor pesticide şi terminând cu recoltarea producţiei obţinute. La avantajele economice se adaugă îmbunătăţirea condiţiilor agrotehnice referitoare la reducerea gradului de îmburuienare. a îngrăşămintelor organice şi minerale ce vor fi folosite. umane şi financiare care exista sau pot fi atrase de manager. este singura metodă agrotehnică utilizată în cultura plantelor care nu necesită nici un fel de investiţie. funcţie de sistemele de cultură utilizate în cadrul exploataţiilor agricole. Aceste tipuri de asolamente se grupează astfel: .1 Tehnologia cadru Tehnologia de producţie aplicată în cadrul fermelor vegetale variază în funcţie de resursele materiale. a tipurilor şi numărului de lucrări mecanice ce vor fi efectuate. Elaborarea unei tehnologii cadru în fermele vegetale presupune stabilirea unei succesiuni de activităţi care sunt derulate in fermă in cursul unui an agricol.1 Amplasarea culturilor Asolamentul. prin calcularea eficienţei obţinute şi stabilirea în funcţie de aceasta şi de tendinţele existente pe piaţă a viitoarei structuri de producţie. lucrări de întreţinere a culturilor. a materialului săditor. realizarea de asolamente la nivel de fermă şi continuă cu activităţile specifice de producţie: aplicare de îngrăşăminte şi amendamente. În condiţiile specifice zonei de câmpie a ţării se întâlnesc mai multe tipuri de asolamente. pornind de la alegerea soiurilor şi hibrizilor.4. dimensionarea necesarului de forţă de muncă. Un rol important îl are potenţialul agro-pedologic existent la nivel de fermă. 2. 2.4. realizarea de planuri sau programe care vizează activitatea curentă şi viitoare a fermei. reducerea infestării terenurilor cu agenţi patogeni şi menţinerea stării de conservare a fertilităţii naturale a terenurilor agricole. în sensul că unităţile cu potenţial economic ridicat au o structură diferenţiată a culturilor. care începe cu alegerea culturilor şi soiurilor care se adaptează cel mai bine agrozonei în care este situată fermă.20 - Managementul în cadrul unei ferme vegetale presupune şi intervenţii succesive pe verigile tehnologice ale diferitelor plante vegetale cultivate în fermă.

PAG . soarelui 5. culturi furajere – sole săritoare .asolamente mixte de culturi de câmp + furaje unde sunt necesare mai puţine furaje: 1 porumb 1 porumb 2. lucernă – solă săritoare -asolamente pentru zona de câmpie cu terenuri neirigate – pe soluri normale: 1. porumb 3. culturi 3. grâu+ orz 5. culturi furajere anuale – orz 70% din solă + sfeclă 5. grâu+ orz 4. porumb 1. culturi furajere – solă săritoare -asolamente mixte de culturi de câmp + culturi furajere acolo unde sunt necesare mai multe furaje: 1. păioase . in) 4. soia. fl. porumb 2. grâu 4. porumb 2. porumb 1. porumb 3. porumb 4. plante tehnice . grâu+ orz 4. in şi sfeclă de zahăr) furajere anuale 4. păioase succesive 3. plante tehnice 3. plante tehnice (fl soarelui. leguminoase anuale 2. porumb 3. porumb 5. Soarelui 3. leguminoase anuale 1. soarelui 3 fl. lucernă – furajeră 30% din solă solă săritoare 6. grâu + orz 5. porumb + sfeclă de 3. grâu 4 grâu orz 4. soia (sfeclă) zahăr 4.21 - . soia+fl. porumb 2. porumb 1. soarelui 3. porumb 2. păioase culturi succesive 3. porumb 4. porumb plante tehnice 5. porumb 2. porumb 2. păioase culturi succesive culturi 2.asolamente pentru zonele de şes şi sudul ţării: 1. leguminoase anuale 1. porumb 1. orz 5 culturi furajere – solă săritoare 5. grâu + orz 4.asolamente pentru zonele de câmpie irigate sau terenuri cu aport freatic: 1. grâu 3. păioase 2. fl soarelui. porumb 2. porumb 4. orz 5. porumb 2. plante tehnice (soia. soia + fl. porumb plante tehnice 5.

cantitatea apei utilizată la aplicarea udărilor. fasole. cartofi timpurii (castraveţi de toamnă) varză de toamnă Alegerea celor mai bune plante premergătoare. usturoi. Problema de viitor pentru toate categoriile de exploataţii rămâne comasarea terenurilor în masive funciare compacte pentru fiecare exploataţie. ardei. în gospodăriile individuale (fermele familiale) se realizează în mod obişnuit rotaţii simple ale culturilor adecvat dispersării parcelelor de teren. 1. La irigat. 2. mazăre. de forme cât mai ordonate.1. pentru culturile existente în cadrul unui asolament raţional. composturi sau gunoi de grajd fermentat. Aceste asolamente se aplică în exploataţiile cu mari suprafeţe – în mod curent în formele asociative. sate şi centrele de producţie. constituie principalul mijloc strategic de obţinere a unor nivele constante şi rentabile de producţie. uşor accesibile culturilor de câmp este măsura tehnologică cu implicaţii directe asupra nivelului de recoltă scontat. ardei. varză timpurie. cartofi timpurii. tomate. grâu + orz 4.2 Aplicarea de îngrăşăminte şi amendamente Îmbogăţirea solului în elemente fertilizante. folosirea preparatelor biologice care controlează relaţiile în sistemul microorganisme fixatoare de azot liber atmosferic – plantă – sol. verdeţuri usturoi. alături de secvenţele sus menţionate. 2. cheltuielile pentru obţinerea produsului agricol cresc în funcţie de costul apei de irigat. 3.4. spanac 2. morcovi culturi de vară-toamnă.PAG . sprijinite pe limitele obligate naturale şi construite. 5. având legături funcţionale directe la căile de comunicaţie. împreună cu respectarea tuturor verigilor tehnologice care conduc la realizarea şi asigurarea cerinţelor plantelor cultivate pentru factorii de vegetaţie. îngrăşăminte chimice granulate complexe cu un conţinut ridicat în substanţă activă (concentrate). costurile determinate de amenajarea sistemului de udare (amortizarea sistemelor de irigaţii). ceapă. tomate. vinete 3. castraveţi timpurii castraveţi de toamnă 4. grâu + orz 5. ceapă. Optimizarea sistemului de fertilizare a culturilor este posibilă prin: alegerea sortimentului de materii şi materiale fertilizante. tipul echipamentului de udare şi forţa de muncă utilizată la aplicarea udărilor. vinete.22 - -asolamente pentru exploataţii legumicole cu producere de legume în câmp irigat: 1. Eficienţa aplicării îngrăşămintelor este dependentă de menţinerea la nivel optim a tuturor factorilor tehnologici (combaterea buruienilor care concurează planta de .

cu durata de peste 36 ani.4. Este important de ştiut că pe terenurile irigate buruienile găsesc condiţii de creştere şi dezvoltare optime şi pot concura mai puternic planta cultivată. 2. funcţie de cerinţele plantelor cultivate. Datele cercetărilor în acest domeniu arată ca în cadrul unui asolament raţional.1. pentru menţinerea infestării sub limitele pragului de dăunare şi limitare a creşterii infestării cu specii de buruieni perene (monocotiledonate şi dicotiledonate) greu de combătut prin mijloace agrotehnice şi chimice. rădăcinoase (sfeclă de zahăr. În plus. composturile.PAG . utilizarea soiurilor şi hibrizilor cu potenţial ridicat de producţie şi capacitatea de valorificare superioară a factorilor de mediu).3 Lucrările solului Experienţele staţionare. confirmă posibilitatea optimizării sistemelor de lucrare a solului în cadrul unor asolamente raţionale care să asigure: afânarea solului pe adâncimi variabile.4 Combaterea buruienilor Controlul infestării terenurilor cu buruieni este veriga tehnologică cu implicaţie majoră în succesul cultivatorilor. . în cadrul exploataţiilor agricole. în lunile august septembrie. nivelul scontat al recoltelor ţinându-se cont de suplimentele de materii organice refolosibile (gunoiul de grajd. cu rotaţii de 4-6 ani arăturile adânci la 28-30 cm se vor executa pe suprafeţele cultivate cu porumb. care să acopere cheltuielile suplimentare de energie ocazionate de lucrările mecanice (afânare de bază şi / sau pregătirea patului germinativ).23 - cultură. 2. Prin aceasta trebuie să se urmărească permanent. Dozele de îngrăşăminte chimice se calculează funcţie de conţinutul solurilor în elemente fertilizante. resturile vegetale ale culturilor agricole neutilizate în alte sectoare) care îmbunătăţesc starea de fertilitate a solurilor.4.1. iar lucrările superficiale vor fi destinate culturilor de păioase şi leguminoase pentru boabe. evoluţia stării de îmburuienare a terenurilor. condiţiile de secetă a solului întâlnite frecvent în zona de sud a ţării. împiedică executarea unor ogoare de vară de bună calitate şi implică executarea unui număr mare de treceri cu grapele cu discuri pentru mărunţirea solului în vederea pregătirii patului germinativ. sfeclă furajeră). Executarea lucrărilor adânci pentru culturile de cereale de toamnă nu se justifică economic prin sporuri de producţie. asigurarea apei prin irigaţie.

mijloace chimice – erbicide) poate asigura condiţia culturală satisfăcătoare obţinerii profitului prin cultivarea pământului. evidenţiază apariţia unor generaţii noi de produse care asigură controlul patogenilor la sămânţă şi/sau pentru diferite perioade de vegetaţie. Funcţie de destinaţia produsului şi valorificarea acestuia. asigurând un tratament uniform cu eficacitate ridicată. tehnologul poate stabili strategiile de dezvoltare a exploataţiilor agricole pe termen lung. la preţuri acoperitoare costurilor de producţie.4.5 Întreţinerea culturilor Cerinţele actuale ale pieţei pentru produse curate şi sănătoase implică orientarea cultivatorilor spre noi tehnologii care răspund cerinţelor sociale.24 - Utilizarea mijloacelor de combatere integrată (măsuri agrotehnice . măsuri de combatere chimică a monocotiledonatelor perene. componenta tehnică şi cea economică delimitează mijlocele şi lucrările direcţionate în sensul satisfacerii cerinţelor plantelor în vederea obţinerii randamentelor proiectate la unitatea de suprafaţă şi de produs. lucrări mecanice de bună calitate. etc). cu cantităţi de substanţă reduse. latura economică vizând alocarea şi utilizarea cu economicitate maximă a inputurilor. datorită variabilităţilor condiţiilor de mediu (prezenţa vântului.4. Astfel. Rezultatele cercetărilor în domeniul protecţiei plantelor (combaterea bolilor şi dăunătorilor).6 Recoltarea şi valorificarea producţiei vegetale Reprezintă în esenţă măsura tehnologică de atingere a scopului final al practicii agricole. surprinderea ploilor imediat după tratament. în .rotaţii. prezintă avantaje economice importante prin tratarea unui volum mic de seminţe (seminţele utilizate la semănat). se elimină tratamentele în câmp în primele faze de vegetaţie. cu răspunsul dat de indicatorii eficienţei economice a producţiei agricole. 2. În acest sens se analizează prin comparaţie nivelul tehnologic (posibilităţile de introducere a investiţiilor – maşini şi utilaje noi. Tehnologiile de producţie utilizate în proiecţii au surprins cele două componente principale ale acestora: cea tehnică şi cea economică. în condiţii controlate. 2.1.PAG . În cadrul devizului tehnologic. considerate şi interpretate din punct de vedere al eficienţei economice. Protejarea seminţelor şi a plăntuţelor în primele faze de vegetaţie prin tratamente la sămânţă. a căror eficacitate este mai redusă.1. în vederea obţinerii veniturilor care trebuie să permită reluarea ciclului de producţie. potenţialul de producţie al solurilor pe unităţi teritoriale).

. acele exploataţii. lucrările manuale şi cu materiile şi materiale utilizate în procesul de producţie.PAG . tehnologiile utilizate în proiecţiile de module pot testa cu discernământ economic modalităţile de aplicare a acestora. tarife care colaborate cu volumul de lucrări îi permit să determine totalul cheltuielilor pe care trebuie sa le facă în fiecare lună pentru a obţine producţia finală la cultura luată în calcul. care însă au o contribuţie majoră în obţinerea de producţii sporite cu cheltuieli reduse pe unitatea de suprafaţă şi pe cap de animal. b) elemente ce impun din partea fermierului eforturi economice substanţiale. care îşi creează sau dispun de asemenea pârghii de acţiune.2 Fişa tehnologică a culturilor Tehnologia la nivel de hectar pentru o anumită cultură cuprinde toate activităţile derulate într-un agricol. în vederea obţinerii produsului final. În prima categorie s-au inclus: sămânţa. activităţi care sunt grupate pe luni calendaristice şi categorii de cheltuieli: cheltuieli pentru lucrările mecanizate. În privinţa mecanizării lucrărilor agricole şi implicit a gradului de înzestrare cu bază energetică a exploataţiilor agricole. epoca de executare a lucrărilor. obţinându-se astfel randamentele programate. Fiecare tehnologie a fost elaborată pentru un anumit nivel de producţie. Din cea de a doua categorie se detaşează net mecanizarea lucrărilor şi irigaţiile. densitatea plantelor la unitatea de suprafaţă. nivelul calitativ al acestora avantajând din punct de vedere economic. volumului de lucrări manuale şi mecanizate care trebuiesc efectuate.4. respectiv pe exploataţii. acesta a fost cuantificat pe baza a două elemente: a) elemente care necesită un efort economic redus. mai cu seamă pentru această perioadă în care există o deosebită fluctuanţă şi exacerbare a cheltuielilor efectuate cu mecanizarea lucrărilor agricole şi posibilităţile financiare reduse de procurare şi exploatare a tractoarelor şi maşinilor agricole. precum şi tarifele pentru fiecare lucrare în parte. necesarului de materii prime şi materiale. În ceea ce priveşte efortul economic în derularea tehnologiei. generând în schimb efecte economice însemnate. Fişa tehnologică elaborată la nivel de hectar îi oferă managerului o imagine asupra activităţilor pe care trebuie să le deruleze pentru fiecare cultură. 2.25 - scopul realizării producţiei cu costuri reduse pe unitatea de suprafaţă şi a obţinerii unei mase a profitului cât mai mare pe culturi. nivel influenţat în special de cantitatea de îngrăşăminte şi amendamente pe care managerul decide să le aplice la hectar. Tehnologiile la hectar sunt realizare pentru două sisteme de producţie: sistemul irigat şi sistemul neirigat astfel încât fermierul să poată aplica tehnologia în funcţie de posibilitatea de a iriga cultura respectivă.

prod. venitul net şi rata venitului net. Rata venitului impozabil (G) este calculată în procente prin raportarea venitului impozabil la consumurile pentru producţia principală. orz. cheltuieli generale. aprovizionare.PAG . îngrăşăminte chimice şi amendamente. Structura bugetului pe culturi cuprinde toate elementele referitoare la: valoarea producţiei. Consumurile intermediare pentru producţia principală (D1) nu includ cheltuielile ocazionate cu obţinerea producţiei secundare. dobânzi la credite. irigaţii. fasole. amortisment şi alte cheltuili specifice. Elaborarea bugetelor a avut la bază devizele tehnologice şi preţurile inputurilor. Venitul impozabil (E) este obţinut prin scăderea consumurilor intermediare pentru producţia principală din valoarea producţiei principale. soia. . Valoarea producţiei (A) este determinată pe baza producţiilor medii la hectar şi a preţurilor estimative pe piaţa internă. costul de producţie. floarea soarelui. Venitul net rezultă în urma diminuării venitului impozabil cu valoarea impozitelor aferente şi a adiţionării alocaţiilor şi subvenţiilor acordate de stat conform legislaţiei în vigoare. pesticide. pentru producţia principală (A1 = val.26 - 2.3 Bugetul de venituri şi cheltuieli pe ha În elaborarea bugetelor exploataţiilor agricole specializate în producţia vegetală s-au efectuat calculaţii estimative de costuri şi profituri nete la nivel de culturi cum sunt: grâu. princ. nivelul de alocare al factorilor de producţie în agrozona câmpie irigat şi neirigat. Consumurile intermediare cuprind două grupe de cheltuieli: cheltuieli variabile şi cheltuieli fixe. lucrări mecanice.4.) şi a valorii producţiei secundare. Rata venitului net + subvenţiile (H) se determină prin raportarea venitului net + subvenţii la consumurile pentru producţia principală. asigurări. sfeclă de zahăr şi rapiţă cu randamente diferenţiate în funcţie de tehnologiile aplicate. Consumurile intermediare (D) comensurează totalitatea inputurilor şi serviciilor consumate în procesul de producţie agricolă şi cuprind: sămânţa. consumurile intermediare. porumb.

5.4. 3.2.1 3.3.7 Sfeclă de zahăr 3.3.5.4 3.8 Rapită pentru ulei 3.6.1.3.neirigat Tabel nr.5 Fişă rezumativă . 3.2.6.5. 3. 3.5. 3.5.2.4 Bugetul exploatatiei de 1000 ha .6 3. 3.5 3.4. 3.neirigat Tabel nr.4 Bugetul exploatatiei de 20 ha .2 Orz 3.2 Consumul forţei de muncă/module de exploataţie Tabel nr.6.5 Soia 3.neirigat Tabel nr.1 Consum forţă de muncă pe culturi conform fişelor tehnologice Tabel nr.2 3.3.4.5 Fişă explicativă 3.2.1 Grâu 3.1 3.1 3.irigat Tabel nr.2. 3.3.neirigat Tabel nr.2.1 3.4 Exploataţia agricolă -1000 ha neirigat Tabel nr.6 Simularea principalilor indicatori economici .3.4 3.5 3.5.3.2.3 Modul 200 ha irigat Tabel nr.5 3.6 3. 3.2.3 Porumb 3.6 .2.5.5.4 Floarea soarelui 3.irigat Tabel nr.neirigat Tabel nr.6 Dotarea minimă cu tractoare şi maşini agricole Exploataţia agricolă -20 ha neirigat Tabel nr.4.2. 3.1.irigat Tabel nr.4.2 3.6.2 Fişă rezumativă .2.2 Fişă rezumativă .irigat Tabel nr.4.5 3.2.2. 3.4 Bugetul exploatatiei de 20 ha .6 Simularea principalilor indicatori economici .4.5 Modul 1000 ha irigat Tabel nr.1.5.3 Simularea principalilor indicatori economici .6 3.2.2.4 Modul 200 ha neirigat Tabel nr. 3.neirigat Tabel nr.3.5.27 - CAPITOL 3 GHID ETALON TEHNICO-ECONOMIC PENTRU “CEREALE ŞI PLANTE TEHNICE” 3.3.4.4.3 Exploataţia agricolă -200 ha irigat Tabel nr.irigat Tabel nr.irigat Tabel nr.1 Bugetul exploatatiei de 1000 ha .1 Bugetul exploatatiei de 20 ha . 3.5. 3. 3.62 Exploataţia agricolă -200 ha neirigat Tabel nr. 3.irigat Tabel nr.3 Simularea principalilor indicatori economici .5 Exploataţia agricolă -1000 ha irigat Tabel nr.1.3 3.1 Tehnologii cadru 3. 3. 3. 3.5. 3.6 Fasole 3.4 3.2 Fişă rezumativă .2.5 Fişă rezumativă .4. 3. 3.1.3.2 3.2.4.1 Exploataţia agricolă -20 ha irigat Tabel nr.5. 3.5. 3.2 3.5.6 Simularea principalilor indicatori economici .3.3.3 3.6. 3.2 3.1 Bugetul exploatatiei de 20 ha . 3.4.4 3. 3. 3.5 Fişă rezumativă . 3. 3.neirigat Tabel nr.3 3.3 3.3 3.PAG . 3.irigat Tabel nr.4 3.6 3.3 Modul 200 ha neirigat/ irigat Tabel nr.2.2.2. 3.2 3.2.1 Modul 20 ha irigat Tabel nr.irigat Tabel nr.4 Modul 1000 ha neirigat/ irigat Tabel nr.2. 3.2 Modul 20 ha neirigat/ irigat Tabel nr.neirigat Tabel nr.6 Modul 1000 ha neirigat Tabel nr.neirigat Tabel nr.1.1.3 Simularea principalilor indicatori economici . 3.1. 3.1 3.5.2 Modul 20 ha neirigat Tabel nr.2.2.

PAG .28 - 3. juridica Tipul exploatatiei: . Ghid etalon tehnico-economic Profilul: “Cereale şi plante tehnice” Modul de: 20 ha 200 ha 1000 ha Gospodarii individuale Asociatii familiale Societati agricole cu pers.

Flamura 85. Botoşani şi Bacău. sunt înregistrate soiurile Durom şi Ixos. Rapid şi Alex. iar în zona a II-a este recomandat soiul Condur. Moldova 83. Rubin şi Speranţa. Dropia.În zona a VI-a. . 2 b.culturi ce eliberează terenul până la 15 Medii . Lovrin 34. Ardeal 1.cereale păioase an I.Pentru zona a VII-a.În zona colinară din sudul ţării (zona a IV-a).1 CULTURA: GRÂU CONSUM Zonarea culturilor şi a soiurilor 1 a.unde a fost atac de mălură. Boema şi Cătălin. grâul de primăvară. în zona I. Fundulea 4. Flamura 85. Dor şi Faur (soiuri mai tardive). .1 TEHNOLOGII CADRU 3.alte culturi care eliberează Contraindicate . Arieşan. soiul Pandur. Alex.unde s-au cultivat cereale păioase mai mult de un an. Arieşan.1. Plante premergătoare 1 2 3 4 Foarte bune leguminoase anuale şi Bune . Boema. Boema. Delabrad. Dropia. Dropia.in ulei şi fibră. Apullum. . Aniversar. Lovrin 34. Magistral şi Fundulea 4.porumb hibrizi semitardivi.s-au aplicat erbicide triazinice perene. Crina. vestul ţării. Câmpia Română.PAG . Flamura 85. Ciprian şi Faur. tăciune. Câmpia Transilvaniei şi o parte din nord-estul Moldovei. Ca soiuri de grâu durum de primăvară. Fundulea 4. . .floarea soarelui. . . În zona colinară. . Rapid (soiuri precoce) Alex. . Dropia. . . . Arieşan şi Ardeal 1. Turda 95. Albota şi Şimnic 30. Crina şi Iaşi 2.porumb hibrizi timpurii. .sfeclă de zahăr. care cuprinde cea mai mare parte din Moldova. Gaşparom. Fundulea 4.29 - 3. .Pentru zona I.cartofi toamnă. Toate aceste soiuri au dat rezultate bune şi în cultură irigată. Romulus. . Trivale. La grâul durum de toamnă. Eliana. care cuprinde judeţul Suceava şi o parte din judeţele Neamţ. Dumbrava şi Faur. . care cuprinde cea mai mare parte a Olteniei.În zona a III-a. Turda 2000. Esenţial şi Drobeta. Dropia. a Bărăganului şi Dobrogei. . .Pentru zona a V-a (Transilvania).rapiţă.În zona a II-a. Flamura 85 şi Rapid.cartofi vară septembrie. zonarea culturilor Zonele cele mai favorabile pentru grâu sunt: Câmpia din vestul ţării. zonarea soiurilor . Gabriela.

Toamna .U650 + PP(3)30+GS-1. Aplicarea îngrăşămintelor U650 + MA – 3.unde recoltarea târzie nu permite semănatul în epoca optimă.PAG .U650 + CPGC -4 Momentul executării – toamna imediat înaintea semănatului Adâncimea – la adâncimea de semănat + 1-2 cm .soluri uşoare 20-22 cm . până la 15 VIII.Vara . până la 25 IX. . Npr – corecţia funcţie de planta premergătoare.iarna sau primăvara devreme 40-80 kg/ha. .restul dozei primăvara la apariţia primului nod. Rs – recolta scontată (to/ha) Pgg – contribuţia în fosfor a gunoiului de grajd (1. Rs – recolta scontată (to/ha) Ns – aportul solului în azot (între 20-60 kg/ha).toamna. Lucrările solului 1 Arătura .soluri mijlocii şi grele 20-22 cm .soluri uşoare 18-20 cm 2 Pregătirea patului germinativ . cu efect remanent.Ngg + Npr DN – doza de azot (kg N/ha).2 .Ns . Dp=15xRs-Pgg în care: Dp – doza de fosfor (kg P2O5/ha).40-80 K2O pe solurile cu un conţinut de potasiu schimbabil mai mic de 150 ppm K Epoca: toamna şi încorporare sub arătură sau la pregătirea patului germinativ Azot DN=30 x Rs . .cu cel puţin 15 zile înainte de semănat. Epoca: .30 terenul mai târziu.5 kg kg P2O5/to de gunoi dat în anul curent).soluri mijlocii şi grele 20-25 cm . Adâncimea . .5 Fosfor -60-100 kg P2O5/ha. Ngg – aportul gunoiului de grajd în azot (2 kg N/to de gunoi dat în anul curent). Epoca: toamna şi încorporare sub arătură sau la pregătirea patului germinativ Potasiu .vara.

Epoca primăvara de când aplicare: buruienile hrişcă. a adâncimii şi epocii de executare a arăturilor.29 Epoca 1-15 X Adâncimea 5-6 cm (în funcţie de textura solului şi de gradul de aprovizionare cu apă) Distanţa între rânduri 12.36-50 g la soiurile cu bob mare Precoce: Dropia.31 - Stabilirea densităţii plantelor Nr. volbură. Tratamente: Strane + Icedin Forte – 0. Cantitatea de sămânţă nr.0 l/ha. este necesară şi aplicarea de erbicide Exemplificări cu L – 445 + MET – 1200 sau U.650 + MET 2500 Buruieni: muştar. Lovrin 34.germinaţia min 90%. muşeţel. Fundulea 4 98%. iarba sălbatică. turiţă. Flamura 85. întreţinerea ogoarelor curate de buruieni. boabe germinabile/m 2 1 Distanţa între rânduri 2 Nr. . Crina. . Mai tardive: Alex. Lontrel 418 C -4-5 l/ha. Buruieni: turiţă şi lingurică. boabe germinabile/li niar 3 Valoarea culturală a seminţei 4 MMB (masa a 1000 de boabe) 5 Soiuri 6 450-550 12. Epoca de aplicare: primăvara când plantele de grâu se află între formarea primului odosul. Epoca de aplicare: primăvara când buruienile sunt în faza de rozetă iar plantele de grâu se află între înfrăţire.PAG . ridiche Buruieni: romaniţă. pălămidă. Faur. / m 2 xMMB( g ) C (kg / ha ) = x100 P(% )xG (% ) Cantitate 190-250 kg/ha Semănatul U650 + SUP .6 + 2l/ha Epoca de aplicare: primăvara când plantele de grâu se află între înfrăţire – formarea Buruieni: vântului Tratamente: Puma Super -0. Tratamente: SDMA 2.boabegerm.5 cm Întreţinerea culturilor Combaterea integrată a buruienilor Respectarea rotaţiei culturilor. T0 aerului >150C primului internod internod iar buruienile sunt în faza de 3-4 frunze şi începutul înfrăţirii. măzăriche.4 D 2l/ha. formarea primului internod. lingurică.5 cm 30-42 - puritatea min . T0 >10 -12 sunt în faza de rozetă iar plantele de grâu se află în faza de înfrăţire.33-42 g la soiurile cu bob mic şi mijlociu. Assert – 2-3 l/ha.8 – 1. Rapid. răsărite din toamnă. Tratamente: Icedin super – 1l/ha. etc. . Cătălin. Boema. Oltisan extra – 1l/ha.

cu norme de 500-600 mc apă/ha cu IIA + ASJM Evaluarea producţiei . rugini. . Perioada de recoltare: de cca 6-8 zile. Recoltarea: când boabele ating umiditatea de 14-15%. Rezultatele obţinute se înmulţesc cu 10. septorioză. Nb – numărul mediu de boabe în spic.7 – 2. Dimevur 42.numărul de spice la m2. încadrarea semănatului în epoca optimă Tratamente la sămânţă . fuzarioză – Alert – 1kg/ha.5l/ha. P kg / m 2 = în care: Nsp. Reglarea combinelor se face de mai multe ori pe zi.300-400 mc apă/ha – toamna pentru răsărire (la nevoie). o puritate cât mai ridicată.Se face în faza de coacere în pârgă pentru un lan de până la 100 ha. AltoCombi 420 – 0. . MMB – masa (greutatea) a 1000 boabe.pentru mălură şi tăciune: Criptodin 2.5 kg/to.5 – 300 ml/ha. Fastac 10 – 150ml/ha.pentru complexul de boli .făinare.000 pentru a afla producţia la hectar. pentru a reduce la minimum pierderile. Vitavax 200 -2kg/to. Onefon 30 VUR – 3. Când cultura se irigă se aplică: .5 l/ha.650 + MPSP 3x300 . Prelude SP – 2 l/to.cu C12 sau C14.32 0C Combaterea integrată a bolilor şi dăunătorilor Alături de diferite măsuri agrotehnice se aplică tratamente chimice efectuate la sămânţă şi în perioada de vegetaţie Respectarea rotaţiei culturilor.pentru mălură şi gândac ghebos: FB.5 – 3l/ha.5 PTS – 1. ( ) N sp xN b xMMB 100 Recoltarea .5 kg/ha.pentru ploşniţele cerealelor şi cărăbuşeii cerealelor (la avertizare): Sinoratox 35 – 3. Tirametox 88 PTS – 3 kg/to Tratamente în vegetaţie U . Decis 2. la coacerea deplină. . Tilt Premium – 0.1-2 udări în cursul perioadei de vegetaţie. Mirage – 1l/ha. . procentul boabelor sparte < 2%.5 kg/to.PAG . pentru a reduce la minimum pierderile.33 kg/ha. Se stabilesc 5 puncte de luare a probelor pe diagonală.

floarea soarelui. Dp=15xRs-Pgg în care: Potasiu . Medii . Plante premergătoare 1 2 3 4 Foarte bune . care este recomandat spre cultivare în toate zonele de cultură ale orzului de toamnă.porumb tratat cu erbicide triazinice. . Soiurile de orzoaica de toamnă.soiurile Andrei şi Regal în Silvostepa Olteniei şi Munteniei.in ulei şi fibră. . Rs – recolta scontată (to/ha) .PAG . regiune supusă adesea unor temperaturi minime mai scăzute. b.40-60 K2O pe solurile cu un conţinut de potasiu schimbabil mai mic de 150 ppm K Azot DN= 25 x Rs . ca şi cele puternic acide sau erodate din Moldova şi nordul Dobrogei.zona puţin favorabilă care cuprinde solurile nisipoase din sudul Olteniei şi nord-vestul ţării sau cele cu exces de umiditate din vestul ţării.leguminoase anuale şi perene. Silvostepa Olteniei şi Munteniei şi Câmpia de Vest. din nord-estul Munteniei. .sfeclă de zahăr recoltată până la 10 septembrie. . .porumb .Dana şi Mădălin sunt recomandate pentru toate zonele de cultură. precum şi partea de est a Bărăganului şi de sud a Dobrogei.33 - 3. Câmpia de Vest şi Moldova.2 CULTURA: ORZ CONSUM Zonarea culturilor şi a soiurilor 1 2 a. . . . Bune . zonarea culturilor În funcţie de condiţiile pedoclimatice. .soia – soiuri timpurii.culturi recoltate târziu. ce nu permit optimă. . semănatul în epoca Aplicarea îngrăşămintelor U650 + MA – 3.soiul Liliana.5 Fosfor -60-100 kg P2O5/ha. se disting: . . sudul Câmpiei Române.hibrizi timpurii. . pentru toate zonele de cultură a acesteia.1.soiul Adi este recomandat a fi cultivat în zonele din sudul ţării şi în Transilvania. zonarea soiurilor Soiurile de orz de toamnă . sunt recomandate soiurile Laura şi Andra.Ns .rapiţă.cartofi – soiuri târzii .Compact şi Orizont în Stepa Bărăganului şi Dobrogei.zona foarte favorabilă care cuprinde terenurile de câmpie cum sunt cele din Câmpia de vest a ţării. Contraindicate -orz şi orzoaică de toamnă sau primavară chiar an I de cultură.Ngg + Npr DN – doza de azot (kg N/ha). cu precădere în stepa Bărăganului şi Dobrogei şi în silvostepa Munteniei.cartofi timpurii.zona favorabilă reprezentată de Câmpia Transilvaniei şi Podişul Târnavelor şi zona dealurilor din vestul şi sudul ţării cu soluri aluvionar podzolice şi brune. .

. boabe germinabile/li niar 1 400-500 2 12.soluri uşoare 20-22 cm . egal repartizate). Epoca: toamna şi încorporare sub arătură sau la pregătirea patului Epoca: toamna şi încorporare sub arătură sau la pregătirea patului Ns – aportul solului în azot (între 20-60 kg/ha).restul dozei primăvara la formarea celui de-al doilea nod. boabe germinabile/m2 Distanţa între rânduri Nr. Arătura va fi întreţinută prin discuiri şi grăpări.5 cm 23-27 3 Valoarea culturală a seminţei 4 puritatea min 5 . MMB (masa a 1000 de boabe) Soiuri 98%.5 kg N/to de gunoi dat în anul curent). Ngg – aportul gunoiului de grajd în azot (1.soluri mijlocii şi grele 20-22 cm .cu cel puţin 15 zile înainte de semănat.Toamna Stabilirea densităţii plantelor Nr. Orizont.soluri uşoare 18-20 cm 2 Pregătirea patului germinativ . până la 15 VIII.2 .soluri mijlocii şi grele 20-25 cm .U650 + CPGC -4 Momentul executării – toamna imediat înaintea semănatului Adâncimea – la adâncimea de semănat + 1-2 cm .U650 + PP4(3)30+GS-1.toamna.30-43 g la soiurile cu bob mic şi mijlociu. . Compact (primul soi românesc la tipul orzului cu 6 rânduri. Adi. până la 25 IX. germinativ germinativ Lucrările solului 1 Arătura .PAG . Liliana .germinaţia min 90%. .vara.Vara . .35-48 g la soiurile cu bob mare Dana. . 6 Mădălin.5 kg kg P2O5/to de gunoi dat în anul curent).34 Dp – doza de fosfor (kg P2O5/ha). Andrei. Regal. Rs – recolta scontată (to/ha) Pgg – contribuţia în fosfor a gunoiului de grajd (1.iarna sau primăvara devreme 40-80 kg/ha. Npr – corecţia funcţie de planta premergătoare. Adâncimea . Epoca: .

Epoca de aplicare: primăvara când buruienile sunt în faza de rozetă iar orzul între înfrăţire – formarea primului nod.5 l/ha.5 l/ha sau Logrand – 1.0 l/ha.2-2. .5 l/ha.8 l/ha Epoca de aplicare: primăvara când buruienile sunt în faza de rozetă. Mirage 45 EC– 1l/ha. susai. T0 >15 0C sunt în faza de rozetă între înfrăţire – formarea primului nod la orz.0 l/to. Vitavax 200 FF -3 .5 . T0 aerului >150C Combaterea integrată a bolilor şi dăunătorilor Se va evita monocultura.5 l/to.pentru complexul de boli foliare.5 kg/to. T0 >15 0C Buruieni: odosul. Tratamente: Puma Super -0.5 l/ha. AltoCombi 420 – 0.35 - nr. septorioză. Tratamente: SDMA – 1.pentru prevenirea şi combaterea bolilor prin sămânţă: Raxil 2.5 kg/ha. semănatul în afara epocii optime. turiţă. Iloxan 28 EC.8 – 1. a adâncimii şi epocii de executare a arăturilor. sălbatică.5l/ha. .făinare. rugini.0 l/ha.8 – 1.650 + MET 2500 Buruieni: muşeţel.5 cm Întreţinerea culturilor Combaterea integrată a buruienilor Respectarea rotaţiei culturilor.7 – 2. mac.0 l/ha sau DMA – 6 – 0.2. Assert – 2-3 l/ha. între sfârşitul înfrăţirii şi formarea primului nod la orz.pentru prevenirea atacului de gândac ghebos şi viermi sârmă: FB. întreţinerea ogoarelor curate de buruieni. şopârliţă Tratamente: Icedin Super – 1 l/ha sau Brominal Plus – 1. / m 2 xMMB(g ) C (kg / ha ) = x100 P(% )xG (% ) Cantitate 180-220 kg/ha Cantitatea de sămânţă Semănatul U650 + SUP . Epoca primăvara de când aplicare: buruienile Buruieni: muştar. romanită. fertilizarea unilaterală cu azot.PAG . Epoca de aplicare: primăvara când buruienile sunt în faza de 2-4 frunze. este necesară şi aplicarea de erbicide Exemplificări cu L – 445 + MET – 1200 sau U.29 Epoca 25 IX-5 X Adâncimea 5-6 cm (în funcţie de textura solului şi de gradul de aprovizionare cu apă) Distanţa între rânduri 12. ridiche Buruieni: iarba vântului Tratamente: Puma Super -0. Tilt 250 EC – 0.650 + MPSP 3x300 .boabegerm. fuzarioză – Alert – 0. Prelude SP – 2 l/to. Tirametox 88 PTS – 3 kg/to Tratamente în vegetaţie U . iarbă puturoasă. Tratamente la sămânţă . rocoină. umiditatea ridicată. Assert 250 EC – 2l/ha.

pentru gândacul ghebos toamna sau primăvara timpuriu. MMB – masa (greutatea) a 1000 boabe. Nb – numărul mediu de boabe în spic.PAG . la orzul pentru fulguit. . boabele fiind însilozate.0 l/ha. pentru a reduce la minimum pierderile. la umiditatea de sub 14%. P kg / m 2 = în care: Nsp.300-400 mc apă/ha – toamna pentru răsărire. Reglarea combinelor se face de mai multe ori pe zi.1-2 udări în cursul perioadei de vegetaţie. .Se face în faza de coacere în pârgă.pentru afide (care pot apărea în toamnele calde şi lungi – dacă se înregistrează mai mult de 10 exemplare/plantă) Sinoratox -35 2l/ha sau Carbetox 37. procentul boabelor sparte < 2%. se tratează vetrele cu Dursban 480 EC sau Basudin 600 EW în doză de 2.5 – 1. Perioada de recoltare: de cca 3-4 zile.numărul de spice la m2. Recoltarea: la orzul pentru bere în faza de coacere deplină.5 l/ha. ( ) N sp xN b xMMB 100 Recoltarea . pentru a reduce la minimum pierderile. umiditatea de 28-30%. .36 . Când cultura se irigă se aplică: . la orzul pentru furaje când umiditatea este de până la 16 %.cu C12 sau C14. cu norme de 500-600 mc apă/ha cu IIA + ASJM Evaluarea producţiei . o puritate cât mai ridicată.

Fulger şi Şoim . Paltin. În zona a III-a. Granit. – să fie rezistent la secetă. La alegerea acestora trebuie să se urmărească: – să fie adaptat condiţiilor zonei în care urmează a fi cultivat. Danubiu.1. Turda 201. din grupa FAO 601-650 se vor cultiva numai în arealele cele mai favorabile sub aspectul resurselor termice (Fundulea 365) şi al aprovizionării cu apă (Cocor). Partizan. hibrizii de bază din cadrul acestei zone. Generos. fiecare cultivator este bine să folosească 3-4 hibrizi diferiţi ca perioadă de vegetaţie. iar primii 6 şi ca plantă premergătoare pentru cerealele de toamnă. Olimp. Milcov. Milcov. .În zona a II-a. din grupa FAO 501-600. Milcov. Olt.3 CULTURA: PORUMB CONSUM Zonarea culturilor şi a soiurilor 1 2 a. Saturn.pe terenurile pe care se vor cultiva cereale de toamnă. Milcov. iar Olimp. Partizan. Star.hibrizii cu perioadă de vegetaţie mijlocie. Paltin. Rapid.hibrizii semitimpurii (grupa FAO 301-400) – Elan. Fundulea 322.37 - 3. Oana şi Oituz . Fundulea 475 M. Fulger şi Şoim . Turda SU-182. b. . cu resurse termice peste 1600°C: .Pentru zona I. Octavian.hibrizii cu perioadă de vegetaţie mijlocie (grupa FAO 401-500) – Andreea. Turda Mold 188.pe terenurile pe care urmează cereale de toamnă. Fundulea 475 M. Danubiu. Fulger şi Şoim pe terenurile pe care urmează cereale de toamnă. Olt. .În zona a IV-a cu resurse termice cuprinse între 1201 şi . Campion şi Dacic. zonarea culturilor Porumbul se cultivă în toate zonele de cultură. să aibă necesarul de unităţi termice mai mic cu 150 faţă de potenţialul zonei. Star. Vultur.în zonele secetoase. Rapid. Fundulea 322. Partizan. Milcov.hibrizii cu perioadă de vegetaţie mijlocie (Grupa FAO 401-500) – Andreea. Star. Olimp. Generos şi Lovrin 400 hibrizii de bază ai zonei. Fundulea 376 şi Vultur . Granit.hibrizii semitârzii.hibrizii semitârzii (Grupa FAO 501-600) – Rapsodia. Octavian. – să ajungă la maturitate înainte de venirea brumelor de toamnă şi. Brateş. Fundulea 475 M. Neptun. Fundulea 322. cu resurse termice cuprinse între 1401 şi 1500°C . pentru siguranţă în acest sens. . Opal. . Paltin. Fundulea 475 M.PAG . boli.în arealele secetoase. Turda. Dacic. Fundulea 376. aparţinând grupei FAO 401-500: Fundulea 475 M. . Partizan şi Şoim . Faur. Oituz. Rapsodia.hibrizii târzii. zonarea soiurilor . dăunători. Favorit. Faur. .să aibă o bună rezistenţă la frângere şi o inserţie uniformă a ştiuleţilor. Pentru constanţă în realizarea producţiilor.hibrizi de mare productivitate pentru această zonă. Fulger şi Şoim . Turda SU-210. Turda Super. Fundulea 475 M.pentru arealele mai puţin favorabile. Fulger. Milcov. cu resurse termice între 1500 şi 1600°C: . Olimp. Turda Favorit. Campion. Podu Iloaiei 110. Fundulea 322.

cu cele mai mici cerinţe termice – Montana şi Decebal. Azot Doza se stabileşte în funcţie de consumul specific (20-22 kg N pentru 1 to boabe).porumbul anul I şi II. Milcov. Suceava 95 şi Bucovina. se vor cultiva numai hibrizii cei mai timpurii. Bune . Epoca: toamna şi încorporare sub arătură. Cristal şi Turda 145. cu cele mai reduse resurse termice (8001000°C). Turda 165.doza se calculează în funcţie de conţinutul solului în fosfor mobil şi producţia planificată (8-9 kg P2O5/to de boabe). Ciclon şi Turda 160. Aplicarea îngrăşămintelor U650 + MA – 3.primăvara 50-60 kg N înainte sau odata cu semănatul. vor ocupa cele mai întinse suprafeţe ale acestei zone. Dana. Epoca: . Turda Favorit. Plantele premergătoare 1 2 3 Foarte bune . Turda 200.5 Fosfor -60-80 kg P2O5/ha. Minerva. . . Saturn.inul pentru ulei.38 1400°C: . Turda 201. Decebal.ricinul. .hibrizii timpurii (grupa FAO 250-300) . . Podu Iloaiei 110.plantele furajere .hibrizii timpurii – Suceava 108. .pe terenurile mai reci şi mai umede.floarea soarelui. . Turda Super. . -sfecla de zahăr.cartofii Medii -porumbul mai mult de 3 ani. Ciclon.sorgul. Potasiu .hibrizii foarte timpurii – Montana. . restul dozei. odata cu praşilele mrecanice (2 faze) sau cu apa (la irigat).5 kg pentru fiecare to de gunoi încorporată în anul curent. hibrizii de bază pentru obţinerea unor producţii ridicate. Turda Mold 188 . cu cerinţe termice mai scăzute. f) În zona a VI-a.cereale păioase . . Dana.hibrizii semitimpurii (grupa FAO 301-400) – Elan.40-80 K2O pe solurile cu un conţinut de potasiu schimbabil mai mic de 150 ppm K Epoca: toamna şi încorporare sub arătură.se reduce doza cu 1. de 801-1000°C .Pentru zona a V-a cu resurse termice cuprinse între 1001 şi 1200°C: .Suceava 108.leguminoase anuale şi perene. . Neptun şi Oituz. Roxana.pe terenurile pe care urmează cereale de toamnă. .PAG .

5-8.7 6.4 4.1 4.5 15.U650 + CPGC -4 Pregătirea patului germinativ Momentul executării – primăvara imediat înaintea semănatului Adâncimea – la adâncimea de semănat + 1-2 cm Adâncimea .000 81.puritatea min 98%.000 92.0 5.3 5.000 3.000 58. boabe germinabile la 1 m liniar – la 70 cm între rânduri 52. în funcţie de nr. până la 15 IX. mii pl/ha Neirigat 55-65 Irigat 70-80 MMB (masa a 1000 de boabe) . mii pl/ha 45-55 65-80 . până la 15 VIII.6 Valoarea culturală a seminţei .7 20. Hibrizi Timpurii Mijlocii Târzii Neirigat 6.8 5.8 Irigat 8.39 - Lucrările solului 1 2 Arătura .arătura va fi întreţinută prin discuiri şi grăpări Stabilirea densităţii plantelor . în funcţie de condiţiile de cultură.8 19. de boabe germinabile la hectar Nr.000 69.2 5.soluri uşoare 20-25 cm .2 .000 63.6 4.U650 + PP4(3)30+GS-1.2 17.3-7.Nr.1-9.PAG .2-5. . boabe germinabile la 1 m liniar şi distanţa între boabe pe rând.000 75.2-6.1 6.toamna. boabe germinabile la ha Nr. .9-7. .M.4 Distanţa între boabe pe rând la 70 cm între rânduri 27.160-380 g funcţie de hibrid şi condiţii de cultură.7 24.2 7.5 . densitate şi facultate germinativă.vara.Nr.germinaţia min 90%. boabe germinabile 5-9/m2.soluri mijlocii şi grele 25-30 cm .4 22. Mijlocii Densitatea optimă a plantelor la recoltare Hibrizi Timpurii U.

/ m 2 xMMB( g ) x100 P(% )xG (% ) Hibrizi recomandaţi Cantitate 14-30 kg/ha funcţie de caracteristicile boabelor şi de densitate. Şoim Semitârzii (Grupa FAO 501-600) . Târzii (Grupa FAO 601-650) . Danubiu. Lucrarea se va finaliza până la 20 IV. Paltin. Mai periculoase sunt: mohorul. Cu perioadă de vegetaţie mijlocie (grupa FAO 401-500) . Tratamente: amestecuri de Mecloran 4-8 l/ha + Onezin 3-4 kg/ha.Fundulea 365. Acestea însă nu sunt suficiente. Distanţa între rânduri . praşile. pirul târâtor. meişorul. Cocor. . . Fundulea 322.40 Târzii Cantitatea de sămânţă mii pl/ha 45-50 60-80 C (kg / ha ) = nr. etc. Star. fasole. ştirul. coada calului. Star. Epoca de aplicare: . Epoca de aplicare: se aplică înainte de semănat şi se încorporează la 3-5 cm (la amestecul cu Mecloran) şi 8-10 cm (la amestecul cu Diizocab şi Eradicane). zămoşiţa. iarba bărboasă.80 cm la irigat prin brazde. temperatura în sol este de 80C.boabegerm. acesta nu se mai foloseşte înainte de semănat.8. Semănatul U650 + Spc-8 Epoca Începe când la adâncimea încorporare a seminţei. Campion. Partizan. Întreţinerea culturilor Combaterea integrată a buruienilor Prin metode agrotehnice (lucrări ale solului până la semănat. Se vor dicotiledonate în care în anii următori urmează tot porumbul. Vultur.Numai în arealele cu resursele termice cele mai favorabile . Tratamente: se folosesc: Atranex 80 WP. soia. Eradicane 5-7 l/ha + Onezin 3-4 kg/ha. Dacic.când după porumb urmează culturi sensibile la atrazin (cereale păioase.Fundulea 475 M. Faur.Rapsodia. costreiul.5-7 cm pe soluri mijlocii şi grele. in. etc. floarea soarelui. Octavian.6-8 cm pe soluri uşoare. Dacă s-au acumulat reziduuri de atarzin. volbura.3-5 kg/ha sau Gesaprim 80 WP 3-6 kg/ha sau Onezin 50 PU. Fulger. Milcov. Diizocab 4-7 l/ha + Onezin 3-4 Kg/ha. trifoliene). fiind necesară aplicarea erbicidelor EXEMPLIFICĂRI Cultura de porumb poate fi invadată de un număr de specii de buruieni mono şi dicotiledonate anuale şi perene. rotaţia culturilor. Adâncimea . sfeclă. Prăşitul mecanic cu U 650 + CPU. Fundulea 376.PAG .). pălămida.70 cm la neirigat şi irigat prin aspersiune. Preemergent (înainte de răsărire) pe terenurile cu buruieni mono şi . Olt. căpriţa.

Evaluarea producţiei .5 l/ha sau Icedin Super 1 l/ha sau SDMA 2. iar în situaţii deosebite se fac şi tratamente fitosanitare în vegetaţie. Postemergent (după răsărire) Pentru dicotiledonate Tratamente: Sanrom 375 1-1. Numărul de ştiuleţi la ha se calculează cu formula: Nst / ha ) = ( Nstx10000 )(Dx1) în care: Nst . dacă se semnalează atac de gărgăriţă. Pe terenurile cu costrei Cu Titus 25 DF 40-60 G+Icedin Supr – 1l/ha când porumbul are 3-6 frunze şi 10-20 cm înălţime. încadrarea semănatului în epoca optimă Tratamente la sămânţă . Suprafaţa unui punct de control este de 28 m2. se mai aplică minim 2 udări cu aceeaşi normă. densitatea optimă. Nst/ha – numărul de ştiuleţi la ha.pentru prevenirea bolilor produse de Fusarium şi Pythium. prima după fecundare şi a doua în perioada formării bobului. sub supravegherea specialiştilor. Tratamentele cu insecticide – se fac centralizat. când se încorporează la pregătirea patului germinativ. precum şi tăciune: Metoben 70 PU – 2kg/to sau Tiradin 70 PUS – 3 kg/to sau Thiran 80 WP – 3 kg/to sau Vitavax 200 FF – 2. sau primăvara. Tratamente: Primul tratament când costreiul are 3-4 frunze. ca: rotaţia.4 D 2l/ha. Dacă apa şi energia sunt disponibile pe tot parcursul vegetaţiei. etc. sau Eradicane 5-8 la/ha sau Mecloran 8-12 l/ha. Respectarea rotaţiei culturilor.5-2l/ha. . se recomandă un tratament cu: Mopsilan 20 SP – 0.dacă după răsărirea porumbului sunt condiţii favorabile dăunătorilor. Pe terenurile cu costrei Titus 25 DF -40-60 g/ha sau Mistral 1.1 kg/ha sau Vicleton 50WP – 0.Se face în faza de coacere în ceară. cu 20-30 g/ha Titus 25 DF (când costreiul are 25-30 cm).650 + MPSP 3x300 .5 l/to sau Diafuran 35 ST – 25 l/to sau Criuser 350 FS – 9 l/to sau Gaucho 600 FS – 8 l/to. epoca de semănat. Epoca de aplicare: Când plantele au 3-5 frunze.15 l/ha. Combaterea integrată a bolilor şi dăunătorilor Se vor resppecta cu stricteţe principalele măsuri agrofitotehnice. fertilizarea echilibrată. după discuirea arăturii. utiliza: Diizocab 8-12 l/ha. Se stabilesc punctele de control pe diagonala lanului.41 Se pot aplica toamna. Pe lângă aceste măsuri este necesară tratarea seminţei.PAG .pentru prevenirea atacului de răţişoară şi a viermilor sârmă: Carbodan 35 ST – 2. Tratamente în vegetaţie U . în funcţie de regimul pluviometric. Când cultura se irigă se aplică: o udare cu norma de 700 mc/ha în faza de 8-10 frunze.numărul de ştiuleţi număraţi la toate punctele de control. Praşilele nu se vor efectua mai adânci de 2/3 din adâncimea de încorporare a erbicidului. . Tratamentele cu fungicide se fac în staţiile de uscare şi calibrare.75 kg/ha sau Regent 200 SC – 0.5 kg/to etc. se aplică udări când este cazul. iar al doilea tratament la cca 21 zile după primul. etc. chiar dacă s-a tratat sămânţa.

Mediu de boabe pe ştiuleţi Recoltarea Mecanizată Sub formă de ştiuleţi Cu combina C-6P când Sub formă de boabe Cu C12 sau C14 echipate cu culegător de ştiuleţi şi sistem special de curăţire.42 D – suprafaţa unui punct de control I – numărul probelor de control. umiditatea boabelor a atins la 30-32% şi se încheie când aceasta este între 24-26%.PAG . După recoltare. se află producţia medie la ha (Q kg/ha). . Numărul mediu de boabe pe un ştiulete – se face ponderea la cei 10 ştiuleţi recoltaţi la fiecare probă. boabele trebuie uscate până la umiditatea de păstrare (sub 14%). Qkg / ha ) = ( Nst / haxNbxMMB ) / (1000 x1000 ) în care: Nst – numărul de ştiuleţi la ha. Cunoscând greutatea a 1000 boabe (MMB). Se realizează când umiditatea boabelor este sub 25%. Nb – nr. Manuală Sub formă de ştiuleţi Când umiditatea boabelor scade sub 2426%.

Rapid.revenirea culturii pe aceeaşi suprafaţă mai devreme de 5-6 ani.PAG . Minunea.lucernă. . Romina. fiind apreciate ca mijlociu favorabile pentru cultura florii-soarelui.monocultura. Felix. Fundulea 206. Hibrizii recomandaţi: Felix. Alex. Podişul Bârladului şi Câmpia Transilvaniei.43 - 3. Florom 249. Florom 249. Zona a III-a cuprinde suprafeţele neirigate din nordul Câmpiei Române şi Podişul Dobrogei neirigat. Hibrizii recomandaţi: Select. Hibrizii recomandaţi: Festiv. Venus. Hibrizii recomandaţi: Select.cereale păioase Bune . Justin. Justin. Favorit. Performer. Alex. Zona a V-a cuprinde Câmpia Jijiei. Alex. Lovrin 338 Timiş. Minunea. Venus. soia. Plantele premergătoare 1 2 3 4 Foarte bune . Favorit. Timiş. Florom 328. Alex.5 Fosfor -80-90 kg P2O5/ha. toamna şi încorporare sub Azot Doza se stabileşte în funcţie de consumul specific al hibrizilor cultivaţi (25 kg N pentru 1 to boabe). Rapid. Top-75. Turbo. Saturn. Venus. sudul Dobrogei şi Câmpia Olteniei. Justin. Saturn. Turbo. Select. Favorit. Super. Alex. toamna şi încorporare sub Potasiu . Festiv. Zona a IV-a este reprezentată de Câmpia de Vest (judeţele Bihor.sfeclă de zahăr. Fundulea 206. . Aplicarea îngrăşămintelor U650 + MA – 3. rapiţă. Satu-Mare). Venus. Select.4 CULTURA: FLOAREA SOARELUI Zonarea culturilor şi a soiurilor 1 Corelarea condiţiilor naturale cu cerinţele biologice ale culturii florii-soarelui a condus la delimitarea a 5 zone de favorabilitate: Zona I cuprinde arealele din Câmpia Română. fasole. Saturn. Top-75. Felix. Epoca: arătură. Saturn. Super. Venus. Epoca: . Florom 249. Favorit. Romina. Top-75. Hibrizii recomandaţi: Select. Rapid. Turbo.30-80 K2O pe solurile cu un conţinut de potasiu schimbabil mai mic de 150 ppm K Epoca: arătură.1.porumb Medii . Contraindicate . Florom 249. Saturn. porumb tratat cu erbicide triazinice. Fundulea 206. Minunea.se aplică fracţionat. Performer. Top-75. Florom 249. Minunea. Festiv. Romina. Festiv. Super. Fundulea 206. Minunea. . Zona a II-a este reprezentată de Câmpia de Vest (judeţele Timiş şi Arad).se reduce doza cu 1 kg pentru fiecare to de gunoi încorporată în anul curent. Top-75. . cca 40% la pregătirea patului germinativ sau concomitent cu semănatul şi cca 60% în vegetaţie odată cu prăşitul mecanic (plantele de 15-30 cm) .doza se calculează în funcţie de conţinutul solului în fosfor mobil şi producţia planificată (25-30 kg P2O5/to de seminţe). Rapid. Festiv.

Romina. 206. până la 15 VIII.MMB 50-80 g Semitardivi Fundulea Florom Select. Minunea. nr. etc. etc.toamna. până la 10 XI. .pe soluri mijlocii şi grele 20-30 cm . Florom 249. Venus. se realizează 60C şi trebuie terminat până la 15 IV.vara. Super.pe soluri uşoare 20-25 cm Toamna . Pregătirea patului germinativ .U650 + CPGC -4 Momentul executării – primăvara imediat înaintea semănatului Adâncimea – la adâncimea de semănat + 1-2 cm Adâncimea Vara . C (kg / ha ) = Cantitate 4-6 kg/h. 85% germinaţia Timpurii Alex. Festiv. boabe germinabile/ m liniar 4-5 25-30 cm Distanţa între boabe pe rând Valoarea culturală a seminţei . .U650 + PP4(3)30+GS-1.5-7 cm. Sarturn. Tardivi Felix. 328. .arătura va fi întreţinută prin discuiri şi grăpări Stabilirea densităţii plantelor Nr.70 cm la neirigat şi irigat prin aspersiune. . Hibrizi Performer.80 cm la irigat prin brazde.44 - Lucrările solului 1 2 Arătura . Turbo.pe soluri uşoare 20-25 cm .puritatea 98%. / m 2 xMMB( g ) x100 P(% )xG (% ) Semănatul Cantitatea de sămânţă U650 + Spc-8 Epoca Începe când în sol la adâncimea de semănat. Adâncimea Distanţa între rânduri .PAG . etc .pe soluri mijlocii şi grele 25-30 cm .2 . Rapid. boabe germinabile/ m2 5-7 Nr.boabegerm. Justin. Top 75.

Alto Combi 420 – 1. acesta se combate prin tratamente pe zona rândului de plante. praşile.PAG . Tratamentele se realizează cu mijloace terestre sau aviatice.8.pentru prevenirea şi combaterea patogenului care provoacă pătarea brună şi frângerea tulpinilor: se aplică 2 tratamente la avertizare folosind unul din produsele: Punch 40EC – 0. Tratamente: se folosesc: Treflan – 3. mana florii soarelui. cu unul din produsele: Ronilan 50WP. Mare de dicotiledonate. cu o cantitate de 300-500 l apă/ha Sumilex 50 WP – 1kg/to sau Rovral PU 50% . Combaterea integrată a bolilor şi dăunătorilor Floarea soarelui este afectată de un complex de patogeni. Rovral PU – 50%.5l/ha sau Gallant – 0. sau Diizocab 6-12 l/ha.pentru combaterea putregaiului alb şi cenuşiu: Tratamente în vegetaţie Cu U . cu încorporare la 3-5 cm Postemergent (după răsărire) . Prăşitul mecanic cu U 650 + CPU. rotaţia culturilor. toate în cantitate de 28 l/to. Dacă se erbicidează pe întreaga suprafaţă. Tratamente la sămânţă . putregaiul cenuşiu.împotriva putregaiului alb şi cenuşiu.în catul îmburuienării cu costrei din rizomi.45 - Întreţinerea culturilor Combaterea integrată a buruienilor Alături de metodele agrotehnice (lucrări ale solului până la semănat.650 + MPSP 3x300 .). fiecare în doză de 1. Acestea însă nu sunt suficiente. dintre care menţionăm: putregaiul alb. aplicarea îngrăşămintelor chimice în doze echilibrate. Mirage 45 EC 1 l/ha. Tratamentul se face centralizat în cadrul inspectoratelor de protecţie a plantelor. dozele de mai sus se măresc cu cca 60%. Tratamentul este mai eficace când costreiul are 10-25 cm.6l/ha sau Fusilade Forte 0.pentru prevenirea atacului gărgăriţei frunzelor şi a viermilor sârmă.5 kg/ha/tratament sau Bavistin 50WP -1. Bolile pot provoca pierderi de recoltă care pot ajunge la 30%.5 l/ha . Rovral PU 50% -1. Sumilex 50WP. . folosirea unei seminţe sănătoase provenite din lanuri libere de boli. Alături de cultivarea hibrizilor rezistenţi şi aplicarea unor măsuri agrotehnice.pentru buruieni graminee anuale şi un nr. Se folosesc: Agil 100 0.5 l/ha.pentru prevenirea atacului de mană: Aron 35 SD – 4 kg/to sau Apron 350 ES – 3l/to sau Galben 35 SD – 4 kg/to.2kg/to sau Ronilan 50WP – 2kg/to prin tratament semiumed (7-10 lapă/to) . etc.5 kg/ha.5l/ha sau Eradicane -6-10 l/ha. . Dintre măsurile agrotehnice menţionăm: . pătarea brună şi frângerea tulpinilor. sămânţa se tratează cu: Furadan 35 ST sau Diafuran 35 ST.6 l/ha sau Furore S 1 l/ha.6 l/ha/ tratament.5 kg/ha. concomitent cu praşila I. Alto Combi 420 – 1. executarea optimă a tuturor lucrărilor solului şi de întreţinere a culturii precum şi recoltarea la timp. Alerto – 0.5 l/ha. semănatul în epoca optimă.respectarea rotaţiei de 6 ani. un rol important îl au tratamentele chimice preventive la sămânţă şi în vegetaţie. fiind necesară aplicarea erbicidelor EXEMPLIFICĂRI Preemergent (înainte de răsărire) . sau Carbodan 35 ST sau Carbofuran 350. la avertizare. se aplică 2 tratamente. etc.

Polenizarea suplimentară – pentru intensificarea polenizării şi obţinerea unei producţii mari de seminţe. după formula: Ncp / ha = ( Ncpx10000 )(Dx1) în care: Ncp/ha. înflorirea şi umplerea seminţelor. numărul de plante la 1 metru liniar (Np). funcţie de textura solului.46 Când cultura se irigă în primăverile secetoase se poate aplica o udare cu norma de 200-250 mc/ha în faza de răsărire a culturii. iar umiditatea seminţelor a scăzut la 14-15%. astfel: Qkg / ha = (NcpxNsxMMB ) 1000 X 1000 producţia de seminţe (Ps) se poate calcula şi prin determinarea numărului de rânduri la 1 m liniar (Nr). Perioadele în care irigarea determină sporuri de recoltă sunt: formarea capitolului. Când pierderile pot fi foarte mari. Se folosesc combinele C-12 +RIFS-8 şi C-14 +RIFS – 7.suprafaţa unui punct de control este de 28 m2 şi la fiecare din acestea se numără capitulele. Se evită irigarea prin aspersiune la înflorirea deplină. greutatea seminţelor la capitul (Gs).numărul total de capitule la ha. Ncp– numărul de capitule numărate la toate punctele de control. stabilindu-se numărul de capitule la m2 şi la ha. la un timp de revenire de 7-14 zile.PAG . până câd umiditatea seminţelor nu scade sub 10-11%. . Evaluarea producţiei . aplicând formula: Ps = NrxNpxGsx10 Recoltarea . se vor asigura cel puţin 2 familii de albine pentru 1 ha. pentru stimularea efectului erbicidelor. pentru a nu stârni zborul polenizator. Recoltarea mecanizată începe când 75-80% din calatidii au culoare brună şi brun-gălbuie. se determină ponderat numărul mediu de seminţe pe capitul (Ns) şi cunoscând MMB se află producţia medie la ha. La proba capitulelor recoltate de la toate punctele de control (Ncp).începutul maturării este marcat de momentul încetării acumulării de substanţă uscată în sămânţă. când umiditatea ajunge la 30-35%. În lunile iunie şi iulie se aplică 2-3 udări cu norme de 400-800 mc/ha. Stupii de albine se vor instala în apropierea lanurilor înainte de înflorire. Lucrarea trebuie încheiată în 6-8 zile. D – suprafaţa unui punct de control I – numărul punctelor de control.

îngrăşămintele cu ayot nu se aplică înainte de semănat. Epoca: toamna şi Potasiu . În acest caz. până la 15 VIII. .40-60 K2O pe solurile cu un conţinut de potasiu schimbabil mai mic de 120 ppm K şi pe care nu s-a administrat gunoi de grajd în anul anterior.pe soluri uşoare 20-25 cm arătura de vară sau de toamnă va fi întreţinută prin discuiri şi grăpări.1.rapiţă ulei. Dacă nu se tratează seminţele cu Nitragin.PAG . .cu U650 + PP4(3)30+GS-1. Pregătirea patului germinativ . . o dată cu praşila mecanică. înainte de înflorit.sfecla de zahăr. doza de azot se va majora la 60-80 kg/N /ha. Aplicarea îngrăşămintelor Cu U650 + MA – 3.5 CULTURA: FASOLE BOABE CONSUM Plantele premergătoare 1 2 3 4 Foarte bune .floarea soarelui. . Contraindicate . Se vor da în vegetaţie.47 - 3.leguminoasele.cereale păioase Bune . încorporare sub arătură.U650 + CPGC -4 Momentul executării – primăvara imediat înaintea semănatului Adâncimea – 6-8 cm la prima lucrare. în doză de 30-50 kg/ha.porumbul erbicidat cu triazinice.cartofii Medii .vara. Epoca: ca şi cele de fosfor şi o dată cu acestea. . . până la 15 XI. . . la 4-6 cm.pe soluri compacte cu stagnări de apă. Azot Inocularea seminţelor în ziua semănatului cu biopreparatul Nitragin fasole (la sămânţa pentru 1 ha se utilizează 4 flacoane).toamna. . Lucrările solului 1 2 Arătura .porumbul.ricinul.pe soluri mijlocii şi grele 25-30 cm .2 Epoca .pe terenuri arate în primăvară. iar dacă se face şi a doua lucrare. . .5 Fosfor -60-80 kg P2O5/ha.inul pentru ulei.sorgul. Adâncimea .

5-2. scaiete. Aversa. boabe germinabile semănate la 45 cm Distanţa între boabe pe rând Valoarea culturală a seminţei . Greutatea a 1000 boabe (MMB) Hibrizi funcţie de sol.9 0C. boabe germinabile semănate la 50 cm Neirigat 20-23 pl/m liniar Irigat 25-28 pl/m liniar 4. absolut necesar datorită creşterii lente a plantelor în primele faze după răsărire şi sensibilitatea deosebită la îmburuienare în aceste faze.în benzi de câte 3 rânduri la 45 cm.Irigat 50-55 Neirigat 22-25 pl/m liniar Irigat 28-31 pl/m liniar Nr.. etc. 80%.5-4. etc.5-6 cm în cultură neirigată. Întreţinerea culturilor Combaterea integrată a buruienilor Combaterea integrată a buruienilor cu ajutorul unor erbicide.Neirigat 40-45 . Semănatul este indicat a se finaliza până la 30 aprilie. Adâncimea . Ami.2 4.puritate 97%. Cealâ de Dobrogea. urmăreşte realizarea unor lanuri curate de buruieni.la pregătirea patului germinativ în culturile cu buruieni mono şi dicotiledonate.0-3.6-3.4 3. / m 2 xMMB(g ) x100 P(% )xG (% ) Semănatul Cantitatea de sămânţă Cantitate 80-200 kg/ha funcţie de caracteristicile boabelor şi de densitate U650 + SPC-8 Epoca Începe când în sol la adâncimea de semănat. .în culturile cu buruieni anuale mono şi dicotiledonate. precum şi cu costrei din seminţe şi rizomi. Star. se folosesc: Treflan 48 CE – 1. . Diva. se folosesc erbicidele: . germinaţie 140-450 g în Avans.0 . inclusiv zârna. EXEMPLIFICĂRI Praşile mecanice cu U650 + CCPT . pristolnicul. boabe germinabile/m2 Nr.în rânduri echidistante la 50 cm între rânduri.0 l/ha sau .boabegerm. cu intervale de 60-70 cm între benzi (80 cm între benzi la irigare prin brazde).48 - Stabilirea densităţii plantelor Nr.6 5.3-4 cm în cultură irigată Distanţa între rânduri . C (kg / ha ) = nr. se realizează 8 .PAG .0-4. la care se asociază lucrări mecanice şi manuale.

se recomandă 2 tratamente cu: Mancozeb 800 – 1.în funcţie de infestarea cu buruieni perene (pălămidă.primul când fasolea are prima pereche de frunze trifoliate iar buruienile au 2-3 frunzuliţe. Dacă există restricţii de apă şi energie.0-1. se poate iriga atât prin aspersiune.0 kg/t sau Dividend 030 FS 1.6 kg/ha sau Captadin 50PU – 0.0 l/ha.PAG .pentru prevenirea atacului de boli transmise prin sămânţă se folosesc: Tiramet 60PTS – 2.5 -2. Tratamente la sămânţă .0-1.5 l/ha sau Frontier 900 – 1. Irigarea prin brazde – numai pe terenurile nivelete şi amenajate în acest scop.49 Treflan 48 CE – 1. Evaluarea producţiei . seminţele se pot trata cu :Actellic 50CE – 1 ml sau Sumithion 50 CE – 2 ml.0kg/to sau Tiramet 600 SC – 2.25 l/ha sau Galaxy – 1.0-1.25% sau Merpan 50WP -0. .0 l/ha – pentru costrei la 15-20 cm. etc.5 -2. etc. cu: . cu aceleaşi ultime două produse 45-60 g/to.în vegetaţie (buruieni cu 2-4 frunze) se folosesc erbicidele: Basagran 600 – 1.0-1. antracnoza). Când se semnalează gărgăriţa fasolei. toate diluate în 100 ml apă. Tratamente în vegetaţie Cu U . putregaiul alb. Formula de calcul a producţiei (Qkg/ha) medii: Qkg / ha = NplxNppxNpbxMMB 100 . astfel: .suprafaţa unui punct de control este de 10 m2.5-2.0-1. pentru 100 kg sămânţă. timp de 48 de ore. se tratează întreaga recoltă obţinută prin gazare în spaţii etanşe.4 l/ha. se va iriga numai în perioada înfloririi şi umplerii bobului. Cantitatea de apă va fi de 250-300 l/ha.25 l/ha sau Galaxy 1. cât şi prin brazde.650 + MPSP 3x300 Pentru limitarea pagubelor produse de antracnoză sau alte boli. Gallant Super 1.5 -2.la pregătirea patului germinativ după care se folosesc la faza de 2-4 frunze a buruienilor: Basagran 600 1.7 l/to. se recomandă respectarea cu stricteţe a rotaţiei culturilor.5-2.5 l/ha. cu norme de 600-800 mc/ha. Acestea se pot da într-un singur tratament sau în două etape. sau Fusilade Forte 1. Dual Gold – 1. . rizoctonioză.0 l/ha sau Dual Gold – 1.25% sau Champion 50WP -0. Nu se va prăşi 12-14 zile după tratamentele cu erbicide pentru a nu se întrerupe translocarea substanţei active în rizomii de costrei. .5-2. Targa Super 1.0-1.0 l/ha sau Frontier 900 – 1. aceste tratamente se fac când temperatura aerului este sub 200C. Când cultura se irigă se aplică în faza de germinaţie irigarea de răsărire cu norma de 250-300 mc/ha.3 l/ha. folosirea de seminţe sănătoase. se fac 2-3 praşile mecanice la minimum 7 zile de la tratamentele postemergente. susai). Tot în depozite.când tratarea se face sub prelate. volbură. Din punct de vedere al tehnicii de irigare.0-1. epoca şi densitatea de semănat. . aplicându-se două udări.25% sau Sumilex 50WP – 0.sulfură de carbon 1 kg/to sau pastile de Phostoxin sau Delicia – 30 g/to.0 l/ha sau Flex -1.1%.al doilea – când buruienile dicoltiledonate din generaţia a doua au două frunzuliţe.4 l/ha . Combaterea integrată a bolilor şi dăunătorilor Pentru prevenirea transmiterii prin sol şi resturi vegetale a unor patogeni ai culturii de fasole (fuzarioză.0 l/ha.0 l/ha sau Flex – 1.

Npb – numărul mediu de boabe pe păstaie. condiţia este ca brazdele să fie bine uscate. se formează brazde din plantele smulse pe 8-10 rânduri alăturate.prin dislocarea plantelor la 2-4 cm sub nivelul solului. Manuală Pe suprafeţe mici se poate face şi manual. pentru a fi treierate. . urmând să se treiere cu combina C-12 sau C-14. după uscare cu combina din mers. După treierat umiditatea boabelor trebuie redusă la 14% pentru o bună păstrare. Se foloseşte agregatul format din U650 + Combina tractată MTF-14. Se poate treiera din brazde şi cu combinele C-12 şi C-14.masa (greutatea) a 1000 de boabe.PAG . MMB.50 în care: Npl . iar boabele din partea superioară a plantelor sunt suficient de tari. iar umiditatea boabelor să fie de 15-17%. Mecanizată .numărul mediu de plante pe 1 m2. Npp– numărul mediu de păstăi pe plantă. după uscarea uniformă şi completă a tuturor păstăilor. Recoltarea . spargerea boabelor fiind evitată. Plantele se adună în brazde (L-445 + GO-3).se realizează când 75% din păstăi sunt ajunse la maturitate.5). cu maşina de dislocat fasole (L-445 + MDF – 1.

Balkan. Agat. . Opal şi Onix . AG 0801 RR şi S 1484 RR.cereale păioase. . . AG1602 RR. se pot cultiva şi soiuri tardive (Stine 2250 şi S 2254 RR). iar în partea de est sunt recomandate soiurile timpurii: Atlas. Târnavelor şi Someşului) şi partea de nord-est a Moldovei. Proteinka. Proteinka. Partea de vest şi sud-vest a Transilvaniei (luncile Mureşului. Românesc ’99. cu 1200-1400°C. Câmpia din sudul ţării şi Dobrogea. în partea central-estică a Moldovei şi în partea de câmpie din nord-vestul ţării.6 CULTURA: SOIA CONSUM Zonarea culturilor şi a soiurilor 1 S-au delimitat următoarele zone pentru cultura soiei: .inul pentru ulei. AG 0801 RR. iar în partea de nord a zonei soiurile timpurii Atlas. plante neleguminoase furajere Bune . Opal şi Onix. Partea de nord a Câmpiei Române cu 1400-1600°C.sfecla de zahăr. Triumf.ricinul. Triumf. DKB 14-01 şi PR 92B05 RR urmate de soiurile semitimpurii: Columna. Neoplanta şi S1484 RR. Agat. Proteinka.51 - 3.zona a III-a. Românesc ’99.floarea soarelui.rapiţă. În procent scăzut. DKB 14-01 şi PR 92 B05 RR.zona a IV-a. DKB 14-01 şi PR 92B05 RR. Safir. Neoplant. în care suma temperaturilor active (t>10°C) este mai mare de 1600°C. Contraindicate . Partea de est a Moldovei şi Câmpia din nord-vestul ţării. . Balkan. AG 1602 RR. Triumf. AG 0801 RR. Proteinka. Se recomandă soiurile semitârzii: Danubian. În această zonă ponderea o vor avea soiurile semitârzii: Danubian. În această zonă sunt recomandate soiurile semitârzii: Danubian. Safir. Safir şi Onix. Agat. .este mai puţin pretenţioasă faţă de culturile cu care intră în rotaţie 1 2 3 4 Foarte bune . cu 1100-1250°C. soiurile semitimpurii Columna. AG 1602 RR.zona a V-a.zona I.zona a II-a. . Românesc ’99.rapiţă ulei. Triumf.1. Proteinka. Balkan. AG 1602 RR. .leguminoasele. . Neoplanta şi S 1484 RR. AG 0801 RR. . care vor ocupa partea vestică a zonei urmate de soiurile semitimpurii: Columna. Plantele premergătoare .porumbul. . Câmpia din vestul ţării cu 1400-1600°C.PAG . Medii . AG 0801 RR. În sud-estul Moldovei se vor cultiva soiurile semitârzii: Danubian. . Safir. Procentul cel mai mare va fi deţinut de soiurile timpurii: Atlas. Neoplanta şi S1484 RR. În nordul zonei se vor cultiva soiurile foarte timpurii Diamant şi Perla. Balkan. Agat. Neoplanta şi S 1484 RR. DKB 14-01 şi PR 92B05 RR precum şi soiurile semitimpurii: Columna. În structura soiurilor de soia ponderea o vor deţine soiurile semitimpurii: Columna.cartoful. iar în sud. urmate de cele timpurii: Atlas. iar în partea nordică a acestei zone soiurile foarte timpurii: Diamant şi Perla. Românesc ’99. Opal. Opal şi Onix.

cu U650 + PP4(3)30+GS-1. Tardive: Stine 2250.PAG . până la 15 VIII. . Epoca: toamna şi încorporare sub arătură.50-80 kg P2O5/ha.toamna. boabe germinabile/m2 Distanţa între rânduri Valoarea culturală a seminţei . până la 15 XI.Neirigat 40-45 .52 - Aplicarea îngrăşămintelor Cu U650 + MA – 3. Potasiu .germinaţie 80%. Greutatea a 1000 boabe (MMB) .puritate 97%.115-220 g Semitimpurii: Columna. Epoca: toamna şi încorporare sub arătură. Danubian. Balkan.la sub 2 mg P2O5/100 g sol . Pregătirea patului germinativ . .5 Fosfor .7 cm 2x30x70 . iar dacă se face şi a doua lucrare.în funcţie de aprovizionarea solului . Stabilirea densităţii plantelor Nr. .2 Epoca . Neoplanta Semitârzii: Triumf. Hibrizi Proteinka.pe soluri mijlocii şi grele 25-30 cm .5 Distanţa între boabe 4. la 4-6 cm.3 Distanţa între boabe 4. . La culturile nebacterizate şi în cazul lipsei de nodozităţi se aplică 30-60 kg N/ha.U650 + CPGC -4 Momentul executării – primăvara imediat înaintea semănatului Adâncimea – 6-8 cm la prima lucrare.Irigat 50-55 50 cm echidistant Nr de boabe/m liniar 22.vara.40-60 K2O pe solurile cu un conţinut de potasiu schimbabil mai mic de 150 ppm K şi pe care nu s-a administrat gunoi de grajd în urmă cu 2-3 ani. Lucrările solului 1 2 Arătura .35-50 kg P2O5/ha. S2254 RR (se cultivă în procent redus). Adâncimea . Azot Bacterizarea seminţei cu biopreparatul Nitragin Soia (la sămânţă pentru 1 ha se utilizează 4 flacoane).pe soluri uşoare 20-25 cm arătura de vară sau de toamnă va fi întreţinută prin discuiri şi grăpări.4 cm Nr de boabe/m liniar 21.la 2-5 mg P2O5/100 g sol .

PAG .445 + SPC-8 Epoca Începe când în sol la adâncimea de semănat.al doilea cu Galaxy -2 l/ha. Această variantă permite întreţinerea culturii prin praşile.0-3.5-0. Gallant 2. se realizează 7-8 0C.5 l/ha.primul cu Basagran 1.5-2.0 l/ha. Adâncimea . . aplicat înainte sau după semănat. / m 2 xMMB( g ) x100 P(% )xG (% ) Semănatul L .4 kg/ha. pristolnic. etc.0 l/ha. nr. Sencor sau Lexone. Semănatul este indicat a se finaliza până la 20 aprilie.primul.la 70 cm cu U – 650 + SPC – 8 când se folosesc metode chimice de combatere incompletă a buruienilor.5-2.la infestarea cu costrei. la tratamentele postemergente menţionate.în benzi de 2 rânduri la 30x70 cm cu U – 650 + SPC – 8 (la neirigat sau irigat prin aspersiune. pristolnicul. cu încorporare la 8-10 cm sau Mecloran 8-10 l/ha. muştarul.5 l/ha. Treflan 3. Furore Super 3.0-3.5 l/ha şi al doilea cu Flex 1. .boabegerm. Tratamente postemergente încorporare la 4-5 cm sau Dual 2-3 kg/ha cu încorporare la 4-5 cm sau aplicat imediat după semănat sau Afalon – 0.50 cm – L -445 + SPC -9 (când se folosesc erbicide antigramineice înainte de semănat şi a tratamentelor în vegetaţie cu erbicide pentru combaterea buruienilor dicotiledonate). Fusilade Super 2.5 kg/ha. cu .primul cu Flex 1.0 l/ha şi al doilea cu Basagran 1. 2. .0 l/ha . cu aplicarea în vegetaţie a erbicidelor în benzi). Tratament preemergent (înainte de răsărire) Se recomandă un amestec alcătuit din: 1. zârna. lucrări corespunzătoare de arat şi pregătirea patului germinativ). ştirul. loboda.5 l/ha. . costreiul. scaietele popii sau alte buruieni care au scăpat la tratamentul preemergent se pot aplica două tratamente: .pentru combaterea buruienilor: zârna. Se execută când costreiul are 10-25 cm. scaietele popii. ambele în doză de 0.0-3. mohorul. sau .75 l/ha sau Galaxy– 2.3 cm Distanţa între rânduri . . ridichea sălbatică. la care se adaugă combaterea chimică a buruienilor. Buruienile mai frecvente şi care produc pagube mai mari sunt: iarba bărboasă.53 Cantitatea de sămânţă C (kg / ha ) = Cantitate 60-120 kg/ha. când buruienile au 2-4 frunze cu: Pivot LC 0. ce permite reducerea la jumătate a dozei de erbicide. Întreţinerea culturilor Combaterea integrată a buruienilor Se realizează prin măsuri agrotehnice (rotaţia culturilor.5-1.25 l/ha. sau .0-1.25 – 1.0 l/ha. se asociază unul din erbicidele Agil 1.

soia trebuie cultivată cu precădere pe suprafeţele amenajate la irigat sau pe solele cu aport freatic. În zonele cu precipitaţii anuale sub 500 mm.8 l/ha. În primăverile secetoase . .0 l/to sau Divident 030 FS – 1.suprafaţa unui punct de control este de 10 m2.0 l/ha. pentru a evita prelungirea vegetaţiei şi creşterea umidităţii boabelor la recoltat. Dacă se întârzie recoltarea se produc pierderi prin scuturarea boabelor din primele păstăi de la bază. MMB.pentru prevenirea bolilor: Apron XL 350 ES -1. NplxNppxNpbxMMB 100 Recoltarea . respectarea tehnologiei (rotaţia.masa (greutatea) a 1000 de boabe.germinaţia seminţelor. Formula de calcul a producţiei (Qkg/ha) medii: Qkg / ha = în care: Npl .numărul mediu de plante pe 1 m2.pentru acarianul Tetranychus urticae. formarea şi umplerea boabelor. Nu se recomandă irigarea după data de 20 august. Tratamente în vegetaţie . Recoltarea mai timpurie determină obţinerea unui mare număr de boabe verzi. manifestată prin brunificarea păstăilor. densitatea. Npb – numărul mediu de boabe pe păstaie. putregaiul alb. ce transmit fuzarioza. Evaluarea producţiei .PAG . este necesară folosirea de sămânţă sănătoasă. înflorirea. Npp– numărul mediu de păstăi pe plantă. Umiditatea boabelor la recoltare trebuie să fie de 14-15%. rizoctonioza. la apariţia dăunătorilor. combaterea buruienilor). se folosesc produsele: Sintox 25 – 2.7 l/to. Următoarele faze critice: butonizarea. se vor aplica la nevoie udări cu norme de 500 mc/ha. În afară de aceasta sunt necesare tratamente fitosanitare aplicate la sămânţă sau în vegetaţie. putregaiul cenuşiu.1.54 - Combaterea integrată a bolilor şi dăunătorilor Pentru protecţia culturii împotriva unor patogeni periculoşi ai culturii de soia.o udare de răsărire cu 250-300 mc apă/ha. Saumitac 20 CE. Primul moment critic pentru apă .perioada optimă de recoltare începe la maturitatea fiziologică. Tratamente la sămânţă . epoca de semănat. care creează mari probleme la recoltare şi păstrare.5 l/ha sau Omite 570 EW – 0.

1.cartoful.floarea soarelui.35-50 kg P2O5/ha. în care se asigură condiţii bune de răsărire şi de iernare a culturii.la sub 2 mg P2O5/100 g sol . Medii . . cu precipitaţii mai reduse.inul pentru ulei.cereale păioase.PAG . Potasiu . . Azot Bacterizarea seminţei cu biopreparatul Nitragin Soia (la sămânţă pentru 1 ha se utilizează 4 flacoane).la 2-5 mg P2O5/100 g sol . Epoca: toamna şi încorporare sub arătură.porumbul. necesare pregătirii plantelor pentru iernare. . . Zona a II-a cuprinde partea de sud a ţării.50-80 kg P2O5/ha.este mai puţin pretenţioasă faţă de culturile cu care intră în rotaţie 1 2 3 4 Foarte bune . fiind disponibile şi diferite soiuri străine. în care rapiţa se recomandă să se cultive în condiţii de irigare. . Zona I cuprinde partea de vest şi de est a ţării.40-60 K2O pe solurile cu un conţinut de potasiu schimbabil mai mic de 150 ppm K şi pe care nu s-a administrat gunoi de grajd în urmă cu 2-3 ani. Plantele premergătoare .7 CULTURA: SOIA CONSUM Zonarea culturilor şi a soiurilor 1 La cultura rapiţei de toamnă se disting două zone de favorabilitate. . Podişul Transilvaniei şi zonele colinare adăpostite.55 - 3. Aplicarea îngrăşămintelor Cu U650 + MA – 3. Contraindicate . La culturile nebacterizate şi în cazul lipsei de nodozităţi se aplică 30-60 kg N/ha. plante neleguminoase furajere Bune .în funcţie de aprovizionarea solului .ricinul. În ţara noastră se cultivă soiul românesc de rapiţă de toamnă pentru ulei comestibil Triumf. Epoca: toamna şi încorporare sub arătură. .sfecla de zahăr. .rapiţă ulei.rapiţă. în vederea asigurării unei răsăriri uniforme şi la timp.leguminoasele.5 Fosfor .

boabegerm.germinaţie 80%. până la 15 VIII. până la 15 XI.56 - Lucrările solului 1 2 Arătura .pe soluri uşoare 20-25 cm arătura de vară sau de toamnă va fi întreţinută prin discuiri şi grăpări. Hibrizi Proteinka. la 4-6 cm. nr. Adâncimea .toamna.puritate 97%.445 + SPC-8 . .5 Distanţa între boabe 4. boabe germinabile/m2 Distanţa între rânduri Valoarea culturală a seminţei . S2254 RR (se cultivă în procent redus).2 Epoca . .pe soluri mijlocii şi grele 25-30 cm . iar dacă se face şi a doua lucrare. Tardive: Stine 2250.7 cm 2x30x70 .Neirigat 40-45 .vara. Balkan. Danubian.Irigat 50-55 50 cm echidistant Nr de boabe/m liniar 22.cu U650 + PP4(3)30+GS-1.PAG . / m 2 xMMB( g ) x100 P(% )xG (% ) Semănatul Cantitatea de sămânţă L . Neoplanta Semitârzii: Triumf. Greutatea a 1000 boabe (MMB) . Pregătirea patului germinativ .U650 + CPGC -4 Momentul executării – primăvara imediat înaintea semănatului Adâncimea – 6-8 cm la prima lucrare.115-220 g Semitimpurii: Columna.4 cm Nr de boabe/m liniar 21.3 Distanţa între boabe 4. Stabilirea densităţii plantelor Nr. C (kg / ha ) = Cantitate 60-120 kg/ha.

respectarea tehnologiei (rotaţia. cu încorporare la 8-10 cm sau Mecloran 8-10 l/ha. la care se adaugă combaterea chimică a buruienilor.5 l/ha sau Omite 570 EW – 0.25 – 1. Adâncimea . Primul moment critic pentru apă . Combaterea integrată a bolilor şi dăunătorilor Pentru protecţia culturii împotriva unor patogeni periculoşi ai culturii de soia.în benzi de 2 rânduri la 30x70 cm cu U – 650 + SPC – 8 (la neirigat sau irigat prin aspersiune.pentru combaterea buruienilor: zârna. lucrări corespunzătoare de arat şi pregătirea patului germinativ).al doilea cu Galaxy -2 l/ha. Buruienile mai frecvente şi care produc pagube mai mari sunt: iarba bărboasă.0 l/ha . Treflan 3. scaietele popii. este necesară folosirea de sămânţă sănătoasă. se realizează 7-8 0C. la tratamentele postemergente menţionate. Se execută când costreiul are 10-25 cm.5-0. aplicat înainte sau după semănat.5 kg/ha. Sencor sau Lexone. .PAG . 2. muştarul. ce transmit fuzarioza. mohorul. ridichea sălbatică. Întreţinerea culturilor Combaterea integrată a buruienilor Se realizează prin măsuri agrotehnice (rotaţia culturilor.50 cm – L -445 + SPC -9 (când se folosesc erbicide antigramineice înainte de semănat şi a tratamentelor în vegetaţie cu erbicide pentru combaterea buruienilor dicotiledonate). loboda. .0 l/ha.la 70 cm cu U – 650 + SPC – 8 când se folosesc metode chimice de combatere incompletă a buruienilor.germinaţia seminţelor.5 l/ha. putregaiul cenuşiu. Tratamente postemergente încorporare la 4-5 cm sau aplicat imediat după semănat sau Afalon – 0. se folosesc produsele: Sintox 25 – 2. combaterea buruienilor). ce permite reducerea la jumătate a dozei de erbicide.0 l/ha. . când buruienile au 2-4 frunze cu: Pivot LC 0. Saumitac 20 CE. soia trebuie cultivată cu precădere pe suprafeţele amenajate la irigat sau pe solele cu aport freatic.3 cm Distanţa între rânduri . ambele în doză de 0. Această variantă permite întreţinerea culturii prin praşile.primul.0 l/ha.5-2. costreiul.0 l/to sau Divident 030 FS – 1. Tratamente în vegetaţie .o udare de răsărire cu 250-300 mc apă/ha. pristolnicul. sau . scaietele popii sau alte buruieni care au scăpat la tratamentul preemergent se pot aplica două tratamente: . pristolnic. etc.primul cu Basagran 1.25 l/ha. În zonele cu precipitaţii anuale sub 500 mm.5 l/ha şi al doilea cu Flex 1. Fusilade Super 2.0 l/ha şi al doilea cu Basagran 1. În primăverile secetoase . Tratamente la sămânţă .la infestarea cu costrei.7 l/to. cu încorporare la 4-5 cm sau Dual 2-3 kg/ha cu . .75 l/ha sau Galaxy– 2.0-1. Furore Super 3. densitatea. Gallant 2.8 l/ha. .4 kg/ha.1. epoca de semănat.0 l/ha.0-3. sau .pentru prevenirea bolilor: Apron XL 350 ES -1.5-2.pentru acarianul Tetranychus urticae. zârna.5 l/ha.5 l/ha. Tratament preemergent (înainte de răsărire) Se recomandă un amestec alcătuit din: 1.57 Epoca Începe când în sol la adâncimea de semănat. cu aplicarea în vegetaţie a erbicidelor în benzi). rizoctonioza.0-3. putregaiul alb. la apariţia dăunătorilor.0-3. În afară de aceasta sunt necesare tratamente fitosanitare aplicate la sămânţă sau în vegetaţie. Semănatul este indicat a se finaliza până la 20 aprilie. se asociază unul din erbicidele Agil 1.5-1. ştirul.primul cu Flex 1.

masa (greutatea) a 1000 de boabe. Formula de calcul a producţiei (Qkg/ha) medii: Qkg / ha = în care: Npl . Npb – numărul mediu de boabe pe păstaie. MMB. se vor aplica la nevoie udări cu norme de 500 mc/ha.PAG . . Dacă se întârzie recoltarea se produc pierderi prin scuturarea boabelor din primele păstăi de la bază. Npp– numărul mediu de păstăi pe plantă. Nu se recomandă irigarea după data de 20 august. formarea şi umplerea boabelor. Umiditatea boabelor la recoltare trebuie să fie de 14-15%. manifestată prin brunificarea păstăilor. pentru a evita prelungirea vegetaţiei şi creşterea umidităţii boabelor la recoltat.perioada optimă de recoltare începe la maturitatea fiziologică. înflorirea. Evaluarea producţiei .numărul mediu de plante pe 1 m2.suprafaţa unui punct de control este de 10 m2. Recoltarea mai timpurie determină obţinerea unui mare număr de boabe verzi. care creează mari probleme la recoltare şi păstrare. NplxNppxNpbxMMB 100 Recoltarea .58 Următoarele faze critice: butonizarea.

8 CULTURA: SFECLĂ DE ZAHĂR Zonarea culturii şi a soiurilor 1 2 a. necesită alegerea arealului de cultură cu prioritate în zonele irigate sau cu aport de apă freatică. 30-60 to/ha bine Fosfor .soiurile poliploide monogerme – Monorom.doza se calculează în funcţie de producţia scontată şi Potasiu . profunde. Se scade câte 1 kg gunoi conţinutul de potasiu . de asemenea.sunt zonate în judeţele din sudul ţării.sfeclă de zahăr şi furajeră.plantele care părăsesc terenul târziu şi îl lasă plin de resturi vegetale.ovăzul.soiurile diploid monogerm – Bârsa şi Andra sunt zonate. Aplicarea îngrăşămintelor Organice . cu textură medie. .sunt zonate în judeţele din sudul şi vestul ţării.5 % humus) şi cu o reacţie neutră (pH = 6. . . zonarea soiurilor soiurile poliploide plurigerme – Polirom.cruciferele. Plantele premergătoare 1 2 3 Foarte bune . .cereale de toamnă . Braşov 519 .PAG . doza optimă în Azot Dozele optime se stabilesc în funcţie de producţia planificată şi de asigurarea potenţială a solului cu azot. recomandate zonele cu regim favorabil de precipitaţii în perioada de vegetaţie. Sunt. . . Consumul mare de apă al sfeclei de zahăr care însumează 600-650 mm/an.5-8). se corectează cu aportul de azot adus de fertilitatea organică şi cu efectul remanent de azot al plantei premergătoare se scade câte 1 kg N funcţie de producţia scontată şi de conţinutul solului în fosfor mobil.70-120 kg P 2O5/ha.1.cartofii Bune Contraindicate . în Transilvania şi Moldova.soiurile sintetice plurigerme – Braşov . zonarea culturii.se cultivă în Moldova şi centrul Transilvaniei. bogate în materie organică (valori mai mari de 2. precum şi în Moldova şi centrul Transilvaniei.hibridul monogerm – Florentina – este zonat în sudul ţării. Românesc 7 . . Moldova şi centrul Transilvaniei. impune amplasarea culturii pe terenuri plane. b. Sensibilitatea la aciditatea solului şi la tasarea acestuia. . .porumb boabe.59 - 3.50-120 K2O.foarte necesare pentru sfecla de zahăr.

0 8.75 kg N pentru fiecare tonă de gunoi dată plantei premergătoare.germinaţia 75% la sămânţa normală Distanţa cm 12.40-50 kg N/ha la praşila a II mecanică .1 12. Lucrările solului 1 Arătura .0 Neirigat Răsărit Distanţa cm 22-27 20-21 21-23 monogermă 14-24 g . Adâncimea .PAG . Momentul executării – imediat înaintea semănatului Adâncimea – 3-4 cm./m liniar Distanţa cm 11.1 7.pe soluri uşoare: combinatorul format din grapă cu colţi rigizi + grapă elicoidală + tăvălug inelar.5-9. . până la 15 XI.60 fermentat.b. gunoi dată în anul curent şi 0.40-50 kg N /ha la praşila I mecanică. Epoca: .5-8.5-11.Nr.nr de boabe germinabile la metru liniar şi distanţa între boabe pe rând Modul de recoltare Semănat Nr.la sămânţa normală şlefuită plurigermă 22-32 g Semănat Nr. încorporare arătură.arătura va fi întreţinută prin discuiri şi grăpări. . Modul de recoltare Irigat Glomerule la semănat Mecanizat semimecanizat Manual şi 18-20 26-28 Neirigat Plante recoltabile 8-10 12-14 Irigat Glomerule la semănat 20-22 28-30 Neirigat Plante recoltabile 7-9 9-11 . boabe germinabile şi plante recoltabile la mp.75 kg P2O5 pentru 1 to gunoi dată plantei încorporate arătură. . Epoca: toamna şi sub pentru fiecare tonă de gunoi dată în anul curent şi 0. premergătoare.30-32 cm .U650 + CPGC -4 ./m liniar Mecanizat Semimecanizat Manual 8-9 8-9 10-11 Valoarea culturală a seminţei: . Stabilirea densităţii plantelor .b.5-11.1-10. 2 Pregătirea patului germinativ .5 Irigat Răsărit Distanţa cm 20-22 18-20 19-21 9-10 9-10 11-12 MMB(g) şlefuită .toamna. .1-10 11. Epoca: toamna sub P2O5 pentru fiecare tonă uşor solubil în stratul arabil.puritatea 99%. Epoca: toamna şi încorporare sub arătură.30-40 kg N/ha – la semănat (starter).U-650 + PP4(3)30+GS-1.pe soluri tasate: combinatorul format din vibrocutor + grapă elicoidală + tăvălug inelar.2 .

5 l/ha sau Targa Super 1-2 l/ha sau Gallant 3-4 l/ha.6-9 l/ha sau cu Eradicane 7-9 l/ha cu încorporare la 6-10 cm adâncime sau cu Mecloran 7-12 l/ha cu încorporare la 5-6 cm Postemergent (după răsărire) . Când este necesar se repetă acest tratament la 2-3 săptămâni. când buruienile sunt în faza de rozetă şi până la formarea de tulpini florifere. . Adâncimea . se realizează 4-50C timp de două zile consecutiv.când buruienile dicotiledonate se află până în faza de 4 frunze .61 Cantitatea de sămânţă C (kg / ha ) = Cantitate . După tratamentul cu Lontrel nu se prăşeşte 20-30 zile. EXEMPLIFICĂRI Preemergent (înainte de răsărire) .culturile infestate puternic cu pălămidă şi susan sau muşeţel se tratează cu Lontrel 300 – 0. La acest amestec. .culturile infestate cu costrei pot fi tratate cu Agil 100EC sau Gallant sau Furore sau Targa Super sau Fusilade Super în doze de 2-3 l/ha.5 l/ha. Costreiul mare.sămânţă monogermă 6 kg/ha. sau Butiran 7-10 l/ha + Venzar 1-2 kg/ha.2-3 cm la sămânţa monogermă.PAG . lucrări corespunzătoare de arat şi pregătirea patului germinativ). Tratamentul este eficace când odosul este în faza de înfrăţire până la formarea primului internod. . Susaiul.2-4 cm la sămânţa plurigermă.se aplică Betanal AM 4-6 l/ha. Meişorul.5 kg/ha. la care se adaugă combaterea chimică cu erbicide. pentru ca erbicidul să se transloce în rădăcinile de buruieni. cu încorporare la 5 cm adâncime. Aceste erbicide se pot amesteca cu Betanal AM pentru a combate şi buruienile dicotiledonate. .culturile infestate cu odos sau pir târâtor se pot trata cu Agil 100 EC – 1.semitegerm.sămânţă plurigermă 8-9 kg/ha. . Muştarul.75 -1. / m 2 xMMB(g ) x100 P(% )xG (% ) Semănatul Epoca Începe când în sol la adâncimea de semănat. lăstarii având 10-12 cm înălţime.12 Întreţinerea culturilor Combaterea integrată a buruienilor La sfecla de zahăr mai frecvente sunt buruienile: Iarba Bărboasă.se foloseşte un amestec dintre Dual 500 EC – 3-5 l/ha + Venzar 0. -pentru mecanizată Distanţa între rânduri recoltarea -pentru recoltarea semimecanizată şi manuală 45-45-45-60 45-45-45-60 45-45-45 echidistant la 45 cm cu U 650 + SPC . Lucrarea trebuie încheiată în 2-3 zile. Mohorul. . După tratament nu se prăşeşte timp de două săptămâni. Pălămida. când buruiana are 10-25 cm. . Butiran se poate înlocui cu Diizocab . Ştirul.se pot aplica 1sau 2 tratamente în funcţie de infestare. Ridichea sălbatică. Combaterea acestora se realizează prin măsuri agrotehnice (rotaţia culturilor. nr. iar pirul târâtor este răsărit în masă.

75 l/ha. la începutul lunii aprilie se aplică o irigare de răsărire (dacă primăvara este foarte secetoasă) de 300-350 mc/ha. udările repetându-se la cca 14-16 zile.bolile cercosporioza şi făinarea se combat la avertizare cu unul din produsele Alert 0. foloseşte Apron 35 ST – 1. Irigarea constituie cel mai important element tehnologic de creştere a nivelului de producţie la sfecla de zahăr.pentru combaterea gărgăriţei sfeclei şi a gărgăriţei frunzelor de porumb. se folosesc produsele: Ultracid 20 EC – 1.7. Baicor 300EC – 2. În cazul când se irigă cultura.25 l/ha.făinarea se combate şi cu Tilt 250 EC -0. Norma de irigare este de 3. Ultima udare se aplică cu 30 zile înainte de începerea recoltatului. în kg (q). Decis 2. evaluând: cantitatea de rădăcini recoltate din punctele de control.000 mc/ha. . Evaluarea producţiei . foarte păgubitoare în primăverile secetoase se folosesc produsele: Carbofuran 35 – 28 ml/kg sau Diafuran 35 ST – 28 ml/kg sau Carbofuran 35ST .0 l/ha.producţia medie la ha.pentru combaterea larvelor defoliatoare în fazele avansate de vegetaţie. Best 10 EC -4. lucrările solului. suprafaţa unui punct de control în mp (D) şi numărul probelor de control (L).se pot utiliza şi produse biologice astfel: Bacillus Thuringiensis 0. gărgăriţa frunzelor de porumb.0 l/ha. .pentru combaterea unor dăunători ca gărgăriţa sfeclei. Pensuc – 7. Impact 125 SC – 0. Irigarea în vegetaţie începe de obicei în a doua decadă a lunii iunie. este necesară efectuarea de tratamente fitosanitare la sămânţă sau în perioada de vegetaţie.5 kg/ha sau Pensuc .000 ouă parazitate/ha x 2 tratamente sau feromoni specifici aplicaţi în 4 capcane/ha.1.5 EC – 0.combaterea manei – cu Brestan 60WP – 0. Sumi Combi 30 EC -0.pentru prevenirea infecţiilor primare de mană se Tratamente în vegetaţie . . la avertizare se foloseşte unul din produsele: Sumicidin 20EC 0.5 l/ha sau Dursban 480 EC . . când are loc începutul îngroşării rădăcinilor. pentru a favoriza acumularea zahărului în rădăcini.0 l/ha. Tratamente la sămânţă . Score 300 EC – 0. semănat în epoca optimă).suprafaţa unui punct de control va fi de 10 mp şi se determină pentru a calcuala producţia medie la ha.3 l/ha. repartizată în 6-7 udări a câte 600-700 mc/ha.0 kg/to.5 l/ha.5 l/ha. .5 l/ha.600-4. .28 ml/kg. aplicând formula: Qkg / ha = (qx10000 )(DxL ) în care: Q kg/ha.0 l/ha.30 l/ha.62 - Combaterea integrată a bolilor şi dăunătorilor Pe lângă măsurile agrotehnice (rotaţia culturilor.PAG .2% în 500 l apă/ha sau Trichogramma sp 150.5 l/ha sau Lebazcid 50EC – 1. .5 l/ha.

decoletarea trebuie efectuată în aceeaşi zi cu dislocatul pentru a se evita pierderile de recoltă.cu U.PAG . în grame. Mecanizată . Semimecanizat . Se admite. O altă formulă de calcul este următoarea: Pr = NrxNpxGrx10 Pr – producţia determinată.acolo unde semănatul s-a efectuat în benzi se foloseşte U-650 +DSP – 4.momentul optim de recoltare se stabileşte în funcţie de dinamica acumulării zahărului în rădăcini. Nr – numărul de rădăcini la metru liniar. cel mult o noapte după care transportul devine absolut necesar. . Np – numărul de plante la metru liniar Gr – greutatea medie a unei rădăcini. Sporul de producţie este de 3-5 grame pe plantă/zi.650 + BM – 6 +KS -6. .63 La producţia stabilită se va adăuga sporul de producţie. Transportul rădăcinilor recoltate la punctele de recepţionare trebuie făcut în aceeaşi zi cu recoltarea. deoarece rădăcinile nu sunt ajunse la a maturitatea tehnică.acolo unde semănatul s-a făcut în rânduri echidistante la 45 cm. Recoltarea . sau cu combinele autopropulsate de şase rânduri. ca excepţie staţionarea rădăcinilor în câmp în grămezi mari. .

în care rapiţa se recomandă să se cultive în condiţii de irigare.monocultura. pe sol îngheţat. sub P Potasiu . în care se asigură condiţii bune de răsărire şi de iernare a culturii.50-80 kg 2O5/ha.PAG . fiind disponibile şi diferite soiuri străine. planta premergătoare. . postmergătoare. .soia. . 20-30 kg P2O5. Contraindicate Aplicarea îngrăşămintelor Organice . Zona a II-a cuprinde partea de sud a ţării. . Epoca: încorporate toamna.sunt bine valorificate de rapiţă şi în special de culturile Fosfor . Plantele premergătoare 1 2 3 Foarte bune . În ţara noastră se cultivă soiul românesc de rapiţă de toamnă pentru ulei comestibil Triumf.la 20-30 to/ha gunoi de grajd. cu precipitaţii mai reduse. Îngrăşămintele cu azot se aplică fracţionat astfel: 30-50 kg/ha la semănat.9 CULTURA: RAPITĂ PENTRU ULEI Zonarea culturilor şi a soiurilor 1 La cultura rapiţei de toamnă se disting două zone de favorabilitate. în vederea asigurării unei răsăriri uniforme şi la timp. . funcţie de fertilitatea solului.floarea soarelui. pregătirea pentru încorporate sub arătură sau sub disc la pregătirea terenului pentru semănat. arătură sau sub disc la terenului semănat. necesare pregătirii plantelor pentru iernare.plantele furajere. Podişul Transilvaniei şi zonele colinare adăpostite.tutunul. cantitaea de îngrăşăminte chimice se reduce cu 30 kg N/ha.64 - 3. K2O şi microelementele nemaifiind necesare. nivelul producţiei planificate şi al aprovizionării cu apă. . . Diferenţa la desprimăvărare. Epoca: toamna.doza optimă 80 kg K2O/ha pe solurile Azot Dozele de azot sunt cuprinse între 80-150 kg N/ha.cereale păioase.1. Zona I cuprinde partea de vest şi de est a ţării. slab aprovizionate. Bune .fasolea.

. germinaţia 3-5 g Triumf (soi românesc) sunt Valoarea culturală a seminţei Greutatea a 1000 seminţe (MMS) Soiuri disponibile şi soiuri străine: Valesca.20-25 cm . Madora. / m 2 xMMS ( g ) C (kg / ha ) = x100 P(% )xG (% ) Cantitate . Star. Wotan. 85%.U650 + CPGC -4 Pregătirea patului germinativ Momentul executării – după executarea arăturii şi imediat înainte de semănat.semitegerm.arătura va fi întreţinută prin discuiri şi grăpări.8-15 kg/ha Cantitatea de sămânţă Semănatul Epoca .vara. de seminţe germinabile Nr. Adâncimea . pliviri sau aplicarea erbicidelor.5 cm Întreţinerea culturilor Combaterea integrată a buruienilor Culturile de rapiţă semănate în rânduri apropiate nu necesită praşile.între 5-15 IX Adâncimea . în unele situaţii se . nr. până la 15 VIII. Totuşi.PAG . Bolero.2-4 cm Distanţa între rânduri 12.puritatea 97%.65 - Lucrările solului 1 2 Arătura . La adâncimea de semănat + 1-2 cm.U-650 + PP4(3)30+GS-1. Cyclone. Stabilirea densităţii plantelor Nr. Colvert. De seminţe germinabile/m liniar 100-150 12-120 Distanţa între seminţe pe rând 5-8 cm .2 Epoca .

Dual Gold 1.25-0.5 l/ha. cu norma de 500-600 mc/ha.1 l/ha. făinarea. .5 kg/ha. se aplică o udare de 400-500 mv/ha la începutul legării primelor silicve. udarea după semănat se face numai dacă în stratul superficial de sol nu există apa necesară germinării.5 l/ha.0-1.se recomandă tratamentul cu unul din produsele: Sumilex 50WP. înainte de alungirea tulpinii.5 l/ha.nr. cu erbicidul Galera 0. . când se vad înţepături de plante. se aplică un tratament cu Sinoratox 35 CE sau Carbetox 37 CE – 2 l/ha. . În cazul când se irigă cultura. . de seminţe într-o silicva . iar a doua la terminarea înfloritului.66 recomandă erbicidarea cu L.buruienile dicotiledonate anuale şi perene se combat primăvara. În primăverile secetoase. . se combat prin aplicarea în vegetaţie a erbicidelor: Lontrel 300 -0. . Evaluarea producţiei .110-150.pentru prevenirea atacului produs de puricii de pământ.3 -0. .5 l/ha sau Cliphar 0. . Combaterea integrată a bolilor şi dăunătorilor Cultura de rapiţă este afectată de un complex de patogeni.nr.sem.elementele de evaluare a producţiei medii la rapiţa pentru ulei sunt următoarele: . . Producţia calculată (P): P(kg / ha ) = Greut.2.445 + MET -1200 sau U-650 + MET -2500. cu Decis 2. Tratamente în vegetaţie Tratamente la avertizare cu unul din produsele: Sumilex 50WP.3-0.5 EC – 0. de seminţe însămânţate la mp . de seminţe într-un gram .5-2.3 l/ha sau Fastac 10 EC -0. Ronilan 50WP sau Rovral 50PU 1. se impune şi aplicarea unor tratamente chimice.nr. Nu se recomandă udările mai târziu.buruienile monocotiledonate anuale şi perene (costrei din rizomi) se combat prin aplicarea în vegetaţie a erbicidelor: Fusilade Forte 1.120-300.pe terenurile infestate puternic cu buruieni monocotiledonate anuale se vor aplica: .buruienile dicotiledonate perene (în special pălămida). alternarioza. fiind necesare măsuri de combatere integrată. împotriva gărgăriţei cruciferelor şi a gândacului lucios se aplică Sinoratox 35 CE – 3 l/ha iar în perioada înfloritului. de plante răsărite la mp . sau Targa Super 1. pl / ha 1000 .0 l/ha. dintre care mai importanţi sunt: putregaiul cenuşiu.0-3. Alături de măsuri agrofitotehnice (asolament.nr.0 kg/to. .nr. Rovral 50PU sau Ronilan 50WP – 1.3-10. încorporarea lor la 3-4 cm fiind necesară numai în toamnele secetoase. de silicve pe plantă .120-170. Aceşti patogeni se manifestă pe tot parcursul perioadei de vegetaţie. / pl ( g )xnr.PAG .la apariţia în masă a păduchelui cenuşiu. Tratamente la sămânţă .0 g. numai la avertizare.3 l/ha.greutatea seminţelor pe plantă .în primăvară.înainte de semănat Treflan 48 CE – 1.5 l/ha sau Gallant Super 1.200-300. deoarece favorizează căderea plantelor şi atacul de afide. .0 l/ha sau preemergent.3 l/ha. arătură adâncă). se aplică un tratament cu Carbetox 50CE – 0. .0-1.

Direct din lan .se pot folosi două metode de recoltare În două faze . Recolta de seminţe trebuie curăţată imediat şi uscată. . . Se aplică dacă pierderile sunt minime şi există posibilităţi de uscare a seminţei. iar în masa recoltată se găsesc tulpini cu umiditate mai ridicată.67 - Recoltarea . se lucrează numai seara sau dimineaţa.PAG .treierat din brazdă cu combina C – 12 su C – 14 cu ridicător .este o metodă mai practică. Începe când seminţele sunt brunificate şi au 1618% umiditate. Se lasă plantele tăiate pe o mirişte de 20-25 cm până la uscarea completă. când umiditatea seminţelor ajunge la 12-14%. . Recoltarea trebuie terminată în 2-3 zile.tăierea plantelor la coacerea în pârgă.metoda determină totuşi pierderi însemnate. silicvele sunt galbene şi seminţele au început de brunificare. boabele au un conţinut ridicat în apă.

8 x 1.2 NEIRIGAT Activitate/Sistem Grau Porumb Orz Floarea Soarelui Fasole Sfecla zahar TOTAL ha 5 6 2 4 1 2 20 % 25 30 10 20 5 10 100 t/ha 2.2 Tipul exploatatiei: Gospodarii individuale MODUL 20 ha Tabel nr.0 x . 3.8 32.PAG .0 x ha 6 7 x 3 2 2 20 IRIGAT % 30 35 x 15 10 10 100 t/ha 4.80 1.2 1.68 - Profilul "Cereale si plante tehnice" 3.2 3.0 4.8 3.3 1.05 23.

4 205.2 70.54 881.0 1348.50 2113.0 224.5 0.0 89.4 5.PAG .5 175.0 474.0 9216.8 493.0 8775.1 53.0 144.46 1159.1 70.Sämãn si material saditor .0 0.80 4672.0 4264.1 28.4 4.30 249.0 172.6 157.2 4431.Cheltuieli cu materii prime si materiale .0 40.3 331.0 74.5 132.8 232.0 4274.0 138.6 616.8 210.4 1769.4 0.0 6440.0 7.0 7675.8 325. RATA VENIT NET+subventii (%) lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei % % .5 6950.8 3658.0 61.2 0.9 0.48 14342.00 587.0 809.0 350.6 7218.6 2070.2 140.0 60.0 1099.0 1360.0 3000.6 0.69 - Profilul " Cereale si plante tehnice" Tipul exploatatiei: Gospodarii individuale BUGETUL EXPLOATATIEI DE 20 HA ZONA DE CAMPIE NEIRIGAT CULTURA Grau Porumb 6 30% 9504.Cheltuieli cu forta de munca permanenta .8 0.5 3448.0 460.00 37926.6 1237.4 0. Cheltuieli cu lucrari mecanizate 3.0 344.3 17.0 75.02 0.Pesticide .Alte materiale 2.0 1991. CHELTUIELI VARIABILE 1.0 7. RATA VENIT IMPOZABIL (%) H.02 4.0 33.2.M 5 25% 7900.0 308.0 7.0 494.0 0.0 7700.0 51.0 9504.0 6900.0 5206.8 906. Asigurari II.4 0. VALOAREA PRODUCTIEI A1.66 4854.3 35.0 156.0 3191.0 3460.8 807.00 0.0 253.0 14.9 16.80 11817.4 2 10% 6900.7 5.Amortisment E.0 37.2 113.2 2039.80 4722.48 27456.5 1175.4 0.9 186. Cheltuieli cu irigatii 4.0 1877. (=) VENIT NET+subventii G.6 297.0 2024.0 1690.5 0.00 727.0 725.50 700. Cheltuieli de aprovizionare 5.7 A.0 89.0 9005.0 124.5 0.6 140. Cheltuieli cu forta de munca temporara* 6.0 3550.4 51.0 735.5 1830.4 991.2 0.4 0.98 31617.0 3055.9 400.6 0.2 1234.4 0.Dobanzi la credite .7 Floarea Soarelui ha 4 20% 4312.6 8717.5 3.4 1484.70 4697. (=) VENIT IMPOZABIL (-) Impozite si taxe F.0 2421.50 4225.8 120.7 Fasole Sfecla zahar Tabel nr.4 0.5 0.2 1001.2 0.9 U.0 1837.0 37.6 2927. CHELTUIELI FIXE .Ingrasaminte chimice .1 TOTAL INDICATORI 20 100% 33701.0 6440.5 7475.00 5597.0 498.3 0.9 1 5% 1885.00 32328.9 0.9 0.Cheltuieli generale .0 1885.6 0.6 323.8 1378.0 221.0 161.00 1372.4 0.00 32989.8 241.0 54.0 793. Din care productia principala B (+) SUBVENTII C (=) PRODUS BRUT D (-) CHELTUIELI TOTALE D1.0 498.5 0.6 186.0 2933.12 0.4 376.0 875. 3.0 3072.7 Orz 2 10% 3200.0 81.5 0.5 207.7 40.0 9900. Din care pentru productia principala I.8 4226.3 242.0 4312.6 2732.0 0.

PAG .3 Marja Brută total exploataţie (3-4. 1 2 3 4 4.5 .7 7128 2049 x Concluzii: Resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor totale reprezintă: 78% fonduri proprii şi 22 % credite de producţie.5 UDE. considerată (după tip) ca o exploataţie mică (şi după clasă) de clasa a III-a.1) 10469.9 *Exploatantul are fonduri proprii în valoare de 25158 lei.cheltuieli variabile 27456.: 32329 . în vederea asigurării fondurilor de dezvoltare.9 7844.5 8 III UDE 9 Fond de dezvoltare (60 % din profit+amortizare) 4058 10 Posibilităţi de investiţii prin credite (9 x 5 ani) 20290 Fonduri pentru reluarea procesului de producţie (15% din 11 840 profit) 12 Fonduri pentru muncă şi management (50% din profit) 280 13 Fonduri pentru capitalizare (20% din profit) 1119 14 Total fonduri proprii pentru producţiei (Fd proprii + rd 11) * 25998 15 Credite pentru producţie ** 7171 16 Consum de muncă (mii ore/an/exploataţie) 0. .70 - FIŞĂ REZUMATIVĂ a indicatorilor de sinteză.3 2991.c. fiind în cazul acestei exploataţii de 5.1 Nc. 3.7 4265. Marja brută standard (MBS) defineşte „dimensunea economică a exploataţiei” exprimată în „unităţi de dimensiune economică” (1 UDE = 1200 €).2.1 10836 9236.cheltuieli fixe 4854.variabile specifice 14930. Modulul evidentiază o rată a profitului de 17.5 Clasa de mărime europeană după Marja Bruta Standard 5.9 1207.3% şi asigură în medie un profit de 280 lei/ha. pe termen mediu. d.1.5 lei 9628.4 . Fondul de dezvoltare constituit crează posibilităţi reduse de investiţii în tehnica agricolă şi a modernizării procesului de producţie.1 4. Este necesară o creştere a randamentelor cheltuielilor în cadrul modulului pentru a spori masei profitului.4 5797 240 80 319. ai modulului de 20 ha neirigat Profil: Cereale şi plante tehnice – Tipul exploatatiei Gospodării individuale Tabel nr.1 4.8 1387 1599 17.2 5 6 7 INDICATORI lei Valoarea producţiei principale şi secundare 33701 Subvenţii 4225 Produs brut (1+2) 37926 Cheltuieli totale. **Creditele de producţie acoperă 50% din cheltuielile cu factorii de producţie € = 3.5 Profit (3-4) 5597 Rata profitului (5:4x100) (%) 17.3 III 1159. Modulul realizat prin proiectare sigură o viabilitate economica redusă.

PAG .2.8 4732 +457.5 0.4 +9.4 144.5 15.5 8120 +444.5 +21.4 1626 +1127.M.8 -29.5 7.Variantă proiectată Perioade. lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei % % % Grâu 5 ha 7900 8820 +920 875 2500 +1625 7675.9 22.71 - Profilul “Cereale şi plante tehnice” Tipul exploataţiei: Gospodării individuale Simularea principalilor indicatori economici pe perioada 2005-2008 .1 Valoarea producţiei Creşteri sau descreşteri Subvenţii Creşteri sau descreşteri Cheltuieli totale Creşteri sau descreşteri Venit impozabil Creşteri sau descreşteri Venit net+subvenţii Creşteri sau descreşteri Rata venit net+subvenţii Creşteri sau descreşteri .5 1099.2 37.3 Indicatori Total 20 ha 33701 41744 +8043 4225 5675 +1450 32329 37807 +5478 1372 3937 +2565 5597 9612 +2615 17.1 Porumb 6 ha 9504 11136 +1632 x 1050 +1050 9005.0 +22.5 3200 +700.8 Floarea soarelui 4 ha 4312 5096 +784 x 700 +700 4274.6 498.6 16.5 1995 +117. ani 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ Cultura U.4 352 +207.8 37.2 364 +326. recoltă.6 5.5 7.5 280 +272.6 10560 +1554.4 1252 +757.8 0.6 Fasole 1 ha 1885 2100 +215 x 175 +175 1877.9 Bugetul exploataţiei de 20 ha Zona de câmpie neirigat Tabel nr.5 224.6 Sfeclă zahăr 2 ha 6900 11040 +4140 3000 350 -2650 6440 9200 +2760 460 1840 +1380 3460 2190 -1270 53.6 3200 +144.5 700 +475.7 23. 3.5 105 +97.3 25.4 +25.9 Orz 2 ha 3200 3552 +352 350 900 +550 3055.6 494.3 39.2 39.5 14.4 +8.4 14 +13.4 498.4 576 +77.2 1064 +1026.

PAG .lei Cheltiueli totale .2006 17.lei Venit net + subventii .lei 5675 Valoarea productiei .2008 41744 5675 37807 9612 2007 .lei Subventii .2006 33701 4225 32329 5597 2005 .2006 2007 .3 Modul 20 ha Valoarea productiei .lei Cheltiueli totale .lei Subventii .lei Venit net + subventii .lei Cheltiueli totale .2008 .4 25.lei Rata venit + subventii .lei Subventii .% 2005 .lei Rata venit + subventii .3 2007 .lei Venit net + subventii .2008 9612 41744 33701 5597 37807 32329 4225 Valoarea productiei .2006 2007 .4 2005 .72 - Profilul "Cereale si plante tehnice" Tipul exploatatiei: Gospodarii individuale Modul 20 ha neirigat Sinteza principalilor indicatori economici pe perioada 2005 .2008 25.2008 2005 .% 17.

0 0.0 0.0 17236.8 0.3 Tabel nr.Alte materiale 2.1 490. Din care productia principala B (+) SUBVENTII C (=) PRODUS BRUT D (-) CHELTUIELI TOTALE D1.4 125.0 6812.0 9.M BUGETUL EXPLOATATIEI DE 20 HA ZONA DE CAMPIE IRIGAT CULTURA Floarea Grau Porumb Soarelui ha 6 30% 13584.4 874.1 17.7 861.0 55112.0 9600. Din care pentru productia principala I. RATA VENIT NET+subventii (%) lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei % % 20 100% 50712.4 677.4 207.8 2008. (=) VENIT IMPOZABIL (-) Impozite si taxe F.0 4280. RATA VENIT IMPOZABIL (%) H.4 51.0 0.1 534. Cheltuieli cu lucrari mecanizate 3. CHELTUIELI VARIABILE 1.0 4850.Dobanzi la credite .2 0.0 2132.0 5161.1 5261.2 392.0 49656.0 2352.0 0.6 4084.3 0.0 100.0 4428. 3.Ingrasaminte chimice .7 0.0 4400.0 68.9 1168.4 1522.PAG .0 8320.1 3 15% 4476.0 12600.0 2067.2 338.0 2352.6 5476.0 11529.0 1280.0 380.0 0.4 195. (=) VENIT NET+subventii G.6 3465. CHELTUIELI FIXE .4 736.Cheltuieli cu forta de munca permanenta .0 0.4 745.2 37271.6 0.0 150.0 350.0 77.4 0.0 409.0 8320.5 258.3 92.9 864.0 15.0 10599.0 17.7 5639.3 6136..0 4050.7 653.8 140.0 1440.6 13191.2 43333.5 1415.4 Fasole 2 10% 6462.2.7 .0 12.2 1911.6 294.0 2055.4 1534.8 16.3 0.0 6300.1 22.0 173.5 2708.6 24.8 300.0 11760.3 450.2 21.0 385.0 14634.0 1545.9 1369.0 150.0 4098.0 820.8 225.2 1200. Asigurari II.0 140.0 3444.2 3154.8 1057.4 0.0 10722.2 2415.0 728.4 2133.0 1222.4 TOTAL A.Amortisment E.8 0.7 282.Sämãn si material saditor .3 9.6 1388.8 14.6 0.0 174.8 1912.5 Sfecla zahar 2 10% 9600. Cheltuieli cu forta de munca temporara* 6.0 222.0 44389.6 179.1 1160.2 5427. Cheltuieli cu irigatii 4.0 6322.73 - Profilul " Cerealiere si plante tehnice" Tipul exploatatiei: Gospodarii individuale INDICATORI U.9 936.2 7 35% 16590.1 0.0 13776.0 5589.Cheltuieli cu materii prime si materiale . Cheltuieli de aprovizionare 5.0 12144.0 269.0 7118.0 13200.3 1446.0 1050. VALOAREA PRODUCTIEI A1.0 14238.0 4476.Pesticide .2 450.0 3427.0 16590.0 16128.2 101.6 362.0 378.0 1479.2 4911.0 6785.0 2490.0 378.Cheltuieli generale .0 3000.0 872.0 95.0 242.1 240.4 797.2 261.

PAG - 74 -

FIŞĂ REZUMATIVĂ a indicatorilor de sinteză, ai modulului de 20 ha irigat Profil: Cereale şi plante tehnice – Tipul exploatatiei Gospodării individuale Nc. INDICATORI lei Valoarea producţiei principale şi secundare 50712 Subvenţii 4400 Produs brut (1+2) 55112 Cheltuieli totale, d.c.: 44389,2 - cheltuieli variabile 37271 - variabile specifice 23218,3 - cheltuieli fixe 7118,2 Profit (3-4) 10722,8 Rata profitului (5:4x100) (%) 24,1 Marja Brută total exploataţie (3-4.1) 17841 Clasa de mărime europeană după Marja Bruta Standard 7,6 8 IV UDE 9 Fond de dezvoltare (60 % din profit+amortizare) 7848,7 10 Posibilităţi de investiţii prin credite (9 x 5 ani) 39243,5 Fonduri pentru reluarea procesului de producţie (15% din 11 1608,4 profit) 12 Fonduri pentru muncă şi management (5% din profit) 536,1 13 Fonduri pentru capitalizare (20% din profit) 2144,6 14 Total fonduri proprii pentru producţiei (Fd proprii + rd 11) * 27362,2 15 Credite pentru producţie ** 18635 16 Consum de muncă (mii ore/an/exploataţie) 1,6 *Exploatantul are fonduri proprii în valoare de 25753,8 lei. **Creditele de producţie acoperă 50% din cheltuielile cu factorii de producţie 1 2 3 4 4.1 4.1.1 4.2 5 6 7

Tabel nr. 3.2.5

€ = 3,5 lei 14489,1 1257,1 15746,2 12682,6 10648,9 6633,8 2033,7 3063,7 24,1 5097,4 IV 2242,5 11212 459,5 153,2 612,7 7817,8 5324,3 x

Concluzii:

Resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor totale reprezintă: 58% fonduri proprii şi 42 % credite de producţie. Modulul evidenţiază o rată a profitului (venitul net+subvenţii) de 24,1% şi asigură în medie un profit de 536,1 lei/ha. Marja brută standard (MBS) defineşte „dimensunea economică a exploataţiei” exprimată în „unităţi de dimensiune economică” (1 UDE = 1200 €), fiind în cazul acestei exploataţii de 7,6 UDE, considerată (după tip) ca o exploataţie mică (şi după clasă) de clasa a IV-a. Fondul de dezvoltare constituit crează posibilitatea investiţiei în achiziţionarea de tehnică agricolă pentru cumpărarea prin credite a aproape întregului set de utilaje necesare tractorului U683 sau a circa 50% din instalaţia de irigat prin aspersiune. Modulul realizat prin proiectare poate fi viabil economic în condiţiile obţinerii randamentelor programate.

PAG - 75 -

Profilul “Cereale şi plante tehnice”

Tipul exploataţiei: Gospodării individuale

Simularea principalilor indicatori economici pe perioada 2005-2008
Tabel nr. 3.2.6

Bugetul exploataţiei de 20 ha Zona de câmpie irigat Variantă proiectată

Indicatori

Perioade, recoltă, ani 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆

U.M. lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei % % %

Grâu 6 ha 13584 15120 +1536 1050 3000 +1950 12144 13440 +1296 1440 1680 +240 2490 4680 +2190 20.5 34.8 +14.3

Porumb 7 ha 16590 19488 +2898 x 1225 +1225 14238 16800 +2562 2352 2688 +336 2352 3913 +1561 16.5 23.3 +6.8

Valoarea producţiei
Creşteri sau descreşteri

Subvenţii
Creşteri sau descreşteri

Cheltuieli totale
Creşteri sau descreşteri

Venit impozabil
Creşteri sau descreşteri

Venit net+subvenţii
Creşteri sau descreşteri

Rata venit net+subvenţii
Creşteri sau descreşteri

Cultura Floarea soarelui 3 ha 4476 5292 +816 x 525 +525 4098 4860 +762 378 432 +54 378 957 +579 9.2 19.7 +10.5

Fasole 2 ha 6462 7200 +738 350 350 x 5589.2 6120 +530.8 872.8 1080 +207.2 1222.8 1430 +207.2 21.9 23.4 +1.5

Sfeclă zahăr 2 ha 9600 15040 +5440 3000 350 -2650 8320 9920 +1600 1280 5120 +3840 4280 5470 +1190 51.4 55.1 +3.7

Total 20 ha 50712 62140 +11428 4400 5450 +1050 44389.2 51140 +6750.8 6322.8 11000 4677.2 10722.8 16450 +5727.2 24.1 32.2 +8.1

PAG - 76 -

Profilul "Cereale si plante tehnice" Tipul exploatatiei: Gospodarii individuale Modul 20 ha irigat Sinteza principalilor indicatori economici pe perioada 2005 - 2008
2005 - 2006

2007 - 2008

10722,8 50712

16450 62140

44389,2 4400

51142 5450

Valoarea productiei - lei Cheltiueli totale - lei

Subventii - lei Venit net + subventii - lei

Valoarea productiei - lei Cheltiueli totale - lei

Subventii - lei Venit net + subventii - lei

Rata venit + subventii - %

Modul 20 ha Valoarea productiei - lei Subventii - lei Cheltiueli totale - lei Venit net + subventii - lei Rata venit + subventii - %

2005 - 2006 50712 4400 44389,2 10722,8 2005 - 2006 24,1

2007 - 2008 62140 5450 51142 16450 2007 - 2008 32,2

24,1

32,2 2005 - 2006 2007 - 2008

PAG - 77 -

Profilul "Cereale si plante tehnice"

3.3
Tipul exploatatiei: Asociatii familiale
Activitate/Sistem Grau Porumb Orz Floarea Soarelui Fasole Soia Sfecla zahar Rapita TOTAL

MODUL 200 ha
Tabel nr. 3.3

NEIRIGAT ha 60 54 10 30 10 x 10 26 200 % 30 27 5 15 5 x 5 13 100 25,0 1,8 x t/ha 3,5 4,0 4,0 1,6 1,20 ha 48 66 18 30 x 20 10 8 200

IRIGAT % 24 33 9 15 x 10 5 4 100 t/ha 5,0 6,0 6,0 2,20 x 2,2 40,0 2,3 x

PAG - 78 -

Profil "Cereale si plante tehnice" Tipul exploatatiei: Asociatii familiale

BUGETUL EXPLOATATIEI DE 200 HA ZONA DE CAMPIE NEIRIGAT CULTURA Grau Porumb Orz Floarea Soarelui ha 60 30% 118380,0 115500,0 10500,0 128880,0 108098,4 105218,4 97934,5 45825,0 14100,0 20223,0 9522,0 1980,0 47871,6 0,0 2291,3 0,0 1946,6 10163,9 1342,4 2919,9 3801,6 2100,0 10281,6 0,0 20781,6 9,8 19,8 54 27% 106920,0 103680,0 0,0 106920,0 97050,3 93810,3 77972,4 42946,2 18630,0 15303,6 9012,6 0,0 31131,3 0,0 2147,3 0,0 1747,6 19077,9 11157,0 2621,5 3409,4 1890,0 9869,7 0,0 9869,7 10,5 10,5 10 5% 20000,0 19200,0 1750,0 21750,0 17948,3 17148,3 16170,6 6891,8 1880,0 2966,0 1484,8 561,0 8617,2 0,0 344,6 0,0 317,1 1777,7 318,9 475,6 633,1 350,0 2051,7 0,0 3801,7 12,0 22,2 30 15% 40320,0 39360,0 0,0 40320,0 37513,3 36553,3 32220,8 12833,1 2587,5 8502,0 1743,6 0,0 18076,5 0,0 641,7 0,0 669,5 5292,6 1924,9 1004,3 1313,4 1050,0 2806,7 0,0 2806,7 7,7 7,7 10 5% 21540,0 21000,0 0,0 21540,0 20127,3 19587,3 18047,6 8279,0 3312,0 1556,0 3081,0 330,0 8991,4 0,0 414,0 0,0 363,2 2079,7 475,1 544,8 709,8 350,0 1412,7 0,0 1412,7 7,2 7,2 10 5% 37500,0 37500,0 15000,0 52500,0 34157,0 34157,0 27987,0 15626,7 2004,0 2966,0 10656,7 0,0 10958,1 0,0 781,3 0,0 620,9 6170,1 3678,2 931,3 1210,5 350,0 3343,0 0,0 18343,0 9,8 53,7 26 13% 38610,0 37440,0 4550,0 43160,0 35391,6 34221,6 31794,8 12555,1 751,9 9583,6 1490,3 729,3 17978,8 0,0 627,8 0,0 633,2 3596,7 495,8 949,7 1241,2 910,0 3218,4 0,0 7768,4 9,4 22,7 Fasole Sfecla zahar Rapita

Tabel nr. 3.3.1

TOTAL

INDICATORI

U.M

A. VALOAREA PRODUCTIEI A1. Din care productia principala B (+) SUBVENTII C (=) PRODUS BRUT D (-) CHELTUIELI TOTALE D1. Din care pentru productia principala I. CHELTUIELI VARIABILE 1.Cheltuieli cu materii prime si materiale - Sämãn si material saditor - Ingrasaminte chimice - Pesticide - Alte materiale 2. Cheltuieli cu lucrari mecanizate 3. Cheltuieli cu irigatii 4. Cheltuieli de aprovizionare 5. Cheltuieli cu forta de munca temporara* 6. Asigurari II. CHELTUIELI FIXE - Cheltuieli cu forta de munca permanenta - Cheltuieli generale - Dobanzi la credite - Amortisment E. (=) VENIT IMPOZABIL (-) Impozite si taxe F. (=) VENIT NET+subventii G. RATA VENIT IMPOZABIL (%) H. RATA VENIT NET+subventii (%)

lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei % %

200 100% 383270,0 373680,0 31800,0 415070,0 350286,2 340696,2 302127,7 144956,9 43265,4 61100,2 36991,0 3600,3 143624,8 0,0 7247,8 0,0 6298,1 48158,5 19392,4 9447,1 12319,0 7000,0 32983,8 0,0 64783,82 9,7 19,0

PAG - 79 -

FIŞĂ REZUMATIVĂ a indicatorilor de sinteză, ai modulului de 200 ha neirigat Profil: Cereale şi plante tehnice – Tipul exploatatiei Asociaţii familiale
Tabel nr. 3.3.2

Nc. 1 2 3 4 4.1 4.1.1 4.2 5 6 7

INDICATORI lei Valoarea producţiei principale şi secundare 383270 Subvenţii 31800 Produs brut (1+2) 415070 Cheltuieli totale, d.c.: 350286,2 - cheltuieli variabile 302127,7 - variabile specifice 151255 - cheltuieli fixe 48158,5 Profit (3-4) 64783,8 Rata profitului (5:4x100) (%) 18,5 Marja Brută total exploataţie (3-4.1) 112942,3 Clasa de mărime europeană după Marja Bruta Standard 62,8 8 UDE 9 Fond de dezvoltare (50 % din profit+amortizare) 39391,9 10 Posibilităţi de investiţii prin credite (9 x 5 ani) 196959,5 Fonduri pentru reluarea procesului de producţie (15% din 11 9718 profit) 12 Fonduri pentru muncă şi management (10% din profit) 6478 13 Fonduri pentru capitalizare (25% din profit) 16196 14 Total fonduri proprii pentru producţiei (Fd proprii + rd 11) * 287526 15 Credite pentru producţie ** 72478 16 Consum de muncă (mii ore/an/exploataţie) 9,1 *Exploatantul are fonduri proprii în valoare de 277808 lei. **Creditele de producţie acoperă 50% din cheltuielile cu factorii de producţie

€ = 3,5 lei 109506 9086 118592 100082 86322 43216 13760 18510 18,5 32269 11255 56274 2777 1851 4627 82150 20708 x

Concluzii:

Resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor totale reprezintă: 78,3% fonduri proprii şi 20,7 % credite de producţie. Modulul evidenţiază o rată a profitului de 18,5% şi asigură în medie un profit de 324 lei/ha. Marja brută standard (MBS) defineşte „dimensunea economică a exploataţiei” exprimată în „unităţi de dimensiune economică” (1 UDE = 1200 €), fiind în cazul acestei exploataţii de 62,8 UDE, considerată (după tip) ca o exploataţie mare (şi după clasă) de clasa a VIII-a. Fondul de dezvoltare constituit crează posibilitatea de cumpărare prin credite a două tractoare de 65CP şi a unor maşini agricole principale. Modulul realizat prin proiectare are viabilitate economică moderată,
care poate fi îmbunătăţită prin creşterea randamentelor obţinute.

PAG - 80 -

Profilul “Cereale şi plante tehnice”

Tipul exploataţiei: Asociaţii familiale
Indicatori Perioade, recoltă, ani 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆

Simularea principalilor indicatori economici pe perioada 2005-2008
Cultura Floarea soarelui 30 ha 40.320 47.040 +6.720 X 5.250 +5.250 37.513,3 41.856 +4.342,7 2.806,7 5.184 +2.377,3 2.806,7 10.434 +7.627,3 7,5 24,9 +17,4

Bugetul exploataţiei de 200 ha Zona de câmpie neirigat - Variantă proiectată

Tabel nr. 3.3.3

U.M. lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei % % %

Grâu 60 ha 118.380 132.300 +13.920 10.500 30.000 +19.500 108.098,4 130.872 +22773,6 10.281,6 1428 -8.853,6 20.781,6 31.428 +10.646,4 19,2 24,0 +4,8

Porumb 54 ha 106.920 125.280 +18.360 X 9.450 +9.450 97.050,3 108.000 +10.949,7 9.869,7 17.280 +7.410,3 9869,7 26.730 +16.860,3 10,2 24,7 +14,5

Orz 10 ha 20.000 22.200 +2.200 1750 4.500 +2.750 17.948,3 20.800 +2.851,7 2.051,7 1.400 -651,7 3.801,7 5.900 +2.098,3 21,2 28,4 +7,2

Fasole 10 ha 21.540 24.000 +2.460 X 1.750 +1.750 20.127,3 22.260 +2.132,7 1412,7 1740 +327,3 1.412,7 3.490 +2.077,3 7,0 15,7 +8,7

Valoarea producţiei
Creşteri sau descreşteri

Sfeclă zahăr 10 ha 37.500 60.000 +22.500 15.000 1.750 -13.250 34.157 45.000 +10843 3.343 15.000 +11.657 18.343 16.750 -1.593 53,7 37,2 -16,5

Rapită 26 ha 38.610 44.460 +5.850 4.550 10.400 +5.850 35.391,6 39.686 +4.294,4 3.218,4 4.774 +1.555,6 7768,4 15.174 +7.405,6 21,9 38,2 +16,3

Total 200 ha 388.270 455.280 +72.010 31.800 63.100 +31.300 +350.286,2 408.474 +58.187,8 32.983,8 46.806 +13.822,2 64.783,8 109.906 +45.122,2 18,5 26,9 +8,4

Subvenţii
Creşteri sau descreşteri

Cheltuieli totale
Creşteri sau descreşteri

Venit impozabil
Creşteri sau descreşteri

Venit net+subvenţii
Creşteri sau descreşteri

Rata venit net+subvenţii
Creşteri sau descreşteri

5 26.5 2007 .lei Subventii .2008 .2008 455280 63100 408474 109906 2007 .lei Valoarea productiei .lei Cheltiueli totale .lei Subventii .8 383270 455280 350286.lei Venit net + subventii .81 - Profilul "Cereale si plante tehnice" Tipul exploatatiei: Asociaţii familiale Modul 200 ha neirigat Sinteza principalilor indicatori economici pe perioada 2005 .2006 2007 .lei Cheltiueli totale .9 2005 .lei Venit net + subventii .2006 18.lei Rata venit + subventii .PAG .2 64783.lei Venit net + subventii .lei Cheltiueli totale .lei Subventii .2006 383270 31800 350286.8 2005 .2008 109906 64783.% Modul 20 ha Valoarea productiei .2006 2007 .9 18.2 31800 408474 63100 Valoarea productiei .2008 2005 .2008 26.lei Rata venit + subventii .% Profil "Cereale si plante tehnice" 2005 .

Pesticide .6 27.6 10.7 Sfecla zahar 10 5% 60000 60000 15000 75000 46184 46184 37737 18323 2672 4984 10667 0 12863 4800 916 0 835 8446 4859 1253 1634 700 13816 0 28816 29.5 152732.6 41675. Cheltuieli cu lucrari mecanizate 3. CHELTUIELI VARIABILE 1.7 34.4 .0 73982.PAG .0 8799. RATA VENIT IMPOZABIL (%) H.0 14390.Cheltuieli cu forta de munca permanenta .0 111932.Cheltuieli generale .9 73417.82 - Tipul exploatatiei: Asociatii familiale INDICATORI U.Dobanzi la credite .4 TOTAL A.6 Tabel nr.4 Rapita 8 4% 15160 14720 1400 16560 12968 12528 11480 4216 280 3200 464 272 5520 1400 136 0 208 1488 152 336 440 560 2192 0 3592 17.0 69880.0 554680.4 23. (=) VENIT IMPOZABIL (-) Impozite si taxe F.3 408952. VALOAREA PRODUCTIEI A1. CHELTUIELI FIXE .3 478915.Alte materiale 2.0 37950.73 15.Ingrasaminte chimice .Amortisment E. Din care pentru productia principala I.M BUGETUL EXPLOATATIEI DE 200 HA ZONA DE CAMPIE IRIGAT CULTURA Floarea Grau Porumb Orz Soarelui ha 48 24% 135840 132000 8400 144240 117360 113520 102678 43341 12182 20088 8457 2614 42121 12960 2167 0 2089 14682 3857 3133 4091 3600 18480 0 26880 16. Cheltuieli de aprovizionare 5.6 18 9% 53640 51840 3150 56790 44788 42988 39519 13568 3384 6264 2673 1247 19433 5040 678 0 799 5270 1240 1199 1571 1260 8852 0 12001.1 0.9 85870.5 4974. Din care productia principala B (+) SUBVENTII C (=) PRODUS BRUT D (-) CHELTUIELI TOTALE D1.5 49089.0 606756. (=) VENIT NET+subventii G.4 Soia 20 10% 53420 51920 10000 63420 47555 46055 39599 16352 5214 3640 6656 842 13583 8000 818 0 847 7955 3622 1271 1662 1400 5865 0 15865.9 30 15% 55320 54120 0 55320 50112 48912 41811 15344 2588 11013 1744 0 18821 6000 767 0 879 8301 3006 1318 1727 2250 5208 0 5208 10. 3.60 20.7 66 33% 195426 190080 0 195426 175857 168729 136128 58014 22770 24229 11015 0 40391 31680 2901 0 3142 39729 24133 4808 6169 4620 19569 0 19569 11. Cheltuieli cu forta de munca temporara* 6. Cheltuieli cu irigatii 4.3 23.6 11.Cheltuieli cu materii prime si materiale . RATA VENIT NET+subventii (%) lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei % % 200 100% 568806.Sämãn si material saditor .7 0. Asigurari II.9 62.0 494823.3.0 8383.6 13318.8 40868.5 12.5 169157.2 17294.5 28.

cheltuieli variabile 408952.1) 197803. Marja brută standard (MBS) defineşte „dimensunea economică a exploataţiei” exprimată în „unităţi de dimensiune economică” (1 UDE = 1200 €).83 - FIŞĂ REZUMATIVĂ a indicatorilor de sinteză.7 Rata profitului (5:4x100) (%) 22. Modulul evidenţiază o rată a profitului de 22.cheltuieli fixe 85870.4 UDE.3 .5 Nc. **Creditele de producţie acoperă 50% din cheltuielile cu factorii de producţie € = 3.5 . Modulul realizat prin proiectare are viabilitate economică ridicată în condiţiile obţinerii randamentelor programate. considerată (după tip) ca o exploataţie mare (şi după clasă) de clasa a VIII-a.: 494823. ai modulului de 200 ha irigat Profil: Cereale şi plante tehnice – Tipul exploatatiei Asociaţii familiale Tabel nr.c. 3.1. 1 2 3 4 4. Fondul de dezvoltare constituit crează posibilitatea investiţiei în achiziţionarea de tehnică agricolă pentru cumpărarea prin credite a două tractoare U683 cu cabină şi setul de utilaje aferent precum şi a unor comonente a instalaţiei de irigare.PAG .3 VIII 20102 100509 4797 3198 7995 122010 24165 x Concluzii: Resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor totale reprezintă: 83% fonduri proprii şi 17 % credite de producţie. d.5 Clasa de mărime europeană după Marja Bruta Standard 85.4 8 VIII UDE 9 Fond de dezvoltare (50 % din profit+amortizare) 70356 10 Posibilităţi de investiţii prin credite (9 x 5 ani) 351782 Fonduri pentru reluarea procesului de producţie (15% din 11 16790 profit) 12 Fonduri pentru muncă şi management (10% din profit) 11193 13 Fonduri pentru capitalizare (25% din profit) 27983 14 Total fonduri proprii pentru producţiei (Fd proprii + rd 11) * 427034 15 Credite pentru producţie ** 84579 16 Consum de muncă (mii ore/an/exploataţie) 17.3.6 Marja Brută total exploataţie (3-4.5 *Exploatantul are fonduri proprii în valoare de 410244 lei.variabile specifice 247837.6 56515.8 Profit (3-4) 111932.2 5 6 7 INDICATORI lei Valoarea producţiei principale şi secundare 568806 Subvenţii 37950 Produs brut (1+2) 606756 Cheltuieli totale.1 4.6% şi asigură în medie un profit de 560 lei/ha.1 4.5 lei 162516 10843 173359 141378 116844 70811 24534 31981 22. fiind în cazul acestei exploataţii de 85. .4 .

150 8.3.025 15.550 175.581 11.190 +5.4 26.680 +34.806 677.555 55.940 +732 5.320 22.260 +108.360 8.6 Zona de câmpie irigat Variantă proiectată Tipul exploataţiei: Asociaţii familiale Perioade.000 94.031 19.832 12.9 +15.400 494.816 35.223 19.968 15.656 .600 +20.4 59.480 19.640 18.320 64.3 565.360 132.340 -7.823.000 +34.208 5.273.200 +1.84 - Profilul “Cereale şi plante tehnice” Bugetul exploataţiei de 200 ha Simularea principalilor indicatori economici pe perioada 2005-2008 Tabel nr.160 17.856 +1. 3.280 +6.480 +2.350 +19.020 -1.673.256 +38.PAG .982 10.000 +14.8 195.200 +720 26.132 8.400 24.320 1.525.940 +6.860 10.569 39.0 +8.880 43.7 73.200 +16.7 +9.208 11.180.000 +13.680 229.440 +7.7 169.592 4.150 +31.400 3.606 +57.500 -6.454 37.932.000 3.250 +5250 50.184 60. 2.118.4 15.840 -1.200 +15.600 117.5 8.360 X 5.8 55.740 +8.250 46.500 47.120 +3.4 19.6 +1.000 +20.0 -18.680 +9.6 30.-536 3.112 58.628 5.1 26.857 190.100 +4.6 -2.0 +7.080 +14.852 7.7 30.920 +8. Grâu 48 ha Porumb 66 ha Orz 18 ha Cultura Floarea soarelui Soia 20 ha Rapiţă 8 ha Sfeclă zahăr Total 200 ha Valoarea producţiei Creşteri sau descreşteri Subvenţii Creşteri sau descreşteri Cheltuieli totale Creşteri sau descreşteri Venit impozabil Creşteri sau descreşteri Venit net+subvenţii Creşteri sau descreşteri Rata venit net+subvenţii Creşteri sau descreşteri 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei % % % 135.982.4 .750 +6.8 10 ha 568.569 51.950 44.3 22.300 3.004 +70.4 15.5 33.7 112.8 28. ani U.6 15.9 32.640 59.254 X 11.950 57.0 60.420 60.788 52.000 1.264 27.000 +15.865 4.3 111.8 53.856. Indicatori recoltă.M.816 34.192 1.824 +2.816 13.550 +11.000 15.934 62.800 12.184 28.6 30 ha 53.001.750 -13.885 5.840 151.7 +3.865.

lei Cheltiueli totale .3 111932.% Modul 20 ha Valoarea productiei .lei Cheltiueli totale .2006 22.lei Venit net + subventii .2006 568806 37950 494823.6 30 2005 .6 2007 .2008 677260 57350 565004 169606 2007 .lei Venit net + subventii .lei Rata venit + subventii .lei Subventii .7 2005 .2008 2005 .lei Valoarea productiei .2008 111932.lei 57350 Subventii .3 37950 Valoarea productiei .2006 2007 .PAG .% 2005 .lei Rata venit + subventii .2006 2007 .85 - Profilul "Cereale si plante tehnice" Tipul exploatatiei: Asociaţii familiale Modul 200 ha irigat Sinteza principalilor indicatori economici pe perioada 2005 .lei Cheltiueli totale .lei Subventii .2008 .2008 30 22.7 568806 169606 677260 565004 494823.lei Venit net + subventii .

jurid Activitate/Sistem Grau Porumb Orz Floarea Soarelui Soia Sfecla zahar Rapita TOTAL MODUL 1000 ha Tabel nr.4 NEIRIGAT ha 320 250 50 150 50 50 130 1000 % 32 25 5 15 5 5 13 100 t/ha 4.2 2.7 30.9 1.0 2.2 x ha 200 330 90 150 100 50 80 1000 IRIGAT % 20 33 9 15 10 5 8 100 t/ha 6.2 4. 3.8 1.86 - Profilul "Cereale si plante tehnice" 3.6 48.60 2.0 7.8 4.0 2.PAG .4 Tipul exploatatiei: Societati agricole cu pers.2 7.8 x .

5 46. Asigurari II.0 28320.PAG .0 13035.0 130 13% 235820.0 589856.0 100300.0 41088.0 0.0 33690.0 9904.0 85000.0 75255. Cheltuieli cu forta de munca temporara* 6.4 15.0 49550.0 283136.0 18625.5 3011.0 31617.0 1947. VALOAREA PRODUCTIEI A1.0 204202.0 650592.6 4381.0 25000.0 63010.0 367199.0 102180.0 27.0 76975.0 0.5 0.0 19950.0 8750.5 92276. Cheltuieli de aprovizionare 5.3 16. RATA VENIT NET+subventii (%) lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei % % 1000 100% 2271440.0 5050.7 184537.1 52844.0 14000.5 97380.5 2760.8 16.0 186023.0 1840. Din care productia principala B (+) SUBVENTII C (=) PRODUS BRUT D (-) CHELTUIELI TOTALE D1.0 23360.0 809788.0 2218200.0 188430.0 307629.0 7424.0 0.0 41725.0 594000.0 213750.0 0.0 11500.0 0.0 187500.0 11200.0 39781.2 1708243.87 - Profilul " Cerealiere si plante tehnice" Profil: Societati agricole cu pers.0 739200. Cheltuieli cu lucrari mecanizate 3.0 8715.Dobanzi la credite .3 27.0 127800.0 87841.5 81098.0 3692.0 93025. CHELTUIELI FIXE .0 300000.5 2370.0 0.0 172950. Din care pentru productia principala I.0 9.Sämãn si material saditor .0 280832.0 35000.0 7875.0 19950.0 0.0 8650.0 0.0 0.5 21. (=) VENIT NET+subventii G.0 3095.0 0.0 54367.0 499025.0 3765. CHELTUIELI VARIABILE 1.5 18.0 103376.0 14958.Alte materiale 2.0 50784.0 3365.1 23.0 0.0 17800.0 103500.Cheltuieli generale .Ingrasaminte chimice .0 51650.7 197182.0 258570.3 0.0 26569.5 10020.5 151528.1 TOTAL INDICATORI A.Cheltuieli cu forta de munca permanenta .0 255567. RATA VENIT IMPOZABIL (%) H.0 0.6 Soia Sfecla zahar Rapita Tabel nr.0 1750.0 39685.0 3800.0 0.0 1963810.Amortisment E.0 9630.5 0.0 3365.1 21778.0 53283.8 50 5% 225000.0 185218.5 0.1 2479.6 4472.0 517025.8 19.6 73803.7 250 25% 594000.4 50 5% 120000.0 57499.Cheltuieli cu materii prime si materiale .1 247142.0 5565.0 105705.5 0.1 5499.3 Floarea Soarelui ha 150 15% 236700.0 22750.0 424000.0 75000.0 236700.0 39958.5 62. (=) VENIT IMPOZABIL (-) Impozite si taxe F.0 0.0 15525.0 775040.0 14144.0 2420860.0 34365.0 38939.0 230225.0 51015.3 50 5% 102800.0 3666.0 16.0 70552.Pesticide .9 .0 228800.0 12672.0 6660.0 225000.0 0.0 60736.0 129440.0 10226.0 1985.0 106528.0 4550.0 11744.0 0.0 0.0 10350.0 0.0 124448.0 1750.0 0.0 0.5 77615.0 216750.0 8576. Cheltuieli cu irigatii 4.5 85341.0 1580.3 9.0 3705.0 114781.0 9325.0 7451.0 457049.0 1750.0 0.0 115200.5 1594.M 320 32% 757120.0 20230.0 17819.0 233700.0 90240.0 35225.0 4055.0 576000. jurid BUGETUL EXPLOATATIEI DE 1000 HA ZONA DE CAMPIE NEIRIGAT CULTURA Grau Porumb Orz U.0 17600.5 17. 3.0 56000.0 76975.0 0.0 8750.0 0.0 17795.0 15.0 7137.0 1360.0 632672.0 19665.0 16640.1 822142.5 185218.0 128750.8 0.2 1910570.0 5250.4.1 97171.

2% şi asigură în medie un profit de 495 lei/ha.cheltuieli fixe 255567 Profit (3-4) 495130 Rata profitului (5:4x100) (%) 25.cheltuieli variabile 1708243 . **Creditele de producţie acoperă 50% din cheltuielile cu factorii de producţie € = 3.2 5 6 7 INDICATORI lei Valoarea producţiei principale şi secundare 2271440 Subvenţii 187500 Produs brut (1+2) 2458940 Cheltuieli totale.1 4.1% fonduri proprii şi 20. 3.5 lei 648983 53571 702554 561089 488069 244962 73019 141465 25. în condiţiile obţinerii randamentelor programate. Fondul de dezvoltare constituit crează posibilitatea investiţiei în tehnica agricolă prin cumpărare prin credite a unei combine cu echipamentele respective şi 3 tractoare de putere medie cu maşinile agricole necesare. Modulul realizat prin proiectare este viabil economic la această dimensiune. .1 *Exploatantul are fonduri proprii în valoare de 1552739 lei. Juridică Tabel nr. Modulul evidenţiază o rată a profitului de 25.variabile specifice 857367 .2 Marja Brută total exploataţie (3-4.c.1.1) 750697 Clasa de mărime europeană după Marja Bruta Standard 263 8 X UDE 9 Fond de dezvoltare (50 % din profit+amortizare) 282565 10 Posibilităţi de investiţii prin credite (9 x 5 ani) 1412825 Fonduri pentru reluarea procesului de producţie (15% din 11 74270 profit) 12 Fonduri pentru muncă şi management (10% din profit) 49513 13 Fonduri pentru capitalizare (25% din profit) 123782 14 Total fonduri proprii pentru producţiei (Fd proprii + rd 11) * 1627009 15 Credite pentru producţie ** 411071 16 Consum de muncă (mii ore/an/exploataţie) 44.2 Nc. fiind în cazul acestei exploataţii de 263 UDE.9 % credite de producţie.PAG .88 - FIŞĂ REZUMATIVĂ a indicatorilor de sinteză.: 1963810 .4.1 4. Marja brută standard (MBS) defineşte „dimensunea economică a exploataţiei” exprimată în „unităţi de dimensiune economică” (1 UDE = 1200 €). considerată (după tip) ca o exploataţie foarte mare (şi după clasă) de clasa a X-a. d. ai modulului de 1000 ha neirigat Profil: Cereale şi plante tehnice – Tipul exploatatiei Societăţi agricole cu pers.2 214485 X 80733 403664 21220 14146 35366 464860 117449 x Concluzii: Resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor totale reprezintă: 79. 1 2 3 4 4.

350 19.180 +5. 3.000 +135.5 62.7 26.158.250 87.8 701.8 379.000 8.1 29.9 Orz 50 ha 120.5 113.440 2.3 Societăţi agricole cu personalitate juridică U.000 +65.324.703.000 X 43.5 26.930 187.650 25.7 -22.025 588.5 14.230 +206.5 13.7 +15.781.448 227.4.2 24.6 -17.025 76.1 +10 Porumb 250 ha 594.7 Cultura Floarea soarelui 150 ha 236.520 +30.520 +128.200 8.700 +9.000 +70.5 102.200 +102.8 Sfeclă zahăr 50 ha 225.3 37.841.5 17.2 495.100.5 45.300 +42.7 54.5 26.000 8.0 Valoarea producţiei Creşteri sau descreşteri Subvenţii Creşteri sau descreşteri Cheltuieli totale Creşteri sau descreşteri Venit impozabil Creşteri sau descreşteri Venit net+subvenţii Creşteri sau descreşteri Rata venit net+subvenţii Creşteri sau descreşteri .000 +31.7 +3.5 114.700 279.720 +89.317.750 52.7 234.0 29.89 - Profilul “Cereale şi plante tehnice” Zona de câmpie neirigat .750 102.975 108.450 +40.975 151.200 +14.5 120.750 -1.9 25.500 9.880 22.370 +431.950 34.800 116.750 +43.775 14.367.3 31.8 307.750 517.562.000 696.750 22.120 846.5 14.700 +35.629.5 22.4 Rapită 130 ha 235.500 322.500 1.619.200 -39.928 106.130.819.129.000 360.2 +5.5 39.250 216.781.958.5 255.000 75. recoltă.250 185.750 245.250 +26.592 779.250 19.750 -16.202.5 39.000 650.8 +10.750 -66.5 35.6 38.329.180 +34.271.781.140 +360.000 +17.2 2.819.975 76.218.3 89.000 133. ani 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ Simularea principalilor indicatori economici pe perioada 2005-2008 Tabel nr.250 204.950 60.958.0 +11.031.000 +104.600.000 +102.200 +13.752 19.812.218.180.M.PAG .000 160.600 X 26.528 67.2 25.2 30.200 -16.500 +13.600 56.5 Fasole 50 ha 102.000 +134.450 -508.617.0 44.000 +69.100 +28.820 271.758.4 Total 1000 ha 2.328 124. lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei % % % Grâu 320 ha 757.5 105.963.230 +71.810.000 +29.5 23.000 +14.569.750 +74.200 -4.Variantă proiectată Bugetul exploataţiei de 1000 ha Tipul exploataţiei: Indicatori Perioade.450 +13.

2 30.2 2005 .2 2007 .2 187500 Valoarea productiei .2008 .% 2005 .lei Venit net + subventii .2 25.lei Venit net + subventii .lei Subventii .lei Rata venit + subventii .2006 701230 2703370 2007 .lei Valoarea productiei .2008 Tipul exploatatiei: Societăţi agricole cu personalitate juridică 2005 .2008 495129.8 2005 .90 - Profilul "Cereale si plante tehnice" Modul 1000 ha neirigat Sinteza principalilor indicatori economici pe perioada 2005 .2 495129.PAG .2006 25.2006 2271440 187500 1963810.lei Cheltiueli totale .% Modul 20 ha Valoarea productiei .lei Cheltiueli totale .8 2271440 2324140 322000 1963810.lei Subventii .lei Cheltiueli totale .lei Venit net + subventii .2008 30.lei Subventii .2008 2703370 322000 2324140 701230 2007 .lei Rata venit + subventii .2006 2007 .

5 13360.0 36480.0 556738. Cheltuieli cu lucrari mecanizate 3. Din care pentru productia principala I.0 10020.0 15000.0 0.0 155310.0 3500.0 7230.5 2682499.0 53333.0 179200.6 35.0 240705.0 55077.0 47628.4 Sfecla zahar Rapita Tabel nr.2 27397.0 50480.5 24.5 26895.4 111744.0 323400.0 4310.Cheltuieli cu materii prime si materiale .0 0.0 2762639.0 365300.0 29.0 15030.0 34500.0 190080.4 0.5 794211.0 0.0 0.0 38400.0 147760.0 13060.0 0.0 15525.Ingrasaminte chimice .0 255500.0 14.0 15750.2 44.0 4820.0 9800.0 25.0 58400. 3.Amortisment E.1 274067.0 239475.0 0.0 75000.0 109800. jurid BUGETUL EXPLOATATIEI DE 1000 HA ZONA DE CAMPIE IRIGAT CULTURA Grau Porumb Orz U.0 224197.3 6773. Din care productia principala B (+) SUBVENTII C (=) PRODUS BRUT D (-) CHELTUIELI TOTALE D1.0 203263.0 306800.0 0.0 2240.0 232254.0 145365.0 337062.0 66075.0 16863.Pesticide .0 209578.4 TOTAL INDICATORI A.0 783250.0 968896.0 4800.0 50000.0 575938.8 6198.0 132080.0 436477.0 714200.0 435000.0 593500.0 8730.0 251505. (=) VENIT IMPOZABIL (-) Impozite si taxe F. CHELTUIELI FIXE .Sämãn si material saditor .0 86085.0 234577.4 858973.8 330 33% 1172160.0 41980.0 28.0 103262.0 210600.4.5 21.0 0.0 105075.0 86240.0 3695.0 3600.0 0.0 0.0 198240.0 9640.0 26070.0 23100.Cheltuieli cu forta de munca permanenta .0 203263.7 21.0 35000.4 0.0 26400.6 18612.0 17952.0 0.0 360000.0 24.0 0.0 48000.1 6300.Alte materiale 2. Cheltuieli cu irigatii 4.0 0.0 279690.5 2343818.0 20460.3 14.0 59800.0 14000.0 0.0 15440.0 4516.4 50 5% 360000.0 37026.0 279750.0 49483.0 80310.2 35.0 189750.0 1140480.0 20800.0 0. VALOAREA PRODUCTIEI A1.0 5055.4 8126.7 55.0 35238.5 7515.0 3277320. RATA VENIT NET+subventii (%) lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei % % 1000 100% 3356140.5 80 8% 184240.0 70180.0 29905.5 0. Asigurari II.0 5050.2 418910.0 142720.7 28554.0 337590.0 0.0 33280.0 138262.1 71750.0 279690.0 311040.0 40050.0 319800. RATA VENIT IMPOZABIL (%) H.91 - Profilul " Cerealiere si plante tehnice" Profil: Societati agricole cu pers.5 87664.PAG .5 22.0 136620.0 7575.0 21840.5 126527.M 200 20% 679200.0 213520. Cheltuieli cu forta de munca temporara* 6.0 660000.0 30240.0 4600.0 414820.0 15680.0 5600.0 2960. Cheltuieli de aprovizionare 5.0 11250.5 24297.8 172340.7 90 9% 321840.0 10300.0 1440.2 7484.0 100440.1 29.3 Soia ha 100 10% 315300.0 4720. CHELTUIELI VARIABILE 1.0 70335.4 99792.Cheltuieli generale .0 247000.0 6325.0 505758.0 43875.0 283350.0 60840.0 70150.0 45112.7 972849.0 3545890. (=) VENIT NET+subventii G.0 18.0 64800.Dobanzi la credite .0 1172160.0 34452.0 7000.0 10480.0 18110.0 203821.0 70750.3 75028.5 0.5 935896.0 4515.0 174685.0 49200.0 19280.0 40050.0 13363.2 73911.0 90330.8 Floarea Soarelui 150 15% 323400.2 .0 3040.5 0.0 1760.

1 4.92 - FIŞĂ REZUMATIVĂ a indicatorilor de sinteză. considerată (după tip) ca o exploataţie mare (şi după clasă) de clasa a X-a. d.: 2762639. juridică Tabel nr. Modulul evidenţiază o rată a profitului de 28. 3.cheltuieli variabile 2343818.1 4.3 343449 X 132393 661965 33568 22379 55947 683915 138978 x Concluzii: Resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor totale reprezintă: 82.3% şi asigură în medie un profit de 783 lei/ha.2 5 6 7 INDICATORI lei Valoarea producţiei principale şi secundare 3356140 Subvenţii 189750 Produs brut (1+2) 3545890 Cheltuieli totale.5 lei 958897 54214 1013111 789326 669662 410615 119689 223786 28. ai modulului de 1000 ha irigat Profil: Cereale şi plante tehnice – Tipul exploatatiei Societăţi agricole cu pers.8 Profit (3-4) 783250.4% fonduri proprii şi 17. fiind în cazul acestei exploataţii de 502 UDE. **Creditele de producţie acoperă 50% din cheltuielile cu factorii de producţie € = 3. Marja brută standard (MBS) defineşte „dimensunea economică a exploataţiei” exprimată în „unităţi de dimensiune economică” (1 UDE = 1200 €).1) 1202071. Fondul de dezvoltare constituit crează posibilitatea investiţiei în tehnica agricolă prin cumpărare prin credite a două combine de mare productivitate şi a 5 tractoare de putere medie cu utilajele aferente.5 Nc.variabile specifice 1437152 . .3 Marja Brută total exploataţie (3-4.3 Clasa de mărime europeană după Marja Bruta Standard 502 8 X UDE 9 Fond de dezvoltare (50 % din profit+amortizare) 463375 10 Posibilităţi de investiţii prin credite (9 x 5 ani) 2316876 Fonduri pentru reluarea procesului de producţie (15% din 11 117488 profit) 12 Fonduri pentru muncă şi management (10% din profit) 78325 13 Fonduri pentru capitalizare (25% din profit) 195813 14 Total fonduri proprii pentru producţiei (Fd proprii + rd 11) * 2393703 15 Credite pentru producţie ** 486424 16 Consum de muncă (mii ore/an/exploataţie) 86.PAG . în condiţiile obţinerii randamentelor programate. 1 2 3 4 4.cheltuieli fixe 418910.4. Modulul realizat prin proiectare este viabil economic la această dimensiune.5 .7 .6 *Exploatantul are fonduri proprii în valoare de 2276215 lei.1.c.5 Rata profitului (5:4x100) (%) 28.6 % credite de producţie.

750 -66.172.050 42.2 +13.800 15.5 829.5 70.5 593.400 +66.350 339.5 1.000 32.896.008.263.938 624.400 382.775 86.880 +105.780 189.000 109.5 366.500.500 43.000 +93.7 .000 +147.000 +48.3 +13.263.950 40.540 +236.262 132.800 35.140 4.630 +163.160 1.560 -8.500 322.069.240 212.480 22.738 138.000 +18.000 +28.750 251.250. 3.1 360.000 147.060 +15.500 +24.5 783.290 +329.800 33.400 +3.505 298.000 8.800 -26.840 359.200 +100.039.93 - Profilul “Cereale şi plante tehnice” Bugetul exploataţiei de 1000 ha Zona de câmpie irigat .300 +55.310 228.5 3. ani U.6 3.380 +416.4 +6.0 +6. Grâu 200 ha Porumb 330 ha Orz 90 ha Cultura Floarea soarelui Soia 100 ha Sfeclă zahăr 50 ha Rapiţă 80 ha Total 200 ha Valoarea producţiei Creşteri sau descreşteri Subvenţii Creşteri sau descreşteri Cheltuieli totale Creşteri sau descreşteri Venit impozabil Creşteri sau descreşteri Venit net+subvenţii Creşteri sau descreşteri Rata venit net+subvenţii Creşteri sau descreşteri 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei % % % 679.740.480 54.690 155.000 17.690 336.080 50.3 35.303.250 279.639.179.5 21.000 100.080 +205.050 69.112.920 34.366.560 14.000 +76.0 15.750 40.5 308.150 +29.000 +65.575 70.640 36.062 103.850 40.800 51.000 75.5 1. Indicatori recoltă.300 -58.400 -14.6 -5.750 +81.6 Tipul exploataţiei: Societăţi agricole cu personalitate juridică Perioade.1 20.9 -27.750 968.2 28.900 +2.750 282.2 1.400 +42.250 283.3 150 ha 315.500 255.200 +58.616.5 28.335 61.3 321.920 +652.900 50.4.440 55.000 564.5 +15 184.2 x 323.0 37.200 756.M.300 356.310 236.500 -32.800 X 26.800 +28.2 34.99 59.378.100 14.250 +26.760 190.0 34.738 24.356.262 232.000 +204.920 X 57.000 2.310 80.039.5 203.000 +56.5 203.Variantă proiectată Simularea principalilor indicatori economici pe perioada 2005-2008 Tabel nr.085 102.750 +57.750 +93.200 +40.762.000 575.640 +37.080 +46.PAG .975 34.

lei Subventii .2008 35 28.% 2005 .lei Rata venit + subventii .2006 2007 .lei Cheltiueli totale .2008 4008920 282750 3179380 1112290 2007 .2006 1112290 4008920 2007 .2008 .2006 3356140 189750 2762639.3 35 2005 .94 - Profilul "Cereale si plante tehnice" Modul 1000 ha irigat Sinteza principalilor indicatori economici pe perioada 2005 .5 189750 3179380 282750 Subventii .5 3356140 2762639.lei Cheltiueli totale .3 2007 .2008 783250.lei Cheltiueli totale .2006 28.lei Valoarea productiei .lei Valoarea productiei .lei Venit net + subventii .lei Venit net + subventii .lei Subventii .% Modul 20 ha Valoarea productiei .lei Venit net + subventii .5 783250.PAG .5 2005 .2008 Tipul exploatatiei: Societăţi agricole cu personalitate juridică 2005 .lei Rata venit + subventii .

535.45 1890.54 783.5 322.276.28 559.37 164.92 549.75 282.616.46 2.95 - Profilul “Cereale şi plante tehnice” Revin pe 1 ha de exploataţie pentru diferite dimensiuni de module şi sisteme de producţie Simularea principalilor indicatori economici pe perioada 2005-2008 Specificare Perioada de recoltare ani 2005/2006 2007/2008 2005/2006 2007/2008 2005/2006 2007/2008 2005/2006 2007/2008 2005/2006 2007/2008 2005/2006 2007/2008 20 ha Neirigat 1.02 369.219.112.25 283.4.6 196.92 189.13 701.825.271.03 3.14 4.107 220 272.6 17.0 2.35 2.23 25.66 848.0 Valoarea producţiei Subvenţii Cheltuieli totale Venit impozabil Venit net + subvenţii Rata venit net + subvenţii .5 829.6 30.37 187.03 323.844.14 307.12 2.356.5 2.916.4 159 315.14 822.2 211.2 30.042.179.0 1.91 561.3 189.008.5 24.75 2.63 379.75 2.324.762.087.6 3. 3.75 1.474.9 2.2 3.75 286.PAG .685 2.81 2.03 22.3 25.7 lei/ha Dimensiunea modulului şi sistemul de producţie 200 ha 1000 ha Irigat Neirigat Irigat Neirigat Irigat 2.85 480.25 1.3 35.38 593.5 1.29 28.4 Tabel nr.557 316.2 1.5 26.2 32.43 2.963.751.23 495.35 68.386.53 15.64 3.85 279.14 550 536.92 234.44 2703.

Exemplificăm cu indicatorii economici care au dus la cuantificarea valorilor pentru modulele prezentate în ghid.PAG . a) Preţul de piaţă intern (preţ de valorificare) Grâu Porumb Orz Fl. s-au luat calculaţiile pe ha pentru recolta anului 2006 iar în final prin simularea principalilor indicatori economici s-au utilizat tehnologiile şi bugetele pe cultură la nivelul recoltei 2008.96 - Profilul „Cereale şi plante tehnice” 3.5 FIŞĂ EXPLICATIVĂ Dimensiunile de module prezentate la profilul „Cereale şi plante tehnice” au la bază calculaţii cuprinse în „Fişa tehnologică” pe produs şi „Bugetul culturii” pentru diferite producţii medii ale structurii de producţie a modulului de o anumită dimensiune. Astfel. soarelui Fasole Sfeclă de zahăr Recoltă 2006 Recoltă 2008 566 495 500 840 1795 150 1210 825 lei/to Soia Rapiţă 630 580 555 980 2000 240 1370 950 b) cost de producţie Recolta 2006 Cultura Grâu Porumb Orz Fl. soarelui Fasole Sfeclă de zahăr Soia Rapiţă 756 lei/to Recolta 2008 Sistem neirigat max 623 550 520 910 1900 115 983 660 848 200 1200 820 860 min 580 490 500 860 1855 170 155 1240 850 Sistem neirigat max 548 469 477 822 1788 140 1033 714 min 484 431 426 761 1677 124 Sistem irigat max 506 444 415 759 1553 130 1081 705 min 480 407 388 727 Sistem irigat max 560 500 490 900 1700 140 min 520 480 460 870 . Comparaţiile s-au materializat prin valori ce revin „pe un ha de exploataţie” pentru diferite dimensiuni de module şi sisteme de producţie. în desfăşurarea exemplificării calculaţiilor la nivelul unui modul.

64 5.53 22.18 16.5 71.6 39.49 253.5.0 1.0 21.62 56. 3.0 36.03 38.97 194.5.79 6.44 4. 1 Cultura Producţia medie Kg/ha Ore mecanizator Z.50 10. TOTAL ore/ha 2 3 4 5 6 2 GRÂU 5000 3500 11.77 2.57 12.O.62 28.1 Nr. având astfel posibilitatea ca la „un ha de exploataţie” să comparăm valorile pe perioada de recoltare şi dimensiune de modul în vederea unei analize a posibilităţilor reale de dimensionare a unor module viitoare.46 9.5 9.97 - c) subvenţii lei/ha Cultura Grâu Orz Sfeclă de zahăr Soia Rapiţă lei/ha Recolta 2006 175 175 1500 500 175 Recolta 2008 500 450 175 175 400 Cu ajutorul acestor indicatori s-au putut determina valoric indicatori ca: valoarea producţiei.43 21.97 12.03 9.5 1.21 95. 3.68 3 ORZ 6000 4000 4 PORUMB BOABE 6000 4000 5 FLOAREA SOARELUI 2200 1600 6 FASOLE BOABE 2000 1200 7 SOIA 2200 1500 8 SFECLĂ DE ZAHĂR 40000 25000 9 RAPIŢĂ 18000 .87 3.5 3.76 5.3 10.5 9.PAG .53 26.24 51.84 13.82 10.26 110. cheltuieli totale.65 11.36 22. crt.09 47.07 10. subvenţii.37 2.36 10.07 20.46 26.3 186. venituri şi rata venitului pe dimensiuni de module şi sisteme de producţie.1 Consum forţă de muncă pe culturi conform fişelor tehnologice Tabel nr.

9 203.3 63.2 Consumul forţei de muncă/module de exploataţie Tabel nr./modul Total Z.8 406.286.383.962.8 16.PAG .O. 3. 1 2 3 4 5 6 Cultura 2 Suprafaţa ha 3 Ore/ha 4 Total ore/culturi 5 Grâu Porumb Fl.9 260.O./ha de xploataţie nr.4 neirigat 20 irigat 2085.crt.0 Total ore/modul Total Z.4 16./ha .9 127.2 21.587.36 1448.7 13. de zahăr 6 7 3 2 2 20 61.63 149.7 13.285.1 Modul 20 ha irigat Tabel nr.4 130. 7.8 1043 138.2.O.5.O.3 Z.0 46.soarelui Fasole Sf.2 - 369.5.3 13.2 Dimensiunea modulelor ha Sistemul de producţie TOTAL ore/ modul nr.42 2745.8 8423 8. nr.5.5.0 neirigat 200 irigat 11.4 2085.1 Nr.4 7.7 neirigat 1000 irigat 67. 3.3 3. Z.2. 1178.9 260.98 - 3.66 147.

/modul Total Z.4 31. 3.7 .48 263 1185 362. de zahăr 60 54 10 30 10 10 22./modul Total Z.2.2 Modul 20 ha neirigat Tabel nr.4 Modul 200 ha neirigat Tabel nr.crt.28 1698 1900.O.36 186.745.46 56.3 Nr. 3.3 13.62 26.4 Nr.21 194.99 - 3.O.4 5973.08 128.5 531 42.42 2.962.4 Total ore/modul Total Z.03 253.1 31.2.PAG .crt./ha 3.soarelui Soia Sf.5. 1 2 3 4 5 6 7 Cultura 2 Suprafaţa ha 3 Ore/ha 4 Total ore/culturi 5 Grâu Porumb Orz Fl.2 Nr.26 47.O. de zahăr Rapiţă 48 66 18 30 20 10 8 200 51.5 36.28 12.5 21.5.2.42 - 2465.1 1940.04 32.soarelui Fasole Sf.16 854.3 7.5./ha 3. de zahăr 5 6 2 4 1 2 20 17.97 26.5 - 88.5.5.soarelui Fasole Sf.3 39.66 147.68 178.07 1325.5.O.2.73 Total ore/modul Total Z.6 2539.3 Modul 200 ha irigat Tabel nr.7 88.crt. 3.2. 1 2 3 4 5 6 7 Cultura 2 Suprafaţa ha 3 Ore/ha 4 Total ore/culturi 5 Grâu Porumb Orz Fl.7 211.293.09 110.4 21.68 357 1178.2.6 95. 1 2 3 4 5 6 7 8 Cultura 2 Suprafaţa ha 3 Ore/ha 4 Total ore/culturi 5 Grâu Porumb Orz Fl.

O.2.6 130. de zahăr Rapiţă 320 250 50 150 50 50 130 1000 26.5 Nr.4 Total ore/modul Total Z.51 56.O.O.95 66.crt.578 7035 2181 11.62 232.PAG .185 1.soarelui Fasole Sf.9 112.5 10.O.238 2.644 3.8 8.286.758.423 8.74 31./modul Total Z.soarelui Fasole Sf.36 1448.5 Modul 1000 ha irigat Tabel nr.76 32.5. 3.3 304. 1 2 3 4 5 6 7 8 Cultura 2 Suprafaţa ha 3 Ore/ha 4 Total ore/culturi 5 Grâu Porumb Orz Fl.2.283.573.4 16.125./modul Total Z./ha 3.2.6 Nr.42 7.5.5.63 223.6 16.480 33.88 25. 1 2 3 4 5 6 7 8 Cultura 2 Suprafaţa ha 3 Ore/ha 4 Total ore/culturi 5 Grâu Porumb Orz Fl.100 8 Rapiţă 26 200 20.O.26 - 8. de zahăr Rapiţă 200 330 90 150 100 50 80 1000 61.3 Total ore/modul Total Z. 3.9 43.285.6 Modul 1000 ha neirigat Tabel nr.56 46.383.2 Total ore/modul Total Z.crt.2.17 - 12.035 11./ha ./ha 3.8 67.O.587.230 15.5 132.3 5.5.68 - 537.68 11./modul Total Z.326 73.

celelalte echipamente tehnice necesare se vor închiria de la terţi.5 2 Plug PP4 x 30 M 1 5202.101 - Profil: Cereale şi plante tehnice Sistem: neirigat 3.5 111746.61 36267.21 10704 3015.85 101.7605 5 Remorca 5 tone 2RB5AT-T 1 27346.312 104.2 7703.) Preţ unitar Valoarea utilajelor pe exploataţie lei 1 Tractor U 683 cu cabina 1 62800 EURO 17690 lei 62800 EURO 17690 lei pe hectar EURO 3140 884. .61 36267.55RON 01.277 260. crt. 2006 Se estimează ca la exploataţiile agricole de 20 ha.2 ME 1 10704 3015. 3.54 1465.2 2086.85 2023 569.2 7703.49 7407.5 111746.375 5587.6 Dotarea minimă cu tractoare şi maşini agricole Exploataţia agricolă -20 ha Tabel nr.15 27346.375 Sursa: Bază date Secţia de Mecanizare ASAS .1335 3 Grapa stelata GS 1.1575 6 Cultivator CSC 7 B TOTAL 1 7407. Denumirea utilajului Necesar dotare (buc.21 535. Efortul financiar necesar achiziţionării acestora nu se justifică.15 28.54 5202.anul 2006 şi calculaţii proprii ale colectivului de lucru Preţurile includ TVA1 EURO= 3. 10.2 1 2023 569.49 370.31 385.67 73.PAG .67 1465.1 Nr.2 2086.4925 4 Grapa cu discuri GD 3.15 1367.6.3305 1813.2 150.

54 569.35 1091. Efortul financiar necesar achiziţionării acestora nu se justifică.15 535. Denumirea utilajului Necesar dotare (buc.4 54357.1575 104.55RON-01.5 73.21 7703.1335 101. 3.6.5 17690 1465.PAG .2 1367.2 7407.2 ME Remorca 5 tone 2RB5AT-T Cultivator CSC 7 B Instalaţie de irigat prin aspersiune cu tambur şi furtun IATF – 350 cu rampă de udare TOTAL 1 1 1 1 1 1 1 62800 5202.85 3015.54 569.32 77487 21827.5 17690 1465.2 Nr.2 Grapa cu discuri GD 3.85 3015.375 884.519 2717.15 2086.68 9648.4925 150. 10.7605 385.anul 2006 şi calculaţii proprii ale colectivului de lucru Preţurile includ TVA 1 EURO= 3.68 92970. crt.277 28.366 192970.3305 77487 21827.) lei EURO lei 1 2 3 4 5 6 7 pe exploataţie EURO lei pe hectar EURO Preţ unitar Valoarea utilajelor Tractor U 683 cu cabina Plug PP4 x 30 M Grapa stelata GS 1.2 7407.61 3140 260.67 2023 10704 27346. .31 370.4 54357.67 2023 10704 27346.32 3874. celelalte echipamente tehnice necesare se vor închiria de la terţi.21 7703.884 Sursa: Bază date Secţia de Mecanizare ASAS .102 - Profil: Cereale şi plante tehnice Sistem: irigat Dotarea minimă cu tractoare şi maşini agricole Exploataţia agricolă -20 ha – Tabel nr.15 2086. 2006 Se estimează ca la exploataţiile agricole de 20 ha.61 62800 5202.

1 EURO= 3.26 11900.9831 10.53 17860 217587.5 23670 19350.575 198.2 15484.2 772437.25465 1.1521 77.35 96.15 1551.67425 143 182.5 11835 19350.93 207 8056.09 14982 14595 7407.21 7703. Denumirea utilajului (buc.963 Sursa: Bază date Secţia de Mecanizare ASAS .04005 37.15 1551.01.103 - Profil: Cereale şi plante tehnice Sistem: neirigat Dotarea minimă cu tractoare şi maşini agricole Exploataţia agricolă -200 ha – Tabel nr.22 11162.7541 3.PAG .016 4891.8 5450.28 90004.01 7569 21408 54692.15 9859.462 175 27.56 4111.0375 118.43305 33.26 11900.3 1377.6605 30. crt.5 Dislocator DSP 4 Presa de balotat PPF OA -sârmă Maşina de împrăştiat gunoi MIG 6A Maşina de stropit si prăfuit MC 500 Combină autopropulsată DROPIA 1810 Echipament recoltat floarea soarelui Echipament recoltat porumb TOTAL 1 3 3 3 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 54971 62800 5202.93 207 8056.7 15484.35 21.82 734.3102 16.975 37.85 28600 36430.85 4220. 2006 .503 1597.855 942 78.22 11162.28 90004.1513 59.33 10262.28 4111.26 2086.55RON.75925 42.1 6030.7614 450.2 35000 5509.42 15406.4 Maşina de ierbicidat MIRA-500 Semanatoarea SPC 8 M Semanatoarea SUP 29 -0 BR Cultivator CSC 7 B Combinator Vibromixt 321 Maşina amendamente MA 3.6 274. 10.7 54971 188400 15608.6 319515 39627 63403.04 273.82 734.67 2523 10704 27346.035 40.5563 10.62 2132.2 ME Remorca 5 tone 2RB5AT-T Remorcă cisternă RCU.6 5450.28165 51.78 17690 1465.2 Grapa cu discuri GD 3.33 10262.85 28600 36430.4239 265.0211 55.29575 7.) Preţ unitar pe exploataţie lei EURO lei EURO lei Valoarea utilajelor pe hectar EURO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tractor T 045-4U cu cabină Tractor U 683 cu cabina Plug PP4 x 30 M Grapa stelata GS 1.53 17860 275592.3 Necesar dotare Nr.anul 2006 şi calculaţii proprii ale colectivului de lucru Preţurile includ TVA .6 319515 39627 63403.61 3333.09 29964 14595 7407.3 9859.779 77.78 53070 4396.54545 149.2 978355.2028 20.82 72.845 107.26 2086.6.135 317.61 6667.338 27.0315 49.85 8440.04 3352.04 3352. 3.7 3015.4 35000 5509.81265 89.54 710.

462 175 27.09 29964 14595 7404.26 2086.8 5450.855 942 78.0375 118.62 2132.35 21.104 - Profil: Cereale şi plante tehnice Sistem: irigat Dotarea minimă cu tractoare şi maşini agricole – Exploataţia agricolă -200 ha Tabel nr.2 Grapa cu discuri GD 3.2 35000 5509. crt Denumirea utilajului Necesar lei dotare buc Preţ unitar EURO lei pe exploataţie Valoarea utilajelor pe hectar EURO lei EURO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tractor T 045-4U cu cabină Tractor U 683 cu cabina Plug PP4 x 30 M Grapa stelata GS 1.1 6030.4239 262.575 198. 3.04 3352.3 9859.53 17860 21827.28165 51.22 11162.04 273.35 96.5 23670 19350.7541 3.85 28600 36430.67425 143 182.0211 55.3 545.61 6667.975 37.7 3015.93 207 8056.29575 7.54 710.09 14982 14595 7404.43305 33.6605 30.1521 77.26 11900.85 4220.6 384729.82 72.85 28600 36430.85 8440.7614 450.5563 10.53 17860 109136.54545 179.4 35000 5509.33 10262.21 7703.135 317.28 4111.0315 49.175 6858.954 77.6 319515 39627 63403.81265 89.035 40.15 1551.2 387435 1365788 15484.61 3333.683 1920.78 17690 1465.5 11835 19350.78 53070 4396.2 15484.2 ME Remorca 5 tone 2RB5AT-T Remorcă cisternă RCU.338 27.3102 16.15 1551.6 319515 39627 63403.9831 10.01 7569 21408 54692.503 1597.2 77487 849921.PAG .2028 20.67 2523 10704 27346.26 2086.28 90004.4 Maşina de ierbicidat MIRA-500 Semanatoarea SPC 8 M Semanatoarea SUP 29 -0 BR Cultivator CSC 7 B Combinator Vibromixt 321 Maşina amendamente MA 3.646 .04 37.33 10262.5 Dislocator DSP 4 Presa de balotat PPF OA -sârmă Maşina de împrăştiat gunoi MIG 6A Maşina de stropit si prăfuit MC 500 Combină autopropulsată DROPIA 1810 Echipament recoltat floarea soarelui Echipament recoltat porumb Instalaţie de irigat prin aspersiune cu tambur şi furtun IATF – 350 cu rampă de udare TOTAL 1 3 3 3 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 54971 62800 5202.6 5450.25465 1.016 1937.82 734.93 207 8056.56 4111.845 107.32 239415 54971 188400 15608.75925 42.4 Nr.2 274.26 11900.22 11162.82 734.04 3352.42 15406.15 9859.28 90004.1513 59.6.

6 534.575 79.2 35000 5509.26 11900.3536 62.6.01818 89.2 280000 11018.7541 0.32168 12.884 753.89 7703.71674 30.22 11162.32506 35.37 27346.4 Maşina de erbicidat MIRA-500 Semanatoarea SPC 8 M Semanatoarea SUP 29 -0 BR Cultivator CSC 7 B Combinator Vibromixt 321 Maşina amendamente MA 3.6 62432.54 8692. Denumirea utilajului Dotarea minimă cu tractoare şi maşini agricole Exploataţia agricolă -1000 ha – Necesar dotare Preţ unitar pe exploataţie Valoarea utilajelor pe hectar Tabel nr.25465 0.4 72.4 1597575 79254 126806.785 44.8 5450.28 4111.0028 27.85 4220.564 EURO 61.anul 2006 şi calculaţii proprii ale colectivului de lucru Preţurile includ TVA 1 EURO= 3.26 2086.1037 25.105 - Profil: Cereale şi plante tehnice Sistem: neirigat Nr.82 734.762 Sursa: Bază date Secţia de Mecanizare ASAS .5 Dislocator DSP 4 Presa de balotat PPF OA -sârmă Maşina de împrăştiat gunoi MIG 6A Maşina de stropit si prăfuit MC 500 Combină autopropulsată DROPIA 1810 Echipament recoltat floarea soarelui Echipament recoltat porumb TOTAL 4 12 2 12 2 12 6 2 6 8 2 6 3 6 6 5 1 4 2 4 5 2 2 54971 62800 267176.2 3103.61 3333.85 28600 36430.04 3352.15 9859.33378 12.5 11835 19350.8 5202.43204 61.15 1551.52 47602.26 41369.78 17690 75261 1465.0211 22.7 3015.207 32. 10.51966 20.2189 78.276 64.67 30858.1 734.86052 47.6024 1597.4 18091.09126 41.36978 46.1 22325.2 1143904 EURO 15484.385 8.2 Grapa cu discuri GD 3.33 10262.9 78873.01.PAG .48 17385 8528.5 lei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tractor T 045-4U cu cabină Tractor U 683 cu cabina Tractor „Zimbru 2200” Plug PP4 x 30 M Plug PRS5M Grapa stelata GS 1.68 12333.892 43.1 lei 219884 753600 534353.55RON.53 17860 322226.4 Remorca 5 tone 2RB5AT-T Remorcă cisternă RCU.93 207 8056.5284 18.6 319515 39627 63403.254 126.12 450021.5 710.12 212280 150522 17586.85 114400 72860.8 27257.93912 212.7 164077.8627 164.58648 17.66 20002.445 71.8732 3.28 150.28 90004.2 ME Grapă Supersonic NIVA 6.4 4713564 EURO 61939.37 2523 10704 73431.8064 4713.52408 13.72 1327.04 61716. 3.7 25321.522 17.21 20684.40912 450. 2006 .0772 280 11.78 46218.18 89892 43785 44445 71010 96754.09 14982 14595 7407.73485 114.01 96.08 13409.74 30276 64224 146862.32 20524.22532 20.06 35720 1327765 lei 219.224 146.78 12519. crt.65 207 32225.

8732 3.37 2523 10704 73431.8627 164.1037 25.2 280000 11018.15 1551.8 5202.2189 78.522 17.273 1546.3337 12.9391 212.08 13409.254 126.276 64.18 89892 43785 44445 71010 96754.85 4220.53 17860 21827.8064 774.6 534.15 9859.0028 27.7 3015.4 1597575 79254 126806.01 96.224 146.68 12333.32 344053.6 pe hectar lei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Tractor T 045-4U cu cabină Tractor U 683 cu cabina Tractor „Zimbru 2200” Plug PP4 x 30 M Plug PRS5M Grapa stelata GS 1.93 207 8056.4 774870 5488434 EURO 61939.2 ME Grapă Supersonic NIVA 6.78 46218.5 710.4 lei 219884 753600 534353.26 11900.85 28600 36430.7 164077.82 734.3216 12.1 734.785 44.32 20524. 3.4091 450.12 212280 150522 17586.892 43.78 17690 75261 1465.03 .5 Dislocator DSP 4 Presa de balotat PPF OA -sârmă Maşina de împrăştiat gunoi MIG 6A Maşina de stropit si prăfuit MC 500 Combină autopropulsată DROPIA 1810 Echipament recoltat floarea soarelui Echipament recoltat porumb Instalaţie de irigat IATF-350 cu rampă de udare TOTAL 4 12 2 12 2 12 6 2 6 8 2 6 3 6 6 5 1 4 2 4 5 2 2 10 54971 62800 267176. crt.445 71.4 18091.385 8.26 41369.2 1546038 lei 219.6 62432.54 8692.2 77487 1221391 EURO 15484.5284 18.7541 0.6 319515 39627 63403.3697 46.86052 47.4 72.87 5488.74 30276 64224 146862.04 3352.52 47602.8 27257.73485 114.3536 62.021 22.5 11835 19350.7 25321.28 4111.2 3103.0772 280 11.28 150.4 Maşina de erbicidat MIRA-500 Semanatoarea SPC 8 M Semanatoarea SUP 29 -0 BR Cultivator CSC 7 B Combinator Vibromixt 321 Maşina amendamente MA 3.8 5450.26 2086.2253 20.09 14982 14595 7407.43204 61.5196 20.2546 0.65 207 32225.1 22325.06 35720 218273.0912 41.2 Grapa cu discuri GD 3.12 450021.66 20002.72 218.67 30858.5240 13.207 32.37 27346.PAG .106 - Dotarea minimă cu tractoare şi maşini agricole Exploataţia agricolă -1000 ha Sistem: irigat Nr.61 3333.575 79.3250 35.4 Remorca 5 tone 2RB5AT-T Remorcă cisternă RCU.01818 89.33 10262. Denumirea utilajului Necesar dotare pe exploataţie Preţ unitar Valoarea utilajelor Tabel nr.22 11162.78 12519.21 20684.9 78873.85 114400 72860.48 17385 8528.6.89 7703.71674 30.04 61716.5864 17.43 EURO 61.28 90004.6024 1597.884 753.2 35000 5509.

3 Simularea principalilor indicatori economici Tabel nr.3 Modul 30 ha irigat Tabel nr.1 Bugetul exploatatiei de 5 ha Tabel nr.3.2.1 Exploataţia agricolă -30 ha Tabel nr. 4.2 4.2 4.1.2 4.2.3 4.3. 4.1 Tomate vară-toamnă 4.2 4.1 4.2.4.4.3 4.4.4 Fişă explicativă 4.3 4.2 Modul 30 ha neirigat Tabel nr.3.1 4.1 Bugetul exploatatiei de 30 ha 4 Tabel nr.1 . 4.5.2.2 Modul 5 ha irigat Tabel nr. 4.2.2. 4.1 Tehnologii cadru 4.1.2 4.52 nr.4.2 Consumul forţei de muncă/module de exploataţie Tabel nr.2 Fişă rezumativă Tabel nr.1 4.4. 4.3.5 Dotarea minimă cu tractoare şi maşini agricole Exploataţia agricolă -5 ha Tabel nr.2 Ardei gras 3.1. 4.3.2.4.PAG . 4.4. 4.107 - CAPITOL 4 GHID ETALON TEHNICO-ECONOMIC PENTRU “LEGUME” 4.4.1 Consum forţă de muncă pe culturi conform fişelor tehnologice Tabel 4.3 Varză de toamnă 4.2. 4. 4. 4.2 Fişa rezumativă Tabel nr.1 Modul 5 ha Tabel nr.2.2.3 Simularea principalilor indicatori economici Tabel nr. 4. 4.3.

PAG .108 - 4. Ghid etalon tehnico-economic Profilul: “Legume de câmp” Modul de: 5 ha 30 ha Gospodarii individuale Asociatii familiale Tipul exploatatiei: .

de vară şi de vară-toamnă. c. Câmpia Băileştiului. ţelină.mazăre. soiuri şi hibrizi pentru cultura de câmp: se clasifică după mai multe criterii: .) 4 Contraindicate .cereale de toamnă (grâu.fasole. Subzona a II-a este reprezentată de Câmpia de Vest a Banatului şi Crişanei.după destinaţia în cultură în câmp neprotejat: pentru o cultură timpurie. .109 - 4.).bulboase (ceapă. . 1977. acordându-se prioritate acelor specii care asigură valorificarea condiţiilor de mediu în cel mai înalt grad şi care permit realizarea unei eficienţe economice cât mai ridicate. Aplicarea îngrăşămintelor .ardei.650 + MIG .gunoi de grajd cu U . orz. aşa cum prezintă Voinea şi colab.vinete. b.1 Cultura: Tomate de vară-toamnă Zonarea culturii şi stabilirea structurii culturilor de tomate 1 2 a.după perioada de timp de la semănat până la coacerea primelor fructe: timpurii (100-115 zile). . .rădăcinoase (morcov. structura culturilor: la stabilirea raportului. zonarea: s-au stabilit trei zone legumicole importante. . .1 Tehnologii cadru 4.1.cartofi.5 1 Starea de fertilitate a 2 Gunoi de grajd 3 Fosor 4 Potasiu 5 Azot . Câmpia Moldovei şi o mică parte din Podişul Transilvaniei. d. a Burnasului şi a Bărăganului). între speciile din fiecare zonă se va avea în vedere şi aspectul economic. etc. semitimpurii (120-130 zile) şi târzii (peste 130 zile). sistemul de cultură: după metoda de cultivare.PAG . . Subzona I cuprinde partea de sud-est a ţării (Lunca Dunării. consum proaspăt şi industrializare Plantele premergătoare 1 Foarte bune . 2 Bune .după destinaţia în folosire: pentru consum proaspăt. etc. praz) 3 Medii . Zona II cuprinde partea de nord a Munteniei şi Olteniei. Zona I cuprinde două subzone.culturi erbicidate anterior cu triazine.. ustuoi. . .lucernă şi trifoi în primul an după desţelenire. Zona III cuprinde regiunile de dealuri din Transilvania.tomate. sfeclă roşie. pătrunjel. .bostănoase. tomatele sunt culturi cultivate prin răsad.

PAG - 110 solului Scăzută Medie Bună Ridicată to/ha 40-60* 30-40 20-30 0-20 P2O5 kg/ha 100-150 70-100 35-70 0-35 K2O kg/ha 75-125 50-75 35-50 0-35 N kg/ha 225-275 150-225 75-150 0-75

* se poate aplica o dată la doi ani pentru o producţie de 60-80 to/ha

Dozele şi momentele de aplicare a îngrăşămintelor organice şi minerale
Momentul aplicării Gunoi de grajd Toamna înainte de arătură Primăvara la pregătirea terenului pentru plantare În perioada de creştere vegetativă a plantelor În perioada de creştere intensă a fructelor În perioada de coacere în masă a fructelor 0-25 2x25 25 50 25 25 25 100 % din necesarul total P2O5 50 25-50 K2O 25 N 25

Lucările solului
Efectuate toamna - discuitul – pentru desfiinţarea culturilor anterioare, segmentarea resturilor vegetale şi afânarea solului în vederea nivelării cu U – 650 + GD- 3,2 + 2 GCR – 1,7 Epoca: imediat după transportul producţiei, nu mai târziu de 1X. Adâncimea: 7-12 cm - Nivelarea de întreţinere – pentru asigurarea condiţiilor optime de irigare a culturii cu U – 650 + NM – 3,2; - subsolajul (afânarea adâncă) la cca 60 cm adâncime, se execută o dată la 34 ani, îndeosebi pe solurile grele, cu U – 650 + MAS – 60; Epoca: după desfiinţarea culturii anterioare între 1-10X. - arătura adâncă – pentru afânarea solului şi încorporarea îngrăşămintelor cu U – 650 + PP4(3)30 + 2 GS – 1,2; Epoca: între 1-10X. Efectuate primăvara - grăpatul terenului cu L – 445 + 8GCR – 1,7 sau discuitul cu U – 650 + GD- 3,2 + 2 GCR – 1,7 pentru afânarea solului şi distrugerea unor buruieni. Epoca: între 10-25 III. - deschiderea rigolelor pentru modelat solul cu U – 650 + MDR – 5, la 18-20 cm adâncime, rigole drepte şi uniforme ca adâncime; Epoca: între 15-III-10 IV. - modelarea solului cu U – 650 + AMFS – 4,5, brazde drepte pe toată lungimea lor cu coronament de 104 cm, ecartament de 150 cm

Stabilirea densităţii plantelor (pentru situaţia când cultura se înfiinţează cu răsad)
Distanţa (cm) Între rânduri 60-70 cm (2 rânduri pe stratul Între pl/rând 40 cm La înfiinţare 36 Densitate mii pl/ha La recoltare 33

PAG - 111 modelat)

Plantatul răsadului
Epoca Se stabileşte astfel ca plantele să nu fie afectate de brumele târzii de primăvară 20 IV – 15 V Adâncimea Pâna la prima frunză adevărată, la răsadul normal sau culcat pe direcţia rândului, la răsadul alungit Manual - la 60 cm între rânduri şi 4044 cm între pl/rând Tehnica de plantare Mecanizat Cu L – 445 + MPR -5 la 70 cm între rânduri şi 40 cm între pl/rând

Soiuri recomandate: Carolina, Laura, Buzău 22, Ace Royal, Mara, etc.

Întreţinerea culturii
Lucrări generale - udarea după plantare: fie manuală cu 1-2 l apă/pl, fie pe rigole cu 150-200 mc /ha; - completarea golurilor: la 2-3 zile după plantare (se execută manual); - prăşitul în vegetaţie de câte ori este nevoie (de regulă 3-4 lucrări), la primele două praşile adâncimea este mică (3-4 cm) pentru protejarea sistemului radicular al plantelor; - irigarea culturii – se execută 6-8 udări cu norme de 400-500 mc/ha, la intervale de 10-12 zile; în faza de formare şi creştere intensă a fructelor, intervalele pot fi mai scurte 8-10 zile; - fertilizarea fazială - prezentată la punctul 2 (aplicarea îngrăşămintelor); - pentru combaterea patogenilor care produc pătarea frunzelor şi băşicarea fructelor, precum şi pătarea pustulară a fructelor: Turdacupral 0,5% sau Zeamă Bordeleză 0,75% sau Dithane M -45 sau Mancozeb 800 sau Vondozeb – 0,2% (1 tratament); - pentru patogeni ce produc făinare: Systhan 12 E- 0,05% sau Afugan 0,05% sau Tilt 0,02% (1-2 tratamente); - pentru patogeni ce produc alternarioza, cu produsele: ovral 0,05% sau Dithane M 45 0,2% sau Merpan 50-0,2% sau Bravo 500 – 0,05% (1 tratament); - pentru patogeni ce produc septorioza cu produsele: enlate 0,05-0,1% sau Lucrări speciale (caracteristice pentru tomate) - înfiinţarea mijloacelor de susţinere a plantelor – tutori (araci din lemn, tulpini de floarea soarelui), spalier scund, cu o sârmă, la 0,4-0,5 m înălţime; - palisarea plantelor (legarea plantelor de mijloacele de susţinere); - copilitul – îndepărtarea lăstarilor laterali înainte de 5-7 cm lungime; - cârnitul – îndepărtarea vârfului tulpinii, după 1-2 frunze aflate deasupra ultimei inflorescenţe păstrate. Erbicidarea Cu Treflan 24EC -3-5 l/ha, cu 5-6 zile înainte de plantare, încorporat la 6-8 cm sau cu Dual 3 l/ha, cu încorporare la 4-5 cm

PAG - 112 Topsin M 0,05-0,1% sau Dithane M-45 -0,2% (1 tratament); - pentru patogeni ce produc mana, cu produsele: Ridomil Gold – 0,3% sau Curzate Plus 0,25% sau Dithane M 45 -0,2% sau Turdacupral 0,5% - combaterea dăunătorilor: contra coropişniţei cu produse Gryllosan 5G – 30 kg (1-2 tratamente); - contra musculiţei albe cu Talsar 10 EC 0,05% sau Fastac 10 EC (2-4 tratamente) – 0,02%; - contra Gândacului de Colorado cu Onefon 90PS – 0,15% sau Ekalux (2 tratamente), 0,1%.

Evaluarea producţiei
- se face când fructele din prima inflorescenţă au intrat în pârgă. Se lucrează cu probe recoltate de pe o suprafaţă de 10 mp. La fiecare probă se determină: - nr. de rânduri/ metru liniar; - nr. de pl/metru liniar (prin înmulţire se obţine nr. de pl/m2); - nr. de pl/m2; - nr. de fructe şi de flori roditoare în ciorchinii formaţi. Formula de calcul:

Pkg / ha = NrxNfxGfx10
în care: Nr – nr. de pl/rând/ml; Nf – nr. de fructe /ml; Gf – greutatea medie a unui fruct.

Recoltarea
Pe măsura maturării fructelor, la interval de 4-5 tile (la tomatele pentru consum în stare proaspătă); Condiţionarea se face conform cu cerinţele beneficiarului, fructele se sortează pe calităţi şi se ambalează în lădiţe, rmând a fi valorificate. Recoltatul începe pe 10-15 iulie; pentru industrializare, se recoltează numai la maturitatea deplină; Recoltarea se poate efectua: - manual – tomatele pentru consum în stare proaspătă; - manual, semimecanizat sau mecanizat – pentru tomatele destinate industrializării.

PAG - 113 -

4.1.2 Cultura: Ardeiul gras
Zonarea culturii şi stabilirea structurii culturilor
1 2

a. zonarea: sud, sud-vest, sud-est, dar prin protejare se
cultivă şi în zonele colinare sau mai nordice.

b. structura culturilor: la stabilirea raportului, între speciile din fiecare
zonă se va avea în vedere şi aspectul economic, acordându-se prioritate acelor specii care asigură valorificarea condiţiilor de mediu în cel mai înalt grad şi care permit realizarea unei eficienţe economice cât mai ridicate.

c. sistemul de cultură: după metoda de cultivare, ardeiul se cultivă
prin răsad.

d. soiuri şi hibrizi pentru cultura de câmp: Aroma, Ceres, De Şiria,
Dolmy F1, Export, Galben superior, Miniş 27, Opal, Simona.

Plantele premergătoare
1 2 3 4

Foarte bune - lucernă şi trifoi în primul an după desţelenire; - mazăre; - fasole; - bostănoase (dovleci, dovlecei, pepeni verzi şi galbeni);

Bune - rădăcinoase (morcov, pătrunjel, ţelină, sfeclă roşie, etc.); - bulboase (ceapă, ustuoi, praz)

Medii - vărzoase (varză vară şi toamnă, conopidă toamnă, gulii); - verdeţuri anticipate.

Contraindicate - tomate; - ardei; - vinete; - cartofi;

Aplicarea îngrăşămintelor
- gunoi de grajd cu U - 650 + MIG – 5 - îngrăşăminte minerale cu U - 650 + MA – 3,5
1 2 3 4 5

Starea de fertilitate a solului Scăzută Medie Bună Ridicată

Gunoi de grajd to/ha 50-60* 40-50 20-40 0-20

Fosor P2O5 kg/ha 75-125 50-75 20-50 0-20

Potasiu K2O kg/ha 150-200 100-150 50-100 0-30

Azot N kg/ha 125-150 70-125 35-70 0-35

* se poate aplica o dată la doi ani pentru o producţie de 30-0 to/ha

PAG - 114 -

Dozele şi momentele de aplicare a îngrăşămintelor organice şi minerale
Momentul aplicării Gunoi de grajd Toamna înainte de arătură Primăvara la pregătirea terenului pentru plantare În perioada de creştere vegetativă a plantelor La formarea primelor fructe În plină recoltare 20 25 25 20 35 25 100 % din necesarul total P2O5 40 40 K2O 30 20 N 20

Lucările solului
Efectuate toamna - discuitul – pentru desfiinţarea culturilor anterioare, segmentarea resturilor vegetale şi afânarea solului în vederea nivelării cu U – 650 + GD- 3,2 + 2 GCR – 1,7 Epoca: imediat după transportul producţiei, nu mai târziu de 1X. Adâncimea: 7-12 cm - Nivelarea de întreţinere – pentru asigurarea condiţiilor optime de irigare a culturii cu U – 650 + NM – 3,2; Epoca: după executarea discuitului între 1-10X; - subsolajul (afânarea adâncă) la cca 60 cm adâncime, se execută o dată la 34 ani, îndeosebi pe solurile grele, cu U – 650 + MAS – 60; Epoca: între 1-10X. - arătura adâncă – pentru afânarea solului şi încorporarea îngrăşămintelor cu U – 650 + PP4(3)30 + 2 GS – 1,2; Adâncimea: 28-32 cm; Epoca: între 1-10X. Efectuate primăvara - grăpatul terenului cu L – 445 + 8GCR – 1,7 sau discuitul cu U – 650 + GD- 3,2 + 2 GCR – 1,7 pentru afânarea solului şi distrugerea unor buruieni. Epoca: între 10-25 III. - deschiderea rigolelor pentru modelat solul cu U – 650 + MDR – 5, la 18-20 cm adâncime, rigole drepte şi uniforme ca adâncime; Epoca: între 15-III-10 IV. - modelarea solului cu U – 650 + AMFS – 4,5, brazde drepte pe toată lungimea lor cu coronament de 104 cm, ecartament de 150 cm

Stabilirea densităţii plantelor (pentru situaţia când cultura se înfiinţează cu răsad)
Distanţa (cm) Între rânduri 70 cm (2 rânduri pe stratul înălţat) 5. Plantatul răsadului Epoca Se consideră optimă atunci când la adâncimea de plantare este de minim 150C. Aceasta Adâncimea Va fi până la nivelul la care sau produs răsadurile. La Manual - la 60 cm între rânduri şi 15 Tehnica de plantare Mecanizat Cu L – 445 + MPR -5 la 70 Între pl/rând 15-20 cm La înfiinţare 61,3 - 81,7 Densitate mii pl/ha La recoltare 66,6 – 88,8

răsadurile repicate în ghivece,

PAG - 115 corespunde cu 25 IV – 5V. nivelul superior al ghiveciului trebuie să fie la nivelul solului. Soiuri recomandate: Aroma, Export, Galben Superior, Opal, etc. cm între pl/rând cm între rânduri şi 20 cm între pl/rând

Întreţinerea culturii
Lucrări generale - udarea după plantare: fie manuală cu 1-2 l apă/pl, fie pe rigole cu 200-250 mc /ha; - completarea golurilor: la 4-5 zile după plantare (se execută manual); - prăşitul în vegetaţie de câte ori este nevoie (de regulă 4-5 lucrări), se face superficial pentru a nu distruge sistemul radicular şi în continuare pentru a nu disloca plantele; - irigarea culturii – se execută 9-10 udări cu norme de 300-350 mc/ha, la primele 2-3 udări şi de 400-450 mc/ha la următoarele udări, la intervale de 12-15 zile; - fertilizarea fazială - prezentată la punctul 2 (aplicarea îngrăşămintelor); - pentru combaterea patogenilor (U- 650 + MPSP3X300) care produc făinare: Tilt 0,02% (1-2 tratamente) sau Bayleton 5- 0,25% sau Systhan 12 E- 0,05% sau Afugan 0,05% sau Afugan - 0,05% sau Rubigan 0,04%, etc. - pentru patogenii care produc putregaiul cenuşiu, se folosesc: Rovral 0,1% sau Sumilex 0,1% sau Folpan 50 0,2%, etc. - pentru patogenii ce produc putrezirea fructelor şi seminţelor: Dithane M 45 sau Sancozeb sau Mancozeb sau Vondoze – 0,2%; -pentru patogenii ce produc verticilioza: Benlate (Topsin M, Metoben, Bavastin, Derosal) 0,05-0,1% ; - pentru patogenii ce produc fuzarioza – cu aceleaşi produse ca la verticilioză. - combaterea dăunătorilor: contra coropişniţei cu produse Gryllosan 5G – 30 kg (1-2 tratamente); - pentru Buha legumelor Actellic 50EC – 0,15% sau Decis 2,5 EC – 0,05% sau Fastac 10EC – 0,02% (1-2 tratamente); - contra omida fructelor: Diazol 60 EC 0,15% sau Actellic 50EC 0,15% (1-2 tratamente). Lucrări speciale - muşuroitul – în scopul menţinerii poziţiei erecte a plantelor. Muşuroiul va fi cât mai redus şi se execută o dată cu prăşitul mecanic, cultivatorul fiind echipat în acest scop şi cu corpuri de rariţă. Erbicidarea Combaterea buruienilor monocotiledonate şi unele dicotiledonate - înainte de plantat cu cca 6-8 zile şi încorporat imediat în sol cu Dual 500 EC 3-4 l/ha sau Devrinol 50WP 4-6l/ha sau Galex 500 EC 6-8 l/ha sau Trifsan 48 Ec – 2l/ha; - în timpul perioadei de vegetaţie la 8-10 zile de la plantare, când se observă că răsadurile s-au prins: Agil 100 EC 0,8l/ha sau Pantera 40 EC 0,75l/ha.

PAG - 116 -

Evaluarea producţiei
Se lucrează cu probe recoltate de pe o suprafaţă de 10 mp. La fiecare probă se determină: - nr. de rânduri/ metru liniar; - nr. de pl/metru liniar (prin înmulţire se obţine nr. de pl/m2); - nr. de fructe/ml; Formula de calcul:

Pkg / ha = NrxNfxGfx10
în care: Nr – nr. de pl/rând/ml; Nf – nr. de fructe /ml; Gf – greutatea medie a unui fruct (g).

Recoltarea
Ardeiul gras se recoltează în mai multe etape, pe măsură ce fructele au ajuns la maturitatea de consum (dimensiunile normale ale soiului respectiv, sunt suficient de cărnoase, tari la pipăit şi cu gust dulceag) sau la maturitatea deplină. În general ardeiul gras se consumă proaspăt la maturitatea d4e consum. În ultima perioadă a crescut mult şi consumul ardeiului gras la maturitatea fiziologică, când are şi calităţi superioare. Când destinaţia este pentru industrializare, fructele se recoltează: - la maturitatea de consum (pentru ardei de umplut, legume supă); - la maturitatea fiziologică (pentru bulion de ardei, pastă, ketchup, făină vitaminizată.)

pepeni verzi şi galbeni) Salată Aplicarea îngrăşămintelor Gunoi de grajd cu U-650 + MIG-5 Îngrăşăminte minerale cu U-650 + MA-3. conopidă de toamnă. gulii) Cereale de toamnă Bostănoase (castraveţi. Braunschweiger. Măgura şi Lares. soiuri şi hibrizi pentru cultura în câmp: De Buzău.PAG . Mocira.3 Cultura: Varza de toamnă Zonarea culturii şi soiurilor 1 a. Licurisca.1.dovleac.117 - 4.dovlecei. Plantele premergătoare Foarte bune Bune Medii Contraindicate Mazăre Cartofi Ceapă pentru stufat Verdeţuri anticipate Fasole Spanac Vărzoase (varză vară. b.5 Starea de fertilitate a solului Gunoi de grajd T/HA Fosfor (P2O5)Kg/Ha Potasiu (K2O)Kg/Ha Azot (N) Kg/Ha Scăzută Medie Bună Ridicată 35-45 25-35 15-25 0-15 55-85 35-55 20-35 0-20 110-140 80-110 50-80 0-40 120-150 90-120 60-90 0-50 Pentru o producţie de 50-60T/Ha . zonarea: se cultivă în toate zonele agricole.

etc Întreţinerea culturii . ce se continuă pe măsură ce plantele cresc. Se intensifică irigarea începând din momentul învelirii căpăţânilor.Măgura. evitându-se băltirea apei. înainte de arătură Primăvara.prăşitul mecanic sau manual după fiecare udare sau ploaie mai mare de 10 mm. începând la 12-14 zile de la plantare.udarea după plantare.de Socodor. la pregătirea terenului pentru plantare În perioada de creştere vegetativă La începutul formării căpăţânii În perioada de recoltare 100 % din necesarul total P2O5 70 K2O 120 30 60 60 N Lucrările solului Efectuate toamna La fel ca la ardeiul gras Efectuate primăvara La fel ca la ardeiul gras Stabilirea densităţii plantelor (înfiinţarea culturii de răsad) Distanţa cm între rânduri 70 cm între plante pe rând 35-40 cm Densitate mii PL/HA la înfiinţare 36-41 cm la recoltare 33-38 cm Plantarea răsadului Epoca între 25VI-5VII Până Adâncimea Tehnica de plantare Manual Mecanizat Cu L-445+MPR-5 La 70cm între rânduri şi 40cm între plante pe rând la prima frunză La 70cm între rânduri şi 35-40cm între plante pe rând normală Soiuri recomandate: de Buzău. pentru a se evita crăparea căpăţânilor.118 - Momentul aplicării Gunoi grajd Toamna. . .Licurişcă.PAG .cu o normă de 200 mc apă /Ha -completarea golurilor– la 4-7 zile după plantare .irigarea pe toată durata vegetaţiei Se aplică 7-8 udări cu norme de 350-400 mc apă / Ha. Se întrerupe irigatul cu circa 2 săptămâni înainte de recoltare.Mocira. O dată cu praşilele manuale se face şi o uşoară muşuroire. la intervale de circa 2-3 săptămâni.

1%.sau DITHAHE M -0. cu produsele: ROVRAL-0.sau TOPSIN M-0.000 Recoltarea Se realizează manual.este prezentată la punctul 2 (aplicarea îngrăşămintelor) Combaterea patogenilor cu U-650+MPSP 3*300 . prin recoltarea de probe de pe suprafaţă de 8 mp(fiecare probă). sau DEVRINOL 50WP. .15% .sau DITHAHE M-45-0.119 - .fertilizarea fazială.2%(1-2 tratamente) . fără încorporare. cu produsele: MESUROL 4G. (2-3 tratamente) . în Kg/Ha.contra agentului patogen care produce mana cruciferelor. cu cuţite mari şi ascuţite.1%. (1 tratament) Combaterea dăunătorilor . Cu STOMP 330 CE – 6l/Ha înainte de plantare cu 4-5 zile.5 EC-0.02%(1-2 tratamente) .Se determină: numărul de plante existente. sau OPTIMOL 4G-5kg/Ha. se folosesc produsele: RIDOMIL GOLD MZ -0. fără încorporare în sol. cu produsele: DIAZOL 60EC-0. numărul de căpăţâni formate(Na).sau FASTAC 10EC-0.5 EC-0.25%. (1 tratament) .sau SUMILEX -0.pentru combaterea buruienilor monocotiledonate.sau DECIS 2. Prod.(2-3 tratamente) . sau SUMILEX -0.15%.15%.05%.02%(1-2 tratamente ) Evaluarea producţiei Se face după formarea căpăţânii. . precum şi unele buruieni dicotiledonate.05%.25%.15%.02%(1-2 tratamente) .15%.contra moliei verzei.3-4 l /Ha cu 6-8 zile înainte de plantare şi încorporarea în sol.greutatea medie a căpăţânii.contra agentului patogen care produce Alternarooza verzei.1%. sau DECIS 2.5 EC-0. sau BRAVO 500-0.3-6 kg/Ha.contra agentului patogen care produce putregaiul alb: ROVRAL-0.2%.Kg/ Ha=[(număr căpăţâni în probe x greutatea medie a căcăţânii)/3probe]x10.25%. sau DECIS 2.25%.sau FASTAC 10EC-0.1%. prin tăierea coceanului sub căpăţâna bine formată.contra limaxului cenuşiu.sau BRAVO 500-0. cu produsele: DIAZOL 60EC-0.contra păduchelui cenuşiu.contra dăunătorului Buha verzei.1%. suprafaţa probelor(SP) şi producţia medie.contra fluturelui mare al verzei.sau CALIDAN-0.05%.sau BAVISTIN -0.erbicidare A . de preferat seara-1tratament). cu produsele DUAL 500 EC-3 l /Ha. cu produsele: DIAZOL 60EC-0.(se împrăştie pe sol.sau SANDOFAN M8-0. cu produsele: THIONEX 35 EC-0.PAG .1%.25%. ..sau FASTAC 10EC-0.contra agentului patogen ce produce putregaiul cenuşiu: ROVRAL-0.

0 TOTAL 5.0 x .0 100.5 2.0 30.2 Tipul exploatatiei: Gospodarii individuale Activitate/Sistem Tomate vara toamna Ardei gras Varza de toamna MODUL 5 ha Tabel nr.120 - Profilul "Legume camp" 4.0 30.PAG .2 IRIGAT ha 1.5 1.0 40.0 % 30. 4.0 t/ha 35.0 45.

0 5622.0 0.8 29799.0 1155.0 45000.3 124775.5 1101.0 600.0 65250.5 3559.7 1600.121 - Profilul "Legume camp" Tipul exploatatiei: Gospodarii individuale Bugetul exploatatiei de 5 ha .0 2167.3 TOTAL 5.5 27645.0 0.2 4042. Cheltuieli cu lucrari mecanizate 3. (=) VENIT NET+subventii G.0 7023.0 42682.8 1939. Din care pentru productia principala I.2 1052.0 1490.0 0. RATA VENIT IMPOZABIL (%) H.4 7.7 0.0 40827.7 17.5 95514.7 13.7 5.8 140.5 8655.0 990.Alte materiale 2.2 Ardei gras ha 1.0 800.0 2000. Cheltuieli de aprovizionare 5.Cheltuieli generale .4 14.0 6423. Asigurari II.5 48841.0 5247.0 0.5 1506.0 76500.5 30% A.0 8893.0 15.0 105.0 21990.0 65250.3 148759.5 1503.0 0.7 6843.2 18.0 600.0 11250.0 11850.0 77100.Cheltuieli cu materii prime si materiale .3 35838.5 1452.1 INDICATORI U.0 1419.0 1278.8 350.0 56356.0 100% 168750.0 3117.0 25570.0 5210.0 32580.0 2656.Cheltuieli cu forta de munca permanenta .0 2442.5 4425.0 168750.0 170750.5 30% 76500. RATA VENIT NET+subventii (%) lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei % % 47250. Cheltuieli cu forta de munca temporara* 6. CHELTUIELI VARIABILE 1.8 . VALOAREA PRODUCTIEI A1.0 781.0 720.0 1120.5 4027.0 40827.0 105.8 0.0 45800.5 45669. Cheltuieli cu irigatii 4.2 1172.PAG .0 1101.5 2325. Din care productia principala B (+) SUBVENTII C (=) PRODUS BRUT D (-) CHELTUIELI TOTALE D1.Sämãn si material saditor .0 4257. (=) VENIT IMPOZABIL (-) Impozite si taxe F.3 42682.2 Varza de toamna 2.0 819.Dobanzi la credite .0 8247.0 47850. 4.0 2038.3 104211.0 17.0 14074.M Tomate varatoamna 1.Pesticide .0 600.2.0 847.2 2500.Zona de campie irigat CULTURA Tabel nr.7 23984.0 1650.0 2928.0 148759.Ingrasaminte chimice .Amortisment E.2 4312.0 0.5 22200.0 2317.0 19990.0 40% 45000.7 0. CHELTUIELI FIXE .0 47250.

1 4.variabile specifice 110910 .1.5 lei 48214 572 48786 42503 35650 31689 6853 6283 14. **Creditele de producţie acoperă 50% din cheltuielile cu factorii de producţie € = 3. Modulul evidenţiază o rată a profitului de 14.8 13136 VI 3870 19349 943 314 1257 28558 14887 x Concluzii: proprii şi 35% credite de producţie.2. 4. considerată (după tip) ca o exploataţie mijlociemică (şi după clasă) de clasa a VI-a. ai modulului de 5 ha irigat Profil: Legume câmp – Tipul exploataţiei Gospodării individuale Tabel nr. cu condiţia obţinerii randamentelor programate.1) 45975 Clasa de mărime europeană după Marja Bruta Standard 14. 1 2 3 4 4.8 Marja Brută total exploataţie (3-4. Resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor totale reprezintă: % fonduri . Fondul de dezvoltare constituit crează posibilitatea investiţiei în tehnica agricolă prin cumpărare cu credite a unui tractor de putere mică şi setul principal de utilaje.cheltuieli variabile 124775 . d.PAG .8% şi asigură în medie un profit de 4398lei/ha.c. fiind în cazul acestei exploataţii de 14.2 5 6 7 INDICATORI lei Valoarea producţiei principale şi secundare 1687850 Subvenţii 2000 Produs brut (1+2) 170750 Cheltuieli totale.1 4.2 *Exploatantul are fonduri proprii în valoare de 96654 lei.122 - FIŞĂ REZUMATIVĂ a indicatorilor de sinteză. Modulul realizat prin proiectare are o viabilitate economică ridicată.: 148759 .cheltuieli fixe 23984 Profit (3-4) 21991 Rata profitului (5:4x100) (%) 14. Marja brută standard (MBS) defineşte „dimensunea economică a exploataţiei” exprimată în „unităţi de dimensiune economică” (1 UDE = 1200 €).2 8 VI UDE 9 Fond de dezvoltare (60 % din profit+amortizare) 13545 10 Posibilităţi de investiţii prin credite (9 x 5 ani) 67723 Fonduri pentru reluarea procesului de producţie (15% din 11 3299 profit) 12 Fonduri pentru muncă şi management (5% din profit) 1100 13 Fonduri pentru capitalizare (20% din profit) 4398 14 Total fonduri proprii pentru producţiei (Fd proprii + rd 11) * 99953 15 Credite pentru producţie ** 52105 16 Consum de muncă (mii ore/an/exploataţie) 6.2 UDE.2 Nc.

990.3 108.6 Cultura Ardei gras 1.750 +19.000 121.5 ha 47.8 16.3 Total 5 ha 168.2 17.3 14.3 12.750 +4.5 +3.7 39.250 15.4 +1.759.634.732.5 18.0 ha 45.000 875 -1.500 11.3 7.162.500 94.850 +10.023 10.7 13.2.125 148.7 19.125 2.7 40.077 7.8 +0.8 +5.750 +13.682.7 2.500 +18.317.500 4.000 600 262.850 16.500 800 350 -450 42. lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei % % % Tomate vară-toamnă 1.250 70.117.739.423 10.875 +23.M. ani 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ U.500 11.5 -337.762.875 +118.500 +11.500 +76.5 ha 76.125 +98.3 247.3 3.PAG .6 Valoarea producţiei Creşteri sau descreşteri Subvenţii Creşteri sau descreşteri Cheltuieli totale Creşteri sau descreşteri Venit impozabil Creşteri sau descreşteri Venit net+subvenţii Creşteri sau descreşteri Rata venit net+subvenţii Creşteri sau descreşteri .317.750 286.990.1 Varza de toamnă 2.5 17.3 +2.2 20.5 -337.625 +18.625 600 262.759.548 6.7 13.827 60.123 - Profilul “Legume câmp” Bugetul exploataţiei de 5 ha Zona de câmpie irigat Variantă proiectată Simularea principalilor indicatori economici pe perioada 2005-2008 Tipul exploataţiei: Gospodării individuale Indicatori Perioade.3 21.5 Tabel nr.5 +4.5 40.182. recoltă.250 78.365. 4.5 65.000 +65.375 + 19.012.

lei Subventii .124 - Profilul "Legume camp" Sinteza principalilor indicatori economici pe perioada 2005 .2008 .2008 16.lei Venit net + subventii .8 16.lei Venit net + subventii .2006 168750 2000 148759.3 2000 Valoarea productiei .lei Cheltiueli totale .% 2005 .2006 2007 .4 14.8 2007 .% Modul 20 ha Valoarea productiei .PAG .7 2005 .2006 14.lei Cheltiueli totale .lei Venit net + subventii .2008 40625 286875 21990.lei Rata venit + subventii .lei Cheltiueli totale .lei Subventii .7 168750 247125 875 148759.lei Subventii .3 21990.2006 Modul 5 ha irigat 2007 .4 2005 .2008 286875 875 247125 40625 2007 .lei Rata venit + subventii .2008 Tipul exploatatiei: Gospodari individuale 2005 .lei Valoarea productiei .

0 9.3 Tipul exploatatiei: Asociatii familiale MODUL 30 ha Tabel nr.125 - Profilul "Legume camp" 4.0 25.3 IRIGAT Activitate/Sistem Tomate vara toamna Ardei gras Varza de toamna ha 15.0 45.PAG .0 TOTAL 30. 4.0 % 50 30 20 t/ha 30.0 6.0 100 x .

1 6301.0 382500.0 0.1 2100.0 28434.0 364452.5 82935.Cheltuieli cu materii prime si materiale .5 0.3 Tabel nr.7 42546.3 343553.0 128046.0 11175.9 11.0 137400.0 4800.4 15971.1 29508.0 382500. Din care productia principala B (+) SUBVENTII C (=) PRODUS BRUT D (-) CHELTUIELI TOTALE D1.9 22984.Zona de campie irigat INDICATORI U.0 386100.0 6676.0 98447.3 12905.0 12000.2 90784.0 2400.0 5400.3. VALOAREA PRODUCTIEI A1.6 4511.5 4619.2 12091.0 86447.5 89398.7 10014.8 128046.3 690675.Dobanzi la credite .126 - Profilul "Legume camp" Tipul exploatatiei: Asociatii individuale Bugetul exploatatiei de 30 ha .Cheltuieli cu forta de munca permanenta .6 53556. Din care pentru productia principala I. (=) VENIT IMPOZABIL (-) Impozite si taxe F.0 0.3 343553.0 54835.Amortisment E.2 5.4 12081.5 3305.8 13200.0 15322. Cheltuieli cu lucrari mecanizate 3.1 23400.Pesticide .0 32360.3 420.5 3517.M CULTURA Tomate vara-toamna Ardei gras ha 15 9 50% 30% 405000.5 8603.5 223514. 4.PAG .3 15286.1 11. (=) VENIT NET+subventii G.4 7.0 40547.7 12788. Cheltuieli cu irigatii 4.0 4469. Asigurari II.0 922500.1 9750.0 255770.8 A.0 135000.6 77526.6 1050.0 630.0 405000.6 3157. RATA VENIT NET+subventii (%) lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei % % . Cheltuieli de aprovizionare 5.3 11. CHELTUIELI VARIABILE 1. RATA VENIT IMPOZABIL (%) H.6 193050.7 38946.0 6503. Cheltuieli cu forta de munca temporara* 6.3 12.9 0.1 568683.8 107516.7 145377.2 0.0 934500.8 13204.Ingrasaminte chimice .0 9353.0 6953.7 25146.7 0.4 Varza de toamna 6 20% 135000.1 514258.0 6000.0 2345.3 27195.9 0.2 5427.1 TOTAL 30 100% 922500.0 836052.0 411000.0 238273.0 14025.0 46547.0 3600.1 364452.Cheltuieli generale .Alte materiale 2.1 296232. CHELTUIELI FIXE .7 10.2 0.8 12.0 4275.Sämãn si material saditor .4 0.3 836052.1 20530.2 47320.2 9452.1 286926.

1 4.9 8 VIII UDE 9 Fond de dezvoltare (50 % din profit+amortizare) 70224 10 Posibilităţi de investiţii prin credite (9 x 5 ani) 351120 Fonduri pentru reluarea procesului de producţie (15% din 11 14767 profit) 12 Fonduri pentru muncă şi management (10% din profit) 9845 13 Fonduri pentru capitalizare (25% din profit) 24612 14 Total fonduri proprii pentru producţiei (Fd proprii + rd 11) * 566478 15 Credite pentru producţie ** 284341 16 Consum de muncă (mii ore/an/exploataţie) 35.3. .5 lei 263571 3429 267000 238872 197336 173545 41536 28128 11. **Creditele de producţie acoperă 50% din cheltuielile cu factorii de producţie € = 3.1 4.9 UDE.cheltuieli variabile 690675 .1.8 Marja Brută total exploataţie (3-4. Modulul evidenţiază o rată a profitului de 11.127 - FIŞĂ REZUMATIVĂ a indicatorilor de sinteză.4 *Exploatantul are fonduri proprii în valoare de 551711 lei.PAG . Modulul realizat prin proiectare are o viabilitate economică bună.variabile specifice 607406 . d. cu condiţia obţinerii randamentelor programate. maşini agricole şi instalaţie de irigat performantă pentru această dimensiune de exploataţie. Fondul de dezvoltare constituit crează posibilitatea investiţiei în tehnica agricolă prin cumpărare cu credite a unei dotări minime cu tractoare. 4.cheltuieli fixe 145377 Profit (3-4) 98448 Rata profitului (5:4x100) (%) 11. ai modulului de 30 ha irigat Profil: Legume câmp – Tipul exploataţiei Asociaţii familiale Tabel nr.c. considerată (după tip) ca o exploataţie mare (şi după clasă) de clasa a VIII-a.8% şi asigură în medie un profit de 3282lei/ha.2 5 6 7 INDICATORI lei Valoarea producţiei principale şi secundare 922500 Subvenţii 12000 Produs brut (1+2) 934500 Cheltuieli totale.: 836052 .8 69664 VIII 20064 100320 4219 2813 7032 161851 81240 x Concluzii: Resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor totale reprezintă: 66% fonduri proprii şi 34% credite de producţie. Marja brută standard (MBS) defineşte „dimensunea economică a exploataţiei” exprimată în „unităţi de dimensiune economică” (1 UDE = 1200 €). 1 2 3 4 4.2 Nc. fiind în cazul acestei exploataţii de 77.1) 243825 Clasa de mărime europeană după Marja Bruta Standard 77.

4 Varza de toamnă 6 ha 135.7 185.350 128.000 +195.625 -3.1 Cultura Ardei gras 9 ha 382.128 - Profilul “Legume câmp” Zona de câmpie irigat .452.400 1.375 369.7 86.000 2.7 79.7 40.500 6.575 +22.500 +33546.547.4 15.052.PAG . ani 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ U.953.552.8 14.500 +35.8 9353.546.1 42.500 2.500 +522.8 +5.3.000 5.946.250 -6.3 12.000 12.550 +32.000 +166.802.444.447.Variantă proiectată Simularea principalilor indicatori economici pe perioada 2005-2008 Tipul exploataţiei: Asociaţii familiale Indicatori Perioade. 4.577.3 531.500 +90.1 12.000 3.000 607.500 +65.9 +2.250 +86. lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei % % % Tomate vară-toamnă 15 ha 405. recoltă.3 12.2 6.125 +32.196.953.9 64.025 343.8 7.264.3 1.3 98.000 +24.547.553.952.046.575 -2.9 Bugetul exploataţiei de 30 ha Tabel nr.500 +202.547.447.9 63.9 38.946.053.7 76.5 Total 30 ha 922.M.2 40.7 +2.8 14.8 +3.3 11.2 41.750 836.000 364.500 472.050 -1.500 +428.7 180.3 46.3 Valoarea producţiei Creşteri sau descreşteri Subvenţii Creşteri sau descreşteri Cheltuieli totale Creşteri sau descreşteri Venit impozabil Creşteri sau descreşteri Venit net+subvenţii Creşteri sau descreşteri Rata venit net+subvenţii Creşteri sau descreşteri .8 324.1 409.600 1.000 +93.028.447.500 1.500 +229.

2006 11.2006 Modul 30 ha irigat 2007 .lei 12000 Valoarea productiei .8 2007 .2008 Sinteza principalilor indicatori economici pe perioada 2005 .129 - Profilul "Legume camp" Tipul exploataţiei: Asociaţii familiale 2005 .lei Subventii .lei Cheltiueli totale .lei Venit net + subventii .lei Cheltiueli totale .2006 2007 .lei Venit net + subventii .7 922500 1264500 52500 836052 Valoarea productiei .8 14.2008 185250 1444500 98447.lei Cheltiueli totale .lei Venit net + subventii .lei Rata venit + subventii .PAG .lei Subventii .2008 14.7 2005 .7 11.2006 922500 12000 836052 98447.2008 1444500 52500 1264500 185250 2007 .7 2005 .% Modul 20 ha Valoarea productiei .lei Rata venit + subventii .2008 .% 2005 .lei Subventii .

6 6.398.4 42.PAG .130 - Profilul “Legume de câmp” Revin pe 1 ha de exploataţie pentru diferite dimensiuni de module şi sisteme de producţie Simularea principalilor indicatori economici pe perioada 2005-2008 Dimensiunea modulului şi sistemul de producţie Specificare Perioada de recoltare ani Observaţii 5 ha irigat Valoarea producţiei Subvenţii Cheltuieli totale Venit impozabil Venit net + subvenţii Rata venit net + subvenţii 2005/2006 2007/2008 2005/2006 2007/2008 2005/2006 2007/2008 2005/2006 2007/2008 2005/2006 2007/2008 2005/2006 2007/2008 33.4 30 ha irigat 30.950 4.750 48.8 14.6 6.7 lei/ha .750 57.8 16.175.375 400 175 29.0 3.1 7.9 49.998.0 11.125 14.1 8.281.868.751.000.150 2.150 400 175 27.425 3.881.

75 2006 2008 Tomate vară toamnă Ardei gras Varză de toamnă 400 400 400 175 175 175 Cu ajutorul acestor indicatori s-au putut determina valoric indicatori ca: valoarea producţiei.35 2. având astfel posibilitatea ca la „un ha de exploataţie” să comparăm valorile pe perioada de recoltare şi dimensiune de modul în vederea unei analize a posibilităţilor reale de dimensionare a unor module viitoare.7 0.4 Fişă explicativă „LEGUME” Dimensiunile de module prezentate la profilul „Legume” au la bază calculaţii cuprinse în „Fişa tehnologică” a produsului şi „Bugetul culturii” corespunzătoare diferitelor nivele de producţii medii/ha pentru structura de producţie a modulului. înmulţită cu numărul de hectare distincte culturii şi însumarea acestora în funcţie de structura de producţie. cheltuieli totale.1 1.5 0. s-au exemplificat valorile „pe un hectar de exploataţie” pentru diferite dimensiuni de module şi sisteme de producţie.78 1.9 1.82 1. vor duce la determinarea valorică a modulului de dimensiunea respectivă. La nivelul unui modul.8 1. s-au luat calculaţiile pe ha pentru recolta anului 2006 iar în final prin simularea principalilor indicatori economici s-au utilizat tehnologiile şi bugetele pe cultură la nivelul recoltei 2008. Indicatorii economici care au dus la cuantificarea valorilor pentru modulele prezentate în ghid: a) preţ de piaţă intern lei/kg Cultura 2006 2008 Tomate vară .15 1.5 1.2 min 1.47 min 0. .131 - 4.toamnă Ardei gras Varză de toamnă b) Cost de producţie lei/kg 0. venituri şi rata venitului pe dimensiuni de module şi sisteme de producţie.45 max 1.35 Cultura 2006 2008 Tomate vară toamnă Ardei gras Varză de toamnă c) Subvenţii lei/ha Cultura max 0.18 1.PAG . subvenţii. Calculaţia la hectar.

O.2 Modul 30 ha Nr.16 36.081.994.132 - 4./modul Total Z.2 4.2. 1 2 2 Cultura Producţia medie Kg/ha 3 Ore mecanizator Z.2 Consumul forţei de muncă/module de exploataţie Tabel nr 4.74 169.4.98 5616. 4.4.982.crt.6 1670.2 Dimensiunea modulelor ha 5 30 irigat irigat Sistemul de producţie ore/ modul nr.38 947. 4.18 1.5 2.2 12.08 1392.4.32 997.2 Tabel nr.1 Modul 5 ha Nr.8 5.930 TOTAL Z./ha 15 9 6 30 1761./ha 1.0 5 2054.O.416.32 23.9 2506.O.PAG .1 Consum forţă de muncă pe culturi conform fişelor tehnologice Tabel nr.2.8 190 Tabel nr.530.929.78 997.88 5.25 Z.000 43./ha de xploataţie nr.crt.4..616. 4.O.582.4.63 214.O. TOTAL ore/ha 4 5 6 3 4 TOMATE VARĂTOAMNĂ ARDEI GRAS VARZĂ DE TOAMNĂ 30. 190 187.1 4.15 - 3. 1 2 Cultura 2 Suprafaţa ha 3 Ore/ha 4 Total ore/culturi 5 Tomate Ardei gras 3 Varză 4 Total ore/modul Total Z.5 121. 1 2 Cultura 2 Suprafaţa ha 3 Ore/ha 4 Total ore/culturi 5 Tomate Ardei gras 3 Varză 4 Total ore/modul Total Z.2./modul Total Z.1 Nr.69 1761.3 7.2. 947.4.4 44.8 44.4.5 1.000 25.15 4.4.32 997.000 45.15 - 26.2 .08 1392.25 187. nr. 7582. crt.O.O.

78 541.8 569.63 1 1 1 1 1 1 1 1 54971 1923.133 - Profil: Legume Sistem: irigat Dotarea minimă cu tractoare şi maşini agricole Exploataţia agricolă .15 2249.63 449.2 3352.2 Grapa cu discuri GDP 251 Freză pentru prelucrat solul FPS Remorca 5 tone 2RB5AT-T Maşina de plantat MPR .4 1671.2 3352.5 ha Necesar dotare Nr crt.5 27346.84 670. Denumirea utilajului (buc.7 404.6 119717. celelalte echipamente tehnice necesare se vor închiria de la terţi.456 6744.56 pe hectar EURO 3096.15 .5 Maşina de stropit si prăfuit MC 500 TOTAL Preţurile includ TVA 1 EURO= 3. 4. 10.2 7985 11900.25 Grapa stelata GS 1.85 2150.5 27346.4 1671. Efortul financiar necesar achiziţionării acestora nu se justifică.9 5469.8 569.956 108.2 7985 11900.12 23943.338 1540.8 15484.15 lei 10994.97 430.1 Valoarea utilajelor pe exploataţie EURO 54971 1923.) lei Pret unitar EURO lei 1 2 3 4 5 6 7 8 Tractor T 045-4U cu cabină Plug PP 2 .24 1597 2380.36 113.8 15484.6 1526.28 33723. Tabel nr.2 384.15 2249.85 2150.55RON (01.08 334.8 1186.69 7703.5 2023 7634 5934.69 7703.78 541.28 33723.5. 2006) Se estimează ca la exploataţiile legumicole de 5 ha.6 119717.5 2023 7634 5934..PAG .

723 256.5 5202.686 Preţ unitar Valoarea utilajelor Tabel nr.422 134. celelalte echipamente tehnice necesare se vor închiria de la terţi.2 3352. 2006 77487 275911.67 2023 10704 7634 5934.54 569.99 100.2 7985 11900.9733 111.67 4046 10704 7634 5934.8 254.PAG .6 12 şi furtun IATF – 350 cu rampă de udare TOTAL 01.4 1671.66 18.866 356.215 Preţurile includ TVA1 EURO= 3.2 7985 11900.2 ME Grapa cu discuri GDP 251 Freză pentru prelucrat solul FPS Remorca 5 tone 2RB5AT-T Maşina de plantat MPR .32 78291.5 5202.466 197.1593 589.78 17690 541.69 7703.69 7703.28 lei 1832..6 EURO 15484.469 86.68 55.8 1465.07 2582.166 396.) pe exploataţie lei EURO 15484.1166 173.4 1671.54 1139.30 ha Denumirea utilajului Necesar dotare (buc. Efortul financiar necesar achiziţionării acestora nu se justifică.2 Nr.8166 911.55RON Se estimează ca la exploataţiile legumicole de30 ha.28 lei 54971 62800 1923.33 64.32 77721.15 2249.5 27346.54 266.8513 37.06 48.5. 10.78 17690 541. 4.5 27346. pe hectar EURO 516.0966 1968.15 2249.2 Grapa cu discuri GD 3.9 9264.5 21827.2 3352.507 71.5 Maşina de stropit si prăfuit MC 500 Instalaţie de irigat prin aspersiune cu tambur 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 54971 62800 1923.7426 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tractor T 045-4U cu cabină Tractor U 683 cu cabina Plug PP 2 .7 3015.7716 74.25 Plug PP4 x 30 M Grapa stelata GS 1.21 2150.36 2093.5 21827.85 3015. . crt.134 - Profil: Legume Sistem: irigat Dotarea minimă cu tractoare şi maşini agricole Exploataţia agricolă .21 2150.22 77487 277934.8 1465.

2 5.2 Consumul forţei de muncă/module de exploataţie Tabel nr.1 5. 4.2.2.2 Cires/Visin 5.3.135 - CAPITOL 5 GHID ETALON TEHNICO-ECONOMIC PENTRU “POMI” 5.2.5 Fişă explicativă 5.3.5.2 Fişa rezumativă Tabel nr.1 Bugetul exploatatiei de 60 ha Tabel nr.5.3 Simularea principalilor indicatori economici Tabel nr.4 Modul 150 ha irigat Tabel nr.4.1 Tehnologii cadru 5. 5.3 5.1 Modul 5 ha Tabel nr.1 Bugetul exploatatiei de 15 ha Tabel nr. 4.2. 5.1 Bugetul exploatatiei de 150 ha Tabel nr.3 5.1 . 4.3 Piersic 5.2 Fişă rezumativă .3 5.2 5.2 5.1 5. 5.2.3.4.PAG .5.4.2 Fişa rezumativă Tabel nr.neirigat Tabel nr.2 5.3 Modul 60 ha irigat Tabel nr.6.2.3.5. 5.3 Modul 150 ha neirigat Tabel nr.2 Modul 60 ha neirigat Tabel nr.2 Exploataţia agricolă – 150 ha Tabel nr.2 5.3.4.3.4. 5.3 Simularea principalilor indicatori economici Tabel nr.6. 5.3. 5.5.2. 5.2.2 5.5.1 Consum forţă de muncă pe culturi conform fişelor tehnologice Tabel nr. 5. 4.4.1.3 5.2. 5. 5. 5.3 5.2.1 5.5.2.5. 5. 5.3 5.1 Exploataţia agricolă – 60 ha Tabel nr.6.1 5.3 Simularea principalilor indicatori economici Tabel nr.4 5.1 Cais 5. 5.2.2 Modul 15 ha irigat Tabel nr. 5.6 Dotarea minimă cu tractoare şi maşini agricole Exploataţia agricolă – 15 ha Tabel nr.4.2.5.

juridica Tipul exploatatiei: .PAG . Ghid etalon tehnico-economic Profilul: “Pomi” Modul de: 15 ha 60 ha 150 ha Gospodarii individuale Asociatii familiale Societati agricole cu pers.136 - 5.

Royal. Goldrich. Mărculeşti 9/4. Comandor. zonarea culturii şi a soiurilor 2.plantaţiile intensive şi superintensive cu caracter comercial se amplasează de regulă în bazinele şi centrele pomicole consacrate. sud-est şi de vest ale ţării. pentru evitarea asfixierii rădăcinilor. Trandafirii. Selena. Steaua Roşie. Soiuri recomandate: Sulmona. Soiuri recomandate: Timpurii de Arad. sud-vestică sau sud-estică. situată de-a lungul Dunării şi în apropierea litoralului Mării Negre. Olimp. Trandafirii. latura interioară a Subcarpaţilor de Curbură. sau pe soluri subţiri şi ameliorate. Mari de Cenad. Venus. Mmaia. Olimp. 2-63.Zona a V-a.R. Neptun. Zonarea culturii si a soiurilor de cais Criterii specifice de realizare . pe soluri fertile şi mecanizabile. Tivoli. terasele mai îndepărtate ale Dunării şi o parte din Câmpia Timişului. plantările pot fi făcute şi pe biloane de pământ înalte de 40-50 cm. Calatis. Comandor. Cacak 11/5 şi NJA 11/5. Soiuri recomandate: Umberto. . Piteştean. Pregătirea terenului pentru înfiinţarea plantaţiei de cais Alegerea terenului: . Vivagold. provocată de excesul temporar de umiditate – în zonele inundabile din Delta Dunării. Piestany 114.1 CAIS Specificaţie tehnică şi tehnologică 1. . situată în centrul şi nord-vestul ţării. Favorit. De Olanda. Soiuri recomandate: Timpurii de Arad. . Silvana. câmpiile Someşului. De Olanda. Sulmona şi Mamaia.Zona a II-a.PAG .Zona a IV-a. . cu un conţinut redus în argilă (sub 20%).Zona I. .în grădinile familiale sunt acceptate mai toate tipurile de sol. Umberto.137 - 5.plantaţiile pomicole se înfiinţează pe terenuri plane şi pe pante amenajate (pante de 18-2%) şi neamenajate (panta 6-12%.Zona a III-a . Crişurilor şi Aradului Soiuri recomandate: Umberto. Selena. C.1 Tehnologii cadru 5. calciu (sub 8%) şi aluminiu mobil (sub 10 ppm). . NJA42. NJA 19. De Olanda. câmpiile din est.) cu expoziţie sudică.1. Când se doreşte foarte mult prezenţa pomilor în gospodărie. cu condiţia ca ele să fie ameliorate prin fertilizări organice. . Comandor. a.

pe terenurile plane.pe versanţii lungi şi uniformi.pe terenurile în pantă. Înfiinţarea plantaţiilor de cais m. drenarea excesului de umiditate (temporară sau permanentă). . . . respectiv 10 ha. orientarea rândurilor se face pe direcţia nor-sud. prunul Oteşani 8. de-a lungul curbelor de nivel.138 - Pregătirea începe cu defrişarea arboretelui şi a pomilor solitari şi continuă cu nivelarea. corectarea reacţiei chimice a solului.pichetatul în dreptunghi. ca şi cele cu nivelul freatic sub 1. secundare (3-4 m). . iar pe versanţii scurţi. iar lăţimea reprezintă aproximativ jumătate din lungimea acestuia. . Solul nivelat se afânează adânc prin desfundare cu 1-2 luni înainte de plantare (50-60 cm) şi scarificare (70-80 cm). vasul aplatizat. când suprafaţa acestora totalizeată 20 ha. 3. Pentru dirijarea pomilor se folosesc formele de coroană: vasul ameliorat. desfundatul sau scarificarea terenului. calcaroase şi nisipoase). cu distanţele mai mari între rânduri şi mai mici între pomi pe rând ( pe Stabilirea distanţelor de plantare: Pichetarea terenului: .în societăţile comerciale cu capital preponderent de stat.5 Dimensiunea exploataţiilor: Parcelarea terenului: Portaltoii caisului: zarzărul (pentru zonele secetoase.5 în parcele cu alei de trafic tehnologic.PAG . corcoduşul (terenuri mai umede şi fertile).5/2.distanţele de plantare sunt de 6/5 m în livezile clasice. .sunt excluse de la plantare terenurile ecesiv de umede şi fără drenaj. 4. Organizarea şi amenajarea terenului destinat înfiinţarii plantaţiei de cais . exploataţiile intensive şi superintensive sunt viabile. . Forma unei parcele este de regulă dreptunghiulară. fusul subţire şi tufă vas. Pentru delimitarea parcelelor se folosesc drumuri principale (5-6 m lăţime). asigurarea sursei de apă pentru irigare şi stropit etc. pe linia pantei. 4/3 în livezile intensive şi 4/2 în livezile superintensive. fertilizarea de bază. .în regim privat. 3. poteci (2 m) şi o zonă de întoarcere a agregatelor în capetele rândurilor ( 3-4 m în livezile clasice şi 5-6 m în livezile intensive şi superintensive). solurile pietroase.pichetatul în pătrat – distanţele dintre rânduri sunt egale cu cele dintre pomi pe rând (se foloseşte pentru înfiinţarea plantaţiilor clasice şi pe terenurile plane). aceste exploataţii sunt viabile chiar în limita unei suprafeţe de 1 ha. prunul Burbuz. lăţimea parcelei se orientează pe direcţia curbelor de nivel. urmată de o arătură adâncă de 25-30 cm. palmetele.

şi grosimea trunchiului. . pentru toate tipurile de livezi). .pe terenurile nedesfundate. de aceea. lăţimea 94 m. până la 6%.lungimea parcelei 189 m.4 m. La pomii care provin din parcela de fortificare.pichetatul în triunghi oferă pomilor condiţii mai bune de interceptare a luminii directe şi de distribuţie a rădăcinilor în spaţiul de nutriţie. în tot timpul iernii sau uneori Săpatul gropilor: .8 m – pe terenurile mijlocii şi uşoare. Prezenţa ramurilor anticipate.25/1 m. Verigile altoi (pomii de 1 an) trebuie să aibă o lungime de 120 cm. Tehnica pichetatulu: după stabilirea suprafeţei de plantare se execută în ordine următoarele lucrări: încadrarea terenului. înainte de plantat se face repichetatul . după săpatul gropilor.la cais se recomandă ca pomii să fie viguroşi şi cu numeroase ramuri anticipate.5:23=0. gropile se sapă manual şi au dimensiunile 1. Pomii în vârstă de de 2 ani trebuie să prezinte minimum 5 ramuri în coroană. încă de la parcelarea terenului.din calcul rezultă că în parcelă sunt cuprinse 37 rânduri (189:5=37) a câte 23 pomi fiecare (94:4=23) şi un rest de 4 m lungime şi 0.pe terenurile desfundate. au unghiurile de inserţie mai mari şi.6/0. distanţele de plantare dintre rânduri se majorează cu 0. este necesar ca rădăcinile principale să fie viguroase. distanţele de plantare sunt de 5x4 m.5 m lăţime. În acest caz.108) iar cele dintre pomi cu 0. Pentru realizarea unei fructificări normale soiurile bune polenizatoare trebuie să înflorească în acelaşi timp cu soiul pe care-l polenizează.108 m (4:37=0. cu lungimea de 60-80 cm.139 - terenurile plane şi cu pantă uşoară. parcelarea şi pichetatul propriu-zis.în plantaţiile clasice şi de aliniament. de cel puţin 15 mm. în perioada 15 octombrie – 20 niembrie. ca lungimea şi lăţimea parcelei să fie un multiplu al distanţei dintre rânduri şi pomi pe rând. ele nu necesită să fie înclinate în timpul formării coroanei.pe terenurile grele şi 1/1/0.02 m). . Stabilirea polenizatorilor: Alegerea materialului săditor pentru plantare: Plantarea pomilor: Epoca de plantare: toamna. Pentru folosirea raţională a terenului şi respectarea distanţelor de plantare se are în vedere. Exemplu: . spre deosebire de cele normale.02 m (0. . sub prima ramură a coroanei.6/0.25/1. Repichetatul: . formate în zona coroanei. dimensiunile gropilor săpate mecanizat sunt de 0. primăvara devreme când solul s-a zvântat. Acest sistem asigură condiţii optime de deplasare a agregatelor pentru lucrarea solului numai pe intervalele dintre rândurile de pomi. intacte şi cu o lungime mai mare de 40-50 cm.PAG .

pomii se plantează în biloane sau brazde înălţate cu 3040 cm. se umple groapa cu pământ reavăn. se udă puternic şi după zvântarea solului.fasonarea constă în îndepărtarea – prin tăieri – rădăcinilor rupte şi traumatizate.PAG .pe terenurile cu exces temporar de umiditate. Plantarea propriu-zisă constă în umplerea parţială a gropilor cu pământ din arătură şi confecţionarea unui muşuroi dintr-un amestec omogen din mraniţă şi pământ. repichetatul se face cu ajutorul cablului de sârmă. pământ şi apă) în aşa fel încât fiecare ramificaţie să fie acoperită cu o peliculă fină din această compoziţie. se mulceşte cu paie. Tehnica de plantare: Adâncimea de plantare: a. frunze sau rumeguş.plantaţiile moderne de cais prevăzute cu sisteme de irigare sau fertilizare sunt înierbate pe intervalele dintre rânduri.materialul de plantat trebuie să aibă rădăcinile sănătoase. modul de grupare a soiurilor în parcelă. . . normală în treimea mijlocie şi mai mică la baza pantei. a celor uscate. . din pământul rămas se confecţionează un muşuroi înalt de 30-40 cm. cel puţin pe o zonă necesară accesului utilajelor mecanice şi sunt erbicidate pe rândurile de pomi. . .pe terenurile plane – cu coletul mai sus cu 3-4 cm – la pomii altoiţi pe portaltoi franc şi la 4-5 cm sub nivelul solului – la portaltoii vegetativi. . La plantările de primăvară se face o copcă în jurul pomului.în plantaţiile intensive şi superintensive.plantarea se execută de echipe de lucru formate din 2-3 muncitori instruiţi care cunosc schema de plantare. înalt de 15-20 cm. . portaltoii şi tehnica de lucru. .140 - terenului. Când apa s-a infiltrat şi solul s-a zvântat.5-2 m. late de 1.pe terenurile în pantă – adâncimea de plantare este mai mare în treimea superioară. se tasează pământul de la marginea gropii către centru. folosind scândura de repichetat. care acoperă groapa în întregime (la palntările de toamnă). . necrozate şi scutarea celor sănătoase în funcţie de grosimea şi dimensiunile gropii.mocirlirea constă în introducerea materialului săditor fasonat într-o (mocirlă compusă din: balegă proaspătă de bovine. soirile. turgescente şi culoarea specifică portaltoilui. Întreţinerea şi lucrările solului în plantaţiile de cais . se aşează pomul la adâncimea de plantare. folosit la pichetare. după care se toarnă 1-3 găleţi cu apă după cerinţe.ogorul negru ar fi cel mai bun sistem de întreţinere a solului în plantaţiile de cais. sistemul de întreţinere şi lucrare a solului . 5.

25 1.o atenţie deosebită trebuie acordată eliminării drajonilor înaintea aplicării erbicidelor sistemice în caz contrar putând apare fenomene de fitotoxicitate ce pot duce la uscarea unei părţi bune din pom.U.0 0. menţinerea solului sub formă de ogor negru este total nebenefică. combaterea bolilor şi dăunătorilor cais. B. provocând apariţia drajonilor prin rănile ce se produc asupra rădăcinilor.30 – 0.U.20 Carenţă (S. . Zn.141 - . Răsucirea clorotică a frunzelor de Bolile provocate de virusuri şi mycoplasme sunt atent monitorizate în pepinieră prin măsuri speciale. cât şi de microelemente (Fe. fertilizarea plantaţiilor de cais c.16 Carenţă (S.7 < 0. Analizele foliare arată următoarele limite de normalitate sau carenţă la cais Macroelemente N P K Mg Microelemente Fe Mn Zn B Cu Conţinut normal (S. P.pe terenurile în pantă.%) 2.ppm) < 60 < 20 < 15 < 20 <4 b.4 – 3. datorită fenomenelor de eroziune.ppm) 100 – 250 40 – 160 20 – 50 25 – 60 7 . Sharka).14 – 0.U. deoarece pomii bolnavi din pepinieră nu mai pot fi trataţi prin măsuri curative în livadă.80 Conţinut normal (S. Mn. Caisul are nevoie pentru o nutriţie corectă. Lucrarea mecanică a solului accentuează drajonatul.%) < 1.6 – 3. .09 <1 < 0.0 0. atât de macroelemente (N.U. singura soluţie fiind defrişarea şi arderea lor.PAG . Cu). K) a căror absorbţie poate fi puternic diferenţiată în funcţie de soi. Boli provocate de virusuri: Vărsatul prunelor (Plum-pox.

Ramura anticipată are aceeaşi organizare şi aceeaşi evoluţie ca şi ramura mijlocie ramificată.în perioada de tinereţe. ramurile lungi şi cele anticipate se degarnisesc după câteva fructificări şi se reînnoiesc permanent prin tăieri aplicate formaţiunilor de semischelet. Primele intervenţii care se execută în luna iulie constau în rărirea lăstarilor fertili.Ramurile buchet nu se taie şi după 1-2 fructificări (când se epuizează) se elimină prin tăierea ramurilor care le poartă. cât şi produsele ce se scot din uz. Dăunători: Cărăbuşul de mai (Melolontha melolontha L. Pătarea şi ciuruirea bacteriană a frunzelor (produsă de bacteria Xanthomonas pruni). în fiecare grup aflându-se 2-3 muguri dintre care unul este vegetativ. Cancerul bacterian (produs de bacteria Agrobacterium tumefaciens). Produsele din grupa I şi a II-a de toxicitate sunt excluse de la utilizare pe teritoriul României. când pe şarpante şi subşarpante se formează lăstari normali. . la distanţa de 15-20 cm şi scurtarea lăstarilor principali la 3-4 anticipaţi viguroşi. Formarea şi evoluţia ramurilor de rod: la majoritatea soiurilor ramurile de rod îşi fac apariţia în anul III. Creşterea şi rodirea: . Ramura lungă se formează în primii ani de la formarea caisului în prelungirea şarpantelor. iar primele fructe în anul IV.Ramurile mijlocii. Când pomii încep să fructifice (anii III-IV de la plantare) intensitatea creşterii lăstarilor se reduce. Buchetul evoluează prin mugurii vegetativi din vârf şi din grup iar după 1-2 fructificări. Omida păroase a dudului (Hyphantria cunea Drury). . Are o lungime de 50-120 cm şi este acoperită în totalitate de grupuri de muguri. Păduchele verde al piersicului (Myzodes persicae Sulz). Buchetul ramificat: buchetul este o ramură scurtă de 2-3 cm pe care se prind în spirală 3-4 grupuri de muguri. soiurile de cais au un ritm de creştere rapid.). iar creşterile de la periferia coroanei devin mici şi nesemnificative. Cotarul verde (Operophtera brumata L) Combaterea cea mai eficientă se realizează pe baza informaţiilor furnizate de serviciile de protecţia plantelor. deoarece atât formulările de noi produse comerciale sunt într-o continuă schimbare. . lăstari anicipaţi şi muguri de rod.PAG . iar după 3-4 recolte normale coroana pomilor se deschide prin arcuirea braţelor.142 - Boli provocate de ciuperci şi bacterii: Făinarea caisului (produsă de ciuperca Podosphaera tridactyla). continuu sau întrerupt (cu 2-3 valuri de creştere) în funcţie de umiditatea din sol. Ramura mijlocie care fructifică formează la vârf 1-2 ramuri mijlocii slabe ca vigoare şi 5-6 buchete. acesta degenerează. Monilioza sau uscarea moliniană a ramurilor (produsă de ciuperca Monilinia laxa). existente în fiecare ţară cu pomicultură avansată. ca şi ramura mijlocie. Tăierea de producţie începe în anul III de la plantare. cu 2-3 valuri de creştere.

în luna mai. . în fenofaza creşterii intensive a lăstarilor (la pomii cu recolte mici). Nf – numărul mediu de fructe la un pom. după căderea frunzelor. . primăvara.la începutul primăverii. în care: R – recolta. când plantaţia este afectată de secetă. Mf – masa medie a unui fruct.epoca de tăiere: . Totodată se apreciază şi calitatea fructelor. aceasta fiind şi cea mai reală (10%). precum şi data recoltării. K – coeficientul scuturării fructelor (de obicei 0. după căderea fiziologică a fructelor (în luna mai).metoda de tăiere se alege în funcţie de dotare. iar semischeletul cu 1/3 – ½. ¼ din lungime. buc. Producţia medie de fructe pe pom se calculează astfel: R= D p N f M f .8). Evaluarea producţiei de fructe Evaluarea producţiei de fructe se efectuează în patru perioade: toamna. prin tăieri se reduce scheletul cu cca.PAG . Dp – densitatea pomilor. deoarece după desprinderea de pe ramuri nu mai are loc o îmbunătăţire a calităţii lor. la începutul intrării în pârgă. t/ha. pentru formarea de noi ramuri mijlocii. Recoltarea producţiei de cais Caisele se recoltează la maturitatea deplină sau cu câteva zile înainte.K 10000 . g. se face ultima evaluare. . buc/ha. 6. gerurile din timpul iernii şi îngeţurile târzii de primăvară.7-0. 7.143 - .în timpul fructificării. pentru reîntinerirea ramurilor de semischelet . .În anii fără rod. lungi şi anticipate.

plantaţiile intensive şi superintensive cu caracter comercial se amplasează de regulă în bazinele şi centrele pomicole consacrate. Izverna. Vâlcea şi Dolj. . Bacău.Podişul Bârladului. ca şi cele cu nivelul freatic sub 1. . Hedelfriger. Van. Alegerea terenului: . .în grădinile familiale sunt acceptate mai toate tipurile de sol. . Iva. Morella neagră târzie. Stella. pe soluri fertile şi mecanizabile. Ulster. Mureş. calciu (sub 8%) şi aluminiu mobil (sub 10 ppm).cireş .vişin: Nna.plantaţiile pomicole se înfiinţează pe terenuri plane şi pe pante amenajate (pante de 18-2%) şi neamenajate (panta 6-12%.) cu expoziţie sudică. Crişana 2. Ţarina. Ilva. Germersdorf. Timpurii de Cluj.2 CIRES/VISIN Specificaţie tehnică şi tehnologică 1. Bigarreau Moreau. sortimentul de soiuri . Pregătirea terenului pentru înfiinţarea plantaţiei pomicole . Vaslui. Argeş. Clasic. Lambert compact.cireş: un sortiment orientativ pentru microfermele şi fermele de cireş ar putea fi alcătuit din soiurile: 2. sau pe soluri subţiri şi ameliorate. Oblacinska.2. Vrâncean.144 - 5. Iaşi. Cerna. Armonia. Mari timpurii. a. Câmpia Someşului. Cluj. curbura Sucarpaţilor. cu un conţinut redus în argilă (sub 20%).PAG . Bigarreau Burlat. zonarea culturii b. Boambe de Cotnari. Someşan. Depresiunea Caraşului şi Almajului.sunt excluse de la plantare terenurile ecesiv de umede şi fără drenaj.vişin . Roşii de Bistriţa. Rivan.5 m. cu condiţia ca ele să fie ameliorate prin fertilizări organice.pe colinele judeţelor: Botoşani. Bigarreau Donissen. Vrancea. Sam. . platforma Sucarpaţilor Getici şi parte de vest a Transilvaniei. Jubileu 30 şi Severin. Zonarea culturii si a soiurilor Criterii specifice de realizare . sud-vestică sau sud-estică. Mocăneşti 16. O zonă favorabilă poate include de asemenea dealurile vestice. Colina.

exploataţiile intensive şi superintensive sunt viabile. pe linia pantei. 4. de-a lungul curbelor de nivel. Vişin: pentru livezile de mare densitate.Cireş: 6-7 m între rânduri de pomi şi 4. orientarea rândurilor se face pe direcţia nor-sud. . Vrâncean. globuloase) sau 5 – 6 m între rândurile de pomi şi 4 – 4. Forma unei parcele este de regulă dreptunghiulară. desfundatul sau scarificarea terenului. Adara. Damil. 3. . soiurile de cireş se altoiesc în proporţie de 80% pe portaltoi generativi şi 20 % pe Stabilirea distanţelor de plantare: . iar din cei vegetativi IPC ŞI C12. Soiurile de vişin Nana. Dintre portaltoii generativi se folosesc: cireşul sălbatic.pe terenurile plane. Este posibil să se extindă pentru cultura intensivă a cireşului portaltoii: CAB 6P. Edabriz. secundare (3-4 m). lăţimea parcelei se orientează pe direcţia curbelor de nivel. iar lăţimea reprezintă aproximativ jumătate din lungimea acestuia. fertilizarea de bază. Organizarea şi amenajarea terenului destinat înfiinţarii plantaţiei .în societăţile comerciale cu capital preponderent de stat.PAG . corectarea reacţiei chimice a solului. poteci (2 m) şi o zonă de întoarcere a agregatelor în capetele rândurilor ( 3-4 m în livezile clasice şi 5-6 m în livezile intensive şi superintensive). . Înfiinţarea plantaţiilor pomicole Dimensiunea exploataţiilor: Parcelarea terenului: portaltoi vegetativi.5 m între pomi pe rând. asigurarea sursei de apă pentru irigare şi stropit etc. Camil.pe versanţii lungi şi uniformi. forme de coroană . . pomii se plantează în sistem semiintensiv – 300-500 pomi/ha şi intensiv – 500-1250 pomi/ha. Inmil ş.145 - Pregătirea începe cu defrişarea arboretelui şi a pomilor solitari şi continuă cu nivelarea. CAB 11E. În livezile comerciale. aceste exploataţii sunt viabile chiar în limita unei suprafeţe de 1 ha. Soiurile de cireş pot fi Portaltoii: Cireş: în ţara noastră. când suprafaţa acestora totalizeată 20 ha.a. Pentru delimitarea parcelelor se folosesc drumuri principale (5-6 m lăţime).pe terenurile în pantă.5 – 5 m între pomi pe rând (pomi viguroşi.în regim privat. Meteor şi IPC1. respectiv 10 ha. vişinul se înmulţeşte prin altoire şi drajoni. cireşul franc şi mahalebul. iar pe versanţii scurţi. Solul nivelat se afânează adânc prin desfundare cu 1-2 luni înainte de plantare (50-60 cm) şi scarificare (70-80 cm). Ilva şi Morella neagră târzie se altoiesc pe portaltoii franc de vişin selecţionate din populaţiile locale cu habitusul redus şi pe portaltoii VVI. drenarea excesului de umiditate (temporară sau permanentă).

. lăţimea 94 m. în astfel de cazuri într-o parcelă trebuie plantate cel puţin 3 soiuri. Au fost create şi soiuri autocompatibile (autofertile) dar numărul lor este încă mic şi de regulă sunt patentate. La plantarea soiurilor de cireş şi vişin. De aceea. până la 6%. . .108 m (4:37=0.PAG . cu distanţele mai mari între rânduri şi mai mici între pomi pe rând ( pe terenurile plane şi cu pantă uşoară. Exemplu: .5 m lăţime.pichetatul în dreptunghi. Pomii în vârstă de 2 ani trebuie să prezinte Pichetarea terenului: Stabilirea polenizatorilor: Alegerea materialului săditor pentru plantare: .Vişin: de la 5 – 6 m între rânduri şi 3. pentru toate tipurile de livezi). iar mugurii axilari de pe tulpină sunt sănătoşi şi în număr cât mai mare.5:23=0.pichetatul în pătrat – distanţele dintre rânduri sunt egale cu cele dintre pomi pe rând (se foloseşte pentru înfiinţarea plantaţiilor clasice şi pe terenurile plane). distanţele de plantare sunt de 5x4 m.5 m între pomi pe rând la soiurile de vigoare mică.1250 pomi/ha pentru grupa a doua.din calcul rezultă că în parcelă sunt cuprinse 37 rânduri (189:5=37) a câte 23 pomi fiecare (94:4=23) şi un rest de 4 m lungime şi 0.02 m (0. cu condiţia ca ele să fie tratate cu paclobutrazol (o substanţă retardantă).5 m pe rând la soiurile viguroase şi care se recoltează mecanizat şi 4 – 4.5 m între rânduri şi 2 – 2.108) iar cele dintre pomi cu 0. sunt atât autosterile dar şi intersterile (nu se fecundează în urma polenizării între ele).lungimea parcelei 189 m.02 m). Verigile altoi (pomii de 1 an) trebuie să aibă o lungime de 120 cm la cireş şi 100 cm la vişin.la vişin şi cireş. dacă vigoarea pomilor la plantare este mică.146 - plantate şi în densităţi mari – 3333 pomi/ha. parcelarea şi pichetatul propriu-zis.pichetatul în triunghi oferă pomilor condiţii mai bune de interceptare a luminii directe şi de distribuţie a rădăcinilor în spaţiul de nutriţie. Pentru folosirea raţională a terenului şi respectarea distanţelor de plantare se are în vedere. Acest sistem asigură condiţii optime de deplasare a agregatelor pentru lucrarea solului numai pe intervalele dintre rândurile de pomi. trebuie ţinut cont de faptul că majoritatea soiurilor (îndeosebi la cireş). prima recoltă se poate obţine în anii 2-3 de livadă. Aceasta înseamnă densităţi de plantare pentru prima grupă cuprinse între 370 şi 570 pomi/ha şi 888 . . Tehnica pichetatulu: după stabilirea suprafeţei de plantare se execută în ordine următoarele lucrări: încadrarea terenului. În acest caz. ca lungimea şi lăţimea parcelei să fie un multiplu al distanţei dintre rânduri şi pomi pe rând. . distanţele de plantare dintre rânduri se majorează cu 0. încă de la parcelarea terenului. . Pentru prelungirea duratei de viaţă a cireşului trebuie evitate solurile grele şi cu exces temporar de umiditate.5 – 4.

în plantaţiile clasice şi de aliniament.147 - minimum 5 ramuri în coroană. în tot timpul iernii sau uneori Săpatul gropilor: .fasonarea constă în îndepărtarea – prin tăieri – rădăcinilor rupte şi traumatizate.PAG .8 m – pe terenurile mijlocii şi uşoare. dimensiunile gropilor săpate mecanizat sunt de 0. soirile. cu lungimea de 60-80 cm şi grosimea trunchiului. normală în treimea mijlocie şi mai mică la baza pantei. portaltoii şi tehnica de lucru. La pomii care provin din parcela de fortificare. Repichetatul: Tehnica de plantare: Adâncimea de plantare: .plantarea se execută de echipe de lucru formate din 2-3 muncitori instruiţi care cunosc schema de plantare.pe terenurile plane – cu coletul mai sus cu 3-4 cm – la pomii altoiţi pe portaltoi franc şi la 4-5 cm sub nivelul solului – la portaltoii vegetativi.25/1.pe terenurile nedesfundate. este necesar ca rădăcinile principale să fie viguroase.materialul de plantat trebuie să aibă rădăcinile sănătoase. . modul de grupare a soiurilor în parcelă.pe terenurile grele şi 1/1/0. repichetatul se face cu ajutorul cablului de sârmă.25/1 m. .4 m. folosind scândura de repichetat. . pământ şi apă) în aşa fel încât fiecare ramificaţie să fie acoperită cu o peliculă fină din această compoziţie.pe terenurile cu eces temporar de umiditate. gropile se sapă manual şi au dimensiunile 1.în plantaţiile intensive şi superintensive. . după săpatul gropilor. în perioada 15 octombrie – 20 niembrie. a celor uscate. intacte şi cu o lungime mai amre de 40-50 cm.6/0. primăvara devreme când solul s-a zvântat. necrozate şi scutarea celor sănătoase în funcţie de grosimea şi dimensiunile gropii. .6/0. înainte de plantat se face repichetatul terenului.pe terenurile în pantă – adâncimea de plantare este mai mare în treimea superioară. . late de 1. de cel puţin 15 mm. turgescente şi culoarea specifică portaltoilui. pomii se plantează în biloane sau brazde înălţate cu 30-40 cm. sub prima ramură a coroanei. . folosit la pichetare. . Plantarea pomilor: Epoca de plantare: toamna.mocirlirea constă în introducerea materialului săditor fasonat într-o (mocirlă compusă din: balegă proaspătă de bovine.pe terenurile desfundate. . .5-2 m.

soiurile de vişin se pot grupa în: soiuri arborescente (5-6 m) şi soiuri arbustoide (2-3 m). Ramurile cu funcţie de rodire sunt: buchetul de mai.intensitatea creşterii cireşului este mai lentă în primii 4-5 ani de la plantare şi mai activă în Tipul de fructificare: . Ramurile de rod: . Vişinul începe să fructifice din anul 2 de la plantare. se tasează pământul de la marginea gropii către centru. următorii ani până la obţinerea primelor recolte economice. ramura lungă şi ramura pleată.la cireş .148 - Plantarea propriu-zisă constă în umplerea parţială a gropilor cu pământ din arătură şi confecţionarea unui muşuroi dintr-un amestec omogen din mraniţă şi pământ. Creşterea şi rodirea: . . în . din pământul rămas se confecţionează un muşuroi înalt de 30-40 cm.la vişin: . Tăierile de fructificare trebuie să respecte următoarele principii: • Ramurile buchet nu se taie. care acoperă groapa în întregime (la palntările de toamnă). Când apa s-a infiltrat şi solul s-a zvântat.PAG . după care se toarnă 1-3 găleţi cu apă după cerinţe. palmeta cu braţe oblice. buchetele se transformă în pinteni (la pomii epuizaţi de rod). coroana Sanger. .la vişin: . La pomii tineri. iar la pomii maturi. funcţie de precocitatea soiurilor. Pentru vişin a cărui coroană poate suporta mai puţină lumină decât cireşul. tufa vas şi cordonul vertical la pomii trataţi cu paclobutrazol. cu muguri axilari nevătămaţi sau căzuţi. se udă puternic şi după zvântarea solului. se mulceşte cu paie. frunze sau rumeguş.la cireş . intervenindu-se după un număr de ani prin tăieri de regenerare a lor. La plantare se folosesc pomi sub formă de vargă. se aşează pomul la adâncimea de plantare. care rodesc pe: ramuri mijlocii. pe care sunt dispuse etajat primele ramuri ale coroanei care ramifică (slab) şi formează din loc în loc grupuri de ramuri. La plantările de primăvară se face o copcă în jurul pomului. ramuri mijlocii şi ramuri bifuncţionale. buchetele de mai se formează din pinteni. vegetativi. înalt de 15-20 cm. Ramurile de rod la cireş se formează din muguri axilari sau terminali.soiuri de tip standard. Formele de coroană folosite sunt: vasul ameliorat. care fructifică numai pe buchete de mai. piramida modificată. ramura mijlocie.după vigoarea de creştere şi habitus. ramuri plete şi buchete de mai.soiuri de tip spur. se umple groapa cu pământ reavăn. o formă de coroană aproape omniprezentă în plantaţii este tufa vas. ramuri lungi. buchete de mai. Cireşul formează în timpul creşterii un ax puternic.primele ramuri de rod îşi fac apariţia în coroanele pomilor în anii II-V de la plantare.soiurile de vişin fructifică pe ramuri plete. .

Ramurile plete. trebuie acordată tăierilor în verde.0 0. Diagnozele foliare arată la rândul lor dacă fertilizarea s-a făcut corect. mare iubitor de lumină.60 0.5 0. se scurtează la 70 – 80 cm. constituie un aspect decizional important în strategia de fertilizare.38 0.35 – 3. după recoltarea fructelor pentru ca lumina să pătrundă bine în coroană în scopul formării unor muguri fructiferi viguroşi.4 – 1.U.4 1.7 – 3. Întreţinerea şi lucrările solului în plantaţiile pomicole Cunoaşterea stării de aprovizionare a solului în elemente nutritive.PAG .7 – 3. la unele soiuri.16 – 0.97 – 1.0 – 3.U. specifice anumitor soiuri (mai ales la vişin).49 – 0.%) 1. Conţinutul în elemente nutritive al frunzelor la o aprovizionare normală se situează între următoarele limite: Macroelemente N P K Ca Mg Microelementul Cireş (S. 5. O atenţie deosebită în cazul cireşului. trebuie scurtate în zonele în care apar ramificaţii laterale sau care au ramuri buchet cu mugur vegetativ în vârf. doar se răresc.%) 2.149 - • • • • Ramurile mijlocii apar din muguri vegetativi cu poziţie terminală.27 0. scurtarea în acest caz făcându-se la o ramură buchet situată cât mai aproape de baza ramurei plete.74 Vişin (ppm) Fertilizarea: .23 – 0.92 1. de pe ramurile de schelet şi semischelet şi nu se scurtează. Ramurile plete care nu au deloc ramificaţii laterale cu muguri vegetativi este bine să se elimine de la baza lor pentru a nu îndesi inutil coroana. Ramurile lungi sunt folosite la formarea scheletului pomului.0 0.62 – 2.0 Cireş (ppm) Vişin (S. pentru a se obţine ramificarea.

Rhagoletis cerasi L. Răsucirea frunzelor. sin. Livezile înierbate. 4 m în cazul distanţei de 6 m între rândurile de pomi).150 - Fe Mn Zn Cu B 20 – 250 20 – 300 15 – 75 5 – 25 20 .60 119 – 203 44 – 60 15 – 70 8 – 28 38 . Livezile înierbate sunt prevăzute obligatoriu cu sistem de irigare sau fertirigare. tumefaciens (pe soluri umede şi reci). Dăunători: Musca (viermele) cireşelor. (periculos pentru procesul de fotosinteză şi în consecinţă pentru diferenţierea mugurilor de rod). Lucrările solului Boli: . Păduchele negru al cireşului. Myzus cerasi F.54 Toate plantaţiile de cireş şi vişin moderne sunt înierbate pe interval şi erbicidate pe rând sau lucrate mecanic mai ales în situaţiile în care distanţele între pomi pe rând sunt mari. Bolile cele mai frecvente şi periculoase sunt: Antracnoza cireşului. Solul este menţinut curat pe intervalul dintre rândurile de pomi. Et Ruhl) Honey. Cherry leaf roll.v. Vişinul nu este sensibil la crăparea fructelor. Cancerul bacterian. Tratamentele fitosanitare într-o pomicultură modernă sunt dirijate de laboratoarele fitosanitare teritoriale. produsă de ciupercile Monilinia laxa şi Monilinia fructigena (Aderh. Annulus cerasi. produsă de ciuperca Blumeriella japii (Rehm) Arx. Coccomyces hiemalis (Higg). care recomandă şi produsele fitofarmaceutice în uz. Little cherry. Îngălbenirea vişinului. produs de Agrobacterium radiobacter p.PAG . Pe teritoriul României este interzisă utilizarea substanţelor ce fac parte din grupa I-a şi a II-a de toxicitate. sin Aphis cerasi F. Monilioza sau putregaiul fructelor. aprovizionate ritmic cu apă (fără şocuri hidrice) dau un procent mic de fructe crăpate la cireş. Nanismul cireşului. prin tocarea repetată a ierbii care rămâne pe loc şi contribuie la îmbogăţirea solului cu materie organică. Lăţimea benzii înierbate poate fi de jumătate din distanţa rândurilor de pomi (dar de regulă nu mai puţin de 2 m) până la 2/3 (ex. Prunus Ringspot. Sour Cherry Yellows.. Boli datorate virusurilor sau micoplasmelor: Pătarea inelară.

. buc.7-0. buc/ha. 7.PAG .8).K 10000 . deoarece după desprinderea lor de pe ramuri nu mai are loc o îmbunătăţire a calităţii lor. Dp – densitatea pomilor. Nf – numărul mediu de fructe la un pom. Recoltarea producţiei pomicole Cireşele şi vişinile se recoltează la maturitatea deplină sau cu câteva zile înainte. Evaluarea producţiei de fructe Producţia medie de fructe pe pom se calculează astfel: R= D p N f M f . în care: R – recolta. Pentru consum în stare proaspătă se culeg cu peduncul iar pentru prelucrare se culeg fără peduncul.151 - 6. Mf – masa medie a unui fruct. Sortarea se face în timpul culesului în lădiţe de 8-10 kg. K – coeficientul scuturării fructelor (de obicei 0. g. t/ha.

în zona de câmpie şi colinele dealurilor din vest.4%.3 PIERSIC Specificaţie tehnică şi tehnologică 1. Cardinal. Southland. Solurile cu pH-ul cât mai apropiat de neutru (pH = 7) sunt cele mai propice reuşitei culturii. totuşi.plantaţiile pomicole se înfiinţează pe terenuri plane şi pe pante amenajate (pante de 18-2%) şi . precum şi în centrul şi nord-vestul Transilvaniei. Pomii de piersic provin din soiuri de piersic ce pot fi altoite în pepinieră pe portaltoi de piersic.PAG .5 – 8. Springold. Babygold 6. Springtime. Nectarine: Crimson Gold. Aproape în toate zonele pomicole din ţară. altfel pomii se debilitează rapid.a. Piersicul este un mare iubitor de lumină.2. Redhaven. amplasarea şi zonarea soiurilor Sortimentul de soiuri: Piersici: Madeline Pouyet. Halehaven.Câmpia Română şi Dobrogea. producţii mari în zonele secetoase nu se obţin decât prin irigare. Vivian. în funcţie de vigoarea combinaţiei soi / portaltoi. Zonarea culturii si a soiurilor Criterii specifice de realizare a. Elberta şi Flacăra. în podgoriile din Muntenia şi Oltenia. Pavii: Fortuna. Jerseyland. b. Pregătirea terenului pentru Alegerea terenului: . migdal. SV şi SE) cât şi la alegerea formelor de coroană şi a distanţelor de plantare. zonarea culturii . cu altitudini sub 400-500 m. se pot cultiva soiuri cu perioada de maturare a fructelor mijlocie. Fantasia şi Romamer. Nectared 4. Cu toate că rădăcinile de migdal suportă seceta.152 - 5. Datorită gamei de portaltoi pe care pot fi altoite soiurile de piersic. 2. corcoduş (nu şi soiurile de nectarin) sau chiar hibrizi interspecifici. intervalul optim al pH-ului pentru plantaţiile de piersic se situează între 6. fapt ce trebuie avut în vedere atât la alegerea expoziţiei terenului (S. Babygold 8 s.

Forma unei parcele este de regulă dreptunghiulară. de-a lungul curbelor de nivel.în regim privat.în societăţile comerciale cu capital preponderent de stat. iar pe versanţii scurţi. ca şi cele cu nivelul freatic sub 1. pe linia pantei. . calciu (sub 8%) şi aluminiu mobil (sub 10 ppm). respectiv 10 ha.PAG . pe soluri fertile şi mecanizabile. cu condiţia ca ele să fie ameliorate prin fertilizări organice.) cu expoziţie sudică. . orientarea rândurilor se face pe direcţia nor-sud. sau pe soluri subţiri şi ameliorate. lăţimea parcelei se orientează pe direcţia curbelor de nivel. fertilizarea de bază. exploataţiile intensive şi superintensive sunt viabile. poteci (2 m) şi o zonă de întoarcere a agregatelor în capetele rândurilor ( 3-4 m în livezile clasice şi 5-6 m în livezile intensive şi superintensive). Pregătirea începe cu defrişarea arboretelui şi a pomilor solitari şi continuă cu nivelarea. aceste exploataţii sunt viabile chiar în limita unei suprafeţe de 1 ha. cu un conţinut redus în argilă (sub 20%).în grădinile familiale sunt acceptate mai toate tipurile de sol. iar lăţimea reprezintă aproximativ jumătate din lungimea acestuia. Pentru delimitarea parcelelor se folosesc drumuri principale (5-6 m lăţime).pe terenurile plane. 3. desfundatul sau scarificarea terenului. când suprafaţa acestora totalizeată 20 ha.pe versanţii lungi şi uniformi. drenarea excesului de umiditate (temporară sau permanentă). . Organizarea şi amenajarea terenului destinat înfiinţarii plantaţiei Dimensiunea exploataţiilor: Parcelarea terenului: . corectarea reacţiei chimice a solului.153 - înfiinţarea plantaţiei pomicole neamenajate (panta 6-12%.pe terenurile în pantă. .sunt excluse de la plantare terenurile ecesiv de umede şi fără drenaj. . .5 m. secundare (3-4 m). . sud-vestică sau sud-estică. asigurarea sursei de apă pentru irigare şi stropit etc.plantaţiile intensive şi superintensive cu caracter comercial se amplasează de regulă în bazinele şi centrele pomicole consacrate. . Solul nivelat se afânează adânc prin desfundare cu 1-2 luni înainte de plantare (50-60 cm) şi scarificare (70-80 cm).

Portaltoii piersicului: piersic. până la 6%. .pichetatul în dreptunghi.PAG . Acest sistem asigură condiţii optime de deplasare a agregatelor pentru lucrarea solului numai pe intervalele dintre rândurile de pomi. .din calcul rezultă că în parcelă sunt cuprinse 37 rânduri (189:5=37) a câte 23 pomi fiecare (94:4=23) şi un rest de 4 m lungime şi 0. migdal amar şi corcoduş.lungimea parcelei 189 m. . pentru toate tipurile de livezi). . se plantează pomii obţinuţi în câmpul II al pepinierei (în vârstă de 1 an). Piersicul pitic se plantează la 3/1 m şi se conduce sub formă de tufă-vas. Soiurile de piersic sunt autocompatibile. Pentru folosirea raţională a terenului şi respectarea distanţelor de plantare se are în vedere. distanţele de plantare dintre rânduri se majorează cu 0. . Exemplu: .la latitudinea de 450 (Bucureşti).în livezile intensive de piersic. distanţele de plantare sunt de 5x4 m. Înfiinţarea plantaţiilor pomicole .154 - 4. Stabilirea distanţelor de plantare: Pichetarea terenului: Alegerea materialului săditor pentru plantare: .distanţele de plantare sunt de 6/4 m în livezile clasice în care pomii sunt dirijaţi ca vas ameliorat şi 4/3 în livezile intensive în care pomii sunt conduşi cu coroane aplatizate. . În acest caz. ca lungimea şi lăţimea parcelei să fie un multiplu al distanţei dintre rânduri şi pomi pe rând.02 m (0. pomii de vigoare mică. datorită gradului de înclinare a razelor solare. încă de la parcelarea terenului. iar sub 450 (Constanţa).pichetatul în pătrat – distanţele dintre rânduri sunt egale cu cele dintre pomi pe rând (se foloseşte pentru înfiinţarea plantaţiilor clasice şi pe terenurile plane). mai mică.5:23=0. distanţa dintre rânduri va fi mai mare.108) iar cele dintre pomi cu 0.108 m (4:37=0. putându-se planta un singur soi într-o parcelă deoarece nu este nevoie de polenizator.la densităţi mai mari (1250-3333 pomi/ha). Tehnica pichetatulu: după stabilirea suprafeţei de plantare se execută în ordine următoarele lucrări: încadrarea terenului.5 m lăţime. În livezile superintensive. parcelarea şi pichetatul propriu-zis.02 m).pichetatul în triunghi oferă pomilor condiţii mai bune de interceptare a luminii directe şi de distribuţie a rădăcinilor în spaţiul de nutriţie. lăţimea 94 m. pomii sunt plantaţi la distanţa de 3/1 m şi dirijaţi sub formă de cordon vertical. cu densităţi de 400-500 pomi la ha. . cu distanţele mai mari între rânduri şi mai mici între pomi pe rând ( pe terenurile plane şi cu pantă uşoară. sunt mai utili pentru formarea coroanei.

. folosit la pichetare. .6/0. . turgescente şi culoarea specifică portaltoilui. .mocirlirea constă în introducerea materialului săditor fasonat într-o (mocirlă compusă din: balegă proaspătă de bovine. portaltoii şi tehnica de lucru.fasonarea constă în îndepărtarea – prin tăieri – rădăcinilor rupte şi traumatizate. soirile. se umple groapa cu pământ reavăn. . înalt de 15-20 cm.5-2 m.pe terenurile grele şi 1/1/0.în plantaţiile intensive şi superintensive.pe terenurile nedesfundate. necrozate şi scutarea celor sănătoase în funcţie de grosimea şi dimensiunile gropii.155 - primăvara devreme când solul s-a zvântat. modul de grupare a soiurilor în parcelă.pe terenurile cu eces temporar de umiditate. pământ şi apă) în aşa fel încât fiecare ramificaţie să fie acoperită cu o peliculă fină din această compoziţie. în tot timpul iernii sau uneori Săpatul gropilor: . Plantarea propriu-zisă constă în umplerea parţială a gropilor cu pământ din arătură şi confecţionarea unui muşuroi dintr-un amestec omogen din mraniţă şi pământ. . . a celor uscate. late de 1. înainte de plantat se face repichetatul terenului.8 m – pe terenurile mijlocii şi uşoare.pe terenurile în pantă – adâncimea de plantare este mai mare în treimea superioară. după săpatul gropilor. după Repichetatul: Tehnica de plantare: Adâncimea de plantare: .25/1 m. se aşează pomul la adâncimea de plantare.plantarea se execută de echipe de lucru formate din 2-3 muncitori instruiţi care cunosc schema de plantare.4 m.pe terenurile plane – cu coletul mai sus cu 3-4 cm – la pomii altoiţi pe portaltoi franc şi la 4-5 cm sub nivelul solului – la portaltoii vegetativi.în plantaţiile clasice şi de aliniament.6/0. în perioada 15 octombrie – 20 niembrie. dimensiunile gropilor săpate mecanizat sunt de 0.25/1.PAG .pe terenurile desfundate. pomii se plantează în biloane sau brazde înălţate cu 30-40 cm. . folosind scândura de repichetat. repichetatul se face cu ajutorul cablului de sârmă. Plantarea pomilor: Epoca de plantare: toamna. gropile se sapă manual şi au dimensiunile 1. normală în treimea mijlocie şi mai mică la baza pantei. se tasează pământul de la marginea gropii către centru. .materialul de plantat trebuie să aibă rădăcinile sănătoase. .

12 – 2. pot arăta o hrănire corectă a pomilor dacă.6 (carenţă) < 0. conţinutul frunzelor în următoarele macro şi microelemente se situează între limitele de mai jos (substanţă uscată).40 1.%) 3.91 0. piersicul extrage din sol cca. Când apa s-a infiltrat şi solul s-a zvântat.U.156 - care se toarnă 1-3 găleţi cu apă după cerinţe. 147 kg/ha substanţă activă N. frunze sau rumeguş.U. 5. asigurate cu posibilităţi de irigare sau fertilizare este omniprezentă înierbarea intervalelor dintre rânduri. b.08 (carenţă) < 0.426 – 2. Întreţinerea şi lucrările solului în plantaţiile pomicole a. Macroelemente N P K Mg Conţinut normal (S.0 0. se mulceşte cu paie.PAG . La plantările de primăvară se face o copcă în jurul pomului. sistemul de întreţinere şi lucrare a solului: În toate plantaţiile moderne. 31 kg/ha P2O5 şi 121 kg/ha K2O. Aplicarea erbicidelor în mod corespunzător elimină eficient buruienile de pe rândurile de pomi. Analizele foliare în plantaţiile de piersic. Tocarea ierbii de 3-4 ori în cursul perioadei de vegetaţie asigură cantităţi importante de materie organică pentru sol care cumulate în timp au acelaşi efect cu introducerea în livadă la un interval de 3-4 ani a unei cantităţi de 40-60 t de gunoi de grajd.77 (carenţă) . care acoperă groapa în ăntregime (la palntările de toamnă). dacă se asigură hrana şi apa la nivelul necesar.44 – 1. din pământul rămas se confecţionează un muşuroi înalt de 30-40 cm.%) < 2.la o producţie de 15 t/ha. deoarece sistemul radicular al pomului este capabil să asigure recolte mari în sistemul înierbat (de multe ori calitativ superioare) alături de protejarea mai bună a structurii solului. iar utilizarea în dozele recomandate a unor erbicide care se autodegradează după realizarea efectului asupra buruienilor. contribuie la protejarea mediului. fertilizarea: .3 Carenţă sau conţinut scăzut (S.12 (carenţă) < 1. se udă puternic şi după zvântarea solului.0 – 4.

tăierile de producţie: . combaterea bolilor şi dăunătorilor Boli: Băşicarea frunzelor de piersic (produsă de ciuperca Taphrina deformans). • Odată cu rărirea ramurilor mixte cele ce trebuie eliminate se taie în cepi scurţi (1-3 muguri) pentru a da ramuri tinere de înlocuire. Dăunători: Molia vărgată a piersicului (Anarsia lineatella Zell. c. • Cele mai valoroase ramuri de rod sunt ramurile mixte.157 - Fe Mn Zn B Cu 60 – 40 ppm (S. cât şi produsele ce se scot din uz.U) 20 – 140 ppm 15 – 140 ppm 17 – 100 ppm 7 – 16 ppm < 60 ppm (conţinut scăzut) < 20 ppm (conţinut scăzut) < 4 ppm (carenţă) < 11 ppm (carenţă) < 4 ppm (conţinut scăzut) (produsă de ciuperca Sphaerotheca pannos). care se răresc la 20-30 cm una de alta şi se scurtează numai dacă sunt mai lungi de cca. deoarece atât formulările de noi produse comerciale sunt într-o continuă schimbare. Făinarea piersicului e. care prezintă în vârf un mugure vegetativ iar lateral muguri floriferi). Ramurile de rod: buchetul de mai (2-3 cm. • Ramurile lungi. Dacă pe ele se află şi lăstari anticipaţi se reţin câte 1-2 pe fiecare ramură lungă.PAG . pe care mugurii sunt dispuşi solitar sau în grupuri de câte 3). Produsele din grupa I şi a II-a de toxicitate sunt excluse de la utilizare pe teritoriul României. creşterea şi rodirea: piersicul intră pe rod în anii 3-4 de la plantare.sau în grupuri de câte 3 pe restul ramurii). existente în fiecare ţară cu pomicultură avansată. Combaterea cea mai eficientă se realizează pe baza informaţiilor furnizate de serviciile de protecţia plantelor.). 60 cm la pomii tineri şi de 30-40 cm la pomii în plină rodire. ramura lungă (50-150 cm. d. aflate de obicei în partea superioară a coroanei se elimină. ramura mixtă (20-60 cm lungime. Piersicul este una dintre speciile pomicole din ţara noastră cu cele mai puţine boli şi dăunători periculoşi. reţinându-se doar câteva cu poziţie oblică spre exteriorul coroanei. cu muguri axilari dispuşi solitar – primii 2-3 de la bază şi vârf . pe care se află 4-5 muguri floriferi). ramura salbă (2-4 mm grosime cu lungimea de 12-15 cm. după care deasupra lor aceasta se scurtează prin tăiere. Păduchele verde al piersicului (Myzodes persicae Sulz)..

gustul lor. coloraţia pulpei şi a pieliţei.PAG . Mf – masa medie a unui fruct. Recoltarea producţiei pomicole Piersicile se recoltează în faza de pârgă. desprinderea de pe ramurile de rod. Gradul de maturitate se poate determina şi sensoric: forma. . buc/ha. . Dp – densitatea pomilor. palmeta cu braţe oblice nu mai mult de 100 – 150. se face ultima evaluare.primăvara – o înflorire bogată este un indiciu al unei producţii relevante. în condiţii de fertilizare corectă şi asigurarea necesarului de apă se obţin uşor producţii de peste 20 t/ha.8). 6.5 kg fructe (2-3 piersici la soiurile cu fruct mare). pe o singură ramură mixtă se pot obţine uşor cel puţin 0. 7. ulterior apelându-se şi la rărirea fructelor. în care: R – recolta. • Datorită autofertilităţii foarte ridicate a soiurilor de piersic. dezvolzarea seminţelor. mărimea. când pulpa este suficient de fermă. Piersicile se culeg cu peduncul şi se sortează după recoltare. Nf – numărul mediu de fructe la un pom.după căderea fiziologică a fructelor (în luna iunie ). g.toamna. .7-0. în plină producţie a pomului.K 10000 . Astfel. La astfel de încărcături cu ramuri mixte. Producţia medie de fructe pe pom se calculează astfel: R= D p N f M f . Totodată se apreciază şi calitatea fructelor.la începutul intrării în pârgă. • Cu cât coroana este mai redusă (forme pentru densităţi mari) cu atât numărul de ramuri mixte reţinute după tăiere va fi mai mic. K – coeficientul scuturării fructelor (de obicei 0. vasul ameliorat nu va avea mai mult de 140 – 180 ramuri mixte după tăiere. Evaluarea producţiei de fructe Evaluarea producţiei de fructe se efectuează în patru perioade: . . pentru a menţine un echilibru între creştere şi fructificare. buc. iar palmeta simplă (cu 2 braţe şi ax) nu mai mult de 70 – 90. după căderea frunzelor se apreciază încărcătura cu muguri de rod. la piersic în perioada de rodire se suprimă 2/3 sau chiar mai mult din numărul total de ramuri fructifere existente în coroană. Dacă raportul între numărul mugurilor floriferi şi cei vegetativi este de 1/3.158 - cazul în care nu sunt suficiente celelalte formaţiuni de rod. consistenţa fructelor. se estimează o producţie promiţătoare. precum şi data recoltării. aceasta fiind şi cea mai reală (10%). t/ha.

Carpatin. Voineşti B şi P. Silvia. . sau pe soluri subţiri şi ameliorate. Centenar. cu condiţia ca ele să fie ameliorate prin fertilizări organice. . Pregătirea terenului pentru înfiinţarea plantaţiei pomicole Alegerea terenului: . Pescăruţ.PAG .) cu expoziţie sudică. Vinete româneşti. Gras ameliorat.plantaţiile intensive şi superintensive cu caracter comercial se amplasează de regulă în bazinele şi centrele pomicole consacrate. Silvia.F.F. Ialomiţa. calciu (sub 8%) şi aluminiu mobil (sub 10 ppm).în grădinile familiale sunt acceptate mai toate tipurile de sol. Renclod Althan. Minerva.plantaţiile pomicole se înfiinţează pe terenuri plane şi pe pante amenajate (pante de 18-2%) şi neamenajate (panta 6-12%. Centenar şi Stanley.1. sud-vestică sau sud-estică.pentru livezlile comerciale sunt mai căutate soiurile cu fructul mare.pentru mica gospodărie: Timpurie Rivers. cu un conţinut redus în argilă (sub 20%). . Agen. . Albatros. P. . P.sunt excluse de la plantare terenurile ecesiv de umede şi fără drenaj. ca şi cele cu nivelul freatic sub 2. Record şi Vinete de Italia.159 - 5.F. pe dealurile sucarpatice – soiurile: Piteştean. soiurile de prun trebuie să fie amplasate mai ales în localităţile consacrate. . Zonarea culturii si a soiurilor Criterii specifice de realizare Pentru obţinerea unor rezultate economice favorabile. Tuleu gras. Tuleu timpuriu. iar pe coline şi la câmpie – soiurile: Anna Spath. rezultate bune se obţin cu soiurile: Timpurie Rivers. Carpatin.în sud şi sud-vestul ţării.pe dealurile înalte şi mijlocii se recomandă soiurile: Gras românesc şi Gras ameliorat. Vinete de Italia.4 PRUN Specificaţie tehnică şi tehnologică 1. Diana şi Agen. . Renclod verde. Portaltoii prunului: corcoduşul (portaltoiul principal al prunului) şi prunul franc (P. Renclod Althan. Gras românesc şi Anna Spath. Vâlcean. Stanley. Oteşani 8). . Pescăruş. Dâmboviţa. precum: Diana. pe soluri fertile şi mecanizabile. Stanley. din regiunile întâi şi a doua pomicolă.F.Roşior văratic.

corectarea reacţiei chimice a solului. orientarea rândurilor se face pe direcţia nord-sud. .pe versanţii lungi şi uniformi. Organizarea şi amenajarea terenului destinat înfiinţarii plantaţiei . Dimensiunea exploataţiilor: Parcelarea terenului: 4.0 m. . . iar lăţimea reprezintă aproximativ jumătate din lungimea acestuia. situaţi la distanţe de plantare mai mari între rânduri (6 – 7 m) care să permită accesul utilajelor.5-6. asigurarea sursei de apă pentru irigare şi stropit etc. iar pe versanţii scurţi.5/2m. în livezile intensive la 5. Înfiinţarea plantaţiilor de prun Stabilirea distanţelor de plantare: Pichetarea terenului: . de-a lungul curbelor de nivel. fertilizarea de bază.5-4. 3. . iar la superintensive la 3. unde recoltatul se face mecanizat.pe terenurile în pantă.în societăţile comerciale cu capital preponderent de stat. desfundatul sau scarificarea terenului. .în regim privat. Pentru livezile ale căror fructe sunt destinate industrializării. .0/3.prunul se plantează pe terenuri plane şi terenuri amenajate în terase şi în parcele prevăzute cu alei de trafic tehnologic.0/4.0 m.pichetatul în pătrat – distanţele dintre rânduri sunt egale cu cele dintre pomi pe rând (se foloseşte pentru înfiinţarea plantaţiilor clasice şi pe terenurile plane).densităţile de plantare 500 (5 x 4 m) şi 666 (5 x 3 m) pomi/ha.pe terenurile plane. . secundare (3-4 m).în livezile clasice prunul se plantează la distanţa de 5. lăţimea parcelei se orientează pe direcţia curbelor de nivel.0 – 3. Pentru delimitarea parcelelor se folosesc drumuri principale (5-6 m lăţime). când suprafaţa acestora totalizeată 20 ha. poteci (2 m) şi o zonă de întoarcere a agregatelor în capetele rândurilor ( 3-4 m în livezile clasice şi 5-6 m în livezile intensive şi superintensive). . respectiv 10 ha. drenarea excesului de umiditate (temporară sau permanentă). exploataţiile intensive şi superintensive sunt viabile. pe linia pantei. Forma unei parcele este de regulă dreptunghiulară.5 m.160 - 1. Solul nivelat se afânează adânc prin desfundare cu 1-2 luni înainte de plantare (50-60 cm) şi scarificare (70-80 cm). se folosesc portaltoi viguroşi ce dau pomi mari.5-5. Pregătirea începe cu defrişarea arboretelui şi a pomilor solitari şi continuă cu nivelarea.PAG . aceste exploataţii sunt viabile chiar în limita unei suprafeţe de 1 ha.

folosit la pichetare. cu distanţele mai mari între rânduri şi mai mici între pomi pe rând ( pe terenurile plane şi cu pantă uşoară. în tot timpul iernii sau uneori Săpatul gropilor: .pichetatul în triunghi oferă pomilor condiţii mai bune de interceptare a luminii directe şi de distribuţie a rădăcinilor în spaţiul de nutriţie. încă de la parcelarea terenului.02 m (0. folosind scândura de repichetat. lăţimea 94 m. Pentru folosirea raţională a terenului şi respectarea distanţelor de plantare se are în vedere. primăvara devreme când solul s-a zvântat.6/0. în perioada 15 octombrie – 20 noiembrie.5 m lăţime. Se recomandă ca în parcelă să se planteze 2-3 soiuri cu înflorire simultană pentru asigurarea polenizării încrucişate.4 m.161 - . Tehnica pichetatulu: după stabilirea suprafeţei de plantare se execută în ordine următoarele lucrări: încadrarea terenului.108) iar cele dintre pomi cu 0.în plantaţiile clasice şi de aliniament.pe terenurile grele şi 1/1/0.PAG . distanţele de plantare dintre rânduri se majorează cu 0. Stabilirea polenizatorilor Alegerea materialului săditor pentru plantare: Plantarea pomilor: Epoca de plantare: toamna. Exemplu: . parcelarea şi pichetatul propriu-zis.lungimea parcelei 189 m. dimensiunile gropilor săpate mecanizat sunt de 0.02 m).8 m – pe terenurile mijlocii şi uşoare.la prun se recomandă ca pomii să fie viguroşi şi cu numeroase ramuri anticipate.din calcul rezultă că în parcelă sunt cuprinse 37 rânduri (189:5=37) a câte 23 pomi fiecare (94:4=23) şi un rest de 4 m lungime şi 0.6/0.5:23=0. Repichetatul: Tehnica de plantare: . distanţele de plantare sunt de 5x4 m. . .pe terenurile nedesfundate. formate în zona coroanei. ca lungimea şi lăţimea parcelei să fie un multiplu al distanţei dintre rânduri şi pomi pe rând.108 m (4:37=0. gropile se sapă manual şi au dimensiunile 1. . . după săpatul gropilor. . înainte de plantat se face repichetatul terenului.25/1 m.în plantaţiile intensive şi superintensive. . pentru toate tipurile de livezi). Soiurile de prun se comportă diferit în procesul polenizării şi fecundării. Acest sistem asigură condiţii optime de deplasare a agregatelor pentru lucrarea solului numai pe intervalele dintre rândurile de pomi. până la 6%.pichetatul în dreptunghi. repichetatul se face cu ajutorul cablului de sârmă.25/1.pe terenurile desfundate. În acest caz.

162 - .PAG . . Adâncimea de plantare: Alegerea formelor de coroană Creşterea şi rodirea Formarea şi evoluţia ramurilor de rod În perioada de tinereţe. modul de grupare a soiurilor în parcelă. pământ şi apă) în aşa fel încât fiecare ramificaţie să fie acoperită cu o peliculă fină din această compoziţie.materialul de plantat trebuie să aibă rădăcinile sănătoase. . din pământul rămas se confecţionează un muşuroi înalt de 30-40 cm. portaltoii şi tehnica de lucru. necrozate şi scutarea celor sănătoase în funcţie de grosimea şi dimensiunile gropii. frunze sau rumeguş. se udă puternic şi după zvântarea solului. La plantările de primăvară se face o copcă în jurul pomului. se mulceşte cu paie.plantarea se execută de echipe de lucru formate din 2-3 muncitori instruiţi care cunosc schema de plantare. Pomii încep să fructifice când au vârsta de 3-4 ani (Stanley. Când apa s-a infiltrat şi solul s-a zvântat. Anna Spath) sau 7-8 ani (Uriaşe). Agen).5-2 m. după care se toarnă 1-3 găleţi cu apă după cerinţe.pe terenurile plane – cu coletul mai sus cu 3-4 cm – la pomii altoiţi pe portaltoi franc şi la 4-5 cm sub nivelul solului – la portaltoii vegetativi. care acoperă groapa în ăntregime (la palntările de toamnă).mocirlirea constă în introducerea materialului săditor fasonat într-o (mocirlă compusă din: balegă proaspătă de bovine.5-1. se tasează pământul de la marginea gropii către centru. a celor uscate. cu unghiuri de inserţie mici. ramură lungă şi ramură . turgescente şi culoarea specifică portaltoilui. .pe terenurile în pantă – adâncimea de plantare este mai mare în treimea superioară. pomii se plantează în biloane sau brazde înălţate cu 3040 cm. .5 m lungime. În primii ani de livadă prunii formează creşteri viguroase. late de 1. palmetele şi fusul subţire. înalt de 15-20 cm. se umple groapa cu pământ reavăn. Plantarea propriu-zisă constă în umplerea parţială a gropilor cu pământ din arătură şi confecţionarea unui muşuroi dintr-un amestec omogen din mraniţă şi pământ. prunul fructifică buchete ramificate. Formele de coroană folosite pentru dirijarea soiurilor de prun sunt: vasul ameliorat. . 5-6 ani (Tuleu gras. se aşează pomul la adâncimea de plantare. ramură mijlocie.fasonarea constă în îndepărtarea – prin tăieri – rădăcinilor rupte şi traumatizate. normală în treimea mijlocie şi mai mică la baza pantei. de 0. soirile.pe terenurile cu eces temporar de umiditate. .

cu creşteri normale. pe baza fenomenelor de difuziune şi osmoză. . Intensitatea maximă de absorbţie a substanţelor nutritive de către rădăcinile prunului are loc când temperatura solului este între 16-18°C. Elementul cel mai solicitat în această perioadă este azotul. în condiţiile unei aprovizionări normale cu fosfor (P). . . Absorbţia substanţelor nutritive prin rădăcini este un proces activ şi selectiv. se fac tăieri în lemn de 4-5 ani.la soiurile cu ramurile de schelet dresate şi fragile. pentru fortificare şi ramificare. Cantităţi foarte mici de substanţe minerale pătrund din sol în rădăcini şi prin absorbţie pasivă. deasupra unei ramuri viguroase. intervenind două momente critice: la 10-15 zile după dezmugurit şi în fenofaza încetinirii creşterii lăstarilor când are loc şi începutul diferenţierii mugurilor de rod (aprovizionarea bună cu N determină prelungirea creşterii încetinite. creşte ponderea utilizării fosforului şi potasiului.163 - anticipată. garnisite ccu buchete ramificate.la pomii aflaţi în plină rodire. Pe măsura scăderii temperaturii scade şi absorbţia. În pregătire pentru rodire se află pintenul şi spinul. În perioada de rodire. Întreţinerea şi lucrările solului în plantaţiile de prun În perioada de creştere a pomilor. cu efect economic benefic asupra recuperării investiţiei. potasiu (K) şi calciu (Ca) determină formarea rapidă a scheletului şi formaţiunilor fructifere. absorbţia substanţelor nutritive din sol începe să se intensifice odată cu începutul creşterii intensive a lăstarilor şi fructelor.PAG . În perioada de vegetaţie. menţinându-se un ritm ridicat până la încetarea creşterii. deasupra unei ramificaţii laterale 5.la soiurile cu ramuri viguroase. . se fac tăieri în fiecare an pentru normarea încărcăturii pomilor cu rod. asigurând o intrare mai timpurie pe rod. ceea ce favorizează diferenţierea mugurilor). oprindu-se practic la temperaturi sub 2°C.la pomii viguroşi. Tăierile de producţie Fertilizarea .la pomii netăiaţi ani de-a rândul şarpantele şi subşarpantele se taie în lemn de 5-6 ani. curbate şi subţiri se fac tăieri de reducţie în lemn de 3-4 ani. Activitatea rădăcinilor se reduce şi la temperaturi ale solului peste optimum de 1618°C. cu creşteri mai reduse şi poziţia şarpantelor arcuită şi orizontală. de după plantare şi până la intrarea pe rod pomii absorb din sol mai mult azot (N) care. tăierile sunt mai uşoare şi constau în scurtarea prelungirilor şarpantelor cu 1/3-1/2 din lungime pentru stimularea ramificării. .

C: Ciuruirea frunzelor. Declinul prunului (Plum decline). În plus. Sharka). . Viespea sâmburilor de prun. Mf – masa medie a unui fruct. în care se regăsesc menţionate intervalele de timp cât şi diverse formulări de substanţe fitosanitare. 7. deoarece după desprinderea lor nu mai are loc o îmbunătăţire a calităţii lor. K – coeficientul scuturării fructelor (de obicei 0.Pătarea inelară necrotică (Prunus ring spot). Plantaţiile moderne de prun. Plum Pseudo Pox). buc. prunului (Prune dwarf. Laspeyresia funebrana Tr. Sin.164 - Fosforul şi potasiul. când are loc maturarea lăstarilor şi fructelor. Crăparea scoarţei (Plum Bark Split). produsă de ciuperca Stigmina carpophylla. sunt: Pătarea roşietică a frunzelor produsă de ciuperca Polystigma rubrum (Pers)D. Boli ce pot fi controlate prin măsuri de natură curativă. Hoplocampa fluvicorvis Klug. iar drajonii nu sunt îndepărtaţi la timp periclitează accesul în livadă. t/ha. Recoltarea producţiei Prunele se recoltează la maturitatea deplină sau cu câteva zile înainte.K 10000 . Hurlupii produsă de ciuperca Taphrina pruni (Fuck) Tul. Nf – numărul mediu de fructe la un pom. care în caz că e puternic. Hoplocampa minuta Christ sin.PAG . Dp – densitatea pomilor. O problemă căreia trebuie să i se acorde atenţie în plantaţiile de prun este drajonatul. Mozaicul linear (Plum Narrow Striped Variegation. din care aşa cum s-a specificat şi la măr sunt excluse de la utilizare cele din grupa I şi II de toxicitate. Evaluarea producţiei de fructe Producţia medie de fructe pe pom se calculează astfel: R= D p N f M f . buc/ha. Întreţinerea solului Boli: Viroze: Vărsatul prunului (Plum pox. Piticirea 6. iarba rezultată prin tocare îmbogăţeşte conţinutul livezii în materie organică. deoarece prin sistemele de irigare sau fertirigare se asigură necesarul de apă atât pentru pom cât şi pentru iarbă. cea mai gravă dintre viroze (boală de carantină). cu rol mare în sinteza şi depozitarea substanţelor de rezervă îşi menţin ritmul de absorbţie ridicat în a 2-a jumătate a perioadei de vegetaţie. produsă de ciuperca Monilinia laxa (Aderh et Ruhl. g.) Honey Dăunători: Viespea neagră a prunelor. în care: R – recolta.7-0.8). Nanus pruni). Viermele prunelor. Euritoma schreinery. Monilioza sau putregaiul brun. Grapholita funebrana Tr. Combaterea cea mai eficientă se poate realiza apelând la informaţiile furnizate de serviciile de protecţia plantelor. Mozaicul în benzi (Marmor lineopticum). au intervalele dintre rânduri înierbate controlat.

0 100.0 20. 5.0 30.0 % 50.0 TOTAL 15.2 Tipul exploatatiei: Gospodarii individuale Activitate/Sistem Piersic irigat Cais neirigat Cires neirigat MODUL 15 ha Tabel nr.5 4.0 7.0 x .0 t/ha 8.PAG .0 6.5 3.2 ha 7.165 - Profilul "Pomi" 5.

Din care pentru productia principala I.8 18281.0 1668. RATA VENIT NET+subventii (%) lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei % % .0 4791.0 1647.0 10.1 15. (=) VENIT IMPOZABIL (-) Impozite si taxe F.0 5.5 0.0 2295.5 0.0 0.0 2943. VALOAREA PRODUCTIEI A1.Cheltuieli generale .0 2655.5 50% 52800.2 0.7 TOTAL 15.0 21150.9 8298.0 95700.M Piersic 7.0 3383.0 4800.0 525.7 0.0 21807.1 787.0 922.0 787.0 908.Pesticide .0 571.7 5530.9 1725.6 105. CHELTUIELI FIXE .6 475.5 Tabel nr.5 10342.0 52800.0 18281.2 13.5 4170.0 1800. Cheltuieli cu lucrari mecanizate 3.8 11238.0 6000.5 2625.5 7611. Cheltuieli de aprovizionare 5. CHELTUIELI VARIABILE 1.8 88088.5 16560.0 13684.0 316.Sämãn si material saditor .5 0.5 6300.0 1486.2 Cires 3.5 2403.8 51900.166 - Profilul "Pomi" Tipul exploatatiei: Gospodarii individuale INDICATORI BUGETUL EXPLOATATIEI DE 15 HA ZONA DE CAMPIE IRIGAT/NEIRIGAT CULTURA Cais ha 4. (=) VENIT NET+subventii G.0 3517.6 15.0 2868.0 100% 95700.0 7800.0 489.0 0.8 9469.Cheltuieli cu forta de munca permanenta .0 101700.5 932.8 3841.Ingrasaminte chimice .0 20% 19950.Cheltuieli cu materii prime si materiale . Asigurari II. 5.0 48000.Dobanzi la credite .PAG .1 U.0 2110. Din care productia principala B (+) SUBVENTII C (=) PRODUS BRUT D (-) CHELTUIELI TOTALE D1.0 22950.1 22559.0 13611.0 16.5 0.8 7043.0 21807.0 24750.0 3956. RATA VENIT IMPOZABIL (%) H.2.Amortisment E.2 0.5 21022.0 22175.5 157.5 1143.5 1093.0 0. Cheltuieli cu forta de munca temporara* 6.6 2359.2 0.Alte materiale 2.2 9.2 2295.0 48000.0 1312.7 0.0 19950.5 0.5 0. Cheltuieli cu irigatii 4.7 28390.0 6219.0 12000.5 8122.2 8.0 1552.1 6056.0 3000.5 A.0 55800.5 30% 22950.5 4651.0 26977.0 88088.8 36188.0 382.0 1200.5 6160.

1 4.: 88089 . considerată (după tip) ca o exploataţie mijlociemare (şi după clasă) de clasa a VII-a.9 *Exploatantul are fonduri proprii în valoare de 76809 lei.2 5 6 7 INDICATORI lei Valoarea producţiei principale şi secundare 95700 Subvenţii 6000 Produs brut (1+2) 101700 Cheltuieli totale. fiind în cazul acestei exploataţii de 17.9 UDE.c. Marja brută standard (MBS) defineşte „dimensunea economică a exploataţiei” exprimată în „unităţi de dimensiune economică” (1 UDE = 1200 €).1) 49800 Clasa de mărime europeană după Marja Bruta Standard 17. Modulul evidenţiază o rată a profitului de 15.5% şi asigură în medie un profit de 907. cu condiţia obţinerii randamentelor programate.9 8 VII UDE 9 Fond de dezvoltare (50 % din profit+amortizare) 7593 10 Posibilităţi de investiţii prin credite (9 x 5 ani) 37965 Fonduri pentru reluarea procesului de producţie (15% din 11 2042 profit) 12 Fonduri pentru muncă şi management (10% din profit) 1361 13 Fonduri pentru capitalizare (25% din profit) 3403 14 Total fonduri proprii pentru producţiei (Fd proprii + rd 11) * 78851 15 Credite pentru producţie ** 11280 16 Consum de muncă (mii ore/an/exploataţie) 8.1 4. **Creditele de producţie acoperă 50% din cheltuielile cu factorii de producţie € = 3.5 14229 VII 2169 10847 583 389 972 22529 3223 x Concluzii: Resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor totale reprezintă: 87% fonduri proprii şi 13% credite de producţie.variabile specifice 26341 .cheltuieli variabile 51900 .cheltuieli fixe 36189 Profit (3-4) 13611 Rata profitului (5:4x100) (%) 15.2.5 Marja Brută total exploataţie (3-4.2 Nc.1. 5. 1 2 3 4 4. d. . Fondul de dezvoltare constituit crează posibilitatea investiţiei în tehnica agricolă prin cumpărare cu credite a unor componente ale setului de utilaje aferente tractorului din dotare.5 lei 27343 1714 29057 25168 14829 7526 10340 3889 15. ai modulului de 15 ha irigat/neirigat Profil: Pomi – Tipul exploataţiei Gospodării individuale Tabel nr.167 - FIŞĂ REZUMATIVĂ a indicatorilor de sinteză. Modulul realizat prin proiectare are o viabilitate economică medie.4 lei/ha.PAG .

8 13.000 +10.8 2.5 16.200 3.5 Cireş 3.312.330 +11.460 +3.668.5 ha 52.M.PAG .800 10.620 1.088.5 17.9 Cultura Cais 4.800 9.000 1.5 48.143 2.2 14.000 +4.512.5 16.Variantă proiectată Simularea principalilor indicatori economici pe perioada 2005-2008 Tipul exploataţiei: Gospodării individuale Indicatori Perioade.611.8 15.5 -1.000 54.9 Valoarea producţiei Creşteri sau descreşteri Subvenţii Creşteri sau descreşteri Cheltuieli totale Creşteri sau descreşteri Venit impozabil Creşteri sau descreşteri Venit net+subvenţii Creşteri sau descreşteri Rata venit net+subvenţii Creşteri sau descreşteri .611.950 24.2 17.312. recoltă.281.168 - Profilul “Pomi ” Bugetul exploataţiei de 15 ha Zona de câmpie irigat/neirigat .061.9 -0.241.0.200 7.2.757.1 2.255 +386.8 Tabel nr.7 14.330 6.700 +7.943 3.5 +814.8 21.950 26.000 +6.2 3.088.490 +1.375 88.700 114. 5.5 ha 22.625 -3.800 63.3 Total 15 ha 95.8 15.2 19.2 7.827 2.5 -1.8 99.200 525 -675 18.713.510 1.0 +2.4 +1.5 13. lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei % % % Piersic 7.012.0 ha 19.570 +4.840 +3.30 +18.5 +2.2 1.807 23.687.730 +1.5 21.683 1.000 2.325 +3.2 2.970 +1.868. ani 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ U.000 4.800 787.558.

lei Cheltiueli totale .4 2005 .5 2007 .2 95700 17325 114030 2007 .8 6000 Valoarea productiei .% 2005 .lei Cheltiueli totale .2008 Tipul exploatatiei: Gospodari individuale 2005 .PAG .2 2005 .2008 17.2006 13611.4 15.lei Venit net + subventii .2008 .169 - Profilul "Pomi" Modul 15 ha Sinteza principalilor indicatori economici pe perioada 2005 .lei Venit net + subventii .2006 95700 6000 88088.lei Subventii .% Modul 20 ha Valoarea productiei .lei Valoarea productiei .lei Cheltiueli totale .lei 2625 Subventii .2008 99330 88088.8 13611.lei Rata venit + subventii .lei Venit net + subventii .5 17.lei Subventii .2006 15.2006 2007 .lei Rata venit + subventii .2008 114030 2625 99330 17325 2007 .

0 t/ha 7.170 - Profilul "Pomi" 5. 5.0 20.PAG .0 TOTAL 60.3 Tipul exploatatiei: Asociatii familiale Activitate Prun neirigat Piersic irigat Cais neirigat MODUL 60 ha Tabel nr.0 12.0 24.3 ha 24.0 40.0 % 60.0 7.0 x .0 100.0 9.

0 65422.2 Cais 12.M 24 60% A.4 0.Dobanzi la credite . CHELTUIELI FIXE .5 18423.1 130444.0 6077.0 13197. 5.Amortisment E.3 0.0 41422.0 379080.Ingrasaminte chimice .0 24000.9 17770. Cheltuieli de aprovizionare 5.7 17826.7 8640.0 39110.Cheltuieli cu forta de munca permanenta .0 10333.0 18951.4 98247.7 17.3 102717.0 4800.0 190080.6 207213.0 9600.0 63002.0 3880.6 840.7 14233. RATA VENIT IMPOZABIL (%) H.0 127200.0 5212.0 117600. Asigurari II.4 12.0 8557.Cheltuieli generale .6 40709.0 10005.3 19. (=) VENIT IMPOZABIL (-) Impozite si taxe F.0 20% 71400.4 .0 23673.3 TOTAL 60.1 15.4 7.Cheltuieli cu materii prime si materiale .7 0.3.4 0.8 0.0 108248. Din care productia principala B (+) SUBVENTII C (=) PRODUS BRUT D (-) CHELTUIELI TOTALE D1.6 30771.3 63002.0 403080.6 68158.PAG . (=) VENIT NET+subventii G.2 18.3 0.Sämãn si material saditor .7 5.3 89989.4 166406.6 337657.0 8397.0 2974.8 12205.2 Tabel nr.6 1680.8 53459.6 17.9 108248. Cheltuieli cu forta de munca temporara* 6.0 4879.2 0.0 71400.7 420.0 33932. RATA VENIT NET+subventii (%) lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei % % 117600.0 92173.0 0.0 337657.0 9600.0 9351.1 0. VALOAREA PRODUCTIEI A1.9 0.3 39827.1 Prun INDICATORI U.171 - Profilul "Pomi" Tipul exploatatiei: Asociatii familiale BUGETUL EXPLOATATIEI DE 60 HA ZONA DE CAMPIE IRIGAT/NEIRIGAT CULTURA Piersic ha 24 40% 190080.0 1972.6 15670. CHELTUIELI VARIABILE 1.2 2958.5 23174.3 1695.6 0.0 33273.0 1582.7 9115.0 76200.Alte materiale 2. Cheltuieli cu lucrari mecanizate 3.7 3232.9 69138.5 17628.7 39120.3 4462.6 12932.6 8640. Din care pentru productia principala I.0 2644.6 39817.0 1130.3 0.0 20097.9 2940.Pesticide .7 31432.6 0.0 166406.2 5633.0 6106.0 100% 379080. Cheltuieli cu irigatii 4.2 31651.2 7116.0 199680.4 0.

cu condiţia obţinerii randamentelor programate. ai modulului de 60 ha irigat/neirigat Profil: Pomi – Tipul exploataţiei Asociaţii familiale Tabel nr.4% şi asigură în medie un profit de 1090lei/ha. **Creditele de producţie acoperă 50% din cheltuielile cu factorii de producţie € = 3. .PAG . Modulul realizat prin proiectare are o viabilitate economică bună.1 4.1 *Exploatantul are fonduri proprii în valoare de 262664 lei.c.1.2 5 6 7 INDICATORI lei Valoarea producţiei principale şi secundare 379080 Subvenţii 24000 Produs brut (1+2) 403080 Cheltuieli totale.2 Nc.4 Marja Brută total exploataţie (3-4. Fondul de dezvoltare constituit crează posibilitatea investiţiei în tehnica agricolă prin cumpărare cu credite a unui tractor de putere medie şi de utilaje aferente setului de maşini agricole.: 337658 .1 4. Modulul evidenţiază o rată a profitului de 19. 5.cheltuieli variabile 207213 . Marja brută standard (MBS) defineşte „dimensunea economică a exploataţiei” exprimată în „unităţi de dimensiune economică” (1 UDE = 1200 €). d. fiind în cazul acestei exploataţii de 71 UDE.4 55962 VIII 10186 50930 2804 1869 4673 86422 12855 x Concluzii: Resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor totale reprezintă: 87% fonduri proprii şi 13% credite de producţie. 1 2 3 4 4.3.cheltuieli fixe 130445 Profit (3-4) 65422 Rata profitului (5:4x100) (%) 19. considerată (după tip) ca o exploataţie mare (şi după clasă) de clasa a VIII-a.5 lei 108309 6857 115166 96474 59204 29916 37270 18692 19.1) 195867 Clasa de mărime europeană după Marja Bruta Standard 71 8 VIII UDE 9 Fond de dezvoltare (50 % din profit+amortizare) 35651 10 Posibilităţi de investiţii prin credite (9 x 5 ani) 178255 Fonduri pentru reluarea procesului de producţie (15% din 11 9813 profit) 12 Fonduri pentru muncă şi management (10% din profit) 6542 13 Fonduri pentru capitalizare (25% din profit) 16355 14 Total fonduri proprii pentru producţiei (Fd proprii + rd 11) * 302477 15 Credite pentru producţie ** 44994 16 Consum de muncă (mii ore/an/exploataţie) 40.variabile specifice 104706 .172 - FIŞĂ REZUMATIVĂ a indicatorilor de sinteză.

3 Total 60 ha 379.197.100 -2.400 108.4 20.4 68.217.800 2.6 23.9 131.200 -5.7 13.022.422.600 4.600 151.240 24.951.9 19.500 -13.PAG .860 +662.2 +0.4 79.273.397.600 4.6 -1.400 82.646.4 41.362.3 Tabel nr.657.680 +54.5 Cais 12 ha 71.640 +27.720 9.9 17.9 18.760 +3.406.320 +81.0 21.080 226.320 +10.248.800 +36.1 20.4 20.7 8.Variantă proiectată Simularea principalilor indicatori economici pe perioada 2005-2008 Tipul exploataţiei: Asociaţii familiale Indicatori Perioade.6 19.717.200 +33.1 24.351.673.7 11.920 +7.791. lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei % % % Prun 24 ha 117.720 +13.5 18. recoltă.1 9.M.080 +23.173 - Profilul “Pomi” Bugetul exploataţiei de 60 ha Zona de câmpie irigat/neirigat .3 13.3 20.6 40. ani 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ U.422.080 460.500 337.140 +13.1 Cultura Piersic 24 ha 190.700 63.600 9.3 70.4 33.360 +5.808. 5.408.920 4.4 190.3.673.400 166.557.6 36.002.6 65.200 -5.6 +1.160 +10.000 10.6 391.8 Valoarea producţiei Creşteri sau descreşteri Subvenţii Creşteri sau descreşteri Cheltuieli totale Creşteri sau descreşteri Venit impozabil Creşteri sau descreşteri Venit net+subvenţii Creşteri sau descreşteri Rata venit net+subvenţii Creşteri sau descreşteri .046.5 +1.560 +7.040 +22.

lei Venit net + subventii .2006 19.4 .2 20.lei Valoarea productiei .PAG .lei Rata venit + subventii .2008 337658 24000 Valoarea productiei .4 2007 .lei Subventii .lei Venit net + subventii .2008 Tipul exploatatiei: Asociatii familiale 2005 .lei Cheltiueli totale .2006 379080 24000 337658 65422 2005 .2 2005 .lei Rata venit + subventii .% Modul 20 ha Valoarea productiei .2008 460320 10500 391680 79140 2007 .lei Subventii .lei Subventii .lei Cheltiueli totale .2008 20.2006 65422 379080 391680 10500 79140 460320 2007 .2008 19.% 2005 .174 - Profilul "Pomi" Modul 60 ha Sinteza principalilor indicatori economici pe perioada 2005 .2006 2007 .lei Venit net + subventii .lei Cheltiueli totale .

0 8.0 TOTAL 150.0 30.0 t/ha 9.0 9.0 x . juridica Activitate Prun neirigat Piersic irigat Cais neirigat ha 45.4 MODUL 150 ha Tabel nr.175 - Profilul "Pomi" 5.0 % 30.0 100.PAG .0 20.0 75.0 50. 5.4 Tipul exploatatiei: Societati agricole cu pers.

2 Cais 30.Cheltuieli generale .0 51240.0 0.0 15525.0 66690. VALOAREA PRODUCTIEI A1.0 66450.0 1041000.0 46800.0 58800.0 24330.0 55260.0 12000.PAG .0 9300.0 86670.0 13125. Din care pentru productia principala I.0 14100.0 1575.0 26250.0 4860. CHELTUIELI VARIABILE 1.0 7875.M 45 30% A. (=) VENIT IMPOZABIL (-) Impozite si taxe F.0 7875.0 8010.6 CULTURA Piersic ha 75 50% 528000.Dobanzi la credite .0 26550.0 16.0 480000.0 893595.Cheltuieli cu forta de munca permanenta .0 0.0 0. Din care productia principala B (+) SUBVENTII C (=) PRODUS BRUT D (-) CHELTUIELI TOTALE D1.0 283500.2 .0 0.0 48000.Alte materiale 2.0 0.0 69975.0 245235.0 147405.0 15495.Ingrasaminte chimice .0 0.0 93750.0 0.0 16.0 182700.5 23.0 229500.0 0.0 51990. (=) VENIT NET+subventii G.0 528000.0 0.0 20% 229500.0 7500.0 22950.0 100% 1041000.176 - Profilul "Pomi" Tipul exploatatiei: BUGETUL EXPLOATATIEI DE 150 HA ZONA DE CAMPIE IRIGAT/NEIRIGAT Tabel nr.Sämãn si material saditor . Juridica Prun INDICATORI U.0 60000.0 3330. RATA VENIT IMPOZABIL (%) H. 5.0 269775.0 893595.0 0.0 30690.0 52605.0 43560.0 363345.0 207405.0 35175.0 220215.8 30.0 1101000.0 241500. Cheltuieli cu lucrari mecanizate 3.0 22950.0 25200.Cheltuieli cu materii prime si materiale .1 Societati agricole cu pers.0 50100.0 0.0 558000.0 0.0 5250.0 301500.0 78000.0 530250.0 103425.Amortisment E.0 10800.Pesticide .0 30000. Cheltuieli cu forta de munca temporara* 6.0 0.0 41700.0 10.0 120000.0 230895.2 TOTAL 150.0 165600. Asigurari II.6 32.0 3390.0 25.0 287580.0 74475. CHELTUIELI FIXE .0 22.0 70605.0 21360.0 18000.0 230895. Cheltuieli cu irigatii 4.0 0.0 116250.4.0 210225.0 480000.0 70740.0 144225.0 26355.0 1050.0 14640.0 6345. RATA VENIT NET+subventii (%) lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei % % 283500.0 182700.0 4230. Cheltuieli de aprovizionare 5.

1 4. Marja brută standard (MBS) defineşte „dimensunea economică a exploataţiei” exprimată în „unităţi de dimensiune economică” (1 UDE = 1200 €).2 5 6 7 Valoarea producţiei principale şi secundare 1041000 Subvenţii 60000 Produs brut (1+2) 1101000 Cheltuieli totale. juridică Tabel nr. Modulul realizat prin proiectare are o viabilitate economică ridicată.2 Nc.1 4. . INDICATORI lei € = 3. d.2 Marja Brută total exploataţie (3-4. precum şi modernizarea sistemului de irigaţii. fiind în cazul acestei exploataţii de 200 UDE.1.: 893595 . **Creditele de producţie acoperă 50% din cheltuielile cu factorii de producţie 297429 17143 314571 255313 151500 73903 103813 59259 23.1) 570750 Clasa de mărime europeană după Marja Bruta Standard 200 IX 8 UDE 9 Fond de dezvoltare (50 % din profit+amortizare) 111577 10 Posibilităţi de investiţii prin credite (9 x 5 ani) 557887 Fonduri pentru reluarea procesului de producţie (15% din 31111 11 profit) 12 Fonduri pentru muncă şi management (10% din profit) 20740 13 Fonduri pentru capitalizare (25% din profit) 51851 14 Total fonduri proprii pentru producţiei (Fd proprii + rd 11) * 814599 15 Credite pentru producţie ** 110107 16 Consum de muncă (mii ore/an/exploataţie) 114. considerată (după tip) ca o exploataţie foarte mare a IX-a.177 - FIŞĂ REZUMATIVĂ a indicatorilor de sinteză.PAG . Modulul evidenţiază o rată a profitului de 23.variabile specifice 258660 . de utilaje aferente.2% şi asigură în medie un profit de 1383lei/ha.5 lei 1 2 3 4 4.cheltuieli fixe 363345 Profit (3-4) 207405 Rata profitului (5:4x100) (%) 23.2 163071 IX 31879 159396 8889 5926 14815 232743 31459 x Concluzii: Resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor totale reprezintă: 88% fonduri proprii şi 12% credite de producţie. 5. cu condiţia obţinerii randamentelor programate.cheltuieli variabile 530250 .4. (şi după clasă) de clasa Fondul de dezvoltare constituit crează posibilitatea investiţiei în tehnica agricolă prin cumpărare cu credite a 5 tractoare de capacitate medie.4 *Exploatantul are fonduri proprii în valoare de 783488 lei.c. ai modulului de 150 ha irigat/neirigat Profil: Pomi – Tipul exploataţiei Societăţi agricole cu pers.

7 Cultura Piersic 75 ha 528.300 58.000 630.405 259.000 +132.PAG .270 30.605 52. ani 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ U.3 +0.000 7.125 16.250 -33.875 -10.1 Valoarea producţiei Creşteri sau descreşteri Subvenţii Creşteri sau descreşteri Cheltuieli totale Creşteri sau descreşteri Venit impozabil Creşteri sau descreşteri Venit net+subvenţii Creşteri sau descreşteri Rata venit net+subvenţii Creşteri sau descreşteri .000 13.000 +28.405 233.875 480.945 23.700 202.800 46.100 +15.259.750 893.600 +35.16.2 25.395 70.100 +85.500 264.000 18.000 103.100 12.1 Tabel nr.000 +60.000 48.350 +8.695 207.026.500 +81.800 62.041.000 5.000 540.500 364.000 78.500 +19. recoltă.895 283. 5.550 32.3 +2.125 230.250 -6.350 +51.595 1.000 30.605 81.000 102.800 67.100 +218.125 .2 33.000 26.875 +18.000 1. lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei % % % Prun 45 ha 283.3 Total 150 ha 1.3 +1.000 +42.2 19.6 31.Variantă proiectată Simularea principalilor indicatori economici pe perioada 2005-2008 Tipul exploataţiei: Societăţi agricole cu personalitate juridică Indicatori Perioade.500 +52.178 - Profilul “Pomi” Bugetul exploataţiei de 150 ha Zona de câmpie irigat/neirigat .000 90.4.9 Cais 30 ha 229.125 +25.100 60.750 182.605 88.M.405 147.1 +2.

lei Venit net + subventii .lei Cheltiueli totale .% 2005 .2006 23.3 23.lei Subventii .2006 2007 .2008 25.lei Valoarea productiei .lei Cheltiueli totale .2 25.lei Rata venit + subventii .lei Venit net + subventii .2008 Tipul exploatatiei: Societăţi agricole cu personalitate juridică 2005 .lei Rata venit + subventii .3 2005 .179 - Profilul "Pomi" Modul 150 ha Sinteza principalilor indicatori economici pe perioada 2005 .PAG .2006 207405 1041000 2007 .lei Subventii .lei Subventii .lei Cheltiueli totale .2008 .2008 259350 1259100 1026000 893595 60000 26250 Valoarea productiei .lei Venit net + subventii .2 2007 .2008 1259100 26250 1026000 259350 2007 .% Modul 20 ha Valoarea productiei .2006 1041000 60000 893595 207405 2005 .

5 17.155 15.940 8.7 1.394 400 175 5.4 1.7 1.622 507.4 6.090. 5.3 6.2 25.638 400 175 5.4 1.144 1.382.840 982.318 7.6 6.554 1.4 20.729 23.872.6 6.957.4 lei/ha Specificare Perioada de recoltare ani 2005/2006 2007/2008 2005/2006 2007/2008 2005/2006 2007/2008 2005/2006 2007/2008 2005/2006 2007/2008 2005/2006 2007/2008 Dimensiunea modulului şi sistemul de producţie 15 ha 60 ha 150 ha irigat/neirigat irigat/neirigat irigat/neirigat 6.3 Valoarea producţiei Subvenţii Cheltuieli totale Venit impozabil Venit net + subvenţii Rata venit net + subvenţii .528 690.4.4 1.319 19.PAG .2 6.672 400 175 5.627.380 7.180 - Profilul “Pomi” Revin pe 1 ha de exploataţie pentru diferite dimensiuni de module şi sisteme de producţie Simularea principalilor indicatori economici pe perioada 2005-2008 Tabel nr.4 980 907.

La nivelul modulului.181 - 5. s-au luat în calcul valorile pe hectar pentru recolta anului 2006 şi simulări valorice orientative la nivelul recoltei 2008.63 30.13 123.5 Fişă explicativă – „Pomi” Dimensiunile de module prezentate la profilul ”Pomi” au.000 7. Indicatorii economici cu ajutorul cărora s-au cunatificat valorile pentru modulele prezentate la profilul „Pomi” au fost: a) preţul de piaţă intern (preţ de valorificare) lei/to Cultura 2006 Piersic Cais Cireş Prun 880 850 950 700 2008 1050 980 1170 900 b) Cost de producţie lei/to Cultura max Piersic Cais Cireş Prun 800 808 871 644 570 780 2006 min 770 677 2008 max 900 870 1040 700 min 675 750 c) Subvenţii lei/ha Cultura Piersic Cais Cireş Prun 2006 400 400 400 400 2008 175 175 175 175 Calculaţiile din fişa precedentă redau calculaţiile/1 ha de exploataţie pentru perioade diferite şi dimenisuni de module propuse. 5.000 34. crt. Calculaţiile la hectar. 1 2 3 4 5 2 Cultura Producţia medie Kg/ha 3 Ore mecanizator 4 Z.59 80. au dus la determinarea valorică a modulului de o dimensiune propusă.1 Nr. 5 TOTAL ore/ha 6 CAIS CIREŞ/VIŞIN PIERSIC PRUN 7.86 98.59 .05 35. putând duce la analize şi decizii pentru diferite dimensiuni de module la acest profil.0 681.000 7.5. ca şi la celelalte profile. calculaţiile cuprinse în Fişa tehnologică şi „Bugetul culturii”/ha şi diferenţiate pe nivele de producţie.51 815.26 30.8 78.5.O. 5. multiplicate cu numărul de hectare destinate culturii şi însumarea acestora în funcţie de structura de producţie.000 9.PAG .66 654.1 Consum forţă de muncă pe culturi conform fişelor tehnologice Tabel nr.09 1025.

911.84 8.27 11.O.2.47 1.3 Cultura 2 Suprafaţa ha 3 Ore/ha 4 Total ore/culturi 5 Prun Piersic 3 Cais 4 Total ore/modul Total Z.5.3 - 3. 1489 6063 16.5.PAG .615.2.5 26.16 24.837.3 101 110.5 3 15 911.2.5.5. 5.7 876.59 1025. 1 2 Tabel nr.O.178.1 Cultura 2 Suprafaţa ha 3 Ore/ha 4 Total ore/culturi 5 Piersic Cais 3 Cireş 4 Total ore/modul Total Z.O.7 584.628.289 132.5./modul Total Z. 5.O.710.2.2. 5.2 Consumul forţei de muncă /module de exploataţie Tabel nr.5 4.5.5. 1 2 Tabel nr. 15 60 150 irigat/ neirigat irigat/ neirigat irigat/ neirigat 11. 1 2 Tabel nr.445.75 2. ore/ modul nr.2 68.12 6./ha 24 24 12 60 654./ha 45 75 30 60 841.3 Modul 60 ha Nr.567 110.12 132.crt.787. nr.504./ha de xploataţie nr.5 16.5 Z./ha 7.crt.O.51 - 15.489 99.1 Modul 15 ha Nr.45 2.3 5./modul Total Z.911.O.063 101 5./modul Total Z.538.2 Modul 60 ha Nr.5 48.66 681.2 Dimensiunea modulelor ha Sistemul de producţie TOTAL Z. 5.2.1 815.538.504.09 - 6.2 Cultura 2 Suprafaţa ha 3 Ore/ha 4 Total ore/culturi 5 Prun Piersic 3 Cais 4 Total ore/modul Total Z.5.4 5.377.O.567 99.crt.6 911.4 .12 48.O.182 - 5.

5866 223.55RON Se estimează ca la exploataţiile pomicole de 15 ha.1400 Grapă cu discuri pentru pomicultură GDP-251 Remorcă pomiviticolă RPV 2 Maşina de stropit si prăfuit MC 500 TOTAL Preţurile includ TVA 1 EURO= 3.8 2150.183 - Profil: Pomi Sistem: neirigat 5.38 1 1 1 1 1 1 52900 15470 6063 7634 12971 11900. Valoarea utilajelor pe hectar lei 3526.2 508.48533 2008. celelalte echipamente tehnice necesare se vor închiria de la terţi.4 3653.223 EURO 993.6.) Preţ unitar pe exploataţie lei 1 2 3 4 5 6 Tractor T 483 DT cu cabină Echipament împrăştiat gunoi de grajd EIG 2 Freză pomicolă B .8 2150.7 1707.6 .6 EURO 14901.8 3352.66 1031.PAG .6 106938.4266 290.4 4357. Denumirea utilajului dotare (buc. Efortul financiar necesar achiziţionării acestora nu se justifică.6 Dotarea minimă cu tractoare şi maşini agricole exploataţia agricolă -15 haTabel nr.513 113.93 864.1 Necesar Nr.73 793. 5.373 7129.36 243.6 106938.853 143.28 30123.28 30123.4 3653.38 lei 52900 15470 6063 7634 12971 11900.4 4357.33 404.8 3352. crt.225 EURO 14901.7 1707.

15 5450.PAG .55RON .7 1707.7 164.9266 71.6283 56.4 3653.33 583. Denumirea utilajului dotare (buc.4 Maşina amendamente MA 3.6.767 Preţurile includ TVA 1 EURO= 3.82 15470 6063 7634 12971 11900.8 3352.6 161289.8 2150.93 4357.2 Necesar Nr.5 Echipament împrăştiat gunoi de grajd EIG 2 Freză pomicolă B .15 5450.28 67846.8488 72.6 240857. 5.4 EURO 14901.) Preţ unitar pe exploataţie lei 1 2 3 4 5 6 7 8 Tractor T 483 DT cu cabină Remorcă cisternă RCU.8 7307.4 EURO 29802 9859.6 3352.46 lei 105800 35000 19350.68 121.60 haTabel nr.28 45433.1400 Grapă cu discuri pentru pomicultură GDP-251 Remorcă pomiviticolă RPV 2 Maşina de stropit si prăfuit MC 500 TOTAL 2 1 1 1 2 2 2 1 52900 35000 19350.282 Valoarea utilajelor pe hectar EURO 496.31916 90.184 - Profil: Pomi Sistem: neirigat Dotarea minimă cu tractoare şi maşini agricole exploataţia agricolă .466 432.06 lei 1763.93 4357.5136 257.6 4300.4 9859.1 254.87133 1130.33 322.7933 55. crt.366 198.82 15470 12126 15268 25942 11900.833 202.343 4014.7 3415.

3395 58.9266 71. Denumirea utilajului dotare (buc.28 45433.93 4357.0054 206.4 5 2 1 2 5 5 4 2 52900 35000 19350.6 161289.8 3352.82 15470 6063 7634 12971 11900.10266 56.3 5450.395 EURO 496.82 30940 30315 38170 51884 23801.7 1707.4 .8 2150.1 254.1400 Grapă cu discuri pentru pomicultură GDP-251 Remorcă pomiviticolă RPV 2 Maşina de stropit si prăfuit MC 500 TOTAL Preţurile includ TVA 1 EURO= 3.3487 EURO 14901.266 202.185 - Profil: Pomi Sistem: neirigat Dotarea minimă cu tractoare şi maşini agricole exploataţia agricolă -150 haTabel nr.5 Echipament împrăştiat gunoi de grajd EIG 2 Freză pomicolă B .466 345.8933 158.68 97.4 9859.93 8715.455 36. crt.55RON pe hectar lei 1763.) Preţ unitar Valoarea utilajelor pe exploataţie lei 1 2 3 4 5 6 7 8 Tractor T 483 DT cu cabină Remorcă cisternă RCU. 5.46 lei 264500 70000 19350.56 149002.6746 3526.15 5450.4346 44.66 129.4 3653.2 528961 EURO 74507 19718.4 Maşina amendamente MA 3.33 466.697 993.PAG .6.3 Necesar Nr.7133 131.4 8539 10752 14615.2 6704.

1 Consum forţă de muncă pe culturi conform fişelor tehnologice Tabel nr.3 6.2.1 6. 6.4.1 Bugetul exploatatiei de 40 ha Tabel nr.2 6.5.3 Simularea principalilor indicatori economici Tabel nr.4 6.2 Fişă rezumativă Tabel nr.1 Exploataţia agricolă -40 ha Tabel nr.5.1 Bugetul exploatatiei de 150 ha Tabel nr. 6.5.5.6 Dotarea minimă cu tractoare şi maşini agricole Exploataţia agricolă -12 ha Tabel nr.1 6.4.5.2.2.4.1 6.2.5. 6.2 6.62 Exploataţia agricolă -150 ha Tabel nr. 6.5.PAG . 6.3 Modul 40 ha Tabel nr.1 6.4 Modul 150 ha Tabel nr.3.2 Fişă rezumativă Tabel nr. 6. 6.5.3.2 6.2.3 Modul 150 ha irigat Tabel nr.2 6.3.2 6. 6.1 Modul 12 ha Tabel nr.3. 6.5. 6.3 6.4.1 .5. 6.4.3.5 Fişă explicativă 6. 6. 6.3.2 Modul 40 ha neirigat Tabel nr.2.6.2.2 6.2. 6.2 Modul 12 ha Tabel nr.186 - CAPITOL 6 GHID ETALON TEHNICO-ECONOMIC PENTRU “VIE” 6.6.3 6.3 Simularea principalilor indicatori economici Tabel nr. 6.3 6.2 Fişă rezumativă . 6.4.neirigat Tabel nr.63.2 Consumul forţei de muncă/module de exploataţie Tabel nr.3 Simularea principalilor indicatori economici Tabel nr.2.3 6.1 Tehnologia cadru 6. 6.3 6.1 Bugetul exploatatiei de 12 ha Tabel nr. 6.2.2.2. 6.

187 - 6.PAG . Ghid etalon tehnico-economic Profilul: “Vie” Modul de 12 ha 40 ha 150 ha Gospodari individuale Asociatii familiale Societati agricole cu pers. juridica Tipul exploataţiei .

Sultanină albă (pentru stafide). Cardinal. Riesling italian. Pinot gris. Pinot noir. Oporto. zonarea culturii viticole: Criterii specifice de realizare .nivelarea terenului se execută în mod diferit. IV . V – Dealurile Banatului. Soiuri pentru vinuri albe: Fetească regală. Afuz Ali. II – Podişul Transilvaniei. Italia. sunt următoarele: Soiuri de struguri pentru masă: Muscat Perlă de Csaba. Zghihară de Huşi. Fetească albă. Soiuri pentru vinuri spumante: Fetească regală. Rcaţiteli. Iordană. Riesling italian.Dealurile Crişanei şi Maramureşului. Tămâioasă românească. Muscat de Adda (cu maturitate mijlocie). pentru a evita răspândirea bolilor virotice prin intermediul nematozilor. asigurarea perioadei de odihnă a solului (după defrişarea plantaţiilor vechi – 3-5 ani). Plăvaie. Mustoasă de Măderat. Bicane (cu maturitate târzie).defrişarea este lucrarea de eliminare a vegetaţiei lemnoase existente pe teren. . Fetească regală. Traminer roz. Muscat Ottonel (superioare). Coarnă neagră. pentru a preveni mişcarea unui volum prea mare de sol. Burgund mare. de sistemul de amenajare. Busuioacă de Bohotin (superioare). Emilion (de consum curent). Muscat Ottonel. VI – Colinele Dobrogei. Băbească neagră. Roşioară (de consum curent). de posibilităţile de parcelare. St. Sangiovese. Pregătirea terenului pentru înfiinţarea plantaţiei viticole a. . defrişarea şi nivelarea terenului . Grasă de Cotnari.când urmează replantarea terenurilor la scurt timp după defrişarea plantaţiilor vechi. VIII – Nisipurile şi sourile nisipoase din sudul ţării). Aligote. Chardonnay.pe teritoriul ţării noastre se întâlnesc mai multe ecoclimate regionale (I . Merlot. Galbenă de Odobeşti.Dealurile Olteniei şi Munteniei.PAG . . sortimentul viticol Soiurile recomandate pentru a fi cultivate în arealele viticole delimiate. pe direcţii de producţie. Chasselas dore. Victoria (cu maturitate timpurie). Fetească albă. Zonarea culturii şi a soiurilor a. 2. Cadarcă.1 VITA DE VIE Specificaţie tehnică şi tehnologică 1. Fetescă neagră. Pinot noir. de configuraţia terenului. Soiuri pentru vinuri roşii: Băbească neagră. Cabernet Sauvignon. Sauvignon. b. VII – Terasele Dunării. în funcţie de condiţiile de relief. Chasselas roz.188 - 6. b. III – Dealurile Moldovei.

. uneori 80-120 t/ha. acolo unde întreţinerea urmează să fie făcută manual.2 m). desfundarea terenului – epoca de executare este toamna. . . iar cel desfundat în toamnă se lasă în brazdă până în primăvară.fertilizarea chimică – orientativ.4 m.administrarea amendamentelor calcaroase. până la începutul iernii. la pregătirea terenului pentru înfiinţarea plantaţiilor de vii roditoare se administrează următoarele doze de îngrăşăminte chimice: 150-200 kg P2O5 ha şi 200-250 kg K2O ha. cu ajutorul plugurilor balansiere de desfundat PBD-60 sau PBD-80 acţionate de tractoare grele pe şenile.densitatea la plantare variază între 2381 şi 6666 butuci/ha. un insecticid organo-clorurat c. b. distanţele de plantare vor fi reduse (2. .pentru plantaţiile de tip gospodăresc. Terenul desfundat primăvara-vara se nivelează imediat pentru a se evita pierderile de apă.pe pante terasate. Pe solurile infestate cu larve de cărăbuşi. nuiţi picheţi. . Orientarea rândurilor . pichetarea terenului . cu mijloace hipo sau cu motocultoare se recomandă alegerea distanţelor de 1.0-3.fertilizarea organică – variază în funcţiede conţinutul solului în materie organică.189 - se poate recurge la dezinfectarea solului.2 m /1. 3. 30-80 t/ha. mecanizat. pentru soiurile viguroase şi conducerea în forme înalte a butucilor.6 m între rânduri). . viermi sârmă. înainte de desfundat se împrăştie la suprafaţa solului. pentru a se realiza o mărunţire a brazdelor sub acţiunea îngheţului şi dezgheţului. d.metoda de desfundare se execută în funcţie de caracteristicile topografice ale terenului.nivelarea desfundăturii se execută înaintea pichetării şi plantării propriu zise. . Pichetarea se execută la sfârşitul iernii pentru plantările de primăvară şi la începutul tomnei pentru plantările de toamnă. 2-15 t ha CaCO3. în acest caz pichetatul serveşte la conducerea şi la susţinerea vegetaţiei şi a tulpinii în primii ani.0-1. Înfiinţarea plantaţiilor viticole a. cu soluri cu fertilitatea scăzută sau mijlocie.4 m în cazul plantaţiilor conduse în forme semiînalte şi înalte.marcarea locului destinat fiecărei viţe se face cu ţăruşi de 50-60 cm lungime. sub formă de superfosfaţi sau fosforite activate şi sare potasică. sau cu lungimea de 1.5-1.0-2. după desfundatul şi nivelatul acestuia.PAG .pe solurile fertile. se vor adopta distanţe mai mari (3.1-1.0-1.îngrăşămintele chimice şi cele organice sunt încorporate în sol prin lucrarea de desfundare. densitatea şi distanţele de plantare . . care permit folosirea unor tractoare şi maşini de mare randament.8 m/1. fertilizarea de bază: . în zone de cultură neprotejată sau semiprotejată.

PAG - 190 -

- pe terenurile slab înclinate sau plane, rândurile se orientează pe direcţia nord-sud; pe pante, pe direcţia curbelor de nivel iar pe terase de-a lungul acestora.

Sistemul de pichetat
- dreptrunghi, pătrat etc. În prezent în viticultură este generalizat sistemul de pichetat în dreptunghi, la care distanţa între rânduri este mai mare decât distanţa dintre viţe pe rând. Aparatura şi materialele necesare: teodolit (pentru ridicarea de perpendiculare şi trasarea de aliniamente pe distanţe mari – pe ternurile în pantă), nivelă – pe ternurile plane, jaloane pentru trasarea aliniamentelor, panglici de oţel pentru măsurat distanţe, rulete, sârme marcate, picheţi, maiuri de lemn armate la ambele capete cu un inel metalic, pentru fixarea picheţilor.

Tehnica pichetatului: împărţirea lui în suprafeţe mici de formă pătrată sau dreptunghiulară care să permită executarea cu uşurinţă a operaţiilor perfectă de
aliniere a rândurilor. După întinderea sârmelor, în dreptul semnelor de pe sârmă, se înfinge câte un pichet,cât mai aproape de sârmă, mereu de aceeaşi parte şi fără a o deplasa. După fixarea tuturor picheţilor de pe rândul respectiv, sârma se mută pentru rândul următor. Primul şi ultimul rând din parcelă se amplasează faţă de drum, la jumătatea distanţei de plantare între rânduri.

c. plantarea viţei de vie: Perioada de plantare: primăvara devreme (martie-începutul lunii aprilie) cu condiţia ca temperatura solului, la adâncimea de 40-50 cm, să înregistreze 7100C. Pe solurile grele, reci, cu exces de umiditate, plantarea viţelor se execută la începutul lunii mai. - plantarea de toamnă – este puţin practicată deoarece viţele se scot cu întârziere din şcoală.

Pregătirea viţelor pentru plantare: - se admit la plantare numai viţe sănătoase, cu cu sudura de jur împrejur, care au lemnul viabil, liberul de culoare albverzuie, rădăcinile alb-sidefii, cu mugurii viabili; - fasonarea viţelor – scurtarea rădăcinilor (8-10 cm) şi a cordiţei (la 3-4 cm); - parafinarea viţelor în treimea superioară – la palntarea fără muşuroi; - mocirlirea viţelor;

Metode de plantare:
- plantarea obişnuită a viţelor se realizează în gropi făcute cu puţin timp înainte de lucrarea de plantat. Pe direcţia rândului, de aceeaşi parte a pichetului şi la o distanţă de 3-5 cm de acesta, cu cazmaua se fac gropi adânci de 50 cm şi largi de 35-40 cm, de formă prismatică sau circulară (pe nisipuri). Pe fundul gropii se realizează un muşuroi de pământ mărunţit, se aşează apoi viţa în poziţie verticală, rezemată de peretele dinspre pichet, cu rădăcinile repartizate de jur împrejur pe moviliţa de pământ. Punctul de altoire trebuie să fie cu 1-2 cm mai sus de nivelul solului pentru a preveni creşterea rădăcinilor din altoi, iar cordiţa să fie orientată spre pichet. Peste rădăcini se introduce pământ mărunţit şi reavăn, într-un strat gros de 15-20 cm, se tasează cu piciorul din exteriorul gropii spre

PAG - 191 -

interior, se introduce 2-6 kg de mraniţă şi se udă cu câte 5-10 l de apă la fiecare groapă. După infiltrarea apei groapa se umple până la nivelul solului peste care se presară în jurul viţei un insecticid (5-6 g/viţă), fără a atinge viţa.

4. Lucrările de întreţinere a culturilor viticole

a. lucrările de întreţinere din anul I de la plantare
- lucrările solului – afânarea (imediat după plantare); pentru combaterea buruienilor sunt necesare 4 paşile mecanice între rânduri şi 3 praşile manuale pe rând; - controlul viţelor – în cursul lunii mai şi la începutul lunii iunie pentru a urmări pornirea lăstarilor; - copcitul viţelor – suprimarea rădăcinilor crescute din altoi şi nodul superior al portaltoiului, precum şi a lăstarilor porniţi din portaltoi; - legatul lăstarilor – când au 30-40 cm; - combaterea bolilor şi dăunătorilor – se execută în funcţie de agentul patogen şi de dăunare; - irigarea – în perioade secetoase; - fertilizarea – folosirea îngrăşămintelor verzi; - completarea golurilor – la sfârşitul lunii august – începutul lunii septembrie; - protejarea viţelor în timpul iernii – prin muşuroire, acoperind porţiunea bazală a cordiţelor; - întreţinerea lucrărilor antierozionale (canale, terase, taluzuri, drumuri, etc.);

b. lucrările de întreţinere din anul al II- lea de la plantare
- dezmuşuroitul şi arătura de primăvară; - tăierea în uscat şi copcitul viţelor; - plivitul şi legatul lăstarilor; - completarea golurilor; - lucrările de întreţinere a solului, combaterea bolilor şi dăunătorilor se execută în acelaşi mod ca şi cele de anul I; - fertilizarea – când viţele prezintă o creştere slabă; - protejarea viţelor în timpul iernii; - instalarea mijloacelor de susţinere – fixarea părţii supraterestre de mijlocul de susţinere (spalieri de diferite tipuri)

c. lucrările de întreţinere din anul al III-lea de la plantare
- sunt asemănătoare cu cele din anul precedent, cu excepţia tăierii de formare;

d. lucrările de întreţinere în plantaţiile de vii roditoare

PAG - 192 -

Determinarea viabilităţii ochilor
Secţionarea longitudinală a ochiului cu lama sau briceagul, începând de la baza coardei către vârf; culoarea verde este specifică ţesuturilor viabile. Metoda de forţare a pornirii în vegetaţie a ochilor, prin care coardele se secţionează în fragmente de câte un ochi cu o porţiune de internod, se parafinează secţiunea superioară şi se introduc, în ordinea lor de aşezare de pe coardă, în perforaţiile unei plăci de tablă (sau carton) ce se aşează peste o tavă cu apă, în aşa fel încât partea inferioră a butaşilor să fie în apă. Tăvile se ţin în încăperi încălzite, pentru forţarea butaşilor: pornirea ochilor are loc după 8-16 zile la temperatura de 28-300C, sau după 20-25 zile la temperatura de 18-200C. Situaţia viabilităţii ochilor se notează pe formulare, precizându-se starea mugurelui principal (viabil sau mort), pentru fiecare ochi în parte, începând de la bază şi continuând pe toată lungimea coardei analizate. Cunoscând nivelul pierderilor de ochi şi distribuţia celor pieriţi de-a lungul coardei, se poate stabili lungimea de tăiere şi modul de compensare a ochilor pieriţi. Până la pierderi de ochi de 15-20%, tăierile se fac normal, cele mai mari de 20% impun corectarea încărcăturii prin compensarea ochilor pieriţi; Pentru calcularea încărcăturii compensate (Ic) se foloseşte formula: Ic=Ir x 100/100-P în care, Ir – este încărcătura de ochi recomandată (la ha sau m2), P – pierderile de ochi, în procente. În continuare, încărcătura compensată se repartizează pe numărul de butuci existenţi, iar încărcătura ce revine fiecărui butuc se repartizează pe elementele de rod ale acestuia. Compensarea pierderilor de ochi se realizează prin păstrarea pe butuc a unui număr sporit de elemente de rod (cepi, cordiţe, coarde) sau a unor coarde de rod mai lungi.

Sistemele de tăiere
Sistemul de tăiere scurt - cepi de rod de 2-3 ochi lungime. Sistemul de tăiere lung - coardele de rod, în număr de 2-4, sunt scurtate la lungimi variabile (8-16 ochi).Acest sistem de tăiere permite obţinerea unor producţii mari de struguri, datorită încărcăturilor sporite de ochi pe butuc, însă determină o degarnisire rapidă a butucului, o maturare neuniformă a strugurilor şi necesită un volum mare de forţă de muncă.

Sistemul de tăiere mixt - veriga de rod, alcătuită dintr-o coardă de 8-14 ochi lungime sau o cordiţă de 5-7 ochi şi un cep de înlocuire de 1-2 ochi. Pe butuc

PAG - 193 -

se păstrează între 1 şi 4, rar mai multe verigi de rod. Avantajele pe care le are: permite repartizarea unor încărcături optime de ochi pe butuci, menţinerea elementelor de rod şi de înlocuire cât mai aproape de butuc sau cordon, se poate utiliza în toate condiţiile ecologice şi la toate soiurile, cât şi la cea pe semitulpină.

Formele de conducere
Conducerea joasă Elementele de producţie se găsesc amplasate pe lemnul multianual la cel mult 10-30 cm de nivelul solului. Conducerea joasă favorizează maturarea mai timpurie a strugurilor, acumularea unei cantităţi mai mari de zaharuri, în comparaţie cu celelalte forme de conducere. Conducerea semiînaltă Elementele de producţie se formează pe tulpini de 60-80 cm înălţime de la nivelul solului. Pe forma de conducere semiînaltă se practică sistemele de tăiere scurt şi mix; Conducerea înaltă Elementele de producţie se formează la 1,00-1,50 m înălţime sau mai mult, cu sau fără cordoane. Avantaje: diminuarea pericolului de îngheţ, extinderea mecanizării, economisirea de materiale (inclusiv folosirea la plantare a unui număr mai mic de viţe), creşterea productivităţii muncii, sporirea fertilităţii şi producţiei etc.

Tipul de tăiere este desemnat printr-un nume propriu (Dr. Guyot, Cazenave, Lenz Moser), printr-o denumire geografică (de Odobeşti, de
Teremia) sau printr-o expresie metaforică (tăierea în vas). Principalele tipuri de tăiere folosite în prezent sunt: -tăierea tip Teremia, caracterizată prin prezenţa cepilor de rod (6-8) pe formă joasă; -tăierea în verigi de rod (Guyot multiplu), prezentă pe butucul condus în formă joasă; verigile de rod pot fi în număr de 2 (Guyot dublu) sau 3-4 (Guyot multiplu); -Guyot pe semitulpină, tăiere la care verigile de rod, în număr de 4, se lasă pe o tulpină de 60-80 cm înălţime, coardele de rod fiind legate pe primul rând de sârme (dublu) al spalierului, de obicei în semicerc; -cordonul Cazenave, uni şi bilateral, având ca elemente de producţie cordiţele de rod (4-6 ochi lungime), amplasate pe cordonul uni sau bilateral, format pe o tuplină de 60-80 cm lungime (cordon semiînalt), la distanţe de 20-25 cm una de alta; -cordonul speronat, cu cepi de rod amplasaţi pe cordoane uni sau bilaterale, la circa 15 cm unul de altul, formate pe tulpini de 60-80 cm; -Guyot cu braţe înălţate cu înlocuire periodică, la care se formează 2 braţe de 60-70 cm lungime, cu câte două verigi de rod în vârful lor şi câte 2 cepi de siguranţă la baza celor două braţe. În acest caz, se protejează peste iarnă, prin acoperire cu pământ, cordele pornite din cepii de la baza butucului; -Guyot pe tulpină, tăiere tot în verigi de rod, cu tulpina înaltă de 1,00-1,20m; -cordonul Lenz Moser, uni sau bilateral, cu aceleaşi elemnete de rod (cordiţe) ca şi cordonul Cazenave, cu deosebirea că tulpina este de 1,00-1,20

PAG - 194 -

m înălţime.

Tăierea viţei de vie: tăieri de formare, tăieri de rodire, tăieri de regenerare, tăieri speciale
Tăierile de rodire sunt cele mai importante lucrări efectuate asupra viţei de vie. Ele se aplică în fiecare an, pe o perioadă lungă de timp (circa 30-35 ani), până în momentul în care creşterea şi fructificarea scad, butucii intrând în declin. Prin aceste tăieri se urmăreşte menţinerea, în fiecare an, a anumitor raporturi între procesele de creştere şi de fructificare, dimensionarea producţiei de struguri la butuc, asigurarea rodirii susţinute a butucilor, eliminându-se alternanţa de rodire, evitarea degarnisirii cordoanelor, menţinerea capacităţii de regenerare a butucului, prin îndepărtarea lemnului îmbătrânit şi a celui uscat, menţinerea organelor lemnoase ale butucului cât mai aproape de sol, la forma joasă de conducere, pentru a putea fi protejate peste iarnă, prin acoperire cu pământ.

2. Lucrările solului în plantaţiile de vii roditoare
- dezgropatul viţelor – în arealele de cultură protejată a viţei; - debilonarea rândurilor de viţe – la viţele conduse pe tulpini, - lucrările anuale ale solului (arătura de primăvară, afânarea de primăvară, praşilele, mulcirea solului, arătura de toamnă); - lucrările adânci, perioadice ale solului (subsolajul, afânarea adâncă);

e. Lucrări de fertilizare şi irigare: Fertilizarea cu gunoi de grajd
Gunoiul grajd se aplică periodic, la 3-4 ani o dată, în cantitate de 30-40 t/ha, se aplică toamna sau primăvara devreme, prin împrăştiere, folosind maşina pentru împrăştiat gunoi de grajd (MIGV-1).

Folosirea tescovinei compostate. În locul gunoiului de grajd se pot folosi tescovina compostată precum şi compostul rezultat din resturile vegetale
provenite de la întreprinderile ce industrializează produsele horticole etc.

Fertilizarea cu îngrăşăminte chimice
În viticultură se folosesc mai des următoarele îngrăşăminte chimice: - îngrăşămintele cu azot: azotatul de amoniu, ureea, nitrocalcamoniu, sulfatul de amoniu; - îngrăşămintele cu fosfor: superfosfatul simplu, superfosfatul dublu, fosforitele activate etc. - îngrăşămintele cu potasiu: sulfatul de potasiu, sare potasică, clorura de potasiu. În afara acestora pot fi folosite cu eficienţă sporită îngrăşămintele complexe-binare N22P22 şi ternare N11P22K11, ca şi cele complexe de tip „Cristalin”, utilizate cu apa de irigare.

PAG - 195 -

Pentru calcularea cantităţilor de îngrăşăminte brute ce revin la 1 ha, pe baza dozelor de N, P, K recomandate şi în funcţie de conţinutul îngrăşămintelor în substanţă activă, se foloseşte formula: C=Dx100/c, în care: C este cantitatea de îngrăşămânr brut, în kg/ha; D este doza recomandată în substanţă activă, în kg/ha; c-conţinutul (în %) în substanţe nutritive la îngrăşământului folosit. În plantaţiile pe rod, aplicarea îngrăşămintelor chimice se face diferenţiat: toamna, după căderea frunzelor, se aplică la îngrăşămintele cu fosfor şi potasiu (greu levigabile), iar primăvara, înainte de dezmugurit, îngrăşămintele cu azot. Administrarea îngrăşămintelor chimice se face pe intervale, în două benzi laterale, cu plugul cultivator (PCV) şi echipamentul

pentru administrat îngrăşăminte chimice

(EIV), la adâncimea de 16-18 cm. În cazul în care se face subsolajul, acestea se introduc cu subsolierul (SPV) pe mijlocul intervalului, la adâncimea de 35-45 cm.

Aplicarea foliară a îngrăşămintelor chimice. Stropirile cu îngrăşăminte foliare au rol complementar, de corecţie, în special în caz de carenţe (lipsa unor elemente
chimice). Soluţiile se folosesc în concentraţii reduse, pentru a nu se produce arsuri pe organele verzi ale viţei de vie. Soluţiile sunt pulverizate în special pe faţa inferioară a frunzelor. Stropirile se execută înainte de înflorit (cu 5-10 zile) şi se repetă de 3-4 ori după înflorit.

f. Combaterea bolilor şi dăunătorilor în plantaţiile de vii roditoare Bolile criptogamice
- mana, făinarea şi putregaiul cenuşiu

Mana (Plasmopara viticola). Ciuperca atacă toate organele verzi în formare ale viţei de vie: lăstarii tineri, inflorescenţele, strugurii în formare, cârceii. Pe
frunze, atacul primar apare sub formă de „pete undelemnii”, în dreptul cărora, pe dosul frunzei, se formează un puf albicios, pe boabele tinere, în creştere puful care se formează este de culoare gri; boabele complet dezvoltate, în urma atacului se brunifică, pe vârfurile lăstarilor, inflorescenţe, cârcei, frunze, atacul manei se finalizează prin brunificarea şi uscarea lor. Atacul de mană combătut prin fungicide sistemice (care pătrund şi circulă în plante). Măsuri agrofitotehnice: evitarea înfiinţării de plantaţii dese, cu slabe posibilităţi de aerisire, drenarea terenurilor care reţin puternic apa, efectuarea lucrărilor în verde la timp, eliminarea prin cârnit a vârfurilor nestropite ale lăstarilor, care sunt foarte sensibile la infecţie.

Făinarea sau oidium (Uncinula necator) atacă toate organele verzi ale viţei de vie care dezvoltă un miceliu pâslos de culoare gri, acoperit cu o pulbere cu
aspect de „făinare”. Cel mai periculos este atacul pe struguri, boabele atacate imediat după legarea florilor se usucă, iar cele atacate mai târziu crapă şi se brunifică. Lucrările solului destinate eliminării excesului de umiditate şi distrugerii buruienilor concură la realizarea condiţiilor favorabile dezvoltării ciupercii.

Putregaiul cenuşiu (Botryotinia fuckeliana) se manifestă mai puţin pe frunze, lăstari şi ciorchini tineri, dar frecvent pe boabele mature, aproape de cules. Pe
frunze apar pete gălbui la început, care apoi devin roşietice. Atacul cel mai păgubitor este pe boabe, în timpul maturării. La început, pe suprafaţa lor se observă pete mici, care se măresc repede, pătrunzând şi în interiorul pulpei bobului. Petele sunt galbene cenuşii sau roşii violacee. Boabele infectate se înmoaie, crapă şi se acoperă cu un mucegai abundent, de la un bob la altul, cuprinzând întreg strugurele, mai ales la soiurile cu boabe dese.

PAG - 196 -

Dăunători Moliile strugurilor. În climatul nostru temperat, moliile strugurilor sunt reprezentate prin două specii: Lobesia botrana, frecventă în podgoriile din sudul ţării,
şi Eupoecilia ambiguella sau Clysia ambiguella, răspândită în regiunile mai nordice. Larvele rod butonii florali şi inflorescenţele, boabele verzi şi cele mature. Organele atacate sunt înfăşurate în fire mătăsoase albe.

Acarieni: acarianul (păianjenul) roşu comun (Tetranuchus urticae), păianjenul galben al viţei de vie (Eotetranychus carpini), acarianul galicol al viţei de vie
(Eriophyes vitis). Momentul de executare a combaterii se stabileşte pe baza pragului economic de dăunare în funcţie de fenofaza de vegetaţie; Pentru reducerea numărului de stropiri, economisirea de muncă la stropit, economie de carburanţi (în cazul tratamentelor cu mijloace mecanizate), rapiditate în combatere se folosesc soluţii mixte. Alegerea produselor se face în funcţie de compatibilitatea lor (potrivirea lor din punct de vedere chimic), având în vedere indicaţiile înscrise,în general, pe ambalaje sau în instrucţiunile de folosire, ori pe baza recomandărilor staţiilor de avertizare sau ale centrelor sau inspectoratelor de protecţie a plantelor.

g. Lucrări de întreţinere antierozionale şi hidroameliorative: ogor negru (solul este menţinut permanent în stare lucrată şi afânată - sistem
neeconomic); prin erbicidare (aplicarea în benzi de o parte şi de alta a rândului de butuci); prin folosirea îngrăşămintelor verzi (în podgoriile cu precipitaţii anuale de peste 600 mm şi în plantaţiile de vii irigate cu distanţe mari între rânduri 3,0-3,6 m – lupinul, mazărea de grădină sau borceagul de primăvară; prin înierbarea alternativă de durată – înierbarea se face din două în două intervale, cu ierburi de talie mică. După 8-9 ani, se desfiinţează, urmând să fie înierbate intervalele dintre rânduri care au fost întreţinute ca ogor negru.

5. Evaluarea producţiei de struguri

a. evaluarea producţiei de struguri se efectuează în funcţie de următoarele elemente tehnice:
- suprafaţa ocupată de fiecare soi, pe parcele; - numărul de butuci pe rod, existent în fiecare parcelă. P.m.b (kg/butuc)= nr. total de struguri x gr. medie a unui strugure (g)/ nr.de butuci P.m./ha(t) = P.m.b x Nr. butuci/ha In care: P.m.b = producţia medie pe butuc (kg/ha); P.m./ha = producţia medie la ha (t)

6. Recoltarea

Strugurii pentru vin sunt recoltati la maturitatea tehnologicã , când ei prezintă caracteristicile de compoziţie şi de calitate necesară, realizării unui anumit tip de vin (vin
de consum curent sau vin de calitate superioară). În mod obişnuit, culesul strugurilor începe cu soiurile albe. La început se culeg soiurile din care se prepară vinurile de consum curent şi apoi soiurile pentru vinurile superioare. Strugurii negri se recoltează la maturitatea fenolică, atunci când au acumulat în pielitele boabelor cantităţile cele mai mari în antociani

Recoltarea strugurilor pentru masă se eşalonează în mai multe epoci de maturare, începând de la 15.07 şi până la 15.10. Recoltarea fiecărui soi se face atunci când
strugurii au ajuns la maturilatea comercială, respectiv la momentul în care întrunesc caracteristicile de compoziţie şi de calitate ce-i fac apţi de consum

0 x .0 % 100.PAG .0 100.0 t/ha 8. 6.2 Tipul exploatatiei: Gospodarii individuale MODUL 12 ha Tabel nr.0 TOTAL 12.2 NEIRIGAT Activitate/Sistem Struguri de masa ha 12.197 - Profilul "Vii" 6.

M lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei % % CULTURA Struguri de masa 12 ha 100% 76800.0 23496. (=) VENIT IMPOZABIL (-) Impozite si taxe F.0 420. Asigurari II.0 3000. CHELTUIELI FIXE .0 2004. CHELTUIELI VARIABILE 1.0 76800. 6. RATA VENIT NET+subventii (%) U.0 0.0 2400.0 4980. Cheltuieli de aprovizionare 5.0 13200.0 6000.0 27180.0 2880.0 79200.0 5280.198 - Profilul "Vii" Tipul exploatatiei: Gospodarii individuale BUGETUL EXPLOATATIEI DE 12 ha .1 INDICATORI A.2. VALOAREA PRODUCTIEI A1.Sämãn si material saditor .9 7.0 0.0 15408.zona de campie neirigat Tabel nr. Din care productia principala B (+) SUBVENTII C (=) PRODUS BRUT D (-) CHELTUIELI TOTALE D1.Amortisment E.PAG .0 28548.0 73920. RATA VENIT IMPOZABIL (%) H. (=) VENIT NET+subventii G.Cheltuieli generale .0 45372.Cheltuieli cu forta de munca permanenta .Dobanzi la credite . Cheltuieli cu irigatii 4.0 1356.0 3. Cheltuieli cu forta de munca temporara* 6.1 .0 2628.Cheltuieli cu materii prime si materiale .0 1428.Ingrasaminte chimice . Cheltuieli cu lucrari mecanizate 3. Din care pentru productia principala I.Pesticide .Alte materiale 2.0 73920.0 0.

cheltuieli fixe 28548 Profit (3-4) 5280 Rata profitului (5:4x100) (%) 7. Marja brută standard (MBS) defineşte „dimensunea economică a exploataţiei” exprimată în „unităţi de dimensiune economică” (1 UDE = 1200 €).1) 33828 Clasa de mărime europeană după Marja Bruta Standard 12 8 VI UDE 9 Fond de dezvoltare (70% din profit+amortizare) 4116 10 Posibilităţi de investiţii prin credite (9 x 5 ani) 20580 Fonduri pentru reluarea procesului de producţie (10% din 11 528 profit) 12 Fonduri pentru muncă şi management (5% din profit) 264 13 Fonduri pentru capitalizare (15% din profit) 792 14 Total fonduri proprii pentru producţiei (Fd proprii + rd 11) * 60858 15 Credite pentru producţie ** 13590 16 Consum de muncă (mii ore/an/exploataţie) 13. d.PAG . Fondul de dezvoltare constituit crează posibilitatea investiţiei în tehnica agricolă prin cumpărare cu credite a utilajelor specifice şi echipamente pentru tratamente fitisanitare.1 4.2 5 6 7 INDICATORI lei € = 3. Modulul evidenţiază o rată a profitului de 7. Modulul realizat prin proiectare are o viabilitate economică modestă. **Creditele de producţie acoperă 50% din cheltuielile cu factorii de producţie Concluzii: Resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor totale reprezintă: 82% fonduri proprii şi 18% credite de producţie. ai modulului de 12 ha neirigat Profil: Vii – Tipul exploataţiei Gospodării individuale Tabel nr.5 lei 21943 686 22629 21120 12963 8174 8157 1509 7. 6.cheltuieli variabile 45372 .1 4.1.c.2.1 Marja Brută total exploataţie (3-4.6 *Exploatantul are fonduri proprii în valoare de 60330 lei.: 73920 . . considerată (după tip) ca o exploataţie mică (şi după clasă) de clasa a VI-a.1 9665 VI 1176 5880 151 75 226 17388 3883 x Valoarea producţiei principale şi secundare 76800 Subvenţii 2400 Produs brut (1+2) 79200 Cheltuieli totale.1% şi asigură în medie un profit de 440 lei/ha.2 Nc.variabile specifice 28608 . 1 2 3 4 4. fiind în cazul acestei exploataţii de 12 UDE.199 - FIŞĂ REZUMATIVĂ a indicatorilor de sinteză.

0 100.200 - Profilul "Vii" 6.0 TOTAL 40.0 % 100.3 NEIRIGAT Activitate/Sistem Struguri de masa ha 40.0 t/ha 12.3 Tipul exploatatiei: Asociatii familiale MODUL 40 ha Tabel nr.0 x .PAG . 6.

0 35166. CHELTUIELI VARIABILE 1.Sämãn si material saditor .Ingrasaminte chimice . Din care productia principala B (+) SUBVENTII C (=) PRODUS BRUT D (-) CHELTUIELI TOTALE D1.0 22173. Cheltuieli cu forta de munca temporara* 6.0 348833.0 6379.3. Cheltuieli cu lucrari mecanizate 3. Cheltuieli cu irigatii 4. Cheltuieli de aprovizionare 5. (=) VENIT IMPOZABIL (-) Impozite si taxe F. RATA VENIT IMPOZABIL (%) H.3 150453.Amortisment E. (=) VENIT NET+subventii G.9 348833.9 198380.9 12523. RATA VENIT NET+subventii (%) U.0 392000.Alte materiale 2.201 - Profilul "Vii" Tipul exploatatiei: Asociatii familiale BUGETUL EXPLOATATIEI DE 40 ha . VALOAREA PRODUCTIEI A1.3 0.Dobanzi la credite .0 0.Cheltuieli cu forta de munca permanenta .7 126961.1 10.6 10000.Cheltuieli cu materii prime si materiale .0 43166. Asigurari II.1 0.6 58472.0 27000.0 384000.1 INDICATORI A.Cheltuieli generale .Pesticide .0 8000. CHELTUIELI FIXE .zona de campie neirigat CULTURA Struguri de masa 40 ha 100% 384000.4 Tabel nr.2 1400.PAG .M lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei % % .0 68473.2 117645.0 5882. Din care pentru productia principala I. 6.1 12.6 9568.

1 2 3 4 4. Marja brută standard (MBS) defineşte „dimensunea economică a exploataţiei” exprimată în „unităţi de dimensiune economică” (1 UDE = 1200 €). .1 4.2 5 6 7 INDICATORI lei € = 3.4 Marja Brută total exploataţie (3-4. fiind în cazul acestei exploataţii de 63. Modulul evidenţiază o rată a profitului de 12.: 348834 . Modulul proiectat are o viabilitate economică mare.cheltuieli fixe 150454 Profit (3-4) 43166 Rata profitului (5:4x100) (%) 12. ai modulului de 40 ha neirigat Profil: Vii – Tipul exploataţiei Asociaţii familiale Tabel nr.4 55320 VIII 6567 32833 1850 1233 3083 84710 16807 x Valoarea producţiei principale şi secundare 384000 Subvenţii 8000 Produs brut (1+2) 392000 Cheltuieli totale.1.8 UDE.1) 193620 Clasa de mărime europeană după Marja Bruta Standard 63.cheltuieli variabile 198380 .3.2 *Exploatantul are fonduri proprii în valoare de 290011 lei.202 - FIŞĂ REZUMATIVĂ a indicatorilor de sinteză.5 lei 109714 2286 112000 99667 56680 35436 42987 12333 12.2 Nc. cu condiţia realizării randamentelor programate. **Creditele de producţie acoperă 50% din cheltuielile cu factorii de producţie Concluzii: Resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor totale reprezintă: 83% fonduri proprii şi 17% credite de producţie.c.1 4.8 8 VIII UDE 9 Fond de dezvoltare (50 % din profit+amortizare) 22983 10 Posibilităţi de investiţii prin credite (9 x 5 ani) 114915 Fonduri pentru reluarea procesului de producţie (15% din 11 6475 profit) 12 Fonduri pentru muncă şi management (10% din profit) 4317 13 Fonduri pentru capitalizare (25% din profit) 10791 14 Total fonduri proprii pentru producţiei (Fd proprii + rd 11) * 296486 15 Credite pentru producţie ** 58823 16 Consum de muncă (mii ore/an/exploataţie) 55. 6.4% şi asigură în medie un profit de 1079lei/ha. d.PAG . Fondul de dezvoltare constituit crează posibilitatea investiţiei în tehnica agricolă prin cumpărare cu credite a 2 tractoare de capacitate medie şi utilajul aferent setului.variabile specifice 124025 . considerată (după tip) ca o exploataţie mare (şi după clasă) de clasa a VIII-a.

6. juridica NEIRIGAT Activitate/Sistem Struguri de vin ha 150.0 TOTAL 150.0 100.4 MODUL 150 ha Tabel nr.0 t/ha 9.0 x .0 % 100.4 Tipul exploatatiei: Societati agricole cu pers.PAG .203 - Profilul "Vii" 6.

PAG - 204 -

Profilul "Vii"
Tipul exploatatiei:

BUGETUL EXPLOATATIEI DE 150 ha - zona de campie neirigat
CULTURA Struguri de masa 150 ha 100% 1066500,00 1066500,00 30000,00 1096500,00 981178,03 981178,03 526762,34 303924,00 37500,00 82980,00 75174,00 108270,00 189724,05 0,00 15196,20 0,00 17918,09 454415,69 387060,23 26877,13 35228,33 5250,00 85321,97 0,00 115321,97 8,7 11,8

Tabel nr. 6.4.1

Societati agricole cu pers. Juridica
INDICATORI A. VALOAREA PRODUCTIEI A1. Din care productia principala B (+) SUBVENTII C (=) PRODUS BRUT D (-) CHELTUIELI TOTALE D1. Din care pentru productia principala I. CHELTUIELI VARIABILE 1.Cheltuieli cu materii prime si materiale - Sämãn si material saditor - Ingrasaminte chimice - Pesticide - Alte materiale 2. Cheltuieli cu lucrari mecanizate 3. Cheltuieli cu irigatii 4. Cheltuieli de aprovizionare 5. Cheltuieli cu forta de munca temporara* 6. Asigurari II. CHELTUIELI FIXE - Cheltuieli cu forta de munca permanenta - Cheltuieli generale - Dobanzi la credite - Amortisment E. (=) VENIT IMPOZABIL (-) Impozite si taxe F. (=) VENIT NET+subventii G. RATA VENIT IMPOZABIL (%) H. RATA VENIT NET+subventii (%) U.M lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei % %

PAG - 205 -

FIŞĂ REZUMATIVĂ a indicatorilor de sinteză, ai modulului de 150 ha neirigat Profil: Vii – Tipul exploataţiei Societăţi agricole cu pers. juridică
Tabel nr. 6.4.2

Nc.
1 2 3 4 4.1 4.1.1 4.2 5 6 7

INDICATORI

lei

€ = 3,5 lei
304714 8571 313285 280337 150503 91955 129833 32949 11,8 162782 IX 17975 89873 4942 3295 8237 241861 43418 x

Valoarea producţiei principale şi secundare 1066500 Subvenţii 30000 Produs brut (1+2) 1096500 Cheltuieli totale, d.c.: 981178 - cheltuieli variabile 526762 - variabile specifice 321842 - cheltuieli fixe 454415 Profit (3-4) 115322 Rata profitului (5:4x100) (%) 11,8 Marja Brută total exploataţie (3-4.1) 569738 Clasa de mărime europeană după Marja Bruta Standard 8 IX 184,4 UDE 9 Fond de dezvoltare (50 % din profit+amortizare) 62911 10 Posibilităţi de investiţii prin credite (9 x 5 ani) 314555 Fonduri pentru reluarea procesului de producţie (15% din 11 17298 profit) 12 Fonduri pentru muncă şi management (10% din profit) 11532 13 Fonduri pentru capitalizare (25% din profit) 28830 Total fonduri proprii pentru producţiei (Fd proprii + rd 11) 14 846514 * 15 Credite pentru producţie ** 151962 16 Consum de muncă (mii ore/an/exploataţie) 139,8 *Exploatantul are fonduri proprii în valoare de 829216 lei. **Creditele de producţie acoperă 50% din cheltuielile cu factorii de producţie

Concluzii:

Resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor totale reprezintă: 85% fonduri proprii şi 15 % credite de producţie. Modulul evidenţiază o rată a profitului de 11,8% şi asigură în medie un profit de 769 lei/ha. Marja brută standard (MBS) defineşte „dimensunea economică a exploataţiei” exprimată în „unităţi de dimensiune economică” (1 UDE = 1200 €), fiind în cazul acestei exploataţii de 184,4 UDE, considerată (după tip) ca o exploataţie foarte a IX-a. mare (şi după clasă) de clasa Fondul de dezvoltare constituit crează posibilitatea investiţiei în tehnica agricolă prin cumpărare cu credite a 4 tractoare de capacitate medie cu setul complet de utilaje agricole. Modulul proiectat are o viabilitate economică ridicată.

PAG - 206 -

Profilul “Vii”

Bugetul exploataţiei de 12 ha, 40 ha şi 150 ha
Tipul exploataţiei Gospodării individuale (12 ha) Asociaţii familiale (40 ha) Societăţi agricole cu personalitate juridică (150 ha)
Indicatori Perioade, recoltă, ani 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ 2005/2006 2007/2008 ∆ U.M. lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei % % %

Zona de câmpie neirigat Simularea principalilor indicatori economici pe perioada 2005-2008

Tabel nr. 6.4.3

Dimensiunea modulului 12 ha Struguri de masă 76.800 100.800 +24.000 2.400 2.100 -300 73.920 94.080 +20.160 2.880 6.720 +3.840 5.280 8.820 +3.540 7,1 9,4 +2,3 40 ha Struguri de masă 384.000 504.000 +120.000 8.000 7.000 -1.000 348.833,9 444.480 +95.646,1 35.166,1 59.520 +24.353,9 43.166,1 66.520 +23.353,9 12,4 15,0 +2,6 150 ha Struguri de vin 1.066.500 1.309.500 +243.000 30.000 26.250 -3.750 981.178,3 1.188.000 +206.821,7 85.321,7 121.500 +36.178,3 115.321,7 147.750 +32.428,3 11,8 12,4 +0,6 Observaţii

Valoarea producţiei
Creşteri sau descreşteri

Subvenţii
Creşteri sau descreşteri

Cheltuieli totale
Creşteri sau descreşteri

Venit impozabil
Creşteri sau descreşteri

Venit net+subvenţii
Creşteri sau descreşteri

Rata venit net+subvenţii
Creşteri sau descreşteri

PAG - 207 -

Profilul “Vie” Revin pe 1 ha de exploataţie pentru diferite dimensiuni de module şi sisteme de producţie Simularea principalilor indicatori economici pe perioada 2005-2008 lei/ha
Specificare Perioada de recoltare ani Dimensiunea modulului şi sistemul de producţie 12 ha 40 ha 150 ha neirigat neirigat neirigat

Valoarea producţiei

2005/2006 2007/2008

6.400 8.400

9.600 12.600

7.110 8.730

Subvenţii

2005/2006 2007/2008

200 175

200 175

200 175

Cheltuieli totale

2005/2006 2007/2008

6.160 7.840

8.720,8 11.112

6.541,2 7.920

Venit impozabil

2005/2006 2007/2008

240 560

879,2

568,8

Venit net + subvenţii

2005/2006 2007/2008

440 735

1.079,2 1.663

768,8 985

Rata venit net + subvenţii

2005/2006 2007/2008

7,1 9,4

12,4 15,0

1,8 12,4

PAG - 208 -

Profilul "Vii"
Tipul exploatatiei:
Gospodari individuale

Modul 12 ha
Sinteza principalilor indicatori economici pe perioada 2005 - 2008
2007 - 2008 8820 100800
5280 76800

2005 - 2006

94080 2100
73920 2400

Valoarea productiei - lei Cheltiueli totale - lei

Subventii - lei Venit net + subventii - lei

Valoarea productiei - lei Cheltiueli totale - lei

Subventii - lei Venit net + subventii - lei
Rata venit + subventii - %

Modul 20 ha Valoarea productiei - lei Subventii - lei Cheltiueli totale - lei Venit net + subventii - lei Rata venit + subventii - %

2005 - 2006 76800 2400 73920 5280 2005 - 2006 7,1

2007 - 2008 100800 2100 94080 8820 2007 - 2008 9,4

7,1

9,4 2005 - 2006 2007 - 2008

PAG - 209 -

Profilul "Vii"
Tipul exploatatiei:
Asociaţii familiale

Modul 40 ha
Sinteza principalilor indicatori economici pe perioada 2005 - 2008
2007 - 2008
2005 - 2006 43166 384000

66520 504000

444480
348834 8000 Valoarea productiei - lei Cheltiueli totale - lei Subventii - lei Venit net + subventii - lei

7000 Valoarea productiei - lei Cheltiueli totale - lei Subventii - lei Venit net + subventii - lei

Rata venit + subventii - %

Modul 20 ha Valoarea productiei - lei Subventii - lei Cheltiueli totale - lei Venit net + subventii - lei Rata venit + subventii - %

2005 - 2006 384000 8000 348834 43166 2005 - 2006 12,4

2007 - 2008 504000 7000 444480 66520 2007 - 2008 15

12,4

15 2005 - 2006 2007 - 2008

PAG - 210 -

Profilul "Vii"
Tipul exploatatiei:

Modul 150 ha
Sinteza principalilor indicatori economici pe perioada 2005 - 2008
2007 - 2008

Societăţi agricole cu personalitate juridică
2005 - 2006 115322 1066500
1188000

147750 1309500

26250

981178 30000 Valoarea productiei - lei Cheltiueli totale - lei Subventii - lei Venit net + subventii - lei

Valoarea productiei - lei Cheltiueli totale - lei

Subventii - lei Venit net + subventii - lei

Rata venit + subventii - %

Modul 20 ha Valoarea productiei - lei Subventii - lei Cheltiueli totale - lei Venit net + subventii - lei Rata venit + subventii - %

2005 - 2006 1066500 30000 981178 115322 2005 - 2006 11,8

2007 - 2008 1309500 26250 1188000 147750 2007 - 2008 12,4

11,8

12,4 2005 - 2006 2007 - 2008

55 28.000 38.PAG .1 Nr.„Vie” Dimensiunile de module prezentate la profilul „Vii” au la bază calculaţii cuprinse în „Fişa tehnologică” a produsului şi „Bugetul culturii” diferenţiate pe nivele de producţii.5. înmulţite cu numărul de hectare destinate culturii şi însumate conform structurii de producţie.1 Consum forţă de muncă pe culturi conform fişelor tehnologice Tabel nr. 1 2 Cultura 2 Producţia medie Kg/ha 3 Ore mecanizator 4 Z. au dus la obţinerea valorilor pentru modulul de dimensiunea respectivă. Calculaţiile la hectar. 5 TOTAL ore/ha 6 3 STRUGURI DE MASĂ STRUGURI DE VIN 12.43 . Indicatorii economici care au dus la cuantificarea valorilor pentru modulele prezentate în ghid: a) preţul de piaţă intern (preţ de valorificare) lei/to Cultura Struguri de masă Struguri de vin b) Cost de producţie lei/to Cultura Struguri de masă Struguri de vin c) Subvenţii lei/ha Cultura 2006 2008 max 770 727 2006 min 728 max 980 880 2008 min 926 2006 800 790 2008 1050 970 Struguri de masă 200 175 Struguri de vin 200 175 Calculaţiile din fişa precedentă redau calculaţiile/1 ha de exploataţie pentru perioade diferite şi dimenisuni de module propuse. 6.71 158. crt.5 Fişă explicativă . putând duce la analize şi decizii pentru diferite dimensiuni de module la acest profil.23 1295.000 9. 6.211 - 6. S-au folosit calculaţiile valorice pe ha pentru recolta anului 2006 şi simulări valorice orientative pentru recolta anului 2008.55 193.O.5.36 1588.

1 2 Cultura 2 Suprafaţa ha 3 Ore/ha 4 Total ore/culturi 5 Struguri de masă Total ore/modul Total Z.295.94 24. 12 neirigat 12. 6.2 63.23 132.84 12.705.2 Nr./ha 12 12 1.529.O.5 150 neirigat 194.2.5./ha 150 150 1. 1588.84 1.5 24.O.294.PAG .5 24. 6.529.O.O.O.43 - 194.058.3 40 neirigat 63.O.crt.212 - 6.2./ha 40 40 1.2.9 162 6.294.2. nr.3 6.5 6.2 7.15 198.2.5.1 Nr.529.5.15 198.84 132. TOTAL Z.705.23 - 63.5./ha de xploataţie nr.705.2.23 Z.941. 1 2 Cultura 2 Suprafaţa ha 3 Ore/ha 4 Total ore/culturi 5 Struguri de vin Total ore/modul Total Z.94 162 ./modul Total Z. 6.5.2 Modul 40 ha Tabel nr./modul Total Z.588.3 Nr.crt.2 7941.2 Consumul forţei de muncă/module de exploataţie Tabel nr.O.O.1 Modul 12 ha Tabel nr.5.5. 6.82 - 12.crt.359./modul Total Z. 1 2 Cultura 2 Suprafaţa ha 3 Ore/ha 4 Total ore/culturi 5 Struguri de masă Total ore/modul Total Z.359.2 Dimensiunea modulelor ha Sistemul de producţie ore/ modul nr.5.294.3 Modul 150 ha Tabel nr.588.

67 6372 22930.92 lei 50900 5494.1 1795 6459.425 149.8691 512.43 6152.6 EURO 14338 1547.975 144.576 EURO 14338 1547. Efortul financiar necesar achiziţionării acestora nu se justifică.6. pe hectar lei 4241. Denumirea utilajului Necesar dotare (buc. 6.7 1733.PAG .32 3653.67 6372 22930.875 1080.043 EURO 1194.833 128. celelalte echipamente tehnice necesare se vor închiria de la terţi.1 1795 6459.43 6152.5 12971 104820.6 Dotarea minimă cu tractoare şi maşini agricole exploataţia agricolă .2 Grapă cu discuri GDV 2.1 Nr. crt.4833 2460.) Preţ unitar Valoarea utilajelor pe exploataţie lei 1 2 3 4 5 6 Tractor V 483 cu cabină Plug cultivator pentru vie PCVM 2.213 - Profil: Vie Sistem: neirigat 6.5833 538.8 29526.7225 531 1910.12 hastruguri de masă / struguri de vin Tabel nr.92 1 1 1 1 1 1 50900 5494.2 Freză vie FB 1.6 .9166 8735.7 1733.8 29526.66 457.55R Se estimează că la exploataţiile viticole de 12 ha.5 12971 104820.4 Maşină de stropit în vii PT 1232 Remorcă pomiviticolă RPV 2 TOTAL Preţurile includ TVA 1 EURO= 3.32 3653.2766 304.

pe hectar lei 2545 274. Denumirea utilajului Necesar Dotare (buc.40 hastruguri de masă / struguri de vin Tabel nr.214 - Profil: Vie Sistem: neirigat Dotarea minimă cu tractoare şi maşini agricole exploataţia agricolă . celelalte echipamente tehnice necesare se vor închiria de la terţi.) Preţ unitar Valoarea utilajelor pe exploataţie lei 1 2 3 4 5 6 Tractor V 483 cu cabină Plug cultivator pentru vie PCVM 2.32 3653.43 6152.7 1733.655 89. Efortul financiar necesar achiziţionării acestora nu se justifică.2 Nr.5 12971 104820.966 182.PAG .4 Maşină de stropit în vii PT 1232 Remorcă pomiviticolă RPV 2 TOTAL Preţurile includ TVA 1 EURO= 3.2 3590 12918.2 Freză vie FB 1.67 6372 22930.2 EURO 28676 3095.6 .6 59053.64 7307.92 lei 101800 10988. 6.34 12744 45861 25942 209641.55 5241.525 648.75 322.6 1146.346 EURO 14338 1547.385 86.4 3466.86 12305.55RON Se estimează că la exploataţiile viticole de 40 ha.2 Grapă cu discuri GDV 2.8 29526.7215 307.03 EURO 716. crt.6335 318.69 1476.84 2 2 2 2 2 2 50900 5494.9 77.1 1795 6459.6.

PAG .4 611.67 6372 22930.5 8665.77 59.143 EURO 477.5 EURO 71690 7738.5 8975 25837.1 1795 6459.8 29526.43 6152. celelalte echipamente tehnice necesare se vor închiria de la terţi. pe hectar lei 1696.6 .48 432.1678 EURO 14338 1547.150 hastruguri de masă / struguri de vin Tabel nr.2 Freză vie FB 1.35 31860 91722 64855 501172.15 30763.55RON Se estimează că la exploataţiile viticole de 150 ha.089 212.59 57.5 12971 104820.3 5 5 5 5 4 5 50900 5494.2485 121.32 3653. 6. crt.4 Maşină de stropit în vii PT 1232 Remorcă pomiviticolă RPV 2 TOTAL Preţurile includ TVA 1 EURO= 3.92 lei 254500 27472.7 1733.7933 941.933 51. Denumirea utilajului Necesar Dotare (buc.28 18269 141175.) Preţ unitar Valoarea utilajelor pe exploataţie lei 1 2 3 4 5 6 Tractor V 483 cu cabină Plug cultivator pentru vie PCVM 2. Efortul financiar necesar achiziţionării acestora nu se justifică.2 Grapă cu discuri GDV 2.366 3341.66 183.1477 205.215 - Profil: Vie Sistem: neirigat Dotarea minimă cu tractoare şi maşini agricole exploataţia agricolă .3 Nr.833 172.6.

1.3 Maşini pentru distribuit îngrăşaminte.5 Cultivatoare.1 Ghid pentru utilizarea tractoarelor şi maşinilor agricole 7.4 Catalog cu firme româneşti importatoare/distribuitoare/reprezentate de utilaje şi echipamente pentru agricultură 7. cositori.2 Ghid orientativ pentru estimarea costurilor pe lucrări agricole/ agregate 7.PAG .1. împrăştiat bălegar. Al ESTIMĂRII COSTURILOR PE LUCRARI AGRICOLE /PE AGREGAT ŞI CATALOG CU PRINCIPALII PRODUCĂTORI DE UTILAJE AGRICOLE DIN ROMÂNIA. semănat şi plantat 7.5 Catalog cu firma străine cu prezenţă mai mare pe piaţa românească 7.6 Combine şi bene transport 7.1. echipamente rcoltat furaje verzi 7.1. AL FIRMELOR IMPORTATOARE ŞI ALŢI DISTRIBUITORI 7.1.1Tractoare cu 2 roţi motrice 7.4 Maşini pentru pulverizat 7.6 Catalog cu pesticide şi potenţiali distribuitori .216 - CAPITOL 7 GHID ORIENTATIV PENTRU UTILIZAREA TRACTOARELOR ŞI MAŞINILOR AGRICOLE.2 Maşini pentru lucrările solului 7.1. prese de balotat.3 Catalog cu principalii fabricanţi de utilaje din România 7.

Singurul element de costuri care va fi mai mic în România va fi cu plata mecanizatorului care în Franţa de exemplu este de 10. * calculatii efectuate de specialişti pentru anul 2007 şi având în vedere informaţii din „La France Agricole” 2006 . vor suporta cheltluieli cu reparaţia utilajelor şi cu amortizarea acestuia tot la nivel european. Datele şi informaţiile din acest capitol sunt prelucrări după unele materiale prezentate în revista „La France agricole”x) Anual în Franţa. Fermierii români vor achiziţiona utilaje fabricte în UE sau chiar în ţară. Si utilajele din ţară fabricate sub licenţă sau româneşti vor avea parametrii constructivi funcţionării competitive. ca bareme de autor reciproc.217 - 7.1 GHID PENTRU UTILIZAREA TRACTOARELOR SI MASINILOR AGRICOLE pentru anul 2007 faţă de 2006* INTRODUCERE In acest capitol se vor prezenta date şi informaţii cu privire la costurile de utilizare a tractoarelor şi maşinilor.52 €/l şi a preţului uleiului de 1. Baremul stabileşte costurile medii de utilizare a unei singure maşini stabilit ca parte a preţului fix a carburantului de 0.9 €/l. vor consuma motorina la preţ european.PAG . vor achiziţiona utilaje la preţ european. In acest context. Preţurile medii exceptând taxele datorate materialului nou. Biroul de coordonare pentru maşinismul agricol publică costurile de utilizare a tractoarelor şi maşinilor agricole. au fost fixate la baza tarifelor de cultură ale diferitelor firme.7 €/oră. Baremele de ajutor rciproc stabilite de Biroul de coordonare pentru maşini agricole sunt o referinţă naţională care poate fi utilizată în cadrul schimbului de servicii între gricultori. Datele şi informaţiile ce vor fi prezentate sunt utile fermierilor români pentru că în următorii 5-10 ani sistema de maşini şi tractoare din România va fi similară celei din ţările UE.6 €/oră pînă la 13.

/2006 „Puterea tractoarelor” corespunzătoare fiecărui tip de tractor – preluată din F. Cifrele/preţurile au fost rotunjite la 2 zerouri.13€/oră dacă este utilizat 900 ore/an Pentru a oferi fermierilor români o informaţie şi mai completă vom prezenta în acest capitol şi preţul orientativ de nou al diferitelor tractoare şi maşini agricole în anul 2006. tractoristul sau alţii.A./2006 Coloana 3 „Preţ mediu de nou” (în €) . nu sunt cuprinse. Coloana 5 „Cost €/oră” – cifrele au fost reduse în principiu prin scăderea acestora proporţional cu creşterea numărului de ore/an.A.218 - Cheltuielile cu mâna de lucru. Costurile przentate în tabel sunt în Euro în anul 2006 în Franţa.25 Coloana 1 Coloana 2 . Tractoare „Tip tractor” – preluat din F.97€/oră dacă este utilizat 700 ore/an 28. De exemplu: Un tractor de 70 CP cu două roţi motrice are următoarele costuri pe ora de funcţionare: 11. Subliniem că. costul de utilizare depinde în mare măsură de numărul de ore de funcţionare a utilajului pe an.10€/oroă dacă este utilizat 1000 ore/an Un tractor de 190 CP cu patru roţi motrice are următoarle costuri pe ora de funcţionare: 38. Costurile de utilizare se vor prezenta la tractoare pe ora de funcţionare iar la maşini agricole pe ha.PAG .Faţă de 2006 acesta a fost mărit cu !% motivat de faptul că există perspectiva creşterii preţurilor.35 €/oroă dacă este utilizat 600 ore/an 9. Coloana 4 „Ore pe an” – variantele de utilizare în ore pe an sunt aceleaşi pentru fiecare tip de tractor astfel încât s-a majorat utilizarea lor cu câte 100 ore pentru fiecare variantă justificată de faptul că fermierii români sunt mai slab dotaţi cu utilaje şi le utilizează mai intensiv pe cele pe care le au.43 700 11. Exemplu : Tractor standard de 90 CP cu 2 RM (roţi motrice) : Anul Preţ de nou € Ore pe an Cost €/oroă 2006 37000 500 14.74 900 10.26 €/oră dacă este utilizat 800 ore/an 8.87€/oroă dacă este utilizat 500 ore/an 31].

.15 = 14...05 ..74 = 0.43 = 0. denumirea maşinii agricole a fost preluată din L.17 (14. „c” se determină procentual din fiecare cost (cele trei grade de utilizare) şi se scade din fiecare cost Exemplu : Plug reversibil purtat cu 5 trupiţe Din ghidul Anul Preţ de nou Ha/an Cost €/Ha pentru utilizarea 2006 1700 70 31...07 agricole 2007 + 1% + 15% Recalculat 17200 80 31.A..12 maşinilor 200 15...045 Se calculează: cât % reprezintă 1..74 – 0.4. acestea având diferite grade de utilizare: a/. Se face diferenţa între costul cel mai mare şi cel mai mic (€/Ha) c/....../2006 Coloana 2 „Preţul de nou” – preluat a fost de asemenea majorat cu 1% Coloana 3 „Ha/an” – 2 grade de utilizare au fost majorate pentru fiecare utilaj cu 15% şi rotunjirea ultimei cifre aceasta fiind 5 sau zero..25 = 0.....219 - 2007 +1% 37400 +100 ore 600 800 1000 Recalculat 14.11 = 10.92 tractoarelor şi 120 21. Coloana 4 „Cost €/Ha” – cifrele au fost reduse după aceeaşi metodă ca şi la tractoare.14 Maşini agricole Coloana 1 „Tipul” .... Se împarte b: a = c d/. Se face diferenţa între cea mai mare utilizare (Ha/an) şi cea mai mică b/.11 Astfel 14.... x X = 417/400 = 1..15 Acestea se scad din cifrele iniţiale 11.25) 100. făcându-se diferenţe între gradele de utilizare pentru fiecare tip de maşină agricolă.045 din fiecare cost pe oră pe variante astfel: Pentru 14....PAG .14 Mod de calcul: 900-500 = 400.43 -0..62 10.88 140 21.62 10......28 11....12 = 11...25 – 0.43 – 10.12 10...09 230 15....28 11..

12 – 0.034 21.3 SIMBOLURI CPT – cereale şi plante tehnice G – grâu P – porumb O – orz Fs – floarea soarelui F – fasole Sz – sfeclă de zahăr S – soia R – rapiţă M – mazăre L – legume Pm – pomi Prs.11(%) = 0.016 15.1 21.11 31.12 x 0.11(%) = 0.035 31.piersic Cs.09 €/Ha V.92 x 0.PAG .07 = 16.85 €/Ha 16.85 : 150 = 0.88 €/Ha V.07 x 0.92 – 0.035 = 31.cais Cr – cireş Prn – prun V – vii Fr.11(%) = 0.07 – 0.92 .silvicultură .2 15.furaje Sv .05 €/Ha V.220 - Recalculare 230 – 80 = 150 Ha/an 31.016 = 15.15.034 = 21.

1.20 11.62 10.35 9.221 - GHID PENTRU UTILIZAREA TRACTOARELOR SI MASINILIOR AGRICOLE 7.72 6.26 8.38 9.80 12.22 6.87 6.86 11.82 .77 5.72 10.07 14.06 8.23 8.1 TRACTOARE CU 2 ROTI MOTRICE Tip tractor Putere în CP Preţ de nou € STANDARD 40 18800 600 800 1000 50 20200 600 800 1000 60 25700 600 800 1000 70 29300 600 800 1000 80 32800 600 800 1000 90 37400 600 800 1000 100 VITICOL 41400 600 800 1000 50 20700 600 800 1000 60 22700 600 800 1000 Ore pe an Cost €/oră 7.04 9.14 15.10 12.45 6.28 11.35 7.35 6.22 7.10 5.35 9.PAG .97 10.

82 17.29 14.98 8.28 10.13 15.56 8.54 8.30 8.05 14.73 12.36 13.13 10.82 20.83 13.68 16.00 20.70 7.96 22.27 25.58 16.222 - Tip tractor Putere în CP Preţ de nou € Ore pe an Cost €/oră 70 24700 600 800 1000 10.68 9.53 7.17 11.17 7.81 12.55 10.91 9.74 18.47 POMICOL 70 25700 600 800 1000 STANDARD 50 25200 600 800 1000 60 30300 600 800 1000 70 33300 600 800 1000 80 36500 600 800 1000 90 42400 600 800 1000 100 48100 600 800 1000 110 53000 600 800 1000 120 58800 600 800 1000 130 64100 600 800 .72 9.13 19.PAG .71 13.

49 8.48 9.35 25.04 34.48 9.33 6.68 10.10 28.PAG .52 9.43 10.38 11.32 .11 27.27 34.95 30.82 31.43 7.83 37.39 11.08 22.30 8.55 39.37 42.39 12.95 7.52 47.65 8.16 34.49 8.223 - Tip tractor Putere în CP Preţ de nou € Ore pe an Cost €/oră 1000 150 74700 600 800 1000 170 84800 600 800 1000 190 95900 600 800 1000 215 106000 600 800 1000 250 119000 600 800 1000 VITICOL 50 22700 600 800 1000 60 26200 600 800 1000 70 27800 600 800 1000 POMICOL 70 27800 600 800 1000 80 30300 600 800 1000 17.64 30.13 24.

57 12.14 15.09 15.05 29.30 28.00 16.57 21.PAG .66 13.06 29.59 12.15 15.93 17.38 25.40 15.2 16.88 21.63 17.99 19.48 17.224 - 7.72 25.65 23.72 38.60 22.1.87 20.19 20.2 MASINI PENTRU LUCRARILE SOLULUI TIPUL Preţ de nou € Plug purtat cu 2 trupiţe 3800 25 50 70 Plug reversibiil purtat cu 3 trupiţe 7600 35 60 80 Plug reversibil purtat cu 4 trupiţe 9100 60 115 170 Plug reversibil cu 5 trupiţe 17200 80 140 230 Plug reversibil purtat cu 6 trupiţe 22200 115 170 230 Plug reversibil purtat cu 7 trupiţe 27300 170 230 345 Plug reversibil semipurtat cu 8 trupiţe 30300 230 345 460 Plug simplu purtat cu 2 trupuiţe 2000 20 25 35 Plug simplu purtat cu 3 trupiţe 3500 20 25 35 Plug simplu purtat cu 4 trupiţe 4500 25 35 Ha/an Cost €/Ha 26.09 12.37 31.45 21.90 .

32 4.88 5.90 3.88 3.21 7.66 26.30 19.70 4.01 7.60 6.74 8.64 24.5 m 5500 90 115 150 Vibrocultor cu lăţimea de 4 m 3500 70 90 115 Vibrocultor cu lăţimea de 6 m 4900 90 115 170 Cultivator cu lăţimea de 6 m 900 35 45 60 Cultivator pentru pomi cu lăţimea de 225 cm 2500 35 45 70 16.72 9.29 7.00 5.13 3.32 9.90 3.00 .06 6.96 6.19 15.93 13.15 2.80 3.20 4.PAG .98 18.05 12.225 - TIPUL Preţ de nou € Ha/an Cost €/Ha 50 Subsoli8er purtat cu 2 corpuri 1900 25 35 50 Decompactor purtat cu 3 dinţi (corpuri) 3500 50 70 90 Decompactor în V cu 6 lame purtate 10100 60 90 115 Decompactor în V cu 8 lame purtat 15100 90 115 140 Cultivator greu cu lăţimea de 3 m 2500 70 90 115 Cultivator cu lăţimea de 4.11 9.98 220.28 5.

46 5.3 MASINI PENTRU DISTRIBUIT INGRASAMINTE.37 2.97 15.43 de 600 litri cu lăţime de lucru de 15 m. 2 discuri cu lăţimea de lucru de 20 m distribuitor centrifugat purtat de 15 Hl. SEMANAT SI PLANTAT TIPUL Preţ de nou € Distribuitor purtat centrifugal 1600 60 115 170 2600 115 170 230 4000 170 230 293 11600 345 575 800 20200 575 800 1000 Maşină de împrăştiat cu bazin 9600 115 230 350 16700 230 350 460 5500 45 90 140 semănătoare de cereale cu 11100 115 Ha/an Cost €/Ha 4.226 - 7.34 9.45 1.79 2.03 5.92 4.53 5.1.28 5.PAG .49 15.59 3.28 1.59 3. 2 discuri cu lăţimea de lucru de 30 m distribuitor centrifugal tractat de 30 Hl.31 2. 2 discuri . 1 disc Distribuitor centrifugat purtat de 10 Hl.55 2.58 12. IMPRASTIAT BALEGAR.46 3.64 2.33 3.49 13.29 25.36 8.64 25. cu lăţimea de lucru de 36 m Distribuito de 40 Hl cu lăţimea de 36 m îngrăşăminte orizontal de 6 tone pe 2 roţi maşină de împrăştiat cu bazin îngrăşăminte orizontal de 10 tone pe 4 roţi Semănătoare cereale cu lăţimea de 3 m .

82 6.27 30.81 9.43 29.29 18.1.73 8.PAG .03 12.03 13.4 MASINI PENTRU PULVERIZAT TIPUL Preţ de nou € Pulverizator purtat cu 3500 45 70 Ha/an Cost €/Ha 9.26 10.56 semănătoare de cereale cu lăţimea de 6 m pneumatică 23200 2330 290 350 semănătoare pentru 32300 170 2320 350 semănat în teren marcat gen Harsch cu lăţimea de lucru de 3 m semănătoare pentru sfeclă pe 12 rânduri 19200 115 170 230 semănătoare pentru 11100 115 170 230 porumb pneumatică pe 6 rânduri semănătoare semănat pentru semidirect 45400 230 350 460 pneumatică cu l’ăţimea de lucru de 4 m Maşină de plantat cartofi pe 4 rânduri hidraulică 18200 60 80 115 Maşină de plantat cartofi pe 4 rânduri automatică 30300 70 100 140 7.37 21.13 56.30 14.33 22. 16 14.17 27.86 26.30 41.72 cuvă de 600 l şi rampă de .14 38.75 22.227 - TIPUL Preţ de nou € Ha/an Cost €/Ha lăţimea de lucru de 4 m 150 180 9.06 16.83 6.72 8.40 11.

59 7.00 4.47 7.55 2.30 2.20 1.53 4.59 11.19 5.96 13.80 6.14 5.65 cuvă de 800 l şi rampă de 12 m Pulverizator cuvă de 1000 l şi rampă de 18 m Pulverizator cuvă de 1500 l şi rampă de 24 m Pulverizator cuvă de 2500 l şi rampă de 24 m Pulverizator cuvă de 3200 l şi rampă de 28 m Pulverizator cuvă de 4000 l şi rampă de 32 m Pulverizator cuvă de 4000 l şi rampă de 36 m Pulverizator pentru vie cu cuvă de 300 l Pulverizator pentru livadă cu cuvă de 600 l 1900 60 110 170 Pulverizator pneumatic cu cuvă de 2000 l pentru livadă 20200 230 460 690 .PAG .43 4.07 4.228 - TIPUL Preţ de nou € Ha/an Cost €/Ha 9m Pulverizator purtat cu 6400 140 70 140 290 purtat cu 15100 230 460 900 purtat cu 20200 350 700 1000 tractat cu 35500 350 700 1000 tractat cu 45400 450 900 1400 tractat cu 55500 900 1400 1800 tractat cu 60600 1100 1700 2300 1500 45 90 140 3.20 2.75 12.27 1.80 4.80 8.15 2.72 4.60 11.29 8.76 6.19 3.80 6.69 4.04 6.83 4.52 4.

PAG .64 11.19 18.48 14.25 12.64 8.93 14.41 20.8 m 7200 60 115 Ha/an Cost €/Ha 14.56 6.73 10. PRESE DE BALOTAT.38 23.37 7.92 12.81 10.56 20.5 CULTIVATOARE.48 5.00 8.4 m 6500 5000 4000 25 50 70 35 70 115 45 90 140 Cositoare simplă rotativă cu 7 discuri şi 2.51 9.28 12.89 150 CP 4 RM cu cuvă de 3000 l şi rampă de 28 m 7.229 - TIPUL Preţ de nou € Ha/an Cost €/Ha Pulverizator automotor 111100 1380 2070 2870 14.60 6. ECHIPAMENTE RCOLTA FURAJE VERZI TIPUL Preţ de nou € Cultivator purtat în spae pe 6 rânduri 4300 35 70 100 Cultivator frontal pe 6 rânduri 5600 35 70 100 Cultivator purtat în spate pe 12 rânduri 14700 50 115 170 Raniţă cu discuri pe 4 rânduri pentru cartofi 4000 35 70 100 Cositoare simplă rotativă cu 4 discuri şi lăţime de lucru de 1.46 27.65 m Cositoare simplă rotativă cu 5 discuri şi lăţime de lucru de 2 m Cositoare simplă rotativă cu 6 discuri de 2.36 7. COSITORI.24 15.88 9.1.56 .48 23.

50 25.230 - TIPUL Preţ de nou € Ha/an Cost €/Ha 170 Cositoare condiţionare 10100 70 115 170 20200 115 170 230 3800 50 90 140 5300 80 125 200 cu 3500 6 15 35 3100 35 70 115 dematerial 13100 25 60 100 8.2 m Maşină purtată de întos fânul pentru uscare cu lăţimea de lucru de 5 m Zdrobitor de viţă lăţimea de 1 m purtat pe tractor Zdrobito de paie cu ax vertical şi lăţimea de 2 m purtat pe tractor Zdrobitor forestier cu lăţimea de 150 cm Tipul Preţ de nou € Nr.40 29.08 4.baloţi pe an Cost €/balot Presă pentru baloţi 18200 600 1200 1700 4.10 69.80 purtată cu discuri şi degete cu lăţimea de lucru de 2.90 6.2 m Maşină purtată de întos fânul pentru uscare cu lăţimea de lucru de 3.56 23.85 32.99 1.48 2.4 m Cositoare condiţionare purtată cu discuri şi degete cu lăţimea delucru de 3.45 14.52 10.97 466.12 1.13 19.86 4.87 17.PAG .20 18.03 2.52 12.93 5.44 10.17 8.99 6.99 rotunzi (Ø 120 cm) şi lungimea de 150 cm Presă de balotat cu 70700 3450 5750 densitate înaltă şi canal .55 26.96 4.

85 160.28 150.50 118.25 173700 115 290 575 300.97 COST €/ORĂ 148.36 97.36 83.64 166.64 105.97 Mazăre + 40% €/HA 259.21 60.4 70700 60 115 200 131300 115 170 290 181800 230 350 460 HA/AN COST €/HA 185.61 217.57 130.04 101.20 2.72 104.36 76. lăţime de lucru de 2.91 233.25 168. lăţime de lucru 3.19 121.57 3.89 118.19 132.2 107.58 88.09 101.PAG .22 7.20 m sau 3 rânduri Echipament de recoltat iarbă şi porumb siloz cu motor de 280 CP.49 Rapiţă +10% €/HA 203.00 densitate înaltă şi canal 90x120 cm Tipul Preţ de nou € Ha/an Cost €/Ha Echipament de recoltat iabă şi porumb siloz cu motor de 220 CP.55 198.96 scuturători şi heder de 3-4 m Combină cu motor de 180 la 220 CP cu 5 scuturători şi heder de 4-5 m Combină cu motor de 180 la 220 CP cu 6 scuturători şi heder de 6-7 .69 69.60 75.19 112.65 166.38 86.1.14 86.40 2.6 m sau 4 rânduri 136300 90 230 460 296.18 120.21 183.50 154.49 275.59 150.15 95.6 COMBINE SI BENE TRANSPORT Tipul Numai cereale PREŢ DE NOU Combină cu motor de 180 CP.71 80.54 151.231 - 70x120 cm Presă de balotat cu 90900 8000 4600 6900 9200 1.

26 68.65 179. cu lăţimea de 3-4 m Combină recoltat de porumb 1616600 hederului 170 230 350 176.21 247.22 103.67 84.36 boabe şi cereale cu motor de 180-220 CP.00 98.91 heder de 6-7 m Combină de 202000 170 290 400 recoltat sfeclă de zahăr cu motor de 340 CP cu 4 roţi motrice rânduri Idem cu motor de 252500 pe 6 170 283.77 .35 209.75 124.79 288.97 136.14 163.49 303.15 205.93 76.61 84.71 222. 260 la 300 CP.13 115.18 169.37 Combi59.PAG .07 366.54 1129.37 59.89 138.36 105.94 141.28 scuturotori heder de 6-7 Combină recoltat de porumb 101000 115 170 230 177.88 313.26 99. 5 scuturători şi heder de 4-5 m Idem.32 boabe şi cereale cu motor de 180 CP.38 75.26 142. 4 scuturători.363 147.52 54. 6 scuturători şi heder de 6-7 m Idem 300-400 CP 8 scuturători şi 262600 212100 230 350 460 350 460 690 174.76 95.64 229.94nă cu motor de 180 la 330 CP cu 8 şi 222200 350 575 800 101.13 111.52 129.232 - Tipul Numai cereale PREŢ DE NOU HA/AN COST €/HA COST €/ORĂ Rapiţă +10% €/HA Mazăre + 40% €/HA m75.61 177.

PAG .06 2.c.08 17.00 8.59 2.38 7.36 165.233 - Tipul Numai cereale PREŢ DE NOU HA/AN COST €/HA 350 520 55500 20 35 50 163.06 3.08 241.27 2.23 4.99 131.99 6.47 5.62 COST €/ORĂ Rapiţă +10% €/HA Mazăre + 40% €/HA 400 CP şi remorcă de 2035 m.09 122.90 9.33 27.33 474.85 Benă de 4 tone semipurtată 5000 115 230 350 Benă de 6 tone semipurtată 6500 115 230 350 Benă de 8 tone semipurtată 8100 115 230 350 Benă de 10 tone semipurtată 11600 115 230 350 Benă de 12 tone semipurtată 15100 115 230 350 Benă de 18 tone semipurtată 25200 115 .53 4.26 7.55 13.96 3.87 469.73 245. Maşină de recoltat cartof pe 1 rând Maşină de recoltat cartofi pe 2 rânduri 85800 30 60 115 Tipul Preţ de nou € Ore/an Cost €/oră Benă pentru struguri cu capacitate de 30 Hl 3500 60 145 230 8.94 3.13 5.

PAG . 8 tone pe 4 roţi 7300 115 170 230 Platformă de 12 m.65 8.53 10.65 .91 4.47 5.234 - 230 350 platformă de 8 m.63 12. 15 tone pe 4 roţi 13100 140 200 290 14.80 6.08 8.

– grad ridicat de utilizare a tractorului (1000 ore/an) Aceste date sunt preluate din „GHID PENTRU UTILZAREA TRACTOARELOR SI MASINILOR AGRICOLE” Coloana 3 – „E/oră” – pentru fiecare din cele 3 variante se calculează prin înmulţirea col.3. Coloana 1 – „lucrarea” este corespunzătoare tipului de utilaj agricol. Coloana 9 – „Performanţa agregatului Ha/oră” s-a preluat din tabelele „La France agricole”. Coloanele 5 şi 6 se referă’ la măsurile agricole Coloana 5 – „Grad de utilizare ha/anl” se preiau din acelaşi ghid.PAG . Coloana 8 – „Nr. .3 şi 4 – se referă la tractoare Coloana 2 – „Variante de grade de utilizare” • V. Coloanele 2.3 cu col.ore pe an” se calculează prin împărţirea cifrei l (oră) la coloana 9. Coloana 6 – „E/ha” de asemenea din acelaşi ghid Coloana 7 – „Total agregat – llE/ha” se însumează coloanele 4 şi 6.2 GHID ORIENTATIV PENTRU ESTIMAREA COSTURILOR PE LUCRARI AGRICOLE/ AGREGATE Agregatele sunt formate din tractoare de diferite tipuri şi maşini/utilaje agricole.2 – grad mediu de utilizare a tractorului (800 ore/an) • V.8.235 - 7.1 – grad redus de utilizare a tractorului (600 ore/an) • V.

66 1.L V.19 15.44 52.20 CPT.20 1.3 Arat cu plug V.98 20.3 V.32 44.08 22.2 V.236 -   GHID ORIENTATIV PENTRU ESTIMAREA COSTURILOR PE LUCRARI AGRICOLE (pe agregat)    LUCRAREA COSTURI AGREGAT TRACTOR MASINA AGRICOLA TOTAL AGREGAT €/HA VARIANTE DE GRADE DE UTILIZARE 1 Decompactare 2 V.01 38.98 18.76 28.21 7.20 1.82 22.purtat 90 115 140 Plug purtat cu 2 trupiţi 9.20 1.83 0.6 190 CP cu 4 RM 37.46 31.83 0.29 30.83 0.69 45.37 250 CP cu 4 RM 47.65 60 CP cu 4 RM .1 3 4 5 6 7 8 9 €/ORĂ €/HA GRAD DE UTILIZARE HA/AN €/HA NR.66 35.60 1.94 70 90 Decompactor în V cu 6 lame purtat 60 90 115 Decompactor în V cu 8 lame.08 0.66 0.30 19.76 24.ORE PE HA PERFORMANŢA AGREGATULUI HA/ORĂ 100 CP cu 4 RM 19.66 0.2 V.39 25.13 31.83 1.83 0.2 V.74 47.55 39.PAG .6 0.82 31.71 26.27 34.82 26.32 64.6 CPT.1 31.1 15.75 Decompactor purtat cu 3 dinţi (corpuri) 50 12.11 27.07 1.20 1.20 V.83 1.64 57.1 39.35 0.71 13.3 V. L V.

15 15.16 1.59 80 CP 4 Rm 14.3 V.09 26.9 0.Pm V.237 - LUCRAREA COSTURI AGREGAT TRACTOR MASINA AGRICOLA TOTAL AGREGAT €/HA NR.38 61.09 15.57 0.72 9.02 34.36 0.78 CPT L Pm V.36 4 32.3 V.75 1.V V.37 44.28 23.1 2 €/ORĂ €/HA GRAD DE UTILIZARE HA/AN €/HA 3 11.66 42.1 CPT L.ORE PE HA PERFORMANŢA AGREGATULUI HA/ORĂ VARIANTE DE GRADE DE UTILIZARE 1 reversibil V.85 15.1 15.57 12.13 17.72 7 58.36 CPT.13 12.04 1.22 27.1 10.2 16.71 13.2 V.47 .88 21.77 9 0.1 1.09 12.46 26.77 2.2 V.75 0.77 2.2 V.36 0.2 20.9 0.87 8 2.28 1.75 1.78 38.25 CPT V.57 0.13 10.05 49.57 CPT L Pm.82 130 CP cu 4 RM 25.91 9.48 0.00 31.PAG .63 49.24 19.00 0.57 35.1 12.45 21.09 35.8 0.L V Pm 70 CP cu 4 RM 13.67 25.2 V.81 41.1 1.56 8.8 1.73 18.28 1.78 0.3 V.3 V.48 23.21 14.93 17.78 0.52 13.28 0.00 20.68 100 CP cu 4 RM 19.25 1.09 16.37 29.45 38.9 1.00 16.57 21.43 31.15 5 25 50 70 Plug purtat cu 3 trupiţi 35 60 80 Plug purtat cu 4 trupiţi 60 115 170 Plug purtat cu 5 trupiţi 80 140 230 Plug purtat cu 6 trupiţi 115 170 6 26.

36 29.45 1.66 13.72 V.38 0.1 9.2 V.06 25.49 32.40 0.3 V.Pm V V.6 CPT V.2 V.45 30.05 15.36 5 230 Plug purtat cu 7 trupiţi 170 230 340 Plug semipurtat cu 8 trupiţi 230 345 460 Plug simplu purtat cu 2 trupiţi 6 17.11 15.6 0.L Pm V 70 CP cu 4 RM 13.3 V.21 1.08 22.6 CPT L.PAG .6 1.40 15.62 0.60 45.83 37.5 2.08 8 0.66 1.56 8.66 1.62 0.68 0.8 9 1.65 23.238 - LUCRAREA COSTURI AGREGAT TRACTOR MASINA AGRICOLA TOTAL AGREGAT €/HA NR.69 41.28 22.30 23.1 €/ORĂ €/HA GRAD DE UTILIZARE HA/AN €/HA 3 17.96 2.40 0.6 0.3 Arat cu plug simplu V.68 1.59 12.45 1.2 V.1 28.14 17.62 1.ORE PE HA PERFORMANŢA AGREGATULUI HA/ORĂ VARIANTE DE GRADE DE UTILIZARE 1 2 V.04 18.6 1.10 29.16 170 CP cu 4 RM 34.30 51.48 17.90 20.10 21.83 60 CP cu 4 RM 11.59 .40 CPT.3 10.68 0.2 V.91 29.99 43.59 33.13 24.5 0.1 25.00 16.14 34.91 9.72 7 32.35 20.44 39.64 17.90 20 25 35 Plug simplu purtat cu 3 trupiţi 20 25 35 19.39 22.3 V.19 20.14 15.44 15.66 0.66 0.06 48.95 4 14.25 150 CP cu 4 RM 30.5 2.45 CPT V.

90 3.3 Subsolaj 12.01 22.90 3.5 0.5 2.1 V.05 46.8 CPT L.97 70 90 115 Cultivator greu cu lăţimea de 4.L Pm 80 CP cu 2 RM 12.35 6.73 V.25 10.08 30.4 0.93 47.20 27.55 1.87 16.27 13.28 36.82 5.02 2.25 1.Pm 70 CP cu 4 RM V.4 0.1 13.22 7.8 0.4 CPT L 60 CP cu 2 RM 10.8 0.35 25 35 50 Subsolier purtat cu 2 corpuri 28.2 1.87 20.25 1.99 90 7.68 18.31 37.83 0.29 13.2 V.PAG .83 0.74 8.5 2.26 0.83 1.41 15.2 V.2 1.16 13.2 CPT.59 0.3 V.ORE PE HA PERFORMANŢA AGREGATULUI HA/ORĂ VARIANTE DE GRADE DE UTILIZARE 1 2 V.60 14.20 8.91 5.3 Pregătit terenul cu cultivatorul V.72 6.28 1.2 V.5 m 4.1 €/ORĂ €/HA GRAD DE UTILIZARE HA/AN €/HA 3 4 5 Plug simplu purtat cu 4 trupiţi 6 7 8 9 80 CP cu 4 RM 14.8 CPT .28 10.59 33.239 - LUCRAREA COSTURI AGREGAT TRACTOR MASINA AGRICOLA TOTAL AGREGAT €/HA NR.1 8.25 0.13 10.11 9.72 9.06 V.97 25 35 50 Cultivator greu cu lăţimea de 3 m 13.

02 22.83 3.2 CPT L 80 CP cu 4 RM 14.80 22.70 4.12 3.2 V.88 5.33 3.83 0.00 9.28 0.72 31.93 70 90 115 Vibrocultor cu lăţimea de 6 m 90 115 170 6.56 8.12 0.92 12.2 V.11 34 45 60 3.07 4 5.3 0.68 50 CP cu 2 RM Cultivator pentru vie cu lăţimea de 110 cm 8.2 V.70 4.3 0.1 12.98 5 115 150 Vibrocultor cu lăţimea de 4 m 6 6.89 0.93 6.33 0.3 6.87 6.28 5.1 €/ORĂ €/HA GRAD DE UTILIZARE HA/AN €/HA 3 10.15 2.39 2.33 3.06 7 11.13 11.ORE PE HA PERFORMANŢA AGREGATULUI HA/ORĂ VARIANTE DE GRADE DE UTILIZARE 1 2 V.96 15.73 4.28 3.68 26.2 1.3 Cultivaţie în vie şi pomi V.3 V.72 7.88 3.5 CPT L V.09 7.55 0.98 10.PAG .04 27.87 20.83 0.2 1.240 - LUCRAREA COSTURI AGREGAT TRACTOR MASINA AGRICOLA TOTAL AGREGAT €/HA NR.20 4.35 V.5 3.5 3.36 9.04 8 0.73 10.3 V .3 Pregătit terenul cu vibrocultorul V.83 1.8 L 60 CP cu 4 RM 11.38 9.1 9.13 10.28 0.8 1.99 6.72 V.55 9 1.80 3.2 V.

00 5.22 7.0 1.28 0.32 2.59 6.PAG .35 V.20 1 1 1 1.99 3.33 3 3 3 CPT 70 CP cu 2 RM Distribuitor centrifugat purtat de 10 Hl.10 3.63 4.17 2.71 2.06 8.59 2.3 V.45 1.96 0.5 CPT L .22 12.26 8.1 8.3 Distribuit îngrăşăminte V.01 7.0 1.22 7.24 3.5 3.07 15.1 8.31 2.2 V.00 19.0 Pm 60 CP cu 2 RM Distribuitor centrifugat purtat de 600 l cu lăţimea de lucru de 15 m.85 0.59 7.28 3.2 V.ORE PE HA PERFORMANŢA AGREGATULUI HA/ORĂ VARIANTE DE GRADE DE UTILIZARE 1 2 V.26 115 170 230 3.3 9.20 10.06 V.28 1.37 60 115 170 4.20 35 45 70 9.55 2.2 V.72 5.22 7. 1 disc 10.33 0.5 3.06 V.20 3.2 discuri cu lăţimea de lucru de 20 m 11.33 0.241 - LUCRAREA COSTURI AGREGAT TRACTOR MASINA AGRICOLA TOTAL AGREGAT €/HA NR.1 €/ORĂ €/HA GRAD DE UTILIZARE HA/AN €/HA 3 4 5 6 7 8 9 60 CP cu 2 RM Cultivator pentru pomi cu lăţimea de 225 cm 10.28 0.

2 0.68 3.53 8.81 12.1 12.25 4 4 4 CPT.67 2.67 170 230 290 3.2 0.13 V. 2 discuri cu lăţimea de lucru de 36 m 16.71 13.68 3.03 2.17 6 6 6 CPT L .33 3.37 2.13 4.64 2.69 6.2 V.42 345 575 800 5.17 0.13 10.PAG .3 V.25 0.ORE PE HA PERFORMANŢA AGREGATULUI HA/ORĂ VARIANTE DE GRADE DE UTILIZARE 1 2 V.3 V.2 V.L 100 CP cu 4 RM Distribuitor de 40 Hl cu lăţimea de 36 m 19.46 2.92 4.2 5 5 5 CPT.82 3.95 0.25 2.64 9.3 15.17 7.82 4. 2 discuri cu lăţimea de 30 m 14.25 0.79 2.L 90 CP cu 4 RM Distribuitor centrifugat tractat de 30 Hl.1 €/ORĂ €/HA GRAD DE UTILIZARE HA/AN €/HA 3 4 5 6 7 8 9 80 CP cu 4 RM Distsribuitor centrifugal purtat de 15 Hl.95 0.98 0.17 0.83 V.2 V.242 - LUCRAREA COSTURI AGREGAT TRACTOR MASINA AGRICOLA TOTAL AGREGAT €/HA NR.28 7.1 13.73 V.32 5.13 5.36 2.46 3.34 575 800 1000 5.13 3.

2 V.82 60 CP cu 2 RM 230 350 460 25.06 V.62 31.5 2.03 5.40 0.PAG .29 35.22 7.06 8.22 7.71 13.1 15.20 100 CP cu 4 RM 115 230 350 25.17 19.06 V.3 V.3 8.49 4 4 4 0.20 10.46 5.22 7.2 V.O R .243 - LUCRAREA COSTURI AGREGAT TRACTOR MASINA AGRICOLA TOTAL AGREGAT €/HA NR.5 0.20 45 90 140 15.25 0.55 33.3 Semănat culturi agricole V.25 0.71 16.40 0.36 8.78 1 1 1 1 1 1 G.13 V.5 2.49 15.25 CPT L Maşină de îm prăştiat îngrăşăminte cu bazin orizontal de 10 tone pe 4 roţi 19.79 2.34 9.97 44.40 CPT Semănătoare de cereale cu lăţimea de 3 m 10.25 12.1 8.42 16.58 25.49 13.1 €/ORĂ €/HA GRAD DE UTILIZARE HA/AN €/HA 3 4 5 6 7 8 9 60 CP cu 2 RM Maşină de împrăştiat îngrăşământ cu bazin orizontal de 6 tone pe 2 roţi 10.ORE PE HA PERFORMANŢA AGREGATULUI HA/ORĂ VARIANTE DE GRADE DE UTILIZARE 1 2 V.2 V.

37 54.7 P.74 0.13 V.1 15.74 1.PAG .2 V.17 19.7 0.2 V.R 80 CP cu 4 RM Semănătoare de cereale cu lăţimea de 6 m pneumatică 14.35 1.35 1.27 230 290 350 13.2 12.1 12.13 .50 2.1 €/ORĂ €/HA GRAD DE UTILIZARE HA/AN €/HA 3 4 5 6 7 8 9 80 CP cu 2 RM Semănătoare de cereale cu lăţimea de 4 m 12.41 7.72 V.62 170 230 350 27.16 14.42 1.73 V.42 0.244 - LUCRAREA COSTURI AGREGAT TRACTOR MASINA AGRICOLA TOTAL AGREGAT €/HA NR.50 2.40 14.3 V.4 0.07 9.1 10.38 9.06 16.26 10.89 4.7 0.91 44.46 0.36 35.15 115.16 22.ORE PE HA PERFORMANŢA AGREGATULUI HA/ORĂ VARIANTE DE GRADE DE UTILIZARE 1 2 V.42 1.43 9.82 27.06 Semănătoare pentru sfeclă pe 12 rânduri 115 170 21.75 22.66 13.5 0.3 V.S 80 CP cu 4 RM 14.35 G.36 6.13 10.81 9.68 5.03 21.74 0.85 4.2 V.40 28.68 6.30 19.71 115 150 180 12.73 7.4 0.99 1.O 100 CP cu 4 RM Semănătoare pentru semănat în teren nearat gen Horsch cu lăţimea de llucru de 3 m 19.3 V.5 2 2 Sz V.4 2.52 20.74 0.71 13.72 8.44 0.50 G.84 17.

11 15.2 V.83 0.6 0.04 18.04 1.27 30.2 V.28 V .34 5 230 6 11.1 8.F 170 CP cu 4 RM Semănătoare pentru semănat semidirect pneumatică cu lăţimea de lucru de 4 m 34.13 24.20 10.30 54.83 28.1 28.30 23.10 V.3 V.3 Plantat culturi agricole 13.66 1.04 14.06 V.30 14.06 8.83 0.37 8 0.29 18.3 10.22 7.82 6.2 1.91 60 80 115 41.83 1.06 1 1 1 1 1 1 P Fs S.6 .44 38.PAG .2 G O.64 34.59 V.22 7.34 20.5 9 2 60 CP cu 2 RM Semmănătoare pentru porumb pneumatică pe 6 rânduri 10.2 1.2 V.6 0.245 - LUCRAREA COSTURI AGREGAT TRACTOR MASINA AGRICOLA TOTAL AGREGAT €/HA NR.90 0.13 63.79 17.66 1.1 €/ORĂ €/HA GRAD DE UTILIZARE HA/AN €/HA 3 10.R 70 CP cu 4 RM Maşină de plantat cartofi pe 4 rânduri hidraulică 22.31 48.86 22.73 8.20 115 170 230 12.03 7 16.3 V.60 230 350 460 26.33 22.ORE PE HA PERFORMANŢA AGREGATULUI HA/ORĂ VARIANTE DE GRADE DE UTILIZARE 1 2 V.66 0.59 41.68 4 5.91 9.

64 61.37 0.72 3.20 V.76 6.81 70 140 290 11.1 €/ORĂ €/HA GRAD DE UTILIZARE HA/AN €/HA 3 4 5 Maşină de plantat cartofi pe 4 rânduri automatică 6 7 8 9 100 CP cu 4 RM 19.31 0.20 3.20 CP.31 3.2 V.ORE PE HA PERFORMANŢA AGREGATULUI HA/ORĂ VARIANTE DE GRADE DE UTILIZARE 1 2 V.20 3.49 1.31 0.7 2.L .60 13.67 0.3 V.1 15.43 29.10 0.13 V.55 9.72 V.83 6.L 80 CP cu 2 RM Pulverizato purtat cu cuvă de 800 l şi rampă de 12 m 12.49 0.38 9.7 CP.22 7.7 2.67 60 CP cu 2 RM Pulverizator purtat cu cuvă de 600 l şi rampă de 9m 3.29 15.06 V.58 23.94 3.21 2.3 Protecţia culturilor 10.40 20.83 50.3 10.2 V.74 9.PAG .66 45 70 140 9.37 0.2 V.56 84.37 2.82 28.15 1.07 3.246 - LUCRAREA COSTURI AGREGAT TRACTOR MASINA AGRICOLA TOTAL AGREGAT €/HA NR.14 38.72 3.26 0.19 3.71 13.1 8.49 1.80 6.59 70 100 140 56.04 2.67 0.40 6.

52 4.40 4.14 3.14 2.15 2.11 0.36 350 700 1000 13.91 1.40 4.28 V.36 350 700 1000 7.PAG .38 6.15 0.7 CP.1 11.L 80 CP cu 2 RM Pulverizator tractat cu cuvă de 2500 l şi rampă de 24m 12.7 6.3 V.22 0.83 4.55 1.62 10.40 CP.1 10.72 V.15 0.22 4.15 6.l L .07 1.22 0.66 7.38 9.38 9.10 4.7 6.96 9.7 6.63 5.1 €/ORĂ €/HA GRAD DE UTILIZARE HA/AN €/HA 3 4 5 6 7 8 9 90 CP cu 2 RM Pulverizator purtat cu cuvă de 1000 l şi rampă de 18 m 14.55 2.L 80 CP cu 2 RM Pulverizator purtat cu cuvă de 15000 l şi rampă de 24 m 12.3 V.72 V.72 4.7 CP.247 - LUCRAREA COSTURI AGREGAT TRACTOR MASINA AGRICOLA TOTAL AGREGAT €/HA NR.32 0.7 6.15 0.55 2.23 230 460 900 8.2 V.15 6.70 4.ORE PE HA PERFORMANŢA AGREGATULUI HA/ORĂ VARIANTE DE GRADE DE UTILIZARE 1 2 V.55 1.75 14.3 10.2 V.07 1.15 0.82 0.59 11.90 1.04 6.2 V.95 8.

74 1.51 1.13 1.24 1.97 1100 1700 2300 7.09 11 11 11 CPT L 90 CP cu 4 RM Pulverizator tractat cu cuvă de 4000 l şi rampă de 36 m 16.83 V.34 1.1 €/ORĂ €/HA GRAD DE UTILIZARE HA/AN €/HA 3 4 5 6 7 8 9 100 CP cu 2 RM Pulverizator tractat cu cuvă de 3200 l şi rampă de 28 m 15.53 6.ORE PE HA PERFORMANŢA AGREGATULUI HA/ORĂ VARIANTE DE GRADE DE UTILIZARE 1 2 V.08 12 12 12 CPT.97 0.00 8.10 0.80 6.17 4.03 0.80 14.248 - LUCRAREA COSTURI AGREGAT TRACTOR MASINA AGRICOLA TOTAL AGREGAT €/HA NR.PAG .2 V.23 450 900 1400 12.23 1.08 0.1 12.56 0.21 6.3 V.3 13.08 0.80 4.L .11 9 9 9 CPT.65 6.19 5.41 1.81 12.09 900 1400 1800 8.07 4.54 8.2 V.47 9.83 V.L 90 CP cu 4 RM Pulverizator tractat cu cuvă de 4000 l şi rampă de 32 m 16.09 0.81 12.3 13.11 0.2 V.09 0.69 4.80 V.86 11.11 0.14 5.13 1.93 5.

81 10.3 8.70 Pulverizator pentru vie cu cuvă de 300 l 45 90 140 4.81 10.35 6.43 13.PAG .9 0.53 13.249 - LUCRAREA COSTURI AGREGAT TRACTOR MASINA AGRICOLA TOTAL AGREGAT €/HA NR.39 5.27 1.11 0.62 6.10 10.87 6.16 0.81 10.2 2070 14.49 6.37 14.1 Pm 70 CP cu 4 RM V.23 1.60 1.73 Pulverizator pneumatic cu cuvă de 2000 l pentru livadă 460 6.20 1.59 14.88 0.71 1.51 10.11 1.ORE PE HA PERFORMANŢA AGREGATULUI HA/ORĂ VARIANTE DE GRADE DE UTILIZARE 1 Protecţia plantaţiilor de vie şi pomi V.29 60 110 170 4.37 18 18 CPT .9 V 70 CP cu 2 RM Pulverizator pentru livaadă cu cuvă de 600 l 11.11 1.2 9.21 8.3 9.9 1.30 2.35 V.20 2.2 V.82 8.3 V.1 V.60 8.37 14.1 2 V.4 Pulverizator automotor 150 CP cu 4 RM cu cuvă de 3000 l şi rampă de 28 m 1380 V.26 8.65 10.1 1.95 690 4.33 7.26 7.9 0.4 Pm V.04 9.1 1.9 0.46 9.1 €/ORĂ €/HA GRAD DE UTILIZARE HA/AN €/HA 3 4 5 6 7 8 9 50 CP cu 2 RM 8.2 V.

2 V.24 37.2 8.4 P.250 - LUCRAREA COSTURI AGREGAT TRACTOR MASINA AGRICOLA TOTAL AGREGAT €/HA NR.06 8.89 9 18 60 CP cu 2 RM 10.72 16.66 30.89 7 7.4 L .36 70 100 Cultivator frontal pe 6 rânduri 35 70 100 Cultivator purtat în spate pe 12 rânduri 80 115 170 20.38 1.72 0.5 0.10 28.22 7.56 2.15 2.51 9.19 2.11 24.3 Intreţinerea cultlurilor V.15 29.5 28.2 V.11 23.1 €/ORĂ €/HA GRAD DE UTILIZARE HA/AN €/HA 3 4 5 2870 6 7.15 20.93 14.60 40.55 35 70 15.03 23.55 18.53 V.48 5.PAG .56 43.19 11.4 2.00 8.89 8 7.38 1.ORE PE HA PERFORMANŢA AGREGATULUI HA/ORĂ VARIANTE DE GRADE DE UTILIZARE 1 2 V.1 8.5 0.2 V.51 7.22 25.4 0.17 13.92 12.15 20.20 60 CP cu 4 RM 11.56 6.4 2.4 P.20 35 20.55 18.5 0.22 7.00 Cultivator purtat în spate pe 6 rânduri 14.3 V.06 25.77 1.4 0.19 0.3 V.4 0.1 9.5 2.38 0.FS S F 60 CP cu 2 RM 10.5 0.06 V.00 V.3 V.56 8.1 V.36 60 CP cu 2 RM Rariţă cu discuri pe 4 rânduri pentru cartofi 10.FS S F 39.5 2.FS S Sz 18.72 P.72 0.

8 1.2 V.26 8.38 9.3 Cosit şi întors furaje V.48 14.2 V.25 1.251 - LUCRAREA COSTURI AGREGAT TRACTOR MASINA AGRICOLA TOTAL AGREGAT €/HA NR.48 1 1 1 1 1 1 Fr 80 CP cu 2 RM Cositoare simplă rotativă cu 6 discuri şi 2.66 0.72 V.3 V.PAG .57 10.26 8.25 12.1 8.25 Fr .28 12.18 16.1 €/ORĂ €/HA GRAD DE UTILIZARE HA/AN €/HA 3 7.35 9.25 0.20 4 18.42 21.88 9.00 25 50 70 27.00 5 100 6 6.25 1.8 0.1 9.25 1.64 8.35 V.48 40.63 21.05 25.2 V.ORE PE HA PERFORMANŢA AGREGATULUI HA/ORĂ VARIANTE DE GRADE DE UTILIZARE 1 2 V.8 Fr 70 CP cu 2 RM Cositoare simplă rotativă cu 5 discuri şi lăţimea de lucru de 2 m 11.4 60 CP cu 2 RM Cositoare simplă rotativă cu 4 discuri şi lăţimea de lucru 1.3 V.3 10.65 m 10.8 0.00 19.73 10.27 9.06 V.48 1.07 10.4 m lăţime de lucru 12.90 16.41 33.20 12.38 34.8 0.17 8.25 45 90 140 23.10 11.5 9 0.30 7.10 35 75 115 23.46 7 24.46 8 2.22 7.8 0.

87 17.66 0.54 24.2 m .86 14.72 V.1 €/ORĂ €/HA GRAD DE UTILIZARE HA/AN €/HA 3 4 5 6 7 8 9 60 CP şi 4 RM Cositoare simplă rotativă cu 7 discuri şi 2.74 1.07 6.PAG .35 Fr 70 CP şi 4 RM Cositoare condiţonare purtatî cu discuri şi degete cu lăţimea de lucru de 3.67 7.55 28.56 8.ORE PE HA PERFORMANŢA AGREGATULUI HA/ORĂ VARIANTE DE GRADE DE UTILIZARE 1 2 V.36 7.72 V.1 9.8 m lăţime de lucru 11.73 6.18 70 115 170 26.2 V.56 8.5 Fr 60 C.35 1.1 9.36 8.P.74 0.31 5.66 0.252 - LUCRAREA COSTURI AGREGAT TRACTOR MASINA AGRICOLA TOTAL AGREGAT €/HA NR.52 12.74 0.5 1.56 8.4 m 11.52 60 115 170 20.3 V.85 35.35 1.şi 4 RM Cositoare condiţionare purtată cu discuri şi degete cu lăţimea de lucru de 2.59 19.66 1.5 1.37 17.07 0.64 11.2 V.3 V.03 0.

08 4.06 V.3 10.84 4.253 - LUCRAREA COSTURI AGREGAT TRACTOR MASINA AGRICOLA TOTAL AGREGAT €/HA NR.20 18.41 0.40 24.20 6.22 7.10 14.86 4.59 0.PAG .72 2.1 8.52 7 41.28 4 8.17 16.2 V.91 9.1 10.86 10.59 60 CP şi 2 RM Maşină purtată de întors fânul pentru uscare cu lăţimea de lucru de 3.56 23.66 9 Fr 1.38 9.66 0.7 Fr 80 CP şi 2 RM Maşină purtată de întors fânul pentru uscare cu lăţimea de lulcru de 5 m 12.59 1.59 0.32 30.2 V.84 8 0.93 4.33 5 115 170 230 6 32.70 8.7 1.2 m 10.5 0.20 5.07 5.24 50 90 140 10.93 5.62 80 125 200 8.4 0.15 3.5 1.72 V.66 0.3 V.5 2.4 2.2 V.76 7.07 10.ORE PE HA PERFORMANŢA AGREGATULUI HA/ORĂ VARIANTE DE GRADE DE UTILIZARE 1 2 €/ORĂ €/HA GRAD DE UTILIZARE HA/AN €/HA 3 13.7 1.08 4.5 V.99 6.3 V.23 7.5 Fr .

90 25 60 100 66.70 0.ORE PE HA PERFORMANŢA AGREGATULUI HA/ORĂ VARIANTE DE GRADE DE UTILIZARE 1 Prelucrări prin zdrobire 2 V.2 V.35 V.36 29.5 0.49 13.1 10.80 95.28 V.1 7.08 2 2 2 0.254 - LUCRAREA COSTURI AGREGAT TRACTOR MASINA AGRICOLA TOTAL AGREGAT €/HA NR.56 8.45 14.59 18.7 1.72 V.90 20.75 22.70 15.7 G 0.91 9.PAG .5 2.72 6.5 0.89 28.2 V.96 4.58 1.85 15.42 0.45 18.4 0.4 2.7 60 CP cu 4 RM Zdrobitor de material forestier cu lăţimea de 150 m 11.13 19.44 13.3 V.2 V.3 9.30 32.5 70 CP cu 4 RM Zdrobitor de paie cu ax vertical şi lăţimea de 2 m purtat pe tractor 13.90 6.50 25.1 €/ORĂ €/HA GRAD DE UTILIZARE HA/AN €/HA 3 4 5 6 7 8 9 60 CP cu 2 RM Zdrobitor de viţă cu lăţimea de 1 m purtat pe tractor 9.3 V.42 0.44 88.82 18.20 40.4 S .61 35 70 115 10.40 29.70 53.5 0.03 40.97 29.64 5 15 35 69.

3 100 CP 2 RM 14.02 2.28 11.025 0.82 0.025 0.04 0.52 0.40 2.033 0.1 V.42 9200 4600 6900 2.99 1.82 2.1 V.37 0.28 10.72 2.20 2. ORE PE BALOT PERFORMANŢA AGREGATULUI BALOT/ORE Balotat furaje şi paie 70 CP 4 RM Presă pentru balaoţi rotunzi (Ө 120 cm) de 150 cm V.033 30 30 30 G O FR Echipament de recoltat iarbă şi porumb siloz cu motor de 220 CP. lăţime de lucru de 2.28 1.29 0.00 3.48 4.53 0.57 3.1 V.14 0.PAG .55 2.20 m sau 3 rânduri .2 V.04 25 25 25 G O FR Presă de balotat cu densitate înaltă şi canal de 70 x 120 cm V.00 3.12 1.80 12.59 0.025 40 40 40 G O FR Presă de balotat cu densitate înaltă şi canal de 90 x 120 cm V.2 V.25 3450 5750 8000 2.91 9.033 0.3 90 CP 2 RM 13.04 0.23 0.62 10.3 Recoltat furaje 15.34 2.86 11.2 V.255 - LUCRAREA COSTURI AGREGAT Tractor Variante de grade de utilizare €/oră €/balot Maşină agricolă Grad de utilizare baloţi/an €/balot TOTAL AGREGAT €/BALOT NR.38 600 1200 1700 4.55 1.35 0.43 0.99 1.86 0.

4 scuturători şi heder de 3.21 R 259.64 105.38 86.21 60.25 Echipament de recoltat iarbă şi porumb siloz cu motor de 280 CP lăţime de lucru 3.PAG .04 101.09 101.65 148.54 151.36 83.28 150.04 101.91 M .09 101.256 - 90 230 460 296.2 107.25 296.22 LUCRAREA MAŞINA AGRICOLĂ HA/AN COST €/HA COST €/ORĂ 1 Recoltat cerealeşi alte culturi 2 Combină cu motor de 180 CP.59 150.59 150.60 75.54 151.6 m sau 4 rânduri 115 290 575 300.4 m 3 Cereale 60 115 200 Rapiţă 60 115 200 Mazăre 60 115 200 4 5 6 7 185.22 300.61 GO 203.50 118.

72 104.99 GO 183.97 R 120.14 86.58 88.18 217.64 166.85 160.257 - LUCRAREA MAŞINA AGRICOLĂ HA/AN COST €/HA COST €/ORĂ 1 2 Combină cu motor de 180 la 220 CP cu 5 scuturători şi heder de 4-5 m 3 Cereale 115 170 190 Rapiţă 115 170 190 Mazăre 115 170 190 4 5 6 7 166.89 118.19 R 233.49 GO .71 80.19 M 132.PAG .19 112.25 M Combină cu motor de 260 la 300 CP cu 6 scuturători şi heder de 6-7 m0 Cereale 230 350 460 Rapiţă 230 350 460 Mazăre 230 168.50 154.55 198.15 95.69 69.36 76.57 130.97 275.

26 176.49 303.96 5 6 7 Combină cu motor de 300 la 360 CP cu 8 scuturători şi heder de 6-7 m Cereale 350 5575 800 Rapiţă 350 575 800 Mazăre 141.94 R 101.65 S P G M 111.PAG .93 76.14 163.28 177.258 - LUCRAREA MAŞINA AGRICOLĂ HA/AN COST €/HA COST €/ORĂ 1 2 3 350 460 4 121.15 205.36 97.89 84.52 54.22 P G 170 129.61 O F FS 230 170 105.13 GO Combină de recoltat porumb boabe şi cereale cu motor de 180 CP.54 142.26 68. 4 scuturători heder de 3-4 m Combină de recoltat porumb boabe şi cereale 115 .36 103.32 229.37 59.38 75.76 350 575 800 95.

00 98.21 247.88 288.79 FS S P G O F Combină de recoltat porumb boabe şi cereale cu motor de 300-400 CP.13 222. heder de 6-7 m 3 230 4 138.63 147. 5 scuturători şi heder de 4-5 m Combină de recoltat porumb boabe şi cereale cu motor de 260 la 300 CP.07 366. 6 scuturători.259 - LUCRAREA MAŞINA AGRICOLĂ HA/AN COST €/HA COST €/ORĂ 1 2 cu motor de 180-220 CP.75 129.26 5 179.c.52 6 7 O F FS 350 230 99.09 122.77 163.97 136.36 313.35 209.91 FS S SZ Combină de recoltat ssfeclă de zahăr cu motor de 340 CP cu 4 roţi motrice pe 6 rânduri Combină de recoltat sfeclă de zahăr cu motor de 400 CP şi remorcă de 35 m.87 SZ .18 169. 8 scuturători şi heder de 6-7 m 350 460 690 115.61 177.PAG .67 84. 170 290 400 170 350 520 283.64 174.71 S P G O G 350 460 124.

260 - LUCRAREA MAŞINA AGRICOLĂ HA/AN COST €/HA COST €/ORĂ 1 2 Maşină de rcoltat cartofi pe 1 rând 3 20 35 50 4 469.33 474.62 5 6 7 L Maşină de recoltat cartofi pe 2 rânduri 30 60 115 L .73 245.PAG .36 165.08 241.99 131.

06 8.73 12.96 17.PAG .44 V 10.L.96 3.2 V.L.97 60 145 230 Benă de 4 tone semipurtate 10.53 4.13 10.10 CPT.2 V.1 V.2 V.39 22.06 8.26 7.1 V.Fr.L.36 8.20 115 230 350 Benă de 6 tone semipurtată 10.84 CPT.1 V.13 9.68 115 230 350 Benă de 10 tone semipurtată 19.90 5.3 60 CP-2 RM V.94 3.28 10.00 11.20 115 230 350 Benă de 8 tone semipurtată 14.V 17.06 2.13 15.77 5.59 12.55 7.Fr Pm.3 60 CP-RMz V.2 16.1 V.47 €/ORĂ TOTAL AGREGAT €/ORĂ Transport produse agricole 50 cP-2 RM V.09 14.23 CPT.22 7.22 7.2 V.49 9.28 10.58 CPT L Fr Pm.22 6.23 4.3 80 CP-4 RM V.Fr Pm.59 2.1 V.V 29.Pm V 23.06 3.38 8.3 100 CP-4 RM V.71 115 230 13.261 - LUCRAREA COSTURI AAGREGAT TRACTOR VARIANTE DE GRADE DE UTILIZARE €/ORĂ UTILAJ PENTRU TRANSPORT GRAD DE UTILIZARE ORE/AN Benă pentru struguri cu capacitate de 30 Hl 8.V .27 2.

19 16.65 28.1 V.80 12.86 11.3 120 CP-4 RM V.L.88 CPT.Fr Pm.53 10.63 21.65 8.45 21.35 CPT.90 50.1 V.11 26.2 V. 8 tone pe 4 roţi 115 170 230 8.38 9.V Platformă de 8 m.66 17.29 13.262 - LUCRAREA COSTURI AAGREGAT TRACTOR VARIANTE DE GRADE DE UTILIZARE V.L.Fr Pm. 15 tone pe 4 roţi 140 200 290 12.91 4.59 33.85 14.47 5.27 13.3 80 CP-1 RM V.Fr Pm.08 5.PAG .58 16.2 V.V .08 €/ORĂ TOTAL AGREGAT €/ORĂ 18.72 10.80 6.3 15.V Platformă de 12 m.70 CPT.1 V.23 12.74 18.82 €/ORĂ UTILAJ PENTRU TRANSPORT GRAD DE UTILIZARE ORE/AN 350 Benă de 12 tone semipurtată 115 230 350 27.3 100 CP-2 RM V.07 22.L.2 V.

GDP 2. Pluguri purtate cu 2 (3) trupiţe. BOTOŞANI Tel. S. 0268/475544 Fax. GDT 2. ARAD Tel.sa@artelecom.2.5. 2. Grape cu discuri (GD 3. Agregate mobile de udare.PAG .A. Grapa rotativă cu colţi.3 CATALOG CU PRINCIPALII FABRICANŢI DE UTILAJE DIN ROMÂNIA Nr. Pluguri cu 2 (3) trupiţe.R.A. GDT 3.2. 0268/475526 e-mail: ceritex@rdslink.L TIMIŞOARA Tel/Fax: 0256/423616 306899 e-mail: office@banatnova. 3.C. GDP .ro Produce şi livrează: • • • Instalaţii de udare prin aspersiune cu tambur şi furtun. CERITEX BRAŞOV (cercetare-inginerie tehnologică-execuţie) Tel. Echipamente pentru procesare lapte. AZOMA S.263 - 7.C.2. FORMA S. piese de schimb şi accesorii pentru silozuri. 0.ro Fabrică şi vinde: • • • • Grape cu discuri (GDT 2. (040) 257/288731 e-mail: azona@xnet.ro Produce şi comercializează: • • • • • Maşini şi instalaţii de muls. S. DATELE DE IDENTIFICARE A FABRICANTULUI 1 GAMA DE FABRICAŢIE 2 1. crt. BANAT-NOVA PLUS S.4). Maşina purtată pentru împrăştiat îngrăşăminte chimice (MIC-400). Plug CIZEL. Echipamente pentru grajduri.2.ro Produce şi comercializează: • • • • Tractoare OMT 150. Tehnologii complete de creştere a animalelor. GDT 3. • Utilaje pentru mecanizare în fermele de animale şi păsări. (040) 257/288732 Fax. 4. 0040231/512020 512021 Fax. 0040231/530190 e-mail: forma.ro banat@xnet. Utilaje. Minifabrică de lapte „Fermierul”.

7. 0249/450007 Produce şi comercializează: . • Semănătoare pentru cereale păioase – SU 13 (15). Maşină de săpat gropi. Uscătoare de cereale. Maşini pentru stropit în vii şi livezi. Cultivatoare purtate universale. Cositori rotative. Amestecătoare de furaje. S. pomiviticole). 6.2 OMT).dntis.C. Piese brute forjate şi prelucrate. S. GDP 1. • • • • Maşină de plantat cartofi pe două rânduri. U650. Mori de grâu şi porumb. Maşină de scos cartofi.C.ro Produce şi comercializează: • • • • • • Remorci (basculante. S-1500. stelate). Piese de schimb pentru maşini agricole. auto şi remorci. GDP 1. BALŞ Tel.264 - 1. MEDGIDIA Tel. Selector universal SU-1. Grape rotative cu rotori verticali.2. INSTRIG S. +40232/278400 213874 266386 Fax.2. Produce şi comercializează: • • • • • • • • • Pluguri.A. • • 5. Utilaje pentru panificaţie. IMA S. +40232/213682 278444 e-mail: ima@mail.A.A.8. 0268/812400 e-mail: contact@imum. Piese de schimb pentru tractoare (U-445. S. Grape (cu discuri.ro Transmisii cardanice.PAG . IMUN S. IAŞI Tel. Prese de balotat paie şi fân (pe sârmă şi sfoară). GDP 1.C. Maşini pentru tocat resturi vegetale. S-1203) ŞI MAŞINI AGRICOLE. 0241/814700 Fax.

PAG .4-3. Silozuri metalice (hale. Aspersoare. ISLAZ S. GDP 2.ro • • • • • Instalaţii de irigat prin aspersiune. pentru industria alimentară şi pentru ferme de creşterea animalelor.4). Mori de furaje cu capacităţi reduse de prelucrare. NĂVODARI Tel. Cultivatoare (CPU 4.net Produce şi comercializează: • Staţii de epurare pentru gospodării individuale.net Staţii potabilizare apă. • • • • • • Semănători pentru prăşitoare (SPC 6-8. INGO PROD SRL CONSTANŢA Tel. SUP 15). 9. Mori de porumb. Maşini de fertilizat.A. S. Grape cu discuri (GDU 3. SUP 21. 11. Pise de schimb. MAT CRAIOVA Tel. depozite). 8. Echipamente de fertilizare pentru semănători.5. 6. Fabrică şi comercializează utilaje pentru legumicultură.8). • • 10./Fax +40-241-760485 e-mail: legmas@canals.2 şi 2. 0247/314507 Produce şi comercializează: • • • • • Mori de grâu.C. Rezervoare polietilenă de la 100 la 5000 litri. 0251/439234 Produce şi comercializează: • Tractoare agricole universale 40-180 CP. Maşini de erbicidat. LEGMAS S. ALEXANDRIA Tel. Pluguri cu 2(3) trupiţe.A. 0249/450294 e-mail: instrig@coninsalt. Mori de furaje. .2)./Fax +40-241-583220 e-mail: ingoprod@netscape. Semănători pentru păioase (SUP 29. 0247/312755 Fax.265 - Fax.

GDP 251. • • • Cisterne. 0040233/216069 e-mail: ceahlău@ceahlău. GDU 3. Maşini de scos cartofi. GDT 251.2. GDT 281. S. • • • • • • 12.A. GD 3. Combinatoare. Fabrică şi vinde: • • • • Maşini de semănat şi fertilizat. 0040233/215820 Fax. Agregat combinat pentru pregătirea patului germinativ.iiruc. Grape rigide cu colţi ficşi şi stelate.A.C.4. Grape cu discuri (GDD 181.4. Pluguri purtate cu 2(3) trupiţe. Grape cu discuri. S. Plug universal cu 2. De împrăştiat gunoi.C. Auto. 0264/415068 Tel/Fax: 0264/415067 e-mail: mmarius@cluj. Tractor multifuncţional cu macara rotativă.266 - Fax.2 ME). Remorci basculante. de erbicidat.com Semănători pentru cereale. 13. Grape cu discuri (GDG 6. 0251/439293 e-mail: mat@rdslink. Freze.3 şi 4 discuri. Cultivatoare.3). . Plug CIZEL. Cultivatoare. Remorci cisterne. Maşină de fertilizat.ro Produce şi comercializează: Maşini agricole: • • • • • Remorci: Pluguri. Maşină de împrăştiat gunoi de grajd. GDV 2. MECANICA MARIUS S. GDG 7. prăşitoare.ro • • • • • • • Tractor încărcător frontal. MECANICA CEAHLĂU S.PAG . PIATRA NEAMŢ Tel. CLUJNAPOCA Tel.

C.PAG . Mori cu ciocane.net Produce şi comercializează: • • • • Remorci auto şi cisterne. saboţi. Minigrup individual de muls (MGM şi MGMR).A TIMIŞOARA Tel. 004-0265/537667 537838 Fax: 004-0265/522080 e-mail: metalurg@orizont. METALURGICA REGHIN S. sape. 0256/192041 Produce şi comercializează: • • Grup individual de muls cu 2 căni (GIM 2/V). Maşini agricole. METCOD MECANICA CODLEA S. bovine. Cricuri mecanice şi hidraulice. Piese turnate: arbori cotiţi. U-643 HC). 0256/204060 Fax. Pompe de apă 15. 16. Zdrobitoare şi prese de struguri.267 - Echipamente pentru ferme: • • • • • • Adăpători (pentru păsări. 14. Aparate portabile şi carosabile de stropit. butuci. Piese de schimb pentru: • • Diverse: Tractoare. 0268/475328 251473 Fax. 0268/475221 251963 Produce şi vinde: • Tractoare agricole supraînsămânţate (U 453 HC. tamburi.A. Maşini de împrăştiat îngrăşăminte chimice. . etc. • • • Maşină de erbicidat. Confecţii şi prelucrări metalice. lopeţi. Tel. U 533 HC.A Tel. Aparate de stropit.). S. etc. Aspersoare.C. • • • Mobilier mecanic. Unelte (casmale. Turnare neferoase. porcine). S. de stropit şi prăfuit. MULTIM S.

Instalaţii de irigare prin picurare. 312007 Produce şi comercializează: • • Grape cu discuri grele (gdg 3.de Produce şi comercializează: • • • Mori cu ciocane tip RM 2 şi RM 3 cu suflantă. 311690 Fax: 0251/311659.C.C.A. Instalaţia de măcinat şi combinat furaje. autourisme şi autocamioane.4). PREMAGRO S. S.L CLUJNAPOCA Tel.ro Piese de schimb pentru tractoare.ro sau: premagro@premagro. Produce şi comercializează echipamente de irigaţii: • • • • • • • Instalaţii de irigat cu tambur şi furtun. Canistre metalice. Vibromixturi. Cultivatoare.268 - • • • 17. RIELA ROMÂNIA S. S.PAG . 0259/267616 Fax: 0259/444582 e-mail: premagro@rdslink. 0264/442339 Fax: 0264/441910 e-mail: rielaromânia@riela. Pluguri purtate cu 2 (3). 311442 311590. ORADEA Tel. 20.A. S. BĂILEŞTI DOLJ TEL: 0251/311440. SUMA S.C. Maşini de tocat resturi vegetale. Construcţii de sere. Freze. • Sisteme de filtrare şi tratare a apei cât şi sisteme de încălzire a serei. 18. asistate de calculator. Produce şi comercializează: • • • • • • Grape rotative cu colţi. Toate tipurile de aspersoare. Amestecător de furaje orizontal şi diagonal.ro Zdrobitor pentru cereale. REVAHO AGRO ROMÂNIA BUCUREŞTI Tel/Fax: 2233324 2229638 e-mail: revahoagro@xnet. Aripi de ploaie de 50-400 m. solarii pe structură demontabilă din oţel galvanizat. • 19.R. Rampe autodeplasabile. gdg 3. . Construcţii metalice sudate. Instalaţii de irigat prin aspersie. Grape cu discuri.

A.6. Cositori şi grble rotative sub licenţă KUHNFranţa. sapă. furcă.75D). BRAŞOV Tel.2-10to/h) sub licenţa Himel-Germania – un sistem complet. 0268/163422 Fax. . Scormonitoare. Amestecătoare de furaje. S. 42. 50. Semănători pentru prăşitoare (SPPC 4.PAG . SPPC 8). 32. târnăcop.5. Maşini şi echipamente de erbicidat purtate sau tractate (70-2500 litri). S. • • Maşini de stropit în vii şi livezi cu atomizor purtate sau tractate. CLUJ Tel. Utilaje cu tracţiune animală (plug.ro Cositoare purtată pentru furaje. Unelte (casma. căruţă. TRACTORUL UTB S. SC 3.A. prăşitoare. lopată).9.C.A. 0264/435317 435303 Fax. semănătoare). 23. 0268/422300 Produce şi livrează: • Motoare de diferite puteri (CP): 28. TEHNOFAVORIT S. • • • • 21.ro Produce şi comercializează: • Tanc izoterm pentru stocare lapte – capacitate 1000 l TTIV şi 2500 l TTN-2. Grape cu colţi şi stelate. SPPC 6 EFS. SC 3. • • • Mori cu ciocane.269 - • • • • Combinatoare. Semănători pentru păioase: (SC 1. Produce şi cormercializează: • Bucătării furajere (productivitate 0.C. SPPC 6. S. 22. SPPC 4 EFS. 0264/262285 e-mail: tfavorit@k. 0264/435302 435297 e-mail: office@tehnofrig. BONŢIDA – CLUJ Tel: 0264/262280 Fax.C. TEHNOFRIG S.

PAG . VETLAND COMIMPEX S.R. 24. 70.270 - e-mail: office@utb. tehnologii de creştere.L SALONTA Tel/Fax: 0259/4333685 e-mail: pintea_valer@yahoo.com • utilaje pentru fabricarea nutreţurilor combinate. 62. 65. • • • silozuri din fibră de sticşă laminată. • Motoarele sunt Diesel în 4 timpi cu injecţie directă. premixuri.ro 52. 64. 47.5. răcire cu apă. . 100. 83.

A. • • OLVAC-Spania. MYO-O S.ro • SAME DEUTZFAHR GROUP SPA Italia.271 - 7. S.A. AGRIPROJECTS BUCUREŞTI • EURODRIP Grecia . SUMA S.cr t. TEHNOFAVORIT S. AGRIROMEX BUCUREŞTI Tel: 021-3160165 Fax: 021-3160194 e-mail: agriromex@rdsmail. S. MAT S.C.A. Bonţida.C. – Braşov.C.C. Botoşani. 2. FORMA S.A Bucureşti.A.C.PAG .C. • S. Bucureşti . • S.4 CATALOG CU FIRME ROMÂNESTI IMPORTATOARE/DISTRIBUITOARE/REPREZENTATE DE UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE PENTRU AGRICULTURĂ Nr. • S.C. • • S. MECANICA CEAHLĂU-Piatra Neamţ. Craiova. • • S.Gamă completă de instalaţii .C. 0 FIRMA importatoare/distribuitoare în ROMÂNIA 1 Firma străina reprezentata Utilaje importate distribuite 2 3 1. Băileşti. STROJNA-IndustrijaSlovenia Distribuitor autorizat al firmelor: • S.A.A. TRACTORUL UTB S. SERVOPLANT S.

Solaria şi sere pe structuri metalice galvanizate.Sisteme de aspersie.dublă gonflabilă sau policarbonat. AGROCOMERŢ HOLDING S. . . .ro • • • CLAAS-Germania.272 - Tel: 021/3215368 Fax: 021/3264906 e-mail: viorel. .rdstm. tocat şi adunat cereale şi furaje. .Acoperire cu folie simplă. insămânţat.A ILFOV Tel/Fax: 021/3501427 /3501428 /3501432 e-mail: agromec@flash. . . fertilizat şi erbicidat.Tehnică de recoltat.Scarificatoare. • OGEL&NOT Austria .Service şi piese originale pentru utilajele distribuite. .Semănători pentru păioase. .ro 4.Cositori. AMAZONEGermania. .ro office@agriprojects. . pregătit terenul.ro pentru fertirigare prin picurare.Tractoare.ro agromec@idilis. AGROMEC ŞTEFĂNEŞTI S.vecerdea@agriprojects. . LEMKEN-Germania.Servicii complete de proiectare şi consultanţă 3. .Combinatoare.mail: agrocomert@agrocomert. .Semănători pentru prăşitoare. • • HAWE-MAILLEUXFranţa WALTERSCHEID FENDT-Germania BUCUREŞTI Tel: 021/2311050 Fax: 021/2311022 e-mail: agrocomert@zappmobile. tehnică de arat.A.ro • MASCHIOGASPARDO Italia .Echipamente pentru fertlizat.PAG . TIMIŞOARA Tel: 0256/430317 / 437673 Fax: 0256/434098 /198154 e.Cultivatoare.Semănători de semănat direct în mirişte.

AUGMENT S. .Pluguri reversibile cu 5(6) trupiţe 5. fermelor de animale • • SOLPLAST Spania ORIGINALE VOLPI Italia . ventilaţie.ro • FIRESTONE USA . . răcire pentru porci. Bucureşti Tel: 021/4138689 /4138938 /4139369 Fax: 021/4139484 e-mail: augment@mediasat. 6. AGROWEST Cernat-Covasna Tel/Fax: 0267/369026 e-mail: agrowest@agrowest.Sistme de irigaţie prin aspersiune • • TRICOFLEX Franţa HOZELOCK Anglia 8. .Ecluze.273 - .ro Comercializează utilaje pentru: .Folie pentru agricultură .ro . .L.Transportoare cu lanţ.Uscătoare pentru cereale. AGROPROIECT S. AVI-SUINTEH Carei – Satu Mare Tel/fax: 0261/861741 e-mail: astl@rdslink.PAG .L. .C. .Furtun pentru grădină şi pentru maşini agricole . siloz cereale.Silozuri pentru cereale. bazinelor de apă.Mori cu ciocane.Aparate de stropit manuale şi cu motor .Membrană hidroizolantă pentru etaşeinzarea canalelor de irigaţii.ro .C. furajare. .cultivarea cartofului şi a sfeclei de zahăr-tehnologie GRIMME. S.R. Bucureşti Tel/Fax: 021/3235738 0744368349 e-mail: agroproiect@agroproiect.Sisteme complete de adăpare. .Tarare aspiratoare.FNC.Tehnologie SILOMAXX şi ZAGO pentru furaje 7. păsări. ovine.Laborator însămânţare .R. . S.Transportoare cu bandă.

R. S.C.Maşini şi instalaţii de muls.Germania AMAZONEGermania . Tel/fax: 0241/553035 e-mail: assa.Electrostivuitoare. .Tensiometre electronice. fitobiotice. .20. 11. . BALCAN S. S. Sibiu Tel: 0269/214833 Fax: 0269/243843 e-mail: office. 9. aminoacizi. minerale şi concentrate furajare pentru animale şi păsări-lactoză furajeră.Utilaje pentru prelucrarea laptelui.Înlocuitori de lapte pentru purcei şi viţei.L. Bucureşti Tel: 021/2526605 Fax: 021/2528673 e-mail: office@vectra.ct@yahoo.Germania LEMKEN.Transpalete.ro • BIOLAND 14. BIOMIN ROMÂNIA S.Premixuri vitamine. Timişoara Tel/fax: 0256/423616 306889 e-mail: banat@xnet. 13.Echipamente de ridicare. AGROSERVICE Constanţa S.C.com • • • • FENDT-Germania CLAAS.ro • SPAGIARRI INDUSTRIA GONA Italia .R. • CTA MILC Italia 12. .vezi AGROCOMERT HOLDING 10. CARLEX EXPORT AG Bucureşti Tel: 021/4111519 /4117748 • CARLEX Echipamente pentru: . BANAT NOVA PLUS S.Analiza celulelor somatice .L. S.C.Prebiotice. . . .Minifabrică de lapte.A. .net • BIOMIN GmbH HERZOGENBURG Austria . S.romania@biomin. BIOEXPERT Bacău Tel/fax: 0334-10.PAG .274 - artificială porci. . BILARDI PRODUCT S.R. ingrediente şi furaje pentru păstrăvi 15.Glucometre.Analiza apei.C.ro .Aditivi de furajare. Baia Mare Tel/fax: 0262/220192 • RAIFFEISEN CENTRAL GENOSSENSCHAFT e G Germania .L.Termometre digitale.L. .R.14 (Astral) e-mail: office@bioexpert.

.Lesing financiar extern.Injectoare pentru CLU. .PAG . Bucureşti Tel/fax: 021/3204275 e-mail: denromas@ines.Injectoare pentru combustibil tip M. 18.pcnet.Analiza paametrilor esenţiali din vin. consultanţă şi comerţ. .Marketing.Utilaje zootehnice pentru fermele de porci. .Tehnologie eco-compatibilă pentru creşterea porcilor.ro din lapte.Generatoare de aer cald.275 - Fax: 021/4117710 e-mail: carlex@pcnet. .com • • • • • • • .L Remuş-Giurgiu Tel/fax 0246/210959 Firme din Danemarca • • • AGRIMEX AGRILEASING BORDING BREDAL CROCUS DALBO DAN CORN DACS DANFOIL ECHBERG .Cazane din oţel. CRICOS Bucureşti Tel/fax: 2528172 2528159 3210616 • LAMBORCHINI . DENROMAS S. .Sisteme de irigaţii .com • CASTELLO Italia .Cazane din fontă pe gaze naturale. benzi transportoare.Boilere pentru apă menajeră.Analiza cărnii.Uscătoare cereale cu flux continuu.Maşini de împrăştiat îngrăşăminte chimice . . . 16. . CASTELLO ROMANIA ClujNapoca Tel: 0744546934 e-mail: castello_romania@yahoo. .R.Cazane de perete pe gaze naturale. . .Arzătoare pentru gaze naturale.ro denromas@yahoo.Echipamente pentru pregătirea solului. . 17.

Sisteme pentru evacuarea automată a dejecţiilor. . .R.Tocător de îngrăşământ organic. . 2234303 /2234304.R.Echipamente şi sisteme de hrănire pentru ferme pui.Sisteme de transport cereale.Ventilatoare uscare podea. 19.L.Mori de făină.Instalaţii de muls mecanic (la bidon.Echipamente pentru răcirea şi stocarea laptelui.Sisteme de hrănire pentru ferme de poci.Maşini de erbicidare. . EURATO Odorheiu Secuiesc Tel: 0266/218348 0266/218072 Fax: 0266/219975 e-mail: office@eurato.com • DeLaval . . 21. . 2234305 fax: 021/2226048 e-mail: gabriela. . Bucureşti Tel: 021/2226059.L.PAG .C. centralizat).Produse speciale pentru ferme-igiena mulsului.pop@tetrapak.Caroserii auto termoizolante. . la conductă.ro . fabrici de nutreţuri combinate. . .Tunele de congeleare. FARMER LOGISTIC S.276 - • • • • JE-MA LM SAMSON SKIOLD .Sisteme de hrănire automată cu furaje concentrate. 20. . . DeLaval ROMANIA S. .Sisteme pentru stabulaţia vacilor.Depozite de legume-fructe cu atmosferă controlată. .Motocositori. .Silozuri metalice pentru depozitare cereale. . S.

GRUPPO VALINST SRL Braşov • VALMONT .ro • • • McCORNIC Italia LAVERDA KVERNELAND .Echipamente pentru irigaţii .Motopompe.Motoare Diesel 4-6 CP. .Aeroterme pe gaz.Adăpătoare automată cu presiune 1/2 inox pentru scroafe.Utilaje pentru producţia vegetală şi animală. .Hrănitoare pentru păsăsri.Boxe de fătare. . 24.Hrănitoare automată pentru 12-40 porci.Sisteme clasice de ventilaţie cu termostat electro-mecanic. 22.A. . .Generatoare electrice. .Lămpi gaz pentru încălzirea adăposturilor şi halelor (9010000W). . . .Tractoare. Bucureşti Tel: 021/2331064 /2331065 /2331066 Fax: 021/2331067 e-mail: office@generalleasing. 23. .Motoare pe benzină 2-20 CP.Lămpi cu unde infraroşii (150 sau 250 W) pentru creşterea porcilor.Utilaje agricole. GENERAL LEASING S. .Combine.PAG . porci la îngrăşat şi purcei. .277 - Ungheni-Mureş . FMK AGRO Sibiu Tel: 0744691580 Tel/fax: +49(0)9836/95912 • Firmă românogermană Instalaţii zootehnice: . .

Combine .C. FIAT. HONDA POWER EQUIPMENT Bucureşti Tel: 021/6370458 /6370459 fax: 021/6370478 e-mail: hit_power@honda. combinatoare.L. -Freze de zăpadă.PAG .R.L Tel: 021/2248272 Fax: 021/2248292 • HONDA .HIT POWER MOTOR S. NEW HOLLAND. 26. JOHN DEERE. MASSEY FERGUSON CASE. IKR ROMÂNIA S. cooperării în agricultură şi a zonelor rurale.Echipamente pentru recoltat porumb . pluguri. Timişoara Tel/Fax: 0256/302555 e-mail: ikr@xnet.Motoare multifuncţionale. .ro .g IRIGATION 25. 28.Prese de balotat şi semănători. ZETOR GERINGHOFF. NEW HOLLAND.ro • GTZ-GmbH (Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică) .Tractoare . Satu NouBihor Tel/Fax: 0259/422042 e-mail: ikr@xnet. S.Servcii în scopul dezvoltării.278 - Tel/fax: 0268/311698 e-mail: gruppovalinst@.ro • • • • • • • • • • • • CLAAS. 27.Generatoare. .Maşini de prelucrare a solului. COMPLEXUL EXPOZIŢIONAL ROEXPO Bucureşti Tel: 021/2243753 /2241753 /2241752 Fax: 021/2243273 e-mail: ibd@gtz.R. grape cu discuri.ro • HONDA POWER EQUIPMENT .Motoare şi echipamente.Piese de schimb originale şi alternative.Echipamente de grădină. . . OROS KŰHNE KUHN. .

. .ro LEMKEN.Grupuri electrogene.Adăpători bovine şi adăpători tip suzetă pentru porcine. Bucureşti Tel/fax: 021/2307178 e-mail: integriszk@apropo. . Generatori agricoli.Echipamente de adăpare şi hrănire a puilor. . INTERCAS S.Sistem de măsurare şi control.Instalaţii de răcire şi stocare a laptelui.capre şi oi.Sere şi solarii. . .L.Sistem de identificare Fullwood-Fusion.Sisteme de stocare-răcire. Diesel. . . Bucureşti Tel: 021/3210222 Fax: 021/3233470 e-mail: adrian.A. 30. .Aparate şi instalaţii de muls.PAG .Instalaţii de muls pentru vaci.Echipamente de irigaţii • • • 31.R.Sala de muls brăduleţ capacitate 32-36 vaci/oră.R. .L Cluj-Napoca Tel/Fax: 0264/594176 e-mail: intercas@rdslink.oancea@irritec. IRRITEC S. INTEGRIS S. .Instalaţii de muls. LANDSBERG KŰHNE KUHN.ro SERAP PAL BANCILHON Firme din Italia: • • • • • • SALAMI SILVANO IOTTI ALESSANDRI TECNOZOO FIC OMV . AMAZONE CASE IKR BABOLNA KŰHNE SEKO GERINGHOFF . Hrănitoare pentru bovine.279 - • • • • • • • • • • 29.ro • • RICHEI SERRES DE FRANCE GASCOIGNE MELOTTE .

Tractoare. 34.Echipamente de recoltat porumb. uscare.Sisteme de curăţare. capre.Fese septice pentru tratarea apelor uzate casnice şi industriale. oi. manipulare a cerealelor. Mogoşoaia ILFOV Tel: 021/3128888 Fax: 021/4904391 e-mail: mihai. Timişoara Tel: 0256/246105 Fax: 0256/246111 33. . .Pompe de vacuum pentru instalaţii de muls.Utilaje pentru curăţire. curăţitoare.A. KAGO S. . Bucureşti Tel: 021/2602050 Fax: 021/2602010 e-mail: office@kago.Tractoare agricole de 35- .ro • CIMBRIA HEID GmbH Austria . . IPSO S. condiţionarea şi uscarea seminţelor. . ISEA Bucureşti Tel/Fax: 021/3212713 /3262299 /3262211 • SWISS GROUP . combine şi maşini agricole.Echipamente ataşate la tractor.Sisteme de alimentaţie şi stabulaţie pentru porci.Mori şi echipamente agrozootehnice.rausser@ipso. capre.ro • • • • • JOHN DEERE KUHN GERINGHOFF WESTFALIA CFCAI . . LANDINI &LAVERDA Bucureşti • LANDINI .280 - • • • LA MECANICA SCAPPI&GELSI EMMEBIEMME . 32.Echipamente de muls pentru toate mărimile de ferme de vaci. . uscătoare.Silozuri.PAG . 35. gamă completă. selectoare.Tancuri de răcire. oi. transport. . .R.Structuri metalice.Tancuri de răcire .L.

Instalaţii de erbicidat.C. . .Tractoare cu şenile.Distribuitoare de îngrăşăminte.A.Cositori.PAG . . .ro 190 CP. • LAVERDA .Tractoare. . . MASCHIO-GASPARDO ROMÂNIA S.ro office@landini-laverda. . . M.L.Tractoare specializate pentru • McCOROMO pomicultură/viticultură de 60-100 CP. . .Maşini de balotat. 36.Tractoare pomi-viticole. Grape rotative fixe şi pliabile.Tocători mobile şi fixe.P.Combine 196-270 CP. . . • • • GOLDONI. motosape.L • • MASCHIO-Italia GASPARDO-Italia Freze fixe şi pliabile. OSELLA 37. .Sisteme profesionale de cules fructe şi legume.Mori de diferite tipuri şi capacităţi. RINIERI.Remorci specializate. . .281 - Tel: 021/2126750 /2126751 Fax: 021/2126693 e-mail: secretariat@landini-laverda.R.ro Firme italiene: .R. LANTEC INDUSTRIES S.Tractoare agricole 22-265 CP.Utilaje pentru prelucrarea solului. Bucureşti Tel: 021/6686829 Fax: 021/6686836 e-mail: office@lantec. S.Sisteme de semănat şi plantat. .Motocultoare. (Maşini agricole performante) Bucureşti Tel: 031/2281556 /2281557 021/2230814 Fax: 021/2235152 • • SAME DEUTZ FAHR 38.

R. . Timiş Tel: 0256/221537 /494350 fax: 0256/221536 /490729 e-mail: info@mewi.MEWI S. Utilaje pentru recoltat furaje. Culegătoare de porumb şi floarea soarelui. Remorci. Aparate pentru erbicidat. Orţişoara jud.ro Semănători fixe. Semănători pentru păioase şi prăşitoare. Scarificatoare. Freze. 40.C. Semănători de precizie cu vacuumetru. Utilaje pentru prelucrarea solului.PAG .KG Germania Pluguri reversibile. cuţite pentru industria alimentară.282 - Chişineu Criş-Arad Tel/Fax: 0257/307030 Fax: 0257/307040 e-mail: maschio@maschio. Utilaje NO-TILL şi MINI TILL. Semănători. S. hidraulice. Cluj-Napoca Tel: 0264/415068 Fax: 0264/415067 • • • • KUHN HIMEL RABE ARARSYSTEME GmbH & CO. vidanjere. 39.A. Piese de uzură pentru utilaje agricole. Maşini de scos cartofi.ro • • • • • • • • • • • • FENDT RABE KNOCHE GASPARDO CLAAS GERINGHOFF KRONE INUMA SCHAFFER KRAMPE HORSCH RASSPE Tractoare. S. Pluguri Grape pentru prelucrat solul. Grape cu discuri. MECANICA MARIUS S.C. pneumatice până la 9 m. Remorci auto.L. Combine pentru cereale şi furaje. Cultivatoare. Combinatoare. Încărcătoare frontale pentru zootehnie. Semănători + grape + freze.

43.ro • • • • • SANNO Italia GIRO Spania NEWTEC Danemarca HOLIC.R. Bucureşti Tel: 021/3104473 Fax: 021/3104474 e-mail: office@mzo. Tractoare pentru activităţile forestiere. cântărire. ambalare legume.L. jud. Freze. Grape. Maşini agricole. Bucureşti Tel: 021/4501084 Fax: 021/4511085 e-mail: newpac@xnet.ro 42.R. Semănători. Filiale în: Arad: Tel: 0257/381779 Cluj: Tel: 0264/547466 Roman: Tel: 0233/741281 Constanţa: Tel: 0241/255133 45. Tractoare agricole de la 50 la 311 CP pentru toate tipurile de exploataţii agricole. calibrare.L Otpeni-Ilfov Tel: 021/2039606 Fax: 021/2361440 e-mail: office@vait. Maşini de fertilizat. Instalaţii de erbicidat. 41. .A. POWER FARMING S. fructe proaspete.ro • • • • Combine de recoltat cu motor de la 168 la 374 cp.R. Ştefăneştii de Jos. Instalaţii de irigat. Ilfov Tel: 021/2703298 • AGCO-MASSEY FERGUSON Tractoare performante (42280 CP) şi gama completă de utilaje agricole.L. Braşov Tel: 0745354773 Fax: 0268/475465 e-mail: mtz@rdslink.283 - Remorci amestecător. Sisteme de irigat. MYO-O S.R.ro • BELARUS Tractoare – modele 81-130 CP • SEMĂNĂTOAREA S.L. Gamă completă de utilaje agricole. NHR AGROPARTNERS S.A Combine. Încărcătoare frontale.Cehia ALLROUND-Olanda NEW HOLLAND STEYR POTTINGER VOGEL&NOT Austria Intalaţii pentru sortare. 44. MTZ ROMÂNIA S. Echipamente de recoltat porumb şi floarea soarelui.PAG . NEWPAC S.

solarii şi câmp de: tomate. salată.kappa. Tehnică de transport pentru cereale. Consultanţă-proiectare. Service profesional şi piese de schimb. Iaşi: 0745873225 Puchenii Mari (Prahova): 0745045120 Târgovişte: 0723278875. elevatoare.PAG . Craiova: 0722736596.284 - Fax: 021/2410250 e-mail: pfarming@dial. Tecuci (Galaţi): 0742117136 0741071337 47. benzi transportoare.R.L. Constanţa: 0723158560. ardei. Brăila: 0239/613346. castraveţi. Călăraşi:0242/313418. REVAHO AGRO ROMÂNIA Bucureşti Tel/Fax: 021/2233324 /2229638 e-mail: revahagro@xnet. Instalaţii pentru tratat şi condiţionat seminţe. Silozuri. ClujNapoca Tel: 0264/442339 Fax: 0264/441910 e-mail: rielaromania@riela. • RIELA KARL Heinze Knnop Germania Uscătoare pentru cereale. 46.ro • ENZA ZADEN Olanda Seminţe din specii legumicole pentru culturi în sere. ridichi.ro Combine de recoltat pentru toate tipurile de culturi. Dăbuleni (Dolj): 0745429135. .de zonele. Seminţe de legume pentru culturi din câmp în toate • BAKKER BROTHER DEPOZITE ZONALE: Alexandria: 0744514817. RIELA ROMÂNIA S. Cluj: 0264/415183. Bucătării furajere. Transportoare melcate.

Service aparatură de laborator. • • • PFEUFFER Germania RATIONELDanemarca TRIPETTE&RENAU LT CHOPIN-Franţa. SERVOPLANT Bucureşti Tel/Fax: 021/2330850 e-mail: office@sevoplant. S.285 - montaj.Cehia JULABO.Germania GFL-Germania FUNKE-GERBER Germania 50. Remorci.it • ITALIA Tractoare şi maşini agricole. ROMATECH GROUP Bucureşti Tel: 021/3184716 Fax: 021/3184737 e-amil: romania@romatech.C.gERMANIA IKA – Germania WTW – Germania KENDRO – Germania • • • • BMT. service. Autogredere. 49. • • • • • SARTORIUSGermania.PAG . Semănători. 51.com • • CLAAS LEMKENŢAMAZO NEŢNEWWWESTER Tractoare. Fritsch.R. SERV CLAAS Brăila Tel/Fax: 0239/611096 e-mail: claasbr@yahoo.L Bucureşti Tel: 021/2523139 /2523074 /2527284 fax: 021/2523075 e-mail: info@sartorom. . 48. Instalaţii de filtrare industriale. SARTOROM IMPEX S.ro • PERTEN INSTRUMENTS Suedia Aparatură de laborator. Combine.ro • MECMAR Uscătoare mobile de cereale15 tone capacitate.

Semănători pentru semănat direct în mirişte. Grape rotative. MONOSEM Semănători pentru păioase. MARELE ALB.L Bucureşti Tel: 021/3127543 021/3100265 Fax: 021/3127542 e-mail: tadis@m. Combine. Scarificatoare. SCROAFE O –Hyb F-1. SULKY Semănători pentru semănat direct în mirişte.sfwagrotrade. Distribuitor de îngrăşăminte. SFW AGROTRADE GmbH Tel: +43-1664/4102507 Fax: +43-2631/24304 www. • • BLANCHARD Tăvălugi. Dezmiriştitori.com • VOS-VERBAND OSTERREICHISCHER SCHWEINEERZEUGER Austria Asociaţia crescătorilor de suine din Austria Animale de reproducţie PIETRAIN. TADIS AGRO S. .purcei hibrizi.PAG .ro • • CASE IH Tractoare. GREGORIE BESSON Pluguri.R. Scarificatoare. Încărcător frontal cu braţ • AGRISEM telescopic. Linii de scroafe cu valori de vârf 53. • • MANITOU Maşini de erbicidat. LANDRACE. Grape cu discuri. • RELIGIEUX Combinator de pregătire a solului. Semănători de precizie pentru KUHN plante prăşitoare. Echipamente de pregătire a solului. Material seminal de primă categorie. • • VADERSTAD Dezmiriştitori.286 - 52. Vieri foarte stabili la stress.

PAG .L Tel: 021/2330629 Fax: 021/2330618 • IRITEC-SIPLAST Italia Instalaţii de irigare prin picurare. 57. TECHNO MILL Sibiu Tel: 0269/561862 /564999 fax: 0269/561155 e-mail: contact@technomill. Etuve. Balanţe microanalitice.287 - 54.ro • SARC Aparatură de laborator: Spectofotometre VIS şi UVVIS. S. Analizoare rapide pentru lapte. 0264/262285 e-mail: tfvorit@k.R. capilaritate şi micropresiune. Bonţida Cluj Tel: 0264/262280 Fax.ro • • • • SIMEZA LAW MAROT VIGAN VONDER Utilaje pentru mecanizarea transportului de cereale 55. TEHNOFAVORIT S.ro • KUHN-Franţa Cositori şi greble. Consumabile de laborator. incubatoare. TEHSYS Bucureşti Tel/Fax: 021/3137622 /3101106 /3120625 /3447598 e-mail: office@tehsys.A.C. 56. TOTEXIM – AGRO S. Tester rapid de celule somatice din lapte. .ro tchsys@idilis. Analizoare rapide pentru vin şi bere. cuptoare de calcinare.

R. Valtra sevice tel: 0744600781 e-mail: service@valtra. Tehnologii de creştere. . 60.R. combinatoare pentru pregătit solul 3-6 m. 59.PAG .288 - 58. VIOLA-SHIMADZU ROMÂNIA Bucureşti Tel: 021/2245507 /2245508 fax: 021/2245509 e-mail: office@viloa. Utiljae pentru prelucrat solul: pluguri 3-10 trupiţe. VETLAND COMIMPEX S. tractoare forestiere. Cromatografe. Aparatură de laborator: Autoclave.ro escavatoare. semănători mecanice şi pneumatice: 3-6 m. Etuve. semănători cu semănare directă în teren nepregătit: 34. încărcătoare frontale VALTRA.co • GRANIT – MILL Ungaria Utilaje pentru fabricarea nutreţurilor combinate.ro Incubatoare. tractoare pentru construcţii.Bihor Tel/Fax: 0259/433685 e-mail: pintea_valer@yahoo. Calorimetre.ro • VALTRA . VALTRA (VALTEC TRACTOARE TRANSILVANIA S.5-8 m. Băi de apă şi ulei.L Salonta. Silozuri din fibră de sticlă laminată. grape rotative: 2.ro • VIOLA Instrumente de laborator: Spectometre.5 m.Finlanda Tractoare Valtra cu puteri cuprinse între 65-280 CP cu următoarele destinaţii: tractoare agricole.L) ClujNapoca Tel/Fax: 0264/438113 e-mail: contact@valtra. Cluj-Napoca Tel/Fax: 0264/591419 e-mail: cluj@viola. Premixuri.

289 - Centrifugi.ro • WEBOMATIC MASCHINENFA BRIK GmbHGermania Sisteme de ambalare în domeniul agroalimentar şi nealimentar: Utilaje de ambalat sub vid cu cameră. Utilaje de contracţie a pungilor. Consultanţă şi consiliere în alagerea tehnologiei de ambalat. 63. Sisteme Kjeldahl şi Saxhlet.romania@clujnapoca. VECHTA-Germania • VECHTA- Proiecte pentru hale de .ro • VOGEL&NOOT Austria Toată gama de utilaje agricole 62. Linii automate de ambalat sub vid în pungi. Analizoare pentru produse agroalimentare.L Arad Tel: 0257/276879 Fax: 0257/276878 e-mail: office@vogelnoot. Utilaje de ambalat cu caserole. Utilaje de ambalat skin. Balanţe.PAG . VOGEL&NOOT AGROROM S. 61.R.ro Microscoape. WEBOMATIC ROMÂNIA ClujNapoca Tel/Fax: 0264/435426 e-mail: webomatic. Mobiler de laborator. Utilaje de ambalat sub vid cu cameră dublă. Distilatoare. Utilaje de ambalat cu termoformare. Iaşi Te/Fax: 0232/267869 e-mail: iasi@viola.

Soluţii de dezinfecţie. Echipamente pentru răcirea laptelului: 200-12000 litri. pasteurizatoare.Sibiu Tel: 0722155837 0269/212324 Dan Stănică – Timişoara Tel: 0744771472 0256/295826 64. putinei pentru unt. Echipamente de procesare până la 5000 l. separatoare. maşini de ambalat. Planuri de grajd: proiectare. aparate pentru iaurturi.290 - Reprezentanţi în România: Dan Bosoancă-Bucureşti Tel: 0744530300 021/2302562 Ştefan Gabriel. Piese de schimb. Standuri de muls până la 1400 de animale.PAG . montaj şi service. .R. cuve pentru brânzeturi. Automate pentru furajare. consultanţă şi modernizare. • Westfalia surge Germania Instalaţii de muls: La bidon fixe şi mobile pentru 2-24 animale.L Sibiu Tel: 0744565980 Fax: 0269/222482 Germania/BIG DUTCHMAN creştere a păsărilor şi porcilor în sistem industrial. La conductă până la 24 animale. WESTAFALIA SURGE ROMÂNIA S. protecţie şi îngrijire pentru uger. Adăpători şi elemente de legare.

Soluţii complete pentru orice mărime de exploataţie. Alimente (prelucrarea laptelui.L ROMÂNIA Bucureşti Tel: 021/2316310 Fax: 021/6972414 e-mail: office@aac. Proiecte. WIESER CONSULT S. Cultura plantelor. . Animale de reproducţie şi de muncă.at • AUSTRIAN AGRICULTURAL CLUSTER (AAC) Austria Producători de tehnologii agricole şi industrie alimentară. Şcolarizare şi instruire.291 - 65. Mecanica agricolă. Mijloace de furajare. a brânzeturilor şi a cărnii). Finanţare.PAG .R.or.

PAG . service. Maşini de administrat îngrăşăminte ZA-M Compact cu lăţimi de lucru de 10-36 m.R. AGRICOLMECANICA ITALIA Tel: 0431929496 Fax: 0431929296 e-mail: info@agricolmecanica. Maşini rotative. Semănători mecanice pentru culturi de păioase cu lăţimi de lucru între 2. crt.L ITALIA 36053 Gambelava (Vicensa) Italy Tel: +39 0444 646 100 Fax. Semănători. +39 0444 646 199 e-mail: info@alpego. 0 FIRMA 1 OFERTA 2 1. benzi transportoare. D-49202 Hasbergen-Gaste Tel: Hasbergen (05405)* 501-0 Telefax: (05405) 501147 GERMANIA • • Semănători pneumatice pentru culturi de păioase cu lăţimi de lucru între 3-9 m. planificare. 4. • Maşini de erbicidat tractate. 3.de • • • Unităţi de producţie pentru nutreţuri concentrate. instalare. Consultanţă. purtate sau autopropulsate cu lăţimi de lucru de la 10 la 36 m. Silozuri. Semănători pentru culturi prăşitoare cu 4-18 secţii de lucru. Subsoliere.com Produce şi comercializează: • • • • • • Freze. AMAZONE Gmb # & CO K. AWILA – GERMANIA AWILA Agrar und industrielagen GmbH TEL: (+49) 44 77-892-0 Fax: (+49) 44 72-892-220 e-mail: info@awila. proiecte la cheie.G.5 -10 m. .it • Maşini de stropit FRIULI 2. ALPEGO S.5 CATALOG CU FIRME STRĂINE CU PREZENŢĂ MAI MARE PE PIAŢA ROMÂNEASCĂ Nr.292 - 7.

Transpalete.dk • Produce sisteme de ventilaţie. Transportoare s. de cântărire şi sisteme de management pentru agricultură. FARM TECHNIK Deutschland GmbH – Germania Tel: (+49)3965-259110 • Planificare. Prese pentru baloţi cilindrici şi paralelipipedici. Echipamente de rridicare. +45 75 77 19 18 e-mail: mail@dacs. 9. 10.0 Fax. CLAAS – GERMANIA D 33428 Harsewinkel Tel. 8766 Norre-Snede Denmark Tel: +45 75 77 19 22 Fax. BALCANCAR-RECORT JSC BULGARIA-PLOVDIV Tel: +359/32/695 050 Fax.a.com • Combine CLAAS 160-270 CP. Produce şi comercializează: 7.PAG . Elevatoare. +359/32/692 753 • • • Electrostivuitoare. • • Tractoare pe şenile de cauciuc cu puteri de 212 la 410 CP (Challenger). 0049-5247-120 Fax. . • • Combine de recoltat furaje verzi (Jaguar). DACS – DANEMARCA DACS a/s Falkevej 18.293 - 5. CIMBRIA DANEMARCA Tel: (+45)96 17 90 00 Fax. Disco. 6. dispozitive de control pentru climat şi producţie. consultanţă şi producţie de sisteme şi echipamente destinate adăposturilor pentru porci şi păsări. • Pompe pentru irigaţii. (+45)96 17 90 99 e-mail: holding@cimbria. BAUER GmbH AUSTRIA Tel: 0043/3142/200. Cositori pentru furaje verzi (Castro. 8. 0043/3142/23095 e-mail: bauer@bauer.a). 0049-5247-12195 e-mail: info@claas.com Produce şi comercializează: • Echipamente pentru tratarea dejecţiilor de animale.online.com • • • Utilaje de selectare şi tratare de seminţe. s.

Produce şi comercializează: 16. 14. • • • Trailere pentru transport.com • Utilaje de prelucrarea solului şi tehnica semănatului. (+49)3965-259119 e-mail: info@farmatechnik.it • Produce şi comercializează tractoare de diferite puteri. amestecătoare.36.de • Echipamente pentru dejecţii lichide: pompe. Grape cu discuri.com • Soluţii individuale şi soluţii la cheie.Kg GERMANIA Tel: (+49)7571-109-0 Fax.294 - Fax.a. semănat şi fertilizat.P.42 şi 50 CP 15. FRANZ EISELE u.PAG . Tăvălugi s. GOLDONI – ITALIA S.Sőhne GmbH und CO. 11. FERRARI ITALIA Tel: +39 02 94 821 Fax. • • Semănători universale de precizie cu discuri şi pneuri tasatoare. Silozuri. GREGOIRE BESSON FRANŢA Tel: 33 (0) 241 647267 Fax: 33 (0) 241 646773 Produce şi comercializează: • • • Pluguri. 12. 41012 MIGKIARINA DI CARPIModena Tel: (0522) 6401 Tele Fax: (0522) 699001-699002 • Tractoare de: 35. Semănători pentru pregătit solul. +39 02 94 82 398 e-mail: dive@bcs-ferrari. 13. . Componente pentru biogaz. FENDT Xaver Fendt GmbH&Co D-87616 Marktoberdorf • Tractoare de la 170 la 230 CP. HORSCH Maschinen GmbH GERMANIA Tel: +49 (0) 9431/71430 Fax: +49 (0) 9431/41364 e-mail: info@horsch. (+49)7571-109-88 e-mail: info@eisele.A.

• Cositoari.691 Fax: +30 2310. Remorci de transbordare a recoltei de la combine în mijloace rutiere.com Gamă largă de produse pentru agricultură: • Remorci tehnologice pentru împrăştiat gunoi de grajd. • Sisteme solare combinate pentru încălzirea depozitelor de apă a bazinelor de înot. 18. găini ouătoare şi . 19.783. iar pentru 2010 John Deere are un obiectiv ambiţios de a domina 30% din piaţa globală. silozuri.gr Produce şi comercializează: • Boilere solare. desfacere baloţi paie. Cultivatoare grele semipurtate. împrăştiere aştrnut pentru pui pentru carne. Tăvălugi grei cu anvelope. • Sisteme solare de apă caldă de uz menajer. • Sisteme solare combinate pentru încălzirea spaţiului. fân.PAG .498 e-mail: info@helional. 17. Thessaloniki Tel: +30 2310. • Boilere pentru centrale termice. combine de recoltat furaje. • Boilere termoelectrice. • Boilere de uz casnic. jeantil. • Vase inactive pentru instalţii centrale. JEANTIL FRANŢA e-mail: jeantil@jeantil.com www.783. combinate) pentru taurine.O BOX 89 POSTAL CODE 57013 Orekastro. • Prese de balotat. • Statisticile companiei vorbesc despre o falie de 20% din piaţa mondială a echipamentelor agricole. • Remorci tehnologice pentru administrare furaje (fibroase. HELIONAL SISTEME SOLARE GRECIA P. • Colectoare termice solare. JOHN DEERE AMERICA • Lider mondial în motoare Diesel.295 - • • • • Discuri reglabile în agregat cu tăvălugi tasatori.

• Freze rotative. siloz. ideale pentru transport animale. KNOCHE GERMANIA Tel: +49 5723 9476-70 Fax: e-mail: info@fenache-maschinenbau. • Aparate de erbicidat. • Vidanjoare performante. • Desfacerea baloţilor circulari. • Remorci funcţii multiple.de 947686 Produce şi comercializează: • Grape cu discuri. combinate cu aplicarea îngrăşămintelor de semănat direct în miriştie. 21.de Produce şi comercializează: • Pluguri purtate şi semipurtate. • Maşini de administrat gunoi. pneumatice. etc. • Distribuire siloz. • Distribuitor/amestecător de furaje. sfeclă de zahăr. • Fertilizatoare.PAG . • Greble. rare. 20. • Grape rotative. 22. LEMKEN GmbH & Co KG Weseler str. în rânduri dese. 5 Fabrică şi comercializează pentru tractoare de 20-280 CP: • Pluguri. • Desmiriştitoare cu dinţi şi discuri. • Remorci monobloc pentru transport cereale. • Cositoari. • Scarificatoare. • Semănători mecanice. .de e-mail: info@kuhn. Kuhn.296 - taurine. KUHN Maschinen – Vertriab GmbH 39291 Schopsdarf GERMANIA www.

com GERMANIA • • • • • • • Freze. Freze.R. Grape rotative.L.com • • • • • 24. Cultivatoare. NEW HOLLAND NOL-TEC EUROPE S. Fabrică şi comercializează tractoare.PAG . MASSEY FERGUSON Componentă a grupului AGCO www: massey ferguson. Combinaţie universală de pregătire a patului germinativ. Via Milans. 23. Mc.297 - D-46519 Alpen Tel: (02802)81-0 Fax: (02802)81-220 e-mail: lemken@lemken. Instalaţii de cântărire statică pentru silozuri. pâlnii. rezervoare. Pluguri.com • 25. 14-20064 Gorgonzola-MILANO-ITALIA Tel: 0039-02-9516875 0039-02-9511473 e-mail: sales@nol-teceurope. MASCHIO SpA ITALIA Tel: 049-9289810 Fax: 049-9289900 e-mail: maschio@maschio.com • COMBINE Instalaţii complete: • Transporturi pneumatice în fază densă. • Instalaţii de dozare şi amestecare. Sistem pacher-tăvălug. Cultivatoare. Semănători. CORMICK ITALIA (LANDINI SpA) Tel: 0522-656374 Fax: 0522-656554 e-mail: inti. . Combine. Susoliere ş. 26. 27.it mccornickitalia@mccornick- Fabrică şi comercializează: • • Tractoare. • • Transporturi pneumatice în faza diluată.a. Grape rotative. Scarificatoare.

8 sau 9 rânduri.298 - • • • Sisteme de automatizare şi de control. 30.de Producător de: • • • • • • Pluguri reversibile. FABRIC GmbH GERMANIA Tel: (+49)7221-985-0 Fax: (+49)7221-985-200 e-mail: info@rauch.co. Discuri. Combinatoare. de îngrăşăminte • Distribuitor de îngrăşăminte pentru suprafeţe mari. Maschinerbau 29. Tăvălugi.et Produce şi comercializează instalaţii pentru hrănirea bovinelor şi porcinelor. POPA GmbH Fahrzeug-und GERMANIA Tel: (+49)87 85-96 01-0 (+49)87 85-9601-48 Fax: (+49) 87 85-9601-41 e-mail: vetrieb@rapa-maschinenbau. RAUCH LANDMASCHINEN- • Distribuitor de îngrăşăminte cu două discuri. 28.de Producător de maşini autopropulsate pentru recoltarea sfeclei de zahăr de pe 6. STEYR Landmaschinentehnik GmbH Produce şi comercializează: . Maşini diverse.de • Distribuitor pneumatic. 31. SCHAUER GERMANIA Tel: +43 /7277/ 23 260 Fax: +43 /7277/ 23 26 22 e-mail: office@scauer. Componente pentru transporturi pneumatice. echipamente pentru curăţarea şi încărcarea sfeclei de zahăr. RABE Rabe Agrarsuysteme GmbH & Co KG GERMANIA Tel: (05472)771-0 Telefax: (05472)771-190 e-mail: info@rabewerk.PAG . 32. Semănători. Maşini de stropit/erbicidat.

. VALTRA CLUJ-NAPOCA Tel: 0264 431591 Fax. 0264 438113 e-mail: contact@valtra. Cisterne pentru transportul dejecţiilor lichide. Cositori laterale.PAG .de În domeniul tehnologiilor pentru dejecţii lichide produce: • Echipamente de pompare. Remorci tehnologice.ro • • • • Tractoare de diferite puteri cu 2 şi 4 roţi motrice. Comercializează tractoare VALTRA şi pluguri AGROLUX din Finlanda. Încărcătoare frontale. substratului. 34. injecţie. împrăştiere. ZUNHAMMER GmbH Gǘlletechnic-Fahrzeugbau Tel: (+49) 86 69-87 88-0 Fax: (+49) 86 69-87 88-33 e-mail: sebastian@zunhammer.299 - GERMANIA Tel: 07435/2000-0(07435/500-0) Fax: 07435/4709(07435/54709) 33. apei şi GERMANIA pesticidelor. • • Staţii de pompare mobile.

6 CATALOG CU PESTICIDE SI POTENTIALII DISTRIBUITORI CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) Minim Grâu şi orz SDMA l/ha Sinapis. Raphanus Soncus.85 Alcedo POTENŢIALI DISTRIBUITORI . Elita Agrochemicals 8. Elita Agrochemicals Lotus l/ha 0.6-1 (numai la grâu) Buruieni rezistente la 2.11 5.9 7.015-0.PAG . Polygonum.300 - 7. Antemis.5-2 1 0. Stellaria.23 Alcedo Alcedo. Cirsium 5.75 16.25 (numai la grâu) Buctril Univ.63 SC Elita Agrochemicals Exim SRL Icedin Super Icedin Forte Oltisan Extra Rival Star Esteron l/ha l/ha l/ha kg/ha l/ha 1 1.017 0.4D: Matricaria. l/ha 1 (numai la grâu) 14.8 (numai la grâu) Sansac Lancet l/ha l/ha 1 (numai la grâu) 1-1. Veronica 8.4 Maxim 6.22 Alcedo. Papaver.

75-2.020 (numai la grâu) 418.015-0.2 8. DuPont Slean Gradyl Mustang Langran 75 + SDMA kg/ha l/ha l/ha l/ha 0.6 23.015+ 1.16 SC Elita Agrochemicals SRL Relay l/ha 1.5-2 48. Convolvulus) Diizocab Dual Gold Trophy Frontier 900 l/ha l/ha l/ha l/ha 6-10 1. Alcedo Sursa: Recomandări ICDA Fundulea.59 17.88 Elita.020 0.PAG .5 18.66 583 Alcedo.7-2.5 2-3 1.6 Alcedo MAXIM POTENŢIALI DISTRIBUITORI .015-0.6 0.301 - Granstar kg/ha 0.4-0.2-1. Agricultura României – 2004 CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) MINIM Porumb Înainte de semănat (preemergent) Butizin 60SE l/ha 6-10 Monocotildonate anuale.76 SC Elita Agrochemicals SRL Antigramineice 26.040 0.020-0. dicotiledonate sensibile şi unele perene (Cirsium.

5 Monocotiledonate din rizomi.6 Mono şi dicotiledonate Anuale şi perene Cirsium.PAG . DuPont 49.14 Elita Agrochemicals. Elita Agrochemicals . Sorghum (din rizomi) 26.5 Buruieni anuale mono şi dicotiledonate l/ha 1. DuPont 29.2 17.6 23.2-1.75-2.16 Alcedo SC Elita Agrochemicals SRL Postemenrgent Merlin Duo l/ha 1.39 Alcedo.26%. Alcedo La semănat Diizocab Dual Gold Frontier 900 l/ha l/ha kg/ha 6-10 1.5-5 4-5 8. dicaruba l/ha 0.27 Alcedo .75-2.302 - CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) MINIM MAXIM POTENŢIALI DISTRIBUITORI Ascenit 500 Stomp l/ha l/ha 2.8-2 Buruieni anuale mono şi dicotiledonate Equip l/ha 1-1. Elita Agrochemicals Alcedo .5 1. pir şi costrei Titus Plus (rimsulfuron 3.2 g/ha 307 Monocotiledonate anuale şi perene 163 Alcedo.77 9.11 18.

8 Buruieni anuale Costrei din rizomi Monocotiledonate anuale şi costrei din rizomi Sursa: „Soluţii de combatere a buruuienilor” – Nicoleta Banu – Agriplus.5 5 8-10 Monocotiledonate şi dicotiledonate anuale 12.9 SC Elita Agrochemicals SRL CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) MINIM MAXIM POTENŢIALI DISTRIBUITO RI Floarea soarelui Înainte de semănat (preemergent) Suardian Stamp EC Mecloran 35EC l/ha l/ha l/ha 2-2. Elita Elita.14 Alcedo.35 1-1.25 8.15 Alcedo Alcedo g/ha l/ha 40-60 0.5 Dicotiledonate anuale şi perene 7 SC Elita Agrochemicals SRL Callisto 480SE Mistral 4SC l/ha l/ha l/ha 0.PAG . nr.5 0.87%) Titus 25 WG (25% rimsulfuron) Cambio l/ha 2-2.77 9.2-0.303 - CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) MINIM MAXIM POTENŢIALI DISTRIBUITORI 60. Alcedo .2-0. 3 – aprilie 2006 134.54 50.3 Monocotiledonate anuale şi perene 109.

99 Alcedo Elita .2 4 2 8-10 6-8 11.5 1.2 8.11 Alcedo Elita.5 Monocotiledonate şi dicotiledonate anuale Monocotiledonate perene (Sorghum Halepense) 31.304 - CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) MINIM MAXIM POTENŢIALI DISTRIBUITO RI SC Elita Agrochemicals SRL Frontier 720EC l/ha 2-2.5 1 1-1.5 2.09 8. Alcedo l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha 1-1.7-2.39 23.PAG .76 SC Elita Agrochemicals SRL Racer 25EC Harness Treflan 24EC Trifsan 48EC Diizocab Gesagard 5DWP Postemenrgent Modown 4F Assert 250EC Agil 100EC Fusilade S75EC Galant Super l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha 2.5 23.5 6.16 Lasso 48EC Relay 90EC l/ha l/ha 6-8 1.7-2.5 1.

5 26. articol în revista „Cereale şi plante tehnice”. 3/2003 Nicoleta Banu: Soluţii de combatere a buruienilor – Agriplus.25-0.5 50-75 MONO ŞI DICOTILEDONATE (EXCLUSIV SOLANUM.19 Alcedo Sursa: Dr. SENCOR BROADSTRIKE KG/HA G/HA 0.8-1 24. 3 – aprilie 2006 CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) MINIM MAXIM POTENŢIALI DISTRIBUITORI Soia.77 9.14 ELITA. SCDA Teleorman – Tehnologia de cultură a florii soarelui în condiţiile din sudul ţării. Floarea Bodescu. XANTHIUM) LASSO MECLORAN 48EC DUAL GOLD 960CE STOMP L/HA L/HA 6-10 6-10 ANTIGRAMINEICE L/HA 1-1. nr.60 ALCEDO L/HA 4-5 8. nr. ABUTILON. ALCEDO .PAG .Ing.305 - CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) MINIM MAXIM POTENŢIALI DISTRIBUITO RI Targa Super Select l/ha l/ha 2 0.

ELITA L/HA L/HA L/HA 0.5 1-1.5 2-2.5-2 80G + 2L MONO ŞI DICOTILEDONATE ANUALE (INCLUSIV SOLANUM.75-2.75 1-1.5 3-4 1.11 ALCEDO.75-1 1-1. ELITA ELITA. CHENOPODIUM) 12.63 52.09 12.306 - FRONTIER FORTE GUARDIAN TREFLAN 24CE TREFLAN 48CE PIVOT FLEX BLAZER 2S GALAXY BASAGRAN Z BASAGRAN 600 DYNAM + EXTRAVAN BOLERO GALLANT S GALLANT CU PETOL AGIL FURORE SUPER TARGA L/HA 1-1.57 ELITA L/HA 1.5 2 2-2.5-2 .19 ALCEDO. ABUTILON. XANTHIUM.09 6.4 23.39 8. ELITA 24.99 ELITA L/HA L/HA 1 2.51 ALCEDO. ALCEDO 51.5 BURUIENI ANUALE ŞI PERENE + COSTREI DIN RIZOMI 23.5-2 0.16 ELITA L/HA L/HA L/HA L/HA L/HA L/HA L/HA L/HA L/HA L/HA 1.PAG .5-0.5 1.5-3 15.

Agriplus nr.5-2 5-7 12 24. DUPONT Sursa: Nicoleta Banu.99 Alcedo Sursa: Ing. 3 – aprilie 2006 CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) Minim Maxim POTENŢIALI DISTRIBUITO RI Rapiţă Mecloran l/ha 8-10 Monocotiledonate anuale şi perene din sămânţă (preemergent) Lontrel 300 l/ha 0.307 - FUSILADE FORTE SELECT SUPER ARAMO PANTERA LEOPARD NABU S HARMONY 50SG L/HA 1-1.5-2 1.PAG .3-0.65 70. Gheorghe Elca Săcele – Agricultura României – martie 2005 . Soluţii de combatere a buruienilor.5 L/HA L/HA L/HA L/HA L/HA L/HA 1.19 ALCEDO 19.44 ALCEDO.47 ALCEDO 131.80 Alcedo. Elita Gallant Super l/ha 1 Monocotiledonate anuale şi perene (postemergent) 23.5-2 1.5-2 1.5 Dicotiledonate anuale şi perene (postemergent) 66.

03 Alcedo. Elita .60 Alcedo Asociate cu cele de mai sus: Rebatan 80 Venzar 80 kg/ha kg /ha 1-1.308 - CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) Minim Maxim POTENŢIALI DISTRIBUITO RI Sfeclă de zahăr Olticarb 75 Diizocab 80 Alirox 80EC Dual 960EC Eptam 6E Eradicane 6E Butiran 1/1CE l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha 5-6 5-6 6-8 3-6 6-8 6-8 6-8 Preemergent – încorporare în sol Monocotiledonate 26.5 2.5 6+0.5 1-1. costrei şi pir 31.39 Alcedo kg /ha l/ha l/ha 1-1.5 Preemergent – încorporare în sol Dicotiledonate 46.61 Alcedo. Elita Hexflur 80 betanal AM11 Betanal + Sontrel 300 NABU S CE FUSILADE AGIL 100 EC l/ha l/ha l/ha 6-7 2-3 0. DuPont.5 28.8-1 În vegetaţie.PAG .

Elita Alcedo.8-1 1-2 1. A. Badin şi Dr.309 - FOCUS ULTRA Targa Super CE Gallant Super l/ha l/ha l/ha 3-4 2-2.Ing.11 52. SCA Teleorman – Cereale şi plante tehnice nr.PAG . 2/2002 Dr.5 1-1.5 0. Agricultura României – mai 2004 CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) Minim Maxim POTENŢIALI DISTRIBUITO RI Fasole Triflurom 35 Treflan 48EC Pivot 100LC l/ha l/ha l/ha 4. Rădulescu.39 Alcedo .75 Preemergent Monocotiledonate Dicotiledonate 6.F. Elita CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) Minim Maxim POTENŢIALI DISTRIBUITO RI Tomate de vară .99 Elita Sursa:Dr.5 2.63 8.5 23. Aurica Badin.toamnă AS 70 PU l/ha 0.5-3 Postemergent Monocotiledonate anuale şi perene (Sorghum Halepense din 31.09 51.3+0.4 Preemergent şi postemergent Dicotiledonate anuale Unele monocotiledonate Fusilade Forte Fusilade Super Nabu S l/ha l/ha l/ha 0.Ing.Ing.51 Alcedo.

03-0.47 Preemergent Dicotiledonate anuale Unele monocotiledonate Alcedo Titus 25DF l/ha 0. Alcedo .5 0. unele perene Dicotiledonate 109.PAG . prin ANCA.77 9.Ing.310 - Targa Super 5EC Agil 100EC Leopard 5EC Metriphar 70WG l/ha l/ha l/ha l/ha 1-2 0.14 Elita. DuPont Sursa: Dr.04 Postemergent Monocotiledonate anuale. 2005 CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) Minim Maxim POTENŢIALI DISTRIBUITO RI Ardei Devrinol 45F l/ha 3-4 Înainte de semănat. Valentin Miron – ICDLF Miron – Programul Impact Rapid Banca Mondială. cu încorporare Monocotiledonate Dicotiledonate Stomp 330CE l/ha 5 Preemergent Monocotiledonate Unele dicotiledonate anuale 8.75-1.9 163 Elita.3 rizomi) 19.8-1 0.

2 2-3 Preemergent Monocotiledonate anuale şi unele dicotiledonate anuale 26.60 Alcedo Argil 100EC Leopard 5EC l/ha l/ha 0. Alcedo Sursa: Dr.Ing.14 Elita.8-1 0. încorporat în sol Monocotiledonate Unele dicotiledonate Preemergent Monocotiledonate Dicotiledonate 8. 2005 CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) Minim Maxim POTENŢIALI DISTRIBUITO RI Alcedo Varză Dual Gold 960CE Propomit 720EC l/ha l/ha 1.311 - Dual Gold 960EC l/ha 1.77 9.60 Stomp 330CE Triflurex 24EC Treflan 24EC Ramrod 48F l/ha l/ha l/ha l/ha 5 3-5 3-5 6-8 Preemergent.47 Alcedo Sursa: Dr.75-1. ICDLF Vidra . Valentin Miron. Valentin Miron – ICDLF Vidra – Proiect Programul Impact Rapid MAPDR – Banca Mondială – ANCA.5 Postemergent Monocotiledonate anuale şi perene (Sorghum Halepense) 19.2 Preemergent Monocotiledonate anuale Unele dicotiledonate anuale 26.PAG .11 Elita.Ing.09 8. Alcedo 6.

Ceres 1996 CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) Minim Maxim 28. Alcedo Viţă de vie Goal 2E l/ha 5 Înainte de înflorit Unele buruieni anuale şi buruieni cu frunza lată 31.312 - CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) Minim Maxim POTENŢIALI DISTRIBUITO RI Pomi fructiferi Piersic. prun Simazin (Simadon) kg/ha 4-5 Preemergent – în perioada de repaus între rânduri Monocotiledonate şi dicotiledonate din sămânţă Caragard (Caradon) kg/ha 4-5 Postemergent – când buruienile au 15-20 cm Mono şi dicotiledonate anuale şi perene Sursa: Ioan Oancea. Tratat de agricultură. cireş. Ed.03 POTENŢIALI DISTRIBUITO RI Elita.13 Touchdown l/ha 4 După înflorit Graminee şi buruieni cu frunza . cais.PAG .

39 Alcedo Sursa: Ghidul produselor fitofarmaceutice AECTRA – 2002 Tehnologia optimizată de cultură a viţei de vie – ANCA – Proiect SCG 2005 .313 - lată perene şi anuale Fusilade Super l/ha 3 Graminee perene şi anuale 31.PAG .

45 Alcedo .5 0.5 3 2. T. Alcedo Grâu Dithane M45 Dithane 75GW Dividend 030FS Dividend Star 036FS Miclobor Extra 65PTS Orius ST2WS Panoctine 35LS Prelude SP Raxil 060FS Real 200FS Royal FLD42S Sumi 82FL Tiracarb 60SC Tiradin 500SC Tiramel 60PTS Vitavax 200FF kg/to kg/to l/to l/to kg/to l/to l/to kg/to l/to l/to l/to l/to l/to l/to kg/to kg/to 2.5 Tratamente la sămânţă pentru combaterea bolilor Mălura comună (Tilletia Caries.5 2 1.91 Alcedo 32.314 - INSECTO-FUNGICIDE CUL TURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) MINIM MAXIM 5.21 2.5 2.5 1 1 2 1.PAG .95 19.60 POTENŢIALI DISTRIBUI TORI Elita.5 2.5 0. Foetida) Mălura pitică (Tilletia Controversa) 4.5 1 2.

Elita Bazleton 25WP Benlate 50WP Metoben 70WP kg/ha kg/ha kg/ha 0.8 3 3 3 3 3 0.06 20.75 DS Bayleton 25WP Gammavit 85PSU Masterlin Michlodan Extra 45PTS Drius Combi Prolitin AL 81PUS Sumidan Supersem 70PUS Supercarb T80PSU Tirametox 90PTS Dacseed Vitalin 85PTS Bavistin FL l/to kg/to kg/to kg/to kg/to kg/to kg/to kg/to l/to kg/to kg/to kg/to kg/to kg/to l/ha 2.5 2 3 1.6 Boli foliare şi ale spicului Pentru combaterea făinării Tratamente la sămânţă cu insecto-fungicide pentru combaterea dăunătorilor Viermi sârmă 16.6 1 cerealelor (Erysiphe Graminis) .2 20.5 2 2 3 2 2.PAG .5 0.2005 Vondozeb 75DG Benit 4.65 Proiect SCG 2005.315 - CUL TURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) MINIM MAXIM POTENŢIALI DISTRIBUI TORI Prorect SCG .

6 1 15.) 10.06 20.) Fuzarioza spicului (Fusarium spp.5 0.85 28.06 0.81 Alcedo.) 46.5 0.34 Alcedo 14.94 28.6 Ruginilor (Puccinia spp.68 37.6 0.44 27. Elita Allegro Alto Combi 420 Bavistin DF l/ha l/ha kg/ha 0. Elita Bravo 75WP Brio Bumper Super 490EC Caramba 60SL Carbendayim 500EC Falcon 460EC Folicur BT225EC Goldayim 500SC Granit 20SC kg/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha 2 0.91 26.75 27. Alcedo Alcedo.PAG .75 0. DuPont.8 Pentru combaterea: Septariozei (Septoria spp.61 38.8 1 0.09 14.8 0. Elita .316 - CUL TURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) MINIM MAXIM POTENŢIALI DISTRIBUI TORI Proiect SCG 2005 Alcedo Microthiol Topsin 70PU Bion Trifmine 30WP Alert kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha l/ha 8 1 0.45 Alcedo 12.5 0.17 Alcedo Elita.6 0.65 Alcedo Proiect SCG 2005.02 20.

5 0.5 0.4 0.09 11. Alcedo 26.5 1 0.PAG .5 0.75 0.21 Elita Alcedo .5 0.5 1 1 1 0.317 - CUL TURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) MINIM MAXIM POTENŢIALI DISTRIBUI TORI Impact 25SC Mirage 45EC Orius 25EW Sanazole 250EC Shavit 45EC Stratego 25EC Spartak 45EC Sumi 8 12.6 0.03 Elita.5 Pentru combaterea complexului de boli foliare şi ale spicului 28 29.5WP Tango Zamfir 40EW Bayfidan 250EC Bayleton 25WP Carbazole 375SE Carbel EC Impact 125SC Mugibon WP Proistoc Protect 50WP Sanaprop l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha kg/ha l/ha l/ha l/ha kg/ha l/ha l/ha l/ha kg/ha l/ha l/ha l/ha 0.5 0.5 1 1 1 2.

3 0.318 - CUL TURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) MINIM MAXIM POTENŢIALI DISTRIBUI TORI Silodor Tilt 250EC Topsul FL Triadimedon CIG 25PU Vydan 25EC Actellic 50EC Alpha Combi 28.9 Alcedo .PAG .5 3.3 3 3 3 3 10.98 Alcedo Combaterea dăunătorilor Ploşniţele cerealelor (Eurygaster Integriceps) Insecticide 24.5 Dursban 480EC Dimevur 42.5 0. Elita 12.25EC Alphaguard 10EC Agrothrin 10EC Bulldock 025EC Calypso 480SC Chinmix 5EC CIG-CE Cypermetrin 10EC Dackillin Decis 2.5EC Dimezyl 40EC Dimevur 42.91 22.5 kg/ha l/ha l/ha kg/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha 12.15 0.5 1 0.1 0.3 0.15 0.1 0.5 0.27 Alcedo.5 0.5 0.1 0.

Alcedo Lebaycid 50EC Marshal 25EC Meotrum 20CE Onefan 90 Pestan Super Sinoratox 35CE Sumi Alpha 2.5EC Treban 10EW Valiant 25EC Decis 2.6 42.75 0.5 .27 Alcedo.3 Viermele roşu al paiului (Haplodiplosis Marginata) 33.25 0.5EC l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha 2 1 0.PAG .5FC Fastac EC Karate 2.1 0.48 Proiect SCG 2005. Alcedo 10.6 42.5 0.319 - CUL TURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) MINIM MAXIM POTENŢIALI DISTRIBUI TORI Ecalux Fastac EC Fury EC.5EC l/ha l/ha l/ha l/ha 1. EW Karate 2.1 0. Elita Sinoratox 35CE l/ha 3.5 1 0.48 Proiect SCG 2005.3 33.4 0.3 0.1 0.91 22.08 0.5 3.

9 Alcedo .5 0.1% 0.11 Alcedo Afidele cerealelor (Sitobian Avenae.320 - CUL TURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) MINIM MAXIM POTENŢIALI DISTRIBUI TORI Sumi Alpha 2.25EC Bulldock 026EC Chinmix 5CE Cipermetrin 10EC Dackillin Efcymethrin 10EC l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha 0.3 0.1% 2 0.5 0.98 Alcedo 10.5EC Actellic 50EC Sinoratox 35CE Thiodan 35EC Thionex 35EC Carbetovur 50EC Dimevur 42.11 Alcedo Tripsul cerealelor (Haplotrips Tritici) 24.150 0.5 Lebaycid 50EC Perfection 40CE Sinoratox 35CE Sumi Alpha 25EC Sumithion 50EC Thionex ULV Alpha Combi 26.PAG .1 0.1% 1.4 2.4 0.1 Gândacul ovăzului (Lema Melanopa) – atacă majoritatea cerealelor 12.4 1 0.2 0. Schizophis Graminum) 10.5 0.85 1 1 1.

Al. Popov.5EC Supersect 10EC Victenon 50WP l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha kg/ha 0.1 0.1 0. Alcedo Regent 200SC Reldan 10EC Sinoratox 40CE Sumi Alpha 2.6 42. Mihaela Rotărescu – Agricultura României.9 1. Bărbulescu.5 14.3 33.23 Elita.25 3 0.5EC l/ha l/ha l/ha l/ha 3.15 0. mai 2002 Ing.5 0.4 0. Protejarea culturilor de cereale păioase – Profitul Agricol 17/2002 .63 Alcedo Alcedo 12. Ioana Caragea.321 - CUL TURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) MINIM MAXIM POTENŢIALI DISTRIBUI TORI Efdacon 10EC Fusiac EC Fury EC Karate 2. Cristina Spiridon.87 16.75 15.48 Proiect SCG 2005. Direcţia Fitosanitară Ilfov. Alcedo Sursa: Recomandări ale ICDA Fundulea Dr.PAG . C.

5 graminea) fungicide 32.5 Tratamente la sămânţă pentru combaterea bolilor: tăciune 19.3 2 1.16 38. Elita Insectofungicide kg/ to 2 .91 Alcedo kg/to 2 zburător (Ustilago nuda) şi sfâşierea frunzelor (Pyrenophora l/to kg/ to l/ to l/ to kg/ to kg/ to kg/ to kg/ to kg/ to kg/ to kg/ to 1.45 Alcedo 14.08 Alcedo.5 2 0.322 - CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) MINIM MAXIM POTENŢIALI DISTRIBUITORI Orz Dividend Star 036FS Miclobor Extra 65PUS Orius ST2 WS Prelude SP Raxil 060FS Real 200FS Sumi S 2WP Systtane 40W Vitavax 200PUS Fortral 2WS Gammavit 85PSU Masterlin Miclodan Extra 45PUS Orius Combi l/to 1.2 1 0.5 3 2 2.5 0.PAG .

PAG .8 3 Boli foliare şi ale spicului Făinare (Erysiphe graminis). Cristina Spiridon. Mihaela Rotărescu – Agricultura României. Al. C. Popov. ca şi la grâu pentru rugini şi fuzarioză Combaterea dăunătorilor Gândacul ovăzului (Lema melanopa). ca şi la grâu Sursa: Recomandări ale ICDA Fundulea Dr. Bărbulescu. Protejarea culturilor de cereale păioase – Profitul Agricol 17/2002 .323 - CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) MINIM MAXIM POTENŢIALI DISTRIBUITORI Protilin AL 81PST Sumidan Vitalin 85PTS kg/ to 3 l/ to kg/ to 1. Ioana Caragea. mai 2002 Ing. ca şi la grâu Sfâşierea frunzelor (Pyrenophora spp.). Direcţia Fitosanitară Ilfov.

324 - CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) MINIM MAXIM POTENŢIALI DISTRIBUITOR I Porumb Altiram 80PUS Caroben 75PTS Flewsan FS Maxim AP 045FS Metoben 70PU Royal FLO 45S Thiram 80WP Tiradin 70PUS Tiramet 60PTS Vitavax 200FF Carbodan 35ST Carbofuran 35ST Diafuran 35ST Furodan 35ST Actara Calypso 480SC Mospilan 20SP kg/to kg/ to kg/ to l/ to kg/ to l/ to kg/ to kg/ to kg/ to l/to 3 2.1 Tratament de corecţie în vegetaţie Tanymecus dilaticollis 46.) Gărgăriţa frunzelor (Tanymecus dilaticollis) Viermii sârmă (Agriotes spp.47 131.3 Alcedo Elita .06 Alcedo Densităţi mari de Tanymecus l/ to 28 (20/mp) kg/ha l/ha kg/ha 1 0..) 38.5 3 1 2 3 3 3 3 2.PAG .5 Tratament la sămânţă Prevenirea putrezirii seminţelor ţi a plantelor Tăciunele comun (Ustilago Maydis) Tăciunele prăfos al inflorescenţelor (Sarosporium ..09 0.

25 0.PAG .63 Alcedo CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) Minim Maxim POTENŢIALI DISTRIBUITOR I Floarea soarelui Sumilex 50WP Rovral PU50% Ronilan 50WP kg/to kg/ to kg/ to 1 2 2 Tratamente la să.1 5 0.89 Alcedo Apron 35SD Wakil PTS Konker Punch 40EC Rovral PU50% kg/ to kg/ to kg/ha l/ha kg/ha 4 2 1.ânţă pentru combaterea: Putregaiului alb şi cenuşiu (Sclerotinia Sclerotiorum şi Botritis Cinerea) 41.5 Mană (Plasmopora helianthi) 41.89 Elita .75 15.5 1.325 - CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) MINIM MAXIM POTENŢIALI DISTRIBUITOR I Regent 200SC Sinoratox Plus Victenon 50WP Sursa: Recomandările ICDA Fundulea Agricultura României – aprilie 2004 l/ha l/ha kg/ha 0.

02 Alcedo Sursa: Dr.PAG .89 Elita .) Gărgăriţei frunzelor (Tanymecus dilaticollis) 46. 3/2003 CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) Minim Maxim POTENŢIALI DISTRIBUITOR I Soia Beret MLX360 l/to 1.326 - Trifmine 30WP Mirage 45EC Alto Combi 420 Furadan 35ST Diafuran 35ST Carbodan 35ST Terrafuran 350FS kg/ha l/ha l/ha l/to l/ to l/ to l/ to 1 1 1.25 Tratament la sămânţă Fusarium spp şi Pythium de baryanum Tiramet Sintox 25 Mitac 20CE kg/to l/ha l/ha 2 2 1.5 Phomopsis sojae Insecticide Acarianul roşu (Tetranychus urticae) 41.5 28 28 28 28 Insecticide – tratamente la sămânţă pentru combaterea: Viermilor sârmă (Agriotes spp.Ing. articol în revista Cereale şi plante tehnice nr. Floarea Bădescu – SCDA Teleorman.

5 0.075 0.) Boli foliare În primele faze de vegetaţie Puricii de pământ (Phylotreta spp.5 1.PAG . CLCA Săcele – Agricultura României.75 Alcedo Fastac 10CE Pirimar 25WG l/ha 0.5 1.1% În perioada înfloritului Gândacul lucios al rapiţei Gărgăriţa cruciferelor Sursa: Ing.) Păduchele cenuşiu al verzei (Brecorune brassicae) 14.2 Tratament la sămânţă Puricii de pământ (Phylotreta spp.327 - CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) Minim Maxim POTENŢIALI DISTRIBUITOR I Rapiţă Rovral 50WP Sumilex 50WP Rovral 50WP Ronilan 50WP Sumilex 50WP Supersect l/to l/to l/to l/to l/to l/ha 1 1 1. martie 2005 . Vera Gheorghe.

1 1.5 0.27 Alcedo.70 22.5 Suplimentar în vegetaţie şi contra: Larvelor defoliatoare de Mamestra şi Plusia Sinoratox 35CE Decis 2.5 7.5EC Fastac 10EC Nurelle D Sumicidin 20EC l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha 0. Elita Alcedo 106.5 20 50 Tratament la sămânţă Răţişoara porumbului (Tanymecus dilaticollis) Răţişoara sfeclei (Tanymecus palliatus) Viermii sârmă (Agriotes lineatus) Gândacul pământului (Opatrum sabulosum) Gărgăriţa sfeclei (Bothynoderes punctiventris) Sinoratox 35CE Dursban 480E l/ha l/ha 2-3 1.2-0.21 Alcedo .91 17.3 0.328 - CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) MINIM MAXIM POTENŢIALI DISTRIBUITO RI Sfecla de zahăr Dăunători Promet 666SCO + 200LEX Furadan 35ST Seedox 80WP Cosmos 500FS Gaucho 70WP Mospilan 70WP l/to kg/to l/to kg/to l/to kg/to kg/to 20-25 9 25-28 10-12.25 Afide 10.8 0.PAG .

3 0.3 0.3 0. Brestan 60WP Fundazol 50 Benlate 50 Topsin M70 Bavistin 50 Derosal 20 Rias 300EC Alto Combi 420 kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha l/ha 0. Peronospora spp.329 - CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) MINIM MAXIM POTENŢIALI DISTRIBUITO RI Sumi Alpha 2. Phoma betae Fusarium spp.5 0.65 Alcedo Alcedo.3 0. Rhizactonia solani Alternaria spp.3 0.PAG .5 Cercosporioză 14.75 20.3 0.06 20.5 0.6 kg/to kg/to kg/to 4 4 6 Tratament la sămânţă Pythium spp.5EC Azodrin 400WSC Alpha Combi Boli Tiramet 60 Apron 35D Tachigarden 70WP l/ha l/ha l/ha 0. Elita 46.3 0.02 Alcedo .

44 28.12 20.Ing.5 0. Badiu şi Dr.5 1.3 Făinare 2.65 Alcedo.5 0. Aurica Badiu.99 Alcedo 27.2-0. 2/2002 Dr. antracnoză 7. Cereale şi plante tehnice nr. iunie 2004 CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) Minim Maxim POTENŢIAL I DISTRIBUIT ORI Fasole Captan 50WP % 0.3 0.81 Alcedo.F.Ing.3 0.5 Mană.3 3 0. Elita Sursa: Dr. Agricultura României.5 0.PAG .Ing. Ion Răducu – SCA Teleorman.08 Alcedo . A. Elita 26.06 20.330 - CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) MINIM MAXIM POTENŢIALI DISTRIBUITO RI Proiect SCG 2005 Sulf pulbere Metoben 70 Bavistin 50WP Baycor 25WP Bayleton 25WP Cupravit Score 250EC Tilt 250EC Alert Impact 125SC Rias 300EC kg/ha g/ha l/ha l/ha kg/ha kg/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha 15-25 300 0.

331 - CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) MINIM MAXIM POTENŢIA LI DISTRIBUI TORI Tomate vară-toamnă Fungicide. bactericide pentru combaterea bolilor Sulfat de cupru kg/ha 5-10 Phytophthora inpeotans Septoria lycopersici Turdacupral Perozin B75PU kg/ha kg/ha 5 3-5 Xanthomonas vesicatoria Pseudomonas tomato Phytophthora infestans Alternaria solani Septoria lycopersici Sulf muiabil PU Cuzin SA (10%) kg/ha kg/ha 4 8-10 Leveillula Faurica Xanthomonas vesicatoria Pseudomonas tomato Tiuram 75PU kg/ha 3 Alternaria solani Botrytis cinerea Dithane M45PU kg/ha 2 Xanthomonas vesicatoria Pseudomonas tomato Phytophthora infestans Alternaria solani 4.95 5. Alcedo .PAG .60 Elita.

5-1 0.5-1 0.PAG .06 41.5 Alternaria solani Botrytis cinerea 14.5-1 Septoria lycopersici Cladosporium fulvium Fusarium oxysporum Verticilium duhliae Alternaria solani Botrytis cinerea Cladosporium fulvium Captadin 50PU kg/ha 2.5-1 0.75 20.65 Alcedo Alcedo.332 - CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) MINIM MAXIM POTENŢIA LI DISTRIBUI TORI Septoria lycopersici Cladosporium fulvium Policarbacin PU kg/ha 2 Phytophthora infestans Alternaria solani Cladosporium fulvium Fundazol 50PU Metoben 70PU Topsin M70PU Bavistin 50PU Rovral 50PU kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha 0.5 Phytophthora infestans Alternaria solani Botrytis cinerea Cladosporium fulvium Ronilan 50PU kg/ha 0.89 20. Elita Elita .5-1 0.

27 Alcedo.5 Phytophthora infestans Dăunători (insecticide – acaricide) Metaldehida 5 Sinoratox 35CE Carbetox 37CE Oltitox 50PU Onevos 33CE kg/ha l/ha l/ha l/ha l/ha 20-30 1-1. diptere 8. lepidoptere. coleoptere Decis 2. coleoptere Gândacul din Colorado Afide.5 2.6-1 Afide.3-0. Elita . tripşi. tripşi. lepidoptere.6-1 Afide.6-1 1-1. lepidoptere.333 - CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) MINIM MAXIM POTENŢIA LI DISTRIBUI TORI Cladosporium fulvium Ridomil Cu48 Sandofan C kg/ha kg/ha 2. lepidoptere Afide.2-2 Limaxi Afide. tripşi.2-2 1.4-4 1.6-1 0. lepidoptere.55 Alcedo 10.9 Alcedo Afide.6-1 0. coleoptere Afide. gândacul din Colorado.5-3 2.5 0.PAG .5 0. coleooptere. lepidoptere.5CE Birlane 24EC Diazol 60EC Ecalux S Unden 50WP l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha 0. 24. coleoptere Afide.91 22. lepidoptere Actelic 50EC Divipan 100EC l/ha l/ha 0. tripşi Afide. coleoptere.

tripşi. lepidoptere.2-2 Limaxi Afide. Ceres.60 Elita. Alcedo Elita 0.62 Proiect SCG 2005 Combatere dăunători (insecticide – acaricide) Metaldehida 5 Sinoratox 35CE Carbetox 37CE Oneros 33CE kg/ha l/ha l/ha l/ha 20-30 1-1. lepidoptere.95 41. coleoptere Afide.89 5. tripşi Afide. coleoptere .4-4 1.5-1 0.5 Leveillula taurica Xanthomonas vesicatoria Pseudomonas tomato Botrytis cinerea Leveillula taurica 4.5 2. lepidoptere. 1996 CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) Minim Maxim POTENŢIALI DISTRIBUITORI Ardei Fungicide / bactericide combatere boli Sulf muiabil PU Cuzin SA (10%) Dithane M45PU Rovial 50PU Bayleton 5PU kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha 5 8-10 2 0.PAG . Ed.334 - CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) MINIM MAXIM POTENŢIA LI DISTRIBUI TORI lepidoptere Sursa: Ioan Oancea – Tratat de agricultură.

tripşi.8-3 0.9 Alcedo Sursa: Ioan Oancea. lepidoptere Afide.6-1 Afide.89 5. tripşi. gândacul din Colorado.6-1 1-1.5CE Birlane 24EC Diazol 60EC Ecalux S l/ha l/ha l/ha l/ha 0. Ed.6-1 Afide. lepidoptere Actellic 50EC Divipan 100EC l/ha l/ha 0.3-0.95 41.PAG .335 - Decis 2. diptere Afide.55 Alcedo Decemtion 20EC Unden 50WP l/ha l/ha 1. Elita 8.5 0. coleoptere. coleoptere. lepidoptere 24.6-1 Afide. lepidoptere. tripşi.27 Alcedo. coleoptere Afide. coleoptere.5 0. coleooptere Afide. Alcedo Elita . coleoptere Afide. Ceres 1996 CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) Minim Maxim POTENŢIAL I DISTRIBUIT ORI Varză Fungicide. bactericide pentru combaterea bolilor Turdacupral Perozin B 75PU Dithane M 45PU Rovral 50PU kg/ha kg/ha kg/ha l/ha 5 3-5 2 0.60 Elita.91 22.5-1 Botrytis cinerea Xanthomonas campestris Perenospora brassicae 4. Tratat de agricultură. lepidoptere. lepidoptere 10.6-1 0.

coleoptere.4-4 1-1.5-3 2.08 Alcedo Sursa: Ioan Oancea. coleoptere Coleoptere.8-3 0.6-1 Limaxi Afide. diptere Afide.6-1 Afide. lepidoptere. Ceres 1996 .6-1 0. lepidoptere Actellic 50EC l/ha 0.5 1. lepidoptere Afide. tripşi. Tratat de agricultură. lepidoptere 24.9 Alcedo l/ha l/ha l/ha 2.PAG . coleoptere Afide. coleoptere.336 - Sclerotinia sclerotiorum Captadin 50PU Ridomil CU48 Sandofan C Dăunători Metaldehida 5 Carbetox 37CE Dipterex 80SP Decemtion 20EC Unden 50WP Divipan 100EC l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha l/ha 20-30 2.5 2.5 Botrytis cinerea Perenospora brassicae 7. Ed.

2 Umflarea mugurilor Băşicarea frunzelor (Taphrina deformans) Ciuruirea frunzelor (Stigmina carpophila) Uscarea ramurilor (Cytospora cineta) Monilioze (Monilinia spp.337 - CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) MINIM MAXIM POTENŢIALI DISTRIBUI TORI Piersic Oleodiazol 3EC %1 1.) Rapăn (Venturia carpophila) 16.PAG . acarieni.5 În repaus vegetativ Coccide Ouă de afide.2 Proiect SCG 2005 1  Exprimarea în % a substanței folosite este justificată de faptul că în pomicultură pentru stropiri se folosesc 800‐1000 l soluție  .13 Vondozeb 80WP % 0. insecte defoliatoare Forme de rezistenţă la majoritatea bolilor 4.

25 Dezmugurit (buton verde) Băşicarea frunzelor Ciuruirea micotică şi bacteriană a frunzelor Uscarea ramurilor Ouă de acarieni Teldor 500SC l/ha 0.PAG .75 Buton roz Băşicarea frunzelor Monilioze Ciuruirea micotică şi bacteriană a frunzelor Uscarea ramurilor Rapăn Molia piersicului (Anarsia lineatella) Bravo 500SC % 0.34 Alcedo 56.15 10-15% din flori au început 15.35 59 Alcedo.338 - CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) MINIM MAXIM POTENŢIALI DISTRIBUI TORI Ciuruirea bacteriană a frunzelor (Xantomonas campestris) Merpan 50WP % 0. Elita Alcedo .

5-1 cm (la avertizare) Talstar 10EC % 0.2 Fructul cu Ø de 0. insecte defoliatoare Vondozeb 80WP % 0.2 Proiect SCG 2005 8.15 Băşicarea frunzelor Monilioze Ciuruirea micotică şi bacteriană a frunzelor Uscarea ramurilor Rapăn Molii (Anarsia lineatella şi Cydia molesta) Afide.PAG .339 - CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) MINIM MAXIM POTENŢIALI DISTRIBUI TORI să-şi scuture petalele Diazol 60EC 0.55 Alcedo .04 Băşicarea frunzelor Monilioze Ciuruirea micotică şi bacteriană a frunzelor Uscarea ramurilor Rapăn Afide. insecte defoliatoare 16.

340 - CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) MINIM MAXIM POTENŢIALI DISTRIBUI TORI Bravo 500SC % 0.2 Fructul cu Ø de 2.34 Alcedo Diazol 60EC % 0.008 Ciuruirea micotică şi bacteriană a frunzelor Uscarea ramurilor Rapăn Făinarea (Sphaerotheca pannosa) Păduchele din San-Jose . molii.55 Alcedo Vondozeb 80WP % 0.5-2 cm (la avertizare) 15.15 Fructul cu Ø de 1.2 Proiect SCG 2005 Fastac 10EC % 0.15 Ciuruirea micotică şi bacteriană a frunzelor Făinarea Uscarea ramurilor Rapăn Băşicarea frunzelor Păduchele din San-Jose.PAG .5-3 cm (la avertizare) 16. afide 8.

ciuruire.2 Proiect SCG 2005 Merpan 50WP % 0. acarieni Turdacupral 50PU Diazol 3EC % % 0. ouă de păduchi de frunze.25 Buton verde 7. acarieni.Ing. insecte defoliatoare.15-0. Zenovia Dimulescu – SCDP Băneasa. afide.2 0.55 Proiect SCG 2005 CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) Minim Maxim POTENŢIALI DISTRIBUITOR I Alcedo Cais Oleodiazol 3EC % 1.15 Băşicarea frunzelor Ciuruirea. cancerul ramurilor 16. insecte defoliatoare Sursa: Ing. Antonia Ivaşcu şi colab.2 Umflarea mugurilor Monilioza. 2005 (Proiect) Dr. – SCDP Băneasa.5 Repaus vegetativ Păduchi ţestoşi.341 - CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) MINIM MAXIM POTENŢIALI DISTRIBUI TORI Molii. uscarea ramurilor Afide.67 Alcedo .PAG . rapăn. forme de rezistenţă la diferite boli 4. 8/2002 8.13 Vondozeb 80WP % 0. Revista Horticultura nr.

15 Monilioză. ciuruire.2 0. cancerul ramurilor.2 0.75 10-15% din flori au început să-şi scuture petalele Diazol 60EC % 0. carii. păduchi ţestoşi Turdacupral 50PU % 0. insecte defoliatoare. insecte defoliatoare Turdacupral 50PU Talstar 10EC % % 0. monilioză.342 - Monolioza. rapăn Teldor 500SC l/ha 0.PAG . ciuruire. rugină Champion 50WP 75% din frunze căzute Ciuruirea.26 Proiect SCG 2005 16. insecte defoliatoare.55 Alcedo .15-0. rapăn. ciuruire. afide. insecte defoliatoare Vondozeb 80WP Diazol 60EC % % 0. afide.2 Proiect SCG 2005 8. ciuruire.02 Fruct cu Ø de 1 cm Monilioză. boala plumbului 8. rapăn. rapăn. afide.04 Fruct normal Monilioză. păduchi de frunze. rapăn. insecte defoliatoare Vondozeb 80WP Calypso 480EC % % 0.15-0.55 Proiect SCG 2005 Alcedo 16. ciuruire.2 După recoltare şi tăiere în verde Păduchi ţestoşi.15 Fruct cu Ø de 1.2 0.5-2 cm Monilioză.2 8.

1 % 0.1 0.89 Elita 26.61 28.5 0.343 - CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) MINIM MAXIM POTENŢIALI DISTRIBUITO RI Cireş Oleoekalux S Oleocarbetox Oleodiazol Turdacupral 50PU Zeamă bordeleză Kocide 101 % % % % 1.1 Deschiderea primelor flori Începutul scuturării petalelor Monilinia spp.48 Alcedo.26 Proiect SCG 2005 Champion 50WP Rovral 50WP Ronilan 50Wp Sumilex 50WP Orius 25EC Folicur SOLO 250EW Systhane C % 0. Elita 4.PAG . DuPont.3 Umflarea mugurilor Păduchi ţestoşi.08 Alcedo.5 0. Elita Brumeriella jaapii (pătarea roşie) 14. 41.17 Alcedo.04 0.9 10.73 9.3 Brumeriella jaapii (pătarea roşiatică a frunzelor) Monilinia spp.16 38.5 2 1. defoliatoare Buton alb Patogeni bacterieni şi micotici Stigmina carpophila (ciuruirea frunzelor) 9.3 0. (putregaiul brun şi mumifierea fructelor) 8.1 0.075-0. Elita .1 0.4 0.13 Alcedo Funguran OH sau Champion 50WP 0. ouă de afide.

15 0.PAG .15 Creşterea fructelor la 6-8 zile după tratamentul anterior Rhagoletis cerasi (musca cireşelor) Afide.1 0. 14.15 0.16 38.17 Alcedo. afide etc.15 0.55 Alcedo .5EC Sumi Alpha 2.08 Alcedo Alcedo Alcedo.02 0.91 22.5EC Diazol 60EC Sinoratox R35 Sinoratox R35 %% % 0.1 Stigmina carpophila (ciuruirea frunzelor) Defoliatoare. defoliatoare 131. Elita 8.04 0.55 Creşterea fructelor şi lăstarilor Boli bacteriene şi micotice 14.344 - CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) MINIM MAXIM POTENŢIALI DISTRIBUITO RI Atemic Systhane 12EC Topsin M70 sau Bravo 500SC Decis 2.1 0.1 0. Elita 26.61 28.04 0. minatoare. Elita 0.27 Alcedo.5EC Diazol 60EC Topsin M70 Systhane C Systhane 12EC Bravo 500SC Folicur SOLO 250EW Calypso 480SC Sumi Alpha 2.75 14.04 0. Elita 10. minatoare.2 0.08 Alcedo.3 Elita 8.15 0.15 0.16 38.03 0.1 0.

16 38.1 0.87 16.15 0. 2005 (Dr.15 0.PAG .9 10.48 Funguran OH sau Champion 50WP 0.1 0.2 0.5 0.3 0. Elita Sursa: ICDP Mărăcineni. DuPont.3 Alcedo.2 0.08 Alcedo Alcedo.1 0. Alcedo După recoltarea fructelor Patogeni micotici şi bacterieni 14.345 - CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) MINIM MAXIM POTENŢIALI DISTRIBUITO RI Viermele Rhagoletis cerasi Topsin M70 Systhane C Systhane 12EC Bravo 500SC Ekalux S Reldan 40EC Carbetox 37EC Ultracid 20EC Fungicid cupric: Turdacupral 50PU Zeamă bordeleză Kocide 101 0.15 0.3 9. Valentina Amzăr şi Dr.4 După căderea frunzelor Patogeni micotici şi bacterieni Păduchele din San Jose 12.23 Elita.75 14.73 9. Elita % % % 0.Ing. Mihaela Surnedrea) CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT POTENŢIALI .Ing.

8 1. monilioză Maxim DISTRIBUITOR I Machteshim Agan Alcedo Alcedo Grecia CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) POTENŢIALI DISTRIBUI TORI MINIM Viţa de vie Kelthane 18EC Sulf pulbere Curzate Super V Karathane LC l/ha kg/ha kg/ha l/ha 2 25 3 0.09 2. publicată în Sănătatea plantelor nr.5 Forme hibernante de dăunători Păduchele din San Jose Oleodiazol 3EC % 1. alţi dăunători Confidor OIL SC004 Agrofos 48EC l/ha l/ha 2 15 Quadraspidiotus perniciosus (generaţia de vară) Sursa: Lista produselor de uz fito-sanitar omologate la data de 06.2006.12 MAXIM Proiect SCG 2005 23.PAG .2 2 0.5 Acarieni Făinare Înainte de înflorit Mană + făinare + molie 14.346 - (€/UM) Minim Prun Alcupral 50PU Superchamp 250SC Odeon 820WDC Aplaudus Super % kg/ha kg/ha % 0.16 Elita. Proiect SCG .5 Acarianul roşu al pomilor. 101 şi 102/2006 218.09.13 Pătarea roşie a frunzelor.32 4. ciuruirea frunzelor.

09 23.16 Proiect SCG 2005 Elita.25 5 3 0.6 42.26 14.347 - CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) POTENŢIALI DISTRIBUI TORI MINIM MAXIM 2005 Karate 2.5 Mană + făinare 18.25 33.25 5 0. Alcedo Microlhiol Special Champion 50WP Topas 100EC Sulf muiabil Karate 2.5 30 Mană + făinare 16. Proiect SCG 2005 După înflorit Mană + făinare + molie 8.2 Proiect SCG 2005 14.09 23.48 Alcedo.48 Proiect SCG 2005.53 75.5EC kg/ha kg/ha l/ha kg/ha l/ha 3 3 0.26 75.82 Proiect SCG 2005 Proiect SCG 2005 Vondozeb Karathane LC Sulf pulbere kg/ha l/ha kg/ha 2 0.6 42. Proiect SCG 2005 Mikal B Topas 100EC Sulf muiabil Champion 50WP Karathane LC kg/ha l/ha kg/ha kg/ha l/ha 4 0.82 Proiect SCG 2005 Proiect SCG 2005 Mană + făinare + molie 8.025 33.16 Elita.PAG . Proiect SCG .5EC l/ha 0.

6 42.06 Proiect SCG 2005.348 - CULTURA PRODUSUL UM DOZA SPECTRUL DE COMBATERE PREŢ ESTIMAT (€/UM) POTENŢIALI DISTRIBUI TORI MINIM MAXIM 2005 Karate 2.25 33.12 Proiect SCG 2005 20. Elita Sulf muiabil kg/ha 5 .PAG .48 Alcedo.5EC l/ha 0. Proiect SCG 2005 Sulf pulbere Sulfat de cupru Bavistin 50WP kg/ha kg/ha kg/ha 30 10 1 Mană + făinare + putregai 2.

evidenţiază condiţiile optime de vegetaţie. In capitole distincte. capacitatea de lucru al echipamentului tehnic. ghidul etalon promovează o metodă de informare practică cu problemele de ansamblu ale managementului culturilor vegetale. executarea lucrărilor agricole de calitate şi în epoca optimă.PAG .dimensionarea necesarului de echipamente tehnice destinat mecanizării lucrărilor agricole s-a efectuat în funcţie de următoarele criterii: tipul profilului analizat (cereale şi plante tehnice. eficiente economic şi nepoluante. de înaltă productivitate. Dotarea minimă cu tractoare şi maşini agricole pe . pomi. precum şi al economiei de materiale. . lucrarea tratează elemente tehnice. a fost de a obţine consumuri reduse de combustibil cu cca 12%.descrierea tehnologiilor cadru pentru culturile luate în studiu. viţă de vie).349 - UNELE CONCLUZII Urmărind evoluţia exploataţiilor agricole din România s-au conturat argumente importante privind necesitatea şi utilitatea ghidurilor care să vină în sprijinul producătorii agricoli. . Scopul urmărit prin fundamentarea tehnologiilor de producţie după criteriile economic. de forţă de muncă cu cca 12-15 %. energetic şi ecologic. lucrările manuale şi materii prime şi materiale. Fiind considerat un instrument de pregătire profesională pentru cei care lucrează în agricultură.fişele tehnologice cuprind elemente de calculaţie pentru lucrările mecanizate. situaţia echipamentului tehnic (în fabricaţia curentă). întregul complex de măsuri fitotehnice. pentru care s-a avut în vedere costul lor minim. legume câmp. . în vederea punerii în valoare a potenţialului genetic al soiurilor şi hibrizilor aflaţi în cultură. S-a acordat o importanţă însemnată măsurilor tehnologice moderne. mărimea modului. exprimate în indicatori tehnici (de producţie) şi indicatori economici pentru alegerea variantei decizionale optime. eficientizarea exploataţiei agricole. comensurează efecte şi eforturi. precum şi soluţiilor privind reducerea consumului de energie.

proiectează traiectoria de evoluţie a managementului exploataţiei agricole vegetale pentru a vedea care este funcţionarea actuală a exploataţiilor.pregătesc o evaluare pe termen mediu a activităţii indicând deja elementele care ar trebui să fie atinse sau transformate (influenţarea deciziei).descrie evoluţia pe care poate să o aibă fermierul pentru a îmbunătăţi managementul exploataţiei. Printr-o evaluare finală a ghidului se: .350 - cele 4 profile şi module semnificative.PAG . .traduc finalităţile producţiei vegetale în orientări concrete (profit.precizează evoluţiile pe care poate să le aibă fermierul în legătură cu utilizarea sau adaptarea echipamentelor tehnice de mecanizare. . rata profitului) de eficientizare a activităţii desfăşurate.indică obiective pe termen mediu. . . . s-a făcut astfel încât efortul financiar să fie minim. .

R.PAG . I. M. 3 Balan. Saviţchi. Fântâneru. 2001 Tehnologii moderne pt cultura plantelor de camp. Cimpoieş. Pomicultura aplicată. Gh. D. Hartia. S. Mangement si Marketing in Agricultura. Dinu Toma Teaci D. Editura Didactică şi Pedagogică – Bucureşti.. pentru principalele . AL. S. H. şi colab Dincu. V. Bucuresti 1997 Alecu. I. Indrea. Avram C. Lacatusu. Bucureşti 2003 12 Oancea. organizare. Manual de management al fermei. Editura Ceres. . Glăman. Editura Alma Mater Sibiu 2003 Capacitatea de producţie actuală şi cea potenţială a terenurilor agricole din România. I. 1995 6 Cepoiu. 2001 Legumicultura. si colaboratorii Zonarea producţiei agricole. industriei alimentare şi silviculturii pe termen mediu şi lung. I. Chisinau 1991 Pomicultura. Chişinău. Editura ARTPRINT – Bucureşti 1995 11 Oancea. dezvoltare. Bucuresti 2000 15 16 Stoian Elena. 1992 Exploataţia agricolă. Barbăroşie. Editura Atlas Press 2004 Bazele tehnologice ale culturilor agricole. N. Editura Expert. (2001-2005 şi 2005-2010) 10 Nica. Economia rurală – compendiu. Timişoara. M. Editura Mirton. M. Editura Ceres. exploatare. Editura Ştinţelor Agricole Bucureşti 7 8 Drăghici. Gh. Gh. M. P. 5 Bold I. Alimentaţiei şi Pădurilor Strategia de dezvoltare a agriculturii. Tratat de TEHNOLOGII AGRICOLE. Petrescu. Bucuresti 2002 9 Ministerul Agriculturii. Management modern în unităţile agricole. Bucuresti 1998 13 14 Popescu. Management în agricultură. Ciofu.351 - Bibliografie selectivă 1 Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice – Institutul de Cercetări pentru Economie Agrară 2 Alecu. Editura Ceres. 4 Butnariu. Sin. Editura Ceres. C. 1980-1085-1990 Managementul in agricultura Editura Ceres. Gh.coordonatori Lecţii ale tranziţiei.

N. Agricultura României. A.I.11. 20 *** Viticultura.01. 2004 Agricultura Romaniei in procesul de integrare agricole Europeana..int/eur-lex/fr/lif/dat/1999 .eu. 2002 21 *** Anuarele statistice ale României Institutul Naţional de Statistică 22 *** Creşterea productivităţii muncii în producţia agroalimentară şi efectele ei sociale.. Editura Economică.A. Georgescu 19 Zahiu. 26 *** Maşini agricole – Catalog. Ministerul Agriculturii. Vol. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Vol. nr.S. Bucureşti.PAG . Bucureşti. Bucureşti. M. I. utilaje şi instalaţii pentru agricultură 24 *** INFO-AMSEM.46 din 13. 1995 Analiză economică financiară. 1987. anul II. L.OF.E. U.352 culturi în producţia vegetală: cereale şi plante tehnice.G. Lazar. 23 *** H.S.A. numărul 3.II. M.A.C. Bucureşti.T. nr. Bucureşti. 1966 27 *** Norme de producţie şi de consum de motorină – Tarife de retribuire a mecanizatorilor. Institutul de Economie Agrară.1987 30 *** Euro-Lex Législation communautaire en vigueur.partea I.2005 – Maşini. 1. 2139/2004 din 30. 1985 28 *** „Module specifice de exploataţii agricole în Agrozona de Câmpie”. http://europa. nr. Dejeu. Vasile. IV. Editat de Oficiul de documentare şi publicaţii tehnice.M. C. Bucureşti. 1077 17 Ţârdea.2004..A. 18 Vâlceanu. iunie 2001 – Amortismentul maşinilor agricole în etapa actuală 25 *** Catalog de Maşini agricole.A. Bucureşti 2005 29 *** Cartea tehnică a agricultorului Centrul de material didactic şi propagandă agricolă. Gh. R. – Bucureşti.D.V.A. Editura Didactică şi Pedagogică. Alimentaţiei şi Pădurilor. Robu. L.S.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->