Universitatea Ştefan cel Mare Suceava Facultatea de Silvicultură

CURS FIZICĂ- BIOFIZICĂ
(Curs Anul I- ID)

Şef Lucrări Dr. Petru Ştiucă

2010

2

CUPRINS
I Introducere I.1 Elemente de calcul al erorilor II Calculul erorilor pentru mărimi măsurate direct II.1 Erorile functiilor II.2 Trasarea graficelor III Mărimi fizice III.1 Clasificarea mărimilor fizice III.2 Mărimi fizice vectoriale, operaţii cu vectori III.3 Determinarea condiţiilor optime pentru măsurarea unui paralelipiped dreptunghic IV Termodinamica IV.1 Noţiuni de termodinamică IV.2 Determinarea căldurii specifice a metalelor prin metoda răcirii V Noţiuni de mecanica fluidelor V.1 Statica fluidelor V.2 Dinamica fluidelor VI Determinarea parametrilor fizici a unor lichide VI.1 Determinarea tensiunii superficiale al unui lichid prin metoda stalagmometrului VI.2 Determinarea coeficientului de vâscozitate a unui lichid prin metoda Stokes VII Unde elastice VII.1 Unde elastice, clasificare, mărimi caracteristice VII.2 Fenomene ondulatorii VII.3 Determinarea lungimii de undă şi vitezei sunetului prin metoda osiloscopică VIII Optica geometrică VIII.1 Legile reflexiei şi refracţiei luminii VIII.2 Propagarea luminii prin dioptrul sferic, oglinzi şi lentile VIII.3 Determinarea indicelui de refracţie a luminii prin metoda Chaulnes IX Determinarea spectroscopică a lungimii de undă şi a componentelor chimice al unei substanţe IX.1 Spectrul luminii albe IX.2 Tabelul periodic a lui Mendeleev. Componente spectrale IX.3 Determinarea lungimii de undă a unei radiaţii luminoase necunoscute cu ajutorul spectroscopului XI Optica fotonică XI.1 Efectul fotoelectric. Legile efectului fotoelectric XI.2 Caracterul corpuscular al luminii. Fotonii X.3 Determinarea constantei lui Planck din studiul efectului fotoelectric XII Radiaţia termică XII.1 Radiaţia termică. Legile radiaţiei corpului negru XII.2 Determinarea constantei lui Stefan-Boltzman din studiul corpului absolut negru XIII Elemente de fizică atomică şi nucleară XIII.1 Structura atomului. Modelul lui Bohr XIII.2 Structura nucleului. Fisiunea şi fuziunea nucleară, contaminare radioactivă

2

3

XIII.3 Efectul radiatiei γ Americiului-241 asupra germinatiei semintelor de porumb XIII.4 Determinarea coeficientului de atenuare masică a unui material pentru radiaţia gamma. Detectori de radiaţii nucleare XIV Dispozitive ultrasonore şi laserii XIV.1 Ultrasunete. Efectele ultrasunetelor asupra materiei vii XIV.2 Radiaţia laser. Utilizarea radiaţiei laser XIV.3 Efectele ultrasunetelor asupra germinaţiei seminţelor de molid (Piceea Abies-Karlsen)

3

4

I INTRODUCERE Cursul de Fizică-Biofizică cuprinde noţiuni de Fizică Generală necesare înţelegerii materiilor de specialitate precum şi folosirea lor în vederea explicării proceselor care au loc in materia vie (cu referire mai detailată asupra vieţii plantelor). Denumirea de fizică provine de la cuvântul grecesc „physis”, care înseamnă natură. Deci la început fizica avea un domeniu foarte larg de abordare, cuprinzând o mulţime de alte ştiinţe care azi se numesc: botanica, zoologia, geografia, etc. Ulterior, domeniul de care s-a ocupat fizica s-a restrâns mult, în momentul de faţă putem spune că fizica se ocupă cu studiul materiei şi transformările pe care aceasta le suferă. Materia este o categorie filozofică care cuprinde două aspecte, substanţa şi câmpul. Substanţa este acea parte a materiei care poate fi detectată cu ajutorul organelor de simţ. Câmpul nu poate fi detectat cu ajutorul organelor de simţ, dar se poate vedea efectul lui asupra corpurilor înconjurătoare (câmpul gravitaţional, câmpul electromagnetic, etc.) Fizica cuprinde mai multe capitole, în funcţie de domeniul la care se referă: 1) Mecanica: a)mecanica clasică (sau Newtoniană) care a fost care a fost complet explicată cu ajutorul formalismului matematic încă înaintea anului 1900, se ocupă cu studierea mişcării corpurilor macroscopice (Newton, Galileo Galilei şi alţii). b) mecanica cuantică ( a apărut la începutul secolului 20) şi studiază mişcarea particulelor din interiorul moleculelor, atomilor, nucleelor, etc. Această parte foloseşte un limbaj matematic greu accesibil, cu descoperirea unor fenomene greu de intuit de către mintea omenească. Amintim doar două fenomene, fisiunea şi fuziunea nucleară ca rezultat al acestor descoperiri, cu aplicaţii paşnice (reactorul nuclear) sau nepaşnice (bombele atomice). 2) Termodinamica care se ocupă cu studiul sistemelor termodinamice (ansambluri închise de particule în număr foarte mare N 〉1023 particule) 3) Electricitatea care studiază fenomene de natură electrică. Amintim aici pe Faraday care a descoperit legea inducţiei electromagnetice care stă la baza producerii curentului alternativ; Maxwell care a descoperit undele electromagnetice folosite acum pentru a transmite informaţii la mare distanţă, etc. 4) Fizica Atomică studiază procesele care au loc in interiorul atomului 5) Fizica Nucleară care studiază procesele din interiorul nucleului 6) Optica care studiază fenomenele luminoase

4

5 5 .

b) erori personale. Erori de metodă. 6 . logaritmi. datorate unor lipsuri în deprinderile şi dexteritatea experimentatorului. care nu pot fi controlaţi de experimentator. notaţie greşită a rezultatului.6 I. constantelor elastice. Erori de măsură (erori inevitabile). Aceste erori pot fi recunoscute relativ uşor şi eliminate ulterior din calcule. Aceste erori sunt mult mai mari decât erorile obişnuite şi apar datorită neatenţiei experimentatorului: citire greşită la un aparat. 2. Erorile sistematice pot fi reduse. coeficientului de frecare. chiar dacă datele iniţiale ar fi cunoscute exact şi calculele ar fi făcute exact. Erori de rotunjire. extrase din tabele speciale publicate. momentului de inerţie. …. Acestea pot fi: 1. suntem nevoiţi să păstrăm în calcule un număr limitat de zecimale. a temperaturilor cu un termometru. Clasificarea erorilor Orice măsurătoare fizică implică totdeauna erori. măsurarea lungimilor cu un metru. de exemplu etalonarea defectuoasă a aparatului de măsură. a meselor cu o balanţă. Evident. de exemplu. Eroare comisă se poate neglija dacă păstrăm un număr suficient de zecimale. Deosebim: a) erori instrumentale. Erorile se mai pot clasifica şi astfel: a) Erori sistematice. corespunzătoare preciziei aparatului folosit. 2) Măsurători indirecte. etc. deplasarea scalei. măsurarea vitezei.1 ELEMENTE DE CALCUL AL ERORILOR În cercetările de fizică experimentală distingem două feluri de determinări de mărimi fizice: 1) Măsurători directe. ceea ce implică evident o anumită eroare. datorită defecţiunii aparatelor. c) erori teoretice. Aceste erori nu pot fi cunoscute exact. aleatorii). confuzie. Aceste erori se caracterizează prin faptul că se produc atât într-un sens cât şi în celălalt şi se datorează unor factori variabili sau nedeterminaţi. acceleraţiei. evident necunoscută. 1. Valorile citite sunt doar mai mult sau mai puţin apropiate de valoarea exactă. introducând corecţii adecvate. etc. funcţii trigonometrice. exponenţiale). Foarte des suntem nevoiţi să înlocuim problema dată (propusă) cu alta mai simplă (aproximativă). folosind rezultatele unor măsurători directe şi aplicând anumite relaţii matematice deduse pe baza legilor fizicii. b) Erori accidentale (întâmplătoare. neglijabile (dacă păstrăm un număr suficient de zecimale) faţă de erorile mărimilor măsurate în mod obişnuit într-un laborator pentru studenţi. densităţii. de exemplu. c) Erori grosolane sau greşeli. Acestea se datorează imperfecţiunii simţurilor şi a aparatelor. adică se datorează întâmplării. a mărimii măsurate. În calcule pot interveni numere iraţionale. π . Aceste erori se pot caracteriza prin faptul că se produc totdeauna în acelaşi sens. etc. datorate neglijării unor factori fizici sau unor acţiuni exterioare permanente sau datorate formulei de calcul imprecise sau greşite. când mărimea fizică se obţine prin calcul. având un număr mare de zecimale (radicali. omisiuni. dar ele nu pot depăşi eroarea maximă. 3. Aceste constante au în general erori foarte mici. Uneori în calcule se folosesc anumite constante fizice..

70495 → 5.01%. Se numeşte eroare relativă raportul x0 − x x0 = δx x0 (1) dintre eroarea absolută şi valoarea exactă a mărimii măsurate. prin rotunjirea numerelor iraţionale toate cifrele vor fi "exacte". atunci printr-un număr adecvat de rotunjiri trebuie să scriem numărul astfel încât eroarea să nu depăşească valoarea unei unităţi din ultima cifră scrisă. k fiind un întreg convenabil. deoarece acum eroarea relativă este de 10%. toate cifrele fiind deci "exacte" . Regula de scriere a numerelor aproximative. dacă mărim sau micşorăm această cifră. 3. în sensul că. De obicei erorile sunt mici  δ x < < x0 . eroarea va creşte. Eroarea relativă caracterizează mai bine precizia unei măsurători şi. La nevoie se foloseşte factorul 10k. dar în orice caz nu diferă de cea strict exactă prin mai mult decât o unitate. nu se adaugă nimic. Pentru a comite o eroare minimă se respectă următoarea regulă. 3. care corespunde erorii minime. dar putem totdeauna evalua marginea superioară a erorilor absolute. O cifră a unui număr se consideră "exactă".x dintre valoarea exactă şi valoarea măsurată. De exemplu. Dacă indicăm eroarea absolută 7 . iar dacă cifra neglijată este mai mică decât 5. Necunoscându-l pe x0. după cum vom vedea. Se numeşte eroare absolută modulul diferenţei (abaterea) δ x = x0 . (3) Eroarea comisă prin rotunjire nu depăşeşte evident 0.5 din valoarea unităţii din ultima cifră păstrată. Erori absolute şi erori relative Măsurând o anumită mărime fizică X găsim o anumită valoare numerică x. Dacă nu indicăm eroarea absolută. Cifra "exactă". Rotunjiri. De exemplu.704953 → 5. nu putem cunoaşte exact nici diferenţa x0 . Cifra "exactă" este cifra optimă. Rotunjiri 1. permite compararea preciziei de măsurare a mărimilor de naturi diferite. dacă valoarea unei unităţi din această cifră este mai mare decât eroarea absolută a numărului. 2. apropiată mai mult sau mai puţin de valoarea exactă x0 (evident necunoscută) a mărimii măsurate. fiind adimensională.7 2. Dacă cifra neglijată este mai mare decât 5.70 → 5.705 → 5. Ultima cifră "exactă" poate să nu fie strict exactă. Exemplu: 5. Eroarea absolută se măsoară în aceleaşi unităţi ca şi mărime însăşi. în timp ce eroarea relativă n-are dimensiuni şi se exprimă adesea în procente. astfel încât practic se foloseşte eroarea relativă aparentă x − x δx εx = 0 = x x (2) unde eroarea absolută δ x (care se poate evalua) este raportată la valoarea măsurată (deci cunoscută).7050 → 5. x ≈ x0.Ploieşti (60 km) măsurată cu o eroare absolută de 6 m înseamnă o eroare relativă de 0. Am arătat necesitatea de a păstra în calcul un număr limitat de cifre. pe când o clădire de 60 m măsurată cu aceeaşi eroare absolută de 6 m înseamnă de fapt o măsurătoare foarte grosolană faţă de cea precedentă.x.7 → 6. distanţa Bucureşti . se adaugă o unitate la cifra precedentă păstrată.

Este inutil să scriem şi cifrele următoare deoarece sunt inexacte. Exemplu: Viteza luminii în vid este c = 299792.3%. Ultimele două zerouri sunt cifre semnificative ("exacte") şi trebuie neapărat scrise. nu trebuie nici adăugată. Chiar dacă toate cifrele numerelor iniţiale sunt riguros exacte. De exemplu. l/mol⋅ grd (5) are două cifre semnificative.5 ± 0. De exemplu. Dacă nu indicăm eroarea. În realitate nu este aşa.3 km/s. atunci pe lângă cifrele "exacte" se mai scrie şi cifra următoare.25 g. care indică doar ordinul cifrelor următoare şi pot fi totdeauna eliminate folosind un factor 10k.998⋅ 105 ≈ 3. am cântărit un vas calorimetric din alamă: m = 50. din moment ce toate cifrele factorilor au fost exacte.000⋅ 105 = 300⋅ 103 km/s.5925 C = 18. unde toate cifrele sunt exacte. la fel în numărul c = 0. nici scăzută din numărul considerat. La prima vedere. extragere de radical. etc. deoarece acum ultimul zero este cifră semnificativă: x = (30 ± 1)⋅ 10-5 şi eroarea relativă este ε x = 1/30 = 3. trebuie să scriem m = 27.37 J/g⋅ K nu cunoaştem 8 . precizia este grosolană. trebuie să scriem numărul astfel: c = 2. Ar fi incorect să scriem c = 300000 km/s fără a indica eroarea.5 g cântărită cu o precizie de 1 mg.număr întreg (mutând virgula).8 a numărului. adică eroarea numărului scris astfel este sub 1⋅ 103 km/s. l/mol⋅ grd = 82⋅ 10-3 atm. deşi sunt patru zecimale. Să calculăm capacitatea calorică a vasului calorimetric definită astfel C = mc: 50. Vom scrie deci numărul cu tot atâtea zecimale câte zecimale are eroarea absolută. Situaţia se schimbă radical dacă rezultatul este scris sub forma x = 0. deoarece ar rezulta că eroarea numărului scris astfel este sub 1 km/s. numită "cifră îndoielnică". Nu importă numărul zecimalelor (adică poziţia virgulei) ci numărul cifrelor semnificative ! Observaţie: Eroarea absolută. k .25 g noi nu cunoaştem cifra care urmează după 5 (de exemplu nu am putut-o măsura). Căldura specifică a alamei este c = 0. Exemplu: Prin înmulţire. ci scrisă în continuare cu semnul ± şi în aceleaşi unităţi. întrucât avem o singură cifră semnificativă 3. împărţire. În numărul m = 50.37 35175 15075 18. unde iarăşi toate cifrele sunt exacte. toate cifrele acestui rezultat ar trebui să fie exacte. indicând un domeniu de nedeterminare. Cifre semnificative. fără a socoti zerourile din faţa numărului. adică 299999 ≤ c ≤ 300001 km/s.5925 J/K. Dacă.00030.37 J/g⋅ k.82 atm. ceea ce este greşit. constanta gazelor perfectă R = 0.500 g. Se numesc cifre semnificative toate cifrele "exacte" şi cifra "îndoielnică" ale numărului scris conform regulei precedente. nu toate cifrele rezultatului sunt exacte (ceea ce pare la prima vedere paradoxal). Dacă un rezultat experimental este scris sub forma x = 0. de exemplu. apar multe cifre.99792⋅ 105 ≈ 2. cerem o masă de 27. adică x = (3 ± 1)⋅ 10-4 şi eroarea relativă este ε x = 1/3 = 33%. adică 299⋅ 103 ≤ c ≤ 301⋅ 103 km/s. (4) Sub ultima formă cifrele 00 sunt "exacte" . 4.25 × 0.0003.

ba chiar cifra 5 din faţa lui 9 ar putea creşte cu o unitate posibilă de la cifra următoare. x in rad.5925 ≈ 18. De aceea. a) (1+x) (1+y) (1+z) ≈ 1 + x + y + z. ax = exln a ≈ 1+ x ln a. Dăm mai jos câteva formule utile. (6) dacă  x << 1. dacă  x << 1.  y << 1. Să înlocuim aceste cifre cu semn de întrebare şi să efectuăm din nou înmulţirea: 50. 4. dacă  x << 1. de aceea se fac aproximaţii pe deplin justificate.5925?? ?? Se vede că ultimele 2 cifre nu sunt exacte. Exemplu: Presiunea atmosferică H în torr.  z << 1. fiind cifră semnificativă !. cos x ≈ 1 x2 .25? × 0. x < 1. logaritmice. ln (1 + x) ≈ x. desfăcând parantezele şi neglijând termenii pătratici. în funcţie de înălţimea barometrică B. rezultatul trebuie rotunjit. obţinem deoarece α θ << 1 şi β θ << 1. c) Din dezvoltările în serie ale funcţiilor exponenţiale. păstrând primii termeni.9 cifra care urmează după 7. în mm. < sau a ±b ≈ a ± b 2 a . x < 1 < 2 (aici r = -1). Cazuri particulare: 1 ≈1  x. 2 ex ≈ 1+ x. eliminând ultimele două cifre: C = 18. Formule pentru calcule aproximative Calculul erorilor este un calcul aproximativ de evaluare al erorilor. liniari. a ±b a a x 1 ± x ≈1 ± . r număr real (7) Formula se obţine din dezvoltarea în serie a binomului. care sunt mici. 1 + βθ (10) trigonometrice.37? ????? 35175? 15075? 18. coeficientul de dilatare liniară α al riglei şi coeficientul de dilatare în volum β al mercurului este: H =B 1 +αθ = B (1 +αθ)(1 − βθ) ≈ B[1 + (α − β )θ ]. Erori de citire 9 (11) . funcţii ce păstrează primii termeni formule de aproximaţie.60 J/k. Formula se obţine uşor. b < a. < 1±x 1 1 b ≈ (1  ). < (8) (8') (9) (9') (aici r = 1/2) b < a. 5. b) (1 + x)r ≈ 1 + rx. De exemplu: sin x ≈ tg x ≈ x. Aici cifra 0 trebuie păstrată.

împrăştiate (grupate) în jurul valorii reale x0. masă. Dacă pe aparat nu este indicată precizia sa. Această eroare are o semnificaţie pur teoretică. a timpului cu un cronometru. vom obţine mai multe valori xi. La cântăriri putem lua pentru δ x jumătate din valoarea celei mai mici mase marcate. 2. a cărei relaţie este: y = f (δx) = h − h 2 (δx ) 2 e π (12) unde h este un parametru de preciziei (precizia metodei de măsurare).) repetat de N ori. etc. voltmetrele.05 mm.10 1. Dacă construim un grafic aşezând în abscisă valorile erorilor reale δ xi. La cronometrări putem lua δ τ ≈ 0. fracţiuni mai mici decât o jumătate din diviziunea cea mai mică marcată pe scală. etc. nu putem cunoaşte exact eroarea de citire. putem lua drept eroare absolută maximă de citire valoarea celei mai mici diviziuni în care este gradată scala aparatului sau chiar 0. La citiri de temperatură.2 s sau chiar mai mult datorită timpilor morţi la pornire şi oprire. Erorile accidentale se bucură de două proprietăţi importante: a) Valorile xi sunt împrăştiate simetric (în cazul unui număr suficient de măsurători N = 10 ÷ 15) în jurul valorii reale x0. a temperaturii cu un termometru. Exemplu: La măsurarea lungimilor cu o riglă obişnuită putem lua δ x = 0. De aceea se ia drept eroare maximă la citire jumătate din valoarea celor mai mici diviziuni marcate pe scală. cu ochiul liber. cu aceeaşi conştinciozitate. în aceleaşi condiţii şi cu aceeaşi precizie (cu acelaşi aparat. dar putem totdeauna evalua eroarea maximă de citire. numit clopotul lui Gauss (fig.). prin comparaţie cu etaloane speciale. 10 . măsurarea lungimii cu o riglă. Este inutilă gradarea scalei aparatului în diviziuni mai fine decât precizia lui. aparatele de măsură (riglele. Într-adevăr. tot n-am putea aprecia exact. Evident. 1. de exemplu. nu poate fi determinată şi deci nici utilizată deoarece nu cunoaştem valoarea reală (exactă) a mărimii (pe care de fapt ne propunem să o aflăm).) se fabrică în serie. etc. cronometrele. atunci δ x = 0. iar în ordonată frecvenţa lor.5% din această valoare. iar dacă avem un vernier 1/10. întrucât cifrele corespunzătoare acestora oricum n-ar fi sigure (la fel cum este inutilă scrierea zecimalelor neprecise ale unui număr aproximativ). etc. Chiar dacă precizia aparatului ar fi mai înaltă decât valoarea celei mai mici diviziuni. δ t va fi jumătate din valoarea diviziunii minime în care este gradat termometrul folosit. 2. Dacă măsurăm o mărime X (lungime.1). cu i = 1. 3. y. …. a masei cu o balanţă. Prin erori de citire vom înţelege erorile de măsură directă a unei mărimi fizice. N. admiţându-se anumite toleranţe ale preciziei indicaţiilor. la care mai este sensibilă (răspunde) balanţa.5 mm. care nu poate depăşi precizia aparatului folosit. obţinem o curbă sub forma unui clopot. Eroarea reală δ xi = x0 – xi .

2) În intervalul ( x ± S x ) vor fi cuprinse 68% din numărul măsurătorilor efectuate. Semnificaţia erorii pătratice a mediei aritmetice: 1) Eroarea pătratică a mediei aritmetice caracterizează precizia măsurătorilor şi este legată de numărul de măsurători necesare de efectuat. mari în modul sunt a valorilor erorilor reale în funcţie de frecvenţa b) Erorile 1. N ( N − 1) i =1 Atunci rezultatul final al unui şir de măsurători se scrie sub forma: x = x ± σ sau x = x ± S x (15) Observaţie. acest interval purtând denumirea de interval de încredere. 3) Eroarea pătratică a mediei aritmetice arată câte zecimale se menţin pentru valoarea mediei aritmetice în exprimarea rezultatului. (13) N i =1 Eroarea mediei aritmetice este mai mică de N ori (dacă N ≥ 10) decât eroarea unei măsurători individuale (izolate). Eroarea relativă a mărimii x se exprimă prin relaţia: 11 . O măsură a erorii mediei aritmetice (pentru N ≥ 10) este dată de eroarea pătratică medie notată cu σ sau S x N 1 σ = Sx = (14) ∑ ( x − xi ) 2 . Se poate arăta că pentru un şir de N măsurători de egală precizie valoarea cea mai probabilă sau cea mai bună a mărimii măsurate este media aritmetică a rezultatelor obţinute: 1 N x= ∑ xi .11 y -δ xn 0 δ xn Fig. Din teorie rezultă că parametrul preciziei h este influenţat de S x conform relaţiei: h= 1 S x 2N (16) Se poate vedea că σ (sau S x ) descreşte odată cu creşterea numărului de măsurători. N. Cu datele rămase se recalculează media aritmetică şi eroarea pătratică medie. Reprezentarea grafică puţin numeroase (sunt rare). Rezultatele xi care sunt în totală discrepanţă cu x sunt erori grosolane (greşeli datorate neatenţiei) şi trebuie eliminate.

Se apreciază că rezultatul a fost determinat corect dacă ε x ≤ 1 % εx = 12 .12 Sx (17) x Eroarea relativă caracterizează precizia măsurătorilor legat de alegerea erorii absolute a instrumentelor de măsură.

z. Considerăm o mărime. x2 . x N  N  x1 . exprimată prin mărimile xi (i = 1.. dx 2 = δx 2i . x2. atunci relaţia de mai sus devine: δzi = ∂f ∂f ∂f δx1i + δx 2i + − − − + δx Ni ∂x1 ∂x 2 ∂x N (21) N fiind numărul total al măsurătorilor efectuate. Efectuând asupra mărimii x1. n2 măsurători.. a erorii pătratice a mediei aritmetice şi a erorii relative a mărimii de măsurat.N) măsurabile direct şi satisfăcând relaţia: z = f(x1. ... x N 2 2 2 (22) unde: N1 ( N1 − 1) …………………… S xN = NN 2 ∑ (δ x Ni ) i =1 S x1 = N1 2 ∑ (δx1i ) i =1 (23) (24) N N ( N N − 1) Mărimea măsurată se va exprimă prin relaţia finală: z = z ± Sz Eroarea relativă. dx 1 = δx1i . eroarea pătratică a mediei aritmetice a mărimii z are expresia:  ∂f   ∂f   ∂f   S z (σ z ) =  + + − − − +  ∂x S x1    ∂x S x2    ∂x S x N   1  x1 ..-.. Valoarea medie este: z = f ( x1 . x 2 .. Valoarea acestei mărimi trebuie determinată indirect (calculată) dintr-o relaţie matematică ce conţine mai multor mărimi măsurabile direct.13 II CALCULUL ERORILOR PENTRU MĂRIMI MĂSURATE INDIRECT În multe cazuri mărimea de măsurat nu este accesibilă măsurării directe. dx N = δx Ni . exprimată în procente.... x N  2  x1 . xN) (18) Se pune problema determinării valorii medii. a erorii absolute. este: S εz = z z (25) (26) 13 ......− − −. x2 . x2 . n1 măsurători.. etc. asupra mărimii x2... x N ) (19) Diferenţiala mărimii z are expresia: dz = ∂f ∂f ∂f dx1 + dx 2 + − − − + dx N ∂x1 ∂x 2 ∂x N (20) Eroarea absolută a mărimii z pentru o măsurătoare se aproximează cu diferenţiala ei şi notând dz = δz i .

adică se determină prin calcul cu ajutorul unei formule în care intră mărimi ce sunt măsurate direct. (30) Cazul cel mai nefavorabil are loc atunci când erorile absolute ale variabilelor x. Fie suma algebrică: f = ax + by cu valoarea exactă f0 = ax0 + bx0. chiar dacă erorile relative ale termenilor sunt mici. (29) unde a. εf = δx + δy x−y . în special ne interesează eroarea maximă a funcţiei.x) + b(y0 . evitând determinarea unei mărimi ca diferenţă a două mărimi apropiate. Ştiind erorile argumentelor trebuie să calculăm eroarea care rezultă pentru funcţie. Acest fapt trebuie totdeauna avut în vedere. Cazul cel mai favorabil are loc atunci când erorile absolute ale termenilor au semne opuse şi deci se adună.f = a(x0 . atunci δ f = | const. 1. f0 . eroarea relativă maximă a diferenţei va fi foarte mare (din cauza numitorului mic). (31'') Observaţie: La adunarea mai multor numere. Este comod să notăm în cele ce urmează cu δ x modul erorii absolute şi cu ε x modulul erorii relative. (31) În particular. De exemplu. εx = δ < x. dacă creşterea de temperatură într-un vas calorimetric este mică.7 ± 0.14 II. adică δx = x0 − x sau x 0 − x = ±δx sau x 0 = x ± δx.y. termenul cu număr minim de zecimale (deci cu eroare absolută maximă) se lasă neschimbat. x < x0 − x δx sau = ±ε x . Să calculăm mai întâi erorile maxime ale funcţiilor simple.y) = ± a δ x ± b δ y.10C atunci eroarea relativă a diferenţei ∆ t = t2 .t1 va fi 14 . pe care o vom trata şi separat: f = x . (31') şi cazul diferenţei.(y0-y) = ± δ x ± δ y. Asemănător sumei avem: f = x . b = -1). f0 = x0 . εf = δf f .f = (x0-x) .1 Erorile funcţiilor Majoritatea mărimilor fizice se măsoară indirect.⋅ x. Eroarea absolută este: f0 . de unde eroarea maximă: δf = δ ( x − y ) = δx + δy . dacă f = const.y0. x x (27) Vom presupune de asemenea că erorile sunt suficient de mici adică εx < 1. iar ceilalţi termeni se rotunjesc păstrând o zecimală în plus faţă de termenul grosolan (aceste zecimale vor da cifra "îndoielnică" a rezultatului).10C la t2 = 19.3 ± 0.| ⋅ δ x. de la t1 = 19. b de unde rezultă eroarea maximă: δf = δ ( ax +by ) = a δx + b δy.y) = δ x + δ y. a) Sumă. δ f = δ (x . (32) Cazul diferenţei este un caz particular al sumei algebrice de la punctul precedent (punând a = 1.y. Dacă x şi y sunt apropiaţi între ei. b) Diferenţă. y au acelaşi semn cu coeficienţii respectivi a. b sunt constante exacte. cunoscând erorile maxime ale argumentelor. < (28) astfel încât putem folosi formule pentru calcule aproximative.

t 2 − t1 t 2 − t1 19. (36') h h  h1 h2  1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 (δ h1 ≈ δ h2) dacă diametrul d1 este cunoscut cu suficientă precizie.1/20 = 0. d) Cît . conform regulii: δh δh 1 1  ε d = ε d + ε h + ε h ≈ε h + ε h = + = δ h  + .15 δt1 + δt 2 2δt 2. f0 – f = x0y0 . Atunci r f0 . Observaţie: Pentru ca o expresie de tip produs . c) Produs. şi secţiunea S0 supus forţei F: Fl 0 E= . h2. (34) deci şi în acest caz se adună erorile relative ale factorilor.xy = x(y0-y) + y(x0-x) + (x0-x) (y0-y) = ± xδ y ± yδ x ± δ x δ y = ± xδ y ± yδ x. h d 2 = d1 1 (36) h2 de unde eroarea relativă maximă este. y y2 de unde eroarea maximă (cazul cel mai nefavorabil): εf = δf f = ε x +ε y . unde x este un număr real exact. Eroarea maximă (cazul cel mai nefavorabil) va fi: ε ∆t = δf = δ ( xy ) = x δy + y δx. t2 au fost făcute cu o precizie de 100 ori mai bună: ε t ≈ 0. εf = δf xr = r εx.5 %. erorile fiind presupuse mici.3 deşi citirile t1. Exemple: 1) Diametrul d2 al unui tub capilar se determină pe baza diametrului cunoscut d1 al unui tub capilar de comparaţie şi a ascensiunilor capilare h1. e) Putere.cît să aibă sigur n cifre exacte trebuie ca factorii să aibă n + 2 cifre exacte. Pentru funcţiile simple de mai sus se calculează întâi creşterea absolută şi apoi cu ajutorul acesteia eroarea relativă. unde am neglijat ultimul termen. 2) Modulul lui Young E se determină pe baza alungirii ∆ l a unui fir de lungime l. Pentru funcţii mai complicate de tip produs – cât se calculează mai întâi eroarea relativă după regula de mai jos şi apoi cu ajutorul acesteia eroarea absolută. (37) S 0 ∆l 15 .5 = 50%. f0 − f = 0 − = 0 = = ≈ .f = x0 − x r = ( x ± δx) r − x r = x r (1 ± ε x ) r − x r ≈ x r (1 ± rε x ) − x r = ±rx r ε x de unde eroarea: δf = δx r = r x r ε x .7 − 19. Analog produsului avem: f = x x x yx − xy 0 y ( x 0 − x) − x( y 0 − y ) ± yδx  xδy ± yδx  xδy . εf = δf xy = εx +ε y (33) deci se adună erorile relative ale factorilor. Să considerăm o funcţie putere f = x2.005 = 0. (35) adică eroarea relativă a unei puteri este egală cu eroarea relativă a bazei înmulţită cu exponentul (în modul). Pentru un produs de doi factori avem: f = xy.0.1 = = = 0. y y0 y yy 0 yy 0 y ( y ± δy ) y2 δf = δ y δx + x δy x = .

Fie o funcţie de două variabile f = f(x. diferenţiem funcţia: df = ∂ f ∂ f ∂ f dx + dy + dx . valoarea exactă fiind f0 = f(x0. l − l0 l − l0 (37') unde erorile forţei F (dată de greutăţi marcate). f =a x +b y → f = a δ + b δ . g (38) (38') de unde eroarea relativă maximă: unde erorile pentru π . g se pot neglija dacă luăm un număr suficient de zecimale. În cazul unor funcţii oarecare.y0). a lungimii l0 şi a secţiunii date S0 pot fi neglijate (δ l ≈ δ l0). Anume. 1 1 1 εT = ε Π + εl + ε g ≈ εl . exponenţiale etc. ∂x ∂y ∂ f ∂ f δ + x δ. y 0 ) ≈ f ( x.dy → δ f = δ x + δ y. 2. 3) Perioada pendulului simplu T este dată de formula: T = 2π l . asimilând diferenţialele cu erori (presupuse mici).y. de exemplu. al funcţiilor trigonometrice. y). df = dx . logaritmice. d d δ x y (b) f = x .16 de unde eroarea relativă maximă: ε E = ε F + ε l 0 + ε S 0 + ε ∆l ≈ ε ∆l = δ (l − l0 ) 2δl = . y ∂ x ∂ y δ = f Putem raţiona şi astfel. de unde eroarea maximă: f0 − f ≈ ± x δ ∂f ∂f ±δy . (39') unde se pot neglija erorile masei marcate m. y x df = xdy + ydx → δ f = x δ + y δ . 2 2 2 (39) de unde eroarea relativă maximă: ε k = ε m + ε g + ε x ≈ ε x sau ε k = 2ε π + ε m + 2ε T ≈ 2ε T. ∂x ∂y Cazul cel mai nefavorabil are loc atunci când erorile argumentelor au acelaşi semn cu derivatele respective. y) păstrând doar termenii liniari: f ( x 0 . 4) Constanta elastică k a unui resort se determină fie static pe baza alungirii x sub acţiunea greutăţii mg. 16 . a lui g şi π (luând un număr suficient de zecimale). fie dinamic pe baza perioadei T a oscilaţiilor verticale ale greutăţii: k= mg x sau k = 4π 2 m T2 . se aplică calculul diferenţial. … şi luăm cazul cel mai nefavorabil pentru a obţine eroarea maximă: δ = f ∂ f ∂ x δ + x ∂ f ∂ y δ + y ∂ f ∂ z δ. Presupunem că funcţia este continuă şi cu derivate parţiale continue în domeniul considerat.35): (a) f =a +b d x y. (c) f = xy. z (40) Putem obţine şi pe această cale formulele pentru funcţiile simple (31 . Se dezvoltă funcţia în serie Taylor în jurul valorilor (x. ∂ x ∂ y ∂ x asimilăm diferenţialele cu erori (considerate mici) dx → δ x.. y ) + ( x 0 − x ) ∂f ∂f + ( y0 − y) .

2 Trasarea graficelor În alcătuirea şi trasarea graficelor trebuie respectate anumite reguli.ln y. df dx x df dx dy dz δf δx δy δz δf δx δy δz εf = r ε x . Se găseşte astfel regula de adunare a erorilor relative pentru expresii de tip produs . ln f = ln x. cos θ cos θ (41') 2) Nivelul sonor L (în decibeli) este definit prin intensităţile sonore I0 şi I astfel: I = 10 lg I I0 (42)  1 1  ≅ 10δI  +  I I 0    .18 1150 589 1.unghiul de racord (umectaţie) . 1. ln f = lnx + lny + lnz.391 .17 (d) f = x . unit.cât se calculează întâi eroarea relativă. deci f = yz . ρ densitatea lichidului. lnf = r ln x.δθ δ cos θ = = tg θ . Exemple: 1) Ascensiunea capilară h este dată de formula: (c) δf δx h= 2σ cos θ . ) II. f x y z f x y z ε f = ε x + + ε z + ε z.ln z. f = x + y + z → f = x + y + z .cât. (b) = − − → = + + . g . În primul rând alcătuim tabelul cu valorile argumentului x (în ordine crescătoare) şi valorile corespunzătoare ale funcţiei y = f(x). f = xr . măs.   de unde eroarea maximă:  δI δI δL = 10δ (1gI − 1gI 0 ) = 10 + 0  I I0  (deoarece δI ≅ δI 0 . x 482 1. f = r x → f = r x .acceleraţie gravitaţională. deci ε f = ε x + ε z + ε z.287 1470 17 785 1. Eroarea relativă maximă este: ε h = ε σ + ε cosο + ε ρ + ε g + ε r.360 1725 1030 1. măs. ρgr (41) unde σ este tensiunea superficială. Pentru aceasta este comod să logaritmăm în prealabil funcţia şi apoi să diferenţiem (ştiind că d lnx = d x ). unde εcos θ = sin θ . y. x. y df = ydx-xdy y 2 →δf = yδ + xδ x y y2 . x df dx dy dz (a) f = xyz. r .δθ. Tabelul de valori. θ .raza tubului capilar. unit.225 1336 648 1. Pentru expresii de tip produs . ca de exemplu în tabelul alăturat.335 1575 880 1.

5. 1500. 0. adică 1. 50. 50. 100: 0. 1. 140. 6. 20: 0. liniată de noi uşor cu creionul cu linii consecutive. 1000. 500: 0. poate fi următorul număr de unităţi: 1⋅ 10-1 = 0. 12.0. etc. 400. 100. 8. y ∈ (1.425 1.4. 1.432 1. fie în paranteze.425 1. 3. etc. 3000. 400. 3. 300. 1000. 1700). Dimensiunile graficului. Domeniul de variaţie Stabilirea domeniului de variaţie a celor două mărimi x şi y.1: 0. Graficul poate fi aşezat în una din cele două poziţii a sau b din Fig. 40. unde k este un număr întreg convenabil (pozitiv. 0. Trebuie să reprezinte un număr de unităţi egal neapărat cu unul din divizorii lui 10. 10.0. Poate fi folosită şi o hârtie albă. 1: 0. 30. 1200. 600. 60. 200. 100. 20.5.0.0 etc. 350. 1. 500. 3.4. 5. 25. 40.5. Poziţia graficului x 4. 2: 0. se face prin rotunjirea valorilor extreme până la valori convenabile care să încadreze bine valorile din tabel. Dimensiunile graficului trebuie să fie de ordinul 12 x 18 cm (dublul unei cărţi poştale sau jumătate dintr-o coală oficială obişnuită). 5: 0. 0.429 1. 10: 0. 2000. 500. dar în nici un caz mai mic) sau poate fi mai mare. 0. 50: 0. 100.5. 5⋅ 10-1 = 0. negativ sau nul). de ordinul 9 x 12 cm (adică o carte poştală. 2. 18 . 150.2 etc. etc.2.2. 4. 800. În exemplul nostru: x ∈ (500. deci 10k.5: 0. 1. 4. 70. Astfel. 30.6. ∆ x =1200. dar aşa ceva se recomandă doar în cazuri extreme. 300. 10. verticale sau orizontale. Scările Graficul poate fi trasat comod pe hârtie milimetrică sau eventual pe hârtie în pătrăţele de aritmetică (sau comercială). înmulţit cu o putere întreagă convenabilă a lui 10. fie despărţită printr-o virgulă de simbolul mărimii. 20.1. de ordinul 18 x 24 cm. 250.8. 0. 120. 14. 2. 2. Raportul optim dintre lungime şi lăţime trebuie să fie 2 =1. y y sau x a) b) Fig. 2. etc. 2 sau 5. etc.4.440 La capătul rândului trebuie scrisă neapărat unitatea de măsură respectivă. 200.18 y 1. 60. 200. 0. 2. În cazuri speciale graficul poate fi mai mic. 200: 0. verticale sau orizontale. 0. 0.00. 2. etc.6 etc. etc. 600. 0. 2500.50). 20. ∆ y = 0. 15. 1.3. intervalul dintre liniile echidistante. etc. 5.2: 0. 2. în funcţie de comoditatea scărilor pentru x şi y.50. 2⋅ 10-1 = 0. etc. 0. 2⋅ 10k sau 5⋅ 10k unităţi. 6. 0. 1. 20.

Astfel. în mod egal şi simetric. linia întreruptă). Distanţa dintre două linii consecutive trebuie să fie de ordinul a 10.1 sau peste 500 unităţi. Punctele experimentale reprezentate nu trebuie unite prin linii drepte. astfel încât curba să treacă prin cât mai multe puncte experimentale. 3. În cazul hârtiei milimetrice sau în pătrăţele (de aritmetică sau comercială). Dacă ştim că dependenţa este parabolică vom interpola o curbă parabolică (fig.50 unităţi pe care îi repartizăm pe 10 cm înălţime (fig. nu se trasează liniile echidistante (deoarece sunt gata trasate de fabrică). şi fără a nota pe axe valorile numerice ale coordonatelor punctelor. (de 1 mm mărime) fără a duce linii ajutătoare (pline sau puncte). deoarece strică precizia de reprezentare a datelor. Fig. Liniile nu trebuie să fie nici prea dese. Forma curbei pe care o vom trasa depinde de cunoştinţele noastre asupra desfăşurării fenomenului (procesului) studiat. 3. astfel încât graficul să iasă o linie frântă. cruciuliţă etc. 4 sau 10 pătrăţele de aritmetică. deoarece le putem evita folosind submultipli sau multipli ai unităţilor folosite. un număr cât mai mic de puncte şi cât mai apropiate de curbă. ci urmărind paralel liniile de coordonate deja trasate. atunci trebuie să evaluăm bine erorile funcţiei y pentru fiecare punct experimental. y + δ y) (δ y = eroarea absolută) prin segmente verticale centrate pe punctele experimentale 19 . 5. Pe axa verticală avem ∆ y = 0. triunghi. Distanţa dintre aceste marcaje trebuie să cuprindă 1. deoarece încarcă desenul.δ y. dacă avem argumente temeinice în sprijinul unei dependenţe liniare atunci vom trasa prin interpolare o linie dreaptă (fig. În cazul exemplului nostru ∆ x = 1400 repartizat pe 14 cm lungime (în cazul hârtiei albe putem alege şi ∆ x = 1300 repartizat pe 14-16 cm). Numai punctele remarcabile (critice) pot fi eventual evidenţiate prin linii de coordonate (întrerupte) şi înscrise pe axe valorile coordonatelor respective. 2b). şi nici prea rare.19 Nu se folosesc pentru intervale numere sub 0. respectiv 2. 2a) sau pe 15 cm înălţime (fig. lăsând eventual de o parte şi de alta. Pentru aceasta marcăm intervalele (y . Trasarea graficului Fiecare punct experimental se marchează vizibil printr-un cerculeţ.20 mm. 2 sau 5 cm. Trebuie trasată o curbă lină (eventual cu ajutorul unui florar) prin interpolare. ci se marchează pe cele două axe doar intervalele echidistante alese. pentru a vedea câtă încredere putem avea în punctele experimentale obţinute. linia plină).3 Dacă studiem un fenomen nou şi nu ştim deloc la ce tip de curbă ne putem aştepta. pătrăţel.

Exemple: a) Sensibilitatea balanţei. 4 6. De exemplu. deviaţie proporţională cu sensibilitatea balanţei. Deviaţia acului balanţei în funcţie de masele puse pe platane (la o suprasarcină dată). Fig . ne conduce de exemplu.20 respective (x. 4 se evidenţiază experimental existenţa unui anumit proces (de cristalizare) în regiunea palierului A.5 2. 4. 5 20 .2 Graficul este dat în figura 5. g α . la următorul tabel de date: m. div.3 158 2.0 30 3.4 78 2. Fig. Uneori se reiau măsurătorile în mod special în regiunea interesantă pentru a obţine mai multe (mai dese) puncte experimentale şi a evita o eventuală pierdere (estompare) a unor variaţii (fig. eventual şi ceea ce scoate în evidenţă acea reprezentare grafică.5 120. în porţiunea cu cruciuliţe). Sub cadrul graficului sau sus în cuprinsul cadrului se scrie titlul graficului. y) şi facem interpolarea printr-o curbă lină care să taie aceste segmente. iar acesta trebuie sa indice in general variaţia unei mărimi în funcţie de altă mărime. 5 6. în cazul graficului din fig.9 100 2.

I c .41 Fig. (fig. 6). s 16 0.883 21 . % δ 25 0.086 II c .18 17 0.037 8 1. cm t. 6 c) Densitatea unor soluţii Densitatea relativă a două soluţii în funcţie de concentraţie ne conduce la graficul din figura 7.365 55 0.28 37 0.06 13 1.40 79 0. s.931 50 0.36 44 0. % δ 4 1.405 69 0.21 b) Studiul căderii libere. Înălţimea de cădere s şi timpul de cădere liberă ne conduc la o curbă parabolică (pătratică).

F. 50). mm F x 40 108 45 120 50 140 Constanta elastică se determină din grafic alegând pe dreapta de interpolare două puncte cât mai depărtate între ele spre marginile graficului). 7. de exemplu.70 gf / cm = 3. gf 5 15 10 30. Prin urmare obţinem: k = x = 14 .63 N / m F 50 gf 22 .0cm = 3. (0.5 x.0) şi (140.5 15 51 20 59 25 70 30 83 35 98. Densitatea relativă a unor soluţii d) Oscilatorul armonic Forţa elastică (egală cu greutatea atârnată) în funcţie de alungirea resortului ne conduce la graficul liniar (F = kx) din figura 8.22 Fig.

2 55 4. Tensiunea termoelectromotoare E a unui termocuplu variază practic liniar cu temperatura sudurii calde (cea rece fiind la 0 0C). Datele experimentale din tabelul alăturat ne conduc la graficul din figura 9.0) şi (140. de exemplu (0. Ω 108 109 120 122 127 136 142 146 θ . 0C 22 29 50 58 80 90 105 118 23 . ∆θ 140 grd Fig. E .7 mV = .85 24. = 48 µV / grd .7 140 Interpolând o dreaptă şi luând pe această dreaptă două puncte cât mai depărtate între ele. adică sensibilitatea termocuplului: s= ∆E 6.0 110 6. mV 0 . R.23 Fig.7) găsim panta dreptei.8.0 80 5. 0C 0. Oscilatorul armonic e) Termocuplul.8 2. 9 f) Termometrul cu rezistenţă. Rezistenţa în funcţie de temperatură ne conduce la graficul din figura 10. 6.

şi extrapolând-o spre 00C găsim R0 = 100 Ω . 150 de unde coeficientul termic A= m 0. 158).387 = = 3.38 ⋅10 T = lg A + 2.5ε 1000 . avem lg R = lg A + ε 2kT lg e = lg A + 0. unde ε este lărgimea benzii interzise în cazul conductibilităţii intrinseci (fără impurităţi sau la temperaturi suficient de înalte). Logaritmând relaţia (43) şi exprimând pe ε în electron-volţi (1eV = 1.10-23 J/grd – constanta Boltzmann. graficul lui lg R în funcţie de 1000/T trebuie să fie o linie dreaptă cu panta m = 2. din care putem afla pe ε . 24 .24 R θ 154 139 158 150 Interpolând o dreaptă. Termometrul cu rezistenţă g) Termistorul. (pentru simplificare în grafic s-au trecut mai puţine puncte): m = R0 A = 158 − 100 = 0. 100) şi (150.10.4343 ε ⋅1./2kT (43) k = 1.6 ⋅10 −19 −23 2 ⋅1. Pentru determinarea pantei luăm de exemplu punctele (0.6⋅ 10-19J). R = R0 (1+Aθ ).4 m.387 Ω / grd . anume ε = 0.87 . R0 100 Fig. Termistorul este un semiconductor a cărui rezistenţă scade cu temperatura după o lege de tip exponenţial: ε R = A e.5 ε .10 −3 grd −1.38. (ε in eV ) (44) T Prin urmare.

2 0.35 de unde intervalul energetic: ε = 0. Termistorul În figura 11 am reprezentat R = f(θ ) şi lg R = f(1000/T).8 7.5 52 25.4m = 0. conform datelor experimentale din tabelul următor.80). 1.792 104 2.591 140 2.35 6.858 90 2. 0.35) şi (3. 11.526 = 2.342 148 2.61 eV .301 62 2.491 145 2.3 3.823 28 3.716 30 3.25 Fig.985 1.81 0. R.0 10.1 0.0 20.35.9 0.5ε 3.74 Din graficul lgR = f(1000/T).30 − 2.398 50 3. 0C 1000/T R 1g R θ 1000/T 1.65 1.35 = 1.80 − 0.39 1.832 25 3.42 1. găsim panta m= 1.2 lg R θ . 25 .09 2.034 83 2. Ω 68 66.30.2 0. luând de exemplu pe dreapta de interpolare punctele (2.37 1.32 3.

26 Fig. Termistorul 26 .12.

volumul unei plăci paralelipipedice se va afla după formula: (1) V = abc (1) 27 . c) Calculul erorii pătratice a mediei aritmetice. In măsurătorile curente de lungimi se folosesc rigle. având diviziunile cele mai mici egale cu 1 cm sau 1 mm. Prezentarea teoretică şi modul de lucru Valoarea celei mai mici diviziuni a unui instrument de măsură constituie precizia acestuia şi este egală cu eroarea absolută de măsurare ce o săvârşeşte instrumentul. Când avem nevoie să determinăm o lungime cu precizie mai mare (eroare mai micâ). d) Exprimarea rezultatului final.27 III. 2. folosim instrumente care pe lângă riglă mai au un vemier (şublerul) sau sunt prevăzute cu un şurub micometric (micrometru). e) Calculul erorii relative.1 Clasificarea mărimilor fizice III.3 Determinarea condiţiilor optime pentru măsurarea unui paralelipiped dreptunghic 1. b) Calculul valorilor medii ale mărimilor de măsurat. Folosind şublerul şi micrometrul. operaţii cu vectori III. MĂRIMI FIZICE III. Scopul lucrării: Scopul lucrării îl constituie formarea deprinderilor de măsurare cu instrumente de precizie şi aplicare în practică a elementelor de teoria erorilor de măsură şi anume: a) Alegerea condiţiilor de lucru.2 Mărimi fizice vectoriale. f) Aplicarea rezultatelor obţinute.

006 mm. c .3 % a ∆ b = 0. pe (b) cu precizia de 0. să fie de exemplu 0. adică a volumului . b . se impune ca asupra măsurătorilor efectuate să se realizeze un calcul al erorilor.3 % c a (mm) bi (mm) b ( mm) c i (mm) c (mm) . iar pe (c) cu un instrument cu precizia de 0.9 %.06 mm ∆ c = 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 c) Se calculează erorile pătratice a mediei aritmetice : 28 a i (mm) ∆ a = 0.1 mm cele 3 dimensiuni să presupunem că obţinem pentru cele 3 dimensiuni : a = 100 mm b = 20 mm c = 2 mm Condiţiile optime le obţinem determinând eroarea relativă maximă a mărimii de măsurat . cu aceeaşi precizie . b.06 mm. b. obţinem : ∆ V ∆ a = + V a ∆ b ∆ c + b c b (2) Dacă dorim ca eroarea relativă maximă asupra mărimii deduse din calcul . Această discuţie ne permite să determinăm precizia instrumentelor ce urmează a fi folosite pentru măsurarea fiecărei mărimi a. c sunt dimensiunile paralelipipedului: c b a Găsirea condiţiilor optime de lucru Măsurarea mai întâi cu ajutorul unui instrument de precizie de 0. crt.3 mm .003 x 100 = 0. determinându-se mai întâi valorile medii ale mărimilor măsurate care se trec în tabelul ( 1 ) : Nr. Pentru acest fapt.003 x 2 = 0.3 mm ∆ b = 0. Logaritmând expresia volumului (1) şi trecând la erori . va trebui conform relaţiei ( 2 ) să avem : Rezultă : ∆ a = 0. Deoarece în practică nu se găsesc instrumente cu precizie determinată se folosesc instrumente cu precizii apropiate . iar eroarea relativă maximă asupra mărimii finale să nu fie mai mare de 0. .3 % b ∆ c = 0.28 unde a.9 %.006 mm Deci : vom obţine precizia maximă dorită în măsurarea volumului dacă pe (a ) vom măsura cu un instrument având precizia de 0. efectuând măsurători directe asupra mărimilor a. c aşa fel încât asupra lor să facem aceeaşi eroare relativă .003 x 20 = 0. folosind metoda diferenţierii logaritmice .

Sc = ∑(c n( n − 1) i − c )2 SV = ( ∂V ∂V ∂V S a ) 2 . Suceava. Dumitru Grosu – Îndrumător de lucrări practice de fizică litografiat la Universitatea . Marian Scheffel.c a a a ∂a ∂b ∂c Adica: SV = (b c S a ) 2 + (a c S b ) 2 + (a b S c ) 2 d) Rezultatul final se da sub forma: V =V ± S V e) Eroarea relativă a volumului in procente este : ε V = SV V (100%) f) Se va aprecia rezultatul pe baza erorii relative şi a erorii pătratice a mediei aritmetice 3 Materiale necesare şubler micrometru piese ale căror volum trebuie determinat 4 Bibliografie 1.c + ( S c ) 2 . partea I Litografiat de I.I. c + ( S b ) 2 .b . Al. Sb = ∑(b n( n − 1) i − b )2 .b . Petru Ştiuca. Scheffel M.S.Suceava –1981 2.I. Ioan Litschel – Lucrări practice de fizică . Tipografia uninversităţii Ştefan cel Mare. Fizică generală.b .. I litografiat la I. Cuza ’’ 3. I. – Curs de fizică vol. 2002 IV TERMODINAMICA 29 .29 Sa = ∑( a n( n − 1) i − a)2 .Sibiu – 1975 4.

30 IV. 2 TEORIA LUCRARII Căldura specifică este o mărime fizică ce exprimă cantitatea de căldură schimbată de o unitate de masă a unei substanţe cu mediul exterior pentru a-şi modifica temperatura cu un grad Kelvin.I. determinarea capacităţii calorice la volum constant este dificilă din punct de vedere experimental . SCOPUL LUCRARII Lucrarea are drept scop însuşirea acestei metode de determinare a căldurii specifice a metalelor . Când transformarea sistemului ( corpului ) are loc la volum constant se foloseşte căldura specifică respectiv căldura molară la volum constant c v ( C v ). Având în vedere dificultatea de a menţine constant volumul corpurilor solide la variaţia temperaturii . 30 . Când transformarea se produce la presiune constantă . se foloseşte căldura specifică sau căldura molară la presiune constantă cp (Cp ) . Valorile capacităţii la V = const.1 Noţiuni de termodinamică IV. = 1J 1Km 1K ol Între căldura molară şi cea specifică există relaţia : C=cµ (3 ) unde µ ⇒ masa molară a substanţei respective . c= ∆Q ∆m∆T (1) (c ) SI = 1J 1kg 1K Unitatea de masura a caldurii specifice in sistemul international este: Căldura molară C reprezintă căldura schimbată de un Kmol de substanţă pentru a-şi modifica temperatura cu un grad Kelvin. C= d Q νT d (2) C S. Sunt însă mai uşor de determinat din punct de vedere teoretic. respectiv determinarea căldurii specifice a Al şi Fe.Cele mai accesibile determinări experimentale sunt valorile capacităţii la presiune constantă .2 Determinarea căldurii specifice a metalelor prin metoda răcirii 1.

din relaţia (7) se obţine ∆T )1 m ∆T ∆T m1c1 ( )1 = m 2 c 2 ( ) 2 ⇒ c 2 = c1 1 ∆t ∆t ∆t m2 ∆T ( )2 ∆t ( (8) 3. iar viteza de răcire Q Conform ecuaţiei calorimetrice cantitatea de căldură cedată ∆ de un corp cu masă . Principiul metodei este următorul : dacă un corp are temperatura mai mare decât a mediului ambiant . folosind mijloace experimentale simple . având aceiaşi suprafaţă S1 = S2 . Ţinând seama că prin răcire are loc o emisie de căldură se aplică legea lui Newton de radiaţie a căldurii conform căreia cantitatea de căldură pierdută de un corp aflat la temperatura T într-un interval de timp este : ∆Q = α(T − T0 ) S∆t (5) unde T0 – temperatura mediului ambiant α . rezultă : ∆ T este dependentă de căldura specifică. încălzite la aceeaşi temperatură T1 = T2 = T şi le împărţim . ∆ t ∆T )1 α ∆t = 1 ∆T α2 m2 c 2 ( )2 ∆t m1c1 ( (7) Luând corpul de masă m1 ca etalon ( a cărui căldură specifică este cunoscută pe anumite intervale de temperatură ) şi cum la metale se poate considera α 1 ≅ α 2 .coeficientul de transmitere a căldurii S – suprafaţa exterioară a corpului Egalând relaţiile ( 4 ) şi ( 5 ) se obţine : mc ∆T = α(T − T0 ) S∆t (6) Dacă scriem această relaţie pentru două corpuri ( metalice ) diferite de masă m1 şi m2 . Corp de probă 3. 1 1.. m’’ este : ∆ =m ∆ Q c T (4) unde : c = căldura specifică ∆T = intervalul elementar de temperatură Relaţia ( 4) admite că temperatura T este aceeaşi în toate punctele corpului şi nu depinde de conductibilitatea termică . Milivoltmetru indicator de temperatură 31 .din acest motiv . Cuptor electric 2. atunci se va răci . Termocuplu 4. APARATE ŞI MATERIALE FOLOSITE Schema dispozitivului experimental este prevăzută ca în fig. se vor considera probe de dimensiuni mici .31 Metoda răcirii permite determinarea căldurii specifice ( căldurii molare a metalelor ) la diferite temperaturi .

e) Aceleaşi operaţii se repetă şi pentru corpul etalon . 2 ) Fig. d) Corpul se va răci până la temperatura mediului ambiant. b) Se introduce corpul de probă în cuptor şi se conectează cuptorul la reţea.32 Fig. fiind apoi lăsată să se răcească în aer .2 g) Pe baza reprezentărilor grafice se determină  ∆T    . Ca etalon se va lua proba de Cu . i ) Se calculează eroarea pătratică medie a mediei aritmetice S c şi eroarea . f) Se reprezintă curbele T1 = f 1 (t1 ).  ∆t 1  ∆T     ∆t 2 h) Mărimile determinate şi cunoscute se înlocuiesc în relaţia ( 8 ) şi se determină c 2 .1 MOD DE LUCRU a) Se cântăresc corpurile ( de probă şi etalon ). Imediat ce corpul de probă este aşezat pentru răcire se porneşte cronometrul. se aşteaptă până ce temperatura probei ajunge la valoarea dorită ( T1 = 500 0 C ). T2 = f 2 (t 2 ) ( Fig. iar rezultatul se exprimă folosind relaţia : c 2 = c 2 ± S c2 j) Rezultatele obţinute se trec în tabelele 1şi 2 după modelul de mai jos : 32 . c) Se ridică cuptorul sau se scoate proba din cuptor.

OBSERVAŢII Cunoaşterea căldurilor specifice a metalelor este necesară în diferite domenii de activitate dintre care menţionăm : a) prelucrarea mecanică b) proiectarea şi explorarea instalaţiilor termice c) automatizarea diferitelor procese folosind lame bimetalice .S. 1979 . Fe.33 Tabelul 1 (∆ )1i T Tabelul 2 Nr. E. etc . Crt. BIBLIOGRAFIE A) I. 1 Ed. 1979 33 . pg. Luca şi colaboratorii . Vol.S.R.Fizică . Didactică şi pedagogică Bucureşti 1976. 512 C) I. Segal – Introducere în chimia fizică . Litschel – Lucrări practice de fizică . pg. Institutul de Învăţământ Superior – Sibiu . 551 B) E. Ed. 6. Academiei R. m1 m2 ∆ T )1 ∆ t ∆ T )2 ∆ t c1i c 2i ( ∆ )1 ( ∆ ) 2 c1 t t J ( ) kgK m1 ( ( ε 500 – 400 400 – 300 300 – 200 200 – 100 100 – 20 490 460 425 400 380 k) Se vor face observaţii asupra căldurilor specifice ale metalelor folosite ( Al. Cu. Bucureşti . Murgulescu . Ni) 5.

iar el însuşi tinde să aibă suprafaţă minimă.1 Statica fluidelor V.ei forţe tangente la suprafaţa sa. Acţiunea forţelor de coeziune dintre molecule fac pentru moleculele dm stratul superficial să aibă o rezultantă îndreptată către interiorul lichidului.34 V NOŢIUNI DE MECANICA FLUIDELOR V. Astfel. 2. STALAGMOMETRUL 34 . Pe de altă parte. = N m El depinde de natura lichidului şi scade cu creşterea temperaturii Pentru determinarea lui se folosesc două metode : . l σ S.metoda tensiometrului.metoda stalagmometrului. . TEORIA LUCRARII Stratul de molecule de la suprafaţa unui lichid de grosime egală cu raza sferei de acţiune moleculară.2 Dinamica fluidelor VI DETERMINAREA PARAMETRILOR FIZICI A UNOR LICHIDE 1. pentru a menţine o membrană elastică întinsă şi în echilibru trebuie sâ se exercite asupra conturului .Determinarea tensiunii superficiale al unui lichid prin metoda stalagmometrului 1. DISPOZITIVUL EXPERIMENTAL. acest strat exercită o presiune asupra lichidului. tangent la suprafaţa stratului superficial de lichid: α = F . se comportă asemănător unei membrane elastice.I. Se numeşte coeficient de tensiune superficială ( α ) rezultanta forţelor de coeziune care lucrează pe unitatea de lungime.

35 . Curgerea lichidului prin tubul capilar se poate realiza picătură cu picătură. MODUL DE LUCRU σ= N0 ρ σ0 Nρ 0 (6) 1) Se introduce în cilindrul vertical un volum din lichidul de referinţă (apă distilată). Ţinând cont de faptul că din relaţiile (2)şi (3) se poate calcula raportul: m = σ (5) m 0 σ0 V = V0 ⇒ rezultă din relaţiile (4) şi (5): 3. acelaşi volum de lichid. (Fig.ρ . relaţia (2) se scrie: m 0 g = σ0 2 π r (3) unde m 0 este masa picăturii de referinţă Presupunem că din stalagmometru se scurg în cele două cazuri. Fig. 2) Se introduce lichidul de studiat. alegându-se în acest scop două repere arbitrare a. Pentru acest lichid de referinţâ. adică între aceleaşi repere a.1). iar r raza tubului capilar.2 Dacă lichidul curge pictură cu picătură.35 Constă dintr-un cilindru vertical.b între care se face numărătoarea celor N 0 picături ce se scurg din stalagmometru. repetându-se operaţia de numărare în aceleaşi condiţii ca la punctul 1). se va folosi un lichid de referinţă având coeficientul de tensiune superficială cunoscut σ 0 în vederea eliminării acestora.b şi obţinând astfel valoarea lui N. dar cum masa unei picături şi raza tubului capilar se determină greu.2). Deci putem scrie următoarele relaţii: N ρ Nm N 0 m0 m (4) = ⇒ = 0 ρ ρ0 m 0 Nρ 0 unde N . Din relaţia (2) s-ar putea determina coeficientul de tensiune superficială σ. ρ 0 reprezintă numerele de picături. N 0 . prevăzut în partea inferioară cu un tub capilar.1 Fig. în momentul desprinderii picăturii. G = F ⇔ m g ⇔ σ l ⇔ m g ⇔ σ 2 π r ( 2) unde m reprezintă masa picăturii. prin intermediul unui tub de cauciuc prevăzut cu o clamă şi interpus între tubul vertical şi tubul capilar. respectiv densităţile celor două lichide. greutatea ei G este egalâ cu suma forţelor F de tensiune superfîcială care se exercită de-a lungul conturului orificiului de scurgere prin tubul capilar (Fig.

n ’’reprezintă numărul de n(n − 1) b) valoarea medie a lui σ . ρ 0 = 1000 Kg / m 3 . SN = ∑ ( Ni − N )2 i =1 n S N0 = ∑ (N i =1 n 0i − N0 )2 unde . se va calcula din legea de propagare a erorilor: σ = ∂σ 2 ∂σ 2 2 2 )N . ci indirect prin efectuarea de măsurători a numerelor de picături N şi N 0 . cunoscând valorile celorlalte constante : ρ = 1160 Kg / m 3 .36 3) Se calculează valoarea lui σ din relaţia (6). 5) Calculul erorilor se va face observând că valoarea lui σ nu se determină direct . Determinarea coeficientului de vâscozitate a unui lichid prin metoda Stokes 36 . în vederea efectuării calculului erorilor. precum şi abaterile standard n n(n − 1) măsurători . N0 = ∑N i =1 n 0i . Deci se vor face următoarele calcule : a) valorile medii ale lui n asupra unei măsurători individuale : N = ∑ Ni i =1 n . σ 0 = 73 • 10 –3 N/m 4) Se repetă măsurătorile. în aceleaşi condiţii de cel puţin 10 ori.N SN + ( )N ..N SN ∂N ∂N 0 0 0 Sσ = ( 0 d) rezultatul final se va da sub forma : σ = σ ± Sσ 2. conform relaţiei ( 6 ) este : N0 ρ σ0 N ρ0 c) abaterea pătratică medie a coeficientului de tensiune superficială măsurat .

viteză pe care o avea în momentul echilibrului forţelor. r = raza acesteia. ea are o anumită viteză . Când bila se găseşte în imediata apropiere a suprafeţei lichidului. datorită inerţiei se va mişca rectiliniu şi uniform cu o viteză constantă v0 . suma celor trei forţe devine egală cu zero şi bila . este dată de formula lui Stokes : R=6π η vr (1) în care η = este coeficientul de frecare internă sau viscozitate a lichidului. Pe măsură ce bila înaintează . cele trei forţe au aceeaşi direcţie verticală (Fig. Trecerea bilei prin lichid face ca diferite straturi să alunece unele faţă de altele cu viteze diferite.1 Greutatea bilei şi forţa arhimedică sunt constante. Forţa de rezistenţă creşte o dată cu creşterea vitezei. Stratul de lichid din imediata apropiere a suprafeţei bilei se mişcă cu viteza bilei. fără vârtejuri. Aceasta din urmă se opune mişcării şi este condiţionată de forţele de frecare internă a lichidului. Principiul fizic al metodei Asupra unei bile care cade într-un lichid vâscos. La un moment dat . acţionează trei forţe : greutatea bilei G. 1) forţa de greutate este orientată în jos forţa arhimedică şi de rezistenţă în sus Fig.37 1. v = viteza bilei. 37 . forţa arhimedică Fa şi forţa de rezistenţă R. Astfel ia naştere4 între straturile din lichid o forţă de frecare internă sau viscozitate . Forţa de rezistenţă la înaintare pentru o bilă cu viteză de cădere mică . viteza ei creşte şi conform relaţiei (1) creşte şi forţa de rezistenţă. iar celelalte cu viteze din ce în ce mai mici.

obţinem : 4πr 3 4πr 3 ρg − ρ 0 g − 6πrηv 0 = 0 3 3 (3) 3 3 unde ρ = densitatea materialului din care este confecţionată bila ρ0 = densitatea lichidului g = acceleraţia gravitaţională Din relaţia (3) se poate determina expresia lui η : 1 (ρ − ρ0 ) 2 η= gd (4) 18 v0 în care d = 2v este diametrul sferei Formula (4) se deduce pentru cazul când bila cade într-un lichid care se întinde nelimitat în toate părţile. 2. 2 ) Fig. Dacă bila cade de-a lungul unui cilindru de diametru 0 .2 3. Descrierea aparatului Aparatul folosit în această lucrare se compune dintr-un cilindru de sticlă umplut cu lichidul de studiat şi prevăzut cu 2 repere care sunt de fapt 2 beculeţe ce se aprind sau se sting în momentul în care bila trece prin dreptul acestora (Fig. celelalte se găsesc în tabele . Procedeul experimental 38 . avem : G – Fa – R = 0 (2 ) Dacă în relaţia (2) înlocuim pe G şi Fa cu expresiile lor : G = F ⇔ mg = σl ⇔ mg = σ 2πr iar pe R cu expresia (1) . Practic .38 Punând condiţia ca rezultanta forţelor ce acţionează asupra bilei să fie nulă. acest lucru nu se poate realiza . se obţine pentru η formula corectată : 1 ( ρ − ρ0 ) η= gd 2 (5) d 18 v 0 (1 + 2. deoarece lichidul se găseşte într-un vas.4 ) D O parte din mărimile care intră în partea dreaptă a semnului de egalitate pot fi măsurate direct .

39 Pentru efectuarea lucrării sunt necesare : * bile mici din diferite materiale a căror densitate se cunoaşte * un magnet necesar scoaterii bilei din lichid * cronometru pentru măsurarea timpului în care bila parcurge distanţa dintre cele două repere * reperul din partea superioară se aşează la o anumită distanţă de suprafaţa lichidului. mărimi caracteristice VII. d = 9.1 Unde elastice. l = 0.3 m .crt d ( m) D( m) l (m ) t (sec) v0= l  m    t  sec  η 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pentru experimentul din laborator : ρ = 7800 Kg / m3 .3 Determinarea lungimii de undă şi vitezei sunetului prin metoda osiloscopică 39 .. l’’ este distanţa dintre cele două repere * în vederea efectuării calculului erorilor de măsură se fac cel puţin 10 măsurători pentru v0 Rezultatele măsurătorilor se trec în următorul tabel : Nr. ρ0 = 700 Kg / m3 . x’’ în care bila parcurge distanţa dintre cele două repere : v 0 = l t unde . de la care viteza bilei devine constantă . clasificare..4 D=11 • 10 – 3 m • 10 –3 m . * viteza v0 a bilei se determină măsurând timpul . VII UNDE ELASTICE VII. 2 Fenomene ondulatorii VI.

pulsaţia. respectiv x2 de sursa O. Fig. υ – frecvenţa. provocate de undă sunt transformate în oscilaţii electrice x(t) şi y(t) cu amplitudinile A şi B şi dirijate a fi compuse după direcţii perpendiculare într-un osciloscop cu două 40 . diferenţa de fază este dată de relaţia: 2πx1   2πx 2  x − x1 ∆x  ∆ϕ =  2π υ − t t = 2π  −  2π υ −  = 2π 2 (2) λ   λ  λ λ  unde ∆ x reprezintă distanţa dintre punctele măsurată după axa Ox (fig. străbătută de undă într-un timp t. 2. Scopul lucrării Lucrarea are drept scop înţelegerea modului de propagare a unei unde într-un mediu elastic şi însuşirea metodei de determinare a lungimii de undă a unei unde sonore prin metoda osciloscopică. termenul ϕ = ω t – kx reprezintă faza undei.40 1. Teoria lucrării Prin undă se înţelege fenomenul de propagare din aproape în aproape cu viteză finită a unei oscilaţii (perturbaţii) într-un mediu elastic. Între două puncte M1 şi M2 ale mediului. aflate în oscilaţie la distanţa x1. k. ω . 1   x  λ (1) Oscilaţiile mecanice ale celor două puncte ale mediului. λ – lungimea de undă x – distanţa faţă de originea O. 1).numărul de undă. Ecuaţia unei unde ce se propagă după direcţia Ox este dată de relaţia: y = A sin (ωt − kx ) sau y = A sin 2π  vt − unde: A – amplitudinea undei.

elipsele respective devin: 1.2 Excentricitatea. Δφ = 3π/2 sau Δφ = (2n+1) π/2 unde n = 0. dacă diferenţa ∆ ϕ = ϕ 2 . Spotul luminos al osciloscopului va descrie o traiectorie dată în general de ecuaţia: x2 A 2 + x2 B 2 − 2 xy cos ∆ϕ = sin 2 ∆ϕ A⋅ B (3) care reprezintă ecuaţia unei elipse înscrise într-un dreptunghi cu laturile 2A şi 2B. Ne vom limita în cadrul lucrării numai la situaţiile pentru care în funcţie de defazajul Δφ. vizualizate pe ecranul osciloscopului catodic. Fig. A (4) În acest caz traiectoria corpului este dreapta ab. elipse pentru: Δφ = π/2 sau Δφ = (4n+1) π/2. Δφ = π sau Δφ = (2n+1) π. adică ∆ ϕ = 0. Câteva cazuri particulare: a) Dacă φ1 = φ2. 2. 3a. indicată în figura 3a.2. 2). Fig. Defazajul dintre două oscilaţii poate fi măsurat direct din traiectoriile elipsei rezultante. .41 întrări x şi y. oscilaţiile x(t) şi y(t) sunt în fază iar ecuaţia elipsei devine: x y = A B => y = B x.ϕ 1 are valori arbitrare (Fig. drepte pentru: Δφ = 0 sau Δφ = 2nπ. Traiectoriile rezultante ce corespund acestor situaţii sunt prezentate în fig.…….3.3a 41 .1. direcţia axelor elipsei şi sensul de mişcare a spotului pe elipsă depinde de valoarea defazajului Δφ. 3b. 3c.

42 b) Dacă φ2 = φ1 + π . 3a) panta dreptei este pozitivă. acesta efectuând rotaţia dinspre cadranul 1 către cadranul 2 pentru ∆ ϕ = π /2 şi dinspre cadranul 2 către cadranul 1 pentru ∆ ϕ = 3π /2 (de exemplu fig. Ca şi la elipsă. atunci între fazele iniţiale putem scrie: 2 x π y = sin( ωt + ϕ1 ) iar = sin(ωt+ φ1+ ) = cos(ωt + φ1) sau A B 2 x2 A2 y2 B2 + = 1. 3c). iar pentru Δφ=3π/2. 4 42 . iar A = B = A 0 . Fig. oscilaţie circulară dreapta Fig. În acest caz traiectoria corpului (spotului) este o elipsă centrată.3b π c) Dacă φ2 = φ1 + . Fig. traiectoria corpului este un cerc de rază A0 2 înscris într-un pătrat cu latura 2A0. 3c d) Dacă φ2 = φ1 + π . atunci: y(t) = B sin(ωt+ φ1+ π) = -B sin(ωt + φ1) iar ecuaţia elipsei devine: x −y = A B => y = −B x A (5) (fig. 3b) în În acest caz traiectoria corpului este dreapta a’b’ cu panta negativă timp ce în (fig. pentru Δφ = π/2 avem oscilaţie circulară stânga (adică săgeata din figura 4 orientată invers).

Considerând că A incid = A ref = A. se vor datora undei incidente: Ψ i = A cos[ωt – k(l– x)] =A cos[(ωt–kl)+ kx] (6) şi undei reflectate: 43 . În funcţie de valorile lui n 1 . 5 Undele staţionare Prin unde staţionare se înţeleg acele unde care se obţin prin suprapunerea undelor incidente cu cele reflectate. Fig.Dacă x = A sin ωt iar y = B sin(2ωt+ π ) atunci figura lui Lissajous 2 este reprezentată în (fig. 5). iar curba se închide numai dacă raportul ω1 pulsaţiilor ω1 şi ω2 este egal cu raportul a două numere întregi n1 şi n2. 6 care unda incidentă emisă de sursa S aflată în punctul O cade perpendicular pe suprafaţa de separaţie (zona haşurată) dintre două medii.43 Dacă pulsaţiile celor două oscilaţii sunt diferite (ω1≠ ω2) traiectoria rezultantă este mai complicată. atunci elongaţiile punctului P aflat la distanţa l–x de sursa de unde S. Exemplu: . = ω2 n1 . Considerăm cazul în Fig. iar în funcţie de valoarea raportului dintre cele două pulsaţii forma figurii se modifică sau se complică.n 2 şi φ se obţin curbe diferite care se n2 numesc curbele lui Lissajous.

A. Surse de alimentare. Osciloscopul Os cu două intrări x şi y. A λ r z = 2A. Dispozitivul experimental Dispozitivul experimental conţine următoarele componente: 1. În punctele în care = (2n+1) 2 λ 2 amplitudinea rezultantă este zero. A rez = 0. 7. Poziţia lor este: x n = (n+ 1 λ ) .7 Semnalele electrice emise de G.. iar punctele se numesc nodurile undei staţionare. Difuzorul D.1. Tub de sticlã. 7. sunt transformate în semnale sonore (unde) de către difuzorul D. Două amplificatoare A1 şi A2 pentru amplificarea semnalelor culese de la difuzor şi microfon deoarece semnalele electrice din difuzor şi microfon sunt relative slabe.2. Cu ajutorul acestor materiale se realizează dispozitivul prezentat în fig. iar punctele se numesc ventrele undei staţionare. Fig. 6. Microfonul M fixat la capătul tijei T. 5. 2 2 3.44 Ψ r = A cos[ωt–k(l+ x)] = cos[(ωt–kl) – kx] (7) Prin compunerea celor două oscilaţii se obţine ecuaţia undelor staţionare: Ψ = Ψ i + Ψ r = 2A coskx⋅ cos(ωt–kl) (8) Se vede că mediul oscilează cu o pulsaţie egală cu cea a undei incidente dar amplitudinea oscilaţiei rezultante A rez depinde de distanţa x de la suprafaţa de separare a celor două medii: 2π A rez = 2A coskx = 2Acos x (9) λ 2π În punctele în care x = nπ. 3. 2. (n = 0. Poziţia lor este dată de e xn =n λ 2π π .A. Unda emisă se propagă în tubul de sticlă T 0 întâlnind microfonul M. prevăzut cu o riglă gradată T0. Acesta transformă din nou semnalele sonore primite în 44 .…) amplitudinea este maximă. Generatorul de audiofrecvenţă G. 4.

În acest caz Δφ = 4π. Acest punct îl înscriem pe tubul de sticlă şi-l considerăm originea de măsură a distanţei difuzor-microfon. respectiv microfon. Prin modificarea distanţei Δx se modifică defazajul şi implicit aspectul traiectoriei spotului de pe ecranul osciloscopului. Continuând deplasarea ne vom opri a doua oară când Δφ = 2π iar pe ecran va apărea din nou dreapta ab. 3b). În acest caz lungimea de undă este egală cu λ2 = Δx2. apoi se aplică celor două perechi de plăci ale osciloscopului catodic Os. după ce instalaţia a fost conectată la sursele de alimentare. de pe ecranul osciloscopului să efectueze simultan două oscilaţii armonice de aceeaşi frecvenţă după doua direcţii perpendiculare. Distanţa dintre Defazajul difuzor şi microfon Δφi [rad] Δxi[m] 45 Lungimea de undă determinată λ i[m] λ ε λ . 3a). la distanţa Δx3. 4. iar lungimea de undă este λ3 = Δx3/2. Fie Δx1 distanţa cu care s-a deplasat microfonul până la a doua oprire (faţă de originea stabilită) pe care o măsurăm cu ajutorul riglei fixate pe tub. În consecinţă prin compunerea celor două oscilaţii pe ecran va apărea o elipsă dată de ecuaţia (3). (i = 1. se procedează în felul următor: Se deplasează uşor microfonul pană în apropierea difuzorului fixându-l în locul unde apare pe ecran o dreaptă ab (fig. Δx. sunt amplificate cu ajutorul amplificatoarelor A1 şi A2. iar pe ecran se obţine dreapta a’b’ (fig. Între cele două semnale există o diferenţă de fază determinate de distanţa difuzor-microfon. Conform relaţiei (2) se determină lungimea de undă care este egală cu λ1 = Δx1. Modul de lucru Semnalele electrice aplicate osciloscopului determină spotul luminos. Tabelul 1 Nr. Pentru efectuarea determinării. Îndepărtând uşor microfonul. λ Rezultatele experimentale se trec în tabelul 1 de mai jos. acţionând asupra tijei T. la distanţa Δx2 faţă de prima oprire.45 semnale electrice de aceeaşi frecvenţă cu cele emise de generator.. După ce se efectuează un număr mare de determinări se calculează lungimea de undă medie λ: ∑ λi . Crt. unde ∆ i = λ −λ λ i (11) (12) (13) Rezultatul final va fi: λ = λ ± S λ S Eroarea pătratică: ε λ = λ . prima oară când Δφ= π. Deplasăm în continuare microfonul până se obţine pe ecran dreapta a’b’. faza semnalelor culese de microfon se modifică şi ne vom opri. Semnalele electrice culese de la generator. Dacă tubul ne permite putem deplasa în continuare microfonul până se obţine pe ecran dreapta ab.N) (10) λ = i N Se află apoi eroarea pătratică a mediei aritmetice conform relaţiei: Sλ = ∑ (∆λ ) i i 2 N ( N − 1) .

folosind relaţia: v = λ ∗ υ . Scopul lucrării Scopul lucrării îl constituie determinarea indicelui de refracţie la unele materiale optic .36 + 0.2 Propagarea luminii prin dioptrul sferic. Fiind cunoscută frecvenţa semnalului sonor (a undei) se poate determina viteza de propagare a acestui semnal în diferite medii gazoase (necorozive) introduse în tubul de sticlã. oglinzi şi lentile VIII.. . Ştiind că în aer viteza de propagare a sunetului în funcţie de temperatura t. care trebuie să coincidă. . 10. Observaţie: Pe parcursul determinărilor experimentale se vor scoate în evidenţă undele staţionare iar la final se vor determina poziţia ventrelor şi nodurilor folosind relaţia (9). exprimată în grade Celsius se determină după relaţia: v = 331. Întrebări 5 1. 5.54t (14) se vor compara în final valorile celor două viteze obţinute. Câte tipuri de unde cunoaşteţi ? 2. 2.(υ = 1070 Hz).transparente şi utilizarea rezultatelor în diferite aplicaţii. 2... În cazul de faţă se va determina viteza medie de propagare a undei din tubul de sticlă în cazul aerului.3 Determinarea indicelui de refracţie a luminii prin metoda Chaulnes 1. . . Teoria lucrării 46 .. Care sunt criteriile de clasificare ale acestora ? VIII OPTICA GEOMETRICĂ VIII.1 Legile reflexiei şi refracţiei luminii VIII.46 1.

ating valorile maxime şi respectiv minime. undele electromagnetice sunt clasificate pe baza lungimii lor de undă.radiaţii X − 8 − 7 18 16 λ =10 ÷3. orientat în sensul axei x. t ) şi H ( z . televiziune 4 8 4 λ = 1 ÷10 m(υ ≈ 10 ÷10 Hz ) .domeniul radio. ca în Fig. Acest domeniu al lungimilor de undă se mai numeşte şi spectrul vizibil.radiaţii γ şi radiaţii cosmice −13 −9 21 18 λ = 10 ÷10 m( υ ≈ 10 ÷10 Hz ) .domeniul radio 4 7 4 λ =10 ÷10 m (υ ≈10 ÷10 Hz ) .6 ⋅10 −7 ÷10 −3 m(υ ≈10 15 ÷10 12 Hz ) .radiaţii vizibile λ = 7. 1.6 ⋅10 ÷ 7.joasă frecvenţă (instalaţii de putere). Practic.domeniul microundelor (radar) −1 10 7 λ = 10 ÷10 m(υ ≈ 10 ÷10 Hz ) . extinsă pe un domeniu larg.47 Conform teoriei electromagnetice lumina reprezintă o undă electromagnetică cu lungimea de undă λ cuprinsă între 3600 A° şi 7600 A°.1 Dintre cei doi vectori ai undei electromagnetice numai vectorul E . oscilând deci în fază.6 ⋅10 m(υ ≈10 ÷10 H ) . Unda electromagnetică constituie o propagare simultană a vectorului → câmp electric E şi a vectorului intensitate câmp magnetic → variabili în H timp.radiaţii ultraviolete z −7 −7 16 λ = 3. concomitent şi în aceleaşi puncte din spaţiu. Înţelegerea profundă a legilor de structură şi interacţie ale câmpului electromagnetic evidenţiată de teoria cuantică generală a câmpurilor a avut la origine teoriile ondulatorii ale lui Huygens. s-a dovedit că produce efecte luminoase. Maxwell şi Lorentz. t ) . începând cu cele a căror lungime de undă este de ordinul 10 −18 m şi sfârşind cu cele pentru care λ este de ordinul 10 6 m. Cu ajutorul ecuaţiilor lui Maxwell se deduce următoarea ecuaţie de propagare a unei unde luminoase într-un mediu omogen şi izotop:  ∂2 E ∂t 2  = v 2 ∆E → (1) 47 . Planck şi Einstein asupra naturii fizice a fenomenelor luminoase. λ = 10 −18 ÷10 −12 m(υ ≈ 10 26 ÷10 19 Hz ) .6 ⋅10 m(υ ≈10 ÷10 15 Hz ) . precum şi pe cele corpusculare ale lui Newton. care impresionează retina ochiului uman. atunci rezultă că mărimile E ( z . Dacă unda se propagă în lungul axei Oz. Fresnel. Fig.radiaţii infraroşii λ = 10 −3 ÷1m( υ ≈ 10 12 ÷10 9 Hz ) .

εr – reprezintă permitivitatea relativă a mediului. la suprafaţa AC. Să considerăm o placă transparentă cu feţele plan paralele (dioptru plan) de grosime l . electrice şi magnetice ale mediului se exprimă prin următoarea relaţie: 1 n= c = v ε 0 µ0 = ε r µr 1 ε 0ε r µ 0 µ r (3) unde: n . în punctul A. 2).este indicele de refracţie al mediului. în care ε – reprezintă permitivitatea electrică. Aplicând teorema sinusurilor în ∆ ABA1 obţinem: d AB = sin( r − i ) sin (π − r ) (4) (5) Din ΔABC rezultă: AB= l /cos i Din relaţiile (4) şi (5) se obţine expresia: 48 . μr – permeabilitatea relativă a mediului prin care se propagă unda. Imaginea punctului A va fi în A 1. adică în punctul de intersecţie a prelungirii razei OB şi razei AA’. Acest fenomen constă în schimbarea direcţiei de propagare a unei raze luminoase când traversează suprafaţa de separaţie S dintre cele două medii transparente. 2 O rază luminoasă AB ce pleacă de la obiectul A se va refracta în B. Fig. Legătura dintre constantele optice. v= 1 εµ (2) iar μ – permeabilitatea magnetică a mediului prin care se propagă unda. Metoda lui CHAULNES pentru determinarea indicelui de refracţie a materialelor solide transparente din punct de vedere optic are la bază fenomenul de refracţie al luminii când aceasta întâlneşte o suprafaţă de separaţie S dintre două medii optic transparente. c viteza luminii în vid.48 unde ∆ reprezintă operatorul lui Laplace (sau lapacian) iar viteza de propagare a undelor electromagnetice într-un mediu este dată de relaţia (2). cu depărtare de normală. propagându-se în mediul cu indicele de refracţie n1 (aer) după raza BO. un obiect luminos A şi un observator O (fig. dusă după normala N2.

Imaginea punctului A văzută prin ocular a devenit neclară. Se va avea grijă ca şurubul S3 să fie rotit la maxim în jos. 4a). M – masa microscopului Fig. Modul de lucru 1. imagine care se formează în punctul A 1. 3.49 d l = sin( r − i ) sin r cos i (6) Pentru unghiuri mici (i ≈ r ≈ 0 . Dispozitivul experimental 1) Lame din material solid transparent (lame din sticlă). iar din (8) se va obţine relaţia: n1 n= l l −d (9) 3. Se aşează peste prima placă. placa transparentă a cărui indice de refracţie dorim să-l determinăm şi pe care în prealabil s-a marcat de asemenea un punct cu cerneală B pe faţa superioară (fig. o diviziune având 0. citită pe şurubul S3 . 4. Se aşează pe măsuţa M a microscopului o plăcuţă transparentă pe care s-a marcat un punct cu cerneală ce corespunde punctului luminos A (fig. 3 4. El este împărţit în 50 de diviziuni. 5. 3 având următoarele componente: S – sursa de lumină. S3 – şurub micrometric pentru deplasarea fină a tubului T.002mm. atunci indicele de refracţie n2 relativ al mediului transparent este n = = n2 . S2 – şurub pentru deplasarea grosieră a tubului T pe verticală. 2) Microscop de laborator. Prin deplasarea tubului T cu ajutorul şurubului S2 se obţine imaginea clară a petei făcută cu cerneală. adică dacă se poate indicaţia de zero să fie în dreptul reperului. Se caută din nou imaginea clară a primului punct cu ajutorul şurubului S3. 2. T – tub ce conţine lentilele ocular S1 – şurub pentru reglarea condensorului de lumină. notându-se rotaţiile complete N1 ale 49 El conţine: . cos i ≈ cos r =1) şi ţinând seama de legea refracţiei: n2 sin i = n1 sin r (7) relaţia (6) devine: n d =1− 1 (8) l n2 Mediul cu indicele de refracţie n1 fiind aer (n1 = 1). Se notează diviziunea n0 din dreptul reperului. Acesta este folosit pentru determinarea mărimilor l şi d şi este reprezentat în fig. Din acest moment şurubul S2 nu se mai utilizează. 4c).

5 dar în realitate indicele de refracţie variază între 1.. Pentru a găsi grosimea l corespunzătoare plăcii a cărui indice de refracţie vrem să-l determinăm scoatem mai întâi din câmpul vizual al ocularului pata A şi introducem pata de cerneală B a cărei imagine prin ocular este foarte slab vizibilă. .1 + ( n2 − n0 ) ⋅ 0... Pentru calcularea ultimelor două mărimi se vor folosi formulele clasice. 7. 50 . Deplasarea d a imaginii punctului A se va calcula cu următoarea relaţie: Fig.. 10 Tabelul 1 d (mm) l (mm) n n = n ±Sn εn După trecerea datelor în tabel se vor face comentariile de rigoare. 1 2 . unde n reprezintă media aritmetică a celor 10 măsurători. 4b). cunoscute deja din lucrările anterioare. Grosimea plăcii va fi: l = N 2 ⋅ 0. Se vor efectua 10 determinări iar rezultatele măsurătorilor se vor trece în tabelul 1.50 acestuia cât şi diviziunile n1 din dreptul reperului (fig.8 în funcţie de natura sticlei şi valoarea lungimii de undă. Determinările se vor efectua la sticlă pentru care valoarea standard a indicelui de refracţie folosită în calcule este n = 1. Nr. S n eroarea pătratică a mediei aritmetice iar εn eroarea relativă. Apoi rotim în continuare şurubul S 3 până obţinem imaginea clară a punctului B de pe faţa de sus a plăcuţei (fig. 4c) notându-se în acelaşi timp numărul total N2 de rotaţii complete considerate de la începutul numărării. se va obţine valoarea indicelui de refracţie al plăcii.4 d = N1 ⋅ 0.55 şi 1.002 (mm) (11) Înlocuind în relaţia (9) valorile d şi l determinate mai sus. crt. cât şi diviziunea n2 din dreptul reperului. .1 + ( n1 − n0 ) ⋅ 0.002 (mm) (10) 6. .

51 51 .

3 Determinarea lungimii de undă a unei radiaţii luminoase necunoscute cu ajutorul spectroscopului 1. Componente spectrale IX.2 Tabelul periodic a lui Mendeleev. S-a constatat că are loc o descompunere a 52 . Newton a observat fenomenul de dispersie în cazul trecerii unui fascicul de lumină naturală printr-o prismă. atunci când radiaţia compusă străbate un mediu transparent. folosind spectroscopul. Teoria lucrării a) Dispersia luminii Fenomenul de dispersie a undelor electromagnetice (deci şi a luminii) constă în descompunerea spaţială a unei radiaţii compuse. Descompunerea spaţială a unei radiaţii compuse I în radiaţii monocromatice se realizează în mod curent cu prisme sau reţele optice. Scopul lucrării Lucrarea urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor minime de spectroscopie şi a modului de determinare a lungimii de undă a diverselor radiaţii emise în domeniul vizibil de o sursă necunoscută.52 IX. 2. în radiaţii monocromatice componente. Prin dispersie se înţelege fenomenele determinate de dependenţa dintre viteza de propagare a unei unde de lumină printr-un mediu transparent (sau indicele de refracţie al acestuia) şi lungimea de undă (sau frecvenţa undei luminoase). DETERMINAREA SPECTROSCOPICĂ A LUNGIMII DE UNDĂ ŞI A COMPONENTELOR CHIMICE AL UNEI SUBSTANŢE COMPUSE IX.1 Spectrul luminii albe IX.

pe ecranul A obţinându-se spectrul luminii. 2 53 . Spectroscopul este format dintr-un colimator C. respectiv cea mai mare lungime de undă. o prismă P. iar cea roşie are cea mai mică frecvenţă. albastru. respectiv cea mai mică lungime de undă. iar radiaţiile dispersate sunt observate cu luneta L acomodată pentru infinit. violet (fig. verde. c) Spectrometru cu transformată Fourier: aparat ce are la bază interferometrul lui Michelson şi permite citirea directă a spectrului pe ecranul unui monitor sau înregistrarea sa pe hârtie. Dispersia unui mediu este definită prin mărimea care arată cât de repede variază indicele de refracţie n cu lungimea de undă. o lunetă L şi un dispozitiv micrometric Σ (fig. care la limită dă expresia dispersiei ∆λ ν . oranj. dispersia medie a mediului. Peste imaginea din câmpul lunetei se suprapune Fig. exprimată b) Aparate spectrale Aparatele cu ajutorul cărora se efectuează studiul radiaţiilor se numesc aparate spectrale. distingem următoarele aparate spectrale: a) Spectroscopul: aparat spectral care foloseşte ca receptor ochiului. indigo. dλ ∆n .53 acesteia în radiaţiile componente. în intervalul lungimilor de undă λ şi λ + ∆λ va fi dată de relaţia υ = prin: υ = dn . Radiaţia incidentă I provenită de la un bec electric cade pe fanta F a colimatorului C. unde este transformată într-un fascicol paralel care cade pe prisma P. Cea mai deviată este radiaţia violet şi cea mai puţin deviată este radiaţia roşie. rezultă că procesul de dispersie este cu atât mai accentuat cu cât frecvenţa radiaţiei luminoase este mai mare. Deoarece radiaţia violetă are cea mai mare frecvenţă. După modul de observare. galben. 1). adică lungimea de undă λ este mai mică. ROGVAIV : roşu. Dacă la lungimile de undă λ şi λ + ∆λ corespund indicii de refracţie cu valorile n şi n + ∆ n. b) Spectrograful: aparat spectral care foloseşte ca receptor filmul fotografic. 2).

c) Spectrul Prin spectru se înţelege ansamblul de imagini ale fantei de intrare ale unui aparat spectral rezultat în urma descompunerii unei radiaţii compuse ce cade pe fanta respectivă. Spectrele continue de emisie sunt produse prin încălzirea la temperaturi ridicate a corpurilor solide. precum şi lungimile lor de undă obţinute în tuburi de descărcare electrică cu gaze sau vapori. tranziţii ce sunt spontane sau stimulate. ci prezintă o anumită lărgime Δν sau Δλ datorită efectelor cuantice.54 imaginea unei rigle gradate cu ajutorul dispozitivului micrometric Σ. formate de diferite radiaţii monocromatice ale luminii incidente. 54 . după cum radiaţiile sunt absorbite parţial sau total. iar fiecare clasă de acest fel se divide în spectre de linii. În cazul în care cele două energii nu sunt egale radiaţia respectivă nu este absorbită de către mediu iar spectru de absorbţie nu există. El se obţine atunci când energia corespunzătoare radiaţiei (radiaţiilor) ce trece prin substanţa cercetată este egală cu diferenţa de energie dintre cele doua stări între care are loc tranziţia atomilor. lichide sau a gazelor aflate la presiune mare. În realitate liniile spectrale (în cazul spectrelor de linii) nu sunt strict monocromatice. Acest tip de spectru este produs de către diferite elemente chimice aflate în condiţii speciale de excitare şi poate fi un spectru de linii emise sau un spectru de linii absorbite. Astfel de spectre sunt create de către molecule. Spectrele de bandă de emisie se obţin când moleculele sunt aduse în stare de incandescenţă. Intensităţile radiaţiilor spectrale depind de probabilităţile cu care au loc tranziţiile respective (în atomi sau molecule) şi de numărul sistemelor microscopice aflate pe diferite stări staţionare. În tabelul 1 sunt prezentate liniile spectrale cele mai importante. În cazul când anumite spectre conţin linii adiacente (alăturate). În cazul spectrelor de absorbţie. spunem că avem spectre continue care pot fi de emisie sau absorbţie. în spectrul emergent. înregistrare. efectului Dopler în special şi a interacţiilor dintre particule. ceea ce reprezintă spectrul de dispersie al radiaţiei compuse (ROGVAIV) emisă de sursă. Când liniile spectrale de pe anumite porţiuni ale spectrului se grupează în grupe de linii atât de apropiate încât pot fi considerate că pe acele porţiuni ele sunt aproape continue. se observă linii sau benzi cu intensitate redusă sau chiar nule. în locul radiaţiilor absorbite. În general spectrele se pot clasifica în spectre de emisie şi spectre de absorbţie. În lunetă se observă o succesiune de imagini ale fantei de intrare. Aceste spectre pot servi şi la identificarea elementelor chimice (în stare pură sau în amestec) prin intermediul analizei calitative. se formează spectru de bandă. spectre continue şi spectre de bandă. Spectrele continue de absorbţie se obţin prin absorbţia de către substanţe a unei părţi din radiaţia compusă ce trece prin aceste substanţe. Spectrul de emisei rezultă în urma tranziţiilor atomilor sau moleculelor unor substanţe de pe nivelele energetice superioare pe nivelele energetice inferioare. măsurare şi interpretare a spectrelor se numeşte spectroscopie. Atunci când ansamblul de imagini ale fantei de intrare sunt linii discrete. intensităţile. avem un spectru de linii. iar spectre de bandă de absorbţie când prin substanţa moleculară trece un fascicul de radiaţii. Spectrul de absorbţie se obţine în urma tranziţiilor atomilor sau moleculelor de pe nivelele energetice inferioare pe nivelele superioare. Ramura fizicii care se ocupă cu studiul metodelor de obţinere.

Magazie de filtre 9. Ecran 8. Dispozitivul experimental Dispozitivul experimental folosit în această lucrare are în componenţa sa următoarele elemente: • Un spectroscop de laborator prezentat în fig. permiţând omenirii să evolueze în studierea universului pe baza analizării spectrelor emise de diverse Galaxii. 3 şi 4. Tub de protecţie 6.3 3663 7065 6678 6560 5875 I(unităţi relative) 3000 500 200 100 80 3000 3000 600 800 55 300 500 1000 100 100 4000 In ultimii 25 de ani această ramură a fizicii a cunoscut o dezvoltare foarte puternică.9 5890 5769. Condensori 4. Măsurarea cu mare precizie a nivelelor energetice din atomi sau molecule a avut un impact hotărâtor asupra dezvoltării omenirii deoarece a condus la construirea unor materiale noi. • Filtru fotografic. 3. Parasolar 7.5 4358. Fantă pentru introducerea obturatorului sau filtrului 10. 1. a unor circuite şi componente electronice cu calităţi speciale. Buton de reglare al fantei 55 . Carcasă 2. ceea ce a permis studierea în întregime a tuturor atomilor din tabelul lui Mendeleev precum şi studierea totală sau parţială a diverselor molecule rezultate în urma combinării acestor atomi pe căi naturale sau în condiţii speciale de laborator.55 Tabelul 1 Gazele sau vaporii incandescenţi Hidrogen Liniile spectrale Roşu Albastru-verde Albastru Violet Galben Galben Vedre Albastru-verzui Albastru Violet îndepărtat Roşu închis Roşu Galben Natriu Mercur Heliu Lungimea de undă (oA = 10-10m) 6563 4861 4340 4101 3970 5895. etc.3. • Surse de radiaţie luminoase. Stele sau Găuri Negre. Buton de reglare al oglinzii de protecţie 5.6 5461 4991. • Filtre de absorbţie sau soluţie de clorura de natriu.

Ecran 12. Oglindă plană 11. Schema optică a spectroscopului 4. Se observă pe ecran spectru continuu. Prismă de comparare 6. 4. fig. 3. 56 . Condensor 5. 3) până când se ajunge la un spectru centrat. Sursă spectrală etalon 4. Prismă de dispersie 9. Obturator sau filtru Fig. Obiectiv colimator 8. Se variază distanţa sursă-condensor până când imaginea filamentului este localizată pe fanta reglabilă.56 Fig. Vedere de ansamblu a spectroscopului 1. Obiectiv de proţectie 10. atunci se roteşte încet butonul de reglare al oglinzii (numerotarea 4. Condensor 3. Obţinerea spectrului continuu Pentru obţinerea acestui spectru se foloseşte un bec de 6V/15W sau 220V/75W care se aşează în dreptul condensorului 2 (fig. Dacă spectrul nu este centrat pe scala gradată a ecranului. Fantă 7. 3). Sursă spectrală 2. Modul de lucru 1.

luând pe ordonată lungimea de undă iar pe abscisa distanţele d (fig. infraroşu sau ultraviolet. Se ia drept origine un reper fixat la 10 mm. 3. ∆λ şi reprezintă inversul pantei curbei de etalonare în punctele ce corespund lungimilor de undă 5890 oA . 57 . 4. Filtrele la rândul lor pot fi filtre de linii sau de bandă pentru domeniu vizibil. el fiind compus dintr-un număr de radiaţii diminuat mai mult sau mai puţin faţă de numărul iniţial al acestora. adică în dreptul liniei mercurului având lungimea de undă de 4358. Poziţia liniilor spectrale se determină cu ajutorul scalei gradate în milimetri de pe ecran. reprezentate prin benzi întunecate în regiunea galben-verde. Dacă în calea radiaţiilor emise de aceeaşi sursă se aşează o soluţie diluată de Na sau K atunci pe ecran se văd mai multe benzi de absorbţie. fig. Trasarea curbei de etalonare a aparatului Pentru a trasa această curbă de etalonare se va folosi lampa cu descărcare electrică în vapori de mercur. b) Determinarea lungimii de undă a liniilor spectrale emise de o sursă necunoscută. deplasândul spre condensor sau rotindu-l până când liniile spectrului sunt nete şi strălucitoare pe ecranul spectroscopului. Pe ecran se va observa spectrul de absorbţie ce corespunde filtrului respectiv. Fig. după care se notează distanţele d la care se găsesc pe ecran celelalte linii spectrale ale mercurului. Obţinerea spectrului de absorbţie În calea radiaţiilor emise de către becul aflat în condensorul 2 se aşează în fanta de introducere a filtrului (numerotarea 9.3oA (culoarea albastru). notându-se în acelaşi timp şi culoarea fiecărei linii observate. Indicaţii pentru prelucrarea curbei de etalonare a) Calcularea dispersiei liniare a spectroscopului Această mărime este definită astfel: η= ∆d . un filtru de absorbţie. 3).5). 5 5.57 2. Obţinerea spectrului de linii Pentru a obţine acest spectru se aşează în dreptul condensorului 3 (fig. Ulterior se modifică poziţia acestuia. Se poate constata că odată cu trecerea timpului intensitatea acestora în primele minute creşte. 5470 oA şi 5000 oA . Pe hârtia milimetrică se trasează curba λ = f(d). 3) un bec cu gaz conectat la reţea.

linii ce sunt emise de către această lampă. Folosind curba de etalonare.1 Efectul fotoelectric. se determină lungimea de undă a acestor linii. 3). se identifică substanţa necunoscută care a emis aceste radiaţii spectrale. XI OPTICA FOTONICĂ XI. Din tabele. Legile efectului fotoelectric XI. Scopul lucrării În această lucrare se urmăreşte determinarea constantei lui Planck.3 Determinarea constantei lui Planck din studiul efectului fotoelectric 1. Fotonii X. 58 .2 Caracterul corpuscular al luminii. metodele chimice de analiză nefiind eficiente în acest caz. respectiv figura 5. Cu ajutorul analizei spectrale cantitative se poate determina compoziţia unor substanţe. Observaţii: 1. Pentru spectrul vizibil se folosesc lentile şi prisme confecţionate din sticlă . Se notează culoarea şi poziţia liniilor spectrale observate pe ecranul spectroscopului. Pentru spectrele razelor X se folosesc cristale speciale din beriliu.58 Se ia o lampă cu descărcare electrică într-o substanţă necunoscută şi se aşează în faţa condensorului 3 (fig. 2. Pentru spectre din ultraviolet se folosesc lentile şi prisme confecţionate din cuarţ. pe baza datelor experimentale obţinute. folosind efectul fotoelectric. Pentru spectre din infraroşu se folosesc lentile şi prisme confecţionate din flint. chiar dacă se dispune de cantităţi mici. a energiei de extracţie We pentru un electron din catodul celulei fotoelectrice şi a lungimii de undă a pragului fotoelectric.

Studii sistematice asupra acestui fenomen au fost efectuate de A. Einstein (1905) care au stabilit experimental legile acestui fenomen. având în interiorul său doi electrozi: catodul K construit din metalul ce emite electroni sub acţiunea luminii şi anodul A. care este un inel metalic ce colectează electronii emişi de catod. Fig. Interpretarea teoretică a acestui fenomen a fost realizată de A. We = hυ 0 este energia de extracţie al unde electronului din metal aflat la suprafaţa acestuia (h fiind constanta lui Planck).59 2. Ec = mv 2 2 este energia cinetică iniţială a fotoelectronului emis iar υ 0 – este frecvenţa minimă (limită) pentru care se mai produce efectul fotoelectric şi care se numeşte frecvenţă de prag sau pragul roşu al efectului fotoelectric. G. Stoletov (1898) şi A. 1 59 . 1) un curent electric pus în evidenţă de un galvanometru G. prin extinderea ipotezei lui Planck. Datorită unei diferenţe de potenţial între anod şi catod fotoelectronii ce ajung la anod determină în circuitul exterior (fig. Acest efect se mai numeşte şi efect fotoelectric extern şi a fost descoperit experimental de către fizicianul H. ca urmare a interacţiunilor dintre radiaţii şi electronii liberi ai metalului. Einstein pe baza teoriei cuantelor. Teoria lucrării Prin efect fotoelectric se înţelege fenomenul de punere în libertate a electronilor dintr-un metal supus acţiunii radiaţiilor din domeniu vizibil sau ultraviolet. Pentru studiul efectului fotoelectric se foloseşte o celulă fotoelectrică care este construită dintr-un tub vidat. care a stabilit totodată şi o relaţie matematică pe baza legii conservării energiei: hυ = hυ 0 + E c (1) E = hυ este energia fotonului incident. Hertz (1887).

unde U0 se numeşte tensiunea inversă maximă.U0i). Dacă iradiem succesiv fotocatodul cu două radiaţii diferite υ 1 şi υ 2 obţinute cu două filtre diferite. se poate ajunge în situaţia când curentul fotoelectric se anulează.60 Fig. curentul rămâne staţionar. pentru anumite valori ale tensiunii inverse. numită metoda câmpului întârzietor. cu i =1. c) Dacă U ia valori negative. Dacă însă tensiunea creşte prea mult catodul poate fi distrus (străpuns). Trebuie remarcat că dacă condiţiile experimentale rămân neschimbate atunci intensitatea curentului fotoelectric de saturaţie Imax este proporţională cu intensitatea ℑ a radiaţiei incidente. intensitatea I scade şi se anulează pentru o valoare negativă a tensiunii (-U0) . Conform relaţiei (4) vom putea scrie următoarele expresii: eU 01 = hυ1 − hυ 0 eU 02 = hυ 2 − hυ 0 60 . Pentru această valoare. adică înlocuind în legea de variaţie a energiei cinetice. adică o tensiune de frânare. Acest fapt constituie o metodă pentru determinarea constantei lui Planck. atunci valorile corespunzătoare ale tensiunilor de frânare vor fi U01 şi U02. 2 Dependenţa intensităţii curentului fotoelectric de tensiunea aplicată între electrozi este dată de curba prezentată în figura 2. rezultă: eU 0 = mv 2 2 (2) (3) hυ0 = We este o constantă. n . dacă se măreşte tensiunea U . Prin iradierea succesivă a catodului cu radiaţii monocromatice de diferite frecvenţe υ i sunt necesare anumite valori U0i ale tensiunii inverse (întârzietoare) care să anuleze curentul fotoelectric. lucrul mecanic al câmpului electric invers (eU0) devine egal în valoare absolută cu energia cinetică iniţială a electronului. dependente de frecvenţele radiaţiilor monocromatice utilizate υ i → υ 0 . În continuare. valoarea curentului fotoelectric I = I0 ≠ 0. În această situaţie relaţia lui Einstein (1) devine: hυ = hυ 0 + eU 0 Deoarece pentru un anumit metal egalitatea rezultă că între eU0 şi υ există o dependenţă liniară . b) Dacă tensiunea dintre electrozi creşte luând valori pozitive curentul I creşte până atinge pentru valoarea U = Umax o valoare maximă Imax. satisfac câte o relaţie de forma: eU 0i = hυ i − hυ 0 (4) Deci dacă se aplică o tensiune inversă cu plusul la fotocatodă şi cu minusul la fotoanodă. Perechile de valori (υ i . Această curbă pune în evidenţă următoarele proprietăţi: a) Dacă tensiunea aplicată U este nulă (U = 0).

3): e U −U h = ⋅ 02 01 c 1 1 − (6) Fig. 4. Potenţiometru R. eU0i) atunci se obţine o dreaptă de forma celei prezentate în (fig. Aparate şi materiale necesare Schema instalaţiei experimentale este data în figura 4 şi conţine următoarele elemente componente: 1. Celulă fotoelectrică C. 2. Sursa de lumină S. Frecvenţa respectiv lungimea de undă a pragului fotoelectric: ch W υ0 = e respectiv λ0 = (8) We h 3. 5. Dacă se reprezintă grafic perechile de valori (υ i . Energia de extracţie folosind relaţia: We = hυi − eU 0i (7) 2. adică tangenta unghiului format de dreaptă cu axa absciselor.61 Prin scădere se obţine relaţia: e(U 02 − U 01 ) = h(υ 2 − υ1 ) e( U 02 − U 01 ) h= de unde: υ 02 − υ 01 sau utilizând lungimile de undă ale radiaţiilor: (5) λ 2 λ1 Cu ajutorul relaţiilor (5) şi (6) se poate determina valoarea lui h. 3. Pe baza datelor experimentale se mai pot determina: 1. Voltmetru V. Galvanometrul G. este tocmai constanta h. 3 Folosind graficul se observă din (5) că h = tgα . numită şi panta dreptei. 6. 61 . Sursa de curent continuu U.

o tensiune electrică întârzietoare până când acul galvanometrului indică din nou valoarea zero. Determinarea tensiunii U0 este în practică deranjată de un efect fotoelectric parazit de pe anodul colector care determină schimbarea sensului curentului I. g) Se calculează energia de extracţie We şi lungimea de undă a pragului fotoelectric λ 0. f) Pe baza a două lungimi de undă (frecvenţe) cunoscute ale radiaţiilor emise de filtrele folosite şi ale valorilor potenţialelor inverse determinate. 5 efectului fotoelectric extern). e) Se schimbă succesiv filtrele şi se repetă operaţia. se calculează h cu ajutorul relaţiilor (5) sau (6) şi se reprezintă grafic. eU0i). În cazul catozilor confecţionate din diferite metale se obţine o familie de drepte U0 = f(υ ) . 3. Se determină din grafic panta dreptei şi se compară cu valoarea calculată. h) Se calculează eroarea pătratică a mediei aritmetice Sh în urma repetării măsurătorilor. conform figurii 3. respectiv figura 5. În acest moment tensiunea U este tensiunea U0. Galvanometrul (G) va indica un anumit curent fotoelectric. efectul fotoelectric nu are loc (a se vedea legile Fig. d) Cu ajutorul potenţiometrului (R) se va aplica treptat. Observaţii: 1. e şi c fiind constante cunoscute cu o precizie mare. 2. Dacă frecvenţele radiaţiilor monocromatice sunt mai mici decât frecvenţa de prag υ 0. b) Se fixează în faţa sursei de lumină (S) un filtru (F) de o anumită lungime de undă (λ ) cunoscută. în planul eU0 şi υ perechile de valori (υ i. Măsurătorile trebuiesc efectuate cu mare atenţie. Valoarea acestei tensiuni este indicată de voltmetrul (V). 62 . c) Se îndepărtează ecranul de hârtie neagră de pe celula fotoelectrică. prin rotire lentă. 4) se va proceda astfel: a) Se ecranează cu hârtie neagră celula fotoelectrică (C) şi se fixează potenţiometrul (R) în poziţia în care acul galvanometrului indică diviziunea zero.62 Pentru efectuarea experienţei mai sunt necesare patru filtre (F) cu diferite lungimi de undă şi hârtie milimetrică folosită la reprezentarea graficelor. pe hârtie milimetrică. Modul de lucru Folosind montajul din (fig. 4. În acelaşi timp zeroul galvanometrului se ajustează din acordul fin al său.

Ce este efectul fotoelectric intern şi în ce constă efectul fotoelectric nuclear ? 3. Care este intervalul de timp scurs din momentul iluminării fotocelulei şi emisia fotoelectronului ? 2.radiaţia termică este nepolarizată. 5. Principalele mărimi ce caracterizează radiaţia termică sunt: 63 . Datorită sensibilităţii lor. .la echilibru termodinamic. radiaţia termică este omogenă şi izotropă (adică are aceleaşi proprietăţi în toate direcţiile). În acest caz spunem că avem o radiaţie termică de echilibru.2 Determinarea constantei lui Stefan-Boltzman din studiul corpului absolut negru 1. se datorează fotoelectric secundar şi a potenţialului de contact. Studiile experimentale au arătat că radiaţia termică are următoarele proprietăţi: spectrul său este continuu. Scopul lucrării Lucrarea are drept scop determinarea experimentală a constantei σ a lui Stefan – Boltzman ce intervine în formula legii lui Stefan – Boltzman. adică domeniul de frecvenţe al acestor radiaţii este cuprins în intervalul (0.1 Radiaţia termică. Legile radiaţiei corpului negru XII. . 2. ∞). Aceste fluctuaţii în sistemul material sunt determinate de agitaţia termică. unde se pot folosi celulele fotoelectrice ? XII RADIAŢIA TERMICĂ XII. Erorile efectuate în determinarea lui h. Sistemele materiale pot de asemenea absorbi radiaţia care provine din mediul exterior şi în anumite condiţii poate exista un echilibru între emisia şi absorbţia radiaţiilor. Întrebări curentului 1. prin cuante de energie. Sistemele materiale aflate în stare condensată (lichidă sau solidă) emit radiaţii electromagnetice la orice temperatură (cu excepţia lui 0K) datorită fluctuaţiilor sarcinilor electrice din componenţa lor. Distribuţia energiei în spectrul radiaţiei termice are la bază ipoteza lui Planck.63 4. Teoria lucrării Prin radiaţia termică a corpurilor se înţelege trecerea energiei termice din interiorul corpului în energie de radiaţie şi propagarea ei în mediul înconjurător sub formă de unde electromagnetice. conform căreia emisia şi absorbţia de energie de către o substanţă se face în mod discret.

1a şi 1b). S-au stabilit legi de radiaţie pentru un corp teoretic (ideal). adică într-un unghi solid egal cu 2π : R= dW Sdt dΦ dΦ sau P = υ dλ dυ (2) sau R = dΦ dS (3) Radianţa fiind dependentă de lungimea de undă. caracterizat printr-o absorbţie totală a radiaţiilor. 1b (T2 > T1). a reuşit să stabilească o astfel de expresie. Curbele experimentale de variaţie a radianţei spectrale a unui corp negru. Expresia analitică a curbelor din (fig. respectiv de frecvenţa υ a radiaţiilor se introduce fluxul spectral. 1a Fig. nu s-au putut stabili legi care să exprime proprietăţile acestora datorită marilor diversităţi. nu a putut fi stabilită pe baza concepţiei clasice asupra energiei.64 a) Fluxul energetic (fluxul radiant) Φ care este numeric egal cu radiată în unitatea de timp: Φ= dW dt energia (1) Întrucât această mărime depinde de lungimea de undă. la diferite temperaturi. b) Fluxul spectral Pλ sau P . care consideră că schimbul de energie dintre substanţă şi radiaţie se realizează în mod continuu. dR dR sau rυ = dλ dυ (4) Fig. 1a şi fig. conform căreia schimbul de energie dintre substanţă şi radiaţie se face în mod discontinuu. respectiv a frecvenţei radiaţiei: Pλ = c) Radianţa (emitanţa) R(T) reprezintă energia totală emisă în unitatea de timp de unitatea de suprafaţă. numit corp negru. sub formă de cuante. funcţie de frecvenţa radiaţiilor. 1b Expresia stabilită este într-o perfectă concordanţă cu rezultatele experimentale şi are următoarea formă: rλ = 2π c 2 h λ5 ⋅ 1 hc e kλ T (5) respectiv: 64 −1 . În 1900 Max Planck. de o singură parte a corpului. respectiv funcţie de lungimea de undă sunt prezentate în fig. pe baza ipotezei sale. respectiv de frecvenţa radiaţiei se introduce radianţa spectrală exprimată prin relaţiile: rλ = Pentru radiaţiile corpurilor reale. reprezintă raportul dintre variaţia fluxului υ energetic şi variaţia lungimii de undă.

Termocuplu 7.viteza luminii. 2 pereţii semisferei de cupru. care este în perfectă concordanţă cu datele experimentale cele mai exacte. sau la creşterea temperaturii corpului negru.temperatura absolută. Reşou electric 4. joacă rolul 65 . Pe ele se bazează pirometria optică care cuprinde metodele de determinare a temperaturii corpurilor incandescente. 3. fără a intra în contact direct cu acestea. Aceste legi ale radiaţiei corpului negru sunt deosebit de importante din punct de vedere practic cât şi teoretic. maximul densităţii spectrale se deplasează către domeniul valorilor mici ale lungimilor de undă (fig. numită relaţia lui Planck. 1b). iar cele bazate pe legea lui Stefan Boltzman pirometre cu radiaţie totală. Termometru Fig. Semisferă din Cu 2. înnegriţi în interior.6 6 9 31 0− 8W 2 ⋅ K 4 ⋅ m reprezintă constanta Stefan . Izolaţie din azbest 5.65 rυ = 2 2π υ c2 ⋅ hυ hυ e kT − 1 (6) unde: h este constanta lui Planck. Pe lângă relaţia de mai sus. Umplutură metalică 3. c . Disc din Cu 6. b) Legea lui Stefan – Boltzman stabileşte că radianţa corpului negru este direct proporţională cu temperatura lui absolută ridicată la puterea a patra: R=σ ⋅ T4 (8) unde σ = 5. afirmă că produsul dintre temperatura absolută şi lungimea de undă λ m corespunzătoare maximului radiaţiei spectrale este constant: λ m⋅T = b (7) unde b = 0.Boltzman. Dispozitivul experimental Un dispozitiv de radiaţii care să aibă proprietăţi apropiate de cele ale corpului negru este reprezentat în fig. k . au mai fost stabilite următoarele legi de radiaţie ale corpului negru: a) Legea de deplasare a lui Wien. Pirometrele care se bazează pe legea deplasării lui Wien se numesc pirometre monocromatice sau cu dispariţie de filament.2896 ⋅ 10-2 mK este constanta fizică a lui Wien. 2 şi se compune din: 1.constanta lui Boltzman iar T .

temperaturi măsurate cu ajutorul termometrului (7). c) Se trasează graficul variaţiei temperaturii T2 a plăcuţei cu timpul. 2. Tabelul 1 dT Nr. dt 1. Modul de lucru a) Se conectează reşoul la reţea. în intervalul de timp dt. 4. 6. . Datele experimentale se trec în tabelul 1 de mai jos. 4. care exprimă temperatura discului (plăcuţei) şi ale termometrului. b) Se urmăresc indicaţiile termocuplului. Deoarece T1> T2.66 unui corp negru.este temperatura plăcuţei. citită la termometru.Boltzman. care poate fi adus la diferite temperaturi. Rezultă: σ = ( mc dT ⋅ 4 T 1 − T 4 S dt 2 ) (14) Această relaţie permite determinarea experimentală a constantei lui Stefan .umplutura metalică are rolul de a transmite uniform căldura de la reşou la semisfera de cupru. 66 . citit la temperaturi fixe ale corpului negru. respectiv din 10 °C în 10 °C. T1 T2 S σ 4 T1 T4 2 crt. T2 = f(t) (9) Fluxul radiant admis prin deschiderea S de către corpul negru şi primit în acelaşi timp de discul de Cu va fi: Φ 1 = R1⋅ S = σ ⋅ T14⋅ S (10) unde: T1 . 5. Discul aşezat în dreptul deschiderii emite în unitatea de timp fluxul: Φ 2 = R2S =σ ⋅ T24⋅ S (11) unde: T2 . 3. cu ajutorul unui reşoului electric.este masa plăcuţei şi c – căldura specifică. plăcuţa va primi o cantitate de căldură ce poate fi exprimată astfel: d Q= d W 1 − d W 2 = ( Φ 1 − Φ 2 ) ⋅ d t 4 m c d T= σ T 1 − T 4 ⋅ S ⋅ d t 2 (12) Înlocuind în ultima relaţie mărimile corespunzătoare cu expresiile lor date de (10) şi (11) vom obţine: ( ) (13) unde: m .este temperatura semisferei.

fenomene ce au loc frecvent în acest loc. 2. La trecerea radiaţiilor gama prin substanţă. Scopul lucrării Scopul acestei lucrării este de-a determinarea coeficientului de atenuare al radiaţiilor gama pentru diferite materiale. În ultimii 50 de ani au fost mai multe teorii cu privire la sursele ce emite aceste radiaţii precum şi la locul în care s-ar afla în univers. Kg masa m a plăcuţei determinându-se prin cântărire cu o balanţă. În urma acestor tranziţii se emit radiaţii electromagnetice numite radiaţii gama (γ ).1 Structura atomului. în momentul naşterii şi morţii unei stele. Efectul Compton. c = 400 J ⋅ K . Teoria lucrării În timpul dezintegrării de tip α şi β . care este în principal un fenomen de difuzie şi contribuie numai parţial la absorbţia de energie. Se cunosc de asemenea următoarele valori: d = 28 m m. Ei bine. ambele efecte contribuind în principal la absorbţia de energie. Formarea de perechi electron-pozitron. Efectul fotoelectric. 3. în acelaşi timp cu valorile celor două temperaturi luate din tabel. Detectori de radiaţii nucleare 1.2 Structura nucleului. în funcţie de energia fotonilor (100 KeV – 3 MeV) şi numărul atomic Z al materialului. în anul 2001 cu ajutorul telescoapelor Habble şi Ceandra s-a ajuns la concluzia că aceste radiaţii sunt emise la marginea universului. aceste radiaţii prezintă un spectru de linii. foarte mari. respectiv a coeficientului masic de atenuare cât şi-a energiei acestor radiaţii. constatându-se în acelaşi timp că ele sunt emise în impulsuri cu durata extrem de scurtă şi că au energii foarte. Totalitatea radiaţiilor γ provenite din cosmos formează fondul cosmic. nucleele atomice efectuează tranziţii dintr-o stare excitată pe o stare mai puţin excitată (inferioară) sau pe starea fundamentală. Frecvenţele cuantelor γ sunt legate de diferenţa energiilor prin condiţia lui Bohr a frecvenţelor. Modelul lui Bohr XIII. contaminare radioactivă XIII. 67 dT ∆T ≈ dt ∆t . 2. Fisiunea şi fuziunea nucleară. Nivelele energetice ale nucleului fiind discrete. XIII. pot avea loc trei procese principale de interacţiune dintre radiaţie şi substanţă: 1.3 Determinarea coeficientului de atenuare masică a unui material pentru radiaţia gamma.67 Din graficul trasat pe hârtie milimetrică se determină raportul pentru temperatura T1 a corpului negru şi temperatura T2 la un moment dat a plăcuţei. ELEMENTE DE FIZICĂ ATOMICĂ ŞI NUCLEARĂ XIII. Ulterior valoarea pantei se înlocuieşte în formula (14). Radiaţiile γ au o mică putere de ionizare şi deci o mare putere de pătrundere în diverse substanţe.

predomină la energii cuprinse între 200 KeV – 2 MeV. predomină la energii mai mari de 2 MeV. . iar R viteza de numărare a impulsurilor create de fluxul transmis. . ρ Fig. Considerând un strat de grosime dx pe suprafaţa căruia cade normal un fascicul de radiaţii gama. cu intensitatea I. 2 În practică se măsoară în locul intensităţii de radiaţie (I) viteza de numărare R (numărul de fotoni recepţionaţi de un detector în unitatea de timp).I0 este intensitatea incidentă a radiaţiei.I este intensitatea radiaţiei transmisă. Din relaţia (2) se observă că µ este inversul grosimii pentru care intensitatea scade de e ori. În această situaţie expresia (2) ia forma: R = R0 e −µx (3) unde R0 este viteza de numărare a impulsurilor create de fluxul incident. experienţa ne arată că variaţia intensităţii se exprimă prin relaţia: dI = −µ Idx (1) unde µ este coeficientul de atenuare al substanţei exprimat ca sumă a celor trei −1 coeficienţi µ = η + σ + τ . se obţine: ln R = ln R0 − µx (4) iar dacă exprimăm în logaritmi zecimali vom avea: lg R = lg R0 − 0. µ SI = 1 cm Separând variabilele şi integrând relaţia (1) obţinem legea atenuării: I = I 0 e −µx (2) unde: . 2). 1). efectul Compton caracterizat printr-un coeficient σ .68 Efectul global de absorbţie se obţine prin acumularea efectelor celor trei procese care predomină la diferite energii: efectul fotoelectric caracterizat printr-un coeficient η . Valorile lui µ depind de energia radiaţiei precum şi de natura materialului (fig. 1 Fig.x este grosimea stratului străbătut (fig.4343 µx (5) 68 . predomină la energiile cuprinse între 100 – 300 KeV. Logaritmând expresia (3). adică µ se numeşte coeficient de atenuare masică şi se exprimă în cm 2 g . iar efectul generator de perechi caracterizat printr-un coeficient τ . Raportul dintre coeficientul de atenuare şi densitatea materialului.

constituită dintr-o capsulă ce conţine un preparat de Co 60. iar panta dreptei este: m = 0. Fasciculul de radiaţii trece prin orificiul unui colimator de plumb (C). deoarece numărul de cuante care ajung la detector depinde de unghiul solid sub care cade fluxul de radiaţii pe detector. Modul de lucru În tot timpul lucrării sursa de radiaţie şi detectorul rămân fixe.4343µ . proporţională cu I 0 . De asemenea. 4 şi conţine următoarele părţi componente: Fig. 3.69 Această relaţie este tocmai ecuaţia unei drepte în coordonate lg R şi x (fig.R. Dispozitivul experimental Schema dispozitivului de măsurare este prezentată în fig. Pentru efectuarea măsurătorilor se procedează astfel: a) Se determină viteza de măsurare pentru fondul cosmic rf. două şi trei plăcuţe absorbante de aceeaşi grosime (= 1mm) din materiale diferite şi apoi se determină viteza de numărare (r) proporţională cu intensitatea radiaţiei transmise (I). tensiunea aplicată detectorului trebuie să rămână constantă. d) Vitezelor de numărare obţinute r0 şi r se aplică corecţii datorită timpului mort al instalaţiei (timpul de rezoluţie: T = 2 ⋅10 −2 s ) şi datorită fondului cosmic rf.). c) Se aşează treptat una.M. sursa fiind ecranată cu ajutorul unui ecran de Pb. este ecranată cu un “castel” de plumb care asigură protecţia contra efectului nociv al radiaţiilor.E. 2) Instalaţia de măsurare este constituită dintr-un detector Geiger -Müler (C.G.) şi un numărător electronic (N. 4 1) Sursa de radiaţii gama (S. 3) Plăcuţe (P) din Fe. 3 Ordonata la origine este lg R0. 4. 69 . Fig.). Al şi Cu care se aşează între colimator şi detector şi pentru care se măsoară coeficient de atenuare. b) Se descoperă sursa de radiaţii şi se determină viteza de numărare (r0) a radiaţiei incidente. 3).

numărul lui Avogadro. densitatea materialului.N.3m (cm −1 ) 0.7 g cm 3 ρCu = 8. 1 2 3 ( ) Observaţii: 1. 70 . Pentru aceasta se foloseşte figura 2. . Dependenţa coeficientului de atenuare de energia radiaţiilor. Coeficientul de atenuare este definit astfel: N µ = σ ⋅n = σ ⋅ A ⋅ρ N unde: . Se va obţine o dreaptă asemănătoare cu cea din figura 3.4343 (7) µ = f ( E ) se determină energia E a cuantelor emise de sursa de radiaţie.ρ . h) Cu ajutorul valorii obţinute pentru coeficientul de atenuare şi al curbei i) Rezultatele obţinute se trec în tabelul 1 de mai jos. µ(cm −1 ) µ ρ cm 2 g crt. . f) Se determină panta m a acestei drepte. Se cunoaşte densitatea materialelor utilizate: ρ Fe = 7.NA. j) Se vor fac observaţii asupra coeficientului de atenuare al materialelor folosite. care în valoare absolută conform relaţiei (5) este: m = 0. iar în ordonată lg R. .9 g cm 3 ρ Al = 2. rf E(M eV ) R0 x (cm ) R Nr.70 Deoarece activitatea sursei este mare. 2. numărul de nuclee ţintă.4343 µ (6) Din această relaţie se determină coeficientul de atenuare exprimat în cm −1 : µ= µ g) Se calculează coeficientul de atenuare masică ρ exprimat în cm 2 g .σ este secţiunea eficace de împrăştiere. punând în abscisă grosimea plăcilor atenuatoare (în cm). permite determinarea într-o primă aproximaţie a energiei radiaţiilor gama emise de diferite surse.9 g cm 3 m = 2. vitezele de numărare corectate se vor determina folosind relaţiile: 2 1) pentru sursa liberă: R0 = r0 − r f + r0 ⋅ T 2 2) pentru sursa ecranată cu plăci absorbante: R = r − r f + r ⋅T e) Valorile R0 şi R determinate se introduc în relaţia (5) şi se face reprezentarea grafică pe hârtie milimetrică.

3 Efectele ultrasunetelor asupra germinaţiei seminţelor de molid (Piceea Abies-Karlsen) 71 .4 Efectul radiatiilor nucleare asupra germinatiei semintelor de molid (Picea Abies) XIV DISPOZITIVE ULTRASONORE ŞI LASERII XIV.2 Radiaţia laser. Utilizarea radiaţiei laser XIV.1 Ultrasunete. Efectele ultrasunetelor asupra materiei vii XIV.71 XIII.

(II-30174)-1ex.1989.(II-35790)-3ex. Tehnici şi măsurări la reactori nucleari.1974.Teh.Buc. Dispozitive cu ultrasunete.Fac.Galaţi 1986.Luca.şi Ped. Probleme rezolvate de fizică.P. Ed.Ed. 1997.(III-5240)-1ex.Ed.Gh.1984.Anghelescu.Ed.M.B.1969. Ciobanu.-2ex.1982.S. Tipografia Universităţii.Toma.D.M.şiPed. Fizică Generală. Fizică.1987.T.Ioviţ Popescu. Fizică pentru secţiile de subingineri.Melinte. P.. P.S.Cristea.Teh.Feynman(4vol. Fizică pentru sing.1980. Curs de fizică.T.Creţu.Ed.(II-38301)-1ex.(III-9109)-10ex.Ed. Curs de fizică ing.(vol.(III-11547)-1ex.Ed.Galaţi1982.Ştiucă. Curs de fizică Berkeley.Did.Şt.Ed.1981.(III-9273))-20ex.I.Velican.Ed.Creţu.Ed.Iaşi1983. Culegere de probleme de fizică.Crişana Oradea..(III-8395)-6ex.Ghe. Fizică(partea I-a). T.Ed.1982.Ed. Fizică Modernă.(III-9462)-9ex.(II-31752)-8ex.(III-11617)-2ex. Probleme rezolvate de fizică. I.(II-30943)-30ex. Fizică.1989. Fizică(vol.Popescu.C. E.Did.Teh..Creţu.şi Encl.I.(III-9774)-3ex.10ex.1981.P.M.Did.Kittel. M.).Creţu.Creţu.(III-11257)-2ex.1991(II-38931)3-ex.B.(II-31052)-1ex.1982.Iaşi. M. Îndrumar lab. Curs de fizică Generală.şi Ped.1981. Fizică. Fizica stării solide. Curs de fizică pentru ingineri.Ed.(II-7545)-3ex. -10ex.Creţu.T. Mic memorator de fizică..I.Mec.(III-8334)-4ex. 2002 Adrese de site de pe internet: 72 .Dacia1980(II-25341)-5ex.Râpeanu..Ştiucă.Teh.M.I+Vol. Zet.S.II).Teh.(II-14076)-8ex.II)1981.(II-26152)-40ex.Fac.Ed.Ed. Fizica atomului şi moleculei. fizică.1985. Fizica stării solide.T.T.I.13Dec.Did. 1996.seral. Ed.1984.(III-10250)-1ex.Ed.Teh.Teh.Ghe.I+vol.(III-9463)-5ex.(II-30940)-10ex.Popescu).(Vol.E.1981. Scheffel.72 BIBLIOGRAFIE.M.Scheffel. aplicaţii în inginerie.Oltenia.P.Acad.Sterian. Ştiucă.(III-9969)-20ex.Teh.Vol.1985.Luca.Ed. Lucrări practice de fizică.I) I.Iaşi.şi Ped. "Fizică generală".Mec..N.II).1981.Ed.Popescu. Fizică generală(vol.E.(III-1928)-20ex.Junimea1974. Elemente de fizică modernă.Did.Melinte. Elemente fundamentale de fizică.Ed.Tudose.Scheffel.II).(vol. "Dispozitive ultraacustice şi optice".Did.-5ex.Ed.Scheffel.I.1984.1983. P. Culegere de probleme de fizică.

ph.htm (Osciloscop.msu.umk.gov/WWW/K-12/airplane/sndwave.73 Adrese Internet pentru aprofundarea Fizicii-Biofizicii http://www.nasa.fizyka. folosind efectul fotoelectric) http://www.edc.clab.html http://lectureonline.mo.html (Vernier) http://www.us/~grichert/sciweb/applet s.grc.(Micrometrul) www.upscale.walter-fendt.pl/~scimath (Torun) http://www.edu/jc/library/ 73 .html (Structura Universului) http://www.gr/sge/ (SGE) http://www.edu/~mmp/applist/applets..cl.hazelwood.msstate.utoronto.html (Animatii propagarea sunetului) http://webphysics.uoc.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/ 1.us/~grichert/sciweb/applet s.hawaii.msstate.k12.de/ph11e/ (Constanta lui Plank.edu/primer/java/scienceopticsu/po wersof10/index.edu/%7Eteb/java/ntnujava/ruler/vernier.fsu.edu/jc/library/ (Toata fizica) http://webphysics. foarte interesanta) http://www.phys.mo.k12.ph.hazelwood.html (Optica simulari) http://micro.magnet.

uoc.edc.uk/newsite/search_publishers.htm (Osciloscop) http://www.ro/Ro/Info/Istoric/Curs_l.htm (Grundtvig 2) http://www.ro/programe/grundtvig/grundtvig.psigate.k12.bnro.wikipedia.educatia.html (Animatii propagarea sunetului) 74 .org/wiki/Electricity#Electric_current (Electrcitate-bioelectricitate) http://www.mo.ac.cl.ro/istorie/politehnica/194 8-1992/1980/ (Atomul) http://en.scenta.edu/~mmp/kap23/Oscilloscope/ app.htm (SGE-site) http://www.co.clab.us/~grichert/sciweb/misc.grc.uk/tcaep/science/constant/index.gr/050620/index.socrates.html (Nume de autori din fizica) http://www.gov/WWW/K-12/airplane/sndwave.nasa.msu.htm (Valorile tuturor constantelor din fizica) http://www.h tm (Laboratoare cu simulari de fizica) http://physicsweb.74 (Animatii fizica) http://www.htm (Cursul valutar) http://universulenergiei.hazelwood.org/resources/Education/Interactive_exp eriments/ (General Physics) http://lectureonline.

edu/primer/java/scienceopticsu/po wersof10/index.library.kettering.ph.html (Starea vremii) http://en.jsp (Reviste fizica) http://www.75 http://www.html (Unde si vibratii-animatii) http://www.upenn.html (Nanotehnology_Drexler) 75 .lv/fei/zurnals/cont_6supp_2000.wikipedia.innovation.falstad.org/wiki/Electromagnetic_radiation (Enciclopedia) http://www.e-drexler.html (Fizica moderna-foarte interesant) http://webphysics.edu/histcomp/rutherford -e_w-citing-pre56/index-lcr-6.aip.com/amap.com/mathphysics.com/global/stations/16754.edu/~drussell/Demos.org/journals/doc/MYSCI/myBrowseAZ.wunderground.ht m#1 (Exoelectroni) http://www.magnet.fsu.html (Animatii fizica moderna) http://micro.dilos.garfield.msstate.edu/jc/library/ (Animatii fizica) http://www.com/location/hotels/900 (Hoteluri) http://www.html (Autori articole) http://scitation.

76 http://www. spectre de emisie pentru toate elementele) http://demoroom.ro/courses/mecanica/lucrariMeca Fiz1.org/esf_article.biofizica.mit.html (Poze_Feynman) http://web.htm (Fizica moleculara.html (Lucrari laborator mecanica) http://www.uaic.llek.iop.plasma.ro/cuprins.ro/eBooks/Fizica/Sabina/cuprins.htm# (Astronomie fizica.com/molecule5.unibuc.html (Biofizica) http://www.org/EJ/ (Journals of Physica) http://www.gr/Material/Feynman/FeynmanPhotos.html (Linkuri-nanomechanics) http://www. lucrari practice) http://www.edu/html/ 76 .kotanidis.physics.html (Simulari de miscari oscilatorii pentru molecule) http://jf-noblet.tiscali.esf.edu/cortiz/www/nanomechanics.de (Carti si articole de fizica) http://www.chez.myphysicslab.php? language=0&article=239&domain=1&activity=7 (Nano-Structures) http://www.ncsu.fr/phy.

us/~grichert/sciweb/swo.k12. calculator) 77 .k12.chemsoc.html (Probleme de fizica-cu raspunsuri) http://www.h tm (Laboratoare cu simulari de fizica) http://www.ht ml (Banc optic cu lentile si oglinzi) http://www.com/index1. fizica.hazelwood.us/~grichert/sciweb/applet s.hazelwood. Graficul unei functii-foarte buna pentrutoata fizica)) http://www.us/~grichert/optics/intro.html (Simulari din toata fizica.mo.php (Supercalculator) http://users.mo.htm (matematica.org/viselements/pages/pertable_fla.be/educypedia/education/climate.mo.net/menu.k12.mo.pandora.us/~grichert/sciweb/misc.ht m (Vizualizarea elementelor chimice Tabel periodic Caracteristici) http://www.hazelwood.fearofphysics.hazelwood.k12.ht ml (Website stiinte) http://www.webcalc.77 (Experiente practice de laborator) http://www.

uu.acvariu.fr/physique/perso/gtulloue/ (Animatii foarte interesante pentru fizica) http://www._Ultrasound_and_Vibration/Ultrasound/ (Ultrasunete) http://www.com/tecref_acoustictable.cncan.htm (Biofizica) http://www.html (Proprietatile acustice ale materialelor) http://directory.sciences.ucl.org/wiki/Image:2004_Indonesia_Tsuna mi_Complete.ipa.org/education/resources.gif (Tsunami) http://www.com/Top/Science/Technology/Aco ustics.ondacorp.be/STEDE/ 78 .biophysics.ac.nl (ESERA) http://www.ro/ (Radio Star) http://virtcom.biol.pdf (Despre apa) http://dcti.ro/educatie/site-uri_facultati.usv.htm (Facultati din Romania) http://en.78 http://www.ro/ro/default.amphilsoc.wikipedia.univnantes.google.php (CNCAN) mailto:esera2003@phys.org/library/guides/kay/ (Bibliografie-biofizica) http://www.ro/articole/DESPRE_APA.

erols.adi http://www.ro/index.edu/perg/vqmorig/programs/java/makewave/ (Unde) http://lectureonline.plasma.ro/Romanian/Specializari.ro/eBooks/Fizica/Sabina/lucr18. rezonanta) http://users.edu/~mmp/applist/applets.htm (laborator biofizica) http://web. miscare oscilatorie fortata.unibuc.europeana.ro/Plasma/biophysics/index.htm (Biofizica-Univ.falstad.phys.html (Matematica si fizica) http://users.cl.htm (Fizica de calitate) http://www.candela.be/educypedia/education/physicsjavalabo.ro (Uniunea Europeana) http://www.ksu.unibuc. armonice)) 79 .php/Cursuri/Detalii/4 (Limba engleza) http://www.html (Transformarile simple ale gazului perfect.Bucuresti) http://www.uaic.uaic.academiaonline.edu/redingtn/www/netadv// (Noutati in fizica moderna) 341912 (Parola) http://www.fizica.ro/ Site official-biserica.pandora. interferenta undelor-foarte buna.com/mathphysics.mit.pdf (Determinarea tensiunii superficiale prin metoda presiunii maxime) http://www.plasma. foarte buna pentru studenti.msu.ro/Plasma/biophysics/linkuri.as.htm (laborator Biofizica) http://www.79 (STEDE) CnOaFvHrKO www.htm (Frecventa sunetului.com/renau/applet_menu.

htm (Nondistructiv testing enciclopedia.12-electricitate) 80 .edu/~mmp/applist/applets.edu/primer/anatomy/introduction.net/article/tektrend/tektrend.ndt. foarte buns a pentru doctorat) http://www.com/Homepage/Publisher/Tut02.html (Basic concepts in optical microscopy) http://www.upscale.fsu.fsu.magnet.magnetic field lines.cl. simulari la microscop foarte interesante)Legea lui ohm.generator (AC.80 http://lectureonline.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/ 1.htm (Fizica pentru profesori) http://webphysics.msu.html (matematica si fizica-simulari) http://micro. descarcarea unui condensator.net/article/tektren2/tektren2.htm#ref (Teoria si utilizarea undelor Lambs) http://www.magnet.htm (The Appllet-simulari foarte bune) http://www.edu/primer/anatomy/anatomy..magnet.edu/electromag/java/rutherford/ Experienta lui Rutherford (Multa electricitate.edu/busyt/physics. circuit oscilant http://micro.magnet.fsu.legea lui Lenz.edu/Courses.Legea inductiei electr.ndt.(Micrometrul) http://www.edu/primer/anatomy/componenthome.html (Totul despre microscopul optic) http://micro..CC).net/article/az/ndtmain.davidson.ndt.edu/hpages/facstaff/barrett/phy_ind.html (K.messiah.html (Totul despre ochi) http://micro.ceismc.gatech.7stones.fsu.rezistenta la nivel molecular.Campul magnetic creat de curent.htm (Programe de curs de fizica) http://www.htm (Tehnica de inspectie cu unde Lambs) http://www.utoronto.Puls magnetic.

Animatie) http://www.jpg (Cernobil) http://www3.edu/~holbert/eee460/gamma.telus.edu/~mmp/applist/chain/chain.) http://www.dctech.engr.uoregon.edu/physics/2000/quantumzone/bohr.net/fuerderer/physics/ 81 .cl.structura atomului.brama.eas.htm (Tabel periodic . fusiune nucleara) http://zebu.syr.gif (Producerea de energie nucleara in lume) http://www.htm (Nuclear chain reaction) http://www. radioactivitate.com/physicszone/lesson/12nuclear/default.php (Physics Animations/Simulations http://www.de/Kern2e.81 http://www. bomba atomica.ht m (Animations in Nuclear Physics) http://www. interactia radiatiei cu substanta. formare de perechi.html (Animatii efectul radiatiilor nucleare. nucleului.wisc.edu/power.asu. Compton.htm (Introduction in Nuclear Energy) http://lectureonline.html (Atomul lui Bohr) http://www.colorado.hpwt.html (Animatii fisiunea nucleara) http://reactor.phy.world-nuclear. etc.org/education/education.edu/courses/modules/ENERGY/ENERGY_POLICY/e nergy_int7.com/physics/animations.sciencejoywagon. Efectul fotoelectric.html (Reactor nuclear.com/ukraine/pics/chrnbyl2.edu/1999/ph161/l18.msu.

82

(Toata fizica) foarte buna http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/applist/applets.htm (Fizica nucleara, linii de camp electric si magnetic, oscilatii)) http://users.erols.com/renau/thinfilm.html (Straturi subtiri, propagarea undelor) http://www.walter-fendt.de/ph11e/ (Determinarea constantei lui Plank folosind efectul fotoelectric) http://www.walter-fendt.de/ph11e/resonance.htm (Rezonanta, animatii) http://www.phy.syr.edu/courses/modules/ (Energie) http://www3.telus.net/fuerderer/physics/ (Oscilator) http://www.phy.syr.edu/courses/modules/ENERGY/ENERGY_POLICY/e nergy_inter.html (Consumul de energie in Lume) http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/applist/applets.htm (Toata fizica) http://www3.telus.net/fuerderer/physics/#Energy (Energie) http://www.discoverlearning.com/games/ (Jocuri, sah) http://www3.telus.net/fuerderer/physics/ (Linkuri de fizica) http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/applist/decay/decay.htm (Timpul de injumatatire, foarte buna) http://www.isis.rl.ac.uk/ISISPublic/reference/Neutron_properties.htm (Tabelul periodic cu Izotopi) http://www.colorado.edu/physics/2000/applets/a2.html (Tabelul periodic animat cu vederea nucleelor, liniile spectrale ale elementelor)
82

83

http://www.colorado.edu/physics/2000/applets/iso.html (Instabilitatea izotopilor si transmutatia lor) http://www.colorado.edu/physics/2000/isotopes/radioactive_decay.html (Fizica pentru toti) http://www.allianceforlifelonglearning.org/er/tree.jsp?c=40948 (Fizica Nucleara) http://www2.bnl.gov/ton/ (Tabelul nuclizilor) http://www.lbl.gov/abc/wallchart/chapters/02/2.html (Totul despre nucleul atomic) http://www.lbl.gov/abc/wallchart/guide.html (Ghid de fizica nucleara, completa) http://www.Colorado.EDU/physics/2000/index.pl (Fizica Moderna 200) http://ie.lbl.gov/education/parent/H_iso.htm (Table of Isotopes) http://www.scri.fsu.edu/~jac/Nuclear/whatis/sizes-2.html (Alcatuirea nucleului) http://universeadventure.org/chart.html (The history of Univers) http://www.cpepweb.org/ (The history of Univers, particles) http://library.thinkquest.org/3471/nuclear_energy.html (Energia Nucleara, producere, avantaje, dezavantaje,) http://www.ecolo.org/base/basero.htm (Centrale nucleare, poze) http://www.ecolo.org/ (Centrale nucleare in Europa) http://www.eia.doe.gov/kids/sitemap.html (Toate tipurile de energii, imformatii, buna pentru Kassel)
83

84

http://wine1.sb.fsu.edu/chm1045/notes/Struct/Bohr/Struct03.htm (Modelul lui Bohr explicat teoretic)

http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/BohrModel/Bohr Model.html (Modelul lui Bohr foarte bine explicat experimental) http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/BohrModel/Flash /BohrModel.html (Animatii, Modelul Bohr pentru atomul de hidrogen) http://ie.lbl.gov/education/isotopes.htm (Aplicatiile izotopilor radioactivi) http://www.lbl.gov/abc/Basic.html (Nuclear Structure) http://www.ccnr.org/fission_ana.html (Fisiunea Uraniului) http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/nucene/nucbin.html (Nuclear binding energy) http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html (Hyperphysics-toata fizica teoretica) http://library.thinkquest.org/17940/texts/fission/fission.html (Fisiunea nucleara, animatii fisiune, radioactivitate,etc.,foarte buna) http://www.nuc.berkeley.edu/fusion/mcf/mcf.html (Nuclear Fusion) http://www.hbcollege.com/geography/regionalatlas/glossary_intro.html (Glossary-explicatii de temeni din societate) http://www.ndted.org/EducationResources/CommunityCollege/Ultrasonics/Physics/modep ropagation.htm (Tipuri de unde, ultrasunete, caracteristici, propagare, producere) http://web.mit.edu/sskess/www/ppt/SHM01.pdf (Lamb waves, definitie, detectia defectelor)
84

85

http://www.ndted.org/EducationResources/CommunityCollege/Ultrasonics/EquipmentTra ns/ematlambwave.htm (Lamb wave generation) http://www.ndt.net/article/az/ut/lamb.htm (Animatii unde Lamb; Totul despre unde Lamb) http://www.thinkquest.org/library/lib/site_sum_outside.html? tname=C005705&url=C005705/English/Waves/wavetypes.htm (Unde longitudinale si transversale) http://kingfish.coastal.edu/physics/physlets/Waves/types.html (Animatii unde longitudinale si transversale) http://www.sciencedirect.com/science? (Stiinta in direct, user name:petrustiuca, Pasword:Antonia) http://www.physicsconnect.com/ (ultrasunete, noutati) http://scienceworld.wolfram.com/physics/Rayleigh-LambWave.html (Lamb Wave,Teoria elasticitatii, definirea tuturor functiilor, elipsa, etc, toate detailat, coeficienti Lame) http://mathworld.wolfram.com/PartialDifferentialEquation.html (Ecuatii cu derivate partiale,matematica multa, trebuie de inteles foarte bine) http://www.physicsconnect.com/ http://www.phys.hawaii.edu/%7Eteb/java/ntnujava/ruler/vernier.html (Vernier) http://www.phys.hawaii.edu/%7Eteb/java/ntnujava/index.html Toata fizica http://theory.uwinnipeg.ca/Excite/AT-Physicsquery.html (Site care cauta orice notiune din fizica) http://www.ndt.net/article/az/ut/lamb.htm (Lamb wave cu animatii) http://theory.uwinnipeg.ca/physics/java/index.html
85

com/ (An ultrasonic Community.wavesinsolids. definitii.edu/200/Lecture %2015%20%202002%20Web/Lecture%2015%20Waves %202002/sld059. cum se masoara.fortunecity.asp (Enciclopedia 2002) http://www.htm (Ultrasunete.physics. Umanitoba) http://www4.net/article/tektren2/tektren2.htm (Inspectii cu unde Lamb) 86 .umanitoba.htm (Unde maritime.htm (Echolocatie la animale.htm (Publicatii ultrasunete) http://www.ndt.encyclopedia.uiuc.htm (Non-distructive material testing with ultrasonics waves) http://www. etc.htm#quiz (Sumar despre unde) http://www. htm (Lecture on wave) http://www.esm.thinkquest. ultimile articole in domeniu) http://www.ndt.com/cheeke.com/uesoundwaves.net/article/0698/kk_gw/kk_gw.udel.ndt.edu/courses/phys111/fall02/lectures/lect26/sld002.86 (Interactive lessons of physics and mathematics) http://library.ultrasonics.org/10796/ch8/ch8.) http://www.physics. foarte interesanta) http://www.com/html/u1/ultrason. pentru curatare.com/anemaw/ultrasonic.htm (unde lamb.mast.edu/research/centers/ultrasonics_lab/Lab_Page/Recen t%20Publication/recent%20publication.htm (Ultimile carti aparute) http://www.ca/~jhpage/ (Ultrasunete. valuri) http://wug.electrostatic. biofizica.psu. univ.net/article/v05n09/berke/berke1. explicare teoretica) http://members.

thinkquest.htm (Ultrasonics personnel) http://www.html (Cambridge-ultrasunete) http://www. sit-uri de ultrasunete) http://www.esm.lb/en/themes/Sciences/Physics/mainpage.cartage.org.cambridge-en.com/ultrasonics/ (Introducere in ultrasunete.htm (Teorie ultrasunete) http://www.htm (Fizica prezentata fara formule) 87 .com/ultrasonics/links.com/Newsletters/Newsletter%201%20%201996.87 http://ndt.nsf/EN/krautkramerultrasonicsystems.org/C001429/sitemap.edu/research/centers/ultrasonics_lab/Lab_Page/memb ers/personnel.psu.org/EducationResources/CommunityCollege/Ultrasonics/Introduction/hi story. fizica) http://library.htm (Nondristructive system) http://www4.agfa.shahlimar.shahlimar.com/bu/ndt/index. stiinta.htm (Teme generale.html (Linkuri ultrasunete) http://www.ndted.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful