Sunteți pe pagina 1din 15

LIMBA SI LITERATURA ROMANA Lingvistica generala 1

TRUE/FALSE
1) In opinia lui F.de Saussure vorbirea reprezinta aspectul social al limbajului.F
2) Axa raporturilor asociative (paradigmatice) este numita de R.Jakobson “axa a
selectiei”.A
3) Semnificatul se refera la imaginea acustica, corespunzatoare complexului sonor din
momentul emiterii mesajului.F
4) În sfera de interes a lingvisticii F. de Saussure a inclus numai elementele de lingvistica

interna.A
5) Perspectiva sincronica si cea diacronica de studiere a limbii se opun categoric în
viziunea
lui Saussure.A
6) Limba este interpretata de Saussure ca un sistem de semne.A
7) Functiile limbii se manifesta izolat unele fata de altele.F
8) Exista totdeauna o legatura naturala între secventa de sunete ce denumeste un obiect si
obiectul respectiv.F
9) Faptul ca acelasi obiect poarta nume diferite în limbi diferite constituie un argument în

favoarea arbitrarului semnului lingvistic.A


10) Semnificantul nu este imutabil în raport cu vointa individului.F
11) Semnul lingvistic face posibil saltul de la cunoasterea senzoriala la cea rationala.A
12) Bilingvismul colectiv poate schimba fizionomia limbii materne.A
13) Durata contactului lingvistic între doua comunitati nu influenteaza dimensiunile si
natura
interferentelor interlingvistice.F
14) Adstratul reprezinta rezultatul unui contact regulat si constant între limbi învecinate
geografic.A
15) Fonemul reprezinta o clasa de sunete echivalente functional.A
16) Fonologia este ramura lingvisticii care studiaza producerea, transmiterea si receptarea

sunetelor vorbirii.F
17) Morfemele sunt unitati minimale de expresie, fara sens.F

18) Sufixul - is din cuvântul alunis este un morfem independent.F


19) Morfemul zero nu poarta nicio informatie gramaticala.F
20) Notiunea de baza a gramaticii moderne este cuvântul.F
21) Alofonele nu depind de particularitatile de rostire ale fiecarui vorbitor.A
22) Infixele sunt afixe introduse în radacina unui cuvânt.A
23) Interfixul ocupa, totdeauna, într-un cuvânt, pozitia întâi.A
24) Supletivismul poate avea rol de morfem gramatical.A
25) Reduplicarea consta în modificarea radacinii cuvintelor cu ajutorul alternantelor
fonetice.A
26) Alternantele vocalice si consonantice diferentiaza suplimentar, în limba româna,
unele
forme gramaticale.A
27) Functia conativa este denumita si cognitiva sau denominativa.F
28) Limba reprezinta, în opinia lui F.de Saussure, aspectul social al limbajului.A
29) Diacronia desemneaza o “stare a limbii”.F
30) Lingvistica interna studiaza relatiile dintre limba si alte fenomene ce tin sau nu de
sfera
culturii si civilizatiei.F
31) Charles Sanders Peirce clasifica semnele în indici, iconuri si simboluri.A
32) Sinonimia se limiteaza la nivelul lexicului.F
33) Metafora este o comparatie subînteleasa.A
34) Cuvintele care pot fi grupate pe baza unor seme comune alcatuiesc o familie
lexicala.F
35) Sensul unui cuvânt se poate descompune si analiza în unitati semantice elementare,
numite
foneme.F
36) Studiul comparativ-sincronic presupune studierea limbilor in aceeasi perioada a
evolutiei
lor.A

37) Cu ajutorul metodei comparativ-sincronice pot fi studiate simultan doua sau mai
multe
limbi, neaparat inrudite.F
38) Articularea unui sunet implica particularitati proprii de pronuntie.A
39) Numarul fonemelor dintr-o limba este infinit.F
40) Prin „etimologie populara” unele cuvinte sunt incadrate in familii lexicale din care,
de fapt,
nu fac parte.A
41) Fonetica studiaza sunetele din punct de vedere functional, ca sunete-tip, ca foneme.A
42) Fonologia studiaza sunetele concrete, din punct de vedere acustic si fiziologic.A
43) Numarul sunetelor dintr-o limba este infinit.A
44) Rostirea unui sunet este influentata de sunetele din vecinatate si de pozitia lui in
cadrul
cuvantului.A
45) Contactul dintre limbi nu poate fi rezultatul unor fenomene extralingvistice.A
46) Un cuvant nu poate avea niciodata mai mult decat o singura desinenta.F
47) Reduplicarea consta in modificarea sunetelor din radacina pentru a marca formele
gramaticale.F
48) Cuvintele care se pot substitui unele cu altele in mai multe propozitii diferite sunt
grupate in
clase distributionale.A
49) Distributia reprezinta totalitatea contextelor in care apare o unitate lingvistica.A
50) Prin analiza in consituenti imediati propozitia se descompune in „grup nominal” si
„grup
verbal”.A
51) Valoarea semantica a unui cuvant nu poate varia in functie de domeniul in care acesta
este
folosit.F
52) Elementele fonologice pot fi descrise in termeni fiziologici sau acustici.A
53) Sensul denotativ al cuvintelor are valoare subiectiva.F
54) Manifestarea concreta a competentei lingvistice poarta numele de performanta
lingvistica.A
55) Elementele de substrat dintr-o limba sunt relativ usor de identificat.A
56) Influenta slava asupra limbii romane este considerabila.A

57) Inlocuirea unui element lingvistic cu altul din acelasi plan poarta numele de
comutare.A
58) Învãtarea unei limbi strãine în scoalã reprezintã un caz particular al contactului
lingvistic.A
59) Analiza în constituenti imediati porneste de la enunt si are drept constituenti ultimi
fonemele.A
60) Un enunt e descris din perspectiva analizei în constituenti imediati drept o secventã
alcãtuitã dintr-un grup nominal si un grup verbal.A
61) Analiza semicã prezintã sensurile lexicale ca niste fascicule de seme.A
62) Elementele de superstrat sunt rezultate ale unui contact lingvistic indirect.A
63) Fonemele pot distinge semnificatii lexicale sau gramaticale.F
64) Numãrul de foneme dintr-o limbã este egal cu numãrul de sunete din limba
respectivã.F
65) Fonetica cerceteazã fonemele unei limbi.F
66) Anchetele dialectale pot fi realizate atât direct, pe teren, cât si indirect, prin
corespondentã.A
67) Toate afixele sunt morfeme dependente.A
68) Fonologia e o foneticã functionalã.A
69) Morfemul zero caracterizeazã termenii nemarcati ai opozitiilor gramaticale, în raport
cu cei marcati.A
70) Unitãtile semnificatului sunt fonemele.A
71) Saussure a avut în vedere – când caracteriza semnul ca liniar – mai ales
semnificatul.F
72) Semnificantul e considerat latura materialã a semnului lingvistic, iar semnificatul –
latura idealã.A
73) Cuvântul deznodasem e format din patru morfeme.F
74) Gramatica generativã acordã sintaxei o importantã deosebitã, subordonându-i o serie
de fapte cercetate, de regulã, de morfologie.A

75) Conceptul de sens coincide, în mare parte, cu semnificatul.A


MULTIPLE CHOICE
1) Obiectul de studiu al lingvisticii îl reprezinta - în opinia lui Ferdinand de Saussure
- ... .
1 limba
2 limbajul R;1
3 vorbirea
2) Prima metoda proprie de cercetare a limbilor a fost metoda...
1 tipologica
2 comparativ-istorica R;2
3 contrastiva
3) Orientarea catre contactul lingvistic caracterizeaza functia.... a limbii.
1 referentiala
2 magica R;3
3 fatica
4) Vocativul si imperativul sunt mijloace specifice functiei ... a limbii.
1 poetice
2 conative R;2
3 metalingvistice
5) Functia referentiala este orientata catre....
1 mesaj
2 destinatar R;3
3 context
6) Interjectiile, intonatia, tempo-ul vorbirii sunt marci ale functie i...
1 ludice
2 emotive R;2
3 metalingvistice
7) Functiei apelative, delimitate de K.Bühler, îi corespunde, la R.Jakobson,
functia....
1 referentiala
2 fatica R;3
3 conativa
6
8) Informatii despre atitudinea fata de mesaj, despre starea afectiva a emitatorului sunt
transmise prin intermediul functiei.... a limbii.
1 profilactice
2 referentiale R;3
3 emotive
9) Onomatopeele, interjectiile, cuvintele cu simbolism fonetic...
1 au motivare absoluta
2 au motivare relativa R;1
3 sunt, totdeauna, nemotivate
10) Cuvintele derivate...
1 au motivare relativa
2 au motivare absoluta R;1
3 sunt nemotivate
11) Cuvântul elev (din francezul élever “a creste”, “a educa”) în limba româna:
1 si-a pierdut motivarea
2 este remotivat R;1
3 are motivare relativa
12) Forma a inoportuna reprezinta un exemplu de....
1 pierdere a motivarii
2 termen cu motivare absoluta R;3
3 etimologie populara
13) Utilizarea termenului fortuit ca sinonim al lui fortat este...
1 corecta
2 un exemplu de etimologie populara R;2
3 un exemplu de hiponimie
14) Elementele autohtone traco-dace formeaza.......limbii române.
1 stratul
2 substratul R;2
3 suprastratul
15) Elementele slave existente în limba româna apartin .....
1 substratului
2 adstratului R;3
3 suprastratului
7
16) În limba franceza exista un suprastrat....
1 latin
2 germanic R;2
3 slav
17) Limba catalana face parte din familia limbilor ...
1 germanice
2 romanice R;2
3 baltice
18) Morfemul supra- din cuvântul supraaglomerat este un morfem...
1 lexical
2 gramatical R;3
3 lexico-gramatical
19) Morfemul –m din cuvântul desenaram ocupa pozitia.....
1 a patra
2 a treia R;1
3 a doua
20) Fonemul -m- din versul “Din codru rumpi o ramurea” este un ......
1 sufix
2 prefix R;3
3 infix
21) Forma verbala înnodaserati contine.....morfeme.
1 patru
2 cinci R;3
3 sase
22) Morfemul fat- din cuvântul fata este....
1 legat
2 semilegat R;2
3 liber
23) Unitatea lexicala minimala poarta numele de:....
1 fonem
2 morfem R;3
3 lexem
8
24) Semnul lingvistic este ...
1 artificial
2 arbitrar R;2
3 adversativ
25) Limba este mijlocul.....de comunicare între oameni.
1 artificial
2 accidental R;3
3 articulat
26) Codul lingvistic este...
1 mijloc de comunicare între nevazatori
2 ansamblu de semne ale unei limbi naturale R;2
3 mesaj între doi interlocutori
27) Emitator în actul de comunicare este....
1 persoana careia i se comunica
2 persoana care ia parte la comunicarea între alte doua persoane R;3
3 persoana care comunica
28) Sincronia este ....
1 perspectiva statica asupra limbii
2 perspectiva istorica asupra limbii R;1
3 perspectiva paradigmatica asupra limbii
29) Diacronia este.....
1 perspectiva statica asupra limbii
2 perspectiva comparata asupra limbii R;1
3 perspectiva istorica asupra limbii
30) Axa sintagmatica este numita de catre R.Jakobson ....
1 axa asociativa
2 axa disjunctiva R;3
3 axa combinatiilor
31) Axa paradigmatica mai este numita si axa raporturilor de tip ...
1 si ... si...
2 sau ... sau... R;2
3 ,dar ..., dar...
9
32) Axa sintagmatica mai este numita si axa raporturilor de tip ...
1 si ... si...
2 sau ... sau... R;1
3 ,dar ..., dar...
33) Axa paradigmatica este numita de F. de Saussure....
1 axa conjunctiilor
2 axa asociativa R;2
3 axa combinatiilor
34) Semnificantul semnului lingvistic se refera la ...
1 imaginea acustica a semnului lingvistic
2 continutul semnului lingvistic R;1
3 substanta semnului lingvistic
35) Semnificatul semnului lingvistic se refera la ...
1 imaginea acustica a semnului lingvistic
2 continutul semnului lingvistic R;2
3 relatia semnului lingvistic
36) Substantivul latinesc legumen “pastaie”, care a devenit în limba româna leguma,
reprezinta
un exemplu de....
1 largire a sensului
2 restrângere a sensului R;1
3 înnobilare a sensului
37) Valoarea suplimentara afectiva (emotiva), sugestiva a unui termen reprezinta sensul...
al
acestuia:
1 conotativ
2 denotativ R;1
3 referential
38) Bazele teoriei câmpurilor semantice au fost formulate de catre....
1 Jost Trier
2 Ferdinand de Saussure R;1
3 André Martinet
10
39) Cuvintele port (substantiv si verb), sare (substantiv si verb), lin (substantiv si
adjectiv) sunt
omonime....
1 lexico-gramaticale
2 lexicale R;1
3 gramaticale
40) Cuvintele rom. întruna si într-una, fr. mer “mare “ si mère “mama” / engl. red
“trestie” si
read “ a citi” sunt....
1 omofone
2 omografe R;1
3 hiponime
41) Cuvintele eruptie – iruptie sunt...
1 paronime
2 omonime R;1
3 omofone
42) Cuvintele portocala, para, gutuie, caisa, cireasa sunt.....
1 paronime
2 omonime lexicale R;3
3 co-hiponime
43) Diglosia reprezinta …
1 capacitatea vorbitorului de a folosi atât limba standard, cât si dialectul
2 capacitatea vorbitorului de a folosi doua sisteme lingvistice R;2
3 capacitatea unui individ de a se folosi de doua sisteme de scriere (cu litere latine, slave,
grecesti, gotice etc.)
44) Interferenta lingvistica se datoreaza…
1 bilingvismului
2 dominatiei monolingvismului R;1
3 standardizarii limbii regionale
45) Interferenta lingvistica este realizeaza prin intermediul…
1 mesajului
2 normei R;1
3 codului
46) Convergenta este denumirea…
1 evolutiei interne a limbii
2 evolutiei fonologiei unei limbi R;1
3 evolutiei limbii determinata de factori sociali
11
47) Limba româna are ....dialecte.
1 patru
2 trei R;1
3 doua
48) Transmiterea inovatiei lingvistice se face, conform teoriei “filiatiei”…
1 între limbi înrudite
2 între limbi neînrudite R;1
3 între limbi din aceeasi zona lingvistica
49) Transmiterea inovatiei lingvistice se face, conform teoriei “valurilor” (Wellentheorie)

1 între limbi învecinate
2 între limbi înrudite R;1
3 între limbi neînrudite
50) Interferenta SR – SR ( SR = limba standard romanica) conduce la achizitii…
1 lexicale
2 de structura R;1
3 fonologice
51) Interferenta SNR- SR ( SNR = limba standard neromanica; SR = limba standard
romanica )
conduce la achizitii…
1 lexicale
2 de structura R;1
3 fonologice
52) Interferenta SNR – DR (SNR = limba standard neromanica; DR = dialect romanic)
conduce la achizitii…
1 lexicale
2 de structura R;1
3 fonologice
53) Interferenta DR – DR ( DR = dialect romanic) conduce la achizitii…
1 fonologice
2 semantice R;1
3 de structura
54) Interferenta DR – DNR ( DR = dialect romanic; DNR = dialect neromanic) conduce
la
achizitii…
1 fonologice si lexicale
2 de structura R;1
3 semantice
12
55) Interferenta SR – DNR ( RS = limba standard romanica; DRN = dialect neromanic)
conduce la achizitii…
1 lexicale
2 de structura R;1
3 fonologice
56) Interferenta SNR – DR (SNR = limba standard neromanica; DR = dialect romanic)
conduce
la achizitii…
1 lexicale
2 de structura R;1
3 fonologice
57) Intonatia este un morfem ...
1 suprasegmental
2 segmental R;1
3 de alta natura
58) Cuvântul împachetare este alcatuit din ... morfeme.
1 patru
2 trei R;2
3 doua
59) Morfemul -se din forma verbala recitise ocupa cea de a... pozitie.
1 doua
2 treia R;2
3 patra
60) Prefixulul ne- din cuvântul nerecunoscator se afla pe pozitia …
1 a doua
2 întâi R;1
3 a treia
61) Formele pronominale cu valoare de dativ etic sunt marci ale functiei…
1 emotive
2 fatice R;1
3 metalingvistice
62) Functia fatica este orientata spre…
1 contact
2 cod R;1
3 mesaj
13
63) Protejarea integritatii informatiei transmise prin mesaj se utilizeaza prin intermediul
functiei... a limbii.
1 profilactice
2 ludice R;1
3 referentiale
64) În opinia lui André Martinet principala functie a limbii este cea...
1 de comunicare
2 estetica R;1
3 de suport a gândirii
65) Calambururile sunt o expresie a functiei... a limbii.
1 ludice
2 profilactice R;1
3 metalingvistice
66) Afirmatia “limba functioneaza sincronic si se constituie diacronic” îi apartine lui...
1 E. Coseriu
2 A. Meillet R;1
3 Ferdinand de Saussure
67) Distinctia sistem – norma – vorbire este propusa de...
1 E.Coseriu
2 A.Martinet R;1
3 R.Jakobson
68) Prin intermediul fonemelor si al morfemelor se realizeaza functia semnului lingvistic
de...
1 diferentiere în cadrul sistemului
2 transmitere a informatiei R;1
3 cunoastere a realitatii
69) Forma arcolada, utilizata, uneori, în locul formei corecte acolada, reprezinta un
exemplu
de...
1 etimologie populara
2 motivare absoluta R;1
3 pierdere a motivarii
70) Verbele a bâzâi, a troncani, care evoca partial fenomenele denumite…
1 au motivare absoluta
2 sunt nemotivate R;1
3 sunt cuvinte cu etimologie populara
14
71) Înlocuirea termenului janta cu substantivul geanta în expresiile a ramâne pe janta, a fi
pe
janta este ...
1 un exemplu de etimologie populara si atractie paronimica
2 corecta R;1
3 un exemplu de motivare relativa a cuvintelor
72) Sensurile...ale cuvintelor sunt numite si afective sau expresive.
1 conotative
2 denotative R;1
3 referentiale
73) Afirmatia “hiperbola reprezinta o exagerare prin marirea obiectului” este…
1 partial adevarata
2 falsa R;3
3 adevarata
74) ...reprezinta dublarea, lungirea unei consoane:
1 Geminarea
2 Supletivismul R;1
3 Flexiunea interna
75) .....este figura de stil prin care întregul denumeste partea, genul – specia.
1 Sinecdoca
2 Metonimia R;1
3 Hiperbola
76) Afirmatia lui V.Alecsandri “Românul e nascut poet” reprezinta un exemplu de...
1 sinecdoca
2 metonomie R;3
3 metafora
77) În versul lui V.Alecsandri “Apoi cofita întreaga-o beau” întâlnim o ...
1 metonimie
2 sinecdoca R;1
3 alegorie
78)
Termenul contact lingvistic a fost propus initial de...
1 A. Martinet 3 J. Gilliéron
2 F. de Saussure R;1
15
79) Intemeietor al „geografiei lingvistice” este considerat...
1 Fr. Bopp 3 J. Gilliéron
2 A. Meillet R;3
80)
Elementele de substrat sunt evidentiate prin metoda...
1 comparativ - istorica 3 substitutiei
2 geografiei lingvistice R;1
81) .... nu participa la formarea unei limbi.
1 Substratul 3 Superstratul
2 Adstratul R;2
82)
Prima incercare de elaborare a unui atlas lingvistic, pe baza unei anchete indirecte, ii
este datorata lui...
1 G. Wenker 3 G. Weigand
2 F. de Saussure R;1
83)
Cuvintele care prin unele sunete componente sugereaza intelesul ...
1 au motivare externa 3 sunt exemple de etimologie populara
2 au motivare interna R;1
84)
Cuvantul prescolar ...
1 are motivare absoluta 3 este nemotivat
2 are motivare relativa R;2
85)
8) Verbul a bocani ...
1 are motivare absoluta 3 este un exemplu de etimologie populara
2 are motivare relativa R;1
16
86)
Conceptul de substrat a fost propus de...
1 G.I. Ascoli 3 A. Martinet
2 B.P. Hasdeu R;1
87)
Substantivul rochita-randunicii...
1 este un exemplu de etimologie populara 3 are motivare absoluta
2 are motivare relativa R;1
88)
Cuvintele a caror forma poate fi explicata prin alte semne...
1 au motivare absoluta 3 au motivare relativa
2 sunt remotivate R;3
89)
Semnificantul are caracter...
1 unidimensional 3 tridimensional
2 bidimensional R;1
90)
Cuvântul garderoba in limba romana...
1 si-a pierdut motivarea 3 are motivare absoluta
2 este remotivat R;1
91)
Prefixul re- din cuvantul reimpadurire ocupa, fata de morfemul independent, ...
1 prima pozitie 3 a doua pozitie
2 pozitia zero R;3
92)
Radacina formei verbale inchiriau este...
1 chiri- 3 inchiri-
2 chiria R;1
93)
Desinenta formei verbale lucrati este...
1 zero 3 -i
2 –ti R;2
94)
Dupa natura continutului, morfemul prea- din cuvantul preaplin este...
1 lexico-gramatical 3 gramatical
2 lexical R;1
95)
Sufixul -m din forma verbala desenaram ocupa pozitia...
1 a doua 3 a patra
2 a treia R;3
96)
Interfixele ocupa, totdeauna, ...
1 pozitia I 3 pozitia a II-a
2 pozitia zero R;1
97)
Prima realizare a unui atlas lingvistic romanesc se datoreaza lui...
1 B.P. Hasdeu 3 G. Wenker
2 G. Weigand R;1
98)
Termenul stiintific pentru notiunea „nume de popor” este …
1 glotonim 3 antonim
2 etnonim R;2
99) Faptul cã aceleasi obiecte poartã nume diferite în limbi diferite constituie o dovadã a
caracterului ....... al semnului lingvistic.
1 liniar
2 arbitrar
3 imuabil R;2
18
100) Prin intermediul functiei ..... se stabileste, se verificã, se mentine comunicarea.
1 conative
2 metalingvistice R;3
3 fatice
101) Termenul propus de N. Chomsky pentru a desemna folosirea efectivã a limbii în
situatii concrete este cel de ....... .
1 competentã
2 performantã R;3
3 constituenti imediati
102) Geografia lingvisticã e o metodã de cercetare specificã ....... .
1 dialectologiei
2 semanticii R;3
3 sintaxei
103) Substantivele gurã-spartã, dreptunghi sunt exemple de ....... .
1 semne lingvistice cu motivare relativã
2 semne lingvistice cu motivare absolutã R;1
3 etimologii populare
104) Formele verbale dãdui, stãtui sunt exemple de ........ .
1 reduplicare
2 supletivism R;1
3 geminare
105) Functia ........ asigurã mentinerea contactului între emitãtor si receptor.
1 emotivã
2 faticã R;2
3 conativã
106) Prin functia ...... se exprimã atitudinea vorbitorului fatã de continutul mesajului.
1 poeticã
2 magicã R;1
3 emotivã
107) Bazele gramaticii generative au fost puse de ........ .
1 N. Chomsky
2 Z. Harris R;1
3 Ch.J. Fillmore
19
108) Functia ........ e functia predominantã a artei verbale.
1 emotivã
2 poeticã R;2
3 ludicã
109) Infixul e un afix reprezentat, de obicei, de o consoanã ....... .
1 nazalã
2 lichidã R;1
3 constrictivã
110) Cuvântul garoafelor e format din ....... morfeme.
1 douã
2 trei R;2
3 patru
111) Functia metalingvisticã este centratã pe ...... .
1 contact
2 mesaj R;3
3 cod
112) Unitãtile de expresie nonechivalente, utilizate ca unitãti minimale în vorbire, poartã
numele de ........ .
1 morfeme
2 lexeme R;1
3 foneme
113) K. Bühler delimita trei functii ale limbii: expresivã, ...... si reprezentativã.
1 poeticã
2 metalingvisticã R;3
3 apelativã
114) Mesajele lingvistice pot determina emotii artistice datoritã functiei ...... a limbii.
1 poetice
2 profilactice R;1
3 emotive
115) Unitatea lingvisticã minimalã dotatã cu sens poartã numele de ....... .
1 fonem
2 morfem R;2
3 lexem
20
116) In forma verbalã merg desinenta este ...... .
1 -g
2 merg R;3
3 zero
117) Sensul unui cuvânt se poate analiza în unitãti semantice elementare, numite .... .
1 foneme
2 seme R;2
3 morfeme
118) Variantele morfemelor poartã numele de ....... .
1 alofone
2 alomorfe R;2
3 alolexeme
119) Capacitatea majoritãtii cuvintelor de a avea mai multe sensuri poartã numele
de.........
.
1 omonimie
2 polisemie R;2
3 paronimie
120) E. Haugen a sugerat ipoteza cã interferenta de naturã ...... este cea care antreneazã
toate celelalte categorii de interferente lingvistice.
1 foneticã
2 morfologicã R;3
3 lexicalã
121) Segmentul -ur- din cuvântul colturos este un ....... .
1 sufix
2 interfix R;2
3 infix
122) Pãrinte al semanticii lingvistice este considerat ........ .
1 Michel Bréal
2 Ferdinand de Saussure R;1
3 A. Meillet
123) Obiectul de studiu al semanticii este ..... cuvintelor.
1 forma
2 sensul R;2
3 structura fonologicã a
21
124) Întemeietor al foneticii experimentale (instrumentale) este ........ .
1 Fr. Bopp
2 J. Gilliéron R;3
3 J.P. Rousselot
125) Atlasul lingvistic al Frantei (1902 – 1910) a fost realizat de ........ .
1 J. Gilliéron
2 André Martinet R;1
3 A. Meillet

ASTA E GRILA DE LA LINGVISTICA GENERALA CARE AM AVUT-O NOI


ANUL TRECUT CU TOT CU REZOLVARI.SPER SA VA AJUTE.VA PUP.ZAARA