Sunteți pe pagina 1din 8

FUNDAŢIA COTE

1. PREZENTAREA INSTIŢIEI

Această instituţie a fost fondată de către Anita Roddick, de la The Body Shop
International, în 1990, pentru a ajuta copii din instituţiile de stat din judeţul Iaşi. În
colaborare cu autorităţile locale şi judeţene au demarat renovarea Leagănului şi a celor
două Case de copii din Hălăuceşti. Totodată s-a organizat primul Program de Vară
International Playscheme, în casele de copii din Hălăuceşti şi taberele Muncelul de Sus şi
Strunga, program care s-a desfăşurat continuu până în anul 2005; programul a urmărit în
principal socializarea şi îmbunătăţirea abilităţilor de relaţionare ale copiilor atât între ei
cât şi cu adulţii, alţii decât personalul de îngrijire. O echipă permanentă de îngrijire a fost
trimisă din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord pentru a lucra împreună cu
personalul existent şi cu copiii din Leagănul Hălăuceşti.
În 1994 a debutat Programul START (Socializare, Training şi Ajutor pentru
Tinerii Români), în oraşul Iaşi, pentru sprijinirea tinerilor străzii (proveniţi în special din
instituţii de ocrotire) în vederea integrării sociale şi profesionale în comunitate.
Pentru prima dată în România şi pentru prima dată în lume s-a primit în 1998
licenţa de a se desfăşura programul de mentoring Big Brothers Big Sisters, destinat
copiilor şi tinerilor (post)instituţionalizaţi; programul s-a desfăşurat până în anul 2002 şi
totodată s-a continuat realizarea de module de tip familial în Centrul de Plasament
Hălăuceşti. Iar în 1999 se încheie realizarea a 5 noi module de tip familial în Centrul de
Plasament Hălăuceşti.
În 2000 numele fundaţiei s-a schimbat în Fundaţia “Children on the Edge –
România”. Iar în 2003 s-a pus bazele dezvoltării programului “Absolvent” prin oferirea
de servicii de instruire practică tinerilor postinstituţionalizaţi în cadrul “Centrului de
Training Profesional şi Reintegrare Socială GORUNI”; proiectul rezidenţial s-a
desfăşurat până în anul 2007, unde are loc şi acreditarea conform legii a serviciilor de tip
rezidenţial ale fundaţiei.

2. MISIUNEA INSTITUŢIEI

Misiunea instituţiei este de a acţiona durabil pentru incluziunea socială a copiilor şi


tinerilor vulnerabili. Viziunea pe care o are Fundaţia COTE este aceea de a arăta că
fiecare copil şi fiecare tânăr îşi împlineşte visele într-o societate deschisă şi implicată.
Valorile pe care se bazează echipa instituţiei sunt : de a se orienta spre nevoile
grupului ţintă, de a fi interesaţi să dezvolte noi acţiuni care să sprijine evoluţia
individuală şi să contribuie la integrarea socio-profesională a copiilor şi tinerilor
vulnerabili, de a construi relaţii umane şi profesionale bazate pe sinceritate, corectitudine
şi integritate, de a încuraja creativitatea şi de a fi deschişi la propunerile de idei şi acţiuni
noi, de a se angaja cu entuziasm în tot ce întreprinde, de a fi flexibili şi dinamici,
încercând să se adapteze permanent la nevoile beneficiarilor şi la noutăţile din domeniul

1
social şi profesional, de a promova profesionalismul în relaţiile cu beneficiarii, cu colegii
şi cu partenerii fundaţiei, de a se baza pe efortul comun al membrilor echipei.

PRINCIPIILE INSTITUŢIEI

1. Respectarea unicităţii şi demnităţii persoanei


2. Egalitatea de şanse şi nondiscriminarea
3. Calitate în furnizarea de servicii sociale
4. Participarea beneficiarilor la întregul proces de furnizare a serviciilor sociale
5. Promovarea parteneriatelor şi a colaborării între actorii sociali
6. Mobilizarea resurselor comunităţii
7. Voluntariatul
8. Responsabilitate şi transparenţă faţă de beneficiari, parteneri şi comunitate
9. Respectarea eticii şi deontologiei profesionale şi a serviciilor sociale
10. Utilizarea eficientă a resurselor materiale şi financiare de care dispune

3. BENEFICIARII INSTITUŢIEI

Programul contribuie la incluziunea socială a tinerilor vulnerabili, în special, a


tinerilor proveniţi din centrele de plasament. Programul facilitează procesul de recrutare
şi selecţie a personalului firmei, recomandând pentru posturile vacante tineri cu potenţial,
totodată susţine angajatorul în înţelegerea problematicii specifice tinerilor proveniţi din
centrele de plasament şi în identificarea celor mai bune soluţii de reyolvare a dificultăţilor
ce pot surveni în procesul de acomodare la locul de muncă.
În prezent, la Fundaţia COTE sunt înscrişi xx beneficiari ce participă la diferite
proiecte aflate în desfăşurare.

4. OBIECTIVELE FUNDAŢIEI

Obiectivele Fundaţiei COTE sunt date de două direcţii pe care le urmăreşte. Pe de o


parte valorificarea eficientă şi optimă a expertizei obţinute în lucru cu copiii şi tinerii
institutionalizaţi, a resurselor umane şi logisticii de care dispune fundaţia, iar obiectivele
sunt:

A. Consolidarea capacităţii Fundaţiei COTE de a oferit servicii sociale specializate


pentru tinerii instituţionalizaţi şi postinstituţionalizaţi. Iar ca măsuri se regăsesc:
- evaluarea anuală a proiectului „Absolvent” şi adaptarea permanentă a serviciilor
şi activităţilor, rescrierea proiectului ţinând seama de nevoile concrete identificate,
- fundamentarea proiectului „Apartamente de tip familial” ca ofertă de participare
la selecţia publică de oferte pentru contractarea de servicii (în baza legislatiei în vigoare
privind contractarea serviciilor sociale acordate de către furnizorii privaţi),
- dezvoltarea ofertei de activităţi de educaţie non-formală şi informală pentru
tinerii beneficiari ai fundaţiei

2
- înnoirea acreditării ca furnizor de servicii sociale specializate pentru tinerii
vulnerabili.

B. Dezvoltarea de servicii destinate şi altor categorii de copii şi tineri în dificultate


(din familii sărace, din mediul rural, în risc de abandon, etc), unde se enumeră măsuri ca :
- crearea unui centru de activităţi out-door la Goruni,
- oferirea de servicii pentru copii şi familii în dificultate din satul Goruni - Centru
de zi pentru elevi din clasele I-IV.

C. Întărirea capacităţii Fundaţiei COTE de a oferi consultanţă şi formare


profesională, iar masurile în această privinţă sunt:
- elaborarea unei oferte de formare profesională şi promovarea acesteia în rîndul
potenţialilor beneficiary,
- continuarea colaborării cu DGASPC pentru susţinerea de traning-uri pentru
personal,
- iniţierea colaborării cu Direcţia de Asistenţă Comunitară în vederea oferirii de
consultanţă şi formare pentru personalul angajat în cadrul adăposturilor de noapte şi a
centrelor rezidenţiale,
- încheierea de parteneriate cu alţi furnizori de formare profesională,
- aplicarea la fonduri europene care au ca scop dezvoltarea resurselor umane,
- atragerea de fonduri pentru crearea unui Centru de Resurse pentru Incluziune
Socială.

Pe de altă parte, fundaţia are drept direcţie dezvoltarea organizaţională durabilă,


unde întâlnim obiective ca :

A. Dezvoltarea competenţelor şi a instrumentelor de lucru în domeniul planificării


strategice, a managementului financiar, a resurselor umane, strângerii de fonduri şi
managementului voluntarilor, iar măsurile sunt date de :
-redactarea documentului final de planificare strategică: reafirmarea misiunii,
revederea regulamentului intern şi a organigramei, recompletarea planurilor de acţiune,
finalizarea elborării şi redactarea planurilor de comunicare internă şi externă, a planului
de fundraising, de managementul voluntarilor,
- elaborarea unui manual al personalului angajat şi al voluntarilor,
- întărirea activităţii Consiliului Director,
- formarea continuă a resurselor umane,
- identificarea de noi oportunităţi de asistenţă tehnică şi consultanţă,
- consolidarea strategiei de strângere de fonduri,
- dezvoltarea metodologiei şi instrumentelor de evaluare şi monitorizare a
implementării strategiei de dezvoltare.

B. Dezvoltarea parteneriatelor strategice, unde măsurile sunt :


- elaborarea unei strategii de dezvoltare a parteneriatelor strategice la nivel local,
- afilierea la reţele şi platforme naţionale şi internaţionale ale ong-urilor.

C. Dezvoltarea unor surse generatoare de venit, iar ca măsuri fac parte :

3
-plan de dezvoltare a Atelierului de Creaţie pentru asigurarea auto-susţinerii
activităţii lui,
-închiriere de apartamente.

5. SERVICIILE FUNDAŢIEI

Servicii de asistenţă şi sprijin de tip rezidenţial :


- îngrijire rezidenţială de tip familial pentru copii/tineri instituţionalizaţi,
- găzduire temporară în sistem protejat, a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a
copilului,
- informare şi orientare,
- mediere socială,
- acompaniament social individualizat,
- formare teoretică şi practică supervizată a deprinderilor de viaţă independentă,
- consiliere psihologică şi socială,
- sprijin în identificarea unei soluţii de locuit stabile,
- suport material şi financiar.

Servicii de asistenţă şi sprijin a integrării profesionale :


- informare şi orientare,
- consiliere psihologică şi socială,
- acompaniament social individualizat şi mediere pe piaţa muncii,
- suport pentru integrarea profesională şi menţinerea unui loc de muncă stabil (mentorat,
consiliere angajatori),
- suport material şi financiar.

Intervenţie în situaţie de criză :


- informare / orientare cu privire la drepturi şi servicii din comunitate,
- asistenţă şi suport pentru identificarea unei gazde şi în menţinerea acesteia,
- consiliere psihologică şi suport emoţional,
- sprijin material şi financiar de urgenţă pentru depăşirea unei situaţii de criză.

Asistenţă şi suport pentru dezvoltarea potenţialului individual şi promovarea accesului la


educaţie a tinerilor proveniţi din centrele de plasament :
- informare şi orientare pentru integrarea şcolară,
- asistenţă psihologică şi socială,
- mediere socială şi acompaniament social personalizat,
- meditaţii la diferite obiecte şcolare şi sprijin în realizarea proiectelor şcolare,
- burse pentru tinerii proveniţi din centrele de plasament care işi continuă studiile în
învăţământul postliceal şi universitar,
- plata taxelor de şcolarizare,
- sprijin financiar pentru plata unor taxe de şcolarizare, manuale şi rechizite şcolare,
- găzduire pe perioada vacanţelor.

4
Educaţie informală şi nonformală pentru copii şi tineri (post)instituţionalizaţi :
- socializare şi timp liber,
- cineforum,
- dramaterapie,
- atelier de creaţie.

6. PROIECTE DESFĂŞURATE / ÎN DESFĂŞURARE

Proiecte finalizate:

PLAYSCHEME(1990 - 2005) este un program de vara dezvoltat de Children on


The Edge UK şi a continuat şi după înfiinţarea Fundaţiei Children on The Edge România.
Prin organizarea şi susţinerea unor activităţi recreativ- educative, voluntari străini şi
români au oferit copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi din judeţul Iaşi, oportunitatea de a
dobândi şi exersa abilităţi de relaţionare şi interacţiune cu adulţii şi cu grupul de egali.
Acest proiect a fost iniţiat cu scopul socializării copiilor din Centrul de Plasament
Hălăuceşti. Voluntari străini şi români petreaceau o parte din vacanţa de vară împreună
cu copiii din centru, organizând activităţi sportive, artistice, meşteşugăreşti, de gătit,
cursuri de limba engleză, excursii şi drumeţii. Începând din 2002 programul s-a
desfăşurat în tabere şcolare din Muncel şi Strunga, pentru a permite participarea unui
număr cat mai mare de copii şi adolescenţi din toate centrele de plasament din judeţul
Iaşi. În cele 15 ediţii au fost implicaţi 1050 de voluntari străini şi români. Acest proiect a
contribuit şi la activitatatea de strângere de fonduri. Finanţator a fost Fundaţia Chidren
on The Edge UK, iar ca partener DGASPC IAŞI.

S.T.A.R.T (1996 – 2005), adică Support and Training, for Abandoned Romanian
Teenagers, acest proiect s-a dezvoltat ca un centru de informare, consiliere şi ajutor
pentru adolescenţii asistaţi ai centrelor de plasament sau care au părăsit sistemul de
protecţie a copilului. Activităţile de socializare şi de timp liber, programele de prevenire
şi educaţie, informare urmăreau pregatirea tinerilor beneficiari pentru viaţa independentă,
şi facilitarea integrării sociale. Suportul oferit celor 349 de tineri instituţionalizaţi a inclus
şi : obţinere acte identitate, restabilirea legăturii cu familia, accesarea serviciilor sociale şi
medicale, sprijin pentru angajare, facilitarea accesului la cursuri de calificare, găsirea
unui loc de muncă şi a unei locuinţe. Finanţator: Children on the Edge UK şi partener :
DGASPC Iaşi.

GORUNI (2004 - 2007) inseamnă Centru de calificare profesională şi integrare


socială. Amenajat în mediul rural, într-o casa cu 4000 mp teren, acest proiect a oferit, pe
langă servicii de tip rezidenţial şi posibilitatea pregătirii practice în domeniul confecţiilor
textile sau în domeniul grădinăritului. Finanţat de Children On The Edge UK, acest a avut
ca beneficiari un număr de 23 tineri postinstituţionalizaţi.

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ PENTRU O COMUNITATE


IMPLICATĂ (dec 2007–mai 2008), proiectul are drept scop întărirea capacităţii, rolului
şi percepţiei publice a Fundaţiei COTE România ca partener important în cadrul

5
acţiunilor la nivel local, pentru a sprijini integrarea socio-profesionala a tinerilor
instituţionalizaţi şi postinstituţionalizaţi din judeţul Iaşi. Obiective:
1.Dezvoltarea capacitatii Fundatiei COTE Romania de a furniza servicii de formare si
consultanta in domeniul integrarii socio-profesionale a tinerilor postinstitutionalizati.
2.Cresterea vizibilitatii in comunitate a Fundatiei COTE Romania ca partener important
in integrarea socio-profesionala a tinerilor postinstitutionalizati din judetul Iasi
3.Dezvoltarea surselor de finantare
4.Cresterea capacitatii locale de dezvoltare si implementare a unor programe comunitare
care sa faciliteze integrarea sociala si profesionala a tinerilor postinstitutionalizati
Finanţatori au fost Trust for Civil Society for CEE şi Fundaţia Principesa Margareta prin
proiectul naţional Organizaţile neguvernamentale în viaţa comunităţilor locale. Bugetul
acestui proiect a fost de 14000 USD.

START - Serviciul de asistenţă şi sprijin a integrării socio-profesionale pentru


tineri postinstituţionalizaţi, perioada de derulare a proiectului a fost 2 mai 2008 – 30
aprilie 2009. Printre finanţatori se numără : Uniunea Europeană prin Programul Phare
2006 Coeziune Economică şi socială Dezvoltarea Resurselor Umane Măsuri de
Incluziune Socială. Bugetul a fost de 50 444 €. Obiectivul general a fost de creştere a
incluziunii sociale a tinerilor care părăsesc sistemul de stat privind protecţia copilului prin
facilitarea accesului pe piaţa muncii. Obiectivul specific a reprezentat dezvoltarea unui
serviciu de asistenţă şi sprijin a integrării socio-profesionale a 60 de tineri
postinstituţionalizaţi din judeţul Iaşi pe durata a 12 luni.
Grupul ţintă a fost dat de 60 de tineri peste 18 ani care au părăsit sistemul de stat
privind protecţia copilului şi 300 de tineri care se pregătesc să părăsească sistemul de stat
privind protecţia copilului din judeţul Iaşi.
Activităţi:
- campanie de informare şi pregătire a tinerilor din centrele de plasament din judeţul Iaşi
şi care se pregătesc să părăsească sistemul de protecţie a copilului începând cu anul 2008,
- campanie de sensibilizare a angajatorilor asupra problematicii copiilor şi tinerilor
instituţionalizaţi şi postinstituţionalizaţi,
- servicii directe de mediere pe piaţa muncii şi acompaniament social personalizat în
vederea angajării şi a menţinerii locului de muncă,
- sprijinirea tinerilor postinstituţionalizaţi în dificultate de către membrii comunităţii din
judeţul Iaşi prin construirea unor relaţii bazate pe mentorat în cadrul firmelor angajatoare.
Rezultate aşteptate :
- existenţa unui serviciu funcţional de asistenţă şi sprijin a integrării socio-profesionale a
tinerilor postinstituţionalizaţi
- 2. 300 de tineri din Centrele de plasament informaţi cu privire la modalităţile de
accesare a pieţei muncii
- informarea a 200 de firme din domenii de interes pentru grupul ţintă cu privire la
problematica tinerilor postinstituţionalizaţi şi la facilităţile legislative care vin în sprijinul
acestora,
- 20 angajatori din domenii de interes pentru grupul tinta, participarea la seminarul de
informare organizat,
- 50 de angajatori de inserţie disponibili să angajeze membri ai grupului ţintă,
- 15 relaţii bazate pe mentorat între tineri şi colegii de muncă,

6
- reducerea sub 50% a ratei de abandon la locul de muncă,
- 90 % dintre tinerii postinstituţionalizaţi, membrii grupului ţintă, sunt integraţi pe piaţa
muncii.

Proiecte în desfăşurare :

CONTINUARE DE STUDII (2001 – prezent) reprezintă facilitarea accesului la


educație pentru tinerii proveniți din centrele de plasament care nu beneficiază de resurse
materiale și financiare. Beneficiarii acestui proiect sunt în total 35, cărora le sunt oferite
burse lunare, plata taxelor școlare, consiliere vocațională și psihologică, oportunități de
petrecere a timpului liber, cazare în apartamentele fundației în perioada vacanțelor.
Printre finanţatori se numără : Blue Heron Foundation USA, Lift the Children USA,
Children on the Edge UK, Forgotten Faces Foundation.

7. PARTENERII, FINANŢATORI ŞI COLABORATORI

În ceea ce priveşte parteneriatul, Fundaţia COTE a fost sprijinită de DGASPC Iaşi


şi Iulius Mall, iar pe de altă parte a fost şi este finanţată de The Global Fund for
Children (www.globalfundforchildren.org), Forgotten Faces Foundation
(www.forgottenfacesfoundation.com), Blue Heron Foundation
(www.blueheronfoundation.org), Children on the Edge (www.childrenontheedge.org),
Fundaţia Principesa Margareta a României (www.fpmr.ro), Lift the Children
(www.liftchildren.org), CEE – TRUST (www.ceetrust.org), UE – PHARE.

8. STILUL DE CONDUCERE

Echipa Fundaţiei COTE este formată din directorul executiv (Iulian Ghica), apoi
coordonatorul de programe (Alis Ghebuţă) şi coordonatorul PR (Lidia Mandache),
continuând cu administratorul (Daniela Iftimie) şi asistenţii sociali (Roberta Tuduri,
Remus Ifrim, Apreutesei Maria), terminând cu lucrătorul social (Tencariu Eufrosina).
În ceea ce priveşte stilul de conducere este unul democratic participativ, în cadrul
acestei fundaţii există o strânsă colaborare între angajaţi, voluntari şi beneficiari. Fiecare
îşi expune punctul de vedere, opinia în privinţa oricărei initiative sau activităţi.

9. PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE

Puncte tari :
- capacitate managerială şi experienţă în rularea unor surse de venit pentru
autosusţinere,
- standard de lucru bine organizat,
- instruirea voluntarilor,

7
- unitatea colaborării dintre angajaţi,
- existenţa unui sistem bine organizat şi eficace de planificare strategică,
- calitatea culturii de servicii, precum şi diversitatea acestora.

Puncte slabe :
- neinformarea comunităţilor privind fundaţia,
- lipsa fondurilor, de unde rezultă şi existenţa puţinelor proiecte,
- necesitatea unei echipe manageriale mai mare, având în vedere numarul de
beneficiari,
- dependenţa mare a beneficiarilor de sursele de venit pe care le oferă.

S-ar putea să vă placă și